Voorbeeld Syllabus Beleggen Wft Beleggen De Wft voorbij Know your customer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorbeeld Syllabus Beleggen Wft Beleggen De Wft voorbij Know your customer"

Transcriptie

1 Wft Beleggen De Wft voorbij Know your customer

2 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without prior written permission of the publisher. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voorzover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht (postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp, 2008, Copyright: Consultancy Masters bv Castricum

3 Voorwoord Algemeen Het boek: Beleggen, de Wft voorbij is het tweede boek uit het Wft drieluik van Consultancy Masters: Wft Woningfinanciering Wft Beleggen Wft Levensverzekeringen en pensioenen (verwacht juli 2008) In het afgelopen jaar is op twee hogescholen pilot gedraaid met Wft Woningfinanciering en Wft Beleggen in de vorm van pilot syllabi. Begin juni zullen alle pilots in verband met deze pilot syllabi afgelopen zijn en wordt begonnen met de eindredactie van de boeken inclusief opgaven. In het nieuwe schooljaar zal Wft Woningfinanciering en Wft Beleggen inclusief opgavenboek en digitale leeromgeving met onder meer een proeftoets en actualiteiten beschikbaar zijn. Hierbij is ook aandacht geschonken aan de basisvakken statistiek en financiële rekenkunde. Beide boeken zijn volledig Wft proof voor de vergunning Wft hypotheken. Na de pilots van Wft levensverzekeringen en pensioenen in het najaar 2008 zal ook met succes kunnen worden gestudeerd voor de Wft vergunning Wft Levensverzekeringen. Het lesmateriaal is competentie gericht, waarbij de integratie van vaardigheden (rollenspellen) met kennis voorop staat. Veel aandacht gaat hierbij uit naar de hedendaagse adviespraktijk in het kader van hypotheken, levensverzekeringen en pensioenen waarin het onderdeel beleggen een centrale plaats inneemt. Een apart hoofdstuk is gewijd aan de wet en regelgeving: de Wft en MiFiD. Verder is er veel oefenmateriaal ten behoeve van Wft examens in de vorm van multiple choice vragen in de opgavenboeken voor handen. Beleggen, de Wft voorbij In dit boek staat het adviesproces inzake beleggen in combinatie met hypotheken, levensverzekeringen en pensioenen centraal. De volgorde van de hoofdstukken en de casuïstiek (inclusief rollenspellen) zijn in het kader van competentie leren zo veel mogelijk conform het adviesproces vorm gegeven. Het boek bestaat uit acht hoofdstukken, die als volgt zijn te rubriceren: Internationale aspecten Adviesvaardigheden Intake (wet en regelgeving, Wft klantprofiel; inkomen vermogen en psychologische factoren in het kader van beleggen) Analyse en invulling beleggingsportefeuille Risico, analyse en beheer In deze syllabi zal het inhoudelijk niveau van het Wft drieluik gemiddeld boven het beheersingsniveau van de Wft deskundigheidsnormen, dat de Commissie

4 Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) geformuleerd heeft, liggen. Ook is het niveau van Wft Beleggen ruim voldoende om met succes financieel adviseur (DSI register) af te leggen. Bij de totstandkoming van Wft Beleggen, ben ik veel dank verschuldigd aan mijn medelezers: Harry van Houdt MFP (hele syllabus) Drs Frank Mettes (inhoud hoofdstuk 6) Mr Maurits Veenman (behavioral finance) Drs Edwin Huisman (vaardigheden) én mijn team. Opmerkingen over de inhoud van dit boek zijn van harte welkom. Drs René Scheerman MFP FFP Castricum, 20 mei 2008

5 Inhoudsopgave 1 Wet en regelgeving voor de adviespraktijk..9 1 Doel en reikwijdte van de Wft en BGfo 11 2 Bemiddelaars (tussenpersonen) volgens Wft en BGfo 21 3 Klachtbehandeling volgens de Wft en BGfo 25 4 Kansen en bedreigingen onder de Wft en BGfo 26 5 Betrouwbaarheid en integriteit van de Wft en BGfo 27 6 Zorgplicht Wft en BGfo 34 7 Informatieplicht (art. 4:22 lid 1 art. 4:72 lid 3 en art. 4:73 lid 3 Wft) 36 8 Deskundigheidseisen volgens de Wft (art. 4.9 Wft en art. 5 e.v. BGfo) 50 9 Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) Kernbegrippen wet en regelgeving 65 2 Het Adviesgesprek Hoofdlijnen communicatie 68 2 De levenscyclus van een klant 79 3 Stappen in het adviesproces en de Wft 81 4 De fases in het adviesproces 89 3 Inkomen en vermogen klant De financiële positie van de klant 93 2 Inkomen en vermogen bij (vroegtijdig) overlijden en echtscheiding 95 3 Het erfrecht: het erfrecht bij versterf 99 4 Het erfrecht: Testamentair erfrecht Successiewet en overdrachtsbelasting Inkomen bij werkeloosheid Ziekte Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) Nabestaandenuitkering Behavioral finance en beleggersrisicoprofiel Behavioral finance Invloed cognitieve psychologie op behavioral finance Anomalieën in theorie en praktijk Het beleggersrisicoprofiel van klanten Risicoprofiel, asset allocatie en risico Afstemming risicoprofiel op modelportefeuille Kenmerken modelportefeuilles Risicotolerantiemodel De assetallocatie Beleggings categorieën Vermogensmarkt: geld en kapitaalmarkt 172

6 2 Liquiditeiten Obligaties Onroerend goed Aandelen Beleggingsfondsen Opties en futures Overige beleggingscategorieën Risico, analyse en beheer Risico obligaties Risico vastgoed Risico aandelen Risico portefeuillemodellen Risico beleggingsportefeuille Samenstelling portefeuille en risicoreductie Het analyse instrumentarium Passief beheer Actief beheer 228 Internationale aspecten Bedrijfsomgeving en internationaal beleggen Economische groei: conjunctuur en structuur Inflatie Monetair beleid: kapitaalmarkt en geldmarkt Rol nationale centrale banken Valuta 260

7 Voorbeeld 1 6 Valuta In het voorgaande zijn de internationale kapitaalstromen al aan de orde geweest. Inkomende kapitaalstromen (in eurozone) leiden tot vraag naar de euro en een aanbod van de vreemde valuta. Export van goederen van de eurozone naar het buitenland leidt eveneens tot een vraag naar de euro en aanbod van vreemde valuta. Kortom de prijsvorming van de wisselkoersen is niets anders dan een vraag en aanbodspel, dat we ook bij de totstandkoming van de Euribor hebben gezien. In de wereld zijn twee wisselkoerssystemen gangbaar: Flexibele wisselkoersen Stabiele wisselkoersen met spilkoersen Flexibele wisselkoersen Bij flexibele wisselkoersen hebben we het over de vraag en het aanbod van valuta, waarbij geen vaste spilkoersen zijn afgesproken onderling. Dit betekent dat koersen afhankelijk van vraag en aanbod vrij kunnen bewegen. Dit is bijvoorbeeld het geval tussen de euro en de dollar. Een daling van de koers noemen we hier depreciatie en een stijging noemen we hier appreciatie. Hoewel onlangs grote interventies hebben plaatsgevonden om de vrije val van de dollar ten opzichte van de euro te stoppen. Stabiele wisselkoersen Bij stabiele wisselkoersen zoals die in de Europese Unie (Europees Monetair Stelsel) te zien is, zijn er vaste afspraken tussen de deelnemende landen (zie bijlage) over de spilkoersen en de ruimte, oftewel bandbreedte, waarbinnen deze koersen zich mogen bewegen. In het geval van de Deense kroon is dit +/ 2,25% ten opzichte van de spilkoers. De afgesproken spilkoers is in dit geval 1, = DKK 1,46. In onderstaande grafiek is de koers van de Deense Kroon ten opzichte van de euro weergegeven. Zoals reeds aangegeven komt de koers van de Deense kroon tot stand door vraag en aanbod. Als de economie van Denemarken veel beter draait van die van de EMUlanden zou Denemarken veel meer vraag als gevolg van onder meer export van

8 goederen en diensten naar haar producten creëren dan andersom. Dit betekent dat de koers van de Deense kroon zal gaan stijgen. Technisch gezien leidt dit dus tot een verschuiving van de vraaglijn van Deense kronen naar rechts, aangezien EMU Landen Deense kronen vragen om de Deense goederen te betalen. Stel verder dat de koers van de Deense kronen bóven de bovenste interventiegrens (spilkoers + 2,25% = 1,628) dreigt te komen. In dat geval kan de ECB besluiten om te interveniëren en Deense kronen aan te bieden in ruil voor Euro s. De aanbodscurve schuift dan naar rechts en de evenwichtskoers komt dan wederom onder de bovenste interventie grens te liggen.

9 Voorbeeld 2 4 De assetallocatie Alvorens over te gaan op de bespreking van de assetallocatie op de korte, middellange en lange termijn gaan we eerst even terug naar hetgeen we in de afgelopen hoofdstukken besproken hebben. Schematisch ziet dat er als volgt uit: We hebben gezien dat het risicoprofiel van een klant bepaald wordt door zowel objectieve als subjectieve omstandigheden. Het komt er nu op aan om een passende beleggingsportefeuille te vinden bij het beleggersrisicoprofiel van een klant. Oftewel we gaan ons nu bezig houden met de assetallocatie ten behoeve van een passend advies. In het voorgaande hebben we gezien dat er als uitkomst van het invullen van een aantal vragen een risicoprofiel wordt bepaald. Hieruit volgt dan een eerste verdeling van de beleggingscategorieën over het totale vermogen. Dit heet strategische assetallocatie (SAA) of vermogensstructurering. Bij het invullen van een beleggingsportefeuille maakt men gebruik van zogenaamde bandbreedtes. Als een portefeuille er bijvoorbeeld bestaat uit obligaties (60% ) en aandelen (40%), dan kan het percentage daadwerkelijk belegde aandelen fluctueren tussen een bandbreedte van bijvoorbeeld 45% en 55%.

10 Voorbeeld 3 Doorslaggevend in het communicatieproces is de relatie tussen de zender en ontvanger. Een adviesrelatie is bijvoorbeeld vrijblijvender dan een werkgever werknemer relatie. Mede ingegeven door de soort relatie reageren we dan ook op elkaar. Als we de communicatie wat beter bestuderen vallen ons een aantal kenmerken op; het karakter van een proces: zender en ontvanger wisselen elkaar af. de wijze van communiceren: alle zintuigen communiceren mee : ruiken, proeven, voelen, horen, zien. Het gaat dus niet alleen om het horen maar ook om het begrijpen van de andere signalen. het niveau van de boodschap: de inhoud, emotie en intentie van de boodschap is van belang. De inhoud kan van de intentie afijken; oftewel het buikgevoel geeft iets anders aan dan wat er inhoudelijk gezegd en bedoeld wordt. Op het emotionele niveau speelt zich de communicatie over onze gevoelens af. Op het intentionele niveau speelt zich de verborgen bedoeling van de communicatie af. OP dit intentionele niveau leven dan vragen die het waarom van een bepaalde opmerking willen verklaren. is zij nu een vriend of vijand ; Is zij te vertrouwen? Enz.

11 Voorbeeld 4 Short call (plicht tot levering) De schrijver van een call: short call verwacht een dalende of stabiele koers van de onderliggende waarde. De schrijver heeft de plicht om te leveren bij een bepaalde uitoefenprijs. Hij ontvangt hiervoor een premie. Stel: uitoefenprijs 100 en de premie 4, Uit deze grafiek blijkt duidelijk, dat de koper van de call optie de optie zal uitoefenen als de beurskoers boven de 104 zal stijgen. Immers dan is voor de koper het verschil tussen de uitoefenprijs plus premie en de beurskoers gunstig. De schrijver gaat vanaf een beurskoers van 104 verliezen. Als de schrijver zelf de aandelen niet heeft en dus ongedekt schrijft, verlangt de bank margin. Onder margin wordt de dekking verstaan die vereist is door de bank bij ongedekt schrijven.

Voorbeeld Basic Finance: Ondernemingsplan, financieel bekeken Basic Finance

Voorbeeld Basic Finance: Ondernemingsplan, financieel bekeken Basic Finance Basic Finance Ondernemingsplan, financieel bekeken René Scheerman & Hans Woerdeman All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any

Nadere informatie

introductie valutamanagement

introductie valutamanagement introductie valutamanagement valutamanagement Valutamanagement 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Macro-economische factoren 1.1. Valutamarkten 1.2. Wisselkoersen 1.3. Wat bepaalt de wisselkoers? 1.4. Valutamanagement

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Praktisch Bedrijfsrecht

Praktisch Bedrijfsrecht Praktisch Bedrijfsrecht Mr. J.W.J. Fiers Tweede druk Praktisch Bedrijfsrecht In de serie Praktisch Recht zijn inmiddels verschenen Praktisch Arbeidsrecht Praktisch Bedrijfsrecht Praktisch Bestuursprocesrecht

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd

Boekhouden geboekstaafd Boekhouden geboekstaafd H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren Tiende druk Boekhouden geboekstaafd 2 Boekhouden geboekstaafd 2 Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren Zevende druk Noordhoff Uitgevers bv Groningen

Nadere informatie

PRINCE2 voor professionele projecten. Tanja van den Akker

PRINCE2 voor professionele projecten. Tanja van den Akker PRINCE2 voor professionele projecten Tanja van den Akker Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: 070-378 98 80 www.sdu.nl/service

Nadere informatie

Reflecteren: de basis

Reflecteren: de basis Noordhoff Uitgevers bv Persoonlijke ontwikkeling en professionaliteit Reflecteren: de basis Op weg naar bewust en bekwaam handelen Mirjam Groen Tweede druk Noordhoff Uitgevers Groningen Houten reflecteren.indb

Nadere informatie

Risicomanagement. P. Claes, S. Janićijević, R. Lengkeek. Vijfde druk

Risicomanagement. P. Claes, S. Janićijević, R. Lengkeek. Vijfde druk Risicomanagement P. Claes, S. Janićijević, R. Lengkeek Vijfde druk Risicomanagement Sonja Janićijević Paul Claes Rob Lengkeek Vijfde druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: G2K Designers

Nadere informatie

Projectaanpak in zes stappen

Projectaanpak in zes stappen Projectaanpak in zes stappen P6-Methode Roel Grit Eerste druk Projectaanpak in zes stappen 1 2 3 4 5 6 7 P6-methode 8 Roel Grit Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: Rocketindustries, Groningen

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd 3

Boekhouden geboekstaafd 3 Boekhouden geboekstaafd 3 Z1025voorwerk_BG3 27-04-11 08:55 Pagina II Z1025voorwerk_BG3 27-04-11 08:55 Pagina III Boekhouden geboekstaafd 3 Drs. H. Fuchs Prof. dr. M.A. van Hoepen RA S. J. M. van Vlimmeren

Nadere informatie

ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD?

ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD? ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD? R.G.J. van Beek CFP FA is zelfstandig consultant (About Life & Finance BV) en als associate verbonden aan AF-Widehorn NV/SA. Uit marktbreed onderzoek

Nadere informatie

Afspraken voor Evi Beheer

Afspraken voor Evi Beheer Afspraken voor Evi Beheer Van Lanschot Bankiers beheert uw vermogen of u wilt dat wij uw vermogen gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Evi Beheer. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

fiscale geschriften Goed koopmansgebruik Editie 2012 prof. dr. a.o. lubbers inkomstenbelasting

fiscale geschriften Goed koopmansgebruik Editie 2012 prof. dr. a.o. lubbers inkomstenbelasting 19 fiscale geschriften Goed koopmansgebruik Editie 2012 prof. dr. a.o. lubbers inkomstenbelasting Goed koopmansgebruik prof.dr. A.O. Lubbers Editie 2012 Sdu Uitgevers Den Haag, 2012 Meer informatie over

Nadere informatie

BRING YOUR OWN DEVICE

BRING YOUR OWN DEVICE Jan Stedehouder BRING YOUR OWN DEVICE Toepassing voor werkgevers en professionals Bring your own device Toepassing voor werkgevers en professionals Jan Stedehouder Meer informatie over deze en andere uitgaven

Nadere informatie

ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENSOPBOUW

ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENSOPBOUW ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENSOPBOUW Klant in Beeld: Anno 2014 in HD en 3D Formaat? VFP VERMOGEN Robert G.J. van Beek CFP FA (links) is zelfstandig consultant (About Life & Finance BV) en als partner bij

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd

Boekhouden geboekstaafd Boekhouden geboekstaafd Drs. H. Fuchs Prof. dr. M.A. van Hoepen RA S.J.M. van Vlimmeren OPGAVEN Zevende druk Boekhouden geboekstaafd 3 Opgaven Boekhouden geboekstaafd 3 Opgaven Drs. H. Fuchs Prof. dr.

Nadere informatie

Boekhouden voor het hbo deel 2 Gerard van heeswijk, stef stienstra + EXTRA MATERIAAL + FILMPJES MET UITLEG

Boekhouden voor het hbo deel 2 Gerard van heeswijk, stef stienstra + EXTRA MATERIAAL + FILMPJES MET UITLEG Boekhouden voor het hbo deel 2 Gerard van heeswijk, stef stienstra + EXTRA MATERIAAL + FILMPJES MET UITLEG Boekhouden voor het hbo Deel 2 Gerard van Heeswijk Stef Stienstra Meer informatie over deze en

Nadere informatie

Voor mijn ouders Riny en Jan

Voor mijn ouders Riny en Jan Een rijk land moet rijk leven Voor mijn ouders Riny en Jan Martin ten Cate Een rijk land moet rijk leven Nederland op zoek naar balans Boom Amsterdam Omslagontwerp: René van der Vooren, Amsterdam Vormgeving

Nadere informatie

Vergelijkuwvermogensbeheerder.nl is opgezet door Maurice Flinterman.

Vergelijkuwvermogensbeheerder.nl is opgezet door Maurice Flinterman. Disclaimer: Bij het samenstellen van dit rapport is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin opgenomen informatie. Vergelijkuwvermogensbeheerder.nl kan echter niet verantwoordelijk en/of

Nadere informatie

Basisboek Statistiek met SPSS

Basisboek Statistiek met SPSS Basisboek Statistiek met SPSS Ben Baarda Martijn de Goede Cor van Dijkum Vierde geheel herziene druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: Studio Frank en Lisa, Groningen Omslagillustratie:

Nadere informatie

Dit werkboek hoort bij Bart de Best, Ketenbeheer in de praktijk, Sdu Uitgevers, Den Haag 2006, ISBN 978 90 12 11663 3

Dit werkboek hoort bij Bart de Best, Ketenbeheer in de praktijk, Sdu Uitgevers, Den Haag 2006, ISBN 978 90 12 11663 3 Werkboek Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: (070) 378 98 80 www.sdu.nl/service Dit werkboek hoort bij Bart de Best,

Nadere informatie

Meeroudergezag: een oplossing voor kinderen met meer dan twee ouders?

Meeroudergezag: een oplossing voor kinderen met meer dan twee ouders? Meeroudergezag: een oplossing voor kinderen met meer dan twee ouders? Meeroudergezag: een oplossing voor kinderen met meer dan twee ouders? Een empirisch en rechtsvergelijkend onderzoek. M.V. Antokolskaia

Nadere informatie

Woord vooraf 2. Hoofdstuk 4. Schadevergoeding en verwante onderwerpen 34 4.1 Schadevergoeding 34 4.2 Eigen schuld 35 4.3 Schadebeperking 35

Woord vooraf 2. Hoofdstuk 4. Schadevergoeding en verwante onderwerpen 34 4.1 Schadevergoeding 34 4.2 Eigen schuld 35 4.3 Schadebeperking 35 Inhoud Woord vooraf 2 Hoofdstuk 1. Inleiding 3 1.1 Vormen van effectendienstverlening 3 1.2 Zorgplicht 3 1.3 Het onderscheid execution only / adviesrelatie 4 1.4 Het onderscheid adviesrelatie / vermogensbeheer

Nadere informatie

Praktisch Consumentenrecht

Praktisch Consumentenrecht Praktisch Consumentenrecht Mr. H.M. Liedekerken Eerste druk Praktisch Consumentenrecht In de serie Praktisch Recht zijn inmiddels verschenen Praktisch Arbeidsrecht Praktisch Bedrijfsrecht Praktisch Bestuursprocesrecht

Nadere informatie

Handleiding Vermogensbeheer

Handleiding Vermogensbeheer Handleiding Vermogensbeheer Inhoudsopgave 1. Wat is Knab Vermogensbeheer?... 4 2. Hoe werkt Knab Vermogensbeheer?... 4 2.1. Het beleggingsplan... 5 2.1.1. Je risicoprofiel... 5 2.1.2. Jouw beleggingsexpert...

Nadere informatie

Beleidsregel Informatieverstrekking

Beleidsregel Informatieverstrekking Beleidsregel Informatieverstrekking Waar let de AFM op bij het beoordelen van informatieverstrekking door financiële ondernemingen over financiële producten en diensten? Autoriteit Financiële Markten De

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26584 25 september 2013 Beleidsregel Informatieverstrekking Waar let de AFM op bij het beoordelen van informatieverstrekking

Nadere informatie

Basisstudie in het boekhouden

Basisstudie in het boekhouden Basisstudie in het boekhouden M.H.A.F. van Summeren, P. Kuppen, E. Rijswijk Zevende druk Basisstudie in het boekhouden Basisstudie in het boekhouden M.H.A.F. van Summeren E. Rijswijk P.A.A.M. Kuppen

Nadere informatie

Nieuwe distributiemogelijkheden voor een vermogensbeheerder (Openbare versie)

Nieuwe distributiemogelijkheden voor een vermogensbeheerder (Openbare versie) Nieuwe distributiemogelijkheden voor een vermogensbeheerder (Openbare versie) Onderzoek naar de additionele mogelijkheden voor Palladyne op de vermogensbeheermarkt en de pensioenmarkt Arjen Muilwijk Nieuw

Nadere informatie