Handleiding aangifteformulieren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding aangifteformulieren"

Transcriptie

1 Handleiding aangifteformulieren Stadsbestuur Lokeren Groentemarkt Lokeren Hagelstorm van 9 juni 2014

2 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 2 BELANGRIJK WOORD VOORAF... 3 ALGEMENE INFORMATIE WAAR MOET HET DOSSIER WORDEN INGEDIEND? WANNEER MOET HET DOSSIER WORDEN INGEDIEND? SAMENSTELLING VAN HET DOSSIER? HOE VERLOOPT DE VERGOEDINGSPROCEDURE? BEREKENING VAN DE HERSTELVERGOEDING INLICHTINGEN Voor indiening van mijn dossier bij de Provincie Na indiening van mijn dossier bij de Provincie... 5 ALGEMEEN FORMULIER: NATUURLIJKE PERSONEN (PARTICULIEREN OF ÉÉNMANSZAAK) WANNEER DIT FORMULIER INVULLEN? BIJ TE VOEGEN DOCUMENTEN AANDACHTSPUNTEN... 7 ALGEMEEN FORMULIER: RECHTSPERSONEN WANNEER DIT FORMULIER INVULLEN? BIJ TE VOEGEN DOCUMENTEN AANDACHTSPUNTEN... 8 BIJZONDER FORMULIER A: GEBOUWDE ONROERENDE GOEDEREN EN BEWEEGBARE WOONLOKALEN WANNEER DIT FORMULIER INVULLEN? BIJ TE VOEGEN DOCUMENTEN AANDACHTSPUNTEN BIJZONDER FORMULIER B: ROERENDE GOEDEREN VAN DAGELIJKS OF HUISELIJK GEBRUIK (DUS NIET AANGEWEND VOOR BEROEPSDOELEINDEN) WANNEER DIT FORMULIER INVULLEN? BIJ TE VOEGEN DOCUMENTEN Inboedel Motorvoertuigen AANDACHTSPUNTEN BIJZONDER FORMULIER C: ROERENDE GOEDEREN AANGEWEND VOOR ALLE BEROEPSBEDRIJVIGHEDEN, MET UITZONDERING VAN DE LANDBOUW WANNEER DIT FORMULIER INVULLEN? BIJ TE VOEGEN DOCUMENTEN AANDACHTSPUNTEN BIJZONDER FORMULIER D: LANDBOUW WANNEER DIT FORMULIER INVULLEN? BIJ TE VOEGEN DOCUMENTEN AANDACHTSPUNTEN BIJZONDER FORMULIER E: GRONDEN, AANGEWEND VOOR BEROEPSDOELEINDEN EN BOSAANPLANTINGEN ALGEMENE INFORMATIE BIJ TE VOEGEN DOCUMENTEN AANDACHTSPUNTEN VOORBEELD VAN SCHADE AAN EEN VOERTUIG VEELGESTELDE VRAGEN

3 Belangrijk woord vooraf De federale ministerraad heeft de hagelstorm van maandag 9 juni 2014 erkend als ramp. Een aanvraag tot schadevergoeding kan worden ingediend vanaf de datum dat de erkenning in het Belgisch Staatsblad is verschenen. De uiterste datum van indiening van uw dossier is vermeld in de begeleidende brief of bij deze handleiding. Voor de verdere afhandeling van uw dossier zijn er drie overheidsinstanties betrokken met elk hun taken en bevoegdheden. De stad Lokeren zal de nodige aangifteformulieren aan de burgers ter beschikking stellen, inclusief een praktische handleiding die u moet helpen om uw dossier correct samen te stellen. De stad Lokeren zal twee informatiesessies organiseren voor burgers die extra praktische toelichting wensen bij het invullen van hun schadedossier. Tevens zullen er ook telefonische contactmomenten voorzien worden waarop burgers nog vragen kunnen stellen. Deze informatie vindt u ook terug in de begeleidende brief of . Het College van Burgemeester en Schepenen wenst te benadrukken dat de stad geen enkele beslissingsbevoegdheid heeft in de verdere afhandeling van uw dossier en enkel instaat voor het informeren van de burger hoe een dossier moet samengesteld worden. De diensten van de provinciegouverneur onderzoeken uw dossier op volledigheid. Indien uw dossier onvolledig is zal u een schrijven ontvangen van de Provinciegouverneur met de vraag om de aanvullende informatie te bezorgen. Vervolgens zal de Gouverneur een expert aanstellen welke uw schadevergoeding zal berekenen op basis van zijn vaststellingen. De Gouverneur stuurt de vergoedingsbeslissing naar uzelf en de FOD Binnenlandse Zaken. Indien u niet akkoord bent met deze beslissing kunt u vragen om deze beslissing te herzien of een beroep in te stellen bij het bevoegd Hof van Beroep. De FOD Binnenlandse Zaken onderzoekt of de beslissing van de gouverneur correct is en of het dossier eventueel herzien moet worden. Van zodra uw dossier definitief in orde is zal de Nationale Kas voor rampenschade uw vergoeding uitbetalen. Om u te helpen bij het samenstellen van uw dossier heeft de stad deze praktische handleiding gemaakt. U vindt er heel veel informatie terug over wanneer u welk formulier dient in te vullen, welke bijlagen u dient toe te voegen om uw dossier volledig te maken en bij welke instantie u eventueel een formulier dient aan te vragen. Wij vragen u om deze handleiding eerst volledig en aandachtig door te nemen. Zo bespaart u tijd en moeite. Op het einde van deze handleiding vindt u ook de antwoorden op de meest gestelde vragen. Gelieve voor aanvullende vragen enkel contact te nemen met onze diensten op het voorbehouden telefoonnummer 09/ tijdens de voorziene tijdstippen die u kunt terugvinden in de begeleidende brief of . Buiten deze voorziene tijdsperiodes is het nummer niet bereikbaar. Burgemeester F. Anthuenis 3

4 Algemene informatie Als u slachtoffer (of geteisterde, zoals de wet zegt) bent van een natuurramp, kan u een aanvraag om financiële tussenkomst indienen vanaf de dag dat in het Staatsblad het koninklijk besluit is verschenen dat de ramp officieel erkent en dat de zone omschrijft waar ze is gebeurd. Wie dus een schadevergoeding wil, moet die vragen volgens de regels die in dat koninklijk besluit staan. Aanvragen of dossiers die als voorlopig of te vroeg of in de verkeerde vorm of bij de verkeerde overheid werden ingediend, zijn ongeldig. De overheid zal deze ongeldige aanvragen hooguit beschouwen als bijkomende inlichtingen of als documentatie bij een later correct ingediende definitieve aanvraag. 1. Waar moet het dossier worden ingediend? Het dossier dient, bij voorkeur aangetekend, verstuurd te worden naar de Gouverneur van de provincie waar de schade werd geleden: Federale dienst van de gouverneur van Oost-Vlaanderen Dienst Rampenfonds Kalandeberg Gent Indien u schade hebt geleden aan goederen in verschillende provincies, moet u al uw schade aangeven bij één Gouverneur. Het makkelijkste in dit geval is natuurlijk om uw dossier in te dienen in de provincie waar u woont indien hier ook schade werd geleden, zo niet dient u uw dossier in te dienen in één van de provincies waar u schade hebt geleden. 2. Wanneer moet het dossier worden ingediend? Het dossier moet worden ingediend uiterlijk op de laatste dag van de derde maand, die volgt op de maand waarin het koninklijk besluit is verschenen dat de ramp officieel erkent. In de begeleidende brief staat de datum vermeld wanneer uw dossier ten laatste moet ingediend zijn bij de Provincie. Als er betwisting ontstaat of een dossier al dan niet op tijd werd ingediend, dan geldt de datum die op de poststempel van de aanvraag staat afgedrukt als bewijs. 3. Samenstelling van het dossier? Het dossier dient in tweevoud ingediend te worden met de officiële formulieren en bijlagen. Het tweede exemplaar mag een kopie zijn. Het dossier is samengesteld uit één algemeen formulier (natuurlijke personen of rechtspersonen) en één of meer bijzondere formulieren (A, B, C, D, E) aangevuld met de bij te voegen documenten. U moet een bijzonder formulier invullen per geteisterd complex. Als er bijvoorbeeld schade is aan uw auto en aan uw meubelen, moet u én voor de auto én voor de meubelen een apart formulier B invullen. 4. Hoe verloopt de vergoedingsprocedure? De aanvraag tot schadevergoeding wordt onderzocht door de provinciegouverneur. De expert stelt een verslag op (officiële vaststelling van de schade), dat als basis dient voor de berekening van de vergoeding. Als de gouverneur beslist dat u recht hebt op een financiële tussenkomst, preciseert hij in zijn beslissing het bedrag van de betaalbare vergoeding. 4

5 5. Berekening van de herstelvergoeding Bij het toekennen van de definitieve vergoeding wordt rekening gehouden met volgende kenmerken: - de provinciale expert raamt vooreerst de normale kosten van herstel of vervanging van de geteisterde goederen (brutobedrag van de schade). - dit bedrag wordt eventueel verminderd met de waarde van de recupereerbare materialen. Ook houdt de expert rekening met een eventuele waardevermindering ingevolge ouderdomssleet (resultaat = nettobedrag). - als dit nettobedrag de 250 (franchise) overschrijdt, wordt de definitieve vergoeding berekend per schijven waarop een coëfficiënt wordt toegepast. Het stadsbestuur van Lokeren heeft geen enkele bevoegdheid in het berekenen van de herstelvergoeding. Voor verdere vragen hieromtrent dient u contact op te nemen met de dienst Rampenschade van de Provincie (zie 6.2). 6. Inlichtingen 6.1 Voor indiening van mijn dossier bij de Provincie De stad Lokeren zal de nodige aangifteformulieren aan de burgers ter beschikking stellen inclusief een praktische handleiding die u moet helpen om uw dossier correct samen te stellen. 6.2 Na indiening van mijn dossier bij de Provincie Provincie Oost-Vlaanderen Dienst Rampenschade Kalandeberg Gent Tel.: 09/ Fax: 09/

6 Algemeen formulier: Natuurlijke personen (particulieren of éénmanszaak) 1. Wanneer dit formulier invullen? Het algemeen formulier Natuurlijke personen vult u in als u als particulier of éénmanszaak schade hebt geleden. De persoon die eigenaar is/was van het goed, op de dag dat het door de ramp werd beschadigd, moet het dossier indienen. Als meerdere personen samen eigenaar zijn van de goederen op het ogenblik van de ramp, moeten de vragen door alle betrokkenen ingevuld worden. Indien het hier niet om de echtgeno(o)t(e) of de samenwonende partner gaat, moeten deze inlichtingen op afzonderlijke bladen aan dit formulier gehecht worden. De formulieren moeten door alle eigenaars ondertekend worden, tenzij er volmacht werd gegeven. 2. Bij te voegen documenten Indien niet in bezit, te verkrijgen bij: Kopie van het huwelijkscontract: indien van toepassing Attest van gezinssamenstelling op datum van de ramp Volmachtbewijs of bewijs van hoedanigheid indien iemand optreedt in naam van de getroffene(n) Notaris Bij voorkeur aan te vragen via papieren en attesten alle items Identiteit, nationaliteit en reizen samenstelling van het gezin (gelieve eerst een account aan te maken) of via Stadsbestuur: gelijkvloers - dienst bevolking en burgerlijke stand, Groentemarkt 1 Zelf schrijven 6

7 3. Aandachtspunten Alle documenten in tweevoud opmaken. Het tweede exemplaar mag een kopie zijn. Meld alle vastgestelde schade. Vergeet uw documenten niet te ondertekenen! Noteer bij rekeningnummer uw IBAN- en BIC-code! Vergeet ook het bijzonder formulier A en/of B niet in te vullen. Landbouwers moeten zeker het BTW-stelsel invullen. Huwelijkscontract aanduiden ja/nee en volledige versie bijvoegen indien van toepassing Attest gezinssamenstelling MOET op datum van de ramp staan. 7

8 Algemeen formulier: Rechtspersonen 1. Wanneer dit formulier invullen? Het algemeen formulier Rechtspersonen vult u in als uw bedrijf, vereniging, vzw, gemeentebestuur, schade heeft geleden. De persoon die bevoegd is bepaalde rechtshandelingen te verrichten en/of degene die eigenaar is/was van het goed, op de dag dat het door de ramp werd beschadigd, moet de aanvraag indienen. 2. Bij te voegen documenten Indien niet in bezit, te verkrijgen bij: Statuten en eventuele wijzigingen Belgisch Staatsblad 3. Aandachtspunten Alle documenten in tweevoud opmaken. Het tweede exemplaar mag een kopie zijn. Meld alle vastgestelde schade. Vergeet uw documenten niet te ondertekenen! Vergeet ook het bijzonder formulier A, C, D en/of E niet in te vullen. Statuten van oprichting + wijzigingen bijvoegen Personen die de macht hebben de rechtspersoon te verbinden: invullen 8

9 Bijzonder formulier A: Gebouwde onroerende goederen en beweegbare woonlokalen 1. Wanneer dit formulier invullen? Heeft u schade geleden aan vb. uw woning, winkel (gebouwde onroerende goederen) en/of uw caravan (beweegbaar lokaal) dan vult u dit formulier in. Wanneer u eigenaar bent van meerdere gebouwen of beweegbare lokalen, dan dient u per geteisterd goed een formulier in te vullen. Indien u schade heeft geleden aan uw motorhome dan vult u formulier B in. 2. Bij te voegen documenten Indien niet in bezit, te verkrijgen bij: Attest van het registratiekantoor, waaruit blijkt dat U op het ogenblik van de ramp eigenaar, erfpachter of opstalhouder was Kopie van de verzekeringspolis: geldig op datum van de ramp Gedetailleerd attest van de verzekeringstussenkomst of attest van niettussenkomst Registratiekantoor Dendermonde 2 Begijnhoflaan 49 te 9200 Dendermonde Dit document kan niet telefonisch aangevraagd worden. Verzekeringsmaatschappij Verzekeringsmaatschappij 9

10 Caravan: kopie inschrijvingsbewijs indien beschikbaar: geldig op datum van de ramp FOD Mobiliteit en Vervoer, Dienst Inschrijvingen Infokiosk, tel. 02/ Automatische infokiosk: - ma. t.e.m. za. van 7u 23u Medewerker van DIV: - werkdagen van 8u30 12u en van 13u 16u Verslag en ereloonnota van de expert indien u hiervan gebruik hebt gemaakt Afzonderlijk blad met een gedetailleerde omschrijving en raming van de schade Bewijsstukken van de geleden schade (vb. foto s, facturen, ) Bewijsstukken betreffende de reeds uitgevoerde herstellingen. Indien er nog geen herstellingen zijn gebeurd, hoeft u geen facturen toe te voegen. 3. Aandachtspunten Alle documenten in tweevoud opmaken. Het tweede exemplaar mag een kopie zijn. Meld alle vastgestelde schade. Vergeet uw documenten niet te ondertekenen! Vergeet het algemeen formulier natuurlijke personen of rechtspersonen niet in te vullen. Per geteisterd goed 1 formulier invullen. Kopie van de verzekeringspolis moet geldig zijn op 9 juni

11 Bijzonder formulier B: Roerende goederen van dagelijks of huiselijk gebruik (dus NIET aangewend voor beroepsdoeleinden) 1. Wanneer dit formulier invullen? Heeft u schade geleden aan uw wagen, motor, mobilhome, meubelen,, dan vult u dit formulier in. Per voertuig vult u een bijzonder formulier in. Indien de wagen geheel of gedeeltelijk ingeschreven staat op het bedrijf (éénmanszaak) dient u zowel formulier B als C in te vullen. Er kan maar één voertuig per gezin in aanmerking genomen worden. Het is aan te raden dat u elk voertuig aangeeft zodat de expert het voertuig met de meeste schade (kosten) in aanmerking kan nemen. 2. Bij te voegen documenten 2.1 Inboedel Indien niet in bezit, te verkrijgen bij: Kopie van de verzekeringspolis: geldig op datum van de ramp Gedetailleerd attest van de verzekeringstussenkomst of attest van niettussenkomst Verzekeringsmaatschappij Verzekeringsmaatschappij 11

12 Aankoopfactuur van de beschadigde goederen Afzonderlijk blad met een gedetailleerde omschrijving en raming van de schade Bewijsstukken van de geleden schade (vb. foto s) Bewijsstukken betreffende de reeds uitgevoerde herstellingen Kopie van het huurcontract in geval u een gemeubelde woning verhuurd hebt 2.2 Motorvoertuigen Indien niet in bezit, te verkrijgen bij: Kopie van het inschrijvingsbewijs: geldig op datum van de ramp Kopie van het verzekeringsbewijs (groene kaart): geldig op datum van de ramp Kopie van de verzekeringspolis: geldig op datum van de ramp Attest van de verzekeringstussenkomst of attest van niet-tussenkomst Aankoopfactuur van de (beschadigde) wagen (optioneel) Afzonderlijk blad met een gedetailleerde omschrijving en raming van de schade Bewijsstukken van de geleden schade (vb. foto s) Bewijsstukken betreffende de reeds uitgevoerde herstellingen. Indien er nog geen herstellingen zijn gebeurd, hoeft u geen facturen toe te voegen. FOD Mobiliteit en Vervoer, Dienst Inschrijvingen Infokiosk, tel. 02/ Automatische infokiosk: - ma. t.e.m. za. van 7u 23u Medewerker van DIV: - werkdagen van 8u30 12u en van 13u 16u Verzekeringsmaatschappij Verzekeringsmaatschappij Verzekeringsmaatschappij Bij verkoop/overname van de wagen na de ramp: extra toe te voegen Verkoopovereenkomst met overnameprijs Aankoopfactuur bij aankoop van nieuwe/andere wagen na de ramp + bewijs van inschrijving bij de DIV Indien wagen gebruikt wordt voor zowel privé als bedrijf (éénmanszaak): extra toe te voegen attest van boekhouder met vermelding van het gebruikspercentage voor privé en bedrijf: geldig op datum van de ramp Boekhouder 12

13 3. Aandachtspunten Alle documenten in tweevoud opmaken. Het tweede exemplaar mag een kopie zijn. Meld alle vastgestelde schade. Vergeet uw documenten niet te ondertekenen! Vergeet het algemeen formulier natuurlijke personen niet in te vullen. Verzekeringspolis per geteisterd goed. Kopie van het inschrijvingsbewijs, verzekeringsbewijs en verzekeringspolis MOET op datum van de ramp staan. 13

14 Bijzonder formulier C: Roerende goederen aangewend voor alle beroepsbedrijvigheden, met uitzondering van de landbouw 1. Wanneer dit formulier invullen? Dit formulier gebruikt u voor schade aan professionele bedrijfsuitrusting (machines, gereedschappen, beroepsmeubilair, ) en voorraden voor alle beroepen, met uitzondering van de landbouw (formulier D). Indien de wagen geheel of gedeeltelijk ingeschreven staat op het bedrijf dient u zowel formulier B als C in te vullen. 2. Bij te voegen documenten Indien niet in bezit, te verkrijgen bij: Kopie van de verzekeringspolis: geldig op datum van de ramp Gedetailleerd attest van de verzekeringstussenkomst of attest van niettussenkomst Verzekeringsmaatschappij Verzekeringsmaatschappij Aankoopfactuur van de beschadigde goederen 14

15 Eventueel verslag en ereloonnota van de expert Afzonderlijk blad met een gedetailleerde omschrijving en raming van de schade Bewijsstukken van de geleden schade (vb. foto s) Bewijsstukken betreffende de reeds uitgevoerde herstellingen. Indien er nog geen herstellingen zijn gebeurd, hoeft u geen facturen toe te voegen. Bij verkoop/overname van de wagen na de ramp: extra toe te voegen Verkoopovereenkomst met overnameprijs Aankoopfactuur bij aankoop van nieuwe/andere wagen na de ramp + bewijs van inschrijving bij de DIV Indien wagen gebruikt wordt voor zowel privé als bedrijf (éénmanszaak): extra toe te voegen attest van boekhouder met vermelding van het gebruikspercentage voor privé en bedrijf: geldig op datum van de ramp 3. Aandachtspunten Boekhouder Alle documenten in tweevoud opmaken. Het tweede exemplaar mag een kopie zijn. Meld alle vastgestelde schade. Vergeet uw documenten niet te ondertekenen! Vergeet het algemeen formulier rechtspersonen niet in te vullen. Kopie van de verzekeringspolis MOET op datum van de ramp staan. 15

16 Bijzonder formulier D: Landbouw 1. Wanneer dit formulier invullen? Dit formulier gebruikt u voor alle goederen (veestapel, oogsten, producten, voorraden, tractor, landbouwmachines en andere bedrijfsuitrusting, ) die gebruikt worden voor een landbouwbedrijf, met uitzondering van de gebouwen zelf en de gronden. Opmerking: teelten in open veld zijn niet vergoedbaar bij hagelschade (volgens KB van 1977)! 2. Bij te voegen documenten Proces-verbaal van de gemeentelijke landbouwcommissie Indien niet in bezit, te verkrijgen bij: Kopie van de verzekeringspolis: op datum van de ramp Voor tractor: kopie inschrijvingsbewijs indien beschikbaar: geldig op datum van de ramp Verzekeringsmaatschappij FOD Mobiliteit en Vervoer, Dienst Inschrijvingen Infokiosk, tel. 02/ Automatische infokiosk: - ma. t.e.m. za. van 7u 23u Medewerker van DIV: - werkdagen van 8u30 12u en van 13u 16u 16

17 Gedetailleerd attest van de verzekeringstussenkomst of attest van niettussenkomst Verzekeringsmaatschappij Aankoopfactuur van de beschadigde goederen Eventueel verslag en ereloonnota van de expert Afzonderlijk blad met een gedetailleerde omschrijving en raming van de schade Formulier van de oppervlakte-aangifte: moet van het jaar van teistering zijn Vlaamse Landmaatschappij Bewijsstukken van de geleden schade (vb. foto s) Bewijsstukken betreffende de reeds uitgevoerde herstellingen. Indien er nog geen herstellingen zijn gebeurd, hoeft u geen facturen toe te voegen. 3. Aandachtspunten Alle documenten in tweevoud opmaken. Het tweede exemplaar mag een kopie zijn. Meld alle vastgestelde schade. Vergeet uw documenten niet te ondertekenen! Vergeet het algemeen formulier rechtspersonen niet in te vullen. Duidelijke vermelding van de geteisterde percelen. Kopie verzekeringspolis MOET op datum van de ramp staan. 17

18 Bijzonder formulier E: Gronden, aangewend voor beroepsdoeleinden en bosaanplantingen 1. Algemene informatie Dit formulier gebruikt u voor de gronden die voor beroepsdoeleinden worden aangewend en voor de bosaanplantingen. 2. Bij te voegen documenten Indien niet in bezit, te verkrijgen bij: Attest van het registratiekantoor, waaruit blijkt dat U op het ogenblik van de ramp eigenaar, erfpachter of opstalhouder was Kopie van de verzekeringspolis: geldig op datum van de ramp Gedetailleerd attest van de verzekeringstussenkomst of attest van niettussenkomst Registratiekantoor Dendermonde 2 Begijnhoflaan 49 te 9200 Dendermonde Dit document kan niet telefonisch aangevraagd worden. Verzekeringsmaatschappij Verzekeringsmaatschappij 18

19 Eventueel verslag en ereloonnota van de expert Afzonderlijk blad met een gedetailleerde omschrijving en raming van de schade Kadastraal plan waarop de ligging van de percelen is aangeduid Plan van het Nationaal Geografisch Instituut waarop de ligging van de percelen is aangeduid (te gebruiken in geval van bosaanplantingen) Registratiekantoor Dendermonde 2 Begijnhoflaan 49 te 9200 Dendermonde Dit document kan niet telefonisch aangevraagd worden. Nationaal Geografisch Instituut Bewijsstukken van de geleden schade (vb. foto s) Bewijsstukken betreffende de reeds uitgevoerde herstellingen. Indien er nog geen herstellingen zijn gebeurd, hoeft u geen facturen toe te voegen. 3. Aandachtspunten Alle documenten in tweevoud opmaken. Het tweede exemplaar mag een kopie zijn. Meld alle vastgestelde schade. Vergeet uw documenten niet te ondertekenen! Vergeet het algemeen formulier rechtspersonen niet in te vullen. Kopie van de verzekeringspolis MOET op datum van de ramp staan. 19

20 Voorbeeld van schade aan een voertuig 1. Algemeen formulier Natuurlijke personen 20

21 21

22 1.1 Huwelijkscontract 1.2 Attest gezinssamenstelling Toestand vragen op 09/06/2014 Weverslaan 18 22

23 2. Bijzonder formulier B: roerende goederen van dagelijks of huiselijk gebruik 23

24 24

25 2.1 Verzekeringspolis voertuig 25

26 26

27 27

28 2.2 Attest van niet-tussenkomst van de verzekeringsmaatschappij 28

29 2.3 Kopie van het inschrijvingsbewijs op het ogenblik van de ramp 29

30 2.4 Kopie van het verzekeringsbewijs op het ogenblik van de ramp 30

31 2.5 Bestek 31

32 32

33 2.6 Factuur voorruit 33

34 2.7 Foto s 34

35 Veelgestelde vragen 1. Vanaf wanneer kan ik mijn dossier indienen? U kan een dossier indienen vanaf de publicatie van de erkenning in het Belgisch Staatsblad. 2. Tot wanneer kan ik mijn dossier indienen? De aanvraag moet worden ingediend uiterlijk op de laatste dag van de derde maand, die volgt op de maand waarin het koninklijk besluit dat de ramp officieel erkent, in het Belgisch Staatsblad is verschenen. 3. Ik heb geen printer. Kan ik de formulieren en de handleiding (Vademecum) ergens verkrijgen? Ja, aan de infobalie van het stadhuis van Lokeren Groentemarkt 1 4. Ik heb geen internet. Wat moet ik doen? U kan de nodige formulieren en de handleiding verkrijgen aan de infobalie van het stadhuis. 5. Kan ik voor meerdere auto s of huizen een aanvraag indienen? Met het bijzonder formulier B kan u een aanvraag indienen voor voertuigen voor familiaal gebruik. Gebruik per voertuig een apart formulier. Let op: één enkel voertuig is slechts vergoedbaar per huishouden. (U kan wel een aanvraag indienen voor alle voertuigen de wagen die na expertise de grootste herstelvergoeding toegekend krijgt, zal weerhouden worden). Een huishouden of gezin is een groep mensen die op één adres wonen. Indien een wagen geheel of gedeeltelijk ingeschreven staat op het bedrijf dient zowel bijzonder formulier B als bijzonder formulier C invullen. U dient hiervoor ook een attest van uw boekhouder in omtrent de verdeling privé professioneel. U kan voor meerdere huizen een aanvraag indienen. U moet een bijzonder formulier invullen per "geteisterd complex". Als er bijvoorbeeld waterschade is aan uw huis en aan uw caravan, moet u én voor de woning én voor de caravan een apart formulier A invullen. Elk bijzonder formulier moet het totaal bedrag weergeven van de schade waarop het betrekking heeft. 6. Ik heb al een tussenkomst van mijn verzekering ontvangen. Kan ik nog beroep doen op het rampenfonds? Ja. In geval van storm of hagel: in principe komt de verzekeraar tussen, maar u kunt bovendien een dossier indienen bij het Rampenfonds. De vetusteit (sleet), de franchise van 250 EUR en de ¾ van de tussenkomst van de verzekering zullen echter afgetrokken worden van uw schadevergoeding, die miniem kan zijn (of gelijk aan nul). De kans is groot dat u geen tegemoetkoming via het Rampenfonds verkrijgt. 7. Vergoedt het rampenfonds de franchise van de verzekering? Neen. 8. De schade is intussen al hersteld. Is dat een probleem? U kan nog steeds een dossier indienen als de schade intussen al hersteld is. De aanvraag voor schadevergoeding moet zo gedetailleerd mogelijk zijn. U dient dus ook alle documenten en bewijsstukken (bijvoorbeeld facturen, akten, boekhoudkundige stukken, foto's ) bij de aanvraag te voegen. 35

36 9. Wanneer kan ik een terugbetaling van het rampenfonds ontvangen? Hierover kan de stad Lokeren geen uitspraken doen. 10. Hoe groot is de vergoeding die ik kan ontvangen van het rampenfonds? Hierover kan de stad Lokeren geen uitspraken doen. 11. Kan ik best eerst nog even mijn verzekeringsagent contacteren? Ja, dat kan u doen. 12. Ik woon niet in Oost-Vlaanderen, maar mijn wagen is die nacht wel beschadigd geraakt in Oost-Vlaanderen. Wat moet ik doen? U stuurt de aanvraag naar de gouverneur van de provincie waar de schade werd geleden, concreet dus in Oost-Vlaanderen. 13. Ik heb in meerdere provincies schade geleden. Kan of moet ik nu twee aanvragen indienen? Indien u schade hebt geleden aan goederen in verschillende provincies, moet u al uw schade aangeven bij één gouverneur. Het gemakkelijkste in dit geval is natuurlijk om de aanvraag in te dienen in de provincie waar u woont indien hier ook schade werd geleden, zo niet dient u deze aanvraag in te dienen in één van de provincies waar u schade hebt geleden. 14. Kan ik een aanvraag indienen voor een serre of een tuinhuis? Ja, met bijzonder formulier A. Let op: u moet een apart formulier invullen per beschadigd gebouw, bv. één voor uw huis, één voor uw caravan, één voor uw tuinhuis. Ook voor landbouwers moet schade aan serres met bijzonder formulier A doorgegeven worden. De inhoud van serres kunnen landbouwers met het bijzonder formulier D doorgeven. 15. De eigenaar van de getroffen goederen is intussen overleden. Wat nu? In principe moet de aanvraag nu ingediend worden door alle erfgenamen samen. Hier kunnen ook de regels van de volmacht worden toegepast zoals die gelden in geval de goederen aan meerdere personen samen in eigendom toebehoren. In dit geval neemt u best contact op met het Rampenfonds. 16. U bent samen met andere personen eigenaar van het beschadigde goed. Hoe moet u een aanvraag invullen? ofwel kan elk van de eigenaars een aanvraag indienen voor zijn persoonlijk aandeel; ofwel kunnen alle eigenaars gezamenlijk hun schade aangeven op dezelfde formulieren en allemaal samen deze formulieren ondertekenen; ofwel dient slechts één van de eigenaars een aanvraag in. Die persoon doet de aanvraag dus in naam van alle anderen, en ondertekent alleen alle formulieren. Om te bewijzen dat hij de aanvraag in naam van alle eigenaars doet, moet er een volmacht bij het dossier gevoegd worden. In dit geval neemt u best contact op met het Rampenfonds. 17. Wat is het verschil tussen een natuurlijk persoon en een rechtspersoon? Een natuurlijk persoon is een individuele burger of een éénmanszaak. Een rechtspersoon is een wettelijk erkende vereniging of vennootschap, bv. vzw, bvba, nv, coöperatieve... 36

37 18. Ik huur een woning. Moet ik een aanvraag indienen, of mijn huisbaas? In principe moet de persoon die eigenaar was van de goederen, op de dag dat ze door de ramp werden beschadigd, de aanvraag indienen. 19. Mijn wagen is beschadigd (bv. schade aan carrosserie, ruiten, lichten ). Wat moet ik doen? Natuurlijke personen (particulier of éénmanszaak) Formulieren: Algemeen formulier Natuurlijke Personen Bijzonder formulier B (Bijzonder formulier C indien de wagen geheel ingeschreven staat op het bedrijf) (Bijzonder formulier B én C indien de wagen gedeeltelijk ingeschreven staat op het bedrijf gebruik voor zowel privé als bedrijf + attest bijvoegen van boekhouder met vermelding van het gebruikerspercentage voor privé en bedrijf) Toe te voegen documenten: Attest gezinssamenstelling (op datum van de ramp!) Kopie huwelijkscontract (indien van toepassing) Kopie inschrijvingsbewijs (ev. op te vragen bij DIV) Kopie verzekeringspolis Attest van verzekeringstussenkomst of attest van niet-tussenkomst Gedetailleerde omschrijving en raming van de schade (offerte) Bewijsstukken (foto s) Factuur van reeds uitgevoerde werken Rechtspersonen (vzw, bvba, nv ) Formulieren: Algemeen formulier Rechtspersonen Bijzonder formulier C Toe te voegen documenten: Statuten en eventuele wijzigingen Kopie inschrijvingsbewijs (ev. op te vragen bij DIV) Kopie verzekeringspolis Attest van verzekeringstussenkomst of attest van niet-tussenkomst Gedetailleerde omschrijving en raming van de schade (offerte) Bewijsstukken (foto s) Factuur van reeds uitgevoerde werken 20. Wie dient de aanvraag in bij een leasingwagen? Huurovereenkomst bevat geen mogelijkheid voor klant om wagen te kopen op het einde van de huur: leasingmaatschappij dient het dossier in Huurovereenkomst bevat wel mogelijkheid voor klant om wagen te kopen op het einde van de huur: leasingnemer dient het dossier in 21. Welk formulier moet ik invullen voor mijn caravan of mobilhome? Voor een caravan kiest u bijzonder formulier A. Voor een mobilhome kiest u bijzonder formulier B. 37

VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN HAGELSTORM 7-8-9 JUNI 2014

VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN HAGELSTORM 7-8-9 JUNI 2014 VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN HAGELSTORM 7-8-9 JUNI 2014 1. Vanaf wanneer kan ik een dossier bij het Rampenfonds indienen? U kan een dossier indienen vanaf de publicatie van de erkenning in het Belgisch

Nadere informatie

Algemeen formulier Natuurlijke personen

Algemeen formulier Natuurlijke personen RAADPLEEG HET VADEMECUM VOOR BIJKOMENDE INFORMATIE (te verkrijgen bij uw gemeente- of provinciebestuur of te lezen op internet : http://www.belgium.be ) Aanvraag om financiële tegemoetkoming in geval van

Nadere informatie

Rampenschade Federale dienst gouverneur Oost-Vlaanderen dienst Rampenfonds

Rampenschade Federale dienst gouverneur Oost-Vlaanderen dienst Rampenfonds Rampenschade Federale dienst gouverneur Oost-Vlaanderen dienst Rampenfonds Infosessie voor de burgers over de federale rampen Verantwoordelijke ambtenaren Didier Detollenaere, arrondissementscommissaris

Nadere informatie

Overstromingen: checklist voor het aanmelden van schade

Overstromingen: checklist voor het aanmelden van schade Overstromingen: checklist voor het aanmelden van schade SCHADE AAN WONINGEN EN INBOEDEL Sedert maart 2007 is schade veroorzaakt door natuurrampen, zoals bv. overstromingen en aardbevingen, automatisch

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Vlaams Rampenfonds

Gebruikershandleiding Vlaams Rampenfonds Gebruikershandleiding Vlaams Rampenfonds - - ALGEMENE RAMPEN: Al wat u moet weten om de behandeling van uw dossier te versnellen INHOUDSOPGAVE Opgelet! Lees deze brochure aandachtig voor u een dossier

Nadere informatie

PRESENTATIE INFOAVOND ZAAL DE VERREKIJKER OP 5 MEI

PRESENTATIE INFOAVOND ZAAL DE VERREKIJKER OP 5 MEI Vlaams Rampenfonds De overvloedige regenval van 27, 28 en 29 juli 2014 PRESENTATIE INFOAVOND ZAAL DE VERREKIJKER OP 5 MEI 2015 http://www.bestuurszaken.be/rampenfonds Even voorstellen Vlaamse overheid

Nadere informatie

VADEMECUM FEBRUARI 2006

VADEMECUM FEBRUARI 2006 ALGEMENE DIRECTIE VAN DE CIVIELE VEILIGHEID DIRECTIE RAMPENSCHADE ALGEMENE RAMPEN ZO WORDT UW DOSSIER SNELLER AFGEHANDELD VADEMECUM FEBRUARI 2006 www.ibz.fgov.be INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 0 I. INDIENEN

Nadere informatie

GIDS «RAMPENSCHADE GEBRUIKSHANDLEIDING»

GIDS «RAMPENSCHADE GEBRUIKSHANDLEIDING» BINDING AUTHORITY AGENCY GIDS «RAMPENSCHADE GEBRUIKSHANDLEIDING» ALGEMENE RAMPEN: Al wat u moet weten om de behandeling van uw dossier te versnellen Inhoudsopgave LEES DEZE BROCHURE AUB VOOR U EEN DOSSIER

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Vlaams Rampenfonds voor rampen die plaatsvonden na 1 maart 2017

Gebruikershandleiding Vlaams Rampenfonds voor rampen die plaatsvonden na 1 maart 2017 Gebruikershandleiding Vlaams Rampenfonds voor rampen die plaatsvonden na 1 maart 2017 - - Wat u moet weten om uw aanvraag correct in te dienen en de behandeling ervan te versnellen INHOUDSOPGAVE Opgelet!

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

Aanvraag van het verminderd tarief van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen

Aanvraag van het verminderd tarief van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen Aanvraag van het verminderd tarief van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen Vlaamse Belastingdienst Vaartstraat 16, 9300 AALST Tel. 053 72 24 40 Fax 053 72 23 75 E-mail:

Nadere informatie

Aanvraag van een vergoeding voor belangrijke wildschade of schade door beschermde soorten

Aanvraag van een vergoeding voor belangrijke wildschade of schade door beschermde soorten Aanvraag van een vergoeding voor belangrijke wildscde of scde door beschermde soorten ANB-19-091126 ANB Antwerpen Anna Bijnsgebouw Lange Kievitstraat 111/113 bus 63 2018 ANTWERPEN Tel. 03 224 62 62 - Fax

Nadere informatie

Hoe vul ik een schadeaangifte in?

Hoe vul ik een schadeaangifte in? Hoe vul ik een schadeaangifte in? Inhoud Wat te doen bij een schadegeval?... 2 Algemene richtlijnen... 2 Aangifte doen bij KLJ Nationaal... 2 Richtlijnen van KBC-verzekeringen... 2 Enkele belangrijke tips...

Nadere informatie

Overstromingen: checklist voor het aanmelden van schade

Overstromingen: checklist voor het aanmelden van schade Overstromingen: checklist voor het aanmelden van schade SCHADE AAN WONINGEN EN INBOEDEL Sedert maart 2007 is schade veroorzaakt door natuurrampen, zoals bv. overstromingen en aardbevingen, automatisch

Nadere informatie

Aanvraagformulier VERWERVINGSPREMIE

Aanvraagformulier VERWERVINGSPREMIE Aanvraagformulier VERWERVINGSPREMIE Gemeente Opwijk T.a.v. College van Burgemeester en Schepenen Ringlaan 20 1745 OPWIJK Datum verwervingsakte: / / Ontvangstdatum van de aanvraag: / / Referentienummer:

Nadere informatie

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant B A R T V A N D E K E R C K H O V E A R C H I T E C T E N V E N N O O T S C H A P Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant Offerteformulier voor aanneming

Nadere informatie

Bezorg deze aanvraag aan de dienst stedenbouw & woonbeleid.

Bezorg deze aanvraag aan de dienst stedenbouw & woonbeleid. Aanvraag van een verwervingspremie Gemeente Tervuren t.a.v. het college van burgemeester en schepenen Brusselsesteenweg 13 3080 TERVUREN Referentienummer- Ontvangstdatum van de aanvraag Bezorg deze aanvraag

Nadere informatie

Formulier 179.1.RW AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET WAALSE GEWEST

Formulier 179.1.RW AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET WAALSE GEWEST Formulier 179.1.RW AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET WAALSE GEWEST VAK A. Algemene inlichtingen De onroerende voorheffing is een belasting die wordt berekend op basis van het

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

AANVRAAG TOT DEELNEMING

AANVRAAG TOT DEELNEMING MET REFERENTIE 2016-017 BIJLAGE 1. AANVRAAG TOT DEELNAME AANVRAAG TOT DEELNEMING Dit formulier dient volledig te worden ingevuld en rechtsgeldig ondertekend door de inschrijver. A. ALGEMENE VERBINTENIS

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder Bijlage 7: Modelformulier Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van met bestuurder Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

Aanvraag van een onderhoudspremie voor monumenten

Aanvraag van een onderhoudspremie voor monumenten Aanvraag van een onderhoudspremie voor monumenten Onroerend Erfgoed Antwerpen Anna Bijnsgebouw Lange Kievitstraat 111-113 bus 53 2018 ANTWERPEN Tel. +32 (0)3 224 62 10 Fax +32 (0)3 224 62 23 antwerpen@onroerenderfgoed.be

Nadere informatie

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0915 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwcollege Langestraat 66

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 1 OPEN FERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 UITVOERING VAN WERKEN : BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM-METHODIEK FERTEFORMULIER AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN 2 OPDRACHTGEVER : POM

Nadere informatie

Aanvraag voor vrijstelling van de belasting op leegstaande, verwaarloosde en ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde panden

Aanvraag voor vrijstelling van de belasting op leegstaande, verwaarloosde en ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde panden Aanvraag voor vrijstelling van de belasting op leegstaande, verwaarloosde en ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde panden Dienst Administratie, Afdeling bouw en woontoezicht Bezoekadres Dienst Wonen Woodrow

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

BEWONERSPARKEREN KEERKAART DE GEMEENTELIJKE PAR VOOR BEWONERS D GENT MOBILITEITSBEDRIJF STA INFOBROCHURE

BEWONERSPARKEREN KEERKAART DE GEMEENTELIJKE PAR VOOR BEWONERS D GENT MOBILITEITSBEDRIJF STA INFOBROCHURE BEWONERSPARKEREN KEERKAART DE GEMEENTELIJKE PAR VOOR BEWONERS D GENT MOBILITEITSBEDRIJF STA INFOBROCHURE 2 Parkeren in uw buurt krijgt voorrang FILIP WATTEEUW Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Nadere informatie

Aanvraag om tussenkomst van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)

Aanvraag om tussenkomst van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) Aanvraag om tussenkomst van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) Agentschap voor Landbouw en Visserij Afdeling Structuur en Investeringen Ellipsgebouw (4 de verdieping) Koning Albert II-laan 35

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de kandidatuurstelling van een kavel in de verkaveling Meuletiende fase 2 Posteleinpad Pastinaakplein Warmoespad

Aanvraagformulier voor de kandidatuurstelling van een kavel in de verkaveling Meuletiende fase 2 Posteleinpad Pastinaakplein Warmoespad Aanvraagformulier voor de kandidatuurstelling van een kavel in de verkaveling Meuletiende fase 2 Posteleinpad Pastinaakplein Warmoespad Het aanvraagformulier en de bijlagen moeten ingediend worden - hetzij

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW Project Verbouwing en vernieuwing van sanitaire installaties met inbegrip van installaties voor regenwaterrecuperatie. Kadaster Zemst 1e afdeling, sectie B, nummer

Nadere informatie

Subsidieaanvraagformulier Verenigingen en projecten Gemeente Sint-Gillis. Projectoproep Aanvraagformulier

Subsidieaanvraagformulier Verenigingen en projecten Gemeente Sint-Gillis. Projectoproep Aanvraagformulier Gemeente Sint-Gillis Subsidieaanvraag voor een vereniging of een project Projectoproep 2010 Aanvraagformulier Naam van de aanvrager of vereniging: Titel van het project: Aantal bijlagen: Dossiernummer

Nadere informatie

Aanvraag van de vrijstelling van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen

Aanvraag van de vrijstelling van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen Aanvraag van de vrijstelling van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen Vlaamse Belastingdienst Vaartstraat 16, 9300 AALST Tel. 053 72 24 40 Fax 053 72 23 75 E-mail:

Nadere informatie

Welke gegevens hebben wij nodig om een persoon bij te kunnen inschrijven?

Welke gegevens hebben wij nodig om een persoon bij te kunnen inschrijven? Welke gegevens hebben wij nodig om een persoon bij te kunnen inschrijven? Wanneer er iemand bij u wil komen wonen, dient deze persoon aan alle inschrijvingsvoorwaarden voor de sociale woningbouw te voldoen.

Nadere informatie

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Ontvangstdatum Dossiernummer *Vakken voorbehouden voor de administratie Het aanvraagformulier dient afgegeven te worden tegen ontvangstbewijs

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor de uitbating van een toeristisch logies

Aanvraag van een vergunning voor de uitbating van een toeristisch logies Aanvraag van een vergunning voor de uitbating van een toeristisch logies DiV/TV-20131029 Departement internationaal Vlaanderen Dienst Toeristische Vergunningen Boudewijnlaan 30 80, 1000 BRUSSEL Tel. 02

Nadere informatie

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6 BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 1407 Bouw en afwerking Wijkgezondheidscentrum Daenshuis

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

Aanvraagformulier Tegemoetkoming in planschade De Centrale As

Aanvraagformulier Tegemoetkoming in planschade De Centrale As Aanvraagformulier Tegemoetkoming in planschade De Centrale As Aan het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Projectbureau De Centrale As Postbus 213 9250 AE Burgum Met dit formulier

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning

Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning Wonen Antwerpen Lange Kievitstraat 111-113 bus 54, 2018 ANTWERPEN AANVRAAGFORM HUUR ANT 20121207 Bezoektijd: alleen na telefonische afspraak

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk STAD : Genk OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan 70 3600 Genk BENAMING VAN DE OPDRACHT : GT-160490-66 Infrastructuurwerken Omgevingswerken Kleuterschool

Nadere informatie

Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief

Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 BRUSSEL Contactpersoon: Emily

Nadere informatie

Inlichtingenformulier overbruggingsrecht

Inlichtingenformulier overbruggingsrecht STEUNT ELKANDER Vrij sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen v.z.w. (erkend door K.B. van 23.10.1967) - R.P.R. 0407.843.626 - Stichtend lid van Eunomia v.z.w. Kolonel Bourgstraat 113 1140 BRUSSEL

Nadere informatie

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014.

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014. REGLEMENT HOUDENDE DE GEDEELTELIJKE TERUGBETALING VAN DE GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING VOOR EEN NIEUW AANGESCHAFTE OF GEBOUWDE WONING TE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Reglement goedgekeurd

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

Aangifte van ongeval KLEEF HIER GELE KLEVER. Ruimte voorbehouden voor het ziekenfonds. Type: GR A INT. I Identificatiegegevens van het slachtoffer

Aangifte van ongeval KLEEF HIER GELE KLEVER. Ruimte voorbehouden voor het ziekenfonds. Type: GR A INT. I Identificatiegegevens van het slachtoffer Aangifte van ongeval CHRISTELIJKE MUTUALITEIT Ruimte voorbehouden voor het ziekenfonds dossiernummer: Type: GR A INT I Identificatiegegevens van het slachtoffer 1. Naam en voornaam... Straat... nummer/bus...

Nadere informatie

Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel.

Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel. Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel. Doel Artikel 1. Binnen de perken van de in de districtsbegroting voorziene kredieten geeft het district Berchem met een projecttoelage

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning RENO AANVRAAG-01-151127 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0640-02 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwe-Instituut

Nadere informatie

Jaarlijkse melding van gegevens voor het behoud van de vrijstelling van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen

Jaarlijkse melding van gegevens voor het behoud van de vrijstelling van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen Jaarlijkse melding van gegevens voor het behoud van de vrijstelling van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen Vlaamse Belastingdienst Vaartstraat 16, 9300 AALST Tel.

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

Aanvraagformulier voor een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder Aanvraagformulier voor een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier vraagt u een vergunning aan voor

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING. 1. Titel project:.

AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING. 1. Titel project:. Datum: AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING 1. Titel project:. 2. Gegevens aanvrager Naam van persoon/feitelijke vereniging/vzw: Adres:.. Telefoon: Fax :. E-mail:.... Ondernemingsnummer (BTW-statuut

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor financiële steun

Aanvraagformulier voor financiële steun 1) Regels en algemene criteria Aanvraagformulier voor financiële steun De aanvraag kan pas ingediend worden nadat alle andere mogelijke officiële of privé-instanties gecontacteerd werden (mutualiteit,

Nadere informatie

INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - OUDEREN

INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - OUDEREN PROVINCIE ANTWERPEN Dienst Welzijn Boomgaardstraat 22 - bus 101 2600 Berchem-Antwerpen Tel : 03-240 61 61 Fax : 03-240 61 62 Provinciale Directie INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - OUDEREN INDIVIDUELE TOELAGE

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

Dossiernummer: VAK II. DOOR DE AANVRAGER AAN TE GANE VERBINTENISSEN EN TE VERSTREKKEN GEGEVENS

Dossiernummer: VAK II. DOOR DE AANVRAGER AAN TE GANE VERBINTENISSEN EN TE VERSTREKKEN GEGEVENS l ALGEMEEN FORMULIER VOOR GEMEENTELIJKE BOUW- OF AANKOOPPREMIE Dossiernummer: Dit formulier dient te worden voorgelegd of (aangetekend) ingediend samen met het formulier dat betrekking heeft op de specifieke

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE GEMEENTELIJKE PARKEERKAART

GEMEENTELIJK REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE GEMEENTELIJKE PARKEERKAART GEMEENTELIJK REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE GEMEENTELIJKE PARKEERKAART Artikel 1 Er kunnen volgende soorten gemeentelijke parkeerkaarten uitgereikt worden: 1) Bewonerskaart 2) Autodelen 3) Particulier

Nadere informatie

A A N S LU I T I N G S F O R M U L I E R J U R I D I S C H E A C T I E I N F O G I D S/REG I O G I D S

A A N S LU I T I N G S F O R M U L I E R J U R I D I S C H E A C T I E I N F O G I D S/REG I O G I D S A A N S LU I T I N G S F O R M U L I E R J U R I D I S C H E A C T I E I N F O G I D S/REG I O G I D S W A T M O E T U D O E N O M A A N T E S L U I T E N? U zal hieronder enkele formulieren vinden die

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR ERKENNING ALS WAPENHANDELAAR

AANVRAAG VOOR ERKENNING ALS WAPENHANDELAAR FOD Binnenlandse Zaken PROVINCIE ANTWERPEN ARRONDISSEMENTSCOMMISSARIAAT AANVRAAG VOOR ERKENNING ALS WAPENHANDELAAR IDENTITEIT VAN DE ERKENDE PERSOON Enkel in te vullen indien de erkende persoon een natuurlijke

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank Maatschappelijke zetel: Mannebeekstraat 33 8790 Waregem Tel. 056/62.92.81 Fax 056/61.10.79

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP HET TABLEAU VAN DE INTERNE BOEKHOUDERS BIBF

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP HET TABLEAU VAN DE INTERNE BOEKHOUDERS BIBF PASFOTO (geen nietjes) Ik, ondergetekende: vraag in toepassing van artikel 52 ter van de Wet van 22 april 1999 mijn inschrijving op het tableau van de interne boekhouders, zoals bijgehouden door het Beroepsinstituut

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING

AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING Datum: AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING 1. TITEL PROJECT. 2. GEGEVENS AANVRAGER Naam van persoon/feitelijke vereniging/vzw: Adres:.. Telefoon: Fax :. E-mail:.... Ondernemingsnummer (BTW-statuut

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor de uitbating van een toeristisch logies

Aanvraag van een vergunning voor de uitbating van een toeristisch logies Aanvraag van een vergunning voor de uitbating van een toeristisch logies Toerisme Vlaanderen Afdeling Kwaliteitszorg Grasmarkt 61, 1000 BRUSSEL Tel. 02 504 03 00 Fax 02 504 03 66 website: http://www.toerismevlaanderen.be

Nadere informatie

Aanvraagformulier behorend bij artikel 2 van de Planschadeverordening Almere 2008

Aanvraagformulier behorend bij artikel 2 van de Planschadeverordening Almere 2008 Aanvraagformulier behorend bij artikel 2 van de Planschadeverordening Almere 2008 Dienst Stedelijke Ontwikkeling De Wet ruimtelijke ordening (Wro) geeft in artikel 6.1 aan dat een belanghebbende onder

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

Aanvraag van een renteloze lening en een ondersteuningspremie voor huisartsen

Aanvraag van een renteloze lening en een ondersteuningspremie voor huisartsen Aanvraag van een renteloze lening en een ondersteuningspremie voor huisartsen ZG/WEL-150401 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

slim op weg BEWONERSPARKEREN DE GEMEENTELIJKE PARKEERKAART VOOR BEWONERS MOBILITEITSBEDRIJF STAD GENT INFOBROCHURE

slim op weg BEWONERSPARKEREN DE GEMEENTELIJKE PARKEERKAART VOOR BEWONERS MOBILITEITSBEDRIJF STAD GENT INFOBROCHURE slim op weg BEWONERSPARKEREN DE GEMEENTELIJKE PARKEERKAART VOOR BEWONERS MOBILITEITSBEDRIJF STAD GENT INFOBROCHURE Parkeren in uw buurt krijgt voorrang De Stad Gent vindt dat parkeerplaatsen in woonstraten

Nadere informatie

Aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN

Aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN Aanpassinspremies van woningen Aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN Het hierbijgevoegde formulier model B1, in te vullen door de Ontvanger der

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een financiële tussenkomst bij de plaatsing van een AED-toestel

Aanvraagformulier voor een financiële tussenkomst bij de plaatsing van een AED-toestel Aanvraagformulier voor een financiële tussenkomst Aanvragende vereniging, organisatie of handelszaak, verder vermeld als de aanvrager: Persoon die deze vereniging, organisatie of handelszaak vertegenwoordigt

Nadere informatie

Schadeaangifte Brandverzekering Woning & Handel

Schadeaangifte Brandverzekering Woning & Handel Schadeaangifte Brandverzekering Woning & Handel Polisnummer Deze aangifte uiterlijk binnen de 8 dagen overmaken aan uw contractbeheerder (zie uw polisoverzicht) De beschadigde goederen moeten ter beschikking

Nadere informatie

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-205 Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving Open offertevraag OPENING: dinsdag 6 juni 205 om 4.30 uur Voorwerp van de opdracht AANKOOP EN INDIENSTSTELLIN VAN

Nadere informatie

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Aan het college van burgemeester en schepenen VLAREM-03-03022009 In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer

Nadere informatie

Vragen? Kijk op www.kvk.nl of bel de Kamer van Koophandel als u nog vragen heeft. Bijvoorbeeld over het invullen van dit formulier.

Vragen? Kijk op www.kvk.nl of bel de Kamer van Koophandel als u nog vragen heeft. Bijvoorbeeld over het invullen van dit formulier. 18 Aanvulling op andere handelsregisterformulieren print wis Waarom dit formulier? Dit formulier gebruikt u wanneer de inschrijvings- of wijzigingsformulieren onvoldoende ruimte bieden om de gevraagde

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DIRECTIE HUISVESTING CCN - Noordstation - Vooruitgangstraat 80 bus 1 H.T 1035 Brussel Aanvraagformulier (uitgave 2008) Opdat de aanvraag op geldige wijze

Nadere informatie

Stedelijke aankooppremie

Stedelijke aankooppremie Stedelijke aankooppremie STED-AAN-25-1-2010 Stedenbouw Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 12 86 F 056 62 12 79 stedenbouw@waregem.be www.waregem.be Openingstijden Voormiddag: Van maandag tot vrijdag

Nadere informatie

Elektronische indiening fiscale fiches

Elektronische indiening fiscale fiches Elektronische indiening fiscale fiches De intentie van dit document is niet alle gevolgen en mogelijkheden van de elektronische indiening van de fiscale fiches weer te geven. Het probeert enkel een praktische

Nadere informatie

FABU informatiefiche, de waarborgen en bijzonderheden in een contract auto, moto, bromfiets, lichte vrachtwagen, vrachtwagen,

FABU informatiefiche, de waarborgen en bijzonderheden in een contract auto, moto, bromfiets, lichte vrachtwagen, vrachtwagen, Waarborg Burgerlijke aansprakelijkheid Bestuurdersverzekering Globale verkeersongevallen Pechbijstand Beperkt gebruik Beschrijving Schade aan derden, zowel de lichamelijke als de stoffelijke schade. Verplichte

Nadere informatie

A renovatie van de voorgevel B verfraaiing van de commerciële ruimte C beide. eigenaar van het pand

A renovatie van de voorgevel B verfraaiing van de commerciële ruimte C beide. eigenaar van het pand Vak bestemd voor administratie Dossiernummer:... Aanvraagdatum:... Aanvraagformulier toelage renovatie handelspanden Met dit formulier dient u een aanvraag in voor het verkrijgen van een toelage voor de

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2015 Belangrijk :

Nadere informatie

Aanvraag van een/de parkeerkaart(en) «BEDRIJF EN ZELFSTANDIGE»

Aanvraag van een/de parkeerkaart(en) «BEDRIJF EN ZELFSTANDIGE» Koekelberg - Per post : H. Vanhuffelplein 6 - Per fax : 02/414.10.71 - Per mail : bevolking@koekelberg.irisnet.be - Af te geven aan de Dienst Bevolking van het Gemeentehuis Aanvraag van een/de parkeerkaart(en)

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming planschade Artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening

Aanvraagformulier tegemoetkoming planschade Artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening Aanvraagformulier tegemoetkoming planschade Artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening De Wet ruimtelijke ordening (Wro) geeft in artikel 6.1 aan dat een belanghebbende die schade heeft geleden onder bepaalde

Nadere informatie

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren Huren Als je een eigen woning of appartement gaat huren Alles over huren en een huurcontract Huurdersbond www.huurdersbond.be Wetswinkels tel. 070 22 58 88 www.dewetswinkel.be Samenhuizen vzw tel. 0489

Nadere informatie

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren Huren Als je een eigen woning of appartement gaat huren Alles over huren en een huurcontract Huurdersbond www.huurdersbond.be Wetswinkels tel. 070 22 58 88 www.dewetswinkel.be Samenhuizen vzw tel. 0489

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING BIV - STAGIAIR-beroepservaring / 2013 - Pagina 1 / 5 Luxemburgstraat 16 B - 1000 BRUSSEL - Tel. 02/505.38.50 - Fax 02/503.42.23 - www.biv.be AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

Nadere informatie

AANSLUITINGSFORMULIER VERZEKERINGSPAKKET

AANSLUITINGSFORMULIER VERZEKERINGSPAKKET ASSURNAT n.v. Generaal Bernheimlaan 18 bus 1 1040 Brussel Telefoon : 02/643 20 20 - Fax : 02/643 20 29 - E-mail: info@assurnat.be CBFA 67904 AANSLUITINGSFORMULIER VERZEKERINGSPAKKET (Brand/Diefstal Hospitalisatie

Nadere informatie

Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik

Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik Aanvraagformulier nabestaande(n) Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft aan slachtoffers met ernstig psychisch of fysiek

Nadere informatie

SUBSIDIEFORMULIEREN 2015 TOELAGEN JEUGDHUIZEN (WERKJAAR 1/01/14 31/12/14)

SUBSIDIEFORMULIEREN 2015 TOELAGEN JEUGDHUIZEN (WERKJAAR 1/01/14 31/12/14) SUBSIDIEFORMULIEREN 2015 TOELAGEN JEUGDHUIZEN (WERKJAAR 1/01/14 31/12/14) Gelieve deze subsidieformulieren zorgvuldig en duidelijk ingevuld terug te bezorgen op de jeugddienst voor 16 maart 2015. Na deze

Nadere informatie

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 27/06/2011.

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 27/06/2011. REGLEMENT HOUDENDE DE GEDEELTELIJKE TERUGBETALING VAN GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING VOOR EEN WONING DIE VOORDIEN HET VOORWERP HEEFT UITGEMAAKT VAN EEN PREMIE VOOR DE VERWEZENLIJKING

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten.

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten DEEL I: ALGEMEEN Art. 1 Het

Nadere informatie

U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval CHECKLIST VAN DE DOCUMENTEN DIE U IN UW DOSSIER MOET BIJHOUDEN

U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval CHECKLIST VAN DE DOCUMENTEN DIE U IN UW DOSSIER MOET BIJHOUDEN U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval CHECKLIST VAN DE DOCUMENTEN DIE U IN UW DOSSIER MOET BIJHOUDEN Met het oog op uw schadevergoeding, zijn ALLE documenten betreffende uw schade belangrijk.

Nadere informatie