Handleiding aangifteformulieren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding aangifteformulieren"

Transcriptie

1 Handleiding aangifteformulieren Stadsbestuur Lokeren Groentemarkt Lokeren Hagelstorm van 9 juni 2014

2 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 2 BELANGRIJK WOORD VOORAF... 3 ALGEMENE INFORMATIE WAAR MOET HET DOSSIER WORDEN INGEDIEND? WANNEER MOET HET DOSSIER WORDEN INGEDIEND? SAMENSTELLING VAN HET DOSSIER? HOE VERLOOPT DE VERGOEDINGSPROCEDURE? BEREKENING VAN DE HERSTELVERGOEDING INLICHTINGEN Voor indiening van mijn dossier bij de Provincie Na indiening van mijn dossier bij de Provincie... 5 ALGEMEEN FORMULIER: NATUURLIJKE PERSONEN (PARTICULIEREN OF ÉÉNMANSZAAK) WANNEER DIT FORMULIER INVULLEN? BIJ TE VOEGEN DOCUMENTEN AANDACHTSPUNTEN... 7 ALGEMEEN FORMULIER: RECHTSPERSONEN WANNEER DIT FORMULIER INVULLEN? BIJ TE VOEGEN DOCUMENTEN AANDACHTSPUNTEN... 8 BIJZONDER FORMULIER A: GEBOUWDE ONROERENDE GOEDEREN EN BEWEEGBARE WOONLOKALEN WANNEER DIT FORMULIER INVULLEN? BIJ TE VOEGEN DOCUMENTEN AANDACHTSPUNTEN BIJZONDER FORMULIER B: ROERENDE GOEDEREN VAN DAGELIJKS OF HUISELIJK GEBRUIK (DUS NIET AANGEWEND VOOR BEROEPSDOELEINDEN) WANNEER DIT FORMULIER INVULLEN? BIJ TE VOEGEN DOCUMENTEN Inboedel Motorvoertuigen AANDACHTSPUNTEN BIJZONDER FORMULIER C: ROERENDE GOEDEREN AANGEWEND VOOR ALLE BEROEPSBEDRIJVIGHEDEN, MET UITZONDERING VAN DE LANDBOUW WANNEER DIT FORMULIER INVULLEN? BIJ TE VOEGEN DOCUMENTEN AANDACHTSPUNTEN BIJZONDER FORMULIER D: LANDBOUW WANNEER DIT FORMULIER INVULLEN? BIJ TE VOEGEN DOCUMENTEN AANDACHTSPUNTEN BIJZONDER FORMULIER E: GRONDEN, AANGEWEND VOOR BEROEPSDOELEINDEN EN BOSAANPLANTINGEN ALGEMENE INFORMATIE BIJ TE VOEGEN DOCUMENTEN AANDACHTSPUNTEN VOORBEELD VAN SCHADE AAN EEN VOERTUIG VEELGESTELDE VRAGEN

3 Belangrijk woord vooraf De federale ministerraad heeft de hagelstorm van maandag 9 juni 2014 erkend als ramp. Een aanvraag tot schadevergoeding kan worden ingediend vanaf de datum dat de erkenning in het Belgisch Staatsblad is verschenen. De uiterste datum van indiening van uw dossier is vermeld in de begeleidende brief of bij deze handleiding. Voor de verdere afhandeling van uw dossier zijn er drie overheidsinstanties betrokken met elk hun taken en bevoegdheden. De stad Lokeren zal de nodige aangifteformulieren aan de burgers ter beschikking stellen, inclusief een praktische handleiding die u moet helpen om uw dossier correct samen te stellen. De stad Lokeren zal twee informatiesessies organiseren voor burgers die extra praktische toelichting wensen bij het invullen van hun schadedossier. Tevens zullen er ook telefonische contactmomenten voorzien worden waarop burgers nog vragen kunnen stellen. Deze informatie vindt u ook terug in de begeleidende brief of . Het College van Burgemeester en Schepenen wenst te benadrukken dat de stad geen enkele beslissingsbevoegdheid heeft in de verdere afhandeling van uw dossier en enkel instaat voor het informeren van de burger hoe een dossier moet samengesteld worden. De diensten van de provinciegouverneur onderzoeken uw dossier op volledigheid. Indien uw dossier onvolledig is zal u een schrijven ontvangen van de Provinciegouverneur met de vraag om de aanvullende informatie te bezorgen. Vervolgens zal de Gouverneur een expert aanstellen welke uw schadevergoeding zal berekenen op basis van zijn vaststellingen. De Gouverneur stuurt de vergoedingsbeslissing naar uzelf en de FOD Binnenlandse Zaken. Indien u niet akkoord bent met deze beslissing kunt u vragen om deze beslissing te herzien of een beroep in te stellen bij het bevoegd Hof van Beroep. De FOD Binnenlandse Zaken onderzoekt of de beslissing van de gouverneur correct is en of het dossier eventueel herzien moet worden. Van zodra uw dossier definitief in orde is zal de Nationale Kas voor rampenschade uw vergoeding uitbetalen. Om u te helpen bij het samenstellen van uw dossier heeft de stad deze praktische handleiding gemaakt. U vindt er heel veel informatie terug over wanneer u welk formulier dient in te vullen, welke bijlagen u dient toe te voegen om uw dossier volledig te maken en bij welke instantie u eventueel een formulier dient aan te vragen. Wij vragen u om deze handleiding eerst volledig en aandachtig door te nemen. Zo bespaart u tijd en moeite. Op het einde van deze handleiding vindt u ook de antwoorden op de meest gestelde vragen. Gelieve voor aanvullende vragen enkel contact te nemen met onze diensten op het voorbehouden telefoonnummer 09/ tijdens de voorziene tijdstippen die u kunt terugvinden in de begeleidende brief of . Buiten deze voorziene tijdsperiodes is het nummer niet bereikbaar. Burgemeester F. Anthuenis 3

4 Algemene informatie Als u slachtoffer (of geteisterde, zoals de wet zegt) bent van een natuurramp, kan u een aanvraag om financiële tussenkomst indienen vanaf de dag dat in het Staatsblad het koninklijk besluit is verschenen dat de ramp officieel erkent en dat de zone omschrijft waar ze is gebeurd. Wie dus een schadevergoeding wil, moet die vragen volgens de regels die in dat koninklijk besluit staan. Aanvragen of dossiers die als voorlopig of te vroeg of in de verkeerde vorm of bij de verkeerde overheid werden ingediend, zijn ongeldig. De overheid zal deze ongeldige aanvragen hooguit beschouwen als bijkomende inlichtingen of als documentatie bij een later correct ingediende definitieve aanvraag. 1. Waar moet het dossier worden ingediend? Het dossier dient, bij voorkeur aangetekend, verstuurd te worden naar de Gouverneur van de provincie waar de schade werd geleden: Federale dienst van de gouverneur van Oost-Vlaanderen Dienst Rampenfonds Kalandeberg Gent Indien u schade hebt geleden aan goederen in verschillende provincies, moet u al uw schade aangeven bij één Gouverneur. Het makkelijkste in dit geval is natuurlijk om uw dossier in te dienen in de provincie waar u woont indien hier ook schade werd geleden, zo niet dient u uw dossier in te dienen in één van de provincies waar u schade hebt geleden. 2. Wanneer moet het dossier worden ingediend? Het dossier moet worden ingediend uiterlijk op de laatste dag van de derde maand, die volgt op de maand waarin het koninklijk besluit is verschenen dat de ramp officieel erkent. In de begeleidende brief staat de datum vermeld wanneer uw dossier ten laatste moet ingediend zijn bij de Provincie. Als er betwisting ontstaat of een dossier al dan niet op tijd werd ingediend, dan geldt de datum die op de poststempel van de aanvraag staat afgedrukt als bewijs. 3. Samenstelling van het dossier? Het dossier dient in tweevoud ingediend te worden met de officiële formulieren en bijlagen. Het tweede exemplaar mag een kopie zijn. Het dossier is samengesteld uit één algemeen formulier (natuurlijke personen of rechtspersonen) en één of meer bijzondere formulieren (A, B, C, D, E) aangevuld met de bij te voegen documenten. U moet een bijzonder formulier invullen per geteisterd complex. Als er bijvoorbeeld schade is aan uw auto en aan uw meubelen, moet u én voor de auto én voor de meubelen een apart formulier B invullen. 4. Hoe verloopt de vergoedingsprocedure? De aanvraag tot schadevergoeding wordt onderzocht door de provinciegouverneur. De expert stelt een verslag op (officiële vaststelling van de schade), dat als basis dient voor de berekening van de vergoeding. Als de gouverneur beslist dat u recht hebt op een financiële tussenkomst, preciseert hij in zijn beslissing het bedrag van de betaalbare vergoeding. 4

5 5. Berekening van de herstelvergoeding Bij het toekennen van de definitieve vergoeding wordt rekening gehouden met volgende kenmerken: - de provinciale expert raamt vooreerst de normale kosten van herstel of vervanging van de geteisterde goederen (brutobedrag van de schade). - dit bedrag wordt eventueel verminderd met de waarde van de recupereerbare materialen. Ook houdt de expert rekening met een eventuele waardevermindering ingevolge ouderdomssleet (resultaat = nettobedrag). - als dit nettobedrag de 250 (franchise) overschrijdt, wordt de definitieve vergoeding berekend per schijven waarop een coëfficiënt wordt toegepast. Het stadsbestuur van Lokeren heeft geen enkele bevoegdheid in het berekenen van de herstelvergoeding. Voor verdere vragen hieromtrent dient u contact op te nemen met de dienst Rampenschade van de Provincie (zie 6.2). 6. Inlichtingen 6.1 Voor indiening van mijn dossier bij de Provincie De stad Lokeren zal de nodige aangifteformulieren aan de burgers ter beschikking stellen inclusief een praktische handleiding die u moet helpen om uw dossier correct samen te stellen. 6.2 Na indiening van mijn dossier bij de Provincie Provincie Oost-Vlaanderen Dienst Rampenschade Kalandeberg Gent Tel.: 09/ Fax: 09/

6 Algemeen formulier: Natuurlijke personen (particulieren of éénmanszaak) 1. Wanneer dit formulier invullen? Het algemeen formulier Natuurlijke personen vult u in als u als particulier of éénmanszaak schade hebt geleden. De persoon die eigenaar is/was van het goed, op de dag dat het door de ramp werd beschadigd, moet het dossier indienen. Als meerdere personen samen eigenaar zijn van de goederen op het ogenblik van de ramp, moeten de vragen door alle betrokkenen ingevuld worden. Indien het hier niet om de echtgeno(o)t(e) of de samenwonende partner gaat, moeten deze inlichtingen op afzonderlijke bladen aan dit formulier gehecht worden. De formulieren moeten door alle eigenaars ondertekend worden, tenzij er volmacht werd gegeven. 2. Bij te voegen documenten Indien niet in bezit, te verkrijgen bij: Kopie van het huwelijkscontract: indien van toepassing Attest van gezinssamenstelling op datum van de ramp Volmachtbewijs of bewijs van hoedanigheid indien iemand optreedt in naam van de getroffene(n) Notaris Bij voorkeur aan te vragen via papieren en attesten alle items Identiteit, nationaliteit en reizen samenstelling van het gezin (gelieve eerst een account aan te maken) of via Stadsbestuur: gelijkvloers - dienst bevolking en burgerlijke stand, Groentemarkt 1 Zelf schrijven 6

7 3. Aandachtspunten Alle documenten in tweevoud opmaken. Het tweede exemplaar mag een kopie zijn. Meld alle vastgestelde schade. Vergeet uw documenten niet te ondertekenen! Noteer bij rekeningnummer uw IBAN- en BIC-code! Vergeet ook het bijzonder formulier A en/of B niet in te vullen. Landbouwers moeten zeker het BTW-stelsel invullen. Huwelijkscontract aanduiden ja/nee en volledige versie bijvoegen indien van toepassing Attest gezinssamenstelling MOET op datum van de ramp staan. 7

8 Algemeen formulier: Rechtspersonen 1. Wanneer dit formulier invullen? Het algemeen formulier Rechtspersonen vult u in als uw bedrijf, vereniging, vzw, gemeentebestuur, schade heeft geleden. De persoon die bevoegd is bepaalde rechtshandelingen te verrichten en/of degene die eigenaar is/was van het goed, op de dag dat het door de ramp werd beschadigd, moet de aanvraag indienen. 2. Bij te voegen documenten Indien niet in bezit, te verkrijgen bij: Statuten en eventuele wijzigingen Belgisch Staatsblad 3. Aandachtspunten Alle documenten in tweevoud opmaken. Het tweede exemplaar mag een kopie zijn. Meld alle vastgestelde schade. Vergeet uw documenten niet te ondertekenen! Vergeet ook het bijzonder formulier A, C, D en/of E niet in te vullen. Statuten van oprichting + wijzigingen bijvoegen Personen die de macht hebben de rechtspersoon te verbinden: invullen 8

9 Bijzonder formulier A: Gebouwde onroerende goederen en beweegbare woonlokalen 1. Wanneer dit formulier invullen? Heeft u schade geleden aan vb. uw woning, winkel (gebouwde onroerende goederen) en/of uw caravan (beweegbaar lokaal) dan vult u dit formulier in. Wanneer u eigenaar bent van meerdere gebouwen of beweegbare lokalen, dan dient u per geteisterd goed een formulier in te vullen. Indien u schade heeft geleden aan uw motorhome dan vult u formulier B in. 2. Bij te voegen documenten Indien niet in bezit, te verkrijgen bij: Attest van het registratiekantoor, waaruit blijkt dat U op het ogenblik van de ramp eigenaar, erfpachter of opstalhouder was Kopie van de verzekeringspolis: geldig op datum van de ramp Gedetailleerd attest van de verzekeringstussenkomst of attest van niettussenkomst Registratiekantoor Dendermonde 2 Begijnhoflaan 49 te 9200 Dendermonde Dit document kan niet telefonisch aangevraagd worden. Verzekeringsmaatschappij Verzekeringsmaatschappij 9

10 Caravan: kopie inschrijvingsbewijs indien beschikbaar: geldig op datum van de ramp FOD Mobiliteit en Vervoer, Dienst Inschrijvingen Infokiosk, tel. 02/ Automatische infokiosk: - ma. t.e.m. za. van 7u 23u Medewerker van DIV: - werkdagen van 8u30 12u en van 13u 16u Verslag en ereloonnota van de expert indien u hiervan gebruik hebt gemaakt Afzonderlijk blad met een gedetailleerde omschrijving en raming van de schade Bewijsstukken van de geleden schade (vb. foto s, facturen, ) Bewijsstukken betreffende de reeds uitgevoerde herstellingen. Indien er nog geen herstellingen zijn gebeurd, hoeft u geen facturen toe te voegen. 3. Aandachtspunten Alle documenten in tweevoud opmaken. Het tweede exemplaar mag een kopie zijn. Meld alle vastgestelde schade. Vergeet uw documenten niet te ondertekenen! Vergeet het algemeen formulier natuurlijke personen of rechtspersonen niet in te vullen. Per geteisterd goed 1 formulier invullen. Kopie van de verzekeringspolis moet geldig zijn op 9 juni

11 Bijzonder formulier B: Roerende goederen van dagelijks of huiselijk gebruik (dus NIET aangewend voor beroepsdoeleinden) 1. Wanneer dit formulier invullen? Heeft u schade geleden aan uw wagen, motor, mobilhome, meubelen,, dan vult u dit formulier in. Per voertuig vult u een bijzonder formulier in. Indien de wagen geheel of gedeeltelijk ingeschreven staat op het bedrijf (éénmanszaak) dient u zowel formulier B als C in te vullen. Er kan maar één voertuig per gezin in aanmerking genomen worden. Het is aan te raden dat u elk voertuig aangeeft zodat de expert het voertuig met de meeste schade (kosten) in aanmerking kan nemen. 2. Bij te voegen documenten 2.1 Inboedel Indien niet in bezit, te verkrijgen bij: Kopie van de verzekeringspolis: geldig op datum van de ramp Gedetailleerd attest van de verzekeringstussenkomst of attest van niettussenkomst Verzekeringsmaatschappij Verzekeringsmaatschappij 11

12 Aankoopfactuur van de beschadigde goederen Afzonderlijk blad met een gedetailleerde omschrijving en raming van de schade Bewijsstukken van de geleden schade (vb. foto s) Bewijsstukken betreffende de reeds uitgevoerde herstellingen Kopie van het huurcontract in geval u een gemeubelde woning verhuurd hebt 2.2 Motorvoertuigen Indien niet in bezit, te verkrijgen bij: Kopie van het inschrijvingsbewijs: geldig op datum van de ramp Kopie van het verzekeringsbewijs (groene kaart): geldig op datum van de ramp Kopie van de verzekeringspolis: geldig op datum van de ramp Attest van de verzekeringstussenkomst of attest van niet-tussenkomst Aankoopfactuur van de (beschadigde) wagen (optioneel) Afzonderlijk blad met een gedetailleerde omschrijving en raming van de schade Bewijsstukken van de geleden schade (vb. foto s) Bewijsstukken betreffende de reeds uitgevoerde herstellingen. Indien er nog geen herstellingen zijn gebeurd, hoeft u geen facturen toe te voegen. FOD Mobiliteit en Vervoer, Dienst Inschrijvingen Infokiosk, tel. 02/ Automatische infokiosk: - ma. t.e.m. za. van 7u 23u Medewerker van DIV: - werkdagen van 8u30 12u en van 13u 16u Verzekeringsmaatschappij Verzekeringsmaatschappij Verzekeringsmaatschappij Bij verkoop/overname van de wagen na de ramp: extra toe te voegen Verkoopovereenkomst met overnameprijs Aankoopfactuur bij aankoop van nieuwe/andere wagen na de ramp + bewijs van inschrijving bij de DIV Indien wagen gebruikt wordt voor zowel privé als bedrijf (éénmanszaak): extra toe te voegen attest van boekhouder met vermelding van het gebruikspercentage voor privé en bedrijf: geldig op datum van de ramp Boekhouder 12

13 3. Aandachtspunten Alle documenten in tweevoud opmaken. Het tweede exemplaar mag een kopie zijn. Meld alle vastgestelde schade. Vergeet uw documenten niet te ondertekenen! Vergeet het algemeen formulier natuurlijke personen niet in te vullen. Verzekeringspolis per geteisterd goed. Kopie van het inschrijvingsbewijs, verzekeringsbewijs en verzekeringspolis MOET op datum van de ramp staan. 13

14 Bijzonder formulier C: Roerende goederen aangewend voor alle beroepsbedrijvigheden, met uitzondering van de landbouw 1. Wanneer dit formulier invullen? Dit formulier gebruikt u voor schade aan professionele bedrijfsuitrusting (machines, gereedschappen, beroepsmeubilair, ) en voorraden voor alle beroepen, met uitzondering van de landbouw (formulier D). Indien de wagen geheel of gedeeltelijk ingeschreven staat op het bedrijf dient u zowel formulier B als C in te vullen. 2. Bij te voegen documenten Indien niet in bezit, te verkrijgen bij: Kopie van de verzekeringspolis: geldig op datum van de ramp Gedetailleerd attest van de verzekeringstussenkomst of attest van niettussenkomst Verzekeringsmaatschappij Verzekeringsmaatschappij Aankoopfactuur van de beschadigde goederen 14

15 Eventueel verslag en ereloonnota van de expert Afzonderlijk blad met een gedetailleerde omschrijving en raming van de schade Bewijsstukken van de geleden schade (vb. foto s) Bewijsstukken betreffende de reeds uitgevoerde herstellingen. Indien er nog geen herstellingen zijn gebeurd, hoeft u geen facturen toe te voegen. Bij verkoop/overname van de wagen na de ramp: extra toe te voegen Verkoopovereenkomst met overnameprijs Aankoopfactuur bij aankoop van nieuwe/andere wagen na de ramp + bewijs van inschrijving bij de DIV Indien wagen gebruikt wordt voor zowel privé als bedrijf (éénmanszaak): extra toe te voegen attest van boekhouder met vermelding van het gebruikspercentage voor privé en bedrijf: geldig op datum van de ramp 3. Aandachtspunten Boekhouder Alle documenten in tweevoud opmaken. Het tweede exemplaar mag een kopie zijn. Meld alle vastgestelde schade. Vergeet uw documenten niet te ondertekenen! Vergeet het algemeen formulier rechtspersonen niet in te vullen. Kopie van de verzekeringspolis MOET op datum van de ramp staan. 15

16 Bijzonder formulier D: Landbouw 1. Wanneer dit formulier invullen? Dit formulier gebruikt u voor alle goederen (veestapel, oogsten, producten, voorraden, tractor, landbouwmachines en andere bedrijfsuitrusting, ) die gebruikt worden voor een landbouwbedrijf, met uitzondering van de gebouwen zelf en de gronden. Opmerking: teelten in open veld zijn niet vergoedbaar bij hagelschade (volgens KB van 1977)! 2. Bij te voegen documenten Proces-verbaal van de gemeentelijke landbouwcommissie Indien niet in bezit, te verkrijgen bij: Kopie van de verzekeringspolis: op datum van de ramp Voor tractor: kopie inschrijvingsbewijs indien beschikbaar: geldig op datum van de ramp Verzekeringsmaatschappij FOD Mobiliteit en Vervoer, Dienst Inschrijvingen Infokiosk, tel. 02/ Automatische infokiosk: - ma. t.e.m. za. van 7u 23u Medewerker van DIV: - werkdagen van 8u30 12u en van 13u 16u 16

17 Gedetailleerd attest van de verzekeringstussenkomst of attest van niettussenkomst Verzekeringsmaatschappij Aankoopfactuur van de beschadigde goederen Eventueel verslag en ereloonnota van de expert Afzonderlijk blad met een gedetailleerde omschrijving en raming van de schade Formulier van de oppervlakte-aangifte: moet van het jaar van teistering zijn Vlaamse Landmaatschappij Bewijsstukken van de geleden schade (vb. foto s) Bewijsstukken betreffende de reeds uitgevoerde herstellingen. Indien er nog geen herstellingen zijn gebeurd, hoeft u geen facturen toe te voegen. 3. Aandachtspunten Alle documenten in tweevoud opmaken. Het tweede exemplaar mag een kopie zijn. Meld alle vastgestelde schade. Vergeet uw documenten niet te ondertekenen! Vergeet het algemeen formulier rechtspersonen niet in te vullen. Duidelijke vermelding van de geteisterde percelen. Kopie verzekeringspolis MOET op datum van de ramp staan. 17

18 Bijzonder formulier E: Gronden, aangewend voor beroepsdoeleinden en bosaanplantingen 1. Algemene informatie Dit formulier gebruikt u voor de gronden die voor beroepsdoeleinden worden aangewend en voor de bosaanplantingen. 2. Bij te voegen documenten Indien niet in bezit, te verkrijgen bij: Attest van het registratiekantoor, waaruit blijkt dat U op het ogenblik van de ramp eigenaar, erfpachter of opstalhouder was Kopie van de verzekeringspolis: geldig op datum van de ramp Gedetailleerd attest van de verzekeringstussenkomst of attest van niettussenkomst Registratiekantoor Dendermonde 2 Begijnhoflaan 49 te 9200 Dendermonde Dit document kan niet telefonisch aangevraagd worden. Verzekeringsmaatschappij Verzekeringsmaatschappij 18

19 Eventueel verslag en ereloonnota van de expert Afzonderlijk blad met een gedetailleerde omschrijving en raming van de schade Kadastraal plan waarop de ligging van de percelen is aangeduid Plan van het Nationaal Geografisch Instituut waarop de ligging van de percelen is aangeduid (te gebruiken in geval van bosaanplantingen) Registratiekantoor Dendermonde 2 Begijnhoflaan 49 te 9200 Dendermonde Dit document kan niet telefonisch aangevraagd worden. Nationaal Geografisch Instituut Bewijsstukken van de geleden schade (vb. foto s) Bewijsstukken betreffende de reeds uitgevoerde herstellingen. Indien er nog geen herstellingen zijn gebeurd, hoeft u geen facturen toe te voegen. 3. Aandachtspunten Alle documenten in tweevoud opmaken. Het tweede exemplaar mag een kopie zijn. Meld alle vastgestelde schade. Vergeet uw documenten niet te ondertekenen! Vergeet het algemeen formulier rechtspersonen niet in te vullen. Kopie van de verzekeringspolis MOET op datum van de ramp staan. 19

20 Voorbeeld van schade aan een voertuig 1. Algemeen formulier Natuurlijke personen 20

21 21

22 1.1 Huwelijkscontract 1.2 Attest gezinssamenstelling Toestand vragen op 09/06/2014 Weverslaan 18 22

23 2. Bijzonder formulier B: roerende goederen van dagelijks of huiselijk gebruik 23

24 24

25 2.1 Verzekeringspolis voertuig 25

26 26

27 27

28 2.2 Attest van niet-tussenkomst van de verzekeringsmaatschappij 28

29 2.3 Kopie van het inschrijvingsbewijs op het ogenblik van de ramp 29

30 2.4 Kopie van het verzekeringsbewijs op het ogenblik van de ramp 30

31 2.5 Bestek 31

32 32

33 2.6 Factuur voorruit 33

34 2.7 Foto s 34

35 Veelgestelde vragen 1. Vanaf wanneer kan ik mijn dossier indienen? U kan een dossier indienen vanaf de publicatie van de erkenning in het Belgisch Staatsblad. 2. Tot wanneer kan ik mijn dossier indienen? De aanvraag moet worden ingediend uiterlijk op de laatste dag van de derde maand, die volgt op de maand waarin het koninklijk besluit dat de ramp officieel erkent, in het Belgisch Staatsblad is verschenen. 3. Ik heb geen printer. Kan ik de formulieren en de handleiding (Vademecum) ergens verkrijgen? Ja, aan de infobalie van het stadhuis van Lokeren Groentemarkt 1 4. Ik heb geen internet. Wat moet ik doen? U kan de nodige formulieren en de handleiding verkrijgen aan de infobalie van het stadhuis. 5. Kan ik voor meerdere auto s of huizen een aanvraag indienen? Met het bijzonder formulier B kan u een aanvraag indienen voor voertuigen voor familiaal gebruik. Gebruik per voertuig een apart formulier. Let op: één enkel voertuig is slechts vergoedbaar per huishouden. (U kan wel een aanvraag indienen voor alle voertuigen de wagen die na expertise de grootste herstelvergoeding toegekend krijgt, zal weerhouden worden). Een huishouden of gezin is een groep mensen die op één adres wonen. Indien een wagen geheel of gedeeltelijk ingeschreven staat op het bedrijf dient zowel bijzonder formulier B als bijzonder formulier C invullen. U dient hiervoor ook een attest van uw boekhouder in omtrent de verdeling privé professioneel. U kan voor meerdere huizen een aanvraag indienen. U moet een bijzonder formulier invullen per "geteisterd complex". Als er bijvoorbeeld waterschade is aan uw huis en aan uw caravan, moet u én voor de woning én voor de caravan een apart formulier A invullen. Elk bijzonder formulier moet het totaal bedrag weergeven van de schade waarop het betrekking heeft. 6. Ik heb al een tussenkomst van mijn verzekering ontvangen. Kan ik nog beroep doen op het rampenfonds? Ja. In geval van storm of hagel: in principe komt de verzekeraar tussen, maar u kunt bovendien een dossier indienen bij het Rampenfonds. De vetusteit (sleet), de franchise van 250 EUR en de ¾ van de tussenkomst van de verzekering zullen echter afgetrokken worden van uw schadevergoeding, die miniem kan zijn (of gelijk aan nul). De kans is groot dat u geen tegemoetkoming via het Rampenfonds verkrijgt. 7. Vergoedt het rampenfonds de franchise van de verzekering? Neen. 8. De schade is intussen al hersteld. Is dat een probleem? U kan nog steeds een dossier indienen als de schade intussen al hersteld is. De aanvraag voor schadevergoeding moet zo gedetailleerd mogelijk zijn. U dient dus ook alle documenten en bewijsstukken (bijvoorbeeld facturen, akten, boekhoudkundige stukken, foto's ) bij de aanvraag te voegen. 35

36 9. Wanneer kan ik een terugbetaling van het rampenfonds ontvangen? Hierover kan de stad Lokeren geen uitspraken doen. 10. Hoe groot is de vergoeding die ik kan ontvangen van het rampenfonds? Hierover kan de stad Lokeren geen uitspraken doen. 11. Kan ik best eerst nog even mijn verzekeringsagent contacteren? Ja, dat kan u doen. 12. Ik woon niet in Oost-Vlaanderen, maar mijn wagen is die nacht wel beschadigd geraakt in Oost-Vlaanderen. Wat moet ik doen? U stuurt de aanvraag naar de gouverneur van de provincie waar de schade werd geleden, concreet dus in Oost-Vlaanderen. 13. Ik heb in meerdere provincies schade geleden. Kan of moet ik nu twee aanvragen indienen? Indien u schade hebt geleden aan goederen in verschillende provincies, moet u al uw schade aangeven bij één gouverneur. Het gemakkelijkste in dit geval is natuurlijk om de aanvraag in te dienen in de provincie waar u woont indien hier ook schade werd geleden, zo niet dient u deze aanvraag in te dienen in één van de provincies waar u schade hebt geleden. 14. Kan ik een aanvraag indienen voor een serre of een tuinhuis? Ja, met bijzonder formulier A. Let op: u moet een apart formulier invullen per beschadigd gebouw, bv. één voor uw huis, één voor uw caravan, één voor uw tuinhuis. Ook voor landbouwers moet schade aan serres met bijzonder formulier A doorgegeven worden. De inhoud van serres kunnen landbouwers met het bijzonder formulier D doorgeven. 15. De eigenaar van de getroffen goederen is intussen overleden. Wat nu? In principe moet de aanvraag nu ingediend worden door alle erfgenamen samen. Hier kunnen ook de regels van de volmacht worden toegepast zoals die gelden in geval de goederen aan meerdere personen samen in eigendom toebehoren. In dit geval neemt u best contact op met het Rampenfonds. 16. U bent samen met andere personen eigenaar van het beschadigde goed. Hoe moet u een aanvraag invullen? ofwel kan elk van de eigenaars een aanvraag indienen voor zijn persoonlijk aandeel; ofwel kunnen alle eigenaars gezamenlijk hun schade aangeven op dezelfde formulieren en allemaal samen deze formulieren ondertekenen; ofwel dient slechts één van de eigenaars een aanvraag in. Die persoon doet de aanvraag dus in naam van alle anderen, en ondertekent alleen alle formulieren. Om te bewijzen dat hij de aanvraag in naam van alle eigenaars doet, moet er een volmacht bij het dossier gevoegd worden. In dit geval neemt u best contact op met het Rampenfonds. 17. Wat is het verschil tussen een natuurlijk persoon en een rechtspersoon? Een natuurlijk persoon is een individuele burger of een éénmanszaak. Een rechtspersoon is een wettelijk erkende vereniging of vennootschap, bv. vzw, bvba, nv, coöperatieve... 36

37 18. Ik huur een woning. Moet ik een aanvraag indienen, of mijn huisbaas? In principe moet de persoon die eigenaar was van de goederen, op de dag dat ze door de ramp werden beschadigd, de aanvraag indienen. 19. Mijn wagen is beschadigd (bv. schade aan carrosserie, ruiten, lichten ). Wat moet ik doen? Natuurlijke personen (particulier of éénmanszaak) Formulieren: Algemeen formulier Natuurlijke Personen Bijzonder formulier B (Bijzonder formulier C indien de wagen geheel ingeschreven staat op het bedrijf) (Bijzonder formulier B én C indien de wagen gedeeltelijk ingeschreven staat op het bedrijf gebruik voor zowel privé als bedrijf + attest bijvoegen van boekhouder met vermelding van het gebruikerspercentage voor privé en bedrijf) Toe te voegen documenten: Attest gezinssamenstelling (op datum van de ramp!) Kopie huwelijkscontract (indien van toepassing) Kopie inschrijvingsbewijs (ev. op te vragen bij DIV) Kopie verzekeringspolis Attest van verzekeringstussenkomst of attest van niet-tussenkomst Gedetailleerde omschrijving en raming van de schade (offerte) Bewijsstukken (foto s) Factuur van reeds uitgevoerde werken Rechtspersonen (vzw, bvba, nv ) Formulieren: Algemeen formulier Rechtspersonen Bijzonder formulier C Toe te voegen documenten: Statuten en eventuele wijzigingen Kopie inschrijvingsbewijs (ev. op te vragen bij DIV) Kopie verzekeringspolis Attest van verzekeringstussenkomst of attest van niet-tussenkomst Gedetailleerde omschrijving en raming van de schade (offerte) Bewijsstukken (foto s) Factuur van reeds uitgevoerde werken 20. Wie dient de aanvraag in bij een leasingwagen? Huurovereenkomst bevat geen mogelijkheid voor klant om wagen te kopen op het einde van de huur: leasingmaatschappij dient het dossier in Huurovereenkomst bevat wel mogelijkheid voor klant om wagen te kopen op het einde van de huur: leasingnemer dient het dossier in 21. Welk formulier moet ik invullen voor mijn caravan of mobilhome? Voor een caravan kiest u bijzonder formulier A. Voor een mobilhome kiest u bijzonder formulier B. 37

Vraag nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Ludo Monballiu. Annita Vandebroeck

Vraag nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Ludo Monballiu. Annita Vandebroeck INHOUDSOPGAVE Bulletin vragen en antwoorden juli 2012 Vraag nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina 12/23 27.03.2012 Jan Laeremans Directie interne administratie en personeelsbeleid - i.v.m. een lijst

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

PRESENTATIE INFOAVOND ZAAL DE VERREKIJKER OP 5 MEI

PRESENTATIE INFOAVOND ZAAL DE VERREKIJKER OP 5 MEI Vlaams Rampenfonds De overvloedige regenval van 27, 28 en 29 juli 2014 PRESENTATIE INFOAVOND ZAAL DE VERREKIJKER OP 5 MEI 2015 http://www.bestuurszaken.be/rampenfonds Even voorstellen Vlaamse overheid

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 VLAAMS GEWEST Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 2 Inleiding Met pensioen gaan is een ingrijpende

Nadere informatie

Nalatenschap: alles wat u moet weten

Nalatenschap: alles wat u moet weten Nalatenschap: alles wat u moet weten 1 Inleiding Als één van onze dierbaren overlijdt, bevindt ieder van ons zich in een kwetsbare positie. Zeker op emotioneel vlak. Bovendien worden we geconfronteerd

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT

EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT 2, Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal, 016/24 39 99 Het overlijden van je partner kan je voor heel wat verwachte en onverwachte problemen stellen. Deze informatiebrochure

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

laat u niet overbluffen gids over schuldeisers, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus

laat u niet overbluffen gids over schuldeisers, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus laat u niet overbluffen gids over schuldeisers, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus Wat vindt u in deze gids Wanneer mensen te maken hebben met schuldeisers, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus blijven

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas 2 In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P 19

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U GAAT ALS ZELFSTANDIGE VAN START...? 4 BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER 5 INSCHRIJVING BIJ DE

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Basiskennis bedrijfsbeheer... 6 Inschrijving

Nadere informatie

DOORLOPENDE ENQUÊTE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN 2011 HANDLEIDING 1 ALGEMENE INFORMATIE

DOORLOPENDE ENQUÊTE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN 2011 HANDLEIDING 1 ALGEMENE INFORMATIE Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Centrum voor dataverzameling Enquêtes bij burgers Simón Bolívarlaan 30-1000 Brussel http://statbel.fgov.be DOORLOPENDE ENQUÊTE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING Inleiding Geachte mevrouw Geachte heer De hierna volgende tekst bevat de algemene voorwaarden van onze polis «Woningverzekering». Samen met de bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden? februari 2015

Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Inhoud Wat zijn de meest dringende zaken als iemand overleden is? 4 Een arts moet de dood vaststellen 4 Waarschuw een begrafenisondernemer 4 Waarschuw de uitvaartverzekering

Nadere informatie

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN DE CHIROPOLIS

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN DE CHIROPOLIS VAST EN verzekering Als je t mij vraagt: CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN DE CHIROPOLIS Chirojeugd Vlaanderen Kipdorp 30 2000

Nadere informatie

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs Teksten conform met de nieuwe vzw-wet Joachim Beddegenoots Bedrijfsjurist Adviseur Procura VZW 1 INHOUDSTAFEL Inleiding... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Wonen in Nederland. Werken in België

Wonen in Nederland. Werken in België Wonen in Nederland Werken in België Als u in Nederland woont en in België in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

De boekhouding. Oorsprong

De boekhouding. Oorsprong 1 De boekhouding Boekhouding is het systematisch vastleggen van financiële feiten van een persoon, een bedrijf of een (overheids)instelling. Iemand die in deze discipline werkzaam is, wordt een boekhouder

Nadere informatie

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids Consultant p. 1 Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau INHOUD U gaat

Nadere informatie

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING. x ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN x DE CHIROPOLIS

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING. x ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN x DE CHIROPOLIS VAST EN verzekering Als je t mij vraagt: CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING x ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN x DE CHIROPOLIS Chirojeugd Vlaanderen Kipdorp 30

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET WERKINGSSUBSIDIES VOOR COLLECTIEBEHERENDE CULTUREEL-ERFGOEDORGANISATIES: MUSEA EN CULTURELE ARCHIEFINSTELLINGEN < verwijder het hiernavolgende sectie-einde

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN

HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN VERENIGING VOOR MILIEUEDUCATIE PROVINCIE ANTWERPEN NATUURGIDSEN PROVINCIE ANTWERPEN HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN Secretariaat VMPA vzw Meir 44a 2000 Antwerpen Tel. 0475/66.87.51

Nadere informatie

OVERLIJDEN. Wat te doen... wanneer uw partner overlijdt?

OVERLIJDEN. Wat te doen... wanneer uw partner overlijdt? Wat te doen... wanneer uw partner overlijdt? OVERLIJDEN Deze brochure is een gezamenlijk initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, in het kader

Nadere informatie