Release Notes. Afdrukdatum: 2008/09/18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Release Notes. Afdrukdatum: 2008/09/18"

Transcriptie

1 Release Notes Afdrukdatum: 2008/09/18 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker, maar wel voor de IT verantwoordelijken van de uitzendbedrijven die met Hi-Ant werken. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke toestemming van Prato in eender welke vorm verder gedistribueerd of reproduceerd worden. Deze teksten kunnen ook informatie bevatten van funktionaliteiten die niet van toepassing zijn op uw uitzendbedrijf en/of die enkel na bestelling geactiveerd worden. Het feit dat het uitzendbedrijf een onderhoudscontract en/of huurlicentie heeft lopen, impliceert geenszins het recht op de beschreven funktionaliteiten in dit document. Release Notes Hi-Ant 1/17

2 1. V Ticket : meer keuzemogelijkheden voor veld kans op vast in het scherm van de bestellingen In het bestelling detail scherm kan men aangeven of vacature kans heeft op vast werk. Standaard kan men hier ja of nee op antwoorden. Het is nu echter ook mogelijk om de mogelijke antwoorden uit te breiden. Dit is zeker noodzakelijk indien men de vacature wenst door te geven naar de VDAB. Deze uitbreiding gebeurt door het koppelen van een andere code soort aan de opzoeklijst en is mogelijk met de volgende parameter : ("VDAB_XML_BESTELLINGEN", "KansOpVast", "CodeSoort", "74") De standaard waarde is dus koppeltabel 74. Het is ook mogelijk om koppeltabel 208 hieraan te koppelen door bij de waarde van deze parameter 208 in te geven. (Elke andere waarde dan 74 heeft tot gevolg dat de koppeltabel 208 zal gebruikt worden. OPGEAPAST : code soort 74 mag enkel de waarden Ja en Nee bevatten. Wil me dus meerdere mogelijkheden gebruiken dan dienst men code soort 208 te gebruiken waarde de codes J en N ook zijn opgenomen (+ eventueel een aantal extra mogelijkheden). Release Notes Hi-Ant 2/17

3 1.2. Ticket : VDAB : plaatsen van ENTER tekens PROBLEEM : In Hiant bestaat de mogelijkheid dat er zich ENTER tekens bevinden in bepaalde velden. Met het meegeven van deze velden naar de VDAB worden ze geplaatst in CDATA tags. Hierin gaan de ENTER tekens dan verloren. Voorbeeld : Tekst regel1 xxxxxxxxxxxxxxxxxx Tekst regel2 xxxxxxxxxxxxxxxxxx Wordt op de VDAB website als volgt gepresenteerd : Tekst regel1 xxxxxxxxxxxxxxxxxx Tekst regel2 xxxxxxxxxxxxxxxxxx OPLOSSING: De functie dat de CDATA tags aanmaakt werd aangepast zodat hij met het ophalen van gegevens uit de database controleert op de aanwezigheid van ENTER tekens en deze vervangt door <BR>. Deze html tag zorgt dan dat de CDATA tags weet dat er ENTERS komen te staan. Release Notes Hi-Ant 3/17

4 1.3. VDAB functies Met het versturen van bestellingen naar de VDAB website geven we de functie naam + beschrijving mee. De VDAB gaat op basis van deze 2 velden controleren waar zij deze gaan plaatsen in hun database. De functie komt in een boom terecht met functie beschrijvingen. Zo kunnen kandidaten via de VDAB website zoeken naar een geschikte vacature. Nu is het ook mogelijk dat de VDAB een functie inleest en deze in een andere groep plaatst dan dat je wenst waar deze wel moet terecht komen. Hiant beschikt nu ook over de VDAB functie lijst zodat men bij het aanmaken van de bestelling dadelijk kan meegeven in welke functie hij terecht moet komen. Dit is terug te vinden bij het bestellingscherm in het tabblad EXTRA INFO. Release Notes Hi-Ant 4/17

5 Je dient de gewenste functie te selecteren en op het PLUS knop klikken om dit toe te passen Export klanten mtv : taalcode Door de parameter "export", "loon", "MTVTaalcode", 0 op 1 te plaatsen heeft men nu ook de mogelijkheid om de taalcode van de klant te exporteren: N = nederlands F = Frans De taalcode komt achter de zoeknaam te staan op positie 360 en is 3 tekens lang. De taalcode zelf is links uitgelijnd Programmeur menu : invullen van prestid Via het programmeur menu Facturen invullen prestid in faktuurd kan men de prestid proberen in te vullen in de faktuur detail regels. HiAnt vraagt naar het jaar en men kan ook een aantal klantnummers opsommen (optioneel) Bedenk dat dit over een massa regels gaat en dus wel een tijdje in beslag kan nemen. De procedure gaat aan de hand van het klnr, wnnr en datum van de facturatieregel trachten om het contract op te zoeken. Indien er geen contract gevonden wordt, wordt de regel natuurlijk niet ingevuld Documentatie : berekening van de werkbonus Deze paragraaf beschrijft de werking van de berekening van de werkbonus binnen Hiant : 1) bepaling van het referentie weekloon : W Hiervoor wordt de som genomen van alle looncodes van de week met de volgende rsz bezoldigingscodes (zie lager voor overzicht van de codes): Release Notes Hi-Ant 5/17

6 De volgende looncodes worden echter uitgesloten : 307 = Eindejaarspremie 390 = dertiende maand (niet voor HiAnt) 703 = aftrek enkel vakantiegeld arbeiders 2) Berekening van het aantal dagen : (dblj2) Hiervoor wordt de som genomen van alle dagen met de volgende rszdagcode (zie lager voor overzicht van de codes): ) Berekening van het aantal uren (dblh) Hiervoor wordt de som genomen van de uren met de volgende RSZ arbeidstijdscodes (zie lager voor overzicht van de codes) ) Berekening van het theoretisch aantal dagen en uren van de maand/week a) indien dbluurdag = 0 en cyclus is niet gelijk aan 0 of 1 (dbluurdag is het gemiddeld aantal uren uit het contract (daggrens)) Deze methode is niet van toepassing voor HiAnt b) anders dbd = aantal dagen, wordt opgehaald uit de betaalperiodetabel (veld bpmnddag) dblu = aantal uren = voltijds regime van de werknemer / stelsel * aantal dagen 5) Berekening van de referte maandloon (dbls): Dit gebeurt als volgt : W = referte weekloon * 53 (maximaal aantal weken in jaar) / 12 Indien dbluurdag <> 0 dan Indien dblh <> 0 Dan dbls = W * dblh / dblu Anders dbls = 0 (indien personen geen uren heeft, dan ook geen recht op werkbonus) Anders Indien dblj2 < dbld Dan Indien dlblj2 <>0 dbls = W / dblj2 * dbld Dan dbls = 0 (indien geen dagen, dan geen werkbonus) Release Notes Hi-Ant 6/17

7 anders anders dbls=w (persoon heeft minsten theoretisch aantal dagen gewerkt) 6) Berekening van het basisbedrag Met het berekende referteloon wordt dan in de tabel van de RSZ het basisbedrag opgezocht Vanaf 1 mei 2008 zijn dit de volgende waarden : 7) Herleiding van het kortingsbedrag Dit bedrag wordt dan weer herleid naar a rato van het aantal gewerkte uren of aantal gewerkte dagen. 8) Beperking van het kortingsbedrag Tenslotte wordt het kortingsbedrag ook beperkt tot de te betalen RSZ omdat deze nooit meer kan zijn. Overzicht bezoldigingscodes omschr 1 Alle bedragen die steeds als loon worden beschouwd, met uitzondering van de vergoedingen die onder e 2 Premies en gelijkaardige voordelen die worden toegekend onafhankelijk van het aantal effectief gewer 3 Vergoedingen betaald aan de werknemer in geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst die worden 4 Vergoedingen betaald aan de werknemer in geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst die niet w 5 Premies die de werknemer ontvangt omdat hij, in het raam van maatregelen tot herverdeling van de arb 6 Vergoedingen voor uren die geen arbeidstijd zijn in de zin van de arbeidswet van 16 maart 1971, toeg 10 Persoonlijk gebruik van bedrijfswagen in het kader van woon- werkverkeer en in vrije tijd 20 Specifieke looncomponenten die voor gepensioneerden als loon worden beschouwd voor de toepassing van 21 Voordelen niet onderworpen aan de gewone RSZ-bijdragen 30 Gewaarborgd loon tweede week 31 Vergoeding CAO 12bis/13bis 32 Nettoloon activeringsprogramma s 33 Bruto bezoldiging voor een deeltijdse werknemer met inkomensgarantie -uitkering 888 Bijzondere bijdrage verschuldigd op de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen Overzicht dag- en arbeidstijdscodes Release Notes Hi-Ant 7/17

8 omschr 0 niet van toepassing 1 alle arbeidstijdgegevens gedekt door loon met RSZ-bijdragen, met uitzondering van de wettelijke en b 2 wettelijke vakantie voor arbeiders 3 bijkomende vakantie voor arbeiders 4 afwezigheid eerste dag wegens slecht weer bouwbedrijf (onvolledig loon) 5 betaald educatief verlof 10 gewaarborgd loon tweede week, feestdagen en vervangingsdagen tijdens periode van tijdelijke werkloos 11 arbeidsongeschiktheid met aanvulling of voorschot overeenkomstig de CAO 12bis/13bis 12 vakantie krachtens algemeen verbindend verklaarde CAO of inhaalrust bouwbedrijf of inhaalrust handel 13 sociale promotie 20 onbezoldigde dagen inhaalrust in het raam van maatregelen tot vermindering van de arbeidstijd met ve 21 de dagen staking/lock-out 22 syndicale opdracht 23 carensdag 24 verlof om dwingende redenen zonder behoud van loon - voor de onthaalouders, onbezoldigde vakantiedag 25 burgerplichten zonder behoud van loon, openbaar mandaat 26 militieverplichtingen 30 alle arbeidstijdgegevens waarvoor de werkgever geen loon of vergoeding betaalt, met uitzondering van 50 ziekte (ziekte of ongeval van gemeen recht en profylactisch verlof) 51 moederschapsbescherming (=moederschapsbescherming, moederschapsrust en in vaderschapsverlof omgezet 52 vaderschaps- of adoptieverlof (te gebruiken voor de zeven dagen die volgen op de drie door de werkge 60 arbeidsongeval 61 beroepsziekte 70 tijdelijke werkloosheid andere dan de codes 71 en specifieke code economische werkloosheid 72 specifieke code voor tijdelijke werkloosheid ingevolge slecht weer 73 code jeugdvakantiedagen 74 minderprestaties van de erkende onthaalouder, te wijten aan de afwezigheid van kinderen die normaal 1.7. Vanuit werknemers overzicht naar opvolgingen Indien men vanuit het werknemes overzicht, het opvolingsoverzicht scherm opent wordt dadelijk de opvolingen van de geselecteerde persoon getoond Vanuit klantenlijst naar contracten Vanuit klantenlijst naar contractenlijst, indien week 0 is geen week invullen in het zoek veld zodat alle contracten van de geselecteerde klant worden getoond 1.9. Bestellingen : automatisch invullen van de URL In het bestelling detail scherm kan men reeds menueel een url invullen die verwijst naar de webpagina die bij de bestelling hoort. Men kan nu ook een systeem activeren die automatisch deze url zal invullen tijdens het bewaren van de bestelling. Het principe is dat men per kantoor een basis url kan ingeven waarin men een bepaalde parameter opneemt. HiAnt zal in deze basis url de parameter vervangen door het identificatienummer van de bestelling. De volgvende parameters zijn van belang : "VDAB_XML", "Bestellingen", "autocreateurl", "0") = "1" Release Notes Hi-Ant 8/17

9 Deze parameter activeert het systeem. VDAB_XML, Bestellingenpatroonurl, <wgnr>,<url>) De parameter bepaalt de basis url waarbij : <wgnr> het kantoornummer bevat <url> de basis url bevat bv : De parameter <bes_id> wordt dan vervangen door het identificatienummer van de bestelling. Dit nummer kan de gebruiker links boven in het bestelling detail scherm bekijken. Het kantoornummer is het kantoornummer van de actieve bestelling Bestelling : koppeltabel kans op vast In het bestelling detail scherm kan men aangeven of vacature kans heeft op vast werk. Standaard kan men hier ja of nee op antwoorden. Het is nu echter ook mogelijk om de mogelijke antwoorden uit te breiden. Dit is zeker noodzakelijk indien men de vacature wenst door te geven naar de VDAB. Deze uitbreiding gebeurt door het koppelen van een andere code soort aan de opzoeklijst en is mogelijk met de volgende parameter : ("VDAB_XML_BESTELLINGEN", "KansOpVast", "CodeSoort", "74") De standaard waarde is dus koppeltabel 74. Het is ook mogelijk om koppeltabel 208 hieraan te koppelen door bij de waarde van deze parameter 208 in te geven. (Elke andere waarde dan 74 heeft tot gevolg dat de koppeltabel 208 zal gebruikt worden Bedrag km vergoeding voor beroepsverplaatsingen Het bedrag van de kilometervergoeding die de ondernemingen kunnen toekennen aan de werknemers die hun eigen wagen gebruiken voor hun beroepsverplaatsingen is voor de periode van 1 juli 2008 tot 30 juni 2009 vastgelegd op 0,3093 EUR per kilometer. Ter herinnering: gezien het hier gaat om kosten eigen aan de werkgever, is de vergoeding vrijgesteld van belasting in hoofde van de werknemer. Op deze vergoeding moeten ook geen sociale zekerheidsbijdragen betaald worden Kleine aanpassingen Issue 35601: Aanpassen vraag contract getekend Binnen funktie frmcontlst.annuleercontract worden de msgboxen met de vragen VraagContractAnnuleren en VraagContractGetekend vervangen door HiantIntputBoxen zodat er steeds een keuze moet gemaakt worden tussen 1 = Ja en 2 = Neen en het niet mogelijk is door het drukken van enter actie te ondernemen. Standaard wordt er de waarde 0 meegegeven aan de HiantInputBox. Voor de HiantInputBox met VraagContractAnnuleren blijft de vraag gesteld worden tot er gekozen wordt voor een waarde verschillend van 0. Indien de gekozen waarde niet 1 = Ja of 2 = Neen is, wordt er niets gedaan. Voor de HiantInputBox met VraagContractGetekend blijft de vraag gesteld worden tot er gekozen is voor 1 = Ja of 2 = Neen. Vertaling: Code Nederlands Frans VraagContractGetekend Is het contract door de L'intérimaire a déjà signé le Release Notes Hi-Ant 9/17

10 uitzendkracht getekend? contrat? Issue 35968: Path/file access error bij exporteren naar exell In frmcodelst: PgbLooncoded. ExcelPath = glocalpath Issue 34996: Blokkering rekeningnr bij schuldbemiddeling Disable velden rekeningnummer, swift en iban als er een geldig Budgetbeheer-attest In HiAnt nieuw attest aanmaken voor budgetbeheer: CD_SRT CD OMSCHRIJVING CD_TAAL Budgetbeheer Gestion du budget 2 Dan wordt volgende parameter aangemaakt: Param1 Param2 Param3 Waarde Codeboekcode attest Budgetbeheer 22 Deze parameter geeft aan wat de code van het Budgetbeheer-attest in de Code-tabel is. Als de gebruiker geen co-medewerker is, wordt gecontroleerd of deze parameter bestaat. Als deze parameter aanwezig is, wordt er gekeken of er voor de werknemer vandaag een geldig attest van schuldbeheer bestaat. Als dit het geval is, worden de velden rekeningnummer, swift en iban gelocked. Volgende parameters moeten worden afgezet door het plaatsen van een - voor Param1: Param1 Param2 Param3 ChangeControlsLoad frmwngeg #CheckBanknringevuld#wnbanknr.locked ChangeControlsLoad CheckBanknringevuld * Als deze parameters blijven bestaan, wordt het veld rekeningnummer altijd gelocked als de gebruiker geen co-medewerker is. Het attest schuldbemiddeling kan enkel verwijderd en geopend worden door een co medewerker. (zowel vanuit het personendetail scherm als vanuit het attesten overzicht scherm) frmwngeg1 (MWnGeg) Bij het verwijderen van een geselecteerd item in de grid met attesten, wordt er eerst gecontroleerd of de gebruiker een co-medewerker is. Indien dit niet het geval is, wordt er gecontroleerd of het geselecteerde attest een type heeft dat voorkomt in gblockedattestidsforuzc. Deze globale variabele werd aangemaakt in MWisonet.bas en opgevuld in frmmain (waarde van parameter: Codeboek, attest, Budgetbeheer ). frmattest In de Form_Activate wordt er een unload gedaan als de gebruiker geen co-medewerker is en het attest dat hij wil openen een type heeft dat voorkomt in gblockedattestidsforuzc. Vertalingen Code Nederlands Frans ATTOnvoldoendeRechtenDel ATTOnvoldoendeRechten U heeft onvoldoende rechten om het attest te verwijderen. U heeft onvoldoende rechten om het attest te openen. Vous n'avez pas assez de droits pour éliminer l'attestation. Vous n'avez pas assez de droits pour ouvrir l'attestation. Release Notes Hi-Ant 10/17

11 1.14. Issue 35155: Nieuw veld opstartkantoor in formulier Personeel Vroeger situatie Als er 0 in het veld kantoren staat (alle kantoren) wordt het kantoor met de laagste wgnr gebruikt als opstartkantoor. Als er een opsomming in het veld kantoren staat, wordt het eerste kantoor in de opsomming gebruikt als opstartkantoor Als er één kantoornummer in het veld kantoren staat, wordt dit kantoor gebruikt als opstartkantoor Wijzigingen Er is nu een veld opstartkantoor toegevoegd. Dit veld is enkel van toepassing indien in het veld kantoren 0 staat. Als er bij het bewaren wordt vastgesteld dat het veld opstartkantoor is ingevuld terwijl het veld kantoren niet waarde 0 heeft, wordt het veld opstartkantoor leeggemaakt en wordt er een boodschap getoond. Als het veld kantoren waarde 0 heeft en het veld opstartkantoor is ingevuld, dan wordt de waarde uit het veld opstartkantoor gebruikt als opstartkantoor. mcheckdatabase.bas In procedure CheckDatabase_Hiant wordt het veld OpstartKantoor bijgemaakt in tabel personeel met volgende query: alter table dbo.personeel add OpstartKantoor float null frmpersoneelgeg.frm Het veld OpstartKantoor werd toegevoegd als een PratoLookUpBox. Bij bewaar checken of opstartkantoor mocht worden ingevuld en eventueel leegmaken en boodschap tonen. frmodbclogon.frm In procedure CmdOk_Click wordt wordt nu gebruik gemaakt van het veld OpstartKantoor. Voordat we dit veld gaan gebruiken, moet het natuurlijk al bestaan. CheckDatabase_Hiant is op dit moment nog niet uitgevoerd daarom moeten we in deze form het veld toevoegen aan de tabel. Hiervoor wordt dezelfde code gebruikt als in CheckDatabase_Hiant. Vertalingen Code Nederlands Frans PEROpstartKantoorOverbodig #frmpersoneelgeg.lbl(25).ca ption# enkel invullen indien de waarde van #frmpersoneelgeg.lbl(10).ca ption# gelijke is aan 0. #frmpersoneelgeg.lbl(25).ca ption# seulement remplier si la valeur de #frmpersoneelgeg.lbl(10).ca ption# est égal à Issue : Nieuw form voor het tonen van de LogTable Release Notes Hi-Ant 11/17

12 Er staan 2 grids op het formulier. De linkse bevat de log types. Door er 1 te selecteren en er op te dubbelklikken, worden in de rechter grid al de log records van dit type binnen de opgegeven periode getoond. Als er gedubbelklikt wordt, worden de datum velden gecontroleerd. Als er waarden voor deze velden worden ingegeven, wordt er gecontroleerd of dit datums zijn en of de begindatum kleiner is dan de einddatum. Indien dit niet het geval is, wordt er een boodschap getoond. Het is ook mogelijk om een of beide velden leeg te laten. De begindatum is dan 01/01/1753 en de einddatum is dan vandaag. Op het formulier staat ook een knop annuleer waarmee het scherm verlaten kan worden. Langs deze knop staat een checkbox Toon details. Als deze wordt aangevinkt, worden al de gegevens getoond zoals in het oude formulier. Voor elk logtype, worden er andere velden opgeslagen. Dus verschillen de headings en zoekvelden van de rechtse grid naargelang het logtype dat geselecteerd is. Om dit te kunnen programmeren worden er per logtype een aantal parameters aangemaakt. Param3 Omschrijving Gedrag indien niet aanwezig SelectString De query die gebruikt wordt voor het selecteren van de gegevens. Deze query bevat geen where en and statement. Boodschap. Het is niet mogelijk iets te zien als deze parameter niet bestaat. ColumnHeadings De kolomnamen die boven de kolommen getoond worden. De kolom namen worden uit de SelectString gehaald. Release Notes Hi-Ant 12/17

13 ColumnWidths De relatieve breedtes van de kolommen Voor elk veldtype wordt er een standaard breedte gebruikt. SearchFieldNames De namen van de zoekvelden in De zoekvelden worden niet getoond. de SelectString. SearchFieldTypes De types van de zoekvelden. De zoekvelden worden niet getoond. SearchLabels De labels die boven de De zoekvelden worden niet getoond. zoekvelden getoond worden. SearchFieldWidths De breedtes van de zoekvelden. Elk veld is even breed, evenredig verdeeld over de breedte van de grid. Voorbeeld van de parameters van 1 logtype: Param1 Param2 Param3 Waarde frmlogtable QueryLogType2 SelectString select UserName As Gebruiker, logtable.wgnr as Kantoor, Convert(varchar, Moment, 103) as Moment, Convert(varchar,prest.begind,103) as StartDatum, Param2 as Wnnr, wn.naam + ' ' + wn.voornaam as Naam, Param3 as Klnr, kl.naam as KlantNaam, Param4 as Jaar, Param5 as Week,Param1 as PrestId from logtable inner join prest on logtable.param1 = prest.id inner join wn on logtable.param2 = wn.wnnr inner join kl on logtable.param3 = kl.klnr frmlogtable QueryLogType2 ColumnHeadings Gebruiker,Kantoor,Moment,Start Datum,Wnnr,Naam,Klnr,Klant Naam,Jaar,Week,Prest Id frmlogtable QueryLogType2 ColumnWidths 10,7,10,10,6,25,6,20,6,6,7 frmlogtable QueryLogType2 SearchFieldNames Kantoor,Wnnr/Naam,Klnr/KlantNaam,W eek frmlogtable QueryLogType2 SearchFieldTypes 3, 0, 0, 3 frmlogtable QueryLogType2 SearchLabels Kantoor,Wnnr/Naam,Klnr/Klant Naam,Week frmlogtable QueryLogType2 SearchFieldWidths 7,25,20,6 Parameter die aangeeft dat het nieuwe formulier moet gebruikt worden: Param1 Param2 Param3 Waarde Scherm frmmain UsefrmLogTable 1 De log types moeten in een nieuwe codesoort komen Aanpassing afdruk contract dienstenchequers en bijlage contract dienstenchequers (afdruk via Word): de hoofding van het contract is nu ook afhankelijk van de sektie Probleem was als volgt: sommige uitzendbedrijven hebben nu ook jobstudent dienstenchequers. Hiervoor willen ze dat er niet de gewone hoofding arbeidsovereenkomst dienstenchequers verschijnt. Release Notes Hi-Ant 13/17

14 De programmatie van Hiant is aangepast om dit probleem te verhelpen (voor de contractafdruk via Word): 1) contract dienstencheque: Standaard staat op het contract normaal Arbeidsovereenkomst dienstencheques. Er zijn standaard hoofdingen voorzien in de vertaaltabel voor: - jobstudent dienstencheque arbeider: bij code CONTRDCJOBARB - jobstudent dienstencheque bediende: bij code CONTRDCJOBBED - gewone dienstencheque arbeider: bij code CONTRDCNOJOBARB (CONTRDCNOJOBARB genoemd omdat de code CONTRDCARB al in gebruik was) - gewone dienstencheque arbeider: bij code CONTRDCNOJOBBED (CONTRDCNOJOBARB genoemd omdat de code CONTRDCBED al in gebruik was) Voor eventueel nog bijkomende sekties i.v.m. dienstenchequers kan men bijkomend Items, die sektie vermelden, in de vertaaluzb-tabel toevoegen: Bvb. bij fiktieve sektie 336 zou men dan een item in de vertaaluzb-tabel dienen toe te voegen bij code CONTR336. 2) bijlage contract dienstencheque: Standaard is de header op de bijlage contract dienstencheque Aanhangsel bij de arbeidsovereenkomst dienstencheques ondertekend op (waarachter dan de datum volgt). Er zijn standaard hoofdingen voorzien in de vertaaltabel voor: - jobstudent dienstencheque arbeider: bij code HEADINGBIJLCONTRDCJOBARB - jobstudent dienstencheque bediende: bij code HEADINGBIJLCONTRDCJOBBED - gewone dienstencheque arbeider: bij code HEADINGBIJLCONTRDCNOJOBARB - gewone dienstencheque arbeider: bij code HEADINGBIJLCONTRDCNOJOBBED Voor eventueel nog bijkomende sekties i.v.m. dienstenchequers kan men bijkomend Items, die sektie vermelden, in de vertaaluzb-tabel toevoegen: Bvb. bij fiktieve sektie 336 zou men dan een item in de vertaaluzb-tabel dienen toe te voegen bij code HEADINGBIJLCONTR Oplossing bug: Als men de paritair comités binnen de klantfiches opvulde via de lookupboxen, werden deze waardes niet bewaard in de database Reden was dat de database-field eigenschap van de vroegere invulvelden ook nog stond opgevuld. Met als gevolg dat de waardes hierin aanwezig ook nog weggeschreven werden naar de database. Programmatie aangepast Klantenlijst-scherm en Klanten/prospecten-lijstscherm en de snelle info schermen hierbij horend kunnen nu geresized worden Klantenlijst-scherm en klanten/prospecten-lijstscherm en de snelle info schermen hierbij horend, kunnen nu geresized worden. De scherm-controls op deze schermen worden dus mee herschaald wanneer men het scherm maximaliseert Release Notes Hi-Ant 14/17

15 1.19. Aanpassingen snelle info bij klanten/prospecten: 1) parameter om enkel de huidig actieve loonformules te tonen 2) parameter om maximum aantal getoonde opvolgingen te bepalen De snelle info bij klanten/prospecten is aangepast: 1) Via parameter ("QuickInfoKl", "loonformules", "EnkelVandaagActief"), standaard 1 kan men bepalen dat men al of niet enkel de vandaag actieve loonformules wil zien. (voor facturatieformules was het sowieso al dat altijd enkel de vandaag actieve facturatieformules worden getoond) 2) Via parameter ("QuickInfoKl", "opvolging", "MaxNbrItems") kan men het maximum aantal opvolgingen instellen dat er getoond wordt binnen de snelle info [opvolgingen worden geordend op dalende ingave-datum; dus sowieso de meest recent ingegeven opvolgingen worden getoond]. Standaard geldt voor parameter ("QuickInfoKl", "opvolging", "MaxNbrItems") de waarde 100. Het probleem was dat tevoren er geen limiet stond op het aantal opgehaalde opvolgingen, waardoor oproepen van de quickinfo soms lang kon duren. (sowieso is de picturebox waarin de quickinfo verschijnt beperkt in de hoeveelheid info die deze kan tonen - dus veel ophalen had sowieso geen zin] Gebruik submenu "Nog niet uitgeprinte prestatieformulieren uit lijst" bij menu print new gaf runtime error Er was een fout bij het doorgeven van de commandline naar directprint vanuit dit menu: er was een separator vergeten tussen command line items Nieuw menu i.v.m. lijst te verlonen : verwijder status -1 voor wn zonder contract Het kan voorkomen dat in het loonberekeningscherm, op het tabblad te verlonen een lijn voorkomt met status -1 (staat op te berekenen ) zonder dat er in de betreffende loonperiode nog een contract voor de uzk voorkomt. Dit heeft volgende oorzaak: - annulatie van een contract kan gebeuren zolang dossier niet in loonrun zit (dus mogelijk als op te berekenen ). - kan dus zijn dat na annulatie van alle contracten van de week de uzk geen contracten meer heeft, maar wel nog een betaalperiodestatus -1 lijnen Via menu Te verlonen / verwijder status -1 voor wn zonder contract kan men deze dus verwijderen. P.S.: het kan ook zijn dat een uzk op -1 staat, wel nog contracten heeft in de betreffende periode, maar enkel maar contracten met dimonastatus CANCELED (contracten geannuleerd, maar deze contracten blijven staan met status CANCELED, omdat contract reeds getekend was door uzk). In dit geval wordt aangeraden de uzk op niet behandelen te plaatsen door op tabblad te verlonen te clicken op knop niet behandelen. Release Notes Hi-Ant 15/17

16 1.22. Oplossing probleem dat er een foutmelding komt wanneer men lijnen wenst te verwijderen uit een nog niet geboekte loonrun. Vanaf één van de laatste versies van Hiant treedt er een error op wanneer men lijnen wenst te verwijderen uit een nog niet geboekte loonrun (tabblad berekenen op scherm euroloonberekening ). Er komt een melding in de zin van "update niet mogelijk omwillen van beperking gegevensvoorziening of door geselecteerde type vergrendeling". De programmatie is aangepast zodat dit probleem niet meer optreedt Binnen maandingavescherm verschijnt er niets in de grid met prestaties en de grid met de premies Dit probleem treedt op bij bepaalde klanten met SQL server De wijze van openen van de recordsets is aangepast (adopenstatic i.p.v. adopenkeyset) waardoor probleem niet meer optreedt Aanpassing scherm beheer hiërarchische codes Volgende is aangepast in het scherm voor het beheer van de hiërarchische codes (redenl laden van boom van gegevens gaat nogal traag): * refesh van boom werd te vaak uitgevoerd aanpassing zodat geen refresh wanneer niet nodig * ook % voortgang laden boom wordt weergegeven bovenaan scherm, zodat gebruiker een idee heeft van wat er gaande is De items beschikbaar voor de status van een opvolging kunnen afhankelijk gemaakt worden van het ingegeven type van de opvolging; statussen niet afhankelijk van een opvolgingstype verschijnen altijd De items beschikbaar voor de status van een opvolging kunnen nu afhankelijk gemaakt worden van een opvolgingtype. Dit doet men door binnen de koppeltabel bij de ingave van de status bij omschrijving kort de code van het betreffende opvolgingtype in te geven. Bvb. opvolgingtype 11 = bestelling Bij de statussen van de opvolging heeft men volgende items: 1 = nieuw -- omschrijving kort is niet ingevuld 2 = afgehandeld -- omschrijving kort is niet ingevuld 3 = bestelling on hold -- omschrijving kort ingevuld met 11 (opvolgingtype bestelling ) 4 = bestelling ingevuld -- omschrijving kort ingevuld met 11 (opvolgingtype bestelling ) bij ingave van een opvolging binnen de lookupbox voor ingave van status: * zullen steeds items 1 = nieuw en 2 = afgehandeld beschikbaar zijn * zullen items 3 = bestelling on hold en 4 = bestelling ingevuld enkel beschikbaar zijn indien men bij het opvolgingtype 11 = bestelling selecteert. Release Notes Hi-Ant 16/17

17 1.26. Aanpassing aanmaak CAO58: de gegevens verschijnen nu niet enkel in Access, maar ook in excel Tot op heden werd de output van de gegevens van de CAO58 altijd geplaatst in een Accessbestand. Nu worden zowel een Access-bestand als een excel-bestand aangemaakt (gegevens worden nu blijkbaar gevraagd in excel). Verder is de naamgeving van het Access-bestand en het Excel-bestand ook aangepast: * er is nu een aanduiding of het gaat om een CAO58bis of een CAO58ter * ook krijgt elk bestand nu een unieke naam: niet enkel de dag wordt erin vermeld, maar ook de hhmmss van aanmaak. Naamgeving als volgt: CAO58 <bis/ter> _ <yyyymmdd> _ hhmmss. <mdb/xls> Release Notes Hi-Ant 17/17

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/03/19

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/03/19 Release Notes Afdrukdatum: 2009/03/19 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/10/19

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/10/19 Release Notes Afdrukdatum: 2012/10/19 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/10/06

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/10/06 Release Notes Afdrukdatum: 2008/10/06 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28 Release Notes Afdrukdatum: 2009/09/28 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/03/21

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/03/21 Release Notes Afdrukdatum: 2013/03/21 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/05/25

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/05/25 Release Notes Afdrukdatum: 2010/05/25 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28 Release Notes Afdrukdatum: 2009/09/28 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/05/25

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/05/25 Release Notes Afdrukdatum: 2010/05/25 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/11/13

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/11/13 Release Notes Afdrukdatum: 2008/11/13 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/03/19

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/03/19 Release Notes Afdrukdatum: 2010/03/19 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28 Release Notes Afdrukdatum: 2009/09/28 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03 Release Notes Afdrukdatum: 2011/03/03 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/05/25

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/05/25 Release Notes Afdrukdatum: 2010/05/25 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/05/14

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/05/14 Release Notes Afdrukdatum: 2012/05/14 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/05/01

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/05/01 Release Notes Afdrukdatum: 2011/05/01 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/09/18

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/09/18 Release Notes Afdrukdatum: 2008/09/18 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/09/17

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/09/17 Release Notes Afdrukdatum: 2012/09/17 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/12/20

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/12/20 Release Notes Afdrukdatum: 2011/12/20 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/02/15

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/02/15 Release Notes Afdrukdatum: 2012/02/15 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03 Release Notes Afdrukdatum: 2011/03/03 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/01/29

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/01/29 Release Notes Afdrukdatum: 2009/01/29 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/05/01

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/05/01 Release Notes Afdrukdatum: 2011/05/01 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28 Release Notes Afdrukdatum: 2009/09/28 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/08

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/08 Release Notes Afdrukdatum: 2009/09/08 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03 Release Notes Afdrukdatum: 2011/03/03 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/05/27

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/05/27 Release Notes Afdrukdatum: 2009/05/27 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/06/17

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/06/17 Release Notes Afdrukdatum: 2011/06/17 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/07/15

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/07/15 Release Notes Afdrukdatum: 2011/07/15 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03 Release Notes Afdrukdatum: 2011/03/03 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/01/15

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/01/15 Release Notes Afdrukdatum: 2009/01/15 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/01/22

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/01/22 Release Notes Afdrukdatum: 2013/01/22 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/12/16

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/12/16 Release Notes Afdrukdatum: 2010/12/16 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/09/18

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/09/18 Release Notes Afdrukdatum: 2008/09/18 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

HiAnt. Kantoorfunctionaliteit. Prestaties (maandingave) Prato Services nv info@prato.be www.prato.be

HiAnt. Kantoorfunctionaliteit. Prestaties (maandingave) Prato Services nv info@prato.be www.prato.be HiAnt Kantoorfunctionaliteit Prestaties (maandingave) Prato Services nv info@prato.be www.prato.be 1 INHOUD 1 Inhoud...2 2 Prestatie-Ingave...3 1.1. Menu...3 1.1.1. Gegevens...3 1.1.1.1. Werknemer, Klant,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/09/04

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/09/04 Release Notes Afdrukdatum: 2012/09/04 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28 Release Notes Afdrukdatum: 2009/09/28 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes v 1.1 0.22

Release Notes v 1.1 0.22 1/17 Release Notes v 1.1 0.22 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 1.1 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Release Notes v 1.1 0.19

Release Notes v 1.1 0.19 1/7 Release Notes v 1.1 0.19 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 1.1 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/03/21

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/03/21 Release Notes Afdrukdatum: 2013/03/21 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes v 2.0 14

Release Notes v 2.0 14 1/7 Release Notes v 2.0 14 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 2.0 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/07/16

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/07/16 Release Notes Afdrukdatum: 2010/07/16 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes v 1.1 0.23

Release Notes v 1.1 0.23 1/10 Release Notes v 1.1 0.23 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 1.1 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/01/05

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/01/05 Release Notes Afdrukdatum: 2009/01/05 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/07/15

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/07/15 Release Notes Afdrukdatum: 2009/07/15 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/04/05

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/04/05 Release Notes Afdrukdatum: 2013/04/05 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/12/02

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/12/02 Release Notes Afdrukdatum: 2008/12/02 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/09/04

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/09/04 Release Notes Afdrukdatum: 2012/09/04 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/06/01

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/06/01 Release Notes Afdrukdatum: 2011/06/01 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/09/08

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/09/08 Release Notes Afdrukdatum: 2011/09/08 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

HiAnt. Hoofdkantoorfunctionaliteit. Batch Mail. Prato Services nv info@prato.be www.prato.be

HiAnt. Hoofdkantoorfunctionaliteit. Batch Mail. Prato Services nv info@prato.be www.prato.be HiAnt Hoofdkantoorfunctionaliteit Batch Mail Prato Services nv info@prato.be www.prato.be 1 INHOUD 1 Inhoud...2 2 Voorwoord...3 3 Algemeen...4 4 Batchmail overzichtsscherm...4 5 Aanmaak nieuwe mailing...8

Nadere informatie

HiAnt. Module. sms. Prato Services nv info@prato.be www.prato.be

HiAnt. Module. sms. Prato Services nv info@prato.be www.prato.be HiAnt Module sms Prato Services nv info@prato.be www.prato.be Aanmaakdatum: 20-12-2013 1 INHOUD 1 Inhoud... 2 2 Algemeen... 3 3 Detail... 4 3.1.1. Standaard berichten Handmatige berichten... 4 3.1.2.

Nadere informatie

Release Notes 1/100 2009/01/23

Release Notes 1/100 2009/01/23 Release Notes 2009/01/23 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker, maar wel

Nadere informatie

Release Notes 2009/03/27

Release Notes 2009/03/27 Release Notes 2009/03/27 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in HiAnt aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker, maar wel

Nadere informatie

Release Notes v 2.0 25

Release Notes v 2.0 25 1/5 Release Notes v 2.0 25 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in CheQpoint 2.0 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/09/18

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/09/18 Release Notes Afdrukdatum: 2008/09/18 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/07/11

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/07/11 Release Notes Afdrukdatum: 2012/07/11 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes v 2.0 3

Release Notes v 2.0 3 1/7 Release Notes v 2.0 3 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 2.0 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Release Notes v 1.1 0.21

Release Notes v 1.1 0.21 1/12 Release Notes v 1.1 0.21 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 1.1 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Release Notes CheQpoint 1.1. Versie 27. Efficiency through innovation

Release Notes CheQpoint 1.1. Versie 27. Efficiency through innovation Release Notes CheQpoint 1.1 Versie 27 Efficiency through innovation 1 (IGSE) Aanpassing looncode voor bevallingsrust De looncode voor bevallingsrust is aangepast van 2140 naar 3840 voor het sociaal secretariaat

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop... 1 Inleiding... 3 Inloggen... 4 Wachtwoord vergeten... 4 Gebruikersnaam vergeten... 5 Nog geen klant?...

Nadere informatie

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 44. Efficiency through innovation

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 44. Efficiency through innovation Release Notes CheQpoint 2.0 Versie 44 Efficiency through innovation 1 (KEAN) #ALG: menu Actie niet langer zichtbaar indien er geen acties in staan Het menu Actie in het hoofdvenster was tot nu toe altijd

Nadere informatie

Achtste scenario Maandelijkse aangifte van arbeid in het kader van een activeringsprogramma

Achtste scenario Maandelijkse aangifte van arbeid in het kader van een activeringsprogramma Achtste scenario Maandelijkse aangifte van arbeid in het kader van een activeringsprogramma Inleiding 1 - Inleiding Met een "Maandelijkse aangifte van arbeid in een programma ter activering van de werkloosheid"

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2015-04 Uitkeringen Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie... 6 Wanneer...7 Wat invullen... 8 26/11/2015 Administratieve instructies

Nadere informatie

INLICHTINGSBLAD UITKERINGEN

INLICHTINGSBLAD UITKERINGEN INLICHTINGSBLAD UITKERINGEN Wilt u alle documenten terugsturen naar volgend adres: Gistelsesteenweg 294 bus 1, 8200 Sint-Andries Brugge arbeidsongeschiktheid@oz.be Wenst u bijkomende informatie of ondervindt

Nadere informatie

INDEX. Opmerkingen ------------------------------------------------------------------------------------------------- 12

INDEX. Opmerkingen ------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 INDEX Wat heeft deze versie te bieden? --------------------------------------------------------------------------- 2 Activeren van backorders klanten --------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

ZIMAXXX/XXX BIJLAGE III INLICHTINGENBLAD UITKERINGEN. Gegevens betreffende de gerechtigde In te vullen door de V.I.

ZIMAXXX/XXX BIJLAGE III INLICHTINGENBLAD UITKERINGEN. Gegevens betreffende de gerechtigde In te vullen door de V.I. BIJLAGE III INLICHTINGENBLAD UITKERINGEN Gegevens betreffende de gerechtigde In te vullen door de V.I. 1. Naam (meisjesnaam voor de vrouw) Voornaam 2. Adres Postcode - Gemeente 3. Inschrijvingsnummer bij

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Quick Smart Dimona NEW

Gebruikershandleiding. Quick Smart Dimona NEW Gebruikershandleiding Quick Smart Dimona NEW 1 Inhoudstafel Enkele basisprincipes 3 De parameters van de toepassing configureren 4 De werkgevers beheren 5 De werknemers beheren 6 Werknemers importeren

Nadere informatie

Handleiding HiAnt. Jobstudenten. Making HR Processes Flow

Handleiding HiAnt. Jobstudenten. Making HR Processes Flow Handleiding HiAnt Jobstudenten Making HR Processes Flow Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3 Jobstudenten in HiAnt 3.1 GEKOZEN SEKTIES 3.2 NIEUW ATTEST JOBSTUDENT 3.3 OVERLAPPING VAN ATTEST JOBSTUDENT

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Versie 5.0 december 2011 Inhoudsopgave UBplus Gebruik UBplusOnline per klant instellen 2 Gebruik

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2013-04 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie?... 6 Wanneer?...7 Wat invullen?... 8 Bijkomende informatie... 11 28/11/2013

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2013-03 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie?... 6 Wanneer?...7 Wat invullen?... 8 Bijkomende informatie... 12 29/08/2013

Nadere informatie

Prestaties (weekingave)

Prestaties (weekingave) Handleiding HiAnt Prestaties (weekingave) Efficiency through innovation Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 Overzicht 4 3 Overzicht prestaties 6 3.1 Menu 6 3.1.1 Gegevens 6 3.1.2 Acties 6 4 Prestatie-Ingave

Nadere informatie

BELANGRIJK BERICHT: BETROKKENE IS BIJ AANVANG VAN HET RISICO MEER DAN 30 KALENDERDAGEN UIT DIENST. Ja Neen. IN TE VULLEN DOOR DE WERKGEVER (a) (b)

BELANGRIJK BERICHT: BETROKKENE IS BIJ AANVANG VAN HET RISICO MEER DAN 30 KALENDERDAGEN UIT DIENST. Ja Neen. IN TE VULLEN DOOR DE WERKGEVER (a) (b) (0Ð1\N000) Aansluitingsnummer INSZ: INLICHTINGSBLAD UITKERINGEN Deel werkgever BELANGRIJK BERICHT: BETROKKENE IS BIJ AANVANG VAN HET RISICO MEER DAN 30 KALENDERDAGEN UIT DIENST. Ja Neen 1. Benaming van

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

CRM - Salesplanner - NL

CRM - Salesplanner - NL Handleiding PratoFlex CRM - Salesplanner - NL Efficiency through innovation Inhoudsopgave Voorwoord Salesplanner In de klantenfiche Bezoekplanning Filters Legende Automatisch gegeneerde bezoekplanningen

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare Instelling van Sociale Zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare Instelling van Sociale Zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare Instelling van Sociale Zekerheid Gelijkgestelde periodes van de in de sociale zekerheid (RSZ) opgenomen werknemers voor de vier kwartalen van 2012 Inhoudstafel

Nadere informatie

Handleiding Enquêtemodule. Contents

Handleiding Enquêtemodule. Contents Handleiding Enquêtemodule Dit document dient als uitleg over de enquêtemodule. De enquêtemodule is een optionele module welke te bestellen is via Support Modules. Met de enquêtemodule krijgt de club de

Nadere informatie

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken Eindejaarsdocument 1 Inhoudsopgave 1 INVENTARIS...1 1.1 Inventaris afdrukken...1 1.2 Inventaris exporteren (= Inventaris opslaan om later af te drukken)...3 1.3 Inventaris importeren...3 2 EINDEJAARSKORTING...5

Nadere informatie

Verloningstemplates en uitvoeren vanuit GPS-Time

Verloningstemplates en uitvoeren vanuit GPS-Time Verloningstemplates en uitvoeren vanuit GPS-Time 1 Verloning Console In dit scherm vind je alle sociaal secretariaten en interimkantoren terug waarvoor er een link aangekocht werd. Knoppen : Ins Bewerken

Nadere informatie

Handleiding HiAnt. Ecocheques. Efficiency through innovation

Handleiding HiAnt. Ecocheques. Efficiency through innovation Handleiding HiAnt Ecocheques Efficiency through innovation [naam module] 21.02.2014 2 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Wat zijn ecocheques? 3 Ecocheques bestellen 3.1 Aanmaak van een nieuwe bestelling 3.2 Ecocheques

Nadere informatie

Handleiding PratoFlex. Change Controls. Making HR Processes Flow

Handleiding PratoFlex. Change Controls. Making HR Processes Flow Handleiding PratoFlex Change Controls Making HR Processes Flow Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3 Locatie menu 4 Werking 4.1 Type component 4.2 Specificatie component 4.3 Eigenschap

Nadere informatie

Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers.

Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers. Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers www.kluwer.be/software Inhoudsopgave Creatie betalingenbank... 2 Betalingen leveranciers... 3 Selecties leveranciers (tab 1)... 3 Overzicht leveranciers

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2016-02 Uitkeringen Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie... 6 Wanneer...7 Wat invullen... 8 31/05/2016 Administratieve instructies

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/12/16

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/12/16 Release Notes Afdrukdatum: 2010/12/16 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Tennis Vlaanderen Elit-clubtoepassing / Lid worden 8/12/2014

Tennis Vlaanderen Elit-clubtoepassing / Lid worden 8/12/2014 Tennis Vlaanderen Elit-clubtoepassing / Lid worden 8/12/2014 Louizapoortgalerij 203 bus 3, 1050 Brussel Tel.: 02/548.03.00 Fax: 02/548.03.03 E-mail: info@tennisvlaanderen.be E-mail clubs: elit@tennisvlaanderen.be

Nadere informatie

Handleiding Formulieren in TYPO3 Versie 1.2, 18 juli 2008

Handleiding Formulieren in TYPO3 Versie 1.2, 18 juli 2008 Handleiding Formulieren in TYPO3 Versie 1.2, 18 juli 2008 1. Formulieren aanmaken en plaatsen... 2 1.1 Formulieren aanmaken... 2 1.2 Formulier plaatsen op een pagina... 8 1.3 Aanmaken formulieren map...

Nadere informatie

Organi BVBA 2009 - Tagor 3 Web : Efficiënt invorderen & opvolgen

Organi BVBA 2009 - Tagor 3 Web : Efficiënt invorderen & opvolgen I. Inloggen in de toepassing -------------------------------------------------------------------------------------------- 3 II. Basispagina Tagor 3 Web ---------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Zoekfunctionaliteiten - NL

Zoekfunctionaliteiten - NL Handleiding PratoFlex Zoekfunctionaliteiten - NL Efficiency through innovation Inhoud 1 Voorwoord 2 Standaard zoekfunctionaliteiten 2.1 Snelle zoek 2.2 Reversed matching 2.3 Uitgebreide zoek 2.3.1 Personen

Nadere informatie

FAQ bij rekenmodule lonen

FAQ bij rekenmodule lonen FAQ bij rekenmodule lonen Samenvatting inhoud (ctrl + klikken om koppeling te volgen): 1. Persoon met meerdere contracten 2. Langdurige ziekte 3. Extralegale voordelen 4. Onregelmatige prestaties (toeslagen)

Nadere informatie

Algemene basis instructies

Algemene basis instructies Inhoud: Algemene basis instructies... 2 Pictogrammen en knoppen... 2 Overzicht... 3 Navigeren (bladeren)... 3 Gegevens filteren... 4 Getoonde gegevens... 5 Archief... 5 Album... 5 Tabbladen en velden...

Nadere informatie

Abonnement+ Algemeen. Verklaring menubalk Abonnement+

Abonnement+ Algemeen. Verklaring menubalk Abonnement+ Algemeen Met behulp van Abonnement+ kunt u abonnementen vastleggen met meerdere artikelen, zoals dit ook in de factuuropdracht van Multivers ingevoerd kan worden. Men kan hierbij per abonnement meerdere

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Release 1.3 Gebruikershandleiding Datum: oktober 2012 All rights reserved Alle rechten zijn voorbehouden. Deze documentatie blijft eigendom van Ternair Software Solutions b.v. en is uitsluitend bedoeld

Nadere informatie

Declareren. Stap 1 Openstaande behandelingen

Declareren. Stap 1 Openstaande behandelingen Declareren Stap 1 Openstaande behandelingen Bij het programma onderdeel Declaratie, Openstaande behandelingen (zorgverzekeraars) kunt u kijken welke welke behandelingen er nog niet gedeclareerd zijn. Druk

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 15/02/2010 10:01:00 AM

Release Notes. Afdrukdatum: 15/02/2010 10:01:00 AM Release Notes Afdrukdatum: Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker, maar

Nadere informatie

1. De Loonkoppeling. Alvorens dat we de afwezigheid gaan aanmaken gaan we eerst de looncode en een gedeelte van de koppeling klaar zetten.

1. De Loonkoppeling. Alvorens dat we de afwezigheid gaan aanmaken gaan we eerst de looncode en een gedeelte van de koppeling klaar zetten. Een nieuwe afwezigheid aanmaken. 1. De Loonkoppeling Alvorens dat we de afwezigheid gaan aanmaken gaan we eerst de looncode en een gedeelte van de koppeling klaar zetten. Ga in de linker hoofdmenu naar

Nadere informatie

Les 15 : updaten van gegevens in de database (deel2).

Les 15 : updaten van gegevens in de database (deel2). Les 15 : updaten van gegevens in de database (deel2). In de volgende reeks lessen zal alle vorige leerstof uitgebreid aan het bod komen. Zie ook de vorige lessen en documenten om informatie op te zoeken

Nadere informatie

Scenario 6: Maandelijkse aangifte van deeltijdse arbeid voor de berekening van de inkomensgarantie-uitkering

Scenario 6: Maandelijkse aangifte van deeltijdse arbeid voor de berekening van de inkomensgarantie-uitkering Scenario 6: Maandelijkse aangifte van deeltijdse arbeid voor de berekening van de inkomensgarantie-uitkering Inleiding In toepassing van artikel 137 van het KB van 25.11.1991 bent u verplicht na het verstrijken

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H

BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H 1 Algemene werking Wings ondersteunt twee verschillende soorten analytische opvolging. De eerste analytische uitsplitsing is de traditionele op kostenplaats of

Nadere informatie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie Definitie Eindejaarspremie Een eindejaarspremie of dertiende maand is een vergoeding voor een jaar prestaties, die meestal rond de jaarwisseling uitbetaald wordt. De eindejaarspremie wordt niet bij het

Nadere informatie

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 30. Efficiency through innovation

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 30. Efficiency through innovation Release Notes CheQpoint 2.0 Versie 30 Efficiency through innovation 1 (PIBU) #CON: Importeren van contracten 1.1 Doelstelling Het doel van deze tool is om de vorige contracten, uit een ander softwarepakket,

Nadere informatie