Stern gaat nog een stap verder

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stern gaat nog een stap verder"

Transcriptie

1 Stern gaat nog een stap verder Het zijn momenteel weer zware tijden voor de Nederlandse autobranche. Zo dreigt 2013 met nog enkele maanden voor de boeg wat betreft de verkoop van nieuwe auto s zelfs een historisch slecht jaar te gaan worden. Stern Groep is met de in vol ornaat teruggekeerde malaise in de branche echter allesbehalve stil blijven zitten. Al in de loop van vorig jaar is het bedrijf begonnen fors in te grijpen, met bijvoorbeeld het besluit om het dealercluster dat al jaren als zorgenkindje binnen de groep kon worden bestempeld op te heffen. Waar de ruim een maand geleden naar buiten gebrachte halfjaarcijfers zeker gezien de zo lastige marktomstandigheden behoorlijk te noemen waren, is het bedrijf nu een stap verder gegaan door met een van de grotere concurrenten te gaan samenwerken. Iets dergelijks kan natuurlijk ook niet los worden gezien van het zware weer waar de branche momenteel in verkeert. Hoe ver de samenwerking zal reiken wordt nog onderzocht en zal dus nog moeten gaan blijken, maar Stern heeft wel stof op doen waaien door aan te geven dat een fusie een van de mogelijke uitkomsten zou kunnen zijn en dat de beursnotering dan zelfs aan de orde zou kunnen komen. Het lage consumentenvertrouwen is natuurlijk niet bevorderlijk voor een grote aanschaf zoals van een nieuwe auto. Nederland is bepaald niet het enige land waar de autoverkopen onder druk staan, maar spant daarin wel de kroon. In de Europese Unie is het alleen Cyprus waar dit jaar een nog grotere daling te zien is geweest, van 40% tot en met augustus. Nederland volgt op de voet met een daling van 32%. In de eerste acht maanden van dit jaar zijn slechts 270 duizend nieuwe personenauto s geregistreerd, waar dat er vorig jaar SternPoint Wateringen in dezelfde periode nog 395 duizend waren. Naast het in Nederland zo extreem lage consumentenvertrouwen spelen specifiek op het autogebruik gerichte overheidsmaatregelen nog een rol. De daling in het tweede kwartaal is vertekend omdat vorig jaar in juni onevenredig veel nieuwe personenauto s werden geregistreerd in aanloop naar de invoering van strengere bijtellingregels. Nu staan weer nieuwe regels voor de deur, zij het wat minder ingrijpend dan ruim een jaar geleden. In dit opzicht heeft Stern bij de halfjaarcijfers aangegeven dat nieuwe overheidsmaatregelen voor 2014 in het laatste kwartaal van dit jaar zouden kunnen leiden tot een lichte verkoophausse. Welbeschouwd is dat hard nodig ook, want zoals al aangestipt dreigt 2013 een historisch slecht jaar voor de Nederlandse autobranche te gaan worden. De laatste 44 jaar zijn de autoverkopen slechts driemaal onder de 400-duizendgrens gedoken, te weten in 1981, 1993 en 2009 (bron: Aumacon). Vorig jaar zijn iets meer dan 500 duizend nieuwe personenauto s geregistreerd, en dit jaar staat de teller na acht maanden dus op een min van 125 duizend stuks. Daarbij past overigens wel

2 de kanttekening dat de autoverkopen vorig jaar in de tweede jaarhelft in het slop raakten (met ook een duidelijke scheidslijn tussen die twee jaarhelften als gevolg van de nieuwe bijtellingregels), en dat de vergelijkingsbasis dus makkelijker is geworden met ook nog een mogelijke opleving in aanloop naar de nieuwe regels die volgend jaar in zullen gaan. Vorig jaar al fors ingegrepen voorbeeld ook voor gebruikte auto s, leasen, huren, onderhoud, reparatie, financiering en verzekering. Vanwege het streven om meer automerkonafhankelijke activiteiten te ontwikkelingen, is de organisatiestructuur aangepast en wordt nu met drie divisies gewerkt. De divisie Stern Dealers vertegenwoordigt in vijf clusters (teruggebracht van zes) meerdere vooraanstaande merken zoals Mercedes-Benz (Stern 1), Renault (Stern 2), Ford (Stern 3), Volvo (Stern 4) en Volkswagen/Audi (Stern 5). Deze vijf dealerclusters hebben in totaliteit de beschikking over circa 85 vestigingen. De divisie Stern Finance is actief op het gebied van autolease (Stern- Lease) en wagenparkbeheer (SternPartners) en richt zich daarnaast op de verkoop van mobiliteitsproducten zoals SternCredit (autofinanciering), SternPolis (autoverzekeringen) en SternGarant (garantie). In de nieuwe divisie Stern Universeel met het woord universeel natuurlijk in de betekenis dat de activiteiten niet afhangen van een bepaald automerk zijn autoschadeherstel (Stern- Schade), de nieuw op te zetten landelijke keten van universele garagebedrijven (Stern- Point), het platform voor de verkoop van gebruikte auto s (SternPlaza), autoverhuur (SternRent) en het inrichten/de inbouw van bedrijfswagens (SternTec) samengebracht. Naast dit brede spectrum waarmee tevens de zakelijke markt wordt bediend kan ook worden bedacht dat op de verkoop van nieuwe auto s in de regel maar dunne marges worden behaald, en dat die verkoop in dit opzicht als basis ( installed base ) voor de overige activiteiten zou kunnen worden gezien. Dat wil echter ook weer niet zeggen dat de malaise in de autobranche aan het bedrijf voorbij zou gaan, integendeel. Waar vorig jaar qua markt al teleurstellend is verlopen, heeft het bedrijf met name in de tweede helft van dat jaar een aantal ingrijpende besluiten genomen. Meest in het oog springend is de beslissing om het cluster aan de dealerkant rondom de merken Opel/Chevrolet en Fiat (het voormalige Stern 2) op te heffen. Tien vestigingen zijn inmiddels al lang en breed gesloten of overgedragen aan derden. De betreffende merken worden voortaan nog wel vertegenwoordigd, maar op beperkte schaal (Fiat bij Stern 4 en Opel bij Stern 5). Naast het terugbrengen van Nu moet niet gedacht worden dat klanten bij Stern alleen terecht zouden kunnen voor de aanschaf van een nieuwe auto. Dat kan bijhet aantal clusters van zes naar vijf is eveneens besloten om binnen enkele van deze clusters forse kostenslagen door te voeren. Bij de halfjaarcijfers heeft Stern laten weten dat de besparingsprogramma s bij Stern 1 en Stern 3, die in totaal meer dan 1 miljoen euro aan jaarlijkse kostenbesparingen moeten gaan opleveren, op schema liggen. Daarnaast is vorig jaar ook de beslissing genomen om fors in de overheadkosten (op holdingniveau) te snijden door enkele afdelingen van Stern Beheer te sluiten (Controlling & Compliance en Operational Excellence & Lean) en SternPixel te ontmantelen, en om eveneens op de inkoop te besparen door samen te gaan werken met een externe partij. Ruim een maand geleden heeft het bedrijf laten weten dat het verder besparen op de inkoop van niet-automerkgebonden producten en diensten complexer is dan aanvankelijk gedacht, maar dat dit in 2013 desondanks toch nog forse additionele besparingen moet opleveren. Ook heeft het bedrijf met succes huurcontracten weten te heronderhandelen. Diverse huurcontracten zijn opengebroken en tegen fors lagere huren verlengd. Halverwege het jaar heeft dat heronderhandelen van huurcontracten al een jaarlijkse besparing van 1 miljoen euro opgeleverd. Het bedrijf maakt eveneens stappen met het terugdringen van het werkkapitaal. Stern heeft bij de halfjaarcijfers gezegd dat dit in deze tijd een lastige opgave is, aangezien binnen de automotive sector alle marktpartijen de last van het werkkapitaal proberen te verleggen. Toch heeft het bedrijf aangegeven vorderingen op dit vlak te maken, en dat procedures zijn aangescherpt en voorraden structureel zijn verlaagd. In het kader van de genomen maatregelen heeft Stern er tot slot ook voor gekozen om de nieuwe keten van universele garagebedrijven in een wat lager tempo uit te rollen. Oorspronkelijk was de bedoeling om in twee jaar minimaal 24 SternPoints op te zetten, en daar wordt nu een jaar extra de tijd voor genomen. Aan het einde van de eerste jaarhelft zijn inmiddels vijf SternPoints geopend, in Naarden, Wateringen, Den Helder en twee in Amsterdam. De uitrol van SternPoints en breder gezien de nieuwe divisie met daarin de universele activiteiten moeten, buiten het wat lagere tempo waartoe is besloten, vooral los worden gezien van de forse ingrepen in de kostenstructuur. Met de 5

3 nieuwe divisie heeft Stern een duidelijke strategische beweging in gang gezet waarmee niet alleen de afhankelijkheid van de autofabrikanten wordt verminderd, maar ook wordt ingespeeld op een veranderende marktvraag. Innovatie staat hoog op de agenda. Internet speelt een belangrijke rol bij het ontwikkelen van nieuwe producten (bedenk bijvoorbeeld hoe de nieuwe generatie anders tegen autogebruik aan kan kijken), terwijl de lease- en verhuuractiviteiten daarbij als een mooi platform kunnen dienen. Met de eigen SternPoint-garageformule krijgt het bedrijf een sterk kanaal in huis waarmee nieuwe producten door geheel Nederland richting de klant kunnen worden vermarkt. Winstgevend Door alle maatregelen is vorig jaar helemaal onderaan de streep een verlies geleden, van 6,9 miljoen euro om precies te zijn. Dat geen dividend is uitgekeerd heeft overigens niet zozeer daar mee te maken, maar komt omdat eind vorig jaar geen sprake meer was van oversolvabiliteit en met andere woorden geen speling bestond bovenop wat het bedrijf zichzelf als norm voor de solvabiliteit heeft opgelegd. Het vorig jaar geleden verlies kon helemaal op het conto worden geschreven van bijzondere kostenposten (7,8 miljoen euro voor belasting, waarvan 3,2 miljoen euro in verband met het afvloeien van personeel) en verliezen op beëindigde activiteiten (5,9 miljoen euro voor belasting). Ook in de eerste helft van dit jaar hebben die posten nog een flinke stempel op de resultaten gedrukt, met voor 2,8 miljoen euro aan bijzondere (reorganisatie)lasten en voor 0,7 miljoen euro aan verlies op beëindigde activiteiten. Dat kan als uitloop van de vorig jaar genomen maatregelen worden gezien. Vanaf 1 juni zijn de reorganisaties afgerond en is niet langer sprake van beëindigde activiteiten SternPoint Naarden (m.a.w. dus alleen nog maar van voorgezette activiteiten), zo heeft het bedrijf namelijk aangegeven. Deze posten hebben zich in de eerste helft van dit jaar nog laten voelen. Het bedrijf is desondanks wel in de zwarte cijfers gebleven, met helemaal onderaan de streep een bescheiden nettowinst van 1,2 miljoen euro (22 eurocent per aandeel). Voor de goede orde is de winstdaling ten opzichte van een jaar geleden voornamelijk aan iets anders te wijten. In de eerste jaarhelft van vorig jaar werd nog een nettowinst van 3,2 miljoen euro behaald, maar daarin zat een bate in verband met een overname (van MVC Automotive Amsterdam). Bij die bate ging het om het realiseren van badwill. Dat is het tegenovergestelde van goodwill en ontstaat als een bedrijf voor minder dan de boekwaarde wordt gekocht. Al met al was de rode draad bij de halfjaarcijfers eigenlijk vooral dat

4 Stern de grote omzetdaling bij nieuwe personenauto s (en nieuwe bedrijfswagens) bijna helemaal heeft weten op te vangen met hogere marges en kostenbesparingen. In de eerste zes maanden was het landelijk aantal geregistreerde nieuwe personenauto s met 36% gedaald naar 211 duizend stuks (een teller die twee maanden verder dus op 270 duizend stuks staat). Stern Dealers heeft de daling wat beperkter weten te houden. Met nieuwe personenauto s is in de eerste helft 24% minder verkocht dan een jaar geleden. Met andere woorden heeft het bedrijf dus wel wat marktaandeel gewonnen (van 4,5% naar 5,3%). Samenwerking met een van de grotere concurrenten Stern is dus wel gewoon winstgevend ondanks de malaise in de autobranche, de aanhalingstekens om mee aan te geven dat het bedrijf daarvoor wel harde maatregelen heeft moeten nemen. Dat zal niet voor iedere concurrent zijn weggelegd, van belang gezien het nieuws na de halfjaarcijfers over de samenwerking met Pouw Automotive Groep. Waar Stern het grootste marktaandeel heeft, volgen op deze nogal versnipperde markt verschillende partijen waaronder Pouw (naar ons weten de nummer vier) op ook weer niet al te grote afstand. Na de aankondiging begin september dat de Mercedes-Benz en smart activiteiten worden samengevoegd in Stern Auto, hebben beide partijen enkele weken later laten weten een verdergaande samenwerking te onderzoeken. Gekeken wordt of samenvoeging van de andere activiteiten voldoende voordelen zouden kunnen bieden. Op voorhand worden die voordelen vooral op het gebied van automotive dienstverlening en de universele activiteiten verwacht. Het bundelen van de leaseactiviteiten zou leiden tot een landelijk opererende groep met een portefeuille van meer dan 15 duizend leasecontracten. Voor schadeherstel zou het een betere landelijke dekking betekenen met 18 vestigingen. Waar zoals gezegd inmiddels vijf SternPoints zijn geopend, zou dat aantal meteen naar acht toenemen (dus nog los van de momenteel gaande uitrol van deze keten van universele garagebedrijven). Het bundelen van de krachten zou ook voor de autoverhuuractiviteiten een betere landelijke dekking met lagere structuurkosten betekenen. Voor de autodealerbedrijven zou het gevolg onder andere zijn dat het merk Peugeot aan het pallet wordt toegevoegd. Dit is ook min of meer de volgorde waarin complicaties zouden kunnen optreden. Bij de dealerbedrijven kan de mogelijke krachtenbundeling natuurlijk wat gevoeliger liggen, en moet nog blijken hoe autofabrikanten en meer direct importeurs daar tegenaan kijken. Beide ondernemingen hebben aangegeven dat de importeurs van de diverse automerken de komende periode zullen worden gepolst over

5 de vormgeving van de beoogde intensievere samenwerking, terwijl ook de banken nauw bij het proces betrokken zullen worden. Het is natuurlijk tevens belangrijk (denk aan de financiering van het geheel) hoe die tegen de samenwerking en in welke vorm die dan zou kunnen worden gegoten, zullen blijken aan te kijken. Stern en Pouw hebben wel al gezegd dat het onderzoek mogelijk tot een fusie van beide ondernemingen kan leiden, en dat in het kader van de positionering van de nieuwe fusieonderneming de beursnotering van Stern Groep ook aan de orde zal kunnen komen. Beleggingsopinie De Nederlandse autobranche zit dus in een jaar dat historisch slecht dreigt te worden wat de verkoop van nieuwe personenauto s betreft. In 2010 en 2011 had die verkoop nog flink herstel laten zien, maar vorig en met name dit jaar is de malaise toch weer in vol ornaat teruggekeerd. Eigenlijk is daarmee meteen in een notendop de koersontwikkeling van de laatste jaren geschetst. In 2011 (top 25,50) nog fors hersteld na het dieptepunt in 2009 (bodem 7,35) op grote afstand van de all-time high uit 2006 (top 44,00), heeft het aandeel de laatste twee jaar weer veel terrein moeten prijsgeven (met drie maanden geleden een bodem op 10,00). Pas enkele weken geleden is die dalende lijn van de laatste twee jaar afgebroken, waarbij voor ons van belang is dat met het recente koersherstel bijvoorbeeld nog steeds fors (43%) onder boekwaarde wordt genoteerd (eigen vermogen per aandeel van 25,23 euro). Naast de uitermate moeizame gang van zaken in de autobranche kan bij die grote korting wel worden bedacht dat Stern weliswaar winstgevend is gebleven, maar dat de winstgevendheid ook afgezien van bijzondere posten eigenlijk nog veel te laag is. Om een indruk van het potentieel te geven: het bedrijf streeft naar een rendement op het SternPoint Den Helder eigen vermogen van 15% (wat ons betreft ruwweg te vertalen als een winst per aandeel van ruim 3,50 euro), al is dat met economische tegenwind zoals die nu weer ervaren wordt natuurlijk geen haalbare kaart. Ook in dit opzicht is ons beeld vooral dat Stern de huidige voor de autobranche zo zware tijden enerzijds zo goed mogelijk probeert uit te zingen (zie de ingrijpende maatregelen die zijn genomen en de zwarte cijfers in de eerste jaarhelft), maar anderzijds zelfs ook naar de hand probeert te zetten (zie krachtenbundeling én de nieuwe divisie). Met de mogelijke verdere krachtenbundeling met een van de grotere concurrenten, logisch ook vanwege de consolidatie die hard nodig lijkt binnen de branche, wordt een grote stap gezet en een nog betere uitgangspositie gecreëerd voor het moment dat de markt weer gaat aantrekken. Stern zien wij toch al als een van de sterkere

6 spelers, met goede papieren sterker uit de crisis te komen waar dat voor bepaalde andere juist niet zal zijn weggelegd. Op zich kan nog worden afgevraagd hoe lang dat moment nog op zich zal laten wachten, maar de grote koersdaling van de laatste twee jaar heeft het wel aanlokkelijker gemaakt om daar op vooruit te gaan lopen. De zinspeling op zelfs een mogelijke beursexit is daar nu als extra factor bijgekomen. Wat het bedrijf vooral lijkt te willen zeggen is dat het met een grote fusie mocht het daar op uit draaien logisch is om te kijken hoe het geheel het beste kan worden neergezet, en dat daarbij hoort of dat dan met of zonder beursnotering is (dus als publiek bedrijf zoals nu of in private handen zoals Pouw dat nu is). Daarbij speelt naar onze indruk dat de notering niet echt nodig is voor de financiering, in het verlengde daarvan dat dit ook weinig aantrekkelijk is gezien de zo ver onder boekwaarde liggende koers (onder gunstigere economische omstandigheden zou de notering voor verdere expansie wel weer van pas kunnen komen zoals dat in het verleden het geval is geweest), en dat een groot deel van de aandelen in vaste handen zit (o.a. ook bij bestuursvoorzitter Henk van der Kwast die via Merel Investments een belang van 14% heeft en met NPM Capital als grootste aandeelhouder met een belang van 29%). Slechts circa 30% van de aandelen circuleert vrij verhandelbaar op de beurs. De zogenaamde free float is dus laag, en zou in geval van een fusie en afhankelijk van hoe die dan in het vat wordt gegoten zelfs nog verder kunnen afnemen. Met al deze factoren is het ter discussie stellen van de beursnotering, mocht het tot een fusie komen, op zich geen vreemde gedachte, maar met het voorgaande hebben wij ook proberen te schetsen dat het voor grootaandeelhouders nu wellicht een gunstig moment zou kunnen zijn om minderheidsaandeelhouders uit te kopen (dan doelen wij met name op de vrij verhandelbare aandelen). Omgekeerd zou dat dan voor die minderheidsaandeelhouders juist niet het geval zijn, al zou een te bieden premie dat leed dan kunnen verzachten. Hoewel dat een rol zal hebben gespeeld bij de recente koersstijging, is het wel vrij prematuur en voorbarig. Vaststaat dat Stern en Pouw zijn begonnen met samen te werken (de samenvoeging van de Mercedes-Benz en smartactiviteiten is al ter hand genomen), de intentie hebben om die samenwerking uit te breiden met in de eerste plaats activiteiten waar dat het meest voor de hand ligt (zoals leasing, verhuur, schade, onderhoud en financiering), en momenteel onderzoeken hoe en in welke mate de krachten het beste kunnen worden gebundeld waarbij het met name ook van belang is hoe bepaalde stakeholders zoals importeurs en banken daartegenover staan. Eventueel zou dat in een fusie kunnen uitmonden, en eventueel zou in dat geval een beursexit aan de orde kunnen komen. Eventueel in het kwadraat dus, en dat wij ons advies (was houden) nu naar kopen verhogen heeft dan ook niet zozeer met een mogelijke beursexit te maken. Als belegger zouden wij daar niet zozeer op rekenen, maar alleen als eventuele mooie bonus in het achterhoofd houden. Ons gaat het nu vooral om ons beeld dat Stern de huidige tijden zo goed mogelijk probeert uit te zingen, daar getuige de halfjaarcijfers ook daadwerkelijk in slaagt, en zichzelf vooruitkijkend ook in een zo goed mogelijke uitgangspositie probeert te manoeuvreren voor het moment dat de markt weer gaat aantrekken. Die twee zaken staan voor de goede orde niet helemaal los van elkaar. Zo mag aan het klassieke patroon worden gedacht waarbij de kosten zoals nu eerst aan de slechte marktomstandigheden worden aangepast, en dat de lagere kostenbasis dan later als een soort hefboom voor de winst gaat fungeren op het moment dat de economische omstandigheden gunstiger worden (m.a.w. kan de winst sneller herstellen dan de omzet). Na de forse daling van de laatste twee jaar zien wij voldoende redenen, mede gezien de stappen die het bedrijf heeft gezet (aanpakken kostenbasis) en nog steeds zet (o.a. krachtenbundeling) en de lage waardering (fors onder boekwaarde), om daar nu op vooruit te gaan lopen. Op zich is het nog goed om te onderkennen dat een partij als Pouw er financieel minder voor zou kunnen staan, maar dat is voor ons geen belemmering gezien de grote synergievoordelen die te behalen zijn en de rol die dat dan speelt bij mogelijke fusiebesprekingen. Wel moet wat ons betreft goed rekening worden gehouden met de beperkte verhandelbaarheid van het aandeel, waar wij onder andere gezien het cyclische karakter en het ontbreken van geografische spreiding (Stern is alleen in Nederland actief) eventuele posities toch al bescheiden zouden houden. Met deze kanttekening verhogen wij ons advies zoals gezegd naar kopen. * Publicatiedatum website 30 september op 14,30. Door J. Dekker. Auteur heeft op moment van schrijven geen positie in Stern Groep.

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2005. Jaarrekening 2005. Toegevoegde Informatie. Kerncijfers. Profiel, beleid, doelstelling en dividendbeleid

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2005. Jaarrekening 2005. Toegevoegde Informatie. Kerncijfers. Profiel, beleid, doelstelling en dividendbeleid S T E R N G RO E P N. V. J A A R RA P P O RT 2 0 0 5 Inhoudsopgave Jaarverslag 2005 4 Kerncijfers 5 Profiel, beleid, doelstelling en dividendbeleid 7 Aandeelhoudersinformatie 8 Samenstelling Raad van Commissarissen

Nadere informatie

ING Economisch Bureau Assetvisie Autoleasemaatschappijen. Autolease op weg naar 2020

ING Economisch Bureau Assetvisie Autoleasemaatschappijen. Autolease op weg naar 2020 ING Economisch Bureau Assetvisie Autoleasemaatschappijen Autolease op weg naar 2020 Colofon Auteur Max Erich ING Economisch Bureau max.erich@ing.nl Redactieraad Arjan Chrispijn ING Lease arjan.chrispijn@ing.nl

Nadere informatie

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V.

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V. Postbus 7110 6503 GP Nijmegen Tel (024) 366 66 00 Vergunningsnummer 12000483 www.bovemijverzekeringsgroep.nl Bovemij Verzekeringsgroep N.V. BOVEMIJ JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Voorwoord Geconsolideerde

Nadere informatie

Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V. Bericht over het derde kwartaal 2014

Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V. Bericht over het derde kwartaal 2014 Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V. Bericht over het derde kwartaal 2014 Inleiding In dit bericht geven de fondsmanagers van het Delta Lloyd Deelnemingen Fonds (het fonds) uitleg over de resultaten en

Nadere informatie

Beleggen met de Warren Buffett strategie

Beleggen met de Warren Buffett strategie Beleggen met de Warren Buffett strategie Tien pakkende artikelen over de value investing filosofie van s werelds beste belegger drs. Hendrik Oude Nijhuis WarrenBuffett.nl December 2007 www.warrenbuffett.nl/aandelen

Nadere informatie

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei INFORMATIEF MAGAZINE OVER BELEGGEN BIJ SYNVEST. Editie voorjaar 2015 SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei In deze uitgave: Succesvolle start 2015 en verdere groei Wat is het verschil tussen actief

Nadere informatie

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen Aegon s Review 2014 Waarde creëren, waarde delen Maart 2015 Mensen zelf bewuste keuzes laten maken Aegon wil mensen helpen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. Dat is bepalend

Nadere informatie

Corporate governance en de rol van de accountant in de nieuwe werkelijkheid

Corporate governance en de rol van de accountant in de nieuwe werkelijkheid Corporate governance en de rol van de accountant in de nieuwe werkelijkheid Alle spelers op het corporategovernanceveld worden beïnvloed door de nieuwe werkelijkheid, de nieuwe economische orde, de enorme

Nadere informatie

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN Caparis NV Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 2 Directieverslag 6 3 Ontwikkeling bedrijven 10 3.1 Caparis 10 3.2 Ontwikkeling bedrijfsactiviteiten 11

Nadere informatie

KIJK OP VERMOGEN. Introductie nieuw fonds. Waarom wij beleggen in China. meerwaarde voor u. meerwaarde in maatwerk

KIJK OP VERMOGEN. Introductie nieuw fonds. Waarom wij beleggen in China. meerwaarde voor u. meerwaarde in maatwerk KIJK OP VERMOGEN Uitgave van Hof Hoorneman Bankiers NV zomer 2013 nummer 52 meerwaarde in vermogensbeheer hof hoorneman bankiers meerwaarde in beleggingsstijl hof hoorneman bankiers meerwaarde in maatwerk

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag. Verandering vormgeven

ING Groep Jaarverslag. Verandering vormgeven ING Groep Jaarverslag 2012 Verandering vormgeven > Continue focus op klantgerichtheid en duurzaamheid > Onderliggende nettowinst over 2012 EUR 2.603 miljoen, in een uitdagend klimaat > Kapitaal-, financierings-

Nadere informatie

Eigendomsoverdracht in het familiebedrijf

Eigendomsoverdracht in het familiebedrijf in het familiebedrijf Colofon Auteur Katinka Jongkind ING Economisch Bureau katinka.jongkind@ing.nl Redactieraad Marcel Peek Alexander Thomassen Roberto Flören Albert Jan Thomassen Maarten van Druten ING

Nadere informatie

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D.

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D. M200802 Vrouwen aan de start Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, juni 2008 2 Vrouwen aan de start Vrouwen vinden het starten

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012 1 2 Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2012 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, ambitie en strategische doelstellingen 13 Middellange

Nadere informatie

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma.

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma. wensen wensen beleggen beleggen geld geld Zwolle Zwolle Amsterdam Amsterdam vragen mening vragen mening Den Bosch financiële sector Den Bosch financiële sector Op 17, 24 en 26 september hebben de eerste

Nadere informatie

VOORBIJ DE WAAN VAN DE DAG VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST VAN TRANSPORT

VOORBIJ DE WAAN VAN DE DAG VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST VAN TRANSPORT VOORBIJ DE WAAN VAN DE DAG VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST VAN TRANSPORT Onderzoeksrapport, juni 2013 I NHOUDSOPGAVE SAMENVATTING 3 1 INLEIDING 10 2 TRANSPORT IN DE AFGELOPEN 50 JAAR 11 2.1 Mijlpalen in het

Nadere informatie

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014 Tijd voor Ziel in de Zorg Jaarverslag VvAA 2014 In dit jaarverslag zijn onder andere foto s van onze leden afgebeeld, dit uiteraard met toestemming van de betreffende leden. Inhoudsopgave 001 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 11. Inleiding 15

Inhoud. Voorwoord 11. Inleiding 15 Inhoud Voorwoord 11 Inleiding 15 1 De markt: uitnodiging aan ondernemende professionals 20 1.1 Weten wat er in de markt aan de hand is 24 1.2 Ruimte creëren om jezelf opnieuw uit te vinden 42 1.3 Ondernemerschap

Nadere informatie

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Rekenschap en transparantie moet je omarmen Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Eindrapportage AEGON mei 2005 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 5 Ontwikkelingen in de

Nadere informatie

Goedkoop, maar niet tegen elke prijs

Goedkoop, maar niet tegen elke prijs 5 v ra ge n a a n Albe rt v a n B olde re n CFO Zeeman Groep BV Goedkoop, maar niet tegen elke prijs Jan Zeeman opende de deuren van de eerste Zeeman-vestiging in 1967, in Alphen aan den Rijn. De tweede

Nadere informatie

VALUE8 N.V. JAARVERSLAG CREATE AND VALUATE

VALUE8 N.V. JAARVERSLAG CREATE AND VALUATE VALUE VALUE8 N.V. JAARVERSLAG 2011 CREATE AND VALUATE VALUE VALUE8 NV JAARVERSLAG 2011 VALUE8 nv Girl with red pole (1932) 2 JAARVERSLAG 2011 Inhoud Voorwoord 5 1 Directieverslag 7 2 Verslag van de Raad

Nadere informatie

Van maakwerk naar maatwerk, veranderen moet

Van maakwerk naar maatwerk, veranderen moet Van maakwerk naar maatwerk, veranderen moet Grafisch ondernemen is veranderen. Het thema van deze middag duidt al op die dynamiek. Van maakwerk naar maatwerk, onderstreept dat in onze bedrijfstak weinig

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Wij stroomlijnen de arbeidsmarkt. USG Jaarverslag 2002

JAARVERSLAG. Wij stroomlijnen de arbeidsmarkt. USG Jaarverslag 2002 2 JAARVERSLAG 0 0 2 Wij stroomlijnen de arbeidsmarkt 1 FINANCIEEL JAARVERSLAG UNITED SERVICES GROUP N.V. Wij stroomlijnen de arbeidsmarkt 3 De Group Executive Committee van United Services Group. Van

Nadere informatie

Golf. beleggen. is net. Maarten Lafeber. Maatschappelijk Verantwoord Beleggen...6 Emerging Markets Fund... 14 VOORJAAR 2014 NUMMER 55

Golf. beleggen. is net. Maarten Lafeber. Maatschappelijk Verantwoord Beleggen...6 Emerging Markets Fund... 14 VOORJAAR 2014 NUMMER 55 VERMOGEN VOORJAAR 2014 NUMMER 55 Uitgave van Hof Hoorneman Bankiers NV Golf Maarten Lafeber is net beleggen Maatschappelijk Verantwoord Beleggen...6 Emerging Markets Fund... 14 INHOUD Kantoren Hof Hoorneman

Nadere informatie

Beknopt jaarverslag 2010

Beknopt jaarverslag 2010 Beknopt jaarverslag 2010 STICHTING PENSIOENFONDS sappi Netherlands INHOUD Het jaar 2010 in een paar minuten 4 Gokken? Nee, daar doen we niet aan 6 Bestuursvoorzitter Henk van der Pal over de keuzes van

Nadere informatie

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015 Dutch Wealth Report 2015 Zonder vermogen geen groei Voor de derde keer bieden wij u het rapport Vermogend Nederland aan. Dit rapport biedt inzicht in de wereld van de vermogende Nederlander, samen gesteld

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Visi e op s ector o s n in 2014 2

Visi e op s ector o s n in 2014 2 ansport Agrarische producten Supermarkten Akk Chemie ING Economisch Utiliteitsbouw Bureau Binnenvaart Voedingsmidd estelijke Visie gezondheidszorg op sectoren Notariaat Rubber en ku ten & Fruit Restaurants

Nadere informatie