Handleiding 2010 Bij de sectorgids voor de primaire dierlijke productie (G-037)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding 2010 Bij de sectorgids voor de primaire dierlijke productie (G-037)"

Transcriptie

1 Handleiding 2010 Bij de sectorgids voor de primaire dierlijke productie (G-037) Foto recthen BoerenBond

2 Colofon Deze brochure kwam tot stand in kader van het demonstratieproject Vlot op weg met de sectorgids in de dierlijke productie (maart 2008-februari 2010) dat werd medegefinancierd door de Europese Unie en het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid. Dit document kan u ook downloaden van de website: Deze brochure is een uitgave van CODIPLAN i.s.m. PO- VLT. Niets uit deze uitgave mag overgenomen en/of gereproduceerd worden zonder schriftelijke toestemming van de auteurs. Drukfouten en wijzigingen voorbehouden. Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten ontleend worden. CODIPLAN stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen voortvloeiend uit het gebruik van deze brochure. CODIPLAN vzw, maart 2010 Foto rechten Peter Cardoen Tekst: Tom De Winter, Isabelle Vuylsteke Foto s: Peter Cardoen (cover), CODIPLAN, Filière Porcine Wallonne, BoerenBond. Ontwerp en opmaak: Proforma advertising, Vinkendreef 2, 3140 Keerbergen,

3 1Voorwoord Beste landbouwer, In deze brochure hebben wij gepoogd de autocontrolegids voor de primaire dierlijke productie (de G-037), te verduidelijken aan de hand van illustraties en praktische voorbeelden. Hoe deze brochure gebruiken? De opbouw van deze brochure is gelijkaardig aan die van de gids zelf, zodat u makkelijk de voor u van toepassing zijnde hoofdstukken kunt terugvinden. Deze brochure heeft betrekking op alle diersoorten vermeld in de gids -behalve broeierijen, vleeskalveren, loopvogels en eenden en ganzen- maar u heeft enkel belang bij de voor u van toepassing zijnde diersoorten. De verschillende hoofdstukken zijn duidelijk gescheiden, wat toelaat om snel een bepaald hoofdstuk terug te vinden. Eerst komen de hoofdstukken aan bod die van toepassing zijn op ALLE bedrijven, ongeacht welke diersoorten er gehouden worden. Nadien komen de diersoortspe cifieke hoofdstukken, waarin de voorwaarden die specifiek zijn voor een be paalde dier soort uitgelegd worden. Wij hopen dat deze brochure u op weg mag helpen in het behalen van uw aut o c ont r ole c er t i f ic a at. Veel succes! Voorbeeld Heeft u bijvoorbeeld enkel varkens op uw bedrijf en produceert u zelf geen ruwvoeder of mengvoeder, dan zijn enkel de Algemene bepalingen en het hoofdstuk Varkens voor u van toepassing. Heeft u daarnaast ook nog melkvee en produceert u zelf ook ruwvoeder, dan zijn bijkomend de Algemene bepalingen, inclusief eigen ruwvoederwinning, en de hoofdstukken Rundvee en Melkvee van toepassing. OPGELET! Deze brochure is een momentopname. Indien na het publiceren ervan de wetgeving zou wijzigen, dan moet deze ook gevolgd wor den, ook al is deze nog niet vermeld in deze brochure. 3

4 Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Inleiding Bonus/Malus systeem van het FAVV Relatie sectorgids met private lastenboeken 8 3. Algemene bepalingen Diervoeder en drinkwater 10 Dierengezondheid Dierenarts Diergeneesmiddelen Diergenees middelen depot Diergeneesmiddelen register Aangifteplicht besmettelijke ziekten Noodslachtingen Uitrusting en hygiëne Meldingsplicht Transport van dieren Runderen 21 Rundvee Bedrijfsregistratie Identificatie & registratie van de dieren Dierengezondheid rundvee Dierenwelzijn rundvee Uitrusting en hygiëne rundvee Transport rundvee 24 Melkvee Registratie activiteit melkwinning Uitrusting en hygiëne melkwinning Melkproces Hygiëne-eisen voor melkautomaten Varkens Bedrijfsregistratie Identificatie en registratie van de dieren Dierenvoeder en drinkwater Dierengezondheid Dierenwelzijn Uitrusting en hygiëne Transportbepalingen Kleine herkauwers,schapen en geiten, hertachtigen Bedrijfsregistratie Identificatie en registratie van de dieren Dierenwelzijn Uitrusting en hygiëne bijkomende bepalingen i.v.m. melkwinning Transport eigen dieren Konijnen Bedrijfsregistratie Dierengezondheid Dierenwelzijn Transport konijnen 40 8 Pluimvee Bedrijfsregistratie 42 Reproductiepluimvee 42 Legkippen 43 Braadkippen Identificatie en registratie van de dieren Dierenvoeder en drinkwater Dierengezondheid Dierenwelzijn Uitrusting en hygiëne Transport Paardachtigen Bedrijfsregistratie Transport 54 4

5 2 inleiding

6 2.1. Bonus/Malus systeem van het FAVV Ieder bedrijf dat een activiteit uitvoert dat op één of andere manier te maken heeft met voedselproductie, valt onder de bevoegdheid van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (het FAVV). Voor de financiering van dit orgaan wordt o.a. gewerkt met jaarlijkse heffingen. Voor de primaire productie bedroeg deze in 2008, 90. Om de deelnemers te stimuleren om het autocontrolesysteem (ACS) op hun bedrijf te laten certificeren of valideren, bestaat het zogenaamde bonus-malussysteem, waarbij volledig gecertificeerde bedrijven recht hebben op een bonus van 50%. Bedrijven waarbij niet alle activiteiten afgedekt zijn door een gecertificeerd autocontrolesysteem zijn onderhevig aan de malus. Dit wil zeggen dat deze een malus zullen betalen op hun jaarlijkse heffing van 20% in 2009, 60% in 2010 en 100% in 2011,wat neerkomt op achtereenvolgens 104, 144 en 180. Nadien blijft het maximumbedrag van toepassing. Hieronder is schematisch voorgesteld wat de impact hiervan is gedurende 3 jaar. Wie is Codiplan vzw? Dit is een vzw die op 4/10/2006 opgericht werd door 3 landbouworganisaties FWA, BB en ABS. De doelstelling van deze vzw is het ontwikkelen en het up-to-date houden van de sectorgids, het informeren van de landbouwers en de Onafhankelijke Controle Instellingen (OCI), en de betrachting om combi-audits met andere sectorgidsen of private lastenboeken maximaal mogelijk te maken, zodat de auditkost en -duur zo beperkt mogelijk gehouden wordt. Hoe aansluiten? Hieronder is schematisch weergegeven wat de verschillende stappen zijn tot het behalen van het autocontrolecertificaat. Voorbereiding Zelfcontrole Bijdrage FAVV zonder ACS Totaal Aanmelding Contract met OCI afsluiten Indien een bedrijf wel kan profiteren van de bonus geeft dat onderstaand resultaat. Initiële Audit Binnen 9 maanden na aanmelding Bijdrage FAVV met ACS Totaal Conform Niet conform Aanvullende audit Verschil 405 Dit geeft dus een verschil van 405 over een periode van 3 jaar, wat ook de looptijd is van het autocontrolecertificaat. Op die manier kunnen de auditkosten helemaal of gedeeltelijk bekostigd worden. Certificaat Opvolgingsaudit Vernieuwing na 3 jaar Onaangekondigde audit 10% 6

7 2 INLEIDING Zelfcontrole Op de website van Codiplan ( is de checklijst te downloaden. Deze is opgebouwd uit een algemeen deel, en een deel specifiek per diersoort. Dit is een handig hulpmiddel om na te gaan of u aan de voorwaarden voldoet. Aanmelding Vervolgens neemt u contact op met een OCI (Onafhankelijke Controle Instelling) (contactgegevens zie ook p. 8) om de auditkost te kennen voor uw specifieke bedrijfssituatie. U kan daartoe ook het invulformulier op onze website gebruiken (owww.codiplan.be > Offerte Aanvraag), waarbij uw aanvraag automatisch doorgestuurd wordt naar de OCI van uw keuze. Het loont zeker de moeite om bij meerdere OCI s een prijsofferte te vragen. U kan onderaan ook de telefoonnummers waarop u de OCI s kan bereiken terugvinden. Wanneer u uw keuze gemaakt heeft, sluit u een overeenkomst af met de OCI van uw keuze, waarna de audit effectief moet uitgevoerd worden binnen de 9 maanden. Audit Op een door u bevestigde, vooraf afgesproken datum en uur komt de inspecteur van de OCI langs. Hierbij worden alle voor uw bedrijf van toepassing zijnde punten beoordeeld. Certificatie Wordt er tijdens de audit vastgesteld dat er nog bepaalde zaken in orde moeten gebracht worden, dan heeft u daar na een initiële audit maximaal 3 maand de tijd voor. Na een hernieuwingsaudit is deze periode beperkt tot 1 maand. Ofwel kunnen deze rechtzettingen gebeuren d.m.v. nazenden van documenten of foto s, ofwel is -tegen betaling- een bijkomend controlebezoek van de OCI noodzakelijk om de situatie ter plaatse te komen bekijken. Registratie / Toelating / Erkenning Alle operatoren die in België actief zijn in de voedselketen dienen gekend te zijn bij het Voedselagentschap, en dus geregistreerd. Voor de uitoefening van bepaalde activiteiten is tevens een toelating of een erkenning vereist. Bij iedere activiteit die beschreven is in deze handleiding, hebben we de activiteiten en terminologie vermeld die gebruikt wordt door het FAVV. De Onafhankelijke Controle-Instelling (OCI) die bij u de audit uitvoert, moet bovendien nagaan of alle activiteiten die u uitvoert ook geregistreerd zijn bij het FAVV. Het is daarom aangewezen vooraf met uw Provinciale Controle Eenheid (PCE) (contactgegevens zie ook p. 8) contact op te nemen, om na te gaan hoe u precies geregistreerd bent bij het FAVV. Blijken deze registraties niet of niet helemaal overeen te stemmen met de werkelijkheid, dan kan u dit nog in orde brengen vooraleer de audit (=controlebezoek) plaatsheeft. Hobbydieren Voor de meeste diersoorten is het aantal bepaald vanaf wanneer u heffingsplichtig bent, en dus een bijdrage aan het FAVV moet betalen. Heeft u van een bepaalde diersoort maar een beperkt aantal dieren, dan moet daar geen extra audittijd voor voorzien worden. Meerbepaald gaat het om volgende aantallen: Varkens: niet meer dan 3 Runderen: niet meer dan 2 Kleine herkauwers: niet meer dan 10 vrouwelijke dieren die ouder zijn dan 6 maand op 15 december van het jaar voordien Pluimvee: vanaf 200 Konijnen: vanaf 20 fokkonijnen of 100 slachtkonijnen Loopvogels: vanaf 4 struisvogels Het houden van varkens, runderen, schapen, geiten of herten moet -ongeacht het aantal gehouden dieren- wel steeds geregistreerd zijn bij het FAVV, en bij de audit voor de autocontrole moet de OCI ook steeds nagaan of deze dieren correct geïdentificeerd zijn. Het is dus belangrijk om te verifiëren of al deze dieren een oormerk in hebben, of in geval van paarden deze gechipt zijn en voorzien van een paspoort. De activiteit paarden of eenhoevigen moet enkel geregistreerd worden bij het FAVV indien het een paardenmelkerij betreft, of indien de dieren gehouden worden specifiek met het doel vleesproductie. Indien u enkel recreatiepaarden houdt, moet deze activiteit niet mee geauditeerd worden, ongeacht of deze dieren definitief uitgesloten zijn van de voedselketen of niet. 7

8 2.2. Relatie sectorgids met private lastenboeken Er bestaan meerdere private lastenboeken en labels, die ofwel de sectorgidsvoorwaarden integraal opgenomen hebben in hun eigen lastenboek (zoals IKM en Belplume), en andere die vragen dat via een attest of een certificaat kan aangetoond worden dat aan de sectorgidsvoorwaarden is voldaan (zoals Certus, Meritus en BCV). Mogelijks zullen in de toekomst nog andere lastenboeken deze werkwijze volgen. Belangrijk hierbij is dat de mogelijkheid bestaat om een gecombineerde audit sectorgids en privaat lastenboek te laten plaatsvinden. Voor de details over de verhouding van het privaat lastenboek en de gids en welke OCI s welke combinaties kunnen uitvoeren, geven we hieronder de contactgegevens mee. IKM (Integrale Kwaliteitszorg Melk) beheerd door IKM Vlaanderen vzw tel: website: Meritus (Rundvleeslabel) beheerd door Belbeef vzw tel: website: Certus (Varkensvleeslabel) beheerd door Belpork vzw tel: website: BCV (Kalfsvleeslabel) beheerd door PBK vzw tel: website: Belplume (Integrale Kwaliteitsbeheersing Pluimvee) beheerd door Belplume vzw tel: website: Contactgegevens: OCI (Onafhankelijke Controle Instelling) De telefoonnummers waarop de OCI te bereiken zijn: BS Qualicert: Carah : Certalent: CKC: Comité du Lait: Integra: Procerviq: Promag: Quality Partner: SGS: Provinciale Controle Eenheid (PCE) De telefoonnummers en adressen waarop de PCE te bereiken zijn: West-Vlaanderen: of Oost-Vlaanderen: of Antwerpen: of Vlaams-Brabant: of Limburg: of 8

9 Algemene 3bepalingen Deze bepalingen zijn geldig voor alle types bedrijven en alle diersoorten.

10 3.1. Diervoeder en drinkwater Waarom belangrijk Dierenwelzijn en dierengezondheid: De dieren moeten over voldoende, smakelijk en veilig voeder en drinkwater beschikken om een goede ontwikkeling toe te laten, de gezondheid niet te schaden en de dieren een voldoende graad van welbehagen te bezorgen. 1. Algemene bepalingen verstrekking en opslag: Voeder- en watervoorziening Voorzie alle dieren steeds van voldoende, veilig en kwaliteitsvol voeder en water. Zorg ervoor dat het verstrekte voeder is afgestemd op het type dier, de leeftijd en het gewicht van de dieren. Verwijder tijdig resten van voeder en water, zodat het niet kan bederven of beschimmelen. Distributiesystemen Bij gebruik ervan moet je deze systemen voldoende reinigen zodat ze steeds proper zijn. Controleer dagelijks of deze systemen deugdelijk werken zodat de voeder -en drinkwatervoorziening gegarandeerd zijn. Voederopslag Zorg ervoor dat dierenvoeder niet in contact kan komen met meststoffen, biociden, afval, enz. Let er vooral op dat het voeder niet kan beschimmelen, en indien dit toch zou voorvallen verwijder dan dit beschimmeld voeder. Neem maatregelen zodat ongedierte niet bij het voeder kan komen en aldus verontreiniging met uitwerpselen wordt voorkomen. Voederopslag in mengvoedersilo s Plaats mengvoedersilo s op een verharde ondergrond. Geef de silo s een bedrijfsunieke identificatie, bijvoorbeeld door ze te nummeren. Sla het mengvoeder apart op per diersoort. 2. Bepalingen aangekocht voeder Garanties van de leverancier Verzeker u ervan dat de professionele leveranciers van alle aangekochte voeders en voedermiddelen (mengvoeder, grondstoffen, natte voeders) voldoen aan de autocontrole. Vraag aan uw leveranciers een geldig (= nog niet vervallen) autocontrolecertificaat (G-001). Een geldig (= nog niet vervallen) GMP-certificaat geeft ook de nodige garanties. U kan op de website van OVOCOM (owww.ovocom.be) de voederproducenten en handelaars terugvinden, met hun certificatiestatus. Indien u ruwvoeders of grondstoffen aankoopt bij een collegalandbouwer, is het aan te bevelen - maar niet noodzakelijk- dat deze over een G-012 certificaat (G-012 is de sectorgids voor de Primaire Plantaardige Productie) of een IKKB- certificaat, of een G-037 certificaat beschikt, omdat dit extra garanties biedt wat betreft het correct gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De aankoop ervan moet wel geregistreerd worden. Noteer bij aankoop van ruwvoeders bij een collega landbouwer de datum, aard van het voeder, naam landbouwer en hoeveelheid in een register. 3. Bepalingen eigen voederwinning Indien de plantaardige productie volledig gebruikt wordt als voeder voor uw dieren, dan moet de activiteit productie van akkerbouwgewassen NIET geregistreerd worden bij het FAVV. Alleen als u plantaardige teelten levert aan derden, is deze registratie vereist. Dit dient te gebeuren via uw PCE (Provinciale Controle Eenheid van het FAVV, zie de contactgegevens onderaan pagina 8). Activiteiten Code Activiteit Productie van akkerbouwgewassen Product Code Registratie (R) Of Toelating (T) 0 R 10

11 3 algemene Bepalingen Wat bij verkoop van voedergewassen aan derden? Als u voedergewassen teelt, die niet integraal gevoederd worden aan uw eigen dieren, maar waarvan een deel verkocht wordt aan collega landbouwers of aan de industrie, dan volstaat het om u te laten certificeren voor de G-037 (gids voor de primaire dierlijke productie). Het is de bedoeling om de dierlijke en de plantaardige sectorgids te laten samensmelten tot één gids voor de primaire productie, waardoor het zal volstaan om deze ene gids te volgen om aan de autocontrole te voldoen. opgelet! Het is mogelijk dat uw afnemer altijd een G-012 of een IKKB certificatie vraagt. Informeer u daarom tijdig bij uw afnemer om onaangename verrassingen te vermijden. Gebruik van meststoffen Bij gebruik van kunstmatige meststoffen en bodemverbeterende middelen moet er op toegezien worden dat deze toegelaten zijn. Deze producten moeten voorzien zijn van een etiket, weegbon, leveringsbon of gelijk welk ander document waarop de naam en de samenstelling van het product vermeld zijn. Gebruik van slib Bij gebruik van slib moet een wachttijd van 6 weken tussen gebruik en beweiding of oogsten gerespecteerd worden. Het OVAM gebruikscertificaat (Vlaanderen) of het OWD begeleidingsdocument (Wallonië) moet aanwezig zijn De analyseresultaten van het slib moeten voorhanden zijn. Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen Deze producten moeten erkend zijn - Erkenning is na te gaan via owww.fytoweb.be Gebruik van bestrijdingsmiddelen (incl. spuittoestel) - Elk werktuig, voorwerp of voertuig dat in contact gekomen is met het product moet zorgvuldig en zo snel mogelijk worden gereinigd - Na elke behandeling worden de handen gewassen met vloeibare zeep en de kledij vervangen Voorwaarden spuittoestel Niet van toepassing voor rugspuit- en lansspuittoestellen - Moet om de 3 jaar gekeurd worden, Vlaanderen en Brussels Hoofdstedelijk Gewest: door het ILVO 1 Wallonië: door het CRA-W 2 - Na controle brengt de controledienst een zelfklever aan op het toestel Bij het gebruik van een spuittoestel van een derde of van een machinering is het aangewezen over een copie van het keuringsattest te beschikkenbij het uitvoeren van de behandelingen door een derde moet deze u binnen de maand de gegevens van de gebruikte producten (behandelingsdatum, soort product, gebruikte hoeveelheid en wachttermijn) kunnen bezorgen. Opslag van bestrijdingsmiddelen Dit moet gebeuren in een fytokast of fytolokaal. Fytokast: - Enkel gebruiken voor de opslag van gewasbeschermingsmiddelen, biociden en ev. behandelde zaden, maar duidelijk gegroepeerd. - Producten die niet meer erkend zijn mogen in afwachting van de ophaling ook hierin bewaard worden, maar dan moet dat duidelijk gescheiden van de andere producten gebeuren. - Producten moeten in hun oorspronkelijke verpakking bewaard worden met daarop het origineel etiket - Moet op slot zijn - Moet verlucht zijn - Voldoende verlichting (in nabijheid van kast) zodat etiketten makkelijk te lezen zijn - Moet aanduidingen doodshoofd en vergif dragen Fytolokaal: idem fytokast plus - Moet aanduiding geen toegang voor onbevoegden dragen Tip: een oude diepvriezer, die op slot kan, voorzien is van verluchtingsopeningen en de nodige pictogrammen draagt, is een goedkope oplossing om aan deze bepalingen te voldoen. 1 Dienst Keuring Spuittoestellen, Burgemeester Van Gansberghelaan 115 bus 1, 9820 Merelbeke tel: fax: CRA-W, Rue de Liroux, 9, B-5030 GEMBLOUX - tel: 081/ , fax: 081/ , 11

12 Teeltfiche: Registratie van gebruik van meststoffen, slib of gewasbeschermingsmiddelen Zie een voorbeeld van een teeltfiche op pagina 55. Op een teeltfiche noteert men minimaal de zaai-/plantdatum, bemesting (aard, hoeveelheid en datum), toegepaste gewasbeschermingsmiddelen en oogstdatum Het noteren van gewasbeschermingsmiddelen is verplicht. Dit moet minstens per teelt gebeuren. Minimaal moet de datum van toepassing, het gebruikt product en de dosis genoteerd worden. Ook de voorziene wachttijden vooraleer te oogsten of beweiding toe te staan moeten gerespecteerd worden. 4. Bepalingen bij bedrijfseigen mengvoederproductie micro-organismen verkregen eiwit, bijzondere stikstofverbindingen, vitaminen A en D, sporenelementen Cu en Se,, additieven of toevoegingsmiddelen. Activi teiten Activiteit Vervaardiging voor de exclusieve behoeften van zijn landbouwbedrijf van mengvoeders Product Registratie (r) of toelating (t) 6 T Erkenning Worden daarnaast ook coccidiostatica of antibiotica gebruikt, dan is een erkenning nodig. Al dan niet registratie, toelating of erkenning nodig? Geen registratie Als je enkel primaire producten gebruikt en met elkaar vermengd, zonder hierbij gebruik te maken van een eiwitkern, voormengsels, vitaminen A en D, sporenelementen Cu en Se, aanvullende diervoeders, additieven of toevoegingsmiddelen, dan is daarvoor geen registratie bij het FAVV nodig. Het maakt daarbij niet uit of het mengen met de hand gebeurt of machinaal d.m.v. een mengvoerwagen of een menginstallatie. Activi teiten Activiteit Vervaardiging voor de exclusieve behoeften van zijn landbouwbedrijf van mengvoeders Product Erkenning 5 E Wel registratie Als naast de primaire producten ook gebruikt gemaakt wordt van aanvullende diervoeders (zie hiervoor het etiket), dan is hiervoor een registratie bij het FAVV nodig. Het maakt hierbij weerom niet uit of dit mengen manueel of machinaal gebeurt. Activi teiten Activiteit Vervaardiging voor de exclusieve behoeften van zijn landbouwbedrijf van mengvoeders Product Registratie (r) of toelating (t) 17 R Registratie moet gebeuren bij uw PCE (Provinciale Controle Eenheid van het FAVV). Toelating Als je naast de primaire producten ook gebruik maakt van één van de volgende producten, is een toelating van het FAVV vereist: zoötechnische additieven, andere additieven, antioxidantia, uit Enkel het vervaardigen van mengvoeder waarvoor geen registratie of enkel een registratie nodig is, vallen onder de gids G-037. Indien een Toelating of een Erkenning nodig is, dan valt dit buiten deze gids. Indien u toch in aanmerking wenst te komen voor de bonus op de FAVV-heffing, moet hiervoor een aparte certificatie (door een OCI) of validatie (door het FAVV) aangevraagd worden. Voor bedrijven die een erkenning nodig hebben kan hiervoor de sectorgids G-001 gevolgd worden. Voor bedrijven die een toelating nodig hebben voor hun mengvoederproductie, bestaat op er dit moment (april 2010) nog geen sectorgids en kan je enkel in aanmerking komen voor de bonus als u uw autocontrolesysteem laat valideren door het FAVV. Deze aanvraag moet gericht worden aan de PCE. 5. Gemedicineerd voeder Zie hiervoor de bepalingen bij de diersoorten pluimvee en varkens. 12

13 3 algemene Bepalingen Dierengezondheid Gezonde dieren produceren gezonde producten. Daarnaast staan ze garant voor goede technische en economische resultaten op het veebedrijf. Een goede samenwerking tussen veehouders en dierenartsen is onontbeerlijk. Er bestaat immers een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de veehouder en de dierenarts voor wat betreft preventie van ziekten en verantwoord geneesmiddelengebruik en registratie van afgeleverde en toegediende geneesmiddelen. Er wordt daarom ook dieper ingegaan op de taken die uitgevoerd moeten worden door de dierenarts Dierenarts Erkende dierenartsen Als u beroep doet op een dierenarts moet deze ingeschreven zijn bij de orde der dierenartsen. Deze dierenarts moet dus in het bezit zijn van een ordenummer. Bedrijfsdierenarts Houders van runderen, varkens, vleeskalveren of meer dan 200 stuks pluimvee, moeten voor deze diersoorten een contract afsluiten met een bedrijfsdierenarts en een plaatsvervangende dierenarts. U en uw bedrijfsdierenarts hebben een gedeelde verantwoordelijkheid in de bestrijding van besmettelijke ziekten. Bij verdenking van een aangifteplichtige ziekte moet u de bedrijfsdierenarts laten komen. De bedrijfsdierenarts volgt de gezondheidstoestand en het preventieprogramma op voor de productieronden. Hij is verantwoordelijk voor het nemen van monsters voor verder onderzoek met het oog op het stellen van een juiste diagnose. Voor alle andere ziekten of problemen mag u een beroep doen op een andere dierenarts dan de bedrijfsdierenarts. Bezoeksfrequentie bedrijfsdierenarts: Indien deze wettelijk is vastgelegd is dit beschreven bij de specifieke diersoorten. Dit is vooral van belang als u wenst te beschikken over een voorraad voorschriftplichtige diergeneesmiddelen. Enkel de bedrijfsbegeleidende dierenarts mag een groter volume diergeneesmiddelen dan voor vijf dagen voorschrijven of verschaffen (zie ook verder bij diergeneesmiddelendepot ). U kan - maar hoeft niet - ook een plaatsvervangende bedrijfsbegeleidende dierenarts aanduiden. Deze moet dan wel dezelfde zijn als de plaatsvervangende bedrijfsdierenarts voor die diersoort. Bezoekfrequentie bedrijfsbegeleidende dierenarts (BBDA): minstens 6 maal per jaar met een tussentijd van 2 maanden (of per productieronde indien de productieronde korter is dan 2 maanden, bijvoorbeeld bij braadkippen) - Tijdens dit bezoek moet ook het geneesmiddelenregister afgetekend worden door de dierenarts, ook al zijn er geen behandelingen uitgevoerd. - Deze dierenarts moet 4-maandelijkse evaluatierapporten opmaken volgens een vastgelegd model. Hiernaar zal gevraagd worden tijdens de audit, dus u houdt die best bij in een register. Bedrijfsbegeleidende dierenarts Indien u dat wenst kan u per diersoort een bedrijfsbegeleidingscontract afsluiten met een bedrijfsbegeleidende dierenarts. Dit moet per diersoort dezelfde dierenarts zijn als uw bedrijfsdierenarts. OPGELET! het is niet zo dat uw BBDA zelf de termijnen in de gaten moet houden. Het is u als bedrijfsleider die de dierenarts moet verwittigen om langs te komen. 13

14 3.3. Diergeneesmiddelen Alle diergeneesmiddelen zijn aan bepaalde voorwaarden onderworpen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen voorschriftplichtige en niet- voorschriftplichtige diergeneesmiddelen. Voorschriftplichtige: de veehouder kan deze geneesmiddelen enkel bekomen via de dierenarts, waarvoor dan een Toediening- en Verschaffingsdocument (TVD) opgemaakt wordt, of met een diergeneeskundig voorschrift bij de apotheker. Niet voorschriftplichtige diergeneesmiddelen kunnen verkregen worden via de dierenarts en de apotheker- en dat zonder voorschrift Diergenees middelendepot Depot voor maximaal 5 dagen Indien u geen bedrijfsbegeleidingscontract met uw bedrijfsdierenarts afgesloten heeft, mag u geen voorschriftplichtige diergeneesmiddelen in voorraad hebben. Wat wel aanwezig mag zijn, zijn diergeneesmiddelen voor de verderzetting van een door een dierenarts ingezette behandeling, en dit voor een periode van maximaal 5 dagen. Er moet hiervoor steeds een TVD of een voorschrift aanwezig zijn. U mag als veehouder eventuele restanten van deze diergeneesmiddelen niet toedienen aan andere dieren of een andere diergroep als deze vermeld op het TVD of voorschrift, of voor een periode langer dan 5 dagen voor de dieren of diergroep vermeld op het TVD of voorschrift.. Deze restanten kunnen enkel opnieuw aangewend worden indien naar aanleiding van een dierenartsbezoek, een nieuw TVD opgemaakt wordt, waarbij verwezen wordt naar het oorspronkelijk TVD of voorschrift, met daarop de indicatie en het dier of de diergroep vermeld. Praktisch betekent dit o.a. dat u geen onaangebroken flacons van voorschriftplichtige antibiotica in voorraad mag hebben indien u geen bedrijfsbegeleidingscontract afgesloten heeft. Ook het in voorraad hebben van droogzetters op een melkveebedrijf is niet toegestaan zonder bedrijfsbegeleidingscontract. Het is de dierenarts wettelijk niet toegestaan om de benodigde hoeveelheid achter te laten in spuiten, of de juiste hoeveelheid over te hevelen in een ander flesje, omdat op dat moment de identificatie van het geneesmiddel verloren gaat. Depot voor maximaal 2 maand Indien u wel een bedrijfsbegeleidingsocntract afgesloten heeft, mag deze bedrijfsbegeleidende dierenarts diergeneesmiddelen voorschrijven (met voorschrift) of afleveren (met TVD) voor een periode van maximaal 2 maanden. Dit betekent niet dat deze diergeneesmiddelen moeten opgebruikt zijn na deze 2 maanden. Dit betekent wel dat de voorraad niet groter mag zijn dan wat men zou kunnen verwachten nodig te hebben in deze periode, in verhouding tot het aantal aanwezige dieren. Het is dus zeker niet nodig dat elke 2 maand een nieuw TVD zou opgemaakt worden voor de nog aanwezige diergeneesmiddelen. Wel is het zo dat de bedrijfsbegeleidende dierenarts bij zijn tweemaandelijks bedrijfsbezoek, het diergeneesmiddelenregister moet aftekenen. Er zijn wettelijke voorwaarden voor wat betreft de identificatie en traceerbaarheid van de aanwezige diergeneesmiddelen de opslag en bewaring ervan (medicijnkast) Identificatie elk diergeneesmiddel moet in zijn originele verpakking bewaard worden een sticker (vignet) van de dierenarts of de apotheker kleeft op het diergeneesmiddel en verklaart de herkomst op dit vignet moet een nummer staan, dat overeenkomt met het nummer op het Toediening- en Verschaffingsdocument (TVD) of het voorschrift. OPGELET: tijdens de audit zal de auditor een steekproef doen van de aanwezige diergeneesmiddelen, om na te gaan of ze voorzien zijn van een nummer van een overeenkomstig TVD of voorschrift Opslag in een kast in een lokaal gescheiden van de dieren en de woonvertrekken - mogelijkheden zijn onder meer het sanitair sas, het keizersnedelokaal, het administratief lokaal van de stal, een garage, maar NIET in de woning indien nodig in een aparte koelkast geneesmiddelen worden best gescheiden per doeldiersoort. Dit mag in hetzelfde depot, maar kan ook in een andere kast er mogen zich op hetzelfde beslag op hetzelfde adres meerdere afgesplitste depots bevinden, maar dan moeten deze ook aan de geldende voorwaarden voldoen (in een kast in een lokaal ge- 14

15 3 algemene Bepalingen scheiden van de dieren). Als er zich bijvoorbeeld meerdere varkensstallen op hetzelfde beslag bevinden, is het toegestaan om in meerdere stallen een afgesplitste voorraad diergeneesmiddelen te bewaren. De diergeneesmiddelen mogen niet vervallen zijn. Als er vervallen diergeneesmiddelen worden aangetroffen moeten deze verwijderd worden. Flesjes en spuiten mogen in geen geval rondslingeren in de stal. Tip: vervallen diergeneesmiddelen, gebruikte naalden, lege verpakkingen Vervallen diergeneesmiddelen mogen in geen geval weggegoten worden of bij het restafval geplaatst worden. Kleine hoeveelheden lege flesjes en verpakkingen mogen wel bij het restafval. Wat zijn de mogelijkheden: Je kunt vervallen geneesmiddelen, mesjes en naalden eventueel meegeven met de dierenarts die ze geleverd heeft, maar hij is daartoe niet verplicht, en hij kan daarvoor een vergoeding vragen. Als u diergeneesmiddelen aangekocht heeft bij een apotheker, kan u uw restanten daar soms weer kwijt. Als u geen hobbyboer bent, is hij daar niet toe verplicht. In sommige gemeenten wordt dergelijk afval aanvaard in de containerparken, maar dat is niet overal zo. Als u grote hoeveelheden hebt, is het aangewezen deze te verzamelen in een plastic container en te laten ophalen door een erkende ophaler van gevaarlijk medisch afval. Voor verdere info kan je contact opnemen met OVAM 3. Sommige diergeneesmiddelen mogen nooit op een veebedrijf aanwezig zijn, andere mogen op een veebedrijf aanwezig zijn onder bepaalde voorwaarden. In de gids zelf is opgenomen welke diergeneesmiddelen al dan niet kunnen voorgeschreven of verschaft worden aan veehouders. 3 De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), Stationsstraat 110, 2800 Mechelen - tel: 015/ fax 015/ Diergeneesmiddelenregister Het diergeneesmiddelenregister omvat zowel de inkomende als de uitgaande (dus toegediende) geneesmiddelen. Het officieel geneesmiddelenregister kan aangevraagd worden bij DGZ. Het geneesmiddelenregister kan ook in elektronische vorm, dus via de computer bijgehouden worden. In dat geval moet er bij het 2-maandelijks bedrijfsbezoek een afprint van de laatste 2 maand gemaakt worden, zodat de bedrijfsbegeleidende dierenarts dit kan aftekenen. Het inkomend geneesmiddelenregister bevat: De Toediening-en Verschaffingsdocumenten (TVD) van de dierenarts bij het afleveren van diergeneesmiddelen De voorschriften van de dierenarts, als u medicamenten bent gaan afhalen bij een apotheker De voorschriften voor gemedicineerde voeders van uw dierenarts of de dierenarts van de veevoederfirma. Deze 3 documenten vormen het inkomend register en moeten Chronologisch bewaard worden Voorzien worden van een volgnummer, beginnend bij nummer 1 Het uitgaand geneesmiddelenregister Is van toepassing voor elke diersoort op het veebedrijf Bevat o.a. het Toediening-en Verschaffingsdocument (TVD) bij het toedienen van diergeneesmiddelen door de dierenarts tijdens de risicoperiode. Het TVD moet dan de gegevens bevatten van het diergeneesmiddel en het dier of de diergroep dat hij (de dierenarts) heeft toegediend registratie van elk gebruik van diergeneesmiddelen tijdens de risicoperiode. Deze risicoperiode verschilt per diersoort: - 2 maanden vóór het slachten Runderen varkens - 1 maand voor het slachten: Paardachtigen pluimvee voor vleesproductie (ook reform legpluimvee) konijnen kleine herkauwers hertachtigen: - vanaf de leeftijd van 16 weken: Vleeskalveren - Altijd: Kippen in leg - eieren voor menselijke voeding 15

16 Wat moet er genoteerd worden in het uitgaand register? de identificatie van het dier of het lot dieren; de exacte benaming van het geneesmiddel; het referentienummer van het geneesmiddel, dat kan zijn: a. het nummer van het TVD, wat ook genoteerd moet zijn op de sticker van de dierenarts op het medicament b. het nummer op het voorschrift, wat ook genoteerd moet zijn op de sticker van de apotheker op het medicament de gebruikte hoeveelheden per geneesmiddel; de datum van de behandeling; het aantal gestorven dieren, tenzij deze gegevens beschikbaar zijn in andere registers. Notering in het diergeneesmiddelenregister is niet noodzakelijk in volgende gevallen: behandelingen bij dieren in de opfokperiode of bij melkkoeien in productie Om te vermijden dat residuen van diergeneesmiddelen zouden aanwezig zijn in het geslachte dier of in de melk, moeten de behandelde dieren gekend zijn. De herkenning kan op verschillende manieren bereikt worden: via het geneesmiddelenregister door het merken van een hok of een compartiment bij groepsbehandeling door het merken van individuele dieren d.m.v. bijvoorbeeld een pootband, plakband, elektronische aanduiding, merkteken op achterhand of merkteken op uier. Verhandelen van behandelde dieren tijdens de wachttermijn Wanneer een behandeld dier verkocht wordt tijdens de wachttermijn, moet een attest meegestuurd worden zodat de koper ook op de hoogte is en het dier niet in de voedselketen zou gebracht worden alvorens de wachttermijn verstreken is. Dit attest: wordt opgemaakt in tweevoud. Moet ondertekend worden door zowel de veehouder als de koper Is niet nodig bij het verhandelen van - kalveren jonger dan 30 dagen - biggen van minder dan 25 kg Aangifteplicht besmettelijke ziekten De aangifteplicht van besmettelijke dierziekten maakt deel uit van de meldingsplicht. U kan een besmettelijke dierziekte vermoeden bij uw dieren indien er bijvoorbeeld wijzigingen optreden in groei / gewichtstoename / productie, bij uitzonderlijke sterfte, of als ze afwijkende symptomen of gedragingen vertonen zoals koorts, verminderde eetlust, abnormale speekselafscheiding,. In zulke situaties moet onmiddellijk een dierenarts erbij gehaald worden. Bij rundvee, varkens of pluimvee moet dat de bedrijfsdierenarts of zijn plaatsvervanger zijn. De veehouder of de dierenarts doet aangifte bij de PCE Noodslachtingen Bij noodslachtingen kan het vlees van slachtdieren die buiten een slachthuis - op het veebedrijf - zijn gekeeld, enkel geschikt verklaard worden voor menselijke consumptie (op de Belgische markt), indien aan de volgende 3 voorwaarden tegelijkertijd is voldaan: 1. Het dier heeft een ongeval gehad - een plotse, onvoorziene of onverwachte gebeurtenis heeft schade of een letsel veroorzaakt bij het dier. 2. Het dier was en is gezond - het dier lijdt niet of is niet verdacht te lijden aan een ziekte en het dier is vrij van geneesmiddelenresiduen. 3. Het dier kan om welzijnsredenen niet levend naar een slachthuis worden vervoerd - bijvoorbeeld door gebroken ledematen of grote wonden. Het slachten omvat doden door verbloeding - na bedwelming. De noodslachting is slechts toegestaan indien een dierenarts: het levend dier heeft beoordeeld, toezicht houdt op de eventuele ter plaatse verwijdering van maag en darmen - de ingewanden vergezellen het dier naar het slachthuis, het volledig ingevuld vervoerdocument aflevert. Het dier is vergezeld van de nodige documenten bij vervoer naar het slachthuis: identificatiedocument verklaring van de dierenarts verklaring van de veehouder (zie hiervoor bijlage 24_7 van de gids G-037). 16

17 3 algemene Bepalingen Het vervoer naar het slachthuis gebeurt onder hygiënische omstandigheden: minder dan twee uur na slachten of na gekoelde opslag en met gekoeld transport (0-4 C) indien later dan twee uur na slachten - tenzij de omgevingstemperatuur 4 C of lager is. In het slachthuis volgt dan een bijzondere en diepgaande keuringsprocedure. Bedrijfskledij en schoeisel. Voorzie propere bedrijfskledij voor bezoekers. Dat kan een propere overall zijn, of een wegwerpoverall. Ook wegwerpschoenovertrekken, laarzen of gesloten klompen moeten aanwezig zijn. Handwasgelegenheid Voorzie voor uzelf en bezoekers een lavabo met stromend warm en koud water, zeep en een handdoek Uitrusting en hygiëne Verzorgd en proper Het veebedrijf en de bedrijfsomgeving zijn verzorgd en proper. Er moet vermeden worden dat afval zich ongecontroleerd opstapelt. Bijvoorbeeld verroeste wrakken en overtollige en onbruikbare plastic zeilen moeten verwijderd worden. Zorg er voor dat alle afval van het bedrijf passend wordt opgeslagen en afgevoerd. Bovendien maakt een net bedrijf de ongediertebestrijding veel makkelijker, omdat er minder schuilplaatsen zijn waar ze zich kunnen verstoppen. Hygiëne maatregelen Deze hebben tot doel mogelijke ziekte-insleep tot een minimum te beperken. Reiniging en ontsmetting (R&O) Zorg voor een passende reiniging en ontsmetting van: stallen en hokken na afvoer van dieren, laad- en losplaatsen van dieren, krengenbewaarplaats na ophaling van dode dieren, alle materiaal dat in contact kwam met dieren met een besmettelijke ziekte specifieke apparatuur - bijvoorbeeld melkinstallatie, voedersystemen. Daartoe zijn op het veebedrijf aanwezig: passend materieel om te reinigen en te ontsmetten, een voorraad reinigingsmiddelen en erkende ontsmettingsmiddelen 4. U volgt drie fasen bij iedere R&O: 1. droge reiniging met verwijdering van het vuil, 2. natte reiniging met water eventueel na voorweken, 3. eigenlijke ontsmetting. Voorzie daarom voor eventuele bezoekers: Een ontsmettingsvoetbad met toegelaten ontsmettingsmiddel. Hiervoor kan eventueel een doormidden gesneden bidon gebruikt worden. Het heeft geen zin een ontsmettingsvoetbad dag in dag uit te laten buiten staan als u geen bezoekers verwacht. Ideaal is om het ontsmettingsvoetbad te vullen met een adequaat en toegelaten ontsmettingsmiddel op de dag dat u bezoek verwacht. Op die manier is het ontsmettingsproduct vers en voldoende werkzaam. Dit voetbad kan zowel aan het begin van het bedrijf geplaatst worden, als aan de ingang van iedere stal of in het omkleedlokaal of hygiënesluis. 4 Voor de lijst met de erkende ontsmettingsmiddelen ga naar de website va de FOD Volksgezondheid via en klik vervolgens: milieu > chemische stoffen > biociden > lijst van toegelaten producten. 17

18 Foto rechten Peter Cardoen 3.9. Meldingsplicht Elke exploitant in de voedselketen moet voldoen aan de meldingsplicht. Er wordt melding gemaakt indien een product schadelijk kan zijn voor de gezondheid van mens, dier of plant. Voor de primaire dierlijke productie houdt deze meldingsplicht concreet in dat de veehouders verplicht zijn het FAVV te melden wanneer er een vermoeden of verdenking is van een aangifteplichtige dierenziekte. Indien een product een mogelijk gevaar voor de menselijke of dierlijke gezondheid inhoudt, dient dit alleen te worden gemeld indien de acties die op het bedrijf werden ondernomen niet voldoende waren om de schade te beperken. De meldingsplicht heeft tot doel zo snel mogelijk te kunnen optreden en verdere besmetting in de voedselketen te beperken. Een grondige reiniging voorafgaand aan de ontsmetting is essentieel. Een ontsmettingsmiddel geeft immers onvoldoende resultaten indien nog organisch materiaal of vuil - in het bijzonder mest - aanwezig is. Goed te ontsmetten ruimten of materiaal dienen dan ook glad te zijn. Ongediertebestrijding Ongediertebestrijding is niet hetzelfde als ongedierteverdelging, het is m.a.w. niet noodzakelijk om vergif of vallen te gebruiken. Ongediertebestrijding betekent immers evengoed het zorgen dat insecten en ongedierte niet tot in de bedrijfsgebouwen kunnen komen. Als dat lukt d.m.v. goed afgesloten gebouwen, zoals bijvoorbeeld bij kippen- of varkensstallen, dan is er niet noodzakelijk verdelging nodig. Is er wel sprake van ongedierte en insecten in de stallen en de gebouwen, dan moeten de nodige maatregelen genomen worden om deze te verdelgen. Dit kan mechanisch gebeuren door bijvoorbeeld gebruik te maken van rattenvallen, of chemisch door gebruik van erkende ongediertebestrijdingsmiddelen. In dat geval dienen de plaatsen waar deze gebruikt worden minimaal tweemaal per jaar gecontroleerd worden. Stel dus het FAVV onmiddellijk in kennis als er redenen zijn om aan te nemen dat een door u ingevoerd, geproduceerd, gekweekt, geteeld, verwerkt, vervaardigd of gedistribueerd product schadelijk kan zijn voor de gezondheid van mens, dier of plant. Stel het FAVV tevens in kennis van de maatregelen die u heeft genomen om risico s te voorkomen. Concreet moet je telefonisch melden bij de PCE. Zie hiervoor de telefoonnummers vermeld onderaan pagina 8. Tevens kunnen derden melding doen bij het FAVV indien er redenen zijn om aan te nemen dat er producten in de handel zijn die niet beantwoorden aan de voedselveiligheidsvoorschriften. Specifiek kan melding gedaan worden door elk laboratorium, elk controleorganisme en iedere persoon die beroepshalve sanitair toezicht houdt op het veebedrijf. Op die manier is ook de controleur van de OCI die de audit voor de sectorgids uitvoert, verplicht situaties te melden die een gevaar voor de voedselveiligheid zouden kunnen inhouden. 18

19 3 algemene Bepalingen Transport van dieren Dit hoofdstuk is alleen van toepassing voor veehouders die zelf hun eigen dieren vervoeren. Van zodra u dieren van iemand anders vervoert wordt dit beschouwd als commercieel transport en heb je hiervoor een toelating nodig. Dit valt buiten deze sectorgids. Toelating vervoerder Meestal heb je als vervoerder geen toelating nodig. Dat is zo als aan al de volgende voorwaarden voldaan is: Transport van eigen dieren Zelf uitvoeren of vergezellen Met eigen voertuig of lichte aanhangwagen (<750kg) Verplaatsingsafstand <50km. Verplaatsingsafstand: Indien het transport gebeurt in het kader van de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld verplaatsen van dieren van en naar de weide, stal, kliniek, prijskamp enz., waarbij geen dieren verhandeld, verkocht of aangekocht worden, dan geldt deze afstandsbeperking NIET. Indien dieren om commerciële redenen getransporteerd worden, bijvoorbeeld naar het slachthuis of een veemarkt, dan is WEL een toelating als vervoerder nodig indien de afgelegde afstand groter is dan 50 km. De toelating als vervoerder moet aangevraagd worden bij de PCE door middel van een aanvraagformulier. Contacteer uw PCE indien u hierover meer informatie wenst. Gekeurd vervoermiddel Transportmiddelen moeten geschikt zijn voor het transport van dieren. Wanneer je geen toelating als vervoerder nodig hebt, is ook een keuring van het transportmiddel niet nodig. Administratieve formaliteiten bij transport Bij transport van eigen dieren naar het slachthuis of van en naar een veemarkt, moet u rekening houden met volgende administratieve verplichtingen: Hou een register bij per vervoerde diersoort. Het register kan opgemaakt worden op papier of op computer. Registreer de aanvoer of afvoer van de vervoerde dieren in Sanitel. Voor diersoortspecifieke bepalingen betreffende het vervoer zie bij de respectievelijke diersoorten. Dierengezondheid bij transport Zieke of gewonde dieren mogen niet vervoerd worden, tenzij in volgende uitzonderingsgevallen: het vervoer veroorzaakt geen onnodig lijden, het vervoer van individueel dier met het oog op diergeneeskundige verzorging. Opmerking: Indien u inderdaad een toelating nodig heeft dan valt deze activiteit niet onder deze gids. Wilt u als transporteur toch van de bonus op de FAVV-heffing profiteren dan moet u dit commercieel transport laten valideren door het FAVV. 19

20 3 algemene Bepalingen Dierenwelzijn Zie erop toe dat het welzijn van de dieren wordt gegarandeerd tijdens laden, transport en lossen. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar: Hanteer een rustige rijstijl om geen bijkomende stress te veroorzaken. Het gebruik van kalmeermiddelen en elektrische drijfmiddelen is verboden. Ga na of de dieren in kwestie geschikt zijn voor en bestand zijn tegen het vervoer. Uitrusting en hygiëne Tijdens het transport moeten dieren over voldoende ruimte beschikken om in hun natuurlijke houding rechtop te kunnen blijven staan. De dieren moeten worden beschermd tegen de bewegingen van het vervoermiddel, bijvoorbeeld door tussenschotten. Vervoermiddelen moeten steeds worden gereinigd en ontsmet in de volgende situaties op verzamelcentra indien na het lossen opnieuw dieren worden geladen, voordat een leeg voertuig het slachthuis verlaat - op een daarvoor ingerichte plaats van het slachthuis, met een bewijs van de uitbater van het slachthuis dat de reinigingsinstallatie van het slachthuis werd gebruikt; Dit wordt genoteerd in een ontsmettingsregister reiniging en ontsmetting vóór het vervoer van dieren, indien voorafgaand een vervoer werd gedaan van producten die de gezondheid van de dieren kunnen aantasten. Het is in elk geval aan te bevelen om het vervoermiddel na elk transport grondig te reinigen en te ontsmetten. Externe vervoermiddelen worden alleen op veebedrijven toegelaten wanneer zij visueel proper zijn. rechten foto Filière Porcine Wallonne 20

CodiplanPLUS Rund checklijst inclusief sectorgidsvoorwaarden

CodiplanPLUS Rund checklijst inclusief sectorgidsvoorwaarden Gradatie 1 odiplanplus Rund checklijst inclusief sectorgidsvoorwaarden Geconsoldieerde checklijst AS Rund en odiplanplus Rund "+" = voldoet "+*" = voldoet met opmerking = Aanbeveling = Minor non-conformiteit

Nadere informatie

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VOEDSELVEILIGHEID

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VOEDSELVEILIGHEID PB 02 - CL 12 - REV 5-2008 - 1/6 FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VOEDSELVEILIGHEID SPECIFIEKE AUTOCONTROLE CHECKLIST in het kader van KB 14-11-03 betreffende autocontrole, meldingpslicht en traceerbaarheid

Nadere informatie

Checklist Codiplan PLUS Varken Spotaudit - enkel te gebruiken in het kader van de 20% Codiplan PLUS Varken Spotaudits.

Checklist Codiplan PLUS Varken Spotaudit - enkel te gebruiken in het kader van de 20% Codiplan PLUS Varken Spotaudits. esluit Na corr. ctie CODE Opmerking/ commentaar Interpretatiehulp voor de auditor checklist_codiplanplus_160101_n.xlsx Checklist Codiplan PLUS Varken Spotaudit - enkel te gebruiken in het kader van de

Nadere informatie

Diergeneesmiddelen op het landbouwbedrijf

Diergeneesmiddelen op het landbouwbedrijf PRIMAIRE SECTOR Diergeneesmiddelen op het landbouwbedrijf Vademecum voor de veehouder: Modaliteiten voor het administratiefen voorraadbeheer Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Inhoud

Nadere informatie

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VOEDSELVEILIGHEID

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VOEDSELVEILIGHEID PB 07 - CL 07 - REV 1-2012 FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VOEDSELVEILIGHEID CHECKLIST voor de VALIDATIE van de aanwezige autocontrole (hygiënevoorschriften en registers) in het kader van KB 14-11-03 betreffende

Nadere informatie

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VOEDSELVEILIGHEID

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VOEDSELVEILIGHEID PB 07 - CL 07 - REV 1-2012 FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VOEDSELVEILIGHEID CHECKLIST voor de VALIDATIE van de aanwezige autocontrole (hygiënevoorschriften en registers) in het kader van KB 14-11-03 betreffende

Nadere informatie

Elke varkenshouder betaalt voor de Sectorgids G-037 een jaarlijkse vergoeding van 20 EUR per jaar aan Codiplan vzw.

Elke varkenshouder betaalt voor de Sectorgids G-037 een jaarlijkse vergoeding van 20 EUR per jaar aan Codiplan vzw. Lastenboek CodiplanPLUS Varkens 1. Toepassingsgebied en werkwijze Voorliggend lastenboek is van toepassing voor varkenshouders en is uitsluitend samen met de Sectorgids Autocontrole G-037 voor de primaire

Nadere informatie

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VOEDSELVEILIGHEID

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VOEDSELVEILIGHEID PB 07 - CL 07 - REV 1-2012 FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VOEDSELVEILIGHEID CHECKLIST voor de VALIDATIE van de aanwezige autocontrole (hygiënevoorschriften en registers) in het kader van KB 14-11-03 betreffende

Nadere informatie

geneesmiddelen op het landbouwbedrijf

geneesmiddelen op het landbouwbedrijf geneesmiddelen op het landbouwbedrijf voor de versie 2012 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Eindredactie Herman Vanbeckevoort Vormgeving Opmaak : Gert Van Kerckhove, Jan Germonpré

Nadere informatie

Module C: Primaire Dierlijke Productie

Module C: Primaire Dierlijke Productie Module C: Dierlijke Productie Module C: Primaire Dierlijke Productie Versie 1 dd 13/07/2012 Modue C: Dierlijke Productie Inhoud INHOUD INHOUD...I MODULE C: DIERLIJKE PRODUCTIE... 4 1. lgemene voorwaarden...

Nadere informatie

PRI 3045 Dierlijke producten (rauwe melk) - geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding [3045] v1

PRI 3045 Dierlijke producten (rauwe melk) - geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding [3045] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : PRI 045 Dierlijke producten (rauwe melk) - geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding [045] v C: conform NC:

Nadere informatie

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VOEDSELVEILIGHEID

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VOEDSELVEILIGHEID PB 02 - CL 12 - REV 5-2008 - 1/8 FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VOEDSELVEILIGHEID SPECIFIEKE AUTOCONTROLE CHECKLIST in het kader van KB 14-11-03 betreffende autocontrole, meldingpslicht en traceerbaarheid

Nadere informatie

Codiplan (G-037) audits

Codiplan (G-037) audits Meest voorkomende nonconformiteiten vastgesteld tijdens Codiplan (G-037) audits De autocontrolegids voor de dierlijke productie (G-037) bestaat sinds 2008 en sindsdien laten elk jaar meer en meer landbouwers

Nadere informatie

Sectorgids Autocontrole Primaire Dierlijke Productie

Sectorgids Autocontrole Primaire Dierlijke Productie Sectorgids Autocontrole Primaire Dierlijke Productie Datum voorliggende versie versie 1 dd. 18/04/2008 Vervangt versie - Beheer gids CODIPLAN vzw Controle gids Controleorganismen erkend door FAVV en geaccrediteerd

Nadere informatie

De OCI moet erkend zijn door het FAVV voor het uitvoeren van de audits volgens de sectorgids G- 040.

De OCI moet erkend zijn door het FAVV voor het uitvoeren van de audits volgens de sectorgids G- 040. Lastenboek Codiplan PLUS Varkens 1. Toepassingsgebied en werkwijze Voorliggend lastenboek is van toepassing voor varkenshouders en is uitsluitend samen met de Sectorgids Autocontrole G-040 Module C voor

Nadere informatie

Sectorgids Autocontrole Primaire Dierlijke Productie Varkens

Sectorgids Autocontrole Primaire Dierlijke Productie Varkens Sectorgids Autocontrole Primaire Dierlijke Productie Varkens Datum voorliggende versie versie 2 dd. 05/08/2009 Vervangt versie versie 1 dd 18/04/2008- Beheer gids CODIPLAN vzw Controle gids Controleorganismen

Nadere informatie

Module C: Primaire Dierlijke Productie: Rundvee

Module C: Primaire Dierlijke Productie: Rundvee Module C: Dierlijke Productie Module C: Primaire Dierlijke Productie: Rundvee Versie 1 dd 13/07/2012 Modue C: Dierlijke Productie Inhoud INHOUD INHOUD... I MODULE C: DIERLIJKE PRODUCTIE... 2 1. lgemene

Nadere informatie

AGRIBEX 2013 Conditions sanitaires Sanitaire voorwaarden Version/versie 25/09/2013

AGRIBEX 2013 Conditions sanitaires Sanitaire voorwaarden Version/versie 25/09/2013 1. Algemene voorwaarden a. Op de verzameling zijn alleen dieren toegelaten die in orde zijn met de huidige Europese en Belgische wetgeving. b. Transport: i. Elke vervoerder moet een toelating hebben om

Nadere informatie

PRI 3050 Konijnenbedrijven - geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding [3050] v1

PRI 3050 Konijnenbedrijven - geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding [3050] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : PRI 050 Konijnenbedrijven - geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding [050] v C: conform NC: Niet-conform NA:

Nadere informatie

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VOEDSELVEILIGHEID

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VOEDSELVEILIGHEID PB 07 - CL 07 - REV 1-2012 FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VOEDSELVEILIGHEID CHECKLIST voor de VALIDATIE van de aanwezige autocontrole (hygiënevoorschriften en registers) in het kader van KB 14-11-03 betreffende

Nadere informatie

CODIPLAN PLUS Rund 20.06.13

CODIPLAN PLUS Rund 20.06.13 CODIPLN PLUS Rund 20.06.13 20.06.13 LGEMENE VOORWRDEN Elke deelnemer aan het Generiek Lastenboek Rundvlees, kortweg GLR-systeem verbindt zich ertoe alle voor hem van toepassing zijnde regionale, nationale

Nadere informatie

Bijlage B1: Runderen Melding in SANITEL van geboorte of vertrek van een rund

Bijlage B1: Runderen Melding in SANITEL van geboorte of vertrek van een rund Bijlage B1: Runderen Melding in SANITEL van geboorte of vertrek van een rund De melding van de geboorte van een kalf of het vertrek van een rund van het veebedrijf kan op drie manieren gebeuren: per post,

Nadere informatie

Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :... C NC Punten NA. 1.

Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :... C NC Punten NA. 1. Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... PRI 2026 Het samenbrengen van landbouwhuisdieren en vleeskalveren met het oog op verhandelen:

Nadere informatie

Documentatie. Praktijkinformatie voor de Varkenshouder Inlichtingen?

Documentatie. Praktijkinformatie voor de Varkenshouder Inlichtingen? Documentatie Studiedag georganiseerd door het Praktijkcentrum Varkenshouderij en de Vlaamse overheid - Departement Landbouw en Visserij Praktijkinformatie voor de Varkenshouder - 2008 maandag 17 november

Nadere informatie

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VOEDSELVEILIGHEID

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VOEDSELVEILIGHEID PB 07 - CL 07 - REV 1-2012 FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VOEDSELVEILIGHEID CHECKLIST voor de VALIDATIE van de aanwezige autocontrole (hygiënevoorschriften en registers) in het kader van KB 14-11-03 betreffende

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden voor opslagbedrijven voor producten afkomstig van categorie 2- en 3 materiaal

Toelatingsvoorwaarden voor opslagbedrijven voor producten afkomstig van categorie 2- en 3 materiaal Toelatingsvoorwaarden voor opslagbedrijven voor producten afkomstig van categorie 2- en 3 materiaal Bijlage III.7.1. bij het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels

Nadere informatie

FAQ Bijdrages FAVV voor landbouwers

FAQ Bijdrages FAVV voor landbouwers FAQ Bijdrages FAVV voor landbouwers 1. Wat zijn de heffingen van het FAVV? De heffingen worden jaarlijks geïnd in de sectoren die actief zijn binnen de voedselketen of waarbij het FAVV controleopdrachten

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Referentie PCCB/S3/EME/1136184

Nadere informatie

(VO 183/2005 Bijlage III) De productie-eenheid is zo ontworpen dat zij adequaat kan worden gereinigd.

(VO 183/2005 Bijlage III) De productie-eenheid is zo ontworpen dat zij adequaat kan worden gereinigd. Toelatingsvoorwaarden voor veehouderijen welke voedermiddelen van dierlijke oorsprong vervoederen aan veedieren gehouden voor de productie van levensmiddelen. (implementatie van VO 79/2005) Bijlage III.8.9.

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Referentie PCCB/S3/EME/1136184

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Referentie PCCB/S3/EME/1136184

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de grensbeweiding met Frankrijk.

Omzendbrief met betrekking tot de grensbeweiding met Frankrijk. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de grensbeweiding met Frankrijk. Referentie PCCB/S2/HVB/900069 Datum 16/05/2013 Huidige versie 2.0 Van toepassing

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Referentie PCCB/S3/NDZ/1136184

Nadere informatie

FAQ FAVV - bijdragen voor landbouwers

FAQ FAVV - bijdragen voor landbouwers FAQ FAVV - bijdragen voor landbouwers 1. Wat zijn de heffingen van het FAVV? De heffingen worden jaarlijks geïnd in de sectoren die actief zijn binnen de voedselketen of waarbij het FAVV controleopdrachten

Nadere informatie

KB van 21 juli 2016 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door de dierenartsen en door de verantwoordelijken van de dieren

KB van 21 juli 2016 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door de dierenartsen en door de verantwoordelijken van de dieren KB van 21 juli 2016 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door de dierenartsen en door de verantwoordelijken van de dieren (ex-kb 23 mei 2000) Herman Vanbeckevoort FAVV Controlebeleid

Nadere informatie

FAQ DIERENARTS & DEPOT

FAQ DIERENARTS & DEPOT FAQ DIERENARTS & DEPOT VERSIE 2 JUNI 2010 DEPOT Kunnen er twee geneesmiddelendepots zijn op hetzelfde adres? JA, maar niet op naam van dezelfde dierenarts. De dierenarts-depothouder kan slechts titularis

Nadere informatie

PRI 3142 Samenbrengen met het oog op verhandelen : Verzamelcentra en handelaarstal - Traceerbaarheid [3142] v1

PRI 3142 Samenbrengen met het oog op verhandelen : Verzamelcentra en handelaarstal - Traceerbaarheid [3142] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : PRI 142 Samenbrengen met het oog op verhandelen : Verzamelcentra en handelaarstal - Traceerbaarheid [142]

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIOVEILIGHEID OP PLUIMVEEBEDRIJVEN - 2008

VRAGENLIJST BIOVEILIGHEID OP PLUIMVEEBEDRIJVEN - 2008 VRAGENLIJST BIOVEILIGHEID OP PLUIMVEEBEDRIJVEN - 2008 I. IDENTIFICATIE VAN HET BEDRIJF (**) beslagnummer: adres: gelegen in een gevoelig natuurgebied? (*) verantwoordelijke: naam: tel: adres: dierenarts:

Nadere informatie

Verificatielijst specifieke eisen voor slachthuis pluimvee en lagomorfen

Verificatielijst specifieke eisen voor slachthuis pluimvee en lagomorfen Verificatielijst specifieke eisen voor slachthuis pluimvee en lagomorfen Divisie Veterinair & import Catharijnesingel 59 3511 GG Utrecht Postbus 43006 3540 AA Utrecht www.nvwa.nl Versie 1.0 Vraag Voldoet

Nadere informatie

Sanitaire voorwaarden «Agriflanders»

Sanitaire voorwaarden «Agriflanders» Sanitaire voorwaarden «Agriflanders» 1. Aanvraag toelating verzamelcentrum voor landbouwhuisdieren bij FAVV Niet-commerciële verzamelingen van landbouwhuisdieren hebben een toelating code 12.4.3 nodig

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de algemene toelatingsvoorwaarden voor het houden van pluimvee

Omzendbrief betreffende de algemene toelatingsvoorwaarden voor het houden van pluimvee Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende de algemene toelatingsvoorwaarden voor het houden van pluimvee Referentie PCCB/S2/KVH/1122851 Datum 25/11/2013 Huidige

Nadere informatie

oktober 2013 Veterinair certificaat voor de uitvoer naar Marokko van runderen bestemd voor de vetmesting afkomstig uit België

oktober 2013 Veterinair certificaat voor de uitvoer naar Marokko van runderen bestemd voor de vetmesting afkomstig uit België I. Toepassingsgebied Productomschrijving GN-Code Land Runderen 0102 II. Bilateraal certificaat Code FAVV EX.VTL.MA.04.01 Titel van het certificaat Veterinair certificaat voor de uitvoer naar van runderen

Nadere informatie

FAQ. 2. Op wie heeft de Europese Verordening 183/2005 betrekking?

FAQ. 2. Op wie heeft de Europese Verordening 183/2005 betrekking? FAQ 1. Waaruit bestaat de Europese Verordening 183/2005? Deze nieuwe Verordening bepaalt de voorschriften voor diervoederhygiëne. Alle verschillende activiteiten in de diervoederketen worden onderverdeeld

Nadere informatie

STARTPAGINA: In de linker onderhoek van het scherm ziet u de gebruikersnaam van de aangemelde dierenarts. Klik op Aanmaken bestelling.

STARTPAGINA: In de linker onderhoek van het scherm ziet u de gebruikersnaam van de aangemelde dierenarts. Klik op Aanmaken bestelling. Opgelet, deze handleiding geldt uitsluitend voor dierenartsen ingeschreven op de blz. 1 van 7 versie2 20090326 AANMELDEN IN SANITEL: Vul de gebruikersnaam en het paswoord in van DE DIERENARTS WAARVOOR

Nadere informatie

WAT U VOORAF ZEKER MOET WETEN OVER DE VERPLICHTE ADMINISTRATIE VAN VACCINATIES UITGEVOERD OP EEN I2-BESLAG

WAT U VOORAF ZEKER MOET WETEN OVER DE VERPLICHTE ADMINISTRATIE VAN VACCINATIES UITGEVOERD OP EEN I2-BESLAG blz 1 van 7 versie LVA2011201 WAT U VOORAF ZEKER MOET WETEN OVER DE VERPLICHTE ADMINISTRATIE VAN VACCINATIES UITGEVOERD OP EEN I2-BESLAG De veehouder van een I2-beslag dient een VACCINATIEREGISTER bij

Nadere informatie

oktober 2013 Veterinair certificaat voor de uitvoer van fokrunderen afkomstig uit België naar Marokko

oktober 2013 Veterinair certificaat voor de uitvoer van fokrunderen afkomstig uit België naar Marokko I. Toepassingsgebied Productomschrijving GN-Code Land Runderen 0102 II. Bilateraal certificaat Code FAVV EX.VTL.MA.05.01 Titel van het certificaat Veterinair certificaat voor de uitvoer van fokrunderen

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIOVEILIGHEID OP PLUIMVEEBEDRIJVEN - 2006

VRAGENLIJST BIOVEILIGHEID OP PLUIMVEEBEDRIJVEN - 2006 VRAGENLIJST BIOVEILIGHEID OP PLUIMVEEBEDRIJVEN - 2006 I. IDENTIFICATIE VAN HET BEDRIJF (**) beslagnummer: andere erkennings- of registratienummers: adres: geografische coördinaten (Lambertcoördinaten)

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de gezondheidskwalificatie van pluimvee

Omzendbrief betreffende de gezondheidskwalificatie van pluimvee Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende de gezondheidskwalificatie van pluimvee Referentie PCCB/S2/769111 Datum 14/11/2011 Huidige versie 1 Van toepassing vanaf

Nadere informatie

TOELICHTING HYGIËNEPAKKET MELKVEEHOUDERIJ EN BOERDERIJMELK doc. AM\2006\dkwebsitemvh

TOELICHTING HYGIËNEPAKKET MELKVEEHOUDERIJ EN BOERDERIJMELK doc. AM\2006\dkwebsitemvh TOELICHTING HYGIËNEPAKKET MELKVEEHOUDERIJ EN BOERDERIJMELK doc. AM\2006\dkwebsitemvh 1 Algemeen 1.1 De EG-hygiëneverordeningen zijn per 1 januari 2006 van toepassing 1.2 Het melkveehouderijbedrijf laat

Nadere informatie

Gearchiveerd op 09/06/2011

Gearchiveerd op 09/06/2011 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... PRI 228 Plantaardige productie bestemd voor consumptie - Pesticiden [228] v4 C : conform

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de grensbeweiding met Frankrijk.

Omzendbrief met betrekking tot de grensbeweiding met Frankrijk. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de grensbeweiding met Frankrijk. Referentie PCCB/S2/HVB/900069 Datum 14/08/2012 Huidige versie 1.0 Van toepassing

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de grensbeweiding met Nederland en met het Groothertogdom Luxemburg.

Omzendbrief met betrekking tot de grensbeweiding met Nederland en met het Groothertogdom Luxemburg. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de grensbeweiding met Nederland en met het Groothertogdom Luxemburg. Referentie PCCB/S2/HVB/1046457 Datum 16/05/2013

Nadere informatie

WAT U VOORAF ZEKER MOET WETEN OVER DE VERPLICHTE ADMINISTRATIE VAN VACCINATIES UITGEVOERD OP EEN I2-BESLAG

WAT U VOORAF ZEKER MOET WETEN OVER DE VERPLICHTE ADMINISTRATIE VAN VACCINATIES UITGEVOERD OP EEN I2-BESLAG blz. 1 van 7 versie 4 20170208 WAT U VOORAF ZEKER MOET WETEN OVER DE VERPLICHTE ADMINISTRATIE VAN VACCINATIES UITGEVOERD OP EEN I2-BESLAG De veehouder van een I2-beslag dient een VACCINATIEREGISTER bij

Nadere informatie

AC-05. Wegtransport van diervoeders. Ver BT-12 v0.12

AC-05. Wegtransport van diervoeders. Ver BT-12 v0.12 AC-05 Ver 1.3 Wegtransport van diervoeders 1 BT-12 v0.12 HISTORIEK VAN HET DOCUMENT Versie en datum van goedkeuring 0.0 03/07/2008 1.0 09/08/2012 1.1 23/08/2013 1.2 25/02/2016 1.3 21/10/2016 Reden van

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende de uitvoering van het protocol voor het grensoverschrijdend handelsverkeer van slachtdieren tussen België, Frankrijk en

Nadere informatie

De OCI moet erkend zijn door het FAVV voor het uitvoeren van de audits volgens de sectorgids G- 040 module C, varkens.

De OCI moet erkend zijn door het FAVV voor het uitvoeren van de audits volgens de sectorgids G- 040 module C, varkens. Lastenboek Codiplan PLUS Varkens 1. Toepassingsgebied en werkwijze Voorliggend lastenboek is van toepassing voor varkenshouders en is uitsluitend samen met de Sectorgids Autocontrole G-040 Module C voor

Nadere informatie

Omzendbrief ten attentie van de. Handelaars in levende dieren. 1. Context

Omzendbrief ten attentie van de. Handelaars in levende dieren. 1. Context Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Controlebeleid Directie Dierengezondheid en Veiligheid van de Dierlijke producten WTC III Simon Bolivarlaan, 30 B-1000 Brussel Tel. 02 208 34

Nadere informatie

Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres :

Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : PRI 381 Houden van runderen (behalve vetmesten kalveren), schapen en geiten, gekweekt tweehoevig wild en

Nadere informatie

Dierengezondheidszorg Vlaanderen

Dierengezondheidszorg Vlaanderen Pagina 1 van 5 Dierengezondheidszorg Vlaanderen FR_A_047_170224 REGISTRATIEFORMULIER VOOR HET HOUDEN VAN LANDBOUWHUISDIEREN (RUNDEREN, VARKENS, PLUIMVEE, LOOPVOGELS, SCHAPEN, GEITEN, HERTEN) 1. Ondernemingsgegevens

Nadere informatie

code RNDA-003 versie 3 ingangsdatum pag. 1 van 7

code RNDA-003 versie 3 ingangsdatum pag. 1 van 7 code RNDA-003 versie 3 ingangsdatum 01-03-2014 pag. 1 van 7 versie datum Toelichting 2 20-08-2013 Aanpassing aan nieuwe sjabloon en aanpassing aan gewijzigde regeling preventie 3 01-03-2014 Wijziging ivm

Nadere informatie

GIDS FYTOLICENTIE - DEEL 6 BEWARING

GIDS FYTOLICENTIE - DEEL 6 BEWARING FYTOLICENTIE GIDS FYTOLICENTIE - DEEL 6 BEWARING Informatie over de gebruiks-, verkoops- en opslagvoorwaarden van gewasbeschermingsmiddelen en overige administratieve regels FOD Volksgezondheid, Veiligheid

Nadere informatie

Controleer of het Nederlandse verzamelcentrum een procedure heeft voor de beoordeling van kalveren op genoemde aandoeningen en ook toepast.

Controleer of het Nederlandse verzamelcentrum een procedure heeft voor de beoordeling van kalveren op genoemde aandoeningen en ook toepast. Het bestuur van De Stichting Brancheorganisatie Kalversector heeft, gelet op artikel 13 van de Algemene Voorwaarden IKB Vleeskalveren 2008 Blanke Vleeskalveren en de Algemene Voorwaarden IKB Vleeskalveren

Nadere informatie

(PAARDEN-) ASIELEN, IN BESLAGNAME EN OPVANG IN VLAANDEREN: REGELGEVING KARLIEN DE PAEPE - DIENST DIERENWELZIJN

(PAARDEN-) ASIELEN, IN BESLAGNAME EN OPVANG IN VLAANDEREN: REGELGEVING KARLIEN DE PAEPE - DIENST DIERENWELZIJN (PAARDEN-) ASIELEN, IN BESLAGNAME EN OPVANG IN VLAANDEREN: REGELGEVING KARLIEN DE PAEPE - DIENST DIERENWELZIJN 2 (Paarden-) asielen, in beslagname en opvang in Vlaanderen: Regelgeving Karlien De Paepe

Nadere informatie

Vertaling. Overwegende:

Vertaling. Overwegende: Vertaling Protocol van akkoord over de voorwaarden voor de grensoverschrijdende handel in slachtdieren en slachtpluimvee tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en de Franse Republiek.

Nadere informatie

Erkenningsvoorwaarden voor embryoteams en embryoproductieteams voor paarden VANAF 01/09/2010

Erkenningsvoorwaarden voor embryoteams en embryoproductieteams voor paarden VANAF 01/09/2010 Erkenningsvoorwaarden voor embryoteams en embryoproductieteams voor paarden VANAF 01/09/2010 Bijlage II.9.3 bij het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen,

Nadere informatie

Module C: Primaire Dierlijke Productie: Konijnen

Module C: Primaire Dierlijke Productie: Konijnen Module C: Dierlijke Productie Module C: Primaire Dierlijke Productie: Konijnen Versie 1 dd 13/07/2012 Module C: Dierlijke Productie Inhoud INHOUD INHOUD... I MODULE C: DIERLIJKE PRODUCTIE... 2 1. Algemene

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot erkenning-/registratievoorwaarden van opslagbedrijven van dierlijke bijproducten en afgeleide producten die niet

Nadere informatie

Gearchiveerd op 05/05/2014

Gearchiveerd op 05/05/2014 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... PRI 2516 Veemarkt - Samenbrengen met het oog op verhandelen van landbouwhuisdieren -

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot het in de voedselketen brengen van duiven.

Omzendbrief met betrekking tot het in de voedselketen brengen van duiven. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 0 Omzendbrief met betrekking tot het in de voedselketen brengen van duiven. Referentie PCCB/S2/1291129 Datum 15/06/2015 Huidige versie 1.0 Van

Nadere informatie

Newsletter Printemps 2015

Newsletter Printemps 2015 INHOUD Om direct naar het artikel te gaan, klik op de titel! Contact : Vegaplan vzw info@vegaplan.be www.vegaplan.be +32(0)2 880 22 00 Codiplan vzw info@codiplan.be www.codiplan.be +32(0)2 880 22 00 PLANTAARDIGE

Nadere informatie

Module C: Primaire Dierlijke Productie: broeierijen

Module C: Primaire Dierlijke Productie: broeierijen Module C: Dierlijke Productie Module C: Primaire Dierlijke Productie: broeierijen Versie 1 dd 13/07/2012 Module C: Dierlijke Productie Inhoud INHOUD INHOUD... I MODULE C: DIERLIJKE PRODUCTIE... 2 1. lgemene

Nadere informatie

Gearchiveerd op 01/01/2017

Gearchiveerd op 01/01/2017 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... PRI 255 Het vervoer van landbouwhuisdieren - Dierenwelzijn [255] v6 C : conform NC :

Nadere informatie

Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne

Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne PB 07 FAQ (G-033) REV 0 2009-2/8 I. DOELSTELLINGEN EN TOEPASSINGGEBIED De bedoeling van dit document is de vragen, afkomstig van operatoren, auditoren,... aangaande de sectorgids autocontrole van de aannemers

Nadere informatie

Bijlage III Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een toelating door het Agentschap

Bijlage III Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een toelating door het Agentschap Bijlage III Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een toelating door het Agentschap 1. Voedingsmiddelen 1.1. Inrichtingen voor de De fabricage, de verwerking en het in de fabricage,

Nadere informatie

IKKB Standaard: Vereisten m.b.t. voedselveiligheid, traceerbaarheid en milieu: wetgeving en inter-professionele afspraken

IKKB Standaard: Vereisten m.b.t. voedselveiligheid, traceerbaarheid en milieu: wetgeving en inter-professionele afspraken FAQ 2007 Wat is het verschil tussen de IKKB Standaard en de Sectorgids Autocontrole? De Sectorgids Autocontrole voor de Primaire Plantaardige Productie is een hulpmiddel dat toelaat het KB van 14/11/2003

Nadere informatie

FAQ CASCADE VERSIE 10.12.2013

FAQ CASCADE VERSIE 10.12.2013 FAQ CASCADE VERSIE 10.12.2013 ALGEMENE INFORMATIE Het "cascade" systeem, wat is dat? Wat is de wettelijke basis? Het watervalof cascadesysteem is een strikt hiërarchisch systeem waarbij de dierenarts over

Nadere informatie

A. Persoonlijke gegevens. B. Bedrijfsgegevens

A. Persoonlijke gegevens. B. Bedrijfsgegevens A. Persoonlijke gegevens 1. Naam 2. Adres 3. Postcode 4. Stad 5. Land 6. Telefoonnummer B. Bedrijfsgegevens 7. Hoeveel jaar relevante ervaring in het houden van pluimvee heeft de bedrijfsverantwoordelijke?

Nadere informatie

Hieronder vindt u de basisvoorwaarden waaraan voldaan moet worden:

Hieronder vindt u de basisvoorwaarden waaraan voldaan moet worden: Doc: AD.LE.1a Blz: 1/6 Geachte leverancier, In het kader van de implementatie en updating van ons kwaliteitssysteem en de wet op autocontrole streven wij naar voedselveilige eindproducten van een hoogstaande

Nadere informatie

Verificatielijst specifieke eisen voor slachthuizen landbouwhuisdieren

Verificatielijst specifieke eisen voor slachthuizen landbouwhuisdieren Verificatielijst specifieke eisen voor slachthuizen landbouwhuisdieren Divisie Veterinair & import Catharijnesingel 59 3511 GG Utrecht Postbus 43006 3540 AA Utrecht www.nvwa.nl Versie 1.0 Vraag Zijn er

Nadere informatie

Informatieblad Transport van levensmiddelen, diervoeders en dierlijke bijproducten.

Informatieblad Transport van levensmiddelen, diervoeders en dierlijke bijproducten. Informatieblad Transport van levensmiddelen, diervoeders en dierlijke bijproducten. Nadere uitwerking van de Hygiënecode Transport Opslag en Distributie en de Hygiënecode Diervoedersector Wegtransport

Nadere informatie

REGISTER VAN HET BESLAG

REGISTER VAN HET BESLAG REGISTER VAN HET BESLAG R : ADMINISTRATIEVE GEGEVENS DATUM BESLAG BESLAGADRES GEOGRAFISCHE COORDINATEN Straat + nummer X-coordinaat : XXX XXXXX Postcode + gemeente Y-coördinaat : Fusiegemeente Taal : NL

Nadere informatie

FAQ - Sectorgids autocontrole van de aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie

FAQ - Sectorgids autocontrole van de aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie PB 07 FAQ (G-033) REV 1 2009-1/8 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Sectorgids autocontrole van de aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie

Nadere informatie

Onderstaande overgangsmaatregelen gelden voor personen werkzaam in de landbouwsector (incl. loonwerk/loonsproeien).

Onderstaande overgangsmaatregelen gelden voor personen werkzaam in de landbouwsector (incl. loonwerk/loonsproeien). Onderstaande overgangsmaatregelen gelden voor personen werkzaam in de landbouwsector (incl. loonwerk/loonsproeien). De aanvrager moet de overgangsmaatregel van toepassing selecteren in stap 2 van het online/schriftelijk

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen PB 07 FAQ (G-018) REV 1 2009-1/9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Generische autocontrolegids voor slachthuizen, uitsnijderijen en inrichtingen voor de vervaardiging van

Nadere informatie

gearchiveerd op 01/03/2011

gearchiveerd op 01/03/2011 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator : Adres :............ N uniek DPA 259 SCHAPEN, GEITEN en HERTACHTIGEN - IDENTIFICATIE EN REGISTRATIE [259] v2 C : conform

Nadere informatie

PRI 3133 Houden van runderen en kalveren (vetmesten) - Traceerbaarheid [3133] v1

PRI 3133 Houden van runderen en kalveren (vetmesten) - Traceerbaarheid [3133] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : PRI Houden van runderen en kalveren (vetmesten) - Traceerbaarheid [] v C: conform NC: Niet-conform NA: niet

Nadere informatie

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VOEDSELVEILIGHEID

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VOEDSELVEILIGHEID PB 07 - CL 07 - REV 1-2012 FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VOEDSELVEILIGHEID CHECKLIST voor de VALIDATIE van de aanwezige autocontrole (hygiënevoorschriften en registers) in het kader van KB 14-11-03 betreffende

Nadere informatie

Wat heeft de school te maken met het FAVV?

Wat heeft de school te maken met het FAVV? Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Wat heeft de school te maken met het FAVV? Voorlichtingscel FAVV 1 Inhoud Oorsprong structuur FAVV Registratie toelating Autocontrole Versoepelingen

Nadere informatie

2. Vleeshandel, vleesvervoer, vleesbereiding en vishandel

2. Vleeshandel, vleesvervoer, vleesbereiding en vishandel Bijlage III Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een toelating door het Agentschap 1. Voedingsmiddelen 1.1. Detailhandel in De detailhandel in levensmiddelen levensmiddelen overeenkomstig

Nadere informatie

AUTOMATEN 1 voor de distributie van rauwe, onverpakte melk: hygiënevereisten

AUTOMATEN 1 voor de distributie van rauwe, onverpakte melk: hygiënevereisten AUTOMATEN 1 voor de distributie van rauwe, onverpakte melk: hygiënevereisten Deze bijlage geeft een opsomming van de voornaamste goede hygiënepraktijken, die als basis dienen voor het autocontrolesysteem

Nadere informatie

Voorschriften verzamelcentra algemeen

Voorschriften verzamelcentra algemeen Voorschriften verzamelcentra algemeen Norm Algemene voorwaarden 01 De deelnemer heeft een actueel overzicht van de bedrijfsgegevens. Controleer of de bedrijfsgegevens zijn ingevuld Licht 02 03 04 05 Er

Nadere informatie

Bijlage P1: Varkens register aan- en verkoop varkens

Bijlage P1: Varkens register aan- en verkoop varkens Bijlage P1: Varkens register aan- en verkoop varkens Alle varkens die in het bedrijf binnengebracht worden of het bedrijf verlaten alsook elke geboorte en sterfte moeten binnen de 3 dagen na het einde

Nadere informatie

Bedrijfsgegevens. Beslagnummer: Naam: Voornaam: Adres: Postnummer: Gemeente: Land: Telefoonnummer: E-mailadres:

Bedrijfsgegevens. Beslagnummer: Naam: Voornaam: Adres: Postnummer: Gemeente: Land: Telefoonnummer: E-mailadres: Bedrijfsgegevens Beslagnummer: Naam: Voornaam: Adres: Postnummer: Gemeente: Land: Telefoonnummer: E-mailadres: 1. Zijn er naast varkens nog andere landbouwhuisdieren (gehouden voor professionele doeleinden)

Nadere informatie

van mest en mestproducten: TOELICHTING TRACES

van mest en mestproducten: TOELICHTING TRACES Export van mest en mestproducten: TOELICHTING TRACES datum presentatie: 21 april 2010 Johan Standaert Sibylle Verplaetse INHOUD SITUERING WETGEVING: Verordening (EG) 1774/2002: Algemene voorwaarden Bijzondere

Nadere informatie

BESLUIT HOUDERS VAN DIEREN

BESLUIT HOUDERS VAN DIEREN BESLUIT HOUDERS VAN DIEREN (nieuwe wetgeving per 22 augustus 2014, die het honden en kattenbesluit van 1999 vervangt). Let op: dit is een persoonlijke opsomming en bewoording van het besluit, beperkt tot

Nadere informatie

Beste veehouder, Contact Belbeef vzw Bolwerklaan 21 bus Brussel Tel.: Fax:

Beste veehouder, Contact Belbeef vzw Bolwerklaan 21 bus Brussel Tel.: Fax: INFO FOLDER Beste veehouder, In het verleden werd de commercialisering van rundvlees steevast gerealiseerd via de lastenboeken van de distributiesector. Deze lastenboeken verschilden van vorm, maar nauwlijks

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot noodslachtingen van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren

Omzendbrief met betrekking tot noodslachtingen van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot noodslachtingen van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren Referentie PCCB/S32/GDS/952588 Datum 14/05/2014 Huidige

Nadere informatie

Controleren I&R registratie schapen voor graasdierpremie

Controleren I&R registratie schapen voor graasdierpremie Controleren I&R registratie schapen voor graasdierpremie Voordat u in uw Gecombineerde opgave 2017 graasdierpremie aanvraagt, is het belangrijk dat u, de I&R registratie controleert van uw schapen. U kunt

Nadere informatie

BVD-bestrijding in België: een algemene aanpak lijkt er te komen.

BVD-bestrijding in België: een algemene aanpak lijkt er te komen. Auteur: Steven Sarrazin BVD-bestrijding in België: een algemene aanpak lijkt er te komen. Nu IBR een verplichte nationale aanpak kent bij rundvee, komt ook een bestrijding van BVD (Boviene Virale Diarree)

Nadere informatie

FAQ - Sectorgids autocontrole van de aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie

FAQ - Sectorgids autocontrole van de aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie PB 07 FAQ (G-033) REV 2 2009-1/9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Sectorgids autocontrole van de aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie

Nadere informatie