Handleiding 2010 Bij de sectorgids voor de primaire dierlijke productie (G-037)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding 2010 Bij de sectorgids voor de primaire dierlijke productie (G-037)"

Transcriptie

1 Handleiding 2010 Bij de sectorgids voor de primaire dierlijke productie (G-037) Foto recthen BoerenBond

2 Colofon Deze brochure kwam tot stand in kader van het demonstratieproject Vlot op weg met de sectorgids in de dierlijke productie (maart 2008-februari 2010) dat werd medegefinancierd door de Europese Unie en het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid. Dit document kan u ook downloaden van de website: Deze brochure is een uitgave van CODIPLAN i.s.m. PO- VLT. Niets uit deze uitgave mag overgenomen en/of gereproduceerd worden zonder schriftelijke toestemming van de auteurs. Drukfouten en wijzigingen voorbehouden. Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten ontleend worden. CODIPLAN stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen voortvloeiend uit het gebruik van deze brochure. CODIPLAN vzw, maart 2010 Foto rechten Peter Cardoen Tekst: Tom De Winter, Isabelle Vuylsteke Foto s: Peter Cardoen (cover), CODIPLAN, Filière Porcine Wallonne, BoerenBond. Ontwerp en opmaak: Proforma advertising, Vinkendreef 2, 3140 Keerbergen,

3 1Voorwoord Beste landbouwer, In deze brochure hebben wij gepoogd de autocontrolegids voor de primaire dierlijke productie (de G-037), te verduidelijken aan de hand van illustraties en praktische voorbeelden. Hoe deze brochure gebruiken? De opbouw van deze brochure is gelijkaardig aan die van de gids zelf, zodat u makkelijk de voor u van toepassing zijnde hoofdstukken kunt terugvinden. Deze brochure heeft betrekking op alle diersoorten vermeld in de gids -behalve broeierijen, vleeskalveren, loopvogels en eenden en ganzen- maar u heeft enkel belang bij de voor u van toepassing zijnde diersoorten. De verschillende hoofdstukken zijn duidelijk gescheiden, wat toelaat om snel een bepaald hoofdstuk terug te vinden. Eerst komen de hoofdstukken aan bod die van toepassing zijn op ALLE bedrijven, ongeacht welke diersoorten er gehouden worden. Nadien komen de diersoortspe cifieke hoofdstukken, waarin de voorwaarden die specifiek zijn voor een be paalde dier soort uitgelegd worden. Wij hopen dat deze brochure u op weg mag helpen in het behalen van uw aut o c ont r ole c er t i f ic a at. Veel succes! Voorbeeld Heeft u bijvoorbeeld enkel varkens op uw bedrijf en produceert u zelf geen ruwvoeder of mengvoeder, dan zijn enkel de Algemene bepalingen en het hoofdstuk Varkens voor u van toepassing. Heeft u daarnaast ook nog melkvee en produceert u zelf ook ruwvoeder, dan zijn bijkomend de Algemene bepalingen, inclusief eigen ruwvoederwinning, en de hoofdstukken Rundvee en Melkvee van toepassing. OPGELET! Deze brochure is een momentopname. Indien na het publiceren ervan de wetgeving zou wijzigen, dan moet deze ook gevolgd wor den, ook al is deze nog niet vermeld in deze brochure. 3

4 Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Inleiding Bonus/Malus systeem van het FAVV Relatie sectorgids met private lastenboeken 8 3. Algemene bepalingen Diervoeder en drinkwater 10 Dierengezondheid Dierenarts Diergeneesmiddelen Diergenees middelen depot Diergeneesmiddelen register Aangifteplicht besmettelijke ziekten Noodslachtingen Uitrusting en hygiëne Meldingsplicht Transport van dieren Runderen 21 Rundvee Bedrijfsregistratie Identificatie & registratie van de dieren Dierengezondheid rundvee Dierenwelzijn rundvee Uitrusting en hygiëne rundvee Transport rundvee 24 Melkvee Registratie activiteit melkwinning Uitrusting en hygiëne melkwinning Melkproces Hygiëne-eisen voor melkautomaten Varkens Bedrijfsregistratie Identificatie en registratie van de dieren Dierenvoeder en drinkwater Dierengezondheid Dierenwelzijn Uitrusting en hygiëne Transportbepalingen Kleine herkauwers,schapen en geiten, hertachtigen Bedrijfsregistratie Identificatie en registratie van de dieren Dierenwelzijn Uitrusting en hygiëne bijkomende bepalingen i.v.m. melkwinning Transport eigen dieren Konijnen Bedrijfsregistratie Dierengezondheid Dierenwelzijn Transport konijnen 40 8 Pluimvee Bedrijfsregistratie 42 Reproductiepluimvee 42 Legkippen 43 Braadkippen Identificatie en registratie van de dieren Dierenvoeder en drinkwater Dierengezondheid Dierenwelzijn Uitrusting en hygiëne Transport Paardachtigen Bedrijfsregistratie Transport 54 4

5 2 inleiding

6 2.1. Bonus/Malus systeem van het FAVV Ieder bedrijf dat een activiteit uitvoert dat op één of andere manier te maken heeft met voedselproductie, valt onder de bevoegdheid van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (het FAVV). Voor de financiering van dit orgaan wordt o.a. gewerkt met jaarlijkse heffingen. Voor de primaire productie bedroeg deze in 2008, 90. Om de deelnemers te stimuleren om het autocontrolesysteem (ACS) op hun bedrijf te laten certificeren of valideren, bestaat het zogenaamde bonus-malussysteem, waarbij volledig gecertificeerde bedrijven recht hebben op een bonus van 50%. Bedrijven waarbij niet alle activiteiten afgedekt zijn door een gecertificeerd autocontrolesysteem zijn onderhevig aan de malus. Dit wil zeggen dat deze een malus zullen betalen op hun jaarlijkse heffing van 20% in 2009, 60% in 2010 en 100% in 2011,wat neerkomt op achtereenvolgens 104, 144 en 180. Nadien blijft het maximumbedrag van toepassing. Hieronder is schematisch voorgesteld wat de impact hiervan is gedurende 3 jaar. Wie is Codiplan vzw? Dit is een vzw die op 4/10/2006 opgericht werd door 3 landbouworganisaties FWA, BB en ABS. De doelstelling van deze vzw is het ontwikkelen en het up-to-date houden van de sectorgids, het informeren van de landbouwers en de Onafhankelijke Controle Instellingen (OCI), en de betrachting om combi-audits met andere sectorgidsen of private lastenboeken maximaal mogelijk te maken, zodat de auditkost en -duur zo beperkt mogelijk gehouden wordt. Hoe aansluiten? Hieronder is schematisch weergegeven wat de verschillende stappen zijn tot het behalen van het autocontrolecertificaat. Voorbereiding Zelfcontrole Bijdrage FAVV zonder ACS Totaal Aanmelding Contract met OCI afsluiten Indien een bedrijf wel kan profiteren van de bonus geeft dat onderstaand resultaat. Initiële Audit Binnen 9 maanden na aanmelding Bijdrage FAVV met ACS Totaal Conform Niet conform Aanvullende audit Verschil 405 Dit geeft dus een verschil van 405 over een periode van 3 jaar, wat ook de looptijd is van het autocontrolecertificaat. Op die manier kunnen de auditkosten helemaal of gedeeltelijk bekostigd worden. Certificaat Opvolgingsaudit Vernieuwing na 3 jaar Onaangekondigde audit 10% 6

7 2 INLEIDING Zelfcontrole Op de website van Codiplan (www.codiplan.be) is de checklijst te downloaden. Deze is opgebouwd uit een algemeen deel, en een deel specifiek per diersoort. Dit is een handig hulpmiddel om na te gaan of u aan de voorwaarden voldoet. Aanmelding Vervolgens neemt u contact op met een OCI (Onafhankelijke Controle Instelling) (contactgegevens zie ook p. 8) om de auditkost te kennen voor uw specifieke bedrijfssituatie. U kan daartoe ook het invulformulier op onze website gebruiken (owww.codiplan.be > Offerte Aanvraag), waarbij uw aanvraag automatisch doorgestuurd wordt naar de OCI van uw keuze. Het loont zeker de moeite om bij meerdere OCI s een prijsofferte te vragen. U kan onderaan ook de telefoonnummers waarop u de OCI s kan bereiken terugvinden. Wanneer u uw keuze gemaakt heeft, sluit u een overeenkomst af met de OCI van uw keuze, waarna de audit effectief moet uitgevoerd worden binnen de 9 maanden. Audit Op een door u bevestigde, vooraf afgesproken datum en uur komt de inspecteur van de OCI langs. Hierbij worden alle voor uw bedrijf van toepassing zijnde punten beoordeeld. Certificatie Wordt er tijdens de audit vastgesteld dat er nog bepaalde zaken in orde moeten gebracht worden, dan heeft u daar na een initiële audit maximaal 3 maand de tijd voor. Na een hernieuwingsaudit is deze periode beperkt tot 1 maand. Ofwel kunnen deze rechtzettingen gebeuren d.m.v. nazenden van documenten of foto s, ofwel is -tegen betaling- een bijkomend controlebezoek van de OCI noodzakelijk om de situatie ter plaatse te komen bekijken. Registratie / Toelating / Erkenning Alle operatoren die in België actief zijn in de voedselketen dienen gekend te zijn bij het Voedselagentschap, en dus geregistreerd. Voor de uitoefening van bepaalde activiteiten is tevens een toelating of een erkenning vereist. Bij iedere activiteit die beschreven is in deze handleiding, hebben we de activiteiten en terminologie vermeld die gebruikt wordt door het FAVV. De Onafhankelijke Controle-Instelling (OCI) die bij u de audit uitvoert, moet bovendien nagaan of alle activiteiten die u uitvoert ook geregistreerd zijn bij het FAVV. Het is daarom aangewezen vooraf met uw Provinciale Controle Eenheid (PCE) (contactgegevens zie ook p. 8) contact op te nemen, om na te gaan hoe u precies geregistreerd bent bij het FAVV. Blijken deze registraties niet of niet helemaal overeen te stemmen met de werkelijkheid, dan kan u dit nog in orde brengen vooraleer de audit (=controlebezoek) plaatsheeft. Hobbydieren Voor de meeste diersoorten is het aantal bepaald vanaf wanneer u heffingsplichtig bent, en dus een bijdrage aan het FAVV moet betalen. Heeft u van een bepaalde diersoort maar een beperkt aantal dieren, dan moet daar geen extra audittijd voor voorzien worden. Meerbepaald gaat het om volgende aantallen: Varkens: niet meer dan 3 Runderen: niet meer dan 2 Kleine herkauwers: niet meer dan 10 vrouwelijke dieren die ouder zijn dan 6 maand op 15 december van het jaar voordien Pluimvee: vanaf 200 Konijnen: vanaf 20 fokkonijnen of 100 slachtkonijnen Loopvogels: vanaf 4 struisvogels Het houden van varkens, runderen, schapen, geiten of herten moet -ongeacht het aantal gehouden dieren- wel steeds geregistreerd zijn bij het FAVV, en bij de audit voor de autocontrole moet de OCI ook steeds nagaan of deze dieren correct geïdentificeerd zijn. Het is dus belangrijk om te verifiëren of al deze dieren een oormerk in hebben, of in geval van paarden deze gechipt zijn en voorzien van een paspoort. De activiteit paarden of eenhoevigen moet enkel geregistreerd worden bij het FAVV indien het een paardenmelkerij betreft, of indien de dieren gehouden worden specifiek met het doel vleesproductie. Indien u enkel recreatiepaarden houdt, moet deze activiteit niet mee geauditeerd worden, ongeacht of deze dieren definitief uitgesloten zijn van de voedselketen of niet. 7

8 2.2. Relatie sectorgids met private lastenboeken Er bestaan meerdere private lastenboeken en labels, die ofwel de sectorgidsvoorwaarden integraal opgenomen hebben in hun eigen lastenboek (zoals IKM en Belplume), en andere die vragen dat via een attest of een certificaat kan aangetoond worden dat aan de sectorgidsvoorwaarden is voldaan (zoals Certus, Meritus en BCV). Mogelijks zullen in de toekomst nog andere lastenboeken deze werkwijze volgen. Belangrijk hierbij is dat de mogelijkheid bestaat om een gecombineerde audit sectorgids en privaat lastenboek te laten plaatsvinden. Voor de details over de verhouding van het privaat lastenboek en de gids en welke OCI s welke combinaties kunnen uitvoeren, geven we hieronder de contactgegevens mee. IKM (Integrale Kwaliteitszorg Melk) beheerd door IKM Vlaanderen vzw tel: website: Meritus (Rundvleeslabel) beheerd door Belbeef vzw tel: website:www.meritus.be Certus (Varkensvleeslabel) beheerd door Belpork vzw tel: website:www.certus.be BCV (Kalfsvleeslabel) beheerd door PBK vzw tel: website: Belplume (Integrale Kwaliteitsbeheersing Pluimvee) beheerd door Belplume vzw tel: website:www.belplume.be Contactgegevens: OCI (Onafhankelijke Controle Instelling) De telefoonnummers waarop de OCI te bereiken zijn: BS Qualicert: Carah : Certalent: CKC: Comité du Lait: Integra: Procerviq: Promag: Quality Partner: SGS: Provinciale Controle Eenheid (PCE) De telefoonnummers en adressen waarop de PCE te bereiken zijn: West-Vlaanderen: of Oost-Vlaanderen: of Antwerpen: of Vlaams-Brabant: of Limburg: of 8

9 Algemene 3bepalingen Deze bepalingen zijn geldig voor alle types bedrijven en alle diersoorten.

10 3.1. Diervoeder en drinkwater Waarom belangrijk Dierenwelzijn en dierengezondheid: De dieren moeten over voldoende, smakelijk en veilig voeder en drinkwater beschikken om een goede ontwikkeling toe te laten, de gezondheid niet te schaden en de dieren een voldoende graad van welbehagen te bezorgen. 1. Algemene bepalingen verstrekking en opslag: Voeder- en watervoorziening Voorzie alle dieren steeds van voldoende, veilig en kwaliteitsvol voeder en water. Zorg ervoor dat het verstrekte voeder is afgestemd op het type dier, de leeftijd en het gewicht van de dieren. Verwijder tijdig resten van voeder en water, zodat het niet kan bederven of beschimmelen. Distributiesystemen Bij gebruik ervan moet je deze systemen voldoende reinigen zodat ze steeds proper zijn. Controleer dagelijks of deze systemen deugdelijk werken zodat de voeder -en drinkwatervoorziening gegarandeerd zijn. Voederopslag Zorg ervoor dat dierenvoeder niet in contact kan komen met meststoffen, biociden, afval, enz. Let er vooral op dat het voeder niet kan beschimmelen, en indien dit toch zou voorvallen verwijder dan dit beschimmeld voeder. Neem maatregelen zodat ongedierte niet bij het voeder kan komen en aldus verontreiniging met uitwerpselen wordt voorkomen. Voederopslag in mengvoedersilo s Plaats mengvoedersilo s op een verharde ondergrond. Geef de silo s een bedrijfsunieke identificatie, bijvoorbeeld door ze te nummeren. Sla het mengvoeder apart op per diersoort. 2. Bepalingen aangekocht voeder Garanties van de leverancier Verzeker u ervan dat de professionele leveranciers van alle aangekochte voeders en voedermiddelen (mengvoeder, grondstoffen, natte voeders) voldoen aan de autocontrole. Vraag aan uw leveranciers een geldig (= nog niet vervallen) autocontrolecertificaat (G-001). Een geldig (= nog niet vervallen) GMP-certificaat geeft ook de nodige garanties. U kan op de website van OVOCOM (owww.ovocom.be) de voederproducenten en handelaars terugvinden, met hun certificatiestatus. Indien u ruwvoeders of grondstoffen aankoopt bij een collegalandbouwer, is het aan te bevelen - maar niet noodzakelijk- dat deze over een G-012 certificaat (G-012 is de sectorgids voor de Primaire Plantaardige Productie) of een IKKB- certificaat, of een G-037 certificaat beschikt, omdat dit extra garanties biedt wat betreft het correct gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De aankoop ervan moet wel geregistreerd worden. Noteer bij aankoop van ruwvoeders bij een collega landbouwer de datum, aard van het voeder, naam landbouwer en hoeveelheid in een register. 3. Bepalingen eigen voederwinning Indien de plantaardige productie volledig gebruikt wordt als voeder voor uw dieren, dan moet de activiteit productie van akkerbouwgewassen NIET geregistreerd worden bij het FAVV. Alleen als u plantaardige teelten levert aan derden, is deze registratie vereist. Dit dient te gebeuren via uw PCE (Provinciale Controle Eenheid van het FAVV, zie de contactgegevens onderaan pagina 8). Activiteiten Code Activiteit Productie van akkerbouwgewassen Product Code Registratie (R) Of Toelating (T) 0 R 10

11 3 algemene Bepalingen Wat bij verkoop van voedergewassen aan derden? Als u voedergewassen teelt, die niet integraal gevoederd worden aan uw eigen dieren, maar waarvan een deel verkocht wordt aan collega landbouwers of aan de industrie, dan volstaat het om u te laten certificeren voor de G-037 (gids voor de primaire dierlijke productie). Het is de bedoeling om de dierlijke en de plantaardige sectorgids te laten samensmelten tot één gids voor de primaire productie, waardoor het zal volstaan om deze ene gids te volgen om aan de autocontrole te voldoen. opgelet! Het is mogelijk dat uw afnemer altijd een G-012 of een IKKB certificatie vraagt. Informeer u daarom tijdig bij uw afnemer om onaangename verrassingen te vermijden. Gebruik van meststoffen Bij gebruik van kunstmatige meststoffen en bodemverbeterende middelen moet er op toegezien worden dat deze toegelaten zijn. Deze producten moeten voorzien zijn van een etiket, weegbon, leveringsbon of gelijk welk ander document waarop de naam en de samenstelling van het product vermeld zijn. Gebruik van slib Bij gebruik van slib moet een wachttijd van 6 weken tussen gebruik en beweiding of oogsten gerespecteerd worden. Het OVAM gebruikscertificaat (Vlaanderen) of het OWD begeleidingsdocument (Wallonië) moet aanwezig zijn De analyseresultaten van het slib moeten voorhanden zijn. Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen Deze producten moeten erkend zijn - Erkenning is na te gaan via owww.fytoweb.be Gebruik van bestrijdingsmiddelen (incl. spuittoestel) - Elk werktuig, voorwerp of voertuig dat in contact gekomen is met het product moet zorgvuldig en zo snel mogelijk worden gereinigd - Na elke behandeling worden de handen gewassen met vloeibare zeep en de kledij vervangen Voorwaarden spuittoestel Niet van toepassing voor rugspuit- en lansspuittoestellen - Moet om de 3 jaar gekeurd worden, Vlaanderen en Brussels Hoofdstedelijk Gewest: door het ILVO 1 Wallonië: door het CRA-W 2 - Na controle brengt de controledienst een zelfklever aan op het toestel Bij het gebruik van een spuittoestel van een derde of van een machinering is het aangewezen over een copie van het keuringsattest te beschikkenbij het uitvoeren van de behandelingen door een derde moet deze u binnen de maand de gegevens van de gebruikte producten (behandelingsdatum, soort product, gebruikte hoeveelheid en wachttermijn) kunnen bezorgen. Opslag van bestrijdingsmiddelen Dit moet gebeuren in een fytokast of fytolokaal. Fytokast: - Enkel gebruiken voor de opslag van gewasbeschermingsmiddelen, biociden en ev. behandelde zaden, maar duidelijk gegroepeerd. - Producten die niet meer erkend zijn mogen in afwachting van de ophaling ook hierin bewaard worden, maar dan moet dat duidelijk gescheiden van de andere producten gebeuren. - Producten moeten in hun oorspronkelijke verpakking bewaard worden met daarop het origineel etiket - Moet op slot zijn - Moet verlucht zijn - Voldoende verlichting (in nabijheid van kast) zodat etiketten makkelijk te lezen zijn - Moet aanduidingen doodshoofd en vergif dragen Fytolokaal: idem fytokast plus - Moet aanduiding geen toegang voor onbevoegden dragen Tip: een oude diepvriezer, die op slot kan, voorzien is van verluchtingsopeningen en de nodige pictogrammen draagt, is een goedkope oplossing om aan deze bepalingen te voldoen. 1 Dienst Keuring Spuittoestellen, Burgemeester Van Gansberghelaan 115 bus 1, 9820 Merelbeke tel: fax: CRA-W, Rue de Liroux, 9, B-5030 GEMBLOUX - tel: 081/ , fax: 081/ , 11

12 Teeltfiche: Registratie van gebruik van meststoffen, slib of gewasbeschermingsmiddelen Zie een voorbeeld van een teeltfiche op pagina 55. Op een teeltfiche noteert men minimaal de zaai-/plantdatum, bemesting (aard, hoeveelheid en datum), toegepaste gewasbeschermingsmiddelen en oogstdatum Het noteren van gewasbeschermingsmiddelen is verplicht. Dit moet minstens per teelt gebeuren. Minimaal moet de datum van toepassing, het gebruikt product en de dosis genoteerd worden. Ook de voorziene wachttijden vooraleer te oogsten of beweiding toe te staan moeten gerespecteerd worden. 4. Bepalingen bij bedrijfseigen mengvoederproductie micro-organismen verkregen eiwit, bijzondere stikstofverbindingen, vitaminen A en D, sporenelementen Cu en Se,, additieven of toevoegingsmiddelen. Activi teiten Activiteit Vervaardiging voor de exclusieve behoeften van zijn landbouwbedrijf van mengvoeders Product Registratie (r) of toelating (t) 6 T Erkenning Worden daarnaast ook coccidiostatica of antibiotica gebruikt, dan is een erkenning nodig. Al dan niet registratie, toelating of erkenning nodig? Geen registratie Als je enkel primaire producten gebruikt en met elkaar vermengd, zonder hierbij gebruik te maken van een eiwitkern, voormengsels, vitaminen A en D, sporenelementen Cu en Se, aanvullende diervoeders, additieven of toevoegingsmiddelen, dan is daarvoor geen registratie bij het FAVV nodig. Het maakt daarbij niet uit of het mengen met de hand gebeurt of machinaal d.m.v. een mengvoerwagen of een menginstallatie. Activi teiten Activiteit Vervaardiging voor de exclusieve behoeften van zijn landbouwbedrijf van mengvoeders Product Erkenning 5 E Wel registratie Als naast de primaire producten ook gebruikt gemaakt wordt van aanvullende diervoeders (zie hiervoor het etiket), dan is hiervoor een registratie bij het FAVV nodig. Het maakt hierbij weerom niet uit of dit mengen manueel of machinaal gebeurt. Activi teiten Activiteit Vervaardiging voor de exclusieve behoeften van zijn landbouwbedrijf van mengvoeders Product Registratie (r) of toelating (t) 17 R Registratie moet gebeuren bij uw PCE (Provinciale Controle Eenheid van het FAVV). Toelating Als je naast de primaire producten ook gebruik maakt van één van de volgende producten, is een toelating van het FAVV vereist: zoötechnische additieven, andere additieven, antioxidantia, uit Enkel het vervaardigen van mengvoeder waarvoor geen registratie of enkel een registratie nodig is, vallen onder de gids G-037. Indien een Toelating of een Erkenning nodig is, dan valt dit buiten deze gids. Indien u toch in aanmerking wenst te komen voor de bonus op de FAVV-heffing, moet hiervoor een aparte certificatie (door een OCI) of validatie (door het FAVV) aangevraagd worden. Voor bedrijven die een erkenning nodig hebben kan hiervoor de sectorgids G-001 gevolgd worden. Voor bedrijven die een toelating nodig hebben voor hun mengvoederproductie, bestaat op er dit moment (april 2010) nog geen sectorgids en kan je enkel in aanmerking komen voor de bonus als u uw autocontrolesysteem laat valideren door het FAVV. Deze aanvraag moet gericht worden aan de PCE. 5. Gemedicineerd voeder Zie hiervoor de bepalingen bij de diersoorten pluimvee en varkens. 12

13 3 algemene Bepalingen Dierengezondheid Gezonde dieren produceren gezonde producten. Daarnaast staan ze garant voor goede technische en economische resultaten op het veebedrijf. Een goede samenwerking tussen veehouders en dierenartsen is onontbeerlijk. Er bestaat immers een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de veehouder en de dierenarts voor wat betreft preventie van ziekten en verantwoord geneesmiddelengebruik en registratie van afgeleverde en toegediende geneesmiddelen. Er wordt daarom ook dieper ingegaan op de taken die uitgevoerd moeten worden door de dierenarts Dierenarts Erkende dierenartsen Als u beroep doet op een dierenarts moet deze ingeschreven zijn bij de orde der dierenartsen. Deze dierenarts moet dus in het bezit zijn van een ordenummer. Bedrijfsdierenarts Houders van runderen, varkens, vleeskalveren of meer dan 200 stuks pluimvee, moeten voor deze diersoorten een contract afsluiten met een bedrijfsdierenarts en een plaatsvervangende dierenarts. U en uw bedrijfsdierenarts hebben een gedeelde verantwoordelijkheid in de bestrijding van besmettelijke ziekten. Bij verdenking van een aangifteplichtige ziekte moet u de bedrijfsdierenarts laten komen. De bedrijfsdierenarts volgt de gezondheidstoestand en het preventieprogramma op voor de productieronden. Hij is verantwoordelijk voor het nemen van monsters voor verder onderzoek met het oog op het stellen van een juiste diagnose. Voor alle andere ziekten of problemen mag u een beroep doen op een andere dierenarts dan de bedrijfsdierenarts. Bezoeksfrequentie bedrijfsdierenarts: Indien deze wettelijk is vastgelegd is dit beschreven bij de specifieke diersoorten. Dit is vooral van belang als u wenst te beschikken over een voorraad voorschriftplichtige diergeneesmiddelen. Enkel de bedrijfsbegeleidende dierenarts mag een groter volume diergeneesmiddelen dan voor vijf dagen voorschrijven of verschaffen (zie ook verder bij diergeneesmiddelendepot ). U kan - maar hoeft niet - ook een plaatsvervangende bedrijfsbegeleidende dierenarts aanduiden. Deze moet dan wel dezelfde zijn als de plaatsvervangende bedrijfsdierenarts voor die diersoort. Bezoekfrequentie bedrijfsbegeleidende dierenarts (BBDA): minstens 6 maal per jaar met een tussentijd van 2 maanden (of per productieronde indien de productieronde korter is dan 2 maanden, bijvoorbeeld bij braadkippen) - Tijdens dit bezoek moet ook het geneesmiddelenregister afgetekend worden door de dierenarts, ook al zijn er geen behandelingen uitgevoerd. - Deze dierenarts moet 4-maandelijkse evaluatierapporten opmaken volgens een vastgelegd model. Hiernaar zal gevraagd worden tijdens de audit, dus u houdt die best bij in een register. Bedrijfsbegeleidende dierenarts Indien u dat wenst kan u per diersoort een bedrijfsbegeleidingscontract afsluiten met een bedrijfsbegeleidende dierenarts. Dit moet per diersoort dezelfde dierenarts zijn als uw bedrijfsdierenarts. OPGELET! het is niet zo dat uw BBDA zelf de termijnen in de gaten moet houden. Het is u als bedrijfsleider die de dierenarts moet verwittigen om langs te komen. 13

14 3.3. Diergeneesmiddelen Alle diergeneesmiddelen zijn aan bepaalde voorwaarden onderworpen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen voorschriftplichtige en niet- voorschriftplichtige diergeneesmiddelen. Voorschriftplichtige: de veehouder kan deze geneesmiddelen enkel bekomen via de dierenarts, waarvoor dan een Toediening- en Verschaffingsdocument (TVD) opgemaakt wordt, of met een diergeneeskundig voorschrift bij de apotheker. Niet voorschriftplichtige diergeneesmiddelen kunnen verkregen worden via de dierenarts en de apotheker- en dat zonder voorschrift Diergenees middelendepot Depot voor maximaal 5 dagen Indien u geen bedrijfsbegeleidingscontract met uw bedrijfsdierenarts afgesloten heeft, mag u geen voorschriftplichtige diergeneesmiddelen in voorraad hebben. Wat wel aanwezig mag zijn, zijn diergeneesmiddelen voor de verderzetting van een door een dierenarts ingezette behandeling, en dit voor een periode van maximaal 5 dagen. Er moet hiervoor steeds een TVD of een voorschrift aanwezig zijn. U mag als veehouder eventuele restanten van deze diergeneesmiddelen niet toedienen aan andere dieren of een andere diergroep als deze vermeld op het TVD of voorschrift, of voor een periode langer dan 5 dagen voor de dieren of diergroep vermeld op het TVD of voorschrift.. Deze restanten kunnen enkel opnieuw aangewend worden indien naar aanleiding van een dierenartsbezoek, een nieuw TVD opgemaakt wordt, waarbij verwezen wordt naar het oorspronkelijk TVD of voorschrift, met daarop de indicatie en het dier of de diergroep vermeld. Praktisch betekent dit o.a. dat u geen onaangebroken flacons van voorschriftplichtige antibiotica in voorraad mag hebben indien u geen bedrijfsbegeleidingscontract afgesloten heeft. Ook het in voorraad hebben van droogzetters op een melkveebedrijf is niet toegestaan zonder bedrijfsbegeleidingscontract. Het is de dierenarts wettelijk niet toegestaan om de benodigde hoeveelheid achter te laten in spuiten, of de juiste hoeveelheid over te hevelen in een ander flesje, omdat op dat moment de identificatie van het geneesmiddel verloren gaat. Depot voor maximaal 2 maand Indien u wel een bedrijfsbegeleidingsocntract afgesloten heeft, mag deze bedrijfsbegeleidende dierenarts diergeneesmiddelen voorschrijven (met voorschrift) of afleveren (met TVD) voor een periode van maximaal 2 maanden. Dit betekent niet dat deze diergeneesmiddelen moeten opgebruikt zijn na deze 2 maanden. Dit betekent wel dat de voorraad niet groter mag zijn dan wat men zou kunnen verwachten nodig te hebben in deze periode, in verhouding tot het aantal aanwezige dieren. Het is dus zeker niet nodig dat elke 2 maand een nieuw TVD zou opgemaakt worden voor de nog aanwezige diergeneesmiddelen. Wel is het zo dat de bedrijfsbegeleidende dierenarts bij zijn tweemaandelijks bedrijfsbezoek, het diergeneesmiddelenregister moet aftekenen. Er zijn wettelijke voorwaarden voor wat betreft de identificatie en traceerbaarheid van de aanwezige diergeneesmiddelen de opslag en bewaring ervan (medicijnkast) Identificatie elk diergeneesmiddel moet in zijn originele verpakking bewaard worden een sticker (vignet) van de dierenarts of de apotheker kleeft op het diergeneesmiddel en verklaart de herkomst op dit vignet moet een nummer staan, dat overeenkomt met het nummer op het Toediening- en Verschaffingsdocument (TVD) of het voorschrift. OPGELET: tijdens de audit zal de auditor een steekproef doen van de aanwezige diergeneesmiddelen, om na te gaan of ze voorzien zijn van een nummer van een overeenkomstig TVD of voorschrift Opslag in een kast in een lokaal gescheiden van de dieren en de woonvertrekken - mogelijkheden zijn onder meer het sanitair sas, het keizersnedelokaal, het administratief lokaal van de stal, een garage, maar NIET in de woning indien nodig in een aparte koelkast geneesmiddelen worden best gescheiden per doeldiersoort. Dit mag in hetzelfde depot, maar kan ook in een andere kast er mogen zich op hetzelfde beslag op hetzelfde adres meerdere afgesplitste depots bevinden, maar dan moeten deze ook aan de geldende voorwaarden voldoen (in een kast in een lokaal ge- 14

15 3 algemene Bepalingen scheiden van de dieren). Als er zich bijvoorbeeld meerdere varkensstallen op hetzelfde beslag bevinden, is het toegestaan om in meerdere stallen een afgesplitste voorraad diergeneesmiddelen te bewaren. De diergeneesmiddelen mogen niet vervallen zijn. Als er vervallen diergeneesmiddelen worden aangetroffen moeten deze verwijderd worden. Flesjes en spuiten mogen in geen geval rondslingeren in de stal. Tip: vervallen diergeneesmiddelen, gebruikte naalden, lege verpakkingen Vervallen diergeneesmiddelen mogen in geen geval weggegoten worden of bij het restafval geplaatst worden. Kleine hoeveelheden lege flesjes en verpakkingen mogen wel bij het restafval. Wat zijn de mogelijkheden: Je kunt vervallen geneesmiddelen, mesjes en naalden eventueel meegeven met de dierenarts die ze geleverd heeft, maar hij is daartoe niet verplicht, en hij kan daarvoor een vergoeding vragen. Als u diergeneesmiddelen aangekocht heeft bij een apotheker, kan u uw restanten daar soms weer kwijt. Als u geen hobbyboer bent, is hij daar niet toe verplicht. In sommige gemeenten wordt dergelijk afval aanvaard in de containerparken, maar dat is niet overal zo. Als u grote hoeveelheden hebt, is het aangewezen deze te verzamelen in een plastic container en te laten ophalen door een erkende ophaler van gevaarlijk medisch afval. Voor verdere info kan je contact opnemen met OVAM 3. Sommige diergeneesmiddelen mogen nooit op een veebedrijf aanwezig zijn, andere mogen op een veebedrijf aanwezig zijn onder bepaalde voorwaarden. In de gids zelf is opgenomen welke diergeneesmiddelen al dan niet kunnen voorgeschreven of verschaft worden aan veehouders. 3 De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), Stationsstraat 110, 2800 Mechelen - tel: 015/ fax 015/ Diergeneesmiddelenregister Het diergeneesmiddelenregister omvat zowel de inkomende als de uitgaande (dus toegediende) geneesmiddelen. Het officieel geneesmiddelenregister kan aangevraagd worden bij DGZ. Het geneesmiddelenregister kan ook in elektronische vorm, dus via de computer bijgehouden worden. In dat geval moet er bij het 2-maandelijks bedrijfsbezoek een afprint van de laatste 2 maand gemaakt worden, zodat de bedrijfsbegeleidende dierenarts dit kan aftekenen. Het inkomend geneesmiddelenregister bevat: De Toediening-en Verschaffingsdocumenten (TVD) van de dierenarts bij het afleveren van diergeneesmiddelen De voorschriften van de dierenarts, als u medicamenten bent gaan afhalen bij een apotheker De voorschriften voor gemedicineerde voeders van uw dierenarts of de dierenarts van de veevoederfirma. Deze 3 documenten vormen het inkomend register en moeten Chronologisch bewaard worden Voorzien worden van een volgnummer, beginnend bij nummer 1 Het uitgaand geneesmiddelenregister Is van toepassing voor elke diersoort op het veebedrijf Bevat o.a. het Toediening-en Verschaffingsdocument (TVD) bij het toedienen van diergeneesmiddelen door de dierenarts tijdens de risicoperiode. Het TVD moet dan de gegevens bevatten van het diergeneesmiddel en het dier of de diergroep dat hij (de dierenarts) heeft toegediend registratie van elk gebruik van diergeneesmiddelen tijdens de risicoperiode. Deze risicoperiode verschilt per diersoort: - 2 maanden vóór het slachten Runderen varkens - 1 maand voor het slachten: Paardachtigen pluimvee voor vleesproductie (ook reform legpluimvee) konijnen kleine herkauwers hertachtigen: - vanaf de leeftijd van 16 weken: Vleeskalveren - Altijd: Kippen in leg - eieren voor menselijke voeding 15

16 Wat moet er genoteerd worden in het uitgaand register? de identificatie van het dier of het lot dieren; de exacte benaming van het geneesmiddel; het referentienummer van het geneesmiddel, dat kan zijn: a. het nummer van het TVD, wat ook genoteerd moet zijn op de sticker van de dierenarts op het medicament b. het nummer op het voorschrift, wat ook genoteerd moet zijn op de sticker van de apotheker op het medicament de gebruikte hoeveelheden per geneesmiddel; de datum van de behandeling; het aantal gestorven dieren, tenzij deze gegevens beschikbaar zijn in andere registers. Notering in het diergeneesmiddelenregister is niet noodzakelijk in volgende gevallen: behandelingen bij dieren in de opfokperiode of bij melkkoeien in productie Om te vermijden dat residuen van diergeneesmiddelen zouden aanwezig zijn in het geslachte dier of in de melk, moeten de behandelde dieren gekend zijn. De herkenning kan op verschillende manieren bereikt worden: via het geneesmiddelenregister door het merken van een hok of een compartiment bij groepsbehandeling door het merken van individuele dieren d.m.v. bijvoorbeeld een pootband, plakband, elektronische aanduiding, merkteken op achterhand of merkteken op uier. Verhandelen van behandelde dieren tijdens de wachttermijn Wanneer een behandeld dier verkocht wordt tijdens de wachttermijn, moet een attest meegestuurd worden zodat de koper ook op de hoogte is en het dier niet in de voedselketen zou gebracht worden alvorens de wachttermijn verstreken is. Dit attest: wordt opgemaakt in tweevoud. Moet ondertekend worden door zowel de veehouder als de koper Is niet nodig bij het verhandelen van - kalveren jonger dan 30 dagen - biggen van minder dan 25 kg Aangifteplicht besmettelijke ziekten De aangifteplicht van besmettelijke dierziekten maakt deel uit van de meldingsplicht. U kan een besmettelijke dierziekte vermoeden bij uw dieren indien er bijvoorbeeld wijzigingen optreden in groei / gewichtstoename / productie, bij uitzonderlijke sterfte, of als ze afwijkende symptomen of gedragingen vertonen zoals koorts, verminderde eetlust, abnormale speekselafscheiding,. In zulke situaties moet onmiddellijk een dierenarts erbij gehaald worden. Bij rundvee, varkens of pluimvee moet dat de bedrijfsdierenarts of zijn plaatsvervanger zijn. De veehouder of de dierenarts doet aangifte bij de PCE Noodslachtingen Bij noodslachtingen kan het vlees van slachtdieren die buiten een slachthuis - op het veebedrijf - zijn gekeeld, enkel geschikt verklaard worden voor menselijke consumptie (op de Belgische markt), indien aan de volgende 3 voorwaarden tegelijkertijd is voldaan: 1. Het dier heeft een ongeval gehad - een plotse, onvoorziene of onverwachte gebeurtenis heeft schade of een letsel veroorzaakt bij het dier. 2. Het dier was en is gezond - het dier lijdt niet of is niet verdacht te lijden aan een ziekte en het dier is vrij van geneesmiddelenresiduen. 3. Het dier kan om welzijnsredenen niet levend naar een slachthuis worden vervoerd - bijvoorbeeld door gebroken ledematen of grote wonden. Het slachten omvat doden door verbloeding - na bedwelming. De noodslachting is slechts toegestaan indien een dierenarts: het levend dier heeft beoordeeld, toezicht houdt op de eventuele ter plaatse verwijdering van maag en darmen - de ingewanden vergezellen het dier naar het slachthuis, het volledig ingevuld vervoerdocument aflevert. Het dier is vergezeld van de nodige documenten bij vervoer naar het slachthuis: identificatiedocument verklaring van de dierenarts verklaring van de veehouder (zie hiervoor bijlage 24_7 van de gids G-037). 16

17 3 algemene Bepalingen Het vervoer naar het slachthuis gebeurt onder hygiënische omstandigheden: minder dan twee uur na slachten of na gekoelde opslag en met gekoeld transport (0-4 C) indien later dan twee uur na slachten - tenzij de omgevingstemperatuur 4 C of lager is. In het slachthuis volgt dan een bijzondere en diepgaande keuringsprocedure. Bedrijfskledij en schoeisel. Voorzie propere bedrijfskledij voor bezoekers. Dat kan een propere overall zijn, of een wegwerpoverall. Ook wegwerpschoenovertrekken, laarzen of gesloten klompen moeten aanwezig zijn. Handwasgelegenheid Voorzie voor uzelf en bezoekers een lavabo met stromend warm en koud water, zeep en een handdoek Uitrusting en hygiëne Verzorgd en proper Het veebedrijf en de bedrijfsomgeving zijn verzorgd en proper. Er moet vermeden worden dat afval zich ongecontroleerd opstapelt. Bijvoorbeeld verroeste wrakken en overtollige en onbruikbare plastic zeilen moeten verwijderd worden. Zorg er voor dat alle afval van het bedrijf passend wordt opgeslagen en afgevoerd. Bovendien maakt een net bedrijf de ongediertebestrijding veel makkelijker, omdat er minder schuilplaatsen zijn waar ze zich kunnen verstoppen. Hygiëne maatregelen Deze hebben tot doel mogelijke ziekte-insleep tot een minimum te beperken. Reiniging en ontsmetting (R&O) Zorg voor een passende reiniging en ontsmetting van: stallen en hokken na afvoer van dieren, laad- en losplaatsen van dieren, krengenbewaarplaats na ophaling van dode dieren, alle materiaal dat in contact kwam met dieren met een besmettelijke ziekte specifieke apparatuur - bijvoorbeeld melkinstallatie, voedersystemen. Daartoe zijn op het veebedrijf aanwezig: passend materieel om te reinigen en te ontsmetten, een voorraad reinigingsmiddelen en erkende ontsmettingsmiddelen 4. U volgt drie fasen bij iedere R&O: 1. droge reiniging met verwijdering van het vuil, 2. natte reiniging met water eventueel na voorweken, 3. eigenlijke ontsmetting. Voorzie daarom voor eventuele bezoekers: Een ontsmettingsvoetbad met toegelaten ontsmettingsmiddel. Hiervoor kan eventueel een doormidden gesneden bidon gebruikt worden. Het heeft geen zin een ontsmettingsvoetbad dag in dag uit te laten buiten staan als u geen bezoekers verwacht. Ideaal is om het ontsmettingsvoetbad te vullen met een adequaat en toegelaten ontsmettingsmiddel op de dag dat u bezoek verwacht. Op die manier is het ontsmettingsproduct vers en voldoende werkzaam. Dit voetbad kan zowel aan het begin van het bedrijf geplaatst worden, als aan de ingang van iedere stal of in het omkleedlokaal of hygiënesluis. 4 Voor de lijst met de erkende ontsmettingsmiddelen ga naar de website va de FOD Volksgezondheid via https://portal.health.fgov.be, en klik vervolgens: milieu > chemische stoffen > biociden > lijst van toegelaten producten. 17

18 Foto rechten Peter Cardoen 3.9. Meldingsplicht Elke exploitant in de voedselketen moet voldoen aan de meldingsplicht. Er wordt melding gemaakt indien een product schadelijk kan zijn voor de gezondheid van mens, dier of plant. Voor de primaire dierlijke productie houdt deze meldingsplicht concreet in dat de veehouders verplicht zijn het FAVV te melden wanneer er een vermoeden of verdenking is van een aangifteplichtige dierenziekte. Indien een product een mogelijk gevaar voor de menselijke of dierlijke gezondheid inhoudt, dient dit alleen te worden gemeld indien de acties die op het bedrijf werden ondernomen niet voldoende waren om de schade te beperken. De meldingsplicht heeft tot doel zo snel mogelijk te kunnen optreden en verdere besmetting in de voedselketen te beperken. Een grondige reiniging voorafgaand aan de ontsmetting is essentieel. Een ontsmettingsmiddel geeft immers onvoldoende resultaten indien nog organisch materiaal of vuil - in het bijzonder mest - aanwezig is. Goed te ontsmetten ruimten of materiaal dienen dan ook glad te zijn. Ongediertebestrijding Ongediertebestrijding is niet hetzelfde als ongedierteverdelging, het is m.a.w. niet noodzakelijk om vergif of vallen te gebruiken. Ongediertebestrijding betekent immers evengoed het zorgen dat insecten en ongedierte niet tot in de bedrijfsgebouwen kunnen komen. Als dat lukt d.m.v. goed afgesloten gebouwen, zoals bijvoorbeeld bij kippen- of varkensstallen, dan is er niet noodzakelijk verdelging nodig. Is er wel sprake van ongedierte en insecten in de stallen en de gebouwen, dan moeten de nodige maatregelen genomen worden om deze te verdelgen. Dit kan mechanisch gebeuren door bijvoorbeeld gebruik te maken van rattenvallen, of chemisch door gebruik van erkende ongediertebestrijdingsmiddelen. In dat geval dienen de plaatsen waar deze gebruikt worden minimaal tweemaal per jaar gecontroleerd worden. Stel dus het FAVV onmiddellijk in kennis als er redenen zijn om aan te nemen dat een door u ingevoerd, geproduceerd, gekweekt, geteeld, verwerkt, vervaardigd of gedistribueerd product schadelijk kan zijn voor de gezondheid van mens, dier of plant. Stel het FAVV tevens in kennis van de maatregelen die u heeft genomen om risico s te voorkomen. Concreet moet je telefonisch melden bij de PCE. Zie hiervoor de telefoonnummers vermeld onderaan pagina 8. Tevens kunnen derden melding doen bij het FAVV indien er redenen zijn om aan te nemen dat er producten in de handel zijn die niet beantwoorden aan de voedselveiligheidsvoorschriften. Specifiek kan melding gedaan worden door elk laboratorium, elk controleorganisme en iedere persoon die beroepshalve sanitair toezicht houdt op het veebedrijf. Op die manier is ook de controleur van de OCI die de audit voor de sectorgids uitvoert, verplicht situaties te melden die een gevaar voor de voedselveiligheid zouden kunnen inhouden. 18

19 3 algemene Bepalingen Transport van dieren Dit hoofdstuk is alleen van toepassing voor veehouders die zelf hun eigen dieren vervoeren. Van zodra u dieren van iemand anders vervoert wordt dit beschouwd als commercieel transport en heb je hiervoor een toelating nodig. Dit valt buiten deze sectorgids. Toelating vervoerder Meestal heb je als vervoerder geen toelating nodig. Dat is zo als aan al de volgende voorwaarden voldaan is: Transport van eigen dieren Zelf uitvoeren of vergezellen Met eigen voertuig of lichte aanhangwagen (<750kg) Verplaatsingsafstand <50km. Verplaatsingsafstand: Indien het transport gebeurt in het kader van de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld verplaatsen van dieren van en naar de weide, stal, kliniek, prijskamp enz., waarbij geen dieren verhandeld, verkocht of aangekocht worden, dan geldt deze afstandsbeperking NIET. Indien dieren om commerciële redenen getransporteerd worden, bijvoorbeeld naar het slachthuis of een veemarkt, dan is WEL een toelating als vervoerder nodig indien de afgelegde afstand groter is dan 50 km. De toelating als vervoerder moet aangevraagd worden bij de PCE door middel van een aanvraagformulier. Contacteer uw PCE indien u hierover meer informatie wenst. Gekeurd vervoermiddel Transportmiddelen moeten geschikt zijn voor het transport van dieren. Wanneer je geen toelating als vervoerder nodig hebt, is ook een keuring van het transportmiddel niet nodig. Administratieve formaliteiten bij transport Bij transport van eigen dieren naar het slachthuis of van en naar een veemarkt, moet u rekening houden met volgende administratieve verplichtingen: Hou een register bij per vervoerde diersoort. Het register kan opgemaakt worden op papier of op computer. Registreer de aanvoer of afvoer van de vervoerde dieren in Sanitel. Voor diersoortspecifieke bepalingen betreffende het vervoer zie bij de respectievelijke diersoorten. Dierengezondheid bij transport Zieke of gewonde dieren mogen niet vervoerd worden, tenzij in volgende uitzonderingsgevallen: het vervoer veroorzaakt geen onnodig lijden, het vervoer van individueel dier met het oog op diergeneeskundige verzorging. Opmerking: Indien u inderdaad een toelating nodig heeft dan valt deze activiteit niet onder deze gids. Wilt u als transporteur toch van de bonus op de FAVV-heffing profiteren dan moet u dit commercieel transport laten valideren door het FAVV. 19

20 3 algemene Bepalingen Dierenwelzijn Zie erop toe dat het welzijn van de dieren wordt gegarandeerd tijdens laden, transport en lossen. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar: Hanteer een rustige rijstijl om geen bijkomende stress te veroorzaken. Het gebruik van kalmeermiddelen en elektrische drijfmiddelen is verboden. Ga na of de dieren in kwestie geschikt zijn voor en bestand zijn tegen het vervoer. Uitrusting en hygiëne Tijdens het transport moeten dieren over voldoende ruimte beschikken om in hun natuurlijke houding rechtop te kunnen blijven staan. De dieren moeten worden beschermd tegen de bewegingen van het vervoermiddel, bijvoorbeeld door tussenschotten. Vervoermiddelen moeten steeds worden gereinigd en ontsmet in de volgende situaties op verzamelcentra indien na het lossen opnieuw dieren worden geladen, voordat een leeg voertuig het slachthuis verlaat - op een daarvoor ingerichte plaats van het slachthuis, met een bewijs van de uitbater van het slachthuis dat de reinigingsinstallatie van het slachthuis werd gebruikt; Dit wordt genoteerd in een ontsmettingsregister reiniging en ontsmetting vóór het vervoer van dieren, indien voorafgaand een vervoer werd gedaan van producten die de gezondheid van de dieren kunnen aantasten. Het is in elk geval aan te bevelen om het vervoermiddel na elk transport grondig te reinigen en te ontsmetten. Externe vervoermiddelen worden alleen op veebedrijven toegelaten wanneer zij visueel proper zijn. rechten foto Filière Porcine Wallonne 20

IKM Integrale Kwaliteitszorg Melk IKM-LASTENBOEK

IKM Integrale Kwaliteitszorg Melk IKM-LASTENBOEK IKM Integrale Kwaliteitszorg Melk IKM-LSTENOEK 01/01/2014 ersie 7 Lastenboek IKM-productie 01/01/2014 ersie 7 1/89 Inhoudstabel 1. INLEIDING... 5 1.1. Toepassingsgebied... 5 1.2. Kwaliteitspolitiek en

Nadere informatie

Gids. voor goede Bijenteeltpraktijken

Gids. voor goede Bijenteeltpraktijken Gids voor goede Bijenteeltpraktijken In toepassing van Verordening (EG) nr. 1234/2007 en 917/2004 Gids voor goede Bijenteeltpraktijken Deze gids werd gerealiseerd in het kader van de wetgeving betreffende

Nadere informatie

EU Verordening 1/2005. Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is belangrijk

EU Verordening 1/2005. Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is belangrijk EU Verordening 1/2005 Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is belangrijk 2012 Introductie Hoe gebruikt u deze brochure? Jaarlijks worden miljoenen dieren dwars door Europa in vrachtwagens

Nadere informatie

Vegaplan Standaard voor de PRIMAIRE PLANTAARDIGE PRODUCTIE

Vegaplan Standaard voor de PRIMAIRE PLANTAARDIGE PRODUCTIE Vegaplan Standaard voor de PIMAIE PLANTAADIGE PODUCTIE OVPG vzw AGOFONT Overlegplatform voor de Verwerking van en handel in Plantaardige grondstoffen en producten Tervurenlaan182 B-1150 Brussel Tel: +32

Nadere informatie

> 2 Mestbank helpt starters op weg

> 2 Mestbank helpt starters op weg STARTERSBROCHURE > 2 Mestbank helpt starters op weg 3 < Bent u land- of tuinbouwer, of bent u op een andere manier actief in de agrarische sector? Dan kan deze brochure u op weg helpen doorheen uw rechten

Nadere informatie

STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW. Deel 2 HOEVEZUIVEL VERKOOP EN VERWERKING

STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW. Deel 2 HOEVEZUIVEL VERKOOP EN VERWERKING STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW Deel 2 HOEVEZUIVEL VERKOOP EN VERWERKING 2 Voorwoord: Hoevezuivel: booming business? Hoeve- en zuivelproducten : twee begrippen die aanspreken. Daarom is

Nadere informatie

STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW. Deel 1 HOE BEGIN JE ERAAN?

STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW. Deel 1 HOE BEGIN JE ERAAN? STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW Deel 1 HOE BEGIN JE ERAAN? November 2011 Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland 2 Voorwoord: Land- en

Nadere informatie

Zo garandeert Colruyt u op elk moment kwaliteitsvlees

Zo garandeert Colruyt u op elk moment kwaliteitsvlees Zo garandeert Colruyt u op elk moment kwaliteitsvlees Gegarandeerde traceerbaarheid, van bij de kweker tot in de beenhouwerij, dankzij de Sanitel-kaart. Een uiterst streng lastenboek voor elke vleessoort.

Nadere informatie

Inhoud. Algemene informatie. Missie en waarden Strategische doelstellingen Organisatiestructuur Bestuurs- en adviesorganen Tijdlijn 2011

Inhoud. Algemene informatie. Missie en waarden Strategische doelstellingen Organisatiestructuur Bestuurs- en adviesorganen Tijdlijn 2011 Jaarverslag 2011 Dierengezondheidszorg Vlaanderen Inhoud 3 Voorwoord 4 Algemene informatie 5 6 9 11 16 Missie en waarden Strategische doelstellingen Organisatiestructuur Bestuurs- en adviesorganen Tijdlijn

Nadere informatie

Hygiënecode Ambulante Handel

Hygiënecode Ambulante Handel Hygiënecode Ambulante Handel Verkoop Eet- en Drinkwaren Versie 1 HYGIËNECODE AMBULANTE HANDEL 1 CODEHOUDER Naam bedrijf Exploitant CRK-nummer Adres Postcode/woonplaats Met de ondertekening van deze code

Nadere informatie

WILSVERKLARING TOT EUTHANASIE. V.O.C. Mechelen

WILSVERKLARING TOT EUTHANASIE. V.O.C. Mechelen WILSVERKLARING TOT EUTHANASIE V.O.C. Mechelen INLEIDING... 3 1. EUTHANASIE 1.1. Wat is euthanasie?...4 1.2. Is het stopzetten van een behandeling euthanasie?...4 1.3. Is het toedienen van hoge dosissen

Nadere informatie

FAQ Richtsnoer GDP December 2013 DEFINITIES

FAQ Richtsnoer GDP December 2013 DEFINITIES FAQ Richtsnoer GDP December 2013 DEFINITIES MA : Vergunning voor het in de handel brengen (Marketing Authorisation) Certificaat ATP (Accord Transport Perissables): geldt voor internationaal vervoer met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden worden u aangeboden door uw Erkende Verhuizer.

ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden worden u aangeboden door uw Erkende Verhuizer. ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden worden u aangeboden door uw Erkende Verhuizer. Algemene voorwaarden 2006 versie 2012 Binnenkort gaat u verhuizen Binnenkort gaat u verhuizen en natuurlijk

Nadere informatie

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Mag de arbeidsgeneesheer informatie opvragen bij mijn huisarts? Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing van de arbeidsgeneesheer? Kan de controlearts

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

Bescherming van persoonsgegevens in België

Bescherming van persoonsgegevens in België Bescherming van persoonsgegevens in België Inhoudsopgave Inleiding... 3 Enkele nuttige definities... 5 Voorafgaande formaliteit... 8 Verzameling van gegevens... 10 Onder welke voorwaarden mogen persoonsgegevens

Nadere informatie

Veiligheid van speelterreinen. Sylvie Thenard - Fotolia.com

Veiligheid van speelterreinen. Sylvie Thenard - Fotolia.com Veiligheid van speelterreinen Sylvie Thenard - Fotolia.com Veiligheid van speelterreinen Een praktische leidraad voor uitbaters 3 e uitgave 1 Colofon Auteurs (1e editie): Jeroen Bos, Jan Deconinck, Peter

Nadere informatie

Zo doende 2013. lzijn, ziekte, vis, veiligheid, fok, orging, gedrag, toezicht, vaccin, ging, vaccin, toezicht, medicijn,

Zo doende 2013. lzijn, ziekte, vis, veiligheid, fok, orging, gedrag, toezicht, vaccin, ging, vaccin, toezicht, medicijn, Zo doende 2013 Jaaroverzicht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit over dierproeven en proefdieren lzijn, ziekte, vis, veiligheid, fok, chnologie, muis, toezicht, wet, orging, gedrag, toezicht,

Nadere informatie

Het Tariferingsbureau 2003-2008

Het Tariferingsbureau 2003-2008 Het Tariferingsbureau 2003-2008 2 Tariferingsbureau Auto Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Tabellen en grafieken... 4 Inleiding... 5 Hoofdstuk I Opdrachten en werking... 7 A. Algemeen... 7 1. Opdracht van

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE INSTELLINGEN EN BEVOLKING - DIENST BEVOLKING EN IDENTITEITSKAARTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN BETREFFENDE HET HOUDEN VAN DE BEVOLKINGSREGISTERS

Nadere informatie

Zo doende 2012. lzijn, ziekte, vis, veiligheid, fok, orging, gedrag, toezicht, vaccin, ging, vaccin, toezicht, medicijn,

Zo doende 2012. lzijn, ziekte, vis, veiligheid, fok, orging, gedrag, toezicht, vaccin, ging, vaccin, toezicht, medicijn, Zo doende 2012 Jaaroverzicht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit over dierproeven en proefdieren lzijn, ziekte, vis, veiligheid, fok, chnologie, muis, toezicht, wet, orging, gedrag, toezicht,

Nadere informatie

TENTOONSTELLINGSREGLEMENT

TENTOONSTELLINGSREGLEMENT TENTOONSTELLINGSREGLEMENT Dit reglement bestaat uit twee delen: A. het Reglement voor de Open tentoonstellingen (ROT) Open tentoonstelling Nationale tentoonstelling Bijzondere open tentoonstelling (Bondstentoonstellingen

Nadere informatie

De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers. Vrijwilligers & Verzekeringen

De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers. Vrijwilligers & Verzekeringen De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers Vrijwilligers & Verzekeringen Inhoudstafel A p. 2 p. 4 4 6 6 p. 9 9 10 13 17 18 23 23 23 De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers

Nadere informatie

Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE

Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE Deze brochure kwam tot stand met de steun van de Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling in

Nadere informatie

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 VLAAMS GEWEST Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 2 Inleiding Met pensioen gaan is een ingrijpende

Nadere informatie

DOORLOPENDE ENQUÊTE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN 2011 HANDLEIDING 1 ALGEMENE INFORMATIE

DOORLOPENDE ENQUÊTE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN 2011 HANDLEIDING 1 ALGEMENE INFORMATIE Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Centrum voor dataverzameling Enquêtes bij burgers Simón Bolívarlaan 30-1000 Brussel http://statbel.fgov.be DOORLOPENDE ENQUÊTE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN

Nadere informatie

VIJANDEN van gewassen en hun beheersing

VIJANDEN van gewassen en hun beheersing VIJANDEN van gewassen en hun beheersing 2014-2015 47ste uitgave ONDERZOEK & ADVIES IN LAND-& TUINBOUW INAGRO vzw Ieperseweg 87 8800 RUMBEKE (ROESELARE) T 051 27 32 00 F 051 24 00 20 E info@inagro.be Vijanden

Nadere informatie

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD polisvoorwaarden Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model MV 03.2.30 D Inhoud Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? 2

Nadere informatie