TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007"

Transcriptie

1 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Fan Media B.V. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 Curator : mr. J. Lensink Rechter-Commissaris : mr. H.M. Patijn Verslagperiode : 18 april 2007 tot en met 31 juli 2007 Bestede uren verslagperiode : 330 uur en 30 minuten (bijlage 1) Bestede uren totaal : 292 uur en 30 minuten Referentie curator : Algemeen Besprekingen curator Teneinde duidelijkheid te verkrijgen in de situatie waarmee de curator wordt geconfronteerd heeft hij vele besprekingen met belanghebbenden terzake gevoerd. De curator heeft (onder meer) gesproken met de bestuurders van Fan Media BV (hierna: Fan Media ), de heer W.J. Herselman en de heer P.E. Kuiken, respectievelijk bij gestaan door de heer F. Butselaar en mr R.B.H. Beune. Ook heeft de curator gesprekken gehad met twee voormalig werknemers van Fan Media BV - de heer R.H.J. Ramselaar en mevrouw B.H. Schenk -, met RTL, met één van de curatoren van de Landis faillissementen en met de voormalig financieel directeur van Fan Media BV., de heer L. van Hese. Voorzover van belang zal de curator in het navolgende nader op de diverse gesprekken ingaan. 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Bestuur Blijkens de gegevens uit het Handelsregister en uit het systeem van het Ministerie van Justitie Vennoot 98 is Fan Holding sinds 13 maart 2001 bestuurder van Fan Media. Tot 18 december 2006 waren Finance It B.V. en Pinball Beheer B.V. de bestuurders van Fan Holding. De natuurlijke personen achter deze vennootschappen zijn respectievelijk de heren P.E. Kuiken en J.W. Herselman. Zij waren, naar de curator heeft begrepen, ook daadwerkelijk de bestuurders van Fan Media tot 18 december 2006 en zij hebben in ieder geval ieder voor zich het beleid van de vennootschap bepaald of mede bepaald als ware zij bestuurder. Per 18 december 2006 is de Stichting De Doorstroom de bestuurder van Fan Holding. De heer Van der Pluijm is sinds 20 juli 2006 bestuurder van de Stichting De Doorstroom. Aandeelhouders In aanvulling op hetgeen de curator in zijn vorige verslag heeft vermeld, merkt hij ter zake het volgende op.

2 Tot 16 januari 2007 was Fan Holding B.V. enig aandeelhouder van Fan Media. De aandelen in Fan Holding zijn verdeeld over vier entiteiten, waaronder Finance It B.V. en Pinball Beheer B.V. Op 16 januari 2007 zijn de aandelen in Fan Media overgedragen aan de Stichting De Doorstroom en is zij de enig aandeelhouder van Fan Media. De Stichting De Doorstroom heeft de aandelen voor 1,- van Fan Holding verworven. De curator heeft aan zowel de heer Kuiken als aan de heer Van der Pluijm gevraagd hem kopieën van de akte van aandelenoverdracht en het aandeelhoudersregister van Fan Media toe te sturen, maar van geen van beide mocht de curator tot dusverre iets ontvangen. De heer Van der Pluijm liet de curator weten dat de heer Kuiken hem heeft gezegd dat op 18 december 2006 geen personeel in dienst was bij Fan Media en dat Fan Media geen activiteiten meer verrichtte. De heer Van der Pluijm heeft de curator gezegd dat hij nog nooit enige (rechts)handeling heeft verricht voor of ten behoeve van Fan Media. De activiteiten van de heer Van der Pluijm zouden in zijn algemeenheid bestaan uit het saneren en (weer) verkopen van niet-actieve vennootschappen. Achtergronden / activiteiten Fan Media In 2000 heeft de heer Herselman zijn toenmalige onderneming Tenfold verkocht en overgedragen aan B.V. B.V. is op 20 juli 2004 failliet gegaan waarbij mr. C.M. Molhuysen is aangesteld tot curator. Zoals de curator reeds in zijn eerste openbaar verslag heeft vermeld, zouden volgens mr. Molhuysen de activiteiten van B.V. voor datum faillissement in verband met de financiële reorganisatie in twee delen zijn overgedragen aan Fan Media. Mr. Molhuysen heeft terzake de Actio Pauliana ingeroepen. Uiteindelijk heeft één en ander geleid tot een doorstart van de onderneming die voorheen in B.V. werd gedreven in Fan Media. Fan Media verkreeg een licentie voor onbepaalde tijd om auto, motor, digitaal, klus, woon en tuin TV programma afleveringen, websites en webmagazines te produceren dan wel te onderhouden. Fan Media heeft vervolgens de productie te hand genomen. Op grond van de verstrekte licentie maakte Fan Media (onder meer) vier televisieprogramma s te weten Woon & Klus Magazine, Tuinmagazine, Auto-experience and Bike-experience. Deze programma s werden aan RTL geleverd en door RTL uitgezonden. De druk van de Belastingdienst werd steeds groter als gevolg van de grote betalingsachterstand, ondanks de met de bestuurder van Fan Media, de heer Kuiken, getroffen regeling. Dientengevolge heeft de heer Kuiken naar zijn zeggen op dat moment besloten alle rechten die aan Fan Media in licentie waren gegeven terug te trekken. Vervolgens is de heer Van der Pluijm, althans door hem beheerde Stichting De Doorstroom, benoemd tot directeur van Fan Media. Later zijn aan de heer Van der Pluijm / Stichting De Doorstroom ook de aandelen van Fan Media verkocht en geleverd. Nadien heeft de heer Kuiken naar zijn zeggen de vennootschap en de lopende zaken overgedragen aan de heer Rijnberk en de heer Van der Pluijm. De heer Kuiken heeft de activiteiten van Fan Media ondergebracht (voortgezet) in een viertal nieuwe entiteiten, Fan Rechten B.V., Fan Europe B.V., Fan Interactive Media B.V. en Fan TV-Productions B.V. die alle door hem (direct of indirect) worden aangestuurd. Aldus worden door deze entiteiten dezelfde tv-programma s geproduceerd als destijds binnen Fan Media en ook deze programma s worden aan RTL aangeboden en door haar uitgezonden. De vraag van de van de curator aan de

3 heer Kuiken of er voor de overdracht van de onderneming van Fan Media aan deze groep iets is betaald, beantwoordde hij ontkennend en vulde aan dat er anders in de licentieovereenkomst staat vermeld. 1.2 Winst en verlies Administratie Op verzoek van de heer Kuiken heeft de heer Van Hese, de toenmalige financieel directeur van Fan Media, de administratie aan de heer Van der Pluijm overgedragen door deze te plaatsen in een van Shurgard gehuurde box in Nieuwegein. Volgens de heer Kuiken is de administratie tot 18 december 2006 bij. De heer Van der Pluijm heeft de curator gezegd dat hij nooit bij Shurgard is geweest en naar de administratie heeft omgekeken. De Belastingdienst heeft de administratie van Fan Media onderzocht. De Belastingdienst heeft de curator laten weten dat relevante onderdelen van de administratie van Fan Media niet aanwezig blijken te zijn. Zo zijn (ondermeer) de door Fan Media gesloten contracten, de notulen van onder andere management- en directievergaderingen en bestanden niet aanwezig. Daarnaast blijken de bankafschriften van de op naam van Fan Media staande bankrekeningen niet aanwezig. De curator heeft de heer Kuiken gevraagd de ontbrekende documenten alsnog aan te leveren maar blijkt hiertoe om uiteenlopende redenen niet in staat. Naar zeggen van de heer Van Hese maakt Fan Media gebruik voor het leveren van e- mail, databestanden en administratie van de diensten van Publicsoft B.V. te De Meern. Alle geautomatiseerde data, waaronder ook de notulen, zou bij Publicsoft B.V. aanwezig zijn. De curator heeft Publicsoft B.V. terzake aangeschreven. Op het de curator bekende adres van Publicsoft B.V., blijkt thans SmartApps B.V. gevestigd te zijn. SmartApps B.V. heeft de curator telefonisch laten weten een deel van Publicsoft B.V. te hebben overgenomen, waaronder de door de curator verzochte informatie. SmartApps B.V. is bereid deze informatie te verschaffen tegen betaling van ,-. De curator heeft de heer Kuiken gewezen op zijn verplichting als bestuurder om de curator de betreffende informatie te verschaffen en is terzake in afwachting van een bericht. Alle papieren correspondentie voor zover aanwezig, zal volgens de heer Van Hese opgeslagen staan bij Shurgard, daar heeft de curator het niet aangetroffen. Zowel Publicsoft B.V. als SmartApps B.V. blijken gelieerd te zijn aan de heer Kuiken. 1.3 Balanstotaal Zie Lopende procedures 1.5 Verzekeringen Zoals de curator in zijn eerste verslag opmerkte, lopen er voorzover hem bekend geen verzekeringen op naam van Fan Media. Wel merkt de curator in dit kader op dat nadat (de onderdelen van) de onderneming die werd gedreven in Fan Media was overgedragen aan de vier voornoemde entiteiten er door deze entiteiten verzekeringen werden afgesloten op naam van Fan Media. De betreffende crediteuren hebben vervolgens hun vorderingen bij de curator ingediend.

4 1.6 Huur 1.7 Oorzaken faillissement 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement 2.2 Aantal in jaar voor faillissement Per (31) december 2006 had Fan Media circa 72 personen in (loon)dienst. Deze werknemers zijn per 1 januari 2007 in dienst getreden bij Fan Interactive Media B.V. of Fan TV-Productions B.V., zulks afhankelijk van de discipline van de betrokkene. Circa 30 werknemers zijn in dienst getreden bij Fan-Productions B.V. en circa 42 personen zijn in dienst getreden bij Fan Interactive Media B.V. De arbeidsovereenkomst tussen Fan Media B.V. en de heer Ramselaar zou eveneens eindigen per 31 december Deze afspraak is echter niet schriftelijk vastgelegd en wordt door de heer Ramselaar betwist. Bij beschikking van 31 september 2006 heeft de kantonrechter te Hilversum aan een ex-werkneemster van Fan Media, mevrouw B.H. Schenk, een ontbindingsvergoeding toegekend van ,- bruto. Deze vergoeding is niet voldaan door Fan Media. De advocaat van mevrouw Schenk heeft de vordering inmiddels ter registratie ingediend vermeerderd met de wettelijke rente en de kosten van betekening Datum ontslagaanzegging(en) 3. Activa Onroerende zaken Niet van toepassing. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving Zoals de curator in zijn vorige verslag heeft aangegeven heeft de Belastingdienst voorafgaand aan het faillissement op 9 en 13 februari 2006 voor een bedrag circa ,- (bodem) beslag gelegd onder Fan Media. Tegen deze beslaglegging is op 14 februari 2006 geageerd door de toenmalig financieel directeur van Fan Media, de heer L.van Hese. Op 9 februari 2007 is deze beslaglegging verzet ex artikel 435 Rv aangetekend. De roerende zaken zouden geen eigendom zijn van Fan Media maar van Finance It B.V. en van Pinball Beheer B.V..

5 Omdat de goederen zich ten tijde van de beslaglegging op bodem van Fan Media bevonden, stelt de curator zich op het standpunt dat deze goederen in de boedel vallen, totdat een derde hem aantoont eigenaar te zijn. Dat geldt voor de zaken die in onder het beslag van de Belastingdienst vallen, maar ook voor de overige zaken van Fan Media. De curator heeft bovendien aanwijzingen dat een deel van de zaken in ieder geval aan Fan Media in eigendom toebehoort en niet aan Finance It B.V., Pinball Beheer B.V. of Fan Holding B.V. De curator heeft de heer Kuiken verzocht de goederen af te geven vóór uiterlijk voor 25 juli Aan dit verzoek heeft de heer Kuiken geen gehoor gegeven. 3.6 Verkoopopbrengst Vooralsnog niet van toepassing. 3.7 Boedelbijdrage Vooralsnog niet van toepassing. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus De curator zal de belangen van de fiscus terzake behartigen. Voorraden / onderhanden werk Vooralsnog niet van toepassing. Andere activa 3.12 Beschrijving Het Benelux Merkenbureau heeft de curator laten weten dat er op naam van Fan Media B.V. geen merken staan geregistreerd. Voorts heeft de Stichting Internet Domeinnaamregistratie (hierna: SIDN ) de curator laten weten dat er één actieve domeinnaam staat geregistreerd op naam van Fan Media, te weten Ook heeft de SIDN de curator een overzicht verschaft van de domeinnamen die vanaf oktober 2006 tot datum faillissement op naam van Fan Media stonden. Uit dit overzicht blijkt dat Fan Media 12 domeinnamen circa een half jaar voor datum faillissement heeft overgedragen aan een Fan Media gelieerde onderneming Fan Rechten B.V. De curator gaat hier nader op in onder Verkoopopbrengst Vooralsnog niet van toepassing. Boedelactief 3.14 Stand van de boedel Het saldo bij de Kasbank bedraagt thans ,23 (bijlage 2).

6 4. Debiteuren 5. Bank / zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) Vooralsnog heeft geen enkele Bank een vordering bij de curator ingediend. Naast de bij de ING Bank en de Rabobank aangehouden rekeningen blijkt Fan Media ook een tweetal rekeningen aan te houden bij de ABN AMRO. Het totale batig saldo van deze rekeningen bedraagt 7,29. Op verzoek van de curator heeft de ING Bank (een deel) van de na datum faillissement binnengekomen betalingen, zijnde een bedrag van ,-, overgemaakt naar de rekening derdengelden van de curator. Dit bedrag wordt thans overgemaakt naar de faillissementsrekening en de curator merkt terzake het volgende op. De curator wordt met enige regelmaat benaderd door crediteuren van Fan Interactive Media B.V., Fan Rechten B.V., Fan TV-Productions B.V. en/of Fan Europe B.V. met het verzoek om een op rekening van Fan Media overgemaakt bedrag te restitueren. De betreffende crediteur blijkt een aan één van de voornoemde entiteiten verschuldigd bedrag per abuis te hebben overgeboekt naar Fan Media. In het geval het betreffende bedrag voor datum faillissement is overgemaakt naar Fan Media, kan de betreffende crediteur zijn/haar vordering bij de curator indienen. In het geval het een betaling na datum faillissement betreft, is deze onverschuldigd gedaan en stort de curator op verzoek het betreffende bedrag terug. In kader van voorgaande zal de curator het bedrag van ,- op de faillissementsrekening reserveren. 5.2 Leasecontracten Uit de stukken die de curator tot zijn beschikking heeft, blijkt dat de in het verleden op Fan Media afgesloten lease-overeenkomsten voor datum faillissement op naam Fan Interactive Media B.V. zijn gesteld. De curator gaat hier onder 7.6 nader op in. Met betrekking tot de op naam van Fan Media gesloten financial lease-overeenkomst met BMW Group Financial Services inzake een BMW X5 3.od merkt de curator op dat de auto door de politie Amsterdam Amstelland op 11 mei 2007 in beslag is genomen. In tegenstelling tot hetgeen de bestuurder van deze auto aan de curator had verklaard, bevond deze auto zich derhalve niet in Spanje maar in Nederland. De auto bleek flink beschadigd te zijn. In overleg met de curator heeft BMW Group Financial Services de auto opgehaald en laten taxeren. De curator is in afwachting van een kopie van het taxatierapport. Ook wist BMW Group Financial Services de curator te melden dat zij inmiddels een bod van ,- hebben ontvangen. BMW Group Financial Services tracht thans een hoger bod te realiseren. BMW Group Financial Services zal vervolgens in overleg met de curator de auto verkopen. In dit kader is van belang dat er een realtief laag bedrag nog betaald dient te worden aan BMW Group Financial Services teneinde de eigendom van de auto in de boedel te verkrijgen.

7 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten Doorstart 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht Op grond van de thans de curator ter beschikking staande administratie kan niet worden geoordeeld dat Fan Media heeft voldaan aan haar boekhoudplicht. Zoals hierboven reeds is opgemerkt is de curator nog in afwachting van aanvullende administratie. 7.2 Depot jaarrekeningen 7.3 Goedkeurende verklaring accountant Vooralsnog heeft de curator ten gevolge van een onvolledige administratie niet na kunnen gaan of een goedkeurende verklaring van een accountant terzake vereist was en zo ja, of deze aanwezig was. 7.4 Stortingsverplichting aandelen Tot op heden is de curator niet in het bezit van het aandeelhoudersregister. Zie hetgeen onder 1.1 is opgemerkt. 7.5 Onbehoorlijk bestuur Als bestuurder van Fan Media, althans als degene die binnen Fan Media de feitelijke leiding had, heeft de heer Kuiken naar het voorlopig oordeel van de curator zijn taak kennelijk onbehoorlijk vervuld door de onderneming van Fan Media om niet over te dragen aan Fan Interactive Media B.V., Fan TV Productions B.V., Fan Europe B.V. en Fan Rechten B.V. De heer Kuiken wist tenslotte dat na deze overdracht(en) voor Fan Media slechts schulden resteerden. Geen redelijk denkend bestuurder zal onder dezelfde omstandigheden aldus hebben gehandeld, temeer niet omdat de financiële situatie van Fan Media in het derde kwartaal van 2006 al deplorabel was. De overdracht van de activa is naar de mening van de curator een belangrijke oorzaak van het faillissement van Fan Media, omdat Fan Media door de overdracht(en) de mogelijkheid werd ontnomen om inkomsten te generen. Fan Media heeft over de jaren 2002 en 2003 niet een volledige jaarrekening opgemaakt en gedeponeerd. Volgens de bij de Kamer van Koophandel bekende gegevens staat er over voornoemde jaren de aantekening maand einde boekjaar 6, hetgeen inhoudt dat er slechts over een periode van 6 maanden stukken zijn opgesteld en gepubliceerd. Daarnaast is er over het jaar 2004 geen jaarrekening gedeponeerd en is er over 2005 slecht een voorlopige jaarrekening gedeponeerd. De curator stelt dan ook vast dat het

8 bestuur van Fan Media niet heeft voldaan aan zijn boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW en publicatieplicht ex artikel 2:394 BW. Hierdoor treed een dubbel wettelijk vermoeden in; het onweerlegbare vermoeden dat er sprake is van een onbehoorlijke taakvervulling en het weerlegbare vermoeden dat deze onbehoorlijke taakvervulling oorzaak is geweest van het faillissement (art. 2:248 BW). Bij brief van 8 juni 2007 heeft de curator de heer Kuiken in zijn hoedanigheid van bestuurder van Fan Media uithoofde van artikel 2:248 en subsidiair uit hoofde van artikel 2:9 BW aansprakelijk gesteld voor het bedrag van de schulden van de vennootschap. Dit tekort is vooralsnog begroot op een bedrag van ,69. De curator is voornemens een bodemprocedure te entameren teneinde de aansprakelijkheid van de heer Kuiken in rechte vast te stellen en betaling van het tekort in de boedel af te dwingen. De curator is terzake in afwachting van een inhoudelijke reactie van de advocaat van de heer Kuiken. Ter voorbereiding op voornoemde procedure heeft de curator een verzoekschrift tot het houden van een voorlopige getuigenverhoor opgesteld en is thans in afwachting van het akkoord van de rechter-commissaris om het verzoekschrift bij de Rechtbank te Amsterdam in te dienen. 7.6 Paulianeus handelen De onverplichte overdracht van de (diverse onderdelen van de) onderneming van Fan Media aan Fan Interactive Media B.V., Fan TV-Productions B.V., Fan Rechten B.V. en/of Fan Europe B.V. acht de curator paulianeus in de zin van artikel 42 Fw. De curator kan ten behoeve van de boedel elke rechtshandeling die de schuldenaar voor de faillietverklaring onverplicht heeft verricht en waarvan deze bij dit verrichten wist of behoorde te weten dat daarvan benadeling van de schuldeisers het gevolg zou zijn, door een buitengerechtelijke verklaring vernietigen. De curator is voornemens dit op korte termijn te doen. Nu de overdracht is verricht binnen één jaar voor de faillietverklaring en Fan Media zich niet reeds voor de aanvang van die termijn daartoe had verplicht, wordt de wetenschap van benadeling, behoudens tegenbewijs, vermoed aan beide zijden te bestaan, zulks gezien het bepaalde in art 43 lid 1, ten 5e en ten 6e Fw en het feit dat de heer Kuiken van zowel Fan Media, als van Fan Interactive Media B.V., Fan TV-Productions B.V., Fan Europe B.V. en Fan Rechten B.V. direct of indirect aandeelhouder en/of bestuurder is. In dit kader heeft de curator een organogram opgesteld waaruit bovenstaande duidelijk blijkt. De curator heeft de toestemming van de rechter commissaris de paulianeuze overdracht(en) zowel buiten als in rechte te vernietigen. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen De curator zal bij dit tweede openbaar verslag de rechter-commissaris verzoeken een voorschot op zijn salaris vast te stellen. 8.2 Preferente vordering van de fiscus Vooralsnog heeft de Fiscus een preferente vordering ingediend van , Preferente vordering van het UWV

9 De UWV heeft in tegenstelling tot hetgeen de curator in het vorige verslag heeft vermeld vooralsnog geen vordering ingediend. 8.4 Andere preferente vorderingen Een voormalig werkneemster van Fan Media heeft een preferente vordering van ,- bij de curator ingediend. Zie hetgeen is opgemerkt onder punt Aantal concurrente crediteuren Inmiddels hebben zich 61 concurrente crediteuren bij de curator gemeld. Een lijst van de per heden bij de curator bekende ingediende vorderingen treft u als (bijlage 3) aan. 8.6 Bedrag concurrente crediteuren In totaal hebben de concurrente crediteuren voor een bedrag van ,26 aan vorderingen ingediend. 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Gezien de hoogte van de preferente vorderingen ziet het er vooralsnog naar uit dat dit faillissement naar alle waarschijnlijkheid wordt afgewikkeld ex artikel 137a e.v. Fw (vereenvoudigde afwikkeling). 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faillissement Niet bekend 9.2 Plan van aanpak De curator zal zich de komende periode met name gaan bezighouden met het paulianeuze karakter van de overname van de onderneming die werd gedreven in Fan Media en met de persoonlijke aansprakelijkheid van heer Kuiken. 9.3 Indiening volgend openbaar verslag De curator zal over 3 maanden zijn volgend openbaar verslag indienen. J. Lensink, curator

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Sercan Mode B.V. Faillissementsnummer : 06.574 Datum uitspraak : 10 oktober 2006 Curator : mr N.P. Klein Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven).

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven). FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 15 Datum: 3 juni 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

Verslagperiode : 15 december 2009 tot 10 maart 2010

Verslagperiode : 15 december 2009 tot 10 maart 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG van de curator in het faillissement van PALM INVEST BV (en Stichting Garantiegelden Palm Invest) Verslag nummer: 2 Datum: 10 maart 2010 Mededeling: De openbare faillissementsverslagen

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IDEAL IT Solutions

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

Gegevens gefailleerde 1 : de naamloze vennootschap Refining & Trading Holland N.V. (hierna: North Refinery ) KvK-nr: 02334629

Gegevens gefailleerde 1 : de naamloze vennootschap Refining & Trading Holland N.V. (hierna: North Refinery ) KvK-nr: 02334629 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd.

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73a FW nummer: 1 Gegevens onderneming : Naam: All Glas Almere B.V. Faillissementsnummer : 16/13/265F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator : mr.drs. G. Kuijper Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Datum uitspraak : 24 maart 2009 : Mr. R.G.F. Lammers. Personeel gemiddeld aantal : 0

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Datum uitspraak : 24 maart 2009 : Mr. R.G.F. Lammers. Personeel gemiddeld aantal : 0 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Freeez B.V. Faillissementsnummer : C/01/09/217 F Datum uitspraak : 24 maart 2009 Curator : Mr. R.G.F.

Nadere informatie

Mededeling: de openbare faillissementsverslagen in het faillissement van Palm Invest B.V. worden online gepubliceerd op de website www.vandiepen.com.

Mededeling: de openbare faillissementsverslagen in het faillissement van Palm Invest B.V. worden online gepubliceerd op de website www.vandiepen.com. FAILLISSEMENTSVERSLAG van de curator in het faillissement van PALM INVEST B.V. (en Stichting Garantiegelden Palm Invest) Nummer verslag : 4 Datum : 9 september 2010 Mededeling: de openbare faillissementsverslagen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 22 augustus 2013 Gefailleerde Budé Employability B.V. Faillissementsnummer F 12/199 Datum uitspraak 4 april 2012 Curator mr. G.A. van Genderen Faillissementsmedewerker

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14 Gegevens onderneming : De heer Pierre Joseph Janssen, h.o.d.n. Tandheelkundig Centrum Schimmert (B.V. i.o.) Faillissementsnummer : 13/177F Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 20 mei 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 20 mei 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 20 mei 2014 Gegevens failliet: de heer Rijcko Littooij geboren op 2 mei 1983 te Almelo voorheen wonende aan de Gaarden 22, 7607 MJ te Almelo, thans wonende aan de

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015

GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015 GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag) Datum: 13 mei 2015. Gegevens onderneming: FGB Uitzendgroep B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/1109 F Datum uitspraak:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015 Openbaar faillissementsverslag ex artikel 73a Fw Datum: 20 januari 2015 Nummer: tien Gegevens onderneming : Nedexco Logistics B.V. Faillissementsnummer : F 02/12/194 Datum uitspraak : 19 maart 2012 Curator

Nadere informatie

De inhoud van de papieren versie van het verslag is identiek aan de inhoud van de digitale versie zoals die aan de Rechtbank is verzonden.

De inhoud van de papieren versie van het verslag is identiek aan de inhoud van de digitale versie zoals die aan de Rechtbank is verzonden. De inhoud van de papieren versie van het verslag is identiek aan de inhoud van de digitale versie zoals die aan de Rechtbank is verzonden. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 30 maart 2011 Gegevens

Nadere informatie