Nieuwe btw-regels voor digitale diensten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwe btw-regels voor digitale diensten"

Transcriptie

1 NIEUWS BRIEF [FISCAAL] Nummer 1 Nieuwe btw-regels voor digitale diensten Het is al vaker gezegd: de verkoop via internet van producten en diensten zet de fiscale wereld totaal op zijn kop. Om het verlies van belastingopbrengst tegen te gaan, zijn voortdurend nieuwe, gedetailleerde en daardoor ingewikkelde belastingregels nodig. Wie die mist of foutief interpreteert, heeft direct een groot fiscaal probleem. Zo zijn met ingang van 2015 nieuwe Europese btw-regels van kracht voor de verkoop van digitale diensten aan particulieren. De belastingplicht verschilt afhankelijk van de vraag waar de afnemer woont, of de afnemer een ondernemer of een particulier is en of sprake is van een levering of een dienst. Ondernemers die in verschillende landen hun goederen of diensten verkopen kunnen alleen al binnen de Europese Unie met maar liefst 75 verschillende btw-tarieven te maken krijgen. Hierdoor is het voor de kleine internetondernemer bijna niet meer mogelijk om aan alle fiscale voorschriften te voldoen. Geen container? Geen aanslag! Bij gemeentelijke belastingen gaat het vaak om relatief kleine bedragen, maar de irritatie is er meestal niet minder om. Eén van die gemeentelijke heffingen is de afvalstoffenheffing. Voor die belasting mag de gemeente een aanslag sturen als haar inwoners de mogelijkheid wordt gebonden om bij het eigen perceel Bent u een internet ondernemer? Dan moeten wij eens met elkaar praten! Misschien valt de fiscale rompslomp een beetje mee als u van de Moss-regeling (Mini One Stop Shop regeling) gebruik kunt maken. [INHOUD] Fiscaal Ondernemers met verplichte deelname aan pensioenfonds: opgepast! 2 Crisisheffing: toegestaan of niet? 3 Doe op tijd aangifte vennootschapsbelasting! 4 Vechtscheiding en fiscus 5 Nieuwe website loonaangifteketen 5 Overig nieuws] Quotum arbeidsbeperkten 7 Stiekeme bandopname: mag dat? 8 Nieuwe btw-regels voor digitale diensten [Fiscaal] [1]

2 Nummer 1 Geen container? Geen aanslag! Iedere bedrijfstak- en beroepspensioenfonds kent een eigen pensioenregeling. Voor vragen over de concrete gevolgen van deze nieuwe regeling, kan volgens de Belastingdienst contact opgenomen worden met het eigen bedrijfstak- of beroepspensioenfonds. [FISCAAL] (of de dichtstbijzijnde aansluiting met de openbare weg) hun huishoudelijk afval aan te bieden. Een gemeente die een inwoner die mogelijkheid niet had geboden (er was geen afvalcontainer aangeboden), had niet voldaan aan haar inzamelverplichting. Een opgelegde aanslag voor de afvalstoffenheffing ging van tafel. Geen container? Geen aanslag! Was het maar altijd zo eenvoudig. Ondernemers met verplichte deelname aan pensioenfonds: opgepast! Tal van zelfstandige ondernemers moeten verplicht deelnemen aan een beroeps- of bedrijfstakpensioenregeling. Voor ondernemers en resultaatgenieters die verplicht deelnemen aan een beroeps- of bedrijfstakpensioenregeling op grond van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000, de Wet op het notarisambt of de Wet verplichte beroepspensioenregeling geldt sinds 1 januari 2015 echter een fiscale beperking. Vanaf dit jaar zijn hun pensioenpremies alleen nog aftrekbaar van winst of resultaat als deze premies de geldende fiscale begrenzingen niet overschrijden. gen van deze belasting voortaan worden gematigd op grond van de financiële positie van de inhoudingsplichtige. Indien in een verzoek om een voorlopige aanslag op te leggen of om een aanslag te herzien (art. 9.5 Wet IB 2001 en art. 27 Wet Vpb 1969) met opzet onjuiste of onvolledige gegevens of inlichtingen zijn verstrekt kan de inspecteur een vergrijpboete opleggen die maximaal 100% bedraagt van het bedrag aan belasting dat als gevolg van de onjuiste of onvolledige gegevens of inlichtingen ten onrechte is of zou zijn teruggeven of ten onrechte niet is of zou zijn betaald. De standaard extra hoge boete die wordt opgelegd als met een kilometeradministratie is gerommeld komt te vervallen. Voortaan dient de inspecteur te beoordelen of de feiten in de betreffende zaak voldoende ernstig zijn om een hogere boete op te leggen. De mogelijkheid van een hogere boete dan normaal blijft dus bestaan, maar is geen vanzelfsprekendheid meer. Verder zijn (anders dan uw pensioen waarschijnlijk!) de in het besluit genoemde wettelijke maximale verzuimboeten geïndexeerd. Ondernemers met verplichte deelname aan pensioenfonds: opgepast! BBBB Het is vermoedelijk de mooiste afkorting uit het belastingrecht: BBBB. Maar met de humor van die afkorting valt het wel mee, want deze staat voor Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst. Er is een nieuwe versie van dit besluit verschenen, dat beter aan zou sluiten bij nieuwe wet- en regelgeving en bij nieuwe rechtspraak. In het nieuwe besluit komt onder meer het volgende aan de orde: Ook bij belastingen met een zakelijk karakter (zoals de loon- en omzetbelasting) kan een opgelegde boete wegens het niet (tijdig) afdra- Ga thuis maar een bammetje eten! Tussen de middag naar huis, waar mama dan met een bammetje en een bekertje melk op de kindertjes zat te wachten. Die tijden zijn voor velen van ons al weer lang voorbij. Zowel ouders als kinderen maken lange dagen, en lunchen dan ook vaak op kantoor respectievelijk op school. Bij de jeugd is dan enig toezicht gewenst, reden voor veel scholen om overblijfkrachten te charteren. Voor hun werkzaamheden ontvingen deze vrijwilligers dan een (vaak bescheiden) vergoeding, die onbelast kon blijven als deze onder de vrijgestelde maxima van de vrijwilligersregeling bleef. De Belastingdienst heeft de laatste tijd de controle op deze vergoedingen verscherpt. Waar een te hoge vergoeding werd uitbetaald zijn (vaak forse) naheffingsaanslagen opgelegd, reden voor veel scholen om de tot dan geldende vergoeding fors te verlagen. Het gevolg laat zich raden: veel vrijwilligers in de tussenschoolse opvang (TSO) haken af. Als een boterham eten zonder toezicht niet verantwoord is, moeten de kinderen voortaan thuis een boterham gaan eten. Al dan niet onder toezicht [2] [Fiscaal]

3 [FISCAAL] Nummer 1 Roodstand zonder rente is (verkapt) dividend Rood staan in rekening courant bij de eigen bv; het komt in de beste families voor. Maar wie rood staat, weet dat dat in de regel niet gratis is. Rood staan kost rente, ook als dat bij de eigen bv is. Waarbij het fiscale venijn hem zit in het feit dat de door de dga betaalde rente in de regel niet aftrekbaar is, terwijl de door de bv betaalde rente wel bij haar belast is. In een procedure bij de Rechtbank Gelderland (zaaknummer 14/00414) was in geschil of het door de bv niet in rekening brengen van rente op de rekening-courant een (verkapt) dividend opleverde. De rechtbank vond van wel. De inspecteur had aannemelijk gemaakt dat het verschil tussen de door de bv bedongen rente en een zakelijke rente zo groot was dat partijen zich van deze bevoordeling bewust hadden moeten zijn. De niet bedongen rente vormde dan ook inkomsten uit aanmerkelijk belang en werd dan ook belast. Voor kleinere rood- en blauwstanden in rekeningcourant (tot een bedrag van ) bestaat een praktische tegemoetkoming. Maar gaat u over die grens heen dan bent u fiscaal bezien de klos! Crisisheffing: toegestaan of niet? Wat opbrengst betreft beslist een succes. Maar de heffing heeft het vertrouwen van veel belastingplichtigen in de politiek en in de belastingwetgeving zwaar op de proef gesteld. De wetgever heeft per 2013 de pseudo-eindheffing hoge lonen (beter bekend als de crisisheffing) ingevoerd. Deze heffing was in 2013 en in 2014 door de werkgever verschuldigd over het salaris van werknemers voor zover dat salaris in het voorgaande jaar meer bedroeg dan Over dit deel van het loon diende een heffing van 16% aan de Belastingdienst afgedragen te worden. Deze heffing mocht de werkgever niet op de werknemer verhalen. Overigens is de crisisheffing per 2015 afgeschaft. Tegen deze heffing is massaal bezwaar gemaakt. De pijn zat hem vooral in de terugwerkende kracht van de heffing. Inmiddels lopen een groot aantal proefprocedures. Tot nu toe is de fiscus in al deze procedures in het gelijk gesteld. De enige uitzondering was een aan een werknemer toegekende bonus die was uitgekeerd voordat de crisisheffing bekend was. De bonus werd toegekend in 2012, een jaar waarop de crisisheffing 2013 van toepassing was. Toch hoefde de crisisheffing niet betaald te worden, omdat de bv ten tijde van het uitbetalen van de bonus nog niet kon voorzien dat de crisisheffing zou worden ingevoerd. Maar dat lijkt dan ook het enige lichtpuntje in een lange reeks van door belastingplichtigen verloren procedures. Het wachten is op het moment dat de Hoge Raad uitspraak in deze kwestie heeft gedaan. En verder moet u zich maar troosten met de gedachte dat het voorbij is. Lijfrente afkopen zonder straf Op het afkopen van een lijfrente staan zware fiscale straffen. Want zo mag je een revisierente van maar liefst 20% wel noemen. Die revisierente komt overigens bovenop de belasting die u in geval van afkoop verschuldigd bent. Maar vanaf 2015 gelden voor zieke of arbeidsongeschikte ondernemers minder strenge voorwaarden; zij mogen een lijfrente afkopen en het aanwezige lijfrentekapitaal gebruiken als aanvulling op hun inkomen. Over de uitkering moet uiteraard wel gewoon belasting betaald worden. Maar de revisierente van 20% is in deze situatie niet verschuldigd. Er gelden drie voorwaarden om voor deze soepele behandeling in aanmerking te komen: De belastingplichtige moet langdurig arbeidsongeschikt zijn. Wat dat is zal in een ministeriële regeling verduidelijkt worden; De belastingplichtige mag de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt; Het op te nemen bedrag mag niet hoger zijn dan het inkomen van de belastingplichtige in de afgelopen jaren. Tot aan een inkomen van zullen geen voorwaarden gesteld worden. Lijfrente afkopen zonder straf [Fiscaal] [3] Plezierig voor arbeidsongeschikte ondernemers is verder ook dat het spaartegoed op een bankspaarrekening of lijfrenteverzekering niet langer meetelt als vermogen om in aanmerking te komen voor bijstand.

4 Nummer 1 De beslissing is behalve voor sierviskwekers van belang voor veehouders die dieren fokken die niet (althans niet in de eerste plaats) bestemd zijn voor consumptie, zoals paarden- en ponyfokkers. Vis [FISCAAL] Blij dat ik rij? Een auto van de zaak. Voor heel veel werknemers nog steeds de meeste begeerde arbeidsvoorwaarde. De bekende bijtelling wordt op de koop toegenomen. Uit een onderzoek van een bekend advieskantoor blijkt echter dat door deze bijtelling leaserijders structureel teveel belasting betalen over hun leaseauto. Die te hoge belasting zou veroorzaakt worden door het feit dat de Nederlandse overheid steeds meer niet-fiscale doelen wil bereiken via de (al dan niet gedifferentieerde) bijtelling. Hierdoor zouden de huidige fiscale tarieven niet meer overeenkomen met de werkelijke waarde van het in privé mogen rondrijden met een auto van de zaak. Een uniform bijtellingspercentage van 11 procent zou voor dit probleem een oplossing kunnen zijn. U kunt natuurlijk ook eens narekenen of in privé een auto kopen en vervolgens uw kilometers declareren voor u (fiscaal en financieel) voordeel oplevert. Vis Voor agrarische ondernemers is de landbouwvrijstelling van groot belang. Maar wat niet iedereen weet is dat de Wet IB 2001 ook uitdrukkelijk bepaalt dat de binnenvisserij en ook visteelt gelijk worden gesteld met een landbouwbedrijf. Dat betekent dat de visgronden voor de binnenvisserij, de ondergrond van gebouwen waarin vis gekweekt wordt en viskweekvijvers onder de landbouwvrijstelling vallen. Maar kan een viskwekerij nu alleen maar een beroep doen op de landbouwvrijstelling als er consumptievis wordt gekweekt? Of kun je die vrijstelling krijgen als er enkel siervissen (denk aan de bekende koikarpers) gekweekt worden? De Rechtbank Gelderland (AWB14/3335) heeft beslist dat er geen [4] [Fiscaal] aanleiding is om het begrip landbouw te beperken tot het fokken, mesten of houden met het oog op consumptief gebruik of verbruik. De sierviskweker (in het berechte geval: zijn erven) kreeg dus de landbouwvrijstelling. Doe op tijd aangifte vennootschapsbelasting! Voor de ernstige gevallen kennen we in het belastingrecht de bekende vergrijpboetes. Die kunnen oplopen tot het bedrag van de ontdoken belasting, en in een enkel geval zelfs tot het drievoudige daarvan. Voor de lichtere gevallen (denk aan het te laat zijn met het doen van aangifte of het te laat zijn met betalen) kennen we de verzuimboeten. Niet echt bedoeld als straf, maar eerder een dringend advies om het de volgende keer beter te doen. Maar aan zo n advies hangt wel een prijskaartje. En erger nog: de prijs stijgt voortdurend. Zo achtte het Hof Den Bosch (zaaknummer 13/01211) een boete van 500 passend en geboden voor een belastingadviseur wiens bv te laat was geweest met het doen van aangifte vennootschapsbelasting. De fiscus had een boete opgelegd van maar liefst 2.460! Het feit dat de adviseur een belastingadvieskantoor exploiteerde, vond de rechter overigens een strafverzwarende omstandigheid! Het feit dat de aangiften over de voorgaande jaren en de latere jaren steeds tijdig waren ingediend vormde echter weer een verzachtende omstandigheid. Ook de beperkte financiële draagkracht van de adviseur was een verzachtende omstandigheid. In een soortgelijke zaak legde de rechter wel de maximale boete op van Per vennootschap wel te verstaan! Dat het om een moeder- en haar dochtermaatschappij ging was geen reden de boete te matigen.

5 [FISCAAL] Nummer 1 Nieuw besluit waardering langlopende renteloze verplichtingen De Staatssecretaris van Financiën heeft op 16 december 2014 een nieuw Besluit marktrente langlopende verplichtingen vastgesteld. De goedkeuring betreft de hoogte van de marktrente die mag worden gehanteerd voor de berekening van de contante waarde van langlopende renteloze verplichtingen. Het vorige Besluit marktrente en langlopende verplichtingen uit 2013 is inmiddels ingetrokken. Vechtscheiding en fiscus Het huwelijk van een zwartspaarder liep op de klippen. Vervelend, maar dat kan gebeuren. Nadat de echtscheiding was uitgesproken wilde één van de twee ex-echtgenoten voor dat zwarte geld inkeren. Probleem was dat de ander in de boosheid volhardde en dus niet aan de inkeer wilde meewerken. De inkerende partner zette de inkeer toch door, omdat men van mening was dat iemand zelfstandig (dus zonder toestemming van echtgenoot of ex-echtgenoot) tot inkeer kon komen. Sterker nog: in zo n geval zouden de vermogensbestanddelen waarvoor werd ingekeerd helemaal bij de ex-partner in de heffing betrokken moeten worden. Inkeren dus op kosten van je ex: is er iets mooiers? Maar die vlieger ging niet op. Het hof was net zoals inspecteur en rechtbank van mening dat het vermogen waarvoor werd ingekeerd voor de helft aan iedere (voormalige) partner moest worden toegerekend. En zonder instemming van de andere partner kon van die fiftyfifty verdeling niet worden afgeweken. De kosten van de inkeer kwamen dus voor de helft voor eigen rekening. Nieuwe website loonaangifteketen Als werkgever hebt u er beslist niet om gevraagd, maar u bent er wel verantwoordelijk voor: de inhouding en (tijdige!) afdracht van loonbelasting. Eind vorig jaar is de nieuwe website loonaangifteketen.nl gelanceerd. Op deze site kunt u alle ins en outs over de loonaangifteketen online terugvinden. Doel van deze keten is volgens de Belastingdienst om zowel de administratieve lasten als de uitvoeringskosten te verlagen. Werkgevers hoeven nog maar één keer hun gegevens aan te leveren. De overheid verwerkt deze vervolgens in onder meer belastingaanslagen, toeslagen, statistieken en uitkeringen. Door meervoudig gebruik van de gegevens ervaren burgers en bedrijven administratief gemak en lastenverlichting en kan de overheid efficiënter werken. De website is vooral bedoeld voor medewerkers van de Belastingdienst, UWV en CBS en voor de zogeheten externe ketenpartners, zoals salarisadministrateurs, fiscaal intermediairs, softwareontwikkelaars en afnemers zoals gemeenten, gerechtsdeurwaarders en uitvoeringsinstanties. Parkeerkosten in de WKR Wie zijn of haar auto parkeert in het centrum van een grote stad weet het: parkeren is een prijzige grap. Maar dat ook parkeren als je aan het werk bent fiscaal behoorlijk in de papieren kan lopen, is minder bekend. De nieuwe werkkostenregeling is hier mede de oorzaak van. Auto s waarvan de berijder een kilometervergoeding ontvangt (vaak de bekende belastingvrije 0,19 per kilometer) kan men alleen belastingvrij bij de baas parkeren als de parkeerplaats als werkplek kwalificeert. En dat is alleen het geval als de werkgever voor deze plek arboverantwoordelijkheid draagt! De werkgever moet dan zorgdragen voor onder meer de veiligheid van de parkeerplaats. Enkel dan wordt de waarde van de parkeerplek op nihil gewaardeerd. Kwalificeert de parkeerplaats niet als werkplek (bijvoorbeeld omdat de werkgever ruimte huurt in een parkeergarage of op een parkeerterrein) dan is de geboden parkeergelegenheid belast. Wil men dan toch onbelast parkeren dan zal het verstrekken van parkeergelegenheid ondergebracht moeten worden in de vrije ruimte. [Fiscaal] [5] Nieuwe website loonaangifteketen Bij werknemers met een auto van de zaak komen alle kosten en dus ook parkeerkosten voor rekening van de werkgever. In dat geval kan het een idee zijn om de leaserijders in de gehuurde parkeergarage te laten parkeren en de werknemers met een eigen auto op het eigen parkeerterrein van de werkgever. Al zal niet iedereen met die ruil erg blij zijn...

6 Nummer 1 Nieuw beleid giftenaftrek [FISCAAL] Nieuw beleid giftenaftrek De aftrek van giften is onder meer om misbruik te voorkomen gebonden aan strenge regels. Zo komen giften alleen voor aftrek in aanmerking als u schenkt aan een erkend goed doel. Of daarvan sprake is kunt u via de site van de Belastingdienst achterhalen met het ANBI zoekprogramma. Maar soms werken de voor aftrek gestelde voorwaarden (mogelijk onbedoeld) wel erg hard uit. Soms worden de daaruit voortvloeiende problemen opgelost met een besluit. Zo ook nu. In een nieuw besluit worden een aantal problemen opgelost: Wie wil dat zijn periodieke gift aan een goed doel na zijn overlijden zal doorlopen voldoet niet aan de gestelde voorwaarden voor aftrek. Een periodieke gift moet immers afhankelijk zijn van het leven van de schenker. De staatssecretaris heeft echter nu besloten dat in dit geval gebruik van de periodieke giftenregeling toch mogelijk is als de schenker via een clausule in zijn testament (legaat) bepaalt dat bij zijn overlijden de resterende termijnen van een periodieke gift ineens aan de instelling moeten worden uitgekeerd; Giften aan een goed doel zijn na het verlies van de ANBI-status vanaf dat moment niet meer aftrekbaar. Op voorwaarde dat de schenker niet te kwader trouw is (en dat zal de fiscus moeten bewijzen) mag deze echter afgaan op het ANBI-register. Verder is (onder voorwaarden) goedgekeurd dat wanneer een instelling per 1 februari 2010 door de wijziging van de ANBI-regeling in 2010 de ANBI-status heeft verloren, lopende verplichtingen voor de schenker tot het doen van periodieke giften fiscaal aftrekbaar blijven. [6] [Fiscaal] Ten slotte wordt een kleine slordigheid hersteld. Vanaf 2014 hoeft u voor een periodieke gift niet langer naar de notaris: de toezegging een periodieke uitkering te doen kan voortaan ook in een onderhandse overeenkomst worden gedaan. De fiscus heeft hiervoor op zijn site modelovereenkomsten geplaatst. Door deze modelovereenkomsten is bij velen (ten onrechte) de indruk ontstaan dat giften die gedaan zijn voordat deze overeenkomst werd gesloten ook al konden meetellen als periodieke gift. De staatssecretaris heeft nu (onder voorwaarden) goedgekeurd dat giften die gedaan zijn in 2014 voordat een notariële of onderhandse akte van schenking is opgemaakt toch als een periodieke gift kunnen gelden. Nieuwe beleidsregels over vrijgesteld loon en vergoedingen Er is opnieuw een besluit uitgebracht over (vrijgesteld) loon en vergoedingen en verstrekkingen. Wat in dit besluit vooral opvalt, is de fiscale behandeling van vergoedingen conform het reisbesluit Binnenland en het reisbesluit Buitenland (onderdeel van het besluit). In deze reisbesluiten zijn de vergoedingen van rijksambtenaren op dienstreis opgenomen. Deze vergoedingen zijn voor de loonheffingen in het algemeen (begrijpelijk) vrije vergoedingen. In veel arbeidsovereenkomsten zijn deze reisbesluiten echter ook voor gewone werknemers van overeenkomstige toepassing verklaard. De gegeven vergoedingen krijgt dan dezelfde fiscale gevolgen als die voor de rijksambtenaar. Door een eerder besluit (van 23 juni 2014) waren de vergoedingen volgens de reisbesluiten niet meer in alle gevallen helemaal vrijgesteld. In nieuwste besluit (van 17 december) zijn de onbelaste bedragen aangepast. Nieuw is dat vergoedingen volgens het reisbesluit Buitenland onbelast zijn voor verblijfkosten bij buitenlandse dienstreizen. Beperkte monumentenaftrek toegestaan? Kosten voor het onderhoud aan monumentenpanden zijn onder voorwaarden aftrekbaar. U dient dan wel eigenaar zijn van het monumentenpand in kwestie. Ook mag het niet gaan om verbeteringen aan het pand. Die zijn namelijk niet aftrekbaar. Een laatste en nu betwiste

7 [FISCAAL] Nummer 1 voorwaarde is dat het monumentenpand is ingeschreven in het Nederlandse monumentenregister. Met die laatste voorwaarde worden in het buitenland gelegen monumenten feitelijk uitgesloten van deze Nederlandse fiscale faciliteit. Dat deed een naar België verhuisde Nederlandse dga verdriet. De man had namelijk Belgisch kasteeltje gekocht waarin hij was gaan wonen. Het kasteel was in België erkend als monument en ingeschreven in het Belgische monumentenregister. Ook België kent een regeling voor aftrekbare monumenten, maar daar had de nieuwbakken kasteelheer niets aan omdat zijn uit de eigen bv afkomstige inkomen niet in België maar in Nederland belastbaar was. Hij viel dus tussen wal en schip (of beter gezegd in de slotgracht). De man spande een fiscale procedure aan, waarin hij stelde dat de beperking van de faciliteit tot Nederland hem hinderde te gaan wonen waar hij wilde. In juridische termen: de beperking van de regeling tot Nederland vormde een schending van de vrijheid van vestiging. De Hoge Raad stelde vervolgens vragen aan het Europese Hof van Justitie. Het ziet er echter niet goed uit voor de dga. De hoogste adviseur van het Hof, Advocaat-Generaal Kokott heeft laten weten van mening te zijn dat de beperking niet in strijd is met het EU-recht. De beperking van de vrijheid van vestiging wordt gerechtvaardigd door het geoorloofde doel van de regeling, namelijk de bevordering van de instandhouding van het nationale culturele erfgoed. Het wachten is nu op het eindoordeel van het Hof. Meestal wordt de conclusie van de AG gevolgd Soms is één Europa nog heel ver weg. Beperkte monumentenaftrek toegestaan? [OVERIG NIEUWS] Nummer 1 Quotum arbeidsbeperkten Op 16 december 2014 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (BQA) aangenomen. In dit voorstel wordt de uitvoering en naleving van de afspraken uit het sociaal akkoord over extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking geregeld. Vorig jaar kwam het kabinet met de sociale partners overeen dat er tot 2026 in totaal extra banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking; banen in de marktsector en bij de overheid. Deze garantiebanen zijn bedoeld voor mensen die wel kunnen werken, maar die vanwege een beperking niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen. De regeling is minder vrijblijvend dan u wellicht denkt: eind 2016 wordt gekeken of de afgesproken banen ook echt zijn gerealiseerd. Als dat niet het geval is, zal een quotumregeling in werking die bedrijven van 25 werknemers of meer een heffing van 5000 euro per niet ingevulde werkplek per jaar oplegt. Tijdens de behandeling in de Kamer is verder nog een motie aangenomen waardoor (vaak hoogopgeleide) mensen met een handicap die wél in staat zijn het minimumloon te verdienen, meetellen bij een eventuele quotumheffing. De toegezegde garantiebanen blijven echter bestemd voor de meest kwetsbare groep op de arbeidsmarkt. Staatssecretaris Klijnsma heeft de hoop uitgesproken de quotumheffing niet nodig te hebben, omdat de toegezegde garantiebanen er gewoon zullen komen. J J Snuifje moet kunnen Stel, één van uw werknemers gebruikt in zijn vrije tijd (al dan niet met enige regelmaat) cocaïne. Mag u dan zo iemand daarom op staande voet ontslaan? Die vraag deed zich voor bij een zaak die speelde bij de kantonrechter in Hoorn (Rechtbank Noord-Holland) waar een medewerker van een autodemontagebedrijf op staande voet werd ontslagen, omdat hij drugs gebruikt [Overig[Fiscaal] nieuws] [7]

8 Nummer 1 [OVERIG NIEUWS] zou hebben. In afwijking van een eerdere beslissing van de Hoge Raad, waarin geen onderscheid werd gemaakt tussen drugsgebruik in de privésfeer en op de werkvloer, besliste de rechter dat een beding in een arbeidsovereenkomst waarbij wordt afgesproken dat het gebruik van drugs altijd ontslag op staande voet tot gevolg heeft nietig is. Verder overwoog de kantonrechter dat uit de arbeidsovereenkomst niet volgt dat drugsgebruik in zijn algemeenheid ontslag op staande voet oplevert. Wel kan het gebruik van drugs op het werk of tijdens woon-werkverkeer ontslag op staande voet tot gevolg hebben. De vordering van de werknemer tot doorbetaling van het (achterstallige) loon werd toegewezen. Ook was de werkgever de wettelijke verhoging van 10% plus wettelijke rente verschuldigd. Stiekeme bandopname: mag dat? Het gebeurt wel vaker: iemand maakt tijdens besprekingen stiekem een bandopname (al is dat een achterhaalde term, nu zo n opname met ieder mobieltje gemaakt kan worden). De wederpartij is van die geluidsopname niet op de hoogte. Als dan later een geschil tussen partijen ontstaat duikt in de rechtszaal opeens die opname op. Mag dat? Uiteindelijk is het de rechter die deze beslissing moet nemen, maar in een recente procedure tussen twee ex-geliefden besliste de rechter (in hoger beroep) dat de geluidsopname Snuifje moet kunnen gebruikt mocht worden. De rechtbank vond nog van niet. Het gerechtshof was van oordeel dat in civiele procedures vrijwel alle middelen als bewijs gebruikt mogen worden. In deze zaak hadden twee mensen twee jaar lang een relatie gehad. Tijdens deze relatie leende meneer aan mevrouw in totaal een bedrag van Mevrouw vond dat het geen lening, maar een schenking betrof. Uit een door meneer gemaakte geluidsopname bleek duidelijk dat mevrouw beloofde het volledige bedrag terug te betalen. En dat is bij schenkingen maar zelden het geval De liefde was duidelijk helemaal over. Mevrouw moest het geleende bedrag inclusief rente terugbetalen. Ondanks de uiterst zorgvuldige wijze waarop onze berichtgeving tot stand komt, kan er natuurlijk altijd iets misgaan. De redactie, de uitgever en de verspreider sluiten bij deze aansprakelijkheid uit ter zake van eventuele onjuiste berichtgeving. Voor toelichting kunt u altijd contact met ons opnemen. Stiekeme bandopname: mag dat? [8] [Overig nieuws]

Fiscaal. Nieuwe btw-regels voor digitale diensten

Fiscaal. Nieuwe btw-regels voor digitale diensten Fiscaal Nieuwe btw-regels voor digitale diensten Het is al vaker gezegd: de verkoop via internet van producten en diensten zet de fiscale wereld totaal op zijn kop. Om het verlies van belastingopbrengst

Nadere informatie

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 DRV Accountants & Adviseurs 15-01-2014 Gedeeltelijke teruggave basispremie Aof Aan werkgevers wordt een gedeeltelijke teruggave verstrekt van de basispremie

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Omzetbelasting Omzetbelasting Benut verlaagd BTW-tarief voor renovatie en onderhoud tot 1 juli 2015 Het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

- Onderdeel 4 (oud) is vervallen. Dit onderdeel had een voorlichtend karakter en bevatte geen beleid.

- Onderdeel 4 (oud) is vervallen. Dit onderdeel had een voorlichtend karakter en bevatte geen beleid. Inkomstenbelasting. Giften en algemeen nut beogende instellingen Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 19 december 2014, nr. BLKB2014/1415M, De Staatssecretaris van Financiën heeft

Nadere informatie

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal Nieuw jaar = nieuwe regels Het jaar 2014 is al weer een aantal weken oud. Een nieuw jaar zorgt ook weer voor nieuwe regels. In deze nieuwsflits een aantal belangrijke opmerkingen / wijzigingen voor 2014.

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken Erven en schenken Voordelen van schenken Uw erfgenamen kunnen een aanzienlijke besparing van schenk- en erfbelasting behalen als u tijdens uw leven (periodiek) aan hen schenkt. Voor de schenkbelasting

Nadere informatie

Overige actualiteiten

Overige actualiteiten Overige actualiteiten Gedeeltelijke teruggave basispremie Aof Aan werkgevers wordt een gedeeltelijke teruggave verstrekt van de basispremie WAO/WIA die is bestemd voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Inkomstenbelasting. Giften en algemeen nut beogende instellingen

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Inkomstenbelasting. Giften en algemeen nut beogende instellingen STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36877 30 december 2014 Inkomstenbelasting. Giften en algemeen nut beogende instellingen 19 december 2014 nr. BLKB2014/1415M

Nadere informatie

Nieuwsbrief van d.d. 10-11-2010. Woon-werkverkeer is altijd zakelijk

Nieuwsbrief van d.d. 10-11-2010. Woon-werkverkeer is altijd zakelijk Nieuwsbrief van d.d. 10-11-2010 Nummer: 20 2010 Woon-werkverkeer is altijd zakelijk Het gerechtshof in Arnhem heeft bevestigd dat woon-werkverkeer met een auto van de zaak altijd zakelijk is, zelfs als

Nadere informatie

Verenigingen en Stichtingen Blijf op de hoogte. whitepaper

Verenigingen en Stichtingen Blijf op de hoogte. whitepaper Verenigingen en Stichtingen 2017 Blijf op de hoogte whitepaper In dit whitepaper: Als bestuurder zet u zich in voor uw vereniging of stichting. Daarom wilt u op de hoogte blijven van alle actualiteiten.

Nadere informatie

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Als u eenmaal recht heeft op een ontslagvergoeding, dan kunt u deze vergoeding in feite op 3 verschillende manieren

Nadere informatie

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8 ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8 1. Pensioen in eigen beheer mogelijk afgeschaft Er is nog geen besluit genomen over de problemen met het pensioen in eigen beheer van 140.000 directeuren-grootaandeelhouders

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

Stamrecht: veel gestelde vragen. De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Stamrecht: veel gestelde vragen. De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten. Stamrecht Stamrecht: veel gestelde vragen De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten. De toepassing van stamrechtvrijstelling, zoals opgenomen

Nadere informatie

Wat moet ik doen met mijn pensioen?

Wat moet ik doen met mijn pensioen? Het Dilemma van de DGA: Wat moet ik doen met mijn pensioen? Disclaimer Deze uitgave is ontwikkeld om u te voorzien van competente en betrouwbare informatie omtrent het onderwerp dat behandeld wordt. Echter,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 128 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010) Nr. 19 HERDRUK 1 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 16

Nadere informatie

Algemeen nut beogende instellingen: algemeen nuttige en commerciële activiteiten

Algemeen nut beogende instellingen: algemeen nuttige en commerciële activiteiten Algemeen nut beogende instellingen: algemeen nuttige en commerciële activiteiten 5 april 2013 mr. Carina Vrieling cv@carinavrieling.nl 1 ANBI-kwalificatie Vereisten: algemeen nut > 90% ( nagenoeg uitsluitend,

Nadere informatie

Verenigingen en stichtingen Fiscale actualiteiten 2014. Denk ondernemend. Denk Bol.

Verenigingen en stichtingen Fiscale actualiteiten 2014. Denk ondernemend. Denk Bol. Verenigingen en stichtingen Fiscale actualiteiten 2014 Denk ondernemend. Denk Bol. Als bestuurder zet u zich in voor uw vereniging of stichting. Daarom wilt u op de hoogte blijven van alle actualiteiten.

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. Schematisch ziet het systeem er als volgt uit: Nieuwsbrief. werkkostenregeling per 1 januari 2015.

WERKKOSTENREGELING. Schematisch ziet het systeem er als volgt uit: Nieuwsbrief. werkkostenregeling per 1 januari 2015. WERKKOSTENREGELING Vanaf 1 januari 2015 komt er een nieuw systeem voor de fiscale behandeling van vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen aan uw personeel (kortom: werkkosten).

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu?

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt per 1 januari 2017 afgeschaft. Tenminste als het Parlement voor die tijd het daartoe op Prinsjesdag 2016 ingediende

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen.

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen. WERKKOSTENREGELING Stap 1. Hoe werkt de werkkostenregeling? Met ingang van 1 januari 2015 wordt de regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen vervangen door de werkkostenregeling (WKR). In de WKR

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2007:BC0614

ECLI:NL:RBSGR:2007:BC0614 ECLI:NL:RBSGR:2007:BC0614 Instantie Datum uitspraak 25-07-2007 Datum publicatie 08-02-2008 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank 's-gravenhage AWB 06/8362 IB/PVV Belastingrecht

Nadere informatie

(Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord

(Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING (Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord mr. B. (Bas) Opmeer Programma 2 Politieke werkelijkheid Tarieven en vrijstellingen Box 3 Schenkbelasting

Nadere informatie

ALIMENTATIEVERPLICHTING AFTREKBAAR ALS BOX-3 SCHULD

ALIMENTATIEVERPLICHTING AFTREKBAAR ALS BOX-3 SCHULD ALIMENTATIEVERPLICHTING AFTREKBAAR ALS BOX-3 SCHULD Een man betaalde in 2006 19.442 alimentatie aan zijn ex-vrouw. Het bedrag werd als persoongebonden aftrek in mindering gebracht op het box-1 inkomen.

Nadere informatie

DGA uit de loonheffing

DGA uit de loonheffing DGA uit de loonheffing Met ingang van 1 januari 2008 Art 6 lid 6 wet LB 1964 Degene tot wie uitsluitend één of meer directeuren-grootaandeelhouders als bedoeld in art. 6, eerste lid, onderdeel d, van de

Nadere informatie

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben Voorwoord Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u meerdere petten op: niet alleen bent u directeur en aandeelhouder, maar ook werknemer

Nadere informatie

Miljoenen belastingplichtigen moeten belasting nabetalen over 2014

Miljoenen belastingplichtigen moeten belasting nabetalen over 2014 s kennis en inzicht gerichte adviezen helder resultaat 04 voor Nieuwsbrief met actuele praktische artikelen, speciaal klanten van BPV Miljoenen belastingplichtigen moeten belasting nabetalen over 2014

Nadere informatie

Slim Schenken en nalaten

Slim Schenken en nalaten Slim Schenken en nalaten U wilt geld schenken aan bijvoorbeeld uw kind, kleinkind, een willekeurig persoon of een goed doel. Op die manier kunt u hen financieel ondersteunen. Afhankelijk van aan wie u

Nadere informatie

WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS

WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS ACTIEF VOOR Sportverenigingen Sportorganisa.es WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS Werkgeverschap Vormen Vrijwilligersregeling IB 47 ZZP-er Loondienst Payroll-, detachering-, uitzendbureaus, accountantskantoren

Nadere informatie

Accountantskantoor de Bot B.V.

Accountantskantoor de Bot B.V. Gebruikelijk loon voor de DGA, hoe te bepalen? Door de jaren heen zijn er diverse uitspraken door rechters geweest inzake de gebruikelijkloonregeling. Mede door aanpassingen en besluiten van de wetgever

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084

Rapport. Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084 Rapport Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst niet de hem bekende inkomensgegevens over het jaar 2005 heeft gebruikt als basis voor het bepalen

Nadere informatie

1. Gevolgen uitspraak inzake overlijdenseis periodieke giften

1. Gevolgen uitspraak inzake overlijdenseis periodieke giften 1 2 BIJLAGE Toelichting knelpunten: 1. Gevolgen uitspraak inzake overlijdenseis periodieke giften De uitspraak van rechtbank Zeeland-West Brabant ( 27 augustus 2015, nr AWB 15/424 (RBZWB:2015:5628) leidt

Nadere informatie

Instituut Financieel Management

Instituut Financieel Management FFEBLR0111 IB (niet-winst) Instituut Financieel Management Opdracht 1b (inleveren in week 3) De tekst van artikel 1.2 Wet IB is per 1 januari 2011 ingrijpend gewijzigd. Vanaf 2001 t/m 2010 luidde de tekst

Nadere informatie

Vragen&Antwoorden particulieren

Vragen&Antwoorden particulieren Vragen&Antwoorden particulieren Om een beroep te doen op de voordelen van de Geefwet, gelden bepaalde criteria. Hieronder een overzicht van de belangrijkste vragen: 2. Gedurende welke periode kan ik gebruik

Nadere informatie

I Weten wat u verdient

I Weten wat u verdient Inhoudsopgave I Weten wat u verdient I Weten wat u verdient 3 1.1 Gebruikelijk loon 3 1.2 Werknemersverzekeringen 11 1.3 Beloningen en andere voordelen 20 II Met de bv aan de hand 34 2.1 Zakelijk omgaan

Nadere informatie

Special: Werkkostenregeling 2011

Special: Werkkostenregeling 2011 Special: Werkkostenregeling 2011 De werkkostenregeling Op dit moment zijn er allerlei regelingen voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. Uitgangspunt hierbij is dat zakelijke kosten belastingvrij

Nadere informatie

Fiscale actualiteiten zorg

Fiscale actualiteiten zorg Fiscale actualiteiten zorg Pagina 1 September 2015 Voorwoord Voor u ligt een beknopte, maar daarmee niet minder relevante nieuwsbrief. Allereerst vragen wij graag uw aandacht voor het goede nieuws dat

Nadere informatie

Enkele fiscale wijzigingen per 1 januari 2013 nader belicht

Enkele fiscale wijzigingen per 1 januari 2013 nader belicht 22 november 2012 DGA Nieuwsbrief Enkele fiscale wijzigingen per 1 januari 2013 nader belicht In dit memo worden enkele wijzigingen in de fiscale wetgeving per 1 januari 2013 besproken die mogelijk ook

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen rond de loonkostensubsidie arbeidsbeperkte werknemers. Stimuleringsmaatregelen voor werkgevers

Recente ontwikkelingen rond de loonkostensubsidie arbeidsbeperkte werknemers. Stimuleringsmaatregelen voor werkgevers Recente ontwikkelingen rond de loonkostensubsidie arbeidsbeperkte werknemers Stimuleringsmaatregelen voor werkgevers Recente ontwikkelingen rond de loonkostensubsidie arbeidsbeperkte werknemers Stimuleringsmaatregelen

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu?

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt per 1 januari 2017 afgeschaft. Tenminste als de Eerste kamer voor die tijd het daartoe op Prinsjesdag 2016 ingediende

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Wat nu?

Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft per 1 april 2017. Tenminste als het Parlement voor die datum de novelle en het wetsvoorstel daartoe aanneemt.

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2017:1064

ECLI:NL:GHSHE:2017:1064 ECLI:NL:GHSHE:2017:1064 Instantie Datum uitspraak 17-03-2017 Datum publicatie 10-05-2017 Zaaknummer 16/00056 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-hertogenbosch

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 IB ONDERNEMER Uitstellen van winst Het uitstellen van winst is voor een IB-ondernemer fiscaal voordelig, want in 2010 is de MKB-winstvrijstelling verhoogd

Nadere informatie

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga Informatieblad 03-10-14 Uw positie als dga Als dga heeft u verschillende petten op. U bent bestuurder en aandeelhouder, maar ook werknemer en mogelijk stelt u ook nog vermogensbestanddelen ter beschikking

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2014:2198

ECLI:NL:RBGEL:2014:2198 ECLI:NL:RBGEL:2014:2198 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 03-04-2014 Datum publicatie 03-04-2014 Zaaknummer AWB-13_2856 Formele relaties Hoger beroep: ECLI:NL:GHARL:2015:2589, Bekrachtiging/bevestiging

Nadere informatie

Cover Informatie over... AEGON Lijfrente uitstelrekening Voorwaarden

Cover Informatie over... AEGON Lijfrente uitstelrekening Voorwaarden Cover AEGON Informatie Lijfrente uitstelrekening over... Voorwaarden De AEGON Lijfrente uitstelrekening is een spaarrekening. Artikel 1 Definities 1. Als in de Voorwaarden AEGON Lijfrente uitstelrekening

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Uw positie als DGA Fiscale actualiteiten 2010 Ruim één op de vijf ondernemers is directeur-grootaandeelhouder (dga). Voor het kabinet aanleiding om, zeker in het huidige economische klimaat,

Nadere informatie

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 8-2015

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 8-2015 INHOUD 2 3 4 5 Pensioen in eigen beheer mogelijk afgeschaft Vervanging VAR: Belastingdienst publiceert voorbeeldovereenkomsten Giftenaftrek ook bij vrijgevigheid van aandeelhouder Geen verzekeringsplicht

Nadere informatie

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN AOW De AOW-leeftijd stijgt verder. Wordt u vóór 1 oktober 2015 65 jaar, dan gaat uw AOW drie maanden na uw 65 e verjaardag in. 65

Nadere informatie

Tips voor alle belastingplichtigen

Tips voor alle belastingplichtigen www.stolk-accountants.nl Tips voor alle belastingplichtigen Wat moet u écht nog dit najaar doen, óf juist niet, om iscaal voordeel te behalen? In de tips voor alle belastingplichtigen vindt u volop informatie.

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17 Inhoud Lijst van afkortingen 15 Studiewijzer 17 Inleiding belastingrecht 19 Deel 1 Inkomstenbelasting 26 1 Algemene uitgangspunten 29 1.1 Wie moet belasting betalen? (art. 1.1 en 1.2 Wet IB) 29 1.2 Waarover

Nadere informatie

Kort Nieuws. Met name uit Nederland

Kort Nieuws. Met name uit Nederland Kort Nieuws Met name uit Nederland Machtiging bij bezwaarprocedure is ook geldig in (hoger) beroep Hoge Raad,7 maart 2014 Het gaat hierbij om een bezwaar tegen een door de Gemeente vastgestelde WOZwaarde

Nadere informatie

Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001

Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001 hcersgnagreovewt nitsalebnetsmoknit 102g Overgangsrecht inhaal pensioentekorten (Besluit van 20 december 2000, Stb. 2000, 640, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 13 december 2002, Stb. 2002, 635)

Nadere informatie

Ontslag na doorstart faillissement

Ontslag na doorstart faillissement Ontslag na doorstart faillissement december 2006 mr De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch kan aansprakelijk worden

Nadere informatie

Syllabus. IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen

Syllabus. IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen Syllabus IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen 2017 Uitwerking casus 1 1. Berekening loonheffing Loon uit tegenwoordige arbeid 39.071,00 Verschuldigde belasting uit werk Schijf 1 8,40% x 19.922,00

Nadere informatie

Zakendoen met uw eigen bv: de kansen en mogelijkheden Doe er uw voordeel mee!

Zakendoen met uw eigen bv: de kansen en mogelijkheden Doe er uw voordeel mee! Met geld van uw bv kunt u belastingvrij genieten! Zakendoen met uw eigen bv: de kansen en mogelijkheden Doe er uw voordeel mee! Een directeur-grootaandeelhouder is in de unieke positie om zaken te doen

Nadere informatie

Totale vergoedingen en verstrekkingen inhoudingsplichtige. Belastbaar loon. -/- door inhoudingsplichtige aangewezen belastbaar loon werknemer

Totale vergoedingen en verstrekkingen inhoudingsplichtige. Belastbaar loon. -/- door inhoudingsplichtige aangewezen belastbaar loon werknemer voor cliënten De werkkostenregeling De werkkostenregeling (hierna: WKR) betekent een volledige verandering van de fiscale regels rondom het geven van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Weet

Nadere informatie

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling.

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. WERKKOSTENREGELING Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. Natuurlijk is het hierbij belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de werkkostenregeling. We willen met

Nadere informatie

Memorandum werkkostenregeling

Memorandum werkkostenregeling Memorandum werkkostenregeling De werkkostenregeling De werkkostenregeling (hierna: WKR) betekent een volledige verandering van de fiscale regels rondom het geven van vergoedingen en verstrekkingen aan

Nadere informatie

Waardering stamrechtverplichting met inachtneming van rekenrente van 4%

Waardering stamrechtverplichting met inachtneming van rekenrente van 4% Waardering stamrechtverplichting met inachtneming van rekenrente van 4% ECLI:NL:GHDHA:2015:1984 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 16-06-2015 Datum publicatie 15-07-2015 Zaaknummer Formele

Nadere informatie

Vrijwillige premie beroepspensioenregeling werknemer

Vrijwillige premie beroepspensioenregeling werknemer Vrijwillige premie beroepspensioenregeling werknemer Inleiding Dit memo bevat de argumenten voor de fiscale aftrek van de premie betreffende het vrijwillige gedeelte van een beroepspensioenregeling bij

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel Fiscale eindejaarstips Sjoerd van den Heuvel EIA en MIA Minimuminvesteringsbedrag volgend jaar omhoog naar 2.500 per investering. In 2013 jaardrempelbedrag 2.300, drempelbedrag per investering 450 EIA

Nadere informatie

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt Omzetbelasting - eindejaarstips Geen integratieheffing meer vanaf 2014 De integratieheffing voor de btw wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Hiermee komt een einde aan de heffing van btw over

Nadere informatie

DE GEEFWET (E.A.) VOOR CULTURELE INSTELLINGEN VANAF 2012

DE GEEFWET (E.A.) VOOR CULTURELE INSTELLINGEN VANAF 2012 DE GEEFWET (E.A.) VOOR CULTURELE INSTELLINGEN VANAF 2012 Per 1 januari 2012 zijn verschillende belastingregels voor culturele instellingen veranderd, sommige verbeterd, andere verslechterd. De meeste veranderingen

Nadere informatie

Dubbele winst bij verliezen Rechtpraak Hoge Raad biedt nieuwe kansen over de grens

Dubbele winst bij verliezen Rechtpraak Hoge Raad biedt nieuwe kansen over de grens Dubbele winst bij verliezen Rechtpraak Hoge Raad biedt nieuwe kansen over de grens Op 1 maart van dit jaar heeft de Nederlandse Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan in een Nederbelgische situatie.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2017:3135

ECLI:NL:RBNNE:2017:3135 ECLI:NL:RBNNE:2017:3135 Instantie Datum uitspraak 17-08-2017 Datum publicatie 18-08-2017 Rechtbank Noord-Nederland Zaaknummer AWB - 15 _ 4205 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht

Nadere informatie

De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld:

De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld: A. INKOMSTEN/VENNOOTSCHAPSBELASTING De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld: U betaalt als werkgever 1.904 inclusief BTW voor een personeelsdag

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen van BLG Wonen. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

de inspecteur van de Belastingdienst/Randmeren/kantoor Almere,

de inspecteur van de Belastingdienst/Randmeren/kantoor Almere, Uitspraak RECHTBANK NOORD-NEDERLAND Afdeling Bestuursrecht, belastingkamer locatie Leeuwarden procedurenummer: AWB LEE 13/970 uitspraak van de enkelvoudige belastingkamer van 17 september 2013 als bedoeld

Nadere informatie

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam &

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT t: (030)

Nadere informatie

Het hoe en waarom van de belastingheffing

Het hoe en waarom van de belastingheffing Hoofdstuk 1 Het hoe en waarom van de belastingheffing 1.1 Onderscheid in belastingen De sociale, economische maar ook de juridische gevolgen van de belastingheffing verschillen naar gelang het type belasting.

Nadere informatie

Aanwijzing bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto als massaal bezwaar

Aanwijzing bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto als massaal bezwaar Aanwijzing bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto als massaal bezwaar Besluit van 29 maart 2017, nr. 2017/36822. De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. In dit besluit

Nadere informatie

Nieuwsbrief van d.d

Nieuwsbrief van d.d Nieuwsbrief van d.d. 22-10-2007 Nummer: 16-2007 1) Onjuiste declaraties geen reden voor ontslag Het ten onrechte declareren van kosten geldt niet als een ernstig verzuim op grond waarvan een werknemer

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen.

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Toelichting werkkostenregeling 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Schema werkkostenregeling: -

Nadere informatie

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9 Lenen van de BV HOOFDSTUK 1: BEGRIP Wat bedoelen we hier met lenen? Met lenen bedoelen we, dat u geld of andere goederen ter beschikking krijgt

Nadere informatie

Nu premies AOV zijn afgetrokken vormen uitkeringen belastbare periodieke uitkeringen uit inkomensvoorziening (art. 3.100, lid 1, ond.

Nu premies AOV zijn afgetrokken vormen uitkeringen belastbare periodieke uitkeringen uit inkomensvoorziening (art. 3.100, lid 1, ond. Nu premies AOV zijn afgetrokken vormen uitkeringen belastbare periodieke uitkeringen uit inkomensvoorziening (art. 3.100, lid 1, ond. b) LJN: BX8102, Gerechtshof 's-gravenhage, BK-10/00754 en 10/00233

Nadere informatie

Kantoor Utrecht. Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging Postbus AH GOUDA. Geachte heer,

Kantoor Utrecht. Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging Postbus AH GOUDA. Geachte heer, Kantoor Utrecht > 1 Postbus 18500 3501 CM UTRECHT Telefoon 0800-0543 Telefax Kennisgroep CAO Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging Postbus 332 2800 AH GOUDA Datum 23 oktober 2013 Uw

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Fiscaal Juridisch Adviesbureau

Nieuwsbrief. Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau M a a n d e l i j k s i n f o r m a t i e b u l l e t i n v o o r v e r z e k e r i n g s a d v i s e u r s Nummer 64a september 2008 Inhoud Special Prinsjesdag

Nadere informatie

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren Fiscale wetsvoorstellen Voor 2014 en volgende jaren Wetsvoorstellen In deze presentatie Belastingplan 2014 Overige fiscale maatregelen 2014 Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente Wet

Nadere informatie

Voornamen m/v * Telefoon privé. Telefoon werk. E-mailadres

Voornamen m/v * Telefoon privé. Telefoon werk. E-mailadres Vragenformulier ten behoeve het verzorgen van een belastingaangifte over het jaar 2015 * (slechts één formulier benodigd voor betrokkene en eventueel echtgenoot c.q. partner/samenwonende). 1. ALGEMEEN

Nadere informatie

Prejudiciële beslissing op vraag van: ECLI:NL:RBZWB:2017:1464

Prejudiciële beslissing op vraag van: ECLI:NL:RBZWB:2017:1464 ECLI:NL:HR:2017:1324 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 14-07-2017 Datum publicatie 14-07-2017 Zaaknummer 17/01256 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Conclusie: ECLI:NL:PHR:2017:417

Nadere informatie

MKB-NIEUWSBRIEF 08/2015

MKB-NIEUWSBRIEF 08/2015 MKB-NIEUWSBRIEF 08/2015 1. Pensioen in eigen beheer mogelijk afgeschaft Er is nog geen besluit genomen over de problemen met het pensioen in eigen beheer van 140.000 directeuren-grootaandeelhouders (dga

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De werkkostenregeling 2.0, wat u vooraf moet weten!... 2

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De werkkostenregeling 2.0, wat u vooraf moet weten!... 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 1 1. De werkkostenregeling 2.0, wat u vooraf moet weten!... 2 1.1. De WKR 2.0, wat is dat eigenlijk?... 2 1.1.1. Hoe werkt dat systeem in hoofdlijnen?... 2 1.1.2. In een schema....

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 15 december 2016

Nieuwsbrief van 15 december 2016 Nieuwsbrief van 15 december 2016 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief: Minimumloon per 1 januari 2017 WOZ-waarde nu openbaar Klein pensioen niet meer afkoopbaar Lage-inkomensvoordeel (LIV) start

Nadere informatie

DGA-pensioen afgeschaft Opgepast! De fiscus geeft korting

DGA-pensioen afgeschaft Opgepast! De fiscus geeft korting UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING DGA-pensioen afgeschaft Opgepast! De fiscus geeft korting mr. Anthony van Venrooij Pensioen in eigen beheer (PEB) 2 Presentatie in twee delen: Deel 1 Historie pensioen in

Nadere informatie

Nieuwsbrief Miljoenennota 2015 (deel 1)

Nieuwsbrief Miljoenennota 2015 (deel 1) Nieuwsbrief Miljoenennota 2015 (deel 1) Prinsjesdag 2014 (deel 1) In deze nieuwsbrief staan de belangrijkste gevolgen van Prinsjesdag 2014 beschreven. Let wel, deze aangekondigde maatregelen moeten nog

Nadere informatie

Checklist - Grensoverschrijdende arbeid

Checklist - Grensoverschrijdende arbeid Checklist - Grensoverschrijdende arbeid Grensoverschrijdende arbeid neemt steeds meer toe en heeft allerlei gevolgen voor de werknemer, zijn de gezinsleden en zijn werkgever(s). Bij het bepalen van de

Nadere informatie

april 2012 NIEUWSBRIEF APRIL

april 2012 NIEUWSBRIEF APRIL april 2012 NIEUWSBRIEF APRIL B.V. Denk aan gebruikelijk loon Denkt u, dga, er aan dat u voor iedere B.V. waarvoor u werkzaamheden verricht rekening moet houden met het gebruikelijke loon? Als u denkt voor

Nadere informatie

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben Loonbelasting - eindejaarstips Aanpassingen in S&O-afdrachtvermindering Werkgevers met werknemers die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk (S&O), kunnen in aanmerking komen voor de S&O-afdrachtvermindering.

Nadere informatie

1 Het geding in feitelijke instanties

1 Het geding in feitelijke instanties Uitspraak 10 januari 2014 nr. 09/01485 Arrest gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 3 maart 2009, nr. 07/00372, betreffende

Nadere informatie

Checklist Werken met de werkkostenregeling

Checklist Werken met de werkkostenregeling Checklist Werken met de werkkostenregeling 1. Verdiep u in de werkkostenregeling Op 1 januari 2011 trad de werkkostenregeling in werking. Op grond van deze regeling mag de inhoudingsplichtige maximaal

Nadere informatie

Vijf maatgerelen voor de WKR in 2015

Vijf maatgerelen voor de WKR in 2015 Gelukkig (of helaas) treedt per 2015 de werkkostenregeling (WKR) in werking en zijn vanaf dat moment de meeste bestaande vergoedings- en verstrekkingsregelingen - allemaal met hun eigen regels - verleden

Nadere informatie

Zie onder bevindingen of volledige tekst voor de volledige tekst van het rapport.

Zie onder bevindingen of volledige tekst voor de volledige tekst van het rapport. Rapport 2 h2>klacht Beoordeling Conclusie Onderzoek Bevindingen Klacht Verzoekster klaagt over de gang van zaken rond het toekennen van de kinderkorting 2006. Meer concreet klaagt zij erover dat de Belastingdienst/Noord

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2008:BD7995 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 07/00429

ECLI:NL:GHAMS:2008:BD7995 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 07/00429 ECLI:NL:GHAMS:2008:BD7995 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 02-07-2008 Datum publicatie 23-07-2008 Zaaknummer 07/00429 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht

Nadere informatie

Eshuis Actueel Eindejaarstips 2015

Eshuis Actueel Eindejaarstips 2015 Deze nieuwsbrief bevat tips over zaken voor werkgevers, die u in 2015 nog kunt ondernemen. Daarnaast vindt u op www.eshuis.com nog veel meer interessante eindejaarstips. Wenst u een nadere toelichting?

Nadere informatie

Fiscaal Actueel

Fiscaal Actueel Fiscaal Actueel 4-2017 Belangrijke wijziging huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 Tot 1 januari 2018 worden huwelijken nog standaard gesloten in algehele gemeenschap van goederen. Daarna is de standaard

Nadere informatie