FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag een vervolgverslag is, is de dikgedrukte tekst de tekst van dit verslag. De tekst gedrukt in een kleiner lettertype is de tekst van het voorgaande verslag. Voor zover een hoofdstuk geen dikgedrukte tekst bevat wordt verwezen naar het voorgaande verslag. Datum verslag 5 januari 2015 Gegevens onderneming Naam: Boulevardplaza Benelux B.V. Adres: Weerscheut GS VINKEL Faillissementsnummer C/01/14/464 F Datum uitspraak faillissement 10 juni 2014 Curator mr. S.M.P. Jacobs Rechter-commissaris mr. mw. C. Schollen den Besten Saldo einde verslagperiode nihil Personeel gemiddeld aantal 11 werkzame personen volgens kvk Volgens de bestuurder van gefailleerde waren er drie werknemers Verslagperiode 10 juli 2014 t/m 5 januari 2015 Bestede uren in verslagperiode 6 uur en 42 minuten In de periode van 10 juli 2014 t/m 2 januari 2015 Bestede uren totaal 27 uur en 30 minuten 1

2 1. Inventarisatie 1.1 Organigram Michael Ubert Boulevardplaza International B.V. Boulevardplaza Benelux B.V Aandeelhouder(s) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boulevardplaza International B.V (Statutaire) bestuurder(s) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boulevardplaza International B.V. Bestuurder en aandeelhouder van laatstgenoemde vennootschap is de heer M. Ubert. 1.2 Activiteiten onderneming Het exploiteren van een webwinkel, het tegen vergoeding aanbieden van advertentieruimte en tijd. De heer Ubert heeft aangegeven dat de gefailleerde voornemens was om een online winkelcentrum op te zetten. Daarbij konden grote merken hun goederen aanbieden en konden zij tevens pakketten inkopen om reclame te maken op online media, televisie en radio. De bestuurder van de gefailleerde heeft echter geen enkel contract afgesloten. 1.3 Accountant/boekhouder geen 1.4 Fiscale eenheid VPB/OB onbekend 1.5 Financiële cijfers De vennootschap is op 13 januari 2014 opgericht. De vennootschap bevond zich nog in een opstartfase. De vennootschap had geen enkel krediet. De heer Ubert heeft verklaard dat hij ervan uit ging dat de verplichtingen die de gefailleerde is aangegaan zouden kunnen worden betaald uit de inkomsten die de gefailleerde zou gaan genereren. Er is echter geen enkel contract met opdrachtgevers gesloten. Er hebben feitelijk geen commerciële activiteiten plaatsgevonden. Omzetgegevens 2014: geen omzet Winst en verlies 2014: Balanstotaal 2014: 2

3 1.6 Verzekeringen Niet bekend. 1.7 Huurovereenkomst(en) onroerende zaken waarbij gefailleerde huurder is/was De heer Ubert heeft verklaard dat de gefailleerde geen huurovereenkomsten heeft gesloten met derden. De onderneming werd geëxploiteerd vanuit de gehuurde privéwoning. Deze woning zou hij inmiddels hebben verlaten wegens strubbelingen in de privésfeer. 1.8 Oorzaak faillissement De heer Ubert heeft verklaard dat hij door medische klachten is opgenomen in het ziekenhuis en dat daarom de ondernemingsactiviteiten stil zijn komen te liggen. De werknemers hebben toen het faillissement aangevraagd waardoor de onderneming onvoldoende tijd heeft gehad om inkomsten te genereren. De werknemers hebben verklaard dat de heer Ubert hen diverse ondertekende contracten heeft laten zien waaruit zou moeten blijken dat de gefailleerde al activiteiten ontplooide. Ook heeft de heer Ubert hen en crediteuren bankafschriften laten zien met daarop grote bedragen. Deze documenten blijken vervalst te zijn door de heer Ubert, hetgeen hij ook heeft bevestigd tegenover de curator. De gefailleerde heeft geen bankrekening gehad met enig saldo. De talrijke contracten die de gefailleerde met opdrachtgevers zou hebben gesloten blijken vervalst. 1.9 Afkoelingsperiode Er is geen afkoelingsperiode gelast Werkzaamheden 2. Personeel 2.1 Aantal werknemers De gefailleerde heeft drie werknemers in dienst gehad. Eén werknemer heeft in zijn proeftijd zijn werkzaamheden al gestaakt. 2.2 Opzegging arbeidsovereenkomsten De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris de arbeidsovereenkomsten, met inachtneming van de kortst mogelijke opzegtermijn, beëindigd. 2.3 Opzegging managementovereenkomsten De heer Ubert heeft verklaard dat er geen managementovereenkomsten zijn gesloten. 3. Activa 3.1 Onroerende zaken Aan gefailleerde behoren geen onroerende zaken in eigendom toe. 3.2 Inventaris Aan gefailleerde behoort geen inventaris in eigendom toe Verkoop opbrengst Bodemvoorrecht 3.3 Voorraden / onderhanden werk Aan gefailleerde behoren geen voorraden of onderhanden werk in eigendom toe. 3

4 3.4 Voertuigen in eigendom De heer Ubert heeft verklaard dat aan gefailleerde geen voertuig in eigendom toebehoren. De curator heeft geconstateerd dat er één voertuig op naam van de gefailleerde geregistreerd staat en dat vóór faillissement nog een voertuig op naam van de gefailleerde geregistreerd heeft gestaan. Het geleasede voertuig is reeds opgehaald door de maatschappij Beschrijving Op naam van de gefailleerde staat een Renault Espace uit 2005 geregistreerd. Op naam van de gefaillerde stond een Renault Laguna station uit 2004 geregistreerd. De heer Ubert heeft verklaard dat dit privé eigendommen zijn. De curator heeft diverse pogingen ondernomen om te achterhalen waar de Renault Espace zich bevindt. De bestuurder heeft aangegeven dat de auto niet meer zou rijden en bij een kennis staat opgeslagen omdat de achteras onder de auto uit zou zijn gehaald. Het is de curator niet gelukt de auto op te laten halen. De heer Ubert is niet meer bereikbaar via telefoon of . De heer Ubert zou bij zijn moeder wonen. De curator heeft die woning bezocht. De moeder van de heer Ubert heeft aangegeven dat haar zoon daar niet meer woonachtig is. Zij zou aan haar zoon doorgeven dat de heer Ubert zich bij de curator dient te melden. Dat is tot op heden niet gebeurd. Kasgeld Er is geen kasgeld aangetroffen. 3.5 Aandelen Gefailleerde bezit geen aandelen. 3.6 Overige activa Aan gefailleerde behoort geen overige activa in eigendom toe. 3.7 Werkzaamheden 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren De gefailleerde heeft geen activiteiten ontplooid en heeft derhalve ook geen debiteuren. 5. Bank / zekerheden 5.1. Vordering van banken en/of kredietverstrekkers ING Bank N.V. heeft een vordering ingediend van 19, Beschrijving zekerheden Er is geen krediet en er zijn geen zekerheden bedongen Separatistenpositie 5.4. Boedelbijdrage 5.5. Leasecontracten De leasecontracten zijn reeds vóór faillissementsdatum geëindigd Huurovereenkomst roerende zaken De gefailleerde huurde haar kantoorinventaris. De verhuurder heeft de goederen vóór faillissementsdatum opgehaald. 4

5 5.7. Eigendomsvoorbehoud Tot op heden heeft nog geen enkele partij zich bij de curator gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud Reclamerechten Tot op heden heeft nog geen enkele partij zich bij de curator gemeld met een beroep op een recht van reclame Retentierechten Tot op heden heeft nog geen enkele partij zich bij de curator gemeld met een beroep op een recht van retentie Werkzaamheden 6. Doorstart/voortzetten 6.1 Voortzetten De curator heeft de activiteiten van gefailleerde niet voortgezet. Feitelijk zijn er geen activiteiten geweest anders dan interne werkzaamheden in de opstartfase. 6.2 Doorstart De curator heeft geen doorstart bereikt. De heer Ubert gelooft in zijn verhaal en denkt nog een investeerder te kunnen vinden om alsnog een doorstart te kunnen realiseren. De heer Ubert ontwijkt iedere vorm van contact met de curator. 6.3 Werkzaamheden 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht De curator doet nader onderzoek. De onderliggende administratieve bescheiden zijn vervalst. De werknemers hebben daar reeds aangifte van gedaan. De heer Ubert staat in contact met de wijkagent en heeft aangegeven dat er een verhoor stond gepland. Wat daarvan de uitkomst is geweest, is de curator onbekend. De heer Ubert zou diverse administratieve bescheiden aanleveren. Ondanks diverse verzoeken daartoe, via e- mail en aangetekende post, neemt de heer Ubert geen contact op of levert hij administratie aan. Via heeft de curator enkele stukken ontvangen. Aangezien er nauwelijks activiteiten zijn ontplooid, zijn er nauwelijks administratieve bescheiden. Depot jaarrekeningen Krachtens artikel 2:394 lid 3 BW rust op gefailleerde de verplichting om haar jaarrekening uiterlijk dertien maanden na afloop van het boekjaar openbaar te maken. De openbaarmaking dient te geschieden door een exemplaar van de jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. De vennootschap bestaat pas slechts een half jaar en was derhalve nog niet verplicht tot het deponeren van een jaarrekening. 7.2 Goedkeuringsverklaring accountant Op grond van artikel 2:396 BW is de vennootschap vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant. 7.3 Stortingsverplichting van de aandelen De curator zal nader onderzoek doen. 5

6 7.4 Onbehoorlijk bestuur De curator doet nader onderzoek, ook naar de verhaalsmogelijkheden van de (indirect) bestuurder. Vooralsnog zijn er geen bekende verhaalsmogelijkheden. 7.5 Paulianeus handelen De curator doet nader onderzoek. 7.6 Werkzaamheden 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen Er zijn tot op heden geen boedelvorderingen ingediend. Het totaal aan ingediende boedelvorderingen bedraagt: , Preferente vorderingen Het totaal aan ingediende preferente vorderingen van de fiscus bedraagt: 4.651,-. Er zijn tot op heden geen preferente vorderingen door het UWV ingediend. Het totaal aan ingediende overige preferente vorderingen bedraagt: 4.651,-. Het totaal aan ingediende preferente vorderingen van de fiscus bedraagt: ,- Het totaal aan ingediende preferente vorderingen van het UWV bedraagt: , Concurrente vorderingen Het totaal aan ingediende concurrente vorderingen bedraagt: ,79. Het totaal aan ingediende concurrente vorderingen bedraagt: , Achtergestelde vorderingen Er zijn tot op heden geen achtergestelde vorderingen ingediend. 8.5 Betwiste vorderingen Er zijn tot op heden geen vorderingen betwist. Alle hiervoor vermelde vorderingen zijn geplaatst op de lijsten van voorlopig erkende vorderingen. 9. Procedures Procedures Voor zover de curator bekend, zijn er geen procedures aanhangig. 6

7 10. Overig Termijn afwikkeling faillissement Het is nog niet bekend op welke termijn dit faillissement kan worden afgewikkeld Plan van aanpak De curator zal zich in de komende verslagperiode bezighouden met: - Het onderhouden van contact met de heer Ubert; - Onderzoek naar verhaalsmogelijkheden; Indiening volgend verslag Het volgende verslag zal in juni 2015 worden ingediend. Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekeningen. Hoewel de informatie in het openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 7

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IDEAL IT Solutions

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 22 augustus 2013 Gefailleerde Budé Employability B.V. Faillissementsnummer F 12/199 Datum uitspraak 4 april 2012 Curator mr. G.A. van Genderen Faillissementsmedewerker

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd.

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73a FW nummer: 1 Gegevens onderneming : Naam: All Glas Almere B.V. Faillissementsnummer : 16/13/265F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator : mr.drs. G. Kuijper Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag) Datum: 13 mei 2015. Gegevens onderneming: FGB Uitzendgroep B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/1109 F Datum uitspraak:

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. F~LUSSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 10 februari 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743)

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste openbare verslag Datum 30 januari 2013 Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) Faillissementsnummer 02 / 13 /10 F Datum uitspraak

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Sercan Mode B.V. Faillissementsnummer : 06.574 Datum uitspraak : 10 oktober 2006 Curator : mr N.P. Klein Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14 Gegevens onderneming : De heer Pierre Joseph Janssen, h.o.d.n. Tandheelkundig Centrum Schimmert (B.V. i.o.) Faillissementsnummer : 13/177F Datum uitspraak

Nadere informatie

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015 Openbaar faillissementsverslag ex artikel 73a Fw Datum: 20 januari 2015 Nummer: tien Gegevens onderneming : Nedexco Logistics B.V. Faillissementsnummer : F 02/12/194 Datum uitspraak : 19 maart 2012 Curator

Nadere informatie

De inhoud van de papieren versie van het verslag is identiek aan de inhoud van de digitale versie zoals die aan de Rechtbank is verzonden.

De inhoud van de papieren versie van het verslag is identiek aan de inhoud van de digitale versie zoals die aan de Rechtbank is verzonden. De inhoud van de papieren versie van het verslag is identiek aan de inhoud van de digitale versie zoals die aan de Rechtbank is verzonden. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 30 maart 2011 Gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 1 47633 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 Gegevens onderneming : Auto van der Zee BV Faillissementsnummer : F.17/14/145 Datum uitspraak : 8 juli 2014 Curator : mr. J.H. van der Meulen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Datum uitspraak : 24 maart 2009 : Mr. R.G.F. Lammers. Personeel gemiddeld aantal : 0

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Datum uitspraak : 24 maart 2009 : Mr. R.G.F. Lammers. Personeel gemiddeld aantal : 0 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Freeez B.V. Faillissementsnummer : C/01/09/217 F Datum uitspraak : 24 maart 2009 Curator : Mr. R.G.F.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014 Gegevens onderneming : J.B.A.N. Beheer B.V. Faillissementsnummer : C/17/13/348 F Datum uitspraak : 3 december 2013 Curator : mr. T.E.A. Detmar R-C

Nadere informatie

Gegevens gefailleerde 1 : de naamloze vennootschap Refining & Trading Holland N.V. (hierna: North Refinery ) KvK-nr: 02334629

Gegevens gefailleerde 1 : de naamloze vennootschap Refining & Trading Holland N.V. (hierna: North Refinery ) KvK-nr: 02334629 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie