1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Mompox houdt alle aandelen van KMB Europe en KMB Sales.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Mompox houdt alle aandelen van KMB Europe en KMB Sales."

Transcriptie

1 Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 1 Datum: 27 juli 2012 Gegevens gefailleerde: Datum uitspraak: Datum Surseance van betaling = 25 juni 2012 Datum omzetting faillissement = 27 juni 2012 Curator: mr. J.P. Davids R-C: mw. mr. C.P. Bleeker Activiteiten onderneming: Handelsonderneming Transportbedrijf in consumentenartikelen Omzetgegevens: KMB Europe: EUR in 2011 circa EUR 16 miljoen eerste 6mnd 2012 circa EUR 4 miljoen KMB Sales: geen omzet gegevens bekend Mompox: Nvt als gevolg van holding functie Personeel gemiddeld 2011: 9 werknemers 36 Saldo einde verslagperiode: EUR Verslagperiode: 25 JUNI 2012 TOT EN MET 25 JULI 2012 Bestede uren in verslag periode: 99,3 Bestede uren Totaal: 99,3 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Mompox houdt alle aandelen van KMB Europe en KMB Sales. 1.2 Winst en verlies Nog onbekend De aandelen van Mompox worden gehouden door (i) Max Holding B.V. (ii) Krukziener Management en Consultancy B.V. (iii) Sveluc Holding B.V. en (iv) Idefix Enterprise B.V. De bestuurders van Mompox, KMB Europe en KMB Sales zijn Sveluc Holding B.V. en Idefix Enterprise B.V. De enig aandeelhouder/bestuurder van Sveluc is de heer A.P. van Holten. De enig aandeelhouder/bestuurder van Idefix is de heer O. Sjoerds. De bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd de vennootschappen te vertegenwoordigen. 1.3 Balanstotaal KMB Europe: in 2011 EUR KMB Sales : in 2011 EUR Mompox : in 2011 EUR Lopende procedures Er zijn diverse lopende procedures van KMB Europe tegen de Duitse en Nederlandse Douane/fiscus ivm teveel afgedragen invoerrechten. 1.5 Verzekeringen Er is een verzekeringsportefeuille bij MIO Insurance als tussenpersoon. De verzekeringen zijn inmiddels met ingang van datum faillissement beëindigd. 1.6 Huur De bedrijfsruimte van de Aalsmeerderweg 253P wordt gehuurd van

2 Leyva B.V. De huur is inmiddels met wederzijds goedvinden beëindigd per 31 juli Oorzaak faillissement De onderneming is oorspronkelijk begonnen door de heer M. Krukziener in In eerste instantie bestonden de activiteiten uit parallel import maar later werd gestart met de productie in China. In 2006 is door middel van een buy in, Sveluc aandeelhouder geworden. De heer Krukziener stopt in Inherent aan de handelsactiviteiten is dat er sprake is van een grillig verloop in omzet/winst en 2007 zijn goede jaren In 2009 is sprake van een sterke terugval van de activiteiten In 2010 wordt geherstructureerd en treedt de heer O. Sjoerds toe als aandeelh/bestuurder. Tevens wordt Max Holding aandeelhouder; Max Holding financiert de ondernemingsactiviteiten dmv een lening aan Mompox. Vanaf 2010/2011 begint KMB Europe met de productie en verkoop van tablets. De tablets zijn al snel goed voor circa 50% van de totale omzet. In 2011 bedraagt de omzet 16 miljoen maar ontstaan er problemen met de tablets die retour worden gebracht door klanten. Deze worden ingenomen door de winkels en de klanten krijgen een nieuwe. Dit levert aanzienlijke vorderingen op van de groothandels op KMB Europe want de retouren worden gecrediteerd door de groothandels. Als gevolg daarvan zit een groot deel van het werkkapitaal vast in een voorraad retouren die naar China moet worden verscheept om gerepareerd te worden. Deze problemen waren kennelijk niet goed voorzien bij de introductie van de tablets. Probleem is met name dat de eerste lijns hulp aan klanten niet goed is georganiseerd. Daardoor worden teveel artikelen onnodig ingewisseld bij de winkels wat weer leidt tot een schadepost voor KMB. Begin 2012 lopen de verliezen op (circa EUR verlies over de eerste 6 maanden), is de situatie uitzichtloos en wordt de surseance aangevraagd omdat een aandeelhouder niet mee wil tekenen voor het aandeelhoudersbesluit om het faillissement aan te vragen. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill. 8 werknemers 2.2 Aantal in jaar voor faill. 9 werknemers 2.3 Datum ontslagaanzegging 28 juni 2012 Werkzaamheden - Inventarisatie werknemers - Ontslag - Contact met UWV PAG. 2

3 3. Activa ONROERENDE ZAKEN 3.1 Beschrijving Vooralsnog nvt 3.2 Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte hypotheek 3.4 Boedelbijdrage Werkzaamheden BEDRIJFSMIDDELEN 3.5 Beschrijving Er was sprake van kantoorinventaris en een auto 3.6 Verkoopopbrengst De kantoorinventaris is onderhands verkocht voor EUR De auto is onderhands verkocht voor EUR Boedelbijdrage Totaal EUR (zie ook onder 3.11) 3.8 Bodemvoorrecht fiscus Is van toepassing Werkzaamheden - Onderhandse verkoop kantoorinventaris VOORRADEN/ ONDERHANDEN WERK 3.9 Beschrijving Voorraad artikelen aanwezig in het bedrijfspand Varende voorraad Voorraad aanwezig bij logistieke dienstverleners Voorraad aanwezig bij expediteurs 3.10 Verkoopopbrengst EUR (na afkoop rechten overige zakelijk gerechtigden met vuistpandrecht cq retentierecht) 3.11 Boedelbijdrage EUR Werkzaamheden - Onderhandelingen met doorstarter - Contact met vuistpandhouders, beoordelen rechten ANDERE ACTIVA 3.12 Beschrijving Onderhanden werk/orderportefeuille (bestaande uit varende doch niet (volledig) betaalde voorraad) Goodwill IE Rechten 3.13 Verkoopopbrengst OHW: EUR Goodwill: EUR IE rechten: EUR Werkzaamheden - Inventarisatie voorraad PAG. 3

4 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren De debiteurenportefeuille bedraagt circa EUR Opbrengst Wordt geïncasseerd door Mirus International BV 4.3 Boedelbijdrage Werkzaamheden op basis van uren x uurtarief van EUR 250 Werkzaamheden - Contact met bank en incasso bureau 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) Deutsche Bank heeft een vordering ingediend van totaal EUR , Leasecontracten Er is sprake van een operational lease contract (Mini Cooper) 5.3 Beschrijving zekerheden - Pandrecht op voorraad 5.4 Separatistenpositie Ja, zie onder Pandrecht op bedrijfsinventaris; - Pandrecht op vorderingen; - Pandrecht debiteuren; - Pandrecht IE rechten 5.5 Boedelbijdragen Vooralsnog EUR Borgstelling door Sveluc van EUR Borgstelling door KMC BV van EUR ; - Borgstelling door Max Holding BV van EUR Eigendomsvoorbehoud Er heeft zich een pp met een eigendomsvoorbehoud gemeld 5.7 Reclamerechten Vooralsnog nvt 5.8 Retentierechten Van toepassing. Diverse logistieke vervoerders hebben zich gemeld met een retentierecht en een vuistpandrecht op de goederen van curanda welke zij onder zich hebben. Werkzaamheden - Communicatie met de bank en vuistpandhouders - Beoordelen/inventarisatie zakelijke rechten 6. Doorstart / voortzetten onderneming VOORTZETTEN 6.1 Exploitatie / zekerheden Gedurende korte periode is sprake geweest van voortzetting. OHW over deze periode is overgenomen door (een rechtspersoon van) de Merison groep (zie hierna onder 6.3) PAG. 4

5 6.2 Financiële verslaglegging Vooralsnog nvt Werkzaamheden - Contact met afnemers over bereidheid koop door te laten gaan. DOORSTART 6.3 Beschrijving Vrij snel nadat het faillissement was uitgesproken kwamen een aantal geïnteresseerde partijen in beeld. De curator heeft partijen uitgenodigd een bod te doen na het ondertekenen van een zogenaamde procedure brief (met daarin de procedure van de verkoop beschreven) en een geheimhoudingsovereenkomst. Uiteindelijk hebben 3 partijen de geheimhoudingsovereenkomst getekend waarvan er uiteindelijk 1 een bod heeft gedaan. De biedende partij (Merison Groep B.V. ( Merison )) is thans reeds indirect minderheidsaandeelhouder van KMB (via de eveneens failliete holding Mompox Holding B.V.) en in die hoedanigheid ook bekend met de activa van KMB. Het bod van Merison is uiteindelijk door de curator (deels) aanvaard en de rechter commissaris heeft toestemming gegeven. De uiteindelijke Koopprijs bedraagt totaal EUR Het is uitgesplitst in diverse onderdelen: Voor de voorraad betaalt Merison EUR doch na verrekening van kosten lossing vuistpandhouders resteert EUR Het restant van EUR is overgemaakt naar de boedelrekening en is opgebouwd als volgt: voor de niet verpande activa (OHW = EUR ) en goodwill (= EUR ) alsmede ivm het bodemvoorrecht van de fiscus (inventaris = EUR ) en de boedelbijdrage (= EUR ). 6.4 Verantwoording Er zijn 2 taxatierapporten opgemaakt: door het NTAB (in opdracht van de Deutsche Bank) en door Van Beusekom taxateurs (in opdracht van KMB voor faillissement). De taxatie van het NTAB van de verpande voorraad bedraagt EUR tot (onderhandse waarde) en EUR tot (liquidatiewaarde). De taxatie van Van Beusekom ligt aanmerkelijk hoger (EUR onderhandse waarde en EUR liquidatie waarde) doch lijkt niet realistisch aangezien er geen rekening is gehouden met de beperkte verhandelbaarheid van de voorraad (gelet op licenties die van toepassing zijn) en een aanzienlijk deel retouren van klanten waar nog een investering moet worden gedaan om die weer te kunnen verkopen. PAG. 5

6 In aanvulling op het bod is van belang dat aan 4 medewerkers van KMB een arbeidsovereenkomst zal worden aangeboden. De Deutsche Bank is als pandhouder direct betrokken geweest bij de onderhandelingen en heeft toestemming verleend op het (deels) door de curator geaccepteerde bod. Voorts is nog van belang dat enkele logistieke dienstverleners zich beroepen op een vuistpandrecht (dat op grond van artikel 3:238 lid 2 BW voorgaat boven het bezitloos pandrecht van de Deutsche Bank) op goederen welke zij onder zich hebben. Ook met deze (pretense) pandhouders zijn afspraken gemaakt door Merison om zeker te zijn dat de goederen vrij van pand kunnen worden geleverd. De Overname overeenkomst is uiteindelijk op 24 juli door pp getekend. De Koopprijs is inmiddels overgemaakt naar de door Deutsche Bank aangegeven rekening en naar de boedelrekening. 6.5 Opbrengst Totaal EUR waarvan EUR toekomt aan de boedel. 6.6 Boedelbijdrage EUR Werkzaamheden - Verkoopproces - Overname onderhandelingen - Overname overeenkomst - Verdere afwikkeling van deal 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht Tot op heden heeft de curator nog geen stukken ontvangen. 7.2 Depot jaarrekeningen Nog in onderzoek 7.3 Goedk. verkl. accountant Nog in onderzoek 7.4 Stortingsverpl. aandelen Nog in onderzoek 7.5 Onbehoorlijk bestuur Nog in onderzoek 7.6 Paulianeus handelen Nog in onderzoek Werkzaamheden - Beoordelen administratie die deels op een USB stick. De curator is echter nog in afwachting van de papieren administratie 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen Nog in onderzoek 8.2 Pref. vord. van de fiscus Nog in onderzoek 8.3 Pref. vord. van het UWV Nog in onderzoek 8.4 Andere pref. crediteuren Nog in onderzoek PAG. 6

7 8.5 Aantal concurrente crediteuren Nog in onderzoek 8.6 Bedrag concurrente crediteuren Nog in onderzoek 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Nog in onderzoek Werkzaamheden - 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) Duitse douane/fiscus Nederlandse douane 9.2 Aard procedure In NL: bestuursrechtelijk. In behandeling bij een gespecialiseerd kantoor. Stand van zaken is nog niet duidelijk. In Duitsland: nog in onderzoek. De Deutsche Bank heeft zich gemeld met een pandrecht op de vordering welk door de curator (voorlopig) is erkend. Vanuit de bank vindt thans onderzoek plaats naar de kansen om de lopende procedure in het voordeel van KMB te kunnen afsluiten. De procedure in Duitsland is inmiddels geschorst en de curator is gevraagd zich uit te laten of hij de procedure wenst voort te zetten. 9.3 Stand procedure Nog in onderzoek Werkzaamheden - Contact met Duitse advocaat en bureau in NL 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faill. Nog onduidelijk 10.2 Plan van aanpak - Onderzoek oorzaken - Onderzoek administratie - Onderzoek onbehoorlijk bestuur - Verdere administratieve afwikkeling 10.3 Indiening volgend verslag Rond 26 oktober 2012 Werkzaamheden - Opmaken verslag PAG. 7

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag) Datum: 13 mei 2015. Gegevens onderneming: FGB Uitzendgroep B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/1109 F Datum uitspraak:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven

Nadere informatie

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743)

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste openbare verslag Datum 30 januari 2013 Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) Faillissementsnummer 02 / 13 /10 F Datum uitspraak

Nadere informatie

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd.

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73a FW nummer: 1 Gegevens onderneming : Naam: All Glas Almere B.V. Faillissementsnummer : 16/13/265F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator : mr.drs. G. Kuijper Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. F~LUSSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 10 februari 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 1 47633 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 Gegevens onderneming : Auto van der Zee BV Faillissementsnummer : F.17/14/145 Datum uitspraak : 8 juli 2014 Curator : mr. J.H. van der Meulen

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14 Gegevens onderneming : De heer Pierre Joseph Janssen, h.o.d.n. Tandheelkundig Centrum Schimmert (B.V. i.o.) Faillissementsnummer : 13/177F Datum uitspraak

Nadere informatie

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015 Openbaar faillissementsverslag ex artikel 73a Fw Datum: 20 januari 2015 Nummer: tien Gegevens onderneming : Nedexco Logistics B.V. Faillissementsnummer : F 02/12/194 Datum uitspraak : 19 maart 2012 Curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 22 augustus 2013 Gefailleerde Budé Employability B.V. Faillissementsnummer F 12/199 Datum uitspraak 4 april 2012 Curator mr. G.A. van Genderen Faillissementsmedewerker

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014 Gegevens onderneming : J.B.A.N. Beheer B.V. Faillissementsnummer : C/17/13/348 F Datum uitspraak : 3 december 2013 Curator : mr. T.E.A. Detmar R-C

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Sercan Mode B.V. Faillissementsnummer : 06.574 Datum uitspraak : 10 oktober 2006 Curator : mr N.P. Klein Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 november 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 november 2013 Gegevens onderneming: Nekon Projectmanagement BV Statutaire zetel: Ulft, gemeente Oude IJsselstreek Inschrijving KvK: nr. 09191825 Faillissementsnummer:

Nadere informatie

De inhoud van de papieren versie van het verslag is identiek aan de inhoud van de digitale versie zoals die aan de Rechtbank is verzonden.

De inhoud van de papieren versie van het verslag is identiek aan de inhoud van de digitale versie zoals die aan de Rechtbank is verzonden. De inhoud van de papieren versie van het verslag is identiek aan de inhoud van de digitale versie zoals die aan de Rechtbank is verzonden. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 30 maart 2011 Gegevens

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Datum uitspraak : 24 maart 2009 : Mr. R.G.F. Lammers. Personeel gemiddeld aantal : 0

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Datum uitspraak : 24 maart 2009 : Mr. R.G.F. Lammers. Personeel gemiddeld aantal : 0 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Freeez B.V. Faillissementsnummer : C/01/09/217 F Datum uitspraak : 24 maart 2009 Curator : Mr. R.G.F.

Nadere informatie

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven).

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven). FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 15 Datum: 3 juni 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie