de procedures van raming, herstellling en vergoeding van de materiële voertuigschade T.a.v. de herstellers, de experten en de schadebeheerders

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de procedures van raming, herstellling en vergoeding van de materiële voertuigschade T.a.v. de herstellers, de experten en de schadebeheerders"

Transcriptie

1 HANDLEIDING de procedures van raming, herstellling en vergoeding van de materiële voertuigschade T.a.v. de herstellers, de experten en de schadebeheerders Conseil Expertise auto Avenue de l'expansion Alleur Philippe Vilain Johan Van Horenbeke Frits Loos Kathy Lambregs Eric Havelange Stéphane Ledur-Hardy Geert Sinnesael

2 Ethias nv rue des Croisiers Luik Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr voor de beoefening van alle verzekeringstakken Niet-Leven, de levensverzekeringen, de bruidsschats- en geboorteverzekeringen (KB van 4 en 13 juli 1979, BS van 14 juli 1979) alsook de kapitalisatieverrichtingen (Beslissing CBFA van 9 januari 2007, BS van 16 januari 2007) RPR Luik BTW BE Rekening Belfius Bank: BE BIC: GKCCBEBB

3 Blz. Contactcenter Schade 5 Herstelling 6 Btw-formulier 7 Btw-formulier 8 VIN: chassisnummer 9 Herstellingsbestek 10 Coderingsdocument 11 Technische controle 12 Herstelling en vervanging voorruit 13 Nieuwe expertise-procedure 14 Expertise op afstand 15 Controle-opdracht 16 Rechtstreekse betaling 17 Vervangwagen 18 Procedure wanneer verzekerde niet tevreden is omtrent de herstelling 19 Herstellingsforfait - Absoluut forfait 20 Totaal verlies 21 Procedure om voertuigen te onderwerpen aan aanvraag offertes 23 Biedingen: informex nummer 25 Afsluiting van een informex - Opdracht 26 Expertiseovereenkomst - Overschrijding van het plafond 27 Expertiseovereenkomst 28 Expertise voor dekking 29

4 Waarborg diefstal 30 Arbitrage - Gerechtelijke expertise 31 Elektronische brievenbus 32 Nuttige boodschappen 33 Verkoopakte 35 Opkoper die weigert om zijn bod na te leven 36 Aangetekend schrijven 37 Fraude - Detectie 38 Depannage - Bijstand 40 Doorverwijzing voertuigen totaal verlies naar de erkende herstellers 41 Staangeld 42 Foto's 43

5 Contactcenter schade Contactcenter schade bestemd voor het nederlandstalig cliënteel Adres: Prins Bisschopssingel Hasselt Tel.: Fax: Openingsuren Alle werkdagen open van 8 tot 20 uur en zaterdagvoormiddag van 8.30 tot uur. Verantwoordelijke De heer Bert Kerfs Een aantal beheerders kan cliënten bijstaan in de Engelse taal. Contactcenter schade bestemd voor het franstalig cliënteel Adres: rue des Croisiers Luik Tel.: Fax: Openingsuren Alle werkdagen open van 8 tot 20 uur en zaterdagvoormiddag van 8.30 tot uur. Verantwoordelijke De heer Jean-Luc Vinandre Een aantal beheerders kan cliënten bijstaan in de Engelse taal. De taak van deze twee Contactcenters bestaat erin om, in de mate van het mogelijke paperless, de aangifte te noteren, een dossier te openen, een dossiernummer toe te kennen, een expert en/of een takeldienst aan te stellen en de klanten alle informatie en noodzakelijke uitleg te verschaffen. De Contactcenters staan ook ter beschikking van de experten en de herstellers. Handleiding - versie

6 Herstelling Indien er geen derde betaling is voorzien wordt de schadelijder door de hersteller en de expert ingelicht dat de vergoeding van het herstellingsbedrag in deze fase van het dossier niet gegarandeerd is. Dit gebeurt alvorens de demontage of de herstelling aan te vatten. Er mag geen enkele technische operatie worden uitgevoerd zonder voorafgaandelijk het akkoord van de schadelijder hierop te hebben bekomen. De hersteller bekomt altijd het schriftelijk akkoord van de schadelijder alvorens de herstelling aan te vatten. De herstelling moet worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst, in overeenstemming met het expertiseverslag, met naleving van de normen van de constructeur en de voertuigeninspectie. De hersteller waakt erover dat de herstelling van het voertuig binnen de kortst mogelijke termijn gebeurt. Alvorens de herstelling aan te vatten, bereikt de hersteller (in geval van nieuwe expertise-procedure) of de expert (in alle andere gevallen) een akkoord met de benadeelde over de bedragen die te zijnen laste blijven (slijtage ten gevolge ouderdom, voorgaande schade(s), sleetgevoelige onderdelen, ). Bij de afsluiting wordt aan de schadelijder een kopie van het PV van expertise overhandigd. 6 Handleiding - versie 2014

7 Btw-formulier De erkende hersteller zorgt ervoor dat de verzekerde een btw-formulier invult (zie model op volgende pagina) en maakt dit document over aan de expert. Bij de niet-erkende herstellers doet de expert het nodige voor het invullen van het btw-formulier. De btw-zones van de Informex-opdracht worden ingevuld volgens de inlichtingen vermeld op het btw-formulier. De erkende hersteller of de expert sluit zijn Informex-opdracht nooit af zonder het btw-stelsel van verzekerde te kennen. Indien dit btw-formulier niet werd ingevuld, zullen alle problemen betreffende een verkeerde toepassing van het btw-tarief bij het afsluiten van het PV een terugvordering bewerkstelligen van de onnodig betaalde btw. Bij een herstelling gebeurt deze terugvordering t.a.v. de erkende hersteller. In alle andere gevallen gebeurt deze terugvordering t.a.v. de expert. Bijzonderheden Clausule 557 In geval van schade bij verzekering tegen diefstal, brand, glasbraak en materiële schade: terugbetaling van de btw. Ethias betaalt de btw terug, waar de btw niet wettelijk recupereerbaar is. In geval van herstelling, op de herstellingskosten mits voorlegging van de factuur. In geval van totaal verlies, op het vaste schadevergoedingsbedrag conform met de algemene, speciale en bijzondere voorwaarden, voor zover verzekerde deze effectief heeft gedragen bij aankoop van het vermelde voertuig. Handleiding - versie

8 Btw-formulier Ondergetekende... Straat... Postcode... Woonplaats... handelend in hoedanigheid van eigenaar van het voertuig of diens gevolmachtigde van het merk... nummerplaat... verklaart op erewoord dat de volgende inlichtingen correct zijn. (Vul de vermeldingen aan die op u betrekking hebben en/of schrap wat niet past) Beroep: a)... b)... c)... (i.g.v. meerdere beroepsbezigheden, gelieve van elk de aard te vermelden) BTW-stelsel: - niet onderworpen - gedeeltelijk onderworpen: btw-nr.... percentage onderworpenheid:... % - volledig onderworpen: btw-nr gehandicapt, onderworpen aan de btw van 6 % (recuperatie van de btw van 6 %: Ja Neen) Recht op aftrek: - ja - neen - gedeeltelijk:... % Gebruik van het voertuig: - privé - gemengd aan... % - uitsluitend beroepsgebruik Bankrekeningnummer Gedaan te..., op... Handtekening 8 Handleiding - versie 2014

9 VIN: Chassisnummer De juiste identificatie van het voertuig is absoluut noodzakelijk voor een juiste raming. Het volledige chassisnummer (17 of karakters) dient in alle gevallen te worden ingevuld. Het gebruik van het VIN is VERPLICHT indien dit beschikbaar is. De kostprijs van deze dienst wordt door Ethias ten laste genomen. INSCHRIJVINGSBEWIJS D.I.V. ORIGINEEL VAN Merk - type Cilinderinhoud Chassisnummer Ontvangstnummer - type Brandstof 1ste ingebruikname 17 Code 3 Plaatnummer Datum Adreswijziging Datum Handleiding - versie

10 Herstellingsbestek Het herstellingsbedrag wordt begroot op basis van de volgende gegevens. a) De prijs van de onderdelen De erkende hersteller verbindt zich er toe om zich te baseren op de codes en de prijzen van de originele wisselstukken zoals voorzien in het Audatex-systeem. Voor de benaderde prijzen A (bv. banden) dient de juiste prijs te worden vermeld. Het staat de erkende hersteller vrij om originele wisselstukken en/of wisselstukken van gelijkwaardige kwaliteit te gebruiken, onder voorwaarde dat de kwaliteit van deze laatste op voldoende wijze wordt gegarandeerd. In het laatste geval dient de hersteller steeds de werkelijke kost van het wisselstuk te factureren, verhoogd met zijn marge. b) Het aantal uren nodig voor de herstelling De erkende hersteller verbindt zich er toe om de beschikbare indicaties van het Audatex-systeem te respecteren. Worden bedoeld: de duur voor vervanging, (de)montage, spuiten, controle, metingen, bescherming holle ruimten en antiroestbehandelingen. c) Uurtarief Het uurtarief wordt bepaald bij wederzijds akkoord. Dit kan maximaal één keer per jaar op vraag van één der partijen worden herzien. Een eventuele verhoging is maximaal geplafonneerd op de evolutie van de index van de consumptieprijzen. Onder dit plafond moet de vrije concurrentie spelen. d) Spuiten De juiste code van spuiten moet worden gekozen: L, LE, LI, LI1. Spuitproducten worden gedefinieerd door code 45. e) Klein materiaal Het klein materiaal wordt gedefinieerd door code 28. f) Bescherming van het milieu De kosten voor de bescherming van het milieu worden gedefinieerd door code 77. Om elke discussie na het afsluiten van de opdracht uit te sluiten wordt aangeraden om, voor aanvang van de herstellingswerken, samen met de expert een coderingsdocument op te maken. Indien geen enkele fiche werd ingevuld zal, in geval van discussie, steeds de mening van de expert bepalend zijn. Als een demontage noodzakelijk is, dan wordt meteen een datum afgesproken voor het volgende nazicht, voorafgaand aan de herstelling, behalve indien de verzekerde de herstelling van zijn voertuig wenst uit te stellen. De hersteller zal alle gegevens inbrengen en maakt het bestek binnen de drie werkdagen en voor de herstelling over aan de expert. Elk bijkomend werk moet, om in aanmerking te worden genomen, voor voorafgaandelijk akkoord aan de expert worden voorgelegd. Het opmaken van een bestek is GRATIS, ongeacht of er tot herstelling wordt overgegaan of niet. Iedere tekortkoming moet aan de dienst «Advies Expertise Auto» worden gemeld op 10 Handleiding - versie 2014

11 Coderingsdocument Administratieve gegevens Nummer Informex-opdracht: Referenties: Expert: Hersteller: Naam schadelijder: Voertuig: Merk: Nummerplaat: Chassisnummer:... Autadex-type... (1) (1) of het gebruik van VIN Uitvoeringen:... (2) (2) Niet van toepassing bij gebruik van VIN Standaardbewerkingen E... I (AE) N... U... L... H... P... V... Globale codes De hersteller zal alle gegevens inbrengen en maakt het afgesloten bestek voor de herstelling, binnen de twee werkdagen, over aan de expert. Elk bijkomend werk moet, om in aanmerking te worden genomen, aan het voorafgaandelijk akkoord van de expert worden voorgelegd. Handtekening van de deskundige Handtekening van de hersteller Handleiding - versie

12 Technische controle Werkwijze De hersteller en/of de expert informeert de benadeelde, voor de herstellingswerken, dat zijn voertuig een dergelijke controle zal ondergaan. De hersteller moet het voertuig aanbieden bij de technische controle op het einde van de herstellingswerken. Hij zorgt ervoor om tijdig een afspraak te maken. Hij moet het akkoord van de klant hebben om het voertuig bij de technische controle aan te bieden. Voorschriften De nieuwe voorschriften op het gebied van de technische controle na ongeval moeten worden gerespecteerd. Deze zijn beschikbaar op de website van UPEX: Kost De hersteller heeft, bovenop de specifieke kost van de keuring zelf (te rechtvaardigen op basis van rekening keuring), recht op een vergoeding voor zijn eigen prestaties (bijkomende werkzaamheden ter voorbereiding van het voertuig en traject heen en terug van de keuring). Deze prestatie is beperkt tot drie uren vermenigvuldigd met zijn uurtarief. Deze facturen moeten worden opgemaakt op naam van de verzekerde en kunnen ter betaling aan de maatschappij worden gezonden (met duidelijke vermelding van de referte) in alle dossiers waarin de directe betaling aan de hersteller werd geactiveerd. In de andere gevallen is het aangewezen te overleggen met de dossierbeheerder over de meest aangewezen afhandeling. Bewijs Het bewijs van de technische controle wordt verstuurd naar de dossierbeheerder en de expert telkens met vermelding van de juiste referte voor Ethias en/of expert. Afsluiten dossier De expert sluit zijn opdracht af zodra hij het bewijs ontvangt van de technische controle dat de herstelling gebeurde conform de technische voorschriften. 12 Handleiding - versie 2014

13 Herstelling en vervanging voorruit Procedures van Raming, Herstelling en Vergoeding Het verdient de voorkeur een herstelling uit te voeren in alle gevallen waar dit technisch mogelijk is. Handleiding - versie

14 Nieuwe expertise-procedure Procedures van Raming, Herstelling en Vergoeding De «Nieuwe expertise procedure» staat beschreven in de handleiding van Winformex II, beschikbaar op de website 14 Handleiding - versie 2014

15 Expertise op afstand In een aantal gevallen levert de verplaatsing van de expert naar de hersteller geen meerwaarde op. Er dient voorrang te worden gegeven aan deze procedure die een snelle schaderegeling en een betere dienstverlening aan onze verzekerden beoogt en hen tevens de onnodige verplaatsingen vermijdt. De erkende hersteller zal er voor zorgen dat in alle gevallen een correct Audatex-bestek wordt opgemaakt, een kwaliteitsvol foto-album wordt bijgevoegd (zie blz. 42) en het kader X volledig wordt ingevuld. De expert kan zich zodoende een duidelijk beeld vormen en onnodige verplaatsingen uitsluiten. Als het bestek is afgesloten zal er een automatische doorsturing gebeuren naar de expert. Als het bestek niet is afgesloten, deponeert de hersteller het bestek in de brievenbus van de expert. De expertise op afstand geeft de expert de mogelijkheid om een demontage toe te staan van het voertuig of zijn opdracht af te sluiten, zonder verplaatsing naar de hersteller. De expert waakt over de naleving van de doorlooptijd van twee werkdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de berekening en over het goede verloop van het dossier. Handleiding - versie

16 Controle-opdracht In het kader van de «Nieuwe expertise-procedure», vertrouwt onze maatschappij ook controleopdrachten toe aan de experten. Deze opdrachten kaderen in het streven naar kwaliteit, hetgeen Ethias en haar verzekerden bijzonder nauw aan het hart ligt. Deze opdrachten kan men herkennen: in de printer-modus aan de vermelding: «Controle-expertise» op de follow-up pagina; in de record-modus aan de code 2 vermeld in positie 42 van het blok 29. In geval van een controle-opdracht wordt de referentie van de opdrachtgever gevolgd door C01 of C02 enz., daar waar bij de gewone opdrachten deze nummering bestaat uit M01 of M02 enz. Het is de taak van de expert om deze opdracht uit te voeren, ofwel via «expertise op afstand» indien gewettigd, ofwel door het voertuig te gaan bekijken, wanneer en waar het onze verzekerde het best past, hetzij bij de hersteller, hetzij bij de verzekerde aan huis. Wanneer de aan de expert overgemaakte gegevens overeenstemmen met de werkelijkheid, dan kan de berekening onveranderd behouden blijven. Wanneer er echter tegenstrijdigheden worden vastgesteld, dan moeten de desbetreffende elementen gewijzigd worden, tegensprekelijk met de hersteller. In elk geval moet in de rubriek «commentaar» worden vermeld: hetzij de overeenstemming van het bestek met de realiteit; hetzij de vastgestelde tegenstrijdigheden. In geval van belangrijke afwijkingen of meerdere kleinere afwijkingen, dient een gedetailleerd rapport te worden verstuurd naar de afdeling «Advies Expertise Auto» op het mailadres Vervolgens kan de opdracht worden afgesloten. Bij een eventuele procedure «verdachte gevallen» dient steeds de beheerder te worden ingelicht. 16 Handleiding - versie 2014

17 Rechtstreekse betaling De directe betaling via Informex is voorbehouden aan de erkende herstellers, in het geval waar het expertiseverslag werd opgemaakt op basis van een Audatex-bestek van de hersteller. Ethias beslist over het akkoord tot directe betaling en de toepassing van een eventuele vrijstelling. Indien het voertuig verschillende schadepunten vertoont, dient de verzekerde te worden ontmoet om de nodige uitleg te verschaffen en zijn akkoord te bekomen. Er werd een speciaal aangifteformulier ontworpen voor de schadegevallen omnium indien u bijkomende schadepunten vaststelt aan het voertuig. Dit aangifteformulier is beschikbaar op de website Deze vereenvoudigde aangifte laat ons toe om u één of meerdere bijkomende opdrachten te geven. Deze vereenvoudigde aangifte dient door de verzekerde te worden ingevuld (onder voorwaarde dat de verzekerde een bijkomend dossier wenst te laten aanleggen) en te worden verzonden naar Desgevallend moet het bedrag van de takeling, een eventuele afzonderlijke voorlopige herstelling en van de technische controle nauwlettend te worden vermeld en gecontroleerd. Alle elementen van de schade dienen in de expertiseopdracht te worden vermeld, zeker indien het derde-betalerssysteem is voorzien. Voor elke uitzonderlijke situatie moet de desbetreffende dossierbeheerder worden gecontacteerd. Indien de hersteller in het bezit is van een akkoord van directe betaling, zal de verzekerde bij het ophalen van zijn voertuig aan de hersteller het bedrag betalen dat te zijnen laste valt: een eventuele waardevermindering, voorafgaande schade, slijtage, ; een eventuele recupereerbaar gedeelte van de btw; een eventuele vrijstelling; Beschikt de hersteller niet over een akkoord van directe betaling, dan zal verzekerde het volledige factuurbedrag betalen. Na de beëindiging van de werken, stelt de hersteller zijn factuur op en vraagt hij via zijn terminal de betaling aan. Hij kan de betaling vragen van: de herstellingsfactuur; de factuur voor takeling; de factuur voor voorlopige, afzonderlijke herstellingen; de kosten voor verplaatsing technische controle; de eventuele gebruiksdervingsvergoeding voor een vervangwagen. Een uitvoering van directe betaling wordt onmiddellijk afgedrukt en het geld zal binnen de week worden gestort. De hersteller houdt zelf een exemplaar van de factuur ter beschikking van Ethias. Hij maakt geen enkel document aan ons over, met uitzondering van het bewijs afgeleverd door de technische controle. Dit document wordt verstuurd naar de beheerder en de expert met vermelding van het dossiernummer. Handleiding - versie

18 Vervangwagen Dienstverlening De verzekerde heeft recht op een gratis vervangwagen voor de volledige duur van de herstelling of gedurende zes dagen bij een totaal verlies. Als de hersteller op het ogenblik van de herstelling geen vervangwagen ter beschikking heeft, zal hij er een huren voor verzekerde. Wanneer verzekerde enkel met een automatische versnellingsbak kan rijden op basis van zijn behaalde rijbewijs of om medische redenen, dan zal de hersteller een wagen met automatische versnellingsbak ter beschikking stellen onder dezelfde voorwaarden. Deze vervangwagen moet: in perfecte staat zijn; proper zijn; geldig verzekerd zijn; in regel zijn met inschrijving en technische controle; voorzien zijn van de wettelijk verplichte boorddocumenten. Indien de hersteller geen vervangwagen levert tijdens de duur van de herstelling of bij totaal verlies, wordt de kostprijs voor het huren van een vervangwagen doorgerekend aan de hersteller. Persoonlijk aandeel De hersteller mag een vrijstelling voorzien voor het gebruik van de vervangwagen. Deze vrijstelling omvat de deelname in de herstellingskost van het voertuig dat beschadigd werd door de verzekerde of de toegelaten bestuurder. Indien het vervangvoertuig tijdens de uitleentermijn bij een ongeval wordt beschadigd, mag de hersteller het bedrag van de vrijstelling terugvorderen van de verzekerde of van Ethias. Dit bedrag blijft echter in alle gevallen beperkt tot maximum 250,00 euro. Gebruiksderving Als de verzekerde recht heeft op een vergoeding voor gebruiksderving bij herstelling, dan komt deze aan de hersteller toe. In geval van totaal verlies komt een forfait van zes dagen aan de hersteller toe. Gebruiksovereenkomst Om ieder geschil te vermijden, is het aangewezen om een gebruiksovereenkomst op te stellen. Dit document dient getekend te worden door de klant bij het uitlenen van de wagen, én bij teruggave. Er mag van de verzekerde geen tussenkomst worden gevraagd op een punt dat niet expliciet werd voorzien in de leenovereenkomst. Een schade-eis na het inleveren van het vervangvoertuig is niet toegestaan. Informex De zone «Geleverd vervangvoertuig» dient te worden ingevuld. 18 Handleiding - versie 2014

19 Procedure wanneer verzekerde niet tevreden is omtrent de herstelling De beheerder stuurt een nieuwe opdracht naar de expert. De expert nodigt verzekerde uit zijn wagen aan de bieden bij de betrokken hersteller. De gebreken en slecht uitgevoerde werken worden samen met de voorziene oplossingen op papier gezet. Dit document wordt ondertekend door verzekerde, hersteller en expert. De hersteller begint vervolgens aan de herstellingen zoals voorzien in het document. Na het werk gaat de expert na of alle punten werden uitgevoerd. De expert informeert de beheerder en maakt een volledig en gedetailleerd verslag over aan de dienst «Advies Expertise Auto» op het mailadres waarin hij de gebreken en slecht uitgevoerde werken opsplitst in lichte fouten (vb. verkeerde kleurschakering) en zware fouten (vb. het niet vervangen van een in het expertiseverslag voorzien onderdeel). Handleiding - versie

20 Herstellingsforfait - Absoluut forfait Procedures van Raming, Herstelling en Vergoeding De beschadigde voertuigen worden ofwel aanzien als een herstelling ofwel als een totaal verlies. Het is niet toegestaan zijn toevlucht te nemen tot een herstellingsforfait of een absoluut forfait. De verzekerde die de wens uitdrukt zijn voertuig te laten herstellen dat in totaal verlies is geplaatst, beschikt vrij over de vergoeding bepaald door de expert (waarde voor ongeval verminderd met de wrakwaarde) om een herstellingswijze overeen te komen met de hersteller van zijn keuze, onder volledige verantwoordelijkheid van de verzekerde en de hersteller. 20 Handleiding - versie 2014

21 Totaal verlies De expert neemt zo snel mogelijk contact op met verzekerde om een afspraak te maken voor expertise, in aanwezigheid van de verzekerde en bij de hersteller van zijn keuze, waarbij deze hem vraagt zich te voorzien van alle originele documenten (gelijkvormigheidsattest, inschrijvingsbewijs, aankoopfactuur, onderhoudsboekje, attest technische keuring), alle bewijzen van recente kosten, sleutels, afstandsbedieningen en coderingskaarten. Als de verzekerde niet meer in het bezit is van : het inschrijvingsbewijs: de expert helpt verzekerde om een attest van DIV te bekomen dat hem toelaat om het wrak te verkopen; het gelijkvormigheidsattest: de expert helpt verzekerde om een duplicaat te bekomen bij de invoerder; sleutels, codekaarten, afstandsbediening, : de expert helpt verzekerde voor een aanvraag van een duplicaat indien dit nodig is voor de verkoop van het voertuig. HET IS NOODZAKELIJK OM DE VERZEKERDE TE ONTMOETEN BIJ ELK GEVAL VAN TOTAAL VERLIES. De expert verwittigt de hersteller van zijn bezoek zodat deze een bestek kan klaarmaken. De beslissing omtrent de uitslag van het dossier wordt ter plaatse genomen op de dag zelf en wordt duidelijk toegelicht aan onze verzekerde. De volgende administratieve stappen moeten onmiddellijk worden uitgevoerd: bevestiging totaal verlies aan verzekerde; bevestiging totaal verlies aan de maatschappij, zowel telefonisch als via elektronische berichtgeving; voorstel waarde voor ongeval, btw inbegrepen*; ondertekening wrakafstand; btw-attest; de overschrijding van het plafond meedelen aan de maatschappij, zowel telefonisch als via elektronische berichtgeving. Indien niet onmiddellijk een oplossing kan worden uitgewerkt of men beschikt niet over alle bovenvermelde documenten of elementen, dan zal de expert een nieuwe afspraak maken alvorens de schatting af te sluiten, ten laatste binnen de drie dagen. In geval van totaal verlies en indien de schadevergoeding lager is dan het RDR plafond, voorzien van directe betaling, zal de expert aan schadelijder voorstellen om de verkoopakte te ondertekenen met het oog op een snelle regeling, nadat hij voorafgaandelijk het akkoord heeft bekomen van de dossierbeheerder. (*) De waarde voor ongeval moet worden bepaald op basis van de dagdagelijkse werkelijkheid op de markt. Handleiding - versie

22 Ten informatieve titel, op de volgende websites worden tweedehandsvoertuigen aangeboden: vlan.be myway.be automagazine.be autoscoot24.be autonet.be maxipress.be carexplorer.com plus.be mavoiture.be nncc.mercedes.be automatic-cars.be alfaromeo.be mobile.de AUTO moto80.be motostock.net suzuki.be MOTO 22 Handleiding - versie 2014

23 Procedure om voertuigen te onderwerpen aan aanvraag offertes Beoogde gevallen In alle gevallen van aanvraag offertes voor voertuigen voor toerisme, gebruikswagens, tweewielers, caravans, enz. Technische en economische totaal verliezen. Gestolen voertuigen die werden teruggevonden. Lancering van de aanvraag offertes Bij de lancering van de aanvraag offertes dienen de rubrieken «Voertuigdocumenten» te worden ingevuld. Duur van de inschrijvingen Een periode van twaalf kalenderdagen geldt in alle gevallen. Tussenkomst meerdere experten Het voertuig moet worden vermeld in het Journaal Aanvraag offertes. Dit gebeurt door de meest gerede partij. Als een confrater het voertuig al liet verschijnen in het Journaal, dan is het aangewezen over te gaan tot het oppikken van de offertes van deze confrater. In geval van een tweede aanvraag van Informex-biedingen of een manuele offerte met een hoger bod, dan neemt de expert het bod over van de tegenpartij. Hij rechtvaardigt deze afwijking prijs door de waarde A «Een collega heeft al een offerte gevraagd voor hetzelfde voertuig». Beschadigd voertuig van geringe waarde Wanneer de expert het noodzakelijk acht te onderhandelen over de verkoop van het beschadigde voertuig met het oog op een beperking van staangeld en/of takelkosten of omdat verzekerde zijn beschadigde voertuig zou willen behouden, dan stelt hij zelf de waarde van het beschadigde voertuig vast. De expert verantwoordt het afsluiten van de aanvraag van de offertes door de waarde F «Volgens instructies van de maatschappij». Ontvangst van de offertes Het is wenselijk dat de staller van het voertuig, aangesloten of niet, zou worden ingelicht over de tekoopstelling van het voertuig via de daartoe in Informex voorziene procedure. Verkoop van het beschadigd voertuig Wanneer alle offertes werden gecodeerd in het Journaal Aanvraag offertes, zal het voertuig worden toegekend aan de koper die het beste bod heeft gedaan. Handleiding - versie

24 Offertes Het is verboden om een aanvraag van offertes te doen op basis van een Informex bestek. De aanvraag van de offertes moet terdege gebeuren op basis van een Informex-expertise. Bij het aanvragen van offertes zal de expert een fotoalbum bijvoegen dat verplicht voorzien is van een foto van het document «Biedingen: Informex Nummer XXX XXX X», hetwelk volledig werd ingevuld (zie blz. 25). Dit document zal op het voertuig worden gelaten. In het kader van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, is het verboden om foto s van documenten of andere openbaar te maken die de identificatie van de eigenaar mogelijk maakt. Btw-statuut van de benadeelde Het correcte btw-statuut van de benadeelde dient te worden ingegeven, voor het einde van de biedingen (op basis van de aankoopfactuur, btw-attest of een ander document). Indien de koper het btw-attest vraagt, dient dit aan hem te worden overgemaakt. Boorddocumenten van wrakken die werden verkocht ten gunste van de maatschappij De boorddocumenten en het onderhoudsboekje worden bijgehouden door de expert en overhandigd aan de koper na betaling van het voertuig. De gebruikershandleiding mag in het voertuig blijven. Staangeld en takelkosten Indien het voertuig bij een erkend hersteller werd gestald, is er geen staangeld verschuldigd. Eventuele takelkosten of staangeld dienen te worden gecontroleerd en te worden vermeld in het PV van expertise. Wanneer de kosten voor takeling en/of het staangeld hoger zijn dan de wrakwaarde, dan moet de dossierbeheerder worden gecontacteerd. Betaling van het beschadigd voertuig Indien de gelden toekomen aan Ethias: de procedure van betaling van voertuigen via Informex dient te worden toegepast; de procedure van de betaling van voertuigen is beschikbaar op de website Voor een optimaal gebruik van deze procedure dienen alle noodzakelijke zones van de Informexopdracht te worden ingevuld, meer bepaald de zones «sleping» en/of «staangeld». Indien de gelden toekomen aan de verzekerde: de expert zal de verzekerde bijstaan bij de te ondernemen stappen voor de verkoop van het wrak en hij sluit zijn dossier pas af na de effectieve verkoop van het beschadigde voertuig. 24 Handleiding - versie 2014

25 Biedingen: informex nummer Procedures van Raming, Herstelling en Vergoeding Dit document vergezelt het voertuig hieronder beschreven. De koper controleert alle punten van dit document. Merk Jaar Type Nummerplaat Totaal verlies ten gevolge van waterschade Ja Neen Totaal verlies ten gevolge van hagelschade of stormschade Ja Neen Bijkomende opmerkingen: Het voertuig zal verkocht worden in de toestand waarin het zich bevindt, goed gekend door de koper. Handleiding - versie

26 Afsluiting van een informex-opdracht Procedures van Raming, Herstelling en Vergoeding Bij de afsluiting van een Informex-opdracht, is pas mogelijk indien de volgende inlichtingen zijn vermeld: het btw-nummer van de hersteller als de uitslag 1 is; het btw-nummer van de koper wanneer de uitslag P is en de aard van het wrak 1 of 2 is; het Audatex-type van het voertuig behalve als de uitslag P is en de aard van het wrak 5; het expertise-type; percentage recupereerbaarheid van de btw door de schadelijder; de schadelijder geniet van een btw-tarief van 6 %; aard van het totaal verlies en de waarde van ongeval als de uitslag P is; datum van eerste ingebruikname; chassisnummer (1), vermogen en cilinderinhoud, behalve bij Audatex-type van het voertuig: *04: tweewieler; *05: vrachtwagen aanhangwagen; *06: voertuig; *15: landbouwtractor; *20: autobus autocar; *60: berline/break; *61: coupé/cabrio; *83: quad; *93: tram. De expert sluit de opdracht pas af indien hij zich ervan vergewist heeft dat de afhandeling van het dossier volledig beëindigd is en dat er geen enkele betwisting meer mogelijk is. Bijvoorbeeld in verband met het uurloon, de verkoop van het beschadigd voertuig, enz. Wanneer er schade werd vastgesteld, moet deze becijferd worden en deze cijfers dienen verplicht te worden vermeld in de opdracht, ongeacht het type van tussenkomst. Als de schadelijder echter kiest voor een hersteller in een andere geografische sector of weigert om zijn voertuig aan te bieden, dient de opdracht verplicht afgesloten te worden met een ISSUEX (uitslag) gelijk aan A (Afstand). (1) Zelfs indien deze opdrachten technisch kunnen worden afgesloten zonder het chassisnummer in te geven moet deze evenwel worden aangevuld indien deze bestaat op het onderzochte voertuig. 26 Handleiding - versie 2014

Voertuigschade. Ref. B 1-003-2012-05. Algemene voorwaarden INHOUDSTAFEL

Voertuigschade. Ref. B 1-003-2012-05. Algemene voorwaarden INHOUDSTAFEL Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen.

Nadere informatie

VERZEKERINGSPOLIS MOTORRIJTUIG

VERZEKERINGSPOLIS MOTORRIJTUIG VERZEKERINGSPOLIS MOTORRIJTUIG Algemene Voorwaarden Motorrijtuig www.touring-verzekeringen.be A.V. AUTO-05 Inhoud Algemene Voorwaarden Titel I Schade toegebracht door uw motorrijtuig - Burgerrechtelijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIEEL ZONDER CHAUFFEUR

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIEEL ZONDER CHAUFFEUR LOXAM België VERSIE 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIEEL ZONDER CHAUFFEUR La version Française des présentes conditions est disponible sur simple demande en agence soit par le site

Nadere informatie

FULL OMNIUM ALGEMENE POLISVOORWAARDEN

FULL OMNIUM ALGEMENE POLISVOORWAARDEN FULL OMNIUM ALGEMENE POLISVOORWAARDEN Uitgave J INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de Algemene Voorwaarden in de mate dat zij ermee strijdig

Nadere informatie

Comfort Auto Verzekering en bijstand auto. Algemene voorwaarden

Comfort Auto Verzekering en bijstand auto. Algemene voorwaarden Comfort Auto Verzekering en bijstand auto Inhoud Kosteloze hulpverleningsdiensten 5 1. Info Line 02 550 05 55 5 2. Eerste Hulp 5 3. Herstellingshulp 7 Aansprakelijkheid 8 1. Omvang van de dekking Aansprakelijkheid

Nadere informatie

BELGISCH RECHT INZAKE SCHADEVERGOEDING VAN VERKEERSONGEVALLEN

BELGISCH RECHT INZAKE SCHADEVERGOEDING VAN VERKEERSONGEVALLEN BELGISCH RECHT INZAKE SCHADEVERGOEDING VAN VERKEERSONGEVALLEN I. HET STELSEL VAN BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID A. De algemene beginselen De wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Zakboekje 2009. Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel

Zakboekje 2009. Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel Zakboekje 2009 Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel Tel. +32 (0)2 547 58 71 Fax +32 (0)2 547 59 75 info@ombudsman.as www.ombudsman.as Inhoudstafel Voorwoord...................................................................................................

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Auto, Bestelwagen & Moto

ALGEMENE VOORWAARDEN Auto, Bestelwagen & Moto ALGEMENE VOORWAARDEN Auto, Bestelwagen & Moto INHOUDSTABEL 1 HOOFDSTUK I UW AON AFFINITY ASSISTANCE BIJSTAND... 5 1.1 DEFINITIES... 5 VERZEKERINGSNEMER:... 5 VERZEKERDE:... 5 VERZEKERD(E) VOERTUIG(EN):...

Nadere informatie

COMFORT AUTO Verzekering en bijstand auto. Algemene voorwaarden

COMFORT AUTO Verzekering en bijstand auto. Algemene voorwaarden COMFORT AUTO Verzekering en bijstand auto Inhoud Hoofdstuk 1 Aansprakelijkheid 5 1.A. Omvang van de dekking 5 1.A.1. Verzekerde voertuigen en personen 5 1.A.2. Verzekeringsgebied 6 1.A.3. Dekkingen 6

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING. mini omnium volledige omnium

ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING. mini omnium volledige omnium ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING mini omnium volledige omnium Inhoudstafel Blz. Definities 5 Verzekering Mini Omnium en Volledige Omnium 7 Algemene bepalingen voor de Mini Omnium en Volledige

Nadere informatie

Het Tariferingsbureau 2003-2008

Het Tariferingsbureau 2003-2008 Het Tariferingsbureau 2003-2008 2 Tariferingsbureau Auto Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Tabellen en grafieken... 4 Inleiding... 5 Hoofdstuk I Opdrachten en werking... 7 A. Algemeen... 7 1. Opdracht van

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOERTUIGSCHADE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOERTUIGSCHADE ALGEMENE VOORWAARDEN VOERTUIGSCHADE Referte: VRS.006 200901 VRS.006-V1 OPTIMCO NV - Boomsesteenweg 75-2610 Wilrijk (Antwerpen) Tel 03.297.51.20 - Fax 03.295.96.33 - info@optimco.be - www.optimco.be Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING Inleiding Geachte mevrouw Geachte heer De hierna volgende tekst bevat de algemene voorwaarden van onze polis «Woningverzekering». Samen met de bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Top Omnium

Algemene voorwaarden. Top Omnium Algemene voorwaarden Top Omnium 0079-2428630N-26052012 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664 81 11 Fax +32(0)2 664 81 50

Nadere informatie

Belfius CAR A L G E M E N E V O O R W A A R D E N

Belfius CAR A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Belfius CAR A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Belfius Car 2 Algemene Voorwaarden INHOUDSTAFEL INLEIDING 7 TITEL I - Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering 9 Hoofdstuk 1. Omvang van de verzekering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN REISBIJSTAND zonder vervangwagen

ALGEMENE VOORWAARDEN REISBIJSTAND zonder vervangwagen ALGEMENE VOORWAARDEN REISBIJSTAND zonder vervangwagen Referte: REI.002 201503 REI.002-V1 OPTIMCO N.V. - Boomsesteenweg 75-2610 Wilrijk (Antwerpen) Tel 03.297.51.20 - Fax 03.295.96.33 - info@optimco.be

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN (ref. 590 1105 N)

ALGEMENE VOORWAARDEN (ref. 590 1105 N) Uw contract bestaat uit twee delen: de Algemene Voorwaarden beschrijven de werking van uw contract en de wederzijdse verbintenissen. Ze geven de inhoud van de waarborgen en de uitsluitingen weer. de Bijzondere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 Diensten. Deze Algemene voorwaarden voor onze klanten en ondernemingen regelen de rechtsverhouding tussen de aanbieder Flexility en de onderneming of

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

Cijfers en Analyse 2010

Cijfers en Analyse 2010 2010 Cijfers en Analyse Cijfers en Analyse 2010 Inhoudstafel Voorwoord............................... 5 1. Algemeen overzicht 2010............. 6 1. Aantal klachten.............................................................

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Keytrade Keytrade Bank Bank Luxembourg S.A. - S.A. Financiele - www.keytradebank.lu Conditions Instrumenten

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND AUTO. Artikel 1 ALGEMENE VOORWAARDEN ARCES. (Réf. 1400-23.05.11)

RECHTSBIJSTAND AUTO. Artikel 1 ALGEMENE VOORWAARDEN ARCES. (Réf. 1400-23.05.11) RECHTSBIJSTND UTO rtikel 1 LGEMENE VOORWRDEN (Réf. 1400-23.05.11) Een buitengewone naam voor een uitzonderlijke Rechtsbijstand. Om U te overtuigen, lees... artikel 1 van de algemene voorwaarden! U zal

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 01. Contracterende partijen. 01.1: Deze overeenkomst wordt gesloten tussen Gekko enerzijds (hierna aangeduid als Gekko en al haar klanten anderzijds. (hierna aangeduid als de klant

Nadere informatie

algemene voorwaarden bij uw autoverzekering

algemene voorwaarden bij uw autoverzekering algemene voorwaarden bij uw autoverzekering In verstaanbare taal. Dat is echt HEMA. Dit zijn de Algemene Voorwaarden bij uw HEMA Autoverzekering. Er zijn ook Bijzondere Voorwaarden HEMA Autoverzekering.

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

0745-22330-05-N-01012013. 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2

0745-22330-05-N-01012013. 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2 Pagina 1 van 11 INHOUDSTAFEL 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2 2. ARTIKEL 2 Welke waarborgen kunnen onderschreven worden en wat is de respectieve omvang ervan? 3 2.1. Brand 3 2.2. Diefstal 4 2.3.

Nadere informatie

Omzendbrief BZ-OVO-08-02

Omzendbrief BZ-OVO-08-02 Omzendbrief BZ-OVO-08-02 Aan alle entiteiten van de Vlaamse overheid Departement Bestuurszaken Afdeling Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 35, 1000 Brussel Tel. 02 553 76 57 - Fax 02 553 76 55 overheidsopdrachten

Nadere informatie