de procedures van raming, herstellling en vergoeding van de materiële voertuigschade T.a.v. de herstellers, de experten en de schadebeheerders

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de procedures van raming, herstellling en vergoeding van de materiële voertuigschade T.a.v. de herstellers, de experten en de schadebeheerders"

Transcriptie

1 HANDLEIDING de procedures van raming, herstellling en vergoeding van de materiële voertuigschade T.a.v. de herstellers, de experten en de schadebeheerders Conseil Expertise auto Avenue de l'expansion Alleur Philippe Vilain Johan Van Horenbeke Frits Loos Kathy Lambregs Eric Havelange Stéphane Ledur-Hardy Geert Sinnesael

2 Ethias nv rue des Croisiers Luik Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr voor de beoefening van alle verzekeringstakken Niet-Leven, de levensverzekeringen, de bruidsschats- en geboorteverzekeringen (KB van 4 en 13 juli 1979, BS van 14 juli 1979) alsook de kapitalisatieverrichtingen (Beslissing CBFA van 9 januari 2007, BS van 16 januari 2007) RPR Luik BTW BE Rekening Belfius Bank: BE BIC: GKCCBEBB

3 Blz. Contactcenter Schade 5 Herstelling 6 Btw-formulier 7 Btw-formulier 8 VIN: chassisnummer 9 Herstellingsbestek 10 Coderingsdocument 11 Technische controle 12 Herstelling en vervanging voorruit 13 Nieuwe expertise-procedure 14 Expertise op afstand 15 Controle-opdracht 16 Rechtstreekse betaling 17 Vervangwagen 18 Procedure wanneer verzekerde niet tevreden is omtrent de herstelling 19 Herstellingsforfait - Absoluut forfait 20 Totaal verlies 21 Procedure om voertuigen te onderwerpen aan aanvraag offertes 23 Biedingen: informex nummer 25 Afsluiting van een informex - Opdracht 26 Expertiseovereenkomst - Overschrijding van het plafond 27 Expertiseovereenkomst 28 Expertise voor dekking 29

4 Waarborg diefstal 30 Arbitrage - Gerechtelijke expertise 31 Elektronische brievenbus 32 Nuttige boodschappen 33 Verkoopakte 35 Opkoper die weigert om zijn bod na te leven 36 Aangetekend schrijven 37 Fraude - Detectie 38 Depannage - Bijstand 40 Doorverwijzing voertuigen totaal verlies naar de erkende herstellers 41 Staangeld 42 Foto's 43

5 Contactcenter schade Contactcenter schade bestemd voor het nederlandstalig cliënteel Adres: Prins Bisschopssingel Hasselt Tel.: Fax: Openingsuren Alle werkdagen open van 8 tot 20 uur en zaterdagvoormiddag van 8.30 tot uur. Verantwoordelijke De heer Bert Kerfs Een aantal beheerders kan cliënten bijstaan in de Engelse taal. Contactcenter schade bestemd voor het franstalig cliënteel Adres: rue des Croisiers Luik Tel.: Fax: Openingsuren Alle werkdagen open van 8 tot 20 uur en zaterdagvoormiddag van 8.30 tot uur. Verantwoordelijke De heer Jean-Luc Vinandre Een aantal beheerders kan cliënten bijstaan in de Engelse taal. De taak van deze twee Contactcenters bestaat erin om, in de mate van het mogelijke paperless, de aangifte te noteren, een dossier te openen, een dossiernummer toe te kennen, een expert en/of een takeldienst aan te stellen en de klanten alle informatie en noodzakelijke uitleg te verschaffen. De Contactcenters staan ook ter beschikking van de experten en de herstellers. Handleiding - versie

6 Herstelling Indien er geen derde betaling is voorzien wordt de schadelijder door de hersteller en de expert ingelicht dat de vergoeding van het herstellingsbedrag in deze fase van het dossier niet gegarandeerd is. Dit gebeurt alvorens de demontage of de herstelling aan te vatten. Er mag geen enkele technische operatie worden uitgevoerd zonder voorafgaandelijk het akkoord van de schadelijder hierop te hebben bekomen. De hersteller bekomt altijd het schriftelijk akkoord van de schadelijder alvorens de herstelling aan te vatten. De herstelling moet worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst, in overeenstemming met het expertiseverslag, met naleving van de normen van de constructeur en de voertuigeninspectie. De hersteller waakt erover dat de herstelling van het voertuig binnen de kortst mogelijke termijn gebeurt. Alvorens de herstelling aan te vatten, bereikt de hersteller (in geval van nieuwe expertise-procedure) of de expert (in alle andere gevallen) een akkoord met de benadeelde over de bedragen die te zijnen laste blijven (slijtage ten gevolge ouderdom, voorgaande schade(s), sleetgevoelige onderdelen, ). Bij de afsluiting wordt aan de schadelijder een kopie van het PV van expertise overhandigd. 6 Handleiding - versie 2014

7 Btw-formulier De erkende hersteller zorgt ervoor dat de verzekerde een btw-formulier invult (zie model op volgende pagina) en maakt dit document over aan de expert. Bij de niet-erkende herstellers doet de expert het nodige voor het invullen van het btw-formulier. De btw-zones van de Informex-opdracht worden ingevuld volgens de inlichtingen vermeld op het btw-formulier. De erkende hersteller of de expert sluit zijn Informex-opdracht nooit af zonder het btw-stelsel van verzekerde te kennen. Indien dit btw-formulier niet werd ingevuld, zullen alle problemen betreffende een verkeerde toepassing van het btw-tarief bij het afsluiten van het PV een terugvordering bewerkstelligen van de onnodig betaalde btw. Bij een herstelling gebeurt deze terugvordering t.a.v. de erkende hersteller. In alle andere gevallen gebeurt deze terugvordering t.a.v. de expert. Bijzonderheden Clausule 557 In geval van schade bij verzekering tegen diefstal, brand, glasbraak en materiële schade: terugbetaling van de btw. Ethias betaalt de btw terug, waar de btw niet wettelijk recupereerbaar is. In geval van herstelling, op de herstellingskosten mits voorlegging van de factuur. In geval van totaal verlies, op het vaste schadevergoedingsbedrag conform met de algemene, speciale en bijzondere voorwaarden, voor zover verzekerde deze effectief heeft gedragen bij aankoop van het vermelde voertuig. Handleiding - versie

8 Btw-formulier Ondergetekende... Straat... Postcode... Woonplaats... handelend in hoedanigheid van eigenaar van het voertuig of diens gevolmachtigde van het merk... nummerplaat... verklaart op erewoord dat de volgende inlichtingen correct zijn. (Vul de vermeldingen aan die op u betrekking hebben en/of schrap wat niet past) Beroep: a)... b)... c)... (i.g.v. meerdere beroepsbezigheden, gelieve van elk de aard te vermelden) BTW-stelsel: - niet onderworpen - gedeeltelijk onderworpen: btw-nr.... percentage onderworpenheid:... % - volledig onderworpen: btw-nr gehandicapt, onderworpen aan de btw van 6 % (recuperatie van de btw van 6 %: Ja Neen) Recht op aftrek: - ja - neen - gedeeltelijk:... % Gebruik van het voertuig: - privé - gemengd aan... % - uitsluitend beroepsgebruik Bankrekeningnummer Gedaan te..., op... Handtekening 8 Handleiding - versie 2014

9 VIN: Chassisnummer De juiste identificatie van het voertuig is absoluut noodzakelijk voor een juiste raming. Het volledige chassisnummer (17 of karakters) dient in alle gevallen te worden ingevuld. Het gebruik van het VIN is VERPLICHT indien dit beschikbaar is. De kostprijs van deze dienst wordt door Ethias ten laste genomen. INSCHRIJVINGSBEWIJS D.I.V. ORIGINEEL VAN Merk - type Cilinderinhoud Chassisnummer Ontvangstnummer - type Brandstof 1ste ingebruikname 17 Code 3 Plaatnummer Datum Adreswijziging Datum Handleiding - versie

10 Herstellingsbestek Het herstellingsbedrag wordt begroot op basis van de volgende gegevens. a) De prijs van de onderdelen De erkende hersteller verbindt zich er toe om zich te baseren op de codes en de prijzen van de originele wisselstukken zoals voorzien in het Audatex-systeem. Voor de benaderde prijzen A (bv. banden) dient de juiste prijs te worden vermeld. Het staat de erkende hersteller vrij om originele wisselstukken en/of wisselstukken van gelijkwaardige kwaliteit te gebruiken, onder voorwaarde dat de kwaliteit van deze laatste op voldoende wijze wordt gegarandeerd. In het laatste geval dient de hersteller steeds de werkelijke kost van het wisselstuk te factureren, verhoogd met zijn marge. b) Het aantal uren nodig voor de herstelling De erkende hersteller verbindt zich er toe om de beschikbare indicaties van het Audatex-systeem te respecteren. Worden bedoeld: de duur voor vervanging, (de)montage, spuiten, controle, metingen, bescherming holle ruimten en antiroestbehandelingen. c) Uurtarief Het uurtarief wordt bepaald bij wederzijds akkoord. Dit kan maximaal één keer per jaar op vraag van één der partijen worden herzien. Een eventuele verhoging is maximaal geplafonneerd op de evolutie van de index van de consumptieprijzen. Onder dit plafond moet de vrije concurrentie spelen. d) Spuiten De juiste code van spuiten moet worden gekozen: L, LE, LI, LI1. Spuitproducten worden gedefinieerd door code 45. e) Klein materiaal Het klein materiaal wordt gedefinieerd door code 28. f) Bescherming van het milieu De kosten voor de bescherming van het milieu worden gedefinieerd door code 77. Om elke discussie na het afsluiten van de opdracht uit te sluiten wordt aangeraden om, voor aanvang van de herstellingswerken, samen met de expert een coderingsdocument op te maken. Indien geen enkele fiche werd ingevuld zal, in geval van discussie, steeds de mening van de expert bepalend zijn. Als een demontage noodzakelijk is, dan wordt meteen een datum afgesproken voor het volgende nazicht, voorafgaand aan de herstelling, behalve indien de verzekerde de herstelling van zijn voertuig wenst uit te stellen. De hersteller zal alle gegevens inbrengen en maakt het bestek binnen de drie werkdagen en voor de herstelling over aan de expert. Elk bijkomend werk moet, om in aanmerking te worden genomen, voor voorafgaandelijk akkoord aan de expert worden voorgelegd. Het opmaken van een bestek is GRATIS, ongeacht of er tot herstelling wordt overgegaan of niet. Iedere tekortkoming moet aan de dienst «Advies Expertise Auto» worden gemeld op 10 Handleiding - versie 2014

11 Coderingsdocument Administratieve gegevens Nummer Informex-opdracht: Referenties: Expert: Hersteller: Naam schadelijder: Voertuig: Merk: Nummerplaat: Chassisnummer:... Autadex-type... (1) (1) of het gebruik van VIN Uitvoeringen:... (2) (2) Niet van toepassing bij gebruik van VIN Standaardbewerkingen E... I (AE) N... U... L... H... P... V... Globale codes De hersteller zal alle gegevens inbrengen en maakt het afgesloten bestek voor de herstelling, binnen de twee werkdagen, over aan de expert. Elk bijkomend werk moet, om in aanmerking te worden genomen, aan het voorafgaandelijk akkoord van de expert worden voorgelegd. Handtekening van de deskundige Handtekening van de hersteller Handleiding - versie

12 Technische controle Werkwijze De hersteller en/of de expert informeert de benadeelde, voor de herstellingswerken, dat zijn voertuig een dergelijke controle zal ondergaan. De hersteller moet het voertuig aanbieden bij de technische controle op het einde van de herstellingswerken. Hij zorgt ervoor om tijdig een afspraak te maken. Hij moet het akkoord van de klant hebben om het voertuig bij de technische controle aan te bieden. Voorschriften De nieuwe voorschriften op het gebied van de technische controle na ongeval moeten worden gerespecteerd. Deze zijn beschikbaar op de website van UPEX: Kost De hersteller heeft, bovenop de specifieke kost van de keuring zelf (te rechtvaardigen op basis van rekening keuring), recht op een vergoeding voor zijn eigen prestaties (bijkomende werkzaamheden ter voorbereiding van het voertuig en traject heen en terug van de keuring). Deze prestatie is beperkt tot drie uren vermenigvuldigd met zijn uurtarief. Deze facturen moeten worden opgemaakt op naam van de verzekerde en kunnen ter betaling aan de maatschappij worden gezonden (met duidelijke vermelding van de referte) in alle dossiers waarin de directe betaling aan de hersteller werd geactiveerd. In de andere gevallen is het aangewezen te overleggen met de dossierbeheerder over de meest aangewezen afhandeling. Bewijs Het bewijs van de technische controle wordt verstuurd naar de dossierbeheerder en de expert telkens met vermelding van de juiste referte voor Ethias en/of expert. Afsluiten dossier De expert sluit zijn opdracht af zodra hij het bewijs ontvangt van de technische controle dat de herstelling gebeurde conform de technische voorschriften. 12 Handleiding - versie 2014

13 Herstelling en vervanging voorruit Procedures van Raming, Herstelling en Vergoeding Het verdient de voorkeur een herstelling uit te voeren in alle gevallen waar dit technisch mogelijk is. Handleiding - versie

14 Nieuwe expertise-procedure Procedures van Raming, Herstelling en Vergoeding De «Nieuwe expertise procedure» staat beschreven in de handleiding van Winformex II, beschikbaar op de website 14 Handleiding - versie 2014

15 Expertise op afstand In een aantal gevallen levert de verplaatsing van de expert naar de hersteller geen meerwaarde op. Er dient voorrang te worden gegeven aan deze procedure die een snelle schaderegeling en een betere dienstverlening aan onze verzekerden beoogt en hen tevens de onnodige verplaatsingen vermijdt. De erkende hersteller zal er voor zorgen dat in alle gevallen een correct Audatex-bestek wordt opgemaakt, een kwaliteitsvol foto-album wordt bijgevoegd (zie blz. 42) en het kader X volledig wordt ingevuld. De expert kan zich zodoende een duidelijk beeld vormen en onnodige verplaatsingen uitsluiten. Als het bestek is afgesloten zal er een automatische doorsturing gebeuren naar de expert. Als het bestek niet is afgesloten, deponeert de hersteller het bestek in de brievenbus van de expert. De expertise op afstand geeft de expert de mogelijkheid om een demontage toe te staan van het voertuig of zijn opdracht af te sluiten, zonder verplaatsing naar de hersteller. De expert waakt over de naleving van de doorlooptijd van twee werkdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de berekening en over het goede verloop van het dossier. Handleiding - versie

16 Controle-opdracht In het kader van de «Nieuwe expertise-procedure», vertrouwt onze maatschappij ook controleopdrachten toe aan de experten. Deze opdrachten kaderen in het streven naar kwaliteit, hetgeen Ethias en haar verzekerden bijzonder nauw aan het hart ligt. Deze opdrachten kan men herkennen: in de printer-modus aan de vermelding: «Controle-expertise» op de follow-up pagina; in de record-modus aan de code 2 vermeld in positie 42 van het blok 29. In geval van een controle-opdracht wordt de referentie van de opdrachtgever gevolgd door C01 of C02 enz., daar waar bij de gewone opdrachten deze nummering bestaat uit M01 of M02 enz. Het is de taak van de expert om deze opdracht uit te voeren, ofwel via «expertise op afstand» indien gewettigd, ofwel door het voertuig te gaan bekijken, wanneer en waar het onze verzekerde het best past, hetzij bij de hersteller, hetzij bij de verzekerde aan huis. Wanneer de aan de expert overgemaakte gegevens overeenstemmen met de werkelijkheid, dan kan de berekening onveranderd behouden blijven. Wanneer er echter tegenstrijdigheden worden vastgesteld, dan moeten de desbetreffende elementen gewijzigd worden, tegensprekelijk met de hersteller. In elk geval moet in de rubriek «commentaar» worden vermeld: hetzij de overeenstemming van het bestek met de realiteit; hetzij de vastgestelde tegenstrijdigheden. In geval van belangrijke afwijkingen of meerdere kleinere afwijkingen, dient een gedetailleerd rapport te worden verstuurd naar de afdeling «Advies Expertise Auto» op het mailadres Vervolgens kan de opdracht worden afgesloten. Bij een eventuele procedure «verdachte gevallen» dient steeds de beheerder te worden ingelicht. 16 Handleiding - versie 2014

17 Rechtstreekse betaling De directe betaling via Informex is voorbehouden aan de erkende herstellers, in het geval waar het expertiseverslag werd opgemaakt op basis van een Audatex-bestek van de hersteller. Ethias beslist over het akkoord tot directe betaling en de toepassing van een eventuele vrijstelling. Indien het voertuig verschillende schadepunten vertoont, dient de verzekerde te worden ontmoet om de nodige uitleg te verschaffen en zijn akkoord te bekomen. Er werd een speciaal aangifteformulier ontworpen voor de schadegevallen omnium indien u bijkomende schadepunten vaststelt aan het voertuig. Dit aangifteformulier is beschikbaar op de website Deze vereenvoudigde aangifte laat ons toe om u één of meerdere bijkomende opdrachten te geven. Deze vereenvoudigde aangifte dient door de verzekerde te worden ingevuld (onder voorwaarde dat de verzekerde een bijkomend dossier wenst te laten aanleggen) en te worden verzonden naar Desgevallend moet het bedrag van de takeling, een eventuele afzonderlijke voorlopige herstelling en van de technische controle nauwlettend te worden vermeld en gecontroleerd. Alle elementen van de schade dienen in de expertiseopdracht te worden vermeld, zeker indien het derde-betalerssysteem is voorzien. Voor elke uitzonderlijke situatie moet de desbetreffende dossierbeheerder worden gecontacteerd. Indien de hersteller in het bezit is van een akkoord van directe betaling, zal de verzekerde bij het ophalen van zijn voertuig aan de hersteller het bedrag betalen dat te zijnen laste valt: een eventuele waardevermindering, voorafgaande schade, slijtage, ; een eventuele recupereerbaar gedeelte van de btw; een eventuele vrijstelling; Beschikt de hersteller niet over een akkoord van directe betaling, dan zal verzekerde het volledige factuurbedrag betalen. Na de beëindiging van de werken, stelt de hersteller zijn factuur op en vraagt hij via zijn terminal de betaling aan. Hij kan de betaling vragen van: de herstellingsfactuur; de factuur voor takeling; de factuur voor voorlopige, afzonderlijke herstellingen; de kosten voor verplaatsing technische controle; de eventuele gebruiksdervingsvergoeding voor een vervangwagen. Een uitvoering van directe betaling wordt onmiddellijk afgedrukt en het geld zal binnen de week worden gestort. De hersteller houdt zelf een exemplaar van de factuur ter beschikking van Ethias. Hij maakt geen enkel document aan ons over, met uitzondering van het bewijs afgeleverd door de technische controle. Dit document wordt verstuurd naar de beheerder en de expert met vermelding van het dossiernummer. Handleiding - versie

18 Vervangwagen Dienstverlening De verzekerde heeft recht op een gratis vervangwagen voor de volledige duur van de herstelling of gedurende zes dagen bij een totaal verlies. Als de hersteller op het ogenblik van de herstelling geen vervangwagen ter beschikking heeft, zal hij er een huren voor verzekerde. Wanneer verzekerde enkel met een automatische versnellingsbak kan rijden op basis van zijn behaalde rijbewijs of om medische redenen, dan zal de hersteller een wagen met automatische versnellingsbak ter beschikking stellen onder dezelfde voorwaarden. Deze vervangwagen moet: in perfecte staat zijn; proper zijn; geldig verzekerd zijn; in regel zijn met inschrijving en technische controle; voorzien zijn van de wettelijk verplichte boorddocumenten. Indien de hersteller geen vervangwagen levert tijdens de duur van de herstelling of bij totaal verlies, wordt de kostprijs voor het huren van een vervangwagen doorgerekend aan de hersteller. Persoonlijk aandeel De hersteller mag een vrijstelling voorzien voor het gebruik van de vervangwagen. Deze vrijstelling omvat de deelname in de herstellingskost van het voertuig dat beschadigd werd door de verzekerde of de toegelaten bestuurder. Indien het vervangvoertuig tijdens de uitleentermijn bij een ongeval wordt beschadigd, mag de hersteller het bedrag van de vrijstelling terugvorderen van de verzekerde of van Ethias. Dit bedrag blijft echter in alle gevallen beperkt tot maximum 250,00 euro. Gebruiksderving Als de verzekerde recht heeft op een vergoeding voor gebruiksderving bij herstelling, dan komt deze aan de hersteller toe. In geval van totaal verlies komt een forfait van zes dagen aan de hersteller toe. Gebruiksovereenkomst Om ieder geschil te vermijden, is het aangewezen om een gebruiksovereenkomst op te stellen. Dit document dient getekend te worden door de klant bij het uitlenen van de wagen, én bij teruggave. Er mag van de verzekerde geen tussenkomst worden gevraagd op een punt dat niet expliciet werd voorzien in de leenovereenkomst. Een schade-eis na het inleveren van het vervangvoertuig is niet toegestaan. Informex De zone «Geleverd vervangvoertuig» dient te worden ingevuld. 18 Handleiding - versie 2014

19 Procedure wanneer verzekerde niet tevreden is omtrent de herstelling De beheerder stuurt een nieuwe opdracht naar de expert. De expert nodigt verzekerde uit zijn wagen aan de bieden bij de betrokken hersteller. De gebreken en slecht uitgevoerde werken worden samen met de voorziene oplossingen op papier gezet. Dit document wordt ondertekend door verzekerde, hersteller en expert. De hersteller begint vervolgens aan de herstellingen zoals voorzien in het document. Na het werk gaat de expert na of alle punten werden uitgevoerd. De expert informeert de beheerder en maakt een volledig en gedetailleerd verslag over aan de dienst «Advies Expertise Auto» op het mailadres waarin hij de gebreken en slecht uitgevoerde werken opsplitst in lichte fouten (vb. verkeerde kleurschakering) en zware fouten (vb. het niet vervangen van een in het expertiseverslag voorzien onderdeel). Handleiding - versie

20 Herstellingsforfait - Absoluut forfait Procedures van Raming, Herstelling en Vergoeding De beschadigde voertuigen worden ofwel aanzien als een herstelling ofwel als een totaal verlies. Het is niet toegestaan zijn toevlucht te nemen tot een herstellingsforfait of een absoluut forfait. De verzekerde die de wens uitdrukt zijn voertuig te laten herstellen dat in totaal verlies is geplaatst, beschikt vrij over de vergoeding bepaald door de expert (waarde voor ongeval verminderd met de wrakwaarde) om een herstellingswijze overeen te komen met de hersteller van zijn keuze, onder volledige verantwoordelijkheid van de verzekerde en de hersteller. 20 Handleiding - versie 2014

21 Totaal verlies De expert neemt zo snel mogelijk contact op met verzekerde om een afspraak te maken voor expertise, in aanwezigheid van de verzekerde en bij de hersteller van zijn keuze, waarbij deze hem vraagt zich te voorzien van alle originele documenten (gelijkvormigheidsattest, inschrijvingsbewijs, aankoopfactuur, onderhoudsboekje, attest technische keuring), alle bewijzen van recente kosten, sleutels, afstandsbedieningen en coderingskaarten. Als de verzekerde niet meer in het bezit is van : het inschrijvingsbewijs: de expert helpt verzekerde om een attest van DIV te bekomen dat hem toelaat om het wrak te verkopen; het gelijkvormigheidsattest: de expert helpt verzekerde om een duplicaat te bekomen bij de invoerder; sleutels, codekaarten, afstandsbediening, : de expert helpt verzekerde voor een aanvraag van een duplicaat indien dit nodig is voor de verkoop van het voertuig. HET IS NOODZAKELIJK OM DE VERZEKERDE TE ONTMOETEN BIJ ELK GEVAL VAN TOTAAL VERLIES. De expert verwittigt de hersteller van zijn bezoek zodat deze een bestek kan klaarmaken. De beslissing omtrent de uitslag van het dossier wordt ter plaatse genomen op de dag zelf en wordt duidelijk toegelicht aan onze verzekerde. De volgende administratieve stappen moeten onmiddellijk worden uitgevoerd: bevestiging totaal verlies aan verzekerde; bevestiging totaal verlies aan de maatschappij, zowel telefonisch als via elektronische berichtgeving; voorstel waarde voor ongeval, btw inbegrepen*; ondertekening wrakafstand; btw-attest; de overschrijding van het plafond meedelen aan de maatschappij, zowel telefonisch als via elektronische berichtgeving. Indien niet onmiddellijk een oplossing kan worden uitgewerkt of men beschikt niet over alle bovenvermelde documenten of elementen, dan zal de expert een nieuwe afspraak maken alvorens de schatting af te sluiten, ten laatste binnen de drie dagen. In geval van totaal verlies en indien de schadevergoeding lager is dan het RDR plafond, voorzien van directe betaling, zal de expert aan schadelijder voorstellen om de verkoopakte te ondertekenen met het oog op een snelle regeling, nadat hij voorafgaandelijk het akkoord heeft bekomen van de dossierbeheerder. (*) De waarde voor ongeval moet worden bepaald op basis van de dagdagelijkse werkelijkheid op de markt. Handleiding - versie

22 Ten informatieve titel, op de volgende websites worden tweedehandsvoertuigen aangeboden: vlan.be myway.be automagazine.be autoscoot24.be autonet.be maxipress.be carexplorer.com plus.be mavoiture.be nncc.mercedes.be automatic-cars.be alfaromeo.be mobile.de AUTO moto80.be motostock.net suzuki.be MOTO 22 Handleiding - versie 2014

23 Procedure om voertuigen te onderwerpen aan aanvraag offertes Beoogde gevallen In alle gevallen van aanvraag offertes voor voertuigen voor toerisme, gebruikswagens, tweewielers, caravans, enz. Technische en economische totaal verliezen. Gestolen voertuigen die werden teruggevonden. Lancering van de aanvraag offertes Bij de lancering van de aanvraag offertes dienen de rubrieken «Voertuigdocumenten» te worden ingevuld. Duur van de inschrijvingen Een periode van twaalf kalenderdagen geldt in alle gevallen. Tussenkomst meerdere experten Het voertuig moet worden vermeld in het Journaal Aanvraag offertes. Dit gebeurt door de meest gerede partij. Als een confrater het voertuig al liet verschijnen in het Journaal, dan is het aangewezen over te gaan tot het oppikken van de offertes van deze confrater. In geval van een tweede aanvraag van Informex-biedingen of een manuele offerte met een hoger bod, dan neemt de expert het bod over van de tegenpartij. Hij rechtvaardigt deze afwijking prijs door de waarde A «Een collega heeft al een offerte gevraagd voor hetzelfde voertuig». Beschadigd voertuig van geringe waarde Wanneer de expert het noodzakelijk acht te onderhandelen over de verkoop van het beschadigde voertuig met het oog op een beperking van staangeld en/of takelkosten of omdat verzekerde zijn beschadigde voertuig zou willen behouden, dan stelt hij zelf de waarde van het beschadigde voertuig vast. De expert verantwoordt het afsluiten van de aanvraag van de offertes door de waarde F «Volgens instructies van de maatschappij». Ontvangst van de offertes Het is wenselijk dat de staller van het voertuig, aangesloten of niet, zou worden ingelicht over de tekoopstelling van het voertuig via de daartoe in Informex voorziene procedure. Verkoop van het beschadigd voertuig Wanneer alle offertes werden gecodeerd in het Journaal Aanvraag offertes, zal het voertuig worden toegekend aan de koper die het beste bod heeft gedaan. Handleiding - versie

24 Offertes Het is verboden om een aanvraag van offertes te doen op basis van een Informex bestek. De aanvraag van de offertes moet terdege gebeuren op basis van een Informex-expertise. Bij het aanvragen van offertes zal de expert een fotoalbum bijvoegen dat verplicht voorzien is van een foto van het document «Biedingen: Informex Nummer XXX XXX X», hetwelk volledig werd ingevuld (zie blz. 25). Dit document zal op het voertuig worden gelaten. In het kader van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, is het verboden om foto s van documenten of andere openbaar te maken die de identificatie van de eigenaar mogelijk maakt. Btw-statuut van de benadeelde Het correcte btw-statuut van de benadeelde dient te worden ingegeven, voor het einde van de biedingen (op basis van de aankoopfactuur, btw-attest of een ander document). Indien de koper het btw-attest vraagt, dient dit aan hem te worden overgemaakt. Boorddocumenten van wrakken die werden verkocht ten gunste van de maatschappij De boorddocumenten en het onderhoudsboekje worden bijgehouden door de expert en overhandigd aan de koper na betaling van het voertuig. De gebruikershandleiding mag in het voertuig blijven. Staangeld en takelkosten Indien het voertuig bij een erkend hersteller werd gestald, is er geen staangeld verschuldigd. Eventuele takelkosten of staangeld dienen te worden gecontroleerd en te worden vermeld in het PV van expertise. Wanneer de kosten voor takeling en/of het staangeld hoger zijn dan de wrakwaarde, dan moet de dossierbeheerder worden gecontacteerd. Betaling van het beschadigd voertuig Indien de gelden toekomen aan Ethias: de procedure van betaling van voertuigen via Informex dient te worden toegepast; de procedure van de betaling van voertuigen is beschikbaar op de website Voor een optimaal gebruik van deze procedure dienen alle noodzakelijke zones van de Informexopdracht te worden ingevuld, meer bepaald de zones «sleping» en/of «staangeld». Indien de gelden toekomen aan de verzekerde: de expert zal de verzekerde bijstaan bij de te ondernemen stappen voor de verkoop van het wrak en hij sluit zijn dossier pas af na de effectieve verkoop van het beschadigde voertuig. 24 Handleiding - versie 2014

25 Biedingen: informex nummer Procedures van Raming, Herstelling en Vergoeding Dit document vergezelt het voertuig hieronder beschreven. De koper controleert alle punten van dit document. Merk Jaar Type Nummerplaat Totaal verlies ten gevolge van waterschade Ja Neen Totaal verlies ten gevolge van hagelschade of stormschade Ja Neen Bijkomende opmerkingen: Het voertuig zal verkocht worden in de toestand waarin het zich bevindt, goed gekend door de koper. Handleiding - versie

26 Afsluiting van een informex-opdracht Procedures van Raming, Herstelling en Vergoeding Bij de afsluiting van een Informex-opdracht, is pas mogelijk indien de volgende inlichtingen zijn vermeld: het btw-nummer van de hersteller als de uitslag 1 is; het btw-nummer van de koper wanneer de uitslag P is en de aard van het wrak 1 of 2 is; het Audatex-type van het voertuig behalve als de uitslag P is en de aard van het wrak 5; het expertise-type; percentage recupereerbaarheid van de btw door de schadelijder; de schadelijder geniet van een btw-tarief van 6 %; aard van het totaal verlies en de waarde van ongeval als de uitslag P is; datum van eerste ingebruikname; chassisnummer (1), vermogen en cilinderinhoud, behalve bij Audatex-type van het voertuig: *04: tweewieler; *05: vrachtwagen aanhangwagen; *06: voertuig; *15: landbouwtractor; *20: autobus autocar; *60: berline/break; *61: coupé/cabrio; *83: quad; *93: tram. De expert sluit de opdracht pas af indien hij zich ervan vergewist heeft dat de afhandeling van het dossier volledig beëindigd is en dat er geen enkele betwisting meer mogelijk is. Bijvoorbeeld in verband met het uurloon, de verkoop van het beschadigd voertuig, enz. Wanneer er schade werd vastgesteld, moet deze becijferd worden en deze cijfers dienen verplicht te worden vermeld in de opdracht, ongeacht het type van tussenkomst. Als de schadelijder echter kiest voor een hersteller in een andere geografische sector of weigert om zijn voertuig aan te bieden, dient de opdracht verplicht afgesloten te worden met een ISSUEX (uitslag) gelijk aan A (Afstand). (1) Zelfs indien deze opdrachten technisch kunnen worden afgesloten zonder het chassisnummer in te geven moet deze evenwel worden aangevuld indien deze bestaat op het onderzochte voertuig. 26 Handleiding - versie 2014

HANDLEIDING VOOR DE PROCEDURES VAN RAMING, HERSTELLING EN VERGOEDING VAN DE MATERIEELE VOERTUIGSCHADE

HANDLEIDING VOOR DE PROCEDURES VAN RAMING, HERSTELLING EN VERGOEDING VAN DE MATERIEELE VOERTUIGSCHADE HANDLEIDING VOOR DE PROCEDURES VAN RAMING, HERSTELLING EN VERGOEDING VAN DE MATERIEELE VOERTUIGSCHADE TER ATTENTIE VAN DE HERSTELLERS, DE EXPERTEN EN DE SCHADEBEHEERDERS ONDERZOEK EN ONTWIKKELING AUTO

Nadere informatie

de procedures van raming, herstellling en vergoeding van de materiële voertuigschade T.a.v. de herstellers, de experten en de schadebeheerders

de procedures van raming, herstellling en vergoeding van de materiële voertuigschade T.a.v. de herstellers, de experten en de schadebeheerders HANDLEIDING de procedures van raming, herstellling en vergoeding van de materiële voertuigschade T.a.v. de herstellers, de experten en de schadebeheerders Advies Expertise auto Avenue de l'expansion 12-4432

Nadere informatie

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen!

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Met Top Omnium kiest u de volledige bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto zorgt ervoor dat

Nadere informatie

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen!

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium is een verzekeringsproduct van AG Insurance. Het betreft een verzekeringscontract voor een duur van één jaar, stilzwijgend verlengd voor

Nadere informatie

EEN WOORDJE UITLEG. Police n xx.xxx.xxx

EEN WOORDJE UITLEG. Police n xx.xxx.xxx EEN WOORDJE UITLEG verzekering burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid en tegen brand van de organisators van diverse manifestaties in de gemeentelijke gebouwen toebehorend aan gemeente Merelbeke

Nadere informatie

wat moet ik doen? Maatschappelijke zetel Stoofstraat 12-1000 Brussel - België Tel. 02 509 04 11- Fax 02 509 04 00 www.federale.be

wat moet ik doen? Maatschappelijke zetel Stoofstraat 12-1000 Brussel - België Tel. 02 509 04 11- Fax 02 509 04 00 www.federale.be Maatschappelijke zetel Stoofstraat 12-1000 Brussel - België Tel. 02 509 04 11- Fax 02 509 04 00 www.federale.be Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Top Occasium. Een echte omnium voor uw tweedehandswagen!

Top Occasium. Een echte omnium voor uw tweedehandswagen! Top Occasium Een echte omnium voor uw tweedehandswagen! Met Top Occasium kiest u voor de optimale bescherming voor uw tweedehandswagen Uw verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto zorgt

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: Verder genoemd de advocaat EN: Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Art. 1. Voorwerp van de dienstverlening en opdracht van de advocaat

Nadere informatie

Reglement modulo 50+

Reglement modulo 50+ Reglement modulo 50+ Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 0196 voor de beoefening van alle verzekeringstakken Niet-Leven,

Nadere informatie

Schadeaangifte Brandverzekering Woning & Handel

Schadeaangifte Brandverzekering Woning & Handel Schadeaangifte Brandverzekering Woning & Handel Polisnummer Deze aangifte uiterlijk binnen de 8 dagen overmaken aan uw contractbeheerder (zie uw polisoverzicht) De beschadigde goederen moeten ter beschikking

Nadere informatie

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be TOP OMNIUM Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel www.aginsurance.be Met Top Omnium kiest u de beste bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN Inhoudstafel Blz. Artikel 1 : Definities 4 Artikel 2 : Doel van het contract - Algemene beschrijving 4 Artikel 3 : Ingangsdatum van het contract

Nadere informatie

Reglement modulo leerkracht 2010

Reglement modulo leerkracht 2010 Reglement modulo leerkracht 2010 Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 0196 voor de beoefening van alle verzekeringstakken

Nadere informatie

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op!

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op! Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar Autoverzekeringen In alle zekerheid de weg op! In onze mobiele wereld neemt de auto een belangrijke plaats in. Samen met uw familie maakt u er dan ook vaak gebruik

Nadere informatie

TOP OCCASIUM. Kies de beste omnium voor uw tweedehandswagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be

TOP OCCASIUM. Kies de beste omnium voor uw tweedehandswagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be TOP OCCASIUM Kies de beste omnium voor uw tweedehandswagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel www.aginsurance.be Met Top Occasium kiest u voor de beste bescherming voor uw tweedehandswagen Uw verplichte

Nadere informatie

Agent. Dossierbeheer. Schadegeval

Agent. Dossierbeheer. Schadegeval Schadeaangifte BA, LO en Rechtsbijstand Defendo Aangifte Lichamelijke Ongevallen (anders dan arbeidsongevallen) Aangifte Defendo - Rechtsbijstand Aangifte Burgerrechterlijke aansprakelijkheid minimum 1

Nadere informatie

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be TOP OMNIUM Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel www.aginsurance.be Met Top Omnium kiest u de beste bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel autodeelpolis Autopia VERZEKERINGSNEMER

Verzekeringsvoorstel autodeelpolis Autopia VERZEKERINGSNEMER Verzekeringsvoorstel autodeelpolis Autopia VERZEKERINGSNEMER Producent: Casier-Decoodt Risk & Insurance Vlootnummer: 13433 Maatschappij: Vivium Identiteit verzekeringsnemer Naam: Voornaam: Geboortedatum:

Nadere informatie

FABU informatiefiche, de waarborgen en bijzonderheden in een contract auto, moto, bromfiets, lichte vrachtwagen, vrachtwagen,

FABU informatiefiche, de waarborgen en bijzonderheden in een contract auto, moto, bromfiets, lichte vrachtwagen, vrachtwagen, Waarborg Burgerlijke aansprakelijkheid Bestuurdersverzekering Globale verkeersongevallen Pechbijstand Beperkt gebruik Beschrijving Schade aan derden, zowel de lichamelijke als de stoffelijke schade. Verplichte

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD Inhoudstafel Blz. Definities 5 Voorwerp van het contract 7 Artikel 1 : Aanvang van het contract 7 Artikel 2 : Duur van het contract 7 Artikel 3 : Eénmalige

Nadere informatie

Hoe vul ik een schadeaangifte in?

Hoe vul ik een schadeaangifte in? Hoe vul ik een schadeaangifte in? Inhoud Wat te doen bij een schadegeval?... 2 Algemene richtlijnen... 2 Aangifte doen bij KLJ Nationaal... 2 Richtlijnen van KBC-verzekeringen... 2 Enkele belangrijke tips...

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 KORTRIJK, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat, en hierna te noemen

Nadere informatie

Aangifte van ongeval KLEEF HIER GELE KLEVER. Ruimte voorbehouden voor het ziekenfonds. Type: GR A INT. I Identificatiegegevens van het slachtoffer

Aangifte van ongeval KLEEF HIER GELE KLEVER. Ruimte voorbehouden voor het ziekenfonds. Type: GR A INT. I Identificatiegegevens van het slachtoffer Aangifte van ongeval CHRISTELIJKE MUTUALITEIT Ruimte voorbehouden voor het ziekenfonds dossiernummer: Type: GR A INT I Identificatiegegevens van het slachtoffer 1. Naam en voornaam... Straat... nummer/bus...

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor), en hierna te

Nadere informatie

Ongeval? Wat nu? In samenwerking met: AXA Belgium NV BTW: BE 0404.483.367 RPR: Brussel Erkenning CBFA: 0039. Tel.: (02) 678 61 11 Fax: (02) 678 93 40

Ongeval? Wat nu? In samenwerking met: AXA Belgium NV BTW: BE 0404.483.367 RPR: Brussel Erkenning CBFA: 0039. Tel.: (02) 678 61 11 Fax: (02) 678 93 40 Verantwoordelijke Uitgever: Mercedes-Benz Financial Services BeLux NV Tollaan 68 B-1200 Brussel BTW: BE 0405.816.821 RPR: Brussel CBFA: 14855. Tel.: (02) 254 68 11 Fax: (02) 254 68 12 www.mercedes-benz.be

Nadere informatie

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN)

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) 720-1 1 januari 2008 OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) Inleiding De overeenkomst «Eigenaar - huurder» is niet enkel voorbehouden aan de leden van Assuralia. Alle verzekeringsondernemingen,

Nadere informatie

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering.

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. The Classic Car Insurance & Assistance Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. The Classic Car Insurance The Classic Car Assistance De Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vzw werkt al

Nadere informatie

SCHADEREGELING I.TOELICHTING

SCHADEREGELING I.TOELICHTING 14 02 07 SCHADEREGELING I.TOELICHTING Uit de Assuralia-enquête (vroeger BVVO) over het imago van de verzekering (Meta Qualitative Research/Significant, 2000) blijkt dat maatregelen die de consument een

Nadere informatie

FAQ car-pass. 1. Wat is een car-pass?

FAQ car-pass. 1. Wat is een car-pass? FAQ car-pass 1. Wat is een car-pass? 2. Wanneer wordt de car-pass gebruikt? 3. Moet een ander verkoopsdocument worden opgemaakt bij de verkoop van een tweedehandswagen? 4. Wat zijn de gevolgen als er geen

Nadere informatie

SCHADEREGELING I.TOELICHTING

SCHADEREGELING I.TOELICHTING Afspraken bij schade II.doc SCHADEREGELING I.TOELICHTING Uit de Assuralia-enquête (vroeger BVVO) over het imago van de verzekering (Meta Qualitative Research/Significant, 2000) blijkt dat maatregelen die

Nadere informatie

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN)

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) 720-1 OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) Inleiding De overeenkomst «Eigenaar - huurder» is niet enkel voorbehouden aan de leden van Assuralia. Alle verzekeringsondernemingen, lid of niet van

Nadere informatie

Group Plus World Business Card HOE REAGEREN BIJ SCHADE? contact.be@aig.com

Group Plus World Business Card HOE REAGEREN BIJ SCHADE? contact.be@aig.com 1/ 5 Hierbij, op pagina 2 uw verzekeringspas geldig voor al uw verplaatsingen naar het buitenland gedurende de verzekerde periode. We wensen u een aangenaam en veilig verblijf. Hoe te reageren bij schade?

Nadere informatie

verzekeringsvoorstel BA vastgoedmakelaar

verzekeringsvoorstel BA vastgoedmakelaar BA vastgoedmakelaar verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid vastgoedmakelaar Dientscode D07/448 FAX : 02/678.90.90 E-mail : professionalliability.production@axa.be 1. verzekeringstussenpersoon

Nadere informatie

Vanaf pagina 6 begint het eigenlijke formulier dat je kan afdrukken en aanvullen.

Vanaf pagina 6 begint het eigenlijke formulier dat je kan afdrukken en aanvullen. Hieronder volgt het voorbeeld van het verzekeringsformulier. Vanaf pagina 6 begint het eigenlijke formulier dat je kan afdrukken en aanvullen. Hoe het onderstaande formulier correct aanvullen? vul vakken

Nadere informatie

uw autoverzekering op maat

uw autoverzekering op maat uw autoverzekering op maat Bij AXA stellen we u geen gewone autoverzekering voor, we bieden u een autoverzekering die op u persoonlijk is afgestemd. Sinds hoeveel jaar hebt u uw rijbewijs? Wanneer had

Nadere informatie

Aangifte ongeval met derden - gemeen recht

Aangifte ongeval met derden - gemeen recht Aangifte ongeval met derden - gemeen recht aangifte burgerrechtelijke aansprakelijkheid gezin of bedrijf aangifte Defendo in het kader van een ongeval gezin of bedrijf kantoor polisnummer polisnummers

Nadere informatie

Procedure ongevalaangifte. (volleybalschool en bewegingsschool)

Procedure ongevalaangifte. (volleybalschool en bewegingsschool) JTV Brigand Berlare-Zele vzw secr.: Biezenstraat 21 9290 Berlare tel.: (052) 42 22 69 Procedure ongevalaangifte (volleybalschool en bewegingsschool) 1. Zo snel mogelijk (zeker binnen een week na het ongeval)

Nadere informatie

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker,

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, ONDERHOUDSCONTRACT Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, En Naam van de contractant, adres vertegenwoordigd door Voornaam NAAM, functie hieronder

Nadere informatie

Aansluitingsformulier voor de verzekering BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID voor BZB-leden

Aansluitingsformulier voor de verzekering BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID voor BZB-leden Aansluitingsformulier voor de verzekering BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID voor BZB-leden Als er onvoldoende ruimte is voorzien voor het beantwoorden van een vraag, schrijf dan zie bijvoegsel en schrijf het nummer

Nadere informatie

SCHADEREGELING BRAND. Eenvoudige risico s. Schade Brand EENVOUDIGE RISICO S. Toelichting art 67 landwet. Vives Kortrijk

SCHADEREGELING BRAND. Eenvoudige risico s. Schade Brand EENVOUDIGE RISICO S. Toelichting art 67 landwet. Vives Kortrijk SCHADEREGELING BRAND Toelichting art 67 landwet Vives Kortrijk 05 12 2013 Schade Brand EENVOUDIGE RISICO S Definitie eenvoudige risico s (kb 24 12 1992 invoegetreding landwet) Wet tgo KB Termijnen Expertise

Nadere informatie

TECHNISCHE OPLEIDING : AEDES VERZEKERINGEN

TECHNISCHE OPLEIDING : AEDES VERZEKERINGEN TECHNISCHE OPLEIDING : AEDES VERZEKERINGEN INHOUDSTAFEL 1. OPMAKEN VAN EEN OFFERTE / VOORSTEL / POLIS 2. AANVRAGEN VAN EEN UITZONDERING AUTO / MOTO 3. DOMICILIATIEBERICHTEN AANMAKEN 4. BOEKHOUDING 5. SCHADEGEVALLEN:

Nadere informatie

Straat nr. bus. Omschrijving van de activiteiten alsmede van de verbonden verenigingen, zijnde dochter- of zusterverenigingen. ... ... ... ... ...

Straat nr. bus. Omschrijving van de activiteiten alsmede van de verbonden verenigingen, zijnde dochter- of zusterverenigingen. ... ... ... ... ... vragenlijst VERZEKERING BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID VERENIGINGEN ZONDER WINSTOOGMERK Deze vragenlijst dient zo volledig mogelijk ingevuld te worden, gedateerd en ondertekend. Volgende documenten dienen

Nadere informatie

UW FIAT TOTAL LOSS OF GESTOLEN? U KRIJGT VAN ONS EEN NIEUWE! redenen om uw wagen bij FIAT te verzekeren

UW FIAT TOTAL LOSS OF GESTOLEN? U KRIJGT VAN ONS EEN NIEUWE! redenen om uw wagen bij FIAT te verzekeren UW FIAT TOTAL LOSS OF GESTOLEN? U KRIJGT VAN ONS EEN NIEUWE! 10 redenen om uw wagen bij FIAT te verzekeren 1 TOTAL LOSS? U KRIJGT EEN NIEUWE FIAT! U heeft binnen de 2 jaar na aankoop een zwaar ongeluk

Nadere informatie

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

JAGUAR INSURANCE NIEMAND GEEFT MEER OM UW JAGUAR DAN JAGUAR INSURANCE THE ART OF PERFORMANCE

JAGUAR INSURANCE NIEMAND GEEFT MEER OM UW JAGUAR DAN JAGUAR INSURANCE THE ART OF PERFORMANCE NIEMAND GEEFT MEER OM UW JAGUAR DAN THE ART OF PERFORMANCE OVERZICHT VAN DE EXCLUSIEVE VOORDELEN VAN Gefeliciteerd, u hebt gekozen voor een stijlvolle, degelijke en betrouwbare Jaguar waarop u in alle

Nadere informatie

One Stop juridisch dienstverlening

One Stop juridisch dienstverlening One Stop juridisch dienstverlening Tussen : Blienberg Advocaten, met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen en met ondernemingsnummer BE0821.842.792 hierna genoemd: het advocatenkantoor

Nadere informatie

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt Tussen : Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen hierna te noemen het advocatenkantoor en hierna te noemen

Nadere informatie

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte,

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte, EEN WOORDJE UITLEG verzekering burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid en tegen brand van de organisators van diverse manifestaties in de stadslokalen, andere dan onderwijs-, sport- en recreatie-instellingen

Nadere informatie

Baloise Assistance 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar

Baloise Assistance 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar Baloise Assistance 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar Baloise Insurance wil u helpen om uw wereld veiliger te maken. Als Baloise Insurance- klant hebt u alvast een streepje voor want in geval van nood

Nadere informatie

1-Dagverzekeringen Versie 2012

1-Dagverzekeringen Versie 2012 1-Dagverzekeringen Versie 2012 1. Inleiding Beste lezer, In samenwerking met onze partners FROS (amateursportfederatie) en ARENA (de verzekeringsmaatschappij) kan Airsoft Alliantie België vzw een verzekering

Nadere informatie

tot en met 31/08/2014 * 1 + 2 + 3 maanden gratis * 1 maand gratis BA Auto 2 maanden gratis Top Omnium of Top Occasium 3 maanden gratis Top Bijstand

tot en met 31/08/2014 * 1 + 2 + 3 maanden gratis * 1 maand gratis BA Auto 2 maanden gratis Top Omnium of Top Occasium 3 maanden gratis Top Bijstand Actie Auto tot en met 31/08/2014 * 1 + 2 + 3 maanden gratis * 1 maand gratis BA Auto 2 maanden gratis Top Omnium of Top Occasium 3 maanden gratis Top Bijstand Onderschrijf een contract BA Auto en ontvang

Nadere informatie

Aangifte van een schadegeval

Aangifte van een schadegeval Aangifte van een schadegeval Bemiddelaar: Verzekeringsnemer Tegenpartij Nummerplaat: Nummerplaat: Rekeningnummer: BTW-aftrekbaar? Ja Nee Betrokken verzekerde Getuige of eventuele klacht Rekeningnummer:

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt Overeenkomst tussen advocaat en cliënt Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van de dienstverlening

Nadere informatie

KBC POLIS MOTORFIETS

KBC POLIS MOTORFIETS KBC POLIS MOTORFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Verzekeringen Welke

Nadere informatie

Als Private Lease-gebruiker kunt u meegenieten van onze volumekortingen op de aankoop van voertuigen.

Als Private Lease-gebruiker kunt u meegenieten van onze volumekortingen op de aankoop van voertuigen. ALGEMEEN Wat is Private Lease? Private Lease is een huurformule voor particulieren. Met Private Lease kunt u een wagen leasen, wat betekent dat u het gebruiksrecht krijgt. In het leasetarief zit meteen

Nadere informatie

verzekeringsvoorstel BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus

verzekeringsvoorstel BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus verzekering van de burger rechtelijke BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus Dienstcode D07/448 FAX : 02/622.81.85 e-mail : professionalliability.production@axa.be

Nadere informatie

bemiddelaar naam en adres (of stempel) nummer... ... CBFA-nummer... ... telefoonnummer... ... straat, huisnummer en eventueel busnummer

bemiddelaar naam en adres (of stempel) nummer... ... CBFA-nummer... ... telefoonnummer... ... straat, huisnummer en eventueel busnummer FLEXIBEL VAP SAVING exemplaar voor de maatschappij nieuwe zaak RIZIV-polis bemiddelaar naam en adres (of stempel) nummer... vervangt polis nr.... begindatum contract einddatum contract: 65 jaar CBFA-nummer...

Nadere informatie

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen.

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen. Pagina 1/5 Overeenkomst inzake het gebruik van DVV e-services Na kennis te hebben genomen van deze overeenkomst, gelieve de bepalingen ervan te aanvaarden door de ontbrekende gegevens in te vullen en dit

Nadere informatie

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering.

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. The Classic Car Insurance & Assistance Uitzonderlijk, uitzonderlijke verzekering. Since 1993 The Classic Car Insurance The Classic Car Assistance De Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vzw werkt al

Nadere informatie

Verzekeringen België SCHADEAANGIFTE. Home (Brand) Family (B.A. Privé-leven) Rechtsbijstand BELANGRIJKE OPMERKINGEN

Verzekeringen België SCHADEAANGIFTE. Home (Brand) Family (B.A. Privé-leven) Rechtsbijstand BELANGRIJKE OPMERKINGEN Stempel Agentschap Verzekeringen België Dexia Verzekeringen België n.v. Livingstonelaan 6, B-1000 Brussel Tel. : 02/286 76 11 Fax 02/286 76 99 RPR Brussel 0405.764.064 Verzekeringsonderneming toegelaten

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

OVEREENKOMST ADVOCAAT - PRIVATE CLIËNT

OVEREENKOMST ADVOCAAT - PRIVATE CLIËNT OVEREENKOMST ADVOCAAT - PRIVATE CLIËNT TUSSEN : Mr. du Moulin Evelyne, optredend als zaakvoerder van de BVBA ADVOCATEN DU MOULIN & PARTNERS - hierna genoemd advocaat - EN : - hierna genoemd de cliënt -

Nadere informatie

EEN VERKEERSONGEVAL. Wat moet ik DoEn? 30.26.001/00 06/09

EEN VERKEERSONGEVAL. Wat moet ik DoEn? 30.26.001/00 06/09 EEN VERKEERSONGEVAL Wat moet ik DoEn? 30.26.001/00 06/09 een ongeval? wat moet u doen? Inhoud Een ongeval? Wat moet u doen? Het Europees aanrijdingsformulier De ongevalsaangifte 3 5 7 Zijn er gewonden

Nadere informatie

VOERTUIGEN ZONDER DOCUMENTEN : LAAT ZE STAAN

VOERTUIGEN ZONDER DOCUMENTEN : LAAT ZE STAAN VOERTUIGEN ZONDER DOCUMENTEN : LAAT ZE STAAN Sinds 1 juni 2004 past België de Europese Richtlijn van 1999 toe betreffende de inschrijvingen van voertuigen. Ze heeft er 5 jaar mee gewacht (wettelijke en

Nadere informatie

Hieronder volgt onze uitleg over het Serviceabonnement voor particulieren.

Hieronder volgt onze uitleg over het Serviceabonnement voor particulieren. Hieronder volgt onze uitleg over het Serviceabonnement voor particulieren. Introductie U overweegt een of meerdere (particuliere) schadeverzekeringen af te sluiten. Een goed advies is daarbij belangrijk.

Nadere informatie

KBC-Kredietkaart KBC-Bankkaart Overschrijving KBC-Rekening Omnia reischeque EUR

KBC-Kredietkaart KBC-Bankkaart Overschrijving KBC-Rekening Omnia reischeque EUR Aangifteformulier reisannuleringsverzekering OPSTUREN NAAR Polisnummer KBC 97990136 Kaartnummer KBC-Kredietkaart Gold (Flex) Polisnummer KBC 97990137 Kaartnummer KBC-Kredietkaart Platinum (Flex) X X X

Nadere informatie

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte,

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte, EEN WOORDJE UITLEG verzekering burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid en tegen brand van de organisators van diverse manifestaties in de gemeentelijke feestzaal «De Zwalmparel» toebehorend aan het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden huur Elektrische fiets

Algemene voorwaarden huur Elektrische fiets Algemene voorwaarden huur Elektrische fiets 1. Terbeschikkingstelling Ieder voertuig wordt geleverd met slot, batterijlader, handleiding en laptopfietstas. Voor de voertuigen met een maximum snelheid van

Nadere informatie

GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR

GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR Versie juni 2014 GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR VOORWOORD Deze gedragscode legt de regels vast die de rechtsbijstandsverzekeraars ten aanzien van de consument in acht zullen nemen. De

Nadere informatie

verzekeringsvoorstel

verzekeringsvoorstel BA Gerechtelijke Mandatarissen (Handels- en/of burgerlijke rechtbanken) Minnelijke vereffenaars van vennootschappen Verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid Gerechtelijke Mandatarissen

Nadere informatie

Brussel, Betreft : Arbeidsongeval van. Mevrouw, Mijnheer,

Brussel, Betreft : Arbeidsongeval van. Mevrouw, Mijnheer, Uw correspondent : Tel : Fax : +32 (0)2 678 81 48 Email : po.ong@axa.be Onze referte : Brussel, Betreft : Arbeidsongeval van naam van Mevrouw, Mijnheer, Teneinde de problemen te vermijden eigen aan de

Nadere informatie

KOOP-VERKOOPSOVEREENKOMST VAN EEN TWEEDEHANDS AUTOVOERTUIG

KOOP-VERKOOPSOVEREENKOMST VAN EEN TWEEDEHANDS AUTOVOERTUIG KOOP-VERKOOPSOVEREENKOMST VAN EEN TWEEDEHANDS AUTOVOERTUIG Opgesteld door de verenigingen vermeld onderaan Datum : BESTELBON nr. HANDELAAR : Naam :.. Adres :.. Telefoon :.. B.T.W. nr. : HR.nr. :. De handelaar

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

gezinsplan Uw veiligheid, wij zorgen ervoor. ALGEMENE VOORWAARDEN Baloise Group

gezinsplan Uw veiligheid, wij zorgen ervoor. ALGEMENE VOORWAARDEN Baloise Group gezinsplan ALGEMENE VOORWAARDEN Uw veiligheid, wij zorgen ervoor. Baloise Group INHOUD Het Gezinsplan bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden. Wij raden u aan beide aandachtig

Nadere informatie

VERZEKERING EN DE DIENST BMW PROTECTION. DE ALLES-IN-ÉÉN BESCHERMING VOOR UW NIEUWE BMW.

VERZEKERING EN DE DIENST BMW PROTECTION. DE ALLES-IN-ÉÉN BESCHERMING VOOR UW NIEUWE BMW. BMW Financial Services www.bmw.be Echt rijplezier VERZEKERING EN DE DIENST BMW PROTECTION. DE ALLES-IN-ÉÉN BESCHERMING VOOR UW NIEUWE BMW. SLECHTS ÉÉN STOP VOOR UW NIEUWE BMW. Met BMW Financial Services

Nadere informatie

Uw motorfiets is meer dan een vervoermiddel voor u. Het is een passie, een levensstijl... Daarom wilt u hem ook zo goed mogelijk beschermen.

Uw motorfiets is meer dan een vervoermiddel voor u. Het is een passie, een levensstijl... Daarom wilt u hem ook zo goed mogelijk beschermen. Uw motorfiets is meer dan een vervoermiddel voor u. Het is een passie, een levensstijl... Daarom wilt u hem ook zo goed mogelijk beschermen. Kies voor een volledige bescherming op maat, uniek in België.

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie.

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Beste klant, Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Om uw Colruyt-kaart zo snel mogelijk te kunnen bezorgen heb ik nog enkele gegevens nodig. Gelieve daarvoor

Nadere informatie

Peugeot Verzekering. Onze verzekering, even uniek als u.

Peugeot Verzekering. Onze verzekering, even uniek als u. Peugeot Verzekering Onze verzekering, even uniek als u. Een volledige autoverzekering op maat! Niet alleen tijden veranderen, ook de autoverzekeringen. Premies worden niet langer berekend op basis van

Nadere informatie

Productfiche Motorfiets

Productfiche Motorfiets MOTORFIETS Januari 2015 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Burgerrechtelijke

Nadere informatie

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering.

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. The Classic Car Insurance & Assistance Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. WIE ZIJN WIJ? De Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vzw werd opgericht in 1988 en is het overkoepelend orgaan

Nadere informatie

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt Tussen : Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen hierna te noemen het advocatenkantoor en hierna te noemen

Nadere informatie

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand Verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van journalisten Productfiche (voor leden van AVBB en VJPP) Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen):

Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen): Verzekerde Kapitalen B.V. Uitbating: a. Lichamelijke schade: 2.500.000-EUR b. Stoffelijke schade: 250.000-EUR Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen): a. Lichamelijke schade: 2.500.000-EUR

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN PARTICULIERE CLIËNT

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN PARTICULIERE CLIËNT OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN PARTICULIERE CLIËNT 1. Partijen De overeenkomst is gesloten tussen: Advocatenkantoor CHRISTOFFELS ADVOCATEN, gevestigd te 3620 Lanaken, Koning Albertlaan 53, hierna genoemd

Nadere informatie

Enkele tips bij de aankoop van een betrouwbare 2de handswagen. Betrouwbaar 2 de hands

Enkele tips bij de aankoop van een betrouwbare 2de handswagen. Betrouwbaar 2 de hands Enkele tips bij de aankoop van een betrouwbare 2de handswagen Betrouwbaar 2 de hands Een tweedehandswagen kopen is niet eenvoudig. Want een auto kan op het eerste zicht perfect in orde lijken, maar een

Nadere informatie

TOP OCCASIUM. Kies de beste omnium voor uw tweedehandswagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be

TOP OCCASIUM. Kies de beste omnium voor uw tweedehandswagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be TOP OCCASIUM Kies de beste omnium voor uw tweedehandswagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel www.aginsurance.be Met Top Occasium kiest u voor de beste bescherming voor uw tweedehandswagen Uw verplichte

Nadere informatie

OMZENDNOTA Nr 33732 van 28 oktober 2010 BETREFFENDE DE NIEUWE NUMMERPLATEN

OMZENDNOTA Nr 33732 van 28 oktober 2010 BETREFFENDE DE NIEUWE NUMMERPLATEN K O N I N K R I J K B E L G I Ë F e d e r a l e o v e r h e i d s d i e n s t B u i t e n l a n d s s Z a k e n, B u i t e n l a n d s e H a n d e l e n O n t w i k k e l i n g s s a m e n w e r k i n

Nadere informatie

PUBLIEKE SECTOR. Bijstand. Specifieke bepalingen

PUBLIEKE SECTOR. Bijstand. Specifieke bepalingen PUBLIEKE SECTOR Bijstand Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Publieke Sector De gemeenschappelijke bepalingen De specifieke bepalingen eigen aan elke verzekering

Nadere informatie

Leidraad bij verkoop

Leidraad bij verkoop Top Omnium Top Occasium Leidraad bij verkoop Makelaars & medewerkers Doelpubliek Waarborgen Onderschrijving Inhoud Intro Algemeen Voor wie? 3. 4. 4. Top Omnium Globale waarde Vrijstelling Afschrijving

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN HAGELSTORM 7-8-9 JUNI 2014

VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN HAGELSTORM 7-8-9 JUNI 2014 VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN HAGELSTORM 7-8-9 JUNI 2014 1. Vanaf wanneer kan ik een dossier bij het Rampenfonds indienen? U kan een dossier indienen vanaf de publicatie van de erkenning in het Belgisch

Nadere informatie

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar A. Contracterende partijen Tussen (hierna CP genoemd), gedeponeerd merk van de vennootschap Greenbox N.V. met maatschappelijke zetel in L-9911 Troisvierges, 2

Nadere informatie

ACTIE GEZIN. tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot. 2 jaar aan halve prijs! Familiale. Rechtsbijstand Privéleven*

ACTIE GEZIN. tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot. 2 jaar aan halve prijs! Familiale. Rechtsbijstand Privéleven* ACTIE GEZIN tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot 2 jaar aan halve prijs! Top + Familiale Rechtsbijstand Privéleven* 2 jaar aan halve prijs! Top + Familiale Rechtsbijstand Privéleven* Onderschrijf

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE

FINANCIËLE INFOFICHE FINANCIËLE INFOFICHE RENT LIFE - RENT FIX - RENT TEMPO Ethias nv Uw verzekeringsagent 2517-707 07/15 OM MEER TE WETEN OVER DE RENTEFORMULES EN VOOR EEN GRATIS OFFERTE, INFORMEER U VANAF VANDAAG: > Bezoek

Nadere informatie

1 Wettelijke bepalingen

1 Wettelijke bepalingen Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 09-05-2007 Boek 2 Hoofdstuk 6.3 : Vergoeding voor het gebruik van de fiets Inhoudstafel 1 Wettelijke bepalingen 1.1 Toepassingsveld 1.2 Voorstelling

Nadere informatie

SCHADEPROCEDURE. 1. Geplande ziekenhuisopname. 2. Spoedopname

SCHADEPROCEDURE. 1. Geplande ziekenhuisopname. 2. Spoedopname SCHADEPROCEDURE Evonik Degussa Antwerpen NV Collectieve verzekering "gezondheidszorgen" maatschappij KBC Verzekeringen NV - makelaar Vanbreda Risk & Benefits Dankzij Medi-Link zal in de meeste gevallen:

Nadere informatie

BANQUE DE LUXEMBOURG Aankoopbeveiliging Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 5) Polisnummer L2.040.140 ALGEMENE GEGEVENS

BANQUE DE LUXEMBOURG Aankoopbeveiliging Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 5) Polisnummer L2.040.140 ALGEMENE GEGEVENS Aankoopbeveiliging Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 5) ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar : Schadebeheerder : Kaartuitgever : AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor

Nadere informatie

A R E N A The Name in Sports Insurance

A R E N A The Name in Sports Insurance Verzekering Sportfederaties Leden Polissen Niet-leden Polissen L.O. 1.115.792 A B.A. 1.115.793 A R.B. 1.115.793/1 L.O. 1.115.792 B B.A. 1.115.793 B R.B. 1.115.793/1 BIJZONDERE VOORWAARDEN Verzekeringnemer

Nadere informatie

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DIRECTIE HUISVESTING CCN - Noordstation - Vooruitgangstraat 80 bus 1 H.T 1035 Brussel Aanvraagformulier (uitgave 2008) Opdat de aanvraag op geldige wijze

Nadere informatie