Asbestinventarisatie SC-540 type A Toro International B.V. Winkelpand Binnenweg 3-5, 3012 KA te Rotterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Asbestinventarisatie SC-540 type A Toro International B.V. Winkelpand Binnenweg 3-5, 3012 KA te Rotterdam"

Transcriptie

1 Asbestinventarisatie SC-540 type A Toro International B.V. BME Asbestconsult b.v. Vianen, 16 november 2011 B. van der Velde

2 Asbestinventarisatie SC-540 type A Asbestinventarisatie SC-540 type A Project Opdrachtgever Binnenweg 3-5 Toro International B.V. Boekweitakker KA te Rotterdam 3773 BX Barneveld Contactpersoon De heer G. van den Top Opdrachtnemer Projectnummer Adviseur BME Asbestconsult b.v. De Limiet NR Vianen Postbus ED Vianen Telefoon Telefax SCA-Certificaatnummer: 01-D B. van der Velde Autorisatiedatum: Pagina 1 van 22

3 Asbestinventarisatie SC-540 type A Voorwoord In dit rapport worden de resultaten behandeld van de door ons uitgevoerde asbestinventarisatie SC-540 type A. Het SC-540 type A onderzoek omvat het systematisch en volledig inventariseren van alle waarneembare asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen in een bouwwerk of object, voor zover deze asbestbronnen direct waarneembaar zijn of kunnen worden waargenomen met behulp van lichtdestructief onderzoek. Onder lichtdestructief onderzoek wordt verstaan het gebruik maken van handgereedschap met het doel de betreffende asbestbronnen te detecteren. Voor de uitvoering van een asbestinventarisatie type-a is een onbelemmerde en passende toegang tot alle ruimten een essentiële voorwaarde. Op basis van deze SC-540 type A rapportage kan bij de gemeente de voor asbestverwijdering verplichte sloopvergunning worden aangevraagd. Naast het SC-540 type A onderzoek kent de SC-540 de volgende onderzoeksmodellen: Het SC-540 type 0 onderzoek. Een type 0 inventarisatie wordt in de regel uitsluitend uitgevoerd indien er voor het betreffende gebouw, constructie of object geen type A inventarisatie beschikbaar is, terwijl er redenen zijn om op korte termijn een beoordeling uit te voeren naar potentiële gezondheidsrisico s conform NEN 2991 en het beoordelingsmodel uit de BRL Het SC-540 type B onderzoek. Een type B onderzoek wordt direct voorafgaand of tijdens de bouwkundige sloop van een bouwwerk, object of constructie uitgevoerd. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een gecertificeerd inventarisatiebureau indien tijdens de uitvoering van het type A onderzoek het redelijke vermoeden is ontstaan, of niet kon worden uitgesloten, dat er asbestbronnen aanwezig zijn die slechts met behulp van destructief onderzoek kunnen worden gedetecteerd. Onder een destructief onderzoek wordt verstaan het uitvoeren van een onderzoek naar niet-direct of indirect waarneembare asbestbronnen met behulp van elektrisch of pneumatisch aangedreven gereedschap, waarbij de bouwkundige integriteit van het bouwwerk kan worden aangetast. Het kwaliteitssysteem van BME Asbestconsult b.v. voldoet aan het BME kwaliteitshandboek opgesteld conform het model NEN-EN ISO 9001:2000 en het SCA Procescertificaat Asbestinventarisatie SC-540. Vanaf 1 juni 2008 verrichten wij onze onderzoeken overeenkomstig de SC-540, met SCA- Certificaatnummer 01-D De projectleider inventarisaties controleert de activiteiten van de adviseurs ten aanzien van de technische inhoud en de met u gemaakte afspraken. BME Asbestconsult b.v. Autorisatiedatum: Ing. M.R.P. Velthuizen (directeur) Behoudens de uitzonderingen door de wet gesteld mag, zonder schriftelijke toestemming van BME, niets uit deze uitgave worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt middels druk, microfilm, fotokopie of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking Autorisatiedatum: Pagina 2 van 22

4 Asbestinventarisatie SC-540 type A Inhoudsopgave 1 Samenvatting Inleiding Resultaten onderzoek Aanbevelingen Onderzoeksmethode Inleiding Historisch onderzoek Vooronderzoek Inventarisatie Onderzoeksresultaten Resultaten historisch onderzoek Beperkingen c.q. uitsluitingen tijdens onderzoek Resultaten inventarisatie...8 Bijlagen A Evaluatieformulier asbestinventarisatie. B Verplichtingen van de opdrachtgever overeenkomstig wet- en regelgeving C Tekeningen D Laboratoriumcertificaten E Gegevens risicoklasse (SMA-rt) Autorisatiedatum: Pagina 3 van 22

5 Asbestinventarisatie SC-540 type A 1 Samenvatting 1.1 Inleiding Tijdens ons onderzoek is het gebouw aan de Binnenweg 3-5 in Rotterdam onderzocht op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen. De werkzaamheden welke wij voor u hebben uitgevoerd zijn beschreven in de offerte met referentienummer GvZ/ Door de opdrachtgever zijn de volgende stukken aangeleverd: Tekeningen van de kelder en begane grond met nummer 897 gedateerd op ; Tekeningen van de tweede en derde verdieping met onbekend nummer en onbekende datering; Tekening van de kelder met nummer 1129/15 gedateerd op De uitvoering van het asbestonderzoek heeft plaatsgevonden volgens het procescertificaat asbestinventarisatie SC-540 type A. Dit omvat een inventarisatie naar direct waarneembaar asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructiedelen in een bouwwerk of object. 1.2 Resultaten onderzoek In de onderstaande tabel zijn de resultaten van het onderzoek samengevat. In de kolom bronnummer en trefwoord vindt u de nummering en de omschrijving van de asbestbron die als rode draad door het rapport worden gebruikt. De kolom asbest geeft aan waar wel of geen asbest aangetroffen is. In de kolom 'referentie' is het monsternummer c.q. het volgnummer van visuele waarneming weergegeven. Tabel Resultaten onderzoek Bronnr. Trefwoord Asbest ja/nee Hoeveelheid Referentie 1 Luchtbehandelingskanaal ja 21 m1 M3 2 Pakkingen ja 75 stuks M6 3 Plaatmateriaal ja 1 post M4 4 Plaatmateriaal type 2 ja 3 m2 M7 5 Plaatmateriaal type 3 ja 60 m2 M9 6 Plaatmateriaal type 4 ja 2 m2 M12 7 Rioolleiding ja 2 m1 M13 8 Vensterbanken ja 90 m1 M1, M14 9 Vloerbedekking ja 13 m2 M10, M11 - Brandwerend plaatmateriaal nee - M8 - Gebitumineerd weefsel nee - M2 - Plaatmateriaal type 1 nee - M5 Referentie/ monstercoderingen Kleefmonster Luchtmonster Materiaalmonster Visuele waarneming, geen monsteranalyse Autorisatiedatum: Pagina 4 van 22

6 Asbestinventarisatie SC-540 type A Tijdens ons onderzoek zijn bouwmaterialen van diverse aard waargenomen. Niet elk materiaal wordt bemonsterd, omdat dit op basis van visuele kenmerken (kleur, structuur e.d.) of informatie zoals opdrukken van de leverancier niet asbestverdacht is. Materiaal waarover geen zekerheid bestaat bij de adviseur/ onderzoeker wordt bemonsterd. 1.3 Aanbevelingen Tijdens deze inventarisatie is geen of slechts licht destructief onderzoek uitgevoerd. Bij licht destructief onderzoek is alleen maar van handgereedschap gebruik gemaakt. Voorafgaand aan verbouwingen of sloop dient een aanvullend onderzoek uitgevoerd te worden (type B). Reden hiervoor is dat het aannemelijk is dat er verborgen ruimten en/of schachten aanwezig zijn welke vanwege het ontbreken van gedetailleerde tekeningen niet onderzocht c.q. opgemerkt zijn of visueel en zonder destructief onderzoek niet te achterhalen zijn (zie ook paragraaf 3.2). Voor onze adviezen ten aanzien van de aangetroffen asbesthoudende materialen verwijzen wij u naar hoofdstuk Autorisatiedatum: Pagina 5 van 22

7 Asbestinventarisatie SC-540 type A 2 Onderzoeksmethode 2.1 Inleiding Het onderzoek bestaat uit een historisch onderzoek, vooronderzoek en een inventarisatie. Historisch onderzoek kan plaatsvinden bij aangeleverde originele bestekken en tekeningen. Tijdens het onderzoek wordt het bouwwerk c.q. object visueel geïnspecteerd. Doel van het onderzoek is te komen tot een overzicht van de toepassing van asbest in het te onderzoeken bouwwerk c.q. object. Tijdens de inventarisatie worden de asbestbronnen gekwantificeerd. 2.2 Historisch onderzoek Voorafgaand aan het daadwerkelijke onderzoek vindt een zogenaamd historisch onderzoek plaats. Bij dit historisch onderzoek (deskresearch) worden op basis van de door de opdrachtgever verstrekte mondelinge informatie en eventueel beschikbaar gestelde documenten zoals bestekken, tekeningen, materiaalstaten e.d. aanwijzingen voor de aanwezigheid van asbesthoudende materialen in beeld gebracht. Het historisch onderzoek kan van groot belang zijn voor het vaststellen van niet visueel detecteerbare asbestbronnen of mogelijke besmettingen afkomstig van verwijderingswerkzaamheden uit het verleden. 2.3 Vooronderzoek Tijdens het vooronderzoek worden op alle bereikbare en toegankelijke ruimten door middel van visuele inspecties de aard en samenstelling van de bouwkundige en installatietechnische materialen gecontroleerd. Wanneer er een verdacht element wordt waargenomen, wordt bepaald of het nemen van een monster noodzakelijk is. Veelal zal door het wegnemen van een stukje materiaal bepaald kunnen worden of het materiaal daadwerkelijk asbesthoudend is. Deze monsters worden door een daartoe geaccrediteerd laboratorium onderzocht, of door middel van materiaalvergelijking van eerder bemonsterd materiaal of op basis van informatie van de fabrikant of leverancier al dan niet als asbesthoudend aangeduid. 2.4 Inventarisatie Na het vooronderzoek zijn wij met de inventarisatie gestart. Tijdens ons onderzoek zijn de asbesthoudende materialen gelokaliseerd en gekwantificeerd. Op basis van ons historisch onderzoek, visueel onderzoek en de eventuele monsternames en -analyses zijn wij gekomen tot een overzicht van de in het gebouw aanwezige asbesthoudende elementen. Materialen die zijn bemonsterd maar na laboratoriumanalyse niet asbesthoudend blijken te zijn, zijn eveneens gerapporteerd. Zie hiervoor hoofdstuk 1, paragraaf Autorisatiedatum: Pagina 6 van 22

8 Asbestinventarisatie SC-540 type A 3 Onderzoeksresultaten 3.1 Resultaten historisch onderzoek Door de opdrachtgever zijn geen stukken aangeleverd (bestek- en detail tekeningen) ten behoeve van het historisch onderzoek. Er heeft dan ook geen historisch onderzoek plaatsgevonden. 3.2 Beperkingen c.q. uitsluitingen tijdens onderzoek De volgende ruimten waren tijdens ons onderzoek niet toegankelijk: Tabel Beperkingen/uitsluitingen tijdens onderzoek Bouwlaag c.q. ruimte Niet onderzocht (beperkingen) Nader onderzoek uitvoeren Kelder Achter afgetimmerde winkelindeling Ja Begane grond Achter afgetimmerde winkelindeling Ja Eerste verdieping Achter afgetimmerde winkelindeling Ja Derde verdieping In koven Ja Kelder t/m derde verdieping Liftschachten en liftmachinekamers Ja Aanbouw achterzijde Liftschachten en liftmachinekamers Ja De ruimten die niet toegankelijk waren tijdens ons onderzoek zijn door middel van een rood kruis op de tekening aangegeven. Nader te onderzoeken bouwkundige constructie onderdelen Bij het onderzoek zijn alle bereikbare en toegankelijke ruimten en bouw-/ installatietechnische elementen geïnspecteerd. In onderstaande lijst zijn ruimten en constructieonderdelen weergegeven die direct voor sloopwerkzaamheden destructief onderzocht dienen te worden. Een dergelijk onderzoek wordt uitgevoerd conform de SC-540, type B. Achter lambriseringen en overige plaatsen die niet via luiken te bereiken zijn Achter metselwerk en betonconstructies weggewerkte bouwelementen Bouwkundige schoorstenen met hierin aangebrachte kanalen en of afdekplaten welke alleen destructief te openen zijn Boven gesloten plafonds, zoals stucplafonds en geheel afgetimmerde plafonds De aansluitingen van kozijnen op het metselwerk op de mogelijke aanwezigheid van asbesthoudende vochtkerende stroken Dubbelwandige stalen branddeuren, koelceldeuren en wanden Rioleringen en schachten, onder en in vloeren voor zover deze niet normaal toegankelijk zijn; Spouwmuren en mogelijk hierin aangebrachte asbesthoudende vochtwerende beplating en ontluchtingskokers Verbindingen van prefab- en/of betonelementen op de mogelijke aanwezigheid van asbesthoudende stelplaatjes Verloren bekisting in de fundering Autorisatiedatum: Pagina 7 van 22

9 Asbestinventarisatie SC-540 type A De bodem onder en rondom de onderzoekslocatie behoort niet tot het onderzoek conform de SC Resultaten inventarisatie In deze paragraaf vindt u de resultaten van het onderzoek samengevat in de inventarisatie (kwantificering). Verder vindt u de elementnaam, constructie en hechtheid met het analyseresultaat en de monsterreferentie. Vervolgens is de asbestbron gekwantificeerd en gesorteerd. Bij elke bron is daar waar noodzakelijk een beknopte toelichting toegevoegd, eventueel met een kort advies Autorisatiedatum: Pagina 8 van 22

10 Asbestinventarisatie SC-540 type A Bronnr. 1: Luchtbehandelingkanaal Constructie In beugels gehangen Risicoklasse SMA-rt 2 Analyseresultaat 15-30% Chrysotiel Monsterreferentie M3 Gebondenheid Hechtgebonden Bereikbaarheid Slecht Bouwdeel Ruimte Hoeveelheid Opmerking Kelder Techniek 06 6 m1 Eerste verdieping Boven verlaagd plafond 15 m1 21 m1 Opmerking Tijdens ons onderzoek hebben wij op twee verschillende locaties asbesthoudende luchtbehandelingkanalen aangetroffen. Nader, en destructief, onderzoek kan het definitieve tracé van deze kanalen mogelijk bepalen.. Luchtbehandelingkanaal techniekruimte Autorisatiedatum: Pagina 9 van 22

11 Asbestinventarisatie SC-540 type A Luchtbehandelingkanaal eerste verdieping Autorisatiedatum: Pagina 10 van 22

12 Asbestinventarisatie SC-540 type A Bronnr. 2: Pakkingen Constructie In installatie opgenomen Risicoklasse SMA-rt 2 Analyseresultaat 30-60% Chrysotiel Monsterreferentie M6 Gebondenheid Niet hechtgebonden Bereikbaarheid Goed Bouwdeel Ruimte Hoeveelheid Opmerking Kelder Stadsverwarmingruimte 75 stuks 75 stuks Opmerking Tijdens ons onderzoek hebben wij in de stadsverwarmingruimte asbesthoudende pakkingen aangetroffen. Deze pakkingen zijn gebruikt tussen flenzen. Bij verwijdering van de pakkingen geldt risicoklasse 2, maar bij het verwijderen van de flens inclusief de pakking vallen de werkzaamheden onder risicoklasse 1. Pakkingen stadsverwarmingruimte Autorisatiedatum: Pagina 11 van 22

13 Asbestinventarisatie SC-540 type A Bronnr. 3: Plaatmateriaal Constructie Genageld Risicoklasse SMA-rt 3 Analyseresultaat 30-60% Amosiet Monsterreferentie M4 Gebondenheid Niet hechtgebonden Bereikbaarheid Goed Bouwdeel Ruimte Hoeveelheid Opmerking Kelder Techniek 06 1 post 1 post Opmerking Tijdens ons onderzoek hebben wij in de kelder asbesthoudend plaatmateriaal aangetroffen. Dit plaatmateriaal is gebruikt als aftimmering van de wanden. Op verschillende plaatsen is dit plaatmateriaal beschadigd. Wij hebben u geadviseerd de ruimte af te sluiten en een NEN2991 onderzoek te laten uitvoeren. Plaatmateriaal techniekruimte Autorisatiedatum: Pagina 12 van 22

14 Asbestinventarisatie SC-540 type A Bronnr. 4: Plaatmateriaal type 2 Constructie Genageld Risicoklasse SMA-rt 2 Analyseresultaat 15-30% Amosiet Monsterreferentie M7 Gebondenheid Niet hechtgebonden Bereikbaarheid Goed Bouwdeel Ruimte Hoeveelheid Opmerking Begane grond Berging/nooduitgang 3 m2 Opmerking Tijdens ons onderzoek hebben wij in de berging asbesthoudend plaatmateriaal aangetroffen. Dit plaatmateriaal is aangebracht rondom een deur die toegang geeft tot de nooduitgang aan de achterzijde. 3 m2 Plaatmateriaal type 2 berging/nooduitgang Autorisatiedatum: Pagina 13 van 22

15 Asbestinventarisatie SC-540 type A Bronnr. 5: Plaatmateriaal type 3 Constructie Geschroefd Risicoklasse SMA-rt 3 Analyseresultaat 30-60% Amosiet Monsterreferentie M9 Gebondenheid Niet hechtgebonden Bereikbaarheid Goed Bouwdeel Ruimte Hoeveelheid Opmerking Kelder t/m derde verdieping Verschillende locaties (zie tekening) 60 m2 60 m2 Opmerking Tijdens ons onderzoek hebben wij op verschillende locaties asbesthoudend plaatmateriaal aangetroffen. Dit plaatmateriaal is voornamelijk gebruikt als wandbeplating. De exacte locaties van dit plaatmateriaal zijn aangegeven op de tekeningen. Op de tweede verdieping hebben wij op grote afstand van de bron restanten aangetroffen afkomstig van deze bron. Wij hebben u geadviseerd om de ruimte af te sluiten en een NEN2991 onderzoek uit te laten voeren. Plaatmateriaal type 3 rondom deuren trappenhuis Autorisatiedatum: Pagina 14 van 22

16 Asbestinventarisatie SC-540 type A Plaatmateriaal type 3 restanten rondom beschadiging toilet groep Plaatmateriaal type 3 zwaar beschadigde plaat toiletgroep 2e verdieping Autorisatiedatum: Pagina 15 van 22

17 Asbestinventarisatie SC-540 type A Plaatmateriaal type 3 aftimmering verlaagd plafond Autorisatiedatum: Pagina 16 van 22

18 Asbestinventarisatie SC-540 type A Bronnr. 6: Plaatmateriaal type 4 Constructie Geschroefd Risicoklasse SMA-rt 3 Analyseresultaat 30-60% Amosiet Monsterreferentie M12 Gebondenheid Niet hechtgebonden Bereikbaarheid Goed Bouwdeel Ruimte Hoeveelheid Opmerking Tweede verdieping Plaat op deur 2 m2 Opmerking Tijdens ons onderzoek hebben wij op de 2e verdieping asbesthoudend plaatmateriaal aangetroffen op een deur. Dit plaatmateriaal is niet beschadigd en voorzien van een coating. 2 m2 Plaatmateriaal type 4 plaat op deur Autorisatiedatum: Pagina 17 van 22

19 Asbestinventarisatie SC-540 type A Bronnr. 7: Rioolleiding Constructie Ingemetseld Risicoklasse SMA-rt 2 Analyseresultaat 15-30% Chrysotiel Monsterreferentie M13 Gebondenheid Hechtgebonden Bereikbaarheid Goed Bouwdeel Ruimte Hoeveelheid Opmerking Eerste verdieping Berging 1e entresol 2 m1 Opmerking Tijdens ons onderzoek hebben wij in 1 van de bergingen ter hoogte van de entersol een asbesthoudende riolering leiding aangetroffen. Het exacte verloop van deze riolering leiding zal door aanvullend en destructief onderzoek bepaald dienen te worden. 2 m1 Rioolleiding in berging 1e entresol Autorisatiedatum: Pagina 18 van 22

20 Asbestinventarisatie SC-540 type A Bronnr. 8: Vensterbanken Constructie Geschroefd Risicoklasse SMA-rt 2 Analyseresultaat 15-30% Chrysotiel Monsterreferentie M1, M14 Gebondenheid Hechtgebonden Bereikbaarheid Goed Bouwdeel Ruimte Hoeveelheid Opmerking Eerste t/m derde verdieping Onder buitengevelkozijnen en in trappenhuis nieuwe gedeelte 90 m1 90 m1 Opmerking Tijdens ons onderzoek hebben wij op verschillende locaties asbesthoudende vensterbanken aangetroffen. Deze vensterbanken zijn zowel in het oude als in het nieuwe gedeelte van het pand aanwezig. Omdat niet alle kozijnen zichtbaar zijn in verband met de winkelindeling was het moeilijk om alle vensterbanken visueel waar te nemen. Op de tekeningen zijn de locaties aangegeven waarvan wij het vermoeden hebben dat deze toepassing aanwezig zou kunnen zijn. Door het uitvoeren van nader en aanvullend onderzoek, voorafgaande aan renovatie- of sloopwerkzaamheden, kunnen de exacte locaties bepaald worden. Vensterbanken onder buitengevelkozijnen Autorisatiedatum: Pagina 19 van 22

21 Asbestinventarisatie SC-540 type A Vensterbanken in nieuwe gedeelte van het pand Autorisatiedatum: Pagina 20 van 22

22 Asbestinventarisatie SC-540 type A Bronnr. 9: Vloerbedekking Constructie Gelijmd Risicoklasse SMA-rt 2 Analyseresultaat 30-60% Chrysotiel Monsterreferentie M10, M11 Gebondenheid Niet hechtgebonden Bereikbaarheid Goed Bouwdeel Ruimte Hoeveelheid Opmerking Tweede verdieping Op stellingen aangebracht en aan voorzijde langs de raampartijen 13 m2 13 m2 Opmerking Tijdens ons onderzoek hebben wij op de tweede verdieping asbesthoudend zeil aangetroffen. Dit zeil is aangebracht op de liggende delen van een houten stelling. Een gedeelte is gebruikt als vloerafwerking. Zeil op houten stellingen aangebracht Autorisatiedatum: Pagina 21 van 22

23 Asbestinventarisatie SC-540 type A Zeil voorzijde voor raampartij Autorisatiedatum: Pagina 22 van 22

24 Bijlage A Evaluatieformulier asbestinventarisatie

25 Asbestinventarisatie SC-540 type A Bijlage A Evaluatieformulier asbestinventarisatie projectnummer: Asbestinventarisatie type A Naam inventarisatiebedrijf SCA-code Rapportnummer Vrijgave datum 2. Asbestinventarisatie type B Naam inventarisatiebedrijf SCA-code Rapportnummer Vrijgave datum 3. Asbestinventarisatie van onvoorzien asbest Naam inventarisatiebedrijf SCA-code Rapportnummer Vrijgave datum Omschrijving onvoorzien Asbest Omschrijving Plaats Hoeveelheid Asbestverwijderingsbedrijf Naam SCA-code Naam Handtekening Verzonden naar Door (naam) datum paraaf Bijlage A

26 Bijlage B Verplichtingen opdrachtgever

27 Asbestinventarisatie SC-540 type A Bijlage B Verplichtingen van de opdrachtgever overeenkomstig wet- en regelgeving Bijlage B

28 Bijlage C Tekeningen

29 Renvooi tekeningen Bronnr Trefwoord Bronnr Trefwoord 1 Luchtbehandelingkanaal 2 Pakkingen 3 Plaatmateriaal 4 Plaatmateriaal type 2 5 Plaatmateriaal type 3 6 Plaatmateriaal type 4 7 Rioolleiding 8 Vensterbanken 9 Vloerbedekking Overzicht voorbeelden van monstercoderingen Kleefmonsters (SEM analyse) Luchtmonsters - K.. Geen asbest aantoonbaar - L.. < VR, geen asbest +/- K.. Sporen asbest aantoonbaar + L.. > Verwaarloosbaar Risico + K.. Duidelijk asbest aantoonbaar ++ L.. > Maximaal Toelaatbaar Risico ++ K.. Veel asbest aantoonbaar Materiaalmonsters Visuele waarnemingen en bestekgegevens - M.. Geen asbest aantoonbaar V.. Visuele waarneming, materiaal bevat asbest + M.. Asbesthoudend monster B.. Vermelding in bestek van mogelijk toegepaste asbesthoudende materialen Op de tekeningen zijn de locaties weergegeven waar tijdens het onderzoek een verdacht element is waargenomen. Niet toegankelijke ruimtes worden aangeduid met een rood kruis. De geïnventariseerde asbestbronnen zijn aangegeven middels kleuren, arceringen e.d. (zie hiervoor het bovenstaande renvooi). Niet tot het onderzoeksgebied behorende bouwdelen worden aangeduid met een blauw kruis In deze ruimte hebben wij beschadigd plaatmateriaal aangetroffen. Voor deze ruimte geld het advies van een NEN 2991 onderzoek om de aard en de omvang van een eventuele besmetting aan te tonen. (Techniek 06) +M3 +M4 Asbest- en milieugevaarlijke bouwstoffen Inventarisatie, advies en projectmanagement -M5 Asbestonderzoek Opdrachtgever Asbestinventarisatie SC-540 type A Toro International B.V. +M6 Project Projectnummer Onderwerp Kelder BME Asbestconsult b.v. De Limiet 28 Postbus ED Vianen Telefoon Telefax bme.nl Schaal n.v.t. Datum Tek.nr. 1

30 +M7 Renvooi tekeningen Bronnr Trefwoord Bronnr Trefwoord 1 Luchtbehandelingkanaal 2 Pakkingen 3 Plaatmateriaal 4 Plaatmateriaal type 2 5 Plaatmateriaal type 3 6 Plaatmateriaal type 4 7 Rioolleiding 8 Vensterbanken 9 Vloerbedekking Overzicht voorbeelden van monstercoderingen Kleefmonsters (SEM analyse) Luchtmonsters - K.. Geen asbest aantoonbaar - L.. < VR, geen asbest +/- K.. Sporen asbest aantoonbaar + L.. > Verwaarloosbaar Risico + K.. Duidelijk asbest aantoonbaar ++ L.. > Maximaal Toelaatbaar Risico ++ K.. Veel asbest aantoonbaar Materiaalmonsters Visuele waarnemingen en bestekgegevens - M.. Geen asbest aantoonbaar V.. Visuele waarneming, materiaal bevat asbest + M.. Asbesthoudend monster B.. Vermelding in bestek van mogelijk toegepaste asbesthoudende materialen Op de tekeningen zijn de locaties weergegeven waar tijdens het onderzoek een verdacht element is waargenomen. Niet toegankelijke ruimtes worden aangeduid met een rood kruis. De geïnventariseerde asbestbronnen zijn aangegeven middels kleuren, arceringen e.d. (zie hiervoor het bovenstaande renvooi). Niet tot het onderzoeksgebied behorende bouwdelen worden aangeduid met een blauw kruis Asbest- en milieugevaarlijke bouwstoffen Inventarisatie, advies en projectmanagement Asbestonderzoek Opdrachtgever Asbestinventarisatie SC-540 type A Toro International B.V. Project Projectnummer Onderwerp Begane grond BME Asbestconsult b.v. De Limiet 28 Postbus ED Vianen Telefoon Telefax bme.nl Schaal n.v.t. Datum Tek.nr. 2

31 Renvooi tekeningen Bronnr Trefwoord Bronnr Trefwoord 1 Luchtbehandelingkanaal 2 Pakkingen 3 Plaatmateriaal 4 Plaatmateriaal type 2 5 Plaatmateriaal type 3 6 Plaatmateriaal type 4 7 Rioolleiding 8 Vensterbanken 9 Vloerbedekking Overzicht voorbeelden van monstercoderingen Kleefmonsters (SEM analyse) Luchtmonsters - K.. Geen asbest aantoonbaar - L.. < VR, geen asbest +/- K.. Sporen asbest aantoonbaar + L.. > Verwaarloosbaar Risico + K.. Duidelijk asbest aantoonbaar ++ L.. > Maximaal Toelaatbaar Risico ++ K.. Veel asbest aantoonbaar +M13 Materiaalmonsters Visuele waarnemingen en bestekgegevens - M.. Geen asbest aantoonbaar V.. Visuele waarneming, materiaal bevat asbest + M.. Asbesthoudend monster B.. Vermelding in bestek van mogelijk toegepaste asbesthoudende materialen Op de tekeningen zijn de locaties weergegeven waar tijdens het onderzoek een verdacht element is waargenomen. Niet toegankelijke ruimtes worden aangeduid met een rood kruis. De geïnventariseerde asbestbronnen zijn aangegeven middels kleuren, arceringen e.d. (zie hiervoor het bovenstaande renvooi). Niet tot het onderzoeksgebied behorende bouwdelen worden aangeduid met een blauw kruis Asbest- en milieugevaarlijke bouwstoffen Inventarisatie, advies en projectmanagement Asbestonderzoek Opdrachtgever Asbestinventarisatie SC-540 type A Toro International B.V. Project Projectnummer Onderwerp Eerste verdieping BME Asbestconsult b.v. De Limiet 28 Postbus ED Vianen Telefoon Telefax bme.nl Schaal n.v.t. Datum Tek.nr. 3

32 Renvooi tekeningen Bronnr Trefwoord Bronnr Trefwoord 1 Luchtbehandelingkanaal 2 Pakkingen 3 Plaatmateriaal 4 Plaatmateriaal type 2 5 Plaatmateriaal type 3 6 Plaatmateriaal type 4 7 Rioolleiding 8 Vensterbanken 9 Vloerbedekking Overzicht voorbeelden van monstercoderingen Kleefmonsters (SEM analyse) Luchtmonsters - K.. Geen asbest aantoonbaar - L.. < VR, geen asbest +/- K.. Sporen asbest aantoonbaar + L.. > Verwaarloosbaar Risico + K.. Duidelijk asbest aantoonbaar ++ L.. > Maximaal Toelaatbaar Risico ++ K.. Veel asbest aantoonbaar Materiaalmonsters Visuele waarnemingen en bestekgegevens - M.. Geen asbest aantoonbaar V.. Visuele waarneming, materiaal bevat asbest + M.. Asbesthoudend monster B.. Vermelding in bestek van mogelijk toegepaste asbesthoudende materialen +M12 Op de tekeningen zijn de locaties weergegeven waar tijdens het onderzoek een verdacht element is waargenomen. Niet toegankelijke ruimtes worden aangeduid met een rood kruis. De geïnventariseerde asbestbronnen zijn aangegeven middels kleuren, arceringen e.d. (zie hiervoor het bovenstaande renvooi). Niet tot het onderzoeksgebied behorende bouwdelen worden aangeduid met een blauw kruis +M10 In deze ruimten hebben wij beschadigd plaatmateriaal aangetroffen. Voor deze ruimte geld het advies van een NEN 2991 onderzoek om de aard en de omvang van een eventuele besmetting aan te tonen. Asbest- en milieugevaarlijke bouwstoffen Inventarisatie, advies en projectmanagement Asbestonderzoek Opdrachtgever Asbestinventarisatie SC-540 type A Toro International B.V. +M9 +M11 Project Projectnummer Onderwerp Tweede verdieping BME Asbestconsult b.v. De Limiet 28 Postbus ED Vianen Telefoon Telefax bme.nl Schaal n.v.t. Datum Tek.nr. 4

33 Renvooi tekeningen Bronnr Trefwoord Bronnr Trefwoord 1 Luchtbehandelingkanaal 2 Pakkingen 3 Plaatmateriaal 4 Plaatmateriaal type 2 5 Plaatmateriaal type 3 6 Plaatmateriaal type 4 7 Rioolleiding 8 Vensterbanken 9 Vloerbedekking Overzicht voorbeelden van monstercoderingen Kleefmonsters (SEM analyse) Luchtmonsters -M8 - K.. Geen asbest aantoonbaar - L.. < VR, geen asbest +/- K.. Sporen asbest aantoonbaar + L.. > Verwaarloosbaar Risico + K.. Duidelijk asbest aantoonbaar ++ L.. > Maximaal Toelaatbaar Risico ++ K.. Veel asbest aantoonbaar Materiaalmonsters Visuele waarnemingen en bestekgegevens - M.. Geen asbest aantoonbaar V.. Visuele waarneming, materiaal bevat asbest + M.. Asbesthoudend monster B.. Vermelding in bestek van mogelijk toegepaste asbesthoudende materialen Op de tekeningen zijn de locaties weergegeven waar tijdens het onderzoek een verdacht element is waargenomen. Niet toegankelijke ruimtes worden aangeduid met een rood kruis. De geïnventariseerde asbestbronnen zijn aangegeven middels kleuren, arceringen e.d. (zie hiervoor het bovenstaande renvooi). Niet tot het onderzoeksgebied behorende bouwdelen worden aangeduid met een blauw kruis -M2 +M1 Asbest- en milieugevaarlijke bouwstoffen Inventarisatie, advies en projectmanagement Asbestonderzoek Opdrachtgever Asbestinventarisatie SC-540 type A Toro International B.V. Project Projectnummer Onderwerp Derde verdieping BME Asbestconsult b.v. De Limiet 28 Postbus ED Vianen Telefoon Telefax bme.nl Schaal n.v.t. Datum Tek.nr. 5

34 Renvooi tekeningen Bronnr Trefwoord Bronnr Trefwoord 1 Luchtbehandelingkanaal 2 Pakkingen 3 Plaatmateriaal 4 Plaatmateriaal type 2 5 Plaatmateriaal type 3 6 Plaatmateriaal type 4 7 Rioolleiding 8 Vensterbanken 9 Vloerbedekking Overzicht voorbeelden van monstercoderingen Kleefmonsters (SEM analyse) Luchtmonsters - K.. Geen asbest aantoonbaar - L.. < VR, geen asbest +/- K.. Sporen asbest aantoonbaar + L.. > Verwaarloosbaar Risico + K.. Duidelijk asbest aantoonbaar ++ L.. > Maximaal Toelaatbaar Risico ++ K.. Veel asbest aantoonbaar +M14 Materiaalmonsters Visuele waarnemingen en bestekgegevens - M.. Geen asbest aantoonbaar V.. Visuele waarneming, materiaal bevat asbest + M.. Asbesthoudend monster B.. Vermelding in bestek van mogelijk toegepaste asbesthoudende materialen Begane grond 1e verdieping 2e verdieping 3e verdieping Op de tekeningen zijn de locaties weergegeven waar tijdens het onderzoek een verdacht element is waargenomen. Niet toegankelijke ruimtes worden aangeduid met een rood kruis. De geïnventariseerde asbestbronnen zijn aangegeven middels kleuren, arceringen e.d. (zie hiervoor het bovenstaande renvooi). Niet tot het onderzoeksgebied behorende bouwdelen worden aangeduid met een blauw kruis Aanbouw Aanbouw Aanbouw Aanbouw Aanbouw Asbest- en milieugevaarlijke bouwstoffen Inventarisatie, advies en projectmanagement Asbestonderzoek Opdrachtgever Asbestinventarisatie SC-540 type A Toro International B.V. Project Projectnummer Onderwerp Begane grond t/m derde verdieping aanbouw BME Asbestconsult b.v. De Limiet 28 Postbus ED Vianen Telefoon Telefax bme.nl Schaal n.v.t. Datum Tek.nr. 6

35 Bijlage D Laboratoriumcertificaten

36 Asbestidentificatierapport nr Geanalyseerd in opdracht van: BME Asbestconsult B.V. Postbus ED VIANEN Tel: Fax: Algemene gegevens: Opdrachtgever : BME Asbestconsult B.V. Contactpersoon : de heer B. van der Velde Postadres : Postbus 193 Postcode en plaats : 4130 ED VIANEN Projectnummer opdrachtgever : Soort materiaal : vensterbank Monster-ID opdrachtgever : M1, vensterbank Omschrijving opdrachtgever : Oude deel van pand Ontvangstdatum monster : 31 oktober 2011 Bemonstering door : Klant Opmerkingen : Geen Analyseresultaten: Soort asbest Actinoliet Amosiet Anthofylliet Chrysotiel Crocidoliet Tremoliet k.a. Kwantitatief aantoonbaar Schatting gehalte in gewichtsprocenten 15-30% Niet kwantitatief aantoonbaar Conclusie: Het monster is asbesthoudend Analysedatum: 31 oktober 2011 Analist: Rik Massop Paraaf directeur: ing. R. van de Velde Voor de gebieden zoals nader omschreven in de accreditatie Het bulkmateriaalmonster is geanalyseerd conform NEN 5896 en IC Laboratoriumservices voorschrift De genoemde percentages zijn door de analist geschatte gewichtspercentages van het aangeleverde monster. De schatting van de hechtgebondenheid valt buiten de accreditatie. Dit asbestidentificatierapport mag zonder schriftelijke toestemming van IC Laboratoriumservices B.V. niet anders dan in zijn geheel gereproduceerd worden. *BMEASBEST * IC Laboratoriumservices BV

37 Asbestidentificatierapport nr Geanalyseerd in opdracht van: BME Asbestconsult B.V. Postbus ED VIANEN Tel: Fax: Algemene gegevens: Opdrachtgever : BME Asbestconsult B.V. Contactpersoon : de heer B. van der Velde Postadres : Postbus 193 Postcode en plaats : 4130 ED VIANEN Projectnummer opdrachtgever : Soort materiaal : bitumen Monster-ID opdrachtgever : M2, dakbedekking Omschrijving opdrachtgever : Dak Ontvangstdatum monster : 31 oktober 2011 Bemonstering door : Klant Opmerkingen : Geen Analyseresultaten: Soort asbest Actinoliet Amosiet Anthofylliet Chrysotiel Crocidoliet Tremoliet k.a. Kwantitatief aantoonbaar Schatting gehalte in gewichtsprocenten Niet kwantitatief aantoonbaar Conclusie: In het monster is geen asbest aangetroffen Analysedatum: 31 oktober 2011 Analist: Rik Massop Paraaf directeur: ing. R. van de Velde Voor de gebieden zoals nader omschreven in de accreditatie Het bulkmateriaalmonster is geanalyseerd conform NEN 5896 en IC Laboratoriumservices voorschrift De genoemde percentages zijn door de analist geschatte gewichtspercentages van het aangeleverde monster. De schatting van de hechtgebondenheid valt buiten de accreditatie. Dit asbestidentificatierapport mag zonder schriftelijke toestemming van IC Laboratoriumservices B.V. niet anders dan in zijn geheel gereproduceerd worden. *BMEASBEST * IC Laboratoriumservices BV

38 Asbestidentificatierapport nr Geanalyseerd in opdracht van: BME Asbestconsult B.V. Postbus ED VIANEN Tel: Fax: Algemene gegevens: Opdrachtgever : BME Asbestconsult B.V. Contactpersoon : de heer B. van der Velde Postadres : Postbus 193 Postcode en plaats : 4130 ED VIANEN Projectnummer opdrachtgever : Soort materiaal : Ac-kanaal Monster-ID opdrachtgever : M3, ac-kanaal Omschrijving opdrachtgever : Kelder ruimte techniek 06 Ontvangstdatum monster : 31 oktober 2011 Bemonstering door : Klant Opmerkingen : Geen Analyseresultaten: Soort asbest Actinoliet Amosiet Anthofylliet Chrysotiel Crocidoliet Tremoliet k.a. Kwantitatief aantoonbaar Schatting gehalte in gewichtsprocenten 15-30% Niet kwantitatief aantoonbaar Conclusie: Het monster is asbesthoudend Analysedatum: 31 oktober 2011 Analist: Rik Massop Paraaf directeur: ing. R. van de Velde Voor de gebieden zoals nader omschreven in de accreditatie Het bulkmateriaalmonster is geanalyseerd conform NEN 5896 en IC Laboratoriumservices voorschrift De genoemde percentages zijn door de analist geschatte gewichtspercentages van het aangeleverde monster. De schatting van de hechtgebondenheid valt buiten de accreditatie. Dit asbestidentificatierapport mag zonder schriftelijke toestemming van IC Laboratoriumservices B.V. niet anders dan in zijn geheel gereproduceerd worden. *BMEASBEST * IC Laboratoriumservices BV

39 Asbestidentificatierapport nr Geanalyseerd in opdracht van: BME Asbestconsult B.V. Postbus ED VIANEN Tel: Fax: Algemene gegevens: Opdrachtgever : BME Asbestconsult B.V. Contactpersoon : de heer B. van der Velde Postadres : Postbus 193 Postcode en plaats : 4130 ED VIANEN Projectnummer opdrachtgever : Soort materiaal : plaatmateriaal Monster-ID opdrachtgever : M4, plaatmateriaal Omschrijving opdrachtgever : Kelder ruimte techniek 06 Ontvangstdatum monster : 31 oktober 2011 Bemonstering door : Klant Opmerkingen : Geen Analyseresultaten: Soort asbest Actinoliet Amosiet Anthofylliet Chrysotiel Crocidoliet Tremoliet k.a. Kwantitatief aantoonbaar Schatting gehalte in gewichtsprocenten 30-60% Niet kwantitatief aantoonbaar Conclusie: Het monster is asbesthoudend Analysedatum: 31 oktober 2011 Analist: Rik Massop Paraaf directeur: ing. R. van de Velde Voor de gebieden zoals nader omschreven in de accreditatie Het bulkmateriaalmonster is geanalyseerd conform NEN 5896 en IC Laboratoriumservices voorschrift De genoemde percentages zijn door de analist geschatte gewichtspercentages van het aangeleverde monster. De schatting van de hechtgebondenheid valt buiten de accreditatie. Dit asbestidentificatierapport mag zonder schriftelijke toestemming van IC Laboratoriumservices B.V. niet anders dan in zijn geheel gereproduceerd worden. *BMEASBEST * IC Laboratoriumservices BV

40 Asbestidentificatierapport nr Geanalyseerd in opdracht van: BME Asbestconsult B.V. Postbus ED VIANEN Tel: Fax: Algemene gegevens: Opdrachtgever : BME Asbestconsult B.V. Contactpersoon : de heer B. van der Velde Postadres : Postbus 193 Postcode en plaats : 4130 ED VIANEN Projectnummer opdrachtgever : Soort materiaal : plaatmateriaal Monster-ID opdrachtgever : M5, plaatmateriaal Omschrijving opdrachtgever : Naast goederenlift Ontvangstdatum monster : 31 oktober 2011 Bemonstering door : Klant Opmerkingen : Geen Analyseresultaten: Soort asbest Actinoliet Amosiet Anthofylliet Chrysotiel Crocidoliet Tremoliet k.a. Kwantitatief aantoonbaar Schatting gehalte in gewichtsprocenten Niet kwantitatief aantoonbaar Conclusie: In het monster is geen asbest aangetroffen Analysedatum: 31 oktober 2011 Analist: Rik Massop Paraaf directeur: ing. R. van de Velde Voor de gebieden zoals nader omschreven in de accreditatie Het bulkmateriaalmonster is geanalyseerd conform NEN 5896 en IC Laboratoriumservices voorschrift De genoemde percentages zijn door de analist geschatte gewichtspercentages van het aangeleverde monster. De schatting van de hechtgebondenheid valt buiten de accreditatie. Dit asbestidentificatierapport mag zonder schriftelijke toestemming van IC Laboratoriumservices B.V. niet anders dan in zijn geheel gereproduceerd worden. *BMEASBEST * IC Laboratoriumservices BV

41 Asbestidentificatierapport nr Geanalyseerd in opdracht van: BME Asbestconsult B.V. Postbus ED VIANEN Tel: Fax: Algemene gegevens: Opdrachtgever : BME Asbestconsult B.V. Contactpersoon : de heer B. van der Velde Postadres : Postbus 193 Postcode en plaats : 4130 ED VIANEN Projectnummer opdrachtgever : Soort materiaal : pakking Monster-ID opdrachtgever : M6, pakking Omschrijving opdrachtgever : Stadsverwarmingsruimte Ontvangstdatum monster : 31 oktober 2011 Bemonstering door : Klant Opmerkingen : Geen Analyseresultaten: Soort asbest Actinoliet Amosiet Anthofylliet Chrysotiel Crocidoliet Tremoliet k.a. Kwantitatief aantoonbaar Schatting gehalte in gewichtsprocenten 30-60% Niet kwantitatief aantoonbaar Conclusie: Het monster is asbesthoudend Analysedatum: 31 oktober 2011 Analist: Rik Massop Paraaf directeur: ing. R. van de Velde Voor de gebieden zoals nader omschreven in de accreditatie Het bulkmateriaalmonster is geanalyseerd conform NEN 5896 en IC Laboratoriumservices voorschrift De genoemde percentages zijn door de analist geschatte gewichtspercentages van het aangeleverde monster. De schatting van de hechtgebondenheid valt buiten de accreditatie. Dit asbestidentificatierapport mag zonder schriftelijke toestemming van IC Laboratoriumservices B.V. niet anders dan in zijn geheel gereproduceerd worden. *BMEASBEST * IC Laboratoriumservices BV

42 Asbestidentificatierapport nr Geanalyseerd in opdracht van: BME Asbestconsult B.V. Postbus ED VIANEN Tel: Fax: Algemene gegevens: Opdrachtgever : BME Asbestconsult B.V. Contactpersoon : de heer B. van der Velde Postadres : Postbus 193 Postcode en plaats : 4130 ED VIANEN Projectnummer opdrachtgever : Soort materiaal : plaatmateriaal Monster-ID opdrachtgever : M7, plaatmateriaal Omschrijving opdrachtgever : Berging/nooduitgang Ontvangstdatum monster : 31 oktober 2011 Bemonstering door : Klant Opmerkingen : Geen Analyseresultaten: Soort asbest Actinoliet Amosiet Anthofylliet Chrysotiel Crocidoliet Tremoliet k.a. Kwantitatief aantoonbaar Schatting gehalte in gewichtsprocenten 15-30% Niet kwantitatief aantoonbaar Conclusie: Het monster is asbesthoudend Analysedatum: 31 oktober 2011 Analist: Rik Massop Paraaf directeur: ing. R. van de Velde Voor de gebieden zoals nader omschreven in de accreditatie Het bulkmateriaalmonster is geanalyseerd conform NEN 5896 en IC Laboratoriumservices voorschrift De genoemde percentages zijn door de analist geschatte gewichtspercentages van het aangeleverde monster. De schatting van de hechtgebondenheid valt buiten de accreditatie. Dit asbestidentificatierapport mag zonder schriftelijke toestemming van IC Laboratoriumservices B.V. niet anders dan in zijn geheel gereproduceerd worden. *BMEASBEST * IC Laboratoriumservices BV

43 Asbestidentificatierapport nr Geanalyseerd in opdracht van: BME Asbestconsult B.V. Postbus ED VIANEN Tel: Fax: Algemene gegevens: Opdrachtgever : BME Asbestconsult B.V. Contactpersoon : de heer B. van der Velde Postadres : Postbus 193 Postcode en plaats : 4130 ED VIANEN Projectnummer opdrachtgever : Soort materiaal : plaatmateriaal Monster-ID opdrachtgever : M8, plaatmateriaal Omschrijving opdrachtgever : Trappenhuis woongedeelte 3e Ontvangstdatum monster : 31 oktober 2011 Bemonstering door : Klant Opmerkingen : Geen Analyseresultaten: Soort asbest Actinoliet Amosiet Anthofylliet Chrysotiel Crocidoliet Tremoliet k.a. Kwantitatief aantoonbaar Schatting gehalte in gewichtsprocenten Niet kwantitatief aantoonbaar Conclusie: In het monster is geen asbest aangetroffen Analysedatum: 31 oktober 2011 Analist: Rik Massop Paraaf directeur: ing. R. van de Velde Voor de gebieden zoals nader omschreven in de accreditatie Het bulkmateriaalmonster is geanalyseerd conform NEN 5896 en IC Laboratoriumservices voorschrift De genoemde percentages zijn door de analist geschatte gewichtspercentages van het aangeleverde monster. De schatting van de hechtgebondenheid valt buiten de accreditatie. Dit asbestidentificatierapport mag zonder schriftelijke toestemming van IC Laboratoriumservices B.V. niet anders dan in zijn geheel gereproduceerd worden. *BMEASBEST * IC Laboratoriumservices BV

44 Asbestidentificatierapport nr Geanalyseerd in opdracht van: BME Asbestconsult B.V. Postbus ED VIANEN Tel: Fax: Algemene gegevens: Opdrachtgever : BME Asbestconsult B.V. Contactpersoon : de heer B. van der Velde Postadres : Postbus 193 Postcode en plaats : 4130 ED VIANEN Projectnummer opdrachtgever : Soort materiaal : plaatmateriaal Monster-ID opdrachtgever : M9, plaatmateriaal Omschrijving opdrachtgever : Meerdere locaties Ontvangstdatum monster : 31 oktober 2011 Bemonstering door : Klant Opmerkingen : Geen Analyseresultaten: Soort asbest Actinoliet Amosiet Anthofylliet Chrysotiel Crocidoliet Tremoliet k.a. Kwantitatief aantoonbaar Schatting gehalte in gewichtsprocenten 30-60% Niet kwantitatief aantoonbaar Conclusie: Het monster is asbesthoudend Analysedatum: 31 oktober 2011 Analist: Rik Massop Paraaf directeur: ing. R. van de Velde Voor de gebieden zoals nader omschreven in de accreditatie Het bulkmateriaalmonster is geanalyseerd conform NEN 5896 en IC Laboratoriumservices voorschrift De genoemde percentages zijn door de analist geschatte gewichtspercentages van het aangeleverde monster. De schatting van de hechtgebondenheid valt buiten de accreditatie. Dit asbestidentificatierapport mag zonder schriftelijke toestemming van IC Laboratoriumservices B.V. niet anders dan in zijn geheel gereproduceerd worden. *BMEASBEST * IC Laboratoriumservices BV

45 Asbestidentificatierapport nr Geanalyseerd in opdracht van: BME Asbestconsult B.V. Postbus ED VIANEN Tel: Fax: Algemene gegevens: Opdrachtgever : BME Asbestconsult B.V. Contactpersoon : de heer B. van der Velde Postadres : Postbus 193 Postcode en plaats : 4130 ED VIANEN Projectnummer opdrachtgever : Soort materiaal : vloerbedekking Monster-ID opdrachtgever : M10, zeil, onderlaag Omschrijving opdrachtgever : Op houten stelling 2e Ontvangstdatum monster : 31 oktober 2011 Bemonstering door : Klant Opmerkingen : Het geschatte percentage asbest is het percentage in de onderlaag, deze bedraagt circa 40% van het totale monster. Analyseresultaten: Soort asbest Actinoliet Amosiet Anthofylliet Chrysotiel Crocidoliet Tremoliet k.a. Kwantitatief aantoonbaar Schatting gehalte in gewichtsprocenten 30-60% Niet kwantitatief aantoonbaar Conclusie: Het monster is asbesthoudend Analysedatum: 31 oktober 2011 Analist: Rik Massop Paraaf directeur: ing. R. van de Velde Voor de gebieden zoals nader omschreven in de accreditatie Het bulkmateriaalmonster is geanalyseerd conform NEN 5896 en IC Laboratoriumservices voorschrift De genoemde percentages zijn door de analist geschatte gewichtspercentages van het aangeleverde monster. De schatting van de hechtgebondenheid valt buiten de accreditatie. Dit asbestidentificatierapport mag zonder schriftelijke toestemming van IC Laboratoriumservices B.V. niet anders dan in zijn geheel gereproduceerd worden. *BMEASBEST * IC Laboratoriumservices BV

46 Asbestidentificatierapport nr Geanalyseerd in opdracht van: BME Asbestconsult B.V. Postbus ED VIANEN Tel: Fax: Algemene gegevens: Opdrachtgever : BME Asbestconsult B.V. Contactpersoon : de heer B. van der Velde Postadres : Postbus 193 Postcode en plaats : 4130 ED VIANEN Projectnummer opdrachtgever : Soort materiaal : vloerbedekking Monster-ID opdrachtgever : M11, zeil, onderlaag Omschrijving opdrachtgever : Voorzijde 2e Ontvangstdatum monster : 31 oktober 2011 Bemonstering door : Klant Opmerkingen : Het geschatte percentage asbest is het percentage in de onderlaag, deze bedraagt circa 40% van het totale monster. Analyseresultaten: Soort asbest Actinoliet Amosiet Anthofylliet Chrysotiel Crocidoliet Tremoliet k.a. Kwantitatief aantoonbaar Schatting gehalte in gewichtsprocenten 30-60% Niet kwantitatief aantoonbaar Conclusie: Het monster is asbesthoudend Analysedatum: 31 oktober 2011 Analist: Rik Massop Paraaf directeur: ing. R. van de Velde Voor de gebieden zoals nader omschreven in de accreditatie Het bulkmateriaalmonster is geanalyseerd conform NEN 5896 en IC Laboratoriumservices voorschrift De genoemde percentages zijn door de analist geschatte gewichtspercentages van het aangeleverde monster. De schatting van de hechtgebondenheid valt buiten de accreditatie. Dit asbestidentificatierapport mag zonder schriftelijke toestemming van IC Laboratoriumservices B.V. niet anders dan in zijn geheel gereproduceerd worden. *BMEASBEST * IC Laboratoriumservices BV

47 Asbestidentificatierapport nr Geanalyseerd in opdracht van: BME Asbestconsult B.V. Postbus ED VIANEN Tel: Fax: Algemene gegevens: Opdrachtgever : BME Asbestconsult B.V. Contactpersoon : de heer B. van der Velde Postadres : Postbus 193 Postcode en plaats : 4130 ED VIANEN Projectnummer opdrachtgever : Soort materiaal : plaatmateriaal Monster-ID opdrachtgever : M12, plaatmateriaal Omschrijving opdrachtgever : Plaat op deur Ontvangstdatum monster : 31 oktober 2011 Bemonstering door : Klant Opmerkingen : Geen Analyseresultaten: Soort asbest Actinoliet Amosiet Anthofylliet Chrysotiel Crocidoliet Tremoliet k.a. Kwantitatief aantoonbaar Schatting gehalte in gewichtsprocenten 30-60% Niet kwantitatief aantoonbaar Conclusie: Het monster is asbesthoudend Analysedatum: 31 oktober 2011 Analist: Rik Massop Paraaf directeur: ing. R. van de Velde Voor de gebieden zoals nader omschreven in de accreditatie Het bulkmateriaalmonster is geanalyseerd conform NEN 5896 en IC Laboratoriumservices voorschrift De genoemde percentages zijn door de analist geschatte gewichtspercentages van het aangeleverde monster. De schatting van de hechtgebondenheid valt buiten de accreditatie. Dit asbestidentificatierapport mag zonder schriftelijke toestemming van IC Laboratoriumservices B.V. niet anders dan in zijn geheel gereproduceerd worden. *BMEASBEST * IC Laboratoriumservices BV

48 Asbestidentificatierapport nr Geanalyseerd in opdracht van: BME Asbestconsult B.V. Postbus ED VIANEN Tel: Fax: Algemene gegevens: Opdrachtgever : BME Asbestconsult B.V. Contactpersoon : de heer B. van der Velde Postadres : Postbus 193 Postcode en plaats : 4130 ED VIANEN Projectnummer opdrachtgever : Soort materiaal : Ac-kanaal Monster-ID opdrachtgever : M13, ac-buis Omschrijving opdrachtgever : Berging 1e entresol Ontvangstdatum monster : 31 oktober 2011 Bemonstering door : Klant Opmerkingen : Geen Analyseresultaten: Soort asbest Actinoliet Amosiet Anthofylliet Chrysotiel Crocidoliet Tremoliet k.a. Kwantitatief aantoonbaar Schatting gehalte in gewichtsprocenten 15-30% Niet kwantitatief aantoonbaar Conclusie: Het monster is asbesthoudend Analysedatum: 31 oktober 2011 Analist: Rik Massop Paraaf directeur: ing. R. van de Velde Voor de gebieden zoals nader omschreven in de accreditatie Het bulkmateriaalmonster is geanalyseerd conform NEN 5896 en IC Laboratoriumservices voorschrift De genoemde percentages zijn door de analist geschatte gewichtspercentages van het aangeleverde monster. De schatting van de hechtgebondenheid valt buiten de accreditatie. Dit asbestidentificatierapport mag zonder schriftelijke toestemming van IC Laboratoriumservices B.V. niet anders dan in zijn geheel gereproduceerd worden. *BMEASBEST * IC Laboratoriumservices BV

49 Asbestidentificatierapport nr Geanalyseerd in opdracht van: BME Asbestconsult B.V. Postbus ED VIANEN Tel: Fax: Algemene gegevens: Opdrachtgever : BME Asbestconsult B.V. Contactpersoon : de heer B. van der Velde Postadres : Postbus 193 Postcode en plaats : 4130 ED VIANEN Projectnummer opdrachtgever : Soort materiaal : vensterbank Monster-ID opdrachtgever : M14, vensterbank Omschrijving opdrachtgever : Nieuwe gedeelte Ontvangstdatum monster : 31 oktober 2011 Bemonstering door : Klant Opmerkingen : Geen Analyseresultaten: Soort asbest Actinoliet Amosiet Anthofylliet Chrysotiel Crocidoliet Tremoliet k.a. Kwantitatief aantoonbaar Schatting gehalte in gewichtsprocenten 15-30% Niet kwantitatief aantoonbaar Conclusie: Het monster is asbesthoudend Analysedatum: 31 oktober 2011 Analist: Rik Massop Paraaf directeur: ing. R. van de Velde Voor de gebieden zoals nader omschreven in de accreditatie Het bulkmateriaalmonster is geanalyseerd conform NEN 5896 en IC Laboratoriumservices voorschrift De genoemde percentages zijn door de analist geschatte gewichtspercentages van het aangeleverde monster. De schatting van de hechtgebondenheid valt buiten de accreditatie. Dit asbestidentificatierapport mag zonder schriftelijke toestemming van IC Laboratoriumservices B.V. niet anders dan in zijn geheel gereproduceerd worden. *BMEASBEST * IC Laboratoriumservices BV

RPA-advies Rapport: Datum: 7 december 2015

RPA-advies Rapport: Datum: 7 december 2015 Projectnummer 2015674 Asbestonderzoek Asbestinventarisatie type A Garage / berging Projectlocatie Willemstraat 40c te Ridderkerk Onderzoeksdatum 4 december 2015 Soort asbestonderzoek Omvang van het onderzoek

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1504074A00. Keuken van een woning Doctor Ariënsstraat 37 5554 TP Valkenswaard. Datum: 11 augustus 2015

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1504074A00. Keuken van een woning Doctor Ariënsstraat 37 5554 TP Valkenswaard. Datum: 11 augustus 2015 Minervum 7002, 4817 ZL, Breda T +31 880 23 57 00 W www.rps.nl E asbest.advies@rps.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1504074A00 Keuken van een woning Doctor Ariënsstraat 37 5554 TP Valkenswaard

Nadere informatie

RPA-advies Rapport: Datum: 29 mei 2015

RPA-advies Rapport: Datum: 29 mei 2015 Projectnummer 2015278 Asbestonderzoek Asbestinventarisatie conform SC 540 Type A Voormalige boerderij / kantoorpand Projectlocatie Venuslaan 14 te Dordrecht Onderzoeksdatum 26 mei 2015 Soort asbestonderzoek

Nadere informatie

Asbestinventarisatie conform SC 540 Type A de voormalige verkeerscentrale van Defensie gelegen aan de Gelreweg 1 te Harderwijk. Soort asbestonderzoek

Asbestinventarisatie conform SC 540 Type A de voormalige verkeerscentrale van Defensie gelegen aan de Gelreweg 1 te Harderwijk. Soort asbestonderzoek Soort asbestonderzoek Omvang van onderzoek Volledige asbestinventarisatie type A Onvolledige asbestinventarisatie type A (zie samenvatting) Asbestinventarisatie type B Asbestinventarisatie type G Het gehele

Nadere informatie

Asbestinventarisatie SC-540 type A ABN AMRO FMS Milieu- en Brandveiligheiddesk ABN AMRO filiaal (HAAA20) Andalusië 13, 2037 AT te Haarlem

Asbestinventarisatie SC-540 type A ABN AMRO FMS Milieu- en Brandveiligheiddesk ABN AMRO filiaal (HAAA20) Andalusië 13, 2037 AT te Haarlem Andalusië 13, 2037 AT te Haarlem BME Asbestconsult b.v. Vianen, 15 februari 2010 C. de Wolf 209.23.226 Asbestinventarisatie SC-540 type A Project Opdrachtgever Contactpersoon Opdrachtnemer Andalusië 13,

Nadere informatie

Rapport asbestinventarisatie conform SC-540

Rapport asbestinventarisatie conform SC-540 Rapport asbestinventarisatie conform SC-540 Opdrachtgever: Gemeente Vianen (Vastgoed beheer en onderhoud) Vertegenwoordiger van de opdrachtgever: Omschrijving onderzochte bouwkundige eenheid, constructie

Nadere informatie

Asbestinventarisatie conform bijlage XIIIA, behorend bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling

Asbestinventarisatie conform bijlage XIIIA, behorend bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling Asbestinventarisatie conform bijlage XIIIA, behorend bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling Gebouwfunctie: Keet Adres: Veldenpoort 4-6 Plaats: Leiden Doel / Aanleiding: Sloop Projectnummer:

Nadere informatie

Volledige asbestinventarisatie type-a van perceel aan het Heeleind 82 te Bladel

Volledige asbestinventarisatie type-a van perceel aan het Heeleind 82 te Bladel Volledige asbestinventarisatie type-a van perceel aan het Heeleind 82 te Bladel PROJECT NR : 1252 SC-540 Rabobank- rekeningnr.:138137420 KvK 17212553 BTW nr. NL143215152B01 Opdrachtgever Keeris architecten

Nadere informatie

Inventarisatie van een woning Oude Liesselseweg 25 te Deurne

Inventarisatie van een woning Oude Liesselseweg 25 te Deurne Rapportage asbestinventarisatie conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering Projectnummer: 2017180 Inventarisatie van een woning Oude Liesselseweg 25 te Deurne Opdrachtgever :

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A A033 Rapportage datum: 19 februari Voormalige varkensstallen

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A A033 Rapportage datum: 19 februari Voormalige varkensstallen ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 2 Titelbladen 2013-A033 Rapportage datum: 19 februari 2013 2 Voormalige varkensstallen Kooikamp 5a Sleeuwijk Asbest Totaal V.O.F. SCA-nummer : 07-D070019.01 Nieuwenhuizen

Nadere informatie

Inspectus is een onafhankelijk adviesbureau

Inspectus is een onafhankelijk adviesbureau inventariseert Inspectus is een onafhankelijk adviesbureau Op het gebied van asbest kunnen wij u begeleiden en advies geven. De dienstverlening kan zijn asbestinventarisatieonderzoeken en rapportage conform

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN VEILIGE TOEKOMST

OP WEG NAAR EEN VEILIGE TOEKOMST Asbestinventarisatie Type A (onvolledig) conform SC-540 In/aan: Boerderij en bijgebouwen zijnde een volledig bouwwerk. Type A direct waarneembaar asbest Volledig Onvolledig Type B niet direct waarneembaar

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN VEILIGE TOEKOMST

OP WEG NAAR EEN VEILIGE TOEKOMST Asbestinventarisatie Type A (volledig) conform SC-540 In/aan: Kruipruimte (woning) zijnde een bouwkundige eenheid. Type A direct waarneembaar asbest Volledig Onvolledig Type B niet direct waarneembaar

Nadere informatie

Asbestinventarisatie conform SC540. type A volledig. Betreffende een Diverse schuren aan de Westeinde 160 te Nieuwleusen

Asbestinventarisatie conform SC540. type A volledig. Betreffende een Diverse schuren aan de Westeinde 160 te Nieuwleusen Asbestinventarisatie conform SC540 type A volledig Betreffende een Diverse schuren aan de Westeinde 160 te Nieuwleusen It String 12 8754GS Makkum T +31 611 342 479 info@qualitainspecties.nl www.qualitainspecties.nl.nl

Nadere informatie

Rapportage asbestinventarisatie TYPE B conform SC-540. Het bedrijfspand Kerkstraat 38 te Vught

Rapportage asbestinventarisatie TYPE B conform SC-540. Het bedrijfspand Kerkstraat 38 te Vught Rapportage asbestinventarisatie TYPE B conform SC-540 Het bedrijfspand Kerkstraat 38 te Vught Projectnummer: VMA2016017 Soort asbestonderzoek Asbestinventarisatie Type A Volledig Onvolledig (NEN-2991,

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS / AAI 11.3118 B.S. De Hooght Carmelietenstraat 21 te Waspik

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS / AAI 11.3118 B.S. De Hooght Carmelietenstraat 21 te Waspik RPS advies- en ingenieursbureau bv Tolweg 11, 4851 SJ Ulvenhout, PO Box 3440, 4800 DK Breda T +31 (0)880-23 57 80 F + 31 (0) 880-23 57 81 W www.rps.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS / AAI

Nadere informatie

VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE TYPE A Conform SC 540. Tilburg Talent Square Hart van Brabantlaan 13 tm 29, 37 en 39 en St. Céciliastraat 2 te Tilburg

VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE TYPE A Conform SC 540. Tilburg Talent Square Hart van Brabantlaan 13 tm 29, 37 en 39 en St. Céciliastraat 2 te Tilburg RPS Advies B.V. Tolweg 11, 4851 SJ Ulvenhout, PO Box 3440, 4800 DK Breda T +31 (0)880-23 57 80 F + 31 (0) 880-23 57 81 W www.rps.nl VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE TYPE A Conform SC 540 Tilburg Talent Square

Nadere informatie

Asbest Totaal Nieuwenhuizen 18 4283 HK Giessen 0183-441304 www.asbesttotaal.nl

Asbest Totaal Nieuwenhuizen 18 4283 HK Giessen 0183-441304 www.asbesttotaal.nl Asbest Totaal Nieuwenhuizen 18 4283 HK Giessen 0183-441304 www.asbesttotaal.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 2012-A184 School Het Octaaf Da Capo 4 Krimpen aan den IJssel PROJECTINFORMATIEBLAD

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport Type A volledig ( conform SC-540 versie 2 )

Asbestinventarisatierapport Type A volledig ( conform SC-540 versie 2 ) Vestiging Noord-Holland Aalscholverstraat 37 1444 VP Purmerend Tel: 06-586945571 E-mail: info@stasco.nl Asbestinventarisatierapport Type A volledig ( conform SC-540 versie 2 ) Onderzoekslocatie J. Hanzestraat

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A Industrieweg 20 7921 JP Zuidwolde T. 0528 33 11 00 F. 0528 33 11 01 W. www.gebouweninspectie.nl E. info@gebouweninspectie.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A PROJECTGEGEVENS Type object : MFA Veningerland Locatie

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE conform SC-540

ASBESTINVENTARISATIE conform SC-540 ASBESTINVENTARISATIE conform SC-540 Opdrachtgever: De heer A Adres: X Locatie: Adres: ------- ------- Onderzoeksgebied Woonhuis en schuur Reden van onderzoek: t.b.v. sloop en verbouwing Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Asbest Jan W.C. van Willigenburg (beleid en communicatie) BME Asbestconsult BV Vianen

Asbest Jan W.C. van Willigenburg (beleid en communicatie) BME Asbestconsult BV Vianen De Huurdersvereniging van Portaal Nijmegen (HvPN) Asbest Jan W.C. van Willigenburg (beleid en communicatie) BME Asbestconsult BV Vianen Programma Wat is asbest? Risico s en normen Toepassingen Voorbeelden

Nadere informatie

B.J. Draijer (SCA-code 51E )/ J. KleinJan (SCA-code 51E )

B.J. Draijer (SCA-code 51E )/ J. KleinJan (SCA-code 51E ) Rapport Aveco de Bondt bezoekadres Reggesingel 2 bouwkundige eenheid projectnummer 142435 kenmerk SCA-code Aanvullende asbestinventarisatie Sportfondsenbad Van Huutstraat 3 te Apeldoorn Zwemcomplex R-BDR/134

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE. de dakconstructies van twee schuren, de dakconstructie van een aanbouw aan een woning en alle direct onderliggende ruimtes

ASBESTINVENTARISATIE. de dakconstructies van twee schuren, de dakconstructie van een aanbouw aan een woning en alle direct onderliggende ruimtes ASBESTINVENTARISATIE de dakconstructies van twee schuren, de dakconstructie van een aanbouw aan een woning en alle direct onderliggende ruimtes Adres: Roomweg 4 Plaats: Deurne Kenmerk: P170314 Asbestdak

Nadere informatie

Rapport LUCHT- en KLEEFMONSTER ONDERZOEK ASBEST conform NEN 2991

Rapport LUCHT- en KLEEFMONSTER ONDERZOEK ASBEST conform NEN 2991 Rapport LUCHT en KLEEFMONSTER ONDERZOEK ASBEST conform NEN 2991 School De Wielstraat 6 te Beusichem Onderzoek identificatie Projectnummer: 773344 Autorisatiedatum: 22 januari 2015 Opdrachtgever: Intersell

Nadere informatie

I analyse bureau safety

I analyse bureau safety I analyse bureau safety inventarisatie b.v. wnmenwegio advieyrotj^ondewoek 6 4 4 7 A X M e r k e l b e e k # stithvns Gemeente Stem f Tel.: 040-442.0021 CeiUficalie _ Asbest i min HUI mui min inn in nun

Nadere informatie

VOORBEELD Elementen voor een offerte verzoek Asbestinventarisatie inclusief risicobeoordeling nietsloopsituatie

VOORBEELD Elementen voor een offerte verzoek Asbestinventarisatie inclusief risicobeoordeling nietsloopsituatie VOORBEELD Elementen voor een offerte verzoek Asbestinventarisatie inclusief risicobeoordeling nietsloopsituatie Geachte heer/mevrouw, Hiermee nodig ik u uit mij geheel vrijblijvend een offerte uit te brengen

Nadere informatie

Asbestinventarisatie rapport conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering

Asbestinventarisatie rapport conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering Asbestinventarisatie rapport conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering Projectnummer Omschrijving object : 17-5757PX.11 : 2 Loodsen Locatie : Straatsebaan 11 5757PX Liessel

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE. de dakconstructies van twee schuren en de direct onderliggende ruimtes

ASBESTINVENTARISATIE. de dakconstructies van twee schuren en de direct onderliggende ruimtes ASBESTINVENTARISATIE de dakconstructies van twee schuren en de direct onderliggende ruimtes Adres: Heitrak 17 en 17a Plaats: Neerkant Kenmerk: P170304 Asbestdak Advies BV Essenerweg 96 3774 LC Kootwijkerbroek

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD. Email : tombakker@bestvision.nl Aantal bladzijden : 25

INFORMATIEBLAD. Email : tombakker@bestvision.nl Aantal bladzijden : 25 Asbestinventarisatie : Type A Toegepaste norm : SC 540 INFORMATIEBLAD Datum rapportage : 16 februari 2011 Datum uitvoering : 1 februari 2011 Datum autorisatie : 16 februari 2011 Aanleiding onderzoek :

Nadere informatie

Asbestinventarisatie type A volledig

Asbestinventarisatie type A volledig Asbestinventarisatie type A volledig Projectnummer 2016100287 Datum onderzoek 7 juli 2016 Projectlocatie Hekendorpse buurt 67 te Hekendorp Onderzochte bouwkundige eenheid Woning Vervaldatum rapportage

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport conform bijlagen XIIIa

Asbestinventarisatierapport conform bijlagen XIIIa Asbestinventarisatierapport conform bijlagen XIIIa versie 3 maart 2017 omvangonderzoeksgebied betreft woning adres: Mergelakker 17 6181 JE Elsloo Opdrachtgever Naam Demotech B.V. Postadres Humcoven 15

Nadere informatie

Asbestinventarisatie rapport

Asbestinventarisatie rapport 20140331.R02e Bijlage 13 Asbestinventarisatie rapport Opdrachtgever: Uitvoerder: DIA: De heer J. Jakobsen Oude Schroeweg 124 4393 PV Nieuw- en Sint Joosland Asbest & Meer v.o.f. Koudekerkseweg 118 4335

Nadere informatie

Rapportage asbestinventarisatie type B van een verzorgingshuis aan de Kaarsenmakersstraat 2, te Leiden

Rapportage asbestinventarisatie type B van een verzorgingshuis aan de Kaarsenmakersstraat 2, te Leiden t Huis op de Waard T.a.v. dhr. J. Reimerink Kaarsenmakersstraat 2 2312 SG LEIDEN Wateringen, 9 juni 2015 Betreft: Rapportage asbestinventarisatie type B van een verzorgingshuis aan de Kaarsenmakersstraat

Nadere informatie

INVENTARISATIERAPPORT SC-540, TYPE A

INVENTARISATIERAPPORT SC-540, TYPE A Locatie: INVENTARISATIERAPPORT SC-540, TYPE A Kantoorruimte Koemarkt 48 te Purmerend Doel onderzoek: Omvang onderzoek: Soort onderzoek: Risicobeoordeling: Voor het verwijderen van uitsluitend in dit rapport

Nadere informatie

Naam Dhr. Wouda Naam Adebo Milieu Advies bv. Adres Stierop 3 CI-certificaatnummer 05-D500002.1 (DIA)

Naam Dhr. Wouda Naam Adebo Milieu Advies bv. Adres Stierop 3 CI-certificaatnummer 05-D500002.1 (DIA) Opdrachtgever Inventarisatiebedrijf Naam Dhr. Wouda Naam Adebo Milieu Advies bv Adres Stierop 3 CI-certificaatnummer 05-D500002.1 Postcode Plaats 1911 NG Deskundige Uitgeest (DIA) X U. Bakker, 51E-090312-410250

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/ A00. Woning en berging Admiralengracht 142-H 1057 GG Amsterdam. Datum: 21 juli 2015

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/ A00. Woning en berging Admiralengracht 142-H 1057 GG Amsterdam. Datum: 21 juli 2015 Minervum 7002, 4817 ZL, Breda T +31 880 23 57 00 W www.rps.nl E asbest.advies@rps.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1504252A00 Woning en berging Admiralengracht 142-H 1057 GG Amsterdam

Nadere informatie

RAPPORTAGE ASBESTINVENTARISATIE VAN DE OPSLAGRUIMTE GELEGEN AAN HET BROERSVEST 119 TE SCHIEDAM

RAPPORTAGE ASBESTINVENTARISATIE VAN DE OPSLAGRUIMTE GELEGEN AAN HET BROERSVEST 119 TE SCHIEDAM Arbo- en Milieuadvisering Asbestadvisering Legionella-advisering Bodemadvies Risico inventarisaties en Evaluaties Arbo-cursussen Projectbegeleiding Social Enterprises RAPPORTAGE ASBESTINVENTARISATIE VAN

Nadere informatie

Asbestinventarisatie Noorderhoofdstraat 187 te Krommenie

Asbestinventarisatie Noorderhoofdstraat 187 te Krommenie Asbestinventarisatie Noorderhoofdstraat 187 te Krommenie 6 juni 2013 Asbestinventarisatie Noorderhoofdstraat 187 te Krommenie Volledige asbestinventarisatie type-a Kenmerk R007-1213380WED-lhl-V01-NL

Nadere informatie

Asbestinventarisatie type A volledig

Asbestinventarisatie type A volledig Asbestinventarisatie type A volledig Projectnummer Datum onderzoek 05 juli 2016 Projectlocatie Perceel achter Gramserweg 35 te Austerlitz Onderzochte bouwkundige eenheid daken 0 Vervaldatum rapportage

Nadere informatie

Asbestinventarisatie conform SC540 type A

Asbestinventarisatie conform SC540 type A s Burgemeester Verderlaan 17 3544 AD Utrecht www.afrs.nl Rabobank 1150.79.645 KvK Midden-Nederland 55.287.824 BTW NL 851640680B01 Asbestinventarisatie conform SC540 type A Gemeente Woerden De heer R. Immerzeel

Nadere informatie

Rapportage asbestinventarisatie conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering. Projectnummer: 217-DZo12-ai-v1

Rapportage asbestinventarisatie conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering. Projectnummer: 217-DZo12-ai-v1 Rapportage asbestinventarisatie conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering Projectnummer: 217-DZo12-ai-v1 De varkensstal en de koeienstal / loods aan de Zonnewende 12 te Deurne

Nadere informatie

Rapportage asbestinventarisatie TYPE A (volledig) conform SC-540. Het bedrijfspand Kerkstraat 38 te Vught

Rapportage asbestinventarisatie TYPE A (volledig) conform SC-540. Het bedrijfspand Kerkstraat 38 te Vught Rapportage asbestinventarisatie TYPE A (volledig) conform SC-540 Het bedrijfspand Kerkstraat 38 te Vught Projectnummer: VMA2015318 Soort asbestonderzoek Asbestinventarisatie Type A Volledig Onvolledig

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport conform bijlagen XIIIa

Asbestinventarisatierapport conform bijlagen XIIIa Asbestinventarisatierapport conform bijlagen XIIIa versie 3 maart 2017 omvangonderzoeksgebied betreft 6 schuren, 1 afdak adres: Buizerdweg 20 5758 PJ Neerkant Opdrachtgever Naam Bunt asbestsanering B.V.

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport

Asbestinventarisatierapport Asbestinventarisatierapport Betreffende een Schuur en garage aan de Grietmanswijk 6A te Bovensmilde It String 12 T +31 611 342 479 info@qualitainspecties.nl 8754GS Makkum www.qualitainspecties.nl.nl OPDRACHTGEVER

Nadere informatie

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2008.

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2008. BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2008. RAPPORT VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE CONFORM SC-540, TYPE A GESCHIKT VOOR SLOOP EN VERBOUW

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport type A van alle opstallen op de locatie De Maai 4 te Liempde

Asbestinventarisatierapport type A van alle opstallen op de locatie De Maai 4 te Liempde Asbestinventarisatierapport type A van alle opstallen op de locatie De Maai 4 te Liempde Rapportage cf. SC-540, type A Opdrachtgever : Dhr. Van de Sande Projectnummer : CV11077ASB Versie : 1.0 Rapportagedatum

Nadere informatie

bushalte aan het tramplein, 1441GP te Purmerend

bushalte aan het tramplein, 1441GP te Purmerend Projectnummer T.A.S.: 2012106 Omvang onderzoek Gehele gebouw of object Gedeelte van gebouw of object Representatieve steekproef ( minimaal 10% voor vergunning ) Aanvulling op representatieve steekproef

Nadere informatie

Rapportage asbestinventarisatie conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering. Projectnummer: AS17242

Rapportage asbestinventarisatie conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering. Projectnummer: AS17242 Rapportage asbestinventarisatie conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering Projectnummer: AS17242 Een boerderijwoning aan de Garderenseweg 160 te Ermelo Opdrachtgever : mevr.

Nadere informatie

VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE aan de Teckop 11 te Kamerik

VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE aan de Teckop 11 te Kamerik VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE aan de Teckop 11 te Kamerik Opdrachtgever : Bart Boon Barneveld BV Adres : Barnseweg 124 Postcode, plaats : 3771 RP Barneveld Contactpersoon : Dhr. B. Boon Telefoonnummer

Nadere informatie

Asbestinventarisatie rapport

Asbestinventarisatie rapport Asbestinventarisatie rapport Opdrachtgever: Contactpersonen: Uitvoerder: DIA: Beach Hotel V.O.F. Duinweg 97 4374 EC Zoutelande De heer M. Kloeg, eigenaar De heer R. Groeneveld, projectleider Asbest & Meer

Nadere informatie

Asbestinventarisatie rapport

Asbestinventarisatie rapport Asbestinventarisatie rapport Vrijstaande woning Julialaantje 28 Rijswijk Projectnummer: OA00175 Datum uitvoering: 26 september 2012 Projectleider: De heer A.Flamant DIA code: 51E-030112-410200 Soort inventarisatie:

Nadere informatie

Asbestinventarisatie type A volledig

Asbestinventarisatie type A volledig Asbestinventarisatie type A volledig Projectnummer Datum onderzoek 7 juli 2016 Projectlocatie Ingelandsweide 3 te Nieuwegein Onderzochte bouwkundige eenheid Vliering garage en CV-ruimte 16 augustus 2016

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS / (rev) Cambier van Nootenschool Burg. Schullstraat 2, Tiel

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS / (rev) Cambier van Nootenschool Burg. Schullstraat 2, Tiel RPS advies- en ingenieursbureau bv Tolweg 11, 4851 SJ Ulvenhout, PO Box 3440, 4800 DK Breda T +31 (0)880-23 57 80 F + 31 (0) 880-23 57 81 W www.rps.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS / 1200425(rev)

Nadere informatie

Kleefmonstername conform NEN Straatsburgflat Omgeving Straatsburgflat te Uithoorn

Kleefmonstername conform NEN Straatsburgflat Omgeving Straatsburgflat te Uithoorn Kleefmonstername conform NEN-2991-2005 Straatsburgflat Omgeving Straatsburgflat te Uithoorn Oesterbaai Midden BV Regio Midden De Limiet 28 4131 NR Vianen The Netherlands T+31 (0)347-370 255 Iwww.oesterbaai.nl

Nadere informatie

Midden Nederland Milieu. Rapportage Asbest-inventarisatie.

Midden Nederland Milieu. Rapportage Asbest-inventarisatie. Midden Nederland Milieu Rapportage Asbest-inventarisatie. Nieuwe Voorthuizerweg 32 Nijkerk Projektnr. : 2014AO310 in het kader van de SC 540 Soort onderzoek: Risicobeoordeling : Omvang onderzoek: Rapport

Nadere informatie

BODEMINSPECTIE OP ASBEST aan de Harskamperweg 84 te Harskamp

BODEMINSPECTIE OP ASBEST aan de Harskamperweg 84 te Harskamp BODEMINSPECTIE OP ASBEST aan de Harskamperweg 84 te Harskamp Opdrachtgever : Bart Boon Barneveld BV Adres : Barnseweg 124 Postcode, plaats : 3771 RP Barneveld Contactpersoon : Dhr. H. van Grootheest Telefoonnummer

Nadere informatie

Asbest Inventarisatie SC-540

Asbest Inventarisatie SC-540 Projectgegevens: Asbest Inventarisatie SC-540 Vestiging Noord-Holland Aalscholverstraat 37 1444 VP Purmerend Tel: 0299-323808 E-mail: info@stasco.nl Projectadres: Sporthal De Beukenkamp Van IJsendijkstraat

Nadere informatie

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2008.

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2008. BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2008. RAPPORT VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE CONFORM SC-540, TYPE A GESCHIKT VOOR SLOOP EN VERBOUW

Nadere informatie

Actualiteit van het asbestinventarisatierapport Adres: Voorthuizerstraat 256

Actualiteit van het asbestinventarisatierapport Adres: Voorthuizerstraat 256 Titelblad GRONDVITAAL BV ASBESTINVENTARISATIE / BODEMONDERZOEK Locatie Adres: Oude Barneveldseweg 52 Postcode, Plaats 3862 WZ Nijkerk Opdrachtgever Naam: Adres: Postcode, plaats: AVM BV Garderbroekerweg

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD. Bedrijfsgegevens: Asbestinventarisatie Toegepaste norm : SC 540

INFORMATIEBLAD. Bedrijfsgegevens: Asbestinventarisatie Toegepaste norm : SC 540 Asbestinventarisatie : Type A Toegepaste norm : SC 540 INFORMATIEBLAD Datum rapportage : 10 augustus 2012 (tekstuele aanpassing SMA-rt (bron 2) en arcering pag. 21) Datum uitvoering : 27 februari 2012

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE. de dakconstructies van twee schuren

ASBESTINVENTARISATIE. de dakconstructies van twee schuren ASBESTINVENTARISATIE de dakconstructies van twee schuren Adres: Schalkertweg 3 Plaats: Deurne Kenmerk: P170763 Asbestdak Advies BV Essenerweg 96 3774 LC Kootwijkerbroek 0342-430110 info@asbestdakadvies.nl

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport

Asbestinventarisatierapport Asbestinventarisatierapport conform bijlage XIIIA, behorend bij artikel 4.27 uit de Arbeidsomstandighedenregeling, d.d. 30 november 2016 Projectnummer Datum onderzoek 01 januari 2017 Projectlocatie Voorbeeldstraat

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE conform SC-540

ASBESTINVENTARISATIE conform SC-540 ASBESTINVENTARISATIE conform SC-540 Opdrachtgever: Mevrouw Pijpers. Rodegraafweg 20 te Liessel Locatie: Rodegraafweg 20 Liessel Onderzoeksgebied Woonhuis en garage Reden van onderzoek: Opdrachtnemer: Sloop

Nadere informatie

FO Projectnummer Buurman & Buurman Asbestinventarisatie B.V.

FO Projectnummer Buurman & Buurman Asbestinventarisatie B.V. Type rapport: volledig Type A Onderzochte locatie: schuur Adres: Gompertsdijk 7-9 Postcode/plaats: 7255 PM Hengelo Datum rapportage: 22 juni 2016 Rapportnummer: 16.06214 1 Projectnummer 16.06214 Buurman

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport type A conform SC-540

Asbestinventarisatierapport type A conform SC-540 versie 3.2 februari 2014 Asbestinventarisatierapport type A conform SC-540 Volledig onderzoek, i.v.m. verwijdering van asbest in/aan: Boerderij en hooiberg Opdrachtgever Naam Van den Hadelkamp Oudewater

Nadere informatie

FO Projectnummer Buurman & Buurman Asbestinventarisatie B.V.

FO Projectnummer Buurman & Buurman Asbestinventarisatie B.V. Type rapport: volledig Type A Onderzochte locatie: appartementencomplex en bijgebouw Adres: J.D. Pennekampweg 17 Postcode/plaats: 6999 CH Hummelo Datum rapportage: 3 augustus 2016 Rapportnummer: 16.07258

Nadere informatie

De tekeningen behorend bij deze aanvulling/wijziging aanvraag zijn te vinden bij bijlagen tekeningen.

De tekeningen behorend bij deze aanvulling/wijziging aanvraag zijn te vinden bij bijlagen tekeningen. De tekeningen behorend bij deze aanvulling/wijziging aanvraag zijn te vinden bij bijlagen tekeningen. Gemeente Noordoostpolder College van B&W T.a.v. de heer O.W.M. Storms Postbus 155 8300 AD Emmeloord

Nadere informatie

Rapportnummer: 08022008-1-4/4437/DG Projectcode: HBA001-1-4. Bijlage 1: Overzichtstekening(en)

Rapportnummer: 08022008-1-4/4437/DG Projectcode: HBA001-1-4. Bijlage 1: Overzichtstekening(en) Bijlage 1: Overzichtstekening(en) Bijlage 2: Fotoreportage Fotoreportage: Foto 1: M1, plaat op deur Foto 2: M2, golfplaten Foto 3: VH1, buis lang achtergevel Foto 4: VH2, plaat in open haard Foto 5: VH3,

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport

Asbestinventarisatierapport Asbestinventarisatierapport conform bijlage XIIIA, behorend bij artikel 4.27 uit de Arbeidsomstandighedenregeling, d.d. 30 november 2016 Projectnummer Datum onderzoek 20 juli 2017 Projectlocatie Havik

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE-A

ASBESTINVENTARISATIE TYPE-A Industrieweg 20 7921 JP Zuidwolde T. 0528-33 11 00 F. 0528-33 11 01 W. www.gebouweninspectie.nl E. info@gebouweninspectie.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE-A PROJECTGEGEVENS Type object : de aanwezige gebouwen

Nadere informatie

Stichting Swalm & Roer t.a.v. de heer ing. F. Rubel Postbus 606 6040 AP Roermond. Geachte heer Rubel,

Stichting Swalm & Roer t.a.v. de heer ing. F. Rubel Postbus 606 6040 AP Roermond. Geachte heer Rubel, HMB B.V. (Hoofdkantoor) Voltaweg 8 5993 SE Maasbree Telefoon: +31(0)77-4652808 E-mail: info@hmbgroep.nl Website: www.hmbgroep.nl KVK Limburg-Noord: 12061922 Stichting Swalm & Roer t.a.v. de heer ing. F.

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE (type A) ( dakconstructie van een schuur ) Beilerweg 4 Hooghalen Kenmerk:

ASBESTINVENTARISATIE (type A) ( dakconstructie van een schuur ) Beilerweg 4 Hooghalen Kenmerk: ASBESTINVENTARISATIE (type A) ( dakconstructie van een schuur ) Beilerweg 4 Hooghalen Kenmerk: 2015097.00 Omschrijving object: Eigenaar: Opdrachtgever: Uitvoering: Projectleider, inventariseerder (DIA)

Nadere informatie

Asbestinventarisatie conform bijlage XIIIA, behorend bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling

Asbestinventarisatie conform bijlage XIIIA, behorend bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling Asbestinventarisatie conform bijlage XIIIA, behorend bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling Gebouwfunctie: Bijkeuken Adres: Witte Singel 78 Plaats: Leiden Doel / Aanleiding: Asbestverwijdering

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE CONFORM BRL 5052. Opdrachtgever: Horsman & Co Lisse BV. Locatie: Heereweg 215-217 te Lisse

ASBESTINVENTARISATIE CONFORM BRL 5052. Opdrachtgever: Horsman & Co Lisse BV. Locatie: Heereweg 215-217 te Lisse ASBESTINVENTARISATIE CONFORM BRL 5052 Locatie: Heereweg 215-217 te Lisse Type onderzoek: volledige asbestinventarisatie voorafgaand aan sloop en/of verbouwing asbestinventarisatie inclusief risico-evaluatie

Nadere informatie

Rapportage asbestinventarisatie (conform SC-540)

Rapportage asbestinventarisatie (conform SC-540) Rapportage asbestinventarisatie (conform SC-540) schuur Straatnaam 2 te Plaatsnaam. Rapportage: GS-A-1111 Datum uitvoering : 1 maart 2017. Datum rapportage : 3 maart 2017. SCA-code : 07-D070136.01 Opgesteld

Nadere informatie

Rapportage type A conform SC-540. Foto object. Bouwbedrijf Mensink T.a.v. Dhr. Nijhof Broeklanderdijk 30a 8107 PC BROEKLAND

Rapportage type A conform SC-540. Foto object. Bouwbedrijf Mensink T.a.v. Dhr. Nijhof Broeklanderdijk 30a 8107 PC BROEKLAND Rapportage type A conform SC-540 Bouwbedrijf Mensink T.a.v. Dhr. Nijhof Broeklanderdijk 30a 8107 PC BROEKLAND Foto object Omschrijving opdracht: Omvat het inventariseren van een woning en schuren aan de

Nadere informatie

Brouwersstraat 1 te Beneden-Leeuwen. Opdrachtgever: Woonstichting De Kernen

Brouwersstraat 1 te Beneden-Leeuwen. Opdrachtgever: Woonstichting De Kernen Asbestinventarisatie type A volledig onvolledig Asbestinventarisatie type B Asbestinventarisatie type G Voor de renovatie van een in de inleiding nader gespecificeerd deel van het onderzochte bouwwerk

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE RAPPORT Type A

ASBESTINVENTARISATIE RAPPORT Type A Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV. 101330-15393 ASBESTINVENTARISATIE RAPPORT Type A Langebrug 56 Leiden Opdrachtgever Uitvoering van Diemen asbestverwijdering bv Adm.Banckertweg

Nadere informatie

Rapportage asbestinventarisatie

Rapportage asbestinventarisatie Rapportage asbestinventarisatie woonhuis Ellenaar 21 te Mierlo. Rapportage: GS-A-2734 Datum uitvoering : 3 juni 2017. Datum rapportage : 5 juni 2017. SCA-code : 07-D070136.01 Opgesteld door: M.P.A.R Smits

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport Type A volledig ( conform SC-540 versie 2 )

Asbestinventarisatierapport Type A volledig ( conform SC-540 versie 2 ) Vestiging Nederland zuid Postbus 189 6190 AD Beek ( L) Tel: 06-14512090 E-mail: info@stasco.be Asbestinventarisatierapport Type A volledig ( conform SC-540 versie 2 ) Onderzoekslocatie Opdrachtgever Onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Dit rapport is geschikt als basis voor het verwijderen van uitsluitend in dit document onder type A geïnventariseerde asbesthoudende materialen.

Dit rapport is geschikt als basis voor het verwijderen van uitsluitend in dit document onder type A geïnventariseerde asbesthoudende materialen. Titelblad Noord Zijperweg 21D www. schuttemilieu.nl 1766 HG Wieringerwaard Info@schuttemilieu.nl Tel: 0224 72 02 52 BTW: NL814932332B01 Mob: 06 27 21 73 45 IBAN: NL 27 ABNA 0475277279 Onderzocht bouwkundige

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE CONFORM SC 540. Opdrachtgever: Portaal regiobedrijf Leiden

ASBESTINVENTARISATIE CONFORM SC 540. Opdrachtgever: Portaal regiobedrijf Leiden ASBESTINVENTARISATIE CONFORM SC 540 Locatie: Complex 214, Calandstraat e.o., 2332 VD te Leiden Onderzoeksgebied: Woning(en) Opdrachtnemer: Search Ingenieursbureau B.V. (certificaatnr. : K26611/05) Datum

Nadere informatie

FOTO S ONDERZOEKSLOCATIE

FOTO S ONDERZOEKSLOCATIE FOTO S ONDERZOEKSLOCATIE Inventarisatierapport SC-540 type A 24 september 2012 Projectnummer 120676 foto s onderzoekslocatie SAMENVATTING Op verzoek van Gemeente Purmerend heeft Koenders & Partners adviseurs

Nadere informatie

Woning en bijgebouwen Gelukken 26 5552 LE Valkenswaard

Woning en bijgebouwen Gelukken 26 5552 LE Valkenswaard Minervum 7002, 4817 ZL Breda, Postbus 3440, 4800 DK Breda T +31 880 23 57 00 W www.rps.nl E asbest.advies@rps.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1502468 Woning en bijgebouwen Gelukken 26

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport Type A (volledig) Meidoornweg 16 te Onderzoeksdorp 'Woonhuis met schuur'

Asbestinventarisatierapport Type A (volledig) Meidoornweg 16 te Onderzoeksdorp 'Woonhuis met schuur' Asbestinventarisatierapport Type A (volledig) Meidoornweg 16 te Onderzoeksdorp 'Woonhuis met schuur' Projectnummer: 2014-0001 Autorisatiedatum: 12-5-2014 Opdrachtgever: Prinsen Sloopwerken Onderzoek omvang:

Nadere informatie

Inventarisatierapportage Omvang onderzoek : Soort onderzoek : Risicobeoordeling: Bastion 2 te Veere. Restaurant d Ouwe Werf Bastion 2 4351 BG Veere

Inventarisatierapportage Omvang onderzoek : Soort onderzoek : Risicobeoordeling: Bastion 2 te Veere. Restaurant d Ouwe Werf Bastion 2 4351 BG Veere Advies asbestinventarisatie conform SC 540 Restaurant d Ouwe Werf Inventarisatierapportage Omvang onderzoek : X Gehele gebouw of object Gedeelte van gebouw of object Representatieve steekproef Aanvulling

Nadere informatie

Nader destructief onderzoek t.b.v. sloop/verbouwing

Nader destructief onderzoek t.b.v. sloop/verbouwing Nader destructief onderzoek t.b.v. sloop/verbouwing Gebouw Meerenberg Park Brederode Brederodelaan 34 te Bloemendaal Definitief Opdrachtgever: Park Brederode C.V. Postbus 71 2100 AB Heemstede Grontmij

Nadere informatie

Volledige Asbestinventarisatie

Volledige Asbestinventarisatie Volledige Asbestinventarisatie opstallen terrein NedTrain N.S.-plein 3 te Tilburg projectnummer : PAI-12540 locatieomschrijving : terrein NedTrain, gebouw ID (EVA): 392034 projectcoördinator : mevrouw

Nadere informatie

Zutphenseweg, Berend van Hackfortweg en Hoetinkhof. Datum rapportage: 22 juni 2016 Rapportnummer:

Zutphenseweg, Berend van Hackfortweg en Hoetinkhof. Datum rapportage: 22 juni 2016 Rapportnummer: Type rapport: Onderzochte locatie: Adres: Plaats: Datum rapportage: 22 juni 2016 Rapportnummer: 16.06194 volledig Type A 14 woningen met bergingen Zutphenseweg, Berend van Hackfortweg en Hoetinkhof Vorden

Nadere informatie

Asbestinventarisatie rapport

Asbestinventarisatie rapport Asbestinventarisatie rapport Mencia de Mendoza A- vleugel (oudbouw) (Buitengevels) Mendelssohnlaan 1 Breda Projectnummer: OA-05300 Datum uitvoering: 23-12-2014 Projectleider (DIA-code) Soort inventarisatie:

Nadere informatie

Projekt: 14.039-A Voormalig Stedelijk Museum de Nieuwe Doelen Doelenstraat 1-9 1811 KX Alkmaar

Projekt: 14.039-A Voormalig Stedelijk Museum de Nieuwe Doelen Doelenstraat 1-9 1811 KX Alkmaar Lange Singel 2 8432 PH Haule T 0516 422674 M 0651 149009 M 0653 279600 W www.afmilieu.nl I info@afmilieu.nl SCA-code: 05-D050034.01 Projekt: 14.039-A Voormalig Stedelijk Museum de Nieuwe Doelen Doelenstraat

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport volgens Bijlage XIIIA van het Arbeidsomstandighedenbesluit

Asbestinventarisatierapport volgens Bijlage XIIIA van het Arbeidsomstandighedenbesluit Asbestinventarisatierapport volgens Bijlage XIIIA van het Arbeidsomstandighedenbesluit Reikwijdte asbestinventarisatie: Het gehele bouwwerk of het gehele object Een gedeelte van het bouwwerk Het bouwwerk

Nadere informatie

Wematech Milieu Adviseurs B.V.

Wematech Milieu Adviseurs B.V. Wematech Milieu Adviseurs B.V. ASBESTINVENTARISATIE TYPE A BOERDERIJWONING MET OPSTALLEN TILBURGSEWEG 239 TE BREDA Opdrachtgever : Gemeente Breda, Directie Ontwikkeling Postbus 90156 4800 RH Breda Projectnummer

Nadere informatie

Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540

Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540 Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540 Voorafgaand aan en ten behoeve van het geheel afbreken van een vleeskuikenstal. `t Haantje 66 te `t Haantje Opdrachtgever: Dhr. Kocks Uitvoering door:

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD. Toegepaste norm : SC 540

INFORMATIEBLAD. Toegepaste norm : SC 540 Soort onderzoek Asbestinventarisatie Type A Volledig Onvolledig (NEN 2991:2005) ernstig blootstellingsrisico Asbestinventarisatie Type B Asbestinventarisatie Type G Risicobeoordeling Risicobeoordeling

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE B. liftmachinekamer klooster Raadhuisstraat 26 te Berkel-Enschot projectnummer AS 529215 18 september 2015

ASBESTINVENTARISATIE TYPE B. liftmachinekamer klooster Raadhuisstraat 26 te Berkel-Enschot projectnummer AS 529215 18 september 2015 ASBESTINVENTARISATIE TYPE B liftmachinekamer klooster projectnummer AS 529215 18 TITELBLAD Onderwerp Omvang onderzoek Geschiktheid Omschrijving O asbestinventarisatie type A (volledig) O asbestinventarisatie

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE conform SC-540

ASBESTINVENTARISATIE conform SC-540 ASBESTINVENTARISATIE conform SC-540 Opdrachtgever: DESSO. Taxandriaweg 15 te Waalwijk Locatie: Weteringpad 7 Soest Onderzoeksgebied Bedrijfspand met kantoorruimten Reden van onderzoek: Opdrachtnemer: Aan-

Nadere informatie

Controle asbestinventarisatie Type A met aanvulling c.q. aanpassingen van schuren.

Controle asbestinventarisatie Type A met aanvulling c.q. aanpassingen van schuren. Controle asbestinventarisatie Type A met aanvulling c.q. aanpassingen van schuren. Projectnummer : 14-05-13 Twee schuren Gooyerdijk 22 3972 MB Driebergen Gemeente Driebergen Conform SC 540 Procescertificaat:

Nadere informatie

Midden Nederland Milieu. Rapportage Asbest-inventarisatie.

Midden Nederland Milieu. Rapportage Asbest-inventarisatie. Midden Nederland Milieu Rapportage Asbest-inventarisatie. B.H. Spijkerweg 13 Punthorst Projektnr. : 2017AO010 in het kader van de SC 540 Soort onderzoek: Risicobeoordeling : Omvang onderzoek: Rapport geschikt

Nadere informatie