Het ATA-Carnet Een paspoort voor uw goederen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het ATA-Carnet Een paspoort voor uw goederen"

Transcriptie

1 Het ATA-Carnet Een paspoort voor uw goederen Contactpersonen: Roxane Ertelt Anja Hendrikx Cathérine Dreesen Hilde Nuyts Ann Huveners Voka - Kamer van Koophandel Limburg Huis van de Limburgse Ondernemer Gouverneur Roppesingel, Hasselt Tel: Fax:

2 1. Wat is een ATA-carnet? Het ATA Carnet is een uniform douanedocument dat u toelaat om zonder betaling van douanerechten en/of belastingen goederen tijdelijk in te voeren in niet-eu landen of in de daarmee gelijkgestelde gebieden, aangesloten bij het ATA-netwerk, met het oog op een welbepaald type van gebruik. Tijdelijke invoer De goederen moeten ten laatste na één jaar wederuitgevoerd zijn. (Tijdelijke invoer, géén verkoop!) Zonder bijkomende kosten Over meerdere trajecten Het carnet kan gebruikt worden op meerdere reizen Facultatief Het gebruik van een ATA is niet verplicht Aangesloten landen Algerije, Andorra, Australië, Belarus, België, Bulgarije, Canada, Chili, China, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Gibraltar, Griekenland, Hong Kong, Hongarije, Ierland, IJsland, India, Iran, Israël, Italië, Ivoorkust, Japan, Korea (Republiek), Kroatië, Letland, Libanon, Litouwen, Luxemburg, Macao, Republiek Macedonië, Maleisië, Malta, Marokko, Mauritius, Moldavië, Mongolië, Montenegro, Nederland, New Zeeland, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Pakistan, Polen, Portugal,, Roemenië, Rusland, Senegal, Servië, Singapore, Slowakije, Slovenië, Spanje, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Tsjechische Republiek, Tunesië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Zweden, Zwitserland. (de vetgedrukte landen maken deel uit van de EU, voor deze landen is geen carnet vereist). Het netwerk van Voka-Kamers van Koophandel is door de overheid gemachtigd tot uitgifte van deze ATA-carnets en is bovendien internationaal aangeduid als de borgstaande organisatie. 2. Welk gebruik wordt door een carnet gedekt? Naargelang de verdragsteksten die een bepaalde staat ondertekend heeft kan een ATA voor verschillende types van gebruik uitgegeven worden. De drie belangrijkste mogelijkheden zijn: Beurzen, tentoonstellingen en andere gelijkaardige evenementen Goederen bestemd voor vertoning, demonstratie of gebruik op tentoonstellingen, beurzen, congressen of soortgelijke manifestaties. Handelsmonsters Goederen, die een bepaald type van reeds geproduceerde goederen vertegenwoordigen of die modellen zijn van goederen die nog geproduceerd dienen te worden. Beroepsmateriaal Goederen die men uit hoofde van zijn of haar beroep, vak of bedrijf nodig heeft om een bepaald werk uit te voeren in het land van invoer. Vervoermiddelen Deze worden in principe niet gedekt door een ATA-carnet. Uitzonderingen op deze regel zijn auto s of motoren bestemd voor competitie en vervoersmiddelen aangepast voor de uitoefening van een beroepsactiviteit. Opgelet: de toegelaten invoer en de interpretatie verschilt van land tot land. Neem contact op om de voor u toepasselijke regels te kennen.

3 3. De aanvraag A. Voorzijde Voka - Kamer van Koophandel van uitgifte is Voka - Kamer van Koophandel Limburg Gouverneur Roppesingel, Hasselt Voorgenomen gebruik van de goederen Slechts één van de drie mogelijkheden aanduiden. Wanneer u eenzelfde zending goederen voor meerdere doeleinden tijdelijk wil invoeren, moet uw meerdere carnets aanvragen. Houder Hier moeten de gegevens van de firma worden ingevuld. Waak er steeds over dat de persoon die tekent diegene is die de rechtspersoon geldig kan verbinden. Gebruiker Hier zijn twee mogelijkheden: 1) u vult hier de naam in van een firma: dan kan iedereen, die u een schriftelijke volmacht geeft, gebruik maken van het carnet. 2) u vult de naam in van 1 persoon: enkel die persoon kan gebruik maken van het carnet. Opmerking : Wij moeten steeds een kopie van het paspoort hebben van de persoon (of personen) die de aanvraagformulieren zal (of zullen) tekenen. Indien de zaakvoerder tekent moet er ook een kopie van de statuten of dergelijke bij zijn, waarin staat dat die persoon verbonden is aan de firma en gemachtigd is om te tekenen. Indien een persoon in opdracht tekent moet er ook nog een volmacht van de zaakvoerder bij zijn! Landen Hier heeft men twee mogelijkheden: 1. u vult hier de landen in die u zinnens bent te bezoeken. 2. u vult hier in alle landen. Datum en handtekening - Van zowel gebruiker als van houder (kan hetzelfde zijn). - Moet worden voorafgegaan door gelezen en goedgekeurd. B. Achterzijde Volgnummer (kolom 1): in oplopende volgorde zonder nummers over te slaan. Wanneer er van één product meerdere exemplaren zijn moet in de eerste kolom dit worden aangegeven. Bijvoorbeeld. 1-3 als het om drie stuks gaat, 1-11 als het om 11 stuks gaat, Handelsbenaming: omschrijving van de goederen. Serie- of fabricatienummer moet worden vermeld. Wordt het carnet in gevuld in een andere taal dan de taal van het land van invoer, kan de douane een vertaling eisen. Neem contact op met de ATA-verantwoordelijken om de werktaal te kennen. Aantal: het aantal aangeduide goederen moet overeenstemmen met het laatste van de volgnummers in kolom 1. Gewicht of volume Waarde: de reële handelswaarde van het goed op dit ogenblik. Deze wordt vastgesteld door de aanvrager. Het is dan ook volledig zijn verantwoordelijkheid. Land van oorsprong: wanneer goederen niet van communautaire oorsprong zijn moet de internationale ISO-code worden vermeld.

4 4. Hoe het ATA Carnet gebruiken? Het ATA Carnet wordt opgemaakt en gevalideerd door Voka-Kamer van Koophandel en begeleidt vervolgens de goederen waarvoor het werd aangevraagd over het gehele traject. 1. Alvorens te vertrekken Vooraleer de grens over te steken, dienen het carnet en de goederen te worden voorgelegd aan de douane ter identificatie van de goederen en ter visering van het Carnet. Men richt zich hiervoor best tot het bevoegde douanekantoor, dat zich het dichtst bij uw onderneming bevindt teneinde eventuele moeilijkheden aan een grenskantoor te vermijden (mogelijke wachttijd, het kantoor is niet bevoegd om deze formaliteiten uit te voeren, aanmelding op een tijdstip waarop geen handelsverrichtingen kunnen worden uitgevoerd, ). Douanekantoor Hasselt: 02/ Uitvoer en invoer Wanneer we in dit document van in- en uitvoer spreken, bedoelen we steeds uitvoer uit de Europese Unie en invoer in de Europese Unie (en dus niet noodzakelijk België). Wanneer de goederen de Europese Unie verlaten dienen ze voorgelegd te worden aan het douanekantoor aan weerszijden van een overgestoken grens. Bijvoorbeeld: bij het oversteken van de Duits-Zwitserse grens moeten de goederen samen met het ATA-carnet zowel bij het Duitse (die de uitvoerstrook afstempelen) als bij het Zwitserse douanekantoor (die de invoerstrook afstempelen) worden getoond. Het is belangrijk erop toe te zien dat de stroken overeenstemmend met elke verrichting door de douanediensten wordt geviseerd d.m.v. authentificatiestempel en datum (en in de ATA carnet blijven zitten!) en dat de stam (de bladen zelf) overeenstemmend met de geviseerde stroken uit de ATA carnet worden genomen door de douane en dat daarop hetzelfde aantal items worden vermeld als op de strook. Controleer bovendien of de volgnummers van de items aangeduid door de douane conform zijn met de huidige verrichting en respecteer de eventuele beperkingen op de geldigheidsduur van de verrichtingen (cfr. tijdelijke invoerformaliteiten). Tijdelijke invoerformaliteiten Normalerwijze is het ATA Carnet 12 maanden geldig. De douane van het land van invoer kan de geldigheid ervan echter beperken. De uiterlijke datum voor de wederuitvoer van de goederen is vermeld in vak 2 van de invoerstrook. De goederen moeten opnieuw uitgevoerd worden vóór deze datum, op risico van betaling van rechten, taksen en boetes. De douane van het land van tijdelijke invoer mag voor bepaalde goederen de voorlegging van bijkomende specifieke documenten eisen zoals een fytosanitair certificaat, invoerlicentie, 3. Wederuitvoer Bij het verlaten van het douanegebied van tijdelijke invoer stelt het douanekantoor de effectieve wederuitvoer van de goederen vast. Deze formaliteit zuivert de oorspronkelijke aangifte van tijdelijke invoer aan. 4. Wederinvoer Het gaat om terugkeerformaliteiten binnen de Europese Gemeenschap. Deze formaliteit zuivert de oorspronkelijke aangifte van tijdelijke uitvoer aan. Zorg er steeds voor de u de nodige stempels heeft, zodat u de wederuitvoer en wederinvoer kan bewijzen. 5. Na het gebruik Na het gebruik van het Carnet is de titularis verplicht het origineel Carnet zo vlug mogelijk in te dienen bij Voka- Kamer van Koophandel van uitgifte. Deze inlevering dient ten laatste te gebeuren vóór het einde van de maand volgend op de vervaldatum van het Carnet. U kan het Carnet terugbezorgen aan Voka - Kamer van Koophandel van uitgifte per aangetekend schrijven of door het er zelf af te leveren. U krijgt dan ook een ontvangstbewijs.

5 Bij niet inlevering van het Carnet of bij inlevering buiten de termijn zal de waarborg (t.b.v. 30,00 EUR) door Voka - Kamer van Koophandel van uitgifte definitief worden geïnd. 5. Wat in geval van geschil? Elk Carnet dat niet, onvolledig of buiten termijn is aangezuiverd of dat gebruikt werd voor een door de Conventie niet toegestaan motief kan aanleiding geven tot een geschil bij de douane-administratie van de bezochte landen. Wat is een niet aangezuiverd Carnet? 1) Indien het Carnet niet aangezuiverd is t.o.v. de communautaire douaneautoriteiten (d.i. douane binnen de Europese Gemeenschap) heeft zich één van de volgende fouten voorgedaan: Wederinvoer buiten de termijn: verstrijken van de geldigheidsduur van het Carnet of van de periode bepaald in vak 2 van de uitvoer- of doorvoerstrook Het niet naleven van de wederinvoer Afwezigheid van de kwijting van de doorvoer Het omzetten van een tijdelijke uitvoer naar een definitieve uitvoer d.m.v. een definitieve uitvoerverklaring t.g.v. het ter plaatse laten van de goederen in het land van invoer 2) Indien het Carnet niet aangezuiverd is t.o.v. buitenlandse douaneautoriteiten (d.i. douane buiten de Europese Gemeenschap) heeft zich een van de volgende fouten voorgedaan: Wederuitvoer buiten de termijn: verstrijken van de geldigheidsduur van het Carnet of van de periode bepaald in vak 2 van de invoer- of doorvoerstrook) Het niet naleven van de wederuitvoer (verkoop zonder regularisatie, diefstal, vernietiging, ) Afwezigheid van de kwijting van de doorvoer De goederen ter plaatse laten zonder over te gaan tot de in verbruikstelling mits de betaling van rechten en taksen. In geval van geschil dient de titularis zich te wenden tot Voka - Kamer van Koophandel van uitgifte opdat deze de nodige stappen kan ondernemen om de verrichtingen met de betrokken douane te regulariseren. Om de belangen van de titularis te kunnen behartigen, dient Voka - Kamer van Koophandel van uitgifte informatie of bewijsstukken te vragen. De titularis is het bedrag verschuldigd dat Voka - Kamer van Koophandel van uitgifte voor rekening van de titularis dient te storten ter regularisatie van het geschil. Waarborg De waarborg zal onmiddellijk worden terugbetaald bij inlevering indien het carnet correct werd gebruikt. Indien het carnet niet correct werd gebruikt zal de waarborg worden terugbetaald 1 jaar na vervaldatum onder de voorwaarde dat er geen geschil werd geopend. 6. Tips voor de preventie van geschillen Laattijdigheid Wanneer blijkt dat de wederuitvoer niet tijdig zal kunnen gebeuren, contacteert u best Voka - Kamer van Koophandel die het carnet uitgegeven heeft. Diefstal: Wanneer de goederen tijdens de tijdelijke invoer worden gestolen, doet u onmiddellijk aangifte bij de plaatselijke politiediensten. Een kopie van deze aangifte legt u, op het ogenblik van wederuitvoer, voor aan de douanebeambte, zodat deze eventuele bemerkingen kan noteren. Dit garandeert niet dat er geen geschil zal worden geopend.

6 Verlies: Wanneer het carnet tijdens haar gebruik zoek is geraakt, meldt u dit aan Voka - Kamer van Koophandel van uitgifte. Deze zal indien mogelijk een duplicaat opmaken. Niet afgestempeld: Wanneer u, na terugkeer van het carnet, merkt dat voor een bepaald traject noch de wederuitvoerstrook noch de wederinvoerstrook afgestempeld werden, biedt u de goederen onmiddellijk aan bij het dichtstbijzijnde douanekantoor. Deze zal het aanwezigheidsattest invullen. De verdragsteksten verplichten de staten niet om een dergelijk attest als bewijs van wederuitvoer te aanvaarden. 7. De prijs a) basisprijs 181,50 EUR b) waarborg 30,00 EUR (terugbetaalbaar ten laatste 1 jaar na vervaldatum) c) suppl. bijkomende stroken 0,65 EUR/strook d) suppl. niet-leden Voka 45,00 EUR e) verplichte verzekering ATA-conventie Waarde materiaal lager dan ,00 EUR suppl. 0,839% Waarde materiaal van ,00 tot ,99 EUR suppl. 0,655% Waarde materiaal van ,00 tot ,99 EUR suppl. 0,419% Waarde materiaal gelijk of hoger dan ,00 EUR suppl. 0,261% De betaling van het ATA-carnet gebeurt door facturatie voor leden van Voka - Kamer van Koophandel. Niet-leden betalen contant bij afhaling van het carnet. Deze prijslijst vervangt alle vorige. CHECKLIST 0 Zijn de betrokken landen aangesloten bij de ATA-conventie? 0 Blijven de goederen minder dan 1 jaar in het buitenland? 0 Blijven de goederen in hun oorspronkelijke staat (geen transformatie, geen herstelling)? 0 Zal de terugkeer van de goederen op verschillende tijdstippen gebeuren? 0 Zijn de douanekantoren open op het ogenblik dat u de goederen uitvoert?

7 0 Kan de uitvoer of de wederinvoer van de goederen geschieden aan het voorziene douanekantoor? 0 Wie gebruikt het carnet (geschreven instructies en volmachten)? 0 Heeft men bij de douane van het land van invoer tijdig de rechten en taksen vereffend in geval van verkoop of ter plaatse laten van alle of een gedeelte van de goederen? 0 Is men nagegaan of de bladen op correcte wijze werden aangezuiverd, alvorens het carnet in te dienen bij Voka - Kamer van Koophandel ten laatste binnen de maand volgend op de vervaldag? 0 Indien noch de uitvoerstrook, noch de invoerstrook afgestempeld werden, werd het aanwezigheidsattest van het carnet aan de douane voorgelegd? VOOR MEER DETAILS EN SPECIFIEKE VRAGEN KAN U STEEDS CONTACT OPNEMEN MET: Voka - Kamer van Koophandel Limburg Huis van de Limburgse Ondernemer cc internationaal ondernemen Gouverneur Roppesingel Hasselt Fax: Roxane Ertelt Anja Hendrikx Hilde Nuyts Ann Huveners Dreesen Cathérine (versie juni 2011)

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft het gebruik door een klant van

Nadere informatie

Gids voor internationale projecten

Gids voor internationale projecten Gids voor internationale projecten Visum reispas en andere poespas Voorwoord Je zou graag een buitenlandse jongere ontvangen in je organisatie. Of je wil een groepje jongeren laten deelnemen aan een boeiend

Nadere informatie

FULL OMNIUM ALGEMENE POLISVOORWAARDEN

FULL OMNIUM ALGEMENE POLISVOORWAARDEN FULL OMNIUM ALGEMENE POLISVOORWAARDEN Uitgave J INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de Algemene Voorwaarden in de mate dat zij ermee strijdig

Nadere informatie

VERZEKERING CARES. Algemene voorwaarden

VERZEKERING CARES. Algemene voorwaarden VERZEKERING CARES Algemene voorwaarden TITEL I : AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGMOTORVOERTUIG... 5 HOOFDSTUK 1: Begripsbepalingen... 5 HOOFDSTUK 2: Voorwerp en omvang van de verzekering... 6 Artikel 1...

Nadere informatie

Tarief van de internationale betalingen, wisselverrichtingen en documentaire verrichtingen

Tarief van de internationale betalingen, wisselverrichtingen en documentaire verrichtingen Tarief van de internationale betalingen, wisselverrichtingen en documentaire verrichtingen. Internationale betalingen 2 2. Wisseltermijnverrichtingen 6 3. Tarieven voor uitgaande buitenlandse betalingen

Nadere informatie

Visum voor kort verblijf in Nederland

Visum voor kort verblijf in Nederland Visum voor kort verblijf in Nederland 1. Waarom deze publicatie? In deze publicatie staat hoe u een visum kunt aanvragen. Ook leest u wat u kunt doen om uw aanvraag voor een visum goed te laten verlopen.

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden (versie

Bijzondere voorwaarden (versie Bijzondere voorwaarden (Verzekeringsaanbod geldig 30 dagen na ontvangstdatum) 1. Gegevens Verzekerde : Maatschappelijke benaming (of naam van de zaak in geval van een zelfstandige ( de Verzekerde ) : Ondernemingsnummer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 Modelovereenkomst voor de verplichte burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CRITEO-DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN CRITEO-DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN CRITEO-DIENSTVERLENING Onderhavige Algemene voorwaarden en het Landenschema ( tezamen "de Voorwaarden") en de Overeenkomst gelden tussen Criteo s.a. en de Klant en zijn van toepassing

Nadere informatie

Visum voor kort verblijf in Nederland

Visum voor kort verblijf in Nederland Visum voor kort verblijf in Nederland Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Voor wie is deze publicatie bedoeld? 3. Wat is een visum kort verblijf? 4. Algemene voorwaarden 5. Welke documenten hebt

Nadere informatie

Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland

Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland 12345 Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland Verkoopt u als ondernemer goederen aan klanten in het buitenland? Dan heeft dat gevolgen voor de btw. Welke gevolgen dat zijn, hangt af van het land

Nadere informatie

Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) 1. Doelgroepen

Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) 1. Doelgroepen Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) Deze handleiding is bedoeld voor meerdere doelgroepen. Bepaal daarom hieronder welke situatie op u van toepassing is. Vervolgens

Nadere informatie

Tarieven. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied

Tarieven. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied Tarieven Algemene Voorwaarden en tarieven voor internationale betalingen en incasso van buitenlandse cheques en cheques in deviezen, in voege op 1 januari 2015. Opmerking: 21% BTW is inbegrepen in de tarieven

Nadere informatie

TARIEVEN. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied

TARIEVEN. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied TARIEVEN Algemene Voorwaarden en tarieven voor internationale betalingen en incasso van buitenlandse cheques en cheques in deviezen, in voege op 1 april 2013 Opmerking: 21% BTW is inbegrepen in de tarieven

Nadere informatie

Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen

Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen 1. Waarom deze publicatie? Wilt u een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen? Of hebt u een verblijfsvergunning en hebt u in Nederland een

Nadere informatie

Een wagen kopen in de Europese Unie

Een wagen kopen in de Europese Unie Een wagen kopen in de Europese Unie Het Europees Centrum voor de Consument, informeert consumenten over aankopen in de Europese Unie en helpt hen bij hun grensoverschrijdende geschillen, dus wanneer de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN REISBIJSTAND zonder vervangwagen

ALGEMENE VOORWAARDEN REISBIJSTAND zonder vervangwagen ALGEMENE VOORWAARDEN REISBIJSTAND zonder vervangwagen Referte: REI.002 201503 REI.002-V1 OPTIMCO N.V. - Boomsesteenweg 75-2610 Wilrijk (Antwerpen) Tel 03.297.51.20 - Fax 03.295.96.33 - info@optimco.be

Nadere informatie

Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) 1. Doelgroepen

Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) 1. Doelgroepen Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) Deze handleiding is bedoeld voor meerdere doelgroepen. Bepaal daarom hieronder welke situatie op u van toepassing is. Vervolgens

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN. 1. Definities

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN. 1. Definities ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 1. Definities De koop van de producten van het merk Prada die op afstand tot stand komt via de website www.prada.com (hierna: de Site") is onderworpen aan de volgende Algemene

Nadere informatie

Verblijf in Nederland

Verblijf in Nederland Verblijf in Nederland Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Mvv en verblijfsvergunning in het kort 3. Wie komt in aanmerking voor een mvv en een verblijfsvergunning? 4. Hoe vraagt u een mvv aan?

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Auto, Bestelwagen & Moto

ALGEMENE VOORWAARDEN Auto, Bestelwagen & Moto ALGEMENE VOORWAARDEN Auto, Bestelwagen & Moto INHOUDSTABEL 1 HOOFDSTUK I UW AON AFFINITY ASSISTANCE BIJSTAND... 5 1.1 DEFINITIES... 5 VERZEKERINGSNEMER:... 5 VERZEKERDE:... 5 VERZEKERD(E) VOERTUIG(EN):...

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

BASISREGELING UITVOER ALLE SECTOREN

BASISREGELING UITVOER ALLE SECTOREN Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T 088-0424242 BASISREGELING UITVOER ALLE SECTOREN April 2015

Nadere informatie

EU-bepalingen inzake sociale zekerheid

EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Update 2010 EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Uw rechten als u zich verplaatst binnen de Europese Unie Europese Commissie EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Uw rechten als u zich verplaatst binnen

Nadere informatie

16 Wonen en/of werken in het buitenland

16 Wonen en/of werken in het buitenland 16 Wonen en/of werken in het buitenland In de volgende situaties gelden aparte regels en verdragen voor de inhouding van loonbelasting/premie volksverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

De dienstverlening wordt geleverd door Europ Assistance (Nederland) B.V., gevestigd Kroonpark 14 te Arnhem.

De dienstverlening wordt geleverd door Europ Assistance (Nederland) B.V., gevestigd Kroonpark 14 te Arnhem. BOSCH MOBILITY PROGRAMME ALGEMENE VOORWAARDEN De dienstverlening wordt geleverd door Europ Assistance (Nederland) B.V., gevestigd Kroonpark 14 te Arnhem. Artikel 1: BEGRIPPEN Rechthebbend voertuig Elk

Nadere informatie

Naar Nederland komen om te werken

Naar Nederland komen om te werken Naar Nederland komen om te werken 1. Waarom deze publicatie? Wil je werken in Nederland? Voor een verblijf van meer dan 90 dagen heb je een verblijfsvergunning nodig, tenzij je komt uit een land dat behoort

Nadere informatie

Hoe bereidt u zich als professional voor op SEPA?

Hoe bereidt u zich als professional voor op SEPA? Hoe bereidt u zich als professional voor op SEPA? professionelen Naar één markt voor betalingen Inhoud Intro 3 De Europese Richtlijn 5 Europese normen voor het betalingsverkeer 8 SEPA en PSD: de gevolgen

Nadere informatie

Dé autoverzekering Bij Vrieling

Dé autoverzekering Bij Vrieling Dé autoverzekering Bij Vrieling Polisvoorwaarden Dé Autoverzekering Inhoudsopgave Pagina 3 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 6 Pagina 7 Pagina 8 Pagina 9 Pagina 10 Pagina 11 Pagina 12 Pagina 13 Pagina 14 Begrippenlijst

Nadere informatie