PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 3 MEI 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 3 MEI 2014"

Transcriptie

1 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E T F I S C A L I S T E S A G R É É S Loi du 22 avril 1999 PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 3 MEI 2014 DEEL I I. BOEKHOUDEN: /40 III. PLICHTENLEER(I): /10 Sub-Totaal: /50 A B C D E p. 1

2 ZONE VOORBEHOUDEN AAN DE CORRECTOREN 3 mei Deel I I. BOEKHOUDING /40 A. ALGEMENE BOEKHOUDING /15 B. WETGEVING OP DE BOEKHOUDING EN DE JAARREKENING VAN DE ONDERNEMING + OPSTELLEN, ANALYSE EN KRITISCHE /15 BEOORDELING VAN DE JAARREKENING C. ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET FINANCIEEL BEHEER /5 D. ORGANISATIE VAN DE BOEKHOUDINGSDIENSTEN EN DE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN VAN DE ONDERNEMING /5 III. PLICHTENLEER (I) /10 TOTAAL DEEL I : /50 p. 2

3 PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003), gewijzigd bij KB van 10/08/2005 SCHRIFTELIJKE PROEF 3 MEI 2014 DEEL 1 Algemene Instructies Er zijn 2 delen voorzien voor deze schriftelijke proef : - het eerste deel zal plaatsvinden van 09u00 tot 12u00 u. (betreft vragen A tot E : boekhouding en deontologie ) - het tweede deel van 13u30 tot 16u00 u (betreft vragen F tot K : belastingen en recht) Gelieve op ELK blad van deze examenreeks uw naam, voornaam en BIBF-nummer (zie oproepingsbrief) te vermelden Enkel het gebruik van een rekenmachine, BIBF-rekeningenstelsel, de BIBF-Fiscus op zak, de BIBF-Codex (papieren versie) en een blauwe of zwarte balpen (geen potlood of rode balpen) zijn toegelaten Het niet naleven van deze bovenvermelde voorwaarden zal leiden tot het verplicht verlaten van de aula en de ongeldigheid van dit examen. Dit examen bestaat uit een reeks vragen, gegroepeerd in 3 deeldomeinen : Boekhouding (40 punten), Fiscaliteit (35 punten), Vennootschapsrecht en andere rechtstakken (25 punten) De resultaten worden toegestuurd van zodra de correctoren alle exemplaren hebben verbeterd. Dit examen (MET modelantwoorden) zal uiterlijk 15 dagen na dit examen worden gepubliceerd op Om toegelaten te worden tot het mondeling gedeelte voor het bekomen van de titel van erkend boekhouder BIBF, dient de kandidaat minstens 50% van de punten op het schriftelijk gedeelte te behalen en bovendien minstens 60 % van de punten op deeldomein boekhouden en 50% op het vak deontologie. De kandidaten erkend boekhouder fiscalist dienen bovendien minstens 60 % te behalen op het deeldomein inzake fiscaliteit (= 21 op 35 punten op deeldomein II). VEEL SUCCES!!!!!! p. 3

4 DEELDOMEIN BOEKHOUDING./40 Alle journaalposten moeten een datum en een omschrijving bevatten. De rekeningen moeten minstens uit 3 cijfers bestaan. A. ALGEMENE BOEKHOUDING /15 Vraag A. 1. /8 Gegeven : De BVBA Happy is een ontwerper en installateur van beursstanden. Vraag : Geef alle boekingen voor deze verrichtingen in N, N+1, N+2 Jaar N : de BVBA verkoopt een aantal activa : 02/03/N 05/06/N 05/07/N Verkoop machine voor euro excl. BTW Aanschaffingswaarde (N-6) : ,00 euro Afschrijving lineair 10 jaar Verkoop computer voor 2.000,00 euro excl. BTW Aanschaffingswaarde (N-4) : 4.000,00 euro Afschrijving 5 jaar degressief Verkoop vrachtwagen voor 2.000,00 euro excl. BTW Aanschaffingswaarde (N-6) : ,00 euro Afschrijving 8 jaar degressief Men wenst de meerwaarde gespreid te laten belasten. Vennootschapsbelasting : 30% Jaar N+1 Aankoop machine : ,00 euro (excl BTW ). Afschrijving 5 jaar degressief. Deze investering wordt gekozen als herinvestering. Jaar N+2 Aankoop machine ,00 euro (excl BTW ). Afschrijving 10 jaar lineair. Voor deze investering krijgt men van het gewest een kapitaalsubsidie van 2.000,00 euro. Toekenningsdatum 10/08 N+2. Storting van de subsidie op de bankrekening 25/11/N+2. p. 4

5 Ter info voor de verbeteraars Afschrijving machine lineair op 10 jaar : *10%=5.000 Afschrijving computer degressief op 05 jaar : 4.000*(20%*2) Afschrijving vrachtwagen degressief op 08 jaar : *(12,5%*2) Berekening bij verkoop van 1)geboekte afschrijvingen, 2)boekwaarde 3) meerwaarde. a) machine : lineaire afschrijving op 10 jaar 1) geboekte afschrijvingen : ,00 2) boekwaarde : = ,00 3) meerwaarde bij verkoop : ,00 ( ) b) computer : degressieve afschrijving op 5 jaar 1) geboekte afschrijvingen : 1600, , , ,00 = 4.000,00 2) boekwaarde : 0 3) meerwaarde bij verkoop : 2.000,00 c) vrachtwagen : degressieve afschrijving op 8 jaar 1) geboekte afschrijvingen : , , = ,50 2) boekwaarde : ,50 = 2.062,50 3) minwaarde bij verkoop : 62,50 ANTWOORD Jaar N 1. 02/03 Verkoop machine 400 Klanten 748/707 Verkopen VMA 451 Te betalen BTW 6.300, /06 Verkoop computer 400 Klanten 748/707 Verkopen VMA 451 Te betalen BTW 420, /07 Verkoop vrachtwagen 400 Klanten 748/707 Verkopen VMA 451 Te betalen BTW 420, /12 748/707 Verkopen VMA , Geboekte afschrijving op machines ,00 (50.000*10%=5.000*6) van N-6 tot 230 Machines 763 Meerwaarde op realisatie vaste activa , Meerwaarden op courante realisatie van vaste activa p. 5

6 Overboeking van uitgestelde belastingen (10.000*30%) 689 Overboeking naar belastingvrije reserves 1320 Belastingvrije reserves (gespreide 168/ Uitgestelde belastingen op gerealiseerde 1682 meerwaarden op materiële vaste 3.000, , , , /707 Verkopen VMA computer 2.000, Geboekte afschrijving op computer 2400 Computer 763 Meerwaarde op realisatie vaste activa 2.000, Meerwaarden op courante realisatie van vaste activa Geen gespreide taxatie mogelijk, minder dan 5 jaar bezit in het kader van een vrijwillige verkoop (Art 47, 1,2 WIB) /707 Verkopen VMA Vrachtwagen 2.000, Geboekte afschrijving vrachtwagen , Minderwaarden op realisatie vaste activa 62,50 Of 641 Minderwaarden op courante realisatie van vaste 2410 Rollend materieel ,00 Jaar N Machines , Terug te vorderen BTW 440 Leveranciers , Afschrijving op materiële vaste activa 2309 Geboekte afschrijving op materiële vaste activa (-) Belastingvrije reserves (gespreide belasting) (10.000*(20%*2))=4.000*70% 168/1682 Uitgestelde belastingen 780 Onttrekkingen aan uitgestelde 789 Onttrekkingen aan belastingvrije reserves , , , , , ,00 p. 6

7 Jaar N Machines , Terug te vorderen BTW 440 Leveranciers , /08/N+2 Bij de toekenning van de subsidies 4141 Te ontvangen subsidies 150 Kapitaalsubsidies 2.000, /11/N+2 Bij de betaling 550 Bank 4141 Te ontvangen subsidies 2.000, Afschrijving op machines 2309 Geboekte afschrijving op machines Machine N+1 en Machine N Belastingvrije reserves (gespreide belasting) (6.000*(20%*2))=2.400*70% 168/ 1682 Uitgestelde belastingen (6.000*(20%*2))= 780 Onttrekkingen aan uitgestelde 789 Onttrekkingen aan belastingvrije reserves , ,00 720, ,00 720, , In resultaat opgenomen 200,00 kapitaalsubsidies 753 Kapitaalsubsidies (2.000*10%) 200,00 Niet belaste gewestelijke subsidie p. 7

8 Vraag A. 2. /4 Gegevens a) Ontvangst op 15 juni N van het aanslagbiljet onroerende voorheffing ten bedrage van 1.120,00 voor een gebouw waarvan de NV Kwabbernoot eigenaar is b)nv Kwabbernoot huurt een gebouw van de heer Jan Konings. Conform de huurovereenkomst is NV Kwabbernoot contractueel gehouden tot betaling van de onroerende voorheffing. Op 26 juni N stuurt de heer Konings kopie van het aanslagbiljet onroerende voorheffing ten bedrage van 1.480,00 door naar NV Kwabbernoot. c) Het voordeel alle aard verbonden aan het gebruik van een bedrijfswagen wordt voor het jaar N fiscaal bepaald op 2.186,00. Dit moet nog boekhoudkundig verwerkt worden doch dit is het bedrag dat zal verschijnen op de fiscale fiches bezoldiging bedrijfsleider. d) NV Kwabbernoot ontvangt van de verzekeringsmaatschappij het vervaldagbericht voor de VAPZ-bijdrage van de bedrijfsleider voor een bedrag van 1.500,00. De vennootschap zal deze premie betalen. Vraag Geef de boekhoudkundige verwerking voor deze verrichtingen. ANTWOORD a.) 6400 Onroerende voorheffing 440 Leveranciers 1.120,00 b.) 6111 Huurlasten gebouwen 440 leveranciers 1.480,00 c.) Voordelen alle aard 746 Recuperatie van kosten bij derden - Voordelen alle aard 2.186,00 d.) 618 Premie VAPZ Bedrijfsleider 440 Leveranciers 1.500,00 p. 8

9 Vraag A. 3. /3 Gegevens Op 01 februari N ontvangt de BVBA J. EMBAL de afrekening voor het loon van haar arbeider voor de maand januari. De gegevens zijn de volgende : uurloon : 12,45 per uur Arbeidsstelsel : 5 dagen per week, 38 uur per week zijnde 7,6 u/.dag Aantal dagen : 23 dagen in januari inclusief een betaalde feestdag Tarief bedrijfsvoorheffing: 25 % Gestort voorschot : 650,00 op 15/01/N De patronale bijdragen zijn 38,25 %. De boekhouding registreert tevens een voorziening voor vakantiegeld. Het nog te betalen deel van loon wordt per bank betaald. Vraag : Geef de journaalposten vanaf 15/01/jaar N. Berekeningswijze ( Dit is louter informatief voor de verbeteraar): Basis RSZ 2.176,26*108% 2.350,36 RSZ werknemer % * 2.350,36 307,19 Belastbaar loon 2.176,26-307, ,07 Bedrijfsvoorheffing 1.869,07*25% 467,27 Netto loon 1.869,07-467, ,80 In mindering te brengen Gestort voorschot 650,00 Netto te betalen loon 751,80 RSZ werkgever 2.350,36*38,25% 899,01 Voorziening vakantiegeld 2.350,36*10,27 % 241,38 ANTWOORD Model A /01/N 4553 Te betalen bezoldigingen 550 Bank 650, /02/N berekening loon arbeider 01/N 6203 Loon arbeiders 2.176, RSZ-bijdragen werkgever 4530 Ingehouden voorheffing te storten 4540 Te betalen RSZ (307,19+899,01) 4553 Te betalen bezoldiging arbeiders 1.401,80 p. 9

10 2.-Variant 6203 Bruttoloon arbeider 2176, Lasten arbeiders 4553 Gestort voorschot 4530 Ingehouden bedrijfsvoorheffing 4540 Te betalen RSZ 4553 Netto te betalen 751, /623 Toekenning aan de voorziening voor 241,38 Vakantiegeld 241,38 Berekening vakantiegeld arbeider 01/N Te betalen bezoldiging arbeider 550 Bank 751,80 Model B /01/N 4162 Te betalen bezoldigingen 550 Bank 650, /02/N berekening loon arbeider 01/N 6203 Loon arbeiders 2.176, RSZ-bijdragen werkgever 4530 Ingehouden voorheffing te storten 4540 Te betalen RSZ 4553 Te betalen bezoldiging arbeiders 1.401,80 2.-Variant 6203 Bruttoloon arbeider 2176, Lasten arbeiders 4553 Gestort voorschot 4530 Ingehouden bedrijfsvoorheffing 4540 Te betalen RSZ 4553 Netto te betalen 751, /623 Toekenning aan de voorziening voor 241,38 Vakantiegeld 241,38 Berekening vakantiegeld arbeider 01/N Te betalen bezoldiging arbeider 4162 Gestort voorschot loon 550 Bank 751,80 p. 10

11 B. WETGEVING OP DE BOEKHOUDING EN DE JAARREKENING VAN DE ONDERNEMING + OPSTELLEN, ANALYSE EN KRITISCHE BEOORDELING VAN DE JAARREKENING Vraag B. 1. /15 /5 Gegevens De kleine vennootschap BVBA DUPONT koopt een loods aan voor ,00 - jaar N. De bijkomende kosten bedragen ,00. De waarde van het terrein vertegenwoordigt 20% van de aankoopprijs. Wetende dat de vennootschap zoveel mogelijk in kost wil nemen, dat de aankoop gedaan werd op 2 januari N, dat de prijs betaald werd via de bank, dat het afschrijvingspercentage 5% lineair dient toegepast te worden. Vraag Geef de journaalposten in boekjaar N. ANTWOORD 02/01/N 220 Terreinen ( *20%= )+ (81.000*20*=16.200) , Gebouwen ( ) 440 Leveranciers , Leveranciers 550 Bank , Uitzonderlijke afschrijving en ,00 waardevermindering op materiële V.A. Of 6302 Afschrijving op MVA , Waardevermindering op MVA 2209 Geboekte (81.000*20%) afschrijvingen op terreinen ,00 Geboekte afschrijvingen op gebouwen (81.000*80%) KB 30/01/2001: Art 28 en art 64, 4, al2 et g2 Of 220 Terreinen , Gebouwen , Erelonen notarissen , registratierechten en wettelijke Leveranciers ,00 31/12/N 6302 Afschrijvingen op materiële vaste activa 2219 Geboekte ( *5%) afschrijvingen op gebouwen ,00 p. 11

12 Louter informatief voor de verbeteraar Aankoopprijs Kosten Aanschafwaarde Afschrijvingen Aanvullende afschrijvingen Invest. Totaal Toevoeging aan afschrijvingen Gebouw 80% Terrein 20% Vraag B. 2. /5 Gegevens Een vennootschap least een personenwagen. De optieprijs bedraagt 10% van het geïnvesteerde kapitaal. Vraag : Hoe wordt deze leasing boekhoudkundig verwerkt? a) bij aangaan van de leasing b) bij ontvangst van de periodieke factuur c) welke boekingen moeten jaarlijks gebeuren op afsluitdatum d) op het einde van het contract BTW aspect mag buiten beschouwing worden gelaten. ANTWOORD a) 2520 Meubilair en rollend 172 Leasing schuld 422 Leasing schuld KT (voor het gedeelte dat binnen het jaar vervalt) + aankoopoptie boeken op orderrekeningen 050 Verplichtingen tot 051 Crediteren wegens verplichting tot aankoop Of 070 Gebruiksrechten op lange Crediteuren wegens huurgelden en vergoedingen b) 422 Leasing schuld KT 65 Intresten op 440 Leveranciers p. 12

13 c) overboeken deel schuld op LT die binnen het jaar komt te vervallen en de boeking van de afschrijving d) ofwel wordt de optie gelicht : overboeken van de 252-rekening naar de 241-rekening en inboeken van de prijs van de aankoopoptie op de 241-rekening Idem overboeken van de afschrijvingen op de 259-rekening naar de 249 rekening. De orderrekeningen afboeken 050). Ofwel wordt de optie niet gelicht : afboeken van de 2520 en 2529 rekeningen. Afboeken van de orderrekeningen 050). Indien de personenwagen nog niet volledig was afgeschreven : boekwaarde op nul brengen door aanvullende afschrijvingen 2419). p. 13

14 Vraag B. 3. /5 Hoe worden voorraden en bestellingen in uitvoering gewaardeerd? : Vul volgende tabel verder aan door een kruisje te zetten in de juiste kolom. ANTWOORD Grondstoffen (30) Hulpstoffen (31) Goederen in bewerking (32) Gereed produkt (33) Handelsgoederen (34) Onroerende goederen bestemd voor verkoop (35) Bestelling in uitvoering (37) Aanschaffingsprijs of marktwaarde indien lager x x x x Vervaardigingprijs x Vervaardigingprijs, of marktwaarde indien lager x Vervaardigingprijs volgens de vooruitgang, eventueel verhoogd met winsttoerekening x p. 14

15 C. ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET FINANCIEEL BEHEER /5 Vraag C.1 /5 Vraag : Leg uit waarom de volgende termen gebruikt worden en geef de formule 1. Solvabiliteitsratio ; 2. algemene liquiditeitsratio s ; 3. cash-flow; 4. dagen klantenkrediet. ANTWOORD : 1. Solvabiliteitsratio : Deze dienen tot evaluatie van het vermogen van de onderneming om haar verbintenissen tot terugbetaling van leningen en betalingen van intresten binnen de overeengekomen termijnen na te komen. Formule : Eigen vermogen/balanstotaal* Algemene liquiditeitsratio s: Deze dienen tot evaluatie van het vermogen van de onderneming om haar korte termijn verbintenissen na te komen. Formule : voorraden+vorderingen+liquide middelen/schulden op korte termijn/ vlottend activa/kort vreemd vermogen + overlopende rekeningen 3. Cash-flow : Vermogen tot auto-financiering, vermogen om door de eigen activiteiten financiële middelen te creëeren. (niet-kas-kosten) Formule : netto resultaat + toevoegingen afschrijvingen en voorzieningen terugname van afschrijvingen en voorzieningen + (niet-kas-opbrengsten) 4. Klantenkrediet De gemiddelde betalingstermijn van klanten : # dagen cliëntenkrediet = Openstaande vorderingen < 1 jaar (40) x 365 dagen Omzet (70) + BTW op omzet (x 12 : indien in aantal maanden cliëntenkrediet) p. 15

16 D. ORGANISATIE VAN DE BOEKHOUDING EN DE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN VAN DE ONDERNEMING. /5 Vraag D.1. /2,5 Vraag Welke zijn de bewaringstermijnen voor de documenten : - Betreffende de boekhouding - Inzake BTW. ANTWOORD Boekhouding : 7 jaar te rekenen vanaf de eerste januari na het afgesloten boekjaar (Art. 8 en 6 Wet 17/07/1975). BTW : in beginsel dezelfde termijn maar men moet rekening houden met de buitengewone termijn inzake de herziening van het recht op aftrek inzake onroerende goederen van 15 jaar. (zie art BTW-wetboek voor het bijhouden van de investeringstabel (dus m.b.t. onroerende goederen : 22 jaar) Vraag D.2. /2,5 Vraag Geef 5 registers die ingevolge het BTW-wetboek verplicht moeten worden bijgehouden? ANTWOORD De BTW-plichtigen moeten een boekhouding bijhouden die voldoende gedetailleerd en passend is voor de juiste toepassing van de BTW en de controle door de administratie. Geef 5 registers : 1) Een boek voor inkomende facturen art. 14, 2,1 ; 2) Een boek voor uitgaande facturen - art. 14, 2,2 ; 3) Een dagboek voor ontvangsten per BTW-tarief - art. 14, 2,3 ; 4) Maakloonregister (Register voor identificatie van de goederen, KB 1, art.25); 5) Enig register voor ondernemingen uit automobielsector art 28 1; 6) Register van niet-overbrengingen (overbrengingen (Artikel 54bis, 1, 1ste lid van het Wetboek Btw en artikel 23 van het Koninklijk Besluit nr. 1); 7) Tabel van bedrijfsmiddelen (herziening van het recht op aftrek op 5 jaar voor roerende goederen van 15 jaar inzake onroerende goederen - Artikel 11, 5, van het KB nr. 3); 8) Een teruggaafregister waarin alle teruggaves betreffende BTW worden ingeschreven (KB 4, art.4); 9) Jaarlijkse listing van belastingplichtige klanten (KB nr. 23 van 9 december 2009); 10) Inkoop en vergelijkingsregister (tweedehands goederen- margeregeling); p. 16

17 11) Bijzonder register van de btw schuldenaar (Art. 14 5) (= vrijstelling art.44 en landbouwregeling art.57); 12) De niet-belastingplichtige rechtspersonen moeten het boek bedoeld in 5 houden (Art. 14 6); 13) Register m.b.t. Bijzondere regeling (art. 58bis 2, 6 - elektronische diensten); 14) Lijst der intracommunautaire levering van nieuwe vervoermiddelen (KB 48, art.3); 15) Intracommunautaire opgave (Artikel 1 van het KB nr. 50,van 9 december 2009) p. 17

18 E. PLICHTENLEER /10 Geef steeds een korte toelichting bij uw antwoord en bevestig dit door de vermelding van het artikel/de artikelen van wettelijke of reglementaire bepalingen die van toepassing zijn Vraag E.1. /2 Gegevens : U bent erkend boekhouder BIBF en één van uw cliënten, een transportondernemer, contacteert u met het oog op het oprichten van een nieuwe vennootschap. Uit het gesprek dat u hierover met hem voert blijkt het volgende: - Het betreft de oprichting van een vennootschap naar Belgisch recht; - Maatschappelijke zetel te Antwerpen; - Uw cliënt en één van de oprichters worden de zaakvoerders; - De 2 oprichters/aandeelhouders zijn Roemenen, die hij niet kent; - De 2 oprichters zouden ook een inbreng in natura doen; - De oorsprong van de overige geldelijke middelen is onbekend; - Activiteit: goederenvervoer tussen Antwerpen en Roemenië. Ondanks diverse verzoeken van uwentwege slaagt u er niet om van uw cliënt informatie te bekomen nodige voor de identificatie van de aandeelhouders en al evenmin ontvangt u gegevens die toelaten de oorsprong van de geldelijke middelen te bepalen. U heeft een vermoeden dat er gelden worden witgewassen en u wil dit aangeven. Vragen: 1. Bij welk organisme dient u uw vermoeden aan te geven? 2. Gaat u uw cliënt hiervan in kennis stellen? Antwoord: 1.Aangifte bij de CFI Cel voor Financiële informatieverwerking Art 26 AWW 2. Neen - art 30 AWW p. 18

19 Vraag E.2. /2 Gegevens: U ontvangt een nieuwe cliënt, BVBA DIRECT CAR, die recent werd opgericht. Vragen: 1. Leg uit wat een permanent dossier is; 2. Maak melding van 2 elementen die in het permanent dossier van deze nieuwe cliënt worden opgenomen en die de identificatie van de cliënt betreffen. Antwoord: 1. Het permanent dossier is een bundeling van documenten dat alle informatie bevat die een economische beroepsbeoefenaar nodig heeft tijdens de uitvoering van de opdracht. Het wordt aangemaakt bij de aanvang van de opdracht en bijgehouden gedurende de gehele duur ervan Statuten van de BVBA; - Ondernemingsnummer van de BVBA; - Geboortedatum en-plaats van de mandatarissen; - Nummer identiteitskaart/paspoort van de mandatarissen Vraag E.3. /2 Gegevens: U ontvangt een potentiële cliënt in uw kantoor en bespreekt de u toevertrouwde opdracht. En legt de opdrachtbrief voor ondertekening voor. De potentiële cliënt weigert categoriek om ook maar enig document te ondertekenen en dit omdat hij van oordeel is dat de vertrouwensrelatie tussen de boekhouder en de cliënt geen papier behoeft. Vraag : Is in toepassing van de nieuwe plichtenleer dergelijke situatie mogelijk? Antwoord: Neen, art 11, 1 Reglement van plichtenleer. De externe boekhouder BIBF en zijn cliënt dienen een opdrachtbrief op te maken voorafgaand aan de uitvoering van enige prestatie. p. 19

20 Vraag E.4. /2 Gegevens : Een cliënt wil het dossier zo snel mogelijk overnemen en contacteert u met het verzoek om zijn dossier klaar te maken. Vraag : Wat is uw reactie? Gaat u zijn dossier teruggeven? Antwoord : Art 11, 3 nieuw Reglement van Plichtenleer art 11, al 3 oud Reglement van Plichtenleer. De externe boekhouder BIBF is ertoe gehouden alle boeken en bescheiden die toebehoren aan zijn cliënt, onverwijld terug te bezorgen, wanneer deze erom verzoekt. Vraag E.5. /2 Gegevens : De heer Jean DUPONT is extern stagiair boekhouder BIBF onder n en dit als natuurlijke persoon. Hij deelt volgende visitekaartjes uit. Erkend boekhouder BIBF De heer DUPONT Beste boekhouder van België!!!! 0494/ Betaal geen belastingen meer! Vraag : Verbeter dit visitekaartje in het kader van het Reglement van Plichtenleer Antwoord : Artikel 24 (nieuw) Reglement van Plichtenleer : - Naam en voornaam ; - Titel : stagiair boekhouder BIBF ; - Erkenningsnummer moet vermeld worden Artikel 23 (nieuw) Reglement van Plichtenleer: met respect voor de eerlijkheid waardigheid : dus vermeldingen als Beste boekhouder van België en betaal geen belastingen zijn te vermijden. p. 20

21 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E T F I S C A L I S T E S A G R É É S Loi du 22 avril 1999 PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 3 MEI 2014 DEEL II II. FISCALITEIT : /35 III. RECHT : /15 Sub-Totaal: /50 F. G. H. I. J. K. p. 21

22 ZONE VOORBEHOUDEN AAN DE CORRECTOREN 3 mei Deel II II. FISCALITEIT (inclusief beginselen van registratie- en successierechten alsook de beginselen inzake douane en accijnzen) /35 F. BTW /10 G. PERSONENBELASTING /10 H. VENNOOTSCHAPSBELASTING /10 I. BELASTINGSPROCEDURES /5 III. VENNOOTSCHAPSRECHT EN ANDERE RECHTSTAKKEN (II) /15 J. VENNOOTSCHAPSRECHT EN DE WETGEVING IN VERBAND MET ONDERNEMINGEN IN MOEILIJKHEDEN K. BEGINSELEN VAN HET ARBEIDS- EN SOCIAAL ZEKERHEIDSRECHT /10 /5 TOTAAL DEEL II : /50 p. 22

23 PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003), gewijzigd bij KB van 10/08/2005 SCHRIFTELIJKE PROEF 3 MEI 2014 DEEL II Algemene Instructies Er zijn 2 delen voorzien voor deze schriftelijke proef : - het eerste deel zal plaatsvinden van 09u00 tot 12u00 u. (betreft vragen A tot E : boekhouding en deontologie ) - het tweede deel van 13u30 tot 16u00 u (betreft vragen F tot K : belastingen en recht) Gelieve op ELK blad van deze examenreeks uw naam, voornaam en BIBF-nummer (zie oproepingsbrief) te vermelden Enkel het gebruik van een rekenmachine, BIBF-rekeningenstelsel, de BIBF-Fiscus op zak, de BIBF-Codex (papieren versie) en een blauwe of zwarte balpen (geen potlood of rode balpen) zijn toegelaten Het niet naleven van deze bovenvermelde voorwaarden zal leiden tot het verplicht verlaten van de aula en de ongeldigheid van dit examen. Dit examen bestaat uit een reeks vragen, gegroepeerd in 3 deeldomeinen : Boekhouding (40 punten), Fiscaliteit (35 punten), Vennootschapsrecht en andere rechtstakken (25 punten) De resultaten worden toegestuurd van zodra de correctoren alle exemplaren hebben verbeterd. Dit examen (MET modelantwoorden) zal uiterlijk 15 dagen na dit examen worden gepubliceerd op Om toegelaten te worden tot het mondeling gedeelte voor het bekomen van de titel van erkend boekhouder BIBF, dient de kandidaat minstens 50% van de punten op het schriftelijk gedeelte te behalen en bovendien minstens 60 % van de punten op deeldomein boekhouden en 50% op het vak deontologie. De kandidaten erkend boekhouder fiscalist dienen bovendien minstens 60 % te behalen op het deeldomein inzake fiscaliteit (= 21 op 35 punten op deeldomein II). VEEL SUCCES!!!!!! p. 23

24 DEELDOMEIN FISCALITEIT (inclusief beginselen van registratie- en successierechten alsook de beginselen inzake douane en accijnzen)./35 F. BTW /10 Tenzij anders aangegeven zijn de vermelde bedragen steeds exclusief BTW Vraag F. 1. /5 Gegevens Een gemengde btw-plichtige, natuurlijk persoon en indiener van maandaangiften, heeft een nieuw gebouw gekocht in 2011 met toepassing van de btw op grond + gebouwen, met ingebruikname op 1 september Waarde gebouw: Waarde grond : Hij heeft dit gebouw steeds voor 60 % gebruikt voor zijn bedrijfseconomische activiteit, welke aan de btw is onderworpen. Het ander gedeelte van het gebouw (40 %), wordt gebruikt voor zijn verzekeringsactiviteiten. Wegens economische moeilijkheden en vermindering van de activiteit, besluit hij om dit gebouw te verkopen. Daartoe opteert hij bij de btw-administratie voor de toepassing van artikel 8, 1, van het btw-wetboek en op de wijze zoals bepaald in artikel 1 van het K.B. nr. 14. Het gebouw wordt verkocht met onmiddellijke inbezitneming op 1 december 2013, onder het voornoemde btw-stelsel. Verkoopprijs gebouw : Verkoopprijs grond : Vragen: 1) Geef de roosters van de btw-aangifte met de passende bedragen bij de aankoop van het gebouw op 1 september 2011; 2) Met betrekking tot de verkoop van het gebouw op 1 december 2013, geef de volgende gegevens: a) dient er een herziening te gebeuren van de oorspronkelijk afgetrokken btw. Zo ja, geef de berekening. Zo neen, motiveer; b) hoe wordt de verkoop van het gebouw aangegeven inzake btw (welke aangifte en tegen welke datum in te dienen); c) bereken hoeveel btw er uiteindelijk moet afgedragen worden aan de btwadministratie en de uiterlijke datum van betaling. p. 24

25 ANTWOORD 1) aangerekende btw : x 21 % = aftrekbare btw : x 60 % = rooster 83 : = rooster 59 : ) a) neen, er dient geen enkele herziening te gebeuren met betrekking tot de oorspronkelijk afgetrokken btw, gezien het gebouw wordt verkocht met toepassing van de btw. b) in een bijzondere aangifte (zie artikel 2, van het K.B. nr. 14) in te dienen binnen de maand nadat de btw over de volledige maatstaf van heffing is verschuldigd geworden en dit is 31 december c) verschuldigde btw : x 21 % = aftrekbare btw : x 40 % = (niet afgetrokken bij aankoop) saldo te betalen: Dit saldo dient eveneens betaald te worden uiterlijk tegen 31 december Vraag F. 2. /5 Gegevens 1. Een Duitse fabrikant van auto s (A) verkoopt aan een Belgische concessiehouder (B) tien auto s en dit aan ,00 per stuk. B. bestemt negen van deze voertuigen voor de verkoop en één investeert hij voor gebruik in zijn zaak en dit voor 40%. 2. Na 20 maanden van gebruik verkoopt B. de geïnvesteerde wagen aan C, autohandelaar, voor 9.000,00. Deze laatste verkoopt vervolgens de wagen aan een kinesist (K) die deze voor 100 % bestemt voor beroepsmatig gebruik. Vraag Geef voor elk van de verrichtingen de toepasselijke BTW-roosters en bedragen die er moeten ingeschreven worden tengevolge van de gegeven situatie, in de aangiftes van B en K. ANTWOORD 1. BTW-aangifte van B Rooster Bedrag Rooster Bedrag Rooster Bedrag Rooster Bedrag , , , ,00 Rooster Bedrag Rooster Bedrag Rooster Bedrag Rooster Bedrag ,00 p. 25

26 Louter informatief 81 Totaal van de handelsgoederen ,00 x ,00 83 Totaal van de bedrijfsmiddelen ,00 x 40% 5.000,00 86 Totaal van de ,00 x ,00 intracommunautaire verwerving 55 Verleggingsregeling ,00 x 21% ,00 59 Aftrekbare BTW ( ,00 x 21%) + (5.000,00 x 21%) ,00 2. BTW-aangifte van B Rooster Bedrag Rooster Bedrag Rooster Bedrag , , ,00 x 40 % 3.600,00 Indien B. gebruik maakt van de mogelijkheid de belastbare basis te verminderen pro rata het investeringspercentage. BTW-aangifte van K Rooster Bedrag Rooster Bedrag Rooster Bedrag Rooster Bedrag K. is een vrijgestelde BTW-belastingplichtige en dient geen BTW-aangifte in. p. 26

27 p. 27

28 p. 28

29 G. PERSONENBELASTING /10 Vraag G.1. /4 Gegeven : de onroerende inkomsten Vraag : omcirkel het juiste antwoord 1. Het kadastraal inkomen van een onroerend goed is een geschat bedrag dat moet betaald worden. 2. Het kadastraal inkomen van een onroerend goed is een bedrag geschat op basis van de huurprijzen op 01 januari WAAR VALS WAAR VALS 3. De bruto huurinkomsten van een woning zijn belastbaar. WAAR VALS 4. De aftrek van de hypothecaire lening verschilt naargelang de lening werd aangegaan vóór of na 01 januari Een gezinswoning wordt aangekocht op en verkocht op De gerealiseerde meerwaarde bedraagt Deze meerwaarde wordt belast aan 16,5%. 6. Een echtpaar verhuurt een gemeubeld gebouw. In de geregistreerde huurovereenkomst wordt het gedeelte meubilair geschat op 10%. De eigenaar moet toch 40% van de huur aangeven als roerend inkomen. 7. Mevrouw X, weduwe sinds 2009, verhuurt een gemeubeld onroerend goed. In de niet-geregistreerde huurovereenkomst wordt het gedeelte meubilair geschat op 40%. De eigenaar, mevrouw X, moet dus als roerend inkomen aangeven, het bedrag van huur maal 40% maal 50%. 8. De heer Y koopt op 01 december 2009 zijn enige woning en gaat een hypotheciare lening aan met een looptijd van 7 jaar. Hij heeft in de PB recht op de aftrek voor de enige eigen woning. WAAR VALS WAAR VALS WAAR VALS WAAR VALS WAAR VALS p. 29

SCHRIFTELIJKE PROEF 05 MEI 2007

SCHRIFTELIJKE PROEF 05 MEI 2007 PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003), gewijzigd bij KB van 10/08/2005 SCHRIFTELIJKE PROEF Algemene Instructies

Nadere informatie

VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1

VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1 1 VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1 WETGEVING INZAKE DE JAARREKENING 15 PUNTEN Vraag 1 / 4 punten De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid XYZ heeft de volgende balans-

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 1 BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 15 oktober 2011 www.moorestephensverschelden.be WE DO MOORE. SPREKER : PETER VERSCHELDEN Bedrijfsrevisor Accountant Licentiaat in

Nadere informatie

Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen

Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen De wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 legt de VZW s een verplichte boekhouding op. 1. WAT IS EEN KLEINE VZW? Een kleine

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Basiskennis bedrijfsbeheer... 6 Inschrijving

Nadere informatie

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids Consultant p. 1 Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau INHOUD U gaat

Nadere informatie

Boekhouding van grote vzw s

Boekhouding van grote vzw s Boekhouding van grote vzw s Wordt als groot beschouwd de vereniging die meer dan één van de volgende criteria overschrijdt : vijf voltijdse werknemers, 250 000 EUR gewone ontvangsten en 1 000 000 EUR balanstotaal.

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN INHOUDSTAFEL WOORD VAN DE MINISTER...5 WOORD VOORAF WERKGROEP...6 HOOFDSTUK 1: HET BOEKHOUDKUNDIG KADER...8 1. TOEPASSINGSSFEER...8

Nadere informatie

Update en topics boekhoudwetgeving en vennootschapsrecht

Update en topics boekhoudwetgeving en vennootschapsrecht Update en topics boekhoudwetgeving en vennootschapsrecht Patrick Valckx Erkend boekhouder Bedrijfsrevisor Vennoot KPMG Fiduciaire Leuven, 19 maart 2011 Inhoud Deel 1 Adviezen in 2010-2011 van de Commissie

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting I. PRINCIPE Artikel 179 WIB: binnenlandse vennootschappen en gemeentespaarkassen Ł Drie voorwaarden in art. 2, 2,

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Onderwerp De private stichting: boekhouding, jaarrekening en controle Datum Januari 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer 1. Probleemstelling Tweedehandse goederen komen in aanmerking voor de bijzondere regeling

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U GAAT ALS ZELFSTANDIGE VAN START...? 4 BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER 5 INSCHRIJVING BIJ DE

Nadere informatie

STANDAARD REKENINGENGIDS

STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGEN GIDS 2012 Fernand Maillard Els Watzeel Auteurs Fernand MAILLARD Bedrijfsrevisor IAB Accountant Els WATZEEL IAB Accountant Belastingconsulente 12de druk, 1ste

Nadere informatie

De boekhoudwetgeving op ondernemingen in België

De boekhoudwetgeving op ondernemingen in België De boekhoudwetgeving op ondernemingen in België Patrick Valckx Erkend Boekhouder - Bedrijfsrevisor Vennoot KPMG & Partners Accountancy Brussel, 8 december 2012 Inhoud 1. Algemeen wettelijk kader - Bepalingen

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010)

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) Toelichting Om u te helpen Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) bij het invullen van deel 2 van uw aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) INDEX Aandelenopties: - toegekend

Nadere informatie

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING VOOR AANSLAGJAAR 2009 DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING... 1 VOOR AANSLAGJAAR 2009... 1 De aangifte in de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2009...

Nadere informatie

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p.1/ MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel Klasse 2 p.7/ Btw periodieke aangifte inhoud van roosters 44 en 47 opgave

Nadere informatie

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een 2012 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Duurdere verdelingsrecht van 2,5% is een feit FAQ: Doorrekenen van kosten : hoe begin je eraan? De bedrijfsrevisoren stellen voor om hun opdrachten uit te breiden

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

Homologatie diploma tandarts

Homologatie diploma tandarts Homologatie diploma tandarts De uitoefening van het beroep en het dragen van de beroepstitel zijn beschermd. Om in België het beroep van tandarts te beoefenen, moet men houder zijn van het diploma van

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Startersseminaries en bedrijfseconomische opleidingen voor nieteconomen Finance Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Algemene vergadering van vennoten en aandeelhouders

Algemene vergadering van vennoten en aandeelhouders BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Algemene vergadering van vennoten en aandeelhouders p. 5/ Een Luxemburgse SPF in het licht van de recente fiscale maatregelen p.

Nadere informatie

Voordelen van alle aard

Voordelen van alle aard Voordelen van alle aard Wettelijke basis Het Wetboek van de Inkomstenbelastingen handelt in diverse artikelen over voordelen van alle aard. In deze uiteenzetting bespreken wij enkel deze die betrekking

Nadere informatie

Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding

Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding HOOFDSTUK I TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Onderhavige regelgeving legt alle verplichtingen vast bedoeld in Art. X.3. 1 van Hoofdstuk X, Afdeling III van Onderwijsdecreet

Nadere informatie