PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 3 MEI 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 3 MEI 2014"

Transcriptie

1 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E T F I S C A L I S T E S A G R É É S Loi du 22 avril 1999 PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 3 MEI 2014 DEEL I I. BOEKHOUDEN: /40 III. PLICHTENLEER(I): /10 Sub-Totaal: /50 A B C D E p. 1

2 ZONE VOORBEHOUDEN AAN DE CORRECTOREN 3 mei Deel I I. BOEKHOUDING /40 A. ALGEMENE BOEKHOUDING /15 B. WETGEVING OP DE BOEKHOUDING EN DE JAARREKENING VAN DE ONDERNEMING + OPSTELLEN, ANALYSE EN KRITISCHE /15 BEOORDELING VAN DE JAARREKENING C. ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET FINANCIEEL BEHEER /5 D. ORGANISATIE VAN DE BOEKHOUDINGSDIENSTEN EN DE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN VAN DE ONDERNEMING /5 III. PLICHTENLEER (I) /10 TOTAAL DEEL I : /50 p. 2

3 PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003), gewijzigd bij KB van 10/08/2005 SCHRIFTELIJKE PROEF 3 MEI 2014 DEEL 1 Algemene Instructies Er zijn 2 delen voorzien voor deze schriftelijke proef : - het eerste deel zal plaatsvinden van 09u00 tot 12u00 u. (betreft vragen A tot E : boekhouding en deontologie ) - het tweede deel van 13u30 tot 16u00 u (betreft vragen F tot K : belastingen en recht) Gelieve op ELK blad van deze examenreeks uw naam, voornaam en BIBF-nummer (zie oproepingsbrief) te vermelden Enkel het gebruik van een rekenmachine, BIBF-rekeningenstelsel, de BIBF-Fiscus op zak, de BIBF-Codex (papieren versie) en een blauwe of zwarte balpen (geen potlood of rode balpen) zijn toegelaten Het niet naleven van deze bovenvermelde voorwaarden zal leiden tot het verplicht verlaten van de aula en de ongeldigheid van dit examen. Dit examen bestaat uit een reeks vragen, gegroepeerd in 3 deeldomeinen : Boekhouding (40 punten), Fiscaliteit (35 punten), Vennootschapsrecht en andere rechtstakken (25 punten) De resultaten worden toegestuurd van zodra de correctoren alle exemplaren hebben verbeterd. Dit examen (MET modelantwoorden) zal uiterlijk 15 dagen na dit examen worden gepubliceerd op Om toegelaten te worden tot het mondeling gedeelte voor het bekomen van de titel van erkend boekhouder BIBF, dient de kandidaat minstens 50% van de punten op het schriftelijk gedeelte te behalen en bovendien minstens 60 % van de punten op deeldomein boekhouden en 50% op het vak deontologie. De kandidaten erkend boekhouder fiscalist dienen bovendien minstens 60 % te behalen op het deeldomein inzake fiscaliteit (= 21 op 35 punten op deeldomein II). VEEL SUCCES!!!!!! p. 3

4 DEELDOMEIN BOEKHOUDING./40 Alle journaalposten moeten een datum en een omschrijving bevatten. De rekeningen moeten minstens uit 3 cijfers bestaan. A. ALGEMENE BOEKHOUDING /15 Vraag A. 1. /8 Gegeven : De BVBA Happy is een ontwerper en installateur van beursstanden. Vraag : Geef alle boekingen voor deze verrichtingen in N, N+1, N+2 Jaar N : de BVBA verkoopt een aantal activa : 02/03/N 05/06/N 05/07/N Verkoop machine voor euro excl. BTW Aanschaffingswaarde (N-6) : ,00 euro Afschrijving lineair 10 jaar Verkoop computer voor 2.000,00 euro excl. BTW Aanschaffingswaarde (N-4) : 4.000,00 euro Afschrijving 5 jaar degressief Verkoop vrachtwagen voor 2.000,00 euro excl. BTW Aanschaffingswaarde (N-6) : ,00 euro Afschrijving 8 jaar degressief Men wenst de meerwaarde gespreid te laten belasten. Vennootschapsbelasting : 30% Jaar N+1 Aankoop machine : ,00 euro (excl BTW ). Afschrijving 5 jaar degressief. Deze investering wordt gekozen als herinvestering. Jaar N+2 Aankoop machine ,00 euro (excl BTW ). Afschrijving 10 jaar lineair. Voor deze investering krijgt men van het gewest een kapitaalsubsidie van 2.000,00 euro. Toekenningsdatum 10/08 N+2. Storting van de subsidie op de bankrekening 25/11/N+2. p. 4

5 Ter info voor de verbeteraars Afschrijving machine lineair op 10 jaar : *10%=5.000 Afschrijving computer degressief op 05 jaar : 4.000*(20%*2) Afschrijving vrachtwagen degressief op 08 jaar : *(12,5%*2) Berekening bij verkoop van 1)geboekte afschrijvingen, 2)boekwaarde 3) meerwaarde. a) machine : lineaire afschrijving op 10 jaar 1) geboekte afschrijvingen : ,00 2) boekwaarde : = ,00 3) meerwaarde bij verkoop : ,00 ( ) b) computer : degressieve afschrijving op 5 jaar 1) geboekte afschrijvingen : 1600, , , ,00 = 4.000,00 2) boekwaarde : 0 3) meerwaarde bij verkoop : 2.000,00 c) vrachtwagen : degressieve afschrijving op 8 jaar 1) geboekte afschrijvingen : , , = ,50 2) boekwaarde : ,50 = 2.062,50 3) minwaarde bij verkoop : 62,50 ANTWOORD Jaar N 1. 02/03 Verkoop machine 400 Klanten 748/707 Verkopen VMA 451 Te betalen BTW 6.300, /06 Verkoop computer 400 Klanten 748/707 Verkopen VMA 451 Te betalen BTW 420, /07 Verkoop vrachtwagen 400 Klanten 748/707 Verkopen VMA 451 Te betalen BTW 420, /12 748/707 Verkopen VMA , Geboekte afschrijving op machines ,00 (50.000*10%=5.000*6) van N-6 tot 230 Machines 763 Meerwaarde op realisatie vaste activa , Meerwaarden op courante realisatie van vaste activa p. 5

6 Overboeking van uitgestelde belastingen (10.000*30%) 689 Overboeking naar belastingvrije reserves 1320 Belastingvrije reserves (gespreide 168/ Uitgestelde belastingen op gerealiseerde 1682 meerwaarden op materiële vaste 3.000, , , , /707 Verkopen VMA computer 2.000, Geboekte afschrijving op computer 2400 Computer 763 Meerwaarde op realisatie vaste activa 2.000, Meerwaarden op courante realisatie van vaste activa Geen gespreide taxatie mogelijk, minder dan 5 jaar bezit in het kader van een vrijwillige verkoop (Art 47, 1,2 WIB) /707 Verkopen VMA Vrachtwagen 2.000, Geboekte afschrijving vrachtwagen , Minderwaarden op realisatie vaste activa 62,50 Of 641 Minderwaarden op courante realisatie van vaste 2410 Rollend materieel ,00 Jaar N Machines , Terug te vorderen BTW 440 Leveranciers , Afschrijving op materiële vaste activa 2309 Geboekte afschrijving op materiële vaste activa (-) Belastingvrije reserves (gespreide belasting) (10.000*(20%*2))=4.000*70% 168/1682 Uitgestelde belastingen 780 Onttrekkingen aan uitgestelde 789 Onttrekkingen aan belastingvrije reserves , , , , , ,00 p. 6

7 Jaar N Machines , Terug te vorderen BTW 440 Leveranciers , /08/N+2 Bij de toekenning van de subsidies 4141 Te ontvangen subsidies 150 Kapitaalsubsidies 2.000, /11/N+2 Bij de betaling 550 Bank 4141 Te ontvangen subsidies 2.000, Afschrijving op machines 2309 Geboekte afschrijving op machines Machine N+1 en Machine N Belastingvrije reserves (gespreide belasting) (6.000*(20%*2))=2.400*70% 168/ 1682 Uitgestelde belastingen (6.000*(20%*2))= 780 Onttrekkingen aan uitgestelde 789 Onttrekkingen aan belastingvrije reserves , ,00 720, ,00 720, , In resultaat opgenomen 200,00 kapitaalsubsidies 753 Kapitaalsubsidies (2.000*10%) 200,00 Niet belaste gewestelijke subsidie p. 7

8 Vraag A. 2. /4 Gegevens a) Ontvangst op 15 juni N van het aanslagbiljet onroerende voorheffing ten bedrage van 1.120,00 voor een gebouw waarvan de NV Kwabbernoot eigenaar is b)nv Kwabbernoot huurt een gebouw van de heer Jan Konings. Conform de huurovereenkomst is NV Kwabbernoot contractueel gehouden tot betaling van de onroerende voorheffing. Op 26 juni N stuurt de heer Konings kopie van het aanslagbiljet onroerende voorheffing ten bedrage van 1.480,00 door naar NV Kwabbernoot. c) Het voordeel alle aard verbonden aan het gebruik van een bedrijfswagen wordt voor het jaar N fiscaal bepaald op 2.186,00. Dit moet nog boekhoudkundig verwerkt worden doch dit is het bedrag dat zal verschijnen op de fiscale fiches bezoldiging bedrijfsleider. d) NV Kwabbernoot ontvangt van de verzekeringsmaatschappij het vervaldagbericht voor de VAPZ-bijdrage van de bedrijfsleider voor een bedrag van 1.500,00. De vennootschap zal deze premie betalen. Vraag Geef de boekhoudkundige verwerking voor deze verrichtingen. ANTWOORD a.) 6400 Onroerende voorheffing 440 Leveranciers 1.120,00 b.) 6111 Huurlasten gebouwen 440 leveranciers 1.480,00 c.) Voordelen alle aard 746 Recuperatie van kosten bij derden - Voordelen alle aard 2.186,00 d.) 618 Premie VAPZ Bedrijfsleider 440 Leveranciers 1.500,00 p. 8

9 Vraag A. 3. /3 Gegevens Op 01 februari N ontvangt de BVBA J. EMBAL de afrekening voor het loon van haar arbeider voor de maand januari. De gegevens zijn de volgende : uurloon : 12,45 per uur Arbeidsstelsel : 5 dagen per week, 38 uur per week zijnde 7,6 u/.dag Aantal dagen : 23 dagen in januari inclusief een betaalde feestdag Tarief bedrijfsvoorheffing: 25 % Gestort voorschot : 650,00 op 15/01/N De patronale bijdragen zijn 38,25 %. De boekhouding registreert tevens een voorziening voor vakantiegeld. Het nog te betalen deel van loon wordt per bank betaald. Vraag : Geef de journaalposten vanaf 15/01/jaar N. Berekeningswijze ( Dit is louter informatief voor de verbeteraar): Basis RSZ 2.176,26*108% 2.350,36 RSZ werknemer % * 2.350,36 307,19 Belastbaar loon 2.176,26-307, ,07 Bedrijfsvoorheffing 1.869,07*25% 467,27 Netto loon 1.869,07-467, ,80 In mindering te brengen Gestort voorschot 650,00 Netto te betalen loon 751,80 RSZ werkgever 2.350,36*38,25% 899,01 Voorziening vakantiegeld 2.350,36*10,27 % 241,38 ANTWOORD Model A /01/N 4553 Te betalen bezoldigingen 550 Bank 650, /02/N berekening loon arbeider 01/N 6203 Loon arbeiders 2.176, RSZ-bijdragen werkgever 4530 Ingehouden voorheffing te storten 4540 Te betalen RSZ (307,19+899,01) 4553 Te betalen bezoldiging arbeiders 1.401,80 p. 9

10 2.-Variant 6203 Bruttoloon arbeider 2176, Lasten arbeiders 4553 Gestort voorschot 4530 Ingehouden bedrijfsvoorheffing 4540 Te betalen RSZ 4553 Netto te betalen 751, /623 Toekenning aan de voorziening voor 241,38 Vakantiegeld 241,38 Berekening vakantiegeld arbeider 01/N Te betalen bezoldiging arbeider 550 Bank 751,80 Model B /01/N 4162 Te betalen bezoldigingen 550 Bank 650, /02/N berekening loon arbeider 01/N 6203 Loon arbeiders 2.176, RSZ-bijdragen werkgever 4530 Ingehouden voorheffing te storten 4540 Te betalen RSZ 4553 Te betalen bezoldiging arbeiders 1.401,80 2.-Variant 6203 Bruttoloon arbeider 2176, Lasten arbeiders 4553 Gestort voorschot 4530 Ingehouden bedrijfsvoorheffing 4540 Te betalen RSZ 4553 Netto te betalen 751, /623 Toekenning aan de voorziening voor 241,38 Vakantiegeld 241,38 Berekening vakantiegeld arbeider 01/N Te betalen bezoldiging arbeider 4162 Gestort voorschot loon 550 Bank 751,80 p. 10

11 B. WETGEVING OP DE BOEKHOUDING EN DE JAARREKENING VAN DE ONDERNEMING + OPSTELLEN, ANALYSE EN KRITISCHE BEOORDELING VAN DE JAARREKENING Vraag B. 1. /15 /5 Gegevens De kleine vennootschap BVBA DUPONT koopt een loods aan voor ,00 - jaar N. De bijkomende kosten bedragen ,00. De waarde van het terrein vertegenwoordigt 20% van de aankoopprijs. Wetende dat de vennootschap zoveel mogelijk in kost wil nemen, dat de aankoop gedaan werd op 2 januari N, dat de prijs betaald werd via de bank, dat het afschrijvingspercentage 5% lineair dient toegepast te worden. Vraag Geef de journaalposten in boekjaar N. ANTWOORD 02/01/N 220 Terreinen ( *20%= )+ (81.000*20*=16.200) , Gebouwen ( ) 440 Leveranciers , Leveranciers 550 Bank , Uitzonderlijke afschrijving en ,00 waardevermindering op materiële V.A. Of 6302 Afschrijving op MVA , Waardevermindering op MVA 2209 Geboekte (81.000*20%) afschrijvingen op terreinen ,00 Geboekte afschrijvingen op gebouwen (81.000*80%) KB 30/01/2001: Art 28 en art 64, 4, al2 et g2 Of 220 Terreinen , Gebouwen , Erelonen notarissen , registratierechten en wettelijke Leveranciers ,00 31/12/N 6302 Afschrijvingen op materiële vaste activa 2219 Geboekte ( *5%) afschrijvingen op gebouwen ,00 p. 11

12 Louter informatief voor de verbeteraar Aankoopprijs Kosten Aanschafwaarde Afschrijvingen Aanvullende afschrijvingen Invest. Totaal Toevoeging aan afschrijvingen Gebouw 80% Terrein 20% Vraag B. 2. /5 Gegevens Een vennootschap least een personenwagen. De optieprijs bedraagt 10% van het geïnvesteerde kapitaal. Vraag : Hoe wordt deze leasing boekhoudkundig verwerkt? a) bij aangaan van de leasing b) bij ontvangst van de periodieke factuur c) welke boekingen moeten jaarlijks gebeuren op afsluitdatum d) op het einde van het contract BTW aspect mag buiten beschouwing worden gelaten. ANTWOORD a) 2520 Meubilair en rollend 172 Leasing schuld 422 Leasing schuld KT (voor het gedeelte dat binnen het jaar vervalt) + aankoopoptie boeken op orderrekeningen 050 Verplichtingen tot 051 Crediteren wegens verplichting tot aankoop Of 070 Gebruiksrechten op lange Crediteuren wegens huurgelden en vergoedingen b) 422 Leasing schuld KT 65 Intresten op 440 Leveranciers p. 12

13 c) overboeken deel schuld op LT die binnen het jaar komt te vervallen en de boeking van de afschrijving d) ofwel wordt de optie gelicht : overboeken van de 252-rekening naar de 241-rekening en inboeken van de prijs van de aankoopoptie op de 241-rekening Idem overboeken van de afschrijvingen op de 259-rekening naar de 249 rekening. De orderrekeningen afboeken 050). Ofwel wordt de optie niet gelicht : afboeken van de 2520 en 2529 rekeningen. Afboeken van de orderrekeningen 050). Indien de personenwagen nog niet volledig was afgeschreven : boekwaarde op nul brengen door aanvullende afschrijvingen 2419). p. 13

14 Vraag B. 3. /5 Hoe worden voorraden en bestellingen in uitvoering gewaardeerd? : Vul volgende tabel verder aan door een kruisje te zetten in de juiste kolom. ANTWOORD Grondstoffen (30) Hulpstoffen (31) Goederen in bewerking (32) Gereed produkt (33) Handelsgoederen (34) Onroerende goederen bestemd voor verkoop (35) Bestelling in uitvoering (37) Aanschaffingsprijs of marktwaarde indien lager x x x x Vervaardigingprijs x Vervaardigingprijs, of marktwaarde indien lager x Vervaardigingprijs volgens de vooruitgang, eventueel verhoogd met winsttoerekening x p. 14

15 C. ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET FINANCIEEL BEHEER /5 Vraag C.1 /5 Vraag : Leg uit waarom de volgende termen gebruikt worden en geef de formule 1. Solvabiliteitsratio ; 2. algemene liquiditeitsratio s ; 3. cash-flow; 4. dagen klantenkrediet. ANTWOORD : 1. Solvabiliteitsratio : Deze dienen tot evaluatie van het vermogen van de onderneming om haar verbintenissen tot terugbetaling van leningen en betalingen van intresten binnen de overeengekomen termijnen na te komen. Formule : Eigen vermogen/balanstotaal* Algemene liquiditeitsratio s: Deze dienen tot evaluatie van het vermogen van de onderneming om haar korte termijn verbintenissen na te komen. Formule : voorraden+vorderingen+liquide middelen/schulden op korte termijn/ vlottend activa/kort vreemd vermogen + overlopende rekeningen 3. Cash-flow : Vermogen tot auto-financiering, vermogen om door de eigen activiteiten financiële middelen te creëeren. (niet-kas-kosten) Formule : netto resultaat + toevoegingen afschrijvingen en voorzieningen terugname van afschrijvingen en voorzieningen + (niet-kas-opbrengsten) 4. Klantenkrediet De gemiddelde betalingstermijn van klanten : # dagen cliëntenkrediet = Openstaande vorderingen < 1 jaar (40) x 365 dagen Omzet (70) + BTW op omzet (x 12 : indien in aantal maanden cliëntenkrediet) p. 15

16 D. ORGANISATIE VAN DE BOEKHOUDING EN DE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN VAN DE ONDERNEMING. /5 Vraag D.1. /2,5 Vraag Welke zijn de bewaringstermijnen voor de documenten : - Betreffende de boekhouding - Inzake BTW. ANTWOORD Boekhouding : 7 jaar te rekenen vanaf de eerste januari na het afgesloten boekjaar (Art. 8 en 6 Wet 17/07/1975). BTW : in beginsel dezelfde termijn maar men moet rekening houden met de buitengewone termijn inzake de herziening van het recht op aftrek inzake onroerende goederen van 15 jaar. (zie art BTW-wetboek voor het bijhouden van de investeringstabel (dus m.b.t. onroerende goederen : 22 jaar) Vraag D.2. /2,5 Vraag Geef 5 registers die ingevolge het BTW-wetboek verplicht moeten worden bijgehouden? ANTWOORD De BTW-plichtigen moeten een boekhouding bijhouden die voldoende gedetailleerd en passend is voor de juiste toepassing van de BTW en de controle door de administratie. Geef 5 registers : 1) Een boek voor inkomende facturen art. 14, 2,1 ; 2) Een boek voor uitgaande facturen - art. 14, 2,2 ; 3) Een dagboek voor ontvangsten per BTW-tarief - art. 14, 2,3 ; 4) Maakloonregister (Register voor identificatie van de goederen, KB 1, art.25); 5) Enig register voor ondernemingen uit automobielsector art 28 1; 6) Register van niet-overbrengingen (overbrengingen (Artikel 54bis, 1, 1ste lid van het Wetboek Btw en artikel 23 van het Koninklijk Besluit nr. 1); 7) Tabel van bedrijfsmiddelen (herziening van het recht op aftrek op 5 jaar voor roerende goederen van 15 jaar inzake onroerende goederen - Artikel 11, 5, van het KB nr. 3); 8) Een teruggaafregister waarin alle teruggaves betreffende BTW worden ingeschreven (KB 4, art.4); 9) Jaarlijkse listing van belastingplichtige klanten (KB nr. 23 van 9 december 2009); 10) Inkoop en vergelijkingsregister (tweedehands goederen- margeregeling); p. 16

17 11) Bijzonder register van de btw schuldenaar (Art. 14 5) (= vrijstelling art.44 en landbouwregeling art.57); 12) De niet-belastingplichtige rechtspersonen moeten het boek bedoeld in 5 houden (Art. 14 6); 13) Register m.b.t. Bijzondere regeling (art. 58bis 2, 6 - elektronische diensten); 14) Lijst der intracommunautaire levering van nieuwe vervoermiddelen (KB 48, art.3); 15) Intracommunautaire opgave (Artikel 1 van het KB nr. 50,van 9 december 2009) p. 17

18 E. PLICHTENLEER /10 Geef steeds een korte toelichting bij uw antwoord en bevestig dit door de vermelding van het artikel/de artikelen van wettelijke of reglementaire bepalingen die van toepassing zijn Vraag E.1. /2 Gegevens : U bent erkend boekhouder BIBF en één van uw cliënten, een transportondernemer, contacteert u met het oog op het oprichten van een nieuwe vennootschap. Uit het gesprek dat u hierover met hem voert blijkt het volgende: - Het betreft de oprichting van een vennootschap naar Belgisch recht; - Maatschappelijke zetel te Antwerpen; - Uw cliënt en één van de oprichters worden de zaakvoerders; - De 2 oprichters/aandeelhouders zijn Roemenen, die hij niet kent; - De 2 oprichters zouden ook een inbreng in natura doen; - De oorsprong van de overige geldelijke middelen is onbekend; - Activiteit: goederenvervoer tussen Antwerpen en Roemenië. Ondanks diverse verzoeken van uwentwege slaagt u er niet om van uw cliënt informatie te bekomen nodige voor de identificatie van de aandeelhouders en al evenmin ontvangt u gegevens die toelaten de oorsprong van de geldelijke middelen te bepalen. U heeft een vermoeden dat er gelden worden witgewassen en u wil dit aangeven. Vragen: 1. Bij welk organisme dient u uw vermoeden aan te geven? 2. Gaat u uw cliënt hiervan in kennis stellen? Antwoord: 1.Aangifte bij de CFI Cel voor Financiële informatieverwerking Art 26 AWW 2. Neen - art 30 AWW p. 18

19 Vraag E.2. /2 Gegevens: U ontvangt een nieuwe cliënt, BVBA DIRECT CAR, die recent werd opgericht. Vragen: 1. Leg uit wat een permanent dossier is; 2. Maak melding van 2 elementen die in het permanent dossier van deze nieuwe cliënt worden opgenomen en die de identificatie van de cliënt betreffen. Antwoord: 1. Het permanent dossier is een bundeling van documenten dat alle informatie bevat die een economische beroepsbeoefenaar nodig heeft tijdens de uitvoering van de opdracht. Het wordt aangemaakt bij de aanvang van de opdracht en bijgehouden gedurende de gehele duur ervan Statuten van de BVBA; - Ondernemingsnummer van de BVBA; - Geboortedatum en-plaats van de mandatarissen; - Nummer identiteitskaart/paspoort van de mandatarissen Vraag E.3. /2 Gegevens: U ontvangt een potentiële cliënt in uw kantoor en bespreekt de u toevertrouwde opdracht. En legt de opdrachtbrief voor ondertekening voor. De potentiële cliënt weigert categoriek om ook maar enig document te ondertekenen en dit omdat hij van oordeel is dat de vertrouwensrelatie tussen de boekhouder en de cliënt geen papier behoeft. Vraag : Is in toepassing van de nieuwe plichtenleer dergelijke situatie mogelijk? Antwoord: Neen, art 11, 1 Reglement van plichtenleer. De externe boekhouder BIBF en zijn cliënt dienen een opdrachtbrief op te maken voorafgaand aan de uitvoering van enige prestatie. p. 19

20 Vraag E.4. /2 Gegevens : Een cliënt wil het dossier zo snel mogelijk overnemen en contacteert u met het verzoek om zijn dossier klaar te maken. Vraag : Wat is uw reactie? Gaat u zijn dossier teruggeven? Antwoord : Art 11, 3 nieuw Reglement van Plichtenleer art 11, al 3 oud Reglement van Plichtenleer. De externe boekhouder BIBF is ertoe gehouden alle boeken en bescheiden die toebehoren aan zijn cliënt, onverwijld terug te bezorgen, wanneer deze erom verzoekt. Vraag E.5. /2 Gegevens : De heer Jean DUPONT is extern stagiair boekhouder BIBF onder n en dit als natuurlijke persoon. Hij deelt volgende visitekaartjes uit. Erkend boekhouder BIBF De heer DUPONT Beste boekhouder van België!!!! 0494/ Betaal geen belastingen meer! Vraag : Verbeter dit visitekaartje in het kader van het Reglement van Plichtenleer Antwoord : Artikel 24 (nieuw) Reglement van Plichtenleer : - Naam en voornaam ; - Titel : stagiair boekhouder BIBF ; - Erkenningsnummer moet vermeld worden Artikel 23 (nieuw) Reglement van Plichtenleer: met respect voor de eerlijkheid waardigheid : dus vermeldingen als Beste boekhouder van België en betaal geen belastingen zijn te vermijden. p. 20

21 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E T F I S C A L I S T E S A G R É É S Loi du 22 avril 1999 PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 3 MEI 2014 DEEL II II. FISCALITEIT : /35 III. RECHT : /15 Sub-Totaal: /50 F. G. H. I. J. K. p. 21

22 ZONE VOORBEHOUDEN AAN DE CORRECTOREN 3 mei Deel II II. FISCALITEIT (inclusief beginselen van registratie- en successierechten alsook de beginselen inzake douane en accijnzen) /35 F. BTW /10 G. PERSONENBELASTING /10 H. VENNOOTSCHAPSBELASTING /10 I. BELASTINGSPROCEDURES /5 III. VENNOOTSCHAPSRECHT EN ANDERE RECHTSTAKKEN (II) /15 J. VENNOOTSCHAPSRECHT EN DE WETGEVING IN VERBAND MET ONDERNEMINGEN IN MOEILIJKHEDEN K. BEGINSELEN VAN HET ARBEIDS- EN SOCIAAL ZEKERHEIDSRECHT /10 /5 TOTAAL DEEL II : /50 p. 22

23 PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003), gewijzigd bij KB van 10/08/2005 SCHRIFTELIJKE PROEF 3 MEI 2014 DEEL II Algemene Instructies Er zijn 2 delen voorzien voor deze schriftelijke proef : - het eerste deel zal plaatsvinden van 09u00 tot 12u00 u. (betreft vragen A tot E : boekhouding en deontologie ) - het tweede deel van 13u30 tot 16u00 u (betreft vragen F tot K : belastingen en recht) Gelieve op ELK blad van deze examenreeks uw naam, voornaam en BIBF-nummer (zie oproepingsbrief) te vermelden Enkel het gebruik van een rekenmachine, BIBF-rekeningenstelsel, de BIBF-Fiscus op zak, de BIBF-Codex (papieren versie) en een blauwe of zwarte balpen (geen potlood of rode balpen) zijn toegelaten Het niet naleven van deze bovenvermelde voorwaarden zal leiden tot het verplicht verlaten van de aula en de ongeldigheid van dit examen. Dit examen bestaat uit een reeks vragen, gegroepeerd in 3 deeldomeinen : Boekhouding (40 punten), Fiscaliteit (35 punten), Vennootschapsrecht en andere rechtstakken (25 punten) De resultaten worden toegestuurd van zodra de correctoren alle exemplaren hebben verbeterd. Dit examen (MET modelantwoorden) zal uiterlijk 15 dagen na dit examen worden gepubliceerd op Om toegelaten te worden tot het mondeling gedeelte voor het bekomen van de titel van erkend boekhouder BIBF, dient de kandidaat minstens 50% van de punten op het schriftelijk gedeelte te behalen en bovendien minstens 60 % van de punten op deeldomein boekhouden en 50% op het vak deontologie. De kandidaten erkend boekhouder fiscalist dienen bovendien minstens 60 % te behalen op het deeldomein inzake fiscaliteit (= 21 op 35 punten op deeldomein II). VEEL SUCCES!!!!!! p. 23

24 DEELDOMEIN FISCALITEIT (inclusief beginselen van registratie- en successierechten alsook de beginselen inzake douane en accijnzen)./35 F. BTW /10 Tenzij anders aangegeven zijn de vermelde bedragen steeds exclusief BTW Vraag F. 1. /5 Gegevens Een gemengde btw-plichtige, natuurlijk persoon en indiener van maandaangiften, heeft een nieuw gebouw gekocht in 2011 met toepassing van de btw op grond + gebouwen, met ingebruikname op 1 september Waarde gebouw: Waarde grond : Hij heeft dit gebouw steeds voor 60 % gebruikt voor zijn bedrijfseconomische activiteit, welke aan de btw is onderworpen. Het ander gedeelte van het gebouw (40 %), wordt gebruikt voor zijn verzekeringsactiviteiten. Wegens economische moeilijkheden en vermindering van de activiteit, besluit hij om dit gebouw te verkopen. Daartoe opteert hij bij de btw-administratie voor de toepassing van artikel 8, 1, van het btw-wetboek en op de wijze zoals bepaald in artikel 1 van het K.B. nr. 14. Het gebouw wordt verkocht met onmiddellijke inbezitneming op 1 december 2013, onder het voornoemde btw-stelsel. Verkoopprijs gebouw : Verkoopprijs grond : Vragen: 1) Geef de roosters van de btw-aangifte met de passende bedragen bij de aankoop van het gebouw op 1 september 2011; 2) Met betrekking tot de verkoop van het gebouw op 1 december 2013, geef de volgende gegevens: a) dient er een herziening te gebeuren van de oorspronkelijk afgetrokken btw. Zo ja, geef de berekening. Zo neen, motiveer; b) hoe wordt de verkoop van het gebouw aangegeven inzake btw (welke aangifte en tegen welke datum in te dienen); c) bereken hoeveel btw er uiteindelijk moet afgedragen worden aan de btwadministratie en de uiterlijke datum van betaling. p. 24

25 ANTWOORD 1) aangerekende btw : x 21 % = aftrekbare btw : x 60 % = rooster 83 : = rooster 59 : ) a) neen, er dient geen enkele herziening te gebeuren met betrekking tot de oorspronkelijk afgetrokken btw, gezien het gebouw wordt verkocht met toepassing van de btw. b) in een bijzondere aangifte (zie artikel 2, van het K.B. nr. 14) in te dienen binnen de maand nadat de btw over de volledige maatstaf van heffing is verschuldigd geworden en dit is 31 december c) verschuldigde btw : x 21 % = aftrekbare btw : x 40 % = (niet afgetrokken bij aankoop) saldo te betalen: Dit saldo dient eveneens betaald te worden uiterlijk tegen 31 december Vraag F. 2. /5 Gegevens 1. Een Duitse fabrikant van auto s (A) verkoopt aan een Belgische concessiehouder (B) tien auto s en dit aan ,00 per stuk. B. bestemt negen van deze voertuigen voor de verkoop en één investeert hij voor gebruik in zijn zaak en dit voor 40%. 2. Na 20 maanden van gebruik verkoopt B. de geïnvesteerde wagen aan C, autohandelaar, voor 9.000,00. Deze laatste verkoopt vervolgens de wagen aan een kinesist (K) die deze voor 100 % bestemt voor beroepsmatig gebruik. Vraag Geef voor elk van de verrichtingen de toepasselijke BTW-roosters en bedragen die er moeten ingeschreven worden tengevolge van de gegeven situatie, in de aangiftes van B en K. ANTWOORD 1. BTW-aangifte van B Rooster Bedrag Rooster Bedrag Rooster Bedrag Rooster Bedrag , , , ,00 Rooster Bedrag Rooster Bedrag Rooster Bedrag Rooster Bedrag ,00 p. 25

26 Louter informatief 81 Totaal van de handelsgoederen ,00 x ,00 83 Totaal van de bedrijfsmiddelen ,00 x 40% 5.000,00 86 Totaal van de ,00 x ,00 intracommunautaire verwerving 55 Verleggingsregeling ,00 x 21% ,00 59 Aftrekbare BTW ( ,00 x 21%) + (5.000,00 x 21%) ,00 2. BTW-aangifte van B Rooster Bedrag Rooster Bedrag Rooster Bedrag , , ,00 x 40 % 3.600,00 Indien B. gebruik maakt van de mogelijkheid de belastbare basis te verminderen pro rata het investeringspercentage. BTW-aangifte van K Rooster Bedrag Rooster Bedrag Rooster Bedrag Rooster Bedrag K. is een vrijgestelde BTW-belastingplichtige en dient geen BTW-aangifte in. p. 26

27 p. 27

28 p. 28

29 G. PERSONENBELASTING /10 Vraag G.1. /4 Gegeven : de onroerende inkomsten Vraag : omcirkel het juiste antwoord 1. Het kadastraal inkomen van een onroerend goed is een geschat bedrag dat moet betaald worden. 2. Het kadastraal inkomen van een onroerend goed is een bedrag geschat op basis van de huurprijzen op 01 januari WAAR VALS WAAR VALS 3. De bruto huurinkomsten van een woning zijn belastbaar. WAAR VALS 4. De aftrek van de hypothecaire lening verschilt naargelang de lening werd aangegaan vóór of na 01 januari Een gezinswoning wordt aangekocht op en verkocht op De gerealiseerde meerwaarde bedraagt Deze meerwaarde wordt belast aan 16,5%. 6. Een echtpaar verhuurt een gemeubeld gebouw. In de geregistreerde huurovereenkomst wordt het gedeelte meubilair geschat op 10%. De eigenaar moet toch 40% van de huur aangeven als roerend inkomen. 7. Mevrouw X, weduwe sinds 2009, verhuurt een gemeubeld onroerend goed. In de niet-geregistreerde huurovereenkomst wordt het gedeelte meubilair geschat op 40%. De eigenaar, mevrouw X, moet dus als roerend inkomen aangeven, het bedrag van huur maal 40% maal 50%. 8. De heer Y koopt op 01 december 2009 zijn enige woning en gaat een hypotheciare lening aan met een looptijd van 7 jaar. Hij heeft in de PB recht op de aftrek voor de enige eigen woning. WAAR VALS WAAR VALS WAAR VALS WAAR VALS WAAR VALS p. 29

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 3 MEI 2014

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 3 MEI 2014 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 29 NOVEMBER 2014

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 29 NOVEMBER 2014 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 19 NOVEMBER 2011

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 19 NOVEMBER 2011 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E

Nadere informatie

Boekhouding. boekhouding 1

Boekhouding. boekhouding 1 Boekhouding boekhouding 1 Welke boekhouding? Natuurlijke personen - werknemers kunstenaars - zelfstandigen Feitelijke vereniging Handelsvennootschappen VZW s boekhouding 2 Werknemer kunstenaar Geen boekhoudverplichting

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 24 NOVEMBER 2012

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 24 NOVEMBER 2012 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 2 MEI 2015

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 2 MEI 2015 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 16 NOVEMBER 2013

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 16 NOVEMBER 2013 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

Bij de aankoop voor 125.000,00 EUR in 2003 van een onroerend goed heeft de vennootschap geboekt :

Bij de aankoop voor 125.000,00 EUR in 2003 van een onroerend goed heeft de vennootschap geboekt : Algemene herhalingsoefening NV BRUG Samenstelling en evolutie rekening kapitaal : De NV Brug werd in 1935 opgericht met een in geld gestort kapitaal van 25.000,00 EUR. In 1987 werd het kapitaal verhoogd

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Cf. KB van 19 december 2003 & KB van 18 december 2012 1 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Fondsen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN WOORD VOORAF... OVER DE AUTEURS... v vii HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1 INLEIDING... 2 2 DE BALANS... 3 2.1 Ondernemingsmiddelen of activa... 4 2.2 Ondernemingsbronnen of passiva...

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S.

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) SCHRIFTELIJK EXAMEN VAN 17 MEI 2003 de vragen DEELDOMEIN BOEKHOUDING

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen HOOFDSTUK 3 Geldbeleggingen Blz. 405 tot 417 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. OPRIHTINGSKOSTEN 20 I. KAPITAAL 10 II. IMMATERIËLE VASTE ATIVA 21 A. Geplaatst kapitaal 100 III. MATERIËLE VASTE ATIVA

Nadere informatie

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Inleiding Investeringsreserve We kennen de investeringsreserve die een vennootschap

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 12 MEI 2012

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 12 MEI 2012 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E

Nadere informatie

Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2009

Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2009 Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2009 NV KIKKERHOF BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA 20/28 478 145,00 314 750,00 Materiële vaste activa 5.1.2

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

INBRENG IN NATURA OPDRACHT

INBRENG IN NATURA OPDRACHT Op te vragen gegevens bij inbreng in natura - Blz 1 INBRENG IN NATURA OPDRACHT De bedoeling van deze opdracht bestaat erin de beschrijving van de inbreng in natura, de methoden van waardering, zoals die

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) DE VRAGEN

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) DE VRAGEN BIBF PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) Schriftelijke proef van 30 april 2005 DE VRAGEN DEELDOMEIN BOEKHOUDING

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

Prof. dr. Stijn Goeminne, Faculteit Economie & Bedrijfskunde, Universiteit Gent

Prof. dr. Stijn Goeminne, Faculteit Economie & Bedrijfskunde, Universiteit Gent De boekhoudkundige verwerking van uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij kapitaalsubsidies Prof. dr. Stijn Goeminne, Faculteit Economie

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 02/10/2013 BE 0830.513.208 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13616.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DIAMOND VAULT Naamloze vennootschap Adres: SCHUPSTRAAT Nr: 1-7 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM BROUWERIJ LIEFMANS NV 0400.228.136 Juridische status : Faillissement Juridische vorm : NV Wontergemstraat, 42 8720 - DENTERGEM NACE code : 11050 - Vervaardiging van bier Het bedrijf komt NIET voor op de

Nadere informatie

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal Algemene herhalingsoefening NV BRUG : Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal 1935 Oprichting

Nadere informatie

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen PB éénmanszaken Aanslagjaar 2019 Stopzettingsmeerwaarde Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen Niet voor overstap naar vennootschap, huidige

Nadere informatie

VRAGENLIJST ACCOUNTANT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2003

VRAGENLIJST ACCOUNTANT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2003 VRAGENLIJST ACCOUNTANT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2003 VENNOOTSCHAPSBELASTING 10 punten Beschrijf de vijf belangrijkste maatregelen die de regering heeft goedgekeurd in de wet van 24/12/2002 tot hervorming van

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Rooster 00 - Verkoop van goederen tegen 0-tarief: dagbladen, tijdschriften, pre-paid telefoonkaarten, recuperatiestoffen, tabaksfabrikaten.

Nadere informatie

Oefening vennootschapsbelasting AJ 2017 (boekjaar te paard)

Oefening vennootschapsbelasting AJ 2017 (boekjaar te paard) Oefening vennootschapsbelasting AJ 2017 (boekjaar te paard) BVBA TESTA ( BALANS VAN 30-06-2017 NA RESULTAATVERWERKING) ACTIVA Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA 20/28 476.405,00 462.495,00 Materiële

Nadere informatie

QUASI-INBRENG OPDRACHT

QUASI-INBRENG OPDRACHT Op te vragen gegevens bij quasi-inbreng - Blz 1 QUASI-INBRENG OPDRACHT De bedoeling van deze opdracht bestaat erin de beschrijving van de vermogensbestanddelen die de vennootschap overweegt te verkrijgen,

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

OPDRACHTBRIEF. in deze overeenkomst de beroepsbeoefenaar genoemd,

OPDRACHTBRIEF. in deze overeenkomst de beroepsbeoefenaar genoemd, Tussen de ondergetekenden: OPDRACHTBRIEF Naam +Voornaam IAB - erkenningsnummer Nat.Nr. Kantoor houdende te Stationsstraat 1 te 3520 Zonhoven Als mandataris van Coda Boekhouders en Fiscalisten BVBA Met

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

Aanslagjaar Inkomsten 2015

Aanslagjaar Inkomsten 2015 Aanslagjaar 2017 - Inkomsten 2015 Teneinde uw aangifte zo voordelig mogelijk in te vullen, vragen wij u volgende vragenlijst aandachtig te lezen en VOLLEDIG in te vullen. Ontbrekende elementen kunnen de

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent Aangeboden door Gespreid te belasten verwezenlijkte meerwaarden 1. Begrippen Het betreft hier meerwaarden op immateriële of materiële vaste activa (art. 47 W.I.B. 1992) met als voorwaarde dat een bedrag,

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Tenslotte dient de werkgever het validatieboek in te vullen. Dit kan elektronisch gebeuren.

Tenslotte dient de werkgever het validatieboek in te vullen. Dit kan elektronisch gebeuren. Kmo-kalender - december 2013 Samengesteld door de studiedienst van Deloitte Fiduciaire Kmo-kalender. Week Datum 1 Administratieve verplichting 2 Bestemming 49 02.12.2013 Tijdelijke werkloosheid Overhandiging

Nadere informatie

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S.

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. BIBF PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) SCHRIFTELIJK EXAMEN VAN 20 NOVEMBER 2004 DE VRAGEN DEELDOMEIN BOEKHOUDING

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Advies van 10 november 2010

Advies van 10 november 2010 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2010/17 - Boekhoudkundige verwerking van subsidies, schenkingen en legaten in natura in de jaarrekening van begunstigde grote en zeer grote verenigingen

Nadere informatie

Afsluitverrichtingen D C 57.016.188 59.452.800

Afsluitverrichtingen D C 57.016.188 59.452.800 Afsluitverrichtingen D C 57.016.188 59.452.800 1 604 000 Aankoop handelsgoederen 64.000 64.000 411 000 Aftrekbare BTW op aankopen 3.840 418 000 Borchtochten leeggoed 1.500 440 000 a/ Leveranciers 69.340

Nadere informatie

Schriftelijke proef van 19 november 2005 DE VRAGEN DEELDOMEIN BOEKHOUDING A. ALGEMENE BOEKHOUDING /15

Schriftelijke proef van 19 november 2005 DE VRAGEN DEELDOMEIN BOEKHOUDING A. ALGEMENE BOEKHOUDING /15 BIBF PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003), gewijzigd bij KB van 10 augustus 2005 Schriftelijke proef van 19

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN - De boekhoudkundige verwerking van de inbreng van een bedrijfstak 1 of van een algemeenheid van goederen Trefwoorden Advies van 16 december 2009 Continuiteitbeginsel

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS Fiscale aspecten van de vergoeding van officials Jan LAMMENS Vooraf: vrijwilligersvergoedingen Niet het voorwerp van vanavond want beperkte mogelijkheden tot vergoeding Principes - Gelegenheidswerk voor

Nadere informatie

Boekingsfiche 5301 Overdracht onroerend goed van gemeente aan AGB met BTW-recuperatie.xlsx

Boekingsfiche 5301 Overdracht onroerend goed van gemeente aan AGB met BTW-recuperatie.xlsx Deel 1: Omschrijving van de verrichtingen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 De gemeente bouwt een sporthal met een totale bouwkost van 6.050.000 euro, waarvan 1.050.000 BTW. Na voltooing van de bouwwerken

Nadere informatie

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen De uitreiking van de factuur, vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is geen oorzaak

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2015

Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2015 Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2015 BVBA HUGELIER Codes Boekjaar 31.12.2014 Vorig boekjaar 31.12.2013 ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 518.900,00 532.525,00 III. Materiële vaste activa 22/27 436.400,00

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 24 NOVEMBER 2012

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 24 NOVEMBER 2012 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E

Nadere informatie

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 MOBIFIS_DO_13001.book Page 3 Thursday, May 2, 2013 8:54 AM INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2015 - inkomstenjaar 2014 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 BALANS VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingkosten 20 I Immateriële vaste activa 21 Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

Tenslotte dient de werkgever het validatieboek in te vullen. Dit kan elektronisch gebeuren.

Tenslotte dient de werkgever het validatieboek in te vullen. Dit kan elektronisch gebeuren. Kmo-kalender - december 2016 Samengesteld door de studiedienst van Deloitte Fiduciaire Kmo-kalender. Week Datum 1 Administratieve verplichting 2 Bestemming 49 01.12.2016 Tijdelijke werkloosheid Overhandiging

Nadere informatie

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud 1. Vergelijking eenmanszaak en vennootschap... 2 1.1 Tarieven personenbelasting... 2 1.2 Tarieven vennootschapsbelasting... 2 1.3 Sociale bijdrage...

Nadere informatie

Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap

Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap 1. Onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap Bij een onroerende leasing krijgt de patrimoniumvennootschap

Nadere informatie

DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje.

DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje. DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje. Iven De Hoon DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER 2 INLEIDING 2 Wat bedoelt men met aftrekbare beroepskosten? 3 Wat zijn zoal belangrijke beroepskosten?

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De verplichting tot indiening van een bijzondere btw-aangifte (formulier nr. 629) is opgenomen in artikel 53ter van het Btw-Wetboek. Deze aangifte

Nadere informatie

Notionele intrestaftrek

Notionele intrestaftrek Notionele intrestaftrek Vanaf aanslagjaar 2007 geeft de regering een nieuw fiscaal geschenk aan alle vennootschappen, namelijk de notionele intrestaftrek. Praktisch zal er een percentage op het eigen vermogen

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten Advies van 7 november 2012 I. Onderwerp van het advies 1. In het artikel 31, 1 van de Vierde Europese Richtlijn

Nadere informatie

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21 Inhoud Woord vooraf 5 DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19 Inleiding 21 Hoofdstuk 1 De balans 25 1 Inleiding 25 2 De balans: actief = passief 26 3 Indeling van de balans in rubrieken 28 3.1 De indeling

Nadere informatie

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00 Financieel plan Naam: Adres: Telefoon: Email: michiel decavel bieststraat, 86, 86 8560 WEVELGEM decavele@hotmail.com Overzicht van de omzet Overzicht totale omzet Jaaromzet 187 500,00 187 500,00 187 500,00

Nadere informatie

EEN geslaagd PROjECT!

EEN geslaagd PROjECT! A & D Boekhoudkantoor, Klapstraat 58, 1790 Teralfene Tel 0473.821367 www.infoboekhouden.be DE BOEKHOUDER-FISCALIST BIBF: Uw PARTNER VOOR EEN geslaagd PROjECT! Een brochure van het Beroepsinstituut van

Nadere informatie

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!!

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Vanaf Aj 2018 (inkomsten 2017) werd de notionele intrestaftrek aanzienlijk verminderd (0,737%) voor de KMO en het tarief

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2015 BE 0429.423.255 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15025.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FRAVAN Naamloze vennootschap Adres: Kortrijksestraat Nr: 439 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

VOORAFGAANDE OPMERKING

VOORAFGAANDE OPMERKING FOD Financiën Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW/Taxatieprocedure en Verplichtingen Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing Btw nr. E.T.126.003

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 29 NOVEMBER 2014

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 29 NOVEMBER 2014 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E

Nadere informatie

HET LEVEN VAN EEN MATERIEEL VAST ACTIEF VAN AANSCHAF TOT EN MET VERKOOP

HET LEVEN VAN EEN MATERIEEL VAST ACTIEF VAN AANSCHAF TOT EN MET VERKOOP HET LEVEN VAN EEN MATERIEEL VAST ACTIEF VAN AANSCHAF TOT EN MET VERKOOP Yves Van Weehaeghe Erkend boekhouder fiscalist BIBF HET LEVEN VAN EEN MATERIEEL VAST ACTIEF VAN AANSCHAF TOT EN MET VERKOOP 1 Aanschaf

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 2 MEI 2015

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 2 MEI 2015 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen.

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen. VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2015 - Inkomsten van het jaar 2014 DEEL 2 blz. 15 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst

Nadere informatie

verplichte volgorde 1. wettelijke reserves 2. onbeschikbare reserves ingevolge - wettelijke (IEA) - statutaire bepalingen 3. resterend saldo = vrij

verplichte volgorde 1. wettelijke reserves 2. onbeschikbare reserves ingevolge - wettelijke (IEA) - statutaire bepalingen 3. resterend saldo = vrij KDT Vennootschapsboekhouden P13.01 1 Inleiding resultaatbestemming : uitkeren of reserveren? verplichte volgorde 1. wettelijke reserves 2. onbeschikbare reserves ingevolge - wettelijke (IEA) - statutaire

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Balans en Jaarrekening. Seizoen

Balans en Jaarrekening. Seizoen Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/6 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 80.404,03-4.789,41 75.614,62

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling FOD FINANCIËN Onderwerp Voorafgaande beslissing nr. 700.096. Personenbelasting.Vrijgesteld inkomen. Sociaal voordeel aan het personeel. Thuisoppas van zieke kinderen. Beroepskosten. Niet-aftrekbare

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie

B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2

B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2 B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2 Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal NV Maan Aantal in geld geïncor- Uitgifte Totaal Aandelen volstort poreerde premies

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Voor het deel dat niet werd opgenomen in het bedrijfsvermogen heeft hij, op definitieve wijze, geen enkel recht op aftrek.

Voor het deel dat niet werd opgenomen in het bedrijfsvermogen heeft hij, op definitieve wijze, geen enkel recht op aftrek. BIJLAGE 1 VOORBEELDEN Voorbeeld 1 (bij punt 2.1. van deze circulaire) Een belastingplichtige heeft een gebouw laten oprichten (prijs 300.000, excl. btw) en beslist om dat gebouw op te nemen in zijn bedrijfsvermogen

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 2

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 2 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2017 - Inkomsten van het jaar 2016 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN

VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN INHOUDSOPGAVE 1. Het begrip Meerwaarde... 5 1.1. Soorten meerwaarden... 5 1.1.1. Meerwaarden die gerealiseerd worden... 5 1.1.2. Meerwaarden die uitgedrukt maar niet gerealiseerd

Nadere informatie