personenvervoer organiseert in Regelgeving Vlaanderen voor wie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "personenvervoer organiseert in Regelgeving Vlaanderen voor wie"

Transcriptie

1 E Vlaanderen organiseert in personenvervoer voor wie Regelgeving P R O V S O R E V E E N R N D V - E O NW E R E G

2 Personenvervoer over de weg Regelgeving voor wie personenvervoer organiseert in Vlaanderen

3

4 Woord vooraf Per dag verplaatsen alle Vlamingen samen zich gemiddeld bijna 15,5 miljoen keer. Dat is goed voor bijna 200 miljoen kilometer per dag: meer dan de afstand tussen de aarde en de zon. Het merendeel van die verplaatsingen doen we met de auto. Bovendien zitten we in bijna 62% van de gevallen alleen in de auto. Het feit dat chauffeurs zo vaak alleen in de auto zitten, het zogenaamde autosolisme, is een doorn in het oog van duurzame mobiliteit. Het zorgt mee voor lange files, hoge parkeerdruk, milieuhinder, stress in het verkeer en verkeersonveiligheid. Het Vlaamse mobiliteitsbeleid wil het autosolisme terugdringen en zo veel mogelijk mensen laten kiezen voor duurzame alternatieve vervoermiddelen. Ik nodig u uit om mee voor die alternatieven te helpen zorgen door personenvervoer over de weg te organiseren. Deze brochure geeft een overzicht van de geldende regels en de wettelijk verplichte documenten. Ze richt zich tot ondernemers die personenvervoer organiseren, maar ook tot wie voor eigen rekening rijdt. Wilt u via een vervoerbedrijf leerlingenvervoer voor kinderen van uw school organiseren? Of zou u graag een bedrijfsbus inzetten voor het vervoer van uw personeel? In deze brochure vindt u meer informatie over hoe u dat het best kunt aanpakken. Het is hoog tijd dat koning Auto van zijn troon wordt gestoten. Laat deze brochure hierbij een hulpmiddel zijn. Kathleen Van Brempt Vlaams minister van Mobiliteit

5 Inhoud 5 Wegwijs in de brochure 5 Wettelijk kader 6 Welke categorieën van personenvervoer zijn er? 7 Geregeld vervoer 8 Bijzondere vormen van geregeld vervoer 8 Ongeregeld vervoer 8 Vervoer voor eigen rekening 9 Verhuur van voertuigen met bestuurder 10 Taxidiensten 11 Welke soorten voertuigen zijn er voor personenvervoer? 12 Welke wettelijke documenten hebt u nodig? 13 Toegang tot het beroep: de gebruikstoelating van de federale overheid 14 Geregeld vervoer: de vergunning 14 Ongeregeld vervoer: de machtiging van de federale overheid 15 Bijzondere vormen van geregeld vervoer: de overeenkomst of de vergunning 16 Vervoer voor eigen rekening: het attest 16 Evenementenvervoer 18 Welke regels moet u volgen? 19 Verplichtingen van de vervoerder 19 Weigering van een vergunning of attest 19 Ongeldige overeenkomst 19 Controle van de documenten 19 Consequenties bij inbreuken op de regelgeving 21 Graag meer informatie? 22 Personenvervoer over de weg: overzicht

6 5 Wegwijs in de brochure In deze brochure vindt u: welke wetgeving voor u van toepassing is; welke regels u moet volgen bij de organisatie van personenvervoer over de weg; welke documenten u nodig hebt en hoe u ze kunt verkrijgen. Aan de hand van het overzichtsschema op pagina 22 kunt u gemakkelijk uitmaken tot welke categorie van personenvervoer uw activiteit behoort. Bijgevoegd vindt u de nodige aanvraagformulieren en een modelovereenkomst. In de brochure zijn enkele contactadressen opgenomen. Zowel de brochure als de formulieren kunt u downloaden via de website be/verkeer/personenvervoer. Opgelet: deze brochure behandelt alleen de aspecten van personenvervoer waarvoor de Vlaamse overheid bevoegd is. Als de federale overheid voor een bepaalde materie bevoegd is, geven we dat aan en voegen we er een contactadres bij. Wettelijk kader Vlaamse wetgeving inzake personenvervoer over de weg Het personenvervoer over de weg wordt in Vlaanderen geregeld in het decreet Basismobiliteit 1. De praktische organisatie van personenvervoer staat vooral beschreven in de uitvoeringsbesluiten van dit decreet. Het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002 betreffende het geregeld vervoer, de bijzondere vormen van geregeld vervoer, het vervoer voor eigen rekening en het ongeregeld vervoer verscheen op 31 augustus 2002 in het Belgisch Staatsblad. Dit besluit vervangt in Vlaanderen de besluitwet van 30 december 1946 en is van toepassing sinds 10 september Daarnaast is er het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. Dat besluit verscheen in het Belgisch Staatsblad op 19 september 2003 en is van toepassing sinds 1 juni In deze brochure gaan we uit van het besluit van 19 juli Omdat er raakvlakken zijn tussen beide besluiten vindt u in deze brochure ook bepalingen uit het besluit van 18 juli We gaan echter niet dieper in op de details. Organiseert u een taxidienst of een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder en valt u dus onder het besluit van 18 juli 2003, neem dan gerust een kijkje op de website wegen.vlaanderen.be/verkeer/personenvervoer/ waar u meer informatie over deze diensten vindt (> Taxibesluit > Nota aan de Vlaamse Regering). U kunt deze nota uiteraard ook aanvragen bij de afdeling Personenvervoer en Luchthavens. Wij zullen u het document met plezier toezenden. (1) decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen

7 6 # 1 Welke categorieën van personenvervoer zijn er?

8 7 Overzicht Voor elke categorie van personenvervoer vindt u de wettelijke definitie. Meestal vindt u hier ook een nadere toelichting of een voorbeeld. Op die manier ontdekt u tot welke categorie uw vorm van vervoer wettelijk gerekend wordt. Geregeld vervoer Stads- of streekvervoer van personen, met een bepaalde regelmaat en op een bepaald traject, waarbij op vooraf vastgestelde halteplaatsen reizigers mogen worden opgenomen of mogen worden afgezet en dit ongeacht de tractiewijze van de aangewende vervoermiddelen. Dit vervoer is voor iedereen toegankelijk, ongeacht in voorkomend geval de verplichting om de reis te boeken. (artikel 2 van het decreet Basismobiliteit) Geregeld vervoer is het stads- of streekvervoer van personen: dat wordt ingelegd met een bepaalde regelmaat en op een bepaald traject; waarbij reizigers op- en afstappen aan vooraf bepaalde haltes; dat voor iedereen toegankelijk is, eventueel wel na reservatie. Niet-grensoverschrijdend geregeld vervoer vindt plaats op een traject dat Vlaanderen niet verlaat. De Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn organiseert dit vervoer. Zij heeft als enige het recht om in Vlaanderen niet-grensoverschrijdend bezoldigd geregeld vervoer aan te bieden. Het is wel mogelijk om als vervoerondernemer in opdracht van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn te rijden. Dit gebeurt dan na een openbare aanbesteding. Grensoverschrijdend geregeld vervoer gaat maximaal vijfentwintig kilometer ver over de landsgrenzen (maximaal 50 km heen en terug ofwel 25 km enkel). Het wordt als streekvervoer beschouwd en kan dus in opdracht van de Vlaamse overheid uitgevoerd worden. Grensoverschrijdend geregeld vervoer dat over de gewestgrenzen gaat, valt onder een samenwerkingsakkoord tussen Vlaanderen, Brussel en Wallonië. De Lijn, de TEC en de MIVB hebben als enige het recht om dit vervoer aan te bieden. Internationaal geregeld vervoer gaat verder over de landsgrenzen (meer dan 50 km heen en terug). Het is een federale bevoegdheid. Ga naar pagina 14 van deze brochure om te weten welke documenten u nodig hebt voor geregeld vervoer en hoe u ze kunt aanvragen. Lees ook de tekst over Vervoer voor eigen rekening op pagina 8.

9 8 Bijzondere vormen van geregeld vervoer Geregeld vervoer van bepaalde categorieën reizigers, met uitsluiting van andere reizigers, met een bepaalde regelmaat en op een bepaald traject, waarbij op vooraf vastgestelde halteplaatsen reizigers worden opgenomen of mogen worden afgezet. (artikel 2 van het decreet Basismobiliteit) Het zijn vormen van geregeld vervoer (zie vorige pagina) voor bijzondere categorieën van reizigers, die op regelmatige basis plaatsvinden. Enkele voorbeelden: werknemersvervoer; leerlingenvervoer; vervoer van gehandicapten van en naar hun instelling; vervoer van school naar een zwembad of sporthal. Ook bijzondere vormen van geregeld vervoer kunnen al dan niet grensoverschrijdend zijn. Ga naar pagina 15 van deze brochure om te weten welke documenten u nodig hebt voor bijzondere vormen van geregeld vervoer en hoe u ze kunt aanvragen. Lees ook de tekst hieronder over Vervoer voor eigen rekening. Ongeregeld vervoer Het gemeenschappelijk vervoer van personen dat noch aan de definitie van geregeld vervoer noch aan de definitie van bijzondere vormen van geregeld vervoer beantwoordt. (artikel 14 van de besluitwet van 30 december 1946) Ongeregeld vervoer is het gemeenschappelijke vervoer van personen dat niet onder de definities van geregeld vervoer of de bijzondere vormen van geregeld vervoer valt. Denk bijvoorbeeld aan een busreis naar een vakantiebestemming met vooraf samengestelde groepen. Of vervoer naar speciale evenementen zoals sportwedstrijden, conferenties, studiedagen enzovoort. Ongeregeld vervoer vormt een federale bevoegdheid. Ga naar pagina 14 van deze brochure om te weten welke documenten u nodig hebt voor ongeregeld vervoer en hoe u ze kunt aanvragen. Lees ook de tekst hieronder over Vervoer voor eigen rekening. Vervoer voor eigen rekening Vervoer voor niet-lucratieve en niet-commerciële doeleinden dat verricht wordt door een natuurlijke persoon of rechtspersoon. (artikel 2 van het decreet Basismobiliteit) Vervoer voor eigen rekening is vervoer door een natuurlijke persoon of door een rechtspersoon dat geen lucratieve of commerciële doeleinden nastreeft. Vervoer voor eigen rekening mag dus alleen verricht worden: door een natuurlijke persoon of een rechtspersoon (of zijn personeelslid); door een persoon voor wie vervoer slechts een nevenactiviteit vormt, dus niet winstgevend en niet commercieel is. Het gebruikte voertuig moet bovendien eigendom zijn of langdurig ter beschikking staan (bewijs van verkoop op afbetaling of lease-overeenkomst). Het voertuig moet bestuurd worden door een personeelslid van de natuurlijke persoon of de rechtspersoon of door de natuurlijke persoon zelf. Het geregeld vervoer, de bijzondere vormen van geregeld vervoer en het ongeregeld vervoer moet u als vervoer voor eigen rekening beschouwen als ze aan deze extra voorwaarden voldoen.

10 9 Ga naar pagina 16 om te weten welke documenten u nodig hebt en hoe u ze kunt aanvragen. Verhuur van voertuigen met bestuurder Dit zijn alle bezoldigde vervoerdiensten van personen, door middel van voertuigen met bestuurder, die noch geregeld vervoer noch taxidiensten zijn en die naar bouw en uitrusting geschikt zijn voor het vervoer van ten hoogste negen personen, de bestuurder inbegrepen. (artikel 2 van het decreet Basismobiliteit) Het gaat om bezoldigd vervoer van personen: met voertuigen met bestuurder; in voertuigen die qua constructie en uitrusting geschikt zijn voor het vervoer van maximaal negen personen, de bestuurder inbegrepen; waarbij het niet om geregeld vervoer gaat en evenmin om een taxidienst. Bij die laatste voorwaarde is de volgende toelichting nodig: het verhuurde voertuig mag alleen beschikbaar gesteld worden als er een schriftelijke overeenkomst gesloten is tussen de verhuurder en de klant; deze overeenkomst volgt de modelovereenkomst van de Vlaamse overheid; de originele overeenkomst bevindt zich op de zetel van de verhuurder of in het verhuurde voertuig; het voertuig moet voor minstens drie uur verhuurd worden; elke verhuring wordt ingeschreven in een register op de zetel van de verhurende onderneming dat datum en uur van verhuring, voorwerp van het huurcontract en prijs vermeldt; het voertuig mag zich alleen op de openbare weg begeven of erop stilstaan als het vooraf verhuurd is; het huurcontract slaat op het voertuig en niet op zijn afzonderlijke zitplaatsen; in of op het verhuurde voertuig mogen geen kentekens aangebracht zijn die kenmerkend zijn voor taxi s of daaraan herinneren, met uitzondering van de taximeter. Voor de hand liggende voorbeelden zijn voertuigen die worden gebruikt als ceremoniewagens voor een huwelijk of een begrafenis. Bedrijven, reisbureaus, ziekenfondsen enzovoort kunnen ook gebruikmaken van verhuur van voertuigen met bestuurder als zij met een vervoeronderneming een kaderovereenkomst sluiten om onder andere hun klanten, bezoekers, leden te laten vervoeren. Telkens als u als ondernemer een opdracht krijgt ter uitvoering van deze kaderovereenkomst, moet u ze inschrijven in het register en een overeenkomst opstellen. Deze overeenkomst kan per fax worden opgestuurd en teruggestuurd, of de klant kan ze ondertekenen op het ogenblik dat hij in het voertuig stapt. Essentiële voorwaarde blijft dat het voertuig met bestuurder ter beschikking wordt gesteld van de klant (het bedrijf, het reisbureau, het ziekenfonds ) voor minstens drie uur.

11 10 Taxidiensten Taxidiensten zijn de bezoldigde vervoerdiensten van personen door middel van voertuigen met bestuurder die aan de volgende eisen voldoen: a het voertuig is, naar constructie en uitrusting, geschikt voor het vervoer van ten hoogste negen personen - de bestuurder inbegrepen - en is daartoe bestemd; b het voertuig wordt ter beschikking gesteld van het publiek, hetzij op een bepaalde standplaats op de openbare weg, hetzij op eender welke andere plaats die niet voor het openbaar vervoer is opengesteld en waarover de exploitant beschikt; c de terbeschikkingstelling heeft betrekking op het voertuig en niet op elk van de plaatsen ervan wanneer het voertuig ingezet wordt als taxidienst, of op elk van de plaatsen van het voertuig en niet op het voertuig zelf wanneer het ingezet wordt als collectieve taxidienst; d de bestemming wordt door de cliënt bepaald. Een taxidienst is het bezoldigde vervoer van personen in een voertuig met bestuurder dat de volgende kenmerken heeft: het voertuig is qua constructie en uitrusting geschikt voor het vervoer van maximaal negen personen, de bestuurder inbegrepen; het voertuig wordt beschikbaar gesteld op een bepaalde standplaats op de openbare weg of op een plek waarover de exploitant beschikt; als het voertuig ingezet wordt als taxi, is dat in zijn geheel; als het voertuig ingezet wordt als collectieve taxi, is dat per zitplaats; de klant bepaalt de bestemming. Opgelet: verwar een collectieve taxi niet met geregeld vervoer. In een collectieve taxi bepalen de klanten de bestemming. Er is geen vast traject en er zijn geen vaste haltes. Bij geregeld vervoer bepaalt de reiziger de bestemming niet omdat er een vast traject en vaste haltes zijn. (artikel 2 van het decreet Basismobiliteit)

12 11 Welke soorten voertuigen zijn er voor personenvervoer? Geregeld vervoer Voor deze vorm van personenvervoer is het soort voertuig niet van belang. Alle vervoer met een geregeld karakter valt onder het toepassingsgebied van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002, ongeacht het aantal zitplaatsen en het soort voertuig. Op deze manier kunnen ook nieuwe vormen van personenvervoer ingezet worden, zoals de belbus en straks ook de beltaxi (de beltaxi zal rijden op lijnen van het openbaar vervoer met weinig gebruikers, volgens een overeenkomst tussen De Lijn en taxibedrijven). Voor het internationaal geregeld vervoer, dat een federale bevoegdheid is, blijft gelden dat dit vervoer alleen mag gedaan worden met een autobus of autocar. Bijzondere vormen van geregeld vervoer Ook bij deze vorm van personenvervoer gaat de regelgeving in Vlaanderen een stap verder dan de Brusselse of Waalse regelgeving, zodat ook een personenwagen en een minibus gebruikt kunnen worden voor het vervoer van leerlingen, werknemers enzovoort. Vervoer voor eigen rekening Als het geregeld vervoer of een bijzondere vorm van geregeld vervoer voor eigen rekening plaatsvindt, kan dat ook met een personenwagen of een minibus. Ongeregeld vervoer Bij ongeregeld vervoer moet het voertuig ervoor geschikt zijn om meer dan negen personen te vervoeren, de bestuurder inbegrepen. Telt het voertuig minder dan negen zitplaatsen, dan gaat het om een taxi of de verhuur van een voertuig met bestuurder. Taxidiensten De wetgeving over taxi s is enkel van toepassing op voertuigen die ervoor geschikt zijn om maximaal negen personen te vervoeren, de bestuurder inbegrepen. Telt het voertuig meer dan negen zitplaatsen, dan valt het in het toepassingsgebied van de wetgeving op het ongeregeld vervoer. Verhuur van voertuigen met bestuurder Ook de wetgeving over diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder is enkel van toepassing op voertuigen die ervoor geschikt zijn om maximaal negen personen te vervoeren, de bestuurder inbegrepen. Telt het voertuig meer dan negen zitplaatsen, dan valt het in het toepassingsgebied van de wetgeving op het ongeregeld vervoer.

13 12 # 2 Welke wettelijke documenten hebt u nodig?

14 13 Nu weet u dus onder welke definitie het personenvervoer valt dat u wilt organiseren. De volgende stap vertelt u welke wettelijke documenten u moet hebben om in orde te zijn met de regelgeving. Toegang tot het beroep: de gebruikstoelating van de federale overheid Voor u in België personenvervoer kunt organiseren met een voertuig dat geschikt is om meer dan negen personen te vervoeren, moet u eerst een gebruikstoelating op zak hebben. U moet toegelaten worden tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg. De toegang tot het beroep is een federale bevoegdheid. Wilt u als ondernemer personenvervoer organiseren, dan moet u voldoen aan de voorwaarden van het koninklijk besluit van 10 december 2003 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg. Het koninklijk besluit verscheen in het Belgisch Staatsblad op 22 december Dit koninklijk besluit is enkel van toepassing als uw voertuig geschikt is voor het vervoer van meer dan negen personen, de bestuurder inbegrepen. Bij vervoer voor eigen rekening krijgt u in bepaalde gevallen vrijstelling van deze gebruikstoelating. De gebruikstoelating voor Belgische busondernemers geldt als bewijs van toegang tot het beroep voor vervoer binnen België. Ze wordt uitgereikt per specifiek voertuig. Hoe komt u aan zo n gebruikstoelating? De federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer verleent de gebruikstoelating. U moet voldoen aan de volgende hoofdcriteria: vakbekwaamheid; betrouwbaarheid; financiële draagkracht. U kunt de gebruikstoelating aanvragen en meer informatie krijgen over de formaliteiten door contact op te nemen met: Dienst Wegvervoer Directoraat-generaal Vervoer te Land FOD Mobiliteit en Vervoer Kantersteen Brussel T:

15 14 Geregeld vervoer: de vergunning Niet-grensoverschrijdend bezoldigd geregeld vervoer in het Vlaamse Gewest is de taak van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn. Zelf heeft zij hiervoor geen extra documenten nodig. Uiteraard moet ze - net als alle vervoerders die in haar opdracht rijden - de federale wetgeving over de toegang tot het beroep naleven. Voor grensoverschrijdend geregeld vervoer vraagt u een vergunning aan bij de Vlaamse minister die bevoegd is voor het personenvervoer. De minister beslist over de toekenning van de vergunning binnen een termijn van vier maanden (of binnen een termijn van twee maanden als het vertrekpunt op het grondgebied van een andere lidstaat van de Europese Unie ligt). Voor vergunningen voor internationaal geregeld vervoer is de federale overheid bevoegd. Voor vervoer voor eigen rekening moet u geen vergunning maar een attest aanvragen (zie pagina 16). Nodig vergunning Aanwezig in het voertuig vergunning Procedure Vul het aanvraagformulier voor de vergunning voor grensoverschrijdend geregeld vervoer in. Stuur het formulier ingevuld naar: Afdeling Personenvervoer en Luchthavens Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Koning Albert II-laan 20 bus Brussel De minister beslist over de toekenning van de vergunning binnen een termijn van vier maanden (of binnen een termijn van twee maanden als het vertrekpunt op het grondgebied van een andere lidstaat van de Europese Unie ligt). Na afloop van deze termijn wordt u binnen tien dagen op de hoogte gebracht van de beslissing. De vergunning is maximaal vijf jaar geldig. De minister kan ze telkens voor maximaal vijf jaar verlengen. Ongeregeld vervoer: de machtiging van de federale overheid Als u ongeregeld vervoer wilt organiseren, moet u een machtiging aanvragen bij de federale overheid. Voor meer informatie kunt u terecht bij: Dienst Wegvervoer Directoraat-generaal Vervoer te Land FOD Mobiliteit en Vervoer Kantersteen Brussel T:

16 15 Bijzondere vormen van geregeld vervoer: de overeenkomst of de vergunning U moet aan een van de volgende voorwaarden voldoen: u sluit een overeenkomst met de klant; u beschikt over een vergunning. Als u een overeenkomst sluit, moet u daarin een aantal bepalingen opnemen zoals naam en adres van de vervoerder, traject en een verklaring op erewoord. Om er zeker van te zijn dat uw overeenkomst reglementair is, kunt u het best de modelovereenkomst gebruiken. Sluit u geen overeenkomst, dan moet u een vergunning aanvragen. Voor vervoer voor eigen rekening moet u geen vergunning maar een attest aanvragen (zie pagina 16). Nodig overeenkomst of vergunning Aanwezig in het voertuig overeenkomst met keurmerk of vergunning Procedure bij overeenkomst Sluit een overeenkomst met een bedrijf of een instelling. Gebruik hiervoor de modelovereenkomst. Stuur binnen vijftien dagen nadat u de overeenkomst hebt gesloten drie exemplaren naar: Afdeling Personenvervoer en Luchthavens Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Koning Albert II-laan 20 bus Brussel Voeg bij de overeenkomst ook de reisweg en de frequentie van de ritten. Onze ambtenaren onderzoeken of uw overeenkomst conform de wetgeving is. Is dat het geval, dan plaatsen zij een keurmerk van de Vlaamse overheid op de overeenkomst en bezorgen ze u terug. Procedure bij vergunning Hebt u geen overeenkomst gesloten, dan hebt u een vergunning voor bijzondere vormen van geregeld vervoer nodig. Vul het aanvraagformulier in voor de vergunning voor bijzondere vormen van geregeld vervoer en stuur het naar: Afdeling Personenvervoer en Luchthavens Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Koning Albert II-laan 20 bus Brussel De minister beslist over de toekenning van de vergunning binnen een termijn van één maand (binnen een termijn van vier maanden als het gaat om een grensoverschrijdende vorm van geregeld vervoer). Na afloop van deze termijn wordt u binnen tien dagen op de hoogte gebracht van de beslissing.

17 16 Vervoer voor eigen rekening: het attest Als u voor eigen rekening geregeld vervoer of een bijzondere vorm van geregeld vervoer wilt organiseren, moet u daarvoor een attest aanvragen. Voorwaarden: het vervoer dat u wilt organiseren, valt onder de definities van geregeld vervoer of bijzondere vormen van geregeld vervoer; vervoer vormt voor u een nevenactiviteit die niet winstgevend en niet commercieel is; de voertuigen die u gebruikt zijn uw eigendom, hebt u op afbetaling gekocht of hebt u zich met een lease-overeenkomst aangeschaft; de voertuigen worden door uzelf of door een personeelslid bestuurd. Het attest is maximaal vijf jaar geldig. Nodig attest Aanwezig in het voertuig attest Procedure Vul het aanvraagformulier in voor een attest voor vervoer voor eigen rekening en stuur het in drie exemplaren naar: Afdeling Personenvervoer en Luchthavens Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Koning Albert II-laan 20, bus Brussel Voeg bij het formulier ook de reisweg en de frequentie van de ritten. De minister beslist over de toekenning van het attest binnen een termijn van één maand. Na afloop van deze termijn wordt u binnen tien dagen op de hoogte gebracht van de beslissing. Evenementenvervoer Nodig contract Aanwezig in het voertuig ritorder van De Lijn Bij grote evenementen die veel verkeer uitlokken, willen organisaties graag een beroep doen op De Lijn voor het vervoer van de deelnemers. De Lijn kan daar echter alleen op ingaan als: ze contact opgenomen heeft met de autocarondernemers en die geen passend aanbod blijken te kunnen garanderen; het vervoer minstens kostendekkend is voor De Lijn; de organisator en De Lijn een contract sluiten dat de reisweg, afstand en kostprijs beschrijft.

18

19 18 # 3 Welke regels moet u volgen?

20 19 Verplichtingen van de vervoerder Verplichtingen die u als vervoerder moet nakomen voor de duur van de vergunning, de overeenkomst of het attest: leef de bepalingen van de vergunning na, vooral wat betreft verbindingen, continuïteit, frequentie, reisweg en categorie van reizigers; zorg ervoor dat u voldoet aan de wettelijke bepalingen inzake de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg (de gebruikstoelating); leef de collectieve arbeidsovereenkomsten na die in Vlaanderen gelden; respecteer de regelgeving op verkeersveiligheid. Weigering van een vergunning of attest Wanneer kan een vergunning of attest geweigerd worden? Men kan u een vergunning of attest weigeren als: het vervoer niet beantwoordt aan een van de definities van het decreet Basismobiliteit; u het aanvraagformulier niet gebruikt of niet volledig ingevuld hebt; u niet voldoet aan de wettelijke bepalingen inzake de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg; u de collectieve arbeidsovereenkomsten die in Vlaanderen gelden niet naleeft. Ongeldige overeenkomst Wanneer is uw overeenkomst ongeldig en wat gebeurt er dan? Uw overeenkomst is niet rechtsgeldig als er bepalingen in ontbreken die in de modelovereenkomst voorgeschreven zijn. U moet dan opnieuw onderhandelen over de overeenkomst. Ze krijgt pas het keurmerk van de Vlaamse overheid als ze rechtsgeldig gesloten is en u er dus alle bepalingen van de modelovereenkomst in opgenomen hebt. Controle van de documenten Wie kan uw documenten controleren? In Vlaanderen kunnen wegeninspecteurs, wegeninspecteurs-controleurs en de federale politie uw documenten controleren. Wegeninspecteurs en wegeninspecteurs-controleurs zijn ambtenaar van de administratie Wegen en Verkeer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur (ministerie van de Vlaamse Gemeenschap). Consequenties bij inbreuken op de regelgeving a Intrekking van vergunning of attest De ambtenaren die uw documenten controleren kunnen uw vergunning of attest voorlopig intrekken als u: 1 onjuiste gegevens verstrekt hebt bij de aanvraag tot of de vernieuwing van een vergunning of attest; 2 niet langer voldoet aan een van de voorwaarden van de vergunning of het attest dat u al hebt; 3 een ernstige inbreuk of herhaalde kleinere inbreuken gemaakt hebt op de regelgeving inzake vervoer en verkeersveiligheid: voertuignormen, rij- en rusttijden van de bestuurders, parallel of tijdelijk geregeld vervoer organiseren zonder vergunning.

21 20 Wat gebeurt er nadat uw vergunning of attest voorlopig is ingetrokken? Het departement Leefmilieu en Infrastructuur stelt een grondig onderzoek in en uw mening wordt gehoord. De minister informeert u over de beslissing binnen drie maanden na de intrekking. Uw vergunning wordt definitief ingetrokken als blijkt dat u niet meer voldoet aan de voorwaarden om een vergunning te krijgen. Ook als u herhaaldelijk ernstige inbreuken maakt op de regelgeving inzake de verkeersveiligheid verbiedt de bevoegde administratie u om in Vlaanderen aan vervoer te doen. b Administratieve geldboete De ambtenaren die uw documenten controleren, kunnen u een administratieve geldboete van 250 euro opleggen. Zij kunnen dat doen als u bijvoorbeeld de Vlaamse vergunning, de overeenkomst of het attest of een afschrift van deze documenten niet aan boord van het voertuig hebt, of als u de overeenkomst niet tijdig opstuurt naar de administratie. De ambtenaren brengen u er vooraf van op de hoogte dat zij van plan zijn een administratieve geldboete op te leggen. Op die manier hebt u de mogelijkheid om aan te tonen dat u wel degelijk over de nodige documenten beschikt. U kunt uw opmerkingen formuleren binnen dertig dagen na de vaststelling van de inbreuk. Binnen zestig dagen na de vaststelling van de inbreuk brengt de wegeninspecteur-controleur u via een aangetekende brief met ontvangstbewijs op de hoogte van de beslissing dat er een administratieve geldboete opgelegd wordt. Als u de administratieve geldboete niet betaalt, kan een dwangbevel uitgevaardigd worden en uitvoerbaar verklaard worden. Waar kunt u terecht als u niet akkoord gaat met deze beslissing? Beroepsinstantie U kunt een aangetekende brief sturen naar de directeur-generaal van de administratie Wegen en Verkeer. In de brief legt u uit waarom de geldboete volgens u verminderd of kwijtgescholden moet worden. Directeur-generaal van de administratie Wegen en Verkeer Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Koning Albert II-laan 20 bus Brussel De directeur-generaal beslist binnen drie maanden nadat u het bezwaarschrift ingediend hebt en brengt u met een aangetekende brief op de hoogte van zijn beslissing.

22 21 Graag meer informatie? Hebt u nog vragen, neem dan gerust contact op met de afdeling Personenvervoer en Luchthavens. Contactpersonen bij de afdeling zijn: Magda De Haes, directeur T: Voor vragen over gehandicaptenvervoer en vervoer van werknemers: Anita Veireman, medewerkster T: Voor vragen over leerlingenvervoer: José De Kock, medewerkster T: Afdeling Personenvervoer en Luchthavens Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Koning Albert II-laan 20 bus Brussel F:

23 Personenvervoer over de weg: overzicht voertuig voor ten hoogste negen personen, de bestuurder inbegrepen voertuig geschikt voor meer dan negen personen, de bestuurder inbegrepen

24 nee vervoer: met een bepaalde regelmaat met een bepaald traject vervoer: met een bepaalde regelmaat met een bepaald traject nee met vooraf vastgestelde halteplaatsen voor iedereen toegankelijk het vervoer: is niet winstgevend en niet commercieel is een bijkomende activiteit voor een bepaalde categorie van reizigers ja het voertuig: is bestuurd door de persoon zelf of door ja geregeld vervoer indien bovendien aan volgende voorwaarden voldaan wordt een personeelslid is eigendom, werd gekocht op afbetaling of wordt geleasd indien bovendien aan volgende voorwaarden voldaan wordt niet-grensoverschrijdend bezoldigd geregeld personenvervoer grensoverschrijdend geregeld personenvervoer ( 25 km vanaf de landsgrens, enkel traject) internationaal geregeld personenvervoer (> 25 km vanaf de landsgrens, enkel traject) vervoer voor eigen rekening bijzondere vormen van geregeld vervoer dit vervoer is het monopolie van de VVM/De Lijn vergunning aanvragen bij de Vlaamse overheid vergunning aanvragen bij de federale overheid attest aanvragen bij de Vlaamse overheid overeenkomst afsluiten of vergunning aanvragen bij de Vlaamse overheid de federale overheid is bevoegd ongeregeld vervoer minimum drie uren de rit is van te voren afgesproken bezoldigd dienst voor het verhuren voertuig met bestuurder vergunning aanvragen bij de gemeente de rit is al dan niet van te voren taxidienst afgesproken bezoldigd

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011]

Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011] Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011] Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto

Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2011 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep ambtenaren van de Federale Overheidsdienst (FOD) FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE INSTELLINGEN EN BEVOLKING - DIENST BEVOLKING EN IDENTITEITSKAARTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN BETREFFENDE HET HOUDEN VAN DE BEVOLKINGSREGISTERS

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid 10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied. Artikel 1. 1. In de zin van deze wet wordt als bewakingsonderneming beschouwd, elke rechtspersoon

Nadere informatie

laat u niet overbluffen gids over schuldeisers, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus

laat u niet overbluffen gids over schuldeisers, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus laat u niet overbluffen gids over schuldeisers, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus Wat vindt u in deze gids Wanneer mensen te maken hebben met schuldeisers, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus blijven

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2011. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2011. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Augustus 2011 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

Het Tariferingsbureau 2003-2008

Het Tariferingsbureau 2003-2008 Het Tariferingsbureau 2003-2008 2 Tariferingsbureau Auto Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Tabellen en grafieken... 4 Inleiding... 5 Hoofdstuk I Opdrachten en werking... 7 A. Algemeen... 7 1. Opdracht van

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2008. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2008. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Augustus 2008 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

september 2014 Zich vestigen als zelfstandige in België

september 2014 Zich vestigen als zelfstandige in België september 2014 Zich vestigen als zelfstandige in België 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 1210 Brussel Ondernemingsnr.: 0314.595.348 http://economie.fgov.be

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1 - RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW. Deel 2 HOEVEZUIVEL VERKOOP EN VERWERKING

STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW. Deel 2 HOEVEZUIVEL VERKOOP EN VERWERKING STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW Deel 2 HOEVEZUIVEL VERKOOP EN VERWERKING 2 Voorwoord: Hoevezuivel: booming business? Hoeve- en zuivelproducten : twee begrippen die aanspreken. Daarom is

Nadere informatie

Bescherming van persoonsgegevens in België

Bescherming van persoonsgegevens in België Bescherming van persoonsgegevens in België Inhoudsopgave Inleiding... 3 Enkele nuttige definities... 5 Voorafgaande formaliteit... 8 Verzameling van gegevens... 10 Onder welke voorwaarden mogen persoonsgegevens

Nadere informatie

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement (A.R.) betreffende het recht op maatschappelijke integratie

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

Brochure inkomenstarief voor de opvang

Brochure inkomenstarief voor de opvang Brochure inkomenstarief voor de opvang Deze brochure is enkel voor de opvang die met inkomenstarief werkt. Ze is niet van toepassing op de opvang die met vaste prijzen werkt. INHOUD HET OPVANGPLAN 2 Sluitingsdagen,

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1- RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

De mede-eigendom en u

De mede-eigendom en u De mede-eigendom en u Gratis bijlage bij de krant Le Soir van 30 september 2010 TREVI G R O U P édito Le Soir. Ismael Moumin. (St ) Enkele honderdduizenden Belgen mogen zich mede-eigenaar noemen. Een naam,

Nadere informatie

DOORLOPENDE ENQUÊTE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN 2011 HANDLEIDING 1 ALGEMENE INFORMATIE

DOORLOPENDE ENQUÊTE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN 2011 HANDLEIDING 1 ALGEMENE INFORMATIE Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Centrum voor dataverzameling Enquêtes bij burgers Simón Bolívarlaan 30-1000 Brussel http://statbel.fgov.be DOORLOPENDE ENQUÊTE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN

Nadere informatie

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014 De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt VOORWOORD Dit dossier wil een aantal aspecten van de 6de staatshervorming toelichten, in het

Nadere informatie

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT DEEL I ORDE- EN TUCHTREGLEMENT SECUNDAIR ONDERWIJS 5 INHOUD ORDE- EN TUCHTREGLEMENT TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk 1: rechtsgrond en definities, artikelen 1 & 2 Hoofdstuk 2: toelatingsvoorwaarden,

Nadere informatie

STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW. Deel 1 HOE BEGIN JE ERAAN?

STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW. Deel 1 HOE BEGIN JE ERAAN? STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW Deel 1 HOE BEGIN JE ERAAN? November 2011 Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland 2 Voorwoord: Land- en

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie