Archeologie Zuid-Holland: dat zit goed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Archeologie Zuid-Holland: dat zit goed"

Transcriptie

1 Archeologie Zuid-Holland: dat zit goed

2 Archeologie Zuid-Holland: dat zit goed

3 Colofon Dit is een uitgave van de provincie Zuid-Holland. November Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Bureau Cultuur Provincie Zuid-Holland Postbus LP Den Haag De volledige tekst van de Nota archeologie provincie Zuid-Holland is te lezen op internet: cultuur/content_cultuur/content_archeologie.htm De Cultuurhistorische Hoofdstructuur en de handreiking CHS zijn te raadplegen op internet: Tekst: Arjan Berben, MatersHermsen, Leiden. Productbegeleiding: Bureau Vormgeving en Interactieve Media, provincie Zuid-Holland. Druk: drukkerij OBT/TDS, Schiedam Oplage:

4 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Bescherming 6 Planologie 6 Beheer 8 Eigenheid 9 Handhaving 9 3 Onderzoek 10 Veldwerk 12 Depots 12 4 Kennis 14

5 1 Inleiding Op 1 september 2007 kreeg het Verdrag van Malta een vertaling in de Nederlandse wetgeving. Het Verdrag van Malta stamt uit 1992 en wil het Europese archeologische erfgoed beter beschermen. Nederland was één van de ondertekenaars van het verdrag dat door de Raad van Europa is opgesteld. De Monumentenwet uit 1988 werd er ingrijpend voor gewijzigd. Daarnaast vonden er ook wijzigingen plaats in de Ontgrondingenwet, de Wet milieubeheer en de Woningwet. Al deze wijzigingen vormen tezamen de Wet op de archeologische monumentenzorg. Het belangrijkste doel van de nieuwe wetgeving is de archeologie een niet-vrijblijvende plek te geven in de ruimtelijke ordening van Nederland. Daarom is ook de wet- en regelgeving op het terrein van de ruimtelijke ordening aangepast. Algemeen uitgangspunt van de Malta-wetgeving is archeologische sporen zoveel mogelijk in de bodem te behouden. Wanneer de schep tóch de grond ingaat, geldt het principe: de verstoorder betaalt. Fort Wierickerschans, Bodegraven Fort Wierickerschans bij Bodegraven, knooppunt van de Limes en de Hollandse waterlinies, wordt een pleisterplaats voor natuur- en cultuurliefhebbers. Stadhouder Willem III had niet kunnen voorspellen wat er nu allemaal met het fort gaat gebeuren, dat hij ooit liet bouwen in 1673 als onderdeel van de Oude Hollandse Waterlinie. Nu wordt het een toeristische trekpleister, centrum van het Groene Hart. Staatsbosbeheer heeft er inmiddels een informatiecentrum geopend, waar veel informatie over het verleden en de omgeving te vinden is. Twee arsenaalgebouwen gaan culturele activiteiten huisvesten en het oude Kuiphuis wordt omgetoverd tot restaurant, met vlindertuin. In de markthallen worden straks streekproducten uit het Groene Hart verkocht. Cultuurhistorie die een nieuwe invulling krijgt en zo duurzaam behouden blijft. 4

6 De wet regelt daarvoor de procedures: wie betaalt het archeologisch (voor)onderzoek en wie is eigenaar van de archeologische vondsten. Iedereen die plannen heeft om de bodem te verstoren, krijgt te maken met deze nieuwe archeologie-wetgeving: gemeenten, projectontwikkelaars, agrariërs, maar ook particulieren. In een aantal gevallen bijvoorbeeld bij de aanleg van wegen is de provincie zelf de bodemverstoorder. De provincie heeft dan, uiteraard, dezelfde verplichtingen als iedere andere plannenmaker. Om een inschatting te kunnen maken van de archeologisch gevaarlijke gebieden heeft de provincie de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) ontwikkeld. Vanaf de jaren negentig heeft de provincie Zuid-Holland al rekening gehouden met de nieuwe wet en werd er gewerkt in de geest van Malta. Veel verandert er dus niet vanaf medio Maar er zijn accentverschillen. Zo zal de provincie nog vaker in een vroeg stadium van de ruimtelijke ordening de archeologie bovenaan de agenda zetten. Vooraf meedenken dus, in plaats van alleen toetsen achteraf. Dan kan archeologie veel beter worden meegewogen als een inspirerende factor bij de inrichting van Zuid- Holland. Tegelijk wil de provincie archeologie ook vaker in verband brengen met andere beleidsterreinen zoals (cultuur)educatie, recreatie en toerisme. Met de invoering van de nieuwe wetgeving krijgen de Zuid-Hollandse gemeenten meer verantwoordelijkheden toebedeeld op het gebied van de archeologische monumentenzorg. Tot twee jaar na de invoeringsdatum staat de provincie gemeenten terzijde, zodat zij hun nieuwe taken goed kunnen uitvoeren. Binnen al deze veelbelovende plannen is er ook aandacht voor archeologie. Een mooie archeologische vondst deed de St. Fort Wierickerschans Groep tijdens verbouwingswerkzaamheden: een oude ondergrondse luistergang. Soldaten gebruikten deze tachtig centimeter hoge gang om doorheen te kruipen. Aan het eind van de gang, die richting de fortgracht liep, konden ze via een opening eventuele vijandelijke geluiden in de omgeving opvangen. Dat is nu te zien in het fort. Vlak naast de huidige locatie van het fort liep ook de Romeinse weg, onderdeel van de Limes. Ook uit de Romeinse tijd zijn er straks schatten te bewonderen, zoals een replica van het Romeinse schip De Meern 1. Het oorspronkelijke schip werd opgegraven in de Leidsche Rijn. Rond 2017 hoopt de Stichting Fort Wierickerschansgroep, in nauw overleg met de provincie en Staatsbosbeheer, klaar te zijn met het uitvoeren van alle plannen, waardoor deze locatie een mooie verknoping is van beleidsthema s als cultuurhistorie, vrije tijd en toerisme. 5

7 2 Bescherming De provincie Zuid-Holland beschermt het provinciaal archeologisch erfgoed. Samen met gemeenten en het rijk is de provincie verantwoordelijk voor een zorgvuldige omgang met alles wat zich in de bodem bevindt, oftewel het bodemarchief. Planologie De provincie toetst plannen die een effect hebben op het Zuid-Hollandse bodemarchief. Zo velt de provincie een oordeel over de archeologische onderbouwing bij ontgrondingsaanvragen, saneringsplannen, land- en natuurontwikkelingsplannen, Milieu-effectrapportages, gebiedsgericht beleid, gemeentelijke bestemmingsplannen, artikel 19-procedures van de Wet op de ruimtelijke ordening en projecten op het gebied van het ISV (Investerings budget Stedelijke Vernieuwing) en het ILG (Investeringsbudget Landelijke Gebied). Mocht een geplande bodemverstoring minder dan honderd vierkante meter beslaan en niet plaatsvinden binnen een archeologisch Cultuurhistorische Hoofdstructuur De Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) geeft een overzicht van cultuurhistorische kenmerken en waarden in Zuid-Holland. De CHS bestaat uit kenmerken- en waardenkaarten voor de archeologie, historische steden bouw en historisch landschap. Daarop staan kenmerkende nederzettingspatronen, landschapspatronen en de archeologische opbouw van een gebied. Hiermee kan de archeologische trefkans (oftewel de verwachtingswaarde) in een gebied worden ingeschat. Deze cultuurhistorische kenmerken en waarden vormen de basis voor ruimtelijke plannen, zoals bouwplannen in een oude binnenstad, natuurontwikkeling in het Groene Hart of de aanleg van wegen door een archeologische waardevol gebied. De CHS en het daarbij behorende beleidskader (zie blz. 15) zijn op internet beschikbaar. 6

8 monumententerrein of een historisch stads- of dorpsgezicht dan geldt geen onderzoeksverplichting, tenzij een gemeente anders heeft bepaald. Het Verdrag van Malta, waarop de nieuwe wetgeving is gebaseerd, vraagt aandacht voor preventie. Preventie betekent in een zo vroeg mogelijk stadium van de ruimtelijke planvorming al rekening houden met de aanwezigheid van waardevolle archeologische sporen, of de kans daarop. Dat kan door de terreinen met (de kans op) archeologische sporen te ontzien in het ruimtelijk ontwerp (inpassing). Op die manier blijft het bodemarchief gespaard. Om dat te kunnen doen, heeft de provincie een Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) opgesteld, die te raadplegen is via het internet (zie kader hieronder). Deze kaart geeft onder meer de ligging aan van waardevolle archeologische terreinen. Gemeenten kunnen op basis van de CHS bijvoorbeeld in hun bestemmingsplannen archeologische gebieden aanwijzen waarvoor een strenger archeologieregime geldt. Een gemeente kan ook een archeologische inventarisatiekaart indelen in verschillende archeologische aandachtsgebieden met daarbij passende bescherming. Een andere mogelijkheid tot bescherming is het opstellen van een gemeentelijke monumentenlijst. Net als gemeenten kan ook de provincie archeologische monumenten aanwijzen die een beschermde status genieten. De nieuwe monumentenwet biedt de provincie ook de mogelijkheid attentiegebieden aan te wijzen wanneer het archeologisch bodem archief onvoldoende is beschermd in gemeentelijke bestemmingsplannen. Forum Hadriani, Leidschendam-Voorburg De meest noordelijk Romeinse stad op het vasteland van Europa bevindt zich onder de grond bij Voorburg: Forum Hadriani, ofwel de marktplaats van Hadrianus. Ergens tussen 121 en 138 na Christus verleende keizer Hadrianus de nederzetting marktrechten. Er woonden zo n 300 tot 400 mensen. Eenderde deel van deze Romeinse stad is opgegraven, waarbij een zeer actieve groep amateurarcheologen betrokken was. De andere resten bevinden zich dus nog in de bodem, veilig, zoals het Verdrag van Malta voorstaat. Dit gedeelte is een rijksmonument. Bordjes en een gereconstrueerde mijlpaal geven dat ter plekke aan. De provincie Zuid-Holland is eigenaar van de bodemvondsten. Die krijgen, zodra ze zijn beschreven en geconserveerd, een plek in het provinciaal depot in Alphen aan de Rijn. Inmiddels gaf de provincie al wel een deel van de bijzonderste vondsten in bruikleen aan Museum Swaensteyn in Voorburg, zodat het publiek er meteen kennis van kon nemen. Opvallend zijn een bronzen ketel en steelpan, een houten hondenkop, een huisaltaar gewijd aan Jupiter, een beeldje van een moedergodin met een hond en twee volledige houten wagenwielen. De wielen werden teruggevonden als de bodem van een waterput. De Romeinen kenden het al: recycling. 7

9 Daarnaast adviseert de provincie de Rijksdienst voor Archeologie, Monumenten en Cultuurlandschap (RACM) over de omgang met bestaande archeologische monumenten en mogelijk nieuwe archeologische rijksmonumenten. Beheer Archeologische sporen blijven het beste in de grond bewaard; een belangrijk uitgangspunt voor de nieuwe Wet op de archeologische monumentenzorg. Dat vraagt naast planologische bescherming om een duurzaam terreinbeheer. Daaronder valt niet alleen bebouwing, want diepwortelende boomaanplanting, peilverlaging of agrarische activiteiten zoals diepploegen kunnen het bodemarchief schaden. In het gebiedsgericht beleid en het natuurbeleid van de provincie hebben archeologie en cultuurhistorie daarom een vaste plek. De provincie onderzoekt nog de mogelijkheid om richtlijnen op te stellen voor het beheer- en onderhoud van waardevolle archeologische terreinen. Donk gevonden, gemeente Liesveld In eerste instantie schrok de gemeente Liesveld van de aanwezigheid van een donk in het gebied dat zij van plan was opnieuw in te richten. Op zo n natuurlijke terp, in dit geval onzichtbaar onder het maaiveld aanwezig, bevinden zich bijna zeker resten van vroegere, prehistorische bewoning. Archeologische sporen: dat kan van alles betekenen voor een gemeente, misschien ook minder te bouwen woningen en dus minder opbrengsten in de gemeentelijke kas. De provincie wees Liesveld hierop toen de gemeente haar bestemmingsplannen wilde wijzigen. Bij de toetsing daarvan komt de archeologische waardenkaart van de provincie op tafel. Maar waarom kon het glas niet óók half vol zijn, dachten 8

10 Eigenheid De zorg voor het bodemarchief, als onderdeel van de gehele Zuid-Hollandse cultuurhistorie, biedt kansen om de kwaliteit van het landschap en de bebouwde omgeving te vergroten en zo meer beleefbaar te maken voor het publiek. Noodzakelijk daarvoor is het leggen van dwarsverbanden tussen archeologie, bovengrondse monumenten en het cultuur landschap. Op die manier kan de eigenheid van een streek sterker naar voren komen, waardoor er bijvoorbeeld mogelijkheden ontstaan voor recreatie en voor educatie, maar ook versterking van de economisch klimaat en bijdragen aan een mooier Zuid-Holland. Het gebied krijgt een verhaal. De provincie stimuleert deze ontwikkeling. Handhaving De provincie adviseert gemeenten en het rijk hoe zij ervoor kunnen zorgen dat de Wet op de archeologische monumentenzorg wordt nageleefd. De gemeenten worden geacht op een goede manier om te gaan met het archeologisch erfgoed. De provincie zal daar op toe zien. ze in Liesveld. De gemeente was toch al van plan recht te doen aan het cultuurlandschap ter plekke met z n typerende langwerpige rechte kavels (slagenlandschap). Kon de donk niet óók een aan knopingspunt zijn om de bewoners van de streek meer te betrekken bij de identiteit van het gebied? Daarmee zette de donk bij de gemeente een denkproces in gang over hoe om te gang met archeologie, ook al omdat de archeologiewetgeving dat toch afdwingt. Concreet betekent het dat ontwerpbureau Parklaan een plan bedenkt hoe de donk inspiratie kan bieden voor de inrichting van het gebied. Daarnaast is Liesveld het gesprek met haar buurgemeenten aangegaan over het opstellen van een regionale archeologische waardenkaart en misschien wel een gezamenlijk beleid. 9

11 3 Onderzoek De verstoorder betaalt. Wie van plan is de bodem verstoren, betaalt de kosten voor het archeologisch (voor)onderzoek op basis waarvan besluiten vallen over het vervolg van de geplande activiteiten. Vooronderzoek kan lopen van bureauonderzoek tot meer of minder ingrijpend veld onderzoek. Is inpassing en behoud in de bodem niet mogelijk, dan zijn ook de kosten van definitief onderzoek voor de verstoorder. De provincie moet bij zowel het toetsen van bijvoorbeeld bestemmingsplannen als het adviseren beschikken over voldoende goede archeologische gegevens. Om die reden kan de provincie aan bodemverstoorders om extra onderzoek vragen, bijvoorbeeld in de vorm van veldwerk. Harnaschpolder, Midden-Delfland Wat deden de Middeleeuwers met hun afvalwater? En wat waren Romeinse badgewoonten? In de bezoekersruimte van de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Harnaschpolder van het Hoogheem raadschap van Delfland is hierover een semi-permanente tentoonstelling te zien. Hoogtepunten van het archeologisch onderzoek in de Harnaschpolder, gerelateerd aan het thema afval en water, worden hier gepresenteerd aan het grote publiek. Rond de AWZI ligt een groenzone met een beplanting die gebaseerd is op de opgravingresultaten uit de nieuwe steentijd en de Romeinse tijd. Wandelaars en fietsers die hier voorbij komen, lezen op informatie kubussen hoe het landschap er vroeger uit zag. Tevens is in de groenzone de Archeologische Publieksherinnering 10

12 De provincie stimuleert daarbij hoogwaardig archeologisch onderzoek en verwacht van ook gemeenten en archeologische bedrijven dat zij volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse archeologie (KNA) opereren. De nieuwe archeologiewetgeving heeft tot gevolg dat de provincie geen programma s van eisen, plannen van aanpak en archeologische rapportages meer controleert voor gemeenten. Die taak is aan de gemeenten zelf. Wel beoordeelt de provincie dergelijke stukken wanneer er een provinciaal belang speelt of het bodemarchief ernstig wordt bedreigd. Gemeenten zonder archeologiebeleid en expertise kunnen na invoering van de nieuwe wetgeving nog een beperkte periode een beroep doen op de provincie om programma s van eisen of rapporten te controleren. Uiteindelijk dienen gemeenten deze rol op zich te nemen. De provincie adviseert gemeenten dan bij de het nemen van selectiebesluiten op archeologisch gebied: welke locaties behoren intact te blijven, wanneer is verder onderzoek nodig of waar is planaanpassing gewenst om archeologische resten te sparen. Harnaschpolder ingericht: op een aangelegd duin is een deel van een huisje uit de nieuwe steentijd gereconstrueerd, zoals op die plek in de grond is gevonden. Deze informatie en andere archeologische vondsten, zoals fossiele drollen en een Romeins wijnvat, zijn het resultaat van jarenlang grootschalig onderzoek. Omdat er een afvalwaterzuiveringsinstallatie zou worden aangelegd, was het archeologisch erfgoed niet langer veilig in de bodem. In 2000 stelde een groep gemeentelijke, provinciale en universitaire archeologen samen een onderzoeksprogramma op, in opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland. De provincie trad, geadviseerd door de gemeenten, op als overkoepelend bevoegd gezag. Bij de daaropvolgende opgravingen tussen 2001 en 2005 werden verschillende nederzettingen uit de nieuwe steentijd, de Romeinse tijd en de nieuwe tijd aangetroffen. Eind 2007 verschijnt een wetenschappelijke eindbundel over het archeologisch onderzoek en de vele nieuwe gegevens uit deze nederzettingen. 11

13 Veldwerk Mocht het provinciaal belang in het geding zijn, dan treedt de provincie Zuid-Holland op als begeleider, toetser en stimulator van archeologisch veldwerk indien het niet mogelijk is om archeologische sporen in de bodem te laten. Dergelijk archeologisch veldwerk wordt destructief onderzoek genoemd en varieert van het graven van proefsleuven tot definitieve opgravingen en noodopgravingen. Destructief onderzoek omvat ook het beschrijven van de vondsten en het deponeren daarvan in het provinciaal of gemeentelijk depot. In de komende jaren zal duidelijk worden hoe de provinciale inbreng bij de voor bereiding en uitvoering van destructief veldwerk er exact gaat uitzien. Depots De provincie is eigenaar van alle in Zuid-Holland gevonden archeologische sporen en ook wettelijk verantwoordelijk voor het beheer daarvan. Dat gebeurt in het provinciaal depot te Alphen aan de Rijn. Een aantal gemeenten heeft van oudsher een eigen depot: Leiden, Den Haag, Rijswijk, Delft, Gouda, Rotterdam, Dordrecht, Gorinchem en Vlaardingen. 12

14 Het provinciale depot blijft, gelet op de schaalgrootte en de technische voor zieningen, van primair belang voor het opslaan van archeologische bodemvondsten in Zuid-Holland. De Wet op de archeologische monumentenzorg maakt het mogelijk voor de provincie om gemeenten een vergunning te verlenen voor een gemeentelijk of regionaal archeologisch depot. Daarnaast wil de provincie het stimuleren dat gemeenten bodemvondsten uit hun grondgebied benutten voor publieksactiviteiten. De provincie wil de publieke zichtbaarheid van alle archeologische vondsten in de Zuid-Hollandse depots vergroten en daarnaast beter ontsluiten voor wetenschappelijk onderzoek, amateur-archeologie en andere vormen van studie en onderwijs. Dat gebeurt onder meer door het opzetten van een Provinciaal Archeologisch Centrum ten behoeve van het publiek, maar bijvoorbeeld ook voor de vele en vaak deskundige amateur-archeologen. In het provinciaal Archeologisch Centrum komt ook aandacht voor de geschiedenis van Zuid-Holland en het Zuid-Hollands bodem archief. Een ander aandachtspunt voor de provincie is de onderlinge communicatie en uitwisseling van (digitale) documentatie tussen de depots. 13

15 4 Kennis Het archeologisch erfgoed vrijwel onzichtbaar in de bodem aanwezig is bijzonder kwetsbaar. Bescherming daarvan kan niet zonder gedegen kennis van wat zich in de bodem vindt. Veel is nog onbekend. De provincie Zuid-Holland wil samen met de gemeenten de gaten in deze kennis opvullen. De Provinciale Onderzoeksagenda Archeologie (POA) die in 2007 verschijnt vormt hiervoor het uitgangspunt. De zo verworven kennis kan gebruikt worden bij de ruimtelijke ordening van de provincie en gemeenten, maar kan ook dienen om bedreigd cultureel erfgoed onder de aandacht te krijgen. Daarnaast wil de provincie kennisverwerving bij gemeenten en andere partijen stimuleren, bijvoorbeeld door regionale samenwerking tussen gemeenten te bevorderen, door regionale en gemeentelijke archeologen bij elkaar te brengen en voorlichting te geven over archeologiebeleid. De provincie Zuid-Holland heeft het Provinciaal Steunpunt Monumentenzorg en Archeologie Zuid-Holland (PSMA) opdracht gegeven de gemeenten te helpen bij het opzetten van hun archeologiebeleid. Delft helpt De gemeente Westland werkt met buurgemeente Delft samen op het gebied van de archeologische monumentenzorg. Westland en Delft hebben hiervoor een regeling afgesproken. Delft stelt een fulltime senior archeoloog beschikbaar voor het Westlandse grondgebied. Delft heeft vergelijkbare regelingen getroffen met Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp. De gemeente Westland kan zonder deze regeling niet voldoen aan de wettelijke taken die zijn vastgelegd in de Wet op de archeologische monumentenzorg. 14

16 En dat is wel hard nodig, want uit de provinciale kaart van de Cultuurhistorische Hoofdstructuur blijkt dat het grondgebied van Westland voor 69 procent van de totale oppervlakte een trefkans bezit van middelhoge en hoge archeologische verwachtingen. Delft helpt onder meer bij het opstellen van archeologiebeleid, het beoordelen van Programma s van Eisen voor archeologisch onderzoek en zorgt ervoor dat archeologie op verantwoorde wijze een plek krijgt wanneer er iets wordt gebouwd op Westlands grondgebied. Veldonderzoek valt buiten de regeling. 15

17 16

18

HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse

HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk zijn achtereenvolgens de ruimtelijke structuur en de functionele structuur van het plangebied uiteengezet. De ruimtelijke structuur is beschreven

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie. Datum 3 juli 2014 Status definitief

Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie. Datum 3 juli 2014 Status definitief Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie Datum 3 juli 2014 Status definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat ICG Informatie Contractenbuffet RWS, N.Landsman Telefoon 088 7972502 Email contractenbuffet@rws.nl

Nadere informatie

INT09.0031/MB. Oriëntatienota Archeologie

INT09.0031/MB. Oriëntatienota Archeologie INT09.0031/MB Oriëntatienota Archeologie 2 Inhoudsopgaaf 1. Inleiding... 4 2. Archeologiebeleid... 4 3. Archeologische verwachtingenkaart... 4 4. Wat gebeurt er als de gemeente geen beleid opstelt?...

Nadere informatie

Nota archeologie gemeente Roermond 2011

Nota archeologie gemeente Roermond 2011 Inleiding In opdracht van de gemeente Roermond is in de periode 2006 2008 een archeologieatlas voor de gehele gemeente vervaardigd. Deze atlas vormt de basis voor het Roermondse archeologiebeleid dat transparant

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Archeologisch onderzoek en waardestellend rapport

Gemeente Haarlem. Archeologisch onderzoek en waardestellend rapport Gemeente Haarlem Archeologisch onderzoek en waardestellend rapport Archeologisch onderzoek en waardestellend rapport Om archeologisch erfgoed te beschermen, kan bij een vergunningsaanvraag een waardestellend

Nadere informatie

Archeologie Bouwen en verbouwen. www.sudwestfryslan.nl

Archeologie Bouwen en verbouwen. www.sudwestfryslan.nl Archeologie Bouwen en verbouwen www.sudwestfryslan.nl Archeologie Heeft u bouwplannen of moet u voor andere werkzaamheden graven in de grond? Dan bent u soms verplicht om vooraf archeologisch onderzoek

Nadere informatie

1 Hoe gaan we om met archeologie in de gemeente Oss? U heeft een omgevingsvergunning aangevraagd.voordat we een vergunning kunnen verlenen,

1 Hoe gaan we om met archeologie in de gemeente Oss? U heeft een omgevingsvergunning aangevraagd.voordat we een vergunning kunnen verlenen, Sinds 2010 heeft de gemeente Oss een archeologiebeleid. Vanaf 1 januari 2013 geldt dit voor het gehele grondgebied van de nieuwe gemeente Oss, inclusief Lith dus. Deze brochure is voor iedereen bedoeld

Nadere informatie

De Omgevingswet: kansen en bedreigingen voor het Erfgoed

De Omgevingswet: kansen en bedreigingen voor het Erfgoed De Omgevingswet: kansen en bedreigingen voor het Erfgoed SIKB Jaarcongres 27 september 2012 Thomas van den Berg Senior beleidsmedewerker Rijksdienst voor het cultureel erfgoed Inhoud - Waarom een nieuwe

Nadere informatie

zaak die van algemeen belang is wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische

zaak die van algemeen belang is wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 18715 3 april 2014 Erfgoedverordening Stadsdeel Zuidoost 2013 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen Deze verordening verstaat

Nadere informatie

Bijlage 4 Archeologisch onderzoek

Bijlage 4 Archeologisch onderzoek 39 Bijlage 4 Archeologisch onderzoek Wijzigingsplan "Emmastraat Pijnacker" (vastgesteld) Wijzigingsplan "Emmastraat Pijnacker" (vastgesteld) 40 Bodemverstoringsvergu nning Archeologie Plangebied: Gemeente:

Nadere informatie

Quickscan Archeologie

Quickscan Archeologie Quickscan Archeologie Project : Emplacement Enschede Projectleider : F. Bakermans Versie : EDMS nr. : xxx Status : Concept Inhoud INLEIDING 1.1 Aanleiding 1.2 Doel- en vraagstelling van het onderzoek 1.3

Nadere informatie

Archeologiebeleid gemeente Rijnwoude

Archeologiebeleid gemeente Rijnwoude Archeologiebeleid gemeente Rijnwoude 1. Inleiding In 2007 is de Wet op de Archeologische Monumentenzorg in werking getreden. Deze wet verplicht de raad om, bij de vaststelling van een bestemmingsplan,

Nadere informatie

Advies Archeologie Plangebied Smidsvuurke 5, (gemeente Veldhoven)

Advies Archeologie Plangebied Smidsvuurke 5, (gemeente Veldhoven) Administratieve gegevens Advies Archeologie NAW-gegevens plan: Plan: Oppervlakteplangebied: RO-procedure: Smidsvuurke 5 te Veldhoven Realisatie van een woning. De totale oppervlakte van het plangebied/perceel

Nadere informatie

Omgevingswet en Erfgoedwet; een (nieuw) kader voor cultureel erfgoed

Omgevingswet en Erfgoedwet; een (nieuw) kader voor cultureel erfgoed Omgevingswet en Erfgoedwet; een (nieuw) kader voor cultureel erfgoed Informatiemiddag Erfgoedwet, 17 juni 2016 Frank Altenburg Inhoud Omgevingswet en Erfgoedwet Wat vindt u waar? Wat is nieuw? Cultureel

Nadere informatie

De kracht van vrijwilligers Bijdragen aan archeologisch onderzoek. Bijdragen aan archeologisch onderzoek

De kracht van vrijwilligers Bijdragen aan archeologisch onderzoek. Bijdragen aan archeologisch onderzoek 21 Bijdragen aan archeologisch onderzoek 22 De kracht van vrijwilligers Bijdragen aan archeologisch onderzoek Het belang van actief onderzoek doen Vrijwilligers ondersteunen gemeenten en beroepsarcheologen

Nadere informatie

Vrijwilligers in de archeologie en de Erfgoedwet

Vrijwilligers in de archeologie en de Erfgoedwet Vrijwilligers in de archeologie en de Erfgoedwet Inhoud Vrijwilligers pag. 1 Detector-amateurs pag. 2 Maritieme archeologie pag. 4 Universiteiten, hogescholen en dienstverleners pag. 4 Hoe we in Nederland

Nadere informatie

Bijlage 1: Bestemmingsplan begrippen, regels en toelichting

Bijlage 1: Bestemmingsplan begrippen, regels en toelichting Bijlage 1: Bestemmingsplan begrippen, regels en toelichting In deze bijlage zijn voorbeeld planregels met betrekking tot archeologie en cultuurhistorie opgenomen voor nieuwe bestemmingsplannen in de gemeente

Nadere informatie

7-11-2013. Archeologie en waterbodems. Meerdere gebruiksfuncties. Marie-Catherine Houkes. Maritiem Programma RCE 29 oktober 2013.

7-11-2013. Archeologie en waterbodems. Meerdere gebruiksfuncties. Marie-Catherine Houkes. Maritiem Programma RCE 29 oktober 2013. Archeologie en waterbodems Marie-Catherine Houkes Maritiem Programma RCE 29 oktober 2013 Het lijkt zo leeg Meerdere gebruiksfuncties Noord- Holland Almere 1 Watergerelateerde archeologie zoals bruggen,

Nadere informatie

Handreiking. betreffende opstelling van en advisering over ruimtelijke plannen op grond van de. Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zuid-Holland

Handreiking. betreffende opstelling van en advisering over ruimtelijke plannen op grond van de. Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zuid-Holland Handreiking betreffende opstelling van en advisering over ruimtelijke plannen op grond van de Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zuid-Holland op basis van de Nota Regels voor Ruimte (vastgesteld door GS

Nadere informatie

Archeologietoets. locatie kerkstraat 57 Riel gemeente Goirle

Archeologietoets. locatie kerkstraat 57 Riel gemeente Goirle Archeologietoets locatie kerkstraat 57 Riel gemeente Goirle Archeologietoets Locatie Kerkstraat 57, Riel projectleider: B. van Spréw Datum: 13 oktober 2006 Uitgevoerd in opdracht van SAB Eindhoven contactpersoon:

Nadere informatie

Archeologiebeleid en de Omgevingswet Heleen van Londen

Archeologiebeleid en de Omgevingswet Heleen van Londen Archeologiebeleid en de Omgevingswet Heleen van Londen Omgevingswet 2018? De overheid wil regels voor ruimtelijke plannen vereenvoudigen en samenvoegen Doel: makkelijker maken om bouwprojecten te starten

Nadere informatie

Omgevingswet en Erfgoedwet: een nieuw kader voor cultureel erfgoed

Omgevingswet en Erfgoedwet: een nieuw kader voor cultureel erfgoed Omgevingswet en Erfgoedwet: een nieuw kader voor cultureel erfgoed 2 oktober 2014 Monique Krauwer Directie Erfgoed en Kunsten Inhoud Omgevingswet en Erfgoedwet Cultuurhistorie in de Omgevingswet Wat vindt

Nadere informatie

Figuur 1 Geulafzettingen (Bron: CHS)

Figuur 1 Geulafzettingen (Bron: CHS) Archeologie, aardkundige waarden en cultuurhistorie Naar de archeologie in onder andere de Groeneveldse Polder is een bureaustudie gedaan door de heer Bult van het Vakteam Archeologie i. De in weergegeven

Nadere informatie

ARCHEOLOGIE BIJ DE PROVINCIE UTRECHT. ROMA 30 januari 2014 Ivonne de Jongh

ARCHEOLOGIE BIJ DE PROVINCIE UTRECHT. ROMA 30 januari 2014 Ivonne de Jongh ARCHEOLOGIE BIJ DE PROVINCIE UTRECHT ROMA 30 januari 2014 Ivonne de Jongh INHOUD TAKEN ARCHEOLOGIE VAN DE PROVINCIE UTRECHT Advisering bestemmingsplannen Archeologische attentiegebieden Depotbeheer Bevoegd

Nadere informatie

Archeologieparagraaf Wetgeving omtrent archeologie Gemeentelijk beleid omtrent archeologie Procedure

Archeologieparagraaf Wetgeving omtrent archeologie Gemeentelijk beleid omtrent archeologie Procedure Archeologieparagraaf Wetgeving omtrent archeologie Met de ondertekening van het Verdrag van Malta in 1992 door bijna alle Europese landen (waaronder Nederland), werd archeologie steeds meer een onderdeel

Nadere informatie

Archeologiebeleid op Walcheren

Archeologiebeleid op Walcheren Archeologiebeleid op Walcheren Netwerkbijeenkomst Erfgoed en Ruimte RCE 12 december 2012 Walcherse Archeologische Dienst, december 2012 Archeologie op Walcheren Verdrag van Malta 1992: bescherming archeologie

Nadere informatie

VERORDENING. De raad van de gemeente Terneuzen; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.

VERORDENING. De raad van de gemeente Terneuzen; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. Lijst agendapunten nummer: 8b Kenmerk: 11150 Afdeling: Vergunningen en Handhaving VERORDENING Datum: 9 oktober 2008 Onderwerp: Erfgoedverordening Terneuzen 2008 De raad van de gemeente Terneuzen; gelezen

Nadere informatie

PRAKTIJKPRESENTATIE ERFGOEDHUIS ZUID-HOLLAND BELANGENBEHARTIGING ARCHEOLOGIE EN HANDHAVING DOOR BEVOEGD GEZAG

PRAKTIJKPRESENTATIE ERFGOEDHUIS ZUID-HOLLAND BELANGENBEHARTIGING ARCHEOLOGIE EN HANDHAVING DOOR BEVOEGD GEZAG PRAKTIJKPRESENTATIE ERFGOEDHUIS ZUID-HOLLAND BELANGENBEHARTIGING ARCHEOLOGIE EN HANDHAVING DOOR BEVOEGD GEZAG AWN 22 SEPTEMBER 2012 Opgraving Nieuw Rijngeest- Zuid Oegstgeest 2009 Een nieuwe kijk op de

Nadere informatie

NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED SANDELINGEN AMBACHT

NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED SANDELINGEN AMBACHT NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED SANDELINGEN AMBACHT Het ontwerpbestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen Ambacht heeft vanaf 19 april 2012, gedurende een periode

Nadere informatie

VOORADVIES BESTEMMINGSPLANPROCEDURE

VOORADVIES BESTEMMINGSPLANPROCEDURE VOORADVIES BESTEMMINGSPLANPROCEDURE Zaaknr. : 2015EAR0009 Zaakomschrijving : CPO Lindevoort Rekken Specialisme : Cultuurhistorie (excl. Archeologie) Behandeld door : Roy Oostendorp Datum : 7 oktober 2015

Nadere informatie

Het bevoegd gezag is het bestuursorgaan dat het besluit neemt of de vergunning verleent.

Het bevoegd gezag is het bestuursorgaan dat het besluit neemt of de vergunning verleent. Archeologische Monumentenzorg stapsgewijs Proces Archeologische Monumentenzorg (AMZ) Het opsporen en waarderen van archeologische vindplaatsen in het kader van ruimtelijke ingrepen vindt plaats in stappen.

Nadere informatie

TUSSEN OUD EN NIEUW AKTUALISERING NOTA CULTUREEL ERFGOED GEMEENTE RIJSWIJK

TUSSEN OUD EN NIEUW AKTUALISERING NOTA CULTUREEL ERFGOED GEMEENTE RIJSWIJK TUSSEN OUD EN NIEUW AKTUALISERING NOTA CULTUREEL ERFGOED GEMEENTE RIJSWIJK Inhoudsopgave. INHOUDSOPGAVE... 2 SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 5 1.1 EEN KORTE GESCHIEDENIS.... 5 1.2 HET BELANG VAN CULTUREEL

Nadere informatie

Archeologische Monumentenzorg. in Lelystad

Archeologische Monumentenzorg. in Lelystad Archeologische Monumentenzorg in Lelystad Archeologische Monumentenzorg in Lelystad 2 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 5 2. Inleiding... 9 2.1 Het Verdrag van Malta... 9 2.2 De Wet op de archeologische

Nadere informatie

Beschermd monument of beeldbepalend pand?

Beschermd monument of beeldbepalend pand? 6 e Cultuur n e e t historisch Apeldoorn e m g Beschermd monument of beeldbepalend pand? Van aanwijzing tot restauratie Bent u (toekomstig) bezitter van een monument, beeldbepalend pand of maakt uw pand

Nadere informatie

RAAP-NOTITIE 3694. Archeologiebeleid. Gemeente Uitgeest

RAAP-NOTITIE 3694. Archeologiebeleid. Gemeente Uitgeest RAAP-NOTITIE 3694 Archeologiebeleid Gemeente Uitgeest Colofon Opdrachtgever: Gemeente Uitgeest Titel: Archeologiebeleid, gemeente Uitgeest Status: eindversie Datum: april 2011 Auteur: drs. P. Kloosterman

Nadere informatie

PARAPLUBESTEMMINGSPLAN ARCHEOLOGIE - TOELICHTING

PARAPLUBESTEMMINGSPLAN ARCHEOLOGIE - TOELICHTING 1 PARAPLUBESTEMMINGSPLAN ARCHEOLOGIE TOELICHTING INHOUD 1. INLEIDING 2 1.1 Achtergrond 2 1.2 Doel 2 1.3 Situering en begrenzing plangebied 3 2. BELEIDSKADER 4 2.1 Wet op de Archeologische Monumentenzorg

Nadere informatie

Handleiding voor de Archeologische Monumentenkaart

Handleiding voor de Archeologische Monumentenkaart Handleiding voor de Archeologische Monumentenkaart Pagina 1 van 7 Colofon Bron voor AMK gegevens: ARCHIS De AMK is tot stand gekomen in samenwerking met de Provincies Redactie teksten: A. Sloos Redactie

Nadere informatie

Bekende waarden. Legenda archeologische verwachtings)waarden: voorschriften

Bekende waarden. Legenda archeologische verwachtings)waarden: voorschriften Legenda archeologische verwachtings)waarden: voorschriften Bekende waarden Archeologisch rijksmonument: Alle ontgrondingsaanvragen moeten bij de minister te worden ingediend via de gemeente Zutphen. De

Nadere informatie

Nota Archeologie 2006-2012

Nota Archeologie 2006-2012 Nota Archeologie 2006-2012 Provincie Zeeland 2 3 Inhoudsopgave Voorwoord...3 1. Inleiding...4 2. Archeologie...5 3. Terugblik...8 4. Archeologiebeleid 2006-2012...10 4.1. Taken voortvloeiend uit implementatie...10

Nadere informatie

MEMO. Alphen aan den Rijn. Stevinstraat 9 2405 CR ALPHEN AAN DEN RIJN. Contactpersoon opdrachtgever Dhr. R. Teunisse; (0172) 245 611 / (06) 2021 06 09

MEMO. Alphen aan den Rijn. Stevinstraat 9 2405 CR ALPHEN AAN DEN RIJN. Contactpersoon opdrachtgever Dhr. R. Teunisse; (0172) 245 611 / (06) 2021 06 09 MEMO Van : Vestigia BV Archeologie & Cultuurhistorie Aan : Dhr. R. Teunisse namens Stichting Ipse de Bruggen Onderwerp : Quickscan Drietaktweg te Datum : 13 oktober 2010 Ons Kenmerk : V10-22710 / V10-1944

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen

Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen Deze verordening verstaat onder: a. gemeentelijk monument: een overeenkomstig deze verordening als beschermd gemeentelijk monument aangewezen: 1. zaak,

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing archeologie Vijf Akkers-Noord, Moordrecht (gemeente Zuidplas). Notitie TML554

Ruimtelijke onderbouwing archeologie Vijf Akkers-Noord, Moordrecht (gemeente Zuidplas). Notitie TML554 Ruimtelijke onderbouwing archeologie Vijf Akkers-Noord, Moordrecht (gemeente Zuidplas). Notitie TML554 NOTITIE TML554 Ruimtelijke onderbouwing archeologie Vijf Akkers-Noord, Moordrecht, (gemeente Zuidplas).

Nadere informatie

Kaderdecreet Onroerend Erfgoed: enkele aandachtspunten voor lokale besturen

Kaderdecreet Onroerend Erfgoed: enkele aandachtspunten voor lokale besturen Vereniging van Vlaamse Streekontwikkelingsintercommunales Paviljoenstraat 9 1030 Brussel T 0032 2 211 56 40 F 0032 2 211 56 00 info@vlinter.be www.vlinter.be Kaderdecreet Onroerend Erfgoed: enkele aandachtspunten

Nadere informatie

GEMEENTE HARLINGEN. Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen *GR * GR

GEMEENTE HARLINGEN. Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen *GR * GR Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen *GR15.00061* GR15.00061 Behandeld in Gezamenlijke commissie Mens & Bestuur en Omgeving Datum Commissie 16 september 2015 Agendanummer 15 Datum Raad 30 september

Nadere informatie

Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat?

Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat? Het duurt niet lang meer of Gelselaar krijgt de status van beschermd dorpsgezicht. Het zal het tweede beschermde gezicht zijn in de gemeente Berkelland.

Nadere informatie

Archeologisch bureauonderzoek & inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Sportlaan, Heerjansdam, Gemeente Zwijndrecht, B&G rapport 899

Archeologisch bureauonderzoek & inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Sportlaan, Heerjansdam, Gemeente Zwijndrecht, B&G rapport 899 1. ALGEMENE GEGEVENS Titel Auteur(s) Autorisatie Gemeente Plaats Toponiem / Straat Onderzoekskader Archeologisch bureauonderzoek & inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Sportlaan, Heerjansdam,

Nadere informatie

CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN

CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN Onderzoek naar cultuurhistorische structuren, landschappen en panden Aansluitend op Belvedere- (Behoud door ontwikkeling) en het MoMo-beleid (Modernisering

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE VERORDENING OP DE ARCHEOLOGISCHE MONUMENTENZORG

TOELICHTING OP DE VERORDENING OP DE ARCHEOLOGISCHE MONUMENTENZORG TOELICHTING OP DE VERORDENING OP DE ARCHEOLOGISCHE MONUMENTENZORG Gemeente Utrecht Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Algemene toelichting archeologiebeleid (nota archeologiebeleid) 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Doel

Nadere informatie

Archeologische kennisbronnen voor gemeenten

Archeologische kennisbronnen voor gemeenten Archeologische kennisbronnen voor gemeenten Inleiding Kennis is van belang voor een zorgvuldige besluitvorming over de omgang met archeologische waarden binnen de ruimtelijke ordening. De Rijksdienst voor

Nadere informatie

Heesch - Beellandstraat

Heesch - Beellandstraat Archeologische Quickscan Heesch - Beellandstraat Gemeente Bernheze 1 Steller Drs. A.A. Kerkhoven Versie Concept 1.0 Projectcode 12110023 Datum 22-11-2012 Opdrachtgever LWM Ewislaan 12 1852 GN Heiloo Uitvoerder

Nadere informatie

VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN CHEMELOT SITTARD-GELEEN VERKENNEND ARCHEOLOGISCH EN CULTUURHISTORISCH ONDERZOEK

VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN CHEMELOT SITTARD-GELEEN VERKENNEND ARCHEOLOGISCH EN CULTUURHISTORISCH ONDERZOEK VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN CHEMELOT SITTARD-GELEEN VERKENNEND ARCHEOLOGISCH EN CULTUURHISTORISCH ONDERZOEK 1. Wettelijk kader In 1992 werd het Verdrag van Valletta ( Malta ) opgesteld. Dit Verdrag stelt

Nadere informatie

Werkwijzer servicepunt archeologie

Werkwijzer servicepunt archeologie Werkwijzer servicepunt archeologie Inleiding Aanleiding De provinciale bemoeienis met de archeologische monumentenzorg vloeit voort uit de medeverantwoordelijkheid voor het behoud en beheer van het cultuurhistorisch

Nadere informatie

ADVIES ARCHEOLOGIE 16 dec 2013

ADVIES ARCHEOLOGIE 16 dec 2013 NAW plan: Plan: Opp plangebied: RO-procedure: Opsteller: Aanvrager: Inrichting openbare ruimte plangebied Pantarhei aanleg ontsluitingsweg, parkeergelegenheid, openbaar groen ca. 5000 m² (locatie Pantarhei);

Nadere informatie

Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat?

Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar is aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Het is het tweede beschermde gezicht in de gemeente Berkelland. In 1972 is de Mallumse molen en de

Nadere informatie

Een verborgen verleden. Archeologie in Heerde. www.heerde.nl

Een verborgen verleden. Archeologie in Heerde. www.heerde.nl Een verborgen verleden Archeologie in Heerde www.heerde.nl Een verborgen verleden De gemeente Heerde heeft een rijke geschiedenis. U als inwoner kent een deel van deze geschiedenis. Misschien zelf meegemaakt

Nadere informatie

Archeologienota Waterland 2011

Archeologienota Waterland 2011 Archeologienota Waterland 2011 Inhoudsopgave Archeologienota Waterland 2011...1 1 Inleiding: archeologie in Waterland...3 2 Waarom archeologiebeleid?...4 2.1 Wettelijk kader...4 2.2 Doel...4 2.3 Basis

Nadere informatie

Structuurvisie Archeologie Gemeente Hilversum. met uitvoeringsparagraaf de archeologische beleidskaart

Structuurvisie Archeologie Gemeente Hilversum. met uitvoeringsparagraaf de archeologische beleidskaart De Ondergrondse Stad Structuurvisie Archeologie Gemeente Hilversum met uitvoeringsparagraaf de archeologische beleidskaart Colofon Gemeente Hilversum De Ondergrondse Stad Sructuurvisie Archeologie Gemeente

Nadere informatie

Artikel 2. Het gebruik van het monument Bij de toepassing van deze verordening wordt rekening gehouden met het gebruik van het monument.

Artikel 2. Het gebruik van het monument Bij de toepassing van deze verordening wordt rekening gehouden met het gebruik van het monument. ERFGOEDVERORDENING HEERENVEEN 2010 HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN Artikel 1. Begripsbepalingen Deze verordening verstaat onder: a. gemeentelijk monument: een overeenkomstig deze verordening als beschermd gemeentelijk

Nadere informatie

Gemeente Best Postbus 50 5680 AB Best. Dhr. drs. J. Schotten. Definitief

Gemeente Best Postbus 50 5680 AB Best. Dhr. drs. J. Schotten. Definitief In opdracht van Opgesteld door Auteur Projectmedewerkers Controle Gemeente Best Postbus 50 5680 AB Best SRE Milieudienst Keizer Karel V Singel 8 Postbus 435 5600 AK Eindhoven 040 2594604 Mevr. drs. Ria

Nadere informatie

Advies Archeologische Monumentenzorg 2010-nr. 92

Advies Archeologische Monumentenzorg 2010-nr. 92 Keizer Karel V Singel 8 Postbus 435 5600 AK Eindhov en Fax: 040 2594510 Website: www.milieudienst.sre.nl Advies Archeologische Monumentenzorg 2010-nr. 92 Deel 1) Concept selectiebesluit archeologie Deel

Nadere informatie

248103 PIP Buitenring Parkstad Limburg - Oplegnotitie deelrapport 7 thema Archeologie

248103 PIP Buitenring Parkstad Limburg - Oplegnotitie deelrapport 7 thema Archeologie PIP Buitenring Parkstad Limburg Oplegnotitie deelrapport 7 thema Archeologie nummer 248103 PIP Buitenring Parkstad Limburg - Oplegnotitie deelrapport 7 thema Archeologie datum 21 juni 2012 versie definitief

Nadere informatie

Hoe doen we het nu? Een inventarisatie van het erfgoedbeleid in de regiogemeenten. Ria Berkvens

Hoe doen we het nu? Een inventarisatie van het erfgoedbeleid in de regiogemeenten. Ria Berkvens Hoe doen we het nu? Een inventarisatie van het erfgoedbeleid in de regiogemeenten Ria Berkvens Wat gaat er veranderen door nieuwe wetgeving? Erfgoedwet: Onderhoudsplicht voor beschermde monumenten; Opgravingsvergunning

Nadere informatie

Quick scan archeologie De Horst Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand

Quick scan archeologie De Horst Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand Quick scan archeologie De Horst Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand 18 november 2010 Inleiding Het plangebied ligt ten westen van de bebouwde kom van Kaatsheuvel in de gemeente Loon op Zand (afb. 1). De

Nadere informatie

Bijlagen Uitvoeringsprogramma Weardefol Fryslân 2016-2019

Bijlagen Uitvoeringsprogramma Weardefol Fryslân 2016-2019 Bijlagen Uitvoeringsprogramma Weardefol Fryslân 2016-2019 Bijlage 1 Beleidskader Hieronder worden de beleidsdoelen uit het Streekplan Fryslân en de thematische Structuurvisie Grutsk op e Romte en de ambities/resultaten

Nadere informatie

Bijlage 7 Model-planregels

Bijlage 7 Model-planregels Bijlage 7 Model-planregels Doel van de planregels De planregels vormen het juridisch-planologisch kader voor de bescherming van belangrijk archeologische waarden, door de aanvrager van een omgevingsvergunning

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Beleidsnotitie Archeologie

Inhoudsopgave. 2 Beleidsnotitie Archeologie 30 september 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Wat betekent het archeologiebeleid?... 4 2. Welke beschermende instrumenten hanteert de gemeente?... 6 3. Hoe wordt archeologie beleefbaar?... 8 4. Hoe

Nadere informatie

Papendrecht, Westeind 25, gemeente Papendrecht (ZH). Archeologisch en cultuurhistorisch bureauonderzoek. Transect-rapport 528 (concept 1.

Papendrecht, Westeind 25, gemeente Papendrecht (ZH). Archeologisch en cultuurhistorisch bureauonderzoek. Transect-rapport 528 (concept 1. 1. ALGEMENE GEGEVENS Titel Auteur(s) Autorisatie Gemeente Papendrecht, Westeind 25, gemeente Papendrecht (ZH). Archeologisch en cultuurhistorisch bureauonderzoek. Transect-rapport 528 (concept 1.0) H.

Nadere informatie

1. Raadsbesluit 2. Nota van beantwoording. 4. Archeologische beleidskaart

1. Raadsbesluit 2. Nota van beantwoording. 4. Archeologische beleidskaart Aan de Raad Made, 5 februari 2013 Agendapuntnummer: 9 Raadsvergadering 21 maart 2013 Onderwerp: Archeologieverordening gemeente Drimmelen Registratienummer: 13int00530 Casenr: 13.00197 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Informatiebrochure provinciale monumentenlijst Drenthe voor eigenaren gebouwde monumenten voor Monumenten vertellen het verhaal van Drenthe

Informatiebrochure provinciale monumentenlijst Drenthe voor eigenaren gebouwde monumenten voor Monumenten vertellen het verhaal van Drenthe Informatiebrochure provinciale monumentenlijst Drenthe voor eigenaren gebouwde monumenten voor 1940 Monumenten vertellen het verhaal van Drenthe Monumenten vertellen het verhaal van Drenthe De provincie

Nadere informatie

VERKEER EN VERVOER. Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg N23 WEST

VERKEER EN VERVOER. Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg N23 WEST VERKEER EN VERVOER Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg N23 WEST VERKEER EN VERVOER Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg Colofon Uitgave Provincie Noord-Holland Postbus 123 2000 MD Haarlem

Nadere informatie

Samenvatting Nieuwe wetgeving Nieuwe rol van de gemeente Bescherming van het bodemarchief

Samenvatting Nieuwe wetgeving Nieuwe rol van de gemeente Bescherming van het bodemarchief Samenvatting Nieuwe wetgeving Door de toenemende bodemverstorende werkzaamheden in Nederland is het archeologische erfgoed in gevaar. Met het van kracht worden van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : E.M. Overzier : Beleid en Projecten : M.M. Balledux Voorstel aan de raad Onderwerp : Beleidsnota Cultuurhistorie

Nadere informatie

Archeologienota Oostzaan 2011

Archeologienota Oostzaan 2011 Archeologienota Oostzaan 2011 Auteur: P. Kleij Datum: 25 maart 2011 Plaats: Oostzaan/Zaandijk Inhoud Inleiding... 4 Samenvatting... 6 De nieuwe wet op de archeologische monumentenzorg... 6 Archeologie

Nadere informatie

Archeologische Quickscan Eerste Oosterparkstraat 88-126 (QSnr 14-036) Stadsdeel: Centrum Adres: Eerste Oosterparkstraat 88-126

Archeologische Quickscan Eerste Oosterparkstraat 88-126 (QSnr 14-036) Stadsdeel: Centrum Adres: Eerste Oosterparkstraat 88-126 OMnummer: 61324 Datum: 23-04-2014 Archeologische Quickscan Eerste Oosterparkstraat 88-126 (QSnr 14-036) Opdrachtgever (LS01) Naam / organisatie: Stadsdeel Oost Contactpersoon: Robbert Leenstra Postbus:

Nadere informatie

Een Archeologisch Bureauonderzoek voor het bestemmingsplan De Grift 3 in Nieuwleusen (gemeente Dalfsen, Overijssel). Figuur 1.

Een Archeologisch Bureauonderzoek voor het bestemmingsplan De Grift 3 in Nieuwleusen (gemeente Dalfsen, Overijssel). Figuur 1. Een Archeologisch Bureauonderzoek voor het bestemmingsplan De Grift 3 in Nieuwleusen (gemeente Dalfsen, Overijssel). (Steekproef 2006-03/18, ISSN 1871-269X) Inleiding Voor De Lange, Bureau voor Stedebouw

Nadere informatie

6.1: Overleg reactie BOOR

6.1: Overleg reactie BOOR 6.1: Overleg reactie BOOR Beste Daniël, Marianne, In onderstaande een correctie en onze aanbeveling voor wat betreft de Conclusies van Econsultancy. Omdat een laag waarvoor een archeologische verwachting

Nadere informatie

Bijlage 8 Reacties op zienswijzen over archeologische dubbelbestemming in het bestemmingplan Buitengebied Midden-Drenthe

Bijlage 8 Reacties op zienswijzen over archeologische dubbelbestemming in het bestemmingplan Buitengebied Midden-Drenthe Bijlage 8 Reacties op zienswijzen over archeologische dubbelbestemming in het bestemmingplan Buitengebied Midden-Drenthe Inleiding Over het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied zijn 108 zienswijzen ingediend

Nadere informatie

Beleidsplan Archeologie Eindhoven en Helmond 2008-2012

Beleidsplan Archeologie Eindhoven en Helmond 2008-2012 Beleidsplan Archeologie Eindhoven en Helmond 2008-2012 Inhoud 1. Inleiding 2. Wettelijk kader 2.1 Rijk 2.2 Provincie 2.3 Gemeente 3. Historische karakteristiek 4. Archeologie in Eindhoven en Helmond 5.

Nadere informatie

Archeologiebeleid - Oss

Archeologiebeleid - Oss Archeologiebeleid - Oss Behoud van het Verleden Archeologiebeleid Gemeente Oss 2010 (toelichting) Inhoudsopgave 1. 2. 3. 4. 5. 6. Inleiding 2 1.1. Doelstellingen 2 1.2. Wat is archeologie? 3 Waarom archeologie(beleid)?

Nadere informatie

Dit document bevat modellen voor archeologische voorschriften die kunnen worden verbonden aan bouw- en sloopvergunningen.

Dit document bevat modellen voor archeologische voorschriften die kunnen worden verbonden aan bouw- en sloopvergunningen. Modellen bouwvergunning en sloopvergunning Dit document bevat modellen voor archeologische voorschriften die kunnen worden verbonden aan bouw- en sloopvergunningen. A. Modellen bouwvergunning Uitgangspunt

Nadere informatie

Beleidsnota Archeologie Gemeente Landsmeer

Beleidsnota Archeologie Gemeente Landsmeer Beleidsnota Archeologie Gemeente Landsmeer Versie vastgesteld, februari 2011 Pagina 2 Samenvatting Aanleiding Deze Beleidsnota Archeologie zet uiteen op welke wijze de gemeente Landsmeer, naar aanleiding

Nadere informatie

Beleidsnota Archeologie Gemeente Papendrecht

Beleidsnota Archeologie Gemeente Papendrecht Provinciaal Steunpunt Monumentenzorg en Archeologie 2012 Beleidsnota Archeologie Gemeente Papendrecht Beleidsnota Archeologie Gemeente Papendrecht 1 INHOUD Inleiding 3 I Algemeen: wettelijk en beleidsmatig

Nadere informatie

VOORSTEL. Onderwerp: Ontwikkelen van gemeentelijk archeologiebeleid in samenwerking met Montfoort, Oudewater en Woerden.

VOORSTEL. Onderwerp: Ontwikkelen van gemeentelijk archeologiebeleid in samenwerking met Montfoort, Oudewater en Woerden. VOORSTEL GEMEENTE LOPIK Raadsvergadering d.d. 21 oktober 2008 Nr. : 10 Aan de raad van de gemeente Lopik. Onderwerp: Ontwikkelen van gemeentelijk archeologiebeleid in samenwerking met Montfoort, Oudewater

Nadere informatie

Hoe nu verder met archeologie in Maasdriel? Presentatie voor Commissie Ruimte Woensdag 10 oktober

Hoe nu verder met archeologie in Maasdriel? Presentatie voor Commissie Ruimte Woensdag 10 oktober Hoe nu verder met archeologie in Maasdriel? Presentatie voor Commissie Ruimte Woensdag 10 oktober Structuur presentatie I Achtergrond gemeentelijk archeologiebeleid wet- en regelgeving? II Hoe kan je inhoud

Nadere informatie

Het bodemarchief ontrafeld. Nota archeologie Duin, Horst en Weidegebied

Het bodemarchief ontrafeld. Nota archeologie Duin, Horst en Weidegebied Het bodemarchief ontrafeld Nota archeologie Duin, Horst en Weidegebied november 2008 Afbeelding op voorpagina: atlas Novus Inferior (Rhenolandaie 1645) 2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Verantwoording 6 Inleiding

Nadere informatie

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Verordening vastgesteld: 26-06-2003 In werking getreden: 15-09-2003 COMPENSATIEVERPLICHTING Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

Professionele archeologie en de Erfgoedwet

Professionele archeologie en de Erfgoedwet Professionele archeologie en de Erfgoedwet Inhoud Certificering pag. 1 Maritieme archeologie pag. 4 Rijksmonumenten pag. 4 De Erfgoedwet en de Omgevingswet pag. 5 Hoe we in Nederland met archeologische

Nadere informatie

Modelvoorschriften archeologie in de omgevingsvergunning

Modelvoorschriften archeologie in de omgevingsvergunning Op grond van artikel 5.2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) kunnen ten aanzien van archeologie voorschriften worden verbonden aan de omgevingsvergunning, indien hier in het bestemmingsplan een grondslag

Nadere informatie

Nota Archeologie Gemeente Drimmelen

Nota Archeologie Gemeente Drimmelen Nota Archeologie Gemeente Drimmelen In Terheijden komt het archeologisch erfgoed van de gemeente echt bovengronds en is zichtbaar voor inwoners en passanten. De Kleine Schans is een relict uit de Tachtigjarige

Nadere informatie

: Cultuur, recreatie en sport : Beleidsnota Archeologie gemeente Katwijk, 'NieuweAandacht voor Oude Zaken'.

: Cultuur, recreatie en sport : Beleidsnota Archeologie gemeente Katwijk, 'NieuweAandacht voor Oude Zaken'. Aan de gemeen~eraad ~atwijl{ loaknummr.r Pro9rornma Onderwerp ').,0 "1-?-S"~~\0 : Cultuur, recreatie en sport : Beleidsnota Archeologie gemeente Katwijk, 'NieuweAandacht voor Oude Zaken'. Katwijk, ló oktober

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake het Beleidsplan archeologie zoo8-zozo

Raadsvoorstel inzake het Beleidsplan archeologie zoo8-zozo gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer o8.rz689.ooi Inboeknummer Beslisdatum B&W Dossiernummer Raadsvoorstel inzake het Beleidsplan archeologie zoo8-zozo Inleiding Vanaf 1999

Nadere informatie

MEMO. Projectgegevens

MEMO. Projectgegevens MEMO Van : W.J. Weerheijm (Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie) Aan : Dhr. W. Nouwens (Amerpoort) Onderwerp : Archeologisch onderzoek Mariaoordlaan Baarn Datum : 23 juli 2013 Ons kenmerk : V13-29344/2677/WW

Nadere informatie

Deponeren en harmoniseren van aanleveringeisen

Deponeren en harmoniseren van aanleveringeisen Deponeren en harmoniseren van aanleveringeisen Ronald Louer Provinciaal Depot Bodemvondsten Noord-Brabant 29 september 2009 Het Depot Van Dale: de pot [deepoo] het, de depot (mannelijk), de depots, het

Nadere informatie

BELEIDSPLAN ARCHEOLOGIE gemeente Bloemendaal

BELEIDSPLAN ARCHEOLOGIE gemeente Bloemendaal B BELEIDSPLAN ARCHEOLOGIE gemeente Bloemendaal Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 4 1.1 DE AANLEIDING... 4 1.2 ARCHEOLOGIEBELEID INZICHTELIJK GEMAAKT!... 4 1.3 SAMENVATTING BESLISPUNTEN... 5 2 Wettelijk

Nadere informatie

Advies Archeologie Rimburg School Palenbergerweg (gem. Landgraaf) Advies Archeologie Rimburg School Palenbergerweg gemeente Landgraaf

Advies Archeologie Rimburg School Palenbergerweg (gem. Landgraaf) Advies Archeologie Rimburg School Palenbergerweg gemeente Landgraaf Advies Archeologie Rimburg School Palenbergerweg gemeente Landgraaf Pagina 1 van 6 Advies datum 20-10-2010 Opsteller: drs., ArchAeO, Eindhoven Aanvrager: dhr J. Nievelstein Projectnr: 10101 Plan: herbestemming

Nadere informatie

Opgesteld door ing. A.M. Rodenbach, Recreatie Noord-Holland NV, d.d. 21 januari 2013

Opgesteld door ing. A.M. Rodenbach, Recreatie Noord-Holland NV, d.d. 21 januari 2013 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING, BEHOREND BIJ DE AANGEVRAAGDE VERGUNNING OMG-12-181 Voor de inrichting en het gebruik van een evenemententerrein in deelgebied De Druppels, tegenover Wagenweg 22/24 te Oudkarspel

Nadere informatie

Toelichting op de bouwhistorische verwachtingenkaart Verborgen geschiedenis achter de gevels van Dordrecht

Toelichting op de bouwhistorische verwachtingenkaart Verborgen geschiedenis achter de gevels van Dordrecht Toelichting op de bouwhistorische verwachtingenkaart Verborgen geschiedenis achter de gevels van Dordrecht Lange Breestraat 44-46 Gravenstraat 9-11 (stucplafond uit begin 20 e eeuw) Gravenstraat 9-11 (balken

Nadere informatie

Erfgoedwet en Omgevingswet. November 2015

Erfgoedwet en Omgevingswet. November 2015 Erfgoedwet en Omgevingswet November 2015 Erfgoedwet en Omgevingswet Waarom een Omgevingswet? Integratie van (ca 40) sectorale wetten Integrale benadering van de fysieke leefomgeving Eenvoudiger en Beter

Nadere informatie

De kracht van vrijwilligers Waardering en ondersteuning. Waardering en ondersteuning

De kracht van vrijwilligers Waardering en ondersteuning. Waardering en ondersteuning De kracht van vrijwilligers Waardering en ondersteuning 33 Waardering en ondersteuning 34 De kracht van vrijwilligers Waardering en ondersteuning Waardering Vrijwilligers zetten zich in vanwege hun liefde

Nadere informatie

Een nieuwe omgeving voor de archeologie: de Omgevingswet als kader.

Een nieuwe omgeving voor de archeologie: de Omgevingswet als kader. Een nieuwe omgeving voor de archeologie: de Omgevingswet als kader. 25 september 2013 SIKB OCW/ Directie Cultureel Erfgoed Monique Krauwer Hoe zat het ook alweer met de Omgevingswet? 40 ruimte-gerelateerde

Nadere informatie