De nieuwe manier van factureren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De nieuwe manier van factureren"

Transcriptie

1 a p r i l / 1 9 d e j a a r g a n g n u m m e r 6 2 Seres Accountants en Belastingadviseurs Dr. Willem Dreeslaan 1 Bennekom correspondentieadres Postbus AP Wageningen Telefoon: (0317) De nieuwe manier van factureren Papieren facturen zijn niet meer nodig: ondernemers kunnen voortaan de rekeningen volledig elektronisch verzenden. Staatssecretaris De Jager van Financiën heeft de voorwaarden voor het elektronisch factureren vergaand versoepeld. Deze beslissing levert het Nederlandse bedrijfsleven een substantiële lastenverlichting op. Het vormvrij digitaal factureren is toegestaan vanaf 12 februari De opmaak en het versturen van de factuurgegevens is vormvrij; voor elektronische facturen gelden dezelfde eisen als voor papieren facturen. Voor het elektronisch verzenden van de factuur geldt nog maar één voorwaarde: de afnemer moet het aanvaarden. De ondernemer kan die wijze van facturering vooraf met zijn afnemer afspreken, maar dat is niet vereist. Als de afnemer de factuur zonder commentaar verwerkt en betaalt, wordt hij geacht akkoord te gaan met de elektronische verzending. Bij transacties tussen ondernemers in Nederland zal dat naar verwachting geen problemen opleveren. Dat ligt anders voor transacties met buitenlandse ondernemers die niet in Nederland zijn gevestigd en hier te lande geen kantoor houden. Deze ondernemers kunnen in ieder geval tot 1 januari 2010 geen teruggaaf krijgen van de Nederlandse omzetbelasting die hen op een elektronische factuur in rekening is gebracht. De Achtste Richtlijn omzetbelasting verbiedt dat. Deze ondernemers blijven aangewezen op papieren facturen. Een elektronische factuur moet dezelfde gegevens bevatten als een papieren factuur. Ook de bewaarplicht is gelijk: de ondernemer die de factuur verzendt én de ondernemer die de factuur ontvangt, moeten die zeven jaar bewaren. De ondernemer is vrij in de wijze waarop hij de facturen opslaat. Hierbij geldt wel als voorwaarde dat de ondernemer de factuurgegevens op verzoek van de inspecteur binnen een redelijke termijn ter beschikking moet kunnen stellen. De mogelijke voordelen van elektronisch factureren: goedkoper en sneller dan factureren per post; eenvoudig een herinnering of aanmaning versturen; alle facturen overzichtelijk beheren; facturen laten betalen via bijvoorbeeld ideal; eenvoudig een (kwartaal)export maken voor de Belastingdienst of accountant; regelen van periodieke facturen. De mogelijke voordelen voor de klant: Klanten kunnen de factuur met een druk op de knop betalen via bijvoorbeeld ideal; Klanten kunnen inloggen voor een facturenoverzicht; Klanten kunnen hun eigen NAW-gegevens aanpassen; Klanten kunnen zelf een kopiefactuur afdrukken. Welke gegevens dient een factuur te bevatten? Zoals u weet, bent u verplicht een factuur uit te reiken wanneer u als ondernemer goederen of diensten levert aan een andere ondernemer, particulier of rechtspersoon. Facturen mogen elektronisch worden uitgewisseld. Wel dient de elektronische factuur - net zoals de papieren variant - de volgende

2 gegevens te bevatten: datum van uitreiking; een opeenvolgend nummer; het BTW-identificatienummer waaronder de ondernemer de prestatie heeft verricht; de naam en het adres van de ondernemer en de afnemer; de hoeveelheid en de aard van de prestaties; de datum waarop de prestatie heeft plaatsgevonden; de vergoeding; het toegepaste tarief; het te betalen bedrag van de belasting. Vereenvoudigde rittenadministratie voor bestelauto s De rittenadministratie voor bestelauto s wordt vereenvoudigd. Het Ministerie van Financiën gaat er mee akkoord dat bij een rittenadministratie voor een bestelauto niet meer per rit alle ritinformatie vermeld hoeft te worden, als die informatie uit de bedrijfsadministratie kan worden gehaald. De vereenvoudigde rittenadministratie is een bijdrage aan de administratieve lastenvermindering voor bedrijven en werknemers. De versimpelde rittenregistratie kan uitsluitend worden toegepast als werkgever en werknemer daarover afspraken hebben gemaakt en vastgelegd. Via de website van de Belastingdienst is een voorbeeldafspraak over een vereenvoudigde rittenregistratie te downloaden. verklaring terecht heeft afgegeven en de automobilist vragen om (alsnog) het bewijs te leveren dat hij niet meer dan 500 kilometer privé heeft gereden. Dat bewijs is vormvrij, maar in de praktijk neemt de inspecteur enkel genoegen met een sluitende kilometer- of rittenadministratie. Een rittenadministratie is niet vormvrij; de wet stelt daar strikte eisen aan. Bij een rittenadministratie moeten de volgende gegevens worden vastgelegd: het merk, type en kenteken van de auto; periode van terbeschikkingstelling van de auto; per rit: (1) de datum, (2) de begin- en eindstand van de kilometerteller, (3) begin- en eindadres, (4) de gereden route indien die afwijkt van de meest gebruikelijke route én (5) het karakter van de rit. De werknemer met een bestelauto van de zaak heeft door de aard van zijn werkzaamheden vaak meerdere ritten op een dag. Het bijhouden van een sluitende rittenregistratie met alle vereiste informatie per rit, zakelijk én privé is een forse administratieve en financiële last. De forse administratieve en financiële last geldt niet alleen voor de werknemer, maar ook voor de werkgever, omdat de werknemer zijn rittenadministratie wel tijdens werktijd moet bijhouden als hij het autogebruik accuraat wil vastleggen. De Belastingdienst heeft onlangs met diverse ondernemingsorganisaties een akkoord gesloten over een vereenvoudigde rittenregistratie voor bestelauto s. Uitgangspunt daarbij is dat de rittenregistratie verplicht blijft, maar dat de werknemer niet meer alle informatie per rit hoeft vast te leggen als de informatie zoals de bezochte zakelijke adressen maar uit de bedrijfsadministratie van de werkgever kan worden gehaald. Vereist is dan wel dat de werkgever schriftelijk met de werknemer heeft afgesproken dat: de werknemer een vereenvoudigde rittenregistratie bijhoudt; privé-gebruik van de bestelauto tijdens werk- en lunchtijd niet is toegestaan, de werkgever de zakelijke adressen in zijn (project- of bedrijfs)administratie beschikbaar heeft. Nederland voor EU-hof om BTW-vrijstelling. De Europese Commissie daagt Nederland voor het Europese Hof van Justitie. De reden is dat Nederland geen BTW heft bij de terbeschikkingstelling van personeel. De werknemer die een bestelauto van de zaak heeft die hij ook voor privé-doeleinden mag gebruiken, krijgt te maken met de bijtelling privé-gebruik auto. De werkgever moet die bijtelling verlonen. De werkgever kan die loonbijtelling achterwege laten als de werknemer kan bewijzen dat hij op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé met de bestelauto rijdt. De werknemer kan dat bewijs eenvoudigweg leveren door een verklaring geen privé-gebruik aan te vragen bij de Belastingdienst, en die verklaring bij zijn werkgever in te leveren. De inspecteur kan uiteraard controleren of hij die In de Europese regelgeving is de levering van bepaalde goederen en diensten in de socio-culturele sector, de gezondheidszorg en het onderwijs vrijgesteld van BTW. De Europese Commissie vindt dat Nederland te ver gaat door ook geen BTW te heffen op het (onder bepaalde voorwaarden) ter beschikking stellen van personeel in deze sectoren. De Europese Commissie stelt dat het handelen vergelijkbaar is met uitzendbureaus, wanneer personeel ter beschikking wordt gesteld. Daarom is er volgens de Europese Commissie gewoon sprake van BTW-plichtigheid en kan een vrijstelling niet van toepassing zijn.

3 Dieptepunt AEX: lagere WOZ-waarde eigen woning Als de beurs omlaag gaat, hebben mensen minder geld om een duur huis te kopen. En dat drukt de WOZwaarde. Met wel 10%, zo heeft de belastingrechter in Amsterdam beslist. Bij de bepaling van de WOZ-waarde van uw woning wordt door de gemeente rekening gehouden met de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in de gemeente. In deze rechtszaak is aangegeven dat het aannemelijk is dat bij de verkoop van duurdere woningen de voorlopige (obligatoire) verkoopovereenkomst zo n drie tot zes maanden vóór de datum van het transport bij de notaris lag. Als sprake is van een enorme koersdaling, kan ook sprake zijn van een aanzienlijke waardedaling van de woning. In deze rechtszaak had de gemeente de waarde van de woning van belastingplichtige vergeleken met verkoopprijzen van panden die vóór een enorme koersdaling waren verkocht. De AEX had een dieptepunt in de periode van juni 2002 tot juli Die forse koersdaling was volgens de rechter van invloed op de waarde van woningen in het marktsegment boven 1 miljoen. In dat marktsegment, waartoe ook de woning van de belastingplichtige behoorde, had zich in die periode een relevante waardedaling voorgedaan. Het Hof vond een waardedaling van 10% aannemelijk en bevestigde de uitspraak van de Rechtbank. Met de enorme koersdalingen op de beurs in het afgelopen jaar, is deze uitspraak een opsteker. Als u deze uitspraak wilt benutten om de WOZ-waarde voor 2009 omlaag te krijgen, moet u wel bedenken dat die waardering betrekking heeft op de situatie van ruim een jaar geleden, naar de peildatum 1 januari Als de WOZ-waarde voor 2009 van uw woning boven de 1 miljoen ligt en die waardering is gebaseerd op verkoopprijzen van huizen die kort voor of ná de peildatum van 1 januari 2008 zijn verkocht, kunt u een lagere waardering met een beroep op deze uitspraak goed verdedigen. Wij kunnen u helpen bij het opstellen van zo n bezwaar. Regel de BTW-kwartaalaangifte Als u per kwartaal minder dan aan omzetbelasting afdraagt, kunt u vanaf 1 januari 2009 voor de BTW volstaan met een kwartaalaangifte in plaats van een maandaangifte. Dat scheelt u aan administratieve lasten. De grens voor een kwartaalaangifte is dit jaar verhoogd van naar Als u voor een kwartaalaangifte in aanmerking komt, maar daarover nog geen bevestiging van de Belastingdienst heeft ontvangen, moet u zelf actie nemen. Vraag de inspecteur om u per direct in te delen voor de BTW-kwartaalaangifte. Premiekorting oudere werknemers: zorg voor bewijs! Heeft u als werkgever, oudere werknemers in dienst? Houdt u die oudere werknemers ook in dienst? Of heeft u onlangs oudere uitkeringsgerechtigden in dienst genomen? Dan komt u in aanmerking voor de premievrijstelling voor oudere werknemers. Als u een werknemer in dienst neemt die 50 jaar of ouder is én die voordien in een uitkeringssituatie zat (met uitzondering van ziekengeld of Anw), kunt u maximaal drie jaar lang een premiekorting toepassen. Het maximumbedrag van de premiekorting op de premie werknemersverzekeringen is per jaar. Vergeet u niet om bij het UWV een doelgroepverklaring aan te vragen? Die heeft u nodig om deze premiekorting te kunnen incasseren. Heeft en houdt u werknemers van 62 jaar of ouder in dienst, dan komt u in aanmerking voor een premiekorting van per jaar. Let op de werkplek van uw thuiswerkers Heeft u als werkgever, meerdere werknemers die thuis voor u werken? Zorg er dan voor dat hun werkplek thuis op orde is. Als de thuiswerkplek niet voldoet aan de ARBO-wetgeving en de werknemer daardoor schade lijdt bijvoorbeeld omdat hij of zij arbeidsongeschikt wordt kunt u als werkgever daarvoor aansprakelijk worden gesteld. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam onlangs beslist in een procedure van een werknemer van een pensioenbedrijf, die door RSI volledig arbeidsongeschikt was geraakt. De reden hiervoor was omdat de werkplek thuis niet aan ARBOregelgeving voldeed. De werkgever had ervoor moeten zorgen dat de werknemer thuis op ergonomisch verantwoorde wijze kon werken. Lage BTW op arbeidsintensieve diensten definitief Het BTW-tarief van 6% op arbeidsintensieve diensten blijft ook na volgend jaar van kracht. Europese bewindslieden van Financiën kwamen dat gisteren overeen. Het gaat om een tarief dat betrekking heeft op bijvoorbeeld de renovatie van woningen en kantoren. Ook de renovatie van woningen jonger dan vijftien jaar is opgenomen in de lijst van diensten die onder het lage BTW-tarief vallen. Echter het staat nog niet vast dat Nederland daar gebruik van gaat maken, volgens staatssecretaris De Jager. Meewerkaftrek of reële arbeidsbeloning Drijft u samen met uw partner de onderneming? En heeft u er in het verleden voor gekozen om uw partner een reële arbeidsbeloning toe te kennen, omdat die optie voordeliger uitkwam dan de meewerkaftrek? Dan moet u die rekensom toch nog eens (laten) maken. Door de invoering van de MKBwinstvrijstelling én de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet, is de reële arbeidsbeloning vaak minder

4 aantrekkelijk geworden. Bij de nieuwe rekensom moet u uitgaan van een lager toptarief: door de MKB-winstvrijstelling is het toptarief geen 52%, maar 46,5%. En uw partner is over de reële arbeidsbeloning 4,8% bijdrage zorgverzekeringswet verschuldigd. Laat uw adviseur het eens doorrekenen. DGA: resthypotheek omzetten in renteloze personeelslening Heeft u als zijnde DGA, nog een bescheiden hypotheekschuld bij de bank op uw woonhuis? En heeft u in de BV overtollige liquiditeiten? Overweeg dan om de hypotheekschuld af te lossen en die te vervangen door een renteloze personeelslening bij uw BV. Door die herfinanciering hoeft u geen hypotheekrente meer aan de bank te betalen. U raakt daardoor de aftrek van eigenwoningrente kwijt, maar daar had u toch weinig profijt van, omdat die aftrekpost (nagenoeg geheel) wegviel tegen het eigenwoningforfait. Als u geen aftrek eigenwoningrente heeft, hoeft u ook geen eigenwoningforfait in box 1 aan te geven. Dat spaart inkomstenbelasting. Laat uw adviseur nagaan of u voldoet aan de voorwaarden voor een renteloze personeelslening bij uw BV. Aangifte 2008: extra aandacht voor giften bij die instelling declareren, maar hebt u dat niet gedaan? Dan kunt u deze kosten meetellen als een gewone gift. Voor autokosten die u niet hebt gedeclareerd, kunt u een vast bedrag van 0,20 per kilometer meetellen. Voor taxikosten kunt u de werkelijke kosten meetellen. Ook afzien van de vrijwilligersvergoeding kan een aftrekpost opleveren. Hier zijn speciale voorwaarden aan verbonden. Vraag uw adviseur naar de mogelijkheden. Schenk aandelen in uw BV, plus nog wat beleggingsvermogen Bent u 55 jaar of ouder en heeft u de aandelen in uw BV al meer dan vijf jaar in uw bezit? Dan kunt u aandelen in uw BV schenken aan een of meer van uw kinderen / toekomstige erfgenamen, met een forse fiscale korting. Zij kunnen met toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling in de successiewet een vrijstelling krijgen van maar liefst 75% op het schenkingsrecht. Vereist is dan wel dat de BV de bedrijfsactiviteiten vijf jaar lang ongewijzigd voortzet én dat uw kinderen de geschonken aandelen vijf jaar in bezit houden. Niet vereist is dat uw kinderen gaan (mee)werken in de BV. U kunt enig bestuurder van de BV blijven en net als vóór de schenking alle zakelijke beslissingen in de BV naar uw eigen inzicht nemen. Vraag uw adviseur naar de mogelijkheden. Elk jaar besteedt de Belastingdienst extra aandacht aan één onderdeel van de belastingaangifte, dit keer is dat de aftrek van giften. Er wordt gecontroleerd of de als aftrekbaar opgegeven giften echt aftrekbaar zijn. Vanaf 1 januari 2008 zijn gewone giften aftrekbaar als ze worden gedaan aan een bij de Belastingdienst geregistreerde Algemeen Nut Beogende Instelling, kortweg ANBI. ANBI s zijn organisaties die een bijdrage leveren aan het algemene nut, vaak zijn dit kerkelijke, levenbeschouwelijke, charitatieve, culturele of wetenschappelijke instellingen. Als een instelling is geregistreerd als ANBI, dan zijn giften aan die organisatie aftrekbaar. U kunt zelf controleren of een instelling waaraan u doneert een geregistreerde ANBI is. Dit is mogelijk middels het programma ANBI opzoeken op de website van de Belastingdienst onder U moet aan kunnen tonen dat u de gift die u aftrekt daadwerkelijk hebt gedaan. Dat kan bijvoorbeeld met bankafschriften of kwitanties. Voor het aftrekken van giften geldt een drempel van 1% van uw inkomen met een minimum van 60. Alleen donaties boven die drempel mag u aftrekken. Ook geldt er een maximum, de aftrek mag maximaal 10% van uw inkomen zijn. Om het drempelbedrag te bepalen, moeten partners hun gewone giften en hun inkomens bij elkaar optellen. Het af te trekken bedrag mag vervolgens naar eigen inzicht over beide aangiften verdeeld worden. De Belastingdienst onderscheidt twee soorten giften: gewone giften en periodieke giften. Periodieke giften zijn vaste, gelijkmatige periodieke donaties die bij een notaris zijn vastgelegd. De periode waarvoor de gift is vastgelegd is minimaal vijf jaar en er staat geen tegenprestatie tegenover de gift. Voor deze periodieke giften geldt geen drempel of maximaal aftrekbaar bedrag, ook periodieke giften die niet aan een ANBI worden gedaan zijn soms aftrekbaar. Maakte u in 2008 kosten voor een ANBI en kon u deze kosten Draag uw bedrijfspand over aan uw meerderjarige kind(eren) Kunt u door de nieuwe afschrijvingsregels op gebouwen vanaf 1 januari 2007 niet meer op uw bedrijfspand afschrijven omdat de fiscale boekwaarde van het pand veel lager is dan de helft van de WOZ-waarde? Ga dan eens na of u het bedrijfspand niet beter kunt verkopen en weer terughuren. Dat is met name interessant in de familiesfeer. Als u het pand verkoopt aan uw meerderjarige kind(eren) en dat pand als ondernemer terughuurt, alles onder zakelijke condities, kunt u alle huurderslasten in mindering brengen op uw winst uit onderneming. Uw kind moet het pand / de huur in box 3 aangeven. Dat levert al snel een belastingvoordeel op: de aftrek van de huurderslasten levert meer belastingbesparing op, dan de heffing in box 3 over de waarde van het pand (minus de eventuele financiering). Voor dit boxhoppen in de familiesfeer moet uw kind wél meerderjarig zijn; een minderjarig kind

5 wordt onder het nieuwe afschrijvingsregime voor gebouwen aangemerkt als een verbonden persoon en daarvoor gelden anti-misbruikbepalingen. Voor de winst bij verkoop van het pand kunt u waarschijnlijk wel de herinvesteringsreserve benutten. Overleg het eens met uw adviseur! Personeelreisje: ga niet de boot in! Wilt u met uw personeel een dagje uit? Dat is een goed idee, het is namelijk prima voor de onderlinge verstandhouding en dat draagt bij aan goede bedrijfsresultaten. Maar u kunt dan beter niet een dagje gaan varen. De belastingrechter heeft een tijd geleden beslist dat de kosten van de boot bij een personeelsreisje niet aftrekbaar zijn. De wet kent een aftrekbeperking voor de kosten van vaartuigen die gebruikt worden voor representatieve doeleinden, en die aftrekbeperking geldt ook voor personeelsreisjes! Aftrek voor stallingkosten auto van de zaak Bent u IB-ondernemer en stalt u uw auto van de zaak in de garage bij uw privé-woning? En krijgt u als ondernemer een bijtelling van 25%, 20% of 14% voor het privé-gebruik van die auto van de zaak als onttrekking bij uw winst opgeteld? Dan kunt u de stallingkosten (bijvoorbeeld huurkosten van de garage) van uw auto van de zaak tot een redelijk bedrag als bedrijfskosten opvoeren. Die aftrekpost valt met een beroep op een recent arrest van de Hoge Raad goed te verdedigen. Fiscaal crisismanagement Neem maatregelen tegen de crisis door middel van het beter afstemmen van uw fiscale positie van uw onderneming! Nederland is officieel in recessie, een depressie staat voor de deur. De economische crisis treft ons allemaal. De kranten staan er vol van. Tegenvallende bedrijfsresultaten, massaontslagen, aandelenkoersen die maar niet willen stijgen, krediet dat steeds moeilijker te krijgen is en de overheid die steeds meer geld in financiële instellingen pompt om te voorkomen dat die omvallen. Andere sectoren in het bedrijfsleven krijgen ondersteuning in de vorm van werktijdverkorting, regelingen voor deeltijdontslag en een enkele nieuwe gunstregeling zoals de willekeurige afschrijving op aangewezen bedrijfsmiddelen. Kommer en kwel alom. Maar deze malaise biedt ook kansen. Ondernemers moeten nu een strategische keuze maken: moeten zij de onderneming koesteren of saneren, investeren of juist desinvesteren? Bij die afweging is de liquiditeitspositie van de onderneming een factor van belang. De ondernemer kan die liquiditeitspositie verbeteren door de fiscale positie van de onderneming beter af te stemmen op de crisis. Dat kan behaald worden door fiscale maatregelen tegen de crisis te nemen. Deze steun kan komen van de Belastingdienst. Hieronder hebben wij een overzicht van maatregelen opgenomen, die u als ondernemer kan nemen. Het gaat om ideeën die u met uw adviseur in uw concrete situatie moet uitwerken. Maatregelen bij de fiscale winstberekening Afwaardering naar lagere bedrijfswaarde De crisis leidt bij veel ondernemingen tot een grootschalige vraaguitval. En dat biedt al snel mogelijkheden tot het afwaarderen van een of meer bedrijfsmiddelen. Overcapaciteit, leegstand en leegloop rechtvaardigen een (af)waardering tot op de lagere bedrijfswaarde. Die afwaardering drukt de fiscale winst, dat beperkt de belastingheffing over de winst, wat weer resulteert in een liquiditeitsvoordeel. Misschien leidt de afwaardering tot een verlies uit onderneming. Dat kan in de BV één jaar en in de eenmanszaak drie jaar worden teruggewenteld en verrekend met de winst. Afwaardering van bedrijfsmiddelen vergt dat u als ondernemer een lagere bedrijfswaarde aannemelijk kunt maken. Zorg dat u de onderbouwing vastlegt op papier. Dat kan u later, als de Belastingdienst de afwaardering betwist, goed van pas komen. Afwaardering vorderingen Debiteuren die niet binnen de reguliere betalingstermijn binnen uw branche hebben betaald, kunt u nog niet direct lager waarderen. Maar als die betalingstermijn ruimschoots wordt overschreden, moet u de vordering lager waarderen. Die afwaardering vermindert de winst en dus de belastingaanslag. Als de betaling erg lang uitblijft, en u uit telefonische of andere contacten met de debiteur begrijpt dat betaling uitblijft, kunt u de (inmiddels al lang door u aan de fiscus afgedragen) BTW op die vordering terugvragen. Waardeer uw voorraad af Blijft u als ondernemer zitten met voorraden, die u hooguit tegen afbraakprijzen nog kunt slijten, waardeer dan die voorraad direct af. U kunt de incourante voorraden waarderen op de geschatte opbrengst minus de winstmarge. Daarmee komt de waardering misschien wel op nihil uit. Zijn uw voorraden nog wel courant en wordt de inkoop van nieuwe voorraden alsmaar duurder door stijgende grondstofprijzen, laat uw adviseur dan eens nagaan of invoering van het ijzerenvoorraadstelsel u geen voordeel kan opleveren. Bij dat waarderingstelsel houdt u de prijsstijging van de ijzeren voorraad buiten de fiscale winst. Dat betekent uitstel van belastingheffing. De ijzeren voorraad is de voorraad die u binnen de onderneming nodig heeft om de productie ongestoord te kunnen voortzetten. Probeer die voorraad zo maximaal mogelijk vast te stellen. Probeer een onderhands schuldakkoord te sluiten Als u zakelijk en financieel aan de grond zit en u uw schulden niet meer volledig kunt betalen, dan kunt u proberen om een onderhands schuldakkoord met uw schuldeisers te sluiten. U moet uw schuldeisers dan uitleggen dat u de schulden niet

6 meer volledig kunt betalen en dat u hen een gedeeltelijke betaling aanbiedt (die meer is dan zij aan betaling zouden krijgen als zij uw faillissement zouden aanvragen). Als uw schuldeisers met zo n akkoord instemmen, en zij een deel van hun vorderingen laten vallen, geniet u (fiscale) winst tot dat bedrag. Die winst kunt u zonder belastingheffing incasseren door gebruik te maken van de kwijtscheldingswinstvrijstelling. Daarvoor gelden enkele specifieke voorwaarden; vraag uw adviseur ernaar. Het is wel noodzakelijk dat uw schuldeisers schriftelijk instemmen met het schuldakkoord. Voer voorzieningen op Als ondernemer kunt u uitgaven die u in de nabije toekomst gaat doen, al in een eerder jaar ten laste van de bedrijfsresultaten brengen, als die uitgaven voortvloeien uit kosten en lasten die zijn opgeroepen door de bedrijfsuitoefening in dat (eerdere) jaar. Te denken valt bijvoorbeeld aan de kosten van onderhoud van het bedrijfspand, de kosten van sanering wegens het vervuilen van het bedrijfsterrein, reorganisatiekosten, etc. Met zo n voorziening rekent u de kosten toe aan het jaar waarin die thuishoren én u incasseert de belastingbesparing op de toekomstige uitgaven eerder in de tijd. Liquideer uw dochtermaatschappij Als een dochtervennootschap het echt niet meer gaat redden, zal die BV geliquideerd moeten worden. Dat leidt bij de houdster-bv tot een fiscaal aftrekbaar verlies uit deelneming. Dat verlies is aftrekbaar op het tijdstip dat de dochter-bv is ontbonden en de vereffening is voltooid. Hoe eerder u daar mee start, hoe eerder u dat liquidatieverlies fiscaal in aftrek kunt brengen. De liquidatie verliesregeling is voer voor specialisten; deskundige begeleiding is noodzakelijk. Moet de fiscale eenheid niet worden verbroken? Als uw BV fiscaal gevoegd is met een of meer dochtervennootschappen, en een van die dochtervennootschappen dreigt om te vallen, moet u wellicht met uw adviseur nagaan of u niet beter de fiscale eenheid kunt beëindigen. Dat kan desgewenst door een daartoe strekkend verzoek bij Financiën in te dienen. Of door het boekjaar van de dochtermaatschappij (statutair) aan te passen waardoor het ongelijk loopt met dat van de moedermaatschappij. Door verbreking van de fiscale eenheid voorkomt u bij de moedermaatschappij een aansprakelijkheid voor vennootschapsbelasting die door de dochter verschuldigd is. En bij een tijdige verbreking van de eenheid kunnen bij de moedermaatschappij fiscaal afwaardeerbare posities ontstaan (te weten vorderingen op en de deelneming in die dochtervennootschap). Pas op met ontslag van personeel Als u personeel moet ontslaan, pas dan op dat u niet uitsluitend oudere werknemers ontslaat. Als die oudere werknemers bij ontslag een ontslagbonus meekrijgen, kan de inspecteur het standpunt innemen dat het ontslag van alleen oudere werknemers in feite een regeling is voor vervroegd uittreden. En dat kan weer leiden tot een aanvullende heffing bij u als werkgever. Draag de beleggingen uit de BV over naar privé of een andere BV Heeft u in de BV beursgenoteerde effecten die fors in waarde zijn gedaald? En verwacht u dat die effecten op termijn wel weer in waarde zullen stijgen? Dan doet u er verstandig aan die effecten over te dragen naar u in privé. U kunt de latere waardestijging dan lager belast in box 3 incasseren. U kunt de effecten desgewenst ook overdragen naar een andere BV van u zelf (of van uw dierbaren). De kopende BV krijgt dan voor die effecten een lagere kostprijs, de actuele beurswaarde. Stijgen de koersen later weer, dan kan die BV de lagere kostprijs aanhouden voor de waardering van de effecten. De BV hoeft de effecten niet op te waarderen tot de dan gestegen beurskoers. Dat levert uitstel van winstneming op. Als u de effecten niet overdraagt, moet de BV bij oplopende beurskoersen de effecten wél opwaarderen, en wel tot haar oorspronkelijke kostprijs. Pas op met het schuiven van belasting Als ondernemer mag u niet schuiven met de afdracht van loon- en omzetbelasting. Bij een krappe liquiditeitspositie lijkt dat aantrekkelijk, maar dat is het niet. Heeft er al een ontoelaatbare verschuiving plaatsgevonden, dan kunt u dit het beste direct bij de fiscus melden. Bij een vrijwillige verbetering kan de inspecteur u maximaal een verzuimboete opleggen van Als de inspecteur de verschuiving van belasting zelf constateert, loopt u risico op een vergrijpboete van 25% of 50% van de verschuldigde belasting. Let op uw persoonlijke aansprakelijkheid In een tijd van crisis en economische tegenspoed moet u als ondernemer extra alert zijn op het risico dat u in privé aansprakelijk kunt worden gesteld bij een mislukking van de onderneming. Overleg met uw adviseur welke maatregelen u kunt of moet nemen om het risico van een persoonlijke aansprakelijkstelling te minimaliseren. Aanpassen voorlopige aanslagen Is er een voorlopige aanslag in de inkomsten- of vennootschapsbelasting opgelegd en ziet het er naar uit dat de geschatte winst niet wordt gehaald, dan kunt u de voorlopige aanslag laten verminderen of vernietigen. Dit kunnen wij voor u verzorgen. Maatregelen in de omzetbelasting Vraag de BTW terug Als u goederen of diensten met BTW hebt geleverd, en de afnemer betaalt niet en zal naar verwachting ook niet meer betalen, dan kunt u de BTW (die u volgens het factuurstelsel al hebt afgedragen) per direct terugvragen bij de Belastingdienst. Zo n verzoek moet schriftelijk worden ingediend, binnen een maand na het tijdvak waarin het recht op teruggaaf is ontstaan. Dus binnen een maand nadat voor u is komen vast te staan dat de afnemer niet meer zal betalen. In het verzoek moet u het volgende vermelden:

7 de naam en adres van de afnemer; het niet-betaalde bedrag van de factuur; het bedrag aan BTW dat u terugvraagt; de datum en het nummer van de betreffende factuur; gegevens waarmee u aannemelijk maakt dat de afnemer niet heeft betaald en ook niet zal betalen. De inspecteur beslist op het verzoek bij voor bezwaar vatbare beschikking. Let op: u mag de terug te ontvangen BTW niet eigenhandig op de BTW-aangifte in mindering brengen. Dat levert u geheid een naheffing met boete op. beheer opbouwt, kan overwegen om zijn pensioenrechten te optimaliseren. De verbetering van de pensioenrechten, of de inkoop van oude dienstjaren levert een toename van de pensioenverplichtingen op, en de bijbehorende backservice vanwege de verbetering van de pensioenrechten over verstreken jaren kan ineens ten laste van de winst worden gebracht. Dat bespaart op de heffing van vennootschapsbelasting. Dien een suppletieaangifte in Als bij het opmaken van de jaarstukken (over 2008) blijkt dat u over dat jaar teveel of te weinig BTW hebt afgedragen, moet u zo snel mogelijk een suppletieaangifte indienen. Dat kan in briefvorm, of met de standaardsuppletie die u kunt downloaden op de site van de Belastingdienst. Heeft u teveel afgedragen, dan krijgt u door een snelle suppletie uw geld eerder terug. Heeft u te weinig afgedragen, dan leidt de suppletie tot een naheffingsaanslag. Door een snelle suppletie beperkt u de heffingsrente op die aanslag en u kunt met deze vrijwillige verbetering een verzuimboete voorkomen. Maatregelen in de loonbelasting / sociale zekerheid Bekijk of uw gebruikelijk loon aangepast kan worden Als DGA kunt u vanwege de verslechtende economische situatie wellicht volstaan met een lager gebruikelijk loon. Als u uw salaris kunt verlagen zonder daarover problemen met de fiscus te krijgen, omdat u door de grenzen van het gebruikelijk loon zakt bespaart u liquiditeiten in de BV. Ga na of u de 30% doelmatigheidsmarge wel hebt toegepast bij de vaststelling van uw salaris. En misschien kunt u een gedeelte van uw salaris in geld vervangen door de bijtelling privé-gebruik auto. Zie ook Gebruikelijk loon: salaris in geld plus bijtelling auto? elders in dit nummer van BelastingBelangen. Maak gebruik van de levensloopregeling De DGA van een winstgevende BV kan gebruik gaan maken van de levensloopregeling. Hij kan dan 12% van uw brutojaarloon belastingvrij sparen. Voor oudere DGA s is dat een nog groter gedeelte van het jaarloon; zij moeten daarbij wel rekening houden met het salaris dat zij verplicht zijn op te nemen krachtens de gebruikelijk-loonregeling. Zie ook BelastingBelangen 2006: Wat kan ik als DGA maximaal sparen in de levensloopregeling? Het gespaarde loon levert wél een aftrekpost op de winst in de BV op, met de bijbehorende besparing van vennootschapsbelasting én liquiditeitsvoordeel, terwijl de belastingheffing bij de DGA over het gespaarde loon langdurig kan worden uitgesteld. Bespaar op uw loonkosten Dat kan op heel veel manieren. Door middel van gangbare vormen van fiscaal voordelig belonen toe te passen, door regelingen voor loonkostensubsidies en loonafdrachtverminderingen te benutten, door te kiezen voor eigen risicodragerschap voor de WGA, etc. Ook de sectorindeling kan nog eens onder de loep worden genomen. Maatregelen voor de oudedagsvoorziening Optimaliseer uw oudedagsvoorziening De DGA van een winstgevende BV die pensioen in eigen Vierde trance Algemene Wet Bestuursrecht Binnen afzienbare tijd (naar verwachting per 1 juli 2009) wordt de vierde tranche Algemene Wet Bestuursrecht ingevoerd (hierna: AWB). De vierde tranche AWB voegt een nieuw begrip toe aan de huidige wetgeving, een zogenaamde fiscale boete. De vierde tranche AWB moet er toe leiden dat de adviseur en de belastingplichtige minder vaak het risico willen nemen om buiten het befaamde boekje te gaan. Als de belastingplichtige en de adviseur, door bewuste samenwerking en een gezamenlijke uitvoering een overtreding plegen, dan kan een bestuursrechtelijke instantie (zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst) over gaan tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan zowel de belastingplichtige als de adviseur. Deze kan oplopen tot 100% van de (onterecht) niet geheven belasting. Het gevolg van deze aankomende wet is dat nog meer nadruk wordt gelegd op volledigheid van de intern aanwezige dossiers. Dit houdt in dat wij als kantoor, onderliggende documentatie van alle in de aangifte opgenomen posten van u als cliënt in ons dossier dienen te hebben. In de volgende AdnoTam vertellen wij u meer over de vierde trance AWB. Dubbele belastingaftrek giften en alimentatie? Kort voordat de nieuwe belastingaangifte moet worden ingediend, biedt de Hoge Raad een extra aftrekmogelijkheid voor mensen die giften doen of alimentatie betalen. In 2001 ging de Wet op de Inkomstenbelasting op de schop. In 2009 wordt nog steeds getwist over de betekenis van sommige wetsartikelen. De wetgever heeft zich soms stil

8 gehouden over toch heel alledaagse zaken als alimentatie betalen of giften doen. Sindsdien liggen fiscaal juristen met elkaar overhoop over de vraag of de bewindslieden en Kamerleden bewust hun mond hielden of gewoon niet doorhadden dat er onduidelijkheden, misschien zelfs wel potentiële gaten in de wet zitten. Zo n twistpunt is de vermogensrendementsheffing, beter bekend als box 3. Daarin worden de vermogensinkomsten belast. De fiscus haakt daarbij aan bij het saldo van bezittingen en schulden, dat wordt belast met 1,2 procent. Wat zo helder lijkt, kan mistig worden als toekomstige betalingsverplichtingen in beeld komen. Wanneer verminderen die het fiscaal relevante vermogen? betwistte de dubbele aftrek tot voor de Hoge Raad met de stelling dat de wetgever in 2001 zo n dubbele aftrek niet had gewild. Het lastige is evenwel dat de aftrekmogelijkheid wél duidelijk in de wet staat. De Hoge Raad houdt zich strak aan die wettekst. De Hoge Raad kende de miljonair dus eerst de giftenaftrek in box 1 toe, waarna het box 3 vermogen verlaagd werd met de contante waarde van de toegezegde uitkeringen. Het gevolg van bovenstaande is, dat daardoor iedereen in gelijke omstandigheden die dubbele aftrek kan claimen voor 2008 en zelfs alle eerdere jaren waarin een belastingaanslag nog in discussie is. Voor oudere jaren is er geen correctie meer mogelijk. Geldt deze dubbele aftrekmogelijkheid ook voor alimentatieverplichtingen? Het gaat dan meteen om veel grotere bedragen. De alimentatie-uitkering is in box 1 aftrekbaar. Dan is het de vraag of het vermogen in box 3 moet worden verminderd door de contante waarde van de toekomstige uitkeringen. De fiscus vindt van niet. De belastingadviseur die de procedure won, is overtuigd van de ruime aftrekmogelijkheid voor alimentaties. De Hoge Raad heeft zich hier echter (nog) niet over uitgesproken Stel dat iemand zich nu in een notariële akte verplicht om de komende zes jaar per jaar uit te betalen. Rekening houdend met de rente-inkomsten die je in de loop van de jaren toch nog kunt incasseren, kan het om een verplichting gaan ter waarde van bijna euro. Dat was in 2001 de situatie van iemand met een vermogen van zes miljoen euro. In zijn box-3 heffing telt dan de verplichting van euro niet mee, wat het te belasten vermogen terugbrengt tot euro. Maar de belastinginspecteur wilde in dit geval de normale aftrek van euro niet toestaan. De man had de zes porties van euro namelijk geschonken aan de een stichting, die door de Belastingdienst als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) werd aangemerkt. De notariële schenking vormt daarom een aftrekpost voor de inkomstenbelasting. Daar deed de inspecteur niet moeilijk over. Echter, staatssecretaris De Jager van Financiën, was van mening dat het dubbelop zou zijn om de man ook nog eens een voordeeltje te geven door een vermindering van de vermogensrendementsheffing. Hij Colofon Overname van artikelen met bronvermelding is toegestaan. Geen verantwoordelijkheid kan worden aanvaard voor mogelijke onjuiste berichtgeving. Redactie: R.M. Wilschut / Mr. K. Paap / Mr. H.J. Perdok Redactieadres: Postbus 615, 6700 AP Wageningen Druk: Drukkerij Verweij Wageningen bv

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2009

Nieuwsbrief December 2009 Nieuwsbrief December 2009 HBK nieuwsbrief Fiscale eindejaarstips 2009 Omdat het einde van het jaar er weer aankomt, hebben wij voor u de belangrijkste aandachtspunten op een rijtje gezet. Zo kunt u uw

Nadere informatie

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Aaabee Accountants Eindejaarstips 2014 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Inhoudsopgave Voor de ondernemer... 3 1 Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen... 3 2 Voorkom verliesverdamping...

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. 4 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 INHOUDSOPGAVE 5 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Wat moet u echt nog dit najaar doen,

Nadere informatie

Eindejaartips 2011 voor Particulieren

Eindejaartips 2011 voor Particulieren Eindejaartips 2011 voor Particulieren BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Fiscalect Najaarstips 2014

Fiscalect Najaarstips 2014 / Tips voor ondernemers Blad 1 van Inhoud Tips voor ondernemers... 2 Voorkom verliesverdamping... 2 Wilt u juist winst uitstellen?... 2 Houd in december uw werkkapitaal op peil... 2 Betaal nooit contant

Nadere informatie

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin WEA Nieuwsbrief december 2014 nummer 5 Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling Hierbij de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit

Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit Eindejaarstips 2012 Het is slim om sommige belastingzaken nog dit jaar te regelen, want daarmee kunt u flink wat geld besparen. We hebben de belangrijkste tips onder elkaar gezet. We hebben geprobeerd

Nadere informatie

Eindejaartips 2014 voor Particulieren

Eindejaartips 2014 voor Particulieren Eindejaartips 2014 voor Particulieren BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven

www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven November 2013 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Directeur-grootaandeelhouder 7 Pensioen in eigen beheer 8

Nadere informatie

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 Inhoudsopgave 1 s voor alle belastingplichtigen 3 2 s voor ondernemers en rechtspersonen 6 3 s voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 4 s voor de bv en de dga 12 5 s voor werkgevers 14 6 s voor

Nadere informatie

Eindejaar sactualiteiten2014

Eindejaar sactualiteiten2014 Accens wil met haar ondernemende accountants en adviseurs dichtbij de klant staan. Wij brengen ondernemers verlichting in de administratieve taken. Met inzicht in cijfers en feiten scheppen we mogelijkheden

Nadere informatie

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga)

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Inleiding Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV heeft u een bijzondere positie. U bent grootaandeelhouder en dus machthebber over de vennootschap.

Nadere informatie

Ondernemen. 2012 Handboek

Ondernemen. 2012 Handboek 2012 Handboek Ondernemen Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan de administratie?

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief aandacht voor:

In deze nieuwsbrief aandacht voor: In deze nieuwsbrief aandacht voor: Premiekorting voor in dienst nemen werknemer vanuit een ww- of bijstandspositie Uitstellen belastingheffing over boekwinst door gebruik van herinvesteringsreserve Verscherping

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4 e druk, maart

Nadere informatie

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst Belastingdienst Handboek Ondernemen 2013 Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers Handleiding Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers Introductie Deze handleiding is niet alleen geschikt voor de scheppend kunstenaar, maar voor alle ondernemers. Wanneer

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4e druk, maart

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

Zakelijk / Ondernemers

Zakelijk / Ondernemers Eindejaartips 2012 Eindejaarstips 2012 Een aantal gevarieerde tips die de aandacht vragen en nog vóór 1 januari 2013 uitgevoerd kunnen worden. Meer informatie/overleg: Bel 0318 507 061! Zakelijk / Ondernemers

Nadere informatie

Fiscaal Actueel 2-2015. Laag btw-tarief op verbetering woningen eindigt

Fiscaal Actueel 2-2015. Laag btw-tarief op verbetering woningen eindigt Fiscaal Actueel 2-2015 Laag btw-tarief op verbetering woningen eindigt Per 1 maart 2013 werd het btw-tarief op de arbeidskosten bij renovatie, onderhoud en herstel van woningen tijdelijk verlaagd naar

Nadere informatie

Goed voorbereid op 2015

Goed voorbereid op 2015 www.pwc.nl Goed voorbereid op 2015 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Oktober 2014 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Transfer pricing in uw onderneming 6 Directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

Reemedie. Belasting besparen? BESPAREN OP UW ADMINISTRATIE HET KAN! DE WERKKOSTENREGELING EEN BESPARING OF EEN EXTRA LAST?

Reemedie. Belasting besparen? BESPAREN OP UW ADMINISTRATIE HET KAN! DE WERKKOSTENREGELING EEN BESPARING OF EEN EXTRA LAST? Reemedie. VAN REE. EEN FRISSE KIJK OP CIJFERS. Belasting besparen? We willen allemaal graag zo min mogelij k belasting betalen. Het zou daarom jammer zij n als u voordelen of mogelij ke besparingen op dit

Nadere informatie

IFAA. In dat geval worden de emolumenten. Fiscaal Actueel. Werkkostenregeling per 1 januari 2015 aangepast. Vrije ruimte wordt verlaagd tot 1,2% ~

IFAA. In dat geval worden de emolumenten. Fiscaal Actueel. Werkkostenregeling per 1 januari 2015 aangepast. Vrije ruimte wordt verlaagd tot 1,2% ~ Fiscaal Uitgave van het Register Belastingadviseurs 03 IFAA IFAA Accountants & Belastingadviseurs - Amsterdam Singel 148, 1015 AG, Amsterdam Postbus: 3732, 1001 AM, Amsterdam T +31 (0) 20 771 99 09 F +31

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl Auto en fiscus in 2015 www.vna-lease.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 6 1.1 De bijtelling in 2015 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De cataloguswaarde 1.1.4 Oldtimers 1.1.5

Nadere informatie