Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat thans nog niet vast, zodat mogelijkerwijs gegevens en cijfers in een later stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud van de papieren versie is identiek aan de digitale versie. Gegevens gefailleerde : de heer Hendrik Zuidersma, geboren op 28 april 1954, wonende te 9861 TG Grootegast, aan het adres Munnekeweg 14, h.o.d.n. Champignonkwekerij Henk Zuidersma, KvK nummer Faillissementsnummer : Datum uitspraak : 22 oktober 2013 Curator : mr. R.G.A. Luinstra R-C : mr. G.H. Boekaar Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 Verslagperiode : 13 november 2014 t/m 13 februari 2015 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie. Bestede uren Totaal : zie specificatie. 1. Inventarisatie 1.1 Directie en Organisatie Het betreft hier een eenmanszaak welke op 1 december 1989 is ingeschreven in het register van de kamer van Koophandel. 1.2 Winst en verlies Over het boekjaar 2012 is een verlies geleden van ,-. Over het boekjaar 2011 is een verlies geleden van , Balanstotaal Het balanstotaal bedraagt per ultimo 31 december , Lopende procedures Voor zover de curator bekend zijn er geen lopende procedures. Pagina 1 van 10

2 1.5. Verzekeringen Zuidersma heeft de voor hem gebruikelijke verzekeringen afgesloten. Polissen betrekking hebbende op de zakelijke activiteiten zullen worden beëindigd. 1.6 Huur Voor zover de curator bekend worden er geen zaken gehuurd. 1.7 Oorzaak faillissement Zuidersma is eind 1989 gestart met het kweken van champignons. Destijds waren er circa 850 kwekers actief in Nederland. De laatste decennia is er veel veranderd op het gebied van het kweken van champignons. De markt wordt thans bepaald door inkoopcombinaties van supermarkten. Indien een kweker geen mogelijkheden heeft tot schaalvergroting over te gaan dan ziet deze zijn kostprijs uitstijgen boven die van de verkoop. Door deze veranderingen in de sector zijn er thans nog circa 125 champignonkwekers actief in Nederland. Zuidersma was voor 95 % afhankelijk van de inkoopcombinatie en heeft als gevolg van het feit dat hij niet tot schaalvergroting heeft kunnen overgaan, het hoofd niet meer boven water kunnen houden. Het faillissement is uitgesproken op verzoek van het pensioenfonds. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement Ten tijde van de faillietverklaring waren er 12 werknemers in dienst Aantal in jaar voor faillissement Datum ontslagaanzegging 13 oktober De curator heeft het personeelsbestand geïnventariseerd, verzoek om toestemming van het opzeggen van het dienstverband verzocht bij de rechter-commissaris en voorts een personeelsbijeenkomst met het UWV bijgewoond. Vrij veel aandacht is voorts bestaand aan de loonachterstanden. Zuidersma is de afgelopen jaren niet meer in staat geweest de verschuldigde salarissen volledig te voldoen. Ten tijde van het uitspreken van het faillissement waren de salarissen tot en met november 2012 volledig voldaan. De loonachterstand bedraagt circa 10 maanden. Pagina 2 van 10

3 3. Activa Onroerende zaken 3.1. Beschrijving Zuidersma heeft in eigendom de onroerende zaken staande en gelegen aan de Munnekeweg 14 te Grootegast, bestaande uit een woonhuis, tuinhuis en een bedrijfspand. 3.2 Verkoopopbrengst Er is nog geen verkoopopbrengst gerealiseerd. De onroerende zaak is verkocht voor een koopsom van ,00 k.k Hoogte hypotheek Door Zuidersma is een eerste hypothecaire inschrijving verleend aan de Rabobank Noordenveld West Groningen ter hoogte van ,61. Voor het overige wordt verwezen naar punt 5.1 van dit verslag. 3.4 Boedelbijdrage Er is nog geen sprake van een boedelbijdrage. De boedel heeft een bijdrage ontvangen van 3.500,-. Door de curator is de onroerende zaak geïnspecteerd. Voorts zijn contacten onderhouden met makelaar en hypotheekhouder. verslag 2 In de afgelopen verslagperiode zijn er diverse contacten geweest met gegadigden, bank en makelaar omtrent de verkoop van de onroerende zaak. Vooralsnog zijn de hoogste bieders in de gelegenheid gesteld de voor de aankoop benodigde financiering te regelen. Ten tijde van het redigeren van dit verslag is er nog geen uitsluitsel verkregen. Ten tijde van het redigeren van dit verslag is er, onder voorbehoud van toestemming rechtercommissaris, overeenstemming bereikt met de huidige gebruiker omtrent de koop c.q. verkoop van de onroerende zaken. In de komende verslagperiode zal de verkoop worden geëffectueerd. In de afgelopen verslagperiode hebben er diverse werkzaamheden met betrekking tot de verkoop plaatsgevonden waaronder het redigeren van de koopovereenkomst, inspecties en overige besognes. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving Er is een aan de champignonkwekerij gerelateerde inventaris aangetroffen. Voorts heeft de curator en auto, merk Mercedes, bouwjaar 1999, aangetroffen. Pagina 3 van 10

4 3.6 Verkoopopbrengst Er is nog geen verkoopopbrengst gerealiseerd. Getracht wordt de inventaris tezamen met de onroerende zaken te verkopen. Voor wat betreft het voertuig, deze zal los van het geheel worden verkocht. verslag 2 In de komende verslagperiode zal de auto worden verkocht. Vanwege de incourantheid van de auto is er nog geen koper gevonden. De inventaris van het bedrijfsgedeelte is tezamen met het onroerend goed verkocht. De opbrengst bedraagt 2.500,-. verslag 5 Vanwege de incourantheid van de auto alsmede de technische gebreken ervan heeft er nog geen verkoop kunnen plaatsvinden. De curator zal thans tezamen met Zuidersma een oplossing hiervoor zoeken. verslag 6 In de afgelopen verslagperiode heeft de failliet de auto laten afvoeren naar een handelaar. De opbrengst ervan bedraagt 100, Boedelbijdrage Er is geen sprake van een boedelbijdrage. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus De inventaris kan worden aangemerkt als zijnde bodemzaken. De curator heeft de bedrijfsmiddelen geïnventariseerd. Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving De activiteiten van de onderneming zijn eind september 2013 gestaakt. Er is geen sprake van voorraden dan wel onderhanden werk Verkoopopbrengst 3.11 Boedelbijdrage Er is geen sprake van een boedelbijdrage. Pagina 4 van 10

5 Er zijn door de curator diverse inventariserende werkzaamheden verricht. Andere activa 3.12 Beschrijving Voor zover de curator dat thans kan overzien is er geen sprake van andere activa. verslag 2 Eén van de gegadigden voor de onroerende zaken heeft de curator verzocht met ingang van 1 december 2013 de bedrijfsruimte te mogen gebruiken tegen een vergoeding. Na instemming te hebben verkregen van de eerste hypotheekhouder zijn de bedrijfsruimten tegen een vergoeding van 2.420,00 incl. BTW per maand in gebruik gegeven. De gebruiker van het pand heeft de vergoeding over de maanden december 2013 en januari 2014 voldaan. De gebruiker van het pand zal de gebruikersvergoeding over februari tot en met mei binnenkort op de boedelrekening voldoen. Zuidersma is in loondienst. Er zijn stukken opgevraagd bij Zuidersma zodat een berekening kan worden gemaakt voor het vrij te laten bedrag. De vergoeding voor de periode tot en met mei is inmiddels door de boedel ontvangen. De gebruiker is verzocht de vergoeding over de maand juni binnenkort te voldoen. Uit de VTLB-berekening blijkt dat het inkomen van Zuidersma lager is dan het VTLB-bedrag Verkoopopbrengst Er is geen sprake van een verkoopopbrengst. Er zijn door de curator diverse inventariserende werkzaamheden verricht. verslag 2 De curator heeft diverse besprekingen gevoerd met de gebruiker. De curator heeft overleg gehad met Zuidersma over de gegevens voor het berekenen van het vrij te laten bedrag. Zuidersma heeft de gevraagde stukken voor de VTLB-berekening ingeleverd en er is een VTLBberekening gemaakt. 4. Debiteuren 4.1. Omvang debiteuren Er zijn door de curator geen debiteuren aangetroffen. 4.2 Opbrengst Pagina 5 van 10

6 4.3 Boedelbijdrage Uren besteed aan debiteurenincasso Opbrengst boedel/pandhouder Er zijn door de curator inventariserende werkzaamheden verricht. 5. Bank/Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) Zuidersma heeft een bankrelatie met de coöperatieve Rabobank Noordenveld West Groningen. Door de bank zijn in de loop der jaren diverse leningen verstrekt, waaronder een rekening-courantkrediet, in totaal groot , Leasecontracten Voor zover de curator bekend worden er door Zuidersma geen zaken geleased. 5.3 Beschrijving zekerheden De Rabobank heeft een recht van eerste hypotheek gevestigd op de onroerende zaken. Voorts is er sprake van een pandrecht op de inventaris, voorraden en debiteuren. 5.4 Separatistenpositie De Rabobank genoemd onder punt 5.1 van dit verslag dient als separatist te worden aangemerkt. 5.5 Boedelbijdragen Er is nog geen sprake van een boedelbijdrage. 5.6 Eigendomsvoorbehoud Voor zover de curator dat thans kan overzien is er geen sprake van een eigendomsvoorbehoud 5.7 Reclamerechten Voor zover de curator dat thans kan overzien is er geen sprake van reclamerechten. 5.8 Retentierechten Pagina 6 van 10

7 Voor zover de curator dat thans kan overzien is er geen sprake van retentierechten. Er zijn door de curator inventariserende werkzaamheden verricht. 6. Doorstart/voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden 6.2 Financiële verslaglegging Doorstart 6.3 Beschrijving 6.4 Verantwoording 6.5 Opbrengst 6.6 Boedelbijdrage Er is geen sprake van een voortzetten/doorstart zodat hoofdstuk 6 niet aan de orde is. Er zijn door de curator inventariserende werkzaamheden verricht. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht Voor zover de curator dat thans kan overzien is er sprake van een overzichtelijke en geordende administratie. 7.2 Depot jaarrekeningen Het betreft hier een eenmanszaak zodat van depot geen sprake kan zijn. 7.3 Controleverklaring accountant 7.4 Stortingsverpl. Aandelen 7.5 Onbehoorlijk bestuur Pagina 7 van 10

8 7.6 Paulianeus handelen De curator heeft tot op heden geen aanwijzigen aangetroffen voor een mogelijk paulianeus handelen. Er zijn door de curator inventariserende werkzaamheden verricht. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen De boedelvorderingen zullen beperkt blijven tot het salaris van de curator, de verschotten en de verzekering van de curator. Het UWV heeft een boedelvordering van ,37 ingediend. 8.2 Pref. vord. van de fiscus De Belastingdienst heeft een preferente vordering ingediend in totaal groot ,-. De Belastingdienst heeft een preferente vordering ingediend in totaal groot ,- 8.3 Pref. vord. van het UWV Het UWV heeft nog geen vordering bij de curator ingediend. Het UWV heeft een vordering van 6.351,49 bij de curator ingediend. verslag 6 Het UWV heeft een vordering van 7.275,48 bij de curator ingediend. 8.4 Andere pref. Crediteuren Diverse personeelsleden hebben preferente vorderingen ingediend ter zake achterstallig loon, in totaal ,80 p.m. Voorts is er een preferente vordering ingediend groot 1.635,46 ter zake de aanvraag van het faillissement. Hefpunt heeft een vordering van 7.143,93 ingediend. 8.5 Aantal concurrente crediteuren 14. verslag Pagina 8 van 10

9 27. verslag Bedrag concurrente crediteuren ,90. verslag , , ,98. verslag , Verwachte wijze van afwikkeling -2 Omtrent de verwachte wijze van afwikkeling kan in dit staduim nog geen concrete mededeling worden gedaan. -5 De curator verwacht het faillissement te zijner tijd op te heffen wegens gebrek aan baten. verslag 6 Het faillissement wordt thans voorgedragen voor opheffing wegens de toestand van de boedel. De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht. 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) 9.2 Aard Procedure 9.3 Stand Procedure Er zijn geen lopende procedures door of tegen de boedel, zodat hoofdstuk 9 niet aan de orde is. De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht. 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement -2 Hieromtrent kunnen in dit stadium nog geen concrete mededelingen worden gedaan. Pagina 9 van 10

10 De curator verwacht, zodra de verkoop van de onroerende zaken is geëffectueerd, dat een afwikkeling wegens gebrek aan baten zal volgen. verslag 5 De curator zal het faillissement in het komende kwartaal afwikkelen Plan van aanpak -2 De curator zal zijn aandacht in de komende verslagperiode vestigen op de verkoop van de onroerende zaken. De curator zal zijn aandacht in de komende verslagperiode vestigen op de effectuering van de verkoop van de onroerende zaken. De curator is nog in afwachting van de betaling van de koper van de activa en de gebruikersvergoeding over de maand juni. Zodra de bedragen aan de boedel zijn voldaan zal het verzoek worden gedaan aan de rechtbank om het faillissement voor te dragen voor opheffing wegens de toestand van de boedel. verslag 5 De curator zal in de komende verslagperiode de auto verkopen en het faillissement afwikkelen Indiening volgend verslag Dit is het laatste verslag. Groningen, 13 februari 2015 R.G.A. Luinstra curator Pagina 10 van 10

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 22 augustus 2013 Gefailleerde Budé Employability B.V. Faillissementsnummer F 12/199 Datum uitspraak 4 april 2012 Curator mr. G.A. van Genderen Faillissementsmedewerker

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 1 47633 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 Gegevens onderneming : Auto van der Zee BV Faillissementsnummer : F.17/14/145 Datum uitspraak : 8 juli 2014 Curator : mr. J.H. van der Meulen

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

Gegevens gefailleerde 1 : de naamloze vennootschap Refining & Trading Holland N.V. (hierna: North Refinery ) KvK-nr: 02334629

Gegevens gefailleerde 1 : de naamloze vennootschap Refining & Trading Holland N.V. (hierna: North Refinery ) KvK-nr: 02334629 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag) Datum: 13 mei 2015. Gegevens onderneming: FGB Uitzendgroep B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/1109 F Datum uitspraak:

Nadere informatie

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven).

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven). FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 15 Datum: 3 juni 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014 Gegevens onderneming : J.B.A.N. Beheer B.V. Faillissementsnummer : C/17/13/348 F Datum uitspraak : 3 december 2013 Curator : mr. T.E.A. Detmar R-C

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd.

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73a FW nummer: 1 Gegevens onderneming : Naam: All Glas Almere B.V. Faillissementsnummer : 16/13/265F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator : mr.drs. G. Kuijper Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Datum uitspraak : 24 maart 2009 : Mr. R.G.F. Lammers. Personeel gemiddeld aantal : 0

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Datum uitspraak : 24 maart 2009 : Mr. R.G.F. Lammers. Personeel gemiddeld aantal : 0 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Freeez B.V. Faillissementsnummer : C/01/09/217 F Datum uitspraak : 24 maart 2009 Curator : Mr. R.G.F.

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743)

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste openbare verslag Datum 30 januari 2013 Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) Faillissementsnummer 02 / 13 /10 F Datum uitspraak

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015 Openbaar faillissementsverslag ex artikel 73a Fw Datum: 20 januari 2015 Nummer: tien Gegevens onderneming : Nedexco Logistics B.V. Faillissementsnummer : F 02/12/194 Datum uitspraak : 19 maart 2012 Curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14 Gegevens onderneming : De heer Pierre Joseph Janssen, h.o.d.n. Tandheelkundig Centrum Schimmert (B.V. i.o.) Faillissementsnummer : 13/177F Datum uitspraak

Nadere informatie

GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015

GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015 GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. F~LUSSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 10 februari 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 20 mei 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 20 mei 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 20 mei 2014 Gegevens failliet: de heer Rijcko Littooij geboren op 2 mei 1983 te Almelo voorheen wonende aan de Gaarden 22, 7607 MJ te Almelo, thans wonende aan de

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Sercan Mode B.V. Faillissementsnummer : 06.574 Datum uitspraak : 10 oktober 2006 Curator : mr N.P. Klein Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 november 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 november 2013 Gegevens onderneming: Nekon Projectmanagement BV Statutaire zetel: Ulft, gemeente Oude IJsselstreek Inschrijving KvK: nr. 09191825 Faillissementsnummer:

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IDEAL IT Solutions

Nadere informatie

Mededeling: de openbare faillissementsverslagen in het faillissement van Palm Invest B.V. worden online gepubliceerd op de website www.vandiepen.com.

Mededeling: de openbare faillissementsverslagen in het faillissement van Palm Invest B.V. worden online gepubliceerd op de website www.vandiepen.com. FAILLISSEMENTSVERSLAG van de curator in het faillissement van PALM INVEST B.V. (en Stichting Garantiegelden Palm Invest) Nummer verslag : 4 Datum : 9 september 2010 Mededeling: de openbare faillissementsverslagen

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 (eindverslag) Datum : 15 oktober 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAK INTERIEUR B.V., statutair

Nadere informatie