Gemeente Brecht Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Bedrijventerrein de Ring Toelichtingsnota

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Brecht Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Bedrijventerrein de Ring Toelichtingsnota"

Transcriptie

1 Gemeente Brecht Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Bedrijventerrein de Ring Toelichtingsnota Dossier BRE 152 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Brecht 14 oktober 2011

2 Provincie: Antwerpen Gemeente Brecht Opdrachtgever: Gemeentebestuur van Brecht Gemeentepark Brecht Ontwerper: IGEAN dienstverlening Doornaardstraat Wommelgem Tel: 03/ Dossiergegevens: projectnummer BRE 152 Samengesteld volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dd Opgemaakt: (1 aanzet stedenbouwkundige voorschriften) Aangepast: (2 versie stedenbouwkundige voorschriften) aangepast aan de opmerkingen van de gemeente (1 concept voorontwerp) aangepast aan de opmerkingen van de gemeente dd (2 concept voorontwerp) uitbreiding plangebied met bestaande KMO-zone en afstemming op aangrenzend RUP Centrum Brecht en BPA ZV bedrijven (3 concept voorontwerp) aanpassingen ingevolge bespreking CBS dd en opmerkingen GSA dd (ontwerp) aanpassingen ingevolge plenaire vergadering en verdere afstemming op aangrenzend RUP Centrum Brecht (2 ontwerp) aanpassingen ingevolge bespreking dd met gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar en Dienst Ruimtelijke Planning (definitief) aangepast aan het advies van de GECORO dd E. Symens ruimtelijk planner J. Van Hoydonck directeur-zaakvoerder definitief - 14 oktober

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Situering van de opdracht Leeswijzer Situering Situering op macroniveau Situering op mesoniveau Beleidskader Bedoeling en inhoud van dit hoofdstuk Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA) Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) Brecht Gewenste ruimtelijke nederzettingsstructuur Gewenste ruimtelijke economische structuur Gewenste lijninfrastructuur Gewenste ruimtelijke structuur voor de dorpskern van Brecht Bindende bepalingen Mobiliteitsplan Brecht Projectnota Ringweg Brecht Bestaande juridische toestand Bedoeling en inhoud van dit hoofdstuk Synthesetabel bestaande juridische toestand Gewestplan Turnhout Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Stopplaats Noorderkempen en Ringweg te Brecht Afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur Bijzondere plannen van aanleg BPA Nr.1 Centrum Sectoraal BPA zonevreemde bedrijven (deel-bpa: Ringlaan) RUP Brecht-centrum Geklasseerde waterlopen Bestaande ruimtelijke context Bedoeling en inhoud van dit hoofdstuk Bestaande ruimtelijke structuur Visie en ruimtelijke concepten Bedoeling en inhoud van dit hoofdstuk Visie Visie GRS (2004) : evolutie randvoorwaarden Doelstellingen Ontwikkeling bedrijventerrein de Ring Duurzame en kwalitatieve ontwikkeling Ontwikkeling in eigen handen Eén uniform voorschrift definitief - 14 oktober

4 6.4. Ruimtelijke concepten Begrenzing plangebied Gefaseerde realisatie bedrijventerrein: uitbreiding, overgangsmaatregelen en alternatieve bestemmingen Ontsluiting Groenbuffer Waterhuishouding Relatie van het RUP met het GRS en andere planningsprocessen Bedoeling en inhoud van dit hoofdstuk Relatie met het GRS Relatie met richtinggevende bepalingen Motivering van de afwijking van het GRS Relatie met de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur Lijst met voorschriften die strijdig zijn en opgeheven worden Bedoeling en inhoud van dit hoofdstuk Op te heffen voorschriften Ruimtebalans Bedoeling en inhoud van dit hoofdstuk Ruimteboekhouding Register van percelen waarop mogelijk planbatenheffing, planschade of bestemmings-wijzigingscompensatie van toepassing is Bedoeling en inhoud van dit hoofdstuk Grafische weergave van percelen waarop een planbaten- of planschaderegeling van toepassing kan zijn Watertoets Bedoeling en inhoud van dit hoofdstuk Resultaten watertoets Bijlage 1: Uittreksels GRS Bijlage 2: behoeftescenario s Kandidaat-kopers Herlokalisatiebehoefte zonevreemde bedrijven Bijlage 3: Voorschriften BPA nr. 1 Centrum A bis definitief - 14 oktober

5 Figurenlijst Figuur 1: situering op macroniveau... 7 Figuur 2: situering op meso-niveau... 8 Figuur 3: differentiatie van de ruimtelijke structuur van het werken Figuur 4: overzicht bedrijfsprogrammatie: uittreksel Figuur 5: wegencategorisering autoverkeer Figuur 6: gewenste ruimtelijke structuur voor de dorpskern van Brecht Figuur 7: uitbreiding en fasering bedrijventerrein de Ring Figuur 8: uittreksel gewestplan Figuur 9: verordenend plan gewestelijk RUP Stopplaats Noorderkempen en Ringweg Brecht Figuur 10: herbevestigd agrarisch gebied Figuur 11: BPA s Figuur 12: BPA nr. 1 Centrum A bis Figuur 13: sectoraal BPA zonevreemde bedrijven: deel-bpa Ringlaan (fase 1) Figuur 14: sectoraal BPA zonevreemde bedrijven: deel-bpa Ringlaan (fase 2) Figuur 15: RUP Brecht-centrum Figuur 16: geklasseerde waterlopen Figuur 17: luchtfoto - bestaande ruimtelijke structuur Figuur 18: randvoorwaarden Figuur 19: bedrijventerrein de Ring Figuur 20: begrenzing plangebied Figuur 21: begrenzing plangebied - detail Veldstraat Figuur 22: gefaseerde realisatie Figuur 23: ontsluiting Figuur 24: buffer Figuur 25: deelgebieden waterhuishouding Figuur 26: aanduiding uitbreidingszones t.o.v. gewestplan Figuur 27: omvorming militair gebied naar landbouwgebied Figuur 28: register van percelen en perceelsgedeelten met mogelijk planbaten Figuur 29: overstromingsgevoelige gebieden Tabellenlijst Tabel 1: synthese bestaande juridische toestand Tabel 2: op te heffen voorschriften Tabel 3: ruimteboekhouding Tabel 4: register van percelen met mogelijk planbaten, planschade of bestemmingswijzigingscompensatie Tabel 5: lijst kandidaat-kopers Tabel 6: niet-weerhouden zonevreemde bedrijven definitief - 14 oktober

6 1. Inleiding 1.1. Situering van de opdracht De gemeente Brecht beschikt over een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (definitief vastgesteld door de gemeenteraad op en goedgekeurd door de Bestendige Deputatie van de provincieraad van Antwerpen dd ). In de bindende bepalingen van dit plan wordt het bedrijventerrein de Ring geselecteerd als te ontwikkelen lokaal bedrijventerrein en wordt het opstellen van een RUP om het bedrijventerrein de Ring in twee fasen in noordelijke richting uit te breiden als maatregel opgenomen. Op werd de opdracht voor opmaak van dit RUP door het college van burgemeester en schepenen aan IGEAN Dienstverlening gegund. Tijdens de opmaak van het plan werd beslist om niet enkel de uitbreiding, maar ook het bestaande bedrijventerrein op te nemen in het plangebied, in de eerste plaats om de stedenbouwkundige voorschriften van het bestaande gedeelte (waarvoor een BPA geldt) af te stemmen op de nieuwe voorschriften. Bijkomend werd het gemeentebestuur in de loop van het planningsproces geconfronteerd met de opportuniteit van de aankoop van het recreatiedomein de Merel. De ontwikkeling van dit domein maakt de herlokalisatie van de recreatieterreinen tussen het bedrijventerrein en de E19 mogelijk. Om deze gronden een andere bestemming te kunnen geven werden ze eveneens in het plangebied opgenomen. Op die manier evolueerde de opdracht en omvat het plangebied dus het bestaande bedrijventerrein en de ruimte tussen dit terrein, de E19 en de geplande omleidingsweg rond Brecht Leeswijzer Het dossier bevat: - een tekstbundel met de screeningsnota ; - een tekstbundel met de toelichtingsnota - een tekstbundel met stedenbouwkundige voorschriften; - een grafisch plan met de bestaande en juridische toestand; - een grafisch plan met de weergave van de verschillende bestemmingen. Inhoud van de toelichtingsnota In hoofdstuk 2 wordt het plangebied gesitueerd in de ruimere context. Hoofdstuk 3 planningscontext bevat een overzicht van de randvoorwaarden die voortvloeien uit de verschillende ruimtelijke beleidsplannen die relevant zijn voor het plangebied. In hoofdstuk 4 komen de relevante juridische plannen (gewestplan, bijzondere plannen van aanleg, uitvoeringsplannen, ) aan bod. Daarna wordt in hoofdstuk 5 de bestaande ruimtelijke context geanalyseerd. Verder wordt in hoofdstuk 6 een visie op de ontwikkeling van het gebied gevormd en worden ruimtelijke concepten uitgewerkt, die de basis vormen voor het de opmaak van het grafisch plan, dat de verschillende bestemmingen vastlegt. De relatie van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) met het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS), waaraan het RUP uitvoering geeft, wordt besproken in hoofdstuk 7. definitief - 14 oktober

7 Zoals in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 1 bepaald, moet een opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het ruimtelijk uitvoeringsplan en opgeheven worden eveneens deel uitmaken van het dossier. Deze lijst is te vinden in hoofdstuk 9. In het 9 de hoofdstuk komt de ruimtebalans aan bod. In het 10 e hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de percelen waarop een bestemmingswijziging werd doorgevoerd en die in aanmerking komen voor een planbatenheffing, een planschadevergoeding of een bestemmingswijzigingscompensatie. Tenslotte wordt in hoofdstuk 11 het ruimtelijk uitvoeringsplan aan de watertoets onderworpen. 1 hiernavolgend VCRO genoemd definitief - 14 oktober

8 2.1. Situering op macroniveau 2. Situering Figuur 1: situering op macroniveau bron: AGIV De gemeente Brecht ligt in het noorden van de provincie Antwerpen op 25 km van de stad Antwerpen. Ze maakt deel uit van het arrondissement Antwerpen en wordt begrensd door Wuustwezel en Hoogstraten in het noorden, Rijkevorsel in het oosten, Malle, Zoersel en Schilde in het zuiden en Schoten en Brasschaat in het westen. Brecht is een onderdeel van de Noorderkempen, een groot aaneengesloten deel van het buitengebied. De Noorderkempen is één van de belangrijkste gebieden van de agrarische structuur in Vlaanderen. Ongeveer de helft van de oppervlakte van de gemeente is dan ook in gebruik door de landbouw. De voornaamste bedrijvigheid is veeteelt, wat tot uiting komt in een dominante aanwezigheid van weiden in het landschap. De hoofdweg E19 Antwerpen-Breda doorsnijdt de gemeente van het zuidwesten naar het noordoosten, met twee op- en afrittencomplexen, in Brecht en in St.-Job-in- t-goor. Vooral aan het complex te Brecht komen een aantal gewestwegen samen die dit deel van de Kempen ontsluiten. Langs de westzijde van deze E19 werd de hogesnelheidslijn Antwerpen-Nederlandse grens aangelegd. Ook het Kempisch kanaal (Dessel-Turnhout-Schoten) loopt door de definitief - 14 oktober

9 gemeente, in een bocht van het zuidwesten naar het oosten. Er zijn drie grotere kernen in de gemeente: Brecht, St.-Lenaerts en St.-Job-in- t-goor. Daarnaast kunnen er nog twee kleinere kernen onderscheiden worden, nl. Overbroek en Klein-Veerle Situering op mesoniveau Figuur 2: situering op meso-niveau bron: AGIV Het plangebied bevindt zich ten noorden van de dorpskern Brecht, die gelegen is ten oosten van de E19 en rechtstreeks bereikbaar is via het op- en afrittencomplex nr. 3. Deze kern is redelijk compact uitgebouwd rond een historisch centrum met halfopen bebouwing langs de invalswegen en verkavelingen aan de randen. Rondom bevindt zich een grootschalige landbouwstructuur. De ambachtelijke zone de Ring bevindt zich tussen de dorpskern en de autosnelweg. Het is één van de 4 grotere bedrijventerreinen in de gemeente. Het plangebied van het RUP omvat het bestaande bedrijventerrein en de ruimte tussen het bestaande terrein, de E19 en de geplande omleidingsweg. De grens van het plangebied werd afgestemd op het RUP Centrum Brecht (dat momenteel in opmaak is) en het BPA zonevreemde bedrijven. definitief - 14 oktober

10 3. Beleidskader 3.1. Bedoeling en inhoud van dit hoofdstuk In dit hoofdstuk wordt nagegaan welke beleidsdoelstellingen op het plangebied van toepassing zijn. Deze doelstellingen zijn te vinden in de verschillende ruimtelijke structuurplannen op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau. Hiervan worden de belangrijkste relevante elementen toegelicht. Ook het mobiliteitsplan van de gemeente komt in dit hoofdstuk aan bod Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) Vlaanderen: open en stedelijk De visie op de ruimtelijke ontwikkeling in Vlaanderen wordt als volgt samengevat: Vlaanderen, open en stedelijk. Beleidsmatig wordt Vlaanderen dus opgedeeld in stedelijk gebied en buitengebied. Brecht behoort integraal tot het buitengebied, waar het de bedoeling is om enerzijds de open ruimte te versterken en anderzijds het wonen en werken te bundelen in de kernen. Nederzettingstructuur De kernen worden onderverdeeld in hoofddorpen en woonkernen, de selectie hiervan gebeurt op provinciaal niveau. De afbakening van de kernen, met aanduiding van locaties van nieuw te bouwen woningen, wordt bepaald op gemeentelijk niveau (in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan) en verder uitgewerkt in gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen. Lokale bedrijventerreinen De gemeente heeft eveneens de mogelijkheid om lokale bedrijventerreinen af te bakenen, in principe aansluitend bij het hoofddorp of bestaande bedrijventerreinen. De grootte van deze terreinen wordt indicatief bepaald op 5 ha per hoofddorp. De ontsluiting van deze terreinen moet gebeuren via gemeentelijke verzamelwegen naar de primaire en secundaire wegen. Lijninfrastructuur De E19 wordt in het RSV aangeduid als hoofdweg die de verbinding verzorgt tussen Nederland, Antwerpen en Brussel Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA) Deelruimte Open Kempen De gemeente Brecht behoort tot de deelruimte Open Kempen volgens het RSPA. Deze deelruimte wordt omschreven als een open gebied met grootschalige landbouw en verspreide natuurlijke gebieden. De nederzettingen zijn geconcentreerde kernen die als verzorgingspolen de Open Kempen moeten versterken. Nederzettingsstructuur Hoofddorpen en woonkernen De gemeente Brecht wordt in zijn geheel gecategoriseerd als een gemeente met een structuurondersteunend hoofddorp (type 1). Als woonkernen worden Brecht, St.- Lenaerts en St.-Job-in- t-goor geselecteerd. De gemeente bepaalt zelf welke hiervan de functie van hoofddorp vervullen. Dit hoofddorp wordt aanzien als groeikern. Hier kunnen meer woningen worden gebouwd dan noodzakelijk voor de natuurlijke aangroei van de definitief - 14 oktober

11 bevolking. Ook bijkomende lokale bedrijventerreinen kunnen hier gelokaliseerd worden. Ruimtelijk-economische structuur Het RSPA reikt de gemeente een aantal principes aan voor een bijkomend lokaal bedrijventerrein: De motivering voor de behoefte en de locatie gebeurt in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Het bijkomend bedrijventerrein is bij voorkeur gesitueerd in het hoofddorp. ( ) De ontsluiting gebeurt via gemeentelijke verzamelwegen rechtstreeks op primaire of secundaire wegen. Het bijkomend terrein is niet bestemd voor nieuwe kleinhandelszaken. ( ) 2 Lijninfrastructuur De provincie duidt de N133 aan als secundaire weg type 2 (met een verzamelfunctie naar E19). Het geplande station ter hoogte van het op- en afrittencomplex wordt aangeduid als een geïsoleerd knooppunt voor openbaar vervoer. Economische ontwikkelingen op bovenlokaal niveau zijn hier niet gewenst Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) Brecht definitief vastgesteld door de gemeenteraad op en goedgekeurd door de Bestendige Deputatie van de provincieraad van Antwerpen dd Gewenste ruimtelijke nederzettingsstructuur De woonkern Brecht behoort tot de categorie hoofddorp. Het hoofddorp is een dorpskern met een uitgebreide uitrustingsgraad (voorzieningen, winkels, diensten, recreatie, ). Het niveau van de uitrusting speelt zich af op gemeentelijk en beperkt regionaal niveau (omliggende dorpskernen). Hierdoor heeft het hoofddorp een hogere uitrustingsgraad dan de woonkernen en de andere categorieën. In het hoofddorp wordt een algemeen beleid van kernversterking door verdichting en inbreiding gevoerd. Kernversterking houdt niet enkel het opvangen van de woonbehoefte in, maar richt zich ook tot het opvangen van behoeften naar bijkomende lokale bedrijven, versterken van de detailhandel en het recreatief aanbod. 3 2 p. 206, richtinggevend gedeelte RSPA, 2001, Studiegroep Omgeving i.o.v. provinciebestuur Antwerpen 3 p. 162, richtinggevend deel GRS Brecht, oktober 2004, Arcadis-Gedas i.o.v. gemeente Brecht definitief - 14 oktober

12 Gewenste ruimtelijke economische structuur Visie en concepten Brecht wenst een gedifferentieerd beleid te voeren in het beheer van haar bedrijventerreinen. Bij een globale beoordeling van de bedrijven kunnen drie soorten worden onderscheiden. Een eerste soort bestaat uit kleine ambachtelijke bedrijven die veelal niet hinderlijk zijn in de dorpskern. Deze bedrijven komen veelal in de problemen als zij wensen uit te breiden. Deze bedrijven zijn echter door hun activiteiten nauw verbonden met de dorpskern. Vb. loodgieter, schrijnwerker, elektricien Deze bedrijven worden best geïntegreerd op bedrijventerreinen die goed aansluiten aan de dorpskern. Deze bedrijventerreinen kunnen worden ingevuld met kleine percelen (tussen tot m² of gemiddeld m²), veelal gericht op startende bedrijven. Voor de gemeente Brecht betreft het hier in hoofdzaak het bedrijventerrein De Ring aan de dorpskern van Brecht en het bedrijventerrein Kloosterveld aan de dorpskern van St.-Job-in- t-goor. 4 Niet verweefbare lokale bedrijven worden binnen Brecht geherlocaliseerd. Voor lokale bedrijven, die niet verweefbaar zijn in een woonzone of in het agrarisch gebied, dient een hervestiging binnen de gemeente mogelijk worden gemaakt. Momenteel zijn er op de bedrijventerreinen slechts enkele plaatsen vrij waarop een herlocalisatie kan worden gerealiseerd. De realisatie van een nieuw reservegebied voor bedrijven is gewenst. Wegens de beperkte mogelijkheden van de gemeente om nieuwe bedrijventerreinen te ontwikkelen is een doordachte invulling vereist. Herlocalisatie zal slechts in totale onverenigbaarheid van verweving worden toegepast. ( ) Om de kleinschaligheid en het lokale karakter te benadrukken wordt een gemiddelde oppervlakte van m² per bedrijfsperceel nagestreefd. 5 Weren van doorgaand vracht verkeer in de dorpskernen Om het doorgaand verkeer rond de dorpskern van Brecht te leiden wordt er een nieuwe rondweg rond de dorpskern aangelegd en wordt het op- en afrittencomplex met de E19 naar het noorden verlegd. 6 De gemeente houdt het invullen van het lokaal bedrijventerrein in eigen handen. Dit hoeft niet te betekenen dat de gemeente de rol van een ontwikkelingsmaatschappij moet overnemen, doch wel dat zij de voorwaarden opstelt waaraan bedrijven dienen te voldoen om zich te vestigen of te herlocaliseren. De gemeente Brecht kan, in volgorde van belang, volgende criteria handhaven: inrichten en aanbieden van kleine percelen: lokale bedrijven van gemiddeld m²; bevoordelen van aanvragen voor kleine percelen: lokale bedrijven van gemiddeld m²; bevoordelen van aanvragen met een hoog tewerkstellingsperspectief voor de Brechtse bevolking; bevoordelen van aanvragen met een tewerkstelling voor langdurig werklozen; bevoordelen van aanvragen met een minimale hinder voor mens en milieu. 7 4 p. 175, richtinggevend deel GRS Brecht, oktober 2004, Arcadis-Gedas i.o.v. gemeente Brecht 5 p. 177, richtinggevend deel GRS Brecht, oktober 2004, Arcadis-Gedas i.o.v. gemeente Brecht 6 p. 177, richtinggevend deel GRS Brecht, oktober 2004, Arcadis-Gedas i.o.v. gemeente Brecht 7 p , richtinggevend deel GRS Brecht, oktober 2004, Arcadis-Gedas i.o.v. gemeente Brecht definitief - 14 oktober

13 Differentiatie van de ruimtelijke structuur van het werken Figuur 3: differentiatie van de ruimtelijke structuur van het werken bron: GRS Brecht, studiebureau Arcadis-Gedas Lokale bedrijventerreinen Het bedrijventerrein de Ring wordt geselecteerd als te ontwikkelen lokaal bedrijventerrein. Het bedrijventerrein De Ring wordt specifiek ontwikkeld voor het opvangen van kleinschalige ambachtelijke bedrijven of KMO s met een gemiddelde oppervlakte van 0,25 ha. Het betreft bedrijven die goed verweefbaar zijn met de woonfunctie en geen overmatige hinder veroorzaken. Grootschalige of hinderlijke, industriële bedrijven of grootschalige transport- en distributiegerichte bedrijven kunnen zich niet vestigen op het bedrijventerrein. Deze bedrijven horen thuis op een regionaal bedrijventerrein in de onmiddellijke omgeving. 8 Programmatie bedrijventerreinen Confrontatie tussen vraag en aanbod In de gemeente Brecht zijn er op 1/1/2003 in totaal 23,50 onbebouwde percelen. Hiervan worden 8 ha effectief in reserve gehouden door bedrijven (achterliggende terreinen, die in de meeste gevallen niet aansluiten op een uitgeruste weg). Deze percelen worden niet op de markt gebracht en dienen bijgevolg uit het aanbod gehaald te worden. 1,25 ha van de onbebouwde percelen is te klein om op de markt te brengen en/of is onbereikbaar (niet langs uitgeruste weg). Het effectief aanbod in de gemeente Brecht bedraagt alzo: 14,25 ha. 8 p , richtinggevend deel GRS Brecht, oktober 2004, Arcadis-Gedas i.o.v. gemeente Brecht definitief - 14 oktober

14 Langs Vaartkant rechts liggen er nog ca. 3,25 ha in een verkaveling. Doordat deze verkaveling reeds enkele jaren onbebouwd is gebleven, doordat het bedrijventerrein slecht ontsloten wordt en omdat een deel van de percelen vermoedelijk ook als interne reserve behouden wordt voor de bedrijven die er reeds gevestigd zijn, gaat de gemeente ervan uit dat deze percelen niet op de markt zullen gebracht worden tijdens de komende planperiode. Er wordt gesteld om deze percelen niet tot het effectief aanbod in de gemeente te rekenen. Het aanbod wordt hierdoor gebracht naar 11ha. Rekening houdend met de herbestemming van twee bedrijvenzones en met het aanbod van 11,25 ha voor de planperiode kan de behoefte worden aangetoond voor het aansnijden van bijkomend bedrijventerrein van ca. 3,50 ha. Totaal aanbod (toestand 1/1/2003) 11,00 ha - te herbestemmen 3,21 ha Effectief aanbod op de markt periode ,79 ha - behoefte periode ,25 ha Nood aan bijkomende bedrijventerreinen periode ,46 ha 9 Figuur 4: overzicht bedrijfsprogrammatie: uittreksel bron: GRS Brecht, studiebureau Arcadis-Gedas Te ontwikkelen bedrijventerreinen Uitbreiding bedrijventerrein De Ring Het bedrijventerrein de Ring wordt in twee fasen ontwikkeld om de lokale behoefte op te vangen. De eerste fase betreft een uitbreiding van ca. 4,00 ha aansluitend op het bestaande bedrijventerrein. Deze fase wordt opgestart in de planperiode p. 184, richtinggevend deel GRS Brecht, oktober 2004, Arcadis-Gedas i.o.v. gemeente Brecht definitief - 14 oktober

15 Hiermee kan de gemeente mogelijkheden voorzien voor de herlokalisatie van bedrijven binnen de dorpskernen en voor het opvangen van de huidige dynamiek. De tweede fase, van ca. 4,00 ha kan in functie van de opvang van lokale bedrijven of de herlokalisatie van zonevreemde bedrijven uit de gemeente worden ontwikkeld. Deze tweede fase kan pas gerealiseerd worden nadat 75% van de eerste fase is volgebouwd of nadat de herlokalisatiebehoeften werden aangetoond. Om te vermijden dat er nieuwe bedrijven zich gaan vestigen in de bestaande zonevreemde bedrijven kan de uitbreiding voor de herlokalisatie gekoppeld worden aan een sanering van de zonevreemde bedrijven. 10 Te schrappen bedrijventerreinen Om bijkomende bedijventerreinen te kunnen ontwikkelen aan het bedrijventerrein de Ring (ca. 7ha) zal de gemeente niet gebruikte bedrijfsterreinen, welke minder goed gelegen zijn en welke een andere bestemming kunnen krijgen binnen de gewenste ruimtelijke structuur van de gemeente herbestemmen (ca 2,00 ha). De gemeente Brecht zal een deel van het middelste bedrijventerrein van Vaartkant Links vanwege zijn cultuurhistorische waarde herbestemmen als museum voor de steenbakkerij in de kempen. Hierdoor wordt er 2,00 ha industriegebied geschrapt Gewenste lijninfrastructuur Figuur 5: wegencategorisering autoverkeer bron: GRS Brecht, studiebureau Arcadis-Gedas 10 p. 185, richtinggevend deel GRS Brecht, oktober 2004, Arcadis-Gedas i.o.v. gemeente Brecht 11 p. 185, richtinggevend deel GRS Brecht, oktober 2004, Arcadis-Gedas i.o.v. gemeente Brecht definitief - 14 oktober

16 Verfijning van de selectie van de secundaire weg type II op gemeentelijk niveau De provincie selecteert in haar structuurplan de N133 als een secundaire link tussen Malle en het op- en afrittencomplex van de E19 te Brecht. De gemeente Brecht stelt zich akkoord met deze selectie, maar wenst deze verder te verfijnen op haar grondgebied. Door de centrale ligging van Brecht binnen de Noorderkempen en door de vele verbindingen van de E19 naar de omliggende dorpskernen heeft de dorpskern van Brecht te kampen met een sterke druk op de verkeersleefbaarheid in de kern. Om de kwaliteiten in de dorpskern van Brecht te verhogen, wenst men het doorgaand verkeer in de dorpskern te weren. Daarom geeft de gemeente Brecht de suggestie aan de hogere overheid om de omleidingsweg rond de dorpskern van Brecht aan te leggen. Om de verbinding tussen de dorpskern van Brecht en het nieuw te ontwikkelen station Noorderkempen te optimaliseren wordt de vraag gesteld om het bestaande op- en afrittencomplex te verschuiven naar het noorden. Dit zou gevolgen hebben voor de aangeduide verbinding tussen Malle en Brecht. De gemeente Brecht wenst de selectie van de secundaire weg type II op volgende manier te verfijnen: Omleidingsweg dorpskern Brecht, Lessiusstraat (N115), Heiken (N115), Mallebaan (N115), Groot Veerle (N133) 12 Selecties op lokaal niveau Gebiedsontsluitingswegen (lokale wegen type II) De hoofdfunctie van de gebiedsontsluitingswegen is verzamelen en ook ontsluiten op lokaal en interlokaal niveau. De weg ontsluit een lokaal gebied (bijv. stad, dorpskern, wijk, industrie- of dienstenzone) naar een weg van hogere categorie en heeft pas in tweede instantie een verbindende functie. Toegang geven neemt een belangrijke plaats in. ( ) Ringlaan met nieuw aan te leggen weg, ( ) 13 Openbaar vervoersknooppunt van bovenlokaal niveau Het station Noorderkempen wordt door de provincie geselecteerd als een geïsoleerd knooppunt. Deze knooppunten zijn gelegen op lijnen die de kern zelf van de gemeente niet aandoen. Zij zijn niet geschikt om buiten de daguren te functioneren. Het station van Brecht wordt voornamelijk vanuit verkeerskundig standpunt geargumenteerd. Bovenlokale ontwikkelingen van de stationsomgeving zijn niet gewenst vanwege de selectie van Brecht als structuurondersteunend hoofddorp p. 186, richtinggevend deel GRS Brecht, oktober 2004, Arcadis-Gedas i.o.v. gemeente Brecht 13 p. 188, richtinggevend deel GRS Brecht, oktober 2004, Arcadis-Gedas i.o.v. gemeente Brecht 14 p. 188, richtinggevend deel GRS Brecht, oktober 2004, Arcadis-Gedas i.o.v. gemeente Brecht definitief - 14 oktober

17 Gewenste ruimtelijke structuur voor de dorpskern van Brecht Figuur 6: gewenste ruimtelijke structuur voor de dorpskern van Brecht bron: GRS Brecht, studiebureau Arcadis-Gedas Als concrete actie zal de gemeente een RUP opstellen om het agrarisch gebied tussen het huidige bedrijventerrein, de Veldstraat, de autosnelweg en de aan te leggen ringweg om te zetten in bedrijventerrein, woongebied en buffergebied. Het gedeelte woongebied is de afwerking van het woongebied tussen de Veldstraat en het bedrijventerrein. Het RUP dient te voorzien dat het terrein in twee fasen kan worden ontwikkeld. In een eerste fase (t.e.m. 2007) bedraagt de uitbreiding ongeveer 4 ha en in een tweede fase nog eens eenzelfde oppervlakte. De tweede fase kan pas ontwikkeld worden nadat 75% van de eerste fase werd gerealiseerd en in functie van de herlokalisatie van zonevreemde bedrijven. Tussen de woonzone en de bedrijvenzone worden groene buffers voorzien. Er wordt eveneens een nieuwe ontsluitingsweg aangeduid, deze ontsluit het bedrijventerrein naar het nieuwe op- en afrittencomplex in het noorden. De gemeente neemt zich trouwens ook voor om systematisch gronden op het toekomstige bedrijventerrein aan te werven zodat zij de ontwikkeling ervan in eigen handen kan houden. Verder wordt reeds een voorstel uitgetekend voor de uitbreiding en fasering van het bedrijventerrein de Ring (zie bijgaande Figuur 7). definitief - 14 oktober

18 Figuur 7: uitbreiding en fasering bedrijventerrein de Ring bron: GRS Brecht, studiebureau Arcadis-Gedas Bindende bepalingen In de bindende bepalingen tenslotte wordt het bedrijventerrein de Ring geselecteerd als te ontwikkelen lokaal bedrijventerrein en wordt het opstellen van een RUP om het bedrijventerrein de Ring in twee fasen in noordelijke richting uit te breiden als maatregel opgenomen. definitief - 14 oktober

19 3.5. Mobiliteitsplan Brecht Mobiliteitsplan Brecht, beleidsplan, september Doelstellingen De doelstellingen met betrekking tot de mobiliteit in Brecht zijn voornamelijk gericht op: het verhogen van het openbaar vervoergebruik; het weren van zwaar vrachtverkeer in de centra; het realiseren van verbindende fietsroutes. ( ) De meest prangende vraag is deze van de aanleg van de rondweg rond Brecht. 15 Streefbeeld voor het gemeentelijk autonetwerk Hoofdwegen Selectie, op Vlaams niveau, van de E19 als hoofdweg die verbinding geeft op Vlaams en internationaal niveau. Secundaire wegen Net zoals in het GRS wordt ook hier melding gemaakt van de selectie, op provinciaal niveau, van de N133 als secundaire weg type II (hoofdfunctie is het verzamelen naar het hoofdwegennet), maar: Met het oog op de ontwikkeling van het station Noorderkempen en de mogelijke verplaatsing van het oprittencomplex op E19, wordt voorgesteld om de secundaire verbinding te laten lopen via N133 en N115. De aan te leggen rondweg maakt hiervan deel uit. 16 Lokale wegen Op het lokale vlak worden de wegen ondergebracht in drie grote categorieën: verbindingswegen (lokale wegen type I), gebiedsontsluitingswegen (lokale wegen type II) en erftoegangswegen. (voor verdere informatie omtrent de selectie van lokale wegen: zie paragraaf van deze toelichtingsnota) 3.6. Projectnota Ringweg Brecht De projectnota aanleg ringweg Brecht fase 2 is conform verklaard door de PAC op 10 juli Ontwerp De omleidingsweg wordt aangeduid als een secundaire weg type III. Ter hoogte van de Veldstraat wordt een aansluiting voorzien en er wordt eveneens voorzien in een onrechtstreekse toegang naar het bedrijventerrein. Het kruispunt met de Veldstraat wordt uitgevoerd als een rotonde met een buitendiameter van 40 meter. Het fietsverkeer langs de Veldstraat kruist de omleidingsweg gelijkgronds. Het nieuwe op- en afrittencomplex wordt aangelegd als een Hollands complex met een grote ovonde boven de snelweg als verknoping van de dwarsende omleidingsweg met de op- en afritten. 15 p. 45, Mobiliteitsplan Brecht - beleidsplan, september 2000, Arcadis-Gedas i.o.v. gemeente Brecht 16 p. 21, Mobiliteitsplan Brecht - beleidsplan, september 2000, Arcadis-Gedas i.o.v. gemeente Brecht definitief - 14 oktober

20 Alle andere dwarsende wegen en erftoegangen krijgen geen directe aansluiting op de omleidingsweg. De weg wordt geprofileerd op een richtsnelheid van 70 km/u. Er worden geen fietsvoorzieningen langsheen de omleidingsweg aangelegd. De route via het centrum is korter en sluit dichter aan bij de verschillende functionele en recreatieve bestemmingen. Flankerende maatregelen De bediening door de Vlaamse Vervoersmaatschappij de Lijn wordt afgestemd op het station Noorderkempen. Een aantal bestaande lijnen worden verlegd en verlengd. De onderdoorgang onder de E19 wordt volledig vernieuwd. MER In het kader van de omleidingsweg werd een milieueffectenrapport opgemaakt. De projectnota vermeld een aantal milderende maatregelen uit dit rapport. Sommige hiervan hebben ook betrekking op een aantal opties in het gemeentelijk RUP Bedrijventerrein de Ring en blijven dan ook onverminderd van toepassing. Specifiek wordt omtrent de aanleg van de ontsluitingsweg van het industrieterrein de Ring (doortrekken Ringlaan tot Veldstraat) het volgende vermeld: - Het heraanplanten van laanbomen (zomereik) wordt als milderende maatregel voor het rooien van bomen binnen de werkzone ter hoogte van de Veldstraat voorgesteld. - De kruising van de ontsluitingsweg en de beek (Stapelheideloop) is een aantasting van de beekstructuur en creëert een migratiebarrière voor kleine diersoorten. Er moet dan ook vermeden worden dat deze beekkruising gebeurt door middel van een enge koker of sifon. - Om de toename van het verkeer te milderen wordt een degelijke inrichting voor zwakke weggebruikers voorgesteld. Algemene maatregelen inzake waterhuishouding zijn verder nog: - Prioritair voorzien van vrije infiltratie, vervolgens verhogen van de infiltratiecapaciteit van baangrachten en tenslotte aanleg van natuurtechnische bufferbekkens. - Correcte dimensionering van duikers. - In de baangrachten om de 100 meter verstevigde aarden drempels inbouwen om drainage te beperken en infiltratie te verhogen. Uitvoering De eerste fase werd reeds in 2006 afgerond, omvat de rotonde aan de Bethovenstraat en loopt tot aan de E19. De tweede fase is gestart op 14 maart Er wordt werk gemaakt van een ringweg vanaf de rotonde aan de Wuustwezelsteenweg (N115) tot aan de Veldstraat. De nieuwe baan gaat via een brug over de Oudaenstraat, de bestaande brug over de hogesnelheidslijn en bruggen over de E19. De weg krijgt één rijvak per rijrichting. Een ander aspect van de tweede fase slaat op de aanleg van een nieuw op- en afrittencomplex aan de E19. Het complex krijgt een ovonde (ovale rotonde) boven de snelweg, waar verschillende op- en afritten en de ringweg op aantakken. Verder komt er een nieuwe ontsluitingsweg van ongeveer 300 meter die de Veldstraat en de Ringlaan zal verbinden. Deze ontsluitingsweg heeft aansluiting op de Veldstraat met T-kruispunt. Ten slotte komen er ook vrijliggende fietspaden in de Bethovenstraat. definitief - 14 oktober

21 De derde fase omvat het laatste deel van de aanleg van de ringweg: de aanleg van de verbindingsweg tussen de Lessiusstraat en de Veldstraat. De termijn voor de start van deze fase is nog niet bekend, de onteigeningen zijn wel al achter de rug. definitief - 14 oktober

22 4. Bestaande juridische toestand 4.1. Bedoeling en inhoud van dit hoofdstuk In dit hoofdstuk komen juridische plannen aan bod, die ofwel geheel of gedeeltelijk in het plangebied liggen ofwel in de nabije omgeving ervan liggen en door hun eigenheid van belang kunnen zijn bij de verdere uitwerking van het RUP. Eerst wordt een overzichtstabel getoond, waarna er een korte toelichting per relevant plan volgt Synthesetabel bestaande juridische toestand Tabel 1: synthese bestaande juridische toestand Plan Gewestplan en ontwerp-gewestplan Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen Kenmerken Gewestplan Turnhout (KB ) en latere wijzigingen (Wijziging bij Besluit Vl. Ex tracé ringweg Brecht-centrum; Wijziging bij Besluit Vl. Reg ten behoeve van de HSL) zie paragraaf 4.3 Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stopplaats Noorderkempen en Ringweg te Brecht (Besl. Vl. reg. dd ) zie paragraaf 4.4 geen Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen RUP Brecht-centrum (voorlopig vastgesteld GR ) Algemene plannen van aanleg geen Bijzondere plannen van aanleg BPA Nr. 1 Centrum deel A en B (MB , gewijzigd bij MB ) deel C en D (MB ) BPA Brecht Centrum A bis (MB , gewijzigd bij MB ) Sectoraal BPA zonevreemde bedrijven (fase 1 MB ) (fase 2 MB ) zie paragraaf 4.6 Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen VEN-gebieden Verkavelingsvergunningen Rooilijnplannen geen geen in plangebied geen in plangebied geen in plangebied Buurtwegen Buurtwegen nrs. 10 en 131 Voetwegen nrs. 180 en 179 (niet meer herkenbaar op terrein) zie plan bestaande toestand Erfdienstbaarheden Habitatrichtlijngebieden Vogelrichtlijngebieden geen in plangebied geen in plangebied geen in plangebied definitief - 14 oktober

23 Erkende natuurreservaten Ruilverkavelingen Gebieden met recht van voorkoop Beschermde monumenten Beschermde landschappen Beschermde stads- en dorpsgezichten Erfgoedlandschappen (Landschapsatlas) geen in plangebied Ruilverkaveling Overbroek (uitgevoerd) geen in plangebied geen in plangebied geen in plangebied geen in plangebied geen in plangebied Waterlopen waterloop nr Vuile Staartbeek (3 categorie) waterloop nr Stapelheideloop (3 categorie) zie paragraaf 4.8 PV s van bouwovertredingen geen in plangebied bron: GRS Brecht, gemeentebestuur Brecht en eigen onderzoek definitief - 14 oktober

24 4.3. Gewestplan Turnhout KB Wijziging bij Besluit Vl. Ex tracé ringweg Brecht-centrum Wijziging bij Besluit Vl. Reg ten behoeve van de HSL Figuur 8: uittreksel gewestplan Het plangebied omvat enerzijds het bestaande bedrijventerrein gelegen tussen E19 en de woonkern Brecht en anderzijds delen van het aangrenzende landbouwgebied. Het bestaande bedrijventerrein is volgens het gewestplan bestemd als zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO s. Langsheen de E19 bevindt zich een bufferzone en aan de zijde van de woonkern omvat het plangebied een deel van het woonuitbreidingsgebied. Deze bestemmingen werden echter later verfijnd middels een bijzonder plan van aanleg (zie ook paragraaf 4.6). Ten oosten wordt het plangebied begrensd door het woongebied (met landelijk karakter) langs de Veldstraat en ten westen door de E19. definitief - 14 oktober

25 4.4. Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Stopplaats Noorderkempen en Ringweg te Brecht Definitief goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse Regering (BS ) Figuur 9: verordenend plan gewestelijk RUP Stopplaats Noorderkempen en Ringweg Brecht Dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan moet het mogelijk maken een ringweg rond Brecht-centrum aan te leggen en een stopplaats Noorderkempen uit te bouwen langs de IC-lijn Antwerpen-Nederlandse grens. Stopplaats Noorderkempen (IC - trein) In 1996 besliste de Vlaamse Regering dat de aan te leggen hoge snelheidslijn tussen Antwerpen en de Nederlandse grens gebundeld moest worden met het reeds bestaande tracé van de E19. De Regering besloot ook een stopplaats te voorzien voor binnenlandse IC-treinen, ergens tussen Brecht en de Nederlandse grens. Studies wezen uit dat een stopplaats ter hoogte van Brecht het meest geschikt is. Aanleg ringweg In de kern van Brecht zijn er dagelijkse problemen op het vlak van verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid. Daarom werd er in het verleden reeds een ringwegtracé voorzien op het gewestplan. Deze werd evenwel niet gerealiseerd. De komst van het NMBSstation Noorderkempen brengt een aantal nieuwe elementen aan. Er wordt gekozen voor het alternatief tracé dat zorgt voor de grootste daling van het verkeer door de dorpskern en dat daarnaast ook de ontsluiting van het nieuwe station voorziet. Dit resulteert in een grotere leefbaarheid en verkeersveiligheid in de kern van Brecht en biedt eveneens mogelijkheden voor de ontsluiting van het station voor autoverkeer en het openbaar vervoer. definitief - 14 oktober

26 4.5. Afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur De afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur werd in twee fasen uitgevoerd. In een eerste fase werden zgn. gebieden van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) vastgelegd. In het plangebied komen geen dergelijke gebieden voor. In een tweede fase van het afbakeningsproces werd een ruimtelijke visie uitgewerkt op landbouw, natuur en bos voor de regio Noorderkempen, waartoe Brecht behoort. Op 12 december 2008 nam de Vlaamse regering kennis van deze visie en keurde ze de beleidsmatige herbevestiging van de bestaande gewestplannen voor ha agrarisch gebied, 103 ha natuur- en reservaatgebied, 169 ha overig groen en 285 ha bosgebied goed. Tegelijk werd een operationeel uitvoeringsprogramma goedgekeurd. Met betrekking tot het plangebied vermeldt dit programma de beleidsmatige herbevestiging van het agrarisch gebied voor het aaneengesloten landbouwgebied van Overbroek-Brecht. Op de bijgaande figuur wordt de perimeter van dit gebied weergegeven in dikke zwarte streeplijn. Figuur 10: herbevestigd agrarisch gebied definitief - 14 oktober

27 De geplande uitbreiding van het bedrijventerrein is dus gelegen in zogenaamd herbevestigd agrarisch gebied (beslissing Vlaamse regering dd ). De Vlaamse regering wenst in dit gebied een ruimtelijk beleid te voeren van behoud van de agrarische functie. In de omzendbrief RO/2010/01 van 7 mei 2010 geeft de Vlaamse regering haar beleidsvisie weer over de gemeentelijke, provinciale en gewestelijke planningsinitiatieven die in de herbevestigde agrarische gebied (HAG) mogelijk zijn. De Vlaamse overheid zal gemeentelijke initiatieven die een planologische aanpassing van de beleidsmatig herbevestigde agrarische gebieden inhouden, voldoende terughoudend beoordelen. Een degelijk onderbouwde verantwoording of motivering zal steeds een wezenlijk deel uit moeten maken van (de toelichting bij) deze gemeentelijke plannen. Elementen die in deze verantwoording minstens aan bod moeten komen zijn: - onderzoek naar de alternatieve locaties; - onderzoek naar de impact op de ruimtelijk-functionele samenhang van de agrarische structuur; - onderzoek naar de mogelijke flankerende maatregelen. Deze verantwoording is te vinden in paragraaf 7.3 van deze toelichtingsnota Bijzondere plannen van aanleg definitief - 14 oktober

28 Figuur 11: BPA s bron: AGIV, eigen bewerking BPA Nr.1 Centrum BPA Nr.1 Centrum deel A en B MB , gewijzigd bij MB Dit BPA omvat de inrichting van het woongebied ten noorden van de Lessiusstraat, Biest, Gasthuisstraat en Bethovenstraat, m.a.w. de noordelijke helft van het BPA. Ook het aansluitende woonuitbreidingsgebied tussen de ambachtelijke zone en het bejaardentehuis werd in het plan opgenomen. De latere (kleine) wijzigingen betreffen een uitbreiding van de zone voor openbaar nut (uitbreiding gemeentemagazijn) en een verschuiving van de bouwstrook. Het BPA werd grotendeels gerealiseerd. BPA Nr.1 Centrum deel C en D MB Dit plan bepaalt de inrichting van het woongebied tussen de Lessiusstraat, Biest, Gasthuisstraat, Venusstraat en Vaartsstraat of, anders gezegd, het zuidelijk deel van het BPA. Delen van het aansluitende woonuitbreidingsgebied ten zuiden van de waterhoeve werden ook opgenomen. Het BPA omvat onder meer scholen, gemeentepark met gemeentehuis, cultureel centrum, postgebouw, museum, groene ruimtes en ambachtelijke bedrijven. Het BPA werd grotendeels gerealiseerd. BPA Nr.1 Centrum A bis MB , gewijzigd bij MB De inrichting van de ambachtelijke zone tussen E19 en Brecht-centrum wordt in dit BPA bepaald. Opmerkelijk zijn de voorziene recreatieterreinen in de bufferzone van het gewestplan. De wijziging in 1991 betreft een aanpassing van het wegtracé. Het BPA werd gerealiseerd. Figuur 12: BPA nr. 1 Centrum A bis definitief - 14 oktober

29 Herziening BPA De gemeente werkt momenteel aan een herziening van deze BPA s d.m.v. het gemeentelijk RUP Brecht-centrum (voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad op ) en het voorliggende RUP voor het bedrijventerrein Sectoraal BPA zonevreemde bedrijven (deel-bpa: Ringlaan) Het sectoraal BPA Zonevreemde bedrijven werd in twee fasen opgemaakt. Fase 1 werd goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 3/07/2002 en omvat achttien deelplannen, waaronder het deel-bpa Ringlaan. Dit deelplan (zie ook Figuur 13) omvat twee zones: een bedrijf aan de Ringlaan en het kringlooppark van de gemeente, eveneens aan de Ringlaan gelegen. De zone voor kringlooppark in het bestemmingsplan voorziet in een uitbreiding van de bestaande toestand op het aanpalende perceel. Bij MB van 29 juni 2005 werd een tweede fase van het sectoraal BPA goedgekeurd. Ook deze fase bevatte een deel-bpa Ringlaan: het betreft een perceel (gelegen tussen de beide zones van het deelplan uit fase 1) dat wordt bestemd als opslagplaats en buffer (zie ook Figuur 14). definitief - 14 oktober

30 Figuur 13: sectoraal BPA zonevreemde bedrijven: deel-bpa Ringlaan (fase 1) definitief - 14 oktober

31 Figuur 14: sectoraal BPA zonevreemde bedrijven: deel-bpa Ringlaan (fase 2) definitief - 14 oktober

32 4.7. RUP Brecht-centrum Figuur 15: RUP Brecht-centrum De gemeenteraad van Brecht heeft op 10 maart 2011 het RUP Brecht-centrum voorlopig vastgesteld. Het openbaar onderzoek werd gehouden van 21 maart 2011 tot en met 21 mei De grenzen van dit RUP en de grenzen van het RUP Bedrijventerrein de Ring werden op elkaar afgestemd (zie ook paragraaf 6.4.1), rekening houdend met de tussenliggende deel-bpa s uit het sectoraal BPA zonevreemde bedrijven. De aangrenzende gedeelten betreffen de bestaande strook met handelsfuncties langs Bethovenstraat (die in het RUP als zone voor grootschalige kleinhandel en bedrijvigheid wordt bestemd), de strook woongebied en woongebied met landelijk karakter (volgens gewestplan) langs Veldstraat (die in het RUP bestemd wordt als zone voor grootschalige kleinhandel en bedrijvigheid) en het woongebied van de woonkern Brecht. definitief - 14 oktober

33 definitief - 14 oktober

34 4.8. Geklasseerde waterlopen Er bevinden zich twee waterlopen van derde categorie in het plangebied: - waterloop nr Vuile Staartbeek (3 categorie) - waterloop nr Stapelheideloop (3 categorie) Figuur 16: geklasseerde waterlopen definitief - 14 oktober

35 5. Bestaande ruimtelijke context 5.1. Bedoeling en inhoud van dit hoofdstuk In dit hoofdstuk wordt de ruimtelijke structuur van het plangebied op micro-niveau geanalyseerd Bestaande ruimtelijke structuur Figuur 17: luchtfoto - bestaande ruimtelijke structuur Het plangebied ligt ten noorden van de dorpskern van Brecht en omvat de bestaande ambachtelijke zone en de beoogde uitbreiding(en). Huidig bodemgebruik A. De gronden van de bestaande ambachtelijke zone zijn ook als dusdanig in gebruik. Ze worden in beslag genomen door bedrijfsgebouwen enerzijds en verhardingen (voor wegen, parkings en toegang tot de gebouwen) anderzijds. B. Het westelijke deel (gelegen tussen het bestaande bedrijventerrein en de E19) is in gebruik als recreatieterrein (2 voetbalvelden en 1 oefenveld, kleedkamers, schuilhokken). C. Het noordelijk deel van het plangebied zijn gronden die momenteel in gebruik zijn als landbouwgrond (akkers en weilanden). definitief - 14 oktober

36 Foto 1: zicht op gronden voor uitbreiding bedrijventerrein Foto 2: zicht op gronden voor uitbreiding bedrijventerrein Foto 3: zicht op waterloop vanaf Veldstraat Foto 4: bestaande bedrijventerrein (hoek Industrielaan - Ambachtslaan) definitief - 14 oktober

37 Foto 5: fietstunnel onder E19 Foto 6: begin Ringlaan Foto 7: bestaande bedrijventerrein (einde Ringlaan) Foto 8: bedrijven en functies op het bestaande bedrijventerrein definitief - 14 oktober

38 6. Visie en ruimtelijke concepten 6.1. Bedoeling en inhoud van dit hoofdstuk De bepalingen in het RUP zijn een verdere uitwerking van de visie van het gemeentebestuur op de gewenste ontwikkeling van het gebied zoals beschreven in het GRS van Brecht. Er wordt hiernavolgend eerst op deze visie ingegaan. Deze visie wordt verder vertaald in een aantal doelstellingen en ruimtelijke concepten, die de onderbouwing vormen van het grafisch plan en de stedenbouwkundige voorschriften Visie Visie GRS (2004) De verdere ontwikkeling en uitbreiding van het bedrijventerrein de Ring is een essentieel onderdeel van de gewenste ruimtelijke structuur voor de woonkern Brecht. Om dit mogelijk te maken wordt in het GRS van Brecht de opmaak van een RUP vooropgesteld. Het agrarisch gebied tussen het huidige bedrijventerrein, de Veldstraat, de autosnelweg en de aan te leggen ringweg, dient immers eerst te worden omgevormd naar bedrijventerrein en buffergebied. Dit RUP dient verder te voorzien dat het terrein in twee fasen kan worden ontwikkeld: 4 ha in een eerste fase (t.e.m. 2007) en 4 ha in een tweede fase ( ). De tweede fase kan in principe pas ontwikkeld worden nadat 75% van de eerste fase werd gerealiseerd. Deze visie, zoals beschreven in het GRS is vandaag echter ten dele achterhaald, enerzijds vanwege het verstrijken van de vooropgestelde planperiodes en ook omdat een aantal randvoorwaarden ondertussen zijn geëvolueerd. Er wordt hiernavolgend dan ook eerst even stilgestaan bij deze evoluties en een stand van zaken gegeven : evolutie randvoorwaarden Omleidingsweg Brecht De geplande omleidingsweg rond Brecht is een belangrijke randvoorwaarde die mee de doelstellingen van het RUP bepaalt, in die zin dat deze weg een uiterste grens stelt aan de uitbreiding van het bedrijventerrein. De aanleg van deze omleidingsweg is reeds aangevat. Fase 1 werd reeds uitgevoerd en omvat de rotonde op de N133 (Wuustwezelsesteenweg), de toegangsweg tot het station Noorderkempen en de brug over de spoorweg. De tweede fase is in uitvoering en moet in principe zorgen voor een nieuw op- en afrittencomplex met brug over de E19 en de verbinding naar de Veldstraat (inclusief rotonde). De werken zijn gestart sinds maart De derde fase tenslotte vertrekt aan deze rotonde en loopt tot aan de Lessiustraat. definitief - 14 oktober

Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kaartenatlas Informatief en richtinggevend deel

Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kaartenatlas Informatief en richtinggevend deel Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kaartenatlas Informatief en richtinggevend deel Dossier WUU582 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Wuustwezel November 2006 Provincie Gemeente

Nadere informatie

Gemeente Brecht Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bedrijventerrein de Ring

Gemeente Brecht Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bedrijventerrein de Ring Gemeente Brecht Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bedrijventerrein de Ring Onderzoek naar plan-mer-plicht Verzoek tot raadpleging Dossier BRE152 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Brecht

Nadere informatie

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST DEFINITIEVE VASTSTELLING SEPTEMBER 2011 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Inhoudstafel

Nadere informatie

RUP Kanaalzone West Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Leieland 24/08/2016

RUP Kanaalzone West Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Leieland 24/08/2016 RUP Kanaalzone West Wielsbeke Bewonersvergadering OC Leieland 24/08/2016 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Welke plannen worden vervangen? Situering van het plangebied Hoger beleidskader

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 januari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00029 Onderwerp: Definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP nr. 164 Wonen

Nadere informatie

N16 Scheldebrug Temse-Bornem

N16 Scheldebrug Temse-Bornem gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bijlage III: toelichtingsnota tekst colofon Vlaams Ministerie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Departement RWO - Ruimtelijke Planning Phoenixgebouw

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 januari 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP De Beunt Lier voorlopige

Nadere informatie

gewenste ruimtelijke structuur in het definitief gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

gewenste ruimtelijke structuur in het definitief gemeentelijk ruimtelijk structuurplan gewenste ruimtelijke structuur in het definitief gemeentelijk ruimtelijk structuurplan gemeente zoersel - RUP herziening BPA gemeenschapsvoorzieningen achterstraat - kaart 1 elementen van bovenlokaal belang

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 3e Directie Dienst 33 Ruimtelijke ordening en Stedenbouw aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt,

Nadere informatie

Omzendbrief RO/2010/01

Omzendbrief RO/2010/01 Omzendbrief RO/2010/01 Aan: de colleges van burgemeester en schepenen de deputaties van de provincies Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Motivatienota Onteigeningsplan. Recreatiezone Melsbroek

Motivatienota Onteigeningsplan. Recreatiezone Melsbroek Motivatienota Onteigeningsplan Recreatiezone Melsbroek 1. LIGGING PLANGEBIED De gemeente Steenokkerzeel is gelegen in Vlaams-Brabant, ten noord-oosten van Brussel, tussen de gemeenten Machelen, Zaventem,

Nadere informatie

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem Gemeente Kruishoutem Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem Ontwerp Bindend gedeelte Uitgave Datum 1 november 2004 2 februari 2005 3 mei 2005 4 oktober 2005 5 april 2006 Studiebureau VDS b.v.b.a.

Nadere informatie

Ingevolge de wet op de ruimtelijke ordening en stedenbouw dd. 29 maart Nog steeds hét juridisch planninginstrument in Watou

Ingevolge de wet op de ruimtelijke ordening en stedenbouw dd. 29 maart Nog steeds hét juridisch planninginstrument in Watou Structuurplan "De Watounaar" Bewonersplatform Watou. Ruimtelijke Ordening Watou. De diverse planinstrumenten van toepassing op het grondgebied van Poperinge. Ingevolge de wet op de ruimtelijke ordening

Nadere informatie

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 84 A Relatie met het afbakeningsproces In de hypothese van gewenste ruimtelijke structuur van het regionaalstedelijk

Nadere informatie

RUP Hernieuwenburg Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015

RUP Hernieuwenburg Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015 RUP Hernieuwenburg Wielsbeke Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Situering van het plangebied Aanleiding aan te pakken ruimtelijke vraagstukken

Nadere informatie

13/ / Informatief deel

13/ / Informatief deel 13/183 43-03/26000512 DEEL 2 Informatief deel Leeswijzer Het is de bedoeling dat het informatief gedeelte de bestaande ruimtelijke structuur van de gemeente schetst, met inbegrip van de ruimtelijk relevante

Nadere informatie

Actualisatie en gedeeltelijke herziening. Informatie- en inspraakvergadering

Actualisatie en gedeeltelijke herziening. Informatie- en inspraakvergadering Actualisatie en gedeeltelijke herziening Informatie- en inspraakvergadering Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen? - is geen bestemmingsplan - bevat geen informatie over individuele percelen Ruimtelijk Structuurplan

Nadere informatie

1. Inleiding Bindende selecties en categorisering van de elementen van de gewenste ruimtelijke structuur...3

1. Inleiding Bindende selecties en categorisering van de elementen van de gewenste ruimtelijke structuur...3 Bindend deel Inhoud 1. Inleiding...2 1.1. Inhoud en werkwijze van het bindend deel... 2 1.1.1. Decreet op de ruimtelijke ordening (18 mei 1999)...2 1.1.2. Leeswijzer...2 1.2. Doorwerking van het gemeentelijk

Nadere informatie

3. Hoeveel van het WUG op het gewestplan valt onder de volgende categorieën:

3. Hoeveel van het WUG op het gewestplan valt onder de volgende categorieën: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 180 van LYDIA PEETERS datum: 1 december 2016 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Woonuitbreidingsgebieden en woonreservegebieden - Ontwikkeling

Nadere informatie

p r o v i n Ruimte College van burgemeester en schepenen Maastrichterstraat TONGEREN Geacht college

p r o v i n Ruimte College van burgemeester en schepenen Maastrichterstraat TONGEREN Geacht college 2015-04-16 p r o v i n Directie Ruimte College van burgemeester en schepenen Maastrichterstraat 10 3700 TONGEREN Dienst Ruimtelijke Planning en Beleid Geacht college Betreft: uw verzoek tot raadpleging

Nadere informatie

Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Reservering binnengebieden in woongebied Toelichtingsnota Dossier ZOE01040

Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Reservering binnengebieden in woongebied Toelichtingsnota Dossier ZOE01040 Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Reservering binnengebieden in woongebied Toelichtingsnota Dossier ZOE01040 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Zoersel april 2017 Provincie:

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 maart 2011 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Koen Helsen Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 4/7 Uitvoering RSPA : PRUP Kievermont Geel voorlopige

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 februari 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Planologisch attest Rijmenants nv te Wuustwezel

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

situering en afbakening van het plangebied

situering en afbakening van het plangebied situering en afbakening van het gemeente kalmthout - RUP 'woonbos' - kaart 1 bron: digitale versie gewestplan, toestand 01012002, a.r.o.h.m. oc-gisvlaanderen OMGEVING - mei 2013-08019_GUN_PL_016 gewenste

Nadere informatie

TEKSTEN. ruimtelijk structuurplan kalmthout. gemeente kalmthout 31 maart 2006

TEKSTEN. ruimtelijk structuurplan kalmthout. gemeente kalmthout 31 maart 2006 TEKSTEN ruimtelijk structuurplan kalmthout gemeente kalmthout 31 maart 2006 colofon Het ruimtelijk structuurplan Kalmthout is opgemaakt in opdracht van de gemeenteraad. De ontwerper is Studiegroep Omgeving

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 september 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP Marnixdreef Lier voorlopige

Nadere informatie

TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN

TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN RUP Peerlaarstraat en RUP Eertberglei gemeente Bonheiden, informatieavond 10 februari 2015 13004_PT_006_informatieavond relevante begrippen gewestplan, plan van

Nadere informatie

Hoogspanningslijn Aftakking Lokeren 150kV

Hoogspanningslijn Aftakking Lokeren 150kV Definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Hoogspanningslijn Aftakking Lokeren 150kV Bijlage III: TOELICHTINGSNOTA TEKST + KAARTEN colofon Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Leefmilieu

Nadere informatie

Melle Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Melle Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Melle Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Definitief ontwerp Kaartenbundel richtinggevend gedeelte september 2011 Gent 20-02-2008 Ontwerpteam: Annelies De Clercq Cindy Van Caeneghem port arthurlaan 11!

Nadere informatie

Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Uitbreiding recreatiezone Kievitheide Toelichtingsnota

Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Uitbreiding recreatiezone Kievitheide Toelichtingsnota Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Uitbreiding recreatiezone Kievitheide Toelichtingsnota Inclusief onderzoek naar plan-mer-plicht Dossier ZOE135 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur

Nadere informatie

AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT

AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT Aanvullende nota screeningsnota PRUP Regionaal bedrijf Waeyaert - Vermeersch - Kortemark PROVINCIE WEST-VLAANDEREN Dienst Ruimtelijke Planning AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT

Nadere informatie

GEMEENTE LIERDE RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN BINDEND GEDEELTE

GEMEENTE LIERDE RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN BINDEND GEDEELTE GEMEENTE LIERDE RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN BINDEND GEDEELTE GRS LIERDE BINDEND GEDEELTE I INHOUD 1. VOORSTEL BINDENDE BEPALINGEN 2 1.1. WOON- EN LEEFSTRUCTUUR 2 1.2. RUIMTELIJK-ECONOMISCHE STRUCTUUR 3 1.3.

Nadere informatie

gewenste ruimtelijke structuur voor Sint-Truiden

gewenste ruimtelijke structuur voor Sint-Truiden gewenste ruimtelijke structuur voor Sint-Truiden stad sint-truiden - rup recastrip brustem - kaart 1 secundaire verbindingsweg met laanbeplanting beekvalleien te ontwikkelen als natuurlijke dragers met

Nadere informatie

MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER. Beroep: Datum van aanvraag:

MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER. Beroep: Datum van aanvraag: 1 MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE Voorliggend formulier is slechts een model dat aangepast kan worden aan de specifieke wensen en noden van de gemeente vak in te vullen door de aanvrager

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

ADVIES VAN 28 JANUARI 2015 OVER HET VOORONTWERP RUP INSTEEKHAVEN LUMMEN

ADVIES VAN 28 JANUARI 2015 OVER HET VOORONTWERP RUP INSTEEKHAVEN LUMMEN ADVIES VAN 28 JANUARI 2015 OVER HET VOORONTWERP RUP INSTEEKHAVEN LUMMEN SARO KONING ALBERT II-LAAN 19 BUS 24 1210 BRUSSEL INHOUD I. SITUERING... 2 II. ALGEMENE BEOORDELING... 3 III. UITGEBREID PLANNINGS-

Nadere informatie

naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming:

naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming: naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming: bufferzones 1.1.1.2 een algemeen plan van aanleg (A.P.A) Niet van toepassing in Dilbeek 1.1.1.3 een

Nadere informatie

Infovergadering woensdag 15 september 2010

Infovergadering woensdag 15 september 2010 Infovergadering woensdag 15 september 2010 RUP Mussenhoeve 1 Overzicht Verwelkoming Koen T Sijen, burgemeester Situering Ria Van Den Heuvel, schepen ruimtelijke ordening Voorstelling RUP Etienne Symens,

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 22 september 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/6 Uitvoering RSPA : PRUP Langveld Heist-op-den-Berg

Nadere informatie

INHOUD 1. SITUERING VAN HET BPA 2. PLANOLOGISCHE CONTEXT 3. PLANOPVATTING 4. MOTIVERING EN PLANOLOGISCHE TOETS 5. PROCEDUREVERLOOP

INHOUD 1. SITUERING VAN HET BPA 2. PLANOLOGISCHE CONTEXT 3. PLANOPVATTING 4. MOTIVERING EN PLANOLOGISCHE TOETS 5. PROCEDUREVERLOOP INHOUD 1. SITUERING VAN HET BPA 2. PLANOLOGISCHE CONTEXT 3. PLANOPVATTING 4. MOTIVERING EN PLANOLOGISCHE TOETS 5. PROCEDUREVERLOOP WVI - 6/08/2012 BPA HOF VAN WINGENE MEMORIE VAN TOELICHTING 1 WVI - 6/08/2012

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN bvba Advies Ruimtelijke Kwaliteit (bvba ARK) Augustijnenlaan

Nadere informatie

LAR- Zuid - Tracé- wijziging buurtwegen Toelichting. Menen / Kortrijk : Buurtwegen SRBT LAR- Zuid 1

LAR- Zuid - Tracé- wijziging buurtwegen Toelichting. Menen / Kortrijk : Buurtwegen SRBT LAR- Zuid 1 LAR- Zuid - Tracé- wijziging buurtwegen Toelichting Menen / Kortrijk : Buurtwegen SRBT LAR- Zuid 1 Situering : De projectzone opgenomen in voorliggend dossier is gelegen op de grens tussen de stad Kortrijk

Nadere informatie

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent Het Gentse stadsbestuur maakt een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op, het RUP Stedelijk Wonen. Daarmee wil de Stad stedenbouwkundige problemen

Nadere informatie

23070_E_0141_V_000_00

23070_E_0141_V_000_00 IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER Naam: Carl Ockerman Beroep: Notaris Adres: Lloyd Georgelaan 11 1000 Brussel Datum van aanvraag: 25 september 2015 IDENTIFICATIE VAN HET PERCEEL Gemeente: DILBEEK Postnummer:

Nadere informatie

Hoogspanningsstation Kinrooi-Maaseik Van Eyck

Hoogspanningsstation Kinrooi-Maaseik Van Eyck definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Hoogspanningsstation Kinrooi-Maaseik Van Eyck Bijlage III: TOELICHTINGSNOTA TEKST EN KAARTEN colofon Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement

Nadere informatie

BPA CENTRUM ZUID, WIJZIGING A,

BPA CENTRUM ZUID, WIJZIGING A, 1 BPA CENTRUM ZUID, WIJZIGING A, herziening en uitbreiding 2 1. SITUERING VAN HET BPA Het Bpa is gesitueerd in de deelgemeente Dadizele, ten zuidwesten van de kerk en de Marktplaats, meer bepaald ten zuiden

Nadere informatie

Provinciale Directie Dienst Ruimtelijke planning en mobiliteit

Provinciale Directie Dienst Ruimtelijke planning en mobiliteit Provinciale Directie Dienst Ruimtelijke planning en mobiliteit ROGS/01-9/PAUKVDV BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 september 1997

Nadere informatie

23016_D_0145_X_003_00

23016_D_0145_X_003_00 IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER Naam: Dirk Van Den Haute Beroep: Notaris Adres: Gustaaf Vandersteenstraat 10 1750 Sint-Kwintens-Lennik Datum van aanvraag: 31/08/2017 IDENTIFICATIE VAN HET PERCEEL Gemeente:

Nadere informatie

RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017

RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017 RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017 Gemeentelijk RUP 'Quintyn Gebroeders bvba' te Zulte Verordenend grafisch plan 267V2 269Z 271S2

Nadere informatie

RUP Sint-Pietersmolenwijk

RUP Sint-Pietersmolenwijk RUIMTELIJKE ORDENING SECTOR NOORD RUP Sint-Pietersmolenwijk BEREK 19/06/2017 ifv definitieve vaststelling door GR Situering en bedoeling RUP 1 situering huidige bestemming Gewestplan Verfijnd / gewijzigd

Nadere informatie

PRUP site Braem nv Handel in/van onderdelen en tweedehandsvrachtwagens te Handzame (Kortemark)

PRUP site Braem nv Handel in/van onderdelen en tweedehandsvrachtwagens te Handzame (Kortemark) Toelichting ontwerp PRUP site Braem nv Handel in/van onderdelen en tweedehandsvrachtwagens te Handzame (Kortemark) Infoavond 13 december 2016 Algemene toelichting i.k.v. voorlopige vaststelling door provincieraad

Nadere informatie

Bijlage IV: Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn

Bijlage IV: Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Vergo bvba : Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan

Nadere informatie

Gemeente Kapellen Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Tekstbundel Informatief, richtinggevend, bindend deel en bijlagen

Gemeente Kapellen Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Tekstbundel Informatief, richtinggevend, bindend deel en bijlagen Gemeente Kapellen Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Tekstbundel Informatief, richtinggevend, bindend deel en bijlagen Dossier KAP 502 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Kapellen juni 2005

Nadere informatie

p r o v i n Ruimte College van burgemeester en schepenen Oude Markt OVERPELT Geacht college

p r o v i n Ruimte College van burgemeester en schepenen Oude Markt OVERPELT Geacht college 2013-07-16 p r o v i n Directie Ruimte College van burgemeester en schepenen Oude Markt 2 3900 OVERPELT Dienst Ruimtelijke Planning en Beleid Geacht college Betreft: uw verzoek tot raadpleging in het kader

Nadere informatie

ISTRUCTUURPLAN GLABBEEK

ISTRUCTUURPLAN GLABBEEK STRUCTUURPLAN GLABBEEK Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Glabbeek Dit plan werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van: (voor ARCADIS Gedas) Gezien en definitief vastgesteld door de Gemeenteraad

Nadere informatie

Brussel, 9 februari 2005 Advies reparatiedecreet. Advies

Brussel, 9 februari 2005 Advies reparatiedecreet. Advies Brussel, 9 februari 2005 Advies reparatiedecreet Advies Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en van het decreet betreffende

Nadere informatie

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent - Temse Verslag plenaire vergadering

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent - Temse Verslag plenaire vergadering voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent te Sint-Niklaas - Verslag plenaire vergadering 8 juli 2015 Ruimte Vlaanderen Afdeling Gebieden en Projecten Koning Albert II-laan

Nadere informatie

1. Inleiding Bindende selecties van de elementen van de gewenste ruimtelijke structuur...3

1. Inleiding Bindende selecties van de elementen van de gewenste ruimtelijke structuur...3 Bindend gedeelte Inhoud 1. Inleiding...2 1.1. Inhoud en werkwijze van het bindend deel... 2 1.1.1. Decreet op de ruimtelijke ordening (18 mei 1999)... 2 1.1.2. Leeswijzer... 2 1.2. Doorwerking van het

Nadere informatie

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN ZELZATE ONTWERP

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN ZELZATE ONTWERP GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN ZELZATE ONTWERP COLOFON Opdracht: Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zelzate Opdrachtgever: Gemeentebestuur Zelzate Grote Markt 1 9060 Zelzate Opdrachthouder: SORESMA

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN UITDAGINGEN WONEN ECONOMIE STEDELIJKE VOORZIENINGEN OPEN RUIMTE LANDBOUW Bruto -taakstelling

UITGANGSPUNTEN UITDAGINGEN WONEN ECONOMIE STEDELIJKE VOORZIENINGEN OPEN RUIMTE LANDBOUW Bruto -taakstelling UITDAGINGEN WONEN Bruto -taakstelling Aftopping buitengebied (max.groeiwvl + groeirwm) 2012-2017 2017-2022 1118 583 stedelijk gebied Buitengebied stedelijk gebied Buitengebied 803,36 314,64 418,92 164,08

Nadere informatie

Kortrijk. 1. Reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding (KB 4/11/77)

Kortrijk. 1. Reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding (KB 4/11/77) Kortrijk 1. Reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding (KB 4/11/77) 1082 De gebieden die als "reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding" zijn aangeduid, kunnen op initiatief van

Nadere informatie

De Missing Link op de Groene Ring ten zuiden van Antwerpen

De Missing Link op de Groene Ring ten zuiden van Antwerpen Fietsersbond vzw Afdeling Kontich De Missing Link op de Groene Ring ten zuiden van Antwerpen De zuidrand van Antwerpen is een dicht bevolkt gebied. Gelukkig zijn er toch nog enkele groene gebieden. Tussen

Nadere informatie

Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen

Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Afdeling ruimtelijke planning Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen 1. Krijtlijnen

Nadere informatie

Verslag: Informatievergadering RUP Centrum 5 Noord Datum: 3/5/2017 Locatie: St.-Jorisheem. Aanwezig:

Verslag: Informatievergadering RUP Centrum 5 Noord Datum: 3/5/2017 Locatie: St.-Jorisheem. Aanwezig: Verslag: Informatievergadering RUP Centrum 5 Noord Datum: 3/5/2017 Locatie: St.-Jorisheem Aanwezig: Marc Penxten, burgemeester André Vanhex, schepen ruimtelijke ordening Barbara Ceuleers, dienst communicatie

Nadere informatie

adviezen n.a.v. planmer-screening

adviezen n.a.v. planmer-screening adviezen n.a.v. planmer-screening RUP nr. 6 Kragenwiel gemeente Bornem september 2012 ADVIES ONTWERPER colofon project: RUP Kragenwiel opdrachtgever: GEMEENTE BORNEM opdrachtnemer: OMGEVING cvba uitbreidingstraat

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 22 september 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/2 Uitvoering RSPA : PRUP Averegten Heist-op-den-Berg

Nadere informatie

Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Groene Vogel

Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Groene Vogel Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Groene Vogel Stedenbouwkundige voorschriften Dossier 136 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur Zoersel Januari 2015 Provincie: Gemeente Opdrachtgever:

Nadere informatie

RUP Leestenburg Brugge

RUP Leestenburg Brugge DIENST RUIMTELIJKE ORDENING SECTOR UNESCO RUP Leestenburg Brugge Bewonersvergadering conferentiezaal stadhuis 30/09/2015 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Situering van het plangebied

Nadere informatie

ADVIES OVER HET ONTWERP VAN DECREET HOUDENDE MAATREGELEN TOT BEHOUD VAN DE ERFGOEDLANDSCHAPPEN

ADVIES OVER HET ONTWERP VAN DECREET HOUDENDE MAATREGELEN TOT BEHOUD VAN DE ERFGOEDLANDSCHAPPEN ADVIES OVER HET ONTWERP VAN DECREET HOUDENDE MAATREGELEN TOT BEHOUD VAN DE ERFGOEDLANDSCHAPPEN Brussel, 9 oktober 2002 100902_AdviesErfgoedlandschappen INLEIDING De Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden,

Nadere informatie

RUP hoek Haringstraat-Vondelstraat Gedeeltelijke wijziging van RUP Landelijk gebied rond Bavikhove en Hulste. Maart 2014, definitieve vaststelling

RUP hoek Haringstraat-Vondelstraat Gedeeltelijke wijziging van RUP Landelijk gebied rond Bavikhove en Hulste. Maart 2014, definitieve vaststelling RUP hoek Haringstraat-Vondelstraat Gedeeltelijke wijziging van RUP Landelijk gebied rond Bavikhove en Hulste Maart 2014, definitieve vaststelling Dit document wordt opgemaakt in opdracht van Stad Harelbeke

Nadere informatie

antwoord op de uitgebrachte adviezen van de screeningsnota

antwoord op de uitgebrachte adviezen van de screeningsnota antwoord op de uitgebrachte adviezen van de screeningsnota RUP Koeisteerthofdreef stad Mortsel februari 2010 NOTA Inhoud 1. Inleiding... - 3-2. Advies provincie Antwerpen... - 3-3. Advies Agentschap R-O

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 maart 2011 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Koen Helsen Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 4/9 Uitvoering RSPA : PRUP Regionale ontsluiting Geel

Nadere informatie

Workshop C Van advies naar waterparagraaf

Workshop C Van advies naar waterparagraaf Workshop C Van advies naar waterparagraaf Mark Cromheecke Directie Ruimte, Provincie Oost-Vlaanderen Robin De Smedt Departement RWO Kracht van het advies Verplicht/niet verplicht Bindend/niet bindend Motiveringsplicht

Nadere informatie

Ontwerp startbeslissing signaalgebied KOEVOET WINGENE

Ontwerp startbeslissing signaalgebied KOEVOET WINGENE Ontwerp startbeslissing signaalgebied KOEVOET WINGENE STATUS/VERSIE: Goedgekeurd door de Vlaamse Regering d.d. 9/05/2014 LEESWIJZER Dit document geeft voor het betrokken signaalgebied invulling aan de

Nadere informatie

algemene bepalingen TOELICHTEND VERORDENEND stedenbouwkundige voorschriften toelichting en visie

algemene bepalingen TOELICHTEND VERORDENEND stedenbouwkundige voorschriften toelichting en visie voorschriften art.0: algemene bepalingen VERORDENEND stedenbouwkundige voorschriften TOELICHTEND toelichting en visie 0.1. verordenende kracht van de diverse elementen opgenomen in onderhavig grup De

Nadere informatie

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN SINT - LAUREINS. ONTWERP GRS Bindende bepalingen

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN SINT - LAUREINS. ONTWERP GRS Bindende bepalingen GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN SINT - LAUREINS ONTWERP GRS Bindende bepalingen Identificatienummer : 00287314/kja Datum Status/beschrijving revisie Paraaf 15.11.2002 Voorontwerp GRS 2002 10.02.2004

Nadere informatie

Thematisch RUP Mobiliteit 1 Parking en recreatiedomein Den Bruul

Thematisch RUP Mobiliteit 1 Parking en recreatiedomein Den Bruul STAD LEUVEN Thematisch RUP Mobiliteit 1 Parking en recreatiedomein Den Bruul Ontwerp Deel 4: Register van de percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

Tijdelijk ruimtegebruik in de Vlaamse wetgeving en reglementering ruimtelijke ordening. Studienamiddag tijdelijk ruimtegebruik 23 februari 2016

Tijdelijk ruimtegebruik in de Vlaamse wetgeving en reglementering ruimtelijke ordening. Studienamiddag tijdelijk ruimtegebruik 23 februari 2016 Tijdelijk ruimtegebruik in de Vlaamse wetgeving en reglementering ruimtelijke ordening Studienamiddag tijdelijk ruimtegebruik 23 februari 2016 1 Inhoud 1. Wetgeving en reglementering ruimtelijke ordening

Nadere informatie

ADVIES VAN 25 MEI 2016 OVER HET VOORONTWERP RUP MUNSTERBOS

ADVIES VAN 25 MEI 2016 OVER HET VOORONTWERP RUP MUNSTERBOS ADVIES VAN 25 MEI 2016 OVER HET VOORONTWERP RUP MUNSTERBOS SARO KONING ALBERT II-LAAN 19 BUS 24 1210 BRUSSEL INHOUD I. SITUERING... 1 II. ALGEMENE BEOORDELING... 1 III. MUNSTERBOS ALS GROTE EENHEID NATUUR...

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

BEPERKTE HERZIENING GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN SCHOTEN Informatievergadering

BEPERKTE HERZIENING GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN SCHOTEN Informatievergadering BEPERKTE HERZIENING GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN SCHOTEN Informatievergadering 24 mei 2016 WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING Datum: 24 mei 2016 1 Wonen en ruimtelijke ordening Aanpak leegstaande woningen

Nadere informatie

ADVIES VAN 12 APRIL 2016 OVER HET VOORONTWERP RUP HISTORISCH GEGROEID BEDRIJF STEENFABRIEKEN NELISSEN NV

ADVIES VAN 12 APRIL 2016 OVER HET VOORONTWERP RUP HISTORISCH GEGROEID BEDRIJF STEENFABRIEKEN NELISSEN NV ADVIES VAN 12 APRIL 2016 OVER HET VOORONTWERP RUP HISTORISCH GEGROEID BEDRIJF STEENFABRIEKEN NELISSEN NV SARO KONING ALBERT II-LAAN 19 BUS 24 1210 BRUSSEL INHOUD I. SITUERING... 1 II. ALGEMENE BEOORDELING...

Nadere informatie

Basis: gewestplan /kadaster (Cadmap)

Basis: gewestplan /kadaster (Cadmap) Agrarisch gebruik (herbestemming landbouw planschade) naar geen RUP Kern Nijlen toelichtingsnota 01.07.08 Bijkomend perceel planbaten als eindpunt van bebouwing 115 Aansluiting recreatiegebied Tuinzone

Nadere informatie

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Opwijk, herziening Gemeente Opwijk

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Opwijk, herziening Gemeente Opwijk Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Opwijk, herziening Gemeente Opwijk Projectnummer: 43-03/26000512 2/183 43-03/26000512 OPDRACHTGEVER Gemeente Opwijk Marktstraat 55 1745 Opwijk Ann Van Damme Rony Willems

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 oktober 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/2 Uitvoering RSPA : PRUP Sunparks Mol voorlopige

Nadere informatie

Spoor 2 Landinrichting

Spoor 2 Landinrichting Spoor 2 Landinrichting Inhoud Situering decreet landinrichting Spoor 2 projecten landinrichting Kansen voor dorpenbeleid? 14/03/2016 2 Situering decreet landinrichting Decreet landinrichting Decreet van

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie directie Ruimte dienst Ruimtelijke Planning vergadering van 14 juli 2016 aanwezig Briers Jan, gouverneur-voorzitter Vercamer Alexander Versnick Geert Hertog Peter Dauwe Jozef Couckuyt Eddy leden Besluit

Nadere informatie

Leuven Noord. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Leuven Noord. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Leuven Noord BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

Stad Gent werkt aan Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stedelijk Wonen

Stad Gent werkt aan Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stedelijk Wonen Stad Gent werkt aan Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stedelijk Wonen Het Gentse stadsbestuur maakt een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op, het RUP 167 Stedelijk Wonen. Met dit RUP wil

Nadere informatie

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan - Ontwerp afbakening kleinstedelijk gebied Aarschot Kaartenbundel

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan - Ontwerp afbakening kleinstedelijk gebied Aarschot Kaartenbundel PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Directie infrastructuur dienst ruimtelijke ordening Vragen naar Stephan Reniers Telefoon - fax 016-26 75 07 e-mail Stephan.reniers@vlaamsbrabant.be Dossiernummer PRJ-2004-09 Ons

Nadere informatie

Roeselare - Tielt. 1. Reservegebieden voor woonwijken (KB 17/12/79)

Roeselare - Tielt. 1. Reservegebieden voor woonwijken (KB 17/12/79) Roeselare - Tielt 1. Reservegebieden voor woonwijken (KB 17/12/79) 0180 De gebieden die als "reservegebied voor woonwijken" zijn aangeduid, kunnen op initiatief van de gemeente of de vereniging van gemeenten

Nadere informatie

historisch gegroeid bedrijf Aertssen te Stabroek

historisch gegroeid bedrijf Aertssen te Stabroek gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan historisch gegroeid bedrijf Aertssen te Stabroek Bijlage 1: grafisch plan Bijlage 2 stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon

Nadere informatie

Inhoudstafel INLEIDING...2

Inhoudstafel INLEIDING...2 ontwerp ruimtelijk structuurplan Turnhout Inhoudstabel Inhoudstafel INLEIDING...2 DEEL 1 INFORMATIEF GEDEELTE...8 INLEIDING: ANALYSE VAN DE RUIMTELIJKE CONTEXT...11 HOOFDSTUK I: SITUERING & GESCHIEDENIS...12

Nadere informatie

Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging)

Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging) gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging) Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk

Nadere informatie

Gemeentebestuur Tessenderlo Markt z/n 3980 Tessenderlo tel: fax: Website: SCHOOT

Gemeentebestuur Tessenderlo Markt z/n 3980 Tessenderlo tel: fax: Website:  SCHOOT Gemeentebestuur Tessenderlo Markt z/n 3980 Tessenderlo tel: 013 66 17 15 fax: 013 67 36 93 Website: www.tessenderlo.be SCREENING VAN DE PLAN-MER-PLICHT GEINTEGREERD ADVIES GEMEENTELIJK RUP SCHOOT Ilgatlaan

Nadere informatie

situering van de gebieden

situering van de gebieden situering van de gebieden provincie oost-vlaanderen - project gentse kanaalzone - kaart 1 koppelingsgebieden in onderzoek 0 0,5 1,5km basis: hypothese van de gewenste ruimtelijke structuur kanaalzone OMGEVING

Nadere informatie

Leidingstraat voor hoofdtransportleidingen tussen Kluizen en Eeklo

Leidingstraat voor hoofdtransportleidingen tussen Kluizen en Eeklo GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN - definitief Leidingstraat voor hoofdtransportleidingen tussen Kluizen en Eeklo Bijlage III TOELICHTINGSNOTA (deel a. tekstgedeelte) INHOUDSTAFEL!"#"$# %! "#$% &

Nadere informatie

Bezwaarschrift gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Bezwaarschrift gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen AANGETEKEND Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (vlacoro) Koning Albert II-laan 19 bus 13 1000 Brussel 24 november 2008 Bezwaarschrift gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening grootstedelijk

Nadere informatie