1. Memo Tijdelijke sloopregeling en executoriale verkoop inbeslaggenomen motorvoertuigen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Memo Tijdelijke sloopregeling en executoriale verkoop inbeslaggenomen motorvoertuigen"

Transcriptie

1 Memo Tijdelijke sloopregeling en executoriale verkoop inbeslaggenomen 1. Memo Tijdelijke sloopregeling en executoriale verkoop inbeslaggenomen Van: Aan: DGBel, IM/B, Domeineigenaar Inning, Belastingregiols Datum: 24 februari 2010 Reden: Ter informatie en uitvoering Review door: 1.1. Inleiding Tijdelijke sloopregeling Sloopregeling Belastingdienst Op 27 mei 2009 heeft de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) de Tijdelijke sloopregeling voor personen- en bestelauto's ingevoerd (Regeling van 20 mei 2009, nr. K&L , Stcrt. 2009, nr. 95). Deze regeling moet een bijdrage leveren aan de verbetering van de luchtkwaliteit in Nederland door oude milieuonvriendelijke personen- en bestelauto's te laten slopen en tracht daarnaast de aanschaf van auto's met een lagere emissie van milieuverontreinigende stoffen te stimuleren. Autohandelaren moeten er voor zorgen dat oude, ingeruilde auto's warden gesloopt die voldoen aan de voorwaarden van deze tijdelijke sloopregeling. De autohandelaren ontvangen een subsidie per gesloopte auto. De klant ontvangt bij de inruil van zijn auto bovenop de inruilwaarde een slooppremie ter hoogte van de subsidie. Deze regeling vervalt op uiterlijk 1 januari De Belastingdienst verkoopt regelmatig oude inbeslaggenomen die ook aan deze tijdelijke sloopregeling zouden voldoen. In aansluiting op de tijdelijke sloopregeling wil de Staatssecretaris van Financiën dat de Belastingdienst deze niet openbaar verkoopt maar laat slopen (Besluit van 18 december 2009, nr. CPP2009/2496M, Stcrt 2009, nr ). Sloopregeling Belastingdienst samengevat Als een motorvoertuig in beslag wordt genomen en wordt afgevoerd, dan beoordeelt de belastingdeurwaarder of het voldoet aan de sloopregeling van de Belastingdienst. Als dat het geval is dan reikt hij de flyer "Verkopen of slopen van inbeslaggenomen auto's" uit aan de belastingschuldige. Het afgevoerde sloopmotorvoertuig wordt na aanmelding opgehaald door Domeinen Roerende Zaken in Soesterberg (hierna DRZ). Zij stelt daarna de handelswaarde vast en stuurt het taxatierapport naar de Belastingdienst. De belastingdeurwaarder betekent het taxatierapport aan de belastingschuldige. In plaats van de executoriale verkoop wordt het motorvoertuig na of op de vastgestelde verkoopdatum aangeboden aan een

2 2 Memo Tijdelijke sloopregeling en executoriale verkoop inbeslaggenomen demontagebedrijf voor sloop. Ais de belastingschuldige het niet eens is met de getaxeerde waarde of met de voorgenomen sloop, dan kan hij dat binnen 7 dagen nadat het taxatierapport aan hem is betekend, kenbaar maken aan de Belastingdienst. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk gebeuren. Het motorvoertuig wordt dan niet gesloopt maar alsnog executoriaal verkocht. Wordt het motorvoertuig gesloopt dan zal de taxatiewaarde worden afgeboekt op de belastingschuld. Komt het motorvoertuig niet voor sloop in aanmerking, dan verkoopt de Belastingdienst de door DRZ opgehaalde via DRZ in Soesterberg. Deze werkwijze blijft van toepassing zolang de tijdelijke sloopregeling geldt (dus tot uiterlijk 1 januari 2011). In de volgende paragrafen wordt de werkwijze beschreven van de Belastingdienst voor de uitvoering van de sloopregeling van de Belastingdienst Werkwijze Belastingdienst in het kader van de sloopregeling Als de belastingdeurwaarder een motorvoertuig in beslag neemtl en hij besluit tot afvoeren2, dan beoordeelt hij of het motorvoertuig voor de sloopregeling in aanmerking komt. Voorwaarden sloopregeling Een motorvoertuig komt voor de sloopregeling in aanmerking als het gaat om: een personenauto of bestelauto met een benzinemotor, met een bouwjaar van 1995 of eerder; of een personenauto of bestelauto met een dieselmotor, met een bouwjaar van 1999 of eerder. Als het motorvoertuig hieraan voldoet dan reikt de belastingdeurwaarder - samen met de beslagstukken - de flyer "Verkopen of stopen van inbeslaggenomen auto's" uit aan de eigenaar. In deze flyer staat de sloopregeling van de Belastingdienst in het kort beschreven. Ook legt hij de sloopregeling in het kort uit aan de eigenaar. Is de bestuurder niet de eigenaar van het motorvoertuig of wordt het motorvoertuig in beslag genomen zonder dat de eigenaar of een bestuurder aanwezig is, dan reikt de belastingdeurwaarder de flyer uit bij de betekening van het beslag aan de eigenaar. Als de belastingdeurwaarder de eigenaar daarbij persoonlijk aantreft, dan licht hij de sloopregeling ook mondeling toe. 1 zie ook Instructie Invordering en Belastingdeurwaarders - Beslag op roerende zaken belastingdeurwaarder en Beslag bij ANPR 2 zie ook instructie invordering en Belastingdeurwaarders Afvoeren in beslag genomen zaken en Afvoeren van het motorvoertuig bij ANPR Tijdelijke sloopregeling en executoriale verkoop inbeslaggenomen auto's

3 Memo Tijdelijke sloopregeling en executoriale verkoop inbeslaggenomen 3 Het voor de sloopregeling in aanmerking komende motorvoertuig wordt afgevoerd naar een (gehuurd) terrein van de Belastingdienst. De kosten van beslag en het afvoeren naar dit (gehuurde) terrein komen voor rekening van de belastingschuldige. Als de belastingschuld niet binnen 7 dagen is betaald, dan wordt het motorvoertuig aangemeld bij DRZ in Soesterberg voor taxatie en mogelijke sloop. De ervaring leert dat als er nog betaald wordt, dat meestal plaatsvindt binnen de eerste week na het beslag. Vandaar dat met de aanmelding 7 dagen moet worden gewacht Aanmelden bij en transport naar DRZ Als de belastingschuld niet binnen 7 dagen is betaald, dan meldt de belastingdeurwaarder of de contactpersoon van de regio het motorvoertuig aan bij het front-office van DRZ. Voor de aanmelding wordt het speciaal daarvoor door DRZ ontwikkelde formulier gebruikt. In bijzondere situaties kan de aanmelding later plaatsvinden. Bijvoorbeeld als er een beroepschrift ex. artikel 22 IW1990 is ingediend of als er verzet tegen de tenuitvoerlegging is aangetekend. Het volledig ingevulde formulier wordt via de e -mail aan DRZ aangeboden. Het adres is: Ieder motorvoertuig moet afzonderlijk worden aangemeld. Dit moet ook gebeuren als het motorvoertuig al eerder ter stalling is aangeboden aan DRZ. DRZ laat na de aanmelding de auto ophalen door transportbedrijf Logicx. De belastingdeurwaarder zorgt er voor dat de eventueel inbeslaggenomen papieren en sleutels ook worden afgeleverd bij DRZ. Achtergebleven zaken Afstand laten doen van achtergebeleven zaken Roerende zaken die niet in beslag zijn genomen maar wel zijn achtergelaten in het motorvoertuig, hinderen de verkoop of de sloop. De belastingdeurwaarder moet er daarom op toezien dat bij het beslag alle roerende zaken uit het motorvoertuig zijn gehaald. Logicx neemt het motorvoertuig niet mee als er roerende zaken in zijn achtergelaten, tenzij de eigenaar afstand heeft gedaan van die zaken. De belastingdeurwaarder kan de eigenaar vragen afstand te doen van eventueel in het motorvoertuig achtergebleven roerende zaken. Vanzelfsprekend kan alleen de eigenaar van deze roerende zaken daarvan afstand doen! Er zijn daarvoor twee formulieren gemaakt. Eén formulier voor de eigenaar waarin hij verklaart afstand te doen en één formulier waarop twee deurwaarders "ambtsedig" verklaren dat de eigenaar mondeling afstand heeft gedaan. Met Logicx is afgesproken dat het motorvoertuig binnen 5 werkdagen bij DRZ wordt afgeleverd. De kosten van het transport, de opslag bij DRZ, de taxatie en sloop komen voor rekening van het rijk. Daarvoor is een speciaal fonds in het leven geroepen van waaruit deze kosten worden betaald. De Belastingdienst ziet hiervan verder niets.

4 4 Memo Tijdelijke sloopregeling en executoriale verkoop inbeslaggenomen 1.4. DRZ en taxatie van het motorvoertuig Geen nieuwe bewaarder aanstellen Handelswaarde Als DRZ het motorvoertuig heeft ontvangen verstuurt DRZ een ontvangstbevestiging (DRZ noemt dit een kwijtingsformulier) naar de contactpersoon van de regio die het motorvoertuig heeft aangemeld. In het kader van het transport en de stalling bij domeinen hoeft er geen nieuwe bewaarder te worden aangesteld. Het Front-Office van DRZ controleert aan de hand de RDW-gegevens of het motorvoertuig voldoet aan de voorwaarden van de sloopregeling van de Belastingdienst. Is dat niet het geval dan bepaalt DRZ de verkoopwaarde en verkoopt de Belastingdienst het motorvoertuig executoriaal via DRZ (zie par. 1.8 ). Voldoet het wel aan de sloopregeling dan bepaalt DRZ de handelswaarde van het motorvoertuig. Dit is de waarde die het motorvoertuig nog heeft als het zou worden ingeruild bij een autohandelaar. Bij de bepaling van de handelswaarde wordt geen rekening gehouden met een eventuele slooppremie die zou gelden als het motorvoertuig door de eigenaar zou worden ingeruild. De handelswaarde is in het algemeen hoger dan de (executoriale) verkoopwaarde. DRZ geeft de verkoop- of handelswaarde per door aan de contactpersoon van de regio. Ook geeft zij aan op welke datum het motorvoertuig voor sloop wordt aangeboden of wanneer het motorvoertuig executoriaal kan worden verkocht. Het SAP-nummer waaronder het motorvoertuig bij DRZ is geboekt, wordt ook doorgegeven. Dit nummer is van belang voor eventuele verdere communicatie met DRZ Betekenen taxatierapport en vaststellen nieuwe verkoopdatum Hoewel in het besluit van de staatssecretaris van Financiën is aangegeven dat het taxatierapport "bekend wordt gemaakt" aan de schuldenaar, moet het taxatierapport aan de schuldenaar worden betekend. Hiervoor is een apart model opgenomen in het Modellenboek, onderdeel deurwaarders, cluster RAZ - beslag roerende zaken (Model RRZ125). Waarom is betekenen in dit geval zo belangrijk? Bezwaar tegen taxatiewaarde of sloop? Instemming met sloop Nieuwe verkoopdatum vaststellen Normaal gesproken wordt het motorvoertuig openbaar executoriaal verkocht en vindt daarmee eigendomsoverdracht plaats. Met de sloop vindt geen eigendomsoverdracht plaats door openbare verkoop. Als de belastingschuldige het niet eens is met de vastgestelde taxatiewaarde of met de voorgenomen sloop, dan kan hij binnen 7 dagen na de betekening van het taxatierapport zijn ongenoegen daarover aan de Belastingdienst kenbaar maken. Het motorvoertuig wordt dan niet gesloopt, maar alsnog executoriaal verkocht. Belastingdienst/Utrecht Gooi verzorgt dan de executoriale verkoop door de Belastingdienst. Reageert de belastingschuldige niet, dan gaat de Belastingdienst er van uit dat de belastingschuldige instemt met de sloop. Door deze (stilzwijgende) instemming is het niet nodig om een executoriale verkoop te houden. De betekening is dus niet alleen een bewijs dat hij het taxatierapport heeft ontvangen, maar ook dat de Belastingdienst er van uit kan gaan dat als de belastingschuldige niet reageert, hij instemt met de sloop. Bij de betekening van het taxatierapport stelt de belastingdeurwaarder ook een nieuwe verkoopdatum vast, omdat in de meeste gevallen de Tijdelijke sloopregeling en executoriale verkoop inbeslaggenomen auto's

5 Memo Tijdelijke sloopregeling en executoriale verkoop inbeslaggenomen 5 verkoopdatum uit het proces-verbaal van beslag niet kan worden gehaald. De nieuwe verkoopdatum is de datum waarop de executoriale verkoop bij DRZ zal plaatsvinden of waarop de auto wordt aangeboden aan een demontagebedrijf voor sloop. DRZ levert deze datum bij het taxatierapport mee. Tussen het versturen van het taxatierapport door DRZ en de aangegeven datum van sloop zitten tenminste 14 kalenderdagen. De belastingdeurwaarder heeft dus "slechts" enkele dagen de tijd om het taxatierapport te betekenen. Als tijdstip van de verkoop moet uur worden aangehouden. Na uur wordt het motorvoertuig namelijk aangeboden voor sloop Communicatie met DRZ Communicatie met DRZ vindt in het algemeen plaats via het Gebruik daarbij altijd SAP-nummer dat DRZ heeft doorgegeven. Als het motorvoertuig is aangemeld bij DRZ moet DRZ altijd direct geïnformeerd worden als: het motorvoertuig is vrijgegeven (het beslag is opgeheven of vervallen). De kosten die de belastingschuldige moet maken om het motorvoertuig op te halen van DRZ te Soesterberg of Logicx zijn voor rekening van de belastingschuldige; of de verkoopdatum moet worden verschoven (bijvoorbeeld als na aanmelding van het motorvoertuig de Belastingdienst een beroepschrift ex artikel 22 IW1990 ontvangt) Sloop via DRZ en afboeking taxatiewaarde op de belastingschuld Motorvoertuigen die moeten worden gesloopt worden namens de Belastingdienst via DRZ verkocht aan demontagebedrijven. Voordat het motorrijtuig aangeboden wordt voor sloop verleent de contactpersoon, na akkoord van de ontvanger, per het DRZ machtiging voor de sloop. Hij maakt daarvoor gebruik van het door DRZ ontwikkelde formulier. Als DRZ geen bevestiging heeft ontvangen wordt gebeld met de contactpersoon met het verzoek per omgaande via de te melden wat er met het voertuig moet gebeuren. Het adres is: Vrijwaring DRZ zorgt voor de vrijwaring. Het vrijwaringbewijs wordt aan de contactpersoon van de regio gezonden. Hij zorgt voor de verdere afwikkeling. De verkoopopbrengsten van de die zijn verkocht aan de demontagebedriiven, worden minus het opgeld, periodiek doorbetaald aan de Belastingdienst en apart op een centrale plek verantwoord. De belastingregio's zien daar verder niets van.

6 6 Memo Tijdelijke sloopregeling en executoriale verkoop inbeslaggenomen Afboeken taxtatiewaarde Als de verkoopdatum is verstreken boekt het Centraal Punt (comptabiliteit) van de regio de taxatiewaarde af van de belastingschuld volgens de procedure die geldt als de rijksbieder roerende zaken heeft gekocht. Het taxatierapport dient als onderliggend stuk voor verantwoording. De Belastingdienst informeert de belastingschuldige over de afwikkeling van de sloop en van de afboeking op zijn belastingschuld Openbare verkoop via DRZ Als een motorvoertuig niet in aanmerking komt voor sloop, dan wordt het executoriaal verkocht. De executoriale verkoop vindt plaats bij DRZ in opdracht van de belastingdeurwaarder. Verkoop volgens verkoopkalender DRZ Plakken De verkoopdatum is afhankelijk van de verkoopkalender van DRZ. DRZ deelt de Belastingdienst mee wanneer het motorvoertuig zal worden verkocht. De belastingdeurwaarder stelt een nieuwe verkoopdatum vast als de datum van verkoop van DRZ niet overeenkomt met de in het procesverbaal van beslag opgenomen verkoopdatum. Voorafgaand aan de verkoop zorgt de belastingdeurwaarder er voor dat er op tijd wordt geplakt en ook dat een aanplakbiljet op tijd naar DRZ wordt gezonden. DRZ plakt het aanplakbiljet op het motorvoertuig. De belastingdeurwaarder kan de verkoop tegengehouden tot uiterlijk uur Dit is het tijdstip waarop de inschrijving sluit. Dit moet via de (zie verder ook par. 1.6). Verkoopwijze en gunning De Belastingdienst sluit aan bij de verkoopwijze en verkoopvoorwaarden van DRZ. Verkoop vindt plaats via de internetsite van DRZ. De koper betaalt opgeld (15%). Het motorvoertuig wordt aan de hoogste bieder gegund. De Belastingdienst heeft met DRZ afgesproken dat het motorvoertuig op de verkoopdag zonder terugkoppeling aan de Belastingdienst kan worden gegund aan de hoogste bieder als het door hem geboden bedrag inclusief opgeld minimaal de getaxeerde verkoopwaarde bedraagt. In andere gevallen beslist de speciaal daarvoor aangewezen belastingdeurwaarder van de regio Utrecht-Gooi of er alsnog kan worden gegund. In voorkomend geval neemt DRZ contact met hem op. Deze belastingdeurwaarder beslist op de verkooplocatie Soesterberg op diezelfde dag. Als er niet wordt gegund, dan schuift de verkoop door naar de volgende verkoopdatum. Dit wordt teruggekoppeld naar de contactpersoon van de regio. De belastingdeurwaarder zorgt er dan voor dat (in overleg met DRZ) er een nieuwe verkoopdatum wordt vastgesteld. Vrijwaring DRZ zorgt voor de vrijwaring. Het vrijwaringbewijs wordt aan de contactpersoon van de regio gezonden. Hij zorgt voor de verdere afwikkeling. Tijdelijke sloopregeling en executoriale verkoop inbeslaggenomen auto's

7 . Memo Tijdelijke sloopregeling en executoriale verkoop inbeslaggenomen 7 Financiële afwikkeling De verkoopopbrengst van de minus het opgeld is het bedrag dat op de schuld van de belastingschuldige moet worden afgeboekt. DRZ boekt de (verzamelde) verkoopopbrengsten ééns per maand over naar de betreffende regio's.

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst?

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Wat mag u verwachten in uw contacten met de Belastingdienst? Kent u uw rechten als belastingbetaler? Deze brochure gaat daarover. Zo kunt u lezen hoe snel

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Richtlijnen voor de bewindvoerder

Richtlijnen voor de bewindvoerder Richtlijnen voor de bewindvoerder Inhoud: 1. Definities 2. Algemene inleiding 3. Aanvang bewind 4. Omvang bewind 5. Gevolgen van het bewind 6. Taak van de bewindvoerder 7. Twee of meer bewindvoerders 8.

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Ontbinding rechtspersonen

Ontbinding rechtspersonen Factsheet Ontbinding rechtspersonen Niet-rechterlijke ontbinding en vereffening van rechtspersonen (artikel 19 t/m 24 boek 2 BW) Mei 2014 Ontbinding Deze factsheet gaat over het ontbinden van rechtspersonen

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

GEMEENTE UTRECHT: beleidsregel subsidie stimulering van de aanschaf vervangende schone voertuigen door bedrijven

GEMEENTE UTRECHT: beleidsregel subsidie stimulering van de aanschaf vervangende schone voertuigen door bedrijven GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Utrecht (Utr). Nr. 3777 5 december 2013 GEMEENTE UTRECHT: beleidsregel subsidie stimulering van de aanschaf vervangende schone voertuigen door bedrijven (collegebesluit

Nadere informatie

Zodra het kenteken van een bestel auto op uw naam staat, moet u motor rijtuigen belasting betalen. Ook als u de bestelauto niet gebruikt.

Zodra het kenteken van een bestel auto op uw naam staat, moet u motor rijtuigen belasting betalen. Ook als u de bestelauto niet gebruikt. Belastingdienst Bestelauto s Motorrijtuigenbelasting Zodra het kenteken van een bestel auto op uw naam staat, moet u motor rijtuigen belasting betalen. Ook als u de bestelauto niet gebruikt. Er zijn verschillende

Nadere informatie

1 Huysshop, De Vrieshof 3, 5581TW Waalre www.huysshop.nl backoffice@huysshop.nl

1 Huysshop, De Vrieshof 3, 5581TW Waalre www.huysshop.nl backoffice@huysshop.nl Algemene voorwaarden Huysshop Voorwaarden bij de overeenkomst tussen Huysshop en haar opdrachtgever(s) Art 1: Over de toepasselijke voorwaarden Art 2: Over de totstandkoming van de opdracht en het herroepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene consumentenvoorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2014. www.vna-lease.nl

Auto en fiscus in 2014. www.vna-lease.nl Auto en fiscus in 2014 www.vna-lease.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 10 1.1 De bijtelling in 2014 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De cataloguswaarde 1.1.4 Oldtimers 1.1.5

Nadere informatie

Artikel 1: Wat bent u verplicht mee te delen bij de aanvang van de verzekering? p. 4. Artikel 2: Waarop is uw verzekering gebaseerd? p.

Artikel 1: Wat bent u verplicht mee te delen bij de aanvang van de verzekering? p. 4. Artikel 2: Waarop is uw verzekering gebaseerd? p. Voorwaarden Woongarant Autoverzekering 0115 Wat vindt u waar? Algemene voorwaarden Artikel 1: Wat bent u verplicht mee te delen bij de aanvang van de verzekering? p. 4 Artikel 2: Waarop is uw verzekering

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl Auto en fiscus in 2015 www.vna-lease.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 6 1.1 De bijtelling in 2015 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De cataloguswaarde 1.1.4 Oldtimers 1.1.5

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV

Delta Lloyd Schadeverzekering NV POLISVOORWAARDEN Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.2.30 F INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING Waar is deze verzekering voor? 2 Voor wie is deze verzekering?

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop Algemene voorwaarden ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven en de rechten van de consument op geen

Nadere informatie

ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap

ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap 17a Inschrijving ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap print wis - clear Waarom dit formulier? Dit is een formulier waarmee u aan het handelsregister kunt opgeven dat een vennootschap onder

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMEEN DEFINITIES KOOP EN VERKOOP Artikel 1 - De aanbieding Artikel 2 - De overeenkomst

Algemene voorwaarden ALGEMEEN DEFINITIES KOOP EN VERKOOP Artikel 1 - De aanbieding Artikel 2 - De overeenkomst Algemene voorwaarden ALGEMEEN 1. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, gesloten tussen Duncans Auto Service (KvK nummer 14049060) te Sittard en kopers of opdrachtgevers niet

Nadere informatie

Als u een belastingaanslag

Als u een belastingaanslag Als u een belastingaanslag Het kan gebeuren dat u uw belastingaanslag niet kunt betalen. Wat komt er dan allemaal op u af? Mag u nog even wachten met betalen? Kunt u helemaal niet betalen? Krijgt u een

Nadere informatie

Algemene Consumentenvoorwaarden NVM Versie februari 2006

Algemene Consumentenvoorwaarden NVM Versie februari 2006 Algemene Consumentenvoorwaarden NVM Versie februari 2006 Deze Algemene Consumentenvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en Vastgoeddeskundigen NVM zijn totstandgekomen

Nadere informatie

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN NVM

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN NVM ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN NVM Deze Algemene Consumentenvoorwaarden NVM zijn tot stand gekomen in overleg met Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013

Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013 Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013 G 03.2.34-0713 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 1. Leningvoorwaarden Budget Hypotheek 5 1. Waarvoor zijn deze voorwaarden? 6 2. Hoe werkt de

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo DoelSparen Leeswijzer In dit document

Nadere informatie

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD polisvoorwaarden Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model MV 03.2.30 D Inhoud Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? 2

Nadere informatie

Je woning verkopen? Dat doe je goed met je NVM-makelaar!

Je woning verkopen? Dat doe je goed met je NVM-makelaar! Je woning verkopen? Dat doe je goed met je NVM-makelaar! 2 Inhoudsopgave Je woning verkopen 3 NVM betekent kwaliteit 4 Wat kan de NVM-makelaar voor jou betekenen? 6 Stap 1: Vraagprijs bepalen 8 Stap 2:

Nadere informatie

verkoopvoorwaarden Jo van Aarle auto s

verkoopvoorwaarden Jo van Aarle auto s 1. Inleiding Jo van Aarle Auto s BV, is belast met het verzamelen, opslaan, verkopen, veilen, leveren van voertuigen. 2. Definities In deze algemene verkoop- en veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN. (brancheorganisatie)

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN. (brancheorganisatie) Algemene Consumentenvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en Vastgoeddeskundigen NVM, de Landelijke Makelaarsvereniging en VBO Makelaar AV CZ/99 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemeen Reglement CKI. 1 juli 2014. bkr.nl

Algemeen Reglement CKI. 1 juli 2014. bkr.nl Algemeen Reglement CKI 1 juli 2014 Inhoud Inleiding 3 1 Algemeen 4 Art. 1 Definities 4 Art. 2 Waarom verwerkt BKR persoonsgegevens 7 Art. 3 Organisatiestructuur van BKR 7 2 Persoonsgegevens 8 2.1 Verstrekking

Nadere informatie