1. Memo Tijdelijke sloopregeling en executoriale verkoop inbeslaggenomen motorvoertuigen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Memo Tijdelijke sloopregeling en executoriale verkoop inbeslaggenomen motorvoertuigen"

Transcriptie

1 Memo Tijdelijke sloopregeling en executoriale verkoop inbeslaggenomen 1. Memo Tijdelijke sloopregeling en executoriale verkoop inbeslaggenomen Van: Aan: DGBel, IM/B, Domeineigenaar Inning, Belastingregiols Datum: 24 februari 2010 Reden: Ter informatie en uitvoering Review door: 1.1. Inleiding Tijdelijke sloopregeling Sloopregeling Belastingdienst Op 27 mei 2009 heeft de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) de Tijdelijke sloopregeling voor personen- en bestelauto's ingevoerd (Regeling van 20 mei 2009, nr. K&L , Stcrt. 2009, nr. 95). Deze regeling moet een bijdrage leveren aan de verbetering van de luchtkwaliteit in Nederland door oude milieuonvriendelijke personen- en bestelauto's te laten slopen en tracht daarnaast de aanschaf van auto's met een lagere emissie van milieuverontreinigende stoffen te stimuleren. Autohandelaren moeten er voor zorgen dat oude, ingeruilde auto's warden gesloopt die voldoen aan de voorwaarden van deze tijdelijke sloopregeling. De autohandelaren ontvangen een subsidie per gesloopte auto. De klant ontvangt bij de inruil van zijn auto bovenop de inruilwaarde een slooppremie ter hoogte van de subsidie. Deze regeling vervalt op uiterlijk 1 januari De Belastingdienst verkoopt regelmatig oude inbeslaggenomen die ook aan deze tijdelijke sloopregeling zouden voldoen. In aansluiting op de tijdelijke sloopregeling wil de Staatssecretaris van Financiën dat de Belastingdienst deze niet openbaar verkoopt maar laat slopen (Besluit van 18 december 2009, nr. CPP2009/2496M, Stcrt 2009, nr ). Sloopregeling Belastingdienst samengevat Als een motorvoertuig in beslag wordt genomen en wordt afgevoerd, dan beoordeelt de belastingdeurwaarder of het voldoet aan de sloopregeling van de Belastingdienst. Als dat het geval is dan reikt hij de flyer "Verkopen of slopen van inbeslaggenomen auto's" uit aan de belastingschuldige. Het afgevoerde sloopmotorvoertuig wordt na aanmelding opgehaald door Domeinen Roerende Zaken in Soesterberg (hierna DRZ). Zij stelt daarna de handelswaarde vast en stuurt het taxatierapport naar de Belastingdienst. De belastingdeurwaarder betekent het taxatierapport aan de belastingschuldige. In plaats van de executoriale verkoop wordt het motorvoertuig na of op de vastgestelde verkoopdatum aangeboden aan een

2 2 Memo Tijdelijke sloopregeling en executoriale verkoop inbeslaggenomen demontagebedrijf voor sloop. Ais de belastingschuldige het niet eens is met de getaxeerde waarde of met de voorgenomen sloop, dan kan hij dat binnen 7 dagen nadat het taxatierapport aan hem is betekend, kenbaar maken aan de Belastingdienst. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk gebeuren. Het motorvoertuig wordt dan niet gesloopt maar alsnog executoriaal verkocht. Wordt het motorvoertuig gesloopt dan zal de taxatiewaarde worden afgeboekt op de belastingschuld. Komt het motorvoertuig niet voor sloop in aanmerking, dan verkoopt de Belastingdienst de door DRZ opgehaalde via DRZ in Soesterberg. Deze werkwijze blijft van toepassing zolang de tijdelijke sloopregeling geldt (dus tot uiterlijk 1 januari 2011). In de volgende paragrafen wordt de werkwijze beschreven van de Belastingdienst voor de uitvoering van de sloopregeling van de Belastingdienst Werkwijze Belastingdienst in het kader van de sloopregeling Als de belastingdeurwaarder een motorvoertuig in beslag neemtl en hij besluit tot afvoeren2, dan beoordeelt hij of het motorvoertuig voor de sloopregeling in aanmerking komt. Voorwaarden sloopregeling Een motorvoertuig komt voor de sloopregeling in aanmerking als het gaat om: een personenauto of bestelauto met een benzinemotor, met een bouwjaar van 1995 of eerder; of een personenauto of bestelauto met een dieselmotor, met een bouwjaar van 1999 of eerder. Als het motorvoertuig hieraan voldoet dan reikt de belastingdeurwaarder - samen met de beslagstukken - de flyer "Verkopen of stopen van inbeslaggenomen auto's" uit aan de eigenaar. In deze flyer staat de sloopregeling van de Belastingdienst in het kort beschreven. Ook legt hij de sloopregeling in het kort uit aan de eigenaar. Is de bestuurder niet de eigenaar van het motorvoertuig of wordt het motorvoertuig in beslag genomen zonder dat de eigenaar of een bestuurder aanwezig is, dan reikt de belastingdeurwaarder de flyer uit bij de betekening van het beslag aan de eigenaar. Als de belastingdeurwaarder de eigenaar daarbij persoonlijk aantreft, dan licht hij de sloopregeling ook mondeling toe. 1 zie ook Instructie Invordering en Belastingdeurwaarders - Beslag op roerende zaken belastingdeurwaarder en Beslag bij ANPR 2 zie ook instructie invordering en Belastingdeurwaarders Afvoeren in beslag genomen zaken en Afvoeren van het motorvoertuig bij ANPR Tijdelijke sloopregeling en executoriale verkoop inbeslaggenomen auto's

3 Memo Tijdelijke sloopregeling en executoriale verkoop inbeslaggenomen 3 Het voor de sloopregeling in aanmerking komende motorvoertuig wordt afgevoerd naar een (gehuurd) terrein van de Belastingdienst. De kosten van beslag en het afvoeren naar dit (gehuurde) terrein komen voor rekening van de belastingschuldige. Als de belastingschuld niet binnen 7 dagen is betaald, dan wordt het motorvoertuig aangemeld bij DRZ in Soesterberg voor taxatie en mogelijke sloop. De ervaring leert dat als er nog betaald wordt, dat meestal plaatsvindt binnen de eerste week na het beslag. Vandaar dat met de aanmelding 7 dagen moet worden gewacht Aanmelden bij en transport naar DRZ Als de belastingschuld niet binnen 7 dagen is betaald, dan meldt de belastingdeurwaarder of de contactpersoon van de regio het motorvoertuig aan bij het front-office van DRZ. Voor de aanmelding wordt het speciaal daarvoor door DRZ ontwikkelde formulier gebruikt. In bijzondere situaties kan de aanmelding later plaatsvinden. Bijvoorbeeld als er een beroepschrift ex. artikel 22 IW1990 is ingediend of als er verzet tegen de tenuitvoerlegging is aangetekend. Het volledig ingevulde formulier wordt via de e -mail aan DRZ aangeboden. Het adres is: Ieder motorvoertuig moet afzonderlijk worden aangemeld. Dit moet ook gebeuren als het motorvoertuig al eerder ter stalling is aangeboden aan DRZ. DRZ laat na de aanmelding de auto ophalen door transportbedrijf Logicx. De belastingdeurwaarder zorgt er voor dat de eventueel inbeslaggenomen papieren en sleutels ook worden afgeleverd bij DRZ. Achtergebleven zaken Afstand laten doen van achtergebeleven zaken Roerende zaken die niet in beslag zijn genomen maar wel zijn achtergelaten in het motorvoertuig, hinderen de verkoop of de sloop. De belastingdeurwaarder moet er daarom op toezien dat bij het beslag alle roerende zaken uit het motorvoertuig zijn gehaald. Logicx neemt het motorvoertuig niet mee als er roerende zaken in zijn achtergelaten, tenzij de eigenaar afstand heeft gedaan van die zaken. De belastingdeurwaarder kan de eigenaar vragen afstand te doen van eventueel in het motorvoertuig achtergebleven roerende zaken. Vanzelfsprekend kan alleen de eigenaar van deze roerende zaken daarvan afstand doen! Er zijn daarvoor twee formulieren gemaakt. Eén formulier voor de eigenaar waarin hij verklaart afstand te doen en één formulier waarop twee deurwaarders "ambtsedig" verklaren dat de eigenaar mondeling afstand heeft gedaan. Met Logicx is afgesproken dat het motorvoertuig binnen 5 werkdagen bij DRZ wordt afgeleverd. De kosten van het transport, de opslag bij DRZ, de taxatie en sloop komen voor rekening van het rijk. Daarvoor is een speciaal fonds in het leven geroepen van waaruit deze kosten worden betaald. De Belastingdienst ziet hiervan verder niets.

4 4 Memo Tijdelijke sloopregeling en executoriale verkoop inbeslaggenomen 1.4. DRZ en taxatie van het motorvoertuig Geen nieuwe bewaarder aanstellen Handelswaarde Als DRZ het motorvoertuig heeft ontvangen verstuurt DRZ een ontvangstbevestiging (DRZ noemt dit een kwijtingsformulier) naar de contactpersoon van de regio die het motorvoertuig heeft aangemeld. In het kader van het transport en de stalling bij domeinen hoeft er geen nieuwe bewaarder te worden aangesteld. Het Front-Office van DRZ controleert aan de hand de RDW-gegevens of het motorvoertuig voldoet aan de voorwaarden van de sloopregeling van de Belastingdienst. Is dat niet het geval dan bepaalt DRZ de verkoopwaarde en verkoopt de Belastingdienst het motorvoertuig executoriaal via DRZ (zie par. 1.8 ). Voldoet het wel aan de sloopregeling dan bepaalt DRZ de handelswaarde van het motorvoertuig. Dit is de waarde die het motorvoertuig nog heeft als het zou worden ingeruild bij een autohandelaar. Bij de bepaling van de handelswaarde wordt geen rekening gehouden met een eventuele slooppremie die zou gelden als het motorvoertuig door de eigenaar zou worden ingeruild. De handelswaarde is in het algemeen hoger dan de (executoriale) verkoopwaarde. DRZ geeft de verkoop- of handelswaarde per door aan de contactpersoon van de regio. Ook geeft zij aan op welke datum het motorvoertuig voor sloop wordt aangeboden of wanneer het motorvoertuig executoriaal kan worden verkocht. Het SAP-nummer waaronder het motorvoertuig bij DRZ is geboekt, wordt ook doorgegeven. Dit nummer is van belang voor eventuele verdere communicatie met DRZ Betekenen taxatierapport en vaststellen nieuwe verkoopdatum Hoewel in het besluit van de staatssecretaris van Financiën is aangegeven dat het taxatierapport "bekend wordt gemaakt" aan de schuldenaar, moet het taxatierapport aan de schuldenaar worden betekend. Hiervoor is een apart model opgenomen in het Modellenboek, onderdeel deurwaarders, cluster RAZ - beslag roerende zaken (Model RRZ125). Waarom is betekenen in dit geval zo belangrijk? Bezwaar tegen taxatiewaarde of sloop? Instemming met sloop Nieuwe verkoopdatum vaststellen Normaal gesproken wordt het motorvoertuig openbaar executoriaal verkocht en vindt daarmee eigendomsoverdracht plaats. Met de sloop vindt geen eigendomsoverdracht plaats door openbare verkoop. Als de belastingschuldige het niet eens is met de vastgestelde taxatiewaarde of met de voorgenomen sloop, dan kan hij binnen 7 dagen na de betekening van het taxatierapport zijn ongenoegen daarover aan de Belastingdienst kenbaar maken. Het motorvoertuig wordt dan niet gesloopt, maar alsnog executoriaal verkocht. Belastingdienst/Utrecht Gooi verzorgt dan de executoriale verkoop door de Belastingdienst. Reageert de belastingschuldige niet, dan gaat de Belastingdienst er van uit dat de belastingschuldige instemt met de sloop. Door deze (stilzwijgende) instemming is het niet nodig om een executoriale verkoop te houden. De betekening is dus niet alleen een bewijs dat hij het taxatierapport heeft ontvangen, maar ook dat de Belastingdienst er van uit kan gaan dat als de belastingschuldige niet reageert, hij instemt met de sloop. Bij de betekening van het taxatierapport stelt de belastingdeurwaarder ook een nieuwe verkoopdatum vast, omdat in de meeste gevallen de Tijdelijke sloopregeling en executoriale verkoop inbeslaggenomen auto's

5 Memo Tijdelijke sloopregeling en executoriale verkoop inbeslaggenomen 5 verkoopdatum uit het proces-verbaal van beslag niet kan worden gehaald. De nieuwe verkoopdatum is de datum waarop de executoriale verkoop bij DRZ zal plaatsvinden of waarop de auto wordt aangeboden aan een demontagebedrijf voor sloop. DRZ levert deze datum bij het taxatierapport mee. Tussen het versturen van het taxatierapport door DRZ en de aangegeven datum van sloop zitten tenminste 14 kalenderdagen. De belastingdeurwaarder heeft dus "slechts" enkele dagen de tijd om het taxatierapport te betekenen. Als tijdstip van de verkoop moet uur worden aangehouden. Na uur wordt het motorvoertuig namelijk aangeboden voor sloop Communicatie met DRZ Communicatie met DRZ vindt in het algemeen plaats via het Gebruik daarbij altijd SAP-nummer dat DRZ heeft doorgegeven. Als het motorvoertuig is aangemeld bij DRZ moet DRZ altijd direct geïnformeerd worden als: het motorvoertuig is vrijgegeven (het beslag is opgeheven of vervallen). De kosten die de belastingschuldige moet maken om het motorvoertuig op te halen van DRZ te Soesterberg of Logicx zijn voor rekening van de belastingschuldige; of de verkoopdatum moet worden verschoven (bijvoorbeeld als na aanmelding van het motorvoertuig de Belastingdienst een beroepschrift ex artikel 22 IW1990 ontvangt) Sloop via DRZ en afboeking taxatiewaarde op de belastingschuld Motorvoertuigen die moeten worden gesloopt worden namens de Belastingdienst via DRZ verkocht aan demontagebedrijven. Voordat het motorrijtuig aangeboden wordt voor sloop verleent de contactpersoon, na akkoord van de ontvanger, per het DRZ machtiging voor de sloop. Hij maakt daarvoor gebruik van het door DRZ ontwikkelde formulier. Als DRZ geen bevestiging heeft ontvangen wordt gebeld met de contactpersoon met het verzoek per omgaande via de te melden wat er met het voertuig moet gebeuren. Het adres is: Vrijwaring DRZ zorgt voor de vrijwaring. Het vrijwaringbewijs wordt aan de contactpersoon van de regio gezonden. Hij zorgt voor de verdere afwikkeling. De verkoopopbrengsten van de die zijn verkocht aan de demontagebedriiven, worden minus het opgeld, periodiek doorbetaald aan de Belastingdienst en apart op een centrale plek verantwoord. De belastingregio's zien daar verder niets van.

6 6 Memo Tijdelijke sloopregeling en executoriale verkoop inbeslaggenomen Afboeken taxtatiewaarde Als de verkoopdatum is verstreken boekt het Centraal Punt (comptabiliteit) van de regio de taxatiewaarde af van de belastingschuld volgens de procedure die geldt als de rijksbieder roerende zaken heeft gekocht. Het taxatierapport dient als onderliggend stuk voor verantwoording. De Belastingdienst informeert de belastingschuldige over de afwikkeling van de sloop en van de afboeking op zijn belastingschuld Openbare verkoop via DRZ Als een motorvoertuig niet in aanmerking komt voor sloop, dan wordt het executoriaal verkocht. De executoriale verkoop vindt plaats bij DRZ in opdracht van de belastingdeurwaarder. Verkoop volgens verkoopkalender DRZ Plakken De verkoopdatum is afhankelijk van de verkoopkalender van DRZ. DRZ deelt de Belastingdienst mee wanneer het motorvoertuig zal worden verkocht. De belastingdeurwaarder stelt een nieuwe verkoopdatum vast als de datum van verkoop van DRZ niet overeenkomt met de in het procesverbaal van beslag opgenomen verkoopdatum. Voorafgaand aan de verkoop zorgt de belastingdeurwaarder er voor dat er op tijd wordt geplakt en ook dat een aanplakbiljet op tijd naar DRZ wordt gezonden. DRZ plakt het aanplakbiljet op het motorvoertuig. De belastingdeurwaarder kan de verkoop tegengehouden tot uiterlijk uur Dit is het tijdstip waarop de inschrijving sluit. Dit moet via de (zie verder ook par. 1.6). Verkoopwijze en gunning De Belastingdienst sluit aan bij de verkoopwijze en verkoopvoorwaarden van DRZ. Verkoop vindt plaats via de internetsite van DRZ. De koper betaalt opgeld (15%). Het motorvoertuig wordt aan de hoogste bieder gegund. De Belastingdienst heeft met DRZ afgesproken dat het motorvoertuig op de verkoopdag zonder terugkoppeling aan de Belastingdienst kan worden gegund aan de hoogste bieder als het door hem geboden bedrag inclusief opgeld minimaal de getaxeerde verkoopwaarde bedraagt. In andere gevallen beslist de speciaal daarvoor aangewezen belastingdeurwaarder van de regio Utrecht-Gooi of er alsnog kan worden gegund. In voorkomend geval neemt DRZ contact met hem op. Deze belastingdeurwaarder beslist op de verkooplocatie Soesterberg op diezelfde dag. Als er niet wordt gegund, dan schuift de verkoop door naar de volgende verkoopdatum. Dit wordt teruggekoppeld naar de contactpersoon van de regio. De belastingdeurwaarder zorgt er dan voor dat (in overleg met DRZ) er een nieuwe verkoopdatum wordt vastgesteld. Vrijwaring DRZ zorgt voor de vrijwaring. Het vrijwaringbewijs wordt aan de contactpersoon van de regio gezonden. Hij zorgt voor de verdere afwikkeling. Tijdelijke sloopregeling en executoriale verkoop inbeslaggenomen auto's

7 . Memo Tijdelijke sloopregeling en executoriale verkoop inbeslaggenomen 7 Financiële afwikkeling De verkoopopbrengst van de minus het opgeld is het bedrag dat op de schuld van de belastingschuldige moet worden afgeboekt. DRZ boekt de (verzamelde) verkoopopbrengsten ééns per maand over naar de betreffende regio's.

Rapport. Datum: 12 juni 2014. Rapportnummer: 2014/058

Rapport. Datum: 12 juni 2014. Rapportnummer: 2014/058 Rapport 9 Een onderzoek naar het doorberekenen van verkoopkosten door Domeinen Roerende Zaken. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht gegrond. Dit oordeel geeft aanleiding

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over Domeinen Roerende Zaken te Apeldoorn. Datum: 26 juli 2013. Rapportnummer: 2013/088

Rapport. Rapport over een klacht over Domeinen Roerende Zaken te Apeldoorn. Datum: 26 juli 2013. Rapportnummer: 2013/088 Rapport Rapport over een klacht over Domeinen Roerende Zaken te Apeldoorn Datum: 26 juli 2013 Rapportnummer: 2013/088 2 Klacht Verzoeker klaagt er over dat Domeinen Roerende Zaken: - Afwijzend heeft beslist

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 augustus 2001 Rapportnummer: 2001/257

Rapport. Datum: 23 augustus 2001 Rapportnummer: 2001/257 Rapport Datum: 23 augustus 2001 Rapportnummer: 2001/257 2 Klacht Verzoekers klagen er over dat de Belastingdienst/Particulieren Oss: de ter invordering van openstaande belastingschulden inbeslaggenomen

Nadere informatie

Als u een belastingaanslag

Als u een belastingaanslag Als u een belastingaanslag Het kan gebeuren dat u uw belastingaanslag niet kunt betalen. Wat komt er dan allemaal op u af? Mag u nog even wachten met betalen? Kunt u helemaal niet betalen? Krijgt u een

Nadere informatie

Geachte XXXXX, (www.nationaleombudsman.nl).

Geachte XXXXX, (www.nationaleombudsman.nl). Geachte XXXXX, Op 28 november 2016 hebt u een brief geschreven aan de Nationale ombudsman met een klacht van uw cliënt XXXXX over Domeinen Roerende Zaken (hierna: Domeinen). Uw cliënt is het niet eens

Nadere informatie

Als u een belastingaanslag

Als u een belastingaanslag Als u een belastingaanslag niet betaalt Wat zijn de gevolgen? U betaalt uw belastingaanslag niet. Dan wilt u natuurlijk weten welke maatregelen de Belastingdienst zal gaan nemen. Wat komt er allemaal op

Nadere informatie

Rapport. Datum: 4 augustus Rapportnummer: 2011/225

Rapport. Datum: 4 augustus Rapportnummer: 2011/225 Rapport De verrekenmachine Onderzoek uit eigen beweging naar de wijze waarop de Belastingdienst burgers informeert over het verrekenen van aanslagen. Verantwoordelijk bestuursorgaan het Ministerie van

Nadere informatie

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst?

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Wat mag u verwachten in uw contacten met de Belastingdienst? Kent u uw rechten als belastingbetaler? Deze brochure gaat daarover. Zo kunt u lezen hoe snel

Nadere informatie

Aankondiging binnentreden Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

Aankondiging binnentreden Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aankondiging binnentreden Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 20 oktober 2010 RA1057578 Samenvatting Een man heeft een WAO-uitkering van zo n 1.200

Nadere informatie

Samenwerking. Belastingdienst en Domeinen Roerende Zaken. bij executie verkopen

Samenwerking. Belastingdienst en Domeinen Roerende Zaken. bij executie verkopen Samenwerking Belastingdienst en Domeinen Roerende Zaken bij executie verkopen PLAN VAN AANPAK auteurs versie 1.0 08 aug 2013 1 2 Inhoudsopgave pagina 0. Managementsamenvatting. 4 1. Inleiding. 5 2. Opdrachtgevers.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 8 juni 1998 Rapportnummer: 1998/216

Rapport. Datum: 8 juni 1998 Rapportnummer: 1998/216 Rapport Datum: 8 juni 1998 Rapportnummer: 1998/216 2 Klacht Op 23 september 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer B. te Obbicht, met een klacht over een gedraging van de Belastingdienst/Centrale

Nadere informatie

Klachtenregeling. Omnisscholen

Klachtenregeling. Omnisscholen Klachtenregeling Omnisscholen KLACHTENREGELING : INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Begripsbepalingen Behandeling van de klachten Paragraaf 1: algemeen Paragraaf 2: de contactpersoon Paragraaf

Nadere informatie

- haar beroep niet-ontvankelijk heeft verklaard. Verzoekster stelt dat het beslag nooit aan haar is (over)betekend;

- haar beroep niet-ontvankelijk heeft verklaard. Verzoekster stelt dat het beslag nooit aan haar is (over)betekend; Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat de directeur van de Belastingdienst/Utrecht-Gooi in zijn uitspraak van 20 januari 2009 op het door haar ingestelde beroep tegen de inbeslagname van een

Nadere informatie

Rapport. Datum: 31 juli 2006 Rapportnummer: 2006/260

Rapport. Datum: 31 juli 2006 Rapportnummer: 2006/260 Rapport Datum: 31 juli 2006 Rapportnummer: 2006/260 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Dienst Domeinen Roerende Zaken, directie Apeldoorn, blijkens diens brief van 25 november 2004 slechts bereid

Nadere informatie

Rapport. Datum: 12 juni 2006 Rapportnummer: 2006/210

Rapport. Datum: 12 juni 2006 Rapportnummer: 2006/210 Rapport Datum: 12 juni 2006 Rapportnummer: 2006/210 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Dienst Domeinen Roerende Zaken, directie Apeldoorn hem naar aanleiding van zijn verzoek om ontbinding van een

Nadere informatie

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het

Nadere informatie

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST 30 MAART 2000. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de berekening, inning en invordering van de heffing op de winplaatsen van tot drinkwater verwerkbaar water en

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2009:BM5546

ECLI:NL:RBARN:2009:BM5546 ECLI:NL:RBARN:2009:BM5546 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 24-11-2009 Datum publicatie 26-05-2010 Zaaknummer AWB 08/5062 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht Eerste

Nadere informatie

klachtenregeling CSG Eekeringe

klachtenregeling CSG Eekeringe klachtenregeling CSG Eekeringe Toelichting: klachtenregeling voortgezet onderwijs De inwerkingtreding van de Kwaliteitswet per 1 augustus 1998 hield onder meer in dat schoolbesturen verplicht werden een

Nadere informatie

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING VERKOOP BIJ INSCHRIJVING Naam: SOFTBRUSH WASBORSTELS Adres: p/a Herenweg 116 Plaats: 3648 CM Wilnis Deze brochure omvat Pagina Voorblad 1 Deze brochure omvat 2 Verkoopinformatie 3 Voorwaarden verkoop bij

Nadere informatie

U I T N O D I G I N G O V E R I G E O P E N B A R E I N S C H R I J V I N G

U I T N O D I G I N G O V E R I G E O P E N B A R E I N S C H R I J V I N G maandag 20 april 2015 Domeinen Roerende Zaken (DRZ) nodigt u hierbij uit voor een verkoop bij inschrijving. Betreft: Het betreft een verkoop ter vernietiging van voertuigen afkomstig van Defensie. Het

Nadere informatie

KLACHTENREGELING REYNAERTCOLLEGE (AANGEPAST VANUIT MODEL KBVO)

KLACHTENREGELING REYNAERTCOLLEGE (AANGEPAST VANUIT MODEL KBVO) KLACHTENREGELING REYNAERTCOLLEGE (AANGEPAST VANUIT MODEL KBVO) NOVEMBER 2005 1 Aanhef Het bestuur van de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Hulst gelet op de bepalingen van de Wet op het voortgezet

Nadere informatie

Klachtenregeling Staring College

Klachtenregeling Staring College Klachtenregeling Staring College Het bevoegd gezag van het Staring College, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs;

Nadere informatie

Interne klachtenregeling

Interne klachtenregeling Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 Interne klachtenregeling 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs; b. klager: een (ex-)leerling,

Nadere informatie

KLACHTENREGELING Stichting MONTON

KLACHTENREGELING Stichting MONTON KLACHTENREGELING Stichting MONTON Het bevoegd gezag van de Stichting MONTON gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; stelt de volgende

Nadere informatie

Klachtenregeling. Versie 01-08-2012. Postbus 930 3800 AX Amersfoort tel. 033-2570645 fax. 033-2570646 e.mail: info@kpoa.nl

Klachtenregeling. Versie 01-08-2012. Postbus 930 3800 AX Amersfoort tel. 033-2570645 fax. 033-2570646 e.mail: info@kpoa.nl Klachtenregeling Versie 01-08-2012 Postbus 930 3800 AX Amersfoort tel. 033-2570645 fax. 033-2570646 e.mail: info@kpoa.nl Artikel 1. Begripsbepalingen (a) Stichting: (b) Het bestuur: (c) Scholen: (d) Directeur:

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Inhoudsopgave

KLACHTENREGELING. Inhoudsopgave N.B.: Momenteel wordt gewerkt aan een klachtenregeling voor de organisatie SCO Delft e.o. Tot de nieuwe regeling beschikbaar is, zijn de twee bestaande regelingen van kracht (één voor het voortgezet onderwijs,

Nadere informatie

Meldingsformulier afronding bodemsanering

Meldingsformulier afronding bodemsanering Meldingsformulier afronding bodemsanering Van dit formulier maakt u gebruik als u een sanering wilt afronden. U vult dit formulier in en stuurt het samen met het evaluatieverslag van de sanering op aan

Nadere informatie

Geachte heer Brenninkmeijer, d.d. 6 november 2007 bericht ik u als volgt. Nationale ombudsman rapport Op waarde geschat

Geachte heer Brenninkmeijer, d.d. 6 november 2007 bericht ik u als volgt. Nationale ombudsman rapport Op waarde geschat Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken De Nationale ombudsman Postbus 93122 2509 AC 'S-GRAVENHAGE Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 11 maart 2008 6 november 2007; BJZ 2008 0137 M 2007.06666.014 Onderwerp

Nadere informatie

Klachtenregeling CVO t Gooi

Klachtenregeling CVO t Gooi Deze externe klachtenregeling geldt indien de interne klachtenregeling naar het oordeel van de klager onvoldoende resultaat heeft opgeleverd. Klachtenregeling CVO t Gooi Het bestuur van CVO t Gooi, gelet

Nadere informatie

Besluit van 1 februari 2006, houdende regels voor uniforme saneringen (Besluit uniforme saneringen)

Besluit van 1 februari 2006, houdende regels voor uniforme saneringen (Besluit uniforme saneringen) (Tekst geldend op: 11-03-2010) Besluit van 1 februari 2006, houdende regels voor uniforme saneringen (Besluit uniforme saneringen) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van

Nadere informatie

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op alle door NIBE-SVV afgenomen DSI PT examens.

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op alle door NIBE-SVV afgenomen DSI PT examens. Examenreglement DSI PT BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: NIBE-SVV: De business unit NIBE-SVV Examens. Website: www.nibesvv.nl Kandidaat: Degene die zich voor

Nadere informatie

KLACHTENREGELING CEDERGROEP

KLACHTENREGELING CEDERGROEP KLACHTENREGELING CEDERGROEP Inhoudsopgave Hoofdstukken Onderwerp Artikel Pagina 1 Begripsbepalingen art.1 1 2 Behandeling van de klachten 2 t/m 6 Paragraaf 1 De contactpersoon art. 2 2 Paragraaf 2 De vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. Steunpunt SO Fryslân ( hierna steunpunt): een Steunpunt als bedoeld in de Wet

Nadere informatie

Incassoreglement gemeentelijke heffingen GBRD 2013

Incassoreglement gemeentelijke heffingen GBRD 2013 Incassoreglement gemeentelijke heffingen GBRD 2013 De invorderingsambtenaar van de Gemeenschappelijke Belasting- en RegistratieDienst gelet op het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek, de Invorderingswet

Nadere informatie

Een onderzoek naar de wijze van taxeren door Domeinen Roerende Zaken

Een onderzoek naar de wijze van taxeren door Domeinen Roerende Zaken Rapport Schade veroorzaken, maar niet vergoeden Een onderzoek naar de wijze van taxeren door Domeinen Roerende Zaken Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over Domeinen Roerende Zaken gegrond.

Nadere informatie

Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Onderwijs PRESENT

Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Onderwijs PRESENT KLACHTENREGELING PRIMAIR ONDERWIJS Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Onderwijs PRESENT gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het FCB-bestuur in afstemming met

Nadere informatie

Klachtenregeling primair onderwijs

Klachtenregeling primair onderwijs Klachtenregeling primair onderwijs Het bevoegd gezag van obs Hendrik van Brederode, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra, gehoord de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Personenauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst

Personenauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst Belastingdienst Personenauto s Motorrijtuigenbelasting Zodra een personenauto op uw naam staat, moet u motorrijtuigenbelasting betalen. Ook als u de personenauto niet gebruikt. In deze brochure leest u

Nadere informatie

Regeling Scholing Jeugdzorg

Regeling Scholing Jeugdzorg Regeling Scholing Jeugdzorg Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang heeft het FCB-bestuur in afstemming met sociale partners besloten

Nadere informatie

Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs

Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs De inwerkingtreding van de Kwaliteitswet per 1 augustus 1998 hield onder meer in dat schoolbesturen verplicht werden een klachtenregeling voor elk

Nadere informatie

Klachtenregeling. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Klachtenregeling. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Klachtenregeling Het bevoegd gezag STAIJ; Gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; stelt de volgende Klachtenregeling vast. Hoofdstuk

Nadere informatie

Klachtenregeling Bonaventuracollege

Klachtenregeling Bonaventuracollege Klachtenregeling Bonaventuracollege Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 In deze regeling wordt verstaan onder een : a. school: een school als bedoeld in de Wet op het Voortgezet Onderwijs; b. commissie:

Nadere informatie

1.4 Bij een bezwaarschriftprocedure is het niet mogelijk om kosten voor een eventueel nieuw geboekt examen vergoed te krijgen.

1.4 Bij een bezwaarschriftprocedure is het niet mogelijk om kosten voor een eventueel nieuw geboekt examen vergoed te krijgen. REGLEMENT BEZWAAR EN BEROEP A. Bezwaarprocedure Artikel 1 - Indiening en inhoud bezwaarschrift 1.1 Uiterlijk binnen acht weken na de examendatum, kan een niet-geslaagde kandidaat, die het niet eens is

Nadere informatie

Klachtenregeling van Auro, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs. Het bevoegd gezag Auro,

Klachtenregeling van Auro, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs. Het bevoegd gezag Auro, 1 Klachtenregeling van Auro, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Het bevoegd gezag Auro, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

Personenauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst

Personenauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst Belastingdienst Personenauto s Motorrijtuigenbelasting Zodra het kenteken van een personenauto op uw naam staat, moet u motorrijtuigenbelasting betalen. Ook als u de personenauto niet gebruikt. In deze

Nadere informatie

Verkoopvoorwaarden voor de verkoop bij inschrijving van:

Verkoopvoorwaarden voor de verkoop bij inschrijving van: Verkoopvoorwaarden voor de verkoop bij inschrijving van: De kavel gemeente Oirschot, sectie H, nummer 710 (Nieuwedijk) 1. Verkoopvoorwaarden 1. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om, indien

Nadere informatie

Klachtenregeling Slim! Educatief

Klachtenregeling Slim! Educatief Klachtenregeling Slim! Educatief Klachtenregeling Slim! Educatief 01-09-2013 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 1... 3 Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten... 3 Paragraaf 1 De contactpersoon...

Nadere informatie

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager.

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager. Het reglement In dit Reglement gebruikte begrippen hebben de hieronder aangegeven betekenis: "Stichting": De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland; "Register": Het elektronisch domeinnamenregister;

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn; hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn; hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn; Gelet op het bepaalde in: artikel 255 Gemeentewet; artikel 26 Invorderingswet 1990; hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Belastingdienst/Oost-Brabant te Oss. Datum: 2 oktober Rapportnummer: 2013/138

Rapport. Rapport over een klacht over de Belastingdienst/Oost-Brabant te Oss. Datum: 2 oktober Rapportnummer: 2013/138 Rapport Rapport over een klacht over de Belastingdienst/Oost-Brabant te Oss Datum: 2 oktober 2013 Rapportnummer: 2013/138 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst/Oost-Brabant zijn beslagvrije

Nadere informatie

Onderzoek uit eigen beweging (artikel 9:26 van de Algemene wet bestuursrecht) naar de

Onderzoek uit eigen beweging (artikel 9:26 van de Algemene wet bestuursrecht) naar de TAXATIES DOOR DOMEINEN Op waarde geschat Bevindingen 28 september 2007 Onderzoek uit eigen beweging (artikel 9:26 van de Algemene wet bestuursrecht) naar de wijze waarop Domeinen Roerende Zaken de waarde

Nadere informatie

Rapport. Onderzoek uit eigen beweging naar het verstrekken van persoonsgegevens aan derden door de Belastingdienst. Datum: 22 augustus 2011

Rapport. Onderzoek uit eigen beweging naar het verstrekken van persoonsgegevens aan derden door de Belastingdienst. Datum: 22 augustus 2011 Rapport Onderzoek uit eigen beweging naar het verstrekken van persoonsgegevens aan derden door de Belastingdienst Datum: 22 augustus 2011 Rapportnummer: 2011/257 2 Bevindingen Storten op een verkeerd rekeningnummer

Nadere informatie

Stichting Interconfessioneel (RK/PC) Voortgezet Onderwijs in het Gooi (SIVOG)

Stichting Interconfessioneel (RK/PC) Voortgezet Onderwijs in het Gooi (SIVOG) Klachtenregeling Stichting Interconfessioneel (RK/PC) Voortgezet Onderwijs in het Gooi (SIVOG) Colofon: Uitgave: S.I.V.O.G. Vastgesteld door Bestuur: d.d. 18 november 2016 Instemming GMR: d.d. 28 november

Nadere informatie

Verklaring van Deelname. In verband met deelname aan de Faillissementsveiling: Zeegaande Woonkotter RAN van Onlineveilingmeester.

Verklaring van Deelname. In verband met deelname aan de Faillissementsveiling: Zeegaande Woonkotter RAN van Onlineveilingmeester. Verklaring van Deelname In verband met deelname aan de Faillissementsveiling: Zeegaande Woonkotter RAN van Onlineveilingmeester.nl In origineel getekend en voorzien van kopie paspoort/id-kaart als hierna

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijschool Simon Timmermans.

ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijschool Simon Timmermans. ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijschool Simon Timmermans. per 1 januari 2013. Voor u ligt de algemene voorwaarden Rijschool Simon Timmermans. Deze zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan

Nadere informatie

Datum 30 oktober 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen benodigdheden voor hennepteelt door de overheid aangeboden op een veiling

Datum 30 oktober 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen benodigdheden voor hennepteelt door de overheid aangeboden op een veiling 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische

Nadere informatie

Protocol Klachtenregeling OPO IJmond, locatie O.B.S. de Molenweid

Protocol Klachtenregeling OPO IJmond, locatie O.B.S. de Molenweid Protocol Klachtenregeling OPO IJmond, locatie O.B.S. de Molenweid 1 Het bevoegd gezag: de Stichting openbaar primair onderwijs IJmond gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord

Nadere informatie

Woningzoekende: degene die zich heeft aangemeld voor een beschikbare woning van de SOR in de vrije sector.

Woningzoekende: degene die zich heeft aangemeld voor een beschikbare woning van de SOR in de vrije sector. REGLEMENT KLACHTEN- EN GESCHILLENCOMMISSIE SOR 1. Definities Huurder: een huurder van een woning of woonruimte van de SOR. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder huurder eveneens verstaan de

Nadere informatie

Onderzoek uit eigen beweging naar de wijze waarop Domeinen Roerende Zaken de waarde

Onderzoek uit eigen beweging naar de wijze waarop Domeinen Roerende Zaken de waarde TAXATIES DOOR DOMEINEN Op waarde geschat Onderzoek uit eigen beweging naar de wijze waarop Domeinen Roerende Zaken de waarde taxeert van in beslag genomen auto's, naar de uitkomsten van deze taxaties,

Nadere informatie

Een woning kopen met Koopgarant

Een woning kopen met Koopgarant Een woning kopen met Koopgarant Trivire heeft regelmatig woningen te koop. Nieuwbouwwoningen én bestaande woningen. Een deel van die woningen verkopen we met Koopgarant. Dat betekent korting op de koopprijs,

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair

Nadere informatie

U kunt met uw klachten. klachten- terecht bij een commissie. speciale commissie woningcorporaties

U kunt met uw klachten. klachten- terecht bij een commissie. speciale commissie woningcorporaties U kunt met uw klachten klachten- terecht bij een commissie speciale commissie woningcorporaties klachtencommissie woning corporaties Niet tevreden? Als u een klacht over uw corporatie heeft en u komt

Nadere informatie

Klachtenregeling Bovenschoolse directie Herzien juli 2010

Klachtenregeling Bovenschoolse directie Herzien juli 2010 De klachtenregeling bevat: Klachtenregeling Overzicht contactpersonen Sexuele intimidatie Pest protocol Algemene toelichting VBKO Artikel 14 wet PO Reglement Landelijke Klachtencommissie Procedure Landelijke

Nadere informatie

Reglement melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

Reglement melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen Reglement melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen 1 Inleiding Het onderhavige Reglement geeft aan op welke wijze Meldingen als bedoeld in de artikelen 10.40, eerste lid, en 10.38, derde

Nadere informatie

Onze dienstverlening voldoet aan de normen van het KWH-Huurlabel. Callistolaan 2 Postbus 8008 3301 CA Dordrecht T 078 633 16 00

Onze dienstverlening voldoet aan de normen van het KWH-Huurlabel. Callistolaan 2 Postbus 8008 3301 CA Dordrecht T 078 633 16 00 Nog vragen? Heeft u nog vragen? Bel ons via telefoonnummer 078 633 16 00. Of stuur een e-mail naar wonen@trivire.nl. U kunt ook langskomen. U vindt ons kantoor aan de Callistolaan 2 in Dordrecht, vlakbij

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 juli 2003 Rapportnummer: 2003/239

Rapport. Datum: 24 juli 2003 Rapportnummer: 2003/239 Rapport Datum: 24 juli 2003 Rapportnummer: 2003/239 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Dienst Domeinen Roerende Zaken, regio eenheid Bleiswijk, blijkens diens brief van 16 november 2001 slechts bereid

Nadere informatie

Klachtenregeling. Vereniging Christelijke Scholen Opsterland

Klachtenregeling. Vereniging Christelijke Scholen Opsterland Klachtenregeling Vereniging Christelijke Scholen Opsterland VCSO scholen: Cbs Betrouwen Pcbs De Paedwizer Pcbs Rehoboth Pcbs De Librije KBS De Arke Pcbs De Foarikker Cbs De Rank Pcbs De Opdracht Pcbs Votum

Nadere informatie

Reglement bezwaar en beroep Ingangsdatum en versie: 26 september 2013

Reglement bezwaar en beroep Ingangsdatum en versie: 26 september 2013 Reglement bezwaar en beroep Ingangsdatum en versie: 26 september 2013 Dit reglement, volledig genaamd Reglement Bezwaar- en Beroepsprocedures Kwaliteitsregister Tandartsen is onderhevig aan de statuten

Nadere informatie

van Gorp Malherbe notarissen

van Gorp Malherbe notarissen 54917.JH. VOORWAARDEN voor DE OPENBARE VERKOOP BIJ INSCHRIJVING Poort Van Limburg, Commerciële Ruimte 8 door de gemeente Weert BEGRIPPEN In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Verkoop bij inschrijving:

Nadere informatie

Klachtenregeling Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland

Klachtenregeling Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland te Bloemendaal; gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verkoop Domeinen Roerende Zaken 2015

Algemene Voorwaarden Verkoop Domeinen Roerende Zaken 2015 Algemene Voorwaarden Verkoop Domeinen Roerende Zaken 2015 Artikel 1. Begripsomschrijvingen De Staat: De Staat der Nederlanden (Domeinen Roerende Zaken); Bieder: De natuurlijke of rechtspersoon die op de

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden DP Nederland B.V. DP Nederland B.V.:

Algemene Verkoopvoorwaarden DP Nederland B.V. DP Nederland B.V.: Algemene Verkoopvoorwaarden DP Nederland B.V. DP Nederland B.V. Vestigingsadres: Biezenmortelsestraat 2, 5074 PD, BIEZENMORTEL (NEDERLAND) E-mailadres: automaticgrooming@gmail.com KvK-nummer: 58446893

Nadere informatie

Rapport. Datum: 17 september 1999 Rapportnummer: 1999/404

Rapport. Datum: 17 september 1999 Rapportnummer: 1999/404 Rapport Datum: 17 september 1999 Rapportnummer: 1999/404 2 Klacht Op 13 juli 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw B. te Harlingen, met een klacht over een gedraging van de

Nadere informatie

Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland

Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland April 2017 Mr. P. Homan Belastingadviseur E-mail: p.homan@edo.nl Internet: www.edo.nl Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland Bij de aankoop van een vakantiewoning in Nederland komt een aantal

Nadere informatie

Klachtenreglement Work-Sjop

Klachtenreglement Work-Sjop Klachtenreglement Work-Sjop 1. Begripsbepaling In deze regeling wordt verstaan onder: a. Work-Sjop: een erkend rechtspersoon, die tot doel heeft diensten te verlenen die kunnen worden aangemerkt als persoonlijke

Nadere informatie

Beleidsregels kwijtschelding gemeentelijke belastingen. 1. Op het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid is artikel 26 (zijnde de artikelen 26.

Beleidsregels kwijtschelding gemeentelijke belastingen. 1. Op het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid is artikel 26 (zijnde de artikelen 26. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Twenterand. Nr. 121442 5 september 2016 Beleidsregels kwijtschelding gemeentelijke belastingen I. Algemeen Toepassing Leidraad Invordering 1. Op het gemeentelijk

Nadere informatie

Rapport. Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/252

Rapport. Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/252 Rapport Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/252 2 Klacht Op 8 maart 2000 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw M. te Rotterdam, met een klacht over een gedraging van de Belastingdienst/Douane,

Nadere informatie

Klachtenregeling ENMS. 2 Begripsbepalingen. 3 Behandeling van de klachten. Het bevoegd gezag,

Klachtenregeling ENMS. 2 Begripsbepalingen. 3 Behandeling van de klachten. Het bevoegd gezag, Klachtenregeling ENMS Het bevoegd gezag, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT HET DAGELIJKS BESTUUR VAN HET WATERSCHAP NOORDERZIJLVEST

ONTWERPBESLUIT HET DAGELIJKS BESTUUR VAN HET WATERSCHAP NOORDERZIJLVEST Groningen, Nummer 15-23376 ONTWERPBESLUIT HET DAGELIJKS BESTUUR VAN HET WATERSCHAP NOORDERZIJLVEST Beslist bij dit besluit op de aanvraag van de vergunningaanvraag van TenneT TSO B.V. te Arnhem 1. Aanhef

Nadere informatie

2.17. Innovatiekosten

2.17. Innovatiekosten 2.17. Innovatiekosten Om innovatie te stimuleren, bestaat er een belangrijke fiscale faciliteit, de WBSO (Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk). De WBSO is een fiscale korting die u mag verrekenen

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

Klachtenregeling. onderwijs

Klachtenregeling. onderwijs Klachtenregeling onderwijs maart 2013 Klachtenregeling Stellingwerf College Inhoud Hoofdstuk 1: begripsbepalingen Algemeen Artikel 1 Hoofdstuk 2: behandeling van de klachten Artikel 2: aanstelling en taken

Nadere informatie

Informatieverstrekking over Leerplichtwet schiet tekort Gemeente Amsterdam Stadsdeel Amsterdam-Noord

Informatieverstrekking over Leerplichtwet schiet tekort Gemeente Amsterdam Stadsdeel Amsterdam-Noord Rapport Gemeentelijke Ombudsman Informatieverstrekking over Leerplichtwet schiet tekort Gemeente Amsterdam Stadsdeel Amsterdam-Noord 11 mei 2010 RA0938492 Samenvatting Een vader, die het ouderschap met

Nadere informatie

Volgens het overgangrecht blijven de huidige regels gelden als voor de datum van inwerkingtreding de executie is aangezegd

Volgens het overgangrecht blijven de huidige regels gelden als voor de datum van inwerkingtreding de executie is aangezegd Wetsvoorstel 33484 inzake executieveilingen goedgekeurd De Eerste Kamer heeft recentelijk ingestemd met het wetsvoorstel 33484 tot verbetering van de executieveilingen van onroerende zaken. Hierdoor zullen

Nadere informatie

Klachtenregeling. Pagina 1 van 6. De Basis Heerenveen donderdag 17 juni 2010

Klachtenregeling. Pagina 1 van 6. De Basis Heerenveen donderdag 17 juni 2010 Klachtenregeling De Basis Heerenveen donderdag 17 juni 2010 Oorspronkelijk document: P:\01 De Basis 2009\01 Organisatie\02 Raad van Toezicht\03 handboeken van bestuur\interne organisatie\ Klachtenregeling

Nadere informatie

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs 1600 Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs Artikel 1 1. In dit reglement wordt verstaan onder betrokkene: een lid van het personeel, een lid van

Nadere informatie

Ashram College Klachtenregeling

Ashram College Klachtenregeling Ashram College Klachtenregeling Klachtenregeling van de Katholieke Stichting Ashram College Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs De inwerkingtreding van de Kwaliteitswet per 1 augustus

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON

PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Tarab instituut Nederland

Algemene voorwaarden Tarab instituut Nederland Algemene voorwaarden Tarab instituut Nederland 1. Ethische Code Opleidingen en workshops worden gegeven conform de Ethische Code van het Tarab Instituut International. Deelnemers kunnen altijd vooraf,

Nadere informatie

Verkoop inboedel WZC Yserheem

Verkoop inboedel WZC Yserheem OCMW Diksmuide Bezoekadres : Administratief Centrum, Ijzerheemplein 4, 8600 Diksmuide Tel. 051/55.01.40 E-mail anniek.durnez@ocmw.diksmuide.be Internet www.ocmw-diksmuide.be Correspondentieadres : AC,

Nadere informatie

Bijlage 2: Klachtenregeling

Bijlage 2: Klachtenregeling Bijlage 2: Klachtenregeling KLACHTENREGELING DRIESTAR COLLEGE Het bevoegd gezag, de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Reformatorische grondslag "De Driestar" te Gouda, gelet op de bepalingen

Nadere informatie

GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN. Nr. 208/86 10 april 1987

GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN. Nr. 208/86 10 april 1987 GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN BELASTINGKAMER UITSPRAAK Nr. 208/86 10 april 1987 Uitspraak (na verwijzing door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 29 januari 1986, nr. 23.254) van bet Gerechtshof te

Nadere informatie

Rapport. Datum: 22 mei 2002 Rapportnummer: 2002/160

Rapport. Datum: 22 mei 2002 Rapportnummer: 2002/160 Rapport Datum: 22 mei 2002 Rapportnummer: 2002/160 2 Klacht De Belastingdienst/Ondernemingen Eindhoven heeft op 25 september 2000 (bodem) beslag gelegd op roerende zaken van X. Deze zaken zijn op 25 oktober

Nadere informatie

4édMP BERNHEZE MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT. Let op! Lever uw formulier zo vroeg mogelijk in!!!! 1. Naam van de aanvrager/organisator

4édMP BERNHEZE MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT. Let op! Lever uw formulier zo vroeg mogelijk in!!!! 1. Naam van de aanvrager/organisator ~c 4édMP BERNHEZE 111ç. 111 MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT Artikel 2.24, 2.25 van de Algemeen plaatselijke verordening Bernheze (APV) Artikel 35 van de Drank- en Horecawet Let op! Lever uw formulier

Nadere informatie

RAPPORT 2005/320, NATIONALE OMBUDSMAN, 21 OKTOBER 2005

RAPPORT 2005/320, NATIONALE OMBUDSMAN, 21 OKTOBER 2005 RAPPORT 2005/320, NATIONALE OMBUDSMAN, 21 OKTOBER 2005 Samenvatting Klacht Beoordeling Conclusie Aanbeveling Onderzoek Bevindingen Achtergrond SAMENVATTING Verzoeker klaagde erover dat het LBIO hem niet

Nadere informatie

TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 34 628 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Invorderingswet 1990 en enkele andere wetten in verband met een vereenvoudiging van de beslagvrije voet (Wet vereenvoudiging beslagvrije

Nadere informatie