Brochure beoordeling modelovereenkomsten en reglementen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brochure beoordeling modelovereenkomsten en reglementen"

Transcriptie

1 Brochure beoordeling modelovereenkomsten en reglementen Maart 2009

2

3 Inhoud Inhoud 3 Vooraf 4 1. Beoordeling door de Nederlandse Zorgautoriteit Taken Toetsingskader Procedure beoordeling 1.4 Handhaving Richtlijnen aanleveren modelovereenkomsten/reglementen Nieuwe procedure polisjaar Voorwas Hoofdwas Aanlevering modelovereenkomsten/reglementen Aanlevering van aanpassingen op advies NZa/CVZ Aanlevering definitieve versies na voorlopige goedkeuring Intrekken bestaande modelovereenkomsten/reglementen Wijziging naam zorgverzekeraar/risicodrager Afmelding zorgverzekeraar Bijlage: Verkort overzicht richtlijnen 13 3

4 Vooraf Op 1 januari 2006 is de Zorgverzekeringswet (Zvw) in werking getreden. Onder de Zvw moeten zorgverzekeraars met verzekerden zorgverzekeringen sluiten op basis van zogenaamde modelovereenkomsten. Een modelovereenkomst is een model van een zorgverzekering. Hierin staan de rechten en plichten die de verzekerde en zorgverzekeraar ten opzichte van elkaar hebben als een overeenkomst volgens dat model wordt gesloten. De meeste zorgverzekeraars kiezen er voor om naast de modelovereenkomst aparte reglementen op te stellen voor hulpmiddelen en/of farmaceutische zorg. Ook kan een zorgverzekeraar andere reglementen opstellen, bijvoorbeeld een restitutiereglement. Deze door de zorgverzekeraar opgestelde reglementen zijn een nadere uitwerking van de modelovereenkomst en moeten een basis hebben in de modelovereenkomst. De reglementen maken vervolgens onlosmakelijk deel uit van die modelovereenkomst. De Zvw (artikel 25) verplicht een zorgverzekeraar het voornemen om zorgverzekeringen aan te bieden en uit te voeren eerst te melden bij de NZa. Bij deze melding moet de zorgverzekeraar de modelovereenkomsten en bijbehorende reglementen overleggen volgens welke hij zorgverzekeringen wenst aan te bieden. Daarnaast verplicht de Zvw de zorgverzekeraars nieuwe modelovereenkomsten en/of reglementen en wijzigingen in bestaande modelovereenkomsten en/of reglementen vooraf te melden bij de NZa. Als een zorgverzekeraar geen zorgverzekeringen meer wenst aan te bieden of uit te voeren, verplicht de Zvw (artikel 30) de zorgverzekeraar het voornemen hiertoe te melden aan de NZa met vermelding vanaf welke dag hij geen zorgverzekeringen meer zal uitvoeren. De NZa beoordeelt of de modelovereenkomsten en bijbehorende reglementen voldoen aan de bij of krachtens de Zvw gestelde eisen. Bij de beoordeling betrekt de NZa het advies van het College voor zorgverzekeringen (CVZ) over de bepalingen waarin het gaat om de vertaling van de functiegerichte aanspraken in de Zvw naar de verzekerde prestaties. Deze brochure is bedoeld om de aanlevering van modelovereenkomsten en reglementen door zorgverzekeraars aan de NZa, met het oog op een snelle service aan de zorgverzekeraars, verder te structureren en standaardiseren. Hoofdstuk 1 van deze brochure beschrijft welke taken de NZa heeft in de beoordeling van de modelovereenkomsten en reglementen en welke procedure de NZa daarbij hanteert. In hoofdstuk 2 staat hoe zorgverzekeraars modelovereenkomsten en reglementen moeten aanleveren aan de NZa. 4

5 1. Beoordeling door de Nederlandse Zorgautoriteit 1.1 Taken De NZa houdt toezicht op de rechtmatige uitvoering door de zorgverzekeraars van hetgeen bij of krachtens de Zvw is geregeld (artikel 16 sub b Wmg). Onder het toezicht op de rechtmatige uitvoering van de Zvw behoort onder andere de beoordeling van de modelovereenkomsten. De NZa moet voor iedere modelovereenkomst en elk reglement vaststellen of het voldoet aan de bij of krachtens de Zvw gestelde eisen. Ook is bepaald (artikel 26 lid 3 Zvw) dat de NZa een afschrift van de ontvangen melding en bijgevoegde modelovereenkomsten en reglementen doorzendt naar het CVZ. Voor het CVZ is dit van belang voor het toekennen van een vereveningsbijdrage aan de zorgverzekeraars. Dat mag pas als deze aan de verplichtingen uit artikel 25 Zvw (een zorgverzekeraar moet het voornemen om zorgverzekeringen aan te bieden en uit te voeren eerst melden bij de NZa) hebben voldaan. Ten slotte is bepaald (artikel 40 lid 4 Wmg) dat de NZa informatie bekend maakt over de zorgverzekeraars, als anderen dat in haar ogen niet in voldoende mate doen. De NZa let daarbij op twee hoofdonderdelen: het publiceren van kernelementen uit de modelovereenkomsten van de zorgverzekeraars én het publiceren van de dienstverlening van de zorgverzekeraars aan verzekerden als de verzekering eenmaal is gesloten. 1.2 Toetsingskader Voor de beoordeling van de modelovereenkomsten en reglementen heeft de NZa een toetsingskader 1 ontwikkeld. Dit toetsingskader stelt de Raad van Bestuur van de NZa vast. De toetspunten in het toetsingskader zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de artikelen uit hoofdstuk 2 en 3 van de Zvw, hoofdstuk 2 van het Besluit Zorgverzekering (Bzv) en de Regeling zorgverzekering (Rzv). De modelovereenkomst wordt onder andere beoordeeld op de bepalingen over het werkgebied, het begin en einde van de verzekering, de premiegrondslag, het eigen risico, de eigen betalingen, NHT-clausule 2, buitenlandbepaling en de vertaling van de functiegerichte aanspraken van de Zvw, Bzv en Rzv naar de verzekerde prestaties in de modelovereenkomst en bijbehorende reglementen. 1 Het toetsingskader voor de beoordeling van de modelovereenkomsten en reglementen vindt u terug op onze internetsite ) 2 Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. 5

6 1.3 Procedure beoordeling De zorgverzekeraars die de Zvw willen uitvoeren, moeten dit vooraf aan de NZa melden en daarbij de modelovereenkomsten en reglementen overleggen die zij willen aanbieden. Voor de beoordeling van de modelovereenkomsten is de NZa gehouden aan de in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) genoemde termijn van acht weken. De termijn gaat in op de dag waarop alle voor de beoordeling benodigde gegevens (zie hoofdstuk 2) door de NZa zijn ontvangen. De zorgverzekeraar ontvangt van de NZa een ontvangstbevestiging met daarin het registratienummer van de modelovereenkomst en bijbehorende reglementen. Ook staan in deze ontvangstbevestiging de contactpersonen bij de NZa. De NZa zendt gelijktijdig afschriften van de ontvangen modelovereenkomst en reglementen naar het CVZ. Hierin verzoekt de NZa het CVZ advies te geven over de juiste en volledige vertaling van de functiegerichte aanspraken van de Zvw, Bzv en Rzv naar de verzekerde prestaties in de modelovereenkomst en reglementen. Na de beoordeling ontvangt de zorgverzekeraar een beschikking waarin staat of de voorgelegde modelovereenkomst en reglementen al dan niet een zorgverzekering is als bedoeld in de Zvw. 1.4 Handhaving De NZa kan een verzekeraar die de zorgverzekeringsmarkt betreedt zonder daarvan melding te hebben gedaan of zijn modelovereenkomsten te hebben voorgelegd, een aanwijzing geven of een last onder dwangsom opleggen. Ook kan de NZa een bestuurlijke boete opleggen. Bovendien loopt de zorgverzekeraar het risico dat hij geen vereveningsbijdrage van het CVZ ontvangt op grond van artikel 32 lid 1 Zvw. Daarbij maakt het niet uit of een op grond van de betreffende modelovereenkomst gesloten verzekering nu wel of niet een zorgverzekering is als bedoeld in de Zvw. Door een last onder dwangsom kan de NZa er voor zorgen dat de verzekeraar de melding alsnog doet en de modelovereenkomsten alsnog voorlegt en laat beoordelen. Een zorgverzekeraar is overigens niet verplicht het oordeel van de NZa over de modelovereenkomst af te wachten. Hij kan direct na de melding en de overlegging van zijn modelovereenkomsten en bijbehorende reglementen de markt betreden. Als de NZa echter tot de conclusie komt dat een of meer modelovereenkomsten geen zorgverzekering in de zin van de Zvw zijn, loopt de zorgverzekeraar een risico. Hij loopt het risico dat hij schadeplichtig wordt ten opzichte van de betreffende verzekerden en dat hij voor de betreffende verzekeringen geen vereveningsbijdrage krijgt. Een zorgverzekeraar kan besluiten geen zorgverzekeringen meer aan te bieden of uit te voeren. Dit voornemen moet de zorgverzekeraar schriftelijk melden bij de NZa (artikel 30 lid 1 Zvw). Een verzekeraar die dit niet doet, kan te maken krijgen met forse terugvorderingen van ten onrechte betaalde vereveningsbijdragen. Als een zorgverzekeraar niet of te laat melding doet van het voornemen geen zorgverzekeringen meer aan te bieden of uit te voeren, kan de NZa de zorgverzekeraar een aanwijzing geven of een last onder dwangsom opleggen. Ook kan de NZa een bestuurlijke boete opleggen. 6

7 2. Richtlijnen aanleveren modelovereenkomsten/reglementen Sinds 2006 moeten zorgverzekeraars modelovereenkomsten en reglementen opstellen. Zorgverzekeraars kunnen de goedgekeurde modelovereenkomsten en reglementen voor een volgend polisjaar wijzigen. Ook kunnen zorgverzekeraars geheel nieuwe modelovereenkomsten en/of reglementen ontwikkelen of op de markt gebrachte modelovereenkomsten intrekken. In de Zvw zijn geen eisen gesteld aan de aanlevering van modelovereenkomsten en reglementen aan de NZa. Om de doorloopsnelheid te bevorderen en het project beheersbaar te houden, heeft de NZa wel de volgende richtlijnen opgesteld. 2.1 Nieuwe procedure polisjaar 2010 Voor nieuwe modelovereenkomsten en wijzigingen op eigen initiatief van de zorgverzekeraar in (al goedgekeurde) modelovereenkomsten introduceert de NZa vanaf polisjaar 2010 een nieuwe procedure. Die nieuwe procedure bestaat uit wat we noemen een voorwas en een hoofdwas. De splitsing tussen de voorwas en hoofdwas is bedoeld om de druk op de aanlevering en beoordeling van de modelovereenkomsten die normaliter in het najaar plaatsvindt, te verlichten. Tot en met polisjaar 2009 was het gebruik dat de aankondiging van VWS over wijzigingen van wet- en regelgeving uiterlijk 1 juli werd gedaan. Vervolgens werden de eerste modelovereenkomsten rond 1 augustus aan de NZa aangeboden. Door zowel de vaak late wijzigingen in wet- en regelgeving als andere (beleids)wijzigingen in de modelovereenkomsten is het aantal beoordelingsrondes tot nu toe, in tegenstelling tot de verwachting, niet afgenomen. Daardoor loopt de druk vaak hoog op in de maand oktober, omdat de meeste zorgverzekeraars dan hun modelovereenkomsten moeten laten drukken. Er is dan ook besloten het modelovereenkomstenloket al eerder in het jaar te openen. Dit heeft geen zin voor de wijzigingen in wet- en regelgeving, omdat de NZa daarop geen invloed heeft, maar wel voor de vaak beleidsmatige wijzigingen die de zorgverzekeraars op eigen initiatief aanbrengen Voorwas Als een zorgverzekeraar de zorgverzekeringsmarkt voor het eerst betreedt, is sprake van een nieuwe modelovereenkomst. Ook kan een bestaande zorgverzekeraar besluiten een nieuwe modelovereenkomst te ontwikkelen. Bijvoorbeeld een zorgverzekeraar die in polisjaar X alleen een naturapolis op de markt heeft gebracht, besluit voor polisjaar Y ook een restitutiepolis of combinatiepolis op de markt te brengen. Tevens kan een zorgverzekeraar besluiten om wijzigingen aan te brengen in eerder door de NZa goedgekeurde modelovereenkomsten en/of reglementen. Gewijzigde modelovereenkomsten zijn te onderscheiden in wijzigingen als gevolg van veranderingen in wet- en regelgeving en wijzigingen op initiatief van de zorgverzekeraar. Voor nieuwe modelovereenkomsten en wijzigingen in modelovereenkomsten op eigen initiatief is het vanaf polisjaar 2010 mogelijk om deze in de eerste helft van 2009 al aan te leveren, tot 1 juli. 7

8 Dit noemen we de voorwas. In deze beoordelingsronde gelden de termijnen als genoemd in paragraaf 1.3. en de aanleverrichtlijnen als genoemd in paragraaf 2.3. Onder wijzigingen van modelovereenkomsten op eigen initiatief van de zorgverzekeraar wordt onder andere verstaan: wijziging van de aard van de polis (natura, restitutie, combinatie); mate van contractering (bijv. selectief); leesbare voorwaarden; zorginhoudelijke omschrijvingen; opzeggingsbepalingen; wanbetalersbeleid; omschrijving vergoeding niet-gecontracteerde zorg Hoofdwas Uiterlijk 1 juli kondigt VWS wijzigingen, die het volgende kalenderjaar ingaan, van wet- en regelgeving aan. Dat is echter slechts een aankondiging en nog niet de wijziging van wet- en regelgeving zelf. Gedurende de procedures die daarmee gepaard gaan, worden wijzigingsteksten vaak nog aangepast, waardoor de definitieve teksten vaak laat in het jaar bekend worden. De wijzigingen in de modelovereenkomsten als gevolg van veranderende wet- en regelgeving noemen we de hoofdwas en aanlevering van die modelovereenkomsten is mogelijk vanaf 1 augustus. Ook in deze beoordelingsronde gelden de termijnen als genoemd in paragraaf 1.3 en de aanleverrichtlijnen als genoemd in paragraaf 2.3. De nieuwe procedure schematisch weergegeven Belangrijk om te weten is dat de nieuwe procedure met de mogelijkheid van vervroegd aanleveren van modelovereenkomsten geen verplichting is voor de zorgverzekeraars, maar een verzoek. De NZa is van mening dat de mogelijkheid van eerder aanleveren faciliterend is naar de zorgverzekeraars toe en gaat er van uit dat hiermee de doorlooptijden aan het einde van het jaar worden verkort. 8

9 2.2 Aanlevering modelovereenkomsten/reglementen Iedere zorgverzekeraar is wettelijk verplicht de modelovereenkomsten te overleggen. Dit betekent dat iedere rechtspersoon, die als zodanig de zorgverzekering aanbiedt en uitvoert, een complete set (dus zowel modelovereenkomst als reglementen) aan de NZa moet aanbieden. Als dus bijvoorbeeld meerdere rechtspersonen binnen een concern deze zorgverzekering uitvoeren, moeten zij allen de set opsturen zelfs als die volstrekt gelijkluidend zijn. Als de zorgverzekeraar nieuwe of gewijzigde modelovereenkomsten (zie paragraaf 2.1) aan de NZa wil voorleggen, dan is het voor een praktische en snelle beoordeling door de NZa en het CVZ belangrijk dat: de NZa de modelovereenkomst en bijbehorende reglementen zowel schriftelijk als digitaal krijgt. De eerste versie van de modelovereenkomst en bijbehorende reglementen (1 e beoordeling) moeten schriftelijk aan de NZa worden aangeboden (NZa, t.a.v. Coördinatieteam beoordeling modelovereenkomsten, postbus 3017, 3502 GA Utrecht). De modelovereenkomsten en bijbehorende reglementen moeten ook per aan de NZa worden aangeboden. Als sprake is van een aangepaste versie dan alleen digitaal aanbieden uit de naamgeving van de digitale documenten duidelijk kan worden opgemaakt waar het om gaat: de modelovereenkomst, het reglement hulpmiddelen, reglement farmacie of eventueel andere reglementen; zorgverzekeraars de verschillende modelovereenkomsten inclusief bijbehorende reglementen apart, per rechtspersoon, aanbieden; de gewijzigde modelovereenkomsten in zijn geheel worden aangeboden met markering van de gewijzigde delen via de functie Wijzigingen bijhouden in Word-documenten. Het is dus niet de bedoeling om alleen gewijzigde fragmenten op te sturen; in de begeleidende brief en moet het volgende vermeld staan: voor een nieuwe zorgverzekeraar: de melding van het aanbieden en uitvoeren van zorgverzekeringen; voor een nieuwe modelovereenkomst: de statutaire naam van de zorgverzekeraar die de zorgverzekering gaat uitvoeren, en eventuele labels waaronder de verzekeraar de modelovereenkomst op de markt brengt; voor een gewijzigde modelovereenkomst: eventuele wijzigingen in de rechtspersoon of het label van de modelovereenkomst; de aard van de polis: natura-, restitutie- (met gecontracteerde zorg) of combinatiepolis; de naam van de contactpersoon van de zorgverzekeraar; de handelsnaam van de modelovereenkomst op de markt; welke reglementen zijn bijgevoegd. 2.3 Aanlevering van aanpassingen op advies NZa/CVZ Het kan voorkomen dat uit de beoordeling door de NZa en/of het CVZ blijkt dat bepalingen in de modelovereenkomsten en/of reglementen niet voldoen aan de in de Zvw gestelde eisen. In dat geval ontvangt de zorgverzekeraar een negatieve beschikking van de NZa. De beoordeling van de modelovereenkomsten en reglementen is met de verzending van deze beschikking afgerond. Dit betekent dat de modelovereenkomst geen zorgverzekering is als bedoeld in de Zvw. De zorgverzekeraar moet 9

10 de modelovereenkomsten en reglementen opnieuw indienen (zie daarvoor paragraaf 2.2). Op het moment dat de modelovereenkomsten en reglementen zijn ontvangen, gaat de termijn van beoordelen opnieuw van start. Als uit de beoordeling van de NZa of het CVZ blijkt dat de wijzigingen die de zorgverzekeraar in de modelovereenkomst en/of reglementen moet doorvoeren redelijk beperkt van aard zijn, neemt de beoordelaar rechtstreeks contact op met de contactpersoon van de zorgverzekeraar. Dit kan zowel telefonisch als per gebeuren. De wijzigingen die de zorgverzekeraar moet doorvoeren om aan de in de Zvw gestelde eisen te voldoen, worden dan besproken. In dat geval ontvangt de zorgverzekeraar geen negatieve beschikking, maar dan wordt de beoordeling van de modelovereenkomsten en reglementen opgeschort. De beoordelaar van de NZa verzoekt de zorgverzekeraar een aangepaste versie van de modelovereenkomst en/of reglementen in te dienen. Tot nu toe is de praktijk dat voor deze procedure wordt gekozen, met name omwille van de tijd. Na ontvangst van deze aangepaste versie hebben de NZa en het CVZ een beoordelingstermijn van acht weken minus de gebruikte termijn voor de eerste beoordeling. Stel de NZa en het CVZ hebben drie weken nodig gehad voor de eerste beoordeling, dan resteert voor de beoordeling van de aangepaste versie een termijn van vijf weken. Dit proces herhaalt zich als een derde of vierde versie nodig is. Als er echter naast de door NZa danwel CVZ gevraagde wijzigingen, ook nieuwe wijzigingen zijn aangebracht, gaat de beoordelingstermijn opnieuw lopen. Als de NZa een zorgverzekeraar verzoekt om een aangepaste versie van de modelovereenkomst en/of reglementen in te dienen, dan is het voor een praktische en snelle beoordeling belangrijk: dat de verzekeraar de aangepaste versie van de modelovereenkomst en/of reglementen uitsluitend per indient; dat in de alleen het document is bijgevoegd dat moest worden gewijzigd; om in de modelovereenkomst en/of reglementen de gewijzigde delen te markeren via de functie Wijzigingen bijhouden in Worddocumenten; de te richten aan in de duidelijk aan te geven of het om een modelovereenkomst of reglement gaat en wat het NZaregistratienummer is zoals dat in de eerdere ontvangstbevestiging stond. 2.4 Aanlevering definitieve versies na voorlopige goedkeuring Bij aangepaste versies van de modelovereenkomsten en/of reglementen kan de NZa vragen om de benodigde gegevens per aan de beoordelaar van de NZa of het CVZ te sturen. Zodra de aangepaste versie van de modelovereenkomst en/of reglementen voldoet aan de in de Zvw gestelde eisen, moet de zorgverzekeraar een complete, definitieve set van de modelovereenkomst en reglementen schriftelijk en in tweevoud indienen bij de NZa. Dit moet de versie zijn zoals de verzekeraar die ook gaat aanbieden aan de verzekerden. Bij deze definitieve versies moet de zorgverzekeraar verklaren dat de definitieve 10

11 versie van de modelovereenkomst en reglementen inhoudelijk exact hetzelfde zijn als de versie die de NZa geen aanleiding meer gaf tot opmerkingen. Daarbij is het voor een praktische en snelle beoordeling door de NZa en het CVZ belangrijk: dat de zorgverzekeraar de verschillende modelovereenkomsten inclusief bijbehorende reglementen apart, per rechtspersoon, aanbiedt; dat de NZa de modelovereenkomst en bijbehorende reglementen schriftelijk én digitaal krijgt (zie paragraaf 2.2); in de begeleidende brief en het volgende te vermelden: het registratienummer van de eerder ingezonden modelovereenkomst. Dit nummer staat in de ontvangstbevestiging die de zorgverzekeraar ontvangt na de eerste inzending van de modelovereenkomst en reglementen; de aard van de polis: natura-, restitutie- (met gecontracteerde zorg) of combinatiepolis; de handelsnaam van de modelovereenkomst op de markt; welke reglementen zijn bijgevoegd; verklaring dat de definitieve en voorlopig goedkeurde' versie van modelovereenkomsten en reglementen inhoudelijk exact hetzelfde zijn 3. Model standaard verklaring: De directie/raad van Bestuur van zorgverzekeraar x verklaart dat de bijgevoegde definitieve modelovereenkomst(en) en reglementen identiek zijn aan de versie die de NZa op xx-xx-200x geen aanleiding meer gaven tot opmerkingen. Indien de definitieve en voorlopig goedkeurde' versie van modelovereenkomsten en reglementen inhoudelijk niet exact hetzelfde zijn, verwacht de NZa dat de zorgverzekeraar deze verschillen kenbaar maakt in de aanbiedingsbrief. Als de geconstateerde verschillen leiden tot het opstellen van een erratum, dan dient de zorgverzekeraar dit erratum bij de definitieve versies te voegen. 2.5 Intrekken bestaande modelovereenkomsten/reglementen Een zorgverzekeraar kan besluiten een op de markt gebrachte modelovereenkomst geheel in te trekken. Bijvoorbeeld een zorgverzekeraar die in polisjaar X alleen een naturapolis op de markt heeft gebracht besluit in polisjaar Y alleen een restitutiepolis op de markt te brengen. Dit betekent dat de zorgverzekeraar de naturapolis intrekt. Als de zorgverzekeraar een modelovereenkomst wil intrekken, stelt de NZa de volgende richtlijnen: de verzekeraar meldt schriftelijk dat de modelovereenkomst en bijbehorende reglementen worden ingetrokken. In deze brief moet het volgende vermeld staan: het registratienummer van de ingetrokken modelovereenkomst; 3 De voorlopig goedgekeurde en de definitieve versie van de modelovereenkomsten en reglementen blijken regelmatig te verschillen. Sommige verschillen zijn zelfs van materiële invloed op de overeenkomst, zo blijkt uit vergelijking door de NZa in de afgelopen jaren. 11

12 de naam van de rechtspersoon en eventuele labels waarvoor de modelovereenkomst wordt ingetrokken; de aard van de polis: natura-, restitutie- (met gecontracteerde zorg) of combinatiepolis die de verzekeraar intrekt; per wanneer de modelovereenkomst wordt ingetrokken. 2.6 Wijziging naam zorgverzekeraar/risicodrager Door bijvoorbeeld een fusie kan de statutaire naam van een zorgverzekeraar wijzigen. Voor een goede uitvoering van het toezicht op de Zvw door de NZa en de uitkering uit het vereveningsfonds door het CVZ, is het belangrijk de NZa te informeren over deze wijziging. De wijziging kan schriftelijk worden verzonden naar het Coördinatieteam beoordeling modelovereenkomsten (zie paragraaf 2.2). 2.7 Afmelding zorgverzekeraar Een zorgverzekeraar die zijn werkzaamheden als zorgverzekeraar wil beëindigen, moet dit melden aan de NZa, onder vermelding van de dag waarop al zijn zorgverzekeringen zullen eindigen (artikel 30 Zvw). De zorgverzekeraar ontvangt van de NZa een ontvangstbevestiging. Ook zendt de NZa een afschrift van de melding aan het CVZ. 12

13 3. Bijlage: Verkort overzicht richtlijnen Par. 2.1 Nieuwe procedure polisjaar 2010 De NZa stelt de volgende richtlijnen: voorwas: nieuwe modelovereenkomsten, inclusief bijbehorende reglementen, en wijzigingen op eigen initiatief van de zorgverzekeraars aanbieden in de eerste helft van het jaar, tot 1 juli; hoofdwas: naar aanleiding van gewijzigde wet- en regelgeving gewijzigde modelovereenkomst en bijbehorende reglementen aanbieden vanaf 1 augustus; de beoordelingstermijnen gelden zoals genoemd in paragraaf 1.3; de aanleverrichtlijnen zoals genoemd in paragraaf 2.3 dienen te worden gevolgd. Par. 2.2 Aanlevering modelovereenkomsten en/of reglementen De NZa stelt de volgende richtlijnen: de NZa de modelovereenkomst en bijbehorende reglementen zowel schriftelijk als digitaal krijgt. De eerste versie van de modelovereenkomst en bijbehorende reglementen moeten schriftelijk aan de NZa worden aangeboden (NZa, t.a.v. Coördinatieteam beoordeling modelovereenkomsten, postbus 3017, 3502 GA Utrecht). De modelovereenkomsten en bijbehorende reglementen moeten ook per aan de NZa worden aangeboden. Als sprake is van een aangepaste versie dan alleen digitaal aanbieden uit de naamgeving van de digitale documenten duidelijk kan worden opgemaakt waar het om gaat: de modelovereenkomst, het reglement hulpmiddelen, reglement farmacie of eventueel andere reglementen; zorgverzekeraars de verschillende modelovereenkomsten inclusief bijbehorende reglementen apart, per rechtspersoon, aanbieden; de gewijzigde modellen in zijn geheel worden aangeboden met markering van de gewijzigde delen via de functie Wijzigingen bijhouden in Worddocumenten. Het is dus niet de bedoeling om alleen gewijzigde fragmenten op te sturen; in begeleidende brief en moet het volgende vermeld staan: nieuwe zorgverzekeraar: melding van aanbieden en uitvoeren van zorgverzekeringen; nieuwe modelovereenkomst: statutaire naam van zorgverzekeraar die zorgverzekeringen gaat uitvoeren, en eventuele labels waaronder modelovereenkomst op de markt wordt gebracht; gewijzigde modelovereenkomst: eventuele wijzigingen in rechtspersoon of label van de modelovereenkomst; eventuele wijzigingen in contactpersoon van de zorgverzekeraar; aard van de polis: natura-, restitutie- (met (deels) gecontracteerde zorg) of combinatiepolis; handelsnaam van de modelovereenkomst op de markt; welke reglementen zijn bijgevoegd. Par. 2.3 Aanlevering van aangepaste modelovereenkomsten en/of reglementen op advies NZa/CVZ De NZa stelt de volgende richtlijnen: aangepaste versie van modelovereenkomst en/of reglementen uitsluitend per aanbieden; in alleen document bijvoegen dat moest worden gewijzigd; in modelovereenkomst en/of reglementen gewijzigde delen markeren via 13

14 wijzigingen bijhouden in Word-documenten; richten aan in duidelijk aangeven om welk document het gaat en NZaregistratienummer vermelden. Par. 2.4 Aanlevering definitieve modelovereenkomsten en reglementen na voorlopige goedkeuring De NZa stelt de volgende richtlijnen: verschillende modelovereenkomsten, inclusief bijbehorende reglementen, van de zorgverzekeraars apart, per rechtspersoon, aanbieden; modelovereenkomst en bijbehorende reglementen schriftelijk (in tweevoud) en digitaal aan de NZa aanbieden (zie 2.1); in begeleidende brief en moet het volgende vermeld staan: registratienummer van eerder ingezonden modelovereenkomst (zie ontvangstbevestiging); aard van de polis: natura-, restitutie- (met (deels) gecontracteerde zorg) of combinatiepolis; handelsnaam van de modelovereenkomst op de markt; welke reglementen zijn bijgevoegd; verklaring dat de definitieve en voorlopig goedkeurde versie van modelovereenkomsten en reglementen inhoudelijk exact hetzelfde zijn. Par. 2.5 Intrekken van bestaande modelovereenkomsten en/of reglementen De NZa stelt de volgende richtlijnen: verzekeraar meldt schriftelijk dat modelovereenkomst en bijbehorende reglementen worden ingetrokken. In de brief moet het volgende vermeld staan: registratienummer van de ingetrokken modelovereenkomst; naam van de rechtspersoon en eventuele labels waarvoor de modeovereenkomst wordt ingetrokken; aard van de polis: natura-, restitutie- (met (deels) gecontracteerde zorg) of combinatiepolis; per wanneer de modelovereenkomst wordt ingetrokken. Par. 2.6 Wijziging naam zorgverzekeraar/risicodrager De NZa stelt de volgende richtlijn: schriftelijke melding van de wijziging van de naam van de zorgverzekeraar/risicodrager. Par. 2.7 Afmelding zorgverzekeraar De NZa stelt de volgende richtlijn: zorgverzekeraar die zijn werkzaamheden als zorgverzekeraar wil beëindigen, moet dit schriftelijk melden aan de NZa, onder vermelding van de dag waarop al zijn zorgverzekeringen zullen zijn geëindigd. 14

Brochure aanleveren modelovereenkomsten en reglementen

Brochure aanleveren modelovereenkomsten en reglementen Brochure aanleveren modelovereenkomsten en reglementen September 2014 Inhoud Inhoud 3 Vooraf 5 1. Taken Nederlandse Zorgautoriteit 7 1.1 Taken 7 1.2 Toetsing modelovereenkomst aan de Zvw 7 1.3 Procedure

Nadere informatie

BELEIDSREGEL TH/BR-002

BELEIDSREGEL TH/BR-002 BELEIDSREGEL TH/BR-002 Beleidsregel bestuurlijk rechtsoordeel modelovereenkomsten Ingevolge artikel 25 Zorgverzekeringswet (Zvw) moet een verzekeraar die voornemens is zorgverzekeringen aan te bieden en

Nadere informatie

HOOFDMENU TOETSINGSKADER MODELOVEREENKOMSTEN. Navigatie

HOOFDMENU TOETSINGSKADER MODELOVEREENKOMSTEN. Navigatie HOOFDMENU TOETSINGSKADER MODELOVEREENKOMSTEN Navigatie 01. Naam en nummer modelovereenkomst 02. Procedurele zaken 03. Toetsing op naleving wettelijke verplichting hfst 2 Zvw 04. Toetsing op naleving wettelijke

Nadere informatie

Vergoeding niet-gecontracteerde zorg: restitutiepolis en restitutie op naturapolis: wat gaat er veranderen?

Vergoeding niet-gecontracteerde zorg: restitutiepolis en restitutie op naturapolis: wat gaat er veranderen? NvGZP Utrecht Vergoeding niet-gecontracteerde zorg: restitutiepolis en restitutie op naturapolis: wat gaat er veranderen? Janneke van den Berg-Vervest - jurist VvAA consultants in de gezondheidszorg Inleiding:

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs C te D, in deze vertegenwoordigd door E te F en G te D, in deze vertegenwoordigd door E te F Zaak : Geneeskundige zorg, preventieve bodyscan Zaaknummer : 2009.00199

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen C en E beiden te D Zaak : Farmaceutische zorg; Cialis Zaaknummer : 2009.02640 Zittingsdatum : 9 juni 2010 1/6 Geschillencommissie Zorgverzekeringen (prof.

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Slob (CU) over contant betalen bij de apotheek (2013Z00311).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Slob (CU) over contant betalen bij de apotheek (2013Z00311). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk / Acties NZa voor en tijdens de overstapperiode 2 juni 2017

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk / Acties NZa voor en tijdens de overstapperiode 2 juni 2017 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport T.a.v. mevrouw drs. E.I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B in haar hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van E tegen C te D Zaak : Hulpmiddelenzorg, brillenglazen Zaaknummer : 2010.02407 Zittingsdatum : 23 februari

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs. C te D Zaak : Hulpmiddelen, sta-op stoel Zaaknummer : ANO08.182 Zittingsdatum : 23 juli 2008 Zaak: ANO08.182 (hulpmiddelen, sta-op stoel) Geschillencommissie

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C te D Zaak : Hulpmiddelenzorg, hometrainer Zaaknummer : 2011.01009 Zittingsdatum : 23 november 2011 2011.01009, p. 1/5 Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs C te D Zaak : Hulpmiddelen, trippelstoel Zaaknummer : ANO07.233 Zittingsdatum : 7 februari 2007 Zaak ANO07.233, Hulpmiddelen, trippelstoel BINDEND ADVIES Geschillencommissie

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk 76519-HHSc/132.09. Aanwijzing publicatie sterftecijfers 9 mei 2014

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk 76519-HHSc/132.09. Aanwijzing publicatie sterftecijfers 9 mei 2014 Aangetekend Amphia Ziekenhuis Raad van Bestuur [ ] Postbus 90158 4800 RK BREDA Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, vertegenwoordigd door C te B, tegen Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. te Utrecht Zaak : Verzending brieven wanbetalersregeling Zaaknummer : 201600890 Zittingsdatum

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B versus C te D Zaak : Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, vervangen borstprothese Zaaknummer : 2008.02390 Zittingsdatum : 11 februari 2009 1/5 Zaak: 2008.02390

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : De heer A te B, vertegenwoordigd door mevrouw C te D, tegen E te F en G te H Zaak : Farmaceutische zorg, vergoeding niet-gecontracteerde zorgverlener Zaaknummer : 2012.00781

Nadere informatie

Bijlage 1 Uitgangspunten en inhoud van Zvw-pgb

Bijlage 1 Uitgangspunten en inhoud van Zvw-pgb Bijlage 1 Uitgangspunten en inhoud van Zvw-pgb Onderhandelingsresultaat overeengekomen door Per Saldo, ZN en VWS Uitgangspunten: Per 1 januari 2015 worden, indien de wijziging van het Besluit zorgverzekering

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B in deze vertegenwoordigd door E, tegen C te D Zaak : Mondzorg, botopbouw, implantaten in betande kaak Zaaknummer : 2009.01464 Zittingsdatum : 21 oktober 2009 1/6

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk 50240/ Last onder dwangsom medewerking detailcontrole 4 oktober 2013

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk 50240/ Last onder dwangsom medewerking detailcontrole 4 oktober 2013 AANGETEKEND Opvoedpoli B.V. T.a.v. het bestuur mevrouw L. Bijl Houtmankade 332 1013 RR AMSTERDAM Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit

Nederlandse Zorgautoriteit Nederlandse Zorgautoriteit Aangetekend Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Maxima Medisch Centrum t.a.v. [...] Postbus 7777 5500 MB VELDHOVEN Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 e

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen C te D Zaak : Hulpmiddelenzorg, inregelen televisie in verband met omgevingsbesturing Zaaknummer : 2011.02215 Zittingsdatum : 7 maart 2012 2011.02215, p.

Nadere informatie

[Aanvrager A] heeft ter onderbouwing van het handhavingsverzoek van 3 augustus 2016 een aantal documenten aan de NZa overlegd.

[Aanvrager A] heeft ter onderbouwing van het handhavingsverzoek van 3 augustus 2016 een aantal documenten aan de NZa overlegd. Besluit Aanleiding Op 3 augustus 2016 ontving de NZa een handhavingsverzoek van [Aanvrager A]. [Aanvrager A] is een samenwerkingsverband van zeven aanbieders van orthopedisch schoeisel. 1 In haar schrijven

Nadere informatie

Regeling meldplicht continuïteit van cruciale zorg,

Regeling meldplicht continuïteit van cruciale zorg, Regeling meldplicht continuïteit van cruciale zorg, Ingevolge artikel 62 van de Wet markordening gezondheidszorg (Wmg) kan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) regels stellen voor het verplicht melden door

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk 12D0013050. AANWIJZING EX ARTIKEL 76, EERSTE LID, WMG 25 april 2012

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk 12D0013050. AANWIJZING EX ARTIKEL 76, EERSTE LID, WMG 25 april 2012 AANGETEKEND Stichting Saffier De Residentie Groep T.a.v. het bestuur Postbus 52150 2505 CD DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES. : Hulpmiddelen, sta-opstoel Zaaknummer : ANO08.152 Zittingsdatum : 9 april 2008 1/6

ANONIEM BINDEND ADVIES. : Hulpmiddelen, sta-opstoel Zaaknummer : ANO08.152 Zittingsdatum : 9 april 2008 1/6 ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs C te D Zaak : Hulpmiddelen, sta-opstoel Zaaknummer : ANO08.152 Zittingsdatum : 9 april 2008 1/6 Zaak ANO08.152, Hulpmiddelen, sta-opstoel Geschillencommissie

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : De heer A te B, tegen C en D, beide te E Zaak : Geneeskundige zorg, besnijdenis, hoogte vergoeding Zaaknummer : 2013.00354 Zittingsdatum : 4 december 2013 2013.00354,

Nadere informatie

29982/ AANWIJZING EX ARTIKEL 76, EERSTE LID, WMG 5 februari 2013

29982/ AANWIJZING EX ARTIKEL 76, EERSTE LID, WMG 5 februari 2013 AANGETEKEND Stichting Groenhuysen T.a.v. het bestuur Postbus 1596 4700 BN ROOSENDAAL Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl

Nadere informatie

BINDEND ADVIES. Partijen : A te B, tegen C te E Zaak : Hulpmiddelenzorg, hulphond Zaaknummer : 2010.00147 Zittingsdatum : 7 juli 2010

BINDEND ADVIES. Partijen : A te B, tegen C te E Zaak : Hulpmiddelenzorg, hulphond Zaaknummer : 2010.00147 Zittingsdatum : 7 juli 2010 BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen C te E Zaak : Hulpmiddelenzorg, hulphond Zaaknummer : 2010.00147 Zittingsdatum : 7 juli 2010 1/6 Geschillencommissie Zorgverzekeringen (prof. mr. A.I.M. van Mierlo

Nadere informatie

Beleidsregel TH/BR-010. Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars en volmachten 2013

Beleidsregel TH/BR-010. Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars en volmachten 2013 Beleidsregel TH/BR-010 Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars en volmachten 2013 oktober 2013 Inhoud 1. Inleiding 8 1.1 Reikwijdte 8 1.2 Invulling van artikel 40 lid 1 tot en met 3 Wmg 9 1.3

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B versus C te D Zaak : hulpmiddelenzorg, hoortoestel Zaaknummer : ANO08.075 Zittingsdatum : 26 maart 2008 1/6 VOORLEGGER Zaak: ANO08.075 hulpmiddelenzorg, hoortoestel

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vertegenwoordigd door G te H tegen C te D en E te F Zaak : Hulpmiddelenzorg, siliconen cover beenprothese Zaaknummer : 2011.00903 Zittingsdatum : 8 februari 2012

Nadere informatie

Self assessment transparantie zorgverzekeraars

Self assessment transparantie zorgverzekeraars Self assessment transparantie zorgverzekeraars Inleiding In dit document treft u het self assessment transparantie aan. Met dit self assessment kunt u als ziektekostenverzekeraar nagaan of u voldoet aan

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vertegenwoordigd door E tegen C te D Zaak : Turkije, geneeskundige zorg, verwijzing huisarts Zaaknummer : 2010.00281 Zittingsdatum : 11 augustus 2010 1/7 Geschillencommissie

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen C en D, beide te E Zaak : Fysiotherapie, proliferatieve myositis Zaaknummer : 2011.02896 Zittingsdatum : 15 augustus 2012 2011.02896, p. 1/7 Geschillencommissie

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C en E beide te D Zaak : Onterechte beëindiging zorgverzekering, terugvordering premie Zaaknummer : 2009.00563 Zittingsdatum : 27 januari 2010 1/6 Geschillencommissie

Nadere informatie

Beleidsregel TH/BR-003. Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars en volmachten 2011

Beleidsregel TH/BR-003. Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars en volmachten 2011 Beleidsregel TH/BR-003 Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars en volmachten 2011 oktober 2011 Inhoud Vooraf 5 1. Inleiding 7 1.1 Reikwijdte 7 1.2 Invulling aan artikel 40 lid 1 tot en met 3 Wmg

Nadere informatie

Beleidsregel TH/BR-007. Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars en volmachten 2012

Beleidsregel TH/BR-007. Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars en volmachten 2012 Beleidsregel TH/BR-007 Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars en volmachten 2012 december 2012 Inhoud 1. Inleiding 7 1.1 Reikwijdte 7 1.2 Invulling aan artikel 40 lid 1 tot en met 3 Wmg 8 1.3

Nadere informatie

ANONIEM Bindend advies

ANONIEM Bindend advies ANONIEM Bindend advies Partijen : A te B vs C te D Zaak : Hulpmiddelenzorg, wijziging prothesemaker Zaaknummer : ANO07.369 Zittingsdatum : 21 november 2007 1/6 BINDEND ADVIES Zaak: ANO07.369 (Hulpmiddelenzorg,

Nadere informatie

Richtsnoer Informatieverstrekking door ziektekostenverzekeraars

Richtsnoer Informatieverstrekking door ziektekostenverzekeraars Richtsnoer Informatieverstrekking door ziektekostenverzekeraars 26015804 1 Inleiding Op 1 januari 2006 is de Zorgverzekeringswet (Zvw) van kracht geworden. De Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) treedt

Nadere informatie

De rol van de NZa bij zorginkoop

De rol van de NZa bij zorginkoop De rol van de NZa bij zorginkoop Toezicht in het belang van de consument Henk van Vliet Raadadviseur NZa De zorgdriehoek NZa is marktmeester in de zorg Missie: De NZa maakt en bewaakt goed werkende zorgmarkten.

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk l 129240/186658. Uw verzoek tot ingrijpen in de markt voor diabeteshulpmiddelen 1 juli 2015

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk l 129240/186658. Uw verzoek tot ingrijpen in de markt voor diabeteshulpmiddelen 1 juli 2015 Diabetesvereniging Nederland T.a.v. Postbus 470 3830 AM LEUSDEN Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C en E beide te D Zaak : Slenderen Zaaknummer : 2009.01692 Zittingsdatum : 13 januari 2010 1/6 Geschillencommissie Zorgverzekeringen (prof. mr. A.I.M. van

Nadere informatie

OVEREENKOMST NZa en DBC-Onderhoud inzake DIS (uitwerking artikel 7.9 convenant NZa, CVZ en DBC-Onderhoud)

OVEREENKOMST NZa en DBC-Onderhoud inzake DIS (uitwerking artikel 7.9 convenant NZa, CVZ en DBC-Onderhoud) OVEREENKOMST NZa en DBC-Onderhoud inzake DIS (uitwerking artikel 7.9 convenant NZa, CVZ en DBC-Onderhoud) Partijen: de rechtspersoon naar publiekrecht Nederlandse Zorgautoriteit, gevestigd te Utrecht,

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C te D Zaak : Hulpmiddelen, matras Zaaknummer : 2009.01661 Zittingsdatum : 10 februari 2010 1/6 Geschillencommissie Zorgverzekeringen (prof. mr. A.I.M. van

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : Mevrouw A te B, tegen C te D, vertegenwoordigd door E te F Zaak : Geneeskundige zorg, geestelijke gezondheidszorg, Europsyche Zaaknummer : 201301986 Zittingsdatum : 5

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk 12D AANWIJZING EX ARTIKEL 76, EERSTE LID, WMG 25 april 2012

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk 12D AANWIJZING EX ARTIKEL 76, EERSTE LID, WMG 25 april 2012 AANGETEKEND CZ zorgkantoor B.V. Zorgkantoor Haaglanden T.a.v. het bestuur Postbus 90152 5000 LD TILBURG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl

Nadere informatie

Richtsnoer. Informatieverstrekking Ziektekostenverzekeraars en volmachten 2010

Richtsnoer. Informatieverstrekking Ziektekostenverzekeraars en volmachten 2010 Richtsnoer Informatieverstrekking Ziektekostenverzekeraars en volmachten 2010 oktober 2010 Inhoud Vooraf 5 1. Inleiding 7 1.1 Invulling aan artikel 40 lid 1 tot en met 3 Wmg 8 1.2 Beoordeling modelovereenkomsten

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs C te D Zaak : hulpmiddelen, hoog-laag bed Zaaknummer : ANO08.146 Zittingsdatum : 11 juni 2008 1/5 Zaak: ANO08.146 (hulpmiddelen, hoog-laag bed) Geschillencommissie

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C te D Zaak : Hulpmiddelenzorg; steunzolen Zaaknummer : 2008.02309 Zittingsdatum : 6 mei 2009 1/6 Zaak: 2008.02309 (hulpmiddelenzorg; steunzolen) Geschillencommissie

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, vertegenwoordigd door C, tegen D en E, beide te F Zaak : Hulpmiddelenzorg, sta-op-stoel met draaiplateau Zaaknummer : 2010.00572 Zittingsdatum : 1 december 2010

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, vertegenwoordigd door C te D, tegen E en F, beide te G Zaak : Beëindiging Verdragspolis, ingangsdatum zorgverzekering Zaaknummer : 2012.01132 Zittingsdatum : 25

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op Wlz-uitvoerders als bedoeld in artikel 1, sub e, van de Wmg.

Deze regeling is van toepassing op Wlz-uitvoerders als bedoeld in artikel 1, sub e, van de Wmg. REGELING Controle en Administratie Wlz-uitvoerders Gelet op artikel 31, sub a, artikel 31, sub c, en artikel 36, derde lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs C te D. Zaak Zaaknummer : 2008.00832 Zittingsdatum : 5 november 2008 : Telefoonkosten en verblijf en verzorging tijdens opname in Dominicaanse Republiek 1/5

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, in deze vertegenwoordigd door C te D vs E te F Zaak : Geneeskundige zorg, medisch specialistische zorg, MoM heupprothese, buitenland Zaaknummer : ANO07.202 Zittingsdatum

Nadere informatie

Informatie Klachtenregeling

Informatie Klachtenregeling Informatie Klachtenregeling KR2014 Toelichting Klachtenregeling Heeft u een klacht? OOM Verzekeringen wil graag dat u tevreden bent. Heeft u toch een klacht, dan vragen wij u om dit aan ons te laten weten.

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, in haar hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van haar minderjarige dochter vs. C te D Zaak : geneesmiddelen (Melatonine) Zaaknummer : ANO06.88 Zittingsdatum

Nadere informatie

BINDEND ADVIES , p. 1/6

BINDEND ADVIES , p. 1/6 BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen C en D, beide te E Zaak : Farmaceutische zorg, dimethylfumaraat, psoriasis Zaaknummer : 2010.02142 Zittingsdatum : 6 juli 2011 2010.02142, p. 1/6 Geschillencommissie

Nadere informatie

Regeling Transitie huisartsenlaboratoria en zelfstandige trombosediensten Kenmerk NR/CU-243

Regeling Transitie huisartsenlaboratoria en zelfstandige trombosediensten Kenmerk NR/CU-243 NADERE REGEL Regeling Transitie huisartsenlaboratoria en zelfstandige trombosediensten Op grond van artikel 62 jo. 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C en E te D Zaak : Premie, premieachterstand: 2-maandsaanbod, aanmelding CVZ, opzegging eind 2006 Zaaknummer : 2010.00829 Zittingsdatum : 27 oktober 2010

Nadere informatie

29982/ AANWIJZING EX ARTIKEL 76, EERSTE LID, WMG 5 februari 2013

29982/ AANWIJZING EX ARTIKEL 76, EERSTE LID, WMG 5 februari 2013 AANGETEKEND AGIS Ziektekostenverzekeringen N.V. Zorgkantoor Amsterdam t.a.v. het bestuur Van Asch van Wijckstraat 55 3811 LP AMERSFOORT Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-7073

BELEIDSREGEL BR/CU-7073 BELEIDSREGEL Stoppen-met-rokenprogramma Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk E. Langeveld RA

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk E. Langeveld RA ZN Zorgverzekeraars Zvw Externe accountants van de zorgverzekeraars VWS CVZ Moeder Teresalaan 1 3527 WB Utrecht Postbus 317 352 GA Utrecht T 3 296 81 11 F 3 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C en E beide te D Zaak : Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, bovenooglidcorrectie Zaaknummer : 2010.01186 Zittingsdatum : 5 januari 2011 1/6 Geschillencommissie

Nadere informatie

U heeft namens Dermatologisch Centrum Wetering (DCW) een klacht ingediend bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tegen zorgverzekeraar Menzis U.A.

U heeft namens Dermatologisch Centrum Wetering (DCW) een klacht ingediend bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tegen zorgverzekeraar Menzis U.A. Dermatologisch Centrum Wetering T.a.v. mevrouw dr. R. Krijnen Nieuwe Weteringstraat 11 1017 ZX AMSTERDAM Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl

Nadere informatie

Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen

Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen Bijlage 10 bij circulaire Care/Wlz/15/14c REGELING Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen 2016 : 0161964/0224061 Ingevolge de artikelen 62 en 68 van de Wet

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs C te D Zaak : Hulpmiddelen, MOTOmed Zaaknummer : ANO06.65 Zittingsdatum : 1 november 2006 1 / 5 Zaak: ANO06.65, hulpmiddelen, MOTOmed Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C te D Zaak : Hulpmiddelenzorg, hulphond Zaaknummer : 2011.01864 Zittingsdatum : 7 december 2011 2011.01864, p. 1/7 Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen C te D Zaak : Ziekenvervoer, zittend ziekenvervoer, hardheidsclausule Zaaknummer : 2009.02198 Zittingsdatum : 26 mei 2010 1/6 Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vertegenwoordigd door F te G, tegen C en E te D Zaak : Hulpmiddelen, inrichtingselementen, aangepaste stoel Zaaknummer : 2010.02137 Zittingsdatum : 2 februari 2011

Nadere informatie

Beoordeling Modelovereenkomsten Nieuwsbrief nr. 3 polisjaar 2008

Beoordeling Modelovereenkomsten Nieuwsbrief nr. 3 polisjaar 2008 Datum: 13 september 2007 Inhoud nieuwsbrief: Artikel 940 lid 4 Boek 7 BW Verplicht en vrijwillig eigen risico in modelovereenkomst Vergoeding bij niet-gecontracteerde zorg Geïndexeerde eigen bijdrage 2008

Nadere informatie

ANONIEM ADVIES. : A te B vs. C te D : Hulpmiddelenzorg, siliconen armprothese Zaaknummer : 2008.00746 Zittingsdatum : 27 augustus 2008

ANONIEM ADVIES. : A te B vs. C te D : Hulpmiddelenzorg, siliconen armprothese Zaaknummer : 2008.00746 Zittingsdatum : 27 augustus 2008 ANONIEM ADVIES Partijen : A te B vs. C te D Zaak : Hulpmiddelenzorg, siliconen armprothese Zaaknummer : 2008.00746 Zittingsdatum : 27 augustus 2008 1/6 BINDEND ADVIES Zaak: 2008.00746 (Hulpmiddelenzorg,

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : De heer A te B, vertegenwoordigd door de heer C te D, tegen E en F, beide te G Zaak : Farmaceutische zorg, eigen bijdrage Otrivelle Zaaknummer : 2012.00761 Zittingsdatum

Nadere informatie

Ult ons onderzoek blijkt dat niet alle zorgverzekeraars daaraan voldeden.

Ult ons onderzoek blijkt dat niet alle zorgverzekeraars daaraan voldeden. Ult ons onderzoek blijkt dat niet alle zorgverzekeraars daaraan voldeden. Daar zljn ze op aangesproken, waarna de overzlchten alsnog werden geplaatst. Ondanks de regeling, is de informatie over vergelijkbare

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C en E beide te D Zaak : Geneeskundige zorg; refractiechirurgie; ooglaserbehandeling Zaaknummer : 2011.01500 Zittingsdatum : 9 november 2011 2011.01500, p.

Nadere informatie

Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen CA-NR-1653 132215/0187436

Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen CA-NR-1653 132215/0187436 Bijlage 25 bij circulaire Care/Wlz/15/07c REGELING Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen : Ingevolge artikel 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C en E te D Zaak : Hulpmiddelenzorg; ClearNote Laptop Reader en Toshiba Tecra A9-129 laptop Zaaknummer : 2009.00298 Zittingsdatum : 26 mei 2010 1/8 Geschillencommissie

Nadere informatie

Vergelijkingssites voor zorgverzekeringen. Tweede onderzoek naar kwaliteit van vergelijkingssites voor zorgverzekeringen op het internet

Vergelijkingssites voor zorgverzekeringen. Tweede onderzoek naar kwaliteit van vergelijkingssites voor zorgverzekeringen op het internet Vergelijkingssites voor zorgverzekeringen Tweede onderzoek naar kwaliteit van vergelijkingssites voor zorgverzekeringen op het internet december 2008 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs C te D Zaak : Hulpmiddelen, Tempur antidecubitismatras Zaaknummer : ANO06.84 Zittingsdatum : 18 oktober 2006 Zaak: ANO06.84, Hulpmiddelen; anti-decubitismatras

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C te D Zaak : EU/EER, geneeskundige zorg, IVF met eiceldonatie, leeftijd wensmoeder, indicatie Zaaknummer : 2010.01458 Zittingsdatum : 11 mei 2011 1/6 Geschillencommissie

Nadere informatie

Beleidsregel TH/BR-015. Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars en volmachten 2014

Beleidsregel TH/BR-015. Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars en volmachten 2014 Beleidsregel TH/BR-015 Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars en volmachten 2014 september 2014 Inhoud 1. Inleiding 7 1.1 Doel beleidsregel 7 1.2 Reikwijdte 7 1.3 Invulling van artikel 40 lid

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vertegenwoordigd door F te G tegen C en E beide te D Zaak : Geneeskundige zorg, ziekenhuisverplaatste zorg, verpleging, hulpmiddelen, farmaceutische zorg, aanmelding

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, vertegenwoordigd door F te G, tegen C en E beide te D Zaak : Alternatieve geneeswijzen, anorexia nervosa Zaaknummer : 2009.00434 Zittingsdatum : 23 juni 2010 1/7

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs C te D Zaak : Geneeskundige zorg buitenland, heupoperatie m.b.v. MOM-prothese Zaaknummer : 2008.00774 Zittingsdatum : 19 november 2008 1/7 Zaak: 2008.00774,

Nadere informatie

Aanvraag MRI door een huisarts in de Zorgverzekeringswet

Aanvraag MRI door een huisarts in de Zorgverzekeringswet Onderwerp: Samenvatting: Aanvraag voor een MRI door een huisarts in voorgeschreven situaties is zorg zoals huisartsen plegen te bieden Indien een MRI wordt aangevraagd door een huisarts voor indicaties

Nadere informatie

1. Definities (Verzekeraars hebben de mogelijkheid in aanvulling hierop extra definities op te nemen. Onderstaande definities zijn uniform)

1. Definities (Verzekeraars hebben de mogelijkheid in aanvulling hierop extra definities op te nemen. Onderstaande definities zijn uniform) Algemene bepalingen eerste lijn Farmacie Versie 1.0 april 2017 Uitgangspunten De algemene bepalingen eerstelijnszorg bevatten het landelijk geüniformeerde deel van de overeenkomsten zorgverzekeraar eerstelijnszorg

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B als wettelijk vertegenwoordiger van E tegen C te D Zaak : Farmaceutische zorg, MCT-margarine en -olie Zaaknummer : 2011.01616 Zittingsdatum : 21 december 2011 2011.01616,

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, in de hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van C te D, vs E te F Zaak : Farmaceutische zorg, dieetpreparaat Zaaknummer : ANO07.348 Zittingsdatum : 21 november

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 18 juni 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 18 juni 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : De heer A te B, vertegenwoordigd door mevrouw C te B, tegen Avéro Achmea Zorgverzekeringen N.V. te Utrecht Zaak : Farmaceutische zorg, preferentiebeleid, Seroxat 20 mg,

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vertegenwoordigd door F tegen C en E beide te D Zaak : EU/EER, geneeskundige zorg, IVF Zaaknummer : 2010.01656 Zittingsdatum : 2 februari 2011 1/6 Geschillencommissie

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen C en E beide te D Zaak : Farmaceutische zorg, voorschrijvend arts Zaaknummer : 2009.01831 Zittingsdatum : 23 juni 2010 1/5 Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : De heer A te B, tegen C te D Zaak : Hulpmiddelenzorg, thuisdialyse, tegemoetkomingskosten Zaaknummer : 2012.01474 Zittingsdatum : 5 december 2012 2012.01474, p. 1/9 Geschillencommissie

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : De heer A te B, als wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige C, tegen FBTO Zorgverzekeringen N.V. te Leeuwarden, en Achmea Zorgverzekeringen N.V. te Zeist Zaak

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op zorgkantoren als bedoeld in artikel 1.1.1. van de Wet langdurige zorg (Wlz).

Deze regeling is van toepassing op zorgkantoren als bedoeld in artikel 1.1.1. van de Wet langdurige zorg (Wlz). Bijlage 26 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c REGELING Informatieverstrekking monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen : Ingevolge artikel 62 en 68 van de Wet

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs. C te D Zaak : geneeskundige zorg, plastische chirurgie, Pure Tumescente liposculpture Zaaknummer : ANO06.154 Zittingsdatum : 20 december 2006 1/5 Zaak: ANO06.0154,

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C en E, beide te D Zaak : Paramedische zorg, fysiotherapie Zaaknummer : 2010.00984 Zittingsdatum : 1 december 2010 1/6 Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR-0021

BELEIDSREGEL AL/BR-0021 BELEIDSREGEL Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, in zijn hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van E te F, vs. C te D Zaak : Hulpmiddelenzorg, incontinentiemateriaal Zaaknummer : 2009.00102 Zittingsdatum

Nadere informatie

ANONIEM Bindend advies

ANONIEM Bindend advies ANONIEM Bindend advies Partijen : A te B, als wettelijk vertegenwoordiger van haar minderjarige dochter C vs D te F Zaak : Ziekenvervoer; zittend ziekenvervoer Zaaknummer : ANO07.218 Zittingsdatum : 22

Nadere informatie