Inkoopbeleid Verloskunde 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inkoopbeleid Verloskunde 2015"

Transcriptie

1 Inkoopbeleid Verloskunde 2015 Achmea hanteert als kwaliteitsuitgangspunt dat elke zwangere goede en veilige zorg moet krijgen: als het kan in de 1 e lijn, in de 2 e lijn als het noodzakelijk is. Uitgangspunt van ons beleid is het rapport Een Goed Begin van de stuurgroep Zwangerschap en Geboorte. Daarin formuleert de stuurgroep een aantal aanbevelingen: Moeder en kind in de hoofdrol Gezond oud worden, begint al in de baarmoeder Goed geïnformeerde zwangere Samen verantwoordelijk Specifieke en intensieve aandacht voor vrouwen uit achterstandssituaties Bevallende vrouw niet alleen 24/7 beschikbaarheid en bereikbaarheid matige inzet van de beschikbare middelen voor elke verzekerde is een tweede pijler waar het inkoopbeleid op is gestoeld. Dat betekent dat professionals voor elke individuele zwangere: het juiste doen door de juiste professional op het juiste moment op de juiste plaats op de juiste wijze Ons beleid is er op gericht dat er meer bevallingen in de eerste lijn worden afgemaakt en dat het aantal verwijzingen naar de 2 e lijn afneemt. Hieronder leest u de uitgangspunten van ons beleid en de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van Ketensamenwerking Achmea stimuleert verdere ketensamenwerking. We willen hiermee bereiken dat alle verloskundigenpraktijken zo snel mogelijk actief onderdeel zijn van de regionale keten Geboortezorg, samen met gynaecologen, 2 e lijns verloskundigen, ziekenhuis en kraamzorg. We hanteren daarom bij alle ketenpartners dezelfde contracteer voorwaarden over ketensamenwerking. Achmea biedt verloskundigenpraktijken tijd en middelen om samen met de ketenpartners verdere ketenontwikkeling door te maken en te voldoen aan groeivoorwaarden. Hier leest u meer over op pagina 7 (module integrale geboortezorg). In 2015 biedt Achmea een contract met instapvoorwaarden, groeivoorwaarden en doelstellingen aan. De instapvoorwaarden zijn minimumeisen waaraan een verloskundigenpraktijk moet voldoen om een contract met Achmea te kunnen sluiten. De groeivoorwaarden zijn eisen waaraan een verloskundigen praktijk uiterlijk per 1 september 2015 moet voldoen om een koploperstatus te krijgen per 1 januari Uiteraard moet ook bij de contractering voor 2016 aan de dan geldende instapvoorwaarden worden voldaan. De doelstellingen zijn een voorbode van de uitbreiding van de instapvoorwaarden per 1 januari (A)

2 Instapvoorwaarden Voor alle verloskundigenpraktijken die Achmea contracteert, geldt de volgende set instapvoorwaarden voor kwalitatief goede, veilige en doelmatige verloskundige zorg. Deze voorwaarden worden net als in andere jaren uitgevraagd via het portaal. We onderscheiden drie domeinen. Samenwerking en continuïteit De verloskundige praktijk garandeert continuïteit van zorgverlening door een formeel (schriftelijk) waarneemcontract met bevoegde verloskundigen of praktijken. De verloskundige werkt met ten minste één collega samen voor hetzelfde cliëntenbestand; afspraken hierover zijn schriftelijk vastgelegd. De verloskundige praktijk werkt samen met betrokken zorgverleners in de geboortezorgketen in de regio en neemt deel aan of is vertegenwoordigd in: 1) een verloskundigenkring, en/of een samenwerkingsverband (bv. coöperatie) van verloskundigen, en 2) een Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV-niveau 1, CPZ) en 3) een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of Ouder Kind Centrum (OKC) De verloskundige praktijk werkt samen met kraamzorgorganisaties in de regio en maakt schriftelijke afspraken over: 1) Vervroegde inzet van partusassistentie (conform het Kwaliteitskader vervroegde inzet partusassistentie kraamverzorgenden van de KNOV en ActiZ). In de afspraken is in ieder geval opgenomen: inhoud en vorm van de overdracht van de verloskundige aan de kraamverzorgende bij een vroegtijdige inzet. Deze overdracht bevat ook de belinstructies van verloskundige aan kraamverzorgende; bij welke signalen tijdens de baring de kraamverzorgende contact opneemt met de verloskundige. 2) Continue begeleiding tijdens de baring: de kraamverzorgende blijft tijdens de ontsluitingsperiode bij de barende vrouw, zodat de verloskundige ook andere werkzaamheden kan verrichten. De verloskundigenpraktijk maakt samen met haar cliënten een geboorte- of zorgplan (bijvoorbeeld conform format KNOV). In het VSV wordt aantoonbaar gewerkt aan geïntegreerde afspraken over de indeling low-, medium- en high care. In zorgpaden wordt uitgewerkt welke professional wanneer wat doet. Het VSV heeft schriftelijke transmurale (B-D indicaties) afspraken gemaakt over de volgende onderwerpen: 1) Niet vorderende ontsluiting (NVO) 2) Diabetes Gravidarum 3) Sociale Indicatie De verloskundigenpraktijk biedt de klant mogelijkheden voor eerstelijns pijnbestrijding. Deze mogelijkheden zijn vastgelegd in het ketenprotocol Omgaan met pijn. Bevoegdheden en registraties Alle verloskundigen die in de praktijk werken zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister van de KNOV. De verloskundigenpraktijk registreert in LVR1. De verloskundigenpraktijk heeft toestemming gegeven aan PRN om praktijkspiegelinformatie te berekenen (PRN-insight) en om jaarlijks een Kringuitdraai te maken. Alle verloskundigen die in de praktijk werken voeren herindicaties voor kraamzorg uit conform het LIP. Achmea kan de registraties opvragen om te controleren of de herindicatie conform de voorwaarden van het LIP is afgegeven en of de herindicatie door de verloskundige en de klant is ondertekend. Preventie Gezond gedrag vóór en tijdens de zwangerschap leidt tot betere uitkomsten van verloskundige zorg. Stimuleren van gezond gedrag is met name bij risicogroepen belangrijk. De verloskundigenpraktijk gebruikt de volgende instrumenten (er moeten minimaal 2 punten worden behaald): 1) gebruik van Slimmerzwanger of ZwangerWijzer (1) 2) aanbod preconceptie-consulten (1) 3) voorlichtingsbijeenkomst in de vroege zwangerschap (1) 4) groepsconsulten (Centering Pregnancy) (2) 5) borstvoedingsavonden (1/2 punt) 6) gebruik R4U en/of AlphaNL (1) 7) voedingsadviezen met diëtiste (1) De verloskundigenpraktijk organiseert zelfstandig of samen met andere praktijken voorlichtingsbijeenkomsten voor cliënten en hun partners in het derde trimester van de zwangerschap, evt. in samenwerking met de 2 e lijn. Hierbij komt in ieder geval aan de orde: 1) de laatste weken van de zwangerschap en de bevalling: wat kunnen de zwangere vrouw en haar partner verwachten van de zorg en aan bevalmogelijkheden 2) thuis of in het ziekenhuis bevallen 3) Omgaan met pijn, vormen van pijnstilling (welke professional biedt wat?) 4) verloop van de eerste week na de bevalling 5) borstvoeding of flesvoeding?

3 Groeivoorwaarden Achmea biedt verloskundige praktijken de tijd om samen met de ketenpartners verdere ketenontwikkeling door te maken en te voldoen aan groeivoorwaarden. Als de praktijk per 1 september 2015 voldoet aan de groeivoorwaarden wordt de praktijk in 2016 als relatie met een koploperstatus (pluspraktijk) op de website van Achmea vermeld. Ketensamenwerking Ketensamenwerkingsverbanden zijn gericht op de organisatie en begeleiding van het complete proces van geboortezorg voor de cliënt door naadloze samenwerking van alle betrokken zorgverleners (verloskundigen (1 e en 2 e lijn), gynaecologen en kraamzorg) en heeft tot doel de uitkomsten van verloskundige zorg te verbeteren. Dat uit zich in: Daling mortaliteit en morbiditeit van moeder en kind Verhoging medisch inhoudelijke kwaliteit (evidence based) Versterking organisatie van de zorg Achmea wil kwaliteit inzichtelijk en meetbaar maken door veldpartijen te stimuleren gebruik te maken van: AOI (Adverse Outcome Index - uitkomsten van verloskundige zorg) ReproQ (klantervaring over geboortezorg) Groeivoorwaarden De zwangere krijgt een casemanager toegewezen en gedurende de hele zwangerschap is duidelijk wie dit aanspreekpunt is en de continuïteit van zorg borgt. Er zijn aantoonbare afspraken gemaakt met de kraamzorg over vroegsignalering met daaraan gekoppeld geïntegreerde huisbezoeken. Er worden samen met de tweede lijn en de kraamzorg voorlichtingsavonden georganiseerd voor de zwangere vrouw en haar partner in diverse stadia van de zwangerschap. Klantgegevens worden digitaal naar overige VSV-partners verstuurd door middel van digitale gegevensoverdracht, bijvoorbeeld via Zorgmail/PWD. De VSV-partners hebben schriftelijke afspraken over eenduidige gegevensoverdracht en werken volgens deze afspraken. Daarbij wordt de wet- en regelgeving omtrent bescherming van de privacy in acht genomen. De verloskundige praktijk beschikt over een multidisciplinair protocol Omgaan met pijn. Het protocol benoemt alle vormen van mogelijke pijnverlichting tijdens de baring en geeft aan welke professional (kraamzorg, eerste- en/of tweedelijns verloskundige, gynaecoloog) op welk moment de gewenste expertise en ondersteuning kan leveren. stellingen Onderstaande doelstellingen zijn een voorbode van de uitbreiding van de instapvoorwaarden voor De verloskundige praktijk werkt samen met betrokken zorgverleners in de geboortezorgketen in de regio en neemt deel aan of is vertegenwoordigd in een Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV-niveau 2, CPZ). In het VSV zijn schriftelijke afspraken gemaakt over nazorg postpartum geleverd door de kraamzorg die naadloos aansluit op verblijf in geboortecentrum of ziekenhuis (bv. 24x7 opvang bij ontslag). In de verloskundige praktijk wordt jaarlijks tenminste 1 verbeterafspraak aantoonbaar gerealiseerd op basis van de praktijkspiegelinformatie van de PRN-Insight, en/of spiegelinformatie van Achmea. In het VSV is afgesproken en georganiseerd dat gezamenlijke gegevens (PRN en Achmea) brondata zijn voor spiegelinformatie. In het VSV zijn schriftelijke integrale afspraken gemaakt over beleid bij (sub)acute situaties en er een indeling low-, medium- en high care is gemaakt waarbij in zorgpaden is vastgelegd welke professional wanneer wat doet (inclusief de kraamzorg). In het VSV wordt aantoonbaar gewerkt aan het integraal ketenprotocol Omgaan met pijn (van screening en voorlichting hierover in de vroege zwangerschap tot pijnbestrijding in de 2 e lijn). Het VSV heeft schriftelijke transmurale (B-D indicaties) afspraken gemaakt over de volgende onderwerpen: 1) > 24u <48u gebroken vliezen 2) BMI > 40 Module integrale geboortezorg Achmea verwacht dat per 1 januari 2015 een module integrale geboortezorg is ingevoerd. In dat geval zet Achmea deze module in om projecten rond ketenontwikkeling te stimuleren. Dit draagt bij aan de totstandkoming van regionale integrale geboortezorg, die op basis van een integraal tarief kan worden ingekocht. De module wordt aangevraagd door een eerstelijns verloskundige praktijk of een juridische entiteit waar minimaal eerste lijns verloskundigen aan verbonden zijn. De voorwaarden zijn in bijlage te vinden.

4 Contract en tarieven De contract kent de volgende tarieven: 100% NZa tarief De verloskundigenpraktijk kan aanspraak maken op (onderdelen van) het module-tarief als aan de voorwaarden wordt voldaan. De praktijk wordt als gecontracteerde relatie op de website van Achmea vermeld. De praktijk die per 1 september 2015 niet voldoet aan de groeivoorwaarden krijgt te maken met een verlaging van 3% op het tarief dat Achmea in 2016 vergoedt. Achterstandstarief Bij verloskundige zorg aan verzekerden uit een achterstandswijk (zoals vastgesteld door de NZa) komt de praktijk in aanmerking voor de door de NZa vastgestelde opslag op het basistarief voor zorg in achterstandswijken. Achmea verbindt hieraan twee aanvullende voorwaarden: De praktijk heeft specifiek en aantoonbaar doelgroepenbeleid en -behandeling voor zwangeren van niet-westerse afkomst, met lage SES en/of aanstaande tienermoeders. De verzekerde ontvangt extra begeleiding indien dit op basis van het genoemde beleid noodzakelijk en aantoonbaar is. Achmea kan het doelgroepenbeleid opvragen en toetsen aan de website van de praktijk. Bij het doelgroepenbeleid letten we o.a. op de punten: Specifieke begeleiding gericht op deze doelgroepen en Specifieke voorlichting en daaraan gekoppelde preventie-activiteiten. Regeling beschikbaarheid en bereikbaarheid Voor praktijken die geconfronteerd worden met sluiting van acute verloskunde in ziekenhuizen en daardoor te ver van het dichtstbijzijnde ziekenhuis verwijderd raken (volgens de door de RIVM vastgestelde normen), bestaat de mogelijkheid een beroep te doen op de regeling Beschikbaarheid en bereikbaarheid. Achmea en de praktijken maken hierover in gezamenlijkheid afspraken. Betaalovereenkomst Wanneer de verloskundigenpraktijk niet voldoet aan de instapvoorwaarden, komt deze niet in aanmerking voor een contract. Het is dan wel mogelijk een betaalovereenkomst met Achmea te sluiten. Hierdoor is het mogelijk, ondanks het ontbreken van een verloskunde contract, rechtstreeks te declareren bij Achmea. Let op: De betaalovereenkomst heeft dus alleen betrekking op het declaratieproces. De regels voor niet gecontracteerde zorg zijn van toepassing: vergoeding vindt plaats conform de polisvoorwaarden. De betreffende verloskundigenpraktijk dient de verzekerden hier voorafgaand aan de verlening van zorg uitdrukkelijk op te attenderen. Declaratie Tot nu toe werden de kosten van verloskundige zorg gedeclareerd ten laste van het jaar waarin de bevalling plaatsvond. De Zorgverzekeringswet schrijft echter voor dat de kosten van de verloskundige zorg moeten worden toegerekend aan het jaar waarin de behandeling is aangevangen tegen het tarief dat geldt bij aanvang behandeling. Met ingang van 2015 moeten verzekeraars voldoen aan deze verplichting. Dit betekent dat de declaraties voor alle behandeltrajecten die op of na 1 januari 2015 aanvangen moeten worden gestuurd naar de verzekeraar die bij aanvang de verzekeraar is en dat het tarief van 2015 in rekening moet worden gebracht. Betaalbaarstelling Betaalbaarstelling van juist ingediende nota s (conform Vektis standaard) vindt binnen 15 dagen plaats. Naleving en controle Achmea is gerechtigd en wettelijk verplicht op basis van het verloskunde contract controle uit te oefenen op de naleving, waaronder begrepen de controle op de te verrichten dan wel verrichte prestaties, op de juistheid van de daarvoor in rekening gebrachte bedragen en de aanwezigheid van verwijzingen (materiële en formele controles).

5 Bijlage 1 Module integrale geboortezorg Aanleiding De NZa introduceert op 1 januari 2015 de module integrale geboortezorg (hierna de module ) binnen de beleidsregel verloskunde. Achmea zet de module integrale geboortezorg in om projecten rond ketenontwikkeling financieel te stimuleren. Hiermee willen we bijdragen aan de totstandkoming van integrale ketens geboortezorg die door middel van een integraal tarief kunnen worden ingekocht. Extra tariefruimte op grond van de module kan alleen worden aangevraagd in afstemming met het VSV door een verloskundige praktijk of een juridische entiteit waar minimaal 1e lijns verloskundigen aan verbonden zijn. In deze bijlage beschrijven we voorwaarden vanuit de beleidsregel en vanuit Achmea om in aanmerking te komen voor de module. Voorwaarden vanuit de NZa beleidsregel Module integrale geboortezorg 1. Maximumtarief van de module bedraagt 10% van het tarief van de prestatie volledige verloskundige zorg. Dit betekent 10% of minder van Volledige verloskundige zorg bij Verzekerden niet woonachtig in achterstandswijken 1.242,55 (tarief 2014). 2. Dit maximum tarief geldt voor iedere vrouw die zorg ontvangt bij de 1e lijns verloskundige (volledige zorg of deelprestaties verloskundige zorg). 3. De module kan alleen worden gedeclareerd op verzekerden niveau (voor wie zorg door de verloskundige is/wordt gedeclareerd) door een 1e lijns verloskundigenpraktijk of een juridische entiteit, waar ten minste 1e lijns verloskundigen aan zijn verbonden. 4. De module kan alleen in rekening worden gebracht als hiertoe een overeenkomst is gesloten tussen zorgaanbieder van de zwangere vrouw en zorgverzekeraar. 5. Ook ICT en organisatiekosten kunnen uit de module gefinancierd worden. Ter bevordering van samenwerking rondom verloskundige zorg heeft Achmea besloten om de Module Integrale Geboortezorg in het inkoopbeleid van 2015 te integreren. Achmea stelt de volgende (aanvullende) voorwaarden aan de module: Voorwaarden Achmea: 1. Inzet (of gebruik) van deze tijdelijke module leidt bij de zorgaanbieder aan wie vergoeding op grond van de module is toegekend uiterlijk per 1 januari 2017 tot het hanteren van een integraal tarief. Dit blijkt uit het tijdspad in het projectvoorstel. 2. Er worden bindende resultaatsafspraken gemaakt aan de hand van de set ketenindicatoren (0-meting) in afstemming met het VSV. 3. Het projectplan wordt ingediend op basis van het Achmea format inclusief begroting. Toekenning wordt vastgesteld op basis van projectplan en begroting. Projectplan is ondertekend door de VSV partijen of bestuur van VSV. 4. Afspraken met betrekking tot de module worden vastgelegd in een addendum bij de overeenkomst Verloskunde. 5. De module wordt niet toegekend, indien er reeds andere subsidies en/of vergoedingen zijn toegekend, zoals een op ketenvorming gericht SAG-project of een reeds lopend experiment met een integraal tarief. 6. De module kan eenmalig per verzekerde per zwangerschap (max 1x per jaar) in rekening worden gebracht. 7. De module kan worden gedeclareerd voor verzekerden waarvoor de behandeling is gestart in Een verloskundigenpraktijk of juridische entiteit kan voor maximaal twee onderdelen van de module een aanvraag doen. Een verloskundigenpraktijk of juridische entiteit kan per onderdeel slechts 1 aanvraag doen. Onderdelen van de module Een verzoek voor extra vergoedinig op grond van de module kan worden ingediend voor projecten in het kader van ketenontwikkeling (bijvoorbeeld om te voldoen aan de genoemde groeivoorwaarden of doelstellingen in de overeenkomst verloskunde 2015). Achmea heeft deze projecten in drie onderdelen ingedeeld, waarvan derhalve voor maximaal twee onderdelen extra vergoeding mogelijk is.

6 1. Tegemoetkoming in inhuur van onafhankelijke expertise / procesbegeleiding om de ketenontwikkeling te starten of verder te helpen Stimuleren van regionale ketenontwikkeling door middel van inhuur van onafhankelijke expertise, waarvoor geen bestaande financiering beschikbaar is. Extra voorwaarden, aanvullend op de algemene voorwaarden Voor het aanvragen van deze module vragen wij u een ingevuld Achmea format inhuur expertise inclusief begroting te sturen. - Instapvoorwaarden: Visievorming voor VSV is reeds gedaan. Concrete vraagstelling waarop de begeleiding noodzakelijk is. - Criteria waaraan het projectplan ketenontwikkeling moet voldoen: Ketenontwikkeling op CPZ ladder, VSV niveau 2. Duidelijke projectdoelen die met behulp van procesbegeleiding in het hele project worden behaald binnen een periode van 2 jaar. Projectplan is ondertekend door de VSV partijen of bestuur van VSV. Eindevaluatie met relatiemanager geboortezorg Achmea (aan de hand van de set ketenindicatoren). Tijdpad om binnen twee jaar te komen tot een juridische entiteit en integraal tarief. Doorlooptijd en beoordeling Aanleveren voor 1 oktober 2014 volgens volledig ingevuld Achmea format en begroting via Looptijd Dit onderdeel van de module start per 1 januari 2015 en wordt aangegaan voor de periode van maximaal twee jaar en eindigt daarmee van rechtswege uiterlijk per 1 januari 2017 of eindigt van rechtswege per datum waarop de juridsiche entiteit overgaat op een integraal tarief, maar uiterlijk per 1 januari Tarief Het tarief voor dit onderdeel van de module bedraagt 5 % van de prestatie volledige verloskundige zorg. De toekenning wordt vastgesteld op basis van projectplan en begroting. 2. Versterking organisatie van verloskundigen ten behoeve van het (bestuur) van het VSV. Vastgelegde vertegenwoordingsafspraken (convenant) van verloskundigen. Bijdragen aan betere besluitvorming over inhoudelijke, organisatorische en financiële ontwikkelingen binnen het VSV(-bestuur) tussen gelijkwaardige gesprekspartners binnen het VSV. Extra voorwaarden, aanvullend op de algemene voorwaarden - Gemandateerd vertegenwoordiger in (het bestuur van) het VSV namens de meerderheid van verloskundigenpraktijken in de regio. - Meerderheid van de praktijken uit het VSV wordt vertegenwoordigd door middel van schriftelijke vertegenwoordigingsafspraken. - Verloskundigenpraktijken leggen afspraken vast over: Voorwaarden van lidmaatschap (en opzeggen daarvan) Benoeming van één aanspreekpunt Overlegstructuur en besluitvorming tussen aangesloten verloskundigenpraktijken Onderlinge informatie-uitwisseling en verslaglegging Verdeling van de kosten van vertegenwoordiging Doorlooptijd en beoordeling Aanleveren voor 1 oktober 2014 bij Achmea volgens vast format (KNOV) via Looptijd Dit onderdeel van de module wordt aangegaan voor de periode van maximaal één jaar en eindigt daarmee van rechtswege per 1 januari Tarief Het tarief van dit onderdeel van de module bedraagt 1% van het tarief van de prestatie volledige verloskundige zorg.

7 3. Open project Van de grond krijgen van regionale projecten, die aansluiten bij verbeterpunten en aanbevelingen uit het stuurgroeprapport Een goed begin. De volgende onderwerpen kunnen in aanmerking komen: - Centering Pregnancy; - Pijnstilling bij volledige eerstelijns bevallingen (zoals aanbieden steriele waterinjecties, mindfullness, specifieke voorlichting over pijn, lachgas). - Medium care in ziekenhuis of geboortecentrum door eerstelijnsverloskundigen (o.a. NVO, > 24u <48u gebroken vliezen; BMI > 40; Diabetes Gravidarum). Extra voorwaarden, aanvullend op de algemene voorwaarden - Gezamenlijke financiële afspraak met ziekenhuis, verloskundigen en Achmea over substitutie-effect. - Geen SAG of andere geldstroom hiervoor ontvangen. - Het project levert toegevoegde waarde op het gebied van kwaliteit en doelmatigheid. - U heeft extra financiering nodig, bijvoorbeeld vanwege een aantoonbare extra tijdsinvestering en/of extra kosten die u moet maken om het project op te zetten én uit te voeren. - Projectplan volgens Achmea format + begroting Duidelijke doelen in het projectplan Evaluatiemomenten - Projectplan is ondertekend door de VSV partijen of bestuur van VSV. - Tijdpad om binnen twee jaar te komen tot een integraal tarief. Doorlooptijd en beoordeling Voor 1 oktober 2014 aanvragen op basis van Achmea Format inclusief begroting via Looptijd Dit onderdeel van de module wordt aangegaan voor de periode van maximaal één jaar en eindigt daarmee van rechtswege per 1 januari Tarief Het tarief van dit onderdeel van de module bedraagt 2% van het tarief van de prestatie volledige verloskundige zorg. De toekenning wordt bepaald op basis van projectplan en begroting. Controle en Verantwoording van de onderdelen van de module Evaluatie momenten met relatiemanagers. Onderdelen die worden uitgewerkt voor contractering 2016: 4. Meekijkconsult Terugdringen van het aantal overdrachten aan de 2e lijn. Wat wordt hieronder verstaan? Intercollegiaal consult bij de gynaecoloog op het initiatief van de verloskundige: - Intercollegiaal overleg op basis van het cliëntdossier. - Gezamenlijk consult bij risico-zwangere.

Inkoopbeleid Geboortezorg 2018

Inkoopbeleid Geboortezorg 2018 Inkoopbeleid Geboortezorg 2018 1 Inleiding Caresq zal als inkooporganisatie vanaf 2018 de inkoop verzorgen voor zorgverzekeringen van de labels: Promovendum National Academic Besured Caresq treedt op als

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. Kraamzorg 2016 1 Coöperatie VGZ u.a.

Zorginkoopbeleid. Kraamzorg 2016 1 Coöperatie VGZ u.a. Zorginkoopbeleid Kraamzorg 2016 1 Coöperatie VGZ u.a. 1 Er heeft een vertaalslag plaats gevonden van dit Zorginkoopbeleid Kraamzorg 2016 naar de Zorgovereenkomst Kraamzorg 2016. Rechten kunnen uitsluitend

Nadere informatie

Module integrale geboortezorg

Module integrale geboortezorg Module integrale geboortezorg Aanleiding De NZa introduceerde op 1 januari 2015 binnen de beleidsregel Verloskunde de Module integrale geboortezorg. Deze module is aanvullend op de huidige bekostiging.

Nadere informatie

Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind!

Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind! Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind! Samen verder, samen beter! Iedere vrouw heeft recht op professionele geboortezorg die haar en haar gezin in het proces van kinderwens, zwangerschap,

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid Samengesteld op 30 maart Geboortezorg

Zorginkoopbeleid Samengesteld op 30 maart Geboortezorg Zorginkoopbeleid 2017 Samengesteld op 30 maart 2016 Geboortezorg Wat vindt u in het zorginkoopbeleid Geboortezorg 2017? 1 Zorginkoopbeleid... 2 1.1 Kwaliteitsbeleid... 2 1.2 Minimumeisen... 3 1.3 Innovatief

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid Verloskunde 2013 Coöperatie VGZ

Zorginkoopbeleid Verloskunde 2013 Coöperatie VGZ Zorginkoopbeleid Verloskunde 2013 Coöperatie VGZ D0187-201301 Zorginkoopbeleid Verloskunde 2013 Coöperatie VGZ 1. Algemene Inleiding Zwangerschap en geboorte zijn belangrijke gebeurtenissen in ons leven.

Nadere informatie

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0 Visie op integrale geboortezorg in Almere Aanleiding Met het verschijnen van het Stuurgroep rapport Een goed begin is de organisatie van de verloskundige zorg in Nederland in de aandacht komen te staan.

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. 2017Geboortezorg. Eno Zorgverzekeraar

Zorginkoopbeleid. 2017Geboortezorg. Eno Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid 2017Geboortezorg Eno Zorgverzekeraar Inhoudsopgave 1 2 Inleiding 5 Zorginkoopbeleid geboortezorg 2017 6 2.1 Visie op de zorg 6 2.2 Eisen aan zorgaanbieders en zorgverlening 6 2.3 Inkoop

Nadere informatie

Overeenkomst Verloskunde 2016

Overeenkomst Verloskunde 2016 Overeenkomst Verloskunde 2016 De ondergetekenden: De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. VGZ Cares N.V. Univé Zorg

Nadere informatie

TARIEVENLIJST VERLOSKUNDE. Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU van 9 juli 2014

TARIEVENLIJST VERLOSKUNDE. Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU van 9 juli 2014 TARIEVENLIJST VERLOSKUNDE Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7100-01 van 9 juli 2014 DE MAXIMUMTARIEVEN DIE DOOR ZORGAANBIEDERS DIE GENEESKUNDIGE ZORG LEVEREN ZOALS VERLOSKUNDIGEN DIE BIEDEN IN REKENING

Nadere informatie

Overeenkomst Kraamzorg 2015

Overeenkomst Kraamzorg 2015 Overeenkomst Kraamzorg 2015 De ondergetekenden: De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. VGZ Cares N.V. Univé Zorg Zowel

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST VERLOSKUNDE 2018

ZORGOVEREENKOMST VERLOSKUNDE 2018 ZORGOVEREENKOMST VERLOSKUNDE 2018 Partijen: A. De zorgverzekeraars, O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. gevestigd te Leiden, voor haar label: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar (Uzovi- 7085) hierna

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. 2017Geboortezorg. Eno Zorgverzekeraar

Zorginkoopbeleid. 2017Geboortezorg. Eno Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid 2017Geboortezorg Eno Zorgverzekeraar 2 Geboortezorg 2017 Inhoudsopgave 1 2 Inleiding 5 Zorginkoopbeleid geboortezorg 2017 6 2.1 Visie op de zorg 6 2.2 Eisen aan zorgaanbieders en zorgverlening

Nadere informatie

Overeenkomst Verloskunde 2018

Overeenkomst Verloskunde 2018 Overeenkomst Verloskunde 2018 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. VGZ voor de Zorg N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. Univé Zorg N.V. VGZ Cares Correspondentieadres:

Nadere informatie

Overeenkomst Kraamzorg 2017

Overeenkomst Kraamzorg 2017 Overeenkomst Kraamzorg 2017 De ondergetekenden: De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. VGZ Cares N.V. Univé Zorg Zowel

Nadere informatie

Beleid Integrale Geboortezorg (Igbz)

Beleid Integrale Geboortezorg (Igbz) Beleid Integrale Geboortezorg (Igbz) 2017-2018 versie 2 Inleiding Dit Integrale Geboortezorgbeleid 2017-2018 van De Friesland Zorgverzekeraar is een aanvulling op het reeds gepubliceerde Zorginkoopplan

Nadere informatie

Overeenkomst Kraamzorg 2014

Overeenkomst Kraamzorg 2014 Overeenkomst Kraamzorg 2014 De ondergetekenden: De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar NV IZZ Zorgverzekeraar NV IZA Zorgverzekeraar NV NV Zorgverzekeraar UMC Zorgverzekeraar Cares Gouda NV N.V. Univé

Nadere informatie

Achmea & Geboortezorg. ketensamenwerking. 13 april Consortium Geboortezorg NW Anna Krüger

Achmea & Geboortezorg. ketensamenwerking. 13 april Consortium Geboortezorg NW Anna Krüger Achmea & Geboortezorg ketensamenwerking Consortium Geboortezorg NW Anna Krüger 13 april 2015 1 Uitgangspunt voor optimalisatie geboortezorg is het rapport Een goed begin Focus op samenwerking Goede samenwerking

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST KRAAMZORG KwaliteitZorg

ZORGOVEREENKOMST KRAAMZORG KwaliteitZorg ZORGOVEREENKOMST KRAAMZORG 2018 - KwaliteitZorg Partijen: A. De zorgverzekeraars, O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. gevestigd te Leiden, voor haar label: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar (Uzovi-code

Nadere informatie

Factsheet organisatiemodellen integrale zorg. oktober Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Factsheet organisatiemodellen integrale zorg. oktober Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen Factsheet organisatiemodellen integrale zorg oktober 2015 Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen Organisatiemodellen integrale zorg Organisatiemodellen zijn geen doel op zich maar wel een

Nadere informatie

Hoe bevalt het met de Martini Geboorte Groep?

Hoe bevalt het met de Martini Geboorte Groep? Hoe bevalt het met de Martini Geboorte Groep? F. Korteweg, L. van Breda Vriesman, E. Vreugdenhil Symposium Martini ziekenhuis: samen voor de beste zorg 28 oktober 2016 Inhoud knelpunten in de verloskundige

Nadere informatie

Integrale Geboortezorg in de praktijk

Integrale Geboortezorg in de praktijk Integrale Geboortezorg in de praktijk Stichting GeboorteKeten Johan Goudswaard 15 oktober 2015 Relatief hoge perinatale sterfte in Nederland Samen verantwoordelijk Waarom doen we aan integrale geboortezorg?

Nadere informatie

Format aanvraag Zorginkoop Integrale geboortezorg 2018 CZ groep

Format aanvraag Zorginkoop Integrale geboortezorg 2018 CZ groep Format aanvraag Zorginkoop Integrale geboortezorg 2018 CZ groep Door het invullen van dit format geeft u aan in aanmerking te willen komen voor de inkoop van integrale geboortezorg in 2018. U verklaart

Nadere informatie

Regiovisie en inkoopmodel geboortezorg 2016

Regiovisie en inkoopmodel geboortezorg 2016 Regiovisie en inkoopmodel geboortezorg 2016 2 Regiovisie Geboortezorg 2016 Algemeen De verzekerde staat centraal binnen de zorginkoop. Zorg en Zekerheid vindt dat verzekerden, waar dat nodig is, geholpen

Nadere informatie

Overeenkomst Kraamzorg 2018

Overeenkomst Kraamzorg 2018 Overeenkomst Kraamzorg 2018 De ondergetekenden: De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. VGZ voor de Zorg N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. VGZ Cares N.V. Univé Zorg Zowel

Nadere informatie

Multizorg VRZ Inkoopbeleid Geboortezorg Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017

Multizorg VRZ Inkoopbeleid Geboortezorg Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 Multizorg VRZ Inkoopbeleid Geboortezorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Innovatie... 3 2. Kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Concept checklist voor afspraken in de regio (VSV) versie 0.1

Concept checklist voor afspraken in de regio (VSV) versie 0.1 Concept checklist voor afspraken in de regio (VSV) versie 0.1 Naam regio/vsv: (onafhankelijk) Voorzitter van regio/vsv: (indien aanwezig) Leden van bestuur regio/vsv: Contactgegevens ((e-mail)adres en

Nadere informatie

Inkoopbeleid Geboortezorg mei 2015 Zeist

Inkoopbeleid Geboortezorg mei 2015 Zeist Inkoopbeleid Geboortezorg 2016 26 mei 2015 Zeist Programma 17.15-17.35 Zorginkoop 2016: van aanbodgestuurde naar vraaggestuurde zorg - Peter de Braal 17.35-18:10 Presentatie High Lights Inkoopbeleid Geboortezorg

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Menzis COA Administratie B.V. Postbus 405 6700 AK Wageningen t 088 112 21 20 f 088 112 21 31 e zorginkoop@rzasielzoekers.nl www.rzasielzoekers.nl Datum Behandeld door Zorginkoop MCA Ons kenmerk MCA-Kraam2015

Nadere informatie

Participatie van cliënten laat nog te wensen over. Dit geldt ook voor de eenduidige voorlichting aan (aanstaande) zwangeren en hun partners.

Participatie van cliënten laat nog te wensen over. Dit geldt ook voor de eenduidige voorlichting aan (aanstaande) zwangeren en hun partners. VSV s op koers 83% van de VSV s heeft een gezamenlijke visie opgesteld, waarbij moeder en kind centraal staan. Dat blijkt uit een inventarisatie die het CPZ samen met ActiZ heeft laten doen. Centrale vraagstelling

Nadere informatie

3.6 Prenatale fase Fase in het zorgtraject vanaf de fysieke intake bij de zorgaanbieder tot aan de aanvang van de actieve fase van de bevalling.

3.6 Prenatale fase Fase in het zorgtraject vanaf de fysieke intake bij de zorgaanbieder tot aan de aanvang van de actieve fase van de bevalling. Nadere Regel Regeling declaratievoorschriften en declaratiebepalingen Integrale geboortezorg Op grond van de artikelen 35, 36, 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), alsmede de Beleidsregel

Nadere informatie

Zorgaanbieder Zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder c, van de Wmg, die de prestaties integrale geboortezorg (mede) uitvoert.

Zorgaanbieder Zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder c, van de Wmg, die de prestaties integrale geboortezorg (mede) uitvoert. Nadere Regel Regeling declaratievoorschriften en declaratiebepalingen integrale geboortezorg Op grond van de artikelen 35, 36, 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), alsmede de Beleidsregel

Nadere informatie

Overzicht Financiering eerste lijn

Overzicht Financiering eerste lijn Overzicht Financiering eerste lijn Wat gaan we doen? Terugblik inventarisatie ZonMw onder 22 praktijkprojecten Overzicht financieringsbronnen Goed voorbeeld In dialoog met Waarom deze workshop? Quickscan

Nadere informatie

"COMING TOGETHER IS A BEGINNING KEEPING TOGETHER IS PROGRESS WORKING TOGETHER IS SUCCESS" HENRY FORD

COMING TOGETHER IS A BEGINNING KEEPING TOGETHER IS PROGRESS WORKING TOGETHER IS SUCCESS HENRY FORD Integrale geboortezorg "COMING TOGETHER IS A BEGINNING KEEPING TOGETHER IS PROGRESS WORKING TOGETHER IS SUCCESS" HENRY FORD Integrale Geboortezorg in Delft Arjenne Hoeksema, verloskundige Anneke Dijkman,

Nadere informatie

Over de grenzen van de eigen praktijk 1 Hoe geeft de verloskundige cliëntgericht werken vorm met de hele keten?

Over de grenzen van de eigen praktijk 1 Hoe geeft de verloskundige cliëntgericht werken vorm met de hele keten? Over de grenzen van de eigen praktijk 1 Hoe geeft de verloskundige cliëntgericht werken vorm met de hele keten? De Inspectie voor de Gezondheidszorg spreekt in haar recente rapport (juni 2014) 2 haar waardering

Nadere informatie

Handreiking. Huisbezoek

Handreiking. Huisbezoek Handreiking Huisbezoek Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen 28 februari 2013 1 Inleiding Deze handreiking verschijnt in het kader van de door de KNOV uitgevoerde pilot over het 34 weken

Nadere informatie

Vroegtijdige Inzet Partusassistentie (VIP)

Vroegtijdige Inzet Partusassistentie (VIP) Vroegtijdige Inzet Partusassistentie (VIP) bij poliklinische partussen in het door kraamverzorgenden van Kraamzorg Pantein Vivent Kraamzorg Groene Kruis Bemiddelingsburo voor kraamzorg PVG In samenwerking

Nadere informatie

Zorgaanbieder Zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder c, van de Wmg, die de prestaties integrale geboortezorg (mede) uitvoert.

Zorgaanbieder Zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder c, van de Wmg, die de prestaties integrale geboortezorg (mede) uitvoert. Nadere Regel Regeling declaratievoorschriften en declaratiebepalingen integrale geboortezorg Op grond van de artikelen 35, 36, 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), alsmede de Beleidsregel

Nadere informatie

Vraag & antwoord bekostiging integrale geboortezorg

Vraag & antwoord bekostiging integrale geboortezorg Vraag & antwoord bekostiging integrale geboortezorg Per 1 januari 2017 komt de mogelijkheid beschikbaar om integrale geboortezorg te contracteren. De tariefbeschrijving is op 7 juli 2016 gepubliceerd door

Nadere informatie

Inkoopbeleid geboortezorg 2016 Multizorg VRZ. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016

Inkoopbeleid geboortezorg 2016 Multizorg VRZ. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016 Inkoopbeleid geboortezorg 2016 Multizorg VRZ Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016 Inhoud 1. Missie, visie en strategie Multizorg VRZ... 3 2. Inkoopbeleid geboortezorg 2016... 4 3.

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Geboortezorg Samengesteld op 1 juli 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Geboortezorg Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Minimumeisen... 2 2.2 Toeleiding kraamzorg... 4 2.3 Integrale

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2018 Geboortezorg Deel I - Algemeen

Inkoopbeleid 2018 Geboortezorg Deel I - Algemeen Versie: 13 april 2017 Inkoopbeleid 2018 Geboortezorg Deel I - Algemeen Beste lezer, Voor u ligt het inkoopbeleid van a.s.r. Ziektekosten voor 2018. Dit is het eerste jaar dat we zelfstandig zorg in gaan

Nadere informatie

1. Start nieuwe POH-S S module. 2. Continueren POH-S S module. 1 Dit wijkt af van het voorschrift zoals opgenomen in de LHV-declareerwijzer.

1. Start nieuwe POH-S S module. 2. Continueren POH-S S module. 1 Dit wijkt af van het voorschrift zoals opgenomen in de LHV-declareerwijzer. Bijlage 12 POH-S module 2016-2018 Vorig jaar is het nieuwe bekostigingssysteem voor huisartsen ingevoerd. Menzis heeft toen aangegeven meer tijd nodig te hebben om de huidige POH-S financiering beter aan

Nadere informatie

De declaraties voor het indiceren valt onder het afgesproken omzetplafond. Daarbij geldt de volgende bepaling uit de overeenkomst:

De declaraties voor het indiceren valt onder het afgesproken omzetplafond. Daarbij geldt de volgende bepaling uit de overeenkomst: Veel gestelde vragen over indiceren (PGB), declaraties, niet-gecontracteerde zorg, Palliatief Terminale Zorg (PTZ) en Ketenzorg dementie De antwoorden op de veel gestelde vragen die u hieronder aantreft

Nadere informatie

Geboortezorg in beweging: DVP Rijnmond, Regionale Regie

Geboortezorg in beweging: DVP Rijnmond, Regionale Regie Geboortezorg in beweging: DVP Rijnmond, Regionale Regie Chiel Bos, Voorzitter CPZ www.collegepz.nl MISSIE CPZ Het stimuleren van e e n samenhangend netwerk rond gezondheidsbevordering, preventie en geboortezorg.

Nadere informatie

De geboortezorgorganisatie. Organisatiemodellen integrale geboortezorg

De geboortezorgorganisatie. Organisatiemodellen integrale geboortezorg De geboortezorgorganisatie Organisatiemodellen integrale geboortezorg Presentatie Frederik Schutte 19 mei 2015 Inhoudsopgave 1. Wat en waarom een geboortezorgorganisatie? 2. Stappenplan 3. De modellen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 32 279 Zorg rond zwangerschap en geboorte Nr. 62 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Financiering integrale geboortezorg

Financiering integrale geboortezorg Financiering integrale geboortezorg Training Jan van Es Instituut Marja Appelman Agenda Integrale geboortezorg 1. Wat is het? Omschrijving Oorsprong / ervaringen Verschillende uitwerkingen mogelijk 2.

Nadere informatie

Definitie integrale zorg

Definitie integrale zorg geboortezorg? Ons een zorg?! 6 november 2015 Martine Jager, Esther Oostenveld VSV Heerenveen e.o. Definitie integrale zorg Alle partijen binnen de geboortezorg werken samen rondom de zwangere en het (ongeboren)

Nadere informatie

Bregje Verwijmeren, 1 ste lijns verloskundige Desiree Blom, kraamverzorgende lowcare

Bregje Verwijmeren, 1 ste lijns verloskundige Desiree Blom, kraamverzorgende lowcare Bregje Verwijmeren, 1 ste lijns verloskundige Desiree Blom, kraamverzorgende lowcare Aanleiding Integrale verloskundige zorg van lijn naar cirkel? Aanloop 2009: samenwerking Thebe Kraamzorg, verloskundigen

Nadere informatie

3. Vertegenwoordiging a) De samenstelling van het stedelijk overleg keten geboortezorg is gebaseerd op de regio Amsterdam.

3. Vertegenwoordiging a) De samenstelling van het stedelijk overleg keten geboortezorg is gebaseerd op de regio Amsterdam. De partijen die dit samenwerkingsverband vormen, vormen samen een zorgketen voor geboortezorg in Amsterdam. De zorgketen gaat uit van samenwerking tussen de volgende ketenpartners: verloskundigen, kraamzorg,

Nadere informatie

Beleidsplan VSV Kracht

Beleidsplan VSV Kracht Aanleiding De afgelopen jaren zijn landelijke en regionale initiatieven ontstaan om de kwaliteit van de geboortezorg te verhogen en de samenwerking te verbeteren. Het Verloskundig Samenwerkings Verband

Nadere informatie

Bo Geboortezorg over de professionaliteit van kraamzorg in integrale geboortezorg

Bo Geboortezorg over de professionaliteit van kraamzorg in integrale geboortezorg Position paper kraamzorgorganisaties Ten behoeve van: de hoorzitting/het rondetafelgesprek Geboortezorg en kraamzorg in de Tweede Kamer Datum: maandag 20 juni 2016 Namens Bo Geboortezorg: Marlies Buurman

Nadere informatie

KNOV Visie op de kraamzorg juni 2010

KNOV Visie op de kraamzorg juni 2010 KNOV Visie op de kraamzorg juni 2010 1. Aanleiding De kwaliteit van verloskundige zorg in Nederland staat volop in de belangstelling en wordt nauwlettend gevolgd door overheid, verzekeraars, cliënten en

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK. Naar een optimale structuur en functioneren van het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) Leeuwarden e.o.

PLAN VAN AANPAK. Naar een optimale structuur en functioneren van het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) Leeuwarden e.o. PLAN VAN AANPAK Naar een optimale structuur en functioneren van het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) Leeuwarden e.o. Juli 2012, Jelle Stekelenburg, gynaecoloog MCL Relinde van der Stouwe, verloskundige

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Fase Handeling Zorgverlener Preconceptiefase

Fase Handeling Zorgverlener Preconceptiefase Bijlage. Procedurebeschrijving Zorgpad Welke stappen doorloopt de (aanstaande) zwangere tot en met de overdracht naar de jeugdverpleegkundige. Het proces start bij de intake. Index Zorgpad zwangere Netwerk

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CV-5000-4.0.3.-12

BELEIDSREGEL CV-5000-4.0.3.-12 BELEIDSREGEL De tariefopbouw van de maximumtarieven huisartsenhulp in de berekening voor verloskundige zorg Gelet op het bepaalde in artikel 57 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) heeft de NZa

Nadere informatie

Inkoopbeleid integrale geboortezorg

Inkoopbeleid integrale geboortezorg Inkoopbeleid integrale geboortezorg Inleiding Op 1 april 2016 heeft VGZ haar inkoopbeleid 2017 voor geboortezorg gepubliceerd. Dit document 1 betreft een aanvulling. Het omvat de verdiepingsslag van het

Nadere informatie

[Naam zorgaanbieder/praktijk] [Adres/Postbus] [Postcode en WOONPLAATS] Postcodehuisnummer

[Naam zorgaanbieder/praktijk] [Adres/Postbus] [Postcode en WOONPLAATS] Postcodehuisnummer [Naam zorgaanbieder/praktijk] [Adres/Postbus] [Postcode en WOONPLAATS] Postcodehuisnummer AGB-code: Contractbeheer 030 68 69 177 [briefnr] [datum] Zorgovereenkomst verloskunde 2013 Geachte heer, mevrouw,

Nadere informatie

Projectplan geboortezorg Hoogeveen 2015 Pag 1 van 6 Bij een goede start hoort een goed begin: Doorbreken van het generatie op generatie effect

Projectplan geboortezorg Hoogeveen 2015 Pag 1 van 6 Bij een goede start hoort een goed begin: Doorbreken van het generatie op generatie effect De route naar gezonde zwangerschap, lage perinatale sterfte en gezonde kinderen in Zuid West Drenthe Projectplan geboortezorg Hoogeveen 2015 Pag 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Het project in één oogopslag...

Nadere informatie

VGZ Inkoopbeleid. ondersteuningsgelden 2015 D0166-201407

VGZ Inkoopbeleid. ondersteuningsgelden 2015 D0166-201407 VGZ Inkoopbeleid ondersteuningsgelden 2015 D0166-201407 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 Ondersteuningsgelden 3 Doelgroep 3 Doelstellingen VGZ 3 2 Inzet ondersteuningsgelden 4 Basisondersteuning 4 Projectondersteuning

Nadere informatie

Inhoud. ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden. ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden

Inhoud. ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden. ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden Inhoud 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden ARTIKEL 5 - Duidelijke informatie

Nadere informatie

6 a 8 controles afhankelijk van professionele noodzaak en/of behoefte vrouw. -Er is aandacht gegeven aan medische en psychosociale.

6 a 8 controles afhankelijk van professionele noodzaak en/of behoefte vrouw. -Er is aandacht gegeven aan medische en psychosociale. Time task matrix zorgproces SSRI gebruik in de zwangerschap Versie 10 maart 2015 Alles in rood is specifiek voor gebruik SSRI, alles in zwart is gebruikelijke zorg voor iedere zwangere (voor de meest recente

Nadere informatie

Handreiking. Prenatale voorlichting, een nieuwe activiteit in opdracht van de gemeente

Handreiking. Prenatale voorlichting, een nieuwe activiteit in opdracht van de gemeente Handreiking Prenatale voorlichting, een nieuwe activiteit in opdracht van de gemeente Prenatale voorlichting, een nieuwe activiteit in opdracht van de gemeente Gemeenten hebben de opdracht een Centrum

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 32 279 Zorg rond zwangerschap en geboorte Nr. 69 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Tweede bijeenkomst VSV Besturen. Gouda 16/9/2016

Tweede bijeenkomst VSV Besturen. Gouda 16/9/2016 Tweede bijeenkomst VSV Besturen Gouda 16/9/2016 Landelijke ontwikkelingen AO 23 juni 2016 Minister maakt het mogelijk dat: Regio s per 1 januari 2017 vrijwillig kunnen kiezen voor integrale bekostiging

Nadere informatie

1. Opening en voorstelronde De voorzitter, Josefien Kursten, heet iedereen van harte welkom. Er volgt een kennismakingsronde.

1. Opening en voorstelronde De voorzitter, Josefien Kursten, heet iedereen van harte welkom. Er volgt een kennismakingsronde. Verslag Consultatiebijeenkomst verloskunde Datum: 15 maart 2012 Tijd: 15.00-17.30 uur Locatie: NZa Aanwezig De heer Bos (CPZ), Mevrouw Wijsen (CPZ), De heer Becker Hoff (KNOV), De heer Buisman (KNOV),

Nadere informatie

INTEGRALE GEBOORTEZORG LEIDEN

INTEGRALE GEBOORTEZORG LEIDEN INTEGRALE GEBOORTEZORG LEIDEN ( I N C A S - 2 P I L O T ) Juni 2014 Jaargang 1, editie 1 nummer 1 Introductie Dit is de eerste nieuwsbrief f die verschijnt voor het project INCAS-2 in Leiden. De werknaam

Nadere informatie

Betreft: Samenwerking in de geboortezorg: positieve ontwikkelingen, knelpunten en oplossingen

Betreft: Samenwerking in de geboortezorg: positieve ontwikkelingen, knelpunten en oplossingen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport T.a.v de Minister, de Weledelgeleerde Vrouwe Drs. E. I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Betreft: Samenwerking in de geboortezorg: positieve ontwikkelingen,

Nadere informatie

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Paramedische Zorg

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Paramedische Zorg OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Paramedische Zorg DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel 1 Toepasselijkheid Op alle zorg zoals beschreven in deze overeenkomst zijn te allen tijde de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Multidisciplinair pijnprotocol Pagina 1 van 5

Multidisciplinair pijnprotocol Pagina 1 van 5 Multidisciplinair pijnprotocol Pagina 1 van 5 Doel: Multidisciplinaire afspraak tussen de bij het VSV Leeuwarden aangesloten drie zorgpartijen over mogelijke pijnverlichting tijdens alle fasen van de baring

Nadere informatie

Overzicht veranderingen persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2016

Overzicht veranderingen persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2016 Overzicht veranderingen persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2016 Doelgroep pgb Soorten zorgverlene rs AGB code 2015 Doelgroep pgb (artikel 2): Heeft u een indicatie voor verpleging en verzorging?

Nadere informatie

De rol van Perined Indicatorenset integrale geboortezorg

De rol van Perined Indicatorenset integrale geboortezorg De rol van Perined Indicatorenset integrale geboortezorg Antwoorden op gestelde vragen tijdens het webinar Implementatie indicatorenset integrale geboortezorg 25 september 2017 www.kennisnetgeboortezorg.nl

Nadere informatie

Planmatige aanpak contracteren en evalueren. Menzis, AnderZorg en Azivo

Planmatige aanpak contracteren en evalueren. Menzis, AnderZorg en Azivo Planmatige aanpak contracteren en evalueren Menzis, AnderZorg en Azivo Versie definitief 05 oktober 2012 Ook in 2013 en 2014 wil Menzis gerichter en frequenter monitoren in hoeverre de doelstellingen,

Nadere informatie

a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg als bedoeld in artikel 1 sub b van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).

a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg als bedoeld in artikel 1 sub b van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). BELEIDSREGEL Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg als bedoeld in artikel 1 sub b van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Dit

Nadere informatie

Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Kamervragen 19 februari 2008

Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Kamervragen 19 februari 2008 De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 0018 00 EA Den Haag Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Kamervragen 19 februari 008 Hierbij

Nadere informatie

Handreiking. Casemanagement 1

Handreiking. Casemanagement 1 Handreiking Casemanagement 1 Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen Juli 2013 1 In deze handreiking wordt de term casemanagement gebruikt. In plaats van casemanager kan ook de term Eerst

Nadere informatie

Overzicht maximale vergoedingen Verloskunde 2017

Overzicht maximale vergoedingen Verloskunde 2017 Overzicht maximale vergoedingen Verloskunde 2017 Omschrijving s Volledige verloskundige zorg achterstandswijken Verzekerden achterstandswijken 1001 1011 1.310,75 1.612,23 Deelprestaties verloskundige zorg

Nadere informatie

Bijlage 1 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg. Versie 1 september 2016

Bijlage 1 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg. Versie 1 september 2016 Bijlage 1 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 1 Bijlage 1 POH-GGZ 2017 Inleiding Menzis vindt het van belang om ook voor 2017 afspraken over de inzet van de POH-GGZ te maken. Hiermee

Nadere informatie

Waarom een zorgpad voor zwangeren met sociale risicofactoren:

Waarom een zorgpad voor zwangeren met sociale risicofactoren: Inleiding Zorgpad In Hoogeveen hebben wij een relatief hoog percentage achterstandsgebieden, vergelijkbaar met Rotterdam (60%). Het verschil met Rotterdam is dat het in Hoogeveen gaat om een autochtone

Nadere informatie

Afschaffing eigen bijdrage bij bevallingen in het ziekenhuis - Initiatiefnota-

Afschaffing eigen bijdrage bij bevallingen in het ziekenhuis - Initiatiefnota- Afschaffing eigen bijdrage bij bevallingen in het ziekenhuis - Initiatiefnota- Partij van de Arbeid Oktober 2013 Voorwoord Ook al is de reputatie van de Nederlandse gezondheidszorg goed en werken veel

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU 7109

BELEIDSREGEL BR/CU 7109 BELEIDSREGEL BR/CU 7109 Verloskunde Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

Nieuwe balans in verloskundige zorg KNOV kiest voor een integraal zorgmodel op basis van gelijkwaardigheid

Nieuwe balans in verloskundige zorg KNOV kiest voor een integraal zorgmodel op basis van gelijkwaardigheid Nieuwe balans in verloskundige zorg KNOV kiest voor een integraal zorgmodel op basis van gelijkwaardigheid De verloskundigen, verenigd in de KNOV, zijn autoriteit op het gebied van verloskundige zorg en

Nadere informatie

Voetzorg 2015 voor diabetes mellitus. Binnen ketenzorg (zorggroep) Buiten ketenzorg. Veel gestelde vragen.

Voetzorg 2015 voor diabetes mellitus. Binnen ketenzorg (zorggroep) Buiten ketenzorg. Veel gestelde vragen. Voetzorg 2015 voor diabetes mellitus Binnen ketenzorg (zorggroep) Buiten ketenzorg Veel gestelde vragen. 1 Start: Welk zorgprofiel (ZP) heeft de verzekerde? (Weet niet? Verwijs naar huisarts.) ZP 0 (geen

Nadere informatie

Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD.

Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD. Ketenzorg 2017 Amersfoortse (de) / Ditzo Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD. Onder ketenzorg

Nadere informatie

Uitkomsten zorgverlenersvragenlijst 2015

Uitkomsten zorgverlenersvragenlijst 2015 Uitkomsten zorgverlenersvragenlijst 2015 Geboortezorg Consortium Midden-Nederland Auteur: Lianne Zondag, MSc Datum: 21.3.2016 1 Samenvatting Achtergrond Een van de doelstellingen van het GCMN is om de

Nadere informatie

Bijlage 11 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Bijlage 11 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 11 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 1 Bijlage 11 POH- S module 2016-2018 Per 2016 zijn we gestart met een driejarig beleid. Met dit driejarig beleid, bieden we duidelijkheid

Nadere informatie

SHEET INZAKE MODELLEN INTEGRALE GEBOORTEZORG EN WKKGZ / GOEDE ZORG 1

SHEET INZAKE MODELLEN INTEGRALE GEBOORTEZORG EN WKKGZ / GOEDE ZORG 1 SHEET INZAKE MODELLEN INTEGRALE GEBOORTEZORG EN WKKGZ / GOEDE ZORG 1 Het College Perinatale Zorg is opgericht in 2011 en heeft tot opdracht het verminderen van de babysterfte in Nederland door het verbeteren

Nadere informatie

Kenniscentrum Kraamzorg

Kenniscentrum Kraamzorg Kenniscentrum Kraamzorg Wat is het Kenniscentrum Kraamzorg? Activiteiten 2015 Wat is het Kenniscentrum Kraamzorg? 1. Hoe is het Kenniscentrum Kraamzorg ontstaan? 2. Waarom een Kenniscentrum Kraamzorg?

Nadere informatie

Zorgaanbieder Zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder c, van de Wmg, die de prestaties integrale geboortezorg (mede) uitvoert.

Zorgaanbieder Zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder c, van de Wmg, die de prestaties integrale geboortezorg (mede) uitvoert. BELEIDSREGEL Integrale geboortezorg Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met

Nadere informatie

Integrale geboortezorg: Samen bevalt beter! Agenda voor de Geboortezorg

Integrale geboortezorg: Samen bevalt beter! Agenda voor de Geboortezorg Integrale geboortezorg: Samen bevalt beter! Agenda voor de Geboortezorg 2018-2022 November 2017 Inleiding Agenda voor de Geboortezorg Samen bevalt beter! Voor u ligt de Agenda voor de Geboortezorg 2018

Nadere informatie

Bijlage 2 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Bijlage 2 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 2 zorginkoopbeleid 2018-2019 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 2 POH-GGZ Menzis zet het inkoopbeleid POH-GGZ van de afgelopen jaren voort. Zo willen we gezamenlijk de beweging voortzetten

Nadere informatie

Dit verandert er in je zorgverzekering in 2018 DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN IN 2018

Dit verandert er in je zorgverzekering in 2018 DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN IN 2018 Dit verandert er in je zorgverzekering in 2018 In 2018 verandert er weer het een en ander in je zorgverzekering. Het eigen risico blijft hetzelfde 385. Er veranderen wel een aantal voorwaarden en vergoedingen.

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Natura 2015. Ingangsdatum 1 januari 2015

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Natura 2015. Ingangsdatum 1 januari 2015 Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Natura 2015 Ingangsdatum 1 januari 2015 Versie: definitief Datum: 17 oktober 2014 1 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Wijkverpleging

Algemene voorwaarden Wijkverpleging Algemene voorwaarden Wijkverpleging 1. De zorgaanbieder verleent de cliënt verzorging en verpleging met inachtneming van de door de wijkverpleegkundige afgegeven indicatie. 2. Deze overeenkomst gaat in

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2017 Integrale Geboortezorg. Versie 6 juli 2016

Zorginkoopbeleid 2017 Integrale Geboortezorg. Versie 6 juli 2016 Zorginkoopbeleid 2017 Integrale Geboortezorg 1 Voorwoord Met ingang van 2017 zal de (nog te verschijnen) Beleidsregel Integrale Geboortezorg van kracht worden, naast de huidige beleidsregels waarin monodisciplinaire

Nadere informatie