Algemene Bankvoorwaarden. KBC Bank NV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Bankvoorwaarden. KBC Bank NV"

Transcriptie

1 Algemene Bankvoorwaarden KBC Bank NV Algemene Bankvoorwaarden KBC Bank NV Zetel van de vennootschap: Havenlaan 2, 1080 Brussel Handelsregister: Brussel BTW: BE Inschrijvingsnummer CDV: Verantwoordelijk uitgever: Piet Jaspaert, Havenlaan 2, 1080 Brussel Geregistreerd te Brussel, zesde kantoor, op 21 maart 2000

2 Inhoud Inleiding Voorstelling van KBC Bank Draagwijdte van de Algemene Bankvoorwaarden I.1 Eerste deel - Algemene bepalingen Identificatie van de cliënt A. Algemeen I.2 B. Identificatie van natuurlijke personen I.3 C. Identificatie van rechtspersonen I.4 D. Identificatie van feitelijke verenigingen I.5 E. Specimen van handtekening I.6 Minderjarigen I.7 Onverdeeldheid I.8 Gehuwden I.9 Feitelijke verenigingen I.10 Vruchtgebruik/derdenbegunstiging I.11 Volmachten I.12 Bankgeheim I.13 Verwerking van persoonsgegevens I.14 Overlijden I.15 Opdrachten gegeven aan KBC Bank I.16 Correspondentie I.17 Levering van waarden I.18 Waarborgen ten voordele van de bank A. Eenheid van rekening en compensatie I.19 B. Medeverbondenen en borgen I.20 C. Algemeen onderpand - Pand schuldvorderingen I.21 Waarborgen ten voordele van de cliënt I.22 Verzet en blokkering van tegoeden I.23 Handtekeningenlijsten en formulieren van de bank I.24 Geschillen A. Klachtenbehandeling I.25 B. Rechtzetting van vergissingen I.26 C. Aansprakelijkheid van de bank I.27 D. Verjaring I.28 E. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank I.29 Debetvoorwaarden I.30 Beëindiging van de cliëntenrelatie door de bank I.31 Tarieven en verschuldigde bedragen I.32 Betalingen aan en door de bank I.33 Bewaring van documenten I.34 Bewijs I.35

3 Wijziging I.36 Tweede deel - Bijzondere bepalingen eigen aan de geleverde producten en de verstrekte diensten Rekeningen A. Algemene bepalingen II.1 B. Rekeningafschriften II.2 C. Zichtrekeningen Algemene bepalingen II.3 KBC-zichtrekening (of KBC-bedrijfsrekening) II.4 KBC-Comfortrekening, KBC-Bonusrekening en KBC-Compactrekening II.5 D. Spaarrekeningen KBC-spaarrekening II.6 KBC-spaarrekening 1 jaar II.7 KBC-deviezenspaarrekening II.8 E. KBC-reserverekening II.9 F. Deposito s, Termijnrekeningen, KBC-Renteplan en Emissies KBC-termijnrekeningen II.10 G. KBC-rekeningverzekering en KBC-successieverzekering II.11 Betaalmiddelen A. KBC-cheque II.12 B. KBC-bankkaart met eurochequegarantie II.13 C. KBC-circulaire cheque II.14 D. KBC-overschrijving II.15 E. KBC-periodieke opdracht, KBC-automatisch sparen en KBC-betaalagenda II.16 F. KBC-domiciliëring II.17 G. Girale betaling van lonen en uitkeringen II.18 H. KBC-kredietkaarten II.19 I. KBC-bankkaart en Bankverzekeren vanop Afstand II.20 J. Kredietbrieven, KBC-bankcheque en KBC-reischeque II.21 Kredieten A. Algemeen II.22 B. KBC-documentaire kredieten II.23 Incassoverrichtingen II.24 A. Incasso van financiële en/of handelsdocumenten Algemeen II.25 Protest II.26 Rechtstreeks krediet (onder gewoon voorbehoud) II.27 LCR-systeem (Lettre de Change - Relevé) II.28 Verzending - Verzekering II.29 Waarborg van echtheid II.30 Centrale verwerking van handelspapier (Wisselinhouding) II.31 Kosten II.32 B. KBC-documentair incasso II.33 Aan- en verkopen van buitenlandse bankbiljetten, deviezen, goudstaven en munten II.34 Transacties i.v.m. financiële instrumenten A. Orders op gereglementeerde markten II.35 B. Inschrijvingen II.36 C. Levering van financiële instrumenten II.37 D. Beleggingsinstellingen en KBC-Deltaplan Beleggingsinstellingen II.38 KBC-Deltaplan II.39 E. KBC-kasbons en KBC-certificaten II.40 F. Inning van de opbrengst en/of het kapitaal van financiële instrumenten II.41 G. Andere verrichtingen inzake financiële instrumenten II.42 H. Met verzet aangetekende waarden - vervalste of nagemaakte waarden II.43 Verrichtingen op termijn, opties, futures, swaps en andere financiële technieken Effectenrekeningen Bewaring van goudstaven en beleggingsmunten Gesloten depots KBC-safes en KBC-nachtkluizen Financiële dienst voor rekening van vennootschappen II.44 II.45 II.46 II.47 II.48 II.49

4 Bemiddeling inzake aandeelhouderschap in bedrijven KBC-Beleggingsadvies KBC-Vermogensbeheer Pensioensparen en diensten in verband met extra-legale pensioenen Commerciële en financiële inlichtingen Verkoop van verzekeringen II.50 II.51 II.52 II.53 II.54 II.55

5 Inleiding VOORSTELLING VAN KBC BANK KBC Bank is een naamloze vennootschap met zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 2 (Handelsregister Brussel nr ). Zij maakt deel uit van KBC Bankverzekeringsholding NV die in 1998 ontstond uit de CERA Bankgroep, de ABB-Groep en de Almanij-Kredietbank Groep. KBC Bank NV is ontstaan door inbreng in een nieuwe vennootschap van de algemeenheid van Kredietbank NV en van de bankactiviteiten van CERA Bank CV en is, in die mate, rechtsopvolger van Kredietbank NV en van CERA Bank CV. De rechten en verplichtingen van Kredietbank NV en CERA Bank CV die aldus zijn ingebracht, worden voortgezet door KBC Bank NV. CBC Banque SA is eveneens rechtsopvolger van CERA Bank CV, namelijk m.b.t. de bankactiviteiten van CERA Bank CV die voorheen werden uitgeoefend door de CERA-vennootschappen in Wallonië, en die werden ingebracht in CBC Banque SA. De rechten en verplichtingen die aan deze bankactiviteiten verbonden zijn, worden voortgezet door CBC Banque SA. KBC Bank NV zal als dochtervennootschap van KBC Bankverzekeringsholding NV zowel bank- als verzekeringsproducten en -diensten aanbieden. DRAAGWIJDTE VAN DE ALGEMENE BANKVOORWAARDEN I.1.1 De contractuele relatie tussen KBC Bank NV, hierna ook KBC Bank of de bank genoemd, en haar cliënteel wordt beheerst door de onderhavige Algemene Bankvoorwaarden. I.1.2 De Algemene Bankvoorwaarden worden aangevuld met de internationaal of in België geldende algemene bankgebruiken en, voor ieder specifiek product of iedere specifeke dienst, met het terzake bestaande bijzondere reglement of de terzake afgesloten bijzondere overeenkomst. De bepalingen van deze reglementen of overeenkomsten hebben voorrang op de Algemene Bankvoorwaarden. I.1.3 Afwijkingen van de Algemene Bankvoorwaarden zijn alleen mogelijk bij uitdrukkelijke, schriftelijke overeenkomst. I.1.4 Iedere cliënt kan in elk kantoor van KBC Bank gratis een exemplaar van de Algemene Bankvoorwaarden verkrijgen. I.1.5 KBC Bank heeft het Charter inzake een basis-bankdienst ondertekend. Daarmee verbindt zij zich ertoe om de in het Charter beschreven basis-bankdienst tegen een aanvaardbare prijs open te stellen voor iedere particuliere cliënt met een wettelijke woonplaats in België. KBC Bank is eveneens toegetreden tot de Gedragscode van de Belgische Vereniging van Banken, waarin o.m. zeven basisbeginselen voor goed bankieren worden opgesomd. Deze documenten kunnen worden verkregen in elk kantoor van KBC Bank.

6 Eerste deel - Algemene bepalingen IDENTIFICATIE VAN DE CLIËNT A. Algemeen I.2.1 De cliënt verbindt zich ertoe zijn identiteit en wettelijke woonplaats, resp. de maatschappelijke en desgevallend administratieve zetel van de vennootschap kenbaar te maken. De cliënt aanvaardt dat de aangestelden van de bank terzake hun verplichtingen uitvoeren zoals opgelegd of aanbevolen door de wetgever, de toezichthoudende autoriteiten (zoals de Commissie voor het Bank- en Financiewezen) en de financiële deontologie. De cliënt aanvaardt dat KBC Bank overeenkomstig deze voorschriften een kopie maakt van de identificatiestukken en deze kopieën bewaart. KBC Bank kan altijd eisen dat vreemde identificatiestukken worden vertaald op kosten van de cliënt, en eventueel door een beëdigd vertaler zo de bank dit nodig acht. De betrokkene machtigt KBC Bank ertoe om de authenticiteit van de documenten en de juistheid van de identificatiegegevens na te gaan bij publiek- dan wel privaatrechtelijke instanties, zoals bv. die van het bevolkings- en vreemdelingenregister. De identificatie van de cliënt moet in principe plaatsvinden in aanwezigheid van een aangestelde van de bank. Uitzonderlijk kan de bank, indien de omstandigheden het verantwoorden, een relatie met de cliënt aangaan vanop afstand. Hiervoor dient een bijzondere procedure te worden gevolgd. Zolang geen identificatie in aanwezigheid van een aangestelde van de bank heeft plaatsgevonden, mogen geen verrichtingen met cash geld of met fysieke effecten worden uitgevoerd. I.2.2 KBC Bank kan altijd bijkomende gegevens en documenten eisen zoals inschrijvingsnummer in het handelsregister, BTW-nummer, registratienummer van een aannemer, gegevens aangaande de handelingsbekwaamheid, burgerlijke staat, gezinstoestand, huwelijksvermogensstelsel, feitelijke scheiding, e.d.m. In voorkomend geval eist de bank dat haar de identiteit wordt meegedeeld van de economische eigenaar van de aan haar toe te vertrouwen of toevertrouwde fondsen. Zij kan tevens eisen dat de cliënt een verklaring ondertekent m.b.t. de oorsprong van fondsen. De cliënt moet wijzigingen m.b.t. de meegedeelde gegevens, de vertegenwoordiging en de rechtstoestand (waaronder de burgerlijke staat en de handelingsbekwaamheid) altijd onverwijld en schriftelijk aan KBC Bank meedelen. KBC Bank is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de niet-(tijdige) mededeling van wijzigingen (zoals bv. het nietbereiken van correspondentie), noch voor de echtheid, geldigheid of eventueel verkeerde interpretatie van de voorgelegde documenten, of algemeen voor de inhoud van de verstrekte gegevens. I.2.3 Cliënten kunnen worden verzocht hun rechts- en handelingsbekwaamheid te bewijzen. I.2.4 Indien een rekening wordt geopend, een safe wordt gehuurd of een andere bankdienst wordt afgenomen door een onverdeeldheid, moet elk lid individueel worden geïdentificeerd overeenkomstig de bepalingen van dit hoofdstuk. I.2.5 KBC Bank eist dat personen die voor rekening van derden handelen eveneens worden geïdentificeerd. Deze identificatieplicht geldt o.m. voor wettelijke vertegenwoordigers en volmachthebbers. De bank kan eisen dat zij alle noodzakelijke en nuttige documenten voorleggen waaruit hun hoedanigheid en de omvang van hun bevoegdheid blijken. B. Identificatie van natuurlijke personen I.3 Natuurlijke personen van Belgische nationaliteit moeten hun identiteit kenbaar maken aan de hand van hun identiteitskaart. Zij moeten hun burgerlijke staat meedelen. Natuurlijke personen van buitenlandse nationaliteit moeten hun identiteit kenbaar maken aan de hand van hetzij hun identiteitskaart, hetzij een paspoort of gelijkwaardig document. C. Identificatie van rechtspersonen I.4.1 Belgische rechtspersonen dienen zich te identificeren aan de hand van hun oprichtingsakte of oprichtingsbesluit en eventuele latere statutenwijzigingen, en dit d.m.v. een uittreksel uit de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad of een voor eensluidend verklaard uittreksel van de griffie van de Rechtbank, voorzover een dergelijke publicatieverplichting wordt opgelegd. Buitenlandse rechtspersonen moeten zich identificeren aan de hand van statuten of recente stukken die kunnen worden beschouwd als gelijkwaardig aan die m.b.t. Belgische rechtspersonen. Van rechtspersonen die in België een bijkantoor of centrum van werkzaamheid hebben, wordt geëist dat zij een bewijs van neerlegging voorleggen zoals bepaald in art. 198 van de Vennootschappenwet (art. 81 tot en met 89 van het Wetboek van Vennootschappen). KBC Bank kan altijd de voorlegging van gecoördineerde statuten eisen. I.4.2 Bovendien dienen de nodige documenten te worden voorgelegd waaruit blijkt wie de rechtspersoon kan vertegenwoordigen, met vermelding van naam, voornaam en adres. De oprichter, bestuurder, zaakvoerder, syndicus e.d. die de rechtspersoon vertegenwoordigt ten opzichte van KBC Bank moet zich identificeren zoals een natuurlijke persoon, resp. rechtspersoon.

7 KBC Bank kan eisen dat de authenticiteit van handtekeningen, aangebracht op de overgelegde stukken, wordt bevestigd door daartoe bevoegde functionarissen of via daartoe geëigende procedures. D. Identificatie van feitelijke verenigingen I.5 Onverminderd hetgeen is bepaald in art. I.10, moeten de leden die gemachtigd zijn de vereniging te verbinden, zoals gedefinieerd in art. I.10, individueel worden geïdentificeerd. KBC Bank kan altijd aanvullende gegevens vragen, zoals bv. een ledenlijst. E. Specimen van handtekening I.6.1 De cliënt dient een specimen van zijn handtekening te deponeren bij KBC Bank. Hetzelfde geldt voor de wettelijke vertegenwoordiger en de vertegenwoordiger krachtens statuten, benoemingsbesluit, aanstelling of volmacht. I.6.2 Voor de uitvoering van opdrachten moet KBC Bank de handtekening op de opdracht alleen met het gedeponeerde specimen vergelijken. Behoudens bewezen opzet of grove schuld vanwege de bank, haar aangestelden of lasthebbers, kunnen transacties, uitgevoerd op basis van een valse of vervalste handtekening of andere valse of vervalste elementen van een opdracht, worden tegengeworpen aan de cliënt, eventueel in afwijking van de gemeenrechtelijke principes, bv. inzake bewaarneming, betaling, e.d.m. MINDERJARIGEN I.7.1 Ouders van minderjarige kinderen worden door KBC Bank geacht beiden het beheersrecht over de goederen van hun minderjarige kinderen uit te oefenen. Dit betekent dat het optreden van één ouder de instemming van de andere ouder impliceert. Deze regel is ook van toepassing wanneer ingevolge een gerechtelijke maatregel het beheersrecht over de goederen van de minderjarige kinderen aan beide ouders wordt toegekend. I.7.2 Elke gerechtelijke beslissing die het beheer van de goederen van minderjarige kinderen toevertrouwt aan een van de ouders, met uitsluiting van de andere, moet onmiddellijk aan de bank worden meegedeeld. Indien de ouders deze mededelingsplicht niet nakomen, mag de bank ervan uitgaan dat de optredende ouder handelde met instemming van de andere ouder, en kan zij niet voor de gevolgen hiervan worden aansprakelijk gesteld. ONVERDEELDHEID I.8.1 Onder voorbehoud van art. I.9, kan over rekeningen op naam van meerdere houders alleen worden beschikt met de handtekening van alle medehouders, behoudens volmachtverlening overeenkomstig art. I.12. I.8.2 Alle medehouders van een rekening zijn hoofdelijk en ondeelbaar gehouden ten aanzien van KBC Bank tot de terugbetaling van alle bedragen en debetsaldi die zij aan de bank verschuldigd zijn uit hoofde van deze rekening, ook wanneer die zijn ontstaan door toedoen van een volmachthebber of een wettelijke vertegenwoordiger. I.8.3 De bovenstaande bepalingen zijn mutatis mutandis van toepassing indien meerdere personen samen een safe huren of een andere bankdienst afnemen. GEHUWDEN I.9.1 M.b.t. een rekening op naam van beide echtgenoten kan elk van hen, welk ook hun huwelijksstelsel is, alleen optredend, alle daden stellen, zowel die van beheer als die van beschikking in de meest ruime zin, met inachtneming van art. I.9.4, en behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst met de bank. Voor het verlenen van volmachten aan derden moeten evenwel beide echtgenoten optreden conform art. I KBC Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld indien een echtgenoot deze bevoegdheid aanwendt met benadeling van de rechten van de andere. I.9.2 Elk der echtgenoten kan echter te allen tijde een einde maken aan deze afzonderlijke beschikkingsbevoegdheid door een eenzijdig en schriftelijk verzoek, gericht aan het betrokken kantoor. De bank doet het nodige om zo snel mogelijk met dit verzoek rekening te houden. In omloop zijnde cheques, betalingsopdrachten e.d. uitgaande van een echtgenoot kunnen evenwel nog uitgevoerd worden. Daarna zijn alleen nog verrichtingen of handelingen mogelijk met toestemming van beide echtgenoten. Voor het herstel van het regime vermeld in art. I.9.1 is eveneens de toestemming van beide echtgenoten vereist. KBC Bank wijst alle aansprakelijkheid af bij het treffen van een dergelijke maatregel op verzoek van één van de echtgenoten. Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld wat betreft de kennisgeving aan de andere echtgenoot; de cliënt die een einde maakt aan de afzonderlijke beschikkingsbevoegdheid, wordt geacht zijn echtgenoot hiervan onmiddellijk in te lichten. Zij kan evenmin aansprakelijk worden gesteld indien een echtgenoot, ondanks de beëindiging van zijn bevoegheid, over de rekening blijft beschikken, bv. door het uitschrijven van cheques of het gebruiken van bank- of kredietkaarten. I.9.3 Art. I.8.2 is ook van toepassing op gehuwden.

8 I.9.4 Voor de vereffening van een rekening of de wijziging van de substantiële voorwaarden ervan, is de toestemming van beide echtgenoten vereist. I.9.5 De bovenstaande bepalingen zijn mutatis mutandis van toepassing indien twee echtgenoten samen een safe huren of een andere bankdienst afnemen. FEITELIJKE VERENIGINGEN I.10.1 KBC Bank kan, overeenkomstig de criteria door haar bepaald, een cliëntenrelatie aangaan met een feitelijke vereniging, voorzover de doeleinden van de vereniging stroken met de financiële deontologie van de bank. I.10.2 KBC Bank kan altijd eisen dat de feitelijke vereniging statuten of reglementen ter beschikking stelt. Die moeten duidelijk een doel aangeven. De natuurlijke of rechtspersonen die de vereniging vertegenwoordigen bij het aangaan van de cliëntenrelatie of die later een dergelijke hoedanigheid doen blijken, moeten worden geïdentificeerd overeenkomstig art. I.2 tot en met I.6. I.10.3 Behoudens andersluidende vermelding op de openingsdocumenten van KBC Bank zal de feitelijke vereniging voor de verrichtingen met KBC Bank worden vertegenwoordigd door: - met overlegging van statuten of reglementen: de vertegenwoordiger(s) conform de statuten of reglementen; - zonder overlegging van statuten of reglementen: de personen die bij het aangaan van de cliëntenrelatie in de hoedanigheid van vertegenwoordigers van de vereniging optreden of die later dergelijke hoedanigheid doen blijken. De vertegenwoordigers kunnen evenwel volmachten verlenen overeenkomstig art. I.12. I.10.4 Het beheer van en de beschikking over de tegoeden zullen gebeuren zoals bepaald in de openingsdocumenten en eventuele volmachten en, bij gebrek aan precisering in deze documenten, zoals bepaald in de statuten of reglementen van de feitelijke vereniging. Voorzover ook die niet in een duidelijke regeling voorzien, zal het beheer als volgt gebeuren: - behalve voor stortingen en deponering van waarden, dient de meerderheid van de vertegenwoordigers voor alle verrichtingen op te treden; - de uitsluiting, vervanging of toevoeging van een vertegenwoordiger kan alleen aan KBC Bank worden tegengeworpen, indien deze blijkt uit een geschrift dat door de meerderheid van de vertegenwoordigers is ondertekend. I.10.5 De vertegenwoordigers van de feitelijke vereniging zijn hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk ten opzichte van KBC Bank voor de verbintenissen aangegaan namens de vereniging. Zij vrijwaren KBC Bank voor alle gevolgen van interne onenigheid onder de leden van de vereniging en van onduidelijkheid inzake statuten of reglementen, wijze van vertegenwoordiging of volmachten. I.10.6 Voorzover de mogelijkheid bestaat dat een vertegenwoordiger of een lid individueel deelgerechtigd is in de tegoeden van de feitelijke vereniging, moet de bank, zelfs in geval van twijfel, bij beslag ten laste van de betrokkene of bij zijn overlijden, onbekwaamheid of faillissement, dan wel bij een analoge maatregel, haar wettelijke verplichtingen terzake ook nakomen m.b.t. de tegoeden op naam van de vereniging, zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. I.10.7 KBC Bank heeft het recht om in geval van twijfel, zoals o.m. in geval van betwisting aangaande de geldige vertegenwoordiging van de feitelijke vereniging, de tegoeden eenzijdig en zonder voorbericht te blokkeren tot er duidelijkheid of eensgezindheid is bereikt, en dat zonder enige aansprakelijkheid. Zij kan evenmin aansprakelijk worden gesteld wanneer er bij overlijden, beslag, faillissement, onbekwaamheid e.d. in geval van twijfel tot blokkering wordt overgegaan. I.10.8 In afwijking van art. I.12.3 wordt een volmacht, verleend overeenkomstig art. I.10.3, alleen beëindigd op schriftelijk verzoek van de meerderheid van de vertegenwoordigers of na beëindiging door de volmachthebber. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de rechten van KBC Bank zoals hierboven bepaald en geldt behoudens duidelijke regeling in de statuten of reglementen van de feitelijke vereniging of specifieke overeenkomst met KBC Bank. I.10.9 Onverminderd de rechten van KBC Bank zoals bepaald in art. I.10.7 en I.23 en behoudens duidelijke regeling in de statuten of reglementen van de feitelijke vereniging, hebben de leden van de vereniging geen individueel recht om een rekening, effectenrekening of safe te blokkeren; een dergelijke blokkering, evenals een openboring van de safe, kan alleen gebeuren op schriftelijk verzoek van de meerderheid van de vertegenwoordigers of op basis van een gerechtelijke uitspraak. KBC Bank heeft het recht te eisen dat vooraf de eventueel hieraan verbonden kosten worden betaald. VRUCHTGEBRUIK/DERDENBEGUNSTIGING I.11.1 Wanneer tegoeden op rekening of andere het voorwerp uitmaken van een opsplitsing in vruchtgebruik en blote eigendom, en behoudens andersluidende overeenkomst of bijzondere volmacht: - worden ze op naam van zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker geplaatst; - behoudt KBC Bank zich het recht voor de uitvoering van verrichtingen betreffende het voorwerp van de splitsing in blote eigendom en vruchtgebruik afhankelijk te stellen van een voorafgaand akkoord tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker of een gezamenlijke instructie van beiden; - kan de opvraging van rente en gekapitaliseerde rentebedragen gebeuren door de vruchtgebruiker; - kan slechts over het kapitaal worden beschikt met toestemming van beiden.

9 I.11.2 De houder van een rekening kan KBC Bank de opdracht geven de rente die hem toekomt uit te keren aan een derde-begunstigde. Anders dan in het geval van vruchtgebruik behoudt de rekeninghouder zich het recht voor deze opdracht te allen tijde te herroepen. VOLMACHTEN I.12.1 De houder van een rekening kan volmacht verlenen aan één of meer derden. Dat gebeurt door het invullen en ondertekenen van een volmachtdocument van de bank. KBC Bank behoudt zich het recht voor geen rekening te houden met volmachten die niet zijn gesteld op documenten van KBC Bank. Zij kan ook niet worden aansprakelijk gesteld voor de gevolgen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van onduidelijke, onvolledige of tegenstrijdige volmachten. In geval van toepassing van art. I.8 of I.9 kunnen de mederekeninghouders volmacht verlenen aan één of meer derden; in geval van toepassing van art. I.8 kunnen zij ook aan elkaar volmacht geven. In al deze gevallen moeten alle mederekeninghouders het volmachtdocument ondertekenen. KBC Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld indien een volmachthebber zijn bevoegdheid aanwendt met benadeling van de rechten van de volmachtgever. I.12.2 De volmacht is persoonlijk en niet-overdraagbaar. I.12.3 Een volmacht kan door de volmachtgever of de volmachthebber eenzijdig worden beëindigd. KBC Bank behoudt zich het recht voor geen rekening te houden met een beëindiging die niet is gebeurd op één van de volgende wijzen: - ofwel bij aangetekend schrijven, uitsluitend te richten aan het kantoor waar de volmacht werd verleend; - ofwel door een ondertekende en gedateerde verklaring op het volmachtdocument. De volmacht verleend door de medehouders van een rekening kan door elke mederekeninghouder, apart optredend, worden beëindigd. Deze beëindiging wordt geacht geldig te zijn gedaan ten aanzien van alle mederekeninghouders. Indien de mederekeninghouders volmachten verleenden aan elkaar, heeft, behoudens afwijkende overeenkomst, de beëindiging van één volmacht eveneens tot gevolg dat de andere aan elkaar gegeven volmachten worden beëindigd. Een volmacht eindigt eveneens door het overlijden van (een van) de volmachtgever(s), of door een andere wettelijke oorzaak van beëindiging van de volmacht. KBC Bank wijst alle aansprakelijkheid af bij een dergelijke beëindiging. Zij kan evenmin aansprakelijk worden gesteld wat betreft de kennisgeving aan de belanghebbende partijen; de cliënt die de volmacht beëindigt, wordt geacht hen hiervan onmiddellijk in te lichten. Zij doet het nodige om zo snel mogelijk met de beëindiging rekening te houden. Onverminderd de toepassing van bijzondere reglementen inzake bankverzekeren vanop afstand (bankieren via telefoon, computer, e.d.m.), is KBC Bank hiervoor pas aansprakelijk na verloop van twee bankwerkdagen na ontvangst van het bericht. KBC Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld indien een volmachthebber, ondanks de beëindiging van de volmacht, over de rekening blijft beschikken, bv. door het uitschrijven van cheques of het gebruiken van bank- of kredietkaarten. KBC Bank kan evenmin aansprakelijk worden gesteld indien hij tegenover de bank blijft optreden, zonder dat de bank in kennis werd gesteld van enige wijziging van zijn volmacht. I.12.4 Indien meerdere volmachthebbers worden vermeld, kunnen zij elk apart optreden, behoudens andersluidende verklaring op het volmachtdocument. Indien een nieuwe volmacht wordt verleend, blijven de eerder gegeven volmachten van kracht, behoudens uitdrukkelijke herroeping. Indien echter een nieuwe volmacht wordt verleend aan een bestaande volmachthebber, vervalt diens eerdere volmacht. I.12.5 Deze Algemene Bankvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op de volmachthebbers. I.12.6 De houder van een rekening en de volmachthebber zijn hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor onregelmatige debetsaldi die zijn ontstaan door toedoen van de volmachthebber. Wanneer de rekeninghouder een rechtspersoon is, zijn zij die de rechtspersoon vertegenwoordigen (organen of volmachthebbers) hoofdelijk aansprakelijk voor hun handelingen die hun bevoegdheid te buiten gaan. Bovendien is elke volmachthebber hoofdelijk aansprakelijk, samen met de rechtspersoon-rekeninghouder, voor onregelmatige debetsaldi die door zijn toedoen zijn ontstaan. Voor feitelijke verenigingen wordt bovendien verwezen naar art. I I.12.7 Wanneer volmacht wordt gegeven aan een sociaal secretariaat, zal bij overdracht van de rekening waarop volmacht werd verleend, de volmacht overgaan op de nieuwe rekening. Bij annulering van de rekening waarop volmacht werd verleend aan een sociaal secretariaat, zal de volmacht overgaan op de andere rekeningen op naam van de cliënt. De cliënt die zich tegen de automatische overgang van de volmacht verzet, dient de bank daarvan tijdig schriftelijk in kennis te stellen. I.12.8 Waar de bovenstaande bepalingen betrekking hebben op de medehouders van een rekening, zijn zij mutatis mutandis van toepassing indien meerdere personen samen een safe huren of een andere bankdienst afnemen. BANKGEHEIM I.13 Overeenkomstig de algemeen geldende bankgebruiken deelt KBC Bank aan derden (o.m. de overheid, echtgenoten) geen inlichtingen mee over haar cliënt, behalve met diens uitdrukkelijke instemming, wanneer zij

10 daartoe wettelijk verplicht is of indien daarvoor een wettig belang bestaat, en onverminderd de bepalingen van art. I.14. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS I.14 Met het oog op een rationeel, gezamenlijk beheer van de persoonsgegevens van de cliënt kunnen zijn identiteitsgegevens, zoals naam, adres en woonplaats, ter beschikking worden gesteld van alle andere vennootschappen van de KBC Groep, waarvan een lijst kan worden opgevraagd bij de Directie Corporate Affairs op het Hoofdkantoor van KBC Bank. Vanwege de contractuele relatie met de cliënt beschikt KBC Bank, als verantwoordelijke voor de verwerking, wettelijk over het recht om alle gegevens met betrekking tot zijn persoon, producten, diensten en verrichtingen te verwerken voor alle wettige doeleinden. De verwerkingen omvatten o.m. cliëntenbeheer, rekeningenbeheer, kredietverlening en -beheer, vermogensbeheer, controle van de verrichtingen, (direct) marketing, public relations, relatiebankieren en activiteiten als tussenpersoon/makelaar, met name inzake verzekeringen. Behoudens verzet van de cliënt kan KBC Bank zijn persoonsgegevens en de gegevens over zijn producten, diensten en verrichtingen verwerken voor prospectie en voor de promotie voor alle diensten en producten die een financiële instelling mag aanbieden, met inbegrip van verzekeringsproducten en -diensten. Behoudens verzet van de cliënt mogen de verwerkte gegevens voor administratieve en commerciële doeleinden worden meegedeeld aan alle andere vennootschappen van de KBC Groep, waarvan een lijst kan worden opgevraagd. Het recht van verzet kan worden uitgeoefend bij elk kantoor of bij de Afdeling Personenbeheer op het Hoofdkantoor van KBC Bank. De gegevens die KBC Bank verplicht is te verwerken omwille van een wettelijke bepaling of een wezenlijk belang van de cliënt of de bank, kunnen, voorzover wettelijk toegestaan, worden uitgewisseld met iedere belanghebbende derde. De cliëntenrelatie verleent KBC Bank in welbepaalde gevallen het recht om aan alle derden met een wettig belang (o.m. de Beroepsvereniging voor het Krediet) de aangegane verbintenissen en de wijze waarop die al dan niet werden nagekomen, mee te delen. Elke cliënt kan overeenkomstig de wettelijke voorwaarden zijn eigen gegevens opvragen bij elk kantoor of bij de Afdeling Personenbeheer op het Hoofdkantoor van KBC Bank, en die zo nodig laten verbeteren. De cliënt die bijkomende informatie wenst over de manier waarop KBC Bank omgaat met persoonsgegevens, kan bij zijn kantoor of bij de Directie Corporate Affairs op het Hoofdkantoor van de bank de brochure Uw privacy: onze zorg verkrijgen. Bovendien kan de cliënt zich voor nadere informatie wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. OVERLIJDEN I.15.1 Bij het overlijden van een cliënt of van zijn of haar echtgeno(o)t(e) moet KBC Bank hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis worden gesteld. Deze kennisgevingsplicht rust zowel op de overlevende echtgeno(o)t(e) als op de rechtsopvolgers van de overledene, zijn volmachthebbers en mederekeninghouders. Door het overlijden wordt de rekening van de overleden cliënt of van zijn of haar echtgeno(o)t(e) geblokkeerd en zijn beschikkingen alleen mogelijk overeenkomstig art. I Wanneer KBC Bank niet of te laat wordt ingelicht, is ze niet aansprakelijk, indien na het overlijden van de cliënt de mederekeninghouders of volmachthebbers nog beschikken over zijn tegoed. I.15.2 Voor de uitbetaling van sommen, de teruggave van waarden en de opening van safes dienen de rechthebbenden de nodige bewijsstukken voor te leggen waaruit de overgang van de nalatenschap en de voorwaarden van de uitbetaling, de teruggave of de opening blijken. Daarbij behoudt de bank zich het recht voor de uitdrukkelijke toestemming van alle rechthebbenden te eisen. KBC Bank is niet aansprakelijk wat de echtheid van de voorgelegde stukken betreft. Hetzelfde geldt bij het overlijden van één van de medehouders van een rekening. I.15.3 KBC Bank mag voldoen aan een verzoek om inlichtingen m.b.t. de bancaire toestand van de overledene, uitgaand van een mede-erfgenaam of een algemeen legataris. De kosten hiervoor zijn hoofdelijk en ondeelbaar verschuldigd door de mede-erfgenaam of de algemeen legataris die de informatie vraagt en de nalatenschap. I.15.4 Wanneer zich binnen een jaar na datum van overlijden geen erfgenamen hebben aangemeld, heeft KBC Bank het recht de rekeningen van een overleden rekeninghouder te vereffenen en de tegoeden te reserveren op een speciale wachtrekening. I.15.5 De correspondentie i.v.m. de nalatenschap wordt, behoudens andersluidende instructies, verzonden aan het laatste bekende adres van de overledene of aan een van de rechthebbenden. Deze verzending is rechtsgeldig ten aanzien van alle andere rechthebbenden. I.15.6 Ten aanzien van vorderingen van KBC Bank op de overleden cliënt wegens debetstanden of door welke oorzaak ook, zijn de erfgenamen, rechtsopvolgers en rechthebbenden hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk. Hetzelfde geldt bij het overlijden van een van de medehouders van een rekening.

11 I.15.7 Ingevolge het overlijden van (een van) de (mede)rekeninghouder(s) wordt een einde gemaakt aan de door hem gegeven doorlopende opdrachten of opdrachten tot domiciliëring. Nadat de erfgenamen en de eventuele mederekeninghouders hierin hebben toegestemd, kan een doorlopende opdracht of een opdracht tot domiciliëring verder worden uitgevoerd, voorzover de wet dit toestaat. I.15.8 Het intuitu personae -karakter van de relatie tussen de bank en de cliënt verhindert niet dat na het overlijden van de cliënt, door KBC Bank ontvangen tegoeden op het credit van zijn rekening worden geboekt. I.15.9 Waar de bovenstaande bepalingen betrekking hebben op de medehouders van een rekening, zijn zij mutatis mutandis van toepassing indien meerdere personen samen een safe huren of een andere bankdienst afnemen. OPDRACHTEN GEGEVEN AAN KBC BANK I.16.1 KBC Bank mag opdrachten uitvoeren die hetzij mondeling, hetzij per telefoon, telefax, telex of telegraaf werden gegeven, onverminderd de bijzondere reglementen inzake bankverzekeren vanop afstand (bankieren via telefoon, computer, e.d.m.). Zij behoudt zich evenwel het recht voor de uitvoering van deze opdrachten uit te stellen tot bij de ontvangst van een bevestiging, desgevallend in de vorm van een originele en ondertekende schriftelijke verklaring. Zij kan ook eisen dat onmiddellijk uitgevoerde opdrachten haar nadien schriftelijk worden bevestigd. Indien KBC Bank, om welke reden ook, een dergelijke opdracht niet kan of niet wenst uit te voeren, brengt zij, voorzover mogelijk, de opdrachtgever hiervan binnen een korte termijn op de hoogte. M.b.t. deze opdrachten wijst KBC Bank elke aansprakelijkheid af voor de schade veroorzaakt door bedrog, onbevoegdheid, fouten, vergissingen of vertragingen bij het geven van het order. Aangezien dergelijke opdrachten onduidelijkheden kunnen bevatten en bewijsproblemen kunnen opleveren, wijst KBC Bank ook alle aansprakelijkheid af m.b.t. de uitvoering ervan, behoudens bewezen opzet of grove schuld vanwege de bank, haar aangestelden of lasthebbers. De orders worden geacht te zijn uitgevoerd overeenkomstig de opdracht van de cliënt, tenzij die het tegenbewijs levert. I.16.2 Om vergissingen te voorkomen, moeten de onderrichtingen van de opdrachtgever volledig en duidelijk zijn. Om nadere onderrichtingen te vragen, mag KBC Bank zo nodig de uitvoering van een opdracht uitstellen zonder uit dien hoofde aansprakelijk te kunnen worden gesteld. Wordt de opdracht toch uitgevoerd, dan zal de cliënt aansprakelijk blijven voor vergissingen of vertragingen die te wijten zijn aan de onvolledigheid of de onduidelijkheid van zijn opdracht. De uitvoering van betalings- en overschrijvingsopdrachten gebeurt hoofdzakelijk op grond van rekeningnummers of domiciliëringsnummers. De cliënt moet deze nummers correct en volledig vermelden. De verificatie van de handtekening gebeurt overeenkomstig art. I.6. I.16.3 KBC Bank kan de uitvoering van opdrachten onderwerpen, enerzijds aan het verkrijgen van alle relevante informatie, en anderzijds aan het ontvangen van passende verantwoordingsstukken zoals financiële en handelsdocumenten. KBC Bank behoudt zich ook het recht voor de uitvoering van opdrachten uit te stellen voor de tijd die nodig is om tegemoet te komen aan haar wettelijke verplichtingen. Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van dit uitstel. I.16.4 De cliënt verbindt zich ertoe de hem ter beschikking gestelde formulieren, informatiedragers en toegangscode zorgvuldig te bewaren en geheim te houden. Hij is aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van diefstal, verlies of misbruik van de desbetreffende documenten, informatiedragers en computerverbindingen met KBC Bank, en van het onzorgvuldig bewaren en/of misbruik van de toegangscode, dit alles behoudens andersluidende wettelijke bepalingen en/of bewezen opzet of grove schuld vanwege de bank, haar aangestelden of lasthebbers. I.16.5 KBC Bank mag weigeren een betaling uit te voeren in geval van onvoldoende fonds op rekening. Indien KBC Bank het verantwoord acht, kan zij, in het belang van de cliënt, bepaalde opdrachten toch uitvoeren ondanks het gebrek aan fonds. De daardoor ontstane overdisponering verleent de cliënt evenwel geen enkel verworven recht op toekomstig krediet, en moet worden aangezuiverd overeenkomstig art. I.30. KBC Bank behoudt zich evenwel het recht voor opdrachten, waarvoor op de vastgestelde dag van uitvoering geen of onvoldoende fonds beschikbaar is, al dan niet uit te voeren op een latere datum wanneer dat fonds wel aanwezig is. I.16.6 Tenzij de begunstigde of de opdrachtgever zich daartegen uitdrukkelijk verzet, behoudt KBC Bank zich het recht voor hetzij de over te maken bedragen te boeken op een rekening die de begunstigde bij haar aanhoudt, hetzij die bedragen te laten uitkeren door een van haar kantoren of correspondenten, zelfs al heeft de opdrachtgever KBC Bank de opdracht gegeven deze bedragen aan hem te doen uitkeren door een andere financiële instelling. Zo ook heeft KBC Bank het recht de rekening van een cliënt bij haar te crediteren, indien zij de opdracht krijgt om de rekening van de cliënt bij een andere financiële instelling te laten crediteren. I.16.7 KBC Bank aanvaardt collectieve overschrijvingsopdrachten, periodieke betalingen en domiciliëringen. Met KBC Bank kunnen eveneens bijzondere overeenkomsten worden gesloten teneinde opdrachten uit te voeren in het kader van het automatisch bankieren of bankverzekeren vanop afstand (bankieren via telefoon, computer, e.d.m.). CORRESPONDENTIE I.17.1 De correspondentie wordt op kosten van de cliënt gezonden naar zijn woonplaats of naar het door hem opgegeven adres. Dit adres kan worden gewijzigd op schriftelijk verzoek van de cliënt. De correspondentie wordt in

12 ieder geval geldig verzonden naar het laatste opgegeven adres en de bank is niet aansprakelijk voor eventuele schade, wanneer de cliënt de wijziging van zijn adres niet of niet tijdig heeft meegedeeld. I.17.2 De correspondentie m.b.t. verrichtingen voor rekening van meerdere personen wordt gestuurd naar het in onderling overleg opgegeven adres. Bij gebreke daarvan wordt elke mededeling, gericht aan een van de belanghebbenden, geacht geldig te zijn gedaan ten aanzien van allen. I.17.3 Behoudens bewezen opzet of grove schuld vanwege de bank, haar aangestelden of lasthebbers, gebeurt elke verzending door de bank voor risico van de cliënt. Het versturen van correspondentie naar de cliënt wordt op geldige wijze bewezen door de overlegging van een kopie ervan door KBC Bank. Deze kopie mag een andere vorm aannemen dan het origineel, indien zij het resultaat is van een registratie op een informatiedrager. I.17.4 KBC Bank is niet verplicht onbestelde correspondentie te bewaren. I.17.5 Occasionele mededelingen vanwege KBC Bank i.v.m. aangelegenheden die vreemd zijn aan de contractuele relatie met de cliënt, bv. inzake de uitloting van effecten, vallen niet onder de aansprakelijkheid van de bank. Zij kunnen evenmin een reden zijn om van de bank schadevergoeding te eisen wanneer bij analoge situaties geen mededeling wordt gedaan. I.17.6 De cliënt kan de aan hem gerichte correspondentie laten domiciliëren bij KBC Bank, om ze te komen afhalen aan haar loketten. Deze correspondentie wordt geacht te zijn afgegeven op de datum die erop vermeld staat. KBC Bank heeft het recht de bij de bank gedomicilieerde correspondentie te versturen naar de cliënt indien zij hier om wettelijke redenen toe verplicht wordt, of om redenen van interne controle. De verzendingskosten vallen ten laste van de cliënt. De rekeningafschriften en sommige andere berichten kunnen eveneens ter beschikking van de cliënt worden gesteld via deponering in een bankpostbus, langs elektronische weg of d.m.v. een magnetische informatiedrager. De cliënt verbindt zich ertoe de correspondentie en rekeningafschriften geregeld op te vragen, ongeacht de wijze waarop ze ter beschikking worden gesteld. I.17.7 KBC Bank is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen die kunnen voortvloeien uit de bewaring en de niettijdige afhaling en/of levering van de correspondentie die zij ter beschikking houdt van de cliënt. LEVERING VAN WAARDEN I.18.1 In dit artikel wordt onder waarden verstaan alle documenten en informatiedragers van welke aard ook die een waarde inhouden, zoals financiële instrumenten (aandelen, kasbons, obligaties, certificaten, rechten van deelneming, e.d.m.), contanten, overschrijvingsformulieren, financiële documenten of handelspapier (cheques, wisselbrieven, e.d.m.) en andere. I.18.2 Indien de cliënt zelf waarden brengt of verzendt naar de bank of afhaalt bij de bank, gebeurt dat steeds op kosten en voor risico van de cliënt. De cliënt wordt verzocht geen waarden te deponeren in de gewone brievenbussen van de kantoren. Deponering in deze brievenbussen gebeurt op eigen risico. De cliënt beschikt echter over de mogelijkheid om gebruik te maken van de nachtkluizen of stortingsautomaten. Voor het gebruik hiervan worden evenwel aparte overeenkomsten afgesloten. I.18.3 Indien de bank op uitdrukkelijk verzoek van de cliënt waarden verzendt naar zijn woonplaats of aflevert of afhaalt op deze woonplaats of elders buiten de kantoren, gebeurt dat, behoudens bewezen opzet of grove schuld vanwege de bank, haar aangestelden of lasthebbers, eveneens op kosten en voor risico van de cliënt. Indien een aangestelde of lasthebber van de bank buiten een kantoor bankbiljetten of muntstukken in ontvangst neemt, worden die met het oog op het vervoer in een afzonderlijke envelop bewaard met het oog op hun verificatie. Andere waarden worden vereenzelvigd op het ontvangstbewijs. I.18.4 Ingeval de bank vervalsing of namaking van waarden vaststelt, in welke omstandigheden ook, heeft zij het recht ze in te houden en elke betaling of creditering te weigeren. Reeds gedane uitkeringen moeten onmiddellijk worden terugbetaald; de bank heeft desgevallend het recht om de rekening van de cliënt van rechtswege te debiteren. WAARBORGEN TEN VOORDELE VAN DE BANK A. Eenheid van rekening en compensatie I.19.1 Tenzij uitdrukkelijk anders bedongen, vormen alle rekeningen van dezelfde rekeninghouder, waarop zijn verrichtingen zijn geboekt, ongeacht hun rechtskarakter, of de eraan verbonden voorwaarden en behoudens andersluidende bepaling, onderdelen van één en dezelfde rekening. Indien KBC Bank een wettig belang heeft, wat o.m. het geval is bij: (1) faillissement, gerechtelijk akkoord, vereffening van vennootschap of vereniging, beslag, verzet en blokkering van rekeningen, opzegging van kredieten e.d. (2) de definitieve vereffening van een rekening en beëindiging van de cliëntenrelatie

13 is zij gemachtigd om de vereiste boekhoudkundige verrichtingen uit te voeren om de onderscheiden credit- en debetsaldi van deze rekeningen samen te voegen tot één saldo. I.19.2 Deze rekeningen kunnen worden samengevoegd ongeacht: - of zij in BEF, EUR of vreemde munten zijn uitgedrukt; - of dezelfde rentevoorwaarden erop van toepassing zijn; - of het om rekeningen-courant, zichtrekeningen, termijnrekeningen, overgangsrekeningen, spaarrekeningen of effectenrekeningen gaat; - het feit dat er voor de onderscheiden rekeningen afzonderlijke chequeformulieren of bankkaarten werden afgeleverd; - het feit dat deze rekeningen in één of in verschillende kantoren worden aangehouden. I.19.3 Voorzover de op naam van dezelfde rekeninghouder geopende rekeningen toch als afzonderlijke entiteiten worden beschouwd, heeft KBC Bank, mits haar schuldvordering in het gedrang is of dreigt te komen, het recht de saldi van deze rekeningen te compenseren. Zij kan op elk ogenblik de overschrijvingen verrichten die vereist zijn om het debetsaldo van een andere rekening aan te zuiveren. I.19.4 Wanneer de behandeling van de verschillende rekeningen als boekhoudkundige onderverdelingen van één enkele rekening of de overschrijvingen van de ene naar de andere rekening een omwisseling van vreemde munten vergt, zal die omwisseling gebeuren op basis van de wisselkoers van de dag. B. Medeverbondenen en borgen I.20 Opeisbare debetsaldi of schuldvorderingen mogen van rechtswege worden aangezuiverd met creditsaldi op naam van personen die ofwel gezamenlijk, ofwel persoonlijk tot dezelfde schuld tegenover de bank gehouden zijn, hetzij in hoofdorde, hetzij in bijkomende orde, zoals uit hoofde van borgstellingen, avals of andere waarborgen. Hiervoor is de bank ertoe gerechtigd op elk ogenblik alle nodige overboekingen te verrichten. C. Algemeen onderpand - Pand schuldvorderingen I.21.1 Alle documenten, effecten, goederen, waarden en handelspapieren die zich voor rekening van de cliënt in handen van KBC Bank bevinden, maken van rechtswege haar bevoorrecht en ondeelbaar pand uit tot zekerheid van alle huidige en toekomstige verbintenissen van de cliënt tegenover KBC Bank die voortvloeien uit de cliëntenrelatie, in hoofdsom, rente en bijkomende kosten. KBC Bank heeft het recht deze waarden in portefeuille te houden of op wettelijke manier te gelde te maken tot aanzuivering van voormelde schulden van de cliënt. I.21.2 De cliënt geeft al zijn huidige en toekomstige vorderingen op KBC Bank wegens rekeningtegoeden of wegens bankproducten, -diensten of verrichtingen evenals al zijn huidige en toekomstige vorderingen op derden in pand. Bedoeld worden o.m. vorderingen uit hoofde van verkoop, verhuur-, diensten-, bewaargevings- en verzekeringscontracten, vorderingen voortvloeiend uit de beroeps- of handelsactiviteit van de cliënt, vorderingen op financiële instellingen uit hoofde van rekeningtegoeden, vorderingen in contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid, vorderingen op de Staat en andere publiekrechtelijke rechtspersonen. KBC Bank is ertoe gerechtigd de schuldenaars van de verpande vorderingen van die verpanding in kennis te stellen en alles te doen om dit pand aan derden te kunnen tegenwerpen, dit alles op kosten van de cliënt. KBC Bank mag eveneens een kopie of een exemplaar van de krediet- of andere akten waaruit de schulden van de cliënt tegenover haar blijken, aan de debiteuren van de verpande schuldvorderingen bezorgen. Dit pand strekt tot zekerheid van alle bedragen die de cliënt, nu of in de toekomst, al dan niet samen met anderen, aan de bank verschuldigd is of zal zijn uit hoofde van zijn cliëntenrelatie met de bank. Het feit dat één of meer welbepaalde rekeningen of vorderingen op derden het voorwerp uitmaken van een specifieke verpanding, doet daar geen afbreuk aan. I.21.3 De cliënt verbindt zich ertoe op het eerste verzoek van KBC Bank alle nodige gegevens betreffende de identiteit van zijn debiteuren te verschaffen. KBC Bank mag de bedragen, aan de cliënt verschuldigd uit hoofde van de verpande schuldvorderingen, rechtstreeks ontvangen van de debiteur tegen eenvoudige kwitantie en zonder enige andere formaliteit, noch ingebrekestelling van de cliënt. WAARBORGEN TEN VOORDELE VAN DE CLIËNT I.22 Overeenkomstig art. 110 e.v. van de Bankwet van 22 maart 1993 en art. 112 e.v. van de Beurswet van 6 april 1995, neemt KBC Bank deel aan de Belgische deposito- en beleggersbeschermingsregeling. In het kader van de depositobeschermingsregeling hebben de deposanten die bij KBC Bank gelden hebben gedeponeerd, in geval van faillissement, een procedure tot gerechtelijk akkoord of een vaststelling door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen dat de bank gezien haar financiële positie de terugbetaling van een opeisbaar tegoed heeft moeten weigeren, recht op een schadeloosstelling van maximaal EUR. Die dekking, ten bedrage van het voormelde maximum, geldt voor deposito's op een rekening of op een spaarboekje uitgedrukt in BEF, EUR of een munt van een Staat van de Europese Unie. Deposito s uitgedrukt in een andere munt komen slechts in aanmerking voorzover zij rechtstreeks verband houden met de aan- of verkoop van financiële instrumenten (aandelen, obligaties, e.d.m.). De dekking geldt tevens voor kasbons, obligaties en andere bancaire schuldvorderingsbewijzen uitgedrukt in BEF, EUR of een munt van een Staat van de Europese Unie en uitgegeven door KBC Bank voorzover die op naam zijn dan wel op een rekening of in open bewaring worden gehouden bij KBC Bank sinds ten minste een maand vóór de deficiëntie of, ingeval de houder die in de loop van die maand op naam heeft gesteld, op een rekening heeft geboekt of in open bewaring heeft gegeven, voorzover hij bewijst dat hij te goeder trouw heeft gehandeld.

14 De beleggersbeschermingsregeling voorziet daarenboven in een aanvullende schadevergoeding van maximaal EUR ter dekking van de financiële instrumenten (aandelen, obligaties, e.d.m.) die de bank houdt voor rekening van cliënten en die zij niet zou kunnen teruggeven in geval van deficiëntie van de bank. De dekking geldt ook voor kasbons, obligaties en andere bancaire schuldvorderingsbewijzen die niet door KBC Bank zijn uitgegeven maar die bij haar op een rekening of in open bewaring worden gehouden. Om het bedrag van de schadeloosstelling te berekenen, worden alle tegoeden van dezelfde houder opgeteld. Zijn verplichtingen of schulden tegenover de bank worden hiervan afgetrokken. Er gelden specifieke regels om vast te stellen wie eigenaar is in bijzondere gevallen, zoals rekeningen die in onverdeeldheid worden aangehouden, rekeningen van verenigingen, e.d.m. Het recht op terugbetaling geldt niet voor tegoeden van de overheid en van openbare instellingen, noch voor tegoeden van al dan niet financiële vennootschappen, met uitzondering van de niet-financiële vennootschappen die een verkorte jaarrekening mogen opstellen, noch voor deposito's waarvoor, vergeleken met gangbare praktijken bij de bank, abnormaal hoge rentevoeten en uitzonderlijke voorwaarden worden geboden, evenmin als voor achtergestelde kasbons, obligaties en andere achtergestelde bancaire schuldbewijzen. Het Beschermingsfonds voor deposito s en financiële instrumenten (de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel) waarborgt de terugbetalingen binnen de beperkingen en onder de voorwaarden zoals uiteengezet in een mededeling van het fonds, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 25 februari De tekst van deze mededeling kan worden verkregen in elk KBC-bankkantoor. VERZET EN BLOKKERING VAN TEGOEDEN I.23.1 KBC Bank is gerechtigd, maar geenszins verplicht, om in uitzonderlijke gevallen en naar haar uitsluitend oordeel rekening te houden met een buitengerechtelijk verzet door derden in haar handen gedaan op tegoeden, op rekening of andere, van haar cliënten. Dit verzet moet gemotiveerd en schriftelijk gebeuren. KBC Bank kan deze tegoeden onbeschikbaar houden voor een beperkte termijn om de verzetdoende partij in staat te stellen de passende rechtspleging in te leiden. KBC Bank wijst alle aansprakelijkheid af bij het treffen van een dergelijke maatregel, en kan niet aansprakelijk worden gesteld wat betreft de kennisgeving aan de partij die het verzet moet ondergaan. I.23.2 KBC Bank behoudt zich het recht voor om eigenmachtig de tegoeden van haar cliënten te blokkeren indien de door de rechtsorde ter beschikking gestelde middelen niet met de vereiste snelheid kunnen worden aangewend. Zij mag ook de tegoeden van een cliënt tijdelijk blokkeren om tegemoet te komen aan haar wettelijke verplichtingen. HANDTEKENINGENLIJSTEN EN FORMULIEREN VAN DE BANK I.24.1 Documenten die voor KBC Bank verbintenissen inhouden, dienen de handtekening te dragen van personen die krachtens de statuten of volmacht KBC Bank rechtsgeldig kunnen verbinden. I.24.2 Ontvangstbewijzen of kwitanties vanwege KBC Bank verbinden haar alleen indien deze stukken ondertekend zijn door de daartoe bevoegde personen of indien zij zijn gesteld op de formulieren van KBC Bank, op voorwaarde dat de datum en het bedrag van de kwitantie door een bevoegd persoon machinaal met haar apparatuur erop zijn aangebracht. I.24.3 De handtekeningen van de personen die KBC Bank voor de courante bankverrichtingen, vermeld in de handtekeningenlijsten, geldig vertegenwoordigen, kunnen worden geverifieerd hetzij door raadpleging van deze handtekeningenlijsten in de kantoren, hetzij - voor de personen die niet in deze lijsten zijn vermeld - d.m.v. een schriftelijke bevestiging van de handtekeningsbevoegdheid door de daartoe bevoegde diensten. GESCHILLEN A. Klachtenbehandeling I.25.1 Behoudens de verrichtingen waarvoor korte en welbepaalde wettelijke of conventionele termijnen gelden om te reageren, moeten alle klachten of opmerkingen aangaande een door KBC Bank uitgevoerde verrichting haar zo snel mogelijk en schriftelijk worden aangezegd. KBC Bank behoudt zich het recht voor geen gevolg te geven aan klachten die haar worden meegedeeld meer dan een jaar na de feiten waarop ze betrekking hebben. I.25.2 De cliënt die zijn klacht heeft geformuleerd aan het betrokken KBC-bankkantoor kan zich in tweede instantie wenden tot de dienst Cliëntenservice op het Hoofdkantoor van de bank. Een brochure hierover kan op eenvoudig verzoek worden verkregen in elk KBC-bankkantoor. De cliënt die als natuurlijk persoon optreedt voor zijn privé-belangen, met uitsluiting van zijn beroepsbedrijvigheid, kan, indien hij geen afdoend antwoord heeft ontvangen na zijn klacht te hebben geformuleerd aan KBC Bank, zich wenden tot de Ombudsman van de Belgische Vereniging van Banken. Wanneer een rechtspersoon of een particulier m.b.t. zijn beroepsbedrijvigheid evenwel een klacht heeft over een grensoverschrijdende betaling binnen de Europese Unie met een maximumbedrag van EUR, kan de Ombudsman die wel behandelen voorzover er in de andere lidstaat een gelijkwaardige instantie voor de cliënten van de banken bestaat; in dat geval wordt een bijdrage van BEF gevraagd die wordt terugbetaald als de klager in het gelijk wordt gesteld. Mocht het verstrekken van informatie niet volstaan, dan zal de Ombudsman aan de betrokken partijen een regeling voorstellen, die al of niet zal worden aanvaard. Indien een van de partijen de voorgestelde regeling van het geschil verwerpt, kan zij nog altijd een beroep doen op de bevoegde rechtbank.

15 Een brochure i.v.m. de ombudsdienst kan op eenvoudig verzoek worden verkregen in elk KBC-bankkantoor. B. Rechtzetting van vergissingen I.26 Vergissingen vanwege de bank, van welke aard ook of door welke oorzaak ook, mogen op elk ogenblik en zonder opdracht van de cliënt worden rechtgezet. Vertoont de rekening op het ogenblik van de rechtzetting een debetsaldo, dan zijn daarop de voorwaarden en de debetrente van toepassing zoals beschreven in art. I.30. Hiervan wordt afgeweken indien de vergissing te wijten is aan een fout vanwege KBC Bank en indien de cliënt te goeder trouw handelt; in dat geval zal het eventuele debetsaldo slechts aanleiding geven tot het aanrekening van debetrente indien de cliënt, na ingebrekestelling, het debetsaldo niet heeft aangezuiverd binnen een termijn van dertig dagen. C. Aansprakelijkheid van de bank I.27.1 Zelfs indien de bank vooraf werd ingelicht over de mogelijkheid van onrechtstreekse schade, kan haar aansprakelijkheid tegenover de cliënt in geen geval aanleiding geven tot schadeloosstelling voor dergelijke schade van financiële, commerciële of andere aard die het gevolg is van een tekortkoming van de bank, zoals de verhoging van de algemene kosten, het verstoren van de planning, het verder leveren van prestaties, het verlies van winst, imago, cliënteel of verhoopte besparingen. I.27.2 KBC Bank besteedt altijd de meeste zorg aan een correcte uitvoering van alle opdrachten, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voor haar cliënten zou kunnen voortspruiten uit een gehele of gedeeltelijke ontreddering van haar diensten door overmacht. Worden o.m. beschouwd als overmacht: - oorlog, oproer, terrorisme, een externe staking (bij ander dan eigen personeel), overval en inbraak in gebouwen, safes, waardetransport of computernetwerk; - onderbreking van de elektrische stroom, telefoon- en andere televerbindingen, alsook de buitenwerkingstelling van het computernetwerk veroorzaakt door factoren buiten de onmiddellijke controle van KBC Bank, en niet veroorzaakt door opzet of grove schuld vanwege de bank, haar aangestelden of lasthebbers; - verzendingsproblemen veroorzaakt door factoren buiten de onmiddellijke controle van KBC Bank, zoals een tijdelijke ontreddering van de postdiensten of poststaking; - maatregelen getroffen door Belgische of buitenlandse overheden; - brand, overstroming, aardbeving, storm en andere natuurrampen en kernrampen; - het niet-nakomen door derden van verplichtingen die zij tegenover KBC Bank op zich hebben genomen, om redenen onafhankelijk van hun wil. I.27.3 KBC Bank is niet aansprakelijk voor de nadelige gevolgen die haar cliënten of correspondenten kunnen ondervinden door het feit dat zij op een andere dag dan een zaterdag of zondag, een wettelijke feestdag of een vervangingsdag voor een dergelijke feestdag gesloten is krachtens een beslissing van het Nationaal Paritair Comité der Banken. De cliënten en correspondenten worden van deze bijkomende banksluitingsdagen vooraf tijdig in kennis gesteld. De cliënt dient zich op de hoogte te stellen van de sluitingstijden van de kantoren van de bank. D. Verjaring I.28 Elke vordering tegen KBC Bank verjaart na een termijn van vijf jaar, tenzij er kortere wettelijke of conventionele verjaringstermijnen bestaan. De termijn van vijf jaar loopt vanaf de datum van het feit dat tot de eis aanleiding geeft. E. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank I.29 De rechten en verplichtingen van de cliënten, correspondenten en KBC Bank zijn, behoudens uitdrukkelijk bedongen afwijking, onderworpen aan het Belgische recht. Alle geschillen vallen onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. DEBETVOORWAARDEN I.30.1 Elk debetsaldo op rekening waarover geen bijzondere overeenkomst werd aangegaan: - moet onmiddellijk en zonder ingebrekestelling worden aangezuiverd. Uit het feit dat KBC Bank niet, of niet onmiddellijk, tot invordering overgaat, kan niet worden afgeleid dat de cliënt over enig huidig of toekomstig verworven recht op krediet beschikt; - geeft van rechtswege aanleiding tot het aanrekenen van rente tegen het tarief dat KBC Bank toepast voor onregelmatige debetstanden en dat wordt vastgesteld mede rekening houdende met de marktgegevens. Dat tarief wordt bekendgemaakt o.a. via de prijslijst, die in elk KBC-bankkantoor ter inzage ligt en gratis kan worden meegenomen, en, waar wettelijk vereist, via de rekeningafschriften indien de rekening op het ogenblik van hun aanmaak een debetsaldo vertoont. I.30.2 Gedeeltelijke terugbetalingen van opeisbare debetsaldi, op welke wijze ook ontstaan, worden ook gedurende en na een eventuele procedure, in de eerste plaats aangerekend op de kosten en de rente van de betrokken debetsaldi en vervolgens op de hoofdsom.

16 BEËINDIGING VAN DE CLIËNTENRELATIE DOOR DE BANK I.31.1 Onder voorbehoud van hetgeen is bepaald in bijzondere overeenkomsten, waaronder begrepen kredietovereenkomsten, is KBC Bank te allen tijde gerechtigd de relatie met een cliënt op te zeggen mits zij een opzeggingstermijn van dertig dagen in acht neemt. I.31.2 KBC Bank en de cliënt behouden zich evenwel het recht voor de relatie met de andere partij onmiddellijk, zonder inachtneming van een opzeggingstermijn, te beëindigen: (i) wanneer het vertrouwen in de andere partij ernstig is geschaad (bv. wanneer KBC Bank transacties of handelingen vanwege de cliënt vaststelt die niet stroken met wettelijke of deontologische voorschriften); (ii) in geval van ernstige wanprestatie van de andere partij. KBC Bank behoudt zich bovendien het recht voor de relatie met de cliënt onmiddellijk, zonder inachtneming van een opzeggingstermijn, te beëindigen wanneer de cliënt verzuimt te voldoen aan de identificatieplicht conform art. I.2 tot en met I.6. I.31.3 Ingevolge de beëindiging van de relatie door KBC Bank worden het eventuele debetsaldo en de andere schulden of verbintenissen van haar gewezen cliënt onmiddellijk en van rechtswege, zonder aanmaning, opeisbaar. Alle gerechtskosten en buitengerechtelijke kosten die KBC Bank te dragen heeft voor de invordering daarvan, vallen ten laste van de cliënt. KBC Bank heeft het recht aan haar cliënt de op het ogenblik van de beëindiging van toepassing zijnde provisie en afsluitingskosten aan te rekenen. Na beëindiging van de contractuele relatie met de cliënt blijven de overeengekomen debetvoorwaarden en verhogingsbedingen van kracht. Bij gebrek aan een bijzondere overeenkomst terzake is de debetrente waarvan sprake in art. I.30 verschuldigd. I.31.4 De cliënt kan, behoudens wanneer bij bijzondere overeenkomst een forfaitaire teruggave is bedongen, en onder voorbehoud van hetgeen is bepaald in bijzondere overeenkomsten of specifieke wetgeving terzake, aanspraak maken op een proportionele terugstorting van de door hem voor het product of de dienst betaalde vergoedingen die een lopende periode dekken, in geval van: (a) eenzijdige beëindiging van een product of dienst door de bank anders dan overeenkomstig art. I.31.2; (b) opzegging van een bepaald product of dienst door de cliënt, als reactie op een eenzijdige wijziging van de prijs, het tarief, de rentevoet of een essentieel kenmerk van het product of de dienst door de bank. I.31.5 De tegoeden van de cliënt worden, na aftrek van de schulden, te zijner beschikking gehouden. Indien hij het bedrag niet komt opnemen, heeft KBC Bank het recht hem dit bedrag over te maken op de wijze die zij het meest geschikt acht, dit na aftrek van de eventueel gemaakte kosten. I.31.6 Indien de cliënt schuldenaar is van een verbintenis in vreemde munten, mag KBC Bank, onverminderd het recht bepaald in art. I.19, op elk ogenblik en zonder voorafgaande waarschuwing het uitstaande saldo omzetten in BEF of EUR. Deze omzetting brengt geen schuldvernieuwing mee. De omzetting gebeurt tegen de koers van de datum van omzetting. Na deze omzetting zal de cliënt zijn schulden alleen nog in BEF of EUR kunnen kwijten. Op het aldus vastgestelde debetsaldo in BEF of EUR is de debetrente verschuldigd zoals bepaald in art. I.30. I.31.7 Een opzeggingsbrief aan de cliënt wordt altijd geacht te zijn ontvangen indien hij door KBC Bank werd verzonden naar het laatste opgegeven adres van woonplaats, correspondentie of domiciliëring (bij domiciliëring van correspondentie bij de bank of een bankpostbus). Alle documenten zoals bank- en kredietkaarten, cheque- en overschrijvingsformulieren moeten na ontvangst van de opzeggingsbrief aan KBC Bank worden teruggegeven, hetzij vóór het verstrijken van de termijn in geval van toepassing van art. I.31.1, hetzij onmiddellijk in geval van toepassing van art. I KBC Bank behoudt zich het recht voor een dwangsom te vorderen bij niet-naleving van deze verplichting. De afrekening vermeld in art. I.31.5 kan slechts plaatsvinden nadat alle documenten werden teruggegeven of uit omloop zijn. TARIEVEN EN VERSCHULDIGDE BEDRAGEN I.32.1 Prijzen, tarieven en kosten worden de cliënt ter kennis gebracht d.m.v. een prijslijst, die in elk KBCbankkantoor ter inzage ligt en gratis kan worden meegenomen, en/of d.m.v. een bijlage bij het rekeningafschrift, een gewone brief, of op een andere gepaste wijze. I.32.2 Komen onder andere ten laste van de cliënt: (i) heffingen en belastingen opgelegd van overheidswege; (ii) de kosten die KBC Bank kan aanrekenen als derde-beslagene, zoals bepaald bij Koninklijk Besluit; (iii) incassokosten van financiële documenten, handelsdocumenten en financiële instrumenten, wisselkosten, kosten voor buitenlandse betalingen, voor kredietkaarten, beursorders, e.d.m.; (iv) gerechtskosten en buitengerechtelijke kosten veroorzaakt door de invordering van schulden evenals de erkenning en vrijwaring van de rechten van KBC Bank; de kosten veroorzaakt door beslag onder derden, verzet of gewettigde navorsing door een bevoegde overheid; (v) kosten van adviezen, nasporingen in het archief, afgifte van afschriften, briefport, telegrammen, telex, telefoon, verzekeringen, honoraria, commissielonen, provisies; (vi) administratiekosten bij de uitoefening van het recht van toegang tot de persoonsgegevens van de cliënt; (vii) kosten m.b.t. het vestigen en tegenstelbaar maken van waarborgen; (viii) administratiekosten veroorzaakt door de overdracht van schuldvordering die door een derde aan KBC Bank wordt meegedeeld m.b.t. een tegoed van een van haar cliënten (deze kosten zijn analoog aan de beslagkosten);

17 (ix) dossierkosten i.v.m. de afhandeling van nalatenschappen of de afsluiting van betalingsregelingen; (x) belastingen zoals zegelrechten, registratierechten, roerende voorheffing, beurstaks, e.d.m. De bank kan de rekening van de cliënt van rechtswege debiteren met de bedragen van deze kosten. Dit geldt ook voor de kosten die de cliënt verschuldigd is in het kader van zijn relatie met de andere vennootschappen van de KBC Groep, waarvan een lijst kan worden opgevraagd bij de Directie Corporate Affairs op het Hoofdkantoor van KBC Bank. I.32.3 Behoudens andersluidende bepalingen in de overeenkomsten met haar cliënten, heeft KBC Bank het recht om, rekening houdend met de stijging van de kosten en de ontwikkeling van de markt, de prijzen en tarieven die zij aanrekent voor haar producten en diensten te wijzigen. De aanpassing wordt tijdig aan de cliënt ter kennis gebracht en kan worden toegepast op de eerstvolgende vervaldag of, bij gebrek aan vervaldag, bij de eerstvolgende aanrekening. Voor producten en diensten waarvoor bij aanpassing de toestemming van de bevoegde overheidsinstanties is vereist, zal de nieuwe prijs of het nieuwe tarief pas worden aangerekend vanaf de datum waarop deze toestemming werd verkregen. De cliënt wordt geacht met de wijziging in te stemmen indien hij verder gebruikmaakt van het product of de dienst of indien hij niet binnen een periode van dertig dagen na de kennisgeving uitdrukkelijk en schriftelijk heeft verkozen af te zien van het aangeboden product of de aangeboden dienst. I.32.4 KBC Bank kan de rentevoeten eenzijdig wijzigen, mede rekening houdend met de marktgegevens en onder voorbehoud van hetgeen is bepaald in bijzondere overeenkomsten of specifieke wetgeving terzake. De gewijzigde rentevoet wordt zo spoedig mogelijk na zijn inwerkingtreding ter kennis gebracht van de cliënt; indien hij niet akkoord gaat met de wijziging is hij vrij de overeenkomst onmiddellijk op te zeggen. I.32.5 In geval van opzegging van een product of dienst, als reactie op een eenzijdige wijziging van de prijs, het tarief of de rentevoet door de bank, kan de cliënt gebruikmaken van art. I BETALINGEN AAN EN DOOR DE BANK I.33.1 Alle aan KBC Bank verschuldigde betalingen zijn draagbaar en moeten worden uitgevoerd op de door haar aangegeven plaats en wijze. De bank rekent alle voor rekening van de cliënt ontvangen sommen, welke ook hun herkomst is, aan op de schulden van de cliënt die zij bij voorrang wenst vereffend te zien. De cliënten zien in dit verband af van de toepassing van art en 1256 van het Burgerlijk Wetboek, die respectievelijk als volgt luiden: De schuldenaar van verscheidene schulden heeft het recht om, wanneer hij betaalt, te verklaren welke schuld hij wil voldoen. Wanneer in de kwijting geen sprake is van enige toerekening, moet de betaling toegerekend worden op de schuld die de schuldenaar alsdan, onder alle vervallen schulden, het meeste belang had te voldoen; anders, op de vervallen schuld, hoewel deze minder bezwarend is dan die welke niet vervallen zijn. Indien de schulden van gelijke aard zijn, geschiedt de toerekening op de oudste; alles gelijkstaande, geschiedt zij op alle schulden naar evenredigheid. I.33.2 Voor alle door KBC Bank in contanten uit te betalen bedragen boven BEF of EUR moet de cliënt het kantoor, tot hetwelk hij zich voor de uitbetaling richt, ten minste twee bankwerkdagen vooraf in kennis stellen. Uitbetalingen in een ander kantoor dan datgene waar de cliënt zijn rekening voert, vinden plaats tegen de door KBC Bank bepaalde voorwaarden. BEWARING VAN DOCUMENTEN I.34 KBC Bank is niet verplicht haar boekhouding, de verantwoordingsstukken en alle andere documenten voor een langere termijn of in een andere vorm te bewaren dan haar door de wet wordt opgelegd. Bij opvraging van documenten, van welke aard ook, heeft de bank het recht aan de verzoeker nasporingskosten aan te rekenen. BEWIJS I.35.1 KBC Bank kan aan haar cliënten en aan derden het bewijs leveren van alle rechtshandelingen door overlegging van hetzij originele documenten, hetzij fotografische, microfotografische, magnetische, elektronische of optische afschriften, alsook doorslagkopieën. Deze informatiedragers worden geacht dezelfde bewijswaarde te hebben als de originele stukken. Tegenover cliënten die in hun relatie met KBC Bank gebruikmaken van elektronische informatieverwerking of soortgelijke technieken, kan het bewijs worden geleverd aan de hand van de informatiedrager die uit de verwerking voortvloeit. I.35.2 Bij ontvangst van een mondelinge of gesproken telefonische opdracht kan KBC Bank een formulier ad hoc invullen en voorzien van datum en tijdstip. Dit formulier geldt als bewijs van de opdracht, behoudens tegenbewijs. Cliënten die mondelinge of gesproken telefonische opdrachten geven, aanvaarden dat KBC Bank deze opdrachten registreert en de inhoud ervan op band kan opnemen om ze eventueel in rechte te gebruiken als bewijs.

18 Deze regeling geldt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, m.b.t. het bewijs van opdrachten gegeven via een callcenter. M.b.t. een telefaxbericht verbindt de cliënt zich op geldige wijze door de handtekening die op het door KBC Bank ontvangen bericht voorkomt. I.35.3 De uitvoering van de aan KBC Bank gegeven opdrachten wordt voldoende bewezen door de vermelding van de verrichting op het rekeningafschrift, ongeacht de wijze waarop dat ter beschikking wordt gesteld. Andere bewijsmiddelen dienen niet te worden verstrekt. I.35.4 Een authentieke vastlegging van de opeisbare schuldvordering is niet vereist. Het overleggen van een door KBC Bank voor echt en eensluidend verklaard rekeningafschrift of van een ander geschrift volstaat zowel ten opzichte van de rekeninghouders als ten opzichte van derden. Dit rekeningafschrift zal bovendien als volmaakt bewijs gelden van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering. WIJZIGING I.36 De Algemene Bankvoorwaarden kunnen te allen tijde worden aangevuld met bijzondere reglementen m.b.t. de specifieke producten en diensten die door KBC Bank worden aangeboden. KBC Bank kan de niet-essentiële kenmerken van deze Algemene Bankvoorwaarden, de bijzondere reglementen en haar producten en diensten te allen tijde wijzigen. De cliënt wordt schriftelijk of op enig andere gepaste wijze van dergelijke wijziging op de hoogte gebracht. KBC Bank kan de essentiële kenmerken van deze Algemene Bankvoorwaarden, de bijzondere reglementen en haar producten en diensten wijzigen, mits zij deze wijzigingen aan de cliënt ter kennis brengt binnen een redelijke termijn voorafgaand aan de toepassing ervan. Wanneer de cliënt verkiest af te zien van de aangeboden producten of diensten onder de gewijzigde voorwaarden, kan hij binnen een periode van dertig dagen na de kennisgeving vrij de overeenkomst opzeggen. Voor de wijziging van tarieven en rentevoeten wordt verwezen naar art. I.32.3 en I In geval van opzegging van een product of dienst, als reactie op een eenzijdige wijziging van de rentevoet, het tarief of de essentiële kenmerken van het product of de dienst door de bank, kan de cliënt gebruikmaken van art. I.31.4.

19 Tweede deel - Bijzondere bepalingen eigen aan de geleverde producten en de verstrekte diensten REKENINGEN A. Algemene bepalingen II.1.1 De bank kan, op basis van de identificatiestukken vermeld in art. I.2 tot en met I.6, rekeningen openen, in BEF, EUR of vreemde munt, op naam van door haar aanvaarde natuurlijke personen, rechtspersonen of feitelijke verenigingen. II.1.2 De bank kan eveneens rekeningen openen op naam van meerdere personen overeenkomstig art. I.8 en I.9. Behoudens in bijzondere gevallen door de bank bepaald, zijn op deze rekeningen dezelfde voorwaarden van toepassing als op soortgelijke rekeningen op naam van één persoon. Hetzelfde geldt voor rekeningen op naam van een feitelijke vereniging. II.1.3 De datum vanaf wanneer een op rekening gestort bedrag rente opbrengt of een opgenomen bedrag ophoudt rente op te brengen, wordt valutadatum genoemd. De regels inzake valutadata variëren volgens het type rekening en de aard van de verrichting; zij worden overeenkomstig art. I.32.1 aan de cliënteel meegedeeld langs de gebruikelijke kanalen, waaronder de prijslijst, die in elk KBC-bankkantoor ter inzage ligt en gratis kan worden meegenomen. Voor internationale transacties of transacties waarbij een omzetting gebeurt van de ene munt in de andere, wordt rekening gehouden met twee extra leveringsdagen (de zogenaamde USO-dagen). II.1.4 KBC Bank stelt de debet- en creditrentevoet vast mede rekening houdende met de marktgegevens. Zij worden overeenkomstig art. I.32.1 aan de cliënteel meegedeeld langs de gebruikelijke kanalen, waaronder de prijslijst, die in elk KBC-bankkantoor ter inzage ligt en gratis kan worden meegenomen. De bank kan de rentevoet wijzigen overeenkomstig art. I Elke debetstand geeft aanleiding tot toepassing van art. I.30. II.1.5 De op de rekeningen verworven of verschuldigde rente wordt periodiek berekend en ingeboekt, afhankelijk van het type rekening en het soort krediet. II.1.6 Wanneer roerende voorheffing op rente dient te worden ingehouden, valt zij ten laste van de rekeninghouder of van de vruchtgebruiker. II.1.7 Onder voorbehoud van art. II.27, worden de verrichtingen op de rekening, zowel crediteringen als debiteringen, pas definitief wanneer binnen een redelijke termijn geen tegenboeking heeft plaatsgehad. Een dergelijke tegenboeking kan onder meer gerechtvaardigd zijn indien blijkt dat een rekening werd gecrediteerd per vergissing of zonder rechtsgrond of indien blijkt dat een rekening werd gedebiteerd hoewel er onvoldoende dekking aanwezig was. II.1.8 Na een voorafgaande kennisgeving aan de cliënt mag de bank rekeningen met een gering creditsaldo waarop gedurende geruime tijd geen verrichtingen hebben plaatsgevonden, salderen. De tegoeden van de cliënt worden ter beschikking gesteld overeenkomstig art. I II.1.9 Rekeningen geopend voor personen die geregeld gelden van derden ontvangen, vallen, behoudens andersluidende wettelijke bepaling of bijzondere overeenkomst, onder toepassing van de bedingen van eenheid van rekening, compensatie en verpanding zoals bepaald in art. I.19 tot en met I.21. B. Rekeningafschriften II.2.1 Na elke verrichting op een rekening of na een bepaalde periode stelt de bank een rekeningafschrift ter beschikking van de cliënt. Het rekeningafschrift vermeldt de verrichtingen die werden gedaan op de rekening, evenals het oude en het nieuwe saldo; het stelt de cliënt in staat de verrichtingen en saldi op zijn rekening te volgen en te controleren. Bij een rekening-courant wordt hierdoor geen afbreuk gedaan aan de aard en meer bepaald aan de ondeelbaarheid van de rekening-courant. II.2.2 Naar keuze van de cliënt worden de rekeningafschriften ofwel verstuurd naar het door de cliënt opgegeven adres, ofwel ter beschikking gehouden aan de loketten. Rekeningafschriften kunnen ook worden afgedrukt via bepaalde automaten, of ter beschikking worden gesteld op een andere wijze, overeenkomstig art. I II.2.3 De cliënt verbindt zich ertoe de rekeningafschriften geregeld op te vragen. Onder voorbehoud van art. I.25.1, brengt het uitblijven van een protest binnen een redelijke termijn vanwege de rekeninghouder of zijn volmachthebber tegen de gegevens vermeld op de rekeningafschriften, ongeacht de wijze waarop deze ter beschikking worden gesteld, mee dat de rekeninghouder of zijn volmachthebber stilzwijgend instemt met de daarop vermelde verrichtingen en saldi en afstand doet van elk recht van latere betwisting.

20 C. Zichtrekeningen Algemene bepalingen II.3.1 KBC Bank kan voor de cliënt zichtrekeningen openen, die door de cliënt kunnen worden aangewend voor allerhande betalingen en ontvangsten. Onder voorbehoud van art. I.33.2 zijn de tegoeden op dergelijke rekeningen op elk ogenblik beschikbaar. II.3.2 De zichtrekening wordt beheerst door de principes van de rekening-courant. Debetrente wordt op het einde van elk trimester afgerekend. Creditrente wordt jaarlijks afgerekend, tenzij er een kwartaalafrekening met debetrente is. II.3.3 Onder de door de bank bepaalde voorwaarden kunnen voor de cliënt (sub)rekeningen worden geopend voor transacties in verschillende vreemde munten. Alle boekingen op deze (sub)rekeningen gebeuren in de munt waarin ze zijn geopend. (Sub)rekeningen in vreemde munt brengen standaard geen creditrente op. Onverminderd de overige bepalingen van de Algemene Bankvoorwaarden en eventuele bijzondere overeenkomsten, kan de cliënt op elk ogenblik op de gebruikelijke wijze beschikken over de tegoeden op deze (sub)rekeningen. De cliënt kan ook tegoeden in vreemde munt afstaan aan de bank tegen een koers te bepalen op het ogenblik van aanbieding, binnen het kader van de geldende wisselreglementering. Alle wettelijke of reglementaire bepalingen van Belgische of buitenlandse oorsprong, in zoverre zij dwingende gevolgen hebben voor de tegoeden die de bank aanhoudt, vinden van rechtswege toepassing op de verrichtingen en tegoeden op deze (sub)rekeningen. Dit geldt inzonderheid voor fiscale maatregelen en voor beperkingen inzake beschikbaarheid van gelden. Tegoeden in vreemde munt die bij de bank worden aangehouden door de cliënten, worden beschouwd als deel uitmakend van het tegoed van de bank bij een buitenlandse correspondent. De bank is niet aansprakelijk voor de verliezen, de schade of de nadelige gevolgen verbonden aan de heffing van gewone of buitengewone belastingen, koerswijzigingen, verbeurdverklaringen, tijdelijke blokkeringen, het feit dat bedragen ophouden creditrente op te brengen, aanrekening van debetrente, het feit dat de desbetreffende munt ophoudt te bestaan, of gevallen van overmacht die hetzij de gedeeltelijke of de gehele onbeschikbaarheid van haar tegoed bij haar correspondenten, hetzij de waardevermindering ervan in welke mate ook tot gevolg zouden hebben. In de bovenvermelde gevallen ondergaan de tegoeden van de cliënt in vreemde munt dezelfde gevolgen als de overeenstemmende tegoeden van de bank bij haar buitenlandse correspondent. Aldus kunnen zij bv. tijdelijk ophouden creditrente op te brengen, of zelfs een negatieve rente dragen. De bank behoudt zich ook het recht voor de gevolgen van de hierboven vermelde maatregelen zo nodig met terugwerkende kracht toe te passen op de tegoeden van de cliënt in vreemde munt, o.m. ingeval de bank door haar buitenlandse correspondent niet tijdig van de betrokken maatregelen op de hoogte werd gebracht. KBC-zichtrekening (of KBC-bedrijfsrekening) II.4. Voor de voorwaarden van de KBC-zichtrekening (of KBC-bedrijfsrekening) wordt verwezen naar de bovenvermelde algemene bepalingen m.b.t. zichtrekeningen. KBC-Comfortrekening, KBC-Bonusrekening en KBC-Compactrekening II.5 De KBC-Comfortrekening, de KBC-Bonusrekening en de KBC-Compactrekening omvatten elk een aantal financiële producten en diensten. De voorwaarden m.b.t. het gebruik van deze rekeningen zijn nader bepaald in het bijzonder reglement KBC- Comfortrekening, KBC-Bonusrekening en KBC-Compactrekening. De cliënt verklaart kennis te zullen nemen van dit reglement alvorens deze rekeningen te voeren en aanvaardt dat dit reglement de bindende voorwaarden omvat waaronder de verrichtingen op deze rekeningen zullen plaatsvinden. D. Spaarrekeningen KBC-spaarrekening II.6.1 De gewone KBC-spaarrekening in BEF of EUR voldoet aan de bepalingen van art. 2 van het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen m.b.t. de vrijstelling van roerende voorheffing. II.6.2 Bedragen worden op een KBC-spaarrekening geboekt ingevolge : - storting via een kantoor of KBC-Matic-stortingsautomaat - overschrijving in opdracht van de rekeninghouder of van een derde. Inlagen waardoor het spaartegoed BEF/ EUR of meer bereikt, worden aanvaard onder voorbehoud van goedkeuring door KBC Bank. II.6.3 Het tegoed op een KBC-spaarrekening is zonder voorbericht opvraagbaar. Onverminderd art. I.33.2, behoudt de bank zich evenwel het recht voor in uitzonderlijke gevallen : - opvragingen van meer dan BEF/1 239,47 EUR afhankelijk te stellen van een voorbericht van vijf

Algemene Bankvoorwaarden. KBC Bank NV

Algemene Bankvoorwaarden. KBC Bank NV Algemene Bankvoorwaarden KBC Bank NV Algemene Bankvoorwaarden KBC Bank NV Zetel van de vennootschap: Havenlaan 2, 1080 Brussel, België Handelsregister: Brussel 623 074 BTW: BE 462 920 226 Inschrijvingsnummer

Nadere informatie

DHB BANK ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

DHB BANK ALGEMENE BANKVOORWAARDEN DHB BANK ALGEMENE BANKVOORWAARDEN Artikel 1 Toepasselijkheid en werkingssfeer; Aanpassingen 1.1. Alle betrekkingen tussen de in België gevestigde kantoren van de DHB BANK ( de Bank ) en de cliënt zijn

Nadere informatie

Reglement KBC-Termijnbeleggingen

Reglement KBC-Termijnbeleggingen CW2115N1 V10-2003 -/- p. 1 van 6 Reglement KBC-Termijnbeleggingen Deze uitgave werd geregistreerd te Leuven, derde kantoor, op 25.09.2003 Dit reglement vervangt het reglement KBC-Termijnbeleggingen van

Nadere informatie

LEASINVEST REAL ESTATE

LEASINVEST REAL ESTATE 1 LEASINVEST REAL ESTATE Commanditaire vennootschap op aandelen Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Lenniksebaan 451,

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel 1 BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR SPECIFIEKE PRODUCTEN OF DIENSTEN... 2 1.1 TERMINOLOGIE... 2 Art. 1. Terminologie... 2 1.2 REKENINGEN...

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden. KBC Bank NV

Algemene Bankvoorwaarden. KBC Bank NV Algemene Bankvoorwaarden KBC Bank NV Zetel van de vennootschap: KBC Bank NV - Havenlaan 2-1080 Brussel - België BTW BE 0462.920.226 - RPR Brussel Een onderneming van de KBC-groep Tel. KBC-Telecenter: 078

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden. CBC Banque NV

Algemene Bankvoorwaarden. CBC Banque NV Algemene Bankvoorwaarden CBC Banque NV Zetel van de vennootschap: CBC Banque NV - Grote Markt 5-1000 Brussel - België BTW BE 0403.211.380 - RPR Brussel Een onderneming van de KBC-groep Tel. CBC Info Service:

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden. KBC Bank NV

Algemene Bankvoorwaarden. KBC Bank NV Algemene Bankvoorwaarden KBC Bank NV Zetel van de vennootschap: KBC Bank NV - Havenlaan 2-1080 Brussel - België BTW BE 0462.920.226 - RPR Brussel Een onderneming van de KBC-groep Tel. KBC-Telecenter: 078

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en cliënteel rechtspersonen

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en cliënteel rechtspersonen Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en cliënteel rechtspersonen 1 BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR SPECIFIEKE PRODUCTEN OF DIENSTEN... 2 1.1 TERMINOLOGIE... 2 Art. 1. Terminologie... 2 1.3 REKENINGEN...

Nadere informatie

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden KBC Bank NV

Algemene Bankvoorwaarden KBC Bank NV Algemene Bankvoorwaarden KBC Bank NV Zetel van de vennootschap: KBC Bank NV - Havenlaan 2-1080 Brussel - België BTW BE 0462.920.226 - RPR Brussel - CBFA 026256 A Een onderneming van de KBC-groep Tel. KBC

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden Centea

Algemene Bankvoorwaarden Centea Algemene Bankvoorwaarden Centea NV Zetel van de vennootschap: Centea NV - Mechelsesteenweg 180-2018 Antwerpen - België BTW BE 0404.477.528 RPR Antwerpen IBAN BE 64 8502 0000 0052 BIC SPAABE22 Een onderneming

Nadere informatie

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van 1 CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Plantin en Moretuslei 220, 2018 Antwerpen

Nadere informatie

KLANTEN- OVEREENKOMST BELEGGINGSCLUB

KLANTEN- OVEREENKOMST BELEGGINGSCLUB KLANTEN- OVEREENKOMST BELEGGINGSCLUB KLANTENOVEREENKOMST TUSSEN a) KBC Securities NV, met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 12, ingeschreven in het register voor rechtspersonen onder het

Nadere informatie

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem-Antwerpen Ondernemingsnummer 0458.623.918 FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden CBC Banque NV

Algemene Bankvoorwaarden CBC Banque NV Algemene Bankvoorwaarden CBC Banque NV Zetel van de vennootschap: CBC Banque NV Grote Markt 5 1000 Brussel België BTW BE 0403.211.380 RPR Brussel IBAN BE37 7289 0006 2028 BIC CREGBEBB CBFA 017588 A Een

Nadere informatie

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk 1 Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België) Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel)

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel) ZETES INDUSTRIES Naamloze Vennootschap Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel Ondernemingsnummer 0425.609.373 Register van de rechtspersonen (Brussel) GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OPROEPING

Nadere informatie

VOORWAARDEN KBC SECURITIES

VOORWAARDEN KBC SECURITIES ALGEMENE VOORWAARDEN KBC SECURITIES & GEBRUIKSVOORWAARDEN BOLERO & ORDERUITVOERINGSBELEID VAN KBC SECURITIES VOOR NIET-PROFESSIONELE INFORMATI (=RETAIL) CLIËNTEN ON ON THE ORDER ALGEMENE EXECUTIO VOORWAARDEN

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie.

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Beste klant, Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Om uw Colruyt-kaart zo snel mogelijk te kunnen bezorgen heb ik nog enkele gegevens nodig. Gelieve daarvoor

Nadere informatie

Bankzaken. 10 Andere organisaties en instellingen. 1 Wat gebeurt er met de bankzaken van de 1 overledene? Was de overledene cliënt bij KBC Bank?

Bankzaken. 10 Andere organisaties en instellingen. 1 Wat gebeurt er met de bankzaken van de 1 overledene? Was de overledene cliënt bij KBC Bank? 10 Andere organisaties en instellingen Als de abonnementen bij de telefoon-, gas- en elektriciteitsmaatschappij en de waterleidingmaatschappij op naam van de overledene stonden, breng die instellingen

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VGP NV Spinnerijstraat 12 9240 Zele Ondernemingsnummer 0887.216.042 (RPR Gent, afdeling Dendermonde) BTW BE 0887.216.042 www. vgpparks.eu (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Aanvraag voor wijzigingen van een feitelijke vereniging

Aanvraag voor wijzigingen van een feitelijke vereniging Informatie & Advies: T +32(0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Relationship Manager : Aanvraag voor wijzigingen van een feitelijke vereniging U kunt dit formulier op uw computer invullen.

Nadere informatie

Voorwaarden Credit Europe Ondernemersrekening en Credit Europe Ondernemersdeposito

Voorwaarden Credit Europe Ondernemersrekening en Credit Europe Ondernemersdeposito Definities Voorwaarden: Bank : Credit Europe Bank N.V. Rekening : Credit Europe Ondernemersrekening dan wel de die door Rekeninghouder bij de Bank wordt aangehouden overeenkomstig de Credit Europe Ondernemersrekening

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be Artikel 1 De bepalingen van dit hoofdstuk zijn enkel van toepassing op de contractuele relatie tussen NV Eco Toilet

Nadere informatie

1 HIB/SIR Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Finale versie Vertrouwelijk HOME INVEST BELGIUM

1 HIB/SIR Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Finale versie Vertrouwelijk HOME INVEST BELGIUM 1 HOME INVEST BELGIUM FORMULIER BETREFFEND DE UITOEFENING VAN HET RECHT VAN UITTREDING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 77 VAN DE WET VAN 12 MEI 2014 BETREFFENDE DE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAPPEN Dit document

Nadere informatie

AAN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS. Naam en voornaam:, Woonplaats: E-mail: Telefoonnummer (GSM):

AAN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS. Naam en voornaam:, Woonplaats: E-mail: Telefoonnummer (GSM): 1 BEFIMMO FORMULIER BETREFFENDE DE UITOEFENING VAN HET RECHT VAN UITTREDING VASTGESTELD IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 77 VAN DE WET VAN 12 MEI 2014 BETREFFENDE DE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAPPEN Dit

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR DERDENREKENING GERECHTSDEURWAARDERS SPECIMEN

OVEREENKOMST VOOR DERDENREKENING GERECHTSDEURWAARDERS SPECIMEN OVEREENKOMST VOOR DERDENREKENING GERECHTSDEURWAARDERS Tussen : En : De NATIONALE KAMER VAN GERECHTSDEURWAARDERS VAN BELGIE Henri Jasparlaan 93 1060 Brussel Vertegenwoordigd door haar Voorzitter, dhr Marcel

Nadere informatie

Extracten van het wetboek van vennootschappen

Extracten van het wetboek van vennootschappen Extracten van het wetboek van vennootschappen Art. 533bis. [ 1 1. De oproepingen tot de algemene vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als

Nadere informatie

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig. Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.eu (de "Vennootschap") AANKONDIGING VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen

OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen CLIËNTENOVEREENKOMST TUSSEN a) KBC Securities NV, met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 12,

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de notariële akte van

Nadere informatie

ING Business Account Reglement. Versie 08/2014

ING Business Account Reglement. Versie 08/2014 I. Voorwerp en kader van dit Reglement ING Business Account Reglement Versie 08/2014 Het Reglement van de ING Business Account (hierna het "Reglement" genoemd) legt de relaties vast tussen ING België nv

Nadere informatie

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek 10 2860 Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE 0402.777.157 VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 15 SEPTEMBER 2017 1 Ondergetekende

Nadere informatie

4ENERGY INVEST. naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE

4ENERGY INVEST. naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 4ENERGY INVEST naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

Opening van geldrekening(en)

Opening van geldrekening(en) Opening van geldrekening(en) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen Een onderneming van de KBC-groep Klantenovereenkomst TUSSEN a) KBC Securities NV, met maatschappelijke zetel

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Gesloten tussen: Knooppunt vzw, Met maatschappelijke zetel te 2140 Borgerhout, Te Boelaerlei 37, KBO 0818.484.416 Hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie] Hierna:

Nadere informatie

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR RealDolmen Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor een feitelijke vereniging

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor een feitelijke vereniging Aanvraagformulier openen abo Business Account voor een feitelijke vereniging Gegevens van de feitelijke vereniging: Sociale benaming: Oprichtingsdatum: Doel van de vereniging: BTW-nummer: ]]]]]]]]] ]]]]]]]]]

Nadere informatie

Handelsagentuurovereenkomst

Handelsagentuurovereenkomst Handelsagentuurovereenkomst Tussen de ondergetekenden De vennootschap met maatschappelijke zetel te..., met ondernemingsnummer..., hierbij vertegenwoordigd door... in de functie van... ), hierna principaal

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap)

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) 1 OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) TUSSEN : De naamloze vennootschap naar Belgisch recht,, met maatschappelijke zetel te, en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING Assurantie Service Jan van Veen OP HET TERREIN VAN Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Uitvaartverzekering, Overlijdensrisicoverzekering, (Direct Ingaande) Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE BANKVERRICHTINGEN EUROPABANK

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE BANKVERRICHTINGEN EUROPABANK ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE BANKVERRICHTINGEN EUROPABANK Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: Burgstraat 170, 9000 Gent, België T: 09/224.73.11 - F: 09/223.34.72 - E: info@europabank.be BTW BE 0400

Nadere informatie

OPENING VAN GELD REKENING(EN) MET DAARAAN GEKOPPELD EEN EFFECTENREKENING RECHTSPERSONEN TITULARIS:

OPENING VAN GELD REKENING(EN) MET DAARAAN GEKOPPELD EEN EFFECTENREKENING RECHTSPERSONEN TITULARIS: OPENING VAN GELD REKENING(EN) MET DAARAAN GEKOPPELD EEN EFFECTENREKENING RECHTSPERSONEN TUSSEN, met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 12, ingeschreven in het register voor rechtspersonen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE 1. Algemeenheden Dit document dateert van 1 april 2010 en vervangt het vorige document houdende de werking en het reglement van de dienst Dynaphone. Het treedt

Nadere informatie

SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE VERZEKERING OVERLIJDEN Rechtspersoon (IPT, BLV) Onderschrijvingsformulier

SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE VERZEKERING OVERLIJDEN Rechtspersoon (IPT, BLV) Onderschrijvingsformulier SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE VERZEKERING OVERLIJDEN Rechtspersoon (IPT, BLV) Onderschrijvingsformulier Tussenpersoon: Naam: Nr agent CRELAN Bank Nr producent CRELAN INSURANCE: E-mail: FSMA-nr: Opmaakdatum:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS Artikel - 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden (algemene tankpas voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de

Nadere informatie

A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld

A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld PPB-2007-4-CPB-2 BIJLAGE II : OVERZICHT VAN DE REGLEMENTERING INZAKE HET BIJHOUDEN VAN GEDEMATERIALISEERDE EFFECTEN A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld 1 Erkenning voor het bijhouden

Nadere informatie

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001 MD/817570.001 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de te Den Haag gevestigde stichting: Stichting Administratiekantoor Ren part Vastgoed, kantoorhoudende te 2514 JS 's-gravenhage, Nassaulaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES VOLMACHT Ondergetekende, 1. Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Maatschappelijke zetel: Geldig vertegenwoordigd door: Wonende te: of 2. Natuurlijke persoon: Familienaam: Voornaam: Woonplaats:

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor), en hierna te

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel)

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel) KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) Oproeping tot de Jaarvergadering van KBC Groep NV die zal plaatsvinden op de maatschappelijke zetel te 1080 Brussel,

Nadere informatie

Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening,

Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening, Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening, Artikel 1. Voorwerp van deze Algemene Voorwaarden 1.1 De Algemene Voorwaarden van Keytrade Bank Luxembourg SA (hierna de Bank ), regelen

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Kempen & Co N.V., statutair gevestigd te Amsterdam

Kempen & Co N.V., statutair gevestigd te Amsterdam REGLEMENT STICHTING BELEGGERSGIRO KEMPEN & CO 1. DEFINITIES 1.1 In dit Reglement wordt verstaan onder: "AFM" "Beleggingsrekening" "Bestedingsruimte" "Centrale bankrekening" "Centrale beleggingsrekening"

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 9 DECEMBER 2013

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 9 DECEMBER 2013 RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch Recht Zetel: Industrielaan 6, 1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (Brussel) (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE

Nadere informatie

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 Deze Gids is opgesteld met als doel om bepaalde nieuwe bepalingen toe te lichten die van toepassing zijn op de volgende gewone algemene

Nadere informatie

OPENING VAN GELD REKENING(EN) MET DAARAAN GEKOPPELD EEN EFFECTENREKENING ONVERDEELDHEDEN

OPENING VAN GELD REKENING(EN) MET DAARAAN GEKOPPELD EEN EFFECTENREKENING ONVERDEELDHEDEN OPENING VAN GELD REKENING(EN) MET DAARAAN GEKOPPELD EEN EFFECTENREKENING ONVERDEELDHEDEN TUSSEN KBC Securities N.V., met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 12, gekend onder het ondernemingsnummer

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Van kracht op 23 maart 2015

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Van kracht op 23 maart 2015 BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Artikel 1 Terminologie De Bank : bpost bank N.V. Markiesstraat 1 bus 2-1000 Brussel, BTW BE 0456.038.471, RPR Brussel, handelend als kredietgever.

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 VOLMACHT Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 geeft volmacht aan met recht van indeplaatsstelling, om hem/haar te

Nadere informatie

1. Welke formaliteiten moet men vervullen om persoonlijk te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering?

1. Welke formaliteiten moet men vervullen om persoonlijk te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering? Geachte aandeelhouders, Deze nota is bedoeld om U te begeleiden bij de toepassing en de naleving van de formaliteiten om toegelaten te worden op de bijzondere algemene vergadering van de Aannemingsmaatschappij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen

ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door D.B. van der

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

REGLEMENT INTERNETSPAARREKENING

REGLEMENT INTERNETSPAARREKENING REGLEMENT INTERNETSPAARREKENING DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: Abonnement: Overeenkomst tussen de Bank en de Rekeninghouder om een Argenta Internetbank en/of -spaarrekening aan te gaan

Nadere informatie

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De raad van bestuur heeft het genoegen de aandeelhouders en de houders van warrants van Lotus Bakeries NV uit te nodigen tot de Gewone

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank

Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank 1. Organisatie De wedstrijd Record Bank Mobile 2017 (hierna wedstrijd genoemd) wordt georganiseerd door Record Bank nv

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Achmea Bank N.V., statutair gevestigd te s- Gravenhage, KvK

Nadere informatie

ING Business Account Reglement

ING Business Account Reglement I. Voorwerp en kader van dit Reglement ING Business Account Reglement 01/08/2015 Het Reglement van de ING Business Account (hierna het "Reglement" genoemd) legt de relaties vast tussen ING België nv (hierna

Nadere informatie

ING FlexiBonus Account Reglement

ING FlexiBonus Account Reglement I. Voorwerp en kader van dit Reglement ING FlexiBonus Account Reglement Het Reglement van de ING FlexiBonus Account (hierna het "Reglement" genoemd) is van toepassing op de relaties tussen de nv ING België

Nadere informatie

VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 23 mei 2013 om 10u30

VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 23 mei 2013 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 23 mei 2013

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Inleiding. Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten

Hoofdstuk 1: Inleiding. Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten Toepassingsmodaliteiten van de bescherming van deposito's en financiële instrumenten bij kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (1 januari

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS naamloze vennootschap Researchdreef 60, 1070 Brussel Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) ("UCB NV") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders worden

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1 Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1

ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 WET van 5 september 2002, houdende vaststelling van regelingen inzake de identificatieplicht van dienstverleners (Wet Identificatieplicht Dienstverleners) (S.B. 2002 no. 66). ALGEMENE BEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

Naal: Voornaam :... Woonplaats. Juridische Vorm : Maatschappelijke zetel. Gewone Algemene Vergadering op 12juni 2014 (f 5.

Naal: Voornaam :... Woonplaats. Juridische Vorm : Maatschappelijke zetel. Gewone Algemene Vergadering op 12juni 2014 (f 5. S.A. SPADEL N.V. Kolonel Bourgstraat 103-1030 BRUSSEL ( RPR Brussel 0405 844 436 13 mei 2014 Gewone Algemene Vergadering op 12juni 2014 (f 5.00 h) VOLMACHT Ondergetekende Voornaam :... Naam Woonplaats

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

Consument houdt bij Aangeslotene onder andere een en/of rekening aan samen met zijn echtgenote.

Consument houdt bij Aangeslotene onder andere een en/of rekening aan samen met zijn echtgenote. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-294 d.d. 11 oktober 2012 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mevrouw mr. F. Faes, secretaris) Samenvatting De echtgenote van Consument

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER APHILION Q² Beleggingsvennootschap met veranderlijk naar Belgisch recht Havenlaan 86C, bus 320, te 1000 Brussel Ondernemingsnummer: 0475805685 Inschrijvingsformulier Aphilion Q² 1/5 INSCHRIJVINGSFORMULIER

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010

Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010 1/7 Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010 1. Begrippen In de kredietovereenkomst en in de algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd. Kredietnemer Kredietgever

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Inhoudsopgave Toelichting gebruikte begrippen 1. Elektronische diensten 2. Gebruiksvoorschriften en/of aanwijzingen 3. Zorgplicht NIBC

Nadere informatie

MINISTERIE VAN FINANCIEN VAN BELGIE Administratie der directe belastingen VERKLARENDE NOTA 276 INT. (Not.) (A) 1999 "Het formulier 276 Int.-Aut. is aangepast voor computerverwerking en dient bijgevolg

Nadere informatie

Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be

Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be 1. De aanbieder KBC Bank NV, een financiële instelling met zetel te 1080 Brussel,

Nadere informatie

VGP NV Spinnerijstraat Zele Ondernemingsnummer (RPR Dendermonde) BTW BE (de Vennootschap )

VGP NV Spinnerijstraat Zele Ondernemingsnummer (RPR Dendermonde) BTW BE (de Vennootschap ) VGP NV Spinnerijstraat 12 9240 Zele Ondernemingsnummer 0887.216.042 (RPR Dendermonde) BTW BE 0887.216.042 www.vgpparks.eu (de Vennootschap ) De aandeelhouders worden hierbij uitgenodigd om de buitengewone

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. Algemene voorwaarden van den Boorn Financieel Advies B.V. Betrekking hebbende op het gebied van advisering in financiële diensten in de ruimste zin des woord evenals het besturen en deelnemen van management-

Nadere informatie