02 Verslag AO Jeugd 8 september Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd."

Transcriptie

1 Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening en mededelingen Tevens ook rondvraag! - oproep voorzitter verzendlijst AO jeugd (smal of breed) 02 Verslag AO Jeugd 8 september Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. 03 Voortgang ketenaanpak Vertegenwoordigers in de projectgroep en werkgroepen informeren de leden van het overleg over de stand van zaken en voortgang in de verschillende groepen, waaronder implementatie 1 gezin 1 plan als financiering specialistische zorgcoördinatie. 03a Virtueel CJG Op 8 september zijn de stukken t.b.v. het virtueel CJG besproken tijdens het AO Jeugd, waar bij de conclusie was dat het stuk nog niet rijp was voor het portefeuillehoudersoverleg. Daarna heeft nog een mailwisseling over dit onderwerp plaatsgevonden. Naar aanleiding hiervan zijn de documenten aangepast. Nu is er de gelegenheid om vragen te stellen aan Marion Goedhart. Besluitvorming m.b.t. invoering van het virtueel CJG staat geagendeerd voor het portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda op 5 november. 04 Voortgang RAS Carola Bijen zal mondeling de voortgang van de RAS Jeugd toelichten. Kwartaalrapportages van ReSet, EKC en Triple P niv. 3 zijn bijgevoegd. 05 Invoering Triple P in de regio Op 25 juni heeft het Portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda besloten om de medewerkers van de CJG s te scholen in Triple P. Ook is besloten om over de invoering van Triple P in de regio in het najaar een besluit te nemen. Bijgevoegd is een discussienotitie die verschillende scenario s van invoering van Triple P beschrijft en geeft de vragen aan waarover besloten moet worden. Op basis van discussie in het AO Jeugd zal een adviesnotitie voor het Portefeuillehoudersoverleg van 7 januari 2010 worden geschreven. 06 Zorgadviesteams Bijgevoegd is de met jullie bijdragen ingevulde tabel met betrekking tot de knelpunten, pluspunten en mogelijke oplossingen van de werking van de ZAT s in de gemeenten in de regio. Tevens zijn een aantal bijlagen bijgevoegd over de werking van ZAT s en Zorg in en om school. Ook is de voorbeeldbrief van Zoeterwoude als input voor de beschikking aan het ZAT bijgevoegd. Doelstelling van dit agendapunt is om ervaringen m.b.t. de werking van de ZAT s te delen, te discussiëren over mogelijke verbeteringen en input te geven aan onze AO Jeugdvertegenwoordiger in de ZAT-regiegroep Roely Piek. Ook Mieke Hogervorst is lid van de ZATregiegroep, als vertegenwoordiger van het RBL. 1

2 07 Jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht Bijgevoegd is het conceptjaarverslag van het RBL. Tevens is bijgevoegd de oplegnotitie die ook naar het PHO Sociale Agenda van 5 november gestuurd zal worden. Het jaarverslag zal op basis van de opmerkingen het AO Jeugd, het AAG het portefeuillehoudersoverleg en de werkgroep Voortijdig Schoolverlaten worden aangepast en daarna vastgesteld in het dagelijks bestuur, alvorens aan het AB gestuurd te worden. 08 Afsluiting Volgende vergadering dinsdag 10 november 2009 van uur, Holland Rijnland Let op: De vergadering van 8 december vindt plaats bij Holland Rijnland. 2

3 Verslag Ambtelijk Overleg Jeugd ( Holland Rijnland en Rijnstreek) 8 september 2009 Aanwezig: Astrid Fattor Annemarie van Ginkel Myriam van Dijk MirjanaPannekoek Mariska Roos Marlieke Joeri Ingrid Hagen Bronja Nijk voorzitter, Teylingen Nieuwkoop Zoeterwoude Oegstgeest Hillegom Leiden Alphen aan den Rijn Rijnwoude PJ Partners (verslag) 1. Mededelingen Vanwege een personeelsbijeenkomst bij Holland Rijnland zijn Mieke Hogervorst, Carola Bijen en Rutger Lovers afwezig. Bronja maakt het verslag. Er is een invultabel rondgestuurd door Roely en Carola over eventuele knelpunten en pluspunten van de ZAT s. Graag invullen waarna het wordt gebruikt als input voor de regiegroep ZAT s. 2. Verslag 18 augustus Op de presentatie die Henk Visch (GGD HM) zitten auteursrechten en zijn derhalve niet in het verslag opgenomen. 3. Voortgang ketenaanpak Gevraagd wordt hoe 1 gezin 1 plan binnen de gemeenten moet gaan landen. Gerda heeft hierover vragen rondgestuurd maar nog niet van iedereen een reactie gehad. Er is behoefte aan een voorbeeld van hoe een gemeente dat op een goede manier gaat regelen. Niet iedereen kan zich voorstellen welke zaken er dan geregeld zouden moeten worden. Opgemerkt wordt dat gemeenten moeten betalen voor specialistische zorgcoördinatie; Het is moeilijk vooraf te bepalen hoeveel dat zal zijn op jaarbasis. Sommige gemeenten hebben er hier een potje voor. Anderen niet. Gemeenten moeten hier, als partner in 1 gezin 1 plan, wel in kunnen voorzien. Gevraagd wordt of ambtenaren schuldhulpverlening ook worden geschoold? Vraag wordt meegenomen. Aanwezigen willen bovenstaande zaken graag op de agenda van AO in oktober (zowel implementatie 1 gezin 1 plan als financiering specialistische zorgcoördinatie) Wordt ook meegenomen naar de HR werkgroep CJG op 8 oktober. 4. Virtueel CJG Marlieke van der Lelij en Joeri Wiegel zijn aanwezig om de ter tafel liggende voorstellen toe te lichten.

4 Het voorstel is om nu een keuze te maken voor een bureau dat het vcjg gaat vormgeven. Er zijn inmiddels heel veel aanbieders maar Leones lijkt vooralsnog de meest geschikte. Het gaat om twee aanbieders. Leones voor het systeem en de techniek en de stichting vcjg (GGD) voor de content. Gemeenten krijgen een eigen opstartpagina waarachter het regionale vcjg zit. Die pagina kan voor een deel zelf worden ingevuld. Zo kunnen de CJG medewerkers zich bijvoorbeeld presenteren op de lokale site. Aanwezigen willen graag weten wat de speelruimte voor de gemeente zelf is. De informatie in het vcjg is voor 80% landelijke info, over onderwerpen en problemen waar alle jongeren mee te maken hebben. Dit is dan wel actuele en verantwoorde informatie. Voor 20 % is het regionaal en lokaal. Bij de implementatie zal tijdelijk ondersteuning worden verleend door een projectleider. Er komt een regionale coördinator/beheerder en gemeenten moeten ook een paar uur reserveren voor het aanleveren van informatie. Gedacht wordt aan het instellen van een regionale redactieraad voor het invullen van de 20% regionale informatie. Hier zouden dan vertegenwoordigers vanuit de instellingen in zitten. De kernpartners van het CJG zullen de regionale informatie moeten aanleveren. Gemeenten zitten niet in deze raad maar geven hun informatie door via de kernpartners. Er ontstaat een discussie over lokale versus regionale invoer van informatie. De partners zullen vooral info over de organisaties en het aanbod van het CJG aanleveren. Gemeenten willen echter andere info kwijt zoals bijvoorbeeld een aankondiging van een kinderkledingbeurs of van activiteiten in het kinderwerk. Nog onduidelijk is in hoeverre dit mogelijk is. Gevraagd wordt wie de regionale coördinator wordt. Dit is nog niet duidelijk. Wel wordt het waarschijnlijk een full time functie en het voorstel is deze aan te haken bij de GGD. In de bijlagen staan de kosten vermeld. Er is onderscheid gemaakt in incidentele en structurele kosten. De aanschaf moet met de gezamenlijke gemeenten gebeuren (zoals met de verwijsindex). Voorstel is om in te stemmen met deze aanschaf. Een aantal gemeenten geeft aan pas tweede helft 2010 te starten met het lokale CJG en dus daarvoor geen vcjg nodig te hebben. Bovendien zijn de gelden al gereserveerd voor de stenen. Dat geldt ook voor gemeenten die nu niet aanwezig zijn. Anderzijds betekent dit dat het nog heel lang kan duren voordat het vcjg gereed is. Die twee zaken hoeven ook niet samen te gaan. Wanneer er nog geen CJG is biedt het vcjg juist uitkomst omdat via die weg dan toch informatie beschikbaar is. Er zijn vragen over financiering door de GGD. Het betreft de passage dat de GGD tijdelijk het restant van het tekort ( ) kan (voor)financieren. Blijft toch het feit dat gemeenten het uiteindelijk zelf moeten betalen. Hoeveel en wanneer is de vraag. Ook wordt gevraagd hoe het kan dat de GGD dit eigen vermogen heeft opgebouwd. Bronja antwoord dat een organisatie met de omvang van de GGD zo n vermogen (en meer) nodig heeft om klappen op te vangen. Aanwezigen willen toch weten hoe dit kan. Besluit Astrid concludeert dat het stuk zoals het nu voorligt niet naar het PHO kan en dat het punt volgende keer op de agenda AO Jeugd terugkomt met beantwoording van een aantal vragen. Er zijn u ook te weinig gemeenten aanwezig om het stuk te accorderen. Resumé vragen:

5 Wijze van financiering door de GGD en wanneer moeten gemeenten dan hoeveel betalen? Mate waarin gemeenten het lokale deel van de site zelf en zelfstandig kunnen invullen Waar kunnen kinderen van 8 12 terecht met hun vragen die zij niet aan de ouders stellen? Wanneer dit een bewuste keuze is om niet op te nemen in vcjg graag motiveren waarom. Wanneer komt er een plan voor informatie op de site voor professionals (onderwijs, kinderopvang, verenigingsleven e.d.) Zoeterwoude wordt nu niet genoemd; graag erbij zetten. Afgesproken wordt dat Marlieke en Joeri zorgen voor snelle beantwoording van de vragen en die dat aan de anderen mailen. Volgend AO kan het definitief worden gemaakt. 5. Evaluatiecriteria jongerenloket Bronja verlaat tijdens dit punt de vergadering en de verslaglegging wordt overgenomen: Er is snel geconcludeerd dat het niet haalbaar was om een stuk te bespreken waar geen afvaardiging van de inbrengende partij aanwezig van was (Verslag: Astrid Fattor) Bronja Nijk

6 Vergadering: AO jeugd Datum: 13 oktober 2009 Locatie: Raadzaal Voorhout Agendapunt: 3a Onderwerp: Virtueel Centrum voor Jeugd en Gezin Voorstel: 1. In gezamenlijkheid vanaf 1 januari 2010 een virtueel centrum voor jeugd en gezin in te richten 2. Hierbij onderscheid te maken in een website voor ouders en een website voor jongeren 3. Voor wat betreft de naamgeving van beide sites (url s) regionaal hetzelfde uitgangspunt te hanteren 4. Bij de website voor ouders aan te sluiten bij de Stichting VCJG van de GGDFlevoland/Den Haag en Spectrum CMO Gelderland met als technische leverancier Leones 5. Bij de website voor jongeren de huidige jongerensite van Holland Rijnland om te vormen tot een vooral informatieve website voor jongeren, ook voor de Rijnstreek 6. De benodigde middelen vanuit de gemeenten in te zetten 7. De implementatie, het beheer en de communicatie centraal te organiseren en te beleggen bij de GGD 8. De GGD Hollands Midden te verzoeken om contracthouder te zijn namens de 15 gemeenten. 9. Deze werkwijze voor een periode van twee jaar vast te stellen, waarna op basis van een evaluatie een voorstel voor een wijze van continuering plaatsvindt. Inleiding: Een virtueel CJG zal naar verwachting veel vragen van ouders en jongeren opvangen. In onderzoeken wordt wel uitgegaan van 70% van de vragen. Daarmee is een virtueel CJG een must, naast fysieke inlooppunten. Het realiseren van een virtueel CJG is bij uitstek iets om in regionaal verband te realiseren. Het onderwerp virtueel CJG is dan ook opgepakt door de regionale werkgroep CJG. Er is, specifiek voor dit onderwerp, een subwerkgroep gevormd. Deze subwerkgroep heeft haar werkzaamheden afgerond en presenteert hier bij haar voorstel. De werkgroep heeft uitgebreid kennis genomen van alle bestaande initiatieven. In een zeer vroeg stadium hebben we eveneens kennis mogen nemen van het initiatief van het ministerie. We hebben de diverse bestaande sites steeds beoordeeld door de ogen van een ouder/jongere met een gerichte vraag. De sites zijn beoordeeld op o.a. overzichtelijkheid, zoekgemak, de kwaliteit van de content (informatie), de mogelijkheden die de site verder biedt (bijv. een vraag stellen per ). Alles overwegende komt de werkgroep met het volgende voorstel: Er komen twee websites: Een site die zich primair richt op ouders (van kinderen van -9 maanden tot 23 jaar) Een site die zich primair richt op jongeren 12+ 1

7 Beoogd effect: De informatieverstrekking en advisering aan ouders en jongeren via Centra voor Jeugd en Gezin versterken via twee interactieve websites. Argumenten: 1.1 Een regionaal vcjg levert meer kwaliteit voor minder geld Veel informatie van een vcjg is voor alle regiogemeenten gelijk. Gezamenlijke aanschaf, beheer en onderhoud levert kostenbesparingen op. 1.2 Regionale aanpak gaat niet ten koste van lokale herkenbaarheid Elke gemeente krijgt een eigen startpagina en domeinnaam waarin de naam van de gemeente voorkomt: bijvoorbeeld bij de site voor ouders: cjgkatwijk.nl en/of jeugdengezinkatwijk.nl. De hiervoor benodigde domeinnamen zijn al gereserveerd. Bij de jongerensite zal dit gebeuren zodra de nieuwe naam bekend is. Elke gemeente heeft zo zijn eigen herkenbare deur naar een grotendeels gemeenschappelijk huis. Lokale informatie (cursussen bijvoorbeeld) kan makkelijk op de websites geplaatst worden. 1.3 Snelle invoering van belang Het is in onze regio van belang niet lang te wachten met het realiseren van een virtueel CJG. De eerste CJG s zijn al geopend en werken nu met tijdelijke websites. Voor gemeenten met veel kleine kernen is een Virtueel CJG een heel belangrijke aanvulling op het fysieke CJG. En kleinere gemeenten di nog geen fysiek CJG hebben kunnen het vcjg als (eerste) CJG inzetten. 2.1 De doelgroepen vragen om een verschillende uitstraling, toon en content. De doelgroepen ouders en jongeren 12+ zijn zeer verschillend in hun vragen, de wijze waarop zij de website zullen gaan gebruiken en hetgeen zij uitnodigend vinden in een website. Jongeren zullen minder vaak fysiek in een CJG zijn en hun website staat dan ook meer los van het fysieke CJG 2.2 PR heel belangrijk bij jongerensite Bij een jongerensite is, meer nog dan bij de site voor ouders, veel p.r. nodig om de site bekend te maken onder jongeren. Ook is interactie met jongeren nodig om ervoor te zorgen dat de site jongeren ook werkelijk aanspreekt. 3.1 Eenduidigheid verhoogt de herkenbaarheid Elke gemeente krijgt voor de herkenbaarheid een eigen startpagina en domeinnaam waarin de naam van de gemeente voorkomt. Bij de site voor ouders wordt dit bijv. en/of De hiervoor benodigde domeinnamen zijn al gereserveerd. Vanwege de gezamenlijke herkenbaarheid gebruiken alle gemeenten dezelfde basisdomeinnaam (www.cjg...nl of De werkgroep communicatie is gevraagd om een advies te geven over deze twee opties. 4.1 Kwaliteit van inhoud Het VCJG van de GGD Flevoland is één van eerste initiatieven en draait al in meerdere gemeenten. De landelijke content is tot stand gekomen in samenwerking met de GGD en bij het jeugdbeleid betrokken partners en is gevalideerd door het NJI (Nederlands Jeugdinstituut). Tot slot bevat dit model een sociale kaart, een belangrijk content onderdeel omdat bezoekers zo makkelijk kunnen worden doorgeleid naar diverse instellingen etc. 4.2 Op korte termijn beschikbaar De Stichting VCJG is in staat om een concreet voorstel neer te leggen en om het VCJG op korte termijn bij gemeenten te introduceren. Een ander belangrijk landelijk alternatief bij de website voor ouders was het initiatief dat door het ministerie wordt ontwikkeld. 2

8 Aangezien er nog grote onzekerheid is de wijze waarop en wanneer deze website wordt aangeboden, de prijsstelling en de invloed van de gemeenten op de content is niet voor deze website gekozen. Tevens is de verwachting dat er uitwisseling en samenwerking komt tussen deze site en VCJG. Gesprekken hierover zijn momenteel gaande. 4.3 Aanbieders zijn non-profitorganisaties Het VCJG is ontwikkeld door de GGD en Flevoland en Den Haag en Spectrum CMO Gelderland. Zij hebben zich inmiddels verenigd in het non-profit initiatief Stichting VCJG (zie ook de folder VCJG). Er wordt een licentieovereenkomst met de stichting afgesloten voor afname van het content deel. Daarnaast moet een contract worden afgesloten met een technisch leverancier voorde aanschaf van/abonnement op het front end (de lokale VCJG website die de informatie uit de landelijke database presenteert). Momenteel is er nog maar één aanbieder van het technische deel, de firma Leones. Op termijn komen er meerdere aanbieders, maar als we snel willen starten, dan is Leones vooralsnog de enige en aangewezen partner. 5.1 De informatie op overenuit.nl is van hoge kwaliteit en gericht op de regio. De Hogeschool Leiden heeft de websites Jong in. en overenuit.nl vergeleken en geconcludeerd dat beide sites in kwaliteit niet voor elkaar onderdoen. 5.2 Kosten aanpassing overenuit.nl laag Er hoeven geen startkosten te worden gemaakt, waarmee veel geld uitgespaard wordt. Aansluiting bij het landelijke concept Jong in. was een serieus alternatief, maar geeft hoge entreekosten. Daarom is het advies van de werkgroep overenuit.nl om te vormen tot virtueel CJG voor jongeren, een andere naam te kiezen en de site uit te breiden naar de Rijnstreek. Het huidige participatieve deel van overenuit.nl komt daarmee te vervallen. 5.3 Informatie en participatie lastig te combineren Jongerensites hebben vaak een tweeledig doel: informatie en participatie (forum, reportages van lokale evenementen etc.). In de praktijk blijken deze twee lastig te combineren, zodat meestal een van de twee onderdelen het beste uit de verf komt. Zo is kattuk.nl geslaagd in het participatieve deel, maar ontbreekt uitgebreide jongereninformatie en is overenuit.nl geslaagd als informatieve site, maar komt het participatieve deel moeilijk van de grond. Bij een regionaal virtueel CJG voor jongeren moet naar mening van de werkgroep het accent liggen op informatie. Participatie via een website is een lokale zaak en is moeilijk op regionaal niveau te realiseren. Andersom is het voor lokale sites moeilijk gevalideerde en actuele jongereninformatie te leveren. 6.1 vcjg is een gemeentelijke taak en past binnen doelen BDU CJG In de circulaire van het Ministerie van Jeugd en Gezin van 9 januari 2008 over de BDU CJG staat dat de DBU nadrukkelijk is bedoeld voor het realiseren van een CJGbasismodel en de intensivering van hulp en ondersteuning. Het tot stand brengen en beheren van een virtueel CJG valt daar onder. 7.1 Actueel houden websites tijdrovend: samenwerking verhoogt efficiëntie en kwaliteit Een website opzetten is één, hem actueel houden is twee en vaak veel lastiger. Gemeenten hebben hier vaak onvoldoende menskracht voor. Daarom is het regionaal beleggen van deze functies efficiënt en effectief. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteitbewaking, technisch beheer en contentbeheer wordt op één punt neergelegd. Vanuit dit centrale punt wordt contact gehouden met de diverse gemeenten en CJG s en worden collectieve werkprocessen opgezet. Ook de zorg voor de interactieve delen van de websites (vooral het beantwoorden van per e mail gestelde vragen) wordt van hieruit gestuurd. 3

9 7.2 vcjg beheer past bij primaire taak GGD Gezondheidsvoorlichting een belangrijke en primaire taak is van de GGD. Daarom is de GGD gevraagd een voorstel te doen voor de invulling van de beheertaken, in samenwerking met de overige kernpartners van de CJG s (Kwadraad, Valent en ActiVite). Het voorstel van de GGD is bijgevoegd. 8.1 GGD als contracthouder is efficiënt Door het contracthouderschap bij een partij te leggen scheelt dat alle partijen tijd. Vergelijk ook de werkwijze bij de Verwijsindex, waar de gemeente Katwijk als systeemhouder optreedt namens alle gemeenten. 9.1 Nieuw beleid en snelle ontwikkelingen noodzaken evaluatie Het opzetten, beheren en onderhouden van een regionaal virtueel CJG is nieuw beleid. Daarnaast gaan de technische ontwikkelingen en de ontwikkelingen rond de CJG s snel. Daarom is het van belang om na 2 jaar, wanneer het VCJG tijd heeft gehad zich te vestigen en bekend te maken te evalueren. Financiën: De kosten voor beide sites vallen uiteen in éénmalige kosten en jaarlijkse, structurele kosten. De éénmalige kosten betreffen coördinatie van de invoer van een VCJG en aangepaste jongerensite de ombouw van overenuit pr kosten beide sites bij de start de entreekosten van de Stichting VCJG/Leones De jaarlijkse kosten betreffen abonnementsgeld per inwoner van de Stichting VCJG/Leones helpdesk, serviceabonnement etc. technisch- en contentbeheer GGD structurele pr kosten Het is mogelijk om een deel van de implementatiekosten, namelijk de eenmalige kosten van de website voor ouders van de Stichting VCJG/Leones, te bekostigen via de reserves van de GGD. Het RDOG heeft in de DB vergadering van 17 september besloten om hiervoor eenmalig beschikbaar te stellen (middels voorfinanciering). Als de GGD contracthouder wordt, betaalt de GGD alle kosten aan Leones en andere leveranciers en voert ze de eenmalige activiteiten uit. Vervolgens vordert de GGD de eenmalige kosten van de gemeenten terug, maar dat hoeft niet in één keer. Voorgesteld werd de eenmalige kosten over 5 jaar uit te smeren, waardoor gemeenten ieder jaar de structurele jaarlijkse kosten betalen plus 1/5 deel van de eenmalige kosten. Uiteraard kunnen gemeenten, bij een positief resultaat van de GGD, besluiten dat positieve resultaat aan te wenden voor de vordering van dat betreffende jaar in plaats van dat bedrag te storten in de reserve. 4

10 De totale kosten (incidenteel en structureel) per gemeente komen daarmee op: Kosten Jaarlijks Kosten Implementatie Kosten Totaal 1e jaar Gemeente Regio Inwonertal Alphen aan den Rijn ZHN , ,80 Hillegom ZHN , ,79 Kaag en Braassem ZHN , ,04 Katwijk ZHN , ,48 Leiden ZHN , ,15 Leiderdorp ZHN , ,90 Lisse ZHN , ,25 Nieuwkoop ZHN , ,91 Noordwijk ZHN , ,19 Noordwijkerhout ZHN , ,77 Oegstgeest ZHN , ,45 Rijnwoude ZHN , ,19 Teylingen ZHN , ,41 Voorschoten ZHN , ,58 Zoeterwoude ZHN , ,94 Totaal Zuid-Holland Noord ,87 De diverse kosten moeten aan verschillende partijen worden betaald. Dat wordt vrij ingewikkeld, zodat geadviseerd wordt alle betalingen via de GGD (als beheerder) te laten lopen. De GGD zal de kosten jaarlijks verrekenen met de gemeenten. Communicatie: Communicatie is een belangrijk onderdeel, waarvan het succes van een vcjg, zeker voor jongeren, voor een groot deel van afhangt. De beheerder krijgt eveneens als opdracht mee om een structureel PR-plan uit te voeren. Daarnaast wordt de communicatie rondom het CJG in een aparte werkgroep communicatie CJG vastgelegd. De communicatie rondom een fysiek en een virtueel CJG moeten zoveel mogelijk samen gebeuren. Zie paragraaf 4.5 bijlage I Notitie Backoffice Virtueel Centrum voor Jeugd en Gezin voor meer informatie. Evaluatie: Het bezoek van de websites zal dagelijks worden gemeten. Daarnaast zal na 2 jaar evaluatie plaatsvinden op alle onderdelen. Bijlagen: In bijlagen I en II vindt u de inhoudelijke uitwerking inclusief een begroting zoals deze door de subwerkgroep vcjg geadviseerd wordt. Bijlage I - Notitie Backoffice Virtueel Centrum Jeugd en Gezin, regionale werkgroep virtueel Centrum Jeugd en Gezin Bijlage II - Notitie Implementatie virtueel Centrum voor Jeugd en Gezin voor jongeren en voor ouders, regionale werkgroep virtueel Centrum voor jeugd en Gezin In bijlagen III en IV vindt u de het aanbod van Leones/St. vcjg en de GGD Hollands Midden voor de geadviseerde invulling van het regionale vcjg. Bijlage III - Offerte Virtueel Centrum Jeugd en Gezin Gemeenten Zuid Holland Noord, firma Leones en St. vcjg Bijlage IV - Offerte structurele inrichting backoffice virtueel Centrum Jeugd en Gezin, GGD Hollands Midden 5

11 15 september 2009 Regionale subwerkgroep virtueel CJG De regionale subwerkgroep virtueel CJG bestaat uit: Annette Cools (GGD) Joeri Wiegel (GGD) Ricky Slingerland (Valent) Marlieke van der Lelij (gemeente Leiden) Marion Goedhart (voorz. gemeente Alphen aan den Rijn) Robert van Gurp (secr. PJ Partners) 6

12 Bijlage I Notitie Backoffice virtueel Centrum Jeugd en Gezin. Werkgroep vcjg

13 1. INLEIDING CENTRA VOOR JEUGD EN GEZIN (CJG) KERNPARTNERS WERKPROCESSEN BIJ HET BEHEER VAN EEN VCJG BEHEER VAN DE WEBSITE BEHEER VAN DE INFORMATIE OP HET VCJG BEHEER VAN INTERACTIE VIA HET VCJG REALISATIE DE REALISATIE VAN VCJG S EN JONGERENSITE ALS INNOVATIEPROJECT TOEWIJZEN BEHEERTAKEN EN BETROKKENHEID ORGANISATIE Portefeuillerhoudersoverleg Projectgroep ketenaanpak Redactieraad REDACTIE Landelijke redactie Regionale redactie COMMUNICATIE & PR BEGROTING PERSONELE INZET BEGROTING OP JAARBASIS KOSTEN VERDEELD NAAR GEMEENTE BIJLAGE 1. CONCEPT FUNCTIEOMSCHRIJVING REGIONALE EINDREDACTEUR VCJG BIJLAGE 2. DE CONTENT MANAGEMENT CYCLUS Inspiratie:

14 1. Inleiding In het kader van het convenant 'ketenaanpak jeugdbeleid, jeugdzorg en gezinsondersteuning' werken de vijftien gemeenten in de regio Zuid-Holland Noord (Holland Rijnland en de Rijnstreek) samen bij de totstandkoming van de Centra voor Jeugd en Gezin in die gemeenten. Waarom een virtueel Centrum voor Jeugd en Gezin? Vanwege de voorschriften voor een CJG om laagdrempelig te zijn voor opvoeders en jongeren en vanwege de voorlichting en adviesfunctie is het logisch om naast het fysieke CJG ook een website in te zetten die informatie geeft, vragen afvangt en eventueel licht pedagogische hulp kan bieden: een virtueel Centrum Jeugd en Gezin (vcjg). Het is de bedoeling om voor iedere gemeente een eigen vcjg te realiseren. De implementatie, vulling en backoffice van de sites wordt regionaal georganiseerd. De regionale samenwerking leidt op deze manier tot schaalvoordelen. Voor ouders en voor jongeren moeten er aparte sites komen, specifiek gericht op de doelgroep. Per gemeente gaat het dus om twee sites. 1. Een virtueel CJG voor ouders en opvoeders 2. Een jongerensite met dezelfde doelstelling als het vcjg, maar dan speciaal gericht op jongeren in de leeftijd 12+ Professionals die met of in een CJG werken hebben ook behoefte aan digitale ondersteuning. Deze kan ook geboden worden binnen een vcjg. Daarnaast begeeft de groep kinderen van 7 tot 12 jaar zich steeds meer op internet. De focus van het nieuw op te richten vcjg ligt in de regio Zuid-Holland Noord echter in eerste instantie op de twee hierboven benoemde doelgroepen. Het vcjg voor ouders en opvoeders heeft de potentie om door te ontwikkelen richting een vcjg voor opvoeders en professionals. Landelijk wordt hier door de aanbieders ook gewerkt. Deze optie wordt dus open gehouden in de toekomst. Verder is het niet wenselijk om de site voor jongeren uit te breiden zodat alle jongeren in de doelgroep 7+ bereikt worden. Deze leeftijdsgroep is te divers om via één site te benaderen. Indien de (landelijke) ontwikkelingen op dit gebied verder zijn is het wellicht interessant om te kijken of de regio het ook wenselijk vindt om aan een initiatief voor de jongere doelgroep mee te doen

15 2. Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) Het virtueel CJG dient als versterking van het fysieke CJG: de websites zijn een middel om het doel van het CJG te versterken. Daarom is het goed om kort stil te staan bij de organisatie van het fysieke centrum. Wie zijn de kernpartners, op welke locaties is al een CJG gerealiseerd en waar staan ze in de planning. Voor ouders is een vcjg vooral een aanvulling op de fysieke locatie. Zij zijn op de hoogte van het bestaan van een CJG in hun woonplaats en kunnen digitaal ook terecht voor informatie of een opening richting het fysieke CJG. Jongeren daarentegen hebben niet (of veel minder) de behoefte om een fysiek CJG te bezoeken. Zij zoeken hun informatie eerder op het internet. De jongerensite (het vcjg voor jongeren) zal voor hen veel meer een op zich zelf staande eindbestemming zijn. Naast deze algemene informatieve jongerensite kunnen gemeenten jongerenparticipatie via internet op lokale sites zelf verzorgen (zoals bijvoorbeeld 2.1 Kernpartners De volgende organisaties worden als kernpartners gezien binnen de Centra Jeugd en Gezin in de regio Zuid-Holland Noord: de gemeenten, Valent, Activite, Kwadraad, en de GGD Hollands Midden. Soms zijn ook de volgende organisaties betrokken: bureau Jeugdzorg Zuid-Holland, jongerenwerk, welzijnswerk en MEE. De realisatie van de fysieke CJG s verschilt van gemeente tot gemeente. Inmiddels zijn op de volgende locaties CJG s in bedrijf: Meteoorlaan in Alphen aan den Rijn en de Stevenshof in Leiden

16 3. Werkprocessen bij het beheer van een vcjg Om het beheer en de backoffice van de virtuele CJGs goed te organiseren, bekijken we eerst welke werkprocessen allemaal te onderscheiden zijn. Deze werkprocessen zijn grofweg op te delen in drie groepen: beheer van de website, beheer van de informatie op de website en het beheer en de organisatie van de interactie die via de website plaatsvindt (zie Figuur 1). website Informatie op de site Interactie via de site Technisch beheer Contentbeheer (CM Cycle) Informatie & advies Applicatie beheer Geleiding naar Zorg Functioneel beheer E-hulpverlening Figuur 1 - Werkprocessen backoffice vcjg Deze drie clusters worden hieronder een voor een besproken. 3.1 Beheer van de website Iedere website moet beheerd worden om de website naar tevredenheid te laten werken. Er zijn drie verschillende soorten beheer: technisch, applicatie en functioneel beheer. Technisch beheer Een website als een vcjg/jongerensite werkt alleen als er aan een aantal voorwaarden voldaan is. Het voldoen aan deze voorwaarden is het domein van het technisch beheer. Dit is de hardware kant. Dit kan uitbesteedt worden door de hosting (letterlijk: de huisvesting van de website), bij een derde partij te beleggen. Applicatiebeheer Hier gaat het om de software kant. De applicaties die draaien op de technische infrastructuur. Dit is in het geval van het vcjg de software zoals Microsoft Sharepoint, de webserver software, de database software die gebruikt wordt om alle gegevens in op te slaan, etc. Bij de jongerensite gaat dit om Prowriter, de software waaronder de huidige jongerensite van Holland Rijnland, draait. Applicatiebeheer gaat over de veranderingen in de software naar aanleiding van fouten of veranderende technische of functionele eisen. Dit onderdeel wordt ook uitbesteed: de regio ZHN koopt de applicatie(s) bij een derde partij. Functioneel beheer De bovenstaande twee terreinen leveren als het ware een instrument op, het vcjg/de jongerensite, dat gebruikt wordt door de organisatie CJG (of de gezamenlijke partijen) om een bepaald doel te bereiken. Het passend maken van het instrument vcjg/jongerensite op de organisatiedoelen is het terrein van het functioneel beheer

17 Het gaat dan om zaken als: helpdesk voor redacteuren, contractmanagement, Service Level Agreements (SLA s) met leveranciers, planning & control, het voorbereiden en begeleiden van veranderingen, etc. Het functioneel beheer richt zich op de behoeften van de gebruikersorganisatie. Dit zijn alle medewerkers van de organisaties die het vcjg/jongerensite gebruiken, dus niet alleen de websitebezoekers. Vanwege de sterke band met de gebruikersorganisatie is het lastig om het functioneel beheer uit te besteden. 3.2 Beheer van de informatie op het vcjg Informatie op websites is ook onderwerp van beheer. Immers, informatie moet verzameld en gepubliceerd worden en van tijd tot tijd vernieuwd of aangepast. Voor het beheer van informatie op websites worden verschillende termen gebruikt zoals content beheer, content management en webredactie. Hier beschouwen we content management en content beheer als uitwisselbare begrippen. Voor de redactie van een website is content management een van de belangrijkste taken. Content management is het proces van het creëren, publiceren en onderhouden van de inhoud van een website. Concreet gaat het om alle informatie die op een website te vinden is. Dit kan zijn in de vorm van tekst, maar ook afbeeldingen, geluidsfragmenten of video. De informatie die op een website staat is voor iedereen toegankelijk. Daarom is het belangrijk om dit proces van informatie managen goed te organiseren. Zoals een groenteboer ook nadenkt over welke producten hij in de etalage legt, en wanneer ze vervangen moeten worden omdat ze er niet zo fris meer uitzien. Een model om dit proces vorm te geven is de zogenaamde content management cyclus. Informatie management verloopt volgens dit model in een aantal stappen: plannen, ontwikkelen, organiseren, uitzetten, bewaren, evalueren (zie Bijlage 2. De content management cyclus). Het uitwerken van deze content management cyclus is een onderdeel van de projectopdracht omdat daarmee het content beheer van de site goed wordt opgezet en voor de toekomst wordt verankerd. Dit is essentieel voor een informatieve site met kwalitatieve informatie die up-to-date is. Zie voor de aandachtspunten bij de uitwerking van het content management de notitie Implementatie vcjg voor Ouders en Jongeren. De hoeveelheid personele inzet voor de back office is in belangrijke mate afhankelijk van het ambitieniveau voor de beide sites (zie paragraaf Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. en verder). vcjg voor opvoeders Bij het vcjg voor opvoeders komt een groot deel van de informatie van de landelijke stichting vcjg af. Het aandeel van deze informatie ten opzichte van de gehele site schat men op zo n 80%. De beslissing of deze landelijke informatie ook wordt gebruikt ligt bij de regionale redactieraad. De redacteuren vullen met regionale en lokale informatie de overige 20% van de site. Wanneer het gaat over het vullen van de 20% lokale content, dan is het uitgangspunt om deze te vullen met informatie van de kernpartners (de betrokken instellingen en de gemeente). Het is nadrukkelijk niet de ambitie om álle informatie die in de regio voorhanden is te achterhalen en te publiceren, omdat dit een te intensieve taakstelling is voor een regionale redactie. Het gaat om het aanbieden van de informatie die regionaal voorhanden is vanuit de (kern)partners. Indien het wenselijk is om (veel) specifiek lokale content aan te bieden die niet van de kernpartners komt, moet dit vanuit het lokale netwerk aangeleverd worden. Als de vraag voor de regionaal coördinator te groot wordt kan binnen een fysiek CJG of een gemeente een lokale redacteur aangewezen wordt, die zelfstandig informatie over lokaal aanbod op het lokale vcjg plaatst. Hiervoor moet lokaal inzet gerealiseerd worden. De bekendheid van een vcjg is sterk gebonden aan de aanwezigheid van een fysiek CJG. Jongerensite Voor de jongerensites wordt er gekozen voor de uitwerking van een regionale variant tot een informatieve (interactieve) jongerensite. Hierbij moet 100% van de content uit de eigen redactie komen, ook de algemene statische informatie. Het uitgangspunt hierbij is dat er wel gebruik gemaakt wordt van algemene landelijke - 6 -

18 informatie, maar die wordt regionaal verzameld en gepubliceerd. Aanpassingen hiervan moeten ook lokaal/regionaal in de gaten gehouden en doorgevoerd worden. De huidige jongerensite bevat al veel goede statische informatie. De aanwezigheid van een vcjg voor jongeren/jongerensite kan niet goed opgehangen worden aan een fysiek CJG (vanwege de stigmatisering richting jongeren). Dit betekent dat er bij een jongerensite een apart en continu traject opgezet moet worden van PR en communicatie. Landelijk wordt dit ook wel gezien als een basisvoorwaarde voor een bekende jongerensite. Immers je kunt nog zo n goede site hebben, maar als niemand hem kent heeft ook niemand er iets aan. Voor de jongerensite is alleen de informatie van de kernpartners niet voldoende. De site moet meer dan een site voor volwassenen een uitstraling hebben die aantrekkelijk is. Daar zal wat betreft vormgeving en inhoud aandacht aan moeten worden besteed. Het wordt aanbevolen om op de jongerensite in elk geval een agenda te plaatsen met daarop wat er lokaal te doen is voor jongeren, bijvoorbeeld via het jongerenwerk, sportclubs of schoolfeesten. 3.3 Beheer van interactie via het vcjg Dit gedeelte van de site bevat de onderdelen: Informatie, voorlichting en advies licht pedagogische e-hulpverlening geleiding naar zorg Informatie en advies/licht pedagogische hulpverlening Via een adres op de website kunnen bezoekers/cliënten voorlichting en adviesvragen over ontwikkeling, groei en gezondheid (doelgroep: ouders, jongeren en professionals en/of licht pedagogische vragen (doelgroep: ouders) stellen. De s komen op een centraal punt in de regio binnen. Daar worden de mails beantwoord, doorgestuurd voor beantwoording naar de kernpartners en/of verwijst men cliënten door naar de diverse CJG s in de regio. Het centrale punt is met andere woorden belast met de coördinatie en eventueel eerste beantwoording van de mails die binnenkomen. De medewerker die deze taak uitvoert moet in staat zijn, zowel vragen van ouders schriftelijk te beantwoorden als vragen van jongeren. Tevens dient zij in te kunnen schatten of een vraag verwezen dient worden naar het maatschappelijk werk of een andere hulpverlenings/dienstverleningsorganisatie. De diverse kernpartners hebben aangegeven dat de beantwoording van doorgestuurde vragen binnen hun reguliere werkzaamheden valt. Alternatieven voor de zijn een forum en de chat. Voor bij jongeren, maar ook steeds meer bij ouders (moeders) zijn deze opties (met name de chat) populair en zullen in de toekomst bij de nieuwe generatie ouders toenemen..hiermee kunnen ouders en/of jongeren elkaar helpen, en ook door professionele hulpverleners te woord gestaan worden. Beide opties worden verder niet uitgewerkt in deze notitie. Het forum vanwege de ervaringen hiermee: zowel lokaal als landelijk is gebleken dat het erg lastig is om een forum schoon, actueel en interessant te houden. De chat (gesloten chatbox) is een interessantere functie, die echter duur is qua inpassing en daarna ook veel kost in verband met de gewenste aanwezigheid van een professional in de chatroom (tijdens openingstijden). Deze opties kunnen desgewenst in de toekomst in de voorgestelde vorm van vcjg s ingepast worden. In Amsterdam is gebleken dat er slechts 3 opvoedingsvragen per week door ouders gesteld worden via de Triple-P site. In Leiden is gebleken dat een actieve communicatie een soortgelijk aantal vragen bij jongeren oplevert, maar dit aantal bij passieve communicatie fors daalt. Voorgesteld wordt daarom voorlopig met een licht aanbod te volstaan, waarbij aangesloten wordt bij bestaande producten en diensten, en gebruik te maken van de keten die reeds voorhanden is, waarbij de kernpartners een belangrijke rol hebben, als specifieke kennis en ervaring nodig is. Voor jongeren is het specifiek wenselijk om aansluiting te zoeken met de rol die jongerenwerkers lokaal hebben op het gebied van bijvoorbeeld een JongerenInformatiePunt. Zie voor de uitwerking van de werkprocessen achter beantwoording de notitie Implementatie vcjg voor ouders en jongeren

19 Randvoorwaarden die nodig zijn voor het beheer van een adres: moet binnen twee werkdagen beantwoord worden; Ketenpartners beantwoorden vragen die door de centrale medewerker niet beantwoord kunnen worden; Goede bereikbaarheid van de diverse CJG s daar waar een vraag met spoed opgepakt moet worden. Geleiding naar zorg Via de website kan verwezen worden naar de diverse CJG s in de regio. Geleiding naar zwaardere vormen van zorg zal via deze fysieke CJG s dienen te gebeuren. Jongeren die niet naar een CJG verwezen willen worden, kunnen gebruik maken van de Internethulpverlening zoals die door AMW Valent opgestart is dan wel naar de schoolmaatschappelijk werker of schoolverpleegkundige verwezen worden. Kwadraad oriënteert zich momenteel op deze vorm van hulpverlening. Toekomstige ontwikkelingen Wanneer de fysieke CJG s enige tijd operationeel zijn en daar behoefte aan is zijn er allerlei uitbreidingen van interactieve toepassingen denkbaar. Bijvoorbeeld de mogelijkheid tot het maken van afspraken via de website (agendabeheer) of klantregistratie. Tevens kan de dienstverlening intensiever worden, bijvoorbeeld als het aantal vragen per toeneemt

20 4. Realisatie 4.1 De realisatie van vcjg s en jongerensite als innovatieproject Het realiseren van een virtueel CJG in de regio Zuid-Holland Noord is op te vatten als een project, om de volgende redenen. Ten eerste is er sprake van nieuwe, unieke, activiteit (een groot aantal websites in een keer afnemen).. Om het regionale schaalvoordeel te behalen, treedt één organisatie / persoon op als belangenvertegenwoordiger van alle gemeenten. Ook het opzetten en organiseren van een adequate backoffice van de virtuele CJG s is een nieuwe activiteit. Er is een aantal aanpassingen nodig is om de jongerensite als informatieve (interactieve) jongerensite aantrekkelijker en beter neer te zetten 1. Ook deze omzetting wordt gezien als een project. Het realiseren van deze zaken is niet alleen uniek, maar ook betrekkelijk complex. Zo moet er samengewerkt worden tussen meerdere organisaties en er is afstemming nodig over betrokkenheid, verantwoordelijkheid en werkprocessen. Tot slot speelt een beperking in tijd en middelen een rol. Deze drie aspecten samen maken dat de realisatie van de virtuele CJG s in de regio Zuid-Holland Noord zich goed leent voor een projectmatige aanpak (ontwikkelen, uittesten, uitvoeren, evalueren en bijstellen). Daarbij de opmerking dat de realisatie ook moet leiden tot een structureel goed draaiend virtueel CJG, met een regionale coördinatie/redactie en per gemeente een site voor ouders en een site voor jongeren. Binnen het project zal er daarom zeker aandacht moeten zijn voor de overgang naar een permanent werkproces. De kosten die gemoeid zijn met de implementatie van de vcjg s zijn in een aparte notitie uitgewerkt. 4.2 Toewijzen beheertaken en betrokkenheid Het organiseren van de backoffice van een virtueel CJG is door de aard van het CJG bij uitstek een samenwerkingsverband. Speciale aandacht moet er daarom zijn voor de verdeling van verantwoordelijkheden en het borgen van betrokkenheid van de verschillende organisaties uit het netwerk / de keten. De kernpartners in de regio s Holland Rijnland en Rijnstreek hebben zich positief uitgesproken over hun betrokkenheid bij het virtueel CJG. Dit betekent dat zij uit de basistaken een regionale redacteur leveren volgens het ambitieniveau in paragraaf 4.6, Begroting personele inzet. Tevens hebben de kernpartners aangegeven mee te werken aan de beantwoording van vragen, zie paragraaf 3.3. Hoewel beide sites een eigen content management systeem (cms), een eigen inhoud en een eigen communicatiestijl hebben, is er gezien de gezamenlijke doelstelling veel voor te zeggen om de organisatie van de backoffices gezamenlijk weg te zetten. Het zijn immers (grotendeels) dezelfde partners die achter de sites samenwerken. Het levert grote voordelen op ten opzichte van coördinatie en het functioneel beheer. 4.3 Organisatie De organisatie rond de virtuele centra voor Jeugd en Gezin is schematisch weergegeven in Figuur 2. In de implementatiefase kan een nauwkeurige uitwerking gemaakt worden van de organisatie van de backoffice. Waar het hier om gaat is de verschillende niveau s in beeld te brengen. 1 Overenuit is niet uit - Onderzoek naar het bestaansrecht van de site overenuit.nl gerelateerd aan de bestuurlijke opdracht om Centra voor jeugd en Gezin op te richten en (digitaal) toegankelijk te maken voor jongeren, Weima,

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin

Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Welkom bij de Wegwijzer voor Centrum Jeugd en Gezin De Wegwijzer is een instrument om in uw gemeente de route tot het Centrum

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

COÖRDINATIE VAN ZORG

COÖRDINATIE VAN ZORG COÖRDINATIE VAN ZORG Barneveld Ede Nijkerk Scherpenzeel Wageningen Kader: Deze notitie is opgesteld in het kader van het Regiocontract 2008-2011. Provincie Gelderland en Regio de Vallei werken samen aan

Nadere informatie

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013 Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Voor wie is dit format? 3 1.2 Leeswijzer 4 8. Doelen, resultaten en verantwoording 27 8.1

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Participatie in zicht

Participatie in zicht Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie jeugdzorg 2013 Renske van der Gaag Rob Gilsing Jodi Mak Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten

Nadere informatie

Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01. Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda. 01 Opening en vaststelling agenda

Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01. Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda. 01 Opening en vaststelling agenda Vergadering: Algemeen Bestuur Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01 Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda 01 Opening en vaststelling agenda 02 Aanwijzen van de voorzitter van

Nadere informatie

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN Programma van eisen ten aanzien van de informatievoorziening Applicatiearchitectuur VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Meerderjarig in de jeugdzorg, en dan..?

Meerderjarig in de jeugdzorg, en dan..? Meerderjarig in de jeugdzorg, en dan..? Onderzoek naar de overdracht van 18 plussers van de residentiële jeugdzorg en pleegzorg naar het lokale jeugdbeleid Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief Advies ICT-Samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg Juni 2012 1 Voorwoord Voor u ligt een advies met betrekking tot het oprichten van het ICT-samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg voor in eerste

Nadere informatie

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg Bijlagenboek deel 1 Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg Financieel overzicht deel nazorg SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 1 Gegevens Nazorg per regio 1. Kansrijk wonen

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT Applicatiesanering en contract management: De basis op orde Slim Samenwerken aan ICT Applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Colofon Samenstelling Uitgebracht

Nadere informatie

HANDREIKING EXTERN INHUREN

HANDREIKING EXTERN INHUREN HANDREIKING EXTERN INHUREN PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo De inhuur van externe werkkrachten in de publieke sector kortweg externe inhuur vraagt om een zorgvuldige

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 924 Raming der voor de Tweede Kamer in 2015 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

SAMEN STERKER DAN ALLEEN?

SAMEN STERKER DAN ALLEEN? SAMEN STERKER DAN ALLEEN? Voortgezet onderwijs en gemeenten Een uitgave in het kader van het landelijk LEA-ondersteuningstraject (OCW) 2 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 5 1 Inleiding 9 2 De educatieve agenda

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

'Een kwestie van goed regelen' Over multiprobleemgezinnen, coördinatie van zorg en gezinscoaching Handreiking bij implementatie

'Een kwestie van goed regelen' Over multiprobleemgezinnen, coördinatie van zorg en gezinscoaching Handreiking bij implementatie 'Een kwestie van goed regelen' Over multiprobleemgezinnen, coördinatie van zorg en gezinscoaching Handreiking bij implementatie Colofon Deze uitgave is opgesteld in opdracht van de tijdelijke stuurgroep

Nadere informatie