1 s. Lh'vn N/or> pqplqp&slr. CiPxhru DiünÓM Ctem. - U". * 29. )ERDOR^r -T^P. Nr. 't \ W e i T i. _ VVaeknr. afd.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 s. Lh'vn N/or> pqplqp&slr. CiPxhru DiünÓM . 2910. Ctem. - U". * 29. )ERDOR^r -T^P. Nr. 't \ W e i T i. _ VVaeknr. afd."

Transcriptie

1 LePoolewegll 2314 XT Leiden Tel. : Postbus AJ Leiden Fax.: Aangehechte bijlage(n) zend ik u D op uw verzoek d.d. P?. volgens afspraak D ter kennisneming,- ; -. - *. ;,.. ; ' ' " ' Nr. Ctem. - )ERDOR^r -T^P Uu Lh'vn N/or> pqplqp&slr D D D D D ter (verdere) behandeling met verzoek omadvies c.q voor uwarchief retour, met dank voor inzacje ter inzage, gaarne retour U". * 29 't \ W e i T i. _ VVaeknr. afd s 1 Var CiPxhru DiünÓM D met verzoek omcontact op tafetoflning: D D D D ter doorzending aan ter besprekingop s.v.p. gaarne retour Opmerking

2 Ambitie. Haal het beste uit jezelf! Visie voor DZB voor de jaren Ten behoeve van besluitvorming in B&W Versie Door MT DZB: Gertru Diender Mischa Prinsenberg Hans Bruijn Bas van Drooge Rob van Rijn

3 Inhoud I Inleiding en samenvatting 3 II Visie en ambities 6 III Onderzoek en analyse 7 IV Projecten 9 1. Haal het beste uit jezelf 9 2. Leren in een productieomgeving 'One stop shop' marktbenadering Stabiele bedrijfsvoering (Haal het beste uit je organisatie!) DZB: Bedrijf van de gemeente(n) voor de gemeenschap 17

4 I Inleiding en samenvatting De gemeente Leiden wil haar burgers zo goed mogelijk ten dienste staan, ook als het gaat om hulp bij het vinden van duurzame arbeid. Zij streeft naar economische zelfstandigheid, of ten minste zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van al haar burgers (reintegratievisie, 2007). Leiden heeft voor de uitvoering hiervan ondermeer DZB ter beschikking, een eigen instelling. DZB voert voor de regio Leiden (Leiderdorp, Voorschoten en Zoeterwoude) de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) uit en is met haar afdeling Re-integratie Leiden een belangrijke partner in het uitvoeren van re-integratietaken in het kader van de Wet Werk en Bijstand (WWB). Re-integratie Leiden heeft door haar verbondenheid met DZB de beschikking over specifieke deskundigheid ten aanzien van de doelgroep én een diversiteit aan leerwerkplekken, waardoor mensen in een re-integratietraject direct 'aan de slag' kunnen. Vanuit de landelijke en de Leidse politiek en wet- en regelgeving wordt steeds meer nadruk gelegd op het ondersteunen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het verwerven van een zo regulier mogelijke arbeidsplaats, in tegenstelling tot het verschaffen van beschut werk (zie ook Commissie De Vries 1 ). De gemeente moet zich daaraan aanpassen. De nadruk ligt, zowel bij WSW en WWB, op het mogelijk maken van ontwikkeling van mensen, om zodoende die doelstelling waar te kunnen maken. Leiden verwacht van DZB hierop in te spelen, terwijl DZB van oudsher is ingericht als een organisatie die zelf passend werk verschaft aan mensen die daarop aangewezen zijn. Het creëren van mogelijkheden tot ontwikkeling vergt een, overigens reeds ingezette, andere manier van denken en inrichten van de organisatie. Temeer daar er in de nabije toekomst nog verdere ontwikkelingen vanuit het Rijk op het terrein van re-integratie te verwachten zijn: meer mensen die nu nog niet actief zijn op de arbeidsmarkt zullen misschien met minder geld aan al dan niet gesubsidieerd werk moeten worden geholpen. De Commissie De Vries heeft een aantal maatregelen voorgesteld, waarbij wordt uitgegaan van ontschotting van regelingen en budgetten. Gemeenten krijgen hierdoor een grotere verantwoordelijkheid in het helpen realiseren van re-integratie voor hun burgers. Hoewel nog geen wetgeving gevolgd is uit de adviezen van de Commissie De Vries, zijn er veel signalen dat het overgrote deel van de aanbevelingen zal worden overgenomen. Dit is dan ook, naast andere te verwachten veranderingen in omgeving van DZB, de legitimering om na te denken of de wijze waarop DZB nu functioneert, ook in de toekomst zal volstaan. DZB wil daarbij aansluiten bij de beleidsvisie over Participatie, die door de gemeente ontwikkeld wordt. De bedoeling is dat de gemeenteraad de kaders voor het nieuwe beleid vaststelt. DZB wil met haar visie zowel input en mede richting geven aan deze Participatienota. De doelgroep die DZB bedient zal steeds breder en complexer worden, omdat meer mensen aan werk geholpen moeten worden. Door de huidige economische crisis is de behoefte aan uitbesteed werk en in dienst nemen van nieuw, al dan niet gesubsidieerd, personeel afgenomen, maar na de crisis zal de arbeidsmarkt opnieuw krap worden. Trends als maatschappelijk verantwoord ondernemen en aandacht voor diversiteit zullen zich in de komende jaren naar verwachting doorzetten. Leiden zal zich dus klaar moeten maken om met die bredere doelgroep de krapte en trends te kunnen benutten. Binnen deze kaders is het nodig dat DZB een duidelijke, aangepaste koers gaat varen. DZB heeft nog steeds de ambitie om hier een belangrijke bijdrage aan te leveren voor Leiden en de regio. Daarvoor is het nodig dat DZB zelf een ontwikkeling doormaakt naar een bedrijf dat als primair doel heeft om mensen te ondersteunen in hun ontwikkeling naar zo regulier mogelijk werk, in plaats van het hen aanbieden van beschut werk als doel op zich. DZB wil de verschillende trajecten zó goed uitvoeren, dat we marktleider Commissiefundamentele herbezinning WSW,

5 worden om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te helpen naar werk, ongeacht de wettelijke regeling waarin men valt. De beschutte werkomgeving die DZB zelf kan bieden blijft evenwel beschikbaar voor mensen die dat blijvend nodig hebben en voor hen willen we een goede werkgever zijn. Hoe gaat DZB zich concreet inrichten voor deze taken? Het belangrijkste uitgangspunt voor DZB is dat mensen zelf aan het stuur staan van hun loopbaan en dus ook van hun traject. We gaan uit van de mogelijkheden van de mensen en niet van de onmogelijkheden. We zetten instrumenten in die het beste in mensen naar boven halen. Leren wordt het primaire doel van werken bij DZB. Het kunnen bieden van werk in geschikte productieomgevingen is een belangrijk hulpmiddel om onze medewerkers in de praktijk het beste uit zich zelf te laten halen. DZB organiseert kleinere werkeenheden, gericht op leren. Zowel werknemersvaardigheden als vakvaardigheden kunnen worden geleerd. Het coachen van mensen in werksituaties is daarbij een praktische manier om mensen zich verder te laten ontplooien. Werken bij DZB is een voorbereiding op een werksituatie in het vrije bedrijf. De werkomgeving bij DZB moet dus ook een goede aansluiting bij de situatie buiten bieden. Mensen zullen zelf leidend zijn in hun traject. DZB wil hen faciliteren door het opzetten van een Transfercentrum. In deze aantrekkelijke fysieke ruimte in ons gebouw, waar het leuk is om naar toe te gaan, worden mensen ondersteund bij het bepalen van hun eigen doelstellingen (diagnose) en overstapmogelijkheden (transfer) binnen en buiten de organisatie. Er zullen testen beschikbaar zijn, die de vorderingen voor mensen inzichtelijk kunnen maken. Bovendien kan daarmee worden aangegeven aan welke ontwikkeling nog gewerkt moet worden om een vervolgstap te kunnen maken op de werk- of participatieladder. In het Transfercentrum zelf kan ook coaching en opleiding plaatsvinden. Vanaf het begin van een traject, voor alle doelgroepen, wordt tevens ingezet op een mogelijke startkwalificatie, met partners als de ROC's. Ook als een officiële startkwalificatie niet mogelijk is, zal ingezet worden op het behalen van opleidingen, die samen met werkervaring kunnen leiden tot certificering (bijvoorbeeld EVC, het ervaringscertificaat). Om te komen tot een groter aantal succesvolle plaatsingen en nog meer successen in de samenwerking met werkgevers in de regio, moet een extra impuls gegeven worden aan de actieve marktbenadering; met name met betere marketing. Dat betekent dat vanuit DZB onder één 'label' de werkgeversmarkt benaderd zal worden, met één complete propositie, vanuit WSW, WWB, WIJ, WW, WIA en WAJONG. De re-integratie- en detacheringsafdeling van DZB zullen daartoe worden samengevoegd. Dat zal gebeuren onder de naam Reintegratie Leiden. Ook zal de kwaliteit van de plaatsing blijvende extra aandacht krijgen. Voor mensen die niet zelfstandig binnen reguliere bedrijven werkzaam kunnen zijn, wordt meer groepsdetachering met de werkgevers in de regio opgezet. DZB zoekt sterkere samenwerking op het werkplein in de keten met UWV en binnen de gemeente(n), zowel aan de kant van trajectvorming voor de cliënten, als bij het werkgeversservicepunt. De synergie die uit de herdefiniëring van rollen kan gaan voortvloeien, zal de cliënt sneller en beter moeten bedienen en kan kostenbesparing opleveren. Definiëring van die sterkere samenwerking zal samen moeten gaan met duidelijke wederzijdse commitments voor de middenlange termijn tussen de Gemeentelijke Sociale Dienst(en) en DZB op het gebied van prestaties en omvang van werkzaamheden. De aldus gemaakte afspraken zijn van invloed op de vervolgens vast te stellen positionering van DZB binnen de Gemeente Leiden. Naast de hiervoor reeds genoemde partners, zal DZB, waar zinvol en mogelijk, de samenwerking zoeken met andere partners. Te denken valt aan operationele samenwerking met andere opdrachtgevers als de Binnenvest en Rivierduinen, collega SW-bedrijven als de Mare Groep en SWA en ketenpartners als de ROC's voor het opleiden van mensen.

6 Het is voor de gemeente Leiden van het grootste belang dat de financiële stabiliteit van DZB, zoals die zich de laatste twee jaar voordoet, wordt gehandhaafd. Daartoe heeft DZB een interne financiële risicoscan uitgevoerd. Op basis van deze risicoscan zullen een aantal beheersingsmaatregelen worden getroffen teneinde het financieel risico zoveel mogelijk te beperken. DZB kiest ervoor een transparante organisatie te zijn, effectief, efficiënt en zonder winstoogmerk. Boven alles staat: mensen goed en zorgvuldig steunen om het beste uit zichzelf te halen. Na toetsing bij de belanghebbenden en goedkeuring door de concerndirectie zal DZB de in dit stuk voorliggende plannen in uitvoering nemen. Dit betekent dat er instemming door de Raad moet zijn met volgende doelstellingen: Doelstelling I. DZB moet zich doorontwikkelen naar een bedrijf dat als primair doel heeft om mensen te ondersteunen in hun ontwikkeling naar zo regulier mogelijk werk, in plaats van het hen aanbieden van beschut werk als doel op zich. Productie is middel om dat primaire doel te bereiken. Doelstelling II. De gemeente laat Re-integratie Leiden, als publiek re-integratiebedrijf, een grotere rol spelen, bij bewezen marktconforme prestatie en prijs. Hierbij gaat de gemeente een meerjarig commitment aan.

7 Visie en ambities DZB staat voor ambitie: Haal het beste uit jezelf! Mensen zijn verschillend. De kunst is om het beste uit jezelf te halen, ook waar het je werk betreft. Iedereen staat aan het roer van zijn eigen loopbaan. DZB/Re-integratie Leiden helpt mensen die daar moeite mee hebben een zo regulier mogelijke baan te vinden. Dat is onze opdracht. Wij onderscheiden ons met eigen werkplekken gericht op leren. Wij kennen de werkgevers in de regio als geen ander. Zij zijn enthousiast over ons omdat wij arbeidskrachten bij hen weten in te passen die waar voor hun geld leveren én om onze andere producten en diensten. Onze medewerkers zijn er trots op bij DZB te werken. DZB is voor hen een goede werkgever. Wij doen ons werk transparant, efficiënt en zonder winstoogmerk. Door de hoge kwaliteit van ons werk zijn wij marktleider voor de regio Leiden in de uitvoering van (re-)integratieregelingen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt Boven alles staat: Goed en zorgvuldig ondersteunen van mensen om het beste uit zichzelf te halen. WSW-groep: 25% binnen, 30% buitenproject, 45% Detachering/Begeleid Werken (2009: 35%, 32%, 32%) Begeleid Werken 10% (2009: 3%) Vrijwilligheid bij de plaatsing op een werkplek is een belangrijk uitgangspunt. Indien financiën beschikbaar bij UWV of gemeente, nieuwe WSW-geïndiceerden binnen 6 maanden aan het werk Verbreding doelgroep: Verdubbeling aantal interne plekken niet-wswers (van 35 naar 70 werkplekken) Succes re-integratie trajecten van 40% continueren, ook bij vergroten marktaandeel Gestage groei van het marktaandeel trajecten: vergroting van het aantal trajecten tot 1000 p.j.(2009: 600) bij marktconforme prijs Als resultaat voor DZB: Gemeentelijk bijdrage van euro 1,6 min (2011) naar euro 1 min/jaar (ceteris paribus*) (*Bij gelijke WSW-formatie en subsidie per SE. De consequenties van de gemeentebrede taakstelling, bezuinigingen die op Prinsjesdag 2010 zijn aangekondigd en de plannen in het regeerakkoord, zijn onderwerp van onderzoek in de komende maanden) Doelstelling 3. Het waarmaken van de visie en ambities van DZB voor 2014.

8 Ill Onderzoek en analyse Door een aantal onderzoeken (zie apendices), zoals het Medewerkertevredenheidsonderzoek, het Klanttevredenheidsonderzoek, benchmarken met andere gemeenten en SW-bedrijven, een scan van de concurrenten op de markt en een financiële risico-analyse, komt DZB in het kader van haar koersbepaling tot een aantal conclusies: De grootste kracht van DZB is de hoge motivatie en vakinhoudelijke deskundigheid van haar medewerkers, haar regionale schaalgrootte, de eigen leerwerkplekken en re-integratie afdeling en de samenwerking met de ketenpartners. Binnen de organisatie blijkt meer daadwerkelijke aandacht nodig bij het ondersteunen van mensen om hen nieuwe vaardigheden te leren en te begeleiden naar detachering. De steeds complexere doelgroep vraagt verder versterking van onze vakbekwaamheid. Tenslotte betekent de opvatting dat mensen zelf aan het stuur staan van hun ontwikkeling ook een andere cliëntbenadering. Dit zijn drie ontwikkelingen die opleiding en aanpassing van het DZB-kader vragen. Hoewel mensen graag bij DZB werken, hangt het imago nog zó samen met de WSW, dat het de keuze van re-integratieklanten en werkgevers voor DZB/Re-Integratie Leiden negatief beïnvloedt. Het bedrijfsleven doet vooral om sociaal-maatschappelijke en prijstechnische redenen zaken met DZB en is redelijk tevreden over de prestaties. Ook de bekendheid van DZB is redelijk. Maar redelijk is niet goed genoeg! Door doorgaande kwaliteitsverbetering en marktgerichte activiteiten in een breed netwerk, waarin sprake is van goed relatiebeheer, kan het contact met werkgevers stukken worden uitgebreid. DZB is qua mensontwikkeling sterk in detacheringen, maar moet zich verder ontwikkelen op het gebied van begeleid werk en groepsdetacheringen. Ook door sterkere verbreding van de doelgroep die zij bedient (niet-wsw), kan DZB het gemeenschapsbelang beter dienen en haar waarde voor de toekomst zekerstellen. De verschuiving van een meer productiegerichte naar een meer dienstengerichte activiteitenmix lijkt de economische realiteit die zich aan de sector opdringt. Financiële vergelijkingen met andere SW-bedrijven zijn met de beschikbare gegevens moeilijk te maken. Ons streven blijft om belastingsgeld bij de uitvoering van onze taken efficiënt te besteden. Uit de uitgevoerde risicoscan is gebleken dat er behoefte is aan een meer uitgebreid management informatie systeem waarmee in een hogere frequentie (maandrapportages) informatie wordt verschaft over zowel financiële, operationele als doelstellingsgrootheden. Naast beheersinformatie levert dit systeem input voor de constante afweging tussen bedrijfsvoerings- en doelstellingsbelangen. Gezien de grote begrotelijke afhankelijkheid van externe factoren (subsidieniveau, toegestane WSW-formatie etc.) is gedeeltelijke flexibilisering van vaste kosten, voornamelijk de kosten van de ambtelijke bezetting, noodzakelijk. Daarnaast dient er een gezonde mix van zowel activiteiten als klanten te worden nagestreefd en zal er kritischer met offerte- en contractvorming moeten worden omgegaan. Nieuwe relaties zullen beter worden gescreend en het debiteurenbeheer zal worden verstevigd. De concurrentie op het gebied van uitvoeren van re-integratietrajecten groeit, en komt ook bij de WSW opzetten. De unieke kracht van DZB is dat ze bij elk traject direct een leer-werkplek kan bieden.

9 De gemeente Leiden kiest er in het programma 'Regie op Maat' voor om de uitvoering van een aantal van haar taken waarmogelijk 'op afstand te zetten'. Dat zou ook voor DZB kunnen gelden. Nu is DZB een instelling van de gemeente. Daar kleven zowel voor- als nadelen aan. Het landelijke beeld qua organisatievormen is gemêleerd: steden van vergelijkbare grootte zoals Breda, Den Bosch, Delft en Groningen kennen een gemeentelijke dienst. Dit geldt ook voor Den Haag en Rotterdam. Haarlem, Dordrecht, Amersfoort (met BV), Tilburg en Zoetermeer kennen een GR. Amsterdam tenslotte heeft een stichting. Vaak zijn regionaalbepaalde, historisch gegroeide situaties, de reden dat steden zo'n betreffende organisatievorm hebben. Alvorens te onderzoeken welke organisatievorm het beste bij de vernieuwde visie en bedrijfskenmerken van DZB/RL past, willen wij eerst in ogenschouw nemen in hoeverre er synergievoordelen te behalen zijn door deelname van DZB aan het werkplein.

10 IV Projecten Om er voor te zorgen dat de ambities worden waar gemaakt, werken we een aantal projecten uit in de volgende paragrafen. De projecten 1 tot en met 3 betreffen bedrijfsvoering. Hiervoor willen wij u geen besluiten vragen. Project 4 betreft de financiële stabiliteit en de financiële consequenties van dit plan. Hierover vragen wij u wel enkele besluiten. 1. Haal het beste uit jezelf DZB heeft de ambitie om voor alle mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een traject op maat te kunnen bieden, ongeacht hun uitkering- of indicatiesituatie. Dus zowel voor mensen met en zonder SW-indicatie, Wajong, WIA, WWB, WIJ of NUG. Mensen staan zelf aan het roer van hun eigen loopbaan. Niet alle mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn gewend om het roer ook daadwerkelijk zelf in handen te nemen. Hen proberen we te stimuleren dat toch te doen. We gaan uit van de mogelijkheden van de mensen en niet van de onmogelijkheden. We zetten instrumenten in die het positieve in mensen naar boven halen. Wat motiveert mensen? Mensen worden gemotiveerd om meer uit zichzelf te halen als dat wordt beloond. Dat kan betekenen: a. vooruitgang zien in vaardigheden en mogelijkheden (waardering van jezelf) b. waardering door leidinggevenden en sociale omgeving c. financiële beloning Deze motivatoren willen we allemaal benutten. De concrete resultaten die in dit kader behaald worden: > Een in het cliëntvolgsysteem Compas ingericht competentiegericht testinstrument, dat kan meten waar de mensen op de werkladder of de participatieladder staan (realisatie december 2010). De competenties die gebruikt worden sluiten aan bij wat de markt vraagt. De medewerker zelf kan de test invullen en ook de leidinggevende. De verschillen of de opvallende punten uit de scores zijn het startpunt van het ontwikkelplan. Op basis van het gesprek wordt een Individueel Ontwikkel Plan op- of bijgesteld. > Een vervaardigde ontwikkelmap met stimulerende lay-out waar medewerkers in kunnen zien wat DZB/RL hen te bieden heeft en waarin zij hun vorderingen bijhouden. Verder een ontwikkelde werkwijze waarin de map tot z'n recht komt en wordt bijgehouden (realisatie december 2010). In deze persoonlijke ontwikkelmap, waarin mensen zelf hun wensen en ontwikkeldoelen kunnen bijhouden, en aan kunnen geven wat hun ondersteuningsbehoeften zijn, kan ook het CV worden opgebouwd, (deel)certificaten worden bijgevoegd etc. De map geeft de medewerker inzicht in de mogelijkheden die DZB/RL kan bieden. > Een stimulerend diagnose-, test- en e-leaming/training centrum (realisatie eerste helft 2011) Een ruimte die zodanig is ingericht dat mensen die een stap willen maken zich welkom en gemotiveerd voelen om activiteiten richting verdere ontwikkeling te kunnen gaan

11 uitvoeren. Het test en trainingscentrum maakt onderdeel uit van het transfercentrum en heeft dus een gelijksoortige inrichting en uitstraling (zie ook "one stop shop"). > Een breed gedragen beloningssysteem dat de stap van binnen naar buiten ondersteunt (realisatie december 2010) Een beloningssysteem dat mensen motiveert om de stap in de richting van de reguliere arbeidsmarkt te maken. Dit systeem moet mensen niet met financiële banden aan DZB binden, maar er juist voor zorgen dat ze de gewenste richting op gaan. Dat kan door genuanceerd bepaalde stappen te belonen. > Stimuleren van Begeleid Werken (realisatie medio 2011) Werkgevers zijn vaker huiveriger voor het aanbieden van een Begeleid Werken-plek dan voor een detacheringsplek. Voor een deel is dat onbekendheid, voor een deel zijn het herkenbare en reële twijfels. Dat betekent niet dat we daar niets aan kunnen doen. Voor een deel van de reële bezwaren kunnen ook reële oplossingen worden bedacht. Allereerst worden de bezwaren in kaart gebracht, en worden oplossingen aangedragen om tegemoet te komen aan de bezwaren. Daar waar het gaat om onbekendheid zal door voorlichting een oplossing kunnen worden geboden. > Flankerend beleid dat de beweging van binnen naar buiten ondersteunt. Zorg voor doorvoering van het beleid en brede bekendheid onder betrokkenen (realisatie medio 2011). Uitwerken maatregelen op het terrein van het functiegebouw, de arbeidsovereenkomst, terugkeergarantie etc. Tenslotte is het realiseren van de beweging van binnen naar buiten ook onze wettelijke opdracht. Dat betekent dat als er onvoldoende resultaat ontstaat door mensen zelf het roer in handen te geven van hun loopbaan, een andere aanpak moet worden overwogen. 2. Leren in een productieomgeving Leren wordt het primaire doel van werken. Werken is tevens een voorbereiding op de werksituatie in het vrije bedrijf. Onze werkomgeving moet dan ook een goede aansluiting vinden bij de praktijk. In de productieomgeving worden 70 leerwerkplekken (op jaarbasis) gerealiseerd voor de trajecten buiten de WSW. De concrete resultaten die in dit kader behaald worden zijn: > Vastgestelde en beschreven leerwerkplekken voor DZB (transitie van nu tot december 2010): Denk hierbij aan het vaststellen van de competenties die in bepaalde functies kunnen worden getraind. Tevens zal hierbij de diversiteit aan werkzaamheden die bij DZB uitgeoefend worden, moeten worden betrokken. In een project dat DZB samen met het Kenniscentrum voor de Handel gaat uitvoeren, zal aan deze onderwerpen worden gewerkt, waarbij de strategie is om de buitenwereld 'binnen' te halen. Dit laatste om te komen tot optimale aansluiting met de behoefte van de markt. > Gerealiseerde, goed georganiseerde, leerwerkplekken (realisatie januari 2011) Hierbij kan vooral gedacht worden aan prikkelarme ruimtes en kleinere afdelingen met verschillende leerdoelen Dit zal ook de positieve bejegening van medewerkers stimuleren. We zullen moeten gaan samenwerken met opdrachtgevers die opdrachten leveren, passend bij de nieuwe doelstellingen. Bedrijfsprocessen zullen zo simpel mogelijk, maar marktconform worden ingericht. Voldoende diversiteit van de 10

12 verschillende activiteiten zal daarbij steeds nagestreefd worden. Wij voorzien dat e.e.a. op natuurlijke wijze op termijn zal leiden tot een andere indeling van de productieafdelingen. Wij gaan er vanuit dat de 'binnen'-activiteiten via een natuurlijk proces krimpen. De ambtelijke bezetting van een aantal afdelingen zal terug gaan naar het minimale niveau waarop een bedrijfsactiviteit nog kan draaien. De verwachting is dat de totale ambtelijke bezetting (inclusief Deta) niet zal veranderen (behoudens vervanging van WSW-ers in staffunctie door ambtenaren), maar dat er een verschuiving plaatsvindt richting Deta, en dat ook de geplande versteviging van het middenkader door zal gaan zodat daar professionals staan in zowel leerwerkbegeleiding als productiewerk. Binnen de termijn van deze visie wordt nu niet uitgegaan van krimp van de faciliteiten. > Gecreëerde samenwerkingsverbanden met marktpartijen (realisatie eind 2011) Door samenwerkingsverbanden met marktpartijen na te streven, kan een deel van de ondernemende activiteiten van DZB door marktpartijen worden ingevuld. Binnen elke branche waarin DZB werkzaam is wordt (ten minste) één regulier bedrijf gevonden dat met DZB een samenwerkingsverband aan gaat. 'One stop shop' marktbenadering Optimale samenwerking met het bedrijfsleven zal moeten worden georganiseerd om de ambities van DZB waar te kunnen maken. De opdracht is dan ook organiseer actieve marktbewerking, met één propositie, vanuit één afdeling met zorgvuldige aansluiting op de cliënten en kwaliteit van de plaatsingen voor de werkgevers, passend in een zo nauw mogelijke samenwerking met het Werkgeversservicepunt. De concrete resultaten die de komende periode behaald moeten worden zijn: > één afdeling detachering en re-integratie (realisatie december 2010), onder de naam Re-integratie Leiden Om te komen tot een goede aansluiting met werkgevers in de regio, wordt een extra impuls gegeven aan de actieve marktbenadering. De uitwerking hiervan zal dit jaar plaatsvinden. Vanuit een centrale afdeling wordt de markt benaderd met één integrale propositie en een nieuwe opzet van accountmanagement. Dit gebeurt onder het 'label' Re-integratie Leiden. Het is in één oogopslag duidelijk met wie een werkgever, ondernemer, opdrachtgever te maken heeft en we hebben een eenduidige heldere boodschap wat betreft onze dienstverlening. We zijn goed bereikbaar, staan klanten correct te woord, zijn representatief. We gaan voor een snelle afhandeling van dienstverlening en komen onze afspraken na. We weten wat er speelt in de buitenwereld (op de markt), kennen onze concurrenten, staan open voor samenwerking met partijen in de regio en werken vraaggericht. We weten bij wie we op welke manier onze boodschap moeten uitventen. Bovenal leveren we een succesvolle match cliënt-werkgever en zorgen we voor (blijvende) ondersteuning. 11

13 > een enthousiast werkgeversnetwerk dat aansluit bij ons aanbod en een vacatureaanbod dat aansluit bij onze opdracht (opbouw van nu tot december 2012) Het ontwikkelen en uitvoeren van een marktbewerkingsplan, met daarin allerlei nieuwe vormen om commitment te verkrijgen bij een uitgebreider werkgeversnetwerk, moet leiden tot een aantoonbare groei van dat netwerk eind Ook de kwaliteit van plaatsingen moet goed worden zekergesteld. In dat kader doet DZB mee aan een pilot om het succes van detacheringen te vergroten. > transferpunt voor kandidaten die de stap naar 'buiten' willen/ kunnen maken (realisatie juni 2011) Dit transferpunt wordt onderdeel van een breder diagnose- en transfercentrum dat DZB zal inrichten. Kenmerkend is dat medewerkers en cliënten hier zelf naar toe kunnen gaan om hun traject verder vorm te geven. Een ruimte met vacatureborden, voldoende PC's waar sollicitatiebegeleiding kan worden gegeven, gesprekken geoefend kunnen worden, mensen zelf of onder begeleiding vacatures kunnen zoeken, een CV kunnen maken. Er zijn altijd consulenten en/of accountmanagers aanwezig die kandidaten te woord kunnen staan, meehelpen met zoeken naar vacatures en zelfs direct kunnen bemiddelen. Ongeacht of het nu gaat om een BW plek, een detachering, Opstapbaan reguliere baan, leerwerkstage, alle soorten vacatures en mogelijkheden zijn bekend in het transferpunt. De consulenten/am kennen de mogelijkheden en kansen op de markt en hebben kennis van branches. Het transferpunt is een dependance van het werkgeversservicepunt dus een wisselende bezetting van enthousiastelingen met veel werkgeverscontacten. De service is klantgericht zowel naar werkgevers als naar de kandidaten (wsw, wwb, wajong, maakt niet uit). Er worden in kleine groepjes sollicitatie / presentatietrainingen gegeven door een deskundig ervaren trainer die snapt hoe dit werkt en vanuit een werkgever kan denken. Naar behoefte kunnen bedrijfsbezoeken georganiseerd worden om kandidaten te laten snuffelen aan 'buiten', dit wordt altijd begeleid door een consulent die ervaring heeft met werkgevers. > invoering methodiek groepsdetachering (van nu tot december 2011) Door het uitvoeren van meer groepsdetacheringen verwacht DZB een grotere groep mensen binnen reguliere bedrijven te kunnen laten werken. Het betreft vooral groepen mensen die daar op individuele basis niet voor in aanmerking zouden komen. Het is gebleken dat het slagen van groepsdetacheringen afhankelijk is van veel elementen. DZB ontwikkelt daartoe nu een methodiek, die in 2011 breed zal worden geïmplementeerd. Stabiele bedrijfsvoering (Haal het beste uitje organisatie!) DZB is een organisatie in transitie. De beweging van binnen naar buiten zal op termijn consequenties hebben voor de inrichting van het bedrijf en haar bedrijfsvoering. Deze analyse van de financiële structuur gaat in op de huidige situatie en de ontwikkelingen in de nabije toekomst. De kosten- en financieringsstructuur van DZB kan op de volgende enigszins gestileerde wijze worden weergegeven: 12

14 Kosten- en financieringsstructuur DZB leiden 2010 excl. RL (in miljoenen euro) Kosten Loonkosten WsW Exploitatiekosten Financiering Subsidie Rijk Subsidie Gemeente NTW incl BW ,4 11, % 28% 68% 3% 29% De activiteiten van Re-Integratie Leiden zijn niet in dit overzicht voor de WSW opgenomen. De omzet van RL bedraagt ruimt 3 miljoen euro. RL draagt evenredig bij aan de dekking van de apparaatslasten. > Loonkosten en subsidie De loonkosten WSW, met daaraan gekoppeld de rijkssubsidie, bepalen in belangrijke mate de begroting. De jaarlijkse financiële resultaten hangen voor een groot deel af van het resultaat op deze twee posten. Dit maakt de organisatie financieel kwetsbaar omdat relatief kleine verschillen tussen realisatie en begroting op deze posten tot grote exploitatieverschillen kunnen leiden. De hoogte van de jaarlijks vastgestelde rijkssubsidie is niet te beïnvloeden en wordt halverwege het lopende jaar vastgesteld. Dit legt een constante druk op de begroting. Het belang van de loonfactor maakt het interne loonkostenbeleid prioriteit. Met ingang van 1 juli 2008 blijven instromende wsw'ers vijfjaar op minimum loon alvorens functieloon wordt toegepast, vooropgesteld dat een Individueel Ontwikkelingsplan aanwezig is. Dit zal de gemiddelde loonkosten structureel verlagen. Het vanaf 1998 gewijzigde indicatiebeleid zal er daarnaast voor zorgen dat werknemers gemiddeld lager zullen worden ingeschaald. Deze effecten komen tot uiting in een loonkostenverschil tussen de in- en uitstroom dat op termijn voor een structurele daling van de gemiddelde loonkosten zal leiden. Een dergelijke besparing zal de bijdrage van de gemeente op termijn helpen verlagen. > Exploitatiekosten & NTW De exploitatiekosten bestaan voor 60% uit personeelslasten ambtelijk personeel. De verandering van binnen naar buiten zal voor de termijn van deze visie per saldo geen vermindering van de staf tot gevolg hebben. Er zal een verschuiving plaatsvinden van productie naar detachering/bw en er zal ook ingezet worden op versterking van de staf in de productieomgeving. Het (re-)integratie proces vraagt een diversiteit in leerwerk omgeving en inkrimping van interne WSWers zal op een gegeven volume niet meer leiden tot een vermindering van ambtelijke medewerkers. Het is gewenst een deel van de ambtenarenformatie te flexibiliseren om inkomstenfluctuaties op te vangen. De verslechtering van interne efficiency zal worden opgevangen door de hogere opbrengsten die als gevolg van een groter volume bij detacheringen en begeleid werken behaald kunnen worden. Hierbij dient echter rekening te worden gehouden met het feit dat als gevolg van de veranderende populatie niet alleen de gemiddelde inschaling van wsw'ers lager zal zijn maar ook de gemiddelde te behalen ntw kleiner zal worden. Als de komende jaren een beweging "van binnen naar buiten" wordt gemaakt zal dit het exploitatieresultaat per saldo positief beïnvloeden. Het beschut werk zal dus sterker worden gefinancierd door resultaten op detacheringen en begeleid werken. Ook wordt extra kostendekking gerealiseerd door meer WWB-traject intern. Als op 13

15 langere termijn krimp in de productie zich kan vertalen in krimp van faciliteiten, zal een verdere verbetering van de exploitatieresultaten kunnen worden gerealiseerd, maar dat wordt de komende jaren nog niet voorzien. > Procesbeheersing De hoofdtaak van DZB is mensen helpen zo regulier mogelijk werk te vinden. Daarnaast zal DZB zal een beschutte werkplek bieden aan mensen voor wie dit noodzakelijk is. In het kader van beide doelstellingen zal DZB productiefaciliteiten binnen de organisatie hebben. Zowel de grote begrotelijke afhankelijkheid van externe factoren (subsidieniveau, toegestane WSW-formatie etc), als de exploitatie van deze productiefaciliteiten brengen risico's met zich mee. Hierdoor is gedeeltelijke flexibilisering van vaste kosten, voornamelijk de kosten van de ambtelijke bezetting, noodzakelijk. Daarnaast dient er een gezonde mix van zowel activiteiten als klanten te worden nagestreefd en zal er kritisch met offerte- en contractvorming moeten worden omgegaan. Nieuwe relaties moeten worden gescreend en het debiteurenbeheer zal op een effectieve wijze moeten zijn ingericht. Het dynamische en diverse karakter van het re-integratie proces vraagt om een procesmatige aanpak waarbij op alle niveaus financiële en inhoudelijke prestatieindicatoren worden benoemd. Deze gegevens kunnen als input dienen voor een management informatiesysteem dat naast financiële en operationele sturingsinformatie vooral informatie verstrekt over de prestaties van de organisatie op het gebied van haar maatschappelijke taken. Met een dergelijk informatiesysteem op basis van de 'balanced scorecard' methodiek kan een organisatie als DZB, met haar complexe doelstellingen, de uitvoering van haar lange termijn strategie monitoren en de financiële risico's beter beheersen (realisatie 2011). > Kosten en baten van de in dit hoofdstuk benoemde projecten De baten van de projecten zijn weergegeven in het eerdere hoofdstuk 'Visie en ambities'. De baten zijn het vervullen van de maatschappelijke doelstellingen: voor de WSW 'van binnen naar buiten' en voor de andere regelingen de grotere inzet van DZB voor succesvolle re-integratie. De financiële gevolgen van de Visie DZB lopen parallel met de conceptbegroting 2011, stand 1 september DZB brengt in vijfjaar door een reeks stevige taakstellingen, de gemeentelijke bijdrage terug van vier miljoen euro, naar één miljoen, ceteris paribus*. In 2010 vindt er géén indexatie plaats van de rijkssubsidie, terwijl er wel loonstijgingen zijn. Deze autonome ontwikkeling wordt vanaf 2011 gecompenseerd door de gemeente (plus , zie opmerking in overzicht). (*Bij gelijke WSW-formatieen subsidie per SE. De consequenties vande gemeentebrede taakstelling, bezuinigingen dieop Prinsjesdag2010 zijn aangekondigd ende planneninhet regeerakkoord, zijn onderwerpvanonderzoek in de komende maanden) 14

16 De consequenties van de gemeentebrede taakstelling,bezuinigingen die op Prinsjesdag 2010zijnaangekondigdendeplannen inhet regeerakkoord, zijn onderwerp vanonderzoek in dekomende maanden. De financiëlegevolgenvande Visie DZB lopenparallelmet de conceptbegroting 2011, standseptember Gemeentelijke aanvullende subsidie in euro's ( expl. result.) (plus (plus (plus (plus ( begr. result.) Compensatie nietgeïndexeerde rijkssubsidie 2010) Compensatie nietgeïndexeerde rijkssubsidie 2010) Compensatie nietgeïndexeerde rijkssubsidie 2010) Compensatie nietgeïndexeerde rijkssubsidie 2010) Resultaat voordeindicatoren (inde programmabegroting) Prestatie-indicatoren,doelstellingen enconsequenties Nr. Omschrijving Realisatie 2009 Streefwaarden: e10.5a Realisatie toegestane WSWformatie 97% 100% 100% 100% 100% 100% e10.5b Voortrajecten WSW realisatie % van streefaantal 100% 100% 100% 100% 100% 100% e10.6a % begeleid werken/detachering WSW e10.6b % buitenproject WSW p10.6a % WSW-ers ultimo jaar met potentieelanalyse Uitbreiding leerwerkplekken t.b.v. RL Succes reintegratietrajecten RL 40% 40% 40% 40% 40% 40% Marktaandeel van door de gemeente Leiden uitgezette trajecten naar activering en werk

17 ' m jjl B Hl Doelstelling 4: Presteren volgens de weergegeven prestatie-indicatoren en doelstellingen, met de aangegeven consequenties van dit beleidsplan. In opdracht van DZB heeft Tjerk Lerou (Tjerkconsulting) een financiële risico-analyse bij DZB uitgevoerd. Wij vragen u kennis te nemen van de belangrijkste conclusies, die wij hieronder citeren. De acties die op de citaten volgen zijn door DZB zelf geformuleerd. Doelstelling 5: De aanbevelingen uit de Financiële Risico-analyse overnemen en implementeren. gg Inzetten op verdere spreiding van het bestand aan opdrachtgevers. Verbetering van interne sturing op het financiële resultaat door 22 diverse maatregelen. "Het feit dat de DZB een gemeentelijke instelling is die als hoofddoel heeft om mensen met 'een afstand' tot de arbeidsmarkt te ontwikkelen en te begeleiden naar een zo regulier mogelijk arbeidsproces binnen bepaalde (financiële) beleidskaders en tegelijkertijd een positieve winstmarge dient te behalen met haar bedrijfsactiviteiten, brengt impliciete spanningen en risico's mee. Namelijk het continu afscheid moeten nemen van je beste mensen om je kwalitatieve doelstellingen te halen en tegelijkertijd een aantal bedrijven rendabel runnen is geen sinecure. De grote diversiteit aan bedrijfsactiviteiten vanuit de gedachte van 'opleiding/training' van DZB's cliënten vergroot deze spanning en het financiële bedrijfsrisico nog eens extra. Deze diversiteit verlaagt weliswaar het afhankelijkheidsrisico, maar bij een gelijkblijvende of zelfs krimpende totaalomvang treedt schaalverlies op en kunnen beheersproblemen ontstaan. Het zou mooi zijn als er financiële incentives zouden komen voor het halen/verbeteren van de doelstellingen ten aanzien van door- en uitstroom van cliënten naar zo regulier mogelijk werk om te compenseren voor eventuele verlieslatende activiteiten binnen DZB." "De grootste geïdentificeerde risico's zijn van externe aard en zijn niet of nauwelijks door DZB beïnvloedbaar. Zij zijn afhankelijk van met name politiek beleid en politieke keuzes, zowel op landelijk als op gemeentelijke niveau in Leiden. De afhankelijkheid van een aantal klanten kan met actief beleid wel verder worden beperkt." (Met politiek beleid en politieke keuzes wordt bedoeld dat DZB afhankelijk is van, per jaar wisselende, toegestane WSW-formatie door het rijk. Daarnaast is de hoogte van de subsidie per WSW-er ook een politieke keuze en deze wordt pas tijdens het lopende jaar bekend. Een gemeentelijke politieke keuze is de (hoogte van de) gemeentelijke bijdrage.) Actie: Inzetten op verdere spreiding van het klantenbestand. "Het is belangrijk voor DZB haar organisatie en haar kostenstructuur aan te passen aan de verwachte druk op Rijks- en Gemeentebudgetten en de mogelijk aanhoudende druk vanuit de economie. Standaardisering, flexibilisering van de kosten, maximaliseren van de marges en meer planmatig en proactief werken zijn hier het devies." Actie: Verder uitwerken van de benodigde maatregelen om te komen tot standaardisering, flexibilisering van de kosten, maximaliseren van de marges en meer planmatig en proactief werken. Ui 16

18 "Verder dient DZB's MT, wat ons betreft, haar management informatie systeem en - processen verder te professionaliseren. Het idee om met een Balanced Scorecard te gaan werken is een goede omdat deze meerdere perspectieven meeneemt in de (aan)sturing en evaluatie van de bedrijfsprocessen. Eerst dient echter de basis op orde te zijn. Wij kunnen dat niet voldoend inschatten, maar denken dat het goed inrichten van Navision en Compass en zorgen dat de data-invoer betrouwbaar is en processen hieromheen goed zijn ingericht prioriteit verdient. Daarnaast zal niet alleen rapportage moeten plaatsvinden van verleden / heden maar is ook een toekomstige inschatting van groot belang. Tenslotte zal, naast financiële rapportage van financiële onderwerpen, ook de stap moeten worden gezet naar rapportage van proces / voortgang. Valkuil in het genereren van management informatie is de rapportage van een overload aan gegevens om 'maar zo volledig mogelijk te willen zijn'. Hierin zal ook een gezonde keuze moeten worden gemaakt / prioriteiten worden gesteld." Actie: prioriteit geven aan inrichten van IT-systemen. Implementeren Balanced Scorecard. DZB: Bedrijf van de gemeente(n) voorde gemeenschap DZB als instelling van de gemeente Leiden DZB is een bedrijf van de gemeente Leiden. Dat heeft zo zijn voordelen. De uitkomsten van de commissie De Vries geven aan dat de gemeente in de toekomst waarschijnlijk meer verantwoordelijkheden krijgt voor het aan het werk helpen van mensen die niet zelf het minimumloon kunnen verdienen; de rolverdeling die er nu is wordt heroverwogen in het kader van een mogelijke ontschotting van WSW/WWB/WAJONG/WI A/WW/WIJ. Een eigen 'uitvoeringsorganisatie' kan helpen om de taken die bij die verantwoordelijkheden horen efficiënt en effectief uit te voeren, voor zowel cliënt als belastingbetaler. Blijvende marktdruk kan de eigen DZB-organisatie daarbij helpen effectief en efficiënt te blijven. De synergiekansen die ontstaan op het werkplein, zowel bij de werkgeversbenadering als bij de intake, moeten worden verzilverd. Het nonprofitkarakter van DZB laat voordeel uit efficiency terugvloeien naar de gemeente. Als onderdeel van de gemeente wordt DZB niet verleid tot het dienen van het eigen belang en 'cherry picking'. Indien de DZB-prestaties effectief en efficiënt zijn, moet ook het merendeel van de trajecten via DZB lopen, met meerjarige afspraken om de organisatie op te bouwen. DZB als instelling van de Gemeente betekent tenslotte ook een versnelde opdrachtverlening vanuit de gemeente en het niet altijd hoeven aanbesteden van de dienstverlening. Synergie kan gehaald worden door een commitment van de gemeente (zoals beschreven in 'motie 21' van de gemeenteraad, 2002) aan maximale marktconforme inbesteding bij DZB en het verder uitwerken van sociale winst bij aanbesteden, met DZB als leverancier van gesubsidieerde arbeidskrachten. 17

19 DZB op afstand van de gemeente Leiden Redenen om DZB eventueel op afstand te zetten liggen in de volgende factoren: DZB kent als bedrijf een eigen, bedrijfsmatig karakter, dat niet goed past bij het karakter van de rest van de gemeentelijke organisatie. De wendbaarheid en operationele zelfstandigheid die een bedrijf zou moeten hebben om haar visie waar te maken is, doordat DZB onderdeel uitmaakt van de gemeentelijke organisatie, beperkter. In een NV, stichting of GR komt de positie van DZB als regionaal opererend bedrijf beter tot zijn recht. Fasering De weg waar DZB voor zou kiezen is de volgende: 1. Eerst moet onderzocht worden hoe de synergie op het werkplein vorm kan krijgen. Het gaat daarbij om maximale en snelle plaatsing van cliënten en kostenreductie. 2. De conclusies uit dit onderzoek moeten doorgevoerd worden en tevens moeten wederzijdse commitments voor zeker 5 jaar in de opdrachtgeveropdrachtnemer relatie (rolverdeling, kwaliteit en prijs DZB-prestaties, marktaandeel trajecten ) vastgesteld worden. 3. Na de bepaling van de rolverdeling in de keten, moeten we vaststellen of versterking van de operationele zelfstandigheid van DZB mogelijk en goed is en zo ja, hoe dit binnen de gemeentelijke organisatie kan worden georganiseerd. Doelstelling 6: Het realiseren van betere dienstverlening door als publiek reintegratiebedrijf onderdeel uit te maken van het werkplein en als volwaardig partner te functioneren in de ketensamenwerking met UWV en Werk & Inkomen. Hiermee wordt afgezien van verzelfstandiging van DZB. 18

20 Appendices De volgende appendices zijn bij DZB beschikbaar: 1. Commissie fundamentele herbezinning WSW (2008) 2. Conclusie Medewerkerstevredenheidsonderzoek DZB (brief wethouder De Haan, ) 3. Conclusies Klanttevredenheidsonderzoek DZB (2009) 4. Benchmark WSW over 2008 (2009) 5. Scan concurrentie-analyse DZB (2009) 6. PEST-analyse DZB (2009) 7. Financiële risico-analyse (management-samenvatting 2010) 19

De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen

De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen Bas van Drooge Directeur DZB april 2012 concept 1 1 Wet werken naar vermogen Eén regeling voor WSW, Wajong en WWB Bezuiniging van ca. 1,8 mld 1 op 3 uitstromers

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 12.0019 Rv. nr.: 12.0019 B&W-besluit d.d.: 6-3-2012 B&W-besluit nr.: 12.0194 Naam programma +onderdeel: Werk en inkomen Onderwerp: Vernieuwde visie DZB en herstructureringsplan Wsw Aanleiding:

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW Raadsinformatieavond dinsdag 22 april 2014 Transitieplan UW Missie - waartoe zijn wij op aarde - UW helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met raad en daad bij het verkrijgen van passend werk,

Nadere informatie

Beschut werk in Aanleiding

Beschut werk in Aanleiding Beschut werk in 2015 1. Aanleiding Op 1 januari jl. is de Participatiewet in werking getreden. Een nieuwe voorziening onder deze wet is beschut werk nieuwe stijl 1. Gemeenten zijn onder deze wet verplicht

Nadere informatie

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2014 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2014 (ON)BEPERKT HOUDBAAR Ondanks de onzekerheden is Ergon koersvast en presteert immens. Een topjaar was 2014, zowel sociaal als financieel; 2336 sw-medewerkers

Nadere informatie

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet:

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: 1) Context 2) Drie niveaus van sturing: - bestuurlijk niveau - managementteam niveau - operationeel niveau 3) Vragen en verdiepen Context: maatschappelijke

Nadere informatie

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking Oktober 2013 Participatiewet; kansen in samenwerking In 1952 gaat de Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling (1950) gelden voor het opzetten van speciale werkplaatsen voor gehandicapten. Gehandicapten

Nadere informatie

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B N

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B N Financiën Paragraaf a is een analyse van het resultaat, in paragraaf b wordt de ontwikkeling van de subsidieratio behandeld, in paragraaf c staat een overzicht van de gemeentelijke bijdrage per SE en in

Nadere informatie

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn.

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn. 240 mm 190 mm De werkschijf van 5 IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50 Hoe werkt IBN? E info@ibn.nl I www.ibn.nl oktober 2012 190 mm 200 mm Hoe werkt IBN? De werkschijf van 5: De

Nadere informatie

Oplegnotitie begroting 2017

Oplegnotitie begroting 2017 Oplegnotitie begroting 2017 In het tweede kwartaal 2016 worden nog veel besluiten genomen over de toekomst van Permar. Dat maakt het op het moment van schrijven van deze begroting vrijwel onmogelijk om

Nadere informatie

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg

Nadere informatie

MEMO. Aan: Pho Sociale Agenda Datum: 29 augustus 2011 Van: Paul Duijvensz. Onderwerp:Pilot Wajong De Zijl Bedrijven

MEMO. Aan: Pho Sociale Agenda Datum: 29 augustus 2011 Van: Paul Duijvensz. Onderwerp:Pilot Wajong De Zijl Bedrijven In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

2015 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2015 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2015 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2015 ERGON WERKT. Het eerste jaar van de Participatiewet is een feit. We zijn over aan het gaan van uitvoering van de Wajong, WWB en WSW naar uitvoering van de

Nadere informatie

Manager Re-integratie en Werkgeversdiensten

Manager Re-integratie en Werkgeversdiensten Profiel Manager Re-integratie en Werkgeversdiensten 6 juli 2017 Opdrachtgever DZB Leiden Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 29 00 47

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VOORSTEL Registratienummer 1148435 Bijlage(n) 4 Onderwerp gewijzigde begroting 2014, ontwerp begroting 2015, meerjarenraming 2016-2018 en de scenariokeuze transitie werkvoorzieningschap

Nadere informatie

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B Financiën Paragraaf a is een analyse van het resultaat, in paragraaf b wordt de ontwikkeling van de subsidieratio behandeld, in paragraaf c staat een overzicht van de gemeentelijke bijdrage per SE en in

Nadere informatie

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden november 2012 1 Bouwen op de kracht van burgers Principes VNG (1) 1. Ondersteuning op maat door integrale

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

Hoofdstructuur fusieorganisatie WML en ISD-ML

Hoofdstructuur fusieorganisatie WML en ISD-ML Hoofdstructuur fusieorganisatie WML en ISD-ML Concept 2 SG 6 februari 2012 1 1. Inleiding De ISD-ML en de WML zijn voornemens om zowel bestuurlijk als organisatorisch te fuseren. Tot dit voornemen hebben

Nadere informatie

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR Betreft Vergaderdatum Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR 28-mei-2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. Kennisnemen van de definitief

Nadere informatie

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Huidige Visie CGM Kadernota Participatie Land van Cuijk van uw raad uit dec. 2011. Inwoners economisch zelfredzaam = Schadelastbeperken = Verminderen van

Nadere informatie

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris)

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Beschut Werk in de praktijk presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Voor wie doen we het eigenlijk? Voor wie doen we het? WWB: Wajong: WSW: 400.000 (waarvan ca 50% langer dan 3 jaar) 250.000

Nadere informatie

Sociaal verslag Sociaal verslag Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016.

Sociaal verslag Sociaal verslag Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016. Sociaal verslag 2016 1 Sociaal verslag 2016 Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016. Sociaal verslag 2016 2 PERSONELE ORGANISATIE Medewerkers Totaal Man Vrouw

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

Uitvoering beheertaken. inzet bijzondere doelgroepen

Uitvoering beheertaken. inzet bijzondere doelgroepen Uitvoering beheertaken en inzet bijzondere doelgroepen 156.000 inwoners 11e gemeente van Nederland Apeldoorn, Beekbergen, Beemte Broekland, Hoenderloo, Hoog Soeren, Klarenbeek, Lieren, Loenen, Radio Kootwijk,

Nadere informatie

De belangrijkste resultaten op thema 1: Activiteiten en resultaten voor SW medewerkers of medewerkers uit de Participatiewet

De belangrijkste resultaten op thema 1: Activiteiten en resultaten voor SW medewerkers of medewerkers uit de Participatiewet Format eindrapportage In februari levert Cedris de eindrapportage van de sectorplannen op aan SZW. Middels deze laatste evaluatieronde inventariseren we op arbeidsmarktregioniveau welke resultaten zijn

Nadere informatie

Een financieel toekomstperspectief voor het sw-bedrijf na 2013

Een financieel toekomstperspectief voor het sw-bedrijf na 2013 Een financieel toekomstperspectief voor het sw-bedrijf na 2013 Een doorrekening van het bedrijfsresultaat op basis van het rapport Optimaliseren Verdienvermogen Een financieel toekomstperspectief 2013-2018.

Nadere informatie

Samenwerken aan werk. Werkbedrijf: Schakel tussen mens & werk

Samenwerken aan werk. Werkbedrijf: Schakel tussen mens & werk Samenwerken aan werk Werkbedrijf: Schakel tussen mens & werk Gerard Ruis 24/4/2014 Cedris Branche-organisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Vereniging met 90 leden: uitvoerders gesubsidieerde

Nadere informatie

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Inleiding Hoewel de kaders van de Participatiewet nog steeds regelmatig wijzigen, 3 februari is bekend gemaakt dat het Kabinet met

Nadere informatie

Detacheren & Uitzenden Anticiperen op Participatiewet. Door : Jan Klerks Controller WSD

Detacheren & Uitzenden Anticiperen op Participatiewet. Door : Jan Klerks Controller WSD Detacheren & Uitzenden Anticiperen op Participatiewet Door : Jan Klerks Controller WSD Aanleiding Participatiewet Stop instroom SW Nieuwe positionering WSD Wat doen we met nieuwe brede doelgroep Wat kan

Nadere informatie

Een financieel toekomstperspectief voor het sw-bedrijf na 2013

Een financieel toekomstperspectief voor het sw-bedrijf na 2013 Een financieel toekomstperspectief voor het sw-bedrijf na 2013 Een doorrekening van het bedrijfsresultaat op basis van het rapport Optimaliseren Verdienvermogen Een financieel toekomstperspectief 2013-2018.

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

Coen van Hoorn raad

Coen van Hoorn raad 11 Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl Jaarrekening 2010 en het jaarverslag 2010 van de GRWRE. 11raad00324 29-06-2011 Ergon kijkt terug op een succesvol sociaal en economisch 2010. Er zijn goede

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W-nr. 07.0695, d.d. 26 juni 2007 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Re-Integratie Leiden als organisatieonderdeel van DZB BESLUITEN Behoudens advies van de commissie SZC 1. In te stemmen met de in de

Nadere informatie

Sociale werkbedrijven de toekomst

Sociale werkbedrijven de toekomst & Sociale werkbedrijven de toekomst Sociale werkbedrijven 2.0 De Participatiewet vraagt om een nieuwe manier van werken. Er zijn nieuwe doelen vastgelegd en overal ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

onderwerp Zienswijze SWA ontwerp programmabegroting 2016 en SWA meerjarenbegroting

onderwerp Zienswijze SWA ontwerp programmabegroting 2016 en SWA meerjarenbegroting Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders nieuwkoop raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit vergaderdatum raad jaar/nummer T. Veninga Vergunningen,

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 10-09-2013 Onderwerp: Verlenging tijdelijke dienstverbanden SW NoordWestGroep Conceptbesluit: Samenvatting: NoordWestGroep toestemming

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 31-08-2014 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Zienswijze Begroting 2015 + Scenariokeuze Baanstede Sociale Zaken, dhr. K van Waaijen

Nadere informatie

Social Return achtergrondinformatie

Social Return achtergrondinformatie Bijlage I Social Return achtergrondinformatie Bestek aanbesteding Multifunctionals pagina 1 van 6 Algemene informatie Social Return De gemeente Amsterdam heeft als doelstelling dat een investering door

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG BV Tomingroep BV, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM T 035-671 81 11 F

Nadere informatie

De Participatiewet: dekking zoeken of ondernemen?

De Participatiewet: dekking zoeken of ondernemen? Innovatie onderweg De Participatiewet: dekking zoeken of ondernemen? Het perspectief in 2012 1 Bezuinigingen op Wsw, Wajong & P-budget 2 Nieuwe instroom uit de Wajong 3 Nieuwe instroom uit Wsw 4 Nieuwe

Nadere informatie

Collegevoorstel. Uitvoeringsovereenkomst Verordening PGB Wsw

Collegevoorstel. Uitvoeringsovereenkomst Verordening PGB Wsw Collegevoorstel Inleiding: Op 24 juni jl. heeft de gemeenteraad de Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gemeente Heusden vastgesteld. In de Verordening

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland Nr. 531 11 september 2017 Regeling Voorkomen verdringing WerkSaam Westfriesland Het dagelijks

Nadere informatie

uitstroombevordering

uitstroombevordering Wat willen we bereiken? Omschrijving: Het verlagen van de instroom en bevorderen van de uitstroom van bijstandsgerechtigden. Preventie: het voorkomen van de instroom van het aantal bijstandsgerechtigden.

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Sociale Zaken Creëren van Participeren Het kabinet wil de Participatiewet per 1 januari 2014 in werking laten treden. Er wordt nog gedebatteerd over onderdelen van de wet. Echter, de kern staat vast. Het

Nadere informatie

STUUR HOUDEN. Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1

STUUR HOUDEN. Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1 STUUR HOUDEN Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1 Financiën Brede doelgroep Creatieve oplossingen Expertisecentrum 2 STUUR HOUDEN STUUR HOUDEN Voldoende

Nadere informatie

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE BOB 14/006 Aan de raad, BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Voorgeschiedenis / aanleiding Op 20 februari 2014 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Participatiewet aangenomen.

Nadere informatie

Handvatten voor een effectief. individueel ontwikkelings plan

Handvatten voor een effectief. individueel ontwikkelings plan Handvatten voor een effectief individueel ontwikkelings plan 1 Handvatten voor een effectief individueel ontwikkelingsplan Het individueel ontwikkelingsplan (IOP) is een belangrijk onderdeel van het integrale

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

Verzekeringsartsen nu en in de toekomst Gevraagde expertise in de praktijk, 15 december 2011

Verzekeringsartsen nu en in de toekomst Gevraagde expertise in de praktijk, 15 december 2011 Verzekeringsartsen nu en in de toekomst Gevraagde expertise in de praktijk, 15 december 2011 door Egberdien ten Brink, directeur ISD Noordoost / Werkplein Eemsdelta Werkplein Eemsdelta Een ontmoetingsplaats

Nadere informatie

Gluren bij de buren Naar een nieuwe uitvoeringsorganisatie voor Werk

Gluren bij de buren Naar een nieuwe uitvoeringsorganisatie voor Werk Gluren bij de buren Naar een nieuwe uitvoeringsorganisatie voor Werk Hélène Oppatja (Wethouder gemeente Alphen aan den Rijn) Marjolein Buis (Strategisch adviseur gemeente Alphen aan den Rijn) Floris Bannink

Nadere informatie

Startnotitie Werken naar Vermogen

Startnotitie Werken naar Vermogen Startnotitie Werken naar Vermogen 1. ACHTERGROND 1.1. Aanleiding Voor u ligt de Startnotitie Werken naar Vermogen. Concrete aanleiding voor deze Startnotitie is de aangenomen motie van het CDA van 15 november

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Visie POC Noord Nederland Visie op de participatiewet en gevolgen sociaal akkoord van de gezamenlijke ondernemingsraden van de SW- bedrijven van

Nadere informatie

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013 Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf Divosa Masterclass 01-02-2013 Inhoud keuze voor het inrichten van één werkbedrijf het model op hoofdlijnen doelgroep ondersteuning in de uitvoering de risico s en

Nadere informatie

De markt beweegt verder Rechte tellingen. Rapport: nog te verschijnen

De markt beweegt verder Rechte tellingen. Rapport: nog te verschijnen De markt beweegt verder Rechte tellingen Rapport: nog te verschijnen September 2010 Projectnummer: 09/516 V. Veldhuis, MSc drs T.J. Veerman m.m.v. drs. D.A.G. Arts J.W. van Egmond AStri Beleidsonderzoek

Nadere informatie

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp Bijlage behorend bij de Gemeenschappelijke Regeling sociale diensten gemeenten Leiden en Leiderdorp, 2006 Personeelsplan Samenwerking Leiden - Leiderdorp 1 van 5 01. Inleiding. Het besluit van de gemeente

Nadere informatie

Gewijzigd Voorstel aan de raad

Gewijzigd Voorstel aan de raad Gewijzigd Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 24-06-2008 Agendapunt: Onderwerp: Verordeningen

Nadere informatie

Naar een stad die werkt Benen op tafel bijeenkomst. 14 juni 2011 Jan Lagendijk Marc Bevers

Naar een stad die werkt Benen op tafel bijeenkomst. 14 juni 2011 Jan Lagendijk Marc Bevers Naar een stad die werkt Benen op tafel bijeenkomst 14 juni 2011 Jan Lagendijk Marc Bevers PROGRAMMA Participatie, reintegratie en werk aan de onderkant van de arbeidsmarkt Een serieuze opgave van hoge

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 14 december 2010 Agendanummer : 11 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Publiekszaken : M.A. Wong Chung Voorstel aan de raad Onderwerp :

Nadere informatie

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 -

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 - Participatiewet raadscommissie EM 9 september 2014-1 - Inhoud achtergrond wijzigingen sociale zekerheid hoofdlijnen Participatiewet 1 januari 2015 financiering Rijk wetswijzigingen WWB 1 januari 2015 voorbereidingen

Nadere informatie

Van visie naar uitvoering. Maatregelen voor integrale dienstverlening van werkzoekenden en SW-ers in de gemeenten Bedum, Winsum, De Marne en Eemsmond

Van visie naar uitvoering. Maatregelen voor integrale dienstverlening van werkzoekenden en SW-ers in de gemeenten Bedum, Winsum, De Marne en Eemsmond Van visie naar uitvoering Maatregelen voor integrale dienstverlening van werkzoekenden en SW-ers in de gemeenten Bedum, Winsum, De Marne en Eemsmond December 2009 1 Inhoud Inleiding... 3 1 Recente ontwikkelingen...

Nadere informatie

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015 Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant 3 februari 2015 Inhoud presentatie Aanleiding Participatiewet Sociaal Akkoord en Regionale Werkbedrijven Uitgangspunten RWB

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting 2017/23670 Managementsamenvatting Het jaar 2016 stond voor BaanStede in het teken van discussie over en voorbereiding van de opheffing van de huidige gemeenschappelijke regeling voor uitvoering van de

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Inhoud 1. Rol van het WSP in 2014 2. Targets 2014 3. Accountmanagement en instrumentarium 4. Regionale samenwerking 5. Organisatie 6. Bezetting en financiën Versie:

Nadere informatie

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed Proceskalender 2014 van De januari 2014 A-lijst : onderwerpen Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed 1. WERKBEDRIJF Taak en minimale functies Werkbedrijf Wat is

Nadere informatie

Impuls klantprofielen kandidatenverkenner en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling

Impuls klantprofielen kandidatenverkenner en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Impuls klantprofielen kandidatenverkenner en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling Programma Economie & Werk Portefeuillehouder J. Zoetelief Samenvatting Het ministerie

Nadere informatie

Trots op onze medewerkers!

Trots op onze medewerkers! Trots op onze medewerkers! Sociaal Jaarverslag 2016 SWB ontwikkelt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tot waardevolle medewerkers. INHOUD 3 VOORWOORD 4 ONZE 3 MAATSCHAPPELIJKE TAKEN 7 TEVREDENSTELLENDE

Nadere informatie

Uitvoering Participatiewet en positie WAVA hierin Volgnr Corsa kenmerk Portefeuillehouder wethouder P.

Uitvoering Participatiewet en positie WAVA hierin Volgnr Corsa kenmerk Portefeuillehouder wethouder P. Onderwerp Uitvoering Participatiewet en positie WAVA hierin Volgnr. 2015-026 Corsa kenmerk 15.0006784 Portefeuillehouder wethouder P. Jorritsma Ambtenaar Ad Huijsman Afdeling Loket Altena Datum voorstel

Nadere informatie

Gevolgen Participatiewet voor de sociale werkvoorziening

Gevolgen Participatiewet voor de sociale werkvoorziening Gevolgen Participatiewet voor de sociale werkvoorziening Nav het rapport Optimaliseren verdienvermogen: - impressies van mogelijke verbeteringen in de bedrijfsvoering/ financiën van het (SW-)bedrijf -

Nadere informatie

2016 in cijfers FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAAROVERZICHT EEN TOEKOMST DIE AL BEGONNEN IS. bestuur EINDHOVEN HEEZE-LEENDE VALKENSWAARD VELDHOVEN WAALRE

2016 in cijfers FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAAROVERZICHT EEN TOEKOMST DIE AL BEGONNEN IS. bestuur EINDHOVEN HEEZE-LEENDE VALKENSWAARD VELDHOVEN WAALRE FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAAROVERZICHT EEN TOEKOMST DIE AL BEGONNEN IS 2016 in cijfers Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant Gemeenschappelijke Regeling Werkgelegenheid Regio Eindhoven bestuur EINDHOVEN

Nadere informatie

Onderwerp : Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2015-2018

Onderwerp : Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2015-2018 Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. : 28 april 2015 Agendapunt : 8 Portefeuillehouder : mw. M.A. de Visser Onderwerp : Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2015-2018 B&W besluit d.d. : 7 april 2015

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

College van burgemeester en wethouders gemeente Leiden t.a.v. mevrouw G Diender postbus 9100 2300 PC Leiden

College van burgemeester en wethouders gemeente Leiden t.a.v. mevrouw G Diender postbus 9100 2300 PC Leiden Adviesraad werk en inkomen Leiden en Leiderdorp Diaconaal Centrum de Bakkerij Oude Rijn 44b/c, 2312 HG Leiden Tel.: 06-16576775 http://www.adviesraadwerkinkomen.weebly.com awill@ziggo.nl College van burgemeester

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Ontwerpbegroting Vixia 2014

Ontwerpbegroting Vixia 2014 Ontwerpbegroting Vixia 2014 Gemeentebladnummer: 2013/30 2013/6568 Vergaderdatum: 27 juni 2013 Agendapunt: Portefeuillehouder Dhr. P. Hovens Steller M. Meurkens Aan de Raad Voorstel: 1. Kennisnemen van

Nadere informatie

één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen

één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen deze brochure is een verkorte versie van het Werkboek Sterke werkwoorden november 2013 één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen De ambities voor regionale samenwerking op het domein Werk tussen de gemeenten

Nadere informatie

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Zaaknummer : Afd.hfd. Collegevergaderin g : agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Portefeuillehouder : J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo tel: : 0545-250 576 Openbaar

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Gemeenteraad Heerenveen uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Onderwerp: Geachte raad, Graag willen wij u onze zienswijze geven op de financiële rapportages die wij van

Nadere informatie

Schakelen tussen schaalniveaus sturen over organisatiegrenzen heen

Schakelen tussen schaalniveaus sturen over organisatiegrenzen heen Schakelen tussen schaalniveaus sturen over organisatiegrenzen heen Arbeidsmarkt regio (sub) Regio Gemeente Christiaan Gort Ad Baan 11 nov. 2015 Wijk 1 Programma 1 2 3 Participatiewet en schaalniveaus Afwegingen

Nadere informatie

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Legenda kleuren Kleur Toelichting GROEN project is volgens plan verlopen ORANJE er waren knelpunten en/of het project is niet volgens planning

Nadere informatie

Klantprofilering. Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten

Klantprofilering. Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten Klantprofilering Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten Concept projectvoorstel, versie 0.4 26 oktober2004 Documenthistorie Versie/Status Datum Wijzigingen Auteur 0.1 16/06/2004 B.G. Langedijk

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050)

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) Voortgang onderzoek Dwarskijker J. den Hoedt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 41 57 6527664 - Geachte heer, mevrouw, In deze brief informeren wij u over de voortgang

Nadere informatie

LCR- congres 2013 Samenhang en Samenspel

LCR- congres 2013 Samenhang en Samenspel LCR- congres 2013 Samenhang en Samenspel Lokaal en regionaal arbeidsmarktbeleid van gemeenten vanuit cliëntenoptiek Rob de Krieger Cliëntenraden meer betrokken bij beoordeling lokaal en regionaal arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Breed en het nieuwe werkbedrijf. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Breed en het nieuwe werkbedrijf. BW-nummer Openbaar Onderwerp Breed en het nieuwe werkbedrijf Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In februari 2013 is regionaal werkdocument Samen

Nadere informatie

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Hiervoor ontvangen zij een Rijkssubsidie.

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Hiervoor ontvangen zij een Rijkssubsidie. 19 maart 2015 De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Hiervoor ontvangen zij een Rijkssubsidie. Ingevolge de Participatiewet komen er geen nieuwe

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013 Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013 Juni 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Onderzoeksonderwerpen in 2013 2.1.Onderzoek naar de effectiviteit van de re-integratieactiviteiten

Nadere informatie

Raadsvoorstel. categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA B 1b 12/303. jaar stuknr. Raad. Onderwerp: Aanvraag herstructureringsfaciliteit Wsw

Raadsvoorstel. categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA B 1b 12/303. jaar stuknr. Raad. Onderwerp: Aanvraag herstructureringsfaciliteit Wsw Raadsvoorstel jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2012 RA12.0036 B 1b 12/303 Onderwerp: Aanvraag herstructureringsfaciliteit Wsw Portefeuillehouder: H.G. Jumelet Programma Wet werken

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 286734 Datum : 25 april 2016 Programma : Wmo, Jeugd, W&I Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: mw. M.J.T.G.

Nadere informatie

Inleiding... 3. Uitgangspunten... 4. Meerjarenbegroting 2017-2020... 6. Vaststelling algemeen bestuur... 7. Bijlage 1 : Lijst van afkortingen...

Inleiding... 3. Uitgangspunten... 4. Meerjarenbegroting 2017-2020... 6. Vaststelling algemeen bestuur... 7. Bijlage 1 : Lijst van afkortingen... Inhoudsopgave Inleiding... 3 Uitgangspunten... 4 Meerjarenbegroting 2017-2020... 6 Vaststelling algemeen bestuur... 7 Bijlage 1 : Lijst van afkortingen... 8 Bijlage 2 : Overzicht gemeente... 9 Bijlage

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Hoe tevreden zijn de medewerkers met en hoe betrokken zijn zij bij de organisatie en welke verbeterpunten ziet men voor de toekomst? Wat is medewerkerstevredenheid

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van de gemeente Medemblik. Analyse tekort inkomensdeel Inleiding

Aan de gemeenteraad van de gemeente Medemblik. Analyse tekort inkomensdeel Inleiding Zaaknummer: Z-16-70160 Documentnr.: PI-16-95484 Aan de gemeenteraad van de gemeente Medemblik Analyse tekort inkomensdeel 2016 Inleiding Via dit document informeren wij u over het verwachte tekort voor

Nadere informatie

AAN het raadslid mevrouw P. Beeren-Adriaans. Artikel 43-vragen inzake WSW-ers aan de slag bij Kersten in het kader convenant: Afstand tot arbeidsmarkt

AAN het raadslid mevrouw P. Beeren-Adriaans. Artikel 43-vragen inzake WSW-ers aan de slag bij Kersten in het kader convenant: Afstand tot arbeidsmarkt gemeente Roermond uw nummer uw datum 21 maart 2012 ons nummer onze datum verzonden 2012/UIT/38314 2 april 2012-5 APR. 2012 AAN het raadslid mevrouw P. Beeren-Adriaans inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr.

Nadere informatie