Spoor Beleid ABSTRACT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Spoor Beleid ABSTRACT"

Transcriptie

1 Spoor Beleid ABSTRACT Vanaf eind 2002 tot eind 2004 werden de beleidsvormingsprocessen van vier beleidsmaatregelen (Opleidingscheques, Persoonlijke-assistentiebudget, Integrale Jeugdhulp en Ruimtelijk Uitvoeringsplan regionaalstedelijk gebied Aalst) gedetailleerd gereconstrueerd en geanalyseerd. Met deze studie op micro- of maatregelniveau beoogden we twee zaken: Vooreerst wilden we een blik werpen op innovatieve beleidsmaatregelen en vernieuwende beleidsvormingsprocessen en op de implicaties ervan voor de Vlaamse beleidsvormingscapaciteit. Daarnaast wilden we via deze studie meer te weten komen over het beleidswerk dat Vlaamse ambtenaren verrichten en wilden we nagaan welke competenties ze in beleidsprocessen nodig hebben. Dit tweede luik van het onderzoek had niet alleen een beschrijvende of verkennende ambitie, maar was tegelijk toetsend van opzet. We wilden immers bestuderen welke implicaties de aard van het beleidsvormingsproces (open/interactief of gesloten) voor de activiteiten en de competenties van beleidsambtenaren heeft. In de bestuurskundige literatuur wordt immers vaak melding gemaakt van de noodzaak aan een andere opstelling van de centrale overheidsactoren (politici én ambtenaren) in open beleidsprocessen. Wij wilden met het onderzoek dan ook nagaan of open beleidsprocessen inderdaad andersoortige beleidsactiviteiten- en competenties vereisen van ambtenaren. Voorliggend rapport is de neerslag van dit comparatief embedded multiple-case onderzoek. Het rapport is als volgt opgebouwd: In het eerste inleidend hoofdstuk schetsen we naast een conceptueel, ook een normatief analysekader voor beleidsvormingsprocessen. In het tweede hoofdstuk situeren we onze studie in de empirische onderzoeksliteratuur en verduidelijken we het onderzoeksopzet. We eindigen het hoofdstuk met een lijst onderzoeksvragen. In de daaropvolgende hoofdstukken komen de diverse cases aan bod. We zullen daarbij telkens dezelfde vierledige opbouw aanhouden: 1. Eerst wordt de maatregel -het beleid- gesitueerd en inhoudelijk voorgesteld. 2. Vervolgens reconstrueren en bespreken we het beleidsvormingsproces. 3. In een derde deel belichten en beschrijven we het verrichte beleidswerk. 4. Ten slotte analyseren we het beleidsproces vanuit het normatieve analysekader uit het eerste hoofdstuk. In het zevende en afsluitende hoofdstuk maken we de case-overschrijdende vergelijking en analyse en vatten we de belangrijkste bevindingen uit dit onderzoek samen. In feite werpt dit rapport een blik op zaken die in Vlaanderen veelal onderbelicht worden: het design en verloop van beleidsvormingsprocessen, het complexe samenspel tussen overheid en samenleving in de ontwikkeling van beleid, het verschil in beleidswerk tussen ambtenaren en kabinetsmedewerkers, innovatieve beleidsvormingsprocessen, uitdagingen voor de Vlaamse beleidsvormingscapaciteit,. We hopen dan ook dat dit onderzoek een academische en bestuurlijke leemte enigszins heeft opgevuld en dat het kan bijdragen tot een verhoogde aandacht voor het professioneel opzetten en regisseren van beleidsvormingsprocessen. We willen hier uitdrukkelijk alle ambtenaren, politici, kabinetsmedewerkers en belangengroepen danken voor hun open & niet vanzelfsprekende medewerking aan deze studie. Speciale dank gaat naar de afdelings- en celhoofden die het mogelijk maakten om het archief beschikbaar te stellen en die toelieten dat hun medewerkers geïnterviewd werden. Bedankt!! Spoor Beleid Diederik Vancoppenolle Marleen Brans i

2 TU UT TUTOEKOMSTGERICHTUT TU UT TUOMGEVINGSBEWUSTUT... TU UT TUOPEN TU UT TUITVOERINGSGERICHTUT... TU UT TUONDERBOUWDUT TU UT TUIMPACT-ANTICIPERENDUT... TU UT TUINNOVATIEFUT... TU UT TUKRITISCH TU UT TUOPVOLGEND TU UT TUGEÏNTEGREERDUT... TUBELEIDSWERK UTHEORETISCHE Steunpunt beleidsrelevant onderzoek - Bestuurlijke organisatie Vlaanderen INHOUDSTAFEL TUHOOFDSTUK 1UT EN (VERNIEUWENDE) BELEIDSVORMING: EEN INLEIDEND KADERUT... 1 TU1.1.UT TUSITUERING VAN DE STUDIEUT... 1 TU1.1.1.UT TUSchets van het algemene onderzoekskader van het spoor BeleidUT... 1 TU1.1.2.UT TUSituering van het voorliggende onderzoek in het algemene onderzoekskaderut... 2 TU1.2.UT TUCONCEUELE UITKLARINGUT... 4 TU1.2.1.UT TUBeleidsvormingUT... 4 TU1.2.2.UT TUBeleidswerkUT... 7 TUEnkele literatuurinzichtenut... 7 TUNaar een eigen analyseschemaut... 8 TUNaar een plaatsing van politiek en ambtelijk werk in dit schemaut TUNut van dit analyseschemaut TU1.3.UT TUEEN NORMATIEF KADER VOOR BELEIDSVORMINGUT TU1.3.1.UT TU Professional policy-making in het Verenigd-KoninkrijkUT TU1.3.2.UT TUNaar een eigen normatief modelut INFORMEREND & COMMUNICERENDUT REFLECTERENDUT EN EVALUERENDUT TU1.3.3.UT TUNut van dit simplistisch normatief kaderut TU1.4.UT TUCONCLUSIEUT... 16T UHOOFDSTUK 2U SITUERING & ONDERZOEKSOPZETU U2.1.U UTHEORETISCHE SITUERING VAN HET CAPACITEITSPERSPECTIEFU U2.1.1.U UCanadese case-studies inzake complex files & horizontal work U U2.1.2.U UHet multiple-case design van Hoppe (1988)U UDoel van de studieu UMethodologie en operationaliseringenu ULeerpuntenU U2.2.U UTHEORETISCHE SITUERING VAN HET COMPETENTIEPERSPECTIEFU U2.2.1.U UHet multiple-case design van Hood & Lodge: Civil service policy-making competenciesu UDoel van de studieu UOnderzoeksopzetU UMethodologische operationaliseringu UBemerkingen bij het onderzoeksopzetu ULeerpuntenU U2.3.U UEIGEN ONDERZOEKSOPZETU U2.3.1.U UHoofdlijnen van het onderzoeksdesignu U2.3.2.U UOpen versus gesloten beleidsprocessenu ii Spoor Beleid

3 UCASE UHET U2.3.3.U UVerzameling casesu U2.3.4.U USelectie van de casesu U2.3.5.U UAnalyseprocedureU U2.3.6.U UOnderzoeksinstrumentU U2.4.U UONDERZOEKSVRAGENU U2.4.1U UAlgemene onderzoeksvragen over de cases heenu U2.4.2U UOnderzoeksvragen per caseu UReconstructie beleidsprocesu UTaakverdelingsanalyseU UCapaciteitsperspectiefU U2.4.3U UOnderzoeksvragen per individuu UHOOFDSTUK 3U OPLEIDINGSCHEQUESU U3.1.U UINLEIDING OP DE MAATREGELU U3.2.U URECONSTRUCTIE VAN HET BELEIDSVORMINGSPROCESU U3.2.1U UAgendavormingsprocesU UEconomisch ondersteuningsbeleidu ULevenslang lerenu UConclusie agendavormingsprocesu U3.2.2U UBeleidsvoorbereidingsprocesU U3.2.3U UAanpassingen & uitbreidingenu Uitbreidingen van juli 2002 en april 2004U UReflectie op het uitbreidingstrajectu U3.2.4U UBeleidsopvolging & beleidsevaluatieu U3.3.U UAMBTELIJK BELEIDSWERK IN HET PROCES OPLEIDINGSCHEQUESU U3.3.1U USchematische voorstelling van het beleidswerku U3.3.2U UOrganisatie & verdeling van het beleidswerku U3.3.3U UMoeilijkheden en knelpunten in het beleidswerku UDe Europese steunkadersu UDe e-gov applicatieu UOperationele detailsu U3.3.4U UConclusies beleidswerku U3.4.U UCAPACITEITSANALYSE VAN HET BELEIDSPROCESU U3.4.1U UAlgemene beschouwingenu U3.4.2U UDe consultatie-dimensie het INCLUSIVENESS aspectu UArena-samenstelling en aanwezige belangenu UParticipatiekanalen (Channels of Involvement)U UHOOFDSTUK 4U PERSOONLIJKE-ASSISTENTIEBUDGET VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAPU U4.1.U UINLEIDING: SCHETS VAN DE MAATREGEL EN DE AANVRAAGPROCEDUREU U4.2.U UVERLOOP VAN HET BELEIDSVORMINGSPROCESU U4.2.1U UAgenderingsfaseU U4.2.2U UHet voorstel van decreet uit 1996U U4.2.3U UDe experimentele faseu UOpzetU UOnderzoeksresultaten en maatschappelijke reactieu Spoor Beleid Diederik Vancoppenolle Marleen Brans iii

4 UCASE Steunpunt beleidsrelevant onderzoek - Bestuurlijke organisatie Vlaanderen UEvaluatieU U4.2.4U UDe uiteindelijke beleidsvorming: hoofdlijnenkeuze (in een PGB-context)U U4.2.5U UVan beleidsbepaling naar beleidstoepassing: operationalisering & beleidsinvoeringu UInhoudelijke operationaliseringu UBeleidsinvoeringU U4.2.6U UBeleidsopvolgingU UOpvolging van het uitvoeringsprocesu UDe inhoudelijke opvolgingu U4.2.7U UWijzigingen, principiële discussies en pogingen tot wijzigingu UVoorstel tot wijziging inzake mantelzorgu UWijzigingsbesluit van juli 2002: assistentie door voorzieningenu UWijzigingsbesluit van 2003U UDe RSZ-problematiek inzake de tewerkstelling van echtgenotenu U4.2.8U UWetenschappelijke beleidsevaluatieu U4.3.U UANALYSE VAN HET BELEIDSWERKU U4.3.1U UOverzicht van het verrichte beleidswerku U4.3.2U UOverleg met andere overheidsdienstenu U4.3.3U UInhoudelijk (operationaliserend) beleidsvoorbereidend werku U4.3.4U UBeleidsinvoerend werku UHet inschalingsverslagu UInschalingsmethodeU UDe vorming van de PAB-MDT su U4.3.5U UTerugblik op het beleidswerku U4.4.U UNORMATIEVE ANALYSE VAN HET BELEIDSVORMINGSPROCESU U4.4.1U UAlgemene beschouwingenu UVernieuwende regeling, innovatief proces?u UitvoeringsgerichtU UKritisch reflecterendu UBeleidsopvolgend en evaluerendu UOutward looking / OmgevingsbewustU UToekomstgericht, onderbouwd, impact-anticiperendu URol van de mediau U4.4.2U UBeleidsvormingsmanagementU U4.4.3U UBeleidsintegratieU U4.4.4U UInteractiviteitU UArena-samenstelling en aanwezige belangenu UParticipatiekanalenU UAfsluitende bemerkingen bij het interactieve procesu UHOOFDSTUK 5U RUP REGIONAAL-STEDELIJK GEBIED AALSTU U5.1.U UACHTERGROND EN INHOUD VAN HET BELEIDU U5.2.U URECONSTRUCTIE VAN HET BELEIDSVORMINGSPROCESU U5.2.1U UHet wettelijk kaderu U5.2.2U UVoorbereidingen op het afbakeningsprocesu U5.2.3U UChronologisch overzicht van het beleidsvormingsprocesu U5.2.4U UFase 1: Start van het afbakeningsproces + AS-IS-analyse (Januari Maart 1999)U iv Spoor Beleid

5 UCASE UInhoudelijk verloopu UEnkele reflecties over deze faseu U5.2.5U UFase 2: TO BE-besprekingen over de gewenste ruimtelijke structuur (Maart 1999-Maart 2000)U UAlgemene ontwikkelingen tot de zomer van 1999U UInspraakforum (19 juni 1999)U UOntwikkelingen inzake SiesegemkouterU UOntwikkelingen na de zomer van 1999: Knelpunten en vertragingu UEnkele reflecties bij deze faseu U5.2.6U UFase 3: Adviesronde + unilaterale opmaak RUP (Maart 2000-December 2001)U UInhoudelijke ontwikkelingen lente 2000U UDe unilaterale opmaak van het RUP + plenaire vergaderingu U5.2.7U UFase 4: Vlaamse besluitvorming (IKW s) (Januari 2002-Juni 2002)U U5.2.8U UFase 5: Openbaar onderzoek (Juni 2002-Februari 2003)U U5.2.9U UFase 6: NazorgU U5.3.U UANALYSE VAN DE AMBTELIJKE BELEIDSROLU U5.3.1U UOverzicht van het verrichte beleidswerku UInterne organisatieu UOverzicht van het verrichte beleidswerku U5.3.2U UBeschouwingen bij de ambtelijke beleidsrolu U5.3.3U UConclusie beleidswerku U5.4.U UNORMATIEVE ANALYSE VAN HET BELEIDSVORMINGSPROCESU U5.4.1U UEnkele inleidende bedenkingenu U5.4.2U UEen vernieuwend beleidsprocesu UOnderbouwd, Omgevingsbewust & toekomstgerichtu UBeleidsvormingsmanagementU U5.4.3U UEen open & interactief proces (althans gedeeltelijk)u UDe horizontale afstemmingu UVerticale afstemming / Interbestuurlijke samenwerkingu UMaatschappelijke interactiviteitu UHOOFDSTUK 6U INTEGRALE JEUGDHULPU U6.1.U USITUERINGU U6.1.1U UBeknopte schets van de hervormingu U6.1.2U USchets van de bestaande organisatie van het beleidsveld JeugdhulpU UVoorzieningen uit de belendende sectorenu UActoren en voorzieningen uit de bijzondere jeugdbijstandu UAfsluitende bedenkingen bij de schets van het bestaande beleidsveldu U6.2.U UPROCESRECONSTRUCTIEU U6.2.1U UChronologisch overzicht van het beleidsvormingsprocesu U6.2.2U UOntstaansgeschiedenis: De Maatschappelijke Nota Bijzondere JeugdzorgU UDe Parlementaire CommissieU UDe discussienota van Eric BerxU UDe parlementaire rondetafelgesprekkenu UDe maatschappelijke beleidsnota zelfu U6.2.3U UStrategisch Plan Integrale jeugdhulpverleningu U6.2.4U UIntegrale jeugdhulp verfijnd en getoetst: structurering van het vernieuwend projectu Spoor Beleid Diederik Vancoppenolle Marleen Brans v

6 Steunpunt beleidsrelevant onderzoek - Bestuurlijke organisatie Vlaanderen USchets van de projectstructuuru UBedenkingen bij deze projectstructuuru U6.2.5U UOperationalisering in de thematische werkgroepenu UKeuze van de werkgroepenu UVrij toegankelijke hulpu UModuleringU UToegangspoortU UOnderscheidU UTrajectbegeleidingU UDwangU UCrisishulpU UBedenkingen bij de thematische werkgroepenu U6.2.6U UToetsing in de pilootregio s: VoorbereidingU UKeuze van de regio su UJuridisch kaderu UVoorbereidende werkzaamhedenu U6.2.7U UToetsing in de pilootregio s: Projecten in de praktijku UDe algemene opdracht: modulering & onderscheidu UDe concrete pilootprojectenu UToegangspoortU UBedenkingen bij de pilootprojectenu U6.2.8U UOpstelling van het kaderdecreet Integrale JeugdhulpU UFinaliteit van het kaderdecreetu UVoorbereidingU UParlementaire weerstandu UInhoud van het decreetu U6.3.U UAMBTELIJK BELEIDSWERKU U6.3.1U UTaken en houding van de andere ambtenaren in het procesu U6.3.2U UHet beleidsondersteunend team Integrale Jeugdhulp: Samenstelling & taakverdelingu USamenstellingU UTaakverdelingU U6.3.3U UHet Beleidsondersteunend team: beleidswerku U6.3.4U UPolitico-ambtelijke taakverdeling & samenwerkingu U6.4.U UNORMATIEVE ANALYSE VAN PROCES EN PROCESORGANISATIEU U6.4.1U UOmgevingsbewust en ToekomstgerichtU U6.4.2U UOnderbouwdU U6.4.3U UInnovatiefU U6.4.4U UitvoeringsgerichtU U6.4.5U UBeleidsvormingsmanagementU UPlanning & TimingU USamenstelling van het beleidsteamu UMaatschappelijk overlegu UDecretale behandelingu U6.4.6U UGeïntegreerdU UIntegraliteit beperkt?u UStructureel overleg noodzakelijk, maar niet voldoendeu UDe bedreiging van de sectorale ontwikkelingen en de flankerende hervormingenu UIntegratie binnen de integraleu vi Spoor Beleid

7 UVERGELIJKENDE U6.4.7U UInteractiviteitU UHOOFDSTUK 7U EN AFSLUITENDE BEDENKINGENU UVERNIEUWENDE BELEIDSPROCESSEN EN HUN UITDAGINGEN VOOR DE VLAAMSE U7.1.U BELEIDSCAPACITEITU U7.1.1U UAlgemene kenmerken van de 4 beleidsvormingsprocessenu U7.1.2U UVergelijkende normatieve analyse: Algemene beschouwingenu UOnderbouwing & impactanalyse van PAB & OPLU UOutward Looking / OmgevingsbewustzijnU UitvoeringsgerichtheidU UOpen informerendu UInnovatiefU UKritisch reflecterend - Opvolgend en evaluerendu UBeleidsvormingsmanagementU U7.1.3U UVergelijkende normatieve analyse: Het aspect Geïntegreerd of Gecoördineerd U UMechanismenU UMoeilijkheden / Knelpunten inzake horizontale afstemmingu UVerticale afstemming / Interbestuurlijke samenwerking: mechanismen & moeilijkhedenu UAfsluitende bedenkingenu U7.1.4U UHet aspect Interactiviteit U UMate van betrokkenheid & Participatiekanalen (Channels of Involvement)U UInvloedU UMoeilijkheden/UitdagingenU UAfsluitende bedenkingen bij het aspect interactiviteit U U7.2.U UAMBTELIJK BELEIDSWERK IN DE VLAAMSE BELEIDSVORMINGU U7.2.1U UContext van het ambtelijk beleidswerk: Kenmerken van de beleidssituatieu U7.2.2U UHet ambtelijk beleidswerk: Organisatorische vaststellingenu UBeleidswerk is teamwerku Umet kernteams en bredere beleidsteamsu UBeleidswerk gebeurt doorgaans onder leiding van het afdelingshoofdu UBeleidswerk vereist flexibiliteit & is belastendu UBeleidsambtenaren hebben vooral uitvoeringservaringu U7.2.3U UHet ambtelijk beleidswerk: Vergelijkende taakanalyseu UProbleemanalyserend werku UInitiatingU UHoofdlijnbepalingU UOplossingsanalyserend werku UInhoudelijke operationaliseringu UBeleidsinvoeringU USchrijfwerkU U7.2.4U UVerdeeld beleidswerk tussen ambtenaren en kabinetsmedewerkersu UTaakverdeling in de éénvoudige casesu UTaakverdeling in de complexe, open casesu UAfsluitende bedenkingen bij de transversale taakverdeling: Beleidsvormingsmanagement & consulterenu U7.3.U UVEREISTE ROLLEN & COMPETENTIES IN DE VLAAMSE BELEIDSVORMINGU Spoor Beleid Diederik Vancoppenolle Marleen Brans vii

8 Steunpunt beleidsrelevant onderzoek - Bestuurlijke organisatie Vlaanderen U7.3.1U UDe rol van beleidsambtenaren (niveau A1) in de Vlaamse beleidsvormingu UGenerieke rolanalyseu URolverschillen tussen de cases?u U7.3.2U UVereiste competenties in de Vlaamse beleidsvormingu UGenerieke competentie-analyse: kanttekeningenu UVerkennende competentie-analyse: cluster per clusteru UVerkennende competentie-analyse: individuele competentieu U7.3.3U UProcesimpact op de nodige competentiesu UBIJLAGEU UBIJLAGE 1: TABELLEN EN FIGURENU UBIJLAGE 2: OVERZICHT INTERVIEWSU UBIJLAGE 3: COMPETENTIERAAMWERK VAN HOOD & LODGEU UBIJLAGE 4: COMPETENTIE-SCORE-INSTRUMENTU UBIJLAGE 5: LOCATIE SIESEGEMKOUTER IN HET AFBAKENINGSPROCESU UBIJLAGE 6: IMPLEMENTATIEPLAN INTEGRALE JEUGDHULPU UBIBLIOGRAFIEU UBIBLIOGRAFIE INLEIDEND KADER (HOOFDSTUKKEN 1 & 2)U UBIBLIOGRAFIE HOOFDSTUK 3: CASE OPLEIDINGSCHEQUESU UBIBLIOGRAFIE HOOFDSTUK 4: PAB-CASEU UBIBLIOGRAFIE HOOFDSTUK 5: CASE RUPU UBIBLIOGRAFIE HOOFDSTUK 6: CASE INTEGRALE JEUGDHULPU viii Spoor Beleid

9 OVER DE AUTEURS... Diederik Vancoppenolle ( 1975) is Licentiaat in de Politieke Wetenschappen (KUL, 2001) en Licentiaat in de Arbeids- en Organisatiepsychologie (KUL, 1998). Diederik voert onderzoek naar de organisatie en het management van de beleidsvorming in Vlaanderen, meer bepaald vanuit het dubbele perspectief professionalisering en vermaatschappelijking van de beleidsvorming. Dit onderzoeksproject vindt plaats binnen het Steunpunt voor Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen en bestrijkt vijf jaren (start 2001). Vroeger onderzoek (in het kader van een licentiaatsverhandeling) betrof een vergelijking van de modernisering van de regionale overheidsadministraties in België (Vlaamse Overheid, Waals Gewest, Franstalige Gemeenschap). Naast de onderzoeksactiviteiten voor het Steunpunt probeert Diederik aan een doctoraatsscriptie over de bestuurlijke organisatie van de Vlaamse beleidsvorming te werken, met specifieke focus op de ambtelijke beleidsrol in het Vlaams politico-administratief systeem. Prof. Dr. Marleen Brans ( 1965) is Doctor in de sociale wetenschappen (Europees Universitair Instituut, Firenze), Master of Politics with special reference to policy processes in industrial societies (University of Hull, UK) en Licentiaat in de Politieke Wetenschappen (K.U. Leuven). Marleen publiceerde reeds over lokale bestuursreorganisatie, sturing en verzelfstandiging, comparatieve bestuurskunde, politiek-ambtelijke verhoudingen en professionele beleidsvoering. Zij is coördinator van onderzoeksprojecten over de organisatie en het management van de beleidsvorming, over praktijken van beleidsoverdracht en over de relatie tussen wetenschappelijk onderzoek en beleid. Binnen het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie leidt zij het Spoor Beleid. In het kader van het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen publiceerden de auteurs al over de inrichting van de beleidsondersteunende functie in een verzelfstandigd overheidslandschap (taakverdeling en verhouding tussen kerndepartement en agentschappen) en werkten ze aan een verkennende studie over consultatiecodes voor ambtenaren. Spoor Beleid Diederik Vancoppenolle Marleen Brans ix

10

11 TP Hoofdstuk 1: Beleidswerk en (vernieuwende) beleidsvorming: een inleidend kader HOOFDSTUK 1 Beleidswerk en (vernieuwende) beleidsvorming: een inleidend kader Een rapport over beleidsvorming, beleidswerk en over vernieuwende beleidsvormingsprocessen dient grondig te verhelderen wat het onder deze zaken verstaat. Daarom zullen we in dit eerste hoofdstuk niet alleen een conceptueel, maar ook een normatief kader uitwerken aan de hand waarvan de geselecteerde cases nadien geanalyseerd kunnen worden. Maar alvorens deze analysekaders geschetst worden, willen we het onderzoek situeren in een ruimere onderzoekscontext, zodat duidelijk wordt welke achterliggende redenen de grondslag voor dit onderzoek vormden SITUERING VAN DE STUDIE Schets van het algemene onderzoekskader van het spoor Beleid Dit onderzoek vond plaats in het kader van het onderzoeksspoor Beleid van het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen. Dat zogeheten Spoor Beleid kijkt vanuit een beleidswetenschappelijke invalshoek naar de overheid. Het denken in deze discipline heeft zich weliswaar vanuit een viertal invalshoeken (effectiviteit, haalbaarheid, legitimiteit en legaliteit)- volgens Bekkers & Ringeling (2003) langs twee lijnen ontwikkeld. De eerste lijn is die van de beleidsanalyse (de beleidsinhoud), de tweede die van de analyse van beleidsprocessen. Ons onderzoek situeert zich voornamelijk in die tweede, procesmatige onderzoekslijn. Het onderzoeksproject heeft als hoofddoel om na te gaan hoe de Vlaamse beleidsvormingscapaciteit ( policy-making capacity ) te verstaan als het geheel aan structuren, procedures, beleidsondersteunend personeel en waarden dat de Vlaamse Overheid inzet om haar beleidsvormingsprocessen gestalte te geven- versterkt kan worden. Die capaciteit is nu aan twee trends of uitdagingen onderhevig: -Enerzijds is er de vraag naar een professionalisering van die capaciteit, teneinde beter (effectiever) beleid te ontwikkelen. -Anderzijds is er een steeds sterker wordende vraag om de beleidsvorming te vermaatschappelijken, meer in samenspraak met overheidsexterne actoren en/of individuele burgers te laten verlopen. Ook deze trend heeft gevolgen voor de beleidscapaciteit (andere processen, andere ambtelijke competenties, implicaties voor de politiek-ambtelijke verhouding, ). 1 Centrale vraag van het onderzoeksproject is nu hoe de Vlaamse beleidscapaciteit (nogtp ) kan versterkt worden in het licht van beide uitdagingen. We kunnen deze onderzoeksvraag en het hele onderzoeksraamwerk visueel voorstellen in volgende tabel. 1 Voortbouwend op de capaciteitsversterkende initiatieven uit het verleden: MIS, Strategische planning, 1

12 TP Steunpunt beleidsrelevant onderzoek - Bestuurlijke organisatie Vlaanderen Analyseniveaus: -Macro -Meso -Micro COMPONENTEN BELEIDSCAPACITEIT Structuren/Procedures HR + Competenties Cultuur Politiek- Ambtelijke verhoudingen DIMENSIES Informatie Evaluatie Strategie / LT-visie Coördinatie Consultatie Tabel 1-1: Algemeen onderzoeksraamwerk van het Spoor Beleid -De kolommen bevatten de diverse UcomponentenU die we aan de beleidscapaciteit onderscheiden, de rijen geven de vijf UdimensiesU weer die aan de uitdagingen verbonden zijn: Professionalisering heeft ons inziens betrekking op het versterken van de informatiebasis voor beleid, op het versterken van de ex-ante en ex-post evaluatiecapaciteit, op een beter gecoördineerde beleidsontwikkeling en op het inbedden van individuele maatregelen in een onderbouwde beleidsvisie op langere termijn. Vermaatschappelijking uit zich in de consultatiedimensie. -De tabel geeft ook aan dat dit raamwerk op Uverschillende analyseniveausu kan toegepast worden (macro-meso-micro). Het macro-level is het regeringsbrede niveau, het meso-level is het niveau van een beleidsdomein/-veld of van een Ministerie, het microniveau bevindt zich op maatregelniveau. -Onderzoeksmatig hanteren we dit raamwerk zowel beschrijvend als explorerend of toetsend. -Vooreerst brengen we op descriptieve wijze de capaciteitsversterkende initiatieven uit binnen- en buitenland in de tabel onder. Op het eind van het project moet zo duidelijk worden welke verschillende capaciteitsaanpassingen er bestaan om te werken aan één of andere dimensie. -Daarnaast gaan we ook na (exploreren en/of toetsen) welke implicaties bepaalde capaciteitsvernieuwingen hebben voor de andere componenten. Bijvoorbeeld: Welke implicaties hebben interactieve processen voor de politiek-ambtelijke verhoudingen? Samenvattend kunnen we stellen dat dit raamwerk erg breed, maar ook erg vernieuwend en beleidsrelevant is. Het biedt een integraal perspectief op de versterking van de beleidscapaciteit en maakt duidelijk aan welke componenten nog gewerkt kan worden. Wanneer we de afgeronde en lopende beleidsgeoriënteerde onderzoeksprojecten van het Instituut voor de Overheid of het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie in dit raamwerk plaatsen, blijkt dat rond diverse dimensies en/of 2 componenten reeds onderzoek werd/wordt verricht, maar dat andere dimensiestp, componenten en vooral lagere analyseniveaus onderbelicht werden/worden Situering van het voorliggende onderzoek in het algemene onderzoekskader In het Jaarplan 2003 schreven we -in het kader van onze inventarisatie en analyse van de Vlaamse beleidscapaciteit- als subdoelstelling in om een genuanceerd beeld te verwerven van beleidsvormingsprocessen in de Vlaamse Overheid. Daarbij zouden we speciale aandacht besteden aan de organisatie van open beleidsvormingsprocessen en wilden we vooral oog hebben voor de 2 De consultatiedimensie is daar het beste voorbeeld van. 2

13 TP blijven Hoofdstuk 1: Beleidswerk en (vernieuwende) beleidsvorming: een inleidend kader implicaties van dergelijke interactieve beleidsvormen voor de politiek-ambtelijke verhoudingen en voor de competenties van beleidsambtenaren. Met dit deelonderzoek dat deeltijds en gespreid over twee onderzoeksjaren uitgevoerd werdwilden we verschillende van de vermelde leemtes opvullen. Eerst en vooral wilden we met deze studie op het micro-analyseniveau meer over het verloop van concrete beleidsvormingsprocessen in Vlaanderen te weten komen. Dit niet alleen om met meer kennis van zaken te kunnen spreken over hogere analyseniveaus, maar ook om te zien welke capaciteitscomponenten de Vlaamse Overheid in die processen inzet. Tevens wilden we door een grondige analyse een beter zicht krijgen op het beleidswerk van ambtenaren. Over ambtelijk beleidswerk wordt in Vlaanderen of België immers weinig of niets 3 geschreven, waardoor er tal van misvattingen en imago-problementp bestaan. Ten slotte wilden we met dit project nadrukkelijk stil staan bij de implicaties van twee van de uitdagingsdimensies (de dimensies coördinatie en consultatie) op de diverse capaciteitscomponenten, met speciale aandacht voor de impact van open beleidsprocessen op de activiteiten en competenties van ambtenaren in interactieve processen. De openheid kan zowel betrekking hebben op de beleidscoproductie met externe maatschappelijke actoren, als op de sectoroverschrijdende samenwerking met andere administraties/ beleidsdomeinen. Voor Vlaanderen is deze uitdaging mogelijks nog groter, omdat zo veronderstellen wij toch- de consultatie-taken (het overleg en onderhandelen met belangengroepen en/of andere maatschappelijke actoren) in belangrijke mate het prerogatief vormen van de kabinetten. In het licht van een eventuele versterking van de beleidsondersteunende rol van ambtenaren als gevolg van een eventuele afslanking van de ministeriële kabinetten, zou men kunnen verwachten dat ambtenaren er nieuwe taken zouden bij krijgen, waarvoor ze mogelijkerwijze nieuwe en andere competenties zouden nodig hebben. Subdoel van de studie was dus om zoals tabel 1.2 weergeeft- te exploreren welke gevolgen interactieve beleidsvormingsprocessen hebben voor de taken en competenties van ambtenaren. Analyseniveau: COMPONENTEN BELEIDSCAPACITEIT -Micro Structuren/Procedures HR + Competenties Cultuur Politiek- Ambtelijke verhoudingen Informatie Evaluatie DIMENSIES Strategie Coördinatie Consultatie Ambtelijke beleidswerk in vernieuwende beleidsvormingsprocessen Tabel 1-2: Situering van het onderzoek in het ruimer onderzoekskader 3 Zoals het beeld van de onbeduidende rol van ambtenaren in de beleidsvoorbereiding (in verhouding tot de kabinetten) of het beeld van de saaie, uitvoerende ambtenaar. 3

14 Steunpunt beleidsrelevant onderzoek - Bestuurlijke organisatie Vlaanderen 1.2. CONCEUELE UITKLARING In vroegere rapporten (Brans, Vancoppenolle et al., 2003; Vancoppenolle & Brans, 2003) besteedden we al aandacht aan de conceptuele uitklaring van de beleidscyclus en diens deelprocessen en deeltaken. We hernemen hieronder een deel van dat kader om nader in te kunnen gaan op beleidsvormingsprocessen Beleidsvorming Doorgaans wordt in de bestuurskundige literatuur vertrokken van een éénvoudig fasemodel van beleidsprocessen. Na de agendering van het probleem, zou het beleid achtereenvolgens voorbereid, bepaald of vastgesteld, uitgevoerd, opgevolgd en -idealiter- ook geëvalueerd worden. Beleidsvorming zien wij niet als één van die fases, maar wel als een overkoepelende fase of deelproces. Meer bepaald beschouwen wij beleidsvorming als het proces dat de toepassing van het beleid (de eigenlijke uitvoering) voorafgaat. In essentie omvat dat deelproces een complex geheel aan deelprocessen en activiteiten. BELEIDSVORMING Beleidsvorming Agendavorming Beleidsvoorbereiding Beleidsbepaling Beleidsuitvoering Beleidsopvolging/beleidsevaluatie Terugkoppeling Beleidscyclus / Beleidsvoering Figuur 1-1: Inhoud van het concept beleidsvorming Wij kiezen er om drie redenen voor om dit concept te gebruiken: Eerst en vooral geeft het veel beter de verwevenheid en overlap tussen de klassieke fases agendavorming, beleidsvoorbereiding en beleidsbepaling weer. Besluitvorming is immers niet het eindpunt van de beleidsvoorbereidende fase, maar maakt er juist integraal deel van uit. Het begrip Beleidsvorming geeft zo meent ook Kuypers (1980)- die verwevenheid, die verstrengeling van de processen van beleidsontwikkeling en besluitvorming helder weer. Er worden immers vaak op basis van een aantal richtinggevende beslissingen ontwerpnota s opgemaakt, die dan ter bespreking aan relevante actoren voorgelegd worden, waarna een aantal wijzigingen aangebracht worden of waarna beslist wordt een aantal zaken verder of anders uit te werken. Meer nog, door beleidsvorming op te vatten als al datgene wat gebeurd vóór men tot de uitvoering overgaat, kunnen we ook andere, minder lineaire modellen van beleidsontwikkelingsprocessen zoals het stromen- (Kingdon, 1995) of het ronden-model (Teisman, 1992)- in onze analyse integreren. Tegelijk is het een dynamisch concept dat beter de complexe multi-actor context waarin beleid tot stand komt illustreert en heeft het minder een rationeel-analytische inslag. Ten derde is het ook een concept of proces dat door bepaalde auteurs grondig is geanalyseerd in een aantal relevante deelprocessen. De auteur die dit naar onze mening- het best heeft gedaan is de Nederlandse academicus Rob Hoppe. Hoppe onderscheidt aan beleidsvorming een aantal deelprocessen of basisroutines en onderkent een aantal terugkoppelingen tussen die deelprocessen, zowel voorwaartse als achterwaartse (Hoppe & Van de Graaf, 1992). 4

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Beleid komt niet vanzelf. Gemeentelijk gezondheidsbeleid in Noordoost-Brabant

Beleid komt niet vanzelf. Gemeentelijk gezondheidsbeleid in Noordoost-Brabant Beleid komt niet vanzelf Gemeentelijk gezondheidsbeleid in Noordoost-Brabant Beleid komt niet vanzelf Gemeentelijk gezondheidsbeleid in Noordoost-Brabant G. Walraven student Bestuurskunde Katholieke Universiteit

Nadere informatie

PRIORITEREN VAN egovernment

PRIORITEREN VAN egovernment Spoor egovernment PRIORITEREN VAN egovernment Davy JANSSEN Sabine ROTTHIER Kris SNIJKERS Rapport D/2004/10106/020 januari 2004 Algemeen secretariaat - Steunpunt Beleidsrelevant onderzoek BESTUURLIJKE ORGANISATIE

Nadere informatie

als beleidsadviseurs Een vergelijkend onderzoek naar acht projecten van met interactieve beleidsvorming bij drie departementen Jurian Edelenbos

als beleidsadviseurs Een vergelijkend onderzoek naar acht projecten van met interactieve beleidsvorming bij drie departementen Jurian Edelenbos ISBN 90-6473-423-2 9 789064 734236 Burgers als beleidsadviseurs Ervaringen met burgerparticipatie in het bestuur van gemeenten zijn al vaak beschreven, onderzocht en beoordeeld. Daarentegen is nog weinig

Nadere informatie

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Deze syllabus is geschreven in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Gemeenschap. Hij is bedoeld als ondersteuning voor de lokale besturen

Nadere informatie

Een onderzoek naar employee performance management in IWT

Een onderzoek naar employee performance management in IWT UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2008 2009 Een onderzoek naar employee performance management in IWT Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

Kom op tegen Planlast!

Kom op tegen Planlast! Kom op tegen Planlast! Maart, 2013 Patrick Kenis Peter Michielsens Walter van Andel Kom op tegen Planlast! Onderzoek naar initiatieven die de planlast [irriterende regeldruk] voor scholen en leerkrachten

Nadere informatie

Het civiel effect van inburgering: conceptuele beschouwingen en nulmeting

Het civiel effect van inburgering: conceptuele beschouwingen en nulmeting Het civiel effect van inburgering: conceptuele beschouwingen en nulmeting Johan Wets, Marie Seghers, Fernando Pauwels, Peter De Cuyper & Piet Van Avermaet HET CIVIEL EFFECT VAN INBURGERING: CONCEPTUELE

Nadere informatie

Het vijftal van Rijkswaterstaat. Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat

Het vijftal van Rijkswaterstaat. Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat Het vijftal van Rijkswaterstaat Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat Maart 2010 Colofon Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur Afdeling Civiele Techniek

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs 3 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Ria Timmermans, Emerance Uytendaal, Daniëlle Verschuren en Nora Booij Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE. Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering

OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE. Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering René van den

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 4: Beslissen Een programma vraagt voortdurend om het maken van keuzes. Starten we deze nieuwe activiteiten op, gaan we door op de ingezette koers of moeten we die misschien

Nadere informatie

Participatie wordt ge(s)maakt!

Participatie wordt ge(s)maakt! Participatie wordt ge(s)maakt! Over de visie van politici en ambtenaren op participatie Karolien Dezeure Filip De Rynck Maart 2011 Inhoudstafel 1. INLEIDING... 4 2. VISIE OP PARTICIPATIE... 5 2.1. WAAROM

Nadere informatie

Risicomanagement. Een onderzoek naar risicomanagement bij 100.000+ gemeenten

Risicomanagement. Een onderzoek naar risicomanagement bij 100.000+ gemeenten Risicomanagement Een onderzoek naar risicomanagement bij 100.000+ gemeenten Nyenrode School of Accountancy & Controlling opleiding Master Accountancy Door : Patrick Schouten Studentnummer : 980723 Datum

Nadere informatie

WERK IN UITVOERING. De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie en het personeel van gemeenten

WERK IN UITVOERING. De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie en het personeel van gemeenten WERK IN UITVOERING De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie en het personeel van gemeenten WERK IN UITVOERING De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur

De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur Een evaluatie van de kwaliteit van de master-na-masteropleidingen in de Economische wetenschappen,

Nadere informatie

Leidraad. Interne Controle Organisatiebeheersing

Leidraad. Interne Controle Organisatiebeheersing Leidraad Interne Controle Organisatiebeheersing Coördinatie en eindredactie Technische werkgroep interne controle Carolina Stevens, Herman Panneels, Kurt Debruyne, Leo Van Loo, Lieven Tydgat, Mark Vandersmissen,

Nadere informatie

Straf- en administratieve sancties in Vlaamse regelgeving. Aanbevelingen voor een sterker handhavingsbeleid.

Straf- en administratieve sancties in Vlaamse regelgeving. Aanbevelingen voor een sterker handhavingsbeleid. Straf- en administratieve sancties in Vlaamse regelgeving. Aanbevelingen voor een sterker handhavingsbeleid. ICW Eindrapport 7 December 2009 Auteurs: - Deel I: Dr. L. DEBEN - Deel II: Dr. K. VAN AEKEN

Nadere informatie

MAART 2014 DOEN EN LATEN EFFECTIEVER MILIEUBELEID DOOR MENSENKENNIS

MAART 2014 DOEN EN LATEN EFFECTIEVER MILIEUBELEID DOOR MENSENKENNIS MAART 2014 DOEN EN LATEN EFFECTIEVER MILIEUBELEID DOOR MENSENKENNIS Raad voor de leefomgeving en infrastructuur De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege voor

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Handleiding RSPW. Projectmanagement. op zijn Rotterdams. Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams

Handleiding RSPW. Projectmanagement. op zijn Rotterdams. Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams Projectmanagement op zijn Rotterdams De visie op projectmatig werken volgens de Rotterdamse Standaard binnen de fysieke diensten De Rotterdamse Standaard voor projectmatig werken Handleiding RSPW Werken

Nadere informatie

Vrijwillige inzet in de zorg en maatschappelijke ondersteuning

Vrijwillige inzet in de zorg en maatschappelijke ondersteuning Vrijwillige inzet in de zorg en maatschappelijke ondersteuning Bijdrage aan de Toekomstverkenning vrijwillige inzet 2015 Dick Oudenampsen Katja van Vliet Januari 2007 Inhoud 1 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

C e v o r A. Beroepsprofielen van bedienden. Informaticasector. ICT-projectleider

C e v o r A. Beroepsprofielen van bedienden. Informaticasector. ICT-projectleider C e v o r A Beroepsprofielen van bedienden Informaticasector ICT-projectleider Centrum voor Sociologisch Onderzoek (KULeuven) in opdracht van Cevora Januari 2009 Seth Maenen en Sarah Martens onder leiding

Nadere informatie

t Is goe, juf, die spreekt mijn taal!

t Is goe, juf, die spreekt mijn taal! t Is goe, juf, die spreekt mijn taal! Wetenschappelijk rapport over talensensibilisering in de Vlaamse onderwijscontext Literatuurstudie praktijkgericht onderwijsonderzoek in opdracht van de Vlaamse OnderwijsRaad

Nadere informatie