Beroepstaakgestuurd Leren (BGL)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beroepstaakgestuurd Leren (BGL)"

Transcriptie

1 Beroepstaakgestuurd Leren (BGL) Een nieuw ontwerp voor techniekopleidingen niveau 1 en 2 BOL en BBL s-hertogenbosch, maart 2003 José van den Berg, Frouwke Ebbens, Joke Huisman en Annemieke Kikstra Met medewerking van Regina Mulder

2 Colofon Titel: Beroepstaakgestuurd Leren : Een nieuw ontwerp voor techniekopleidingen niveau 1 en 2 BOL en BBL Samenwerking: Deze publicatie is het resultaat van een samenwerkingsproject tussen CINOP en Techniek maakt het, een project van de Stichting Consortium PGO Auteurs: José van den Berg, Frouwke Ebbens, Joke Huisman en Annemieke Kikstra, m.m.v. Regina Mulder Met dank aan: Deelnemers werkgroep Beroepstaakgestuurd Leren techniekopleidingen niveau 1 en 2 BOL en BBL Regina Mulder, projectleider van het project Techniek maakt het Frans Robben, Lid van het dagelijks bestuur van de Stichting Consortium PGO Esther Klaassen, Saskia Koolstra, Maaike Lens, Marjan Rijnbergen, Gerdien Wijntje (CINOP) ROC s, (leer)bedrijven en organisaties voor beroepsonderwijs die in de adviesgroep hebben geparticipeerd Deelnemers van de techniekopleidingen die meegewerkt hebben aan de werkgroepbijeenkomsten. Tekstredactie: Petra Schulte Fotografie: José van den Berg, Erik Janssen en Bouwradius Audiovisueel Ontwerp omslag: Theo van Leeuwen BNO Opmaak: Evert van de Biezen Bestelnummer: A00097 Uitgave: CINOP, s-hertogenbosch, maart 2003 CINOP 2003 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, op welke andere wijze dan ook, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de uitgever. ISBN Centrum voor innovatie van opleidingen Techniek maakt het Postbus 1585 Een project van de Stichting Consortium PGO 5200 BP s-hertogenbosch Postbus 196 Telefoon: AD De Bilt Fax: Telefoon: Fax: EvdB-04133/041129

3 Voorwoord Techniekopleidingen op niveau 1 en 2 in de beroepsopleidende leerweg (BOL) en beroepsbegeleidende leerweg (BBL) lopen op dit moment tegen verschillende problemen aan: teruglopende belangstelling, geringe motivatie bij deelnemers en hoge uitval. Ook is het bedrijfsleven veelal niet tevreden over de deelnemers die het onderwijs aflevert. Als antwoord hierop is er een nieuw ontwerp voor techniekopleidingen niveau 1 en 2 BOL en BBL ontwikkeld, niet van achter het bureau maar door mensen uit de praktijk. Door mensen die de doelgroep kennen, die weten hoe de beroepspraktijk eruit ziet en die ervaring hebben met opleiden in de techniek. Het ontwikkeltraject startte eind 2000 op initiatief van de Stichting Consortium PGO. In dit consortium hebben techniekopleidingen hun krachten gebundeld om praktijkgestuurd aan de innovatie van hun opleidingen te werken. Daarbij wordt kritische reflectie door (praktijk)wetenschappers niet geschuwd, maar met het oog op kwaliteitsverbetering juist binnengehaald. De Stichting Consortium PGO en het Expertisecentrum van CINOP hebben elkaar in de werkwijze gevonden en werken sinds juni 2000 samen in een meerjarig traject. Door een adviesgroep, bestaande uit praktijkopleiders en managers vanuit het bedrijfsleven en deskundigen op het terrein van beroepsonderwijs (waaronder kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven en opleidings- & ontwikkelingsfondsen) is de koers bepaald en zijn criteria en uitgangspunten geformuleerd, waaraan de vernieuwde opleidingen moeten voldoen. Deze zijn bediscussieerd met managers en docenten van techniekopleidingen. Tegelijkertijd startte de werving van een werkgroep voor de daadwerkelijke ontwikkeling van het nieuwe opleidingsontwerp. Begin 2001 is deze werkgroep Techniek 1-2 aan de slag gegaan. Dit heeft geresulteerd in de publicatie Herontwerp in de praktijk (Van den Berg en Huisman, 2002). In 2002 is door deze werkgroep, aangevuld met vertegenwoordigers van het vmbo en deelnemers aan techniekopleidingen, gewerkt aan de verdere concretisering BEROEPSTAAKGESTUURD LEREN

4 van het nieuwe opleidingsontwerp. Dit heeft geleid tot beroepstaakgestuurd leren (BGL), een praktijkvariant van competentiegericht leren en opleiden. Doel van voorliggende publicatie is derden te informeren over de resultaten. Naast deze publicatie is bij de Stichting Consortium PGO het Handboek BGL (Mulder en Van den Berg, 2003) verschenen. In dit handboek worden praktische handreikingen gegeven voor de implementatie van BGL in bedrijven en scholen. Geïnteresseerden kunnen voor nadere informatie over dit handboek terecht bij bovengenoemde stichting. Met het uitbrengen van deze twee publicaties zijn we er niet. Het herontwerp van de techniekopleidingen niveau 1 en 2 zal nu in de dagelijkse praktijk van bedrijven en scholen zijn beslag moeten krijgen. Daartoe zijn in ROC s pilotprojecten gestart, gericht op de invoering van BGL.Tegelijkertijd wordt op basis van de voorbeelden die in het Handboek BGL zijn opgenomen, verder gewerkt aan de ontwikkeling van beroepstaken voor verschillende techniekrichtingen. Voor het Expertisecentrum van CINOP is het samenwerkingsproject met de Stichting Consortium PGO één van de arrangementen met de praktijk, die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een praktijktheorie over competentiegericht leren en opleiden. Voor de sectoren: zorg, economie, techniek, administratie en educatie zijn als onderdeel van het meerjarige Programma competentiegericht leren en opleiden dergelijke arrangementen opgezet. In deze arrangementen wordt steeds nauw samengewerkt met de praktijk, waarbij noch de praktijk, noch de theorie leidend is. De Stichting Consortium PGO en CINOP kijken terug op een stimulerende en succesvolle samenwerking en zullen deze in de toekomst voortzetten. Rest ons een woord van dank aan Regina Mulder: projectleider van Techniek maakt het en aan Frans Robben, lid van het dagelijks bestuur van de Stichting Consortium PGO, die een belangrijke rol hebben gespeeld in de opzet en organisatie van het traject. In het bijzonder bedanken wij ook de auteurs, José van den Berg, Frouwke Ebbens, Joke Huisman en Annemieke Kikstra, die in relatief korte tijd kans hebben gezien om het rijke gedachtegoed van de werkgroep Techniek 1-2 te bewerken tot een inspirerende publicatie over BGL: beroepstaakgestuurd leren. Peter Foppen, voorzitter Stichting Consortium PGO Cees Doets, directeur Expertisecentrum CINOP

5 Inhoudsopgave 1 Inleiding Het resultaat: BGL in het kort Het proces: stand van zaken BGL Leeswijzer 5 2 Aanpak in de ontwikkeling van BGL Landelijk - regionaal Voordelen, nadelen en interventies Verbeteren - veranderen Voordelen, nadelen en interventies Ontwerpen - ontwikkelen Voordelen, nadelen en interventies Conclusie 16 3 Aansluiten bij ontwikkelingen Ontwikkelingen in de maatschappij Consequenties voor opleidingen Deelnemers van de niveau 1 en 2-opleidingen Gemeenschappelijke kenmerken Inzichten over leren Uitgangspunten voor het BGL-opleidingsontwerp Concretisering van de uitgangspunten 23 4 Beroepstaakgestuurd leren Kenmerken van BGL Leren uitvoeren van beroepstaken Ontwikkeling van competenties Twee leer- en werkplaatsen Basisgroep 28 BEROEPSTAAKGESTUURD LEREN

6

7 4.1.5 Begeleiding Fred Janssen leert beroepstaakgestuurd 33 5 Invoering van BGL De aanpak van het verandertraject Verbeteren versus veranderen Ontwikkelen versus ontwerpen Het bouwstenenmodel Veranderingsbereidheid stimuleren Visie op BGL eigen maken Leren werken met beroepstaken Model voor begeleiding en beoordeling (her)ontwerpen Fysieke leeromgeving (her)inrichten Organisatie van opleidingsteams (her)ontwerpen Competenties ontwikkelen in het opleidingsteam Financiën Werken met de bouwstenen Kenmerken van het werken met de bouwstenen De bouwstenen en een ontwikkelingsgerichte veranderaanpak 49 6 Ontwikkelresultaten Een beroepstakenstructuur ontwerpen Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Ontwerpidee voor inrichting leeromgeving 63 Tot slot 65 Literatuur 67 Bijlagen 1 Begrippenlijst 73 2 Deelnemers werkgroep 77 3 Leden adviesgroep 81 4 Deelnemers techniekopleidingen 83 BEROEPSTAAKGESTUURD LEREN

8

9 1Inleiding Deze publicatie gaat over beroepstaakgestuurd leren (BGL). Niet alleen het resultaat: een nieuw competentiegericht ontwerp voor techniekopleidingen op niveau 1 en 2 in de beroepsopleidende leerweg (BOL) en de beroepsbegeleidende leerweg (BBL), komt aan de orde. Minstens zo veel aandacht krijgt de weg daarnaar toe. Welke innovatiestrategie is gevolgd bij het ontwikkelen van BGL? En welke ideeën liggen ten grondslag aan de invoering van BGL in de dagelijkse praktijk van regionale bedrijven en scholen? Beide implementatieprocessen (op landelijk en regionaal niveau) zijn praktijkgestuurd. BGL is samen met praktijkmensen van bedrijven en scholen uit het hele land ontwikkeld. Ontwikkeling en invoering gaan daarmee samen als een iteratief proces. Ook bij de invoering van BGL in de regio spelen praktijkmensen een belangrijke rol. Managers en docenten van pilotscholen die als de eerste pioniers ervaring gaan opdoen met het realiseren van BGL in hun eigen praktijk, laten te zijner tijd aan anderen zien dat BGL haalbaar en maakbaar is. Ze kunnen een voorbeeldfunctie vervullen en zijn in staat om andere techniekopleidingen en de daarmee samenwerkende bedrijven en vmbo-scholen te trainen en te begeleiden bij het invoeringsproces. Dit zijn enkele ingrediënten uit de filosofie die de Stichting Consortium PGO uitdraagt: innoveren met praktijkmensen en door praktijkmensen, waarbij expertise van andere partijen in het BVE-veld wordt ingezet om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van die praktijk. 1 Ontwikkelingen vinden plaats waar ruimte is gecreëerd en een belang wordt gediend. Albert de Ridder (leraar, filosoof en dichter) BEROEPSTAAKGESTUURD LEREN

10 1.1 Het resultaat: BGL in het kort BGL is ontworpen om een aantal problemen op te lossen: motivatieproblemen bij deelnemers, hoge uitvalpercentages, de teruglopende belangstelling voor de opleidingen en het werken in de technische sector én bedrijven die niet tevreden zijn met wat het onderwijs aflevert. Genoeg redenen om serieus aan de slag te gaan met het zoeken naar nieuwe wegen. 2 1 Zie bijlagen 2, 3 en 4. De Stichting Consortium PGO heeft een groep mensen bij elkaar gebracht die deze wens deelden. In 2002 heeft een landelijke werkgroep, met vertegenwoordigers uit bedrijven, techniekopleidingen van ROC s, vmbo-scholen en deelnemers aan techniekopleidingen tijdens vijf tweedaagse werkbijeenkomsten, intensief samengewerkt aan de concrete uitwerking van een nieuw opleidingsontwerp. CINOP heeft deze werkbijeenkomsten procesmatig en inhoudelijk ondersteund. Gelijktijdig was een adviesgroep actief met vertegenwoordigers vanuit ROC s, bedrijven, O&O-fondsen, wetenschap en adviesorganisaties in de BVE-sector. Bevindingen vanuit de werkgroep zijn getoetst aan inzichten in de adviesgroep en andersom. Al deze betrokkenen hebben als deelnemer aan de werkgroep of als lid van de adviesgroep 1 een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van BGL. EXPERTISECENTRUM Beroepstaakgestuurd leren

11 2 In bijlage 1 is een lijst opgenomen waarin veel voorkomende BGLbegrippen worden toegelicht. Beroepstaakgestuurd leren (BGL) 2 De deelnemer kan op ieder willekeurig moment starten met de opleiding die deels in een leerbedrijf en deels in school wordt gevolgd. In BGL leren de deelnemers zelfstandig beroepstaken uitvoeren in een specifieke context. Bij een beroepstaak gaat het om een afgerond geheel van handelingen, waarin een product of dienst wordt opgeleverd (realistisch en herkenbaar in de beroepspraktijk en aansluitend bij het niveau waarvoor de deelnemer wordt opgeleid). De volgorde waarin de beroepstaken geleerd worden, hangt af van het werk in het leerbedrijf (aansluiten bij wat daar gedaan wordt) en de mogelijkheid om samen te werken met andere deelnemers. Soms wordt de volgorde ook bepaald door de moeilijkheidsgraad van een beroepstaak en zit er een opbouw in.voor veel beroepstaken maakt het echter niet uit in welke volgorde ze geleerd worden. De beroepstaken kunnen zowel in het leerbedrijf als op school geleerd worden. De manier van leren is dezelfde. Dat vraagt van de school de mogelijkheid om de beroepstaken uit te voeren in simulaties en van het leerbedrijf de mogelijkheid om bijvoorbeeld ook achtergrondkennis op te doen. Daarbij moet uiteraard gekeken worden naar de praktisch te realiseren mogelijkheden. 3 Met behulp van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) wordt in kaart gebracht wat de deelnemer kan en wat nog niet: beroepstaken en daarvoor noodzakelijke sociaal-communicatieve vaardigheden, leer- en vakvaardigheden (met bijbehorende kennis en houdingen). Het POP wordt opgesteld in samenspraak tussen de deelnemer, de begeleider van de school en de praktijkopleider. Er wordt afgesproken welke beroepstaken de deelnemer gaat leren en welke vaardigheden voor deze deelnemer belangrijk zijn. Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van het leerbedrijf en de wensen van de deelnemer. Het POP wordt een aantal keer doorgesproken tijdens de opleiding. Bewijzen voor onderdelen die beheerst worden, komen in het portfolio. De deelnemer komt in een basisgroep van ongeveer vijf deelnemers, een nieuwe of een reeds bestaande basisgroep. Hierin zitten deelnemers die zoveel mogelijk dezelfde beroepstaken gaan leren. De basisgroep is de thuishaven, waarin de planning aan de orde komt, gereflecteerd wordt, knelpunten besproken worden. Ze leren er het leren met de beroepstaken. Daarnaast werken de deelnemers bij de beroepstaken zoveel mogelijk in samenwerking met de leden van de basisgroep. Soms zal de basisgroep daarvoor weer worden opgesplitst en soms zal er een combinatie gemaakt worden met deelnemers uit een andere basisgroep. Alle deelnemers hebben in principe een eigen programma, dat aansluit bij hun POP en het werk in het leerbedrijf. BEROEPSTAAKGESTUURD LEREN

12 Het leren van de beroepstaak volgt steeds dezelfde stappen: 1 Oriënteren op de beroepstaak 2 Een mini-pop opstellen voor die beroepstaak 3 Voorbereidende werkzaamheden van de beroepstaak 4 De uitvoerende werkzaamheden van de beroepstaak 5 De controlerende werkzaamheden van de beroepstaak 6 Terugkijken op de resultaten bij de beroepstaak en op het leerproces 7 Beoordelen EXPERTISECENTRUM 4 In het mini-pop maakt de deelnemer een planning van wat hij gaat leren bij deze specifieke beroepstaak (en hoe en waar). Door iedere deelnemer wordt de beroepstaak geleerd, maar de aandacht die de benodigde vaardigheden daarbij krijgen, kan per deelnemer verschillen. Dat is afhankelijk van zijn POP, waarin de te leren vaardigheden staan, en van wat er bij voorgaande beroepstaken al geleerd is. In de beroepstaak gebruikt de deelnemer reeds aanwezige vaardigheden en kennis en leert hij er nieuwe bij; vaak geïntegreerd tijdens de taak, soms in aparte workshops. Het mini-pop maakt differentiatie mogelijk bij het leren van de beroepstaak. De ene deelnemer gaat bijvoorbeeld extra aandacht besteden aan de vaktermen.voor een ander kan leren samenwerken een essentieel aandachtspunt zijn. Een derde komt een bepaalde vaktechnische vaardigheid voor het eerst tegen en gaat die oefenen, een vierde stuit bij deze beroepstaak op tekening lezen en begint hiermee aan de hand van de tekening van de beroepstaak, bijvoorbeeld in het OLC. Het opstellen van het mini-pop kan begeleid worden door de praktijkopleider van het bedrijf of door de begeleider van de school. BGL kent dus twee differentiatiemogelijkheden: differentiatie naar te leren beroepstaken én binnen de beroepstaken naar te leren vaardigheden. Daarmee kan aangesloten worden bij de ervaringen en competenties waarmee deelnemers binnenkomen. Bij het terugkijken komen alle onderdelen van het mini-pop aan de orde. Beoordelen kan samenvallen met terugkijken. Als de taak goed uitgevoerd is en de praktijkopleider van het bedrijf en/of de begeleider van de school beoordelen dat er aan de kwaliteitscriteria is voldaan, dan wordt de taak afgetekend. Een beroepstaak kan ook meerdere keren geoefend worden, waarbij afgesproken wordt wanneer de taak beoordeeld gaat worden. Loopbaanbegeleiding vindt plaats door de oriëntatie op en ervaringen met het beroep. Bij voortgangsgesprekken wordt er gereflecteerd op die voortgang en wordt er gekeken hoe een deelnemer het beste verder kan gaan.

13 1.2 Het proces: stand van zaken BGL Het nieuwe opleidingsontwerp is gemaakt, maar niet af. BGL wordt verder ontwikkeld in de regionale praktijk van samenwerkende ROC s, bedrijven en vmbo-scholen. Daar worden de variëteiten in vormgeving en aanpak geconstrueerd, binnen de eigen context, gerelateerd aan situationele mogelijkheden en beperkingen.ter ondersteuning van dit regionale invoeringsproces wordt op landelijk niveau samengewerkt aan de ontwikkeling van beroepstaken en aan de ontwikkeling van een scholingstraject ter facilitering van het invoeringsproces. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van beroepstaken in het project COGEL-M (competentiegericht leren in de metaal). Daarin worden beroepstaken ontwikkeld voor de metaalopleiding op basis van de uitgangspunten van BGL. Daarnaast is e-link gestart voor de elektrotechniek met een vergelijkbare doelstelling. Onder de noemer lerend bouwen, bouwend leren worden beroepstaken voor de bouwkundeopleiding ontwikkeld. Voor de installatietechniek, ICT en MCT (motorvoertuigen, carrosserie en tweewielers) zijn onder aansturing van de Stichting Consortium PGO projecten in de maak. Daarnaast is een aantal ROC s begonnen met de daadwerkelijke invoering van BGL. Er is een ontwerp voor een implementatietraject gemaakt, op basis waarvan een aantal ROC s de komende tijd BGL gaat implementeren. Zij worden hierbij ondersteund door CINOP. De inzet is dat deze pilot-opleidingen op termijn andere opleidingen gaan ondersteunen bij de implementatie van BGL. Gekoppeld aan het implementatietraject is het de bedoeling om een train-de-trainersmodel te ontwikkelen Leeswijzer In de opbouw van deze publicatie volgen we de lijn van macro- naar microniveau en daarbinnen van proces naar resultaat. We starten na dit inleidende hoofdstuk met een tweede hoofdstuk waarin gereflecteerd wordt op de aanpak die bij de ontwikkeling van BGL is en wordt gevolgd. We plaatsen deze aanpak op een continuüm van enkele veranderaanpakken en gaan in op de voor- en nadelen van de gemaakte keuzen. Vervolgens staan we in hoofdstuk 3 stil bij de maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt die invloed hebben op de manier van opleiden en daarmee ook op BGL. We positioneren BGL binnen deze ontwikkelingen en besteden aandacht aan de praktische manifestaties daarvan in BGL. BEROEPSTAAKGESTUURD LEREN

14 In hoofdstuk 4 gaan we dieper in op het opleidingsontwerp BGL. De kenmerken van BGL worden beschreven en ter illustratie worden enkele dagen uit de opleiding van een deelnemer geschetst. Een model voor de implementatie van BGL in bedrijven en scholen wordt in hoofdstuk 5 gepresenteerd. We geven aanwijzingen op welke wijze het invoeringstraject aangepakt kan worden en schetsen de bouwstenen waaruit dit traject is opgebouwd. Tot slot wordt in hoofdstuk 6 een aantal concrete ontwikkelingsresultaten gepresenteerd, waaronder een voorbeeld van een POP en een voorbeeldindeling van een Techniek Praktijkopleidingscentrum. We sluiten de publicatie af met reflectie op de verdere ontwikkeling en invoering van BGL. 6 EXPERTISECENTRUM

15 2Aanpak in de ontwikkeling van BGL Of techniekopleidingen op niveau 1 en 2 toe zijn aan verandering, staat binnen de sector amper ter discussie. Alleen al de motivatieproblematiek die leidt tot voortijdig afhaken, maakt dat de verandernoodzaak breed wordt ervaren. Verder is er urgentiebesef vanwege het teruglopend aantal deelnemers en de noodzaak om aan te sluiten bij de veranderende vraag van bedrijven. Er is een gedeelde wens om een opleidingsontwerp te hebben, zonder deze knelpunten. 3 Het betreft hier opgetekende citaten van uitspraken tijdens één van de eerste werkconferenties van het project. Het wensbeeld 3 : We willen een opleidingsontwerp maken voor BOL/BBL niveau 1-2 van de techniekopleidingen: bouw, installatietechniek, elektrotechniek, metaal en ICT. Een ontwerp dat niet voor de kast is bestemd maar dat in de praktijk, in samenwerking tussen ROC s en leerbedrijven, gaat leven. Zodanig dat: bedrijven in de regio op voorhand deelnemers werven die in het nieuwe opleidingsontwerp zijn opgeleid; leerbedrijven meer leerwerkplaatsen aanbieden dan nodig is; opleidingsmanagers van ROC s ervoor durven in te staan dat deelnemers die volgens het nieuwe opleidingsontwerp zijn opgeleid, goede arbeidsmarktkansen hebben; begeleiders en praktijkopleiders de deelnemers met plezier en motivatie begeleiden en er de voorkeur aan geven om binnen het nieuwe opleidingsontwerp te werken; deelnemers meer doen dan van hen verwacht wordt en vragen om te worden opgeleid binnen het nieuwe opleidingsontwerp. 7 Het optekenen van het wensbeeld was de eerste stap in de ontwikkeling van BGL. Hiermee werd een gemeenschappelijk kader gecreëerd waaraan het te ontwikkelen opleidingsontwerp getoetst kan worden. Verschillen in opvattingen, maar vooral ook veel vragen doen zich voor bij de keuze voor manieren om dit wensbeeld in praktijk te brengen. Hoe ziet het opleidingsontwerp er uit waar de genoemde knelpunten zich veel minder laten zien? Welke wegen kunnen bewandeld worden om zoveel mogelijk kenmerken van dat wensbeeld werkelijkheid te BEROEPSTAAKGESTUURD LEREN

16 laten worden? En welke processen kunnen opleidingen die besloten hebben om een nieuw opleidingsontwerp in te voeren, in gang zetten die in de richting van dat wensbeeld gaan? In dit hoofdstuk staan we stil bij de aanpak die gevolgd is bij de ontwikkeling van BGL. We beschrijven deze aanpak aan de hand van een aantal dilemma s en gaan in op de voor- en nadelen van de gemaakte keuzen. Ook besteden we aandacht aan wat er gedaan is om de nadelen te minimaliseren. 2.1 Landelijk - regionaal Bij de ontwikkeling van BGL is gekozen voor een aanpak, waarbij het ontwerpen van BGL en de implementatie daarvan in de regionale opleidingspraktijk als onderscheiden en opeenvolgende processen zijn georganiseerd. Op landelijk niveau is met praktijkmensen uit verschillende bedrijven en scholen gewerkt aan een instrumentarium. Het nieuwe opleidingsontwerp BGL maakt hier deel van uit en kan gebruikt worden bij de invoering van BGL in de regionale opleidingspraktijk. Het instrumentarium is opgenomen in het Handboek BGL (Mulder en Van den Berg, 2003). 8 EXPERTISECENTRUM Handboek BGL Het Handboek BGL bestaat uit vier delen. Deel 1 gaat uitgebreid in op wat BGL is en hoe het er in de praktijk uitziet (zie ook hoofdstuk 4 van deze publicatie). In deel 2 staat het ontwerpen en ontwikkelen van een implementatietraject op regionaal niveau centraal (zie ook hoofdstuk 5 van deze publicatie). Deel 3 vormt de hoofdmoot van het handboek waarin de bouwstenen van het verandertraject zijn uitgewerkt in voorbeelden, tips en instrumenten. Deze bouwstenen zijn: Veranderingsbereidheid stimuleren; Visie op BGL eigen maken; Beroepstakenstructuur ontwerpen; Beroepstaken ontwikkelen; Begeleiden bij het leren met BGL; Model voor begeleiding en beoordeling (her)ontwerpen; Fysieke leeromgeving (her)inrichten; Organisatie van opleidingsteams (her)ontwerpen; Competenties ontwikkelen in het opleidingsteam; Financiën. Een aantal onderwerpen uit dat deel van het handboek komt aan de orde in hoofdstuk 6 van voorliggende publicatie. In deel 4 van het handboek zijn voorbeeldmaterialen opgenomen die in het kader van het project ontwikkeld zijn, waaronder voorbeelden van de beroepstaken die het hart vormen van de BGL-opleidingenstructuur. Voor nadere informatie over het handboek kunt u contact opnemen met de Stichting Consortium PGO.

17 Discussie in de werkgroep Het uitgewerkte BGL-ontwerp is een instrument om de veranderingen die in de praktijk zullen plaatsvinden te ondersteunen. Daartoe is het ontwerp op verschillende niveaus van concretisering uitgewerkt (zie hoofdstukken 4 en 6). Behalve dit instrument: een opleidingsontwerp dat geschikt is om de problemen die zich in de techniekopleidingen voordoen te verkleinen, zijn ook instrumenten/hulpmiddelen ontwikkeld ter ondersteuning van het innovatieproces dat op regionaal niveau nodig is om BGL in te voeren (zie hoofdstuk 5) Voordelen, nadelen en interventies De aanpak, zoals die in de landelijke samenwerking bij de ontwikkeling van BGL heeft vorm gekregen, heeft als voordeel dat producten en instrumenten op een efficiënte en effectieve manier ontwikkeld kunnen worden. Efficiënt, omdat in het land aanwezige expertise wordt samengebracht en kennisdeling plaatsvindt. Verder omdat door bundeling van krachten financiële middelen verkregen kunnen worden, die afzonderlijke opleidingen niet vrij kunnen maken. En tot slot: omdat de ontwikkeling van deze producten en instrumenten (zeker in de pioniersfase) veel tijd en specifieke deskundigheid vergt. Voor afzonderlijke opleidingen is dat vaak een te grote belasting. De aanpak is effectief, omdat vanuit diezelfde bundeling van krachten invloed uitgeoefend kan worden op ontwikkelingen die rechtstreeks verband houden met het nieuwe opleidingsontwerp: de ontwikkelingen in de kwalificatiestructuur, examinering, leermiddelenontwikkeling en BEROEPSTAAKGESTUURD LEREN

18 samenwerking met leerbedrijven. Consortia van opleidingen hebben daarin meer stem, dan afzonderlijke opleidingen. Een derde voordeel van de gevolgde aanpak is dat er producten en instrumenten beschikbaar komen die laten zien dat het ontwerp maakbaar en haalbaar is. Dat kan twijfelaars over de streep halen. BGL als nieuw opleidingsontwerp, impliceert fundamentele veranderingen ten opzichte van bestaande opleidingsontwerpen voor techniekopleidingen op niveau 1 en 2. Elke vorm van onzekerheidreductie is in dat verband welkom. 10 EXPERTISECENTRUM De gevolgde aanpak heeft ook een nadeel: het maken van het opleidingsontwerp en de invoering daarvan vindt op verschillende plekken plaats (landelijk en regionaal). Omdat op dat regionale niveau niet iedereen betrokken is geweest bij het maken van het nieuwe ontwerp, zal de nodige aandacht besteed moeten worden aan het eigen maken van het opleidingsontwerp. Invoeringsprocessen zijn het meest effectief als betrokkenen een actieve rol hebben en zelf vorm, inhoud en sturing geven aan de innovatie van hun opleiding. Innoveren en het leren uit ervaringen die worden opgedaan, vallen samen in een interactief proces. Dat proces verloopt niet lineair, maar iteratief. Waar nodig organiseren betrokkenen leerprocessen of creëren zij contexten, waarbinnen competenties die nodig zijn om het wensbeeld te realiseren, ontwikkeld kunnen worden. Om dit nadeel te minimaliseren is tijdens de ontwikkeling van BGL aandacht besteed aan: het creëren van actieve betrokkenheid van relevante partijen bij de ontwikkeling van het nieuwe opleidingsontwerp: begeleiders en opleidingsmanagers van ROC s, deelnemers aan techniekopleidingen, vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven en vmbo, bedrijven, brancheorganisaties, wetenschap en adviesorganisaties in de BVEsector. het vormgeven van een ontwikkelingsgerichte aanpak voor de werkconferenties met praktijkdeskundigen. Het opleidingsontwerp en de daarbij ontwikkelde producten en instrumenten zijn het resultaat van een collectief leerproces dat tijdens deze werkconferenties heeft plaatsgevonden. de ontwikkeling van instrumenten ter ondersteuning van de invoering van BGL in de regionale opleidingspraktijk (zie hoofdstuk 5).

19 2.2 Verbeteren - veranderen Bij de ontwikkeling van BGL is een keuze gemaakt voor veranderen in plaats van voor verbeteren. Overweging is dat, wanneer je serieuze problemen in opleidingen wilt oplossen, het nodig is om buiten de context te treden waarin de problemen zijn ontstaan (Van Emst, 2002). Er is daarom niet gezocht naar verbetering van bestaande opleidingsontwerpen voor techniekopleidingen op niveau 1 en 2, maar naar een nieuw opleidingsontwerp. Zo is er bij de ontwikkeling van BGL nadrukkelijk voor gekozen om de bestaande eindtermen niet als vertrekpunt te nemen. Verder is besloten ook niet te wachten op de competentiegerichte kwalificatiestructuur die er aan staat te komen, maar zelf aan de slag te gaan met de ontwikkeling van een competentiegericht opleidingsontwerp. De ontwikkeling van BGL is gebaseerd op het vertrouwen dat dit opleidingsontwerp, dat de ontwikkeling van competenties van deelnemers centraal stelt, zal aansluiten bij die toekomstige competentiegerichte kwalificatiestructuur. De verwachting is dat het BGL-opleidingsontwerp daar zelfs inbreng voor kan leveren. Ook is bij de ontwikkeling van BGL gekozen voor het samenbrengen van mensen vanuit verschillende opleidingsrichtingen binnen de techniek. Dit nodigt uit om buiten de eigen situatie te stappen en open te staan voor ideeën en oplossingen vanuit andere opleidingsrichtingen Voordelen, nadelen en interventies Kiezen voor veranderen in plaats van voor verbeteren, vergroot de kans op fundamentele veranderingen in de techniekopleidingen. Omdat het om een nieuw toekomstgericht ontwerp gaat, is er minder risico dat de betrokken actoren terugvallen in oud gedrag. Ander voordeel is dat extern bepaalde kenmerken van huidige opleidingsontwerpen, zoals de kwalificatiestructuur en regelingen voor examinering, die vaak als belemmerend worden ervaren en de legitimatie kunnen zijn om opleidingen niet te vernieuwen, makkelijker worden losgelaten. Nadeel van een aanpak die veranderen en niet verbeteren als uitgangspunt neemt, is dat het veranderingsproces dat nodig is om het nieuwe opleidingsontwerp in te voeren, ingrijpender is en de nodige tijd energie en investering vergt. De kans op weerstand tegen het nieuwe opleidingsontwerp neemt daarmee toe (De Caluwé en Vermaak, 1999).Verder is het lastig om los te komen van het bestaande en creatieve nieuwe oplossingen te zoeken. Uitwisselen hoe het gaat (of ging) en wat er anders zou moeten, verloopt makkelijk. Bedenken hoe dat andere er dan uit zou moeten zien, kost meer moeite. BEROEPSTAAKGESTUURD LEREN

20 12 EXPERTISECENTRUM Om dit nadeel te minimaliseren is tijdens de ontwikkeling van BGL aandacht besteed aan: het inbrengen van innovatieve praktijken waarin elementen van het wensbeeld zichtbaar zijn, via participatie van betrokken partijen in de werkgroep en de adviesgroep. Zij fungeren als illustraties voor het feit dat het wensbeeld in potentie maakbaar en haalbaar is. gedachtewisseling over het nieuwe opleidingsontwerp met zoveel mogelijk betrokkenen, tijdens de tweedaagse werkconferenties met praktijkdeskundigen, in de overleggen met de adviesgroep en op informatiebijeenkomsten die tijdens het ontwikkelproces zijn georganiseerd voor de leden van de Stichting Consortium PGO: de aangesloten techniekopleidingen. het pendelen tussen wens en werkelijkheid en tussen de inhoud van het ontwerp en de mensen die dat ontwerp in praktijk moeten gaan brengen. In de ontwikkeling van BGL is een proces gevolgd waarbij steeds aansluiting is gezocht bij de ervaren problemen en bij inzichten die als reactie daarop reeds gevormd zijn. Ook is steeds gekeken naar de ontwikkelingen in de maatschappij en het bedrijfsleven, waarbij aansluiting is gezocht met de kenmerken van de deelnemers. Aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen en bij de motivatie, wensen en mogelijkheden van de deelnemers op niveau 1 en 2, zijn in het ontwikkelingsproces essentieel om tot resultaten te komen. ontwikkelen van vertrouwen. Veranderen, iets nieuws beginnen, waarmee de gewenste situatie dichterbij komt, vraagt vertrouwen in de mogelijkheid daartoe. BGL wil dat vertrouwen ondersteunen, door voorbeelden en oplossingen te leveren van hoe het zou kunnen. Daarmee is het een instrument op weg naar andere opleidingen, met minder uitval, betere aansluiting op de arbeidsmarkt, beter gemotiveerde deelnemers en begeleiders met arbeidssatisfactie. Praktijktheoretische inzichten over leren zijn benut om dit wensbeeld te onderbouwen. 2.3 Ontwerpen - ontwikkelen BGL is niet tot stand gekomen via een lineaire projectmatige aanpak, met een duidelijk begin- en eindpunt en een strakke planning, maar procesgericht met een actieve betrokkenheid van verschillende actoren. Overweging voor deze aanpak is dat het vraagstuk (de ontwikkeling van een nieuw competentiegericht opleidingsontwerp) complex is en de oplossingen niet eenduidig en direct te identificeren zijn. Vooraf was duidelijk dat er niet alleen veranderingen in het primaire proces nodig zijn. Ook de omgeving waarin het leren zich afspeelt, is in het geding: de leerbedrijven en de schoolorganisatie waarbinnen een belangrijk deel van de competentieontwikkeling van de deelnemers aan techniek-

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij

Nadere informatie

Leren van innoveren: vijf sleutels voor succes

Leren van innoveren: vijf sleutels voor succes Leren van innoveren: vijf sleutels voor succes Product van de kenniskring Lerende Organisatie in het kader van de Evaluatie Innovatiearrangement Beroepskolom 2003 en 2004 CINOP, s-hertogenbosch José van

Nadere informatie

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs 3 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Ria Timmermans, Emerance Uytendaal, Daniëlle Verschuren en Nora Booij Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Teamwerken is teamleren?

Teamwerken is teamleren? Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen van teams in het onderwijs Hans Kommers en Marieke Dresen Ruud de de Moor Centrum Open Universiteit rdmc.ou.nl Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo.

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Startende docenten Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Voorwoord In het hbo is er sprake van een sterke vergrijzing van het onderwijspersoneel. Hierdoor

Nadere informatie

Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen

Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen Rosa Hessing Nanda van Oorschot Theo Winnubst s-hertogenbosch, KPC Groep, 2007 De auteurs Rosa

Nadere informatie

Nieuw leren waarderen. Een literatuuronderzoek naar effecten van nieuwe vormen van leren in het voortgezet onderwijs

Nieuw leren waarderen. Een literatuuronderzoek naar effecten van nieuwe vormen van leren in het voortgezet onderwijs Nieuw leren waarderen Een literatuuronderzoek naar effecten van nieuwe vormen van leren in het voortgezet onderwijs Nieuw leren waarderen Een literatuuronderzoek naar effecten van nieuwe vormen van leren

Nadere informatie

Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs

Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs 8 Doorlopende leerlijnen Marjan van der Maas Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs Onderzoeksrapportage Inrichten leeromgevingen PO en VO 2008-2010 Een effectieve leeromgeving

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 4: Beslissen Een programma vraagt voortdurend om het maken van keuzes. Starten we deze nieuwe activiteiten op, gaan we door op de ingezette koers of moeten we die misschien

Nadere informatie

Anne Loeber. Inbreken in het gangbare Transitiemanagement in de praktijk: de NIDO-benadering

Anne Loeber. Inbreken in het gangbare Transitiemanagement in de praktijk: de NIDO-benadering Anne Loeber Inbreken in het gangbare Transitiemanagement in de praktijk: de NIDO-benadering Binnenkant omslag Inbreken in het gangbare Transitiemanagement in de praktijk: de NIDO-benadering hoofdstuk 1

Nadere informatie

Functiemix in VO. Verschil maken: durven en kunnen!

Functiemix in VO. Verschil maken: durven en kunnen! Functiemix in VO Verschil maken: durven en kunnen! Colofon Ten behoeve van de leesbaarheid, is in deze publicatie in veel gevallen bij de verwijzing naar personen gekozen voor het gebruik van hij. Het

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

De baan die bij me past

De baan die bij me past Passend onderwijs en zorg H. te Braake-Schakenraad en M. Voets Met medewerking van M. van de Laar en W. Schafrat De baan die bij me past Oriëntatie op kwalificatie in het vso De baan die bij me past Oriëntatie

Nadere informatie

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 1 2 INHOUD Algemene gegevens... 4 Voorwoord... 5 Inleiding - waarom een strategisch beleidsplan?...

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs. Anne-Marieke van Loon. De knop om. Educatietechnologie in leerprocessen

Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs. Anne-Marieke van Loon. De knop om. Educatietechnologie in leerprocessen 2 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Anne-Marieke van Loon De knop om Educatietechnologie in leerprocessen De knop om Educatietechnologie in leerprocessen Anne-Marieke van Loon s-hertogenbosch,

Nadere informatie

Digitaal leren moet je leren

Digitaal leren moet je leren LOOK Rapport 38 Renny Beers Reggie Berkers Karel Kreijns Hartger Wassink Digitaal leren moet je leren Ict-ontwikkeling in teams op SG Were Di Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek Open Universiteit

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog

Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 De context 5 1.2 De omgeving 6 1.3 Opdracht MBO15 6 1.4 Aard en

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

Dr. F. Meijers. Kwaliteit aan zet. Op weg naar professionele mentoring

Dr. F. Meijers. Kwaliteit aan zet. Op weg naar professionele mentoring Dr. F. Meijers Kwaliteit aan zet Op weg naar professionele mentoring Kwaliteit aan zet Op weg naar professionele mentoring Dr. F. Meijers Voorwoord Welk urgent maatschappelijk probleem is het best oplosbaar?

Nadere informatie

Kwaliteit in Kaart. Werkwijze en achtergronden. Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs.

Kwaliteit in Kaart. Werkwijze en achtergronden. Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs. Kwaliteit in Kaart Werkwijze en achtergronden Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs. Peter Theunis Edux onderwijsadviseurs Kwaliteit in Kaart Werkwijze en achtergronden

Nadere informatie

Jeugdzorg zonder drempels

Jeugdzorg zonder drempels Jeugdzorg zonder drempels Eindverslag van een project over de toegankelijkheid en de kwaliteit van de jeugdzorg voor allochtone cliënten Hans Bellaart en Fadua Azrar 1 Trefwoorden: Auteurs: Hans Bellaart

Nadere informatie

De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook?

De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook? De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook? Onderzoek naar de toekomstbestendigheid van het proces van totstandkoming van het onderwijscurriculum en van het huidige curriculum. Auteurs: dr. F. Joosten,

Nadere informatie