Ontwikkelingen Rondom het Noodweerartikel (art. 41 lid 1 Sr)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontwikkelingen Rondom het Noodweerartikel (art. 41 lid 1 Sr)"

Transcriptie

1 Master thesis - Nederlands recht - Accent strafrecht Ontwikkelingen Rondom het Noodweerartikel (art. 41 lid 1 Sr) In hoeverre is de, middels wetswijziging voorgestelde uitbreiding van het recht op zelfbescherming voor personen die zich in eigen woning of winkel bevinden, in de lijn van de jurisprudentie van de Hoge Raad en overige actuele ontwikkeling(en) met betrekking tot art. 41 lid 1 Sr? Universiteit van Tilburg Faculteit Rechtswetenschappen Naam : Sabine van Loon ANR : Afstudeerdatum : 31 juli 2009 om uur Eerste beoordelaar : Mevr. mr. E.E. de Feijter Tweede beoordelaar : Mevr. mr. S.B.G. Kierkels

2 Voorwoord Ter afronding van mijn studie Nederlands recht besloot ik anderhalf jaar geleden zowel het accent privaatrecht als het accent strafrecht binnen de master Nederlands recht te volgen, waarbij ik twee scripties zou schrijven. Ik heb de studie Nederlands Recht namelijk als een zeer interessante, maar ook zeer brede studie ervaren. Met het accent strafrecht wilde ik mijn kennis uitbreiden om mij goed voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Rond de jaarwisseling heb ik mij gebogen over een onderzoeksvraag met betrekking tot het onderwerp noodweer (art. 41 lid 1 Sr). Strafuitsluitingsgronden hebben mij gedurende mijn studie geboeid en met het ingediende initiatiefwetsvoorstel van Teeven en Weekers leek mij dit dan ook een mooi onderwerp om op af te studeren. Voor u ligt het uiteindelijke resultaat van een periode waarin enige strubbelingen zeker niet achterbleven maar waarin tevens hard is gewerkt, met als gevolg dat mijn scriptie op tijd is voltooid. Per 01 augustus a.s. start ik als advocaat stagiair bij De Bliek Oomen Advocaten te Tilburg waar ik per september 2009 de Beroepsopleiding Advocatuur zal volgen. Reeds twee jaar lang heb ik op genoemd kantoor drie dagen per week praktijkervaring op mogen doen. Overigens vind ik het jammer dat ik mijn onderzoek niet meer nader heb kunnen uitdiepen. Ik lever graag goede prestaties. Gelet op de tijd bleek dit helaas onmogelijk. Begeleiding was vooral gedurende de laatste weken belangrijk. Ik ben erg tevreden over de wijze waarop ik gedurende het schrijven van mijn scriptie ben begeleid. Mijn dank gaat dan ook uit naar mijn begeleidster, Ellen de Feijter. Mijn familie, vriend, vrienden en vriendinnen wil ik eveneens bedanken. Niet alleen voor de steun gedurende deze laatste periode maar voor mijn gehele studietijd. Het was een onvergetelijke tijd. 1

3 Inhoudsopgave Inleiding.5 1. De wetshistorische achtergrond van art. 41 lid 1 Sr in samenhang met eigenrichting 1.1 Inleiding Eigenrichting onder het Romeinse recht Totstandkoming van art. 41 lid 1 Sr in De invloed van Napoleon Bonaparte De Code Pénal versus het Nederlands Wetboek van Strafrecht Het verbod op eigenrichting anno Conclusie De strekking van art. 41 lid 1 Sr in het licht van relevante jurisprudentie 2.1 Inleiding Vereisten Romeinse tijd versus vereisten Nederlands Wetboek van Strafrecht De wettelijke vereisten Ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding Verdediging van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of goed Proportionaliteis- en subsidiariteitseis Andere aspecten Algemeen Culpa in causa Garantenstellung Conclusie Actuele ontwikkelingen met betrekking tot art. 41 lid 1 Sr 3.1 Inleiding Berichtgeving in media en opinies van juristen Inleiding Een zich verhardende samenleving.33 2

4 3.2.3 Verwachtingspatroon rondom de rechtvaardigingsgrond noodweer Standpunten politieke partijen Inleiding Standpunten met betrekking tot het noodweerartikel Conclusie Wetsvoorstel 4.1 Inleiding Wijziging lid Wijziging lid Specifieke doelgroep noodzakelijke en geboden erf Sommatie op grond van art. 138 Sr Een nieuw art. 62b Sv Conclusie Voldoet het wetsvoorstel aan de in hoofdstuk 2 en 3 beschreven ontwikkelingen? 5.1 Inleiding Voorgestelde wijzigingen versus jurisprudentiële ontwikkelingen Of onmiddellijk dreigende Specifieke doelgroep Huisrecht en recht op lokaalvrede& erf Bewijsvermoeden Voorgestelde wijzigingen versus actuele ontwikkelingen Behoefte aan uitbreiding Specifieke doelgroep en huisvrede- of lokaalvredebreuk Erf Omkering van de bewijslast Nieuw artikel 62b Sv Conclusie 63 3

5 6. Conclusie & Aanbevelingen..64 Conclusie 64 Aanbevelingen..70 4

6 Inleiding Rond middernacht worden bewoners opgeschrikt door een geluid beneden in hun woning, waarop zij besluiten polshoogte te nemen. Eenmaal beneden aangekomen, staan zij oog in oog met een voor hen onbekend persoon, een inbreker. Zij betrappen deze inbreker op heterdaad op grond waarvan de bewoners bevoegd zijn de inbreker (verdachte) aan te houden (art. 53 lid 1 Sv). Omdat de bewoners iets zien glinsteren in de hand van de inbreker pakt de mannelijke bewoner een honkbalknuppel en gaat achter de inbreker aan. Na een achtervolging door de tuin, waarbij de bewoner meerdere malen wordt geschopt en bedreigd, weet de bewoner de inbreker tegen te houden, nadat hij enkele keren met de honkbalknuppel tegen het lichaam van de inbreker heeft geslagen. De inbreker wordt vervolgens overgeleverd aan de politie. De mannelijke bewoner, Henk Joldersma, moet voor de rechter verschijnen. De inbreker, veelpleger Davy van der P, deed namelijk aangifte van mishandeling (art. 300 Sr) tegen Joldersma. Het voorarrest (art. 63 Sv) van deze bewoner zorgt zowel binnen de politiek als onder talloze burgers voor opschudding: het slachtoffer wordt als dader behandeld! Uiteindelijk oordeelt de rechtbank dat een beroep op de strafuitsluitingsgrond noodweer uit art. 41 lid 1 Sr gehonoreerd wordt. De bewoner heeft zich gerechtvaardigd verdedigd tegen een wederrechtelijke aanranding (het lijfelijk geweld van de inbreker) en heeft dan ook geen sanctie opgelegd gekregen. Het OM ging tegen deze uitspraak in beroep. Het hof was van mening dat Joldersma iets te ver gegaan was in zijn verdediging, maar oordeelde dat sprake was van noodweerexces, waardoor Joldersma werd ontslagen van alle rechtsvervolging. Joldersma werd gezien de feiten en omstandigheden uiteindelijk dus niet strafbaar geacht, maar had wel hinder ondervonden aan het feit dat hij als verdachte 14 dagen uiteindelijk onterecht in voorarrest had gezeten. Deze schade wenst hij thans op Van der P te verhalen. Sinds de invoering van het huidige noodweerartikel in 1886 hebben zich in de Nederlandse maatschappij verscheidene ontwikkelingen voorgedaan, waardoor men zich kan afvragen of het noodweerartikel nog wel voldoet aan deze tijd. De Nederlandse burger lijkt eerder het recht in eigen hand te nemen, waardoor gevallen van het verbod op eigenrichting vaker voorkomen. Bij verschillende incidenten van eigenrichting is de laatste jaren sprake geweest van publieke verontwaardiging over de strafrechtelijke vervolging van de persoon die als eigenrechter handelde. Daarnaast zijn er ontwikkelingen binnen de rechtspraak waarneembaar die betrekking hebben op de reikwijdte van het noodweerartikel. Mede naar aanleiding van de begincasus heeft de VVD in 2007 een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht (Sr) en het Wetboek van 5

7 Strafvordering (Sv) ter versterking van de positie van een burger die zich beroept op noodweer. De doelgroep voor deze positieversterking betreft mensen die zich in hun eigen woning of winkel bevinden. Er zou behoefte bestaan aan uitbreiding van het recht op zelfbescherming voor burgers die het slachtoffer worden van een ernstig strafbaar feit. Bovenstaande is voor mij aanleiding geweest de volgende onderzoeksvraag te formuleren: In hoeverre is de, middels wetswijziging voorgestelde uitbreiding van het recht op zelfbescherming voor personen die zich in eigen woning of winkel bevinden, in de lijn van de jurisprudentie van de Hoge Raad en overige actuele ontwikkeling(en) met betrekking tot art. 41 lid 1 Sr? Met dit onderzoek wil ik nagaan wat de precieze aanleiding is geweest voor de VVD om genoemd wetsvoorstel in te dienen. Ik zal onderzoeken welke ontwikkelingen zich met betrekking tot de reikwijdte van art. 41 lid 1 Sr hebben voorgedaan en ik zal daarbij nagaan in hoeverre de Nederlandse rechter op dit moment met het huidige noodweerartikel uit de voeten kan. De belangrijkste uitspraken van de Hoge Raad zullen daarvoor de revue passeren. Daaruit zal blijken of opvattingen omtrent (de) noodweer(vereisten) in de loop der jaren zijn gewijzigd. Het is daarbij van belang om erachter te komen welk standpunt men tegenwoordig over eigenrichting inneemt. Waar ligt de grens tussen de wettelijk toegestane zelfverdediging enerzijds en het verbod op eigenrichting anderzijds? Is er inderdaad behoefte aan uitbreiding van het noodweerartikel of berust het wetsvoorstel op onjuiste dan wel onvolledige gegevens en reikt het bestaande artikel verder dan gedacht? Kortom, wat is de aanleiding voor het wetsvoorstel en is deze aanleiding een logisch gevolg van recente jurisprudentie van de Hoge Raad en actuele ontwikkelingen? Om tot een antwoord te komen op mijn onderzoeksvraag zal ik in hoofdstuk 1 ingaan op het in beginsel verbod op eigenrichting, waarmee de rechtvaardigingsgrond noodweer nauw samenhangt. Daarnaast komt de wetshistorische achtergrond van art. 41 lid 1 Sr aan bod. Door op de wetshistorie in te gaan, wordt kennis opgedaan over de achtergrond en de beweegredenen van de wetgever uit de 19 e eeuw die ertoe hebben geleid het artikel in 1886 met de daarbij gekozen bewoordingen in het Nederlandse Wetboek van Strafrecht op te nemen. In hoofdstuk 2 zal ik vervolgens ingaan op de strekking van de rechtvaardigingsgrond noodweer, één van de twee wettelijke uitzonderingen op eigenrichting. Om de huidige reikwijdte van art. 41 lid 1 Sr op basis van de jurisprudentie van art. 41 lid 1 Sr te bepalen, zal ik ingaan op de wettelijke vereisten en op de wijze waarop de Nederlandse rechter recent in noodweerzaken heeft geoordeeld. Ontwikkelingen binnen de rechtspraak van de afgelopen 6

8 decennia komen daarbij aan bod. Daarna wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op actuele ontwikkelingen ten aanzien van noodweer ten einde vast te stellen wat er speelt rondom art. 41 lid 1 Sr en of er sprake is van een lacune in het noodweerartikel. In hoofdstuk 4 zal ik het wetsvoorstel bespreken dat door de VVD is ingediend. In hoofdstuk 5 onderzoek ik of dit wetsvoorstel voldoet aan de ontwikkelingen zoals die in de hoofdstukken 2 en 3 zijn beschreven. In hoofdstuk 6 volgt de conclusie en zal ik afsluiten met enkele aanbevelingen. 7

9 1. De wetshistorische achtergrond van artikel 41 lid 1 Wetboek van Strafrecht in samenhang met eigenrichting 1.1 Inleiding De rechtvaardigingsgrond noodweer stamt uit het oude, natuurlijke recht der zelfhandhaving en wordt beschouwd al een restant van de wettige eigenrichting. Het begrip eigenrichting betekent het recht in eigen handen nemen waardoor men dus door voor eigen rechter speelt. Dit is verboden. Voordat ik de wetshistorie van art. 41 lid 1 Sr behandel, zal ik dan ook ingaan op het oude eigenrichting ten tijde van de Romeinen. Noodweer is in 1886 als uitzondering op het verbod op eigenrichting in het Wetboek van Strafrecht opgenomen. Aan de hand van bestudering van de wetshistorie zal een beeld worden geschetst van de toenmalige beweegredenen van de wetgever om het artikel betreffende noodweer, met de daarbij gekozen bewoordingen, op te nemen. Uiteraard zullen daarbij de plaats van het artikel in het wetboek en de omstandigheden en opvattingen van die tijd in ogenschouw worden genomen. Hierna zal ik ingaan op het verbod van eigenrichting anno Eigenrichting onder het Romeinse recht Eigenrichting is evenals de rechtvaardigingsgrond noodweer niet iets van de laatste jaren, juist niet. Eigenrichting bestond namelijk al in de tijd van de Romeinen. Om dit te verduidelijken zal ik een korte casus beschrijven die in de Digesten 1 (D.), een deel van een grote collectie Romeins recht, de Corpus Iuris Civilis, staat beschreven. Deze casus is tevens door Jansen 2 in een artikel aangehaald. Rond middernacht in Rome deed zich een vechtpartij voor tussen de waard van een herberg en een voorbijganger. De voorbijganger had namelijk een lampje weggenomen van een toonbank. De waard greep de voorbijganger vast waarop de voorbijganger met een zweep begon te slaan, waaraan een scherpe punt zat. De waard liet zich niet kennen en sloeg de vreemdeling een oog uit. De waard ging voor advies naar een jurist. De jurist zei dat de waard, gesteld dat hij het oog niet opzettelijk had uitgeslagen, niet geacht kon worden onrechtmatig schade te hebben toegebracht; dat de schuld lag bij degene die als eerste met de zweep had geslagen; maar dat het, als hij niet eerst door hem was geslagen, begonnen was met vechten toen hij probeerde hem het lampje af te nemen, geacht moet worden te zijn 1 D. 9, 2, 52, 1. 2 Jansen 2004, p

10 geschied door de schuld van de waard. 3 Uit dit advies blijkt dat de waard in dit geval het recht in eigen hand mocht nemen, omdat de vreemdeling als eerste sloeg. De grondslag van de gedachte dat men geweld tegen geweld mag keren, kan worden gevonden in verschillende Romeinsrechtelijke teksten. Volgens de Digesten 4 werd de grondslag gevonden in het natuurrecht, het ius naturae, volgens de Digesten het recht dat de natuur aan alle wezens heeft bijgebracht. In de Romeinse tijd heeft het recht op zelfverdediging ook erkenning gevonden in het ius gentium, het recht dat alle volkeren van de mensheid toepassen. De grondslag voor eigenrichting en daardoor impliciet voor noodweer werd aldus gevonden in het natuurrecht en in het volkerenrecht. Een meer kritische benadering van de grenzen van eigenrichting ontstond pas medio de 19 e eeuw met het ontwikkelen van een centraal georganiseerde rechtsstaat. Sindsdien is genoemde grondslag wettelijk vastgelegd, waardoor het daaruit voortvloeiende recht op zelfverdediging aan bepaalde voorwaarden werd gebonden. Een absoluut verbod op eigenrichting zou een gat slaan in de rechtshandhaving als de overheid niet in staat zou zijn tegen elk onrecht op te treden. De strafwetgever introduceerde dan ook een aantal wettelijke rechten en plichten voor burgers, zoals het recht om iemand bij heterdaad aan te houden (art. 53 Sv) en daarbij bepaalde voorwerpen in beslag te nemen ( art. 95 Sv) en de plicht om aangifte te doen van bepaalde ernstige misdrijven (art. 160 Sv). 5 Daarnaast introduceerde de wetgever rechtvaardigingsgronden, waaronder noodweer. 1.3 Totstandkoming van art. 41 lid 1 Sr De invloed van Napoleon Bonaparte Toen Napoleon aan de macht kwam, ontstond er centrale wetgeving in Nederland. In 1804 werd het oorspronkelijke ontwerp voor het eerste Nederlandse Wetboek van Strafrecht, het Lijfstraffelijk Wetboek voltooid en in 1809 als Crimineel Wetboek voor het Koninkrijk Holland ingevoerd. In dit wetboek werd een noodweerregeling geplaatst onder de titel over doodslag of manslag, wat betekende dat alleen bij delicten uit die titel een beroep kon worden gedaan op noodweer. Het Crimineel Wetboek hield echter niet lang stand. De politieke ontwikkelingen leidden er toe dat keizer Napoleon zijn broer, Lodewijk, Koning van Holland, in 1810 van zijn troon vervallen verklaart. Het Koninkrijk Holland wordt vervolgens bij decreet van 9 juli 3 Jansen 2004, p D. 43, 16, 1, 27 5 SMVP & Buruma 2007, p

11 1810 bij Frankrijk ingelijfd. 6 Bij latere decreten wordt een aantal Franse wetten hier ingevoerd, waaronder de Code Pénal en de Code d instruction criminelle. Deze wetboeken kregen in Frankrijk kracht van wet met ingang van 1 januari en golden vervolgens ook binnen het Koninkrijk Holland. Na de val van Napoleon in 1813 bleven de Franse wetboeken en rechtsinstellingen van kracht tot 1 oktober 1838, zij het vertaald naar het Nederlands. De Code Pénal werd pas in september 1886 door het Nederlands Wetboek van Strafrecht vervangen. 8 Van 1811 tot 1886 gold hier te lande zodoende een Nederlandse versie van de Franse Code Pénal van De Code Pénal versus het Nederlands Wetboek van Strafrecht 1886 Plaats van noodweer in het wetboek Over de plaats van noodweer in het rechtssysteem zijn in de loop van de geschiedenis sterk wisselende opvattingen gehuldigd. 9 De Code Pénal bevatte twee bepalingen ten aanzien van noodweer (art. 328 en 329 C.P.) welke op een aantal punten verschillen met de noodweerbepaling uit het Nederlands Wetboek van Strafrecht Uit art. 328 en 329 C.P. volgt: Dat er noch misdaad noch wanbedrijf is, wanneer de begane nederlaag, of de toegebrachte kwetsuren of slagen of stoten, door de werkelijke nooddwang van zelfverdediging of verdediging van een ander bevolen werd. (art. 328) Onder de gevallen van werkelijke nooddwang van verdediging zijn de twee volgende begrepen: 1. indien de nederlaag begaan, de kwetsuren, slagen of stoten toegebracht zijn met, bij de nacht, de beklimming of inbreking van omschuttingen, muren of deuren van een bewoond huis, of bewoond gedeelte van een huis, of van zijn toebehoren, af te weren. 2. indien de zaak voorvalt, in zich te verweren tegen daders van gewelddadige diefstal of plundering. 10 (art. 329) Deze bepalingen uit de Code Pénal werden ondergebracht onder een aparte paragraaf, genoemd nederlagen, kwetsuren en slagen en stooten, niet als misdaden of wanbedrijven 6 Vrugt 1982, p Idem Van Hamel 1927, p Deinse 1860, p

12 aangemerkt. Gelet op de inhoud van deze twee bepalingen erkende de Code Pénal dus slechts noodweer bij een aanranding van lijf of leven en bij aanranding van eigendom alleen in die gevallen zoals in art. 329 C.P. was omschreven. Het hing dus af van het gepleegde strafbaar feit of er een beroep op noodweer gedaan kon worden. In Nederland veranderden eind 19 e eeuw, in navolging van onder andere Duitsland, de opvattingen over het karakter van noodweer. Het werd doelmatiger geacht noodweer in het algemeen deel van het Wetboek van Strafrecht te regelen en niet in een aparte paragraaf. Ten grondslag aan deze wijziging lagen mede de opvattingen van Deinse die van mening was dat het regt van zelfverdediging in iedere welgeordende maatschappij gewettigd moest worden. 11 Het diende algemeen te zijn, maar met het oog op het natuurrecht mocht het niet zo uitgebreid zijn dat het aanleiding zou kunnen geven voor misbruik. Volgens Deinse diende de wetgever dan ook grenzen te bepalen aan de hand van nauwkeurige voorschriften zodat duidelijk zou zijn in welke gevallen een beroep kon worden gedaan op noodweer en wat de reikwijdte zou zijn. 12 Het gevolg van de wijziging was dat niet meer alleen in bepaalde gevallen een beroep op de rechtvaardigingsgrond kan worden gedaan waardoor de reikwijdte van de strafuitsluitingsgrond werd verruimd. De generalisering van noodweer zorgde er voor dat in het Nederlands Wetboek van Strafrecht 1886 een nieuw algemeen noodweerartikel werd opgenomen. Uit de notulen met betrekking tot de totstandkoming van de tekst blijkt dat de voorzitter van de Commissie De Wal over noodweer het volgende in de wet wilde lezen [ ] Geene daad is strafbaar, wanneer zij gepleegd werd binnen de grenzen van noodweer. Noodweer is de noodzakelijke verdediging van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of goed tegen oogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding. 13 Het feit wordt in dat geval niet wederrechtelijk geacht, waardoor de dader geen straf opgelegd zal krijgen. 14 Bij de overige commissieleden bestond nog enige twijfel over de woordkeus en over het onderlinge verband tussen de zinsneden, maar desondanks aanvaardden zij de definitie over noodweer met algemene stemmen in de geest zoals de voorzitter dat wenste. 15 De huidige wettekst is vastgesteld bij Wet van 3 maart 1881, Stb. 35 en in werking getreden op 1 september Deinse 1860, p Idem. 13 Notulen I 1870/76, , p Loke en Simons hadden een tegenovergestelde zienswijze. Loke was van mening dat noodweer ging over toerekenbaarheid van het feit aan de dader, waardoor de dader niet strafbaar zou zijn. Simons stelde zich op het standpunt dat de dader in een noodweersituatie niet onrechtmatig handelt, waardoor het feit niet strafbaar was. Deze laatste zienswijze is thans de heersende opvatting onder strafrechtjuristen. 15 Notulen I 1870/76, , p

13 'Niet strafbaar is hij, die een feit pleegt, geboden door de noodzakelijke verdediging van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of goed tegen ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding.' Noodweer tegen dieren In de Commissie de Wal is nog ter sprake gekomen of noodweer tegen dieren mogelijk zou moeten zijn. De Commissie was hierover verdeeld. Uit de gegeven voorbeelden in de MvT lijkt het aannemelijk dat de wetgever alleen aan aanrandingen door mensen heeft gedacht, want de voorbeelden hebben slechts betrekking op mensen. 16 In hoofdstuk 3 kom ik hier kort op terug. Opname goed in art. 41 lid 1 Sr Een ander punt van discussie betrof het volgende. In het noodweerartikel zou naast lijf en eerbaarheid ook goed worden opgenomen. Dit is een belangrijk verschil met de Code Pénal, omdat daarin slechts noodweer bij een aanranding van lijf en leven werd erkend. Bij aanranding van eigendom was in speciale gevallen art. 329 C.P. (optreden tegen nachtelijke indringers) van toepassing. Bijgevolg werden de twee speciale artikelen uit de Code Pénal met betrekking tot noodweer, artt. 328 en 329, door het nieuwe artikel vervangen. Deze excepties waren immers onnodig geworden, omdat die gevallen nu onder het algemene noodweerartikel zouden vallen. De Tweede Kamer vreesde dat de reikwijdte van noodweer door de toevoeging van goed veel te ver zou gaan. 17 Volgens de voorgestelde redactie zou iemand die de dief van zijn horloge of wandelstok die hij anders niet kan verdedigen, neerschiet, niet gestraft worden. Er waren twee redenen die ertoe hebben geleid goed toch op te nemen. Ten eerste zou het onvoldoende zijn om goed niet in de bepaling op te nemen omwille van uitsluiting van de gevreesde ruime opvatting. Ook bij aanranding van een persoon kan immers buitenproportioneel worden gehandeld. Ten tweede zouden dieven verzekerd zijn van hun buit als noodweer niet strekt tot bescherming van een goed. Desondanks bleef de vrees aanwezig dat opname van goed een wanverhouding tussen het doel en het middel zou veroorzaken. Een voorbeeld wat daarbij wordt aangehaald is dat van een jongen die appels steelt en straffeloos wordt doodgeschoten door de eigenaar van de appels. De minister heeft daarop aan de Commissie het criterium geboden door de 16 Smidt 1891, p. 407 e.v. 17 Idem, p

14 noodzakelijke verdediging doen toekomen, waardoor de wanverhouding werd weggenomen. Niet alleen de verdediging zelf maar ook de wijze waarop men zich verdedigt kon daardoor immers worden getoetst. De opname van de term goed heeft er verder toe geleid dat de wetgever koos voor de term aanranding in plaats van aanval. Bij verdediging van eigen of eens anders lijf zal de aanranding vrijwel steeds een aanval zijn. Het stelen van een goed zal echter geen aanval zijn op het goed, maar kan wel een aanranding zijn. 18 Taak rechter Interessant is nog dat menigeen zich afvroeg of niet met een veel globaler omschrijving van de strafuitsluitingsgrond kon worden volstaan, zoals: niemand is strafbaar wegens een feit waartoe hij door noodweer gedrongen is. Uiteindelijk kon men echter met de voorgestelde bepaling goed leven omdat in elk geval de vraag of er noodweer is geheel aan het gezond verstand en het oordeel des regters moet worden overgelaten. Zo wordt een overeenkomst met overmacht zichtbaar. 19 In tegenstelling tot het artikel met betrekking tot overmacht stelt de wettekst echter wel beperkingen aan noodweer. De invulling van criteria wordt daarbij aan de rechter overgelaten. Gedetailleerde verfijnde regelgeving doet namelijk afbreuk aan inzichtelijkheid en daarmee aan de algemene duidelijkheid. Daarnaast dienen ook toekomstige ontwikkelingen onder het artikel kunnen worden geschaard. Met de wetgever ben ik dan ook van mening dat regels met betrekking tot bijzondere omstandigheden niet nodig zijn, omdat noodweersituaties dermate casuïstisch zijn dat de invulling van noodweer aan de rechter dient te worden overgelaten. De vraag welke verdediging in concreto noodzakelijk is, was volgens de minister slechts door de rechter te beantwoorden. Deze beoordelingsvrijheid heeft als voordeel dat daardoor de rechtvaardigingsgrond noodweer met de toestand van de algemene beschaving, met de wisselende verhouding van individualistische en sociale opvattingen in overeenstemming kan blijven. 20 De noodweerbevoegdheid is wel begrensd. Noodweer kan namelijk nooit verder reiken dan de grenzen der noodzakelijke verdediging. Wat betreft de invulling van bepaalde criteria ligt er zodoende een (rechtsvormende) taak voor de rechter. 18 Van Bemmelen e.a. 2003, p De Hullu 2003, p Van Hamel e.a. 1927, p

15 1.4 Het verbod op eigenrichting anno 2009 In de huidige tijd is eigenrichting regelmatig onderwerp van discussie. In de media wordt veelvuldig aandacht besteed aan gebeurtenissen die samenhangen met het in Nederland verbod op eigenrichting. 21 Reeds in de inleiding staat dat men onder eigenrichting kortweg verstaat het recht in eigen hand nemen. Politiepsycholoog Denkers definieert het begrip als ieder spontaan en relatief onmiddellijk optreden van particuliere burgers, buiten politie en justitie om, tegen verdachten/daders van een strafbaar feit waarvan zij direct slachtoffer of als omstander direct getuige zijn. 22 In Nederland is bij uitsluiting het openbaar ministerie (OM) de instantie die bevoegd is tot de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, zie hiervoor art. 124 Wet op de Rechterlijke Organisatie (Wet RO). Ook de politie, onder gezag en verantwoordelijkheid van een officier van justitie die bij het OM werkzaam is (art. 13 Politiewet) kan op basis van art. 2 Politiewet de rechtsorde handhaven. Handhaving van het strafrecht is dan ook geen taak voor burgers, maar slechts voor het OM en de politie. Eigenrichting komt voor de burger pas in beeld als de staat en zijn organen niet bij machte zijn bescherming te bieden, terwijl aan die bescherming een onmiddellijke, dringende behoefte bestaat. 23 Publieke verontwaardiging over gevallen van eigenrichting leidt in sommige gevallen tot openlijke steun voor personen die het recht in eigen hand hebben genomen. Zo is er steun betuigd aan de Tilburgse juwelier die in 2002 een overvaller dood schoot. Een zaak waarin juist geen steun werd betuigd voor de eigenrechter betreft een geval uit 2003 waarbij supermarktmedewerkers een vrouw, die zij verdachten van diefstal, zodanig mishandelden dat zij aan haar verwondingen overleed. 24 In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op dergelijke gevallen van eigenrichting. In de literatuur bestaan verschillende opvattingen over eigenrichting. Zo is Van Leer van mening dat eigenrichting in beginsel niet verboden is, omdat degene die zijn recht beschermt volgens hem ook het recht verdedigt. 25 Enkele auteurs 26 hanteren een andere zienswijze dan van Van Leer. Zij verdedigen meestal de opvatting dat een burger eerst de weg van het recht dient te volgen en pas indien deze weg geen oplossing op dat moment biedt, bij wijze van uitzondering eigenrichting kan zijn toegestaan. Rutten bijvoorbeeld kiest 21 Overigens niet geheel verboden, want er bestaan twee uitzonderingen, namelijk aanhouding bij ontdekking op heterdaad (art. 53 lid 1 Sv), ook wel het burgerarrest genoemd en noodweer (art. 41 lid 1 Sr). 22 F. Denkers 1985, p Van Wifferen 2003, p Haas e.a. 2007, p Van Leer 1909, p. 57 en Rutten 1961, p. 12 en 15, Schut 1983, p

16 in beginsel voor een algeheel verbod van eigenrichting, maar waarschuwt voor een te strikte naleving daarvan, omdat een volmaakt rechtsstelsel en een volmaakte staatsinstelling niet bestaan. 27 Ik deel deze opvatting. Staatshulp kan niet op elke mogelijke plaats, binnen zeer korte tijd worden gegarandeerd. Buruma 28 gaat nog iets verder dan Rutten. Buruma is van mening dat mensen zo nu en dan voor zichzelf en voor elkaar moeten kunnen opkomen en niet altijd moeten afwachten tot de politie komt. Of het gevaar van eigenrichting dan snel dreigt, hangt volgens hem af van de fundamentele vraag of men noodweer beschouwt als een natuurlijk fundamenteel verdedigingsrecht of juist als een noodzakelijk kwaad. 29 noodweerbevoegdheid berust namelijk op deze dubbele grondslag. 30 Legt men de nadruk op het fundamentele karakter, dan zal eerder worden aanvaard dat een rechthebbende zijn recht gaat halen. Deze benadering komt men in de literatuur nauwelijks tegen ondanks het feit dat deze benadering in een samenleving waarin mensen hun eigen conflicten trachten op te lossen volgens Buruma niet onlogisch is. Aan de ene kant zal deze grondslag een toename van geweld als gevolg hebben. Burgers dienen zich volgens Buruma niet zodanig afhankelijk van de overheid op te stellen dat anderen hun rechten onvoldoende respecteren. Aan de andere kant is het sociale verschijnsel dat een te afwachtende houding juist meer gewelddadigheden van gewelddadige mensen in de samenleving uitlokt bekend. 31 Indien de andere grondslag wordt gevolgd dient men in beginsel te trachten de noodweersituatie te vermijden. Volgens Buruma bestaat anders het gevaar dat er een maatschappelijke verharding optreedt en er dus meer wordt overgegaan op eigenrichting. Een balans tussen beide grondslagen lijkt mij het meest gepast. Met Buruma ben ik van mening dat het fundamentele karakter politiek theoretisch past in een samenleving waarin overheidsoptreden werkelijk ultimum remedium is, ofwel uit principe of omdat de overheid niet overal op tijd kan zijn. 32 Hierbij dient wel de kanttekening te worden gemaakt dat dit er niet toe mag leiden dat men de overheid niet meer waarschuwt of niet op de politie wacht wanneer dat wel mogelijk is. Immers, wanneer het normaal wordt geacht eigen conflicten op te lossen, kan dit een toename van geweld tot gevolg hebben. Aan de andere kant is een te afwachtende blik ook niet gewenst, omdat ook daardoor het geweld zal toenemen. Men mag in bepaalde situaties best voor zichzelf opkomen. Noodweer als noodzakelijk kwaad gaat mijns inziens dan ook te ver. Een combinatie van beide heeft zodoende mijn voorkeur. 27 Rutten 1961, p Hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht Radboud Universiteit Nijmegen. 29 Hoge Raad 28 maart 2006, NJ 2006, 509, m.nt. Buruma. 30 De Hullu 2003, p. 313 en Machielse 1986, p Anderson 2000, p Hoge Raad 28 maart 2006, NJ 2006, 509, m.nt. Buruma. De 15

17 Zowel in de maatschappij als in de literatuur leeft aldus het onderwerp eigenrichting. Een absoluut verbod wordt niet realistisch geacht en volgens sommigen dienen het nemen van eigen initiatief en het opkomen voor anderen in de huidige tijd zelfs te worden toegejuicht. Het lijkt er in mijn ogen op dat men een stukje eigenrichting in de huidige Nederlandse maatschappij accepteert. 1.5 Conclusie De grondslag voor eigenrichting en daarmee ook het recht op zelfverdediging, wat uit art. 41 lid 1 Sr voortvloeit, werd gevonden in het natuurrecht en in het recht dat alle volkeren van de mensheid toepassen. De komst van de centraal georganiseerde rechtsstaat zorgde ervoor dat noodweerregelingen in wetboeken werden opgenomen. Voor de geschiedenis van het noodweerartikel in Nederland is vooral de ontwikkeling gedurende de 19 e eeuw van belang. Onder invloed van Napoleon was de Code Pénal in Nederland van toepassing. Toen in 1886 een Nederlands Wetboek van Strafrecht werd ingevoerd, toonde deze op meerdere punten verschillen ten opzichte van de Code Pénal. De bepalingen uit de Code Pénal met betrekking tot noodweer werden niet overgenomen. Op grond van het nieuwe algemene noodweerartikel zou namelijk elk, op zich zelf strafbaar feit straffeloos worden indien het gepleegd zou worden in een noodweersituatie. Over de opname van het criterium goed werd enige discussie gevoerd, maar ook dit criterium is uiteindelijk opgenomen in het artikel. De rechter had de taak de criteria in te vullen wat als voordeel had dat de strafuitsluitingsgrond noodweer met de toestand van de algemene beschaving, de bijzondere omstandigheden van het geval en met de wisselende houding van individualistische en sociale opvattingen in overeenstemming kon blijven. Thans leeft het onderwerp eigenrichting sterk binnen de Nederlandse maatschappij en de literatuur. Burgers nemen vaker het recht in eigen hand. Aan de hand van voorbeelden van eigenrichting is gebleken dat publieke verontwaardiging kan leiden tot openlijke steun voor de eigenrechter. Buruma stelt zich op het standpunt dat mensen zo nu en dan voor zichzelf en voor elkaar moeten kunnen opkomen en niet altijd dienen te wachten op de politie. Mijn voorkeur gaat uit naar een balans tussen noodweer als natuurlijk fundamenteel verdedigingsrecht en noodweer als een noodzakelijk kwaad, omdat het risico op geweldstoename dan het kleinst is. Het lijkt erop dat men een stukje eigenrichting tegenwoordig accepteert. 16

18 2. De strekking van art. 41 lid 1 Sr in het licht van relevante jurisprudentie 2.1. Inleiding Wanneer iemand een beroep doet op art. 41 lid 1 Sr, kijkt men uiteraard of de wettelijke eisen kunnen worden ingevuld. Daarmee zijn we er echter nog niet. Verscheidene andere aspecten, zoals culpa in causa en Garantenstellung, spelen ook een rol bij de vraag of een beroep op noodweer succesvol kan zijn. In dit hoofdstuk zullen de vereisten nader worden bekeken, waarbij de reikwijdte van art. 41 lid 1 Sr aan de hand van de wettekst en recente jurisprudentie van de Hoge Raad zal worden onderzocht en weergegeven. 2.2 Vereisten Romeinse tijd versus Nederlands Wetboek van Strafrecht 1886 Om een beroep op noodweer in de Romeinse tijd te doen slagen, diende er aan een drietal vereisten te worden voldaan. Ten eerste was het motief van de dader van belang. Zijn doel moest namelijk gericht zijn op verdediging, niet op wraak. Dit eerste vereiste staat ook wel bekend als circa causam. Hierachter gaat eveneens een noodzakelijkheidseis schuil: er moest sprake zijn van een defensio necessaria. Deze eis lijkt veel op onze huidige eis van subsidiariteit. 33 Verdediging werd en wordt namelijk niet noodzakelijk geacht als er zinvolle alternatieven bestonden. Zo valt in veel situaties te denken aan het alternatief de politie te bellen of op een andere manier hulp te zoeken. 34 Uit de noodzakelijkheidseis vloeide naar algemene opvatting voort dat het was toegestaan zichzelf, eventueel met geweld, te verdedigen. Niet werd gesteld dat iemand zich alleen maar adequaat kon verdedigen door te vluchten. De tendens was evenwel, mede door de invloed van de christelijke denkbeelden, dat de aangerande in beginsel moest vluchten waar dat mogelijk was. 35 Thans bestaat er discussie over het vluchtvereiste. Naast het motief van de dader was het tijdstip waarop de verdediging plaatsvond, het circa tempus, van belang. De verdediging moest namelijk gericht zijn tegen een 33 Hierover bestaan verschillende visies. Een deel van de auteurs geeft aan het geboden zijn van het feit een zelfstandige inhoud, anderen achten het voldoende als de verdediging op noodzakelijkheid wordt getoetst, bijvoorbeeld Remmelink. De Hullu spreekt van een dubbele noodzakelijkheidseis. De verdediging dient zijns inziens noodzakelijk te zijn geweest en het in deze verdediging gepleegde strafbare feit moet daartoe geboden zijn. De Hullu 2003, p De Hullu 2003, p Rb. Rotterdam 10 november 1964, NJ 1966, 120; HR 28 januari 1988, NJ 1988, 819; HR 25 juni 1985, NJ 1986, 75 (ro 5.1). 17

19 ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding. Dit tweede vereiste is ook in het huidige artikel 41 Sr opgenomen. Verder in dit hoofdstuk zal uitvoerig op de huidige vereisten worden ingegaan. Tot slot ging het om de wijze waarop iemand zich heeft verdedigd, het circa modum. Hierbij gaat het erom de grenzen van een redelijk verweer niet te overschrijden anders kom je uit bij noodweerexces, het huidige art. 41 lid 2 Sr. Men mocht zich niet met een velen malen zwaarder middel verdedigen dan de aanvaller. Degene die zich verdedigde moest zich in evenredigheid hebben verweerd. Dit vereiste lijkt op onze eis van proportionaliteit. De verdediging dient namelijk geboden te zijn. Het gaat om de keuze van de verdedigingswijze en de intensiteit ervan. Zo wordt van een professionele schutter verlangd dat deze niet op vitale lichaamsdelen schiet. De omstandigheden van het geval zijn hierbij bepalend. De ernst van de aanranding en de aanwezige middelen zijn van belang voor de proportionaliteitstoets. 2.3 De wettelijke vereisten Ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding Aanranding De eerste eis die de wettekst stelt, is dat sprake moet zijn van een ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding. Maar wat voor gedrag valt onder aanranding? Reeds in hoofdstuk 1 is ingegaan op de keuze voor de term aanranding. De term aanval was niet mogelijk, omdat het stelen van een goed geen aanval zal zijn op het goed, maar mogelijk wel een aanranding. Aanranding gaat uit van een van de mens uitgaande activiteit. 36 Rechtsnormen richten zich immers niet tot dieren. Een dier kan daarbij wel als instrument worden gebruikt (aanhitsen, loslaten) door mensen. Noodweer tegen dieren wordt in het algemeen onmogelijk en niet wenselijk geacht. 37 Niet slechts een feitelijke aantasting maar ook een onmiddellijk dreigend gevaar voor een feitelijke aantasting kan een aanranding opleveren. In het Asbak-arrest werd iemand vervolgd voor mishandeling doordat hij een ander met een asbak in het gezicht en op het hoofd had geslagen. Het beroep op noodweer(exces) had het Hof eerder verworpen, aangezien uit niets was gebleken dat verdachte was aangerand. De Hoge Raad 38 bepaalde echter dat onder aanranding niet slechts gedragingen welke kunnen worden beschouwd als een feitelijke aantasting van eigen of een anders lijf, eerbaarheid of goed, maar ook 36 Machielse, (Wetboek van Strafrecht III), aant Zie hoofdstuk HR 2 februari 1965, NJ 1965, 262, m.nt. WP. 18

20 gedragingen welke een onmiddellijk dreigend gevaar voor zodanige aantasting opleveren dienen te worden begrepen. Verdachte had zich zodoende wel verdedigd tegen een aanranding. Van belang is dat enkel vrees (welke denkbeeldig kan zijn) voor een wederrechtelijke aanranding onvoldoende is. 39 De toevoeging van de Hoge Raad week enigszins af van de conclusie van de A-G s' Jacob die de aanranding wilde beperken tot alleen de daadwerkelijke aantasting. In de MvT daarentegen wordt uitdrukkelijk gesproken van 'onmiddellijk gevaar' voor eigen of eens anders lijf. 40 Ik sluit mij aan bij de opmerking van Machielse dat deze beperkte uitleg irrationeel zou zijn, omdat wanneer gewacht zou moeten worden totdat er geweld gepleegd wordt, het in vele gevallen te laat zou zijn voor verdediging. 41 Zoals reeds aangegeven wordt de aanranding over het algemeen gekwalificeerd als een strafbaar feit, maar daarop bestaan uitzonderingen. Machielse 42 noemt de niet strafbare poging tot eenvoudige mishandeling (art. 300 lid 5 Sr) en de onrechtmatige daad van culpoze zaaksbeschadiging of culpoze gevaarzetting voor zaken. Op 11 juni 2002 heeft de Hoge Raad beslist in het zogenaamde Man in bus-arrest 43. Twee jongens kwamen naast een man zitten in een bus. Zij gooiden friet uit het dakraam, waarop de man de jongens aansprak door te vragen of ze dat normaal vonden en of ze dat thuis ook deden. Eén van de jongens zei tegen de man dat ze hem in elkaar zouden slaan, zodra ze op het station zouden zijn. Deze bedreiging werd nog enkele malen herhaald. Eén van de jongens kwam op een gegeven moment voor de man staan en stootte opzettelijk tegen de man aan. De man voelde zich nu bedreigd, omdat hij dacht dat ze hun bedreigingen waar zouden maken en gaf de jongen uit reactie een klap in het gezicht. Het Hof oordeelde in lijn met het Vrees-arrest, waarin werd bepaald dat de enkele vrees om te worden aangerand door iemand die een dreigende houding aanneemt, welke vrees zelfs denkbeeldig kan zijn daar een dreigende houding bij een bedreiging kan blijven, nooit tot rechtvaardiging kan strekken van het alvast zelf tot de aanval overgaan en het daarbij begaan van een strafbaar feit. 44 De Hoge Raad casseerde omdat de motivering van de verwerping van het beroep op art. 41 lid 1 Sr niet zonder meer begrijpelijk was. 45 Buruma geeft in zijn noot de visie van de 39 HR 08 februari 1932, NJ 1932, 617 (Vreesarrest). 40 Smidt 1891, p Machielse, (Wetboek van StrafrechtIII), aant Machielse 1986, p HR 11 juni 2002, NJ 2002, HR 8 februari 1932, NJ 1932, 617. Een ander voorbeeld betreft HR 26 februari 1985, NJ 1985, Buruma 2003, p

Immateriële schadevergoeding:

Immateriële schadevergoeding: Immateriële schadevergoeding: aansprakelijkheid jegens indirecte slachtoffers Corry Enting Masterscriptie in het kader van de opleiding Nederlands Recht Open Universiteit Nederland Corry Enting Studentnummer:

Nadere informatie

Recht doen aan slachtoffers

Recht doen aan slachtoffers Recht doen aan slachtoffers Datum 22 februari 2013 Status Definitief DEFINITIEF Recht doen aan slachtoffers 22 februari 2013 Colofon Afzendgegevens Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing Directie

Nadere informatie

GEEN STREEPJES OP DE MUUR

GEEN STREEPJES OP DE MUUR Leonie van der Grinten GEEN STREEPJES OP DE MUUR Een onderzoek naar de wenselijkheid van de initiatieven van de RSJ en het Forum Levenslang met betrekking tot de bezwaren omtrent de levenslange gevangenisstraf

Nadere informatie

HET MOTIEF ALS MOTIVERING?

HET MOTIEF ALS MOTIVERING? HET MOTIEF ALS MOTIVERING? Een onderzoek naar de rol van de motieftheorie in de jurisprudentie van de Hoge Raad en de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State bij de beoordeling van de bovengrens

Nadere informatie

Cultuur als verweer a

Cultuur als verweer a Cultuur als verweer a Cultuur als verweer Een grondslagentheoretische studie naar de ruimte en grenzen van culturele diversiteit in enige leerstukken van materieel strafrecht J.M. ten Voorde ISBN: 978-90-5850-289-6

Nadere informatie

De werkgeversaansprakelijkheid:

De werkgeversaansprakelijkheid: De werkgeversaansprakelijkheid: Het einde van een rechtsontwikkeling? Afstudeerscriptie HBO-rechten In opdracht van Smits Advocatuur Roxanne van Zon s-hertogenbosch 27 mei 2013 De werkgeversaansprakelijkheid:

Nadere informatie

Scriptie. De betekenis van de rechtsontwikkelingen op Europees niveau voor Nederlandse nabestaanden en naasten

Scriptie. De betekenis van de rechtsontwikkelingen op Europees niveau voor Nederlandse nabestaanden en naasten Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Scriptie De vergoeding van immateriële schade die gelegen is in het letsel of verlies van een dierbare naaste vanuit nationaal, rechtsvergelijkend

Nadere informatie

Mr. M.A.R. Schuckink Kool, M.F. van Hulst, C.J.M. van den Brûle, J.M.G. Hulsman, advokaten bij de Hoge Raad der Nederlanden

Mr. M.A.R. Schuckink Kool, M.F. van Hulst, C.J.M. van den Brûle, J.M.G. Hulsman, advokaten bij de Hoge Raad der Nederlanden Mr. M.A.R. Schuckink Kool, M.F. van Hulst, C.J.M. van den Brûle, J.M.G. Hulsman, advokaten bij de Hoge Raad der Nederlanden HOGE RAAD DER NEDERLANDEN Rolnr. 10/ 05147 De dato: 21-7-2011 BORGERSBRIEF Inzake:

Nadere informatie

Strafrecht met mate N. Jörg & C. Kelk, (Uitgeverij Kluwer B.V., 2001)

Strafrecht met mate N. Jörg & C. Kelk, (Uitgeverij Kluwer B.V., 2001) Strafrecht met mate N. Jörg & C. Kelk, (Uitgeverij Kluwer B.V., 2001) Samenvatting door A.M.I. Verbakel Hoofdstuk 1. Karakter en plaats van het strafrecht. 1. Mensen straffen elkaar. Materieel strafrecht:

Nadere informatie

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding?

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? Een benadeelde kan ten gevolge van het door hem opgelopen letsel gedurende een groot gedeelte van zijn leven noodgedwongen op

Nadere informatie

Inzicht in de berekening van de schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag

Inzicht in de berekening van de schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag Inzicht in de berekening van de schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag Een praktijkgericht juridisch onderzoek naar de ontwikkelingen in de berekening van de schadevergoeding ex art. 7:681 BW

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van schade door letsel en overlijden te verruimen MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

Nadere informatie

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding?

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? 2 Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? I. Laseur Ivo Laseur is advocaat bij Sap Letselschade Advocaten. Een benadeelde kan ten gevolge van het door hem opgelopen letsel

Nadere informatie

OR: HOW I LEARNED TO STOP WORRYING AND LOVE DNA

OR: HOW I LEARNED TO STOP WORRYING AND LOVE DNA DE WET DNA-ONDERZOEK BIJ VEROORDEELDEN OR: HOW I LEARNED TO STOP WORRYING AND LOVE DNA Mr. S.L.J. Janssen Inleiding Al sinds de indiening van het wetsvoorstel in november 2002, houdt de Tweede Kamer zich

Nadere informatie

RECHT OP VERHOORBIJSTAND; HOE PAKT DE STRAFRECHT- ADVOCATUUR DAT AAN?

RECHT OP VERHOORBIJSTAND; HOE PAKT DE STRAFRECHT- ADVOCATUUR DAT AAN? RECHT OP VERHOORBIJSTAND; HOE PAKT DE STRAFRECHT- ADVOCATUUR DAT AAN? De invulling in de praktijkvoering binnen het kantoor Starmans & Lamers advocaten Auteur: Organisatie: Mevr. J.J. van Driel Starmans

Nadere informatie

De constitutionele bepalingen over verdragen die van de Grondwet afwijken en de opdracht van bevoegdheid aan internationale organisaties

De constitutionele bepalingen over verdragen die van de Grondwet afwijken en de opdracht van bevoegdheid aan internationale organisaties De constitutionele bepalingen over verdragen die van de Grondwet afwijken en de opdracht van bevoegdheid aan internationale organisaties Rapport van het Instituut voor Staats- en bestuursrecht van de Universiteit

Nadere informatie

Pagina 19 Smartengeld... Hof Amsterdam en Hof Arnhem 4 november 2008

Pagina 19 Smartengeld... Hof Amsterdam en Hof Arnhem 4 november 2008 piv Bulletin 4 Inhoud Pagina 1 Voordeelsverrekening ex art. 6:100 AOV Pagina 5 Aansprakelijkheid wegens goed werkgeverschap Pagina 10 Aansprakelijkheid wegens schending zorgplicht Pagina 15 Collaborative

Nadere informatie

Versoepelde adoptie altijd nog een optie?

Versoepelde adoptie altijd nog een optie? Een onderzoek naar het behoud van de versoepelde adoptieprocedure voor lesbische paren naast de mogelijkheid van ouderschap van rechtswege en erkenning Auteur: C.J.M. van Beem Studentnummer: 0501549 Scriptiebegeleidster:

Nadere informatie

ELK BESLUIT KENT Z N NADEEL

ELK BESLUIT KENT Z N NADEEL ELK BESLUIT KENT Z N NADEEL Een onderzoek naar een beoordelingskader voor de afhandeling van schadeclaims ter zake van (on)rechtmatige besluiten bij de gemeente Rijssen-Holten R.A. Habing ELK BESLUIT KENT

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 892 Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 INHOUDSOPGAVE Algemeen

Nadere informatie

Tilburg University. Elk nadeel heb z n voordeel? Artikel 359a Sv en de ontdekking van het strafbare feit Kooijmans, Tijs

Tilburg University. Elk nadeel heb z n voordeel? Artikel 359a Sv en de ontdekking van het strafbare feit Kooijmans, Tijs Tilburg University Elk nadeel heb z n voordeel? Artikel 359a Sv en de ontdekking van het strafbare feit Kooijmans, Tijs Published in: Delikt en Delinkwent Document version: Publisher final version (usually

Nadere informatie

Het functioneren van het klachtvereiste in de zedelijkheidswetgeving

Het functioneren van het klachtvereiste in de zedelijkheidswetgeving ElAY8151153No Het functioneren van het klachtvereiste in de zedelijkheidswetgeving Deelrapportage II Het wettelijk kader: de wetsgeschiedenis, jurisprudentie en zedelijkheidswetgeving in diverse landen

Nadere informatie

Wetsvoorstel schadevergoeding zorg- en affectieschade: verbetering van de positie van slachtoffers en naasten

Wetsvoorstel schadevergoeding zorg- en affectieschade: verbetering van de positie van slachtoffers en naasten Wetsvoorstel schadevergoeding zorg- en affectieschade: verbetering van de positie van slachtoffers en naasten Naar verwachting wordt begin 2015 het wetsvoorstel zorg- en affectieschade naar de Raad van

Nadere informatie

Onder schot. Gouda Quint bv. Het vuurwapengebruik van de politie in Nederland. in de periode 1978-1995. Jaap Timmer. Jan Naeyé. Magrete van der Steeg

Onder schot. Gouda Quint bv. Het vuurwapengebruik van de politie in Nederland. in de periode 1978-1995. Jaap Timmer. Jan Naeyé. Magrete van der Steeg onder schot Onder schot Het vuurwapengebruik van de politie in Nederland in de periode 1978-1995 Jaap Timmer Jan Naeyé Magrete van der Steeg Gouda Quint bv 1996 Deventer De studie Politieel vuurwapengebruik

Nadere informatie

Bestaat de tweede fase uit Plas/Valburg nog?

Bestaat de tweede fase uit Plas/Valburg nog? Bestaat de tweede fase uit Plas/Valburg nog? Mr. dr. M.R. Ruygvoorn* Bestaat de tweede fase uit Plas/Valburg nog? Deze vraag houdt de gemoederen al geruime tijd bezig, met name na het arrest JPO/CBB. 1

Nadere informatie

Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid scholen

Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid scholen piv Bulletin 3 Inhoud Pagina 4 Toegang tot en bewaking privacy van medische gegevens Pagina 10 Verzekeringsplicht werkgever Pagina 14 Overlijdensschade en berekening daarvan Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid

Nadere informatie

WOENSDAG GE-HACKT-DAG

WOENSDAG GE-HACKT-DAG 2014 [Type text] WOENSDAG GE-HACKT-DAG Een onderzoek naar de hackbevoegdheid uit wetsvoorstel Computercriminaliteit III in het licht van de grondrechtenbescherming van artikel 8 EVRM. MASTERSCRIPTIE STRAF(PROCES)RECHT

Nadere informatie

de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke gevangenisstraf

de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke gevangenisstraf wetenschappelijk onderzoek- en documentatie centrum de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke gevangenisstraf 35 1:C Ra 2817 2@i5F _ msterieyan justitie MINISTERIE VAN JUSTITIE l!frienschaxliik Ocifzr,Iceli

Nadere informatie

Notitie Denktank Overlijdensschade

Notitie Denktank Overlijdensschade Notitie Denktank Overlijdensschade Notitie Denktank Overlijdensschade Nieuwe richting benadering en berekening overlijdensschade november 2014 Denktank Overlijdensschade Uitgeverij Kerckebosch bv ISBN

Nadere informatie

DE LAST ONDER DWANGSOM

DE LAST ONDER DWANGSOM HOOFDSTUK 10 DE LAST ONDER DWANGSOM J.R. van Angeren 1 10.1 Inleiding De last onder dwangsom is, ook buiten het financiële recht, een effectief handhavingsinstrument. In de algemene bestuursrechtpraktijk

Nadere informatie