Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis"

Transcriptie

1 Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad Hogeschool INHolland Rotterdam, augustus 2009

2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Inleiding 5 1 Activerende Zorgcoaching Doelgroep van activerende zorgcoaching Doelstelling Activerende Zorgcoaching Voortijdige beëindiging van het traject Rollen van de Activerende zorgcoach 12 2 Gefaseerde aanpak Gefaseerde opbouw Fase 1: Aanmelding en kennismaking Fase 2: Verkennende fase Fase 3: Opstellen traject-annex-coachingplan Fase 4: Uitvoering trajectplan Fase 5: Afsluiten van het traject Fase 6: Nazorg Aandacht voor de groepsbenadering 36 3 Activerende Zorgcoaching in de zorgketen Afstemming is noodzaak Samenwerking met zorgpartners Samenwerking met activeringspartners Samenwerking met de klantmanagers Samenwerking met ketenpartners 47 2

3 4 Methodische onderbouwing Benaderingswijze Individuele Vraaggerichte Benadering Oplossingsgerichte gesprekstechnieken Motiverende gesprekstechnieken Narratief werken Sociale netwerkbenadering 59 5 Evaluatie en beoordeling Proces evaluatie Programma evaluatie Effect evaluatie 66 Literatuur 68 Bijlagen 70 Bijlage 1 Visie en uitgangspunten 71 Bijlage 2 Klantprofielen 74 Bijlage 3 Traject-annex-coachingplan 75 Bijlage 4 Eindverslag 82 Bijlage 5 Voorbeelden activeringsdoelen 85 Bijlage 6 Hulplijst kwaliteiten: KLIQ Nederland 87 Bijlage 7 Oplossingsgerichte technieken en instrumenten 88 Bijlage 8 Zesfasen model voor gedragsverandering 92 Bijlage 9 Verschillende vormen van weerstand 94 Bijlage 10 Vormen van steun die geboden kunnen worden 97 Bijlage 11 Overzicht van instellingen/ functies in Rotterdam 98 Bijlage 12 Sectoren en organisaties in verband met activering 99 Bijlage 13 Lokale Zorgnetwerken 100 3

4 Voorwoord Voor u ligt het de methodiekbeschrijving in het kader van het met behulp van RAAK-SIAsubsidie uitgevoerde onderzoek naar Activerende Zorgtrajecten. Dit rapport is tot stand gekomen mede dankzij de inzet van een aantal zorgcoaches van de uitvoeringsorganisatie BV Aanbeeld, Maatschappelijke Dienstverlening Alexander en Stichting Onbenutte Kwaliteiten IJsselmonde. Middels een zestal werkconferenties hebben vooral Natasja Batenburg, Emilie van den Berg, Marianne van de Boon, Mark Huinen, Petra Snel en Bregina Wytzes een grote bijdrage geleverd aan het denkwerk door hun ervaringen en expertise openhartig ter beschikking te stellen en door ons te voorzien van casuïstiek. Daarnaast hebben anderen incidenteel bijgedragen en heeft een aantal enthousiaste klantmanagers van de werkpleinen Gooilandsingel, Alexander en Dwarsdijk op een van de werkconferenties veel input geleverd. Aan al deze mensen zijn we veel dank verschuldigd. Verder willen we Margot Scholte hartelijk danken voor haar uitvoerige adviezen en Paul van der Aa, Eric Verstraaten en Toon Voorham voor hun kritisch commentaar. De onderzoekers 4

5 Inleiding In het kader van het project Ontwikkeling methodiek activerende zorgtrajecten is op basis van literatuur en praktijkervaringen gekomen tot een specifieke methodiek Activerende Zorgcoaching. Het is een nieuwe en op basis van de eerste ervaringen succesvol te noemen werkwijze, waarover ook deelnemers in hoge mate tevreden zijn. Binnen deze nieuwe aanpak is uitgebreid aandacht voor het versterken van de zelfredzaamheid van de deelnemer. Het traject is bedoeld om nieuwe perspectieven te bieden aan mensen die op meerdere leefgebieden problemen ervaren en als gevolg daarvan moeilijk tot een structurele dagbesteding komen. Voor een deel van hen kan werk voorlopig niet als reëel doel gesteld worden. Het zijn mensen die vaak langdurig een uitkering ontvangen in het kader van de Wet Werk en Bijstand. Deze specifieke aanpak is ontwikkeld, omdat gebleken is dat de reguliere activerings- en reïntegratietrajecten, vanwege de aard en omvang van de belemmeringen die deze mensen ervaren, onvoldoende aansloten bij hun behoeften. Het is een groep mensen die op allerlei manieren buiten de boot vallen: zorg en hulpverlening sluiten vaak niet aan, er is vaak sprake van sociaal isolement in samenhang met armoede en men heeft een laag gevoel van eigenwaarde. Dat betekent dat hun kansen en mogelijkheden onvoldoende worden waargenomen en benut. De methodiekbeschrijving Activerende Zorgcoaching die nu voor u ligt is tot stand gekomen op basis van de praktijkervaring die is opgedaan binnen de drie pilotprojecten in Rotterdam. Deze projecten worden aangeboden en uitgevoerd door drie organisaties: Stichting MDA (Maatschappelijke Dienstverlening Alexander), Stichting OK (Onbenutte Kwaliteiten) en BV Aanbeeld. Deze ervaringen zijn in een apart rapport gebundeld. Daarnaast is een literatuurstudie uitgevoerd naar effecten en werkzame bestanddelen van min of meer vergelijkbare methodieken. De aanpakken vanuit de pilotprojecten zijn ingezet bij mensen die moeilijk reïntegreren richting arbeidsmarkt vanwege belemmeringen en meervoudige problematiek. Door een intensieve samenwerking met de zorgcoaches vanuit genoemde organisaties, zijn werkbijeenkomsten georganiseerd, waarin de contouren, maar ook werkzame bestanddelen van de aanpak geëxpliciteerd zijn. De werkwijze van de zorgcoaches zijn veelal gebaseerd op jarenlange ervaring en overtuigingen en hebben bij de beschrijving aan de basis gestaan. Naast de elementen verkregen uit de literatuur zijn in dit traject de ervaringen van zowel zorg als activering bijeen gebracht tot een methodisch kader. Hierbij biedt de theoretische onderbouwing aanknopingspunten om veranderingen in de praktijk door te voeren. Dit alles heeft geleid tot een methodiekbeschrijving met diverse vernieuwende elementen voor de professionals van de uitvoeringsorganisaties. De huidige methodiekbeschrijving biedt voor de werkers houvast om het traject methodisch in te kunnen richten. Tijdens de inventarisatiefase worden alle relevante leefgebieden in kaart gebracht en gevraagd naar de gewenste situatie per leefgebied. Op deze manier wordt duidelijk aan welke belemmeringen samen met de deelnemer gewerkt dient te worden. Hiertoe wordt de nodige hulp en ondersteuning georganiseerd op zo n manier dat de zelfredzaamheid van de deelnemer groeit. Het activeringstraject is dan gestart. Bovendien hoeven niet alle problemen of belemmeringen opgelost te zijn, voordat de deelnemer toe is aan het verwerven van een structurele dagbesteding. Er wordt (afhankelijk van de mogelijk- 5

6 heden van de deelnemer) zo veel mogelijk parallel gewerkt aan het stapsgewijs komen tot een structurele dagbesteding. Belangrijk is dat op het moment dat de dagbesteding start de deelnemer nog steeds intensief wordt begeleid. Dit om terugval te voorkomen. De zorgcoach is binnen dit traject zowel hulpverlener als trajectbegeleider. Door het methodisch werken neemt de transparantie en eenduidigheid van werken toe, omdat duidelijk is geworden wanneer de activerende zorgcoach bepaalde handelingen wel of juist niet uitvoert en/ of daar wel of niet van afwijkt. Bovendien wordt het zo mogelijk de werkwijzen van de drie uitvoeringsorganisaties beter op elkaar af te stemmen. Gebleken is dat de term activerende zorg op velerlei manieren uitgelegd wordt en tot verwarring leidt. Wij verstaan onder Activerende Zorgcoaching het vergroten en versterken van de zelfredzaamheid van de deelnemer. Dit omvat zowel het samen met de deelnemer werken aan het stabiliseren of afnemen van de probleemsituatie als het versterken van competenties van de deelnemer, zodat sociale of maatschappelijke participatie mogelijk wordt. Leeswijzer In Hoofdstuk 1 van deze handleiding wordt een eerste toelichting gegeven op de methode Activerende Zorgcoaching. De doelgroep, doelstellingen en kenmerken van de interventie worden in kaart gebracht. Hoofdstuk 2 geeft een uitwerking van de gefaseerde aanpak en een beschrijving van de acties die daarbinnen worden ondernomen. De werkwijze wordt verder uiteengezet in hoofdstuk 3, waarin de positionering van de activerende zorgcoach aan de orde komt en de samenwerking met de diverse partners. In hoofdstuk 4 volgt een beschrijving van de theoretische achtergrond waartegen Activerende Zorgcoaching is ontwikkeld. De beschrijving wordt afgesloten met hoofdstuk 5 waarin ingegaan wordt op de evaluatie van de methode. Als ondersteuning voor de aanpak, worden in de bijlagen praktische handreikingen geboden. Dit rapport is het derde in een serie van vier: - de literatuurstudie - de praktijk beschreven - de methodiek (het onderhavige rapport) - het implementatieplan 6

7 1 Activerende Zorgcoaching Activerende Zorgcoaching is een intensieve vorm van coaching, gericht op mensen die langdurig werkloos zijn en een uitkering ontvangen in het kader van de Wet Werk en Bijstand. Het traject is sluitend, ontwikkelingsgericht en outreachend. De coaching ondersteunt de deelnemer naar zelfredzaamheid en zelfstandigheid. De activerende zorgcoach is de spin in het web en onderhoudt intensieve contacten met de deelnemer, informeert de klantmanager van SoZaWe over de voortgang, legt contacten voor het creëren of intensiveren van het zorgnetwerk voor de deelnemer en de activeringsactiviteiten. Bij activerende zorgcoaching hebben de drie belangrijkste partijen de deelnemer, de klantmanager en de activerende zorgcoach een eigen perspectief op het geheel. De deelnemer heeft een manier gevonden om zich te redden en om te overleven. Of hij daarmee wel of niet tevreden is zal verschillen, maar in elk geval heeft iedereen zekere mogelijkheden en kansen. Het volgen van een traject is voor veel deelnemers een nieuw perspectief, hoewel het in eerste instantie niet altijd de eigen keuze is van de deelnemer. Uit het onderzoek in fase II (zie rapport) bleek dat sommige mensen in eerste instantie vanuit de dwangsituatie meewerken, veel deelnemers vinden het echter al vanaf het begin een goed idee. De bereidheid om te veranderen is begrijpelijkerwijs geen vanzelfsprekend gegeven, maar serieuze aandacht voor de situatie van de deelnemer is voor vrijwel iedereen welkom. De klantmanager voert de activeringsdoelstelling van SoZaWe uit (iedereen participeert), tegelijkertijd zien klantmanagers veel mensen die zij een betere toekomst zouden gunnen. De klantmanager heeft een stimulerende taak, maar ook een controlerende: bij gebrek aan medewerking kunnen ook sancties volgen. Dit kleurt het perspectief van de klantmanager. De activerende zorgcoach wil als goed hulpverlener/ activeerder zo veel mogelijk naast de deelnemer staan, maar bevindt zich deels ook in een hiërarchische positie omdat hij een traject voor SoZaWe uitvoert. Dit brengt dilemma s met zich mee, omdat SoZaWe als opdrachtgever ook verantwoording verlangt. De activerende zorgcoach is dus gehouden de deelnemers actief te motiveren tot het stellen van doelen en het werken er aan, waarbij het idee dat het welzijn van de deelnemer daarmee gediend is een leidend principe is. Vertrouwen in de mogelijkheden van mensen is de basis. 7

8 1.1 Doelgroep van activerende zorgcoaching Om tot een passend en zo effectief mogelijk activerend zorgtraject te kunnen komen, is het van belang om te starten met een helder afgebakende doelgroep. Op basis van de kenmerken van de doelgroep wordt de Activerende Zorgcoaching vervolgens nauwkeurig afgestemd. Criteria De doelgroep van dit traject wordt gevormd door mensen die langdurig een uitkering ontvangen in het kader van de Wet Werk en Bijstand (WWB). Het zijn mensen die, vaak al jarenlang het hoofd boven water proberen te houden met weinig middelen. Zij zien, door een complex aan oorzaken en problemen, weinig kansen om gebruik te maken van allerlei mogelijkheden die de samenleving biedt. Het is een groep mensen die op meerdere manieren buiten de boot vallen: zorg en hulpverlening sluiten niet aan, er is vaak sprake van sociaal isolement, de financiële situatie is weinig rooskleurig en men heeft een laag gevoel van eigenwaarde. De dienst SoZaWe wil in het kader van haar activeringsbeleid ook deze doelgroep, die tot nu toe voor de meeste re-integratietrajecten niet in aanmerking kwam, gaan bereiken. Belangrijk is dat de inschatting wordt gemaakt dat de zelfredzaamheid van deze klanten met behulp van Activerende Zorgcoaching kan verbeteren. De doelgroep van mensen die binnen deze criteria vallen is zeer divers. Daarom is een aantal klantprofielen opgesteld, die in het traject kunnen worden ondergebracht (zie bijlage 2). Contra indicaties Er zijn ook klanten voor wie Activerende Zorgcoaching niet geschikt is. Alleen als er contact gemaakt kan worden met de deelnemer kan er een zinvolle werkrelatie ontstaan. Als een traject niet mogelijk is, is dat voornamelijk daaraan te relateren. Het gaat dan om: - Mensen die de Nederlandse taal (nog) dusdanig onmachtig zijn, dat er (nog) geen gerichte communicatie mogelijk is. - Mensen met ernstige verslavingsproblematiek of ernstige psychische problemen (psychosen), waardoor een doelgericht contact niet mogelijk is. Voor hen is vooralsnog uitsluitend zorg aangewezen - Mensen met ernstige beperkingen of een problematische situatie waardoor contact praktisch niet mogelijk of zinvol is, en/of waar geen verbetering in de zelfredzaamheid te verwachten is. - Mensen die (na herhaalde pogingen) uitdrukkelijk niet geïnteresseerd zijn in contact. De redenen hiervoor zijn uiteenlopend en variëren van te hoog opgelopen frustraties met instanties tot oneigenlijk gebruik van de WWB. - Mensen waarbij als gevolg van hun situatie met Activerende Zorgcoaching geen verbetering in zelfredzaamheid te verwachten is. 8

9 Indien in bovengenoemde situaties de zorgvraag expliciet aandacht behoeft kan in een aantal gevallen het Lokaal Zorgnetwerk ingeschakeld worden. Casus: Klant te moeilijk? Terugmeldingen vinden nauwelijks plaats. Toch werken sommige klanten niet mee, bijvoorbeeld een Iraanse vluchteling die tegen haar zin gedwongen wordt tot medewerking aan het traject en vervolgens niet meewerkt aan de uitvoering ervan. Ze is alleenstaand ouder van drie opgroeiende kinderen. Ze gaat er van uit dat ze recht heeft op een uitkering en dat ze aan niemand verantwoording schuldig is over de wijze waarop zij haar leven inricht. Het lukt de hulpverlener niet met haar een werkrelatie aan te gaan. Volgens de zorgcoach stelt de cliënt eisen waaraan door de hulpverlener niet te voldoen is, Het is mogelijk dat we te maken hebben met een calculerende uitkeringsgerechtigde, maar er kan ook sprake zijn van een stoornis, of van een hulpverlener die de juiste toon niet te pakken weet te krijgen bij deze cliënt. Het is aan SoZaWe hierover een besluit te nemen. Het korten op de uitkering ligt bij deze deelnemer niet voor de hand gezien de gezinssituatie. Casus: Klant niet geschikt? Een cliënt van 55 jaar heeft ernstig last van achtervolgingswanen. Hij vertrouwt vrijwel niemand en loopt rond met een enorme complottheorie in zijn hoofd. Hij heeft contact met een GGZinstelling. De instelling geeft echter uit privacyoverwegingen geen informatie over de behandeling en de eventuele voortgang. De cliënt is voor de zorgcoach vriendelijk en correct, maar gezien zijn wantrouwen is elke actie bij voorbaat onmogelijk. Hij gaat de zorgcoach ook zien als slachtoffer in het complot. Elke relativering van de zijde van zorgcoach ondermijnt het vertrouwen. Waarschijnlijk hebben we te maken met een cliënt met een ernstige psychiatrische stoornis. Voor activering is voorlopig geen ruimte, hier is vooralsnog alleen goede zorg nodig. 1.2 Doelstelling Activerende Zorgcoaching Activerende Zorgcoaching is gericht op deelnemers, die volgens een inschatting van de klantmanager door een meervoudige complexe probleemsituatie inactief worden en zorgmijdend zijn. De redenen die mensen daarvoor hebben kunnen op zichzelf begrijpelijk zijn, maar het kan leiden tot situaties die vanuit maatschappelijk oogpunt ongewenst of zelfs onaanvaardbaar zijn. Het traject is primair gericht op het afnemen en/ of beheersbaar maken van de belemmerende situatie en het ontwikkelen van mogelijkheden die de deelnemer heeft op het gebied van zijn welzijn en daarmee samenhangend zinvolle invulling geven aan de dag. 9

10 Doel van Activerende Zorgcoaching Het vergroten van de zelfredzaamheid van de deelnemer, zodat de deelnemer in staat is hulp te accepteren voor het werken aan het stabiliseren of afnemen van zijn probleemsituatie en beter in staat is gebruik te maken van aangeboden kansen, waardoor sociale of maatschappelijke participatie mogelijk wordt. Subdoelen Om de zelfredzaamheid van de deelnemer te vergroten is een aantal subdoelen geformuleerd: 1. Het vergroten van uitdrukkingsvaardigheden van de deelnemer 2. Het vergroten van psychosociale vaardigheden van de deelnemer 3. Het vergroten van het vermogen tot zelfzorg 4. Het vergroten van de motivatie van de deelnemer voor - het accepteren en aangaan van hulp en ondersteuning (eigen netwerk) - het verkrijgen van een passende vorm van dagbesteding of werkactiviteit 5. Het wegnemen van belemmeringen in de omgeving van de cliënt en het vergroten van de toegang tot regelingen en voorzieningen De subdoelen zijn gerelateerd aan competenties om te kunnen participeren in de samenleving (Blom e.a. 2003). Hieronder gaan wij beknopt nader in op deze competenties. Communicatie (taal) Deelnemers aan Activerende Zorgcoaching hebben vaak vanwege diverse redenen (laag opleidingsniveau, tweede taal, psychische problemen etc.) moeite goed te communiceren in het Nederlands. Het gaat hier naast, lees-, spreek- en schrijfvaardigheden ook om het kunnen uitleggen van praktische zaken. Psychosociale vaardigheden Dit competentiegebied omvat zowel de sociale vaardigheden, dat wil zeggen de manier waarop men zich neerzet en handhaaft tussen anderen, als ook de psychische kwaliteiten die daarbij een rol spelen. Om wat voor redenen dan ook kan het zijn dat deze vaardigheden zijn afgenomen of onvoldoende zijn ontwikkeld. Er zijn vijf onderdelen te benoemen: - Zelfrespect - Zelfkennis: zelfwaardering op grond van een realistisch zelfbeeld - Probleemoplossend vermogen - Beheersingsoriëntatie: richting kunnen geven aan het eigen leven - Opbouwen/ onderhouden van een netwerk waarin sociale steun gevraagd en ontvangen (en gegeven) kan worden. Vermogen tot zelfzorg Binnen dit competentiegebied valt het vermogen om goed voor zichzelf te zorgen. Je kunt hierbij denken aan thema s als gezonde voeding, zorg voor de eigen omgeving, structuur aanbrengen in het dag- en nachtritme en (weer) oog 10

11 en begrip gaan krijgen van het effect van de uiterlijke verzorging op jezelf en anderen. In het traject-annex-coachingplan worden binnen deze competentie op maat doelen geformuleerd. Motivatie en houding Het traject is er op gericht dat de deelnemers weer gaan geloven in de wensen die zij hebben voor de toekomst. Hierbij is een zekere mate van zelfvertrouwen en vertrouwen in anderen (zoals de activerende zorgcoach, de aangeboden hulp) van groot belang. Als zij op deze manier een positieve verandering ervaren worden zij gemotiveerd om stappen te zetten richting een passende vorm van dagbesteding of werkactiviteit. Eindtermen Activerende Zorgcoaching is geslaagd als, afhankelijk van de uitgangssituatie, de volgende algemene doelstellingen zijn behaald: De belemmeringen van de deelnemer zijn afgenomen, of in ieder geval beheersbaar De communicatieve vaardigheden van de deelnemer zijn toegenomen De psychosociale vaardigheden van de deelnemer zijn toegenomen De deelnemer is in staat adequaat voor zichzelf te zorgen De deelnemer staat open voor hulp en begeleiding en heeft deze (indien nodig) reeds geaccepteerd De deelnemer kan (eventueel met begeleiding) invulling geven aan zijn dagbesteding De zelfredzaamheid en het zelfbeeld (zelfvertrouwen) van de deelnemer is bevorderd 1.3 Voortijdige beëindiging van het traject De klantmanager van SoZaWe selecteert de deelnemer voor Activerende Zorgcoaching. De klantmanager maakt gebruik van een breed aanbod aan reintegratie- en activeringstrajecten en bepaalt op basis van toegangscriteria waarvan een deelnemer het best gebruik kan maken. Er wordt met de deelnemer wel overlegd, maar de klantmanager beslist. Tijdens de verkennende fase Het kan voorkomen dat tijdens de verkennende fase blijkt dat de deelnemer niet goed past binnen het aanbod van de Activerende Zorgcoaching. Mocht blijken dat de deelnemer beter begeleid zou kunnen worden in een ander traject, dan wordt dit besproken met de klantmanager. Vervolgens wordt de deelnemer weer overgedragen aan de klantmanager. De activerende zorgcoach doet verslag van de reden van terugmelding. Dit gaat wel om uitzonderingen. Als de deelnemer aan de criteria voldoet zou de deelnemer baat moeten hebben bij dit aanbod. Klanten die uitgesloten zijn 11

12 (zie contra indicaties) kunnen indien er ernstige zorgen bestaan over het welzijn of de gezondheid van de klant aangemeld wordt bij het Lokaal Zorgnetwerk. Uitval Het is mogelijk dat een traject voortijdig wordt afgebroken. Hier kunnen zeer verschillende redenen aan ten grondslag liggen, maar meestal zal het gaan om praktische zaken zoals: verhuizing, een ziekte die zich negatief ontwikkeld of een opname in een kliniek. Het kan ook gaan om zaken die o.a. bij de contra-indicaties genoemd zijn. 1.4 Rollen van de Activerende zorgcoach De activerende zorgcoach neemt positie in, in een traject waarvoor de deelnemer vaak niet vrijwillig gekozen heeft, ook al is het programma gericht op een verbetering van de kwaliteit van leven van de deelnemers. Anderen zijn van mening dat de deelnemer problemen heeft. De activerende zorgcoach zal zich van de daaruit voortvloeiende dilemma s bewust moeten zijn bij het vervullen van de verschillende rollen die hij tijdens het traject aanneemt: die van coach, activeerder en coördinator. Tijdens het werken met de doelgroep lopen deze rollen door elkaar. In de fasen van de methode zijn er echter wel accentverschillen. a) De coach De activerende zorgcoach ondersteunt de deelnemer bij het bereiken van de doelen. Het idee dat er doelen gesteld worden, wordt nadrukkelijk aangedragen door de coach, maar het bedenken ervan is een activiteit waarbij de deelnemer een grote rol speelt. De coach ziet er op toe dat hij de deelnemer niet de eindverantwoordelijkheid uit handen neemt. Hij stimuleert en motiveert de deelnemer om zelf oplossingen te bedenken en een bijdrage te leveren aan de uitwerking hiervan. De coach steunt de deelnemer in het maken van afspraken over het accepteren van hulp op maat en het invulling geven aan de dagbesteding. De coach stelt in overleg met de deelnemer vast wanneer de deelnemer toe is aan een vervolgstap. De coach werkt met een traject-annex-coachingplan waarin samen met de deelnemer doelen zijn geformuleerd en coachingstraject gemonitord kan worden. b) Activeerder De activerende zorgcoach inventariseert de wensen en mogelijkheden en zoekt samen met de deelnemer naar concrete opties om actief te worden. Hij stimuleert tot het volgen van cursussen of het starten van activiteiten en helpt daarbij met praktische adviezen en/of daadwerkelijke ondersteuning. Dit alles op maat afgestemd op de mogelijkheden en wensen van de individuele deelnemer. 12

13 c) Coördinator Tijdens de uitvoering van het werk worden partijen en personen bij elkaar gebracht die mee kunnen werken aan oplossingen. Deze partijen en personen worden gezocht uit zowel het persoonlijk netwerk van de deelnemer als uit het netwerk van dienst- en hulpverlening. De activerende zorgcoach bemiddelt, stemt af, maakt met de partijen werkafspraken, volgt en coördineert. De coach evalueert regelmatig met de deelnemer en met eventuele relevante betrokkenen de gang van zaken en koppelt volgens vastgestelde afspraken terug aan de klantmanager. Voor de bijbehorende competenties van de activerende zorgcoach verwijzen we naar de implementatieplan. 13

14 2 Gefaseerde aanpak Kenmerkend voor de doelgroep van de Activerende Zorgcoaching is dat zij veel aandacht en zorg behoeft. Daartoe wordt een intensief traject geboden. Om binnen het traject voor zowel de werker als de deelnemer voldoende voortgang te kunnen blijven boeken is een gefaseerde aanpak behulpzaam. Bovendien blijkt een gefaseerde methodische aanpak de effectiviteit van het traject te bevorderen. Binnen Activerende Zorgcoaching wordt de oplossingsgerichte benadering toegepast. Dit houdt in dat gefocust wordt op de krachten en mogelijkheden van de deelnemer, waarbij het versterken van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de deelnemer centraal staat. Binnen de Activerende Zorgcoaching zijn zes fasen te onderscheiden, te beginnen met het verhelderen van de veranderbereidheid, wensen en mogelijkheden van de deelnemer. Vervolgens wordt intensief ingezet op de uitwerking van het traject-annex-coachingplan, waarna de begeleiding wordt afgesloten. In dit hoofdstuk geven we eerst een globale beschrijving van de onderdelen en de tijdbesteding binnen de verschillend fasen, per fase wordt een uitgebreide beschrijving gegeven. 2.1 Gefaseerde opbouw Het traject beslaat zes fasen, waarin uiteenlopende werkzaamheden worden uitgevoerd. In schema 2.1 zijn deze fasen achtereenvolgens weergegeven. Aan elke deelnemer kan in het kader van Activerende Zorgcoaching circa 100 uur worden besteed. Tijdens de eerste 12 maanden wordt hiervan maximaal 80 uur ingezet. Voor de nazorgperiode van maximaal zes maanden zijn de resterende 20 uur beschikbaar. Gemiddeld wordt voor een volledige baan (36 uur) uitgegaan van een caseload van 20 deelnemers. Binnen het totaal van deze 100 uur voert de activerende zorgcoach ook de volgende werkzaamheden uit: registratie activiteiten, algemene netwerkactiviteiten voor de doelgroep, periodieke cliëntbesprekingen, opleiding, training, intervisie t.b.v. goede uitvoering van de methodiek en overige aanverwante activiteiten. Voor elke fase in het traject is tevens de duur aangegeven, die beschouwd moet worden als richtlijn. Binnen het traject worden monitor c.q. checkmomenten ingebouwd met de teamleider. Deze momenten zijn onder meer na fase 3 (bespreken van het traject-annex-coachingplan) en na fase 4 (bespreken van de behaalde doelen) om de begeleiding deels af te sluiten. De eerste bespreking dient binnen tien weken (na start) plaats te vinden, de tweede bespreking binnen tien maanden na start uitvoeren traject. Deze bespreekmomenten zijn ook bedoeld om eventueel onderbouwd en met toestemming van de teamleider af te kunnen wijken van de duur en de methode. Het werken aan een vertrouwensrelatie kan veel tijd in beslag nemen en mag niet opgeofferd worden aan een te strak stramien. 14

15 Schema 2.1: Fasering Fase 1: Aanmelding en kennismaking a) Selectie, verwachtingen managen en aanmelding b) Kennismaken en vertrouwen winnen Duur (100 uur) 1-2 weken Fase 2: Verkennende fase a) Verkennen van uitgangspositie (problemen) b) Verhelderen van veranderbehoefte c) Stimuleren van de deelnemer d) Vertrouwensrelatie opbouwen 2-4 weken Fase 3: Opstellen traject-annex-coachingplan a) Opstellen traject-annex-coachingplan b) Formuleren van kleine en haalbare doelen (smart) c) Driegesprek (deelnemer, coach en klantmanager) 3-4 weken Fase 4: Uitvoeren traject-annex-coachingplan a) Uitvoeren traject-coachingplan b) Activering en Zorg c) Samenwerking met instanties en hulpverlening 6-10 maanden Fase 5: Afsluiten begeleiding a) Afsluiten begeleiding b) Opstellen eindverslag 1-2 weken Fase 6: Nazorg a) Nazorg b) Laatste terugkoppeling 6 maanden Fase 1 Aanmelding en kennismaking Fase 1 neemt in totaal één tot twee weken in beslag. In deze fase is een zorgvuldige selectie van de deelnemer en het eerste contact tussen activerende zorgcoach en de deelnemer essentieel. In deze fase wordt ook uitgelegd wat de taak en rol is van de activerende zorgcoach, zodat de deelnemer weet wat hem te wachten staat. Daarom is een goede communicatie tussen de klantmanager van SoZaWe, de activerende zorgcoach en de deelnemer een voorwaarde. Deze contacten kunnen in fase 1 overigens bilateraal zijn. Het contact tussen klantmanager en coach kan eventueel telefonisch en per verlopen. 15

16 Fase 2 Verkennende fase Fase 2 duurt ongeveer twee tot vier weken. Tijdens deze fase kijkt de activerende zorgcoach samen met de deelnemer naar de leefsituatie, wordt de uitgangssituatie in kaart gebracht en worden wensen en mogelijkheden van de deelnemer verkend. Voor het opbouwen van vertrouwen tussen coach en deelnemer wordt in deze fase de basis gelegd. Fase 3 Opstellen traject-annex-coachingplan Fase 3 is bedoeld voor het opstellen van het traject-annex-coachingplan. Daarin staan de doelen omschreven waarop de deelnemer zich richt, maar wordt ook aangegeven welke acties de coach onderneemt om de deelnemer hierin te begeleiden. Dit plan biedt handvatten voor de juiste hulp, maar ook voor het monitoren van de voortgang door de deelnemer en de coach gezamenlijk. In het plan wordt duidelijk of zorg en activering parallel worden ingezet, ofwel dat er voorafgaand aan activering zorg- en hulpverlening moet worden ingezet. Dit kan alleen goed werken als in samenspraak met de deelnemer per relevant leefgebied realiseerbare lange en korte termijn doelen geformuleerd zijn. Fase 3 wordt afgesloten met een driegesprek tussen de klantmanager, de deelnemer en de activerende zorgcoach, waarin de deelnemer en de coach hun traject-annex-coachingplan voorleggen aan de klantmanager. Laatstgenoemde heeft dan de mogelijkheid aanvullingen te geven of te attenderen op mogelijkheden van bijzondere bijstand en andere regelingen. Het plan wordt door de drie gesprekspartners ondertekend. Fase 4 Uitvoeren traject-annex-coachingplan In fase 4 vindt de uitvoering van het traject-annex-coachingplan plaats. In totaal neemt deze vierde fase tussen de zes en tien maanden in beslag. Afhankelijk van de doelen die zijn gesteld is het goed om telkens de successen en veranderingen expliciet te maken, zodat de voortgang ervaren wordt. Fase 5 Afsluiten begeleiding De afronding van het project duurt ongeveer één tot twee weken. In een apart gesprek wordt de coaching samen met de deelnemer geëvalueerd en wordt besproken op welke wijze de nazorg ingericht gaat worden. Een succesvol verloop van het traject mag gevierd worden, eventueel samen met andere deelnemers en betrokkenen bij het traject. Fase 6 Nazorg Nazorg voor de deelnemers van de Activerende Zorgcoaching is nodig omdat nagegaan moet worden of de gemaakte afspraken ook echt werken. Gedurende zes maanden fungeren de activerende zorgcoaches voor de deelnemers nog als aanspreekpunt en is er periodiek contact. Hiervoor heeft de activerende zorgcoach 20 uur beschikbaar. 16

17 2.2 Fase 1: Aanmelding en kennismaking In fase 1 wordt de juiste deelnemer geselecteerd wordt voor Activerende Zorgcoaching. Het eerste contact tussen de klantmanager van SoZaWe, de activerende zorgcoach en de deelnemer komt tot stand. Deze contacten verlopen in fase 1 vooral bilateraal: contact tussen klantmanager en deelnemer, tussen klantmanager en coach en contact tussen coach en deelnemer. Het contact tussen klantmanager en deelnemer dient een persoonlijk gesprek te zijn waarin de klantmanager vaststelt of deze cliënt inderdaad een goede kandidaat is voor Activerende Zorgcoaching. Het contact tussen klantmanager en coach dat daarop volgt kan in deze fase telefonisch en per verlopen. Vervolgens maakt de activerende zorgcoach kennis met de deelnemer, waarbij aandacht is voor het opbouwen van een goed contact met de deelnemer. Op deze manier kan een vertrouwensrelatie ontstaan en is de deelnemer te motiveren voor deelname. Fase 1 bestaat uit de volgende onderdelen: a. Selectie, verwachtingen managen en aanmelding b. Kennismaken en vertrouwen winnen a. Selectie, verwachtingen managen en aanmelding De deelnemers worden zorgvuldig geselecteerd door de klantmanagers van de SoZaWe, zodat de juiste doelgroep binnen het traject wordt opgenomen. Dit vraagt van de klantmanagers, dat zij goed op de hoogte zijn van de criteria ten aanzien van de doelgroep en met een inhoudelijk blik naar hun klanten kijken. Vervolgens informeert de klantmanager zijn klant in een face-to-face gesprek over de inhoud, het doel en de werkwijze van Activerende Zorgcoaching. Ook wordt ingegaan op de motivatie en redenen voor deelname. Tijdens dit gesprek wordt zo veel mogelijk duidelijk gemaakt wat de deelnemer kan verwachten (en wat niet), en wat er van de deelnemer verwacht wordt (namelijk een actieve medewerking). Duidelijkheid vooraf voor alle partijen is een belangrijke factor voor de motivatie. Waar nodig, wordt de klant tijd geboden om na te denken over de deelname en te wennen aan het idee. De klant kan deelname wel weigeren als er goede redenen voor zijn (bijvoorbeeld ziekte of andere ernstige en relevante omstandigheden). Uiteindelijk beslist de klantmanager of de klant wel of niet aangemeld wordt. Daarna wordt contact opgenomen met de teamleider van de uitvoeringsorganisatie, zodat de deelnemer via het aanmeldingsformulier aangemeld wordt. Bij de aanmelding wordt (indien er toestemming is van de deelnemer) zoveel mogelijk relevante gegevens mee gestuurd, gerelateerd aan de vooropleiding en (mogelijk) arbeidsverleden. 17

18 AOB rapport Indien aanwezig en als de klant er mee heeft ingestemd worden ook een arbeidsmedisch advies (AOB-rapport) en het Doelmatigheidsrapport overhandigd. Het AOB-rapport wordt opgesteld door het Adviesbureau voor Opleiding en Beroep, dat in opdracht van SoZaWe klanten beoordeelt op hun mogelijkheden. Het kan zijn dat in eerder stadium in opdracht van SoZaWe ook een formele assessment van de deelnemer is uitgevoerd door een testbureau. Het doel daarvan zal geweest zijn om een zo volledig mogelijk beeld van de individuele capaciteiten, mogelijkheden en belemmeringen van de deelnemer te verkrijgen, met inbegrip van de sociale, cognitieve en andere vaardigheden. b. Kennismaken en vertrouwen winnen De teamleider van de uitvoeringsorganisatie verdeelt de casus onder de medewerkers. Als de activerende zorgcoach de deelnemer in zijn caseload heeft opgenomen, bekijkt de coach, de aanmelding en bijbehorende rapportages. Indien er onduidelijkheden zijn of indien er relevante informatie ontbreekt wordt contact gelegd met de betreffende klantmanager. Vervolgens wordt contact opgenomen met de deelnemer en een kennismakingsafspraak gemaakt. De coach vertelt nogmaals wat het Activerende Zorgcoaching inhoudt en vraagt de deelnemer naar zijn verwachtingen. Doel van het kennismakingsgesprek is contact te krijgen tussen coach en deelnemer. Het biedt de basis voor het aangaan van een goede relatie. Belangrijkste middelen daarvoor zijn: De activerende zorgcoach laat zien dat hij enthousiast is over het traject Sluit aan bij de wensen en het angst -niveau van de deelnemer. Laat de deelnemer zoveel mogelijk controle ervaren. Heeft oog voor urgente zaken, waarbij direct praktische steun of hulp nodig is. Aandachtspunten bij het kennismakingsgesprek Uitleg verschil tussen SoZaWe en de zorgcoach Zorg voor betrouwbare informatie Onderzoek de bereidheid van de deelnemer De kennismaking is wederzijds, toon enthousiasme en vertrouwen Vraag naar handvatten Benadruk de krachten van de deelnemer (geef hoop) Geef de deelnemer gelegenheid zijn eigen verhaal te vertellen Afspraak voor de volgende keer Uitleg verschil tussen SoZaWe en de zorgcoach Omdat SoZaWe als uitkerende instantie ook een controle- en eventueel straffunctie heeft moeten de positie van de zorgcoach, de klantmanager en de te hanteren regels van vertrouwelijkheid goed uitgelegd worden. Zorg voor betrouwbare informatie De deelnemer is aangemeld door de klantmanager van SoZaWe. Het vertrouwen winnen van de deelnemer begint bij de eerste kennismaking. De activerende zorgcoach legt uit wat hij de deelnemer kan bieden en wat hij van de deelnemer verwacht. 18

19 Onderzoek de bereidheid van de deelnemer Veel deelnemers hebben al veel ondersteuning en hulp gekregen. Zij zitten niet altijd te wachten op bemoeienis van weer een andere hulpverlener. De activerende zorgcoach zoekt ingangen tot contact. Hierbij wordt ook ingegaan op het belang van de begeleiding door zich te richten op de toekomst, het perspectief van de deelnemer en door diens interesses erbij te betrekken. Op deze manier wordt een begin gemaakt met het werken aan motivatie. De kennismaking is wederzijds, toon enthousiasme en vertrouwen De activerende zorgcoach laat zien dat hij achter het traject staat en dat hij vertrouwen heeft in de mogelijkheden die dat biedt. Ook laat hij zien dat hij positief is over de mogelijkheden van een deelnemer, hij verkent en benoemt ze. Vraag naar handvatten Deelnemers kunnen op basis van eerdere (goede of slechte) ervaringen aangeven wat hun wensen zijn, o.a. op het gebied van bejegening, vertrouwelijkheid, voorkeuren etc. Geef erkenning voor deze ervaringen met eerdere hulp- en dienstverleners. Benadruk de krachten van de deelnemer (geef hoop) Geef in het gesprek aan dat je begrip hebt voor de situatie waarin de deelnemer zit. Benoem daarbij concreet de krachten van de deelnemer die je ziet, zet ze in en bouw ze uit. Een deelnemer vertelt bijvoorbeeld over de manier waarop hij een probleem aangepakt heeft, erkenning daarvan kan een stimulans zijn om nu ook dingen aan te pakken. Geef de deelnemer gelegenheid zijn eigen verhaal te vertellen De klant is aangemeld door de klantmanager en weet dat reeds over hem is gerapporteerd. De deelnemer moet gelegenheid krijgen zijn eigen kant van het verhaal neer te zetten. De activerende zorgcoach laat zien dat hij de kant van de deelnemer hoort en respecteert. Afspraak voor de volgende keer Maak een duidelijke afspraak voor het vervolg (hoe, waar en wie doet wat) 2.3 Fase 2: Verkennende fase Fase 2 kent de volgende onderdelen: a) Verkennen van uitgangspositie (belemmeringen, kansen en mogelijkheden) b) Verhelderen van veranderbereidheid c) Stimuleren van de deelnemer d) Vertrouwenrelatie opbouwen 19

20 a. Verkennen van uitgangspositie (belemmeringen, kansen en mogelijkheden) De uitgangspositie van de deelnemer wordt omschreven aan de hand van verschillende leefgebieden. Hierbij wordt ook expliciet aandacht besteed aan de positieve factoren en krachten van de deelnemer. Stel open vragen, luister goed en oordeel niet. Reserveer voor dit onderdeel in de verkennende fase meerdere gesprekken. Het voordeel is dat de deelnemers thuis over dingen na kunnen denken en dat je zelf in een vervolggesprek kunt controleren of je voorlopige analyse min of meer klopt. Ook geeft het deelnemers meer eigen verantwoordelijkheid binnen het proces. De activerende zorgcoach verkent op een coachende manier met de deelnemer de volgende leefgebieden: Communicatie (taal) - Nederlandse taalbeheersing (cultuurverschillen) Psychosociale vaardigheden - Gezondheid (lichamelijk, geestelijk, handicaps) - Gedrag en sociaal emotioneel functioneren (zelfbeeld, zelfvertrouwen) - Ingrijpende gebeurtenissen (migratie, ziekte, verhuizing en andere life events) - Opvoeding Vermogen tot zelfzorg - Sociaal netwerk - Woonsituatie (huisvesting, post) - Financiën - Middelen gebruik, gokken (alcohol, druggebruik) - Juridische zaken Motivatie - houding - Vrijetijdsbesteding, hobby s - Dagbesteding (opleiding, werk, maatschappelijke participatie) - Hulpverleningsverleden (contacten met instanties) Deze leefgebieden komen terug in het traject-annex-coachingplan. Punten die in de verkenning naar boven zijn gekomen kunnen worden omgezet in leer- of groeipunten die in het trajectplan staan: wat gaat goed en waar ben je tevreden over? Wat wil je verbeteren of verdiepen en waar wil je liefst zo snel mogelijk van af? In feite gaat het hier om een assessment- plus : er wordt samen met de coach gekeken naar wat de situatie is en wat de deelnemer wel en niet kan en wil, maar bovendien naar hoe de deelnemer aan die verandering zou kunnen gaan werken. Het is ook mogelijk om een onderdeel van de assessment groepsgewijs uit te voeren. Hier komen we aan het eind van het hoofdstuk op terug. Huisbezoek Het huisbezoek is onderdeel van de outreachende benadering die binnen Activerende Zorgcoaching essentieel is. Het gaat om mensen die in de ogen van anderen problemen hebben, maar daar zelf mogelijk anders over denken. Bij het afleggen van een huisbezoek neem je de woonomgeving en de woning waar, zie je ook in welke leefomgeving de deelnemer de gemaakte afspraken na moet zien te komen. In 20

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Literatuur onderzoek naar Activerende Zorg Trajecten Met zorg en aandacht aan de slag

Literatuur onderzoek naar Activerende Zorg Trajecten Met zorg en aandacht aan de slag Literatuur onderzoek naar Activerende Zorg Trajecten Met zorg en aandacht aan de slag Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad Hogeschool INHOLLAND Rotterdam, april

Nadere informatie

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Hoe werk jij? Methodiekontwikkeling bij de dienst SOZAWE Jeanine Vosselman Monique Beukeveld Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Bureau Onderzoek heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie

Richtlijn. Multiprobleemgezinnen. Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. NVO, NVMW en NIP

Richtlijn. Multiprobleemgezinnen. Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. NVO, NVMW en NIP Richtlijn Multiprobleemgezinnen Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming NVO, NVMW en NIP 2015 Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers, Nederlands Instituut van Psychologen, Nederlandse vereniging

Nadere informatie

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 1 methodiek complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 2 methodiek complexe scheidingen Voorwoord Als kinderen een scheiding

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

wie doet wat? Een onderzoek naar de rolverdeling tussen schuldenaren, hun netwerk, vrijwilligers en professionals binnen de schulddienstverlening

wie doet wat? Een onderzoek naar de rolverdeling tussen schuldenaren, hun netwerk, vrijwilligers en professionals binnen de schulddienstverlening wie doet wat? Een onderzoek naar de rolverdeling tussen schuldenaren, hun netwerk, vrijwilligers en professionals binnen de schulddienstverlening Kenniscentrum Maatschappij en Recht Lectoraat armoede en

Nadere informatie

Jeugdzorg zonder drempels

Jeugdzorg zonder drempels Jeugdzorg zonder drempels Eindverslag van een project over de toegankelijkheid en de kwaliteit van de jeugdzorg voor allochtone cliënten Hans Bellaart en Fadua Azrar 1 Trefwoorden: Auteurs: Hans Bellaart

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen

Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen voor klantmanagers en leidinggevenden December 2014 www.divosa.nl 2 Inhoud Inleiding 4 Hoofdstuk 1 Psychische aandoeningen en werk 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

De kleine dingen die je doet. 13 lichte interventies van de sociaal werker

De kleine dingen die je doet. 13 lichte interventies van de sociaal werker De kleine dingen die je doet 13 lichte interventies van de sociaal werker Auteurs: Sonja Liefhebber, Corrie van Dam en Maaike Kluft Eindredactie: Mariëtte Hermans Illustraties: Roger Klaassen Vormgeving:

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

Signs of Safety - Werkzame bestanddelen volgens literatuur en medewerkers - Bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie

Signs of Safety - Werkzame bestanddelen volgens literatuur en medewerkers - Bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie TNO-rapport TNO/CH 2012.023 Signs of Safety - Werkzame bestanddelen volgens literatuur en medewerkers - Bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie Behavioural and Societal Sciences Wassenaarseweg

Nadere informatie

Het heft in eigen hand: sturen op zelfsturing

Het heft in eigen hand: sturen op zelfsturing Opdrachtgever RWI Het heft in eigen hand: sturen op zelfsturing Opdrachtnemer Gilde Re-integratie, What Works, UvA / P. Wesdorp, E. van Hooft, G. Duinkerken... [et al.] Doel en vraagstelling Welke inzichten

Nadere informatie

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst De Verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Handleiding Leger des Heils Noord Augustus 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Verrichtingenlijst

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze

Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze Inhoud en tekst: Ontwikkelteam: Sanna Koet, Expertisecentrum William Schrikker Expertisecentrum William Schrikker, projectgroep

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Zullen we even Samen Oplopen?

Zullen we even Samen Oplopen? Zullen we even Samen Oplopen? Een evaluatie van het project Samen Oplopen Het zit ook in het woord, de gewone dingen delen. Dat zit hem ook in het woord hè? Het Samen Oplopen, meedenken, luisteren, dingen

Nadere informatie

De cliënt in regie: een programmatische aanpak

De cliënt in regie: een programmatische aanpak De cliënt in regie: een programmatische aanpak Een reflectie op de keuzes en de aanpak van Archipel Zorggroep, Pameijer, Pluryn en SDW Karel de Grotelaan 415 5654 NN Eindhoven Tel: 040-265 4800 www.archipelzorggroep.nl

Nadere informatie