Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis"

Transcriptie

1 Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad Hogeschool INHolland Rotterdam, augustus 2009

2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Inleiding 5 1 Activerende Zorgcoaching Doelgroep van activerende zorgcoaching Doelstelling Activerende Zorgcoaching Voortijdige beëindiging van het traject Rollen van de Activerende zorgcoach 12 2 Gefaseerde aanpak Gefaseerde opbouw Fase 1: Aanmelding en kennismaking Fase 2: Verkennende fase Fase 3: Opstellen traject-annex-coachingplan Fase 4: Uitvoering trajectplan Fase 5: Afsluiten van het traject Fase 6: Nazorg Aandacht voor de groepsbenadering 36 3 Activerende Zorgcoaching in de zorgketen Afstemming is noodzaak Samenwerking met zorgpartners Samenwerking met activeringspartners Samenwerking met de klantmanagers Samenwerking met ketenpartners 47 2

3 4 Methodische onderbouwing Benaderingswijze Individuele Vraaggerichte Benadering Oplossingsgerichte gesprekstechnieken Motiverende gesprekstechnieken Narratief werken Sociale netwerkbenadering 59 5 Evaluatie en beoordeling Proces evaluatie Programma evaluatie Effect evaluatie 66 Literatuur 68 Bijlagen 70 Bijlage 1 Visie en uitgangspunten 71 Bijlage 2 Klantprofielen 74 Bijlage 3 Traject-annex-coachingplan 75 Bijlage 4 Eindverslag 82 Bijlage 5 Voorbeelden activeringsdoelen 85 Bijlage 6 Hulplijst kwaliteiten: KLIQ Nederland 87 Bijlage 7 Oplossingsgerichte technieken en instrumenten 88 Bijlage 8 Zesfasen model voor gedragsverandering 92 Bijlage 9 Verschillende vormen van weerstand 94 Bijlage 10 Vormen van steun die geboden kunnen worden 97 Bijlage 11 Overzicht van instellingen/ functies in Rotterdam 98 Bijlage 12 Sectoren en organisaties in verband met activering 99 Bijlage 13 Lokale Zorgnetwerken 100 3

4 Voorwoord Voor u ligt het de methodiekbeschrijving in het kader van het met behulp van RAAK-SIAsubsidie uitgevoerde onderzoek naar Activerende Zorgtrajecten. Dit rapport is tot stand gekomen mede dankzij de inzet van een aantal zorgcoaches van de uitvoeringsorganisatie BV Aanbeeld, Maatschappelijke Dienstverlening Alexander en Stichting Onbenutte Kwaliteiten IJsselmonde. Middels een zestal werkconferenties hebben vooral Natasja Batenburg, Emilie van den Berg, Marianne van de Boon, Mark Huinen, Petra Snel en Bregina Wytzes een grote bijdrage geleverd aan het denkwerk door hun ervaringen en expertise openhartig ter beschikking te stellen en door ons te voorzien van casuïstiek. Daarnaast hebben anderen incidenteel bijgedragen en heeft een aantal enthousiaste klantmanagers van de werkpleinen Gooilandsingel, Alexander en Dwarsdijk op een van de werkconferenties veel input geleverd. Aan al deze mensen zijn we veel dank verschuldigd. Verder willen we Margot Scholte hartelijk danken voor haar uitvoerige adviezen en Paul van der Aa, Eric Verstraaten en Toon Voorham voor hun kritisch commentaar. De onderzoekers 4

5 Inleiding In het kader van het project Ontwikkeling methodiek activerende zorgtrajecten is op basis van literatuur en praktijkervaringen gekomen tot een specifieke methodiek Activerende Zorgcoaching. Het is een nieuwe en op basis van de eerste ervaringen succesvol te noemen werkwijze, waarover ook deelnemers in hoge mate tevreden zijn. Binnen deze nieuwe aanpak is uitgebreid aandacht voor het versterken van de zelfredzaamheid van de deelnemer. Het traject is bedoeld om nieuwe perspectieven te bieden aan mensen die op meerdere leefgebieden problemen ervaren en als gevolg daarvan moeilijk tot een structurele dagbesteding komen. Voor een deel van hen kan werk voorlopig niet als reëel doel gesteld worden. Het zijn mensen die vaak langdurig een uitkering ontvangen in het kader van de Wet Werk en Bijstand. Deze specifieke aanpak is ontwikkeld, omdat gebleken is dat de reguliere activerings- en reïntegratietrajecten, vanwege de aard en omvang van de belemmeringen die deze mensen ervaren, onvoldoende aansloten bij hun behoeften. Het is een groep mensen die op allerlei manieren buiten de boot vallen: zorg en hulpverlening sluiten vaak niet aan, er is vaak sprake van sociaal isolement in samenhang met armoede en men heeft een laag gevoel van eigenwaarde. Dat betekent dat hun kansen en mogelijkheden onvoldoende worden waargenomen en benut. De methodiekbeschrijving Activerende Zorgcoaching die nu voor u ligt is tot stand gekomen op basis van de praktijkervaring die is opgedaan binnen de drie pilotprojecten in Rotterdam. Deze projecten worden aangeboden en uitgevoerd door drie organisaties: Stichting MDA (Maatschappelijke Dienstverlening Alexander), Stichting OK (Onbenutte Kwaliteiten) en BV Aanbeeld. Deze ervaringen zijn in een apart rapport gebundeld. Daarnaast is een literatuurstudie uitgevoerd naar effecten en werkzame bestanddelen van min of meer vergelijkbare methodieken. De aanpakken vanuit de pilotprojecten zijn ingezet bij mensen die moeilijk reïntegreren richting arbeidsmarkt vanwege belemmeringen en meervoudige problematiek. Door een intensieve samenwerking met de zorgcoaches vanuit genoemde organisaties, zijn werkbijeenkomsten georganiseerd, waarin de contouren, maar ook werkzame bestanddelen van de aanpak geëxpliciteerd zijn. De werkwijze van de zorgcoaches zijn veelal gebaseerd op jarenlange ervaring en overtuigingen en hebben bij de beschrijving aan de basis gestaan. Naast de elementen verkregen uit de literatuur zijn in dit traject de ervaringen van zowel zorg als activering bijeen gebracht tot een methodisch kader. Hierbij biedt de theoretische onderbouwing aanknopingspunten om veranderingen in de praktijk door te voeren. Dit alles heeft geleid tot een methodiekbeschrijving met diverse vernieuwende elementen voor de professionals van de uitvoeringsorganisaties. De huidige methodiekbeschrijving biedt voor de werkers houvast om het traject methodisch in te kunnen richten. Tijdens de inventarisatiefase worden alle relevante leefgebieden in kaart gebracht en gevraagd naar de gewenste situatie per leefgebied. Op deze manier wordt duidelijk aan welke belemmeringen samen met de deelnemer gewerkt dient te worden. Hiertoe wordt de nodige hulp en ondersteuning georganiseerd op zo n manier dat de zelfredzaamheid van de deelnemer groeit. Het activeringstraject is dan gestart. Bovendien hoeven niet alle problemen of belemmeringen opgelost te zijn, voordat de deelnemer toe is aan het verwerven van een structurele dagbesteding. Er wordt (afhankelijk van de mogelijk- 5

6 heden van de deelnemer) zo veel mogelijk parallel gewerkt aan het stapsgewijs komen tot een structurele dagbesteding. Belangrijk is dat op het moment dat de dagbesteding start de deelnemer nog steeds intensief wordt begeleid. Dit om terugval te voorkomen. De zorgcoach is binnen dit traject zowel hulpverlener als trajectbegeleider. Door het methodisch werken neemt de transparantie en eenduidigheid van werken toe, omdat duidelijk is geworden wanneer de activerende zorgcoach bepaalde handelingen wel of juist niet uitvoert en/ of daar wel of niet van afwijkt. Bovendien wordt het zo mogelijk de werkwijzen van de drie uitvoeringsorganisaties beter op elkaar af te stemmen. Gebleken is dat de term activerende zorg op velerlei manieren uitgelegd wordt en tot verwarring leidt. Wij verstaan onder Activerende Zorgcoaching het vergroten en versterken van de zelfredzaamheid van de deelnemer. Dit omvat zowel het samen met de deelnemer werken aan het stabiliseren of afnemen van de probleemsituatie als het versterken van competenties van de deelnemer, zodat sociale of maatschappelijke participatie mogelijk wordt. Leeswijzer In Hoofdstuk 1 van deze handleiding wordt een eerste toelichting gegeven op de methode Activerende Zorgcoaching. De doelgroep, doelstellingen en kenmerken van de interventie worden in kaart gebracht. Hoofdstuk 2 geeft een uitwerking van de gefaseerde aanpak en een beschrijving van de acties die daarbinnen worden ondernomen. De werkwijze wordt verder uiteengezet in hoofdstuk 3, waarin de positionering van de activerende zorgcoach aan de orde komt en de samenwerking met de diverse partners. In hoofdstuk 4 volgt een beschrijving van de theoretische achtergrond waartegen Activerende Zorgcoaching is ontwikkeld. De beschrijving wordt afgesloten met hoofdstuk 5 waarin ingegaan wordt op de evaluatie van de methode. Als ondersteuning voor de aanpak, worden in de bijlagen praktische handreikingen geboden. Dit rapport is het derde in een serie van vier: - de literatuurstudie - de praktijk beschreven - de methodiek (het onderhavige rapport) - het implementatieplan 6

7 1 Activerende Zorgcoaching Activerende Zorgcoaching is een intensieve vorm van coaching, gericht op mensen die langdurig werkloos zijn en een uitkering ontvangen in het kader van de Wet Werk en Bijstand. Het traject is sluitend, ontwikkelingsgericht en outreachend. De coaching ondersteunt de deelnemer naar zelfredzaamheid en zelfstandigheid. De activerende zorgcoach is de spin in het web en onderhoudt intensieve contacten met de deelnemer, informeert de klantmanager van SoZaWe over de voortgang, legt contacten voor het creëren of intensiveren van het zorgnetwerk voor de deelnemer en de activeringsactiviteiten. Bij activerende zorgcoaching hebben de drie belangrijkste partijen de deelnemer, de klantmanager en de activerende zorgcoach een eigen perspectief op het geheel. De deelnemer heeft een manier gevonden om zich te redden en om te overleven. Of hij daarmee wel of niet tevreden is zal verschillen, maar in elk geval heeft iedereen zekere mogelijkheden en kansen. Het volgen van een traject is voor veel deelnemers een nieuw perspectief, hoewel het in eerste instantie niet altijd de eigen keuze is van de deelnemer. Uit het onderzoek in fase II (zie rapport) bleek dat sommige mensen in eerste instantie vanuit de dwangsituatie meewerken, veel deelnemers vinden het echter al vanaf het begin een goed idee. De bereidheid om te veranderen is begrijpelijkerwijs geen vanzelfsprekend gegeven, maar serieuze aandacht voor de situatie van de deelnemer is voor vrijwel iedereen welkom. De klantmanager voert de activeringsdoelstelling van SoZaWe uit (iedereen participeert), tegelijkertijd zien klantmanagers veel mensen die zij een betere toekomst zouden gunnen. De klantmanager heeft een stimulerende taak, maar ook een controlerende: bij gebrek aan medewerking kunnen ook sancties volgen. Dit kleurt het perspectief van de klantmanager. De activerende zorgcoach wil als goed hulpverlener/ activeerder zo veel mogelijk naast de deelnemer staan, maar bevindt zich deels ook in een hiërarchische positie omdat hij een traject voor SoZaWe uitvoert. Dit brengt dilemma s met zich mee, omdat SoZaWe als opdrachtgever ook verantwoording verlangt. De activerende zorgcoach is dus gehouden de deelnemers actief te motiveren tot het stellen van doelen en het werken er aan, waarbij het idee dat het welzijn van de deelnemer daarmee gediend is een leidend principe is. Vertrouwen in de mogelijkheden van mensen is de basis. 7

8 1.1 Doelgroep van activerende zorgcoaching Om tot een passend en zo effectief mogelijk activerend zorgtraject te kunnen komen, is het van belang om te starten met een helder afgebakende doelgroep. Op basis van de kenmerken van de doelgroep wordt de Activerende Zorgcoaching vervolgens nauwkeurig afgestemd. Criteria De doelgroep van dit traject wordt gevormd door mensen die langdurig een uitkering ontvangen in het kader van de Wet Werk en Bijstand (WWB). Het zijn mensen die, vaak al jarenlang het hoofd boven water proberen te houden met weinig middelen. Zij zien, door een complex aan oorzaken en problemen, weinig kansen om gebruik te maken van allerlei mogelijkheden die de samenleving biedt. Het is een groep mensen die op meerdere manieren buiten de boot vallen: zorg en hulpverlening sluiten niet aan, er is vaak sprake van sociaal isolement, de financiële situatie is weinig rooskleurig en men heeft een laag gevoel van eigenwaarde. De dienst SoZaWe wil in het kader van haar activeringsbeleid ook deze doelgroep, die tot nu toe voor de meeste re-integratietrajecten niet in aanmerking kwam, gaan bereiken. Belangrijk is dat de inschatting wordt gemaakt dat de zelfredzaamheid van deze klanten met behulp van Activerende Zorgcoaching kan verbeteren. De doelgroep van mensen die binnen deze criteria vallen is zeer divers. Daarom is een aantal klantprofielen opgesteld, die in het traject kunnen worden ondergebracht (zie bijlage 2). Contra indicaties Er zijn ook klanten voor wie Activerende Zorgcoaching niet geschikt is. Alleen als er contact gemaakt kan worden met de deelnemer kan er een zinvolle werkrelatie ontstaan. Als een traject niet mogelijk is, is dat voornamelijk daaraan te relateren. Het gaat dan om: - Mensen die de Nederlandse taal (nog) dusdanig onmachtig zijn, dat er (nog) geen gerichte communicatie mogelijk is. - Mensen met ernstige verslavingsproblematiek of ernstige psychische problemen (psychosen), waardoor een doelgericht contact niet mogelijk is. Voor hen is vooralsnog uitsluitend zorg aangewezen - Mensen met ernstige beperkingen of een problematische situatie waardoor contact praktisch niet mogelijk of zinvol is, en/of waar geen verbetering in de zelfredzaamheid te verwachten is. - Mensen die (na herhaalde pogingen) uitdrukkelijk niet geïnteresseerd zijn in contact. De redenen hiervoor zijn uiteenlopend en variëren van te hoog opgelopen frustraties met instanties tot oneigenlijk gebruik van de WWB. - Mensen waarbij als gevolg van hun situatie met Activerende Zorgcoaching geen verbetering in zelfredzaamheid te verwachten is. 8

9 Indien in bovengenoemde situaties de zorgvraag expliciet aandacht behoeft kan in een aantal gevallen het Lokaal Zorgnetwerk ingeschakeld worden. Casus: Klant te moeilijk? Terugmeldingen vinden nauwelijks plaats. Toch werken sommige klanten niet mee, bijvoorbeeld een Iraanse vluchteling die tegen haar zin gedwongen wordt tot medewerking aan het traject en vervolgens niet meewerkt aan de uitvoering ervan. Ze is alleenstaand ouder van drie opgroeiende kinderen. Ze gaat er van uit dat ze recht heeft op een uitkering en dat ze aan niemand verantwoording schuldig is over de wijze waarop zij haar leven inricht. Het lukt de hulpverlener niet met haar een werkrelatie aan te gaan. Volgens de zorgcoach stelt de cliënt eisen waaraan door de hulpverlener niet te voldoen is, Het is mogelijk dat we te maken hebben met een calculerende uitkeringsgerechtigde, maar er kan ook sprake zijn van een stoornis, of van een hulpverlener die de juiste toon niet te pakken weet te krijgen bij deze cliënt. Het is aan SoZaWe hierover een besluit te nemen. Het korten op de uitkering ligt bij deze deelnemer niet voor de hand gezien de gezinssituatie. Casus: Klant niet geschikt? Een cliënt van 55 jaar heeft ernstig last van achtervolgingswanen. Hij vertrouwt vrijwel niemand en loopt rond met een enorme complottheorie in zijn hoofd. Hij heeft contact met een GGZinstelling. De instelling geeft echter uit privacyoverwegingen geen informatie over de behandeling en de eventuele voortgang. De cliënt is voor de zorgcoach vriendelijk en correct, maar gezien zijn wantrouwen is elke actie bij voorbaat onmogelijk. Hij gaat de zorgcoach ook zien als slachtoffer in het complot. Elke relativering van de zijde van zorgcoach ondermijnt het vertrouwen. Waarschijnlijk hebben we te maken met een cliënt met een ernstige psychiatrische stoornis. Voor activering is voorlopig geen ruimte, hier is vooralsnog alleen goede zorg nodig. 1.2 Doelstelling Activerende Zorgcoaching Activerende Zorgcoaching is gericht op deelnemers, die volgens een inschatting van de klantmanager door een meervoudige complexe probleemsituatie inactief worden en zorgmijdend zijn. De redenen die mensen daarvoor hebben kunnen op zichzelf begrijpelijk zijn, maar het kan leiden tot situaties die vanuit maatschappelijk oogpunt ongewenst of zelfs onaanvaardbaar zijn. Het traject is primair gericht op het afnemen en/ of beheersbaar maken van de belemmerende situatie en het ontwikkelen van mogelijkheden die de deelnemer heeft op het gebied van zijn welzijn en daarmee samenhangend zinvolle invulling geven aan de dag. 9

10 Doel van Activerende Zorgcoaching Het vergroten van de zelfredzaamheid van de deelnemer, zodat de deelnemer in staat is hulp te accepteren voor het werken aan het stabiliseren of afnemen van zijn probleemsituatie en beter in staat is gebruik te maken van aangeboden kansen, waardoor sociale of maatschappelijke participatie mogelijk wordt. Subdoelen Om de zelfredzaamheid van de deelnemer te vergroten is een aantal subdoelen geformuleerd: 1. Het vergroten van uitdrukkingsvaardigheden van de deelnemer 2. Het vergroten van psychosociale vaardigheden van de deelnemer 3. Het vergroten van het vermogen tot zelfzorg 4. Het vergroten van de motivatie van de deelnemer voor - het accepteren en aangaan van hulp en ondersteuning (eigen netwerk) - het verkrijgen van een passende vorm van dagbesteding of werkactiviteit 5. Het wegnemen van belemmeringen in de omgeving van de cliënt en het vergroten van de toegang tot regelingen en voorzieningen De subdoelen zijn gerelateerd aan competenties om te kunnen participeren in de samenleving (Blom e.a. 2003). Hieronder gaan wij beknopt nader in op deze competenties. Communicatie (taal) Deelnemers aan Activerende Zorgcoaching hebben vaak vanwege diverse redenen (laag opleidingsniveau, tweede taal, psychische problemen etc.) moeite goed te communiceren in het Nederlands. Het gaat hier naast, lees-, spreek- en schrijfvaardigheden ook om het kunnen uitleggen van praktische zaken. Psychosociale vaardigheden Dit competentiegebied omvat zowel de sociale vaardigheden, dat wil zeggen de manier waarop men zich neerzet en handhaaft tussen anderen, als ook de psychische kwaliteiten die daarbij een rol spelen. Om wat voor redenen dan ook kan het zijn dat deze vaardigheden zijn afgenomen of onvoldoende zijn ontwikkeld. Er zijn vijf onderdelen te benoemen: - Zelfrespect - Zelfkennis: zelfwaardering op grond van een realistisch zelfbeeld - Probleemoplossend vermogen - Beheersingsoriëntatie: richting kunnen geven aan het eigen leven - Opbouwen/ onderhouden van een netwerk waarin sociale steun gevraagd en ontvangen (en gegeven) kan worden. Vermogen tot zelfzorg Binnen dit competentiegebied valt het vermogen om goed voor zichzelf te zorgen. Je kunt hierbij denken aan thema s als gezonde voeding, zorg voor de eigen omgeving, structuur aanbrengen in het dag- en nachtritme en (weer) oog 10

11 en begrip gaan krijgen van het effect van de uiterlijke verzorging op jezelf en anderen. In het traject-annex-coachingplan worden binnen deze competentie op maat doelen geformuleerd. Motivatie en houding Het traject is er op gericht dat de deelnemers weer gaan geloven in de wensen die zij hebben voor de toekomst. Hierbij is een zekere mate van zelfvertrouwen en vertrouwen in anderen (zoals de activerende zorgcoach, de aangeboden hulp) van groot belang. Als zij op deze manier een positieve verandering ervaren worden zij gemotiveerd om stappen te zetten richting een passende vorm van dagbesteding of werkactiviteit. Eindtermen Activerende Zorgcoaching is geslaagd als, afhankelijk van de uitgangssituatie, de volgende algemene doelstellingen zijn behaald: De belemmeringen van de deelnemer zijn afgenomen, of in ieder geval beheersbaar De communicatieve vaardigheden van de deelnemer zijn toegenomen De psychosociale vaardigheden van de deelnemer zijn toegenomen De deelnemer is in staat adequaat voor zichzelf te zorgen De deelnemer staat open voor hulp en begeleiding en heeft deze (indien nodig) reeds geaccepteerd De deelnemer kan (eventueel met begeleiding) invulling geven aan zijn dagbesteding De zelfredzaamheid en het zelfbeeld (zelfvertrouwen) van de deelnemer is bevorderd 1.3 Voortijdige beëindiging van het traject De klantmanager van SoZaWe selecteert de deelnemer voor Activerende Zorgcoaching. De klantmanager maakt gebruik van een breed aanbod aan reintegratie- en activeringstrajecten en bepaalt op basis van toegangscriteria waarvan een deelnemer het best gebruik kan maken. Er wordt met de deelnemer wel overlegd, maar de klantmanager beslist. Tijdens de verkennende fase Het kan voorkomen dat tijdens de verkennende fase blijkt dat de deelnemer niet goed past binnen het aanbod van de Activerende Zorgcoaching. Mocht blijken dat de deelnemer beter begeleid zou kunnen worden in een ander traject, dan wordt dit besproken met de klantmanager. Vervolgens wordt de deelnemer weer overgedragen aan de klantmanager. De activerende zorgcoach doet verslag van de reden van terugmelding. Dit gaat wel om uitzonderingen. Als de deelnemer aan de criteria voldoet zou de deelnemer baat moeten hebben bij dit aanbod. Klanten die uitgesloten zijn 11

12 (zie contra indicaties) kunnen indien er ernstige zorgen bestaan over het welzijn of de gezondheid van de klant aangemeld wordt bij het Lokaal Zorgnetwerk. Uitval Het is mogelijk dat een traject voortijdig wordt afgebroken. Hier kunnen zeer verschillende redenen aan ten grondslag liggen, maar meestal zal het gaan om praktische zaken zoals: verhuizing, een ziekte die zich negatief ontwikkeld of een opname in een kliniek. Het kan ook gaan om zaken die o.a. bij de contra-indicaties genoemd zijn. 1.4 Rollen van de Activerende zorgcoach De activerende zorgcoach neemt positie in, in een traject waarvoor de deelnemer vaak niet vrijwillig gekozen heeft, ook al is het programma gericht op een verbetering van de kwaliteit van leven van de deelnemers. Anderen zijn van mening dat de deelnemer problemen heeft. De activerende zorgcoach zal zich van de daaruit voortvloeiende dilemma s bewust moeten zijn bij het vervullen van de verschillende rollen die hij tijdens het traject aanneemt: die van coach, activeerder en coördinator. Tijdens het werken met de doelgroep lopen deze rollen door elkaar. In de fasen van de methode zijn er echter wel accentverschillen. a) De coach De activerende zorgcoach ondersteunt de deelnemer bij het bereiken van de doelen. Het idee dat er doelen gesteld worden, wordt nadrukkelijk aangedragen door de coach, maar het bedenken ervan is een activiteit waarbij de deelnemer een grote rol speelt. De coach ziet er op toe dat hij de deelnemer niet de eindverantwoordelijkheid uit handen neemt. Hij stimuleert en motiveert de deelnemer om zelf oplossingen te bedenken en een bijdrage te leveren aan de uitwerking hiervan. De coach steunt de deelnemer in het maken van afspraken over het accepteren van hulp op maat en het invulling geven aan de dagbesteding. De coach stelt in overleg met de deelnemer vast wanneer de deelnemer toe is aan een vervolgstap. De coach werkt met een traject-annex-coachingplan waarin samen met de deelnemer doelen zijn geformuleerd en coachingstraject gemonitord kan worden. b) Activeerder De activerende zorgcoach inventariseert de wensen en mogelijkheden en zoekt samen met de deelnemer naar concrete opties om actief te worden. Hij stimuleert tot het volgen van cursussen of het starten van activiteiten en helpt daarbij met praktische adviezen en/of daadwerkelijke ondersteuning. Dit alles op maat afgestemd op de mogelijkheden en wensen van de individuele deelnemer. 12

13 c) Coördinator Tijdens de uitvoering van het werk worden partijen en personen bij elkaar gebracht die mee kunnen werken aan oplossingen. Deze partijen en personen worden gezocht uit zowel het persoonlijk netwerk van de deelnemer als uit het netwerk van dienst- en hulpverlening. De activerende zorgcoach bemiddelt, stemt af, maakt met de partijen werkafspraken, volgt en coördineert. De coach evalueert regelmatig met de deelnemer en met eventuele relevante betrokkenen de gang van zaken en koppelt volgens vastgestelde afspraken terug aan de klantmanager. Voor de bijbehorende competenties van de activerende zorgcoach verwijzen we naar de implementatieplan. 13

14 2 Gefaseerde aanpak Kenmerkend voor de doelgroep van de Activerende Zorgcoaching is dat zij veel aandacht en zorg behoeft. Daartoe wordt een intensief traject geboden. Om binnen het traject voor zowel de werker als de deelnemer voldoende voortgang te kunnen blijven boeken is een gefaseerde aanpak behulpzaam. Bovendien blijkt een gefaseerde methodische aanpak de effectiviteit van het traject te bevorderen. Binnen Activerende Zorgcoaching wordt de oplossingsgerichte benadering toegepast. Dit houdt in dat gefocust wordt op de krachten en mogelijkheden van de deelnemer, waarbij het versterken van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de deelnemer centraal staat. Binnen de Activerende Zorgcoaching zijn zes fasen te onderscheiden, te beginnen met het verhelderen van de veranderbereidheid, wensen en mogelijkheden van de deelnemer. Vervolgens wordt intensief ingezet op de uitwerking van het traject-annex-coachingplan, waarna de begeleiding wordt afgesloten. In dit hoofdstuk geven we eerst een globale beschrijving van de onderdelen en de tijdbesteding binnen de verschillend fasen, per fase wordt een uitgebreide beschrijving gegeven. 2.1 Gefaseerde opbouw Het traject beslaat zes fasen, waarin uiteenlopende werkzaamheden worden uitgevoerd. In schema 2.1 zijn deze fasen achtereenvolgens weergegeven. Aan elke deelnemer kan in het kader van Activerende Zorgcoaching circa 100 uur worden besteed. Tijdens de eerste 12 maanden wordt hiervan maximaal 80 uur ingezet. Voor de nazorgperiode van maximaal zes maanden zijn de resterende 20 uur beschikbaar. Gemiddeld wordt voor een volledige baan (36 uur) uitgegaan van een caseload van 20 deelnemers. Binnen het totaal van deze 100 uur voert de activerende zorgcoach ook de volgende werkzaamheden uit: registratie activiteiten, algemene netwerkactiviteiten voor de doelgroep, periodieke cliëntbesprekingen, opleiding, training, intervisie t.b.v. goede uitvoering van de methodiek en overige aanverwante activiteiten. Voor elke fase in het traject is tevens de duur aangegeven, die beschouwd moet worden als richtlijn. Binnen het traject worden monitor c.q. checkmomenten ingebouwd met de teamleider. Deze momenten zijn onder meer na fase 3 (bespreken van het traject-annex-coachingplan) en na fase 4 (bespreken van de behaalde doelen) om de begeleiding deels af te sluiten. De eerste bespreking dient binnen tien weken (na start) plaats te vinden, de tweede bespreking binnen tien maanden na start uitvoeren traject. Deze bespreekmomenten zijn ook bedoeld om eventueel onderbouwd en met toestemming van de teamleider af te kunnen wijken van de duur en de methode. Het werken aan een vertrouwensrelatie kan veel tijd in beslag nemen en mag niet opgeofferd worden aan een te strak stramien. 14

15 Schema 2.1: Fasering Fase 1: Aanmelding en kennismaking a) Selectie, verwachtingen managen en aanmelding b) Kennismaken en vertrouwen winnen Duur (100 uur) 1-2 weken Fase 2: Verkennende fase a) Verkennen van uitgangspositie (problemen) b) Verhelderen van veranderbehoefte c) Stimuleren van de deelnemer d) Vertrouwensrelatie opbouwen 2-4 weken Fase 3: Opstellen traject-annex-coachingplan a) Opstellen traject-annex-coachingplan b) Formuleren van kleine en haalbare doelen (smart) c) Driegesprek (deelnemer, coach en klantmanager) 3-4 weken Fase 4: Uitvoeren traject-annex-coachingplan a) Uitvoeren traject-coachingplan b) Activering en Zorg c) Samenwerking met instanties en hulpverlening 6-10 maanden Fase 5: Afsluiten begeleiding a) Afsluiten begeleiding b) Opstellen eindverslag 1-2 weken Fase 6: Nazorg a) Nazorg b) Laatste terugkoppeling 6 maanden Fase 1 Aanmelding en kennismaking Fase 1 neemt in totaal één tot twee weken in beslag. In deze fase is een zorgvuldige selectie van de deelnemer en het eerste contact tussen activerende zorgcoach en de deelnemer essentieel. In deze fase wordt ook uitgelegd wat de taak en rol is van de activerende zorgcoach, zodat de deelnemer weet wat hem te wachten staat. Daarom is een goede communicatie tussen de klantmanager van SoZaWe, de activerende zorgcoach en de deelnemer een voorwaarde. Deze contacten kunnen in fase 1 overigens bilateraal zijn. Het contact tussen klantmanager en coach kan eventueel telefonisch en per verlopen. 15

16 Fase 2 Verkennende fase Fase 2 duurt ongeveer twee tot vier weken. Tijdens deze fase kijkt de activerende zorgcoach samen met de deelnemer naar de leefsituatie, wordt de uitgangssituatie in kaart gebracht en worden wensen en mogelijkheden van de deelnemer verkend. Voor het opbouwen van vertrouwen tussen coach en deelnemer wordt in deze fase de basis gelegd. Fase 3 Opstellen traject-annex-coachingplan Fase 3 is bedoeld voor het opstellen van het traject-annex-coachingplan. Daarin staan de doelen omschreven waarop de deelnemer zich richt, maar wordt ook aangegeven welke acties de coach onderneemt om de deelnemer hierin te begeleiden. Dit plan biedt handvatten voor de juiste hulp, maar ook voor het monitoren van de voortgang door de deelnemer en de coach gezamenlijk. In het plan wordt duidelijk of zorg en activering parallel worden ingezet, ofwel dat er voorafgaand aan activering zorg- en hulpverlening moet worden ingezet. Dit kan alleen goed werken als in samenspraak met de deelnemer per relevant leefgebied realiseerbare lange en korte termijn doelen geformuleerd zijn. Fase 3 wordt afgesloten met een driegesprek tussen de klantmanager, de deelnemer en de activerende zorgcoach, waarin de deelnemer en de coach hun traject-annex-coachingplan voorleggen aan de klantmanager. Laatstgenoemde heeft dan de mogelijkheid aanvullingen te geven of te attenderen op mogelijkheden van bijzondere bijstand en andere regelingen. Het plan wordt door de drie gesprekspartners ondertekend. Fase 4 Uitvoeren traject-annex-coachingplan In fase 4 vindt de uitvoering van het traject-annex-coachingplan plaats. In totaal neemt deze vierde fase tussen de zes en tien maanden in beslag. Afhankelijk van de doelen die zijn gesteld is het goed om telkens de successen en veranderingen expliciet te maken, zodat de voortgang ervaren wordt. Fase 5 Afsluiten begeleiding De afronding van het project duurt ongeveer één tot twee weken. In een apart gesprek wordt de coaching samen met de deelnemer geëvalueerd en wordt besproken op welke wijze de nazorg ingericht gaat worden. Een succesvol verloop van het traject mag gevierd worden, eventueel samen met andere deelnemers en betrokkenen bij het traject. Fase 6 Nazorg Nazorg voor de deelnemers van de Activerende Zorgcoaching is nodig omdat nagegaan moet worden of de gemaakte afspraken ook echt werken. Gedurende zes maanden fungeren de activerende zorgcoaches voor de deelnemers nog als aanspreekpunt en is er periodiek contact. Hiervoor heeft de activerende zorgcoach 20 uur beschikbaar. 16

17 2.2 Fase 1: Aanmelding en kennismaking In fase 1 wordt de juiste deelnemer geselecteerd wordt voor Activerende Zorgcoaching. Het eerste contact tussen de klantmanager van SoZaWe, de activerende zorgcoach en de deelnemer komt tot stand. Deze contacten verlopen in fase 1 vooral bilateraal: contact tussen klantmanager en deelnemer, tussen klantmanager en coach en contact tussen coach en deelnemer. Het contact tussen klantmanager en deelnemer dient een persoonlijk gesprek te zijn waarin de klantmanager vaststelt of deze cliënt inderdaad een goede kandidaat is voor Activerende Zorgcoaching. Het contact tussen klantmanager en coach dat daarop volgt kan in deze fase telefonisch en per verlopen. Vervolgens maakt de activerende zorgcoach kennis met de deelnemer, waarbij aandacht is voor het opbouwen van een goed contact met de deelnemer. Op deze manier kan een vertrouwensrelatie ontstaan en is de deelnemer te motiveren voor deelname. Fase 1 bestaat uit de volgende onderdelen: a. Selectie, verwachtingen managen en aanmelding b. Kennismaken en vertrouwen winnen a. Selectie, verwachtingen managen en aanmelding De deelnemers worden zorgvuldig geselecteerd door de klantmanagers van de SoZaWe, zodat de juiste doelgroep binnen het traject wordt opgenomen. Dit vraagt van de klantmanagers, dat zij goed op de hoogte zijn van de criteria ten aanzien van de doelgroep en met een inhoudelijk blik naar hun klanten kijken. Vervolgens informeert de klantmanager zijn klant in een face-to-face gesprek over de inhoud, het doel en de werkwijze van Activerende Zorgcoaching. Ook wordt ingegaan op de motivatie en redenen voor deelname. Tijdens dit gesprek wordt zo veel mogelijk duidelijk gemaakt wat de deelnemer kan verwachten (en wat niet), en wat er van de deelnemer verwacht wordt (namelijk een actieve medewerking). Duidelijkheid vooraf voor alle partijen is een belangrijke factor voor de motivatie. Waar nodig, wordt de klant tijd geboden om na te denken over de deelname en te wennen aan het idee. De klant kan deelname wel weigeren als er goede redenen voor zijn (bijvoorbeeld ziekte of andere ernstige en relevante omstandigheden). Uiteindelijk beslist de klantmanager of de klant wel of niet aangemeld wordt. Daarna wordt contact opgenomen met de teamleider van de uitvoeringsorganisatie, zodat de deelnemer via het aanmeldingsformulier aangemeld wordt. Bij de aanmelding wordt (indien er toestemming is van de deelnemer) zoveel mogelijk relevante gegevens mee gestuurd, gerelateerd aan de vooropleiding en (mogelijk) arbeidsverleden. 17

18 AOB rapport Indien aanwezig en als de klant er mee heeft ingestemd worden ook een arbeidsmedisch advies (AOB-rapport) en het Doelmatigheidsrapport overhandigd. Het AOB-rapport wordt opgesteld door het Adviesbureau voor Opleiding en Beroep, dat in opdracht van SoZaWe klanten beoordeelt op hun mogelijkheden. Het kan zijn dat in eerder stadium in opdracht van SoZaWe ook een formele assessment van de deelnemer is uitgevoerd door een testbureau. Het doel daarvan zal geweest zijn om een zo volledig mogelijk beeld van de individuele capaciteiten, mogelijkheden en belemmeringen van de deelnemer te verkrijgen, met inbegrip van de sociale, cognitieve en andere vaardigheden. b. Kennismaken en vertrouwen winnen De teamleider van de uitvoeringsorganisatie verdeelt de casus onder de medewerkers. Als de activerende zorgcoach de deelnemer in zijn caseload heeft opgenomen, bekijkt de coach, de aanmelding en bijbehorende rapportages. Indien er onduidelijkheden zijn of indien er relevante informatie ontbreekt wordt contact gelegd met de betreffende klantmanager. Vervolgens wordt contact opgenomen met de deelnemer en een kennismakingsafspraak gemaakt. De coach vertelt nogmaals wat het Activerende Zorgcoaching inhoudt en vraagt de deelnemer naar zijn verwachtingen. Doel van het kennismakingsgesprek is contact te krijgen tussen coach en deelnemer. Het biedt de basis voor het aangaan van een goede relatie. Belangrijkste middelen daarvoor zijn: De activerende zorgcoach laat zien dat hij enthousiast is over het traject Sluit aan bij de wensen en het angst -niveau van de deelnemer. Laat de deelnemer zoveel mogelijk controle ervaren. Heeft oog voor urgente zaken, waarbij direct praktische steun of hulp nodig is. Aandachtspunten bij het kennismakingsgesprek Uitleg verschil tussen SoZaWe en de zorgcoach Zorg voor betrouwbare informatie Onderzoek de bereidheid van de deelnemer De kennismaking is wederzijds, toon enthousiasme en vertrouwen Vraag naar handvatten Benadruk de krachten van de deelnemer (geef hoop) Geef de deelnemer gelegenheid zijn eigen verhaal te vertellen Afspraak voor de volgende keer Uitleg verschil tussen SoZaWe en de zorgcoach Omdat SoZaWe als uitkerende instantie ook een controle- en eventueel straffunctie heeft moeten de positie van de zorgcoach, de klantmanager en de te hanteren regels van vertrouwelijkheid goed uitgelegd worden. Zorg voor betrouwbare informatie De deelnemer is aangemeld door de klantmanager van SoZaWe. Het vertrouwen winnen van de deelnemer begint bij de eerste kennismaking. De activerende zorgcoach legt uit wat hij de deelnemer kan bieden en wat hij van de deelnemer verwacht. 18

19 Onderzoek de bereidheid van de deelnemer Veel deelnemers hebben al veel ondersteuning en hulp gekregen. Zij zitten niet altijd te wachten op bemoeienis van weer een andere hulpverlener. De activerende zorgcoach zoekt ingangen tot contact. Hierbij wordt ook ingegaan op het belang van de begeleiding door zich te richten op de toekomst, het perspectief van de deelnemer en door diens interesses erbij te betrekken. Op deze manier wordt een begin gemaakt met het werken aan motivatie. De kennismaking is wederzijds, toon enthousiasme en vertrouwen De activerende zorgcoach laat zien dat hij achter het traject staat en dat hij vertrouwen heeft in de mogelijkheden die dat biedt. Ook laat hij zien dat hij positief is over de mogelijkheden van een deelnemer, hij verkent en benoemt ze. Vraag naar handvatten Deelnemers kunnen op basis van eerdere (goede of slechte) ervaringen aangeven wat hun wensen zijn, o.a. op het gebied van bejegening, vertrouwelijkheid, voorkeuren etc. Geef erkenning voor deze ervaringen met eerdere hulp- en dienstverleners. Benadruk de krachten van de deelnemer (geef hoop) Geef in het gesprek aan dat je begrip hebt voor de situatie waarin de deelnemer zit. Benoem daarbij concreet de krachten van de deelnemer die je ziet, zet ze in en bouw ze uit. Een deelnemer vertelt bijvoorbeeld over de manier waarop hij een probleem aangepakt heeft, erkenning daarvan kan een stimulans zijn om nu ook dingen aan te pakken. Geef de deelnemer gelegenheid zijn eigen verhaal te vertellen De klant is aangemeld door de klantmanager en weet dat reeds over hem is gerapporteerd. De deelnemer moet gelegenheid krijgen zijn eigen kant van het verhaal neer te zetten. De activerende zorgcoach laat zien dat hij de kant van de deelnemer hoort en respecteert. Afspraak voor de volgende keer Maak een duidelijke afspraak voor het vervolg (hoe, waar en wie doet wat) 2.3 Fase 2: Verkennende fase Fase 2 kent de volgende onderdelen: a) Verkennen van uitgangspositie (belemmeringen, kansen en mogelijkheden) b) Verhelderen van veranderbereidheid c) Stimuleren van de deelnemer d) Vertrouwenrelatie opbouwen 19

20 a. Verkennen van uitgangspositie (belemmeringen, kansen en mogelijkheden) De uitgangspositie van de deelnemer wordt omschreven aan de hand van verschillende leefgebieden. Hierbij wordt ook expliciet aandacht besteed aan de positieve factoren en krachten van de deelnemer. Stel open vragen, luister goed en oordeel niet. Reserveer voor dit onderdeel in de verkennende fase meerdere gesprekken. Het voordeel is dat de deelnemers thuis over dingen na kunnen denken en dat je zelf in een vervolggesprek kunt controleren of je voorlopige analyse min of meer klopt. Ook geeft het deelnemers meer eigen verantwoordelijkheid binnen het proces. De activerende zorgcoach verkent op een coachende manier met de deelnemer de volgende leefgebieden: Communicatie (taal) - Nederlandse taalbeheersing (cultuurverschillen) Psychosociale vaardigheden - Gezondheid (lichamelijk, geestelijk, handicaps) - Gedrag en sociaal emotioneel functioneren (zelfbeeld, zelfvertrouwen) - Ingrijpende gebeurtenissen (migratie, ziekte, verhuizing en andere life events) - Opvoeding Vermogen tot zelfzorg - Sociaal netwerk - Woonsituatie (huisvesting, post) - Financiën - Middelen gebruik, gokken (alcohol, druggebruik) - Juridische zaken Motivatie - houding - Vrijetijdsbesteding, hobby s - Dagbesteding (opleiding, werk, maatschappelijke participatie) - Hulpverleningsverleden (contacten met instanties) Deze leefgebieden komen terug in het traject-annex-coachingplan. Punten die in de verkenning naar boven zijn gekomen kunnen worden omgezet in leer- of groeipunten die in het trajectplan staan: wat gaat goed en waar ben je tevreden over? Wat wil je verbeteren of verdiepen en waar wil je liefst zo snel mogelijk van af? In feite gaat het hier om een assessment- plus : er wordt samen met de coach gekeken naar wat de situatie is en wat de deelnemer wel en niet kan en wil, maar bovendien naar hoe de deelnemer aan die verandering zou kunnen gaan werken. Het is ook mogelijk om een onderdeel van de assessment groepsgewijs uit te voeren. Hier komen we aan het eind van het hoofdstuk op terug. Huisbezoek Het huisbezoek is onderdeel van de outreachende benadering die binnen Activerende Zorgcoaching essentieel is. Het gaat om mensen die in de ogen van anderen problemen hebben, maar daar zelf mogelijk anders over denken. Bij het afleggen van een huisbezoek neem je de woonomgeving en de woning waar, zie je ook in welke leefomgeving de deelnemer de gemaakte afspraken na moet zien te komen. In 20

Utrecht, september 2010 Gerjoke Wilmink directeur Nibud

Utrecht, september 2010 Gerjoke Wilmink directeur Nibud Voorwoord Ongeveer twee jaar geleden publiceerde het Nibud Geld en Gedrag, Budgetbegeleiding voor de beroepspraktijk. Het boek werd enthousiast ontvangen door het werkveld, vooral vanwege de competenties

Nadere informatie

Presentatie Guido Walraven

Presentatie Guido Walraven Presentatie Guido Walraven 3 4 Presentatie van de bundel Aandacht en kracht: verbinden van activering van zorg Aanbieding van de bundel door Yvonne van Heerwaarden aan: Marianne van de Boom (MDA), en 5

Nadere informatie

Participatiewiel: een andere manier van kijken

Participatiewiel: een andere manier van kijken Participatiewiel: een andere manier van kijken Ideeën voor gebruik door activeerders en hun cliënten Participatiewiel: samenhang in beeld WWB Schuldhulpverlening Wajong / WIA / WW / WIJ AWBZ en zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Overzichtskaart 3. Opvoedingsondersteuning. voor hulp bij opvoedingsvragen en lichte opvoedproblemen

Overzichtskaart 3. Opvoedingsondersteuning. voor hulp bij opvoedingsvragen en lichte opvoedproblemen Overzichtskaart 3 Opvoedingsondersteuning voor hulp bij opvoedingsvragen en lichte opvoedproblemen Zelfreflectie-instrument individuele opvoedingsondersteuning Sommige JGZ-professionals zullen al over

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Implementatieplan: Bouwstenen voor de implementatie van Activerende zorgcoaching. Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven

Implementatieplan: Bouwstenen voor de implementatie van Activerende zorgcoaching. Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Implementatieplan: Bouwstenen voor de implementatie van Activerende zorgcoaching Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad Hogeschool INHolland Rotterdam,

Nadere informatie

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Zorgleefplan, ondersteuningsplan en begeleidingsplan Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Om goede zorg en/of ondersteuning te kunnen geven aan een cliënt is het werken

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Dienst Gezondheid

Nadere informatie

Hybride werken bij diagnose en advies. Inleiding

Hybride werken bij diagnose en advies. Inleiding Hybride werken bij diagnose en advies Inleiding Hybride werken is het combineren van 2 krachtbronnen. Al eerder werd aangegeven dat dit bij de reclassering gaat over het combineren van risicobeheersing

Nadere informatie

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Oplossingsgericht en waarderend coachen.

Oplossingsgericht en waarderend coachen. Oplossingsgericht en waarderend coachen. Coaching is die vorm van professionele begeleiding waarbij de coach als gelijkwaardige partner de cliënt ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen. Oplossingsgericht

Nadere informatie

Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag

Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag Keuzedeel mbo Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee

Nadere informatie

Stichting Jong Actief Trajecten

Stichting Jong Actief Trajecten Participatieladder Jong Actief Trede 6: Betaald werk Re-integratie Trede 5: Betaald werk met ondersteuning Re-integratie Trede 4: Onbetaald werk Sociale Activering / Dagbesteding Trede 3: Deelname georganiseerde

Nadere informatie

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN BEGELEID (KAMER) WONEN OPVOEDINGS- ONDERSTEUNING HULP OP MAAT LOGEERHUIS Meander Nijmegen stgmeander.nl Zorg voor jeugdigen Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen Samen groot

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Hoofdstuk 2: De Team Leadership Competence Questionnaire 2.1 : Opbouw van de lijst 2.2 :

Nadere informatie

Instructie cliëntprofielen

Instructie cliëntprofielen Bijlage 4 Instructie cliëntprofielen Dit document beschrijft: 1. Inleiding cliëntprofielen 2. Proces ontwikkeling cliëntprofielen 3. Definitie cliëntprofielen 4. De cliëntprofielen op hoofdlijnen 5. De

Nadere informatie

Aanpak: Interventieteam Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Interventieteam Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Interventieteam Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Fier

Nadere informatie

Het 8- fasenmodel. Een reisgids voor de begeleiding van het maatje

Het 8- fasenmodel. Een reisgids voor de begeleiding van het maatje Het 8- fasenmodel Een reisgids voor de begeleiding van het maatje Waar gaat de reis naartoe? Wat is jouw rol tijdens de reis? De rol die je kiest, is afhankelijk van de reden waarom je gevraagd bent, dit

Nadere informatie

Methodisch werken binnen Lang Verblijf. woonzorg en dagbesteding

Methodisch werken binnen Lang Verblijf. woonzorg en dagbesteding Methodisch werken binnen Lang Verblijf woonzorg en dagbesteding 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Gentle Teaching 4 Middelen 5 Voor wie is Gentle Teaching? 5 3. Competentievergrotend werken 6 Middelen

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: BJZ Flevoland

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

Juni 2012 Roeland van Geuns Nadja Jungmann. Naar efficiënter werken met klantprofielen

Juni 2012 Roeland van Geuns Nadja Jungmann. Naar efficiënter werken met klantprofielen Juni 2012 Roeland van Geuns Nadja Jungmann Naar efficiënter werken met klantprofielen Achtergrond Uitvoering schuldhulpverlening in transitie Loslaten beleidsdoel iedereen schulden vrij Bezuinigingen Toename

Nadere informatie

Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2015

Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2015 De raad van de gemeente Boxtel, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 november 2014, gelet op artikelen 8a, eerste lid, onderdeel b en 9 eerste lid onderdeel c van

Nadere informatie

Het White Box model:

Het White Box model: Het White Box model: Een krachtige veranderstrategie die mensen in beweging brengt. Visie, aanpak en trainingsadvies Een waardevol gespreksmodel voor, WMO en Jeugdwet, consulenten om eigen initiatief en

Nadere informatie

Tegenprestatie naar Vermogen

Tegenprestatie naar Vermogen Tegenprestatie naar Vermogen Beleidsplan Tegenprestatie in het kader van de Participatiewet 2015 Hof van Twente, oktober 2014-1 - De Tegenprestatie naar Vermogen Inleiding Al vanaf 1 januari 2012 kunnen

Nadere informatie

Het Signalerend. Toegankelijke. Activerende. Netwerk

Het Signalerend. Toegankelijke. Activerende. Netwerk Stean foar Stipe Visie op cliëntondersteuning zorg, welzijn en aangepast wonen Het Signalerend ignalerende Toegankelijke Effectieve Activerende Netwerk (dat stiet as in hûs!) Inleiding Sinds januari 2007

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Versie 1.0 12 april 2012 Inhoudsopgave blz. Voorwoord 2 Algemeen -Visie 3 -Methodiek 4 Intake/assessment 5 Jobfinding 6 Coaching on the job 7 Definitielijst

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Video Interactie Begeleiding (VlB) bij de omgangsregeling van verstandelijk beperkte ouders en hun kind(eren) in pleegzorg.

Video Interactie Begeleiding (VlB) bij de omgangsregeling van verstandelijk beperkte ouders en hun kind(eren) in pleegzorg. Video Interactie Begeleiding (VlB) bij de omgangsregeling van verstandelijk beperkte ouders en hun kind(eren) in pleegzorg. Inleiding: Vanaf 2006 heeft de William Schrikker Pleegzorg geëxperimenteerd met

Nadere informatie

Je steunsysteem is overal om je heen.

Je steunsysteem is overal om je heen. Je steunsysteem is overal om je heen. Kwartiermaken in de wijken in Oss en in de regio. Burgerkracht en Presentie Definitie kwartiermaken: Kwartiermaken gaat over het bevorderen van het maatschappelijk

Nadere informatie

Aanpak: Praktische gezinsondersteuning. Beschrijving

Aanpak: Praktische gezinsondersteuning. Beschrijving Aanpak: Praktische gezinsondersteuning De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door:

Nadere informatie

HULPVRAAG Doelgroepen Doelstellingen

HULPVRAAG Doelgroepen Doelstellingen Zorgmodule Fasehuis Zorgaanspraak: Zorgaanbieder: Verblijf met behandeling Entréa HULPVRAAG Doelgroepen De doelgroep bestaat uit normaal begaafde jeugdigen van 16-18 jaar, woonachtig in de regio Gelderland-Midden

Nadere informatie

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Het doel van deze beschrijving is om enerzijds houvast te geven voor het borgen van de unieke expertise van de cliëntondersteuner voor

Nadere informatie

Aanpak: Participatiehuis. Beschrijving

Aanpak: Participatiehuis. Beschrijving Aanpak: Participatiehuis De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Partners

Nadere informatie

werken aan Zelfmanagement en passende zorg

werken aan Zelfmanagement en passende zorg werken aan Zelfmanagement en passende zorg Inleiding De ggz is steeds meer gericht op herstel, het vergroten van de zelfredzaamheid en zo veel mogelijk deelnemen aan de maatschappij van cliënten. Wilt

Nadere informatie

Evaluatie Zorg Advies Teams 0-12 jarigen Maassluis

Evaluatie Zorg Advies Teams 0-12 jarigen Maassluis Evaluatie Zorg Advies Teams 0-12 jarigen Maassluis 1/5 Inleiding Aanleiding voor het schrijven van deze evaluatie over de Zorg Advies Teams (ZAT) is de komst van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in

Nadere informatie

Motiverende gespreksvoering

Motiverende gespreksvoering Motiverende gespreksvoering Naam Saskia Glorie Student nr. 500643719 SLB-er Yvonne Wijdeven Stageplaats Brijder verslavingszorg Den Helder Stagebegeleider Karin Vos Periode 04 september 2013 01 februari

Nadere informatie

Aanpak: Reset Thuisbegeleiding. Beschrijving

Aanpak: Reset Thuisbegeleiding. Beschrijving Aanpak: Reset Thuisbegeleiding De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Careyn

Nadere informatie

Werkplan. Ontwikkeling methodiek activerende zorgtrajecten. Lectoraat Dynamiek van de Stad Hogeschool INHOLLAND

Werkplan. Ontwikkeling methodiek activerende zorgtrajecten. Lectoraat Dynamiek van de Stad Hogeschool INHOLLAND Werkplan Ontwikkeling methodiek activerende zorgtrajecten Lectoraat Dynamiek van de Stad Hogeschool INHOLLAND Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Fasering onderzoek... 4 2.1 Fase I: Inventariserende onderzoeksfase...

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Aanpak: Multiprobleemgezinnen. Beschrijving

Aanpak: Multiprobleemgezinnen. Beschrijving Aanpak: Multiprobleemgezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Promenzo werkt

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Promenzo werkt Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Promenzo werkt Promenzo begeleidt en ondersteunt mensen met ernstige psychiatrische of psychische problemen bij het zoeken naar, vinden en behouden van

Nadere informatie

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Juni 2014 Waarom een visie? Al sinds het bestaan van het vak jongerenwerk is er onduidelijkheid over wat jongerenwerk precies inhoudt. Hierover is doorgaans geen

Nadere informatie

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Combo Emonomy Combo Emonomy heeft een lange historie en traditie in methodiekontwikkeling, onderzoek, opleiding, coaching en advies op het gebied van arbeidsontwikkeling,

Nadere informatie

maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig

maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig Zelf maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig Gastenhof biedt Onze jeugdigen horen erbij Hoe doe je mee in een maatschappij waar het tempo vaak hoog ligt? 2 perspectief Inhoud 4 Voor wie

Nadere informatie

Contact tussen slachtoffer/nabestaande en tbs-er

Contact tussen slachtoffer/nabestaande en tbs-er Contact tussen slachtoffer/nabestaande en tbs-er Een richtlijn voor forensisch netwerkbegeleiders in Forensisch Psychiatrische Centra M. van Denderen, R. Bax, en N. Sweers Fase 1 Initiatief en motivatie

Nadere informatie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie Inleiding Per 1 januari 2015 hebben zowel de gemeente Enschede als het Leger des Heils zich aangesloten bij het landelijk programma

Nadere informatie

Voor informatie over Meer Mens: meermens@prismanet.nl 06-21 86 47 70. Meer info? 0800-2357747 www.prismanet.nl

Voor informatie over Meer Mens: meermens@prismanet.nl 06-21 86 47 70. Meer info? 0800-2357747 www.prismanet.nl Voor informatie over Meer Mens: meermens@prismanet.nl 06-21 86 47 70 Meer info? 0800-2357747 www.prismanet.nl Meer Mens Zorg voor kwaliteit van leven In de zorgsector wordt een breed pakket aan zorg- en

Nadere informatie

Doelgroep De doelgroep voor de methode Meer Mens is onder te verdelen in drie hoofdgroepen. Dit sluit niet uit dat de methode niet van toepassing is

Doelgroep De doelgroep voor de methode Meer Mens is onder te verdelen in drie hoofdgroepen. Dit sluit niet uit dat de methode niet van toepassing is Inleiding In de zorgsector wordt een breed pakket aan zorg- en dienstverlening aangeboden aan mensen met een beperking. Hulpvragen van deze mensen variëren in aard en complexiteit. Deze vragen hebben betrekking

Nadere informatie

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant RAPPORT TLC-Q Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant 1. Inleiding Het leiden van een team vraagt om een aantal specifieke competenties. Dit rapport

Nadere informatie

Werktrajectbegeleider

Werktrajectbegeleider Werktrajectbegeleider Functiebeschrijving naar aanleiding van CAO-tekst Trajectbegeleider Vastgesteld door: Directeurbestuurder Datum: December 2005 Algemene kenmerken De werktrajectbegeleider richt zich

Nadere informatie

De krachtgerichte methodiek

De krachtgerichte methodiek Het Centrum Voor Dienstverlening is u graag van dienst met: De krachtgerichte methodiek Informatie voor samenwerkingspartners van het CVD Waar kunnen we u mee van dienst zijn? Centrum Voor Dienstverlening

Nadere informatie

Rotterdam Rijnmond. Zorg voor jongeren en hun gezin. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING

Rotterdam Rijnmond. Zorg voor jongeren en hun gezin. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING GEZINS- BEGELEIDING DAGBESTEDING Rotterdam Rijnmond Zorg voor jongeren en hun gezin Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren Wie zijn wij? Stichting Prokino

Nadere informatie

Wij analyseren de situatie en vervolgens werken we met een eenvoudig categoriemodel:

Wij analyseren de situatie en vervolgens werken we met een eenvoudig categoriemodel: Re-integratiebegeleiding (2 e en 3 e spoor) Doel 1. Duidelijkheid! Wij analyseren de situatie en vervolgens werken we met een eenvoudig categoriemodel: 2. Werk! * Ruime arbeidsmogelijkheden * Beperkte

Nadere informatie

Manual: handleiding opstarten Skills Lab

Manual: handleiding opstarten Skills Lab Manual: handleiding opstarten Skills Lab Dit is een handleiding voor professionals die zelf een Skills Lab willen starten. Skills Lab wil de werkmogelijkheden voor mensen met ASS vergroten door hen te

Nadere informatie

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Kees Dijkstra (Windesheim), Els de Jong (Hogeschool Utrecht) en Elle van Meurs (Fontys OSO). 31 mei 2012 Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Doel

Nadere informatie

Het rondetafeloverleg (i.v.m. 1Gezin1Plan)

Het rondetafeloverleg (i.v.m. 1Gezin1Plan) Het rondetafeloverleg (i.v.m. 1Gezin1Plan) Inleiding Tijdens een rondetafeloverleg of -bijeenkomst overlegt een gezin met personen uit het sociale netwerk en betrokken zorg- en dienstverleners over het

Nadere informatie

Het White Box model:

Het White Box model: Het White Box model: Een krachtige veranderstrategie die mensen in beweging brengt. Visie, aanpak en trainingsadvies Een waardevol gespreksmodel voor consulenten in het sociaal domein om eigen initiatief

Nadere informatie

Het antwoord op uw personele vraagstuk

Het antwoord op uw personele vraagstuk BD Recruitment BV Het antwoord op uw personele vraagstuk Wie bepaalt bij welk re-integratiebedrijf ik terecht kan? De gemeente of UWV WERKbedrijf maakt bij uw re-integratietraject vaak gebruik van een

Nadere informatie

Stappenplan voor een effectieve samenwerking

Stappenplan voor een effectieve samenwerking Samenwerken met welzijn en vrijwilligers achterliggende visie 1. Waarom samenwerken? Het is belangrijk dat mensen contacten hebben in de buurt waar ze wonen, ze worden dan sneller geaccepteerd (onbekend

Nadere informatie

Begeleid zelfstandig wonen. Voor jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking

Begeleid zelfstandig wonen. Voor jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking Begeleid zelfstandig wonen Voor jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking Melius Zorg - Tel: 010 842 2526 - Email: info@meliuszorg.nl - Kenmerken begeleiding (LVB-) Jongeren Melius Zorg biedt

Nadere informatie

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt Methodiekbeschrijving Januari 2008 Laat Zien Wat Je Kunt Deel 1: Methodiekbeschrijving Het is bij de juiste methodiekvaststelling bepalend uit welke personen de doelgroep bestaat. De methodiek is vooral

Nadere informatie

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn De toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn bevat vier praktische instrumenten om samen met cliënten te werken aan verbetering of vernieuwing van diensten

Nadere informatie

Van huidige situatie ------------ naar --------------------------------- gewenste situatie

Van huidige situatie ------------ naar --------------------------------- gewenste situatie Doelen stellen NLP is een doelgerichte, praktische en mensvriendelijke techniek. NLP = ervaren, ervaren in denken, voelen en doen. Middels een praktisch toepasbaar model leren we om de eigen hulpmiddelen,

Nadere informatie

Toepassing van de fases van gedragsverandering in de praktijk

Toepassing van de fases van gedragsverandering in de praktijk Toepassing van de fases van gedragsverandering in de praktijk Jouw werk bestaat eruit om de klant te begeleiden bij een verandering in zijn financiële gedrag. Daarvoor kun je het model van DiClemente,

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

De Bakfiets. Jobcoaching. De Bakfiets. Onze dienstverlening. Coaching / Persoonlijke ondersteuning

De Bakfiets. Jobcoaching. De Bakfiets. Onze dienstverlening. Coaching / Persoonlijke ondersteuning Jobcoaching De Bakfiets Onze dienstverlening Coaching / Persoonlijke ondersteuning De Bakfiets Dit is de persoonlijke begeleiding van de werknemer. Afhankelijk van de het doel van de coaching vindt de

Nadere informatie

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Datum 23-07- 2012 Versie: 1.0 Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Inleiding: De personal coach wordt ingezet om deelnemers van WelSlagen Diversiteit met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Roest Advies ontwikkelt ondernemerschap

Roest Advies ontwikkelt ondernemerschap Roest Advies ontwikkelt ondernemerschap voor zelfstandig ondernemers en maatschappelijke organisaties Voor meer informatie: info@roestadvies.nl telefoon 030-2640480 www.roestadvies.nl Wie zijn wij Roest

Nadere informatie

TRAJECT OP MAAT INVESTEREN IN JEUGD

TRAJECT OP MAAT INVESTEREN IN JEUGD Eigen kracht, motivatie, vertrouwen, nieuwe mogelijkheden, ontdekken en ontwikkelen van talenten JEUGD & ONDERWIJS TRAJECT OP MAAT INVESTEREN IN JEUGD Gemeente s Hertogenbosch Afdeling Jeugd en Onderwijs

Nadere informatie

BROCHURE Workshop Coachend Leidinggeven. Coachend Leidinggeven. Sales Force Consulting

BROCHURE Workshop Coachend Leidinggeven. Coachend Leidinggeven. Sales Force Consulting BROCHURE Workshop Coachend Leidinggeven Coachend Leidinggeven Sales Force Consulting inleiding Leidinggeven aan de alledaagse uitvoering van het werk, is één van de belangrijkste kerntaken van elke manager.

Nadere informatie

Checklist Coachingscompetenties t.b.v. Sociaal Emotionele Accreditatie

Checklist Coachingscompetenties t.b.v. Sociaal Emotionele Accreditatie De BPV-Begeleider. Checklist Coachingscompetenties t.b.v. Sociaal Emotionele Accreditatie 1 is de directe coach van de deelnemer gedurende de gehele stage. 2 hanteert een oplossingsgerichte begeleidingssteil.

Nadere informatie

RAPP met de cliënt als gesprekspartner Goed geïnformeerd? Gelijkwaardig? Gemotiveerd?

RAPP met de cliënt als gesprekspartner Goed geïnformeerd? Gelijkwaardig? Gemotiveerd? RAPP met de cliënt als gesprekspartner Goed geïnformeerd? Gelijkwaardig? Gemotiveerd? 7 april 2017 RAPP = Hulpvraaggerichte interdisciplinaire, doelgerichte zorgcommunicatie Een gelijkwaardige communicatie

Nadere informatie

Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM

Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM Instructie Dit document hoort bij het beoordelingsformulier. Op het beoordelingsformulier kan de score per criterium worden ingevuld. Elk criterium kan op vijf niveaus

Nadere informatie

Leergang ZelfVerzorgd

Leergang ZelfVerzorgd Leergang ZelfVerzorgd Waar gaat het over? Zuidwester heeft besloten te gaan werken met ondersteuningslijnen. Op deze manier willen we meer gespecialiseerde ondersteuning bieden aan onze cliënten, binnen

Nadere informatie

De spin in het web. Handreiking. voor werkers die direct. aan de slag willen met. de sociale netwerken van. mensen met verstandelijke

De spin in het web. Handreiking. voor werkers die direct. aan de slag willen met. de sociale netwerken van. mensen met verstandelijke De spin in het web Handreiking voor werkers die direct aan de slag willen met de sociale netwerken van mensen met verstandelijke beperkingen Anne Wibaut, Willy Calis Ad van Gennep Inleiding Wij hebben

Nadere informatie

Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan

Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan SLB-hoofdfase Jaar 3/4 2014-2015 Code: AFXX-SLB-J3J4-14 AC duaal: AFXX-SLB-D3D4-14 1 Bouwen aan je persoonlijk ontwikkelplan Het persoonlijk ontwikkelplan is

Nadere informatie

Bijlage 20 Zelfassessment adequaat samenwerken met ouders

Bijlage 20 Zelfassessment adequaat samenwerken met ouders Bijlage 20 Zelfassessment adequaat samenwerken met ouders Deze bijlage hoort bij hoofdstuk 4.9 en 4.11. Dit zelfassessment is ontwikkeld door Barbara de Boer, adviseur bij CPS. Zij maakte daarbij gebruik

Nadere informatie

Beschrijving. Bij opvoedingsproblemen kan doorverwezen worden naar het CJG screeningsoverleg.

Beschrijving. Bij opvoedingsproblemen kan doorverwezen worden naar het CJG screeningsoverleg. Aanpak: TASs/Mijn Zuid De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Partner in

Nadere informatie

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur Inleiding TRILL is een methodiek die de verantwoordelijkheden en de te leveren prestaties van betrokken partijen in kaart brengt. Zo moet de ambtenaar de beleidsdoelstellingen die door het gemeentebestuur

Nadere informatie

Progressiegerichte organisatieverandering van oplossing naar progressie

Progressiegerichte organisatieverandering van oplossing naar progressie Progressiegerichte organisatieverandering van oplossing naar progressie Gwenda Schlundt Bodien Stagnatie Drie managers van een dienstverlenende organisatie voor hulpbehoevende cliënten wilden progressiegericht

Nadere informatie

TRAJECT: AAN HET WERK!? Module Arbeidstoeleiding. Joan Verhoef Monique Floothuis Natascha van Schaardenburgh Leonard de Vos

TRAJECT: AAN HET WERK!? Module Arbeidstoeleiding. Joan Verhoef Monique Floothuis Natascha van Schaardenburgh Leonard de Vos TRAJECT: AAN HET WERK!? Module Arbeidstoeleiding Joan Verhoef Monique Floothuis Natascha van Schaardenburgh Leonard de Vos TRAJECT: TRansitie naar Arbeidsparticipatie van Jongeren met Een Chronische ziekte

Nadere informatie

Stappenplan Taalcoach. Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op?

Stappenplan Taalcoach. Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op? Stappenplan Taalcoach Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op? I nleiding Eind juni is het project Taalcoach van start gegaan. Het doel van het project is het realiseren van een taalkoppel, bestaande

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

PORTFOLIO VOOR DE FUNCTIE VAN VAN. (Voornaam - Naam) Aangemaakt op: (datum)

PORTFOLIO VOOR DE FUNCTIE VAN VAN. (Voornaam - Naam) Aangemaakt op: (datum) PORTFOLIO VOOR DE FUNCTIE VAN VAN (Voornaam - Naam) Aangemaakt op: (datum) In het kader van uw sollicitatie willen we graag een zicht krijgen op de kerncompetenties die VDAB van haar leidinggevenden verwacht.

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015 De raad van de gemeente Castricum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober [nummer]; gelet op

Nadere informatie

Cursus VRIENDEN MAKEN.KUN JE LEREN

Cursus VRIENDEN MAKEN.KUN JE LEREN Cursus VRIENDEN MAKEN.KUN JE LEREN PRAKTISCHE INFORMATIE Wat voor cursus? Het is een cursus voor mensen die, om wat voor reden dan ook, geen stevige vriendenkring (meer) hebben en die actief willen onderzoeken

Nadere informatie

De paradox van de burger als uitgangspunt

De paradox van de burger als uitgangspunt GEMEENTE WINTERSWIJK De paradox van de burger als uitgangspunt De dialoog als methodiek Rhea M. Vincent 1-11-2013 In het nieuwe zorgstelsel staat de vraag van de burger centraal. De professional en de

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Stichting Ons Bedrijf

Klanttevredenheidsonderzoek. Stichting Ons Bedrijf Klanttevredenheidsonderzoek Stichting Ons Bedrijf KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Stichting Ons Bedrijf vanuit de invalshoek van de cliënt. INHOUDSOPGAVE CLIËNTENAUDIT

Nadere informatie

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Toelichting Hierbij een compilatie van diverse artikelen over motivatie, draagvlak en verandertrajecten voor de interne coördinator cultuureducatie ICC. 1 Hoe werkt

Nadere informatie

OVERZICHT INHOUD TRAINING

OVERZICHT INHOUD TRAINING OVERZICHT INHOUD TRAINING Ouderschap Blijft BIJEENKOMST 1 Kennismaking en informatie over Ouderschap Blijft BIJEENKOMST 2 Motiverende gespreksvoering BIJEENKOMST 3 Oplossingsgericht werken BIJEENKOMST

Nadere informatie

HANDLEIDING 8-FASENMODEL

HANDLEIDING 8-FASENMODEL HANDLEIDING 8-FASENMODEL Inleiding Het 8-fasenmodel Deze handleiding beschrijft het primaire proces; datgene wat er gebeurt tussen hulpverlener en cliënt. Het primaire proces is gebaseerd op het 8-fasenmodel,

Nadere informatie

2013-2017. Huiswerkbeleid

2013-2017. Huiswerkbeleid 01-017 Huiswerkbeleid Inhoudsopgave Beschrijving doelgroep Visie op onderwijs Basisvisie Leerinhouden/Activiteiten De voor- en nadelen van het geven van huiswerk Voordelen Nadelen Richtlijnen voor het

Nadere informatie

Onconventionele stappen in de gemeente Lingewaard

Onconventionele stappen in de gemeente Lingewaard IEDEREEN HEEFT RECHT OP WERK Onconventionele stappen in de gemeente Lingewaard Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman De gemeente Lingewaard startte ruim een jaar geleden een onconventionele

Nadere informatie