Jaarverslag 2012 Kellebeek College. In het juiste perspectief

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012 Kellebeek College. In het juiste perspectief"

Transcriptie

1 Kellebeek College Jaarverslag 2012

2 Jaarverslag 2012 Kellebeek College In het juiste perspectief Datum: 31 mei 2013

3 Inhoudsopgave 1. Voorwoord Directieverslag a Strategie b Realisatie van speerpunten opgenomen in het jaarplan Prestaties Inleiding a Naleving wettelijke vereisten b Opbrengsten c Onderwijsproces...19 i. Programma...20 ii. Leren in de onderwijsinstelling...20 iii. Begeleiding...21 iv. Leren in de beroepspraktijk d Examinering...31 i. Het exameninstrumentarium voldoet aan alle kwaliteitseisen...31 ii. De examenprocessen van afname en beoordeling zijn deugdelijk...31 iii. De diplomering is deugdelijk en geborgd e Internationalisering Kwaliteit a Kwaliteitszorg b Beoordeling Bedrijfsvoering a Financiën b Personeel c Huisvesting Vooruitblik naar Jaarverslag Kellebeek College

4 1. Voorwoord Het Kellebeek College heeft een bewogen jaar achter de rug, zowel in positieve als in negatieve zin. Bij de opening van het nieuwe schooljaar waren alle medewerkers getuige van het onthullen van het bouwbord voor onze nieuwbouw. Eindelijk was het zover, de start van de bouw! In november vierden we samen met een aantal externe partners het slaan van de eerste paal. In directe samenhang met de nieuwbouwontwikkeling is er tijdelijk een andere directiestructuur ingevoerd. De laatste stap om tot een plattere organisatie te komen was het definitief verlaten van de unitstructuur. Het Kellebeek College bestaat voortaan uit een aantal clusters van teams, direct aangestuurd door clustermanagers. Het aantal teams is gewijzigd, kleinere teams werden samengevoegd en andere teams werden bijeengebracht omdat er combi-opleidingen zijn ontstaan. Dit heeft ook personele wijzigingen binnen het management tot gevolg gehad. Op het gebied van personeel is ook gewerkt aan een verzuimprotocol om het hoge ziekteverzuim terug te dringen. In het laatste kwartaal was een daling van het ziekteverzuim zichtbaar was het jaar van de reorganisatie bij Educatie. In de perspectiefnota is een toekomstbeeld uitgewerkt. Een somber beeld, maar wel een beeld met perspectief als er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Eén van de belangrijkste voorwaarden was de reductie van het aantal medewerkers. Dit proces heeft pas vrij laat in het jaar kunnen starten. Desondanks zijn er goede resultaten bereikt, maar de gerealiseerde reductie is nog niet toereikend. Ondanks het feit dat we gestart zijn met een traject ESF III, moeten we verder reorganiseren. In het najaar werden we namelijk onaangenaam verrast. Voor het toebedelen van de educatiemiddelen werd door het ministerie van OC&W een nieuwe verdeelsystematiek toegepast. Dit heeft geleid tot onverwachte uitkomsten. Voor de regio West-Brabant betekende dit een verlaging van het budget met nog eens Op dit moment is nog niet bekend of er een compensatie zal plaatsvinden. Voor de toekomst betekent dit in ieder geval dat we verder moeten gaan reorganiseren. We blijven steeds op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Dit geldt zeker voor onze groep kwetsbare jongeren. In het najaar konden we in Breda zien hoe het startschot gegeven werd voor een nieuwe benadering. Kunst inzetten als middel om de talenten van de AKAleerling te ontwikkelen. Het Kellebeek College is een zeer pluriforme organisatie, met als rode draad positief denken en mensen begeleiden op weg naar hun bestemming. Roosendaal, 15 maart 2013 Jaarverslag Kellebeek College

5 2. Directieverslag 2.a Strategie In 2012 is de hoogste prioriteit gelegd bij het speerpunt Deelnemer begeleiden naar bestemming. Vanuit het gedachtegoed van het Kellebeek College staat bestemmingsgroei centraal. Bestemmingsgroei werd in het jaarplan vertaald naar verbeteracties om zowel de interne als externe doorstroming te verbeteren. De diversiteit van het college maakt ook dat er zowel verticale als horizontale samenwerkingsverbanden zijn ontwikkeld met VMBO, HBO als tussen diverse onderwijsvormen intern. Intake, monitoring en nazorg (alumni) zijn belangrijke hulpmiddelen hierbij gebleken. Ook de begeleiding van studenten door zowel de studieloopbaanbegeleider/mentor als vanuit het ZorgTeam werd verder opgepakt. Door verdere professionalisering van de slb er krijgt trajectbegeleiding Zorg een andere rol. Er is minder behoefte vanuit de studenten aan specifieke trajectbegeleiders, maar meer behoefte aan schoolmaatschappelijk werk. Binnen de bestemmingsgroei werd onderwijsinnovatie nadrukkelijk opgepakt. Met de aankomende veranderingen in beroepsprofielen, kwalificatiedossiers en arbeidsmarktrelevantie alleen zijn we er nog niet. De hedendaagse student heeft behoefte aan nieuwe pedagogische en didactische concepten die aansluiten bij de tijd waarin zijn leven en ontwikkelen, maar ook recht doet aan de eisen die aan de huidige generaties MBO studenten worden gesteld op generieke eisen. Naast bestemmingsgroei voor studenten is persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers en groei naar resultaatverantwoordelijkheid binnen onderwijsteams een belangrijke rode draad. In het afgelopen jaar is gezocht naar mogelijkheden deze processen elkaar te laten versterken. Persoonlijke groei stimuleren op terreinen waar het onderwijsteam behoefte heeft. Door een verandering van het aantal teams en de ervaringen van de afgelopen jaren zien we onderwijsteams in diverse ontwikkelstadia. De teamondersteuning wordt dan ook zoveel mogelijk op maat geleverd door zowel de interne organisatie als scholing door externen. In het activiteitenplan 2012 stonden ook een aantal acties onder de kopjes werken aan duurzaamheid en kwaliteitszorg optimaliseren. Anticiperend op de nieuwbouw is er een begin gemaakt met de ontwikkeling naar een gezonde schoolkantine. Duurzaamheid vertaalde zich ook in andere verbruiksartikelen en vermindering van papier. In 2013 wordt deze lijn nadrukkelijk verder vormgegeven en verder geconcretiseerd naar de nieuwbouw. Wat kwaliteitszorg betreft is er een inhoudelijke impuls gegeven door scholing op het construeren van kennisexamens voor de onderwijsteams uit te schrijven en voortdurend het proces van verbeteren via de PDCA cyclus te laten verlopen. Jaarverslag Kellebeek College

6 2.b Realisatie van speerpunten opgenomen in het jaarplan 2012 In de tabel op de volgende bladzijde wordt op hoofdlijnen aangegeven welke acties in 2012 volgens planning zijn afgerond (kolom Gerealiseerd). Voor een aantal acties was voorzien dat ze slechts gedeeltelijk in 2012 gerealiseerd zou worden. In hoeverre deze acties volgens planning zijn uitgevoerd is te zien in de kolom Op schema. Als een actie niet is afgesloten of niet volgens schema verloopt, wordt in de kolom Voorzien aangegeven in welke periode van 2013 de realisatie van de geplande activiteiten wordt verwacht. Bij een aantal acties wordt met St.org. aangegeven dat deze actie aan de staande organisatie wordt overgedragen voordat ze zijn afgerond. Van de 40 acties is 65% (de gerealiseerde en de niet gerealiseerde maar wel op schema liggende acties) volgens planning verlopen. Bij de overige acties is om uiteenlopende redenen de planning niet gerealiseerd of vertraagd. 5% van deze acties worden in de staande organisatie afgewerkt en één actie is vanwege voortschrijdend inzicht stopgezet. De meeste acties (58%) krijgen een vervolg en worden opgenomen in het jaarplan Speerpunten/acties 2012 Ontwikkelen van teams en medewerkers Gerealiseerd 1 POP-gesprekken Ja 2 Scholing op BE competenties Ja 3 Scholing management Ja Op schema Voorzien in 2013 Ja/nee Ja/nee 1 e per. 2 e per. 3 e per. 4 Teamontwikkeling en teamversterking Nee Nee X 5 Beheer flexpool BE / NT2 Ja 6 Organisatiestructuur NT2 Nee St.org. 7 Onderzoek organisatie VAVO Nee St.org. Deelnemer begeleiden naar bestemming 8 Instroommonitor NOVA-AKA Nee Nee X 9 VMBO-MBO Nee Nee X 10 Transparant kader samenwerking zorg Ja 11 Scholing voor zorg Ja 12 Bestemmingscoördinatie & nazorg Ja 13 Uitstroommonitor nazorg Nee Nee X Jaarverslag Kellebeek College

7 Speerpunten/acties 2012 Gerealiseerd Op schema Voorzien in 2013 Ja/nee Ja/nee 1 e per. 2 e per. 3 e per. 14 Instrumentaliseren samenwerking BPV Ja 15 Begeleiding toeleiding BBL Nee Ja X 16 Signalering uitspraakproblemen NT2- BE/ISK/MBO 17 Samenwerking bibliotheken Ja Nee Ja X 18 Begeleiding leerlingen niveau 1 & 2 Nee Ja X 19 Verzuimregistratie Nova AKA Plus Ja 20 Aangepaste L&B Nee Nee X 21 Ontwikkeling competentiegericht onderwijs NOVA AKA Nee Ja X 22 MBO programma taal en rekenen Nee Ja X 23 Ontwikkelen nieuw onderwijsaanbod CGO Nee Nee X 24 Werken met het taalportfolio ISK Nee Nee X 25 Schakelprogramma ISK Plus Nee Ja X 26 Uitdagende leeromgevingen (ULO) Ja 27 ETV Nee Gestopt 28 Promotieteam allochtone jongeren Ja 29 Focus op werk bij NT2/BE (zorg) Nee Ja 30 Innoveren en ontwikkelen NT2/BE Nee Ja 31 Leergezinnen HZW Ja 32 Wijkzuster terug/integrale vraagsturing Nee Nee X 33 Stagemarkt Ja 34 Kakelbont Ja 35 Kenia project Ja 36 Pharlema (ETM 3) Nee Ja X Jaarverslag Kellebeek College

8 Speerpunten/acties 2012 Werken aan duurzaamheid Gerealiseerd Op schema Voorzien in 2013 Ja/nee Ja/nee 1 e per. 2 e per. 3 e per. 37 Versterken duurzame samenwerking Nee Nee X 38 Gezonde voeding Nee Nee X Kwaliteitszorg optimaliseren 39 Administratieve organisatie NT2/BE Ja 40 Toets- en examenconstructie Nee Nee X Jaarverslag Kellebeek College

9 3. Prestaties 2012 Inleiding In 2012 is er binnen het Kellebeek College verder gegaan met het in kaart brengen van de kwaliteit van het onderwijs en verbeteracties in gang te zetten om de kwaliteit te verbeteren. In dit hoofdstuk wordt in deze inleiding ingegaan op de stand van zaken m.b.t. de implementatie van het opstellen van teamevaluaties m.b.t. de kwaliteit van het onderwijs en wordt er in de paragrafen de belangrijkste bevindingen beschreven n.a.v. interne audits en inspectieonderzoeken. Om een goed beeld te geven van de huidige stand van zaken is het belangrijk om eerst in te gaan op hoe er binnen het Kellebeek College in 2012 gewerkt is om per onderwijsteam inzicht te krijgen in de eigen onderwijskwaliteit en op welke aspecten en welke manier deze kwaliteit verbeterd zal gaan worden. In schooljaren en hebben er wederom in verschillende onderwijsteams zelfevaluaties plaatsgevonden met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. De zelfevaluaties zijn gebaseerd op het Toezichtkader van de onderwijsinspectie en het INK-model dat binnen het ROC West-Brabant wordt gehanteerd. Hierop volgend zijn er gesprekken gevoerd met (vertegenwoordigers uit) de onderwijsteams. In december 2012 is de balans opgemaakt m.b.t. de stand van zaken implementatie opstellen zelfevaluaties in YUCAN. Enkele teams moeten begin 2013 de zelfevaluaties nog afronden en er zijn teams die nog verbeteracties in YUCAN zullen gaan opstellen. Inspectieonderzoek en interne audit In 2012 heeft het Kellebeek College zowel de interne auditcommissie als de Onderwijsinspectie op bezoek gehad. De interne auditcommissie heeft zich gebogen over de examinering binnen een tweetal opleidingen, te weten Mbo-Verpleegkundige en Apothekersassistent, beide Mbo-opleidingen, niveau 4. Tijdens de audit werden zowel op organisatorisch gebied rondom examinering en examineringsprocessen als inhoudelijk op de producten van apothekersassistent kritische bevindingen duidelijk. Mede op basis van deze bevindingen en de inmiddels ook ingezette organisatorische wijzigingen binnen het college hebben ertoe geleid dat er een nieuwe structuur is ontstaan voor de examencommissie en organisatie. De nieuwe centrale examencommissie heeft de lead genomen in de verbeteringsprocessen aan de hand van deze uitkomsten middels een opgesteld verbeterplan. Toen de Inspectie op bezoek kwam voor de Staat van de Instelling in september 2012 was de verandering ingezet, maar de ervaringen daarmee nog beperkt. Naast het onderzoek staat van de instelling betrof de controle realisatie wettelijke uren-norm en presentie en VSV. Daarnaast werd in ROC verband een onderzoek gedaan naar de oorzaken van te lage rendementscijfers bij de betreffende opleidingen. Aan de hand van de door onderwijsteams opgestelde zelfevaluatie en het in gang zetten van zelf benoemde verbeteracties wordt het onderwijsproces nadrukkelijker gemonitord en wordt de PDCA cyclus volledig doorlopen. Dit zorgt voor een betere afstemming en borging. De positieve beoordeling inzake het onderwijsproces onderschrijft bovenstaande. Jaarverslag Kellebeek College

10 3.a Naleving wettelijke vereisten Het Kellebeek College opereert binnen de wettelijke kaders van het MBO-onderwijs en tracht zo goed mogelijk te voldoen aan de wettelijke vereisten op het gebied van: Toegankelijkheid De inrichting van het onderwijs Examens Meldingen bij afwezigheid Meldingen bij uitschrijving Personeel Ten aanzien van meldingen bij afwezigheid heeft de inspectie in 2012 geconstateerd dat dit bij de opleidingen Schoonheidsspecialist en Zorghulp niet voldeed aan de wettelijke vereisten. Naar aanleiding hiervan zijn er verbeteracties in gang gezet en is ervoor gekozen om de presentie van studenten ook m.b.v. klassenboeken te registreren (naast het scansysteem van Presto). In april 2013 zal er een tweede hercontrole plaatsvinden door de onderwijsinspectie. 3.b Opbrengsten Opbrengst Educatie In de productovereenkomst met de gemeenten zijn prestatieafspraken gemaakt. Deze zijn hieronder weergegeven (westelijk deel van onze regio). I. De opdrachtnemer voldoet aan tenminste 80% van de door de opdrachtgever aangegeven (specifieke) gemeentelijke educatievraag (opleiden van: jongvolwassenen zonder startkwalificatie, herintredende vrouwen, laagopgeleiden, allochtonen voor zover het geen inburgering betreft etc.). De cursistenpopulatie in 2011/2012: De VAVO-populatie bestaat vrijwel volledig uit voortijdig schoolverlaters die alsnog hun Mavo, Havo of Vwo diploma/ certificaten willen behalen. Voor zover er sprake is van een Havo of Vwo diploma wordt tevens de startkwalificaties behaald. De deelnemers sociale redzaamheid / breed maatschappelijk functioneren volgen alle cursussen gericht op het verbeteren van basisvaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen, Engels, sociale vaardigheden, eenvoudig computergebruik, knoppencursus en ouderbetrokkenheid etc. Vaak gaat het hierbij om mensen die bijvoorbeeld bij de WVS werken of willen werken. Herintredende vrouwen maken zeker deel uit van deze groep cursisten. Binnen de NT2-afdeling hebben we per definitie te maken met allochtonen deelnemers. Zij volgen een alfabetiseringstraject of een vervolgtraject na de inburgering (staatsexamen NT2 I of II of niveauverhoging). II. Educatie heeft de volgende uitstroomresultaten behaald: VAVO 97,3% (norm productovereenkomst 65%) NT2 91,5 % (norm productovereenkomst 80%) BE 100% (norm productovereenkomst 80%) Jaarverslag Kellebeek College

11 III. Uitval VAVO 21,6% (norm productovereenkomst < 20%) BE 7,7% (norm productovereenkomst < 10%) NT2 29,9% (norm productovereenkomst < 20%) Cursisten 2012 Niveau A - in traject B - traject succesvol C - traject voortijdig verl Eindtotaa l 1 - ER SR PO Alfa Eindtotaal ER-4 = Educatieve redzaamheid (niveau 4, niet certificaatgericht) 2 - SR = Sociale redzaamheid (niveau 1-4) 3 - PO = Professionele redzaamheid ongekwalificeerd (niveau 1-4) 4 - Alfa = Alfabetisering voor allochtonen In het cursusjaar is dus aan de prestatieafspraken I en II uit de productovereenkomst voldaan. Aan prestatieafspraak III is niet voldaan voor Vavo en NT2. Daarvoor is de volgende verklaring aan de opdrachtgever gegeven: De hogere uitval bij NT2 (29,9% i.p.v. max. 20%) wordt vrijwel volledig veroorzaakt bij de alfabetiseringsopleidingen. 46 Deelnemers van de 147 gestarte deelnemers hebben het traject niet afgemaakt. In bijna alle gevallen blijken deelnemers onvoldoende leerbaar en wordt de opleiding in overleg met de gemeente gestaakt na het bereiken van de 600- urennorm. Voor de uitval bij Mavo en Havo zijn diverse redenen aan te wijzen. Reguliere dagscholen verwijzen deelnemers met enkelvoudige of meervoudige problematiek eerder door naar Vavo. Onze uitgebreide begeleidingssystematiek maakt het vaak al mogelijk om in een vroeger stadium vast te stellen dat een deelnemer het niet gaat halen. Snelle en adequate doorverwijzing naar bijvoorbeeld het MBO is dan binnen een schooljaar vaak nog mogelijk. Jaarverslag Kellebeek College

12 Opbrengsten VAVO 2012 Aantal leerlingen VAVO VMBO-t VAVO HAVO VAVO VWO Gemiddeld CE-cijfer jaargem VAVO VMBO-t 5,72 5,84 6,09 5,88 VAVO HAVO 5,81 5,86 6,06 5,91 VAVO VWO 5,58 5,60 5,94 5,71 Gemiddeld verschil SE-CEcijfer jaargem VAVO VMBO-t 0,56 0,24 0,34 0,38 VAVO HAVO 0,30 0,20 0,05 0,18 VAVO VWO 1,03 0,58 0,40 0,67 Percentage onvold SE VAVO VMBO-t VAVO HAVO VAVO VWO Analyse opbrengstcijfers VAVO 1. Het driejaargemiddelde CE (Centraal Examen): Het driejaargemiddelde voldoet voor vmbo-t en havo aan de inspectienorm (5,8). Bij vwo is het driejaargemiddelde 5,71 dus 0,09 onder de inspectienorm. In 2011 is een verbetertraject ingezet en in 2012 gecontinueerd om aan de norm te voldoen. Bij vmbo-t en havo is dit doel al gerealiseerd. Bij vwo is het gemiddeld cijfer van 5,58 in 2010 gestegen tot 5,94 in In dit kader is het nog relevant te vermelden dat het gemiddelde zeker bij vwo wordt beïnvloed door de aanwezigheid van leerlingen die gedetacheerd worden vanuit Yulius (dit zijn leerlingen met een duidelijk psychisch probleem). Het gaat bij vwo op een beperkt aantal Yulius deelnemers maar gelet op de kleine omvang van de totale groep vwo heeft dit wel invloed op het gemiddeld cijfer. Om een zuivere vergelijking met andere ROC's en het landelijk gemiddelde te kunnen maken, zouden deze bijzondere leerlingen niet meegerekend moeten worden. 2. Gemiddelde verschil SE-CE: Voor vmbo-t en havo is het gemiddeld verschil SE-CE in 2012 kleiner dan de norm van 0,5. Dat geldt ook voor het driejaargemiddeld verschil SE-CE. Hier is sprake van een consistent positief beeld. Jaarverslag Kellebeek College

13 Voor het vwo is het gemiddelde verschil SE-CE in 2012 nog niet binnen de norm van 0,5. Voor 2012 is de score 0,4 en dus binnen de norm. Het eerder genoemde verbetertraject heeft ertoe geleid dat het resultaat is verbeterd van 1,03 in 2010 naar 0,40 in Het driejaargemiddelde verschil SE-CE voor vwo is nog te hoog. De in 2011 genomen maatregelen hebben een ontwikkeling in de goede richting veroorzaakt. Deze dienen in 2012 en 2013 krachtig doorgezet te worden. Door middel van een uitgebreide analyse op vak niveau is in kaart gebracht hoe per vak de afwijkingen te duiden zijn. Dit wordt per vak besproken met de vaksecties opdat vaksectie specifieke verbeterafspraken gemaakt kunnen worden. Jaarverslagen t.b.v. de gemeenten Ten behoeve van de gemeenten vindt er separaat een uitgebreide verantwoording over educatie plaats middels een tweetal jaarverslagen. Hierin wordt onder andere over de ontwikkelingen van het afgelopen schooljaar, de voorziene trens, de in- door en uitstroomgegevens van de deelnemers en het rendement gerapporteerd. (Deze jaarverslagen zijn beschikbaar) Opbrengsten MBO Het diplomaresultaat (DR) is het percentage studenten dat met een diploma de instelling verlaat ten opzichte van alle studenten die in het verslagjaar de instelling verlaten Het jaarresultaat (JR) is het percentage gediplomeerde studenten ten opzichte van alle studenten die in het verslagjaar de instelling verlaten of met een diploma doorstromen Op de volgende bladzijde is het overzicht van de opbrengstcijfers op opleidingsniveau (crebo), afgezet tegen de norm van de inspectie en wordt een analyse op de cijfers gegeven als er sprake is van een onvoldoende. De bedrijfsgroepen die in het overzicht zijn opgenomen zijn niet in de analyse opgenomen. Jaarverslag Kellebeek College

14 Jaarverslag Kellebeek College

15 Analyse opbrengsten NOVA-AKA Wat betreft de AKA-opleiding is het duidelijk dat er vanuit grofweg 3 doelperspectieven gedacht moet worden als we het hebben over te verwachten rendement. De doelperspectieven zijn kortweg te benoemen als: uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt uitstroom naar een startkwalificerende opleiding uitstroom naar een beschermde werkomgeving Alle opleidingen van AKA voldoen aan het diplomaresultaat met uitzondering van de opleiding Assistent Logistiek Medewerker en Medewerker Bediening. Van de 4 studenten ALM zijn er 2 gestopt met hun opleiding, daardoor is het rendement 50% en onder de gestelde norm. De twee studenten van de opleiding Medewerker Bediening zijn allebei gaan werken i.p.v. het volgen van een opleiding. De opleidingen AKA (60,82%), Horeca Assistent (71,43%), Aankomend Verkoopmedewerker (92,86%), Zorghulp (84,31%) en Assistent Mobiliteitsbranche (80%) voldoen aan de eis van 60,70% De opleidingen Logistiek Medewerker (100%), Verkoper (88,89%) en Helpende Zorg en Welzijn (85%) voldoen ook aan de eis van 56,50%. Analyse opbrengsten opleiding Verzorgende-IG, niveau 3 (Afdeling Verpleging en Verzorging) Het overleg met de werkvelden, ingezet als verbeteractie vanwege het feit dat vorig jaar het diplomaresultaat 12 % onder de norm lag, heeft geleid tot een grotere verscheidenheid aan VZ trajecten. Deze weg was al eerder ingeslagen en door positieve evaluatie zijn deze trajecten verder ontwikkeld. Door maatwerk te leveren en samen met de instelling het onderwijs nader te omschrijven en in te vullen wordt een belangrijke win-win situatie gecreëerd. Instellingen gaan met medewerkers kansrijke opleidingstrajecten in om de noodzakelijke niveau 3 medewerkers in hun organisatie binnen te halen en geven samen met het Kellebeek College een eigen accent aan het opleidingstraject; Het Kellebeek College ontwikkelt nieuwe onderwijsconcepten of aan de vraag naar verzorgenden IG tegemoet te komen met een grote input vanuit het werkveld en kan daardoor meer flexibiliteit bieden aan de studenten. We onderscheiden daarbij inmiddels de volgende extra opleidingstrajecten; Combi opleiding VZ MZ (ook in een BOL variant) Plustrajecten Verkorte trajecten Deze acties hebben geleid tot een resultaat van 69,3 % (norm 67,3%). Jaarverslag Kellebeek College

16 Analyse opbrengsten opleiding Medewerker Maatschappelijke Zorg (Afdeling Welzijn) N.a.v. het groot aantal voortijdige uitstromers zijn er verschillende verbeteracties door het team in gang gezet: Verbeterde intakeprocedure zowel bij de BOL als bij de BBL. Bij twijfel aan voldoende competenties om de opleiding met succes te kunnen afronden worden er nu vervolgintakegesprekken gevoerd met twee personen, bij voorkeur één persoon vanuit het ZorgTeam. Verbetering van de samenwerking met het ZorgTeam in het begeleiden van studenten, die extra ondersteuning nodig hebben in het opleidingstraject. De examensystematiek is aangepast; nu is het zo dat de kwalificerende onderdelen in de opleidingen beter verspreid zijn (kwalificerende beroepsprestaties) zodat de studiebelasting voor studenten evenwichtiger is en sneller inzichtelijk wordt of studenten voldoende competenties in huis hebben om de opleiding met succes af te ronden. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke verbetering van het diplomaresultaat met ruim 10% tot 65,8 % (norm is 67,3%) Analyse opbrengsten opleiding Pedagogisch Werk, niveau 3 (Afdeling Welzijn). Het jaar-en diplomaresultaat ligt ruim 17 % onder de norm. Opvallend bij de redenen van uitschrijving is het aantal leerlingen dat een verkeerd beeld van de opleiding hadden. Ook de studenten die zich bij de combi-opleiding Pedagogisch Medewerker-Onderwijsassistent (PM-OA) hadden ingeschreven gaven aan dat ze een verkeerd beroepsbeeld hadden of dat de combi-opleiding een te zware opleiding voor hen was. In het schooljaar was er ook een te grote tussentijdse uitstroom. Er zijn toen een aantal verbeterpunten opgesteld zoals het organiseren van de intake door een ervaren docent en er is een document Startprofiel kinderopvang opgesteld. Er is een nieuwe sterrolhouder studentenzaken uitgekozen die het proces moest bewaken. De rol van de studieloopbaanbegeleiders is anders ingezet. Helaas hebben deze verbeteracties nog niet tot minder uitvalpercentage geleid. We hebben deze nieuwe uitval van 2012 met de decanen van de toeleverende scholen besproken. We hebben de volgende afspraken gemaakt met de decanen van deze VMBO-scholen: - We gaan nauwer samenwerken tijdens de voorlichtingen op de VMBO scholen. - We gaan docenten uitwisselen middels een docentenstage - We gaan het concept Destination days van de opleidingen Assisterende in de Gezondheidszorg (AG) ook inzetten bij de opleiding Pedagogisch Medewerker. Analyse opbrengsten Allround Grimeur, niveau 4 (Afdeling Uiterlijke Verzorging) Het jaar- en diplomaresultaat ligt ruim 14% onder de norm. Er is een kleine verbetering zichtbaar t.o.v. het schooljaar De opleiding Allround Grimeur bestond uit een groep van 18 studenten, 9 studenten hebben een diploma behaald en 9 studenten zijn zonder diploma uitgestroomd. In de laatste groep zaten studenten die al een diploma hadden behaald op een niveau 3 opleiding, studenten die tijdens hun stage een contract kregen aangeboden bij grote producties van bijvoorbeeld Joop van den Enden. Studenten die aangaven dat ze de opleiding in combinaties met stages te zwaar vonden. Jaarverslag Kellebeek College

17 We zijn aan het onderzoeken of we de opleiding iets anders kunnen indelen zodat de studenten in het eerste jaar alle kappersvaardigheden aangeboden krijgen. De studenten kunnen dan het eerste jaar afsluiten met een diploma Junior Kapper. Analyse VSV-cijfers Kellebeek College MBO 2012 Oorzaak student deelnrs Oorzaak school deelnrs Afdeling Ass. Gezondheidszorg KC beperking 2 gedrag 1 motivatie 2 Afdeling Bedrijfsgroepen KC administratieve redenen 3 Afdeling Uiterlijke Verzorging KC beperking 1 administratieve redenen 3 gezondheid 2 motivatie 4 Afdeling Verpleging en Verzorging KC beperking 10 administratieve redenen 4 gedrag 6 motivatie 3 omgeving 2 Afdeling Welzijn KC beperking 7 administratieve redenen 12 gedrag 1 opleidingsniveau 1 gezondheid 2 motivatie 10 Nova AKA Bergen op Zoom KC beperking 6 administratieve redenen 10 gedrag 11 opleidingsniveau 2 geen specificatie 1 motivatie 10 omgeving 3 Nova AKA Breda KC beperking 14 administratieve redenen 5 bereikbaarheid 2 opleidingsniveau 4 gedrag 13 gezondheid 3 motivatie 11 omgeving 5 Eindtotaal 176 Aantal VSV-ers Jaarverslag Kellebeek College

18 Hiervan is de definitie: VSV-ers zijn de studenten die zonder startkwalificatie en jonger dan 23 jaar gedurende het verslagjaar de instelling verlaten Door de stuurgroep Zorgdomein zijn VSV-profielen per instituut opgesteld. Zie hieronder de resultaten van het Kellebeek College. instituut VSV05/06 Doelstelling reductie 11/12 (40%) Maximum VSV-ers 11/12 Voorlopig aantal VSV-ers 11/12 Voorlopige realisatie in % van maximum Kellebeek ,7% Analyse VSV-cijfers De gestelde doelstelling met betrekking tot de reductie van het aantal voortijdig schoolverlaters is binnen het Kellebeek College niet behaald. In de eerste helft van 2012 is er m.b.t. de AKA-studenten nog met de definiëring gerekend dat studenten, die voortijdig met de opleiding zijn gestopt, maar wel een baan hadden gevonden, als voortijdig schoolverlaters zijn meegeteld. Dit heeft tot gevolg dat vooral bij AKA de vsv-aantallen zo hoog zijn. Bij deze doelgroep is er vaak sprake van motivatie- en of gedragsproblemen die het met succes kunnen afronden van de opleiding in de weg staan. Verder zijn er ook relatief meer studenten die een beperking hebben. Bij de opleidingen binnen zorg en welzijn is het aantal voortijdig schoolverlaters vooral in de niveau 3 opleidingen het hoogst. Dit heeft in de meeste gevallen te maken met een beroepsbeeld dat niet overeenkomt met de werkelijkheid (Pedagogisch medewerker), met als gevolg dat de motivatie te veel onder druk komt te staan en studenten stoppen. In de zorgopleidingen is het opvallend dat relatief veel studenten zijn gestopt vanwege beperkingen. Hier is in schooljaar veel onderzoek naar gedaan en zijn er ook verbeteracties in gang gezet. Jaarverslag Kellebeek College

19 Taal- en rekenonderwijs Onderdeel 1: Ondernomen activiteiten, bestede middelen en bereikte deelnemers en personeelsleden Activiteit(en) Betreft Nederlandse taal (T) en/of rekenen (R) Hieraan besteedde middelen in euro s Aantal bereikte deelnemers Aantal bereikte personeelsl eden A Aanpassingen in de didactiek en pedagogiek van de beroepsopleidingen met het oog op de intensivering van het taalen rekenonderwijs 1. Vormgegeven / afstemmen m.b.t. 3-slag taal; lesactiviteiten, beroepsgericht Nederlands,ondersteuning taalzwakke leerlingen Nederlandse taal Vormgeven / afstemmen rekenen onderwijs diverse niveaus Rekenen Ontwikkelen lessen Nederlands en rekenen Nederlandse taal en Rekenen n.v.t. B Toetsing van deelnemers 1. Deelname aan pilot COE taal Nederlandse taal n.v.t. 2. Deelname aan pilot COE rekenen Rekenen n.v.t. 3. Afname van niveau-toetsen Nederlandse taal en Rekenen n.v.t. C Extra onderwijstijd 1. Ondersteuning taalzwakke leerlingen Nederlandse taal n.v.t. 2. Ontwikkelen toetsen taal en rekenen Nederlandse taal en Rekenen n.v.t. D Nieuwe of aangepaste faciliteiten 1. Intake instrument tbv Nederlands en Rekenen 2. Niveau aanduiding bij diploma Nederlandse taal en Rekenen Nederlandse taal en Rekenen n.v.t n.v.t. E Professionalisering van docenten en overige functionarissen op het gebied van taal en rekenen E.1 Professionalisering van docenten 1. Diverse scholingen en trainingen taal- en rekendocenten Nederlandse taal en Rekenen n.v.t. 10 E.2 Professionalisering van overige functionarissen 1. n.v.t. n.v.t. Onderdeel 2 : Reflectie op behaalde resultaten In alle opleidingsteams is een taalcoach opgenomen. Deze taalcoach bewaakt de drieslag taal en houdt de vormgeving en afstemming met betrekking tot drieslag taal in de onderwijsprogramma s nauwlettend in de gaten. De programma s taal worden op de verschillende niveaus qua activiteiten van de studenten aangepast. De docenten taal zitten in een aparte vakgroep die wekelijks bij elkaar komen om te ontwikkelen en om problemen te bespreken. Voor het rekenonderwijs is een vak/werkgroep samengesteld en wordt het rekenprogramma op de diverse niveaus afgestemd. Er is veel tijd besteed aan het ontwikkelen van de toetsing met betrekking tot de mondelinge vaardigheden en aan het vaststellen van de examens rekenen. We hebben Jaarverslag Kellebeek College

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE Opleidingen Commercieel medewerker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Pedagogisch Werk, niveau 3

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Pedagogisch Werk, niveau 3 KWALITEITSONDERZOEK MBO Alfa-college te Groningen Pedagogisch Werk, niveau 3 Definitief Januari, 2013 BRIN: 25LU Onderzoeksnummer: 128008 Onderzoek uitgevoerd in: november, 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

Kellebeek College JAARVERSLAG 2013

Kellebeek College JAARVERSLAG 2013 Kellebeek College JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag 2013 Kellebeek College Datum: 8 april 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 2. Directieverslag 4 2.a Strategie 4 2.b Realisatie van speerpunten opgenomen in het

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO MBO Amersfoort te Amersfoort Medewerker marketing en Communicatie / Medewerker marketing en communicatie (Marketing medewerker) Financiële beroepen (Financieel

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO MBO Amersfoort te Amersfoort Sociaal-maatschappelijk dienstverlener (Sociaal-maatschappelijk dienstverlener) definitief 12 april 2013 Plaats: Amersfoort BRIN: 30RR

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ALBEDA COLLEGE Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra definitief augustus 2013 H3331188 Plaats: Rotterdam BRIN: Onderzoeksnummer: 00GT 242810 Onderzoek

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Kellebeek College. Kleurrijk Kellebeek

Jaarverslag 2011 Kellebeek College. Kleurrijk Kellebeek Kellebeek College Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Kellebeek College Kleurrijk Kellebeek Datum: 31 mei 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie van

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) KWALITEITSONDERZOEK MBO New School Routing Academy 90111 Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) December 2015 BRIN: 30KP Onderzoeksnummer: 286411 Onderzoek uitgevoerd: 07 december

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Sociaal cultureel werker

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Sociaal cultureel werker ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden Nederland te Utrecht Sociaal cultureel werker BRIN: 25LH Onderzoeksnummer: 276997 Onderzoek uitgevoerd in: Juli 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Friesland College te Leeuwarden Ondernemer detailhandel November 2014 BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 277525 Onderzoek uitgevoerd in: September 2014

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO

KWALITEITSONDERZOEK MBO KWALITEITSONDERZOEK MBO Alfa-college te Groningen Medewerker beheer ICT Definitief Januari, 2013 BRIN: 25LU Onderzoeksnummer: 128009 Onderzoek uitgevoerd in: November, 2012 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ZADKINE. AFDELING MODE (TECHNIEK) ROTTERDAM Opleidingen niveau 2 en 3

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ZADKINE. AFDELING MODE (TECHNIEK) ROTTERDAM Opleidingen niveau 2 en 3 RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ZADKINE AFDELING MODE (TECHNIEK) ROTTERDAM Opleidingen niveau 2 en 3 Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING

KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING Cursusjaar 2009 2010 ROC Zeeland Cluster Welzijn Versie 1.0 Vastgesteld in Examencommisie Welzijn d.d. 16-06-2011 Kwaliteitsjaarverslag Examinering ROC Zeeland, cluster

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Zadkine te Rotterdam. Kapper (Junior kapper)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Zadkine te Rotterdam. Kapper (Junior kapper) KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC Zadkine te Rotterdam Kapper (Junior kapper) BRIN: 25LP Onderzoeksnummer: 280030 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Rapport vastgesteld te Utrecht op: 6 februari 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. AFDELING UITERLIJKE VERZORGING Opleiding Kapper / Junior kapper

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. AFDELING UITERLIJKE VERZORGING Opleiding Kapper / Junior kapper RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL AFDELING UITERLIJKE VERZORGING Opleiding Kapper / Junior kapper Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg Plaats : Tilburg BRIN nummer : 25LZ Onderzoeksnummer : 292405 Datum onderzoek : 10 april 2017 Datum vaststelling : 22 mei 2017 INHOUD

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. New Challenges Foundation, instelling voor sociale kanstrajecten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. New Challenges Foundation, instelling voor sociale kanstrajecten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij New Challenges Foundation, instelling voor sociale kanstrajecten Plaats : Oranjestad, Sint Eustatius BRIN-nummer : 30LC Datum schoolbezoek : 6 oktober 2014

Nadere informatie

Jaarverslag toetsing en examinering 2013

Jaarverslag toetsing en examinering 2013 Jaarverslag toetsing en examinering 2013 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Goes, Februari 2014 Scalda/ College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging / 2013 (kenmerk: 1314-zorg-exc-2639)

Nadere informatie

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S 2. ONDERWIJSOPBRENGSTEN EN DEELNEMERSONTWIKKELING RENDEMENTEN EN DIPLOMA S DIPLOMA S VMBO 2-24 De rendementen vmbo zijn gebaseerd op de opbrengsten oordelen van de onderwijsinspectie. Als een leerling

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 te Ede Ondernemer detailhandel definitief januari 2015 3280511/8 BRIN: 25PM Onderzoeksnummer: 279414 Onderzoek uitgevoerd in: oktober/november

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West-Brabant te Etten-Leur. Operator (Voedingsoperator) Operator (Operator A)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West-Brabant te Etten-Leur. Operator (Voedingsoperator) Operator (Operator A) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC West-Brabant te Etten-Leur Operator (Voedingsoperator) Operator (Operator A) Februari 2015 BRIN: 25LX Onderzoeksnummer: 280562 Onderzoek uitgevoerd in: November

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Clusius College te Alkmaar Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening) 97252 Bloemendetailhandel (Medewerker bloembinden)

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Opleidingsinstituut Thomas BV

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Opleidingsinstituut Thomas BV STAAT VAN DE INSTELLING MBO Opleidingsinstituut Thomas BV Plaats : 's-hertogenbosch BRIN nummer : 24AL Onderzoeksnummer : 252974 Datum onderzoek : 30 september 2013 Datum vaststelling : 15 januari 2014

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC TOP te Amsterdam 22158 Financiële beroepen (Financiële beroepen) en 93200 Financiële beroepen (Financieel administratief medewerker) Januari,

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING TCI

STAAT VAN DE INSTELLING TCI STAAT VAN DE INSTELLING TCI Plaats : Schoonrewoerd BRIN nummer : 27RA Onderzoeksnummer : 289652 Datum onderzoek : 30 juni 2016 Datum vaststelling : 12 september 2016 4772211 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT CINGEL COLLEGE. Opleidingen Facilitair Leidinggevende / Facilitaire dienstverlener

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT CINGEL COLLEGE. Opleidingen Facilitair Leidinggevende / Facilitaire dienstverlener RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT CINGEL COLLEGE Opleidingen Facilitair Leidinggevende / Facilitaire dienstverlener Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC ID College te Gouda Opleidingen ICT Februari 2013 H3280510/2 Plaats: Gouda BRIN: 25LN Onderzoeksnummer: 127928 Kenmerk: Onderzoek uitgevoerd in: HB 3494043-v1/25LN/BJ

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. NCOI MBO College te Hilversum

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. NCOI MBO College te Hilversum ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU NCOI MBO College te Hilversum Logistiek medewerker (Logistiek medewerker) Logistiek teamleider (Logistiek teamleider) Logistiek supervisor (Logistiek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE. Opleiding Bloembinder (Eerste Bloembinder)

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE. Opleiding Bloembinder (Eerste Bloembinder) RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE Opleiding Bloembinder (Eerste Bloembinder) Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN. SCHOOL VOOR TOERISME, SPORT & VEILIGHEID Opleidingen Reizen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN. SCHOOL VOOR TOERISME, SPORT & VEILIGHEID Opleidingen Reizen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN SCHOOL VOOR TOERISME, SPORT & VEILIGHEID Opleidingen Reizen Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland BIJLAGE: Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland Pagina 1: Effecten bij leerlingen Effecten bedrijven - onderwijs Toelichting: De percentages onder het kopje Nul zijn de uitersten

Nadere informatie

REGIONAAL OPLEIDINGENCENTRUM KOP VAN NOORD-HOLLAND

REGIONAAL OPLEIDINGENCENTRUM KOP VAN NOORD-HOLLAND REGIONAAL OPLEIDINGENCENTRUM KOP VAN NOORD-HOLLAND Titel : Managementinformatie: risicobeeld ROC Kop van Noord-Holland januari 2015 Datum : januari 2015 Versie : definitief Inleiding Deze managementrapportage

Nadere informatie

Jaarverslag toetsing en examinering 2012 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging

Jaarverslag toetsing en examinering 2012 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Jaarverslag toetsing en examinering 212 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Scalda/ College voor gezondheidszorg en uiterlijke verzorging (kenmerk: 1314-zorg-exc-3638) Goes, Januari 213

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO. VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam. Opleiding vwo

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO. VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam. Opleiding vwo ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam Opleiding vwo BRIN: 25LP Kenmerk: 4481172 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 Onderwijsassistent, 93500 Veiligheid en vakmanschap (Aankomend medewerker grondoptreden), 95081 Ondernemer detailhandel,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN. Opleiding Assistent Mobiliteitsbranche

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN. Opleiding Assistent Mobiliteitsbranche RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN Opleiding Assistent Mobiliteitsbranche Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC NOVA COLLEGE

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC NOVA COLLEGE RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC NOVA COLLEGE Unit Gezondheidszorg, Welzijn en Laboratoriumtechniek Opleiding Sociaal-maatschappelijk dienstverlener Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN SCHOOL VOOR WELZIJN, CULTUUR & ONDERWIJS. Opleiding Sociaal-cultureel werker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN SCHOOL VOOR WELZIJN, CULTUUR & ONDERWIJS. Opleiding Sociaal-cultureel werker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN SCHOOL VOOR WELZIJN, CULTUUR & ONDERWIJS Opleiding Sociaal-cultureel werker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek Deltion College Allround schoonheidsspecialist

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek Deltion College Allround schoonheidsspecialist KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek 2017 Deltion College Allround schoonheidsspecialist Plaats : BRIN nummer : 25PJ Onderzoeksnummer : 292497 Datum onderzoek : 16 januari 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Albeda College te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Albeda College te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Albeda College te Rotterdam Horeca-ondernemer/-manager/Ondernemer horeca/bakkerij ICT-medewerker (Medewerker beheer ICT) Sociaal-cultureel werker Administrateur

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Amsterdam te Amsterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Amsterdam te Amsterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC van Amsterdam te Amsterdam Ondernemer horeca/bakkerij (Manager/ondernemer horeca) Januari, 2015 BRIN: 25PZ Onderzoeksnummer: 278550 Onderzoek

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Kok (Zelfstandig werkend kok)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Kok (Zelfstandig werkend kok) KWALITEITSONDERZOEK MBO Landstede te Zwolle Kok (Zelfstandig werkend kok) definitief Mei 2015 BRIN: 01AA Onderzoeksnummer: 280134 Onderzoek uitgevoerd: 09-02-2015 t/m 10-02-2015 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE. HARDERWIJK A HANDEL NIVEAU 2 en ICT NIVEAU 3, HARDERWIJK B TOERISME

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE. HARDERWIJK A HANDEL NIVEAU 2 en ICT NIVEAU 3, HARDERWIJK B TOERISME RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE HARDERWIJK A HANDEL NIVEAU 2 en ICT NIVEAU 3, HARDERWIJK B TOERISME Plaats: Zwolle BRIN-nummer: 01AA Onderzoeksnummer: 113591 Onderzoek uitgevoerd op: 15

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE. Opleiding Vakbekwaam verkoper gezelschapsdieren

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE. Opleiding Vakbekwaam verkoper gezelschapsdieren RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE Opleiding Vakbekwaam verkoper gezelschapsdieren Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. De Groene Welle te Hardenberg. Dierenartsassistent Paraveterinair 97590

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. De Groene Welle te Hardenberg. Dierenartsassistent Paraveterinair 97590 ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU De Groene Welle te Hardenberg Dierenartsassistent Paraveterinair 97590 3280511/8 BRIN: 13US Onderzoeksnummer: 280245 Onderzoek uitgevoerd in: november

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Nederlandse Kappersakademie te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Nederlandse Kappersakademie te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Nederlandse Kappersakademie te Rotterdam Kapper januari 2015 BRIN: 25ZH Onderzoeksnummer: 281679 Onderzoek uitgevoerd: 13 januari 2015 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC HORIZON COLLEGE. Opleiding Verkoopspecialist

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC HORIZON COLLEGE. Opleiding Verkoopspecialist RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC HORIZON COLLEGE Opleiding Verkoopspecialist Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

Servicedocument. Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige

Servicedocument. Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige Servicedocument Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige Plaats: Bunnik Datum: 13-10-2014 Calibris, 2014 kenniscentrum voor leren in de praktijk in zorg, welzijn en sport Postbus 131 3980 CC Bunnik

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Twente te Hengelo

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Twente te Hengelo ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ROC van Twente te Hengelo Kwaliteitsborging op instellingsniveau Pedagogisch werk (Pedagogisch medewerker jeugdzorg) Helpende

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur Manager natuur en recreatie Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening)

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. ROC van Amsterdam. ROC op Maat entree opleidingen (ROC op Maat West en ROC op Maat Zuidoost)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. ROC van Amsterdam. ROC op Maat entree opleidingen (ROC op Maat West en ROC op Maat Zuidoost) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING ROC van Amsterdam ROC op Maat entree opleidingen (ROC op Maat West en ROC op Maat Zuidoost) Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 25PZ Onderzoeksnummer : 291146 Datum onderzoek

Nadere informatie

ROC. Kop van Noord-Holland ROC IN BEELD. gewoon een goede school 2016 / 17. Kijk voor het geïntegreerd jaardocument 2016 op

ROC. Kop van Noord-Holland ROC IN BEELD. gewoon een goede school 2016 / 17. Kijk voor het geïntegreerd jaardocument 2016 op ROC Kop van Noord-Holland ROC IN BEELD gewoon een goede school 2016 / 17 Kijk voor het geïntegreerd jaardocument 2016 op www.rockopnh.nl Kwaliteit van en voor leerlingen Een belangrijke maatstaf in de

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) Juli 2014 3280511/7 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276480 Onderzoek

Nadere informatie

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Dit document is opgesteld door: Het Ministerie van OCW, het Ministerie van VWS en de MBO Raad in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs en JOB.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN. Opleiding Manager Opslag en Vervoer

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN. Opleiding Manager Opslag en Vervoer RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN Opleiding Manager Opslag en Vervoer Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek ROC De Leijgraaf Mbo-Verpleegkundige

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek ROC De Leijgraaf Mbo-Verpleegkundige KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek 2017 ROC De Leijgraaf Mbo-Verpleegkundige Plaats : Utrecht BRIN nummer : 28DE Onderzoeksnummer : 292623 Datum onderzoek : 21, 22, 23 en 24 maart 2017 Datum

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Profit Opleidingen

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Profit Opleidingen ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Profit Opleidingen Plaats : Zwolle BRIN nummer : 26TR Onderzoeksnummer : 280632 en 280634 Datum onderzoek : 5, 9 en 12 februari 2015 en 7 april 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Da Vinci College te Dordrecht

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Da Vinci College te Dordrecht ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Da Vinci College te Dordrecht Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 Medewerker maatschappelijke zorg 3 Mei 2014 BRIN: 20MQ Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West-Brabant te Etten-Leur

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West-Brabant te Etten-Leur ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC West-Brabant te Etten-Leur Facilitaire dienstverlener (Facilitaire leidinggevende) Facilitair leidinggevende Februari 2015 BRIN: 25LX Onderzoeksnummer: 280561

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Instituut Memo

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Instituut Memo STAAT VAN DE INSTELLING MBO Instituut Memo Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 30LG Onderzoeksnummer : 283873 Datum onderzoek : 22-25 september 2015 Datum vaststelling : 19 november 2015 Pagina 2 van 16

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO Binnen de mbo-scholen van de Lentiz onderwijsgroep ontstaan vaak vragen over de voorwaarden waaraan vrijstellingen voor AVO-vakken

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Zadkine te Rotterdam. ICT- en mediabeheer (ICT-beheerder)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Zadkine te Rotterdam. ICT- en mediabeheer (ICT-beheerder) KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC Zadkine te Rotterdam ICT- en mediabeheer (ICT-beheerder) BRIN: 25LP Onderzoeksnummer: 279842 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Rapport vastgesteld te Utrecht op: 6 februari

Nadere informatie

Invoering entreeopleiding

Invoering entreeopleiding Invoering entreeopleiding Inleiding De entreeopleiding is geïntroduceerd in het kader van het actieplan Focus op Vakmanschap. Focus op Vakmanschap kent een tweetal pijlers: doelmatige leerwegen en modernisering

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO MBO Utrecht te Utrecht Medewerker marketing en communicatie (Assistent communicatiemedewerker)/ Medewerker marketing en communicatie (Marketing medewerker) Financiële

Nadere informatie

REGIONAAL OPLEIDINGENCENTRUM KOP VAN NOORD-HOLLAND

REGIONAAL OPLEIDINGENCENTRUM KOP VAN NOORD-HOLLAND REGIONAAL OPLEIDINGENCENTRUM KOP VAN NOORD-HOLLAND Titel : Managementinformatie: risicobeeld ROC Kop van Noord-Holland januari 2014 Datum : januari 2014 Status : definitief Inleiding Deze managementrapportage

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Groenhorst College Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam hovenier) Groen, grond, infra (Medewerker gemechaniseerd loonbedrijf) Dierhouderij(Melkveehouder)

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Summa College te Eindhoven

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Summa College te Eindhoven ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Summa College te Eindhoven Reizen (Verkoper reizen) 94090 februari 2013 H3280513/1 Plaats: Utrecht BRIN: 25MB Onderzoeksnummer: 128092 Onderzoek uitgevoerd in:

Nadere informatie

Verslag van Werkzaamheden BM-Services opleiding Beveiliger 10876. Verslag van Werkzaamheden

Verslag van Werkzaamheden BM-Services opleiding Beveiliger 10876. Verslag van Werkzaamheden Verslag van Werkzaamheden BM-Services 2012 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Verslag van werkzaamheden... 3 3. Risico s volgens bevoegd gezag... 4 4. RMC meldingen... 5 5. Jaarverslag... 5 6. Kwaliteitsverbeteringen...

Nadere informatie

Verslag van Werkzaamheden BM-Services opleiding Beveiliger 94850. Verslag van Werkzaamheden

Verslag van Werkzaamheden BM-Services opleiding Beveiliger 94850. Verslag van Werkzaamheden Verslag van Werkzaamheden BM-Services 2013 1 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Verslag van werkzaamheden...3 3. Risico s volgens bevoegd gezag...4 4. RMC meldingen...5 5. Jaarverslag...5 6. Kwaliteitsverbeteringen...5

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ALBEDA COLLEGE

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ALBEDA COLLEGE RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ALBEDA COLLEGE BRANCHE SECRETARIEEL EN ADMINISTRATIE Opleidingen Secretarieel medewerker, Administrateur en Secretaresse Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Friesland College te Leeuwarden

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Friesland College te Leeuwarden ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Friesland College te Leeuwarden Mediavormgever April 2013 H3280513/4, Plaats: Utrecht BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 128263 Onderzoek uitgevoerd in: januari 2013

Nadere informatie

JAARVERSLAG EXAMINERING MBO

JAARVERSLAG EXAMINERING MBO JAARVERSLAG EXAMINERING MBO 2010-2011 1. Inleiding Het schooljaar 2010-2011 stond in het kader van verdere verbetering van kwaliteit en efficiency van de examinering. Er was aandacht voor verdere certificering

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LENTIZ ONDERWIJSGROEP

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LENTIZ ONDERWIJSGROEP RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LENTIZ ONDERWIJSGROEP Opleidingen Bedrijfsleider/manager groothandel en logistiek Manager vershandel, logistiek en transport Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek

Nadere informatie

Visitatie van examen in de BPV of simulatie op school

Visitatie van examen in de BPV of simulatie op school Visitatie van examen in de BPV of simulatie op school Volgens de richtlijnen van de inspectie is het de verantwoordelijkheid van de examencommissie van een onderwijsinstelling om zich te verzekeren van

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Edudelta College Goes te Goes. Dierverzorging 2 (Medewerker dierverzorging)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Edudelta College Goes te Goes. Dierverzorging 2 (Medewerker dierverzorging) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Edudelta College Goes te Goes Dierverzorging 2 (Medewerker dierverzorging), BRIN: 11UL Onderzoeksnummer: 280995 Onderzoek uitgevoerd in: November

Nadere informatie

Jaarplan De Berkel

Jaarplan De Berkel Jaarplan De Berkel 2016-2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 4 School en positionering 5 Kwaliteit 5 Team en leiderschap 5 Onderwijs 6 Personeel 6 Administratie 6 Beheer 6 2 van 7 Voorwoord

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo Plaats: Nijmegen BRIN-nummer: 20EO-0 Arrangementsnummer: 84652 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Arcus College

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Arcus College ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Arcus College Plaats : Heerlen BRIN nummer : 25PU Onderzoeksnummer : 290623 Datum onderzoek : 31 oktober en 1 november 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ NOORDERPOORT. Opleidingen Zakelijke Dienstverlening Team ZDL01

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ NOORDERPOORT. Opleidingen Zakelijke Dienstverlening Team ZDL01 RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ NOORDERPOORT Opleidingen Zakelijke Dienstverlening Team ZDL01 Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

TECHNISCH RAPPORT SECTORHOOFDSTUK MBO. Onderwijsverslag 2013/2014

TECHNISCH RAPPORT SECTORHOOFDSTUK MBO. Onderwijsverslag 2013/2014 TECHNISCH RAPPORT SECTORHOOFDSTUK MBO Onderwijsverslag 2013/2014 April 2015 INHOUD Inleiding 4 1 Steekproef mbo Staat van de Instelling bekostigde instellingen 2014 5 1.1 Betrouwbaarheid van de steekproef

Nadere informatie

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief]

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief] BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief] Intro In voorliggende enquête stellen we u een aantal vragen over uw ervaring met de bpv binnen uw opleiding. Het kan zijn dat u enkele

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Partijen: Summa College, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw T. van Hoogstraten, Korein, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Notten, Kinderopvanggroep,

Nadere informatie

VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2013 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM

VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2013 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2013 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM Amstelveen, 18 april 2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 4 2.1. Profiel OPPstap Zorg en Welzijn 4 2.2. Het voorafgaande

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC MIDDEN NEDERLAND BUSINESS & ADMINISTRATION COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker binnendienst

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC MIDDEN NEDERLAND BUSINESS & ADMINISTRATION COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker binnendienst RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC MIDDEN NEDERLAND BUSINESS & ADMINISTRATION COLLEGE Opleidingen Commercieel medewerker binnendienst Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport

Nadere informatie

Jaarlijkse opbrengstenanalyse ISK Leeuwarden. 1. Opbrengsten ISK

Jaarlijkse opbrengstenanalyse ISK Leeuwarden. 1. Opbrengsten ISK Jaarlijkse opbrengstenanalyse ISK Leeuwarden 1. Opbrengsten ISK Opbrengsten en rendementen schooljaar 2014-2015 De ISK twee momenten in het schooljaar waarop leerlingen de school verlaten. Dit heeft te

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Landstede te Zwolle Luchtvaartdienstverlening Secretariële beroepen (Secretaresse) Juridisch medewerker (Juridisch medewerker openbaar bestuur)

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. SVO-opleidingen Assistent medewerker voedsel en leefomgeving (Assistent voeding/voedingsindustrie SVO)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. SVO-opleidingen Assistent medewerker voedsel en leefomgeving (Assistent voeding/voedingsindustrie SVO) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO SVO-opleidingen Assistent medewerker voedsel en leefomgeving (Assistent voeding/voedingsindustrie SVO) Definitief Augustus 2012 Plaats: HOUTEN BRIN: 17WH Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Summa College te Eindhoven

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Summa College te Eindhoven ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Summa College te Eindhoven Sociaal-cultureel werker 10746/91370 februari 2013 H3280513/1 Plaats: Utrecht BRIN: 25MB Onderzoeksnummer: 128093 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Toelatingsbeleid mbo

Toelatingsbeleid mbo Toelatingsbeleid mbo Concept Opsteller: Afdeling K&O Datum: Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Algemene toelatingseisen Clusius College... 3 Taal en rekenen... 4 Positieve intake... 4 Beroepsbegeleidende

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 te Ede Onderwijsassistent definitief januari 2015 3280511/8 BRIN: 25PM Onderzoeksnummer: 279417 Onderzoek uitgevoerd in: november 2014

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RUDOLF STEINER COLLEGE AFDELINGEN HAVO EN VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RUDOLF STEINER COLLEGE AFDELINGEN HAVO EN VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RUDOLF STEINER COLLEGE AFDELINGEN HAVO EN VWO Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 16TV-1 Arrangementsnummer: 170877/170878 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU. Leidse instrumentmakers School te Leiden

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU. Leidse instrumentmakers School te Leiden ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU Leidse instrumentmakers School te Leiden Fijnmechanische techniek (Researchinstrumentmaker) 4255204/4 BRIN: 02OV Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

HET FLORIJN COLLEGE. Onderzoek naar kwaliteitsverbetering. Definitief rapport

HET FLORIJN COLLEGE. Onderzoek naar kwaliteitsverbetering. Definitief rapport HET FLORIJN COLLEGE Onderzoek naar kwaliteitsverbetering Definitief rapport Inspectie van het Onderwijs Datum schoolbezoek: 16 juni 2008 Rapportnummer: 107634/Brin: 25LX Datum vaststelling: 25 september

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Heering Consultancy Opleidingen B.V.

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Heering Consultancy Opleidingen B.V. STAAT VAN DE INSTELLING MBO Heering Consultancy Opleidingen B.V. Plaats : Achterveld BRIN nummer : 30HY Onderzoeksnummer : 196715 Datum onderzoek : 9 september - 14 oktober 2013 Datum vaststelling : 21

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ NOORDERPOORT. Opleidingen Boekhoudkundig medewerker/administrateur Kapper/Junior Kapper Mechanisch Operator A

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ NOORDERPOORT. Opleidingen Boekhoudkundig medewerker/administrateur Kapper/Junior Kapper Mechanisch Operator A RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ NOORDERPOORT Opleidingen Boekhoudkundig medewerker/administrateur Kapper/Junior Kapper Mechanisch Operator A Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

Jaarverslag Examencommissie cluster Welzijn

Jaarverslag Examencommissie cluster Welzijn Jaarverslag 2012 Examencommissie cluster Welzijn INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Examencommissie... 4 2.1 Samenstelling examencommissie... 4 2.2 Overzicht bijeenkomsten... 4 2.3 Vaststellingscommissie...

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. De Passie Rotterdam Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. De Passie Rotterdam Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK De Passie Rotterdam Afdeling vwo Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 27RW-0 HB: 3485035 Arrangementsnummer: 226237 Onderzoek uitgevoerd op: 22 november

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie