Jaarverslag 2012 Kellebeek College. In het juiste perspectief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012 Kellebeek College. In het juiste perspectief"

Transcriptie

1 Kellebeek College Jaarverslag 2012

2 Jaarverslag 2012 Kellebeek College In het juiste perspectief Datum: 31 mei 2013

3 Inhoudsopgave 1. Voorwoord Directieverslag a Strategie b Realisatie van speerpunten opgenomen in het jaarplan Prestaties Inleiding a Naleving wettelijke vereisten b Opbrengsten c Onderwijsproces...19 i. Programma...20 ii. Leren in de onderwijsinstelling...20 iii. Begeleiding...21 iv. Leren in de beroepspraktijk d Examinering...31 i. Het exameninstrumentarium voldoet aan alle kwaliteitseisen...31 ii. De examenprocessen van afname en beoordeling zijn deugdelijk...31 iii. De diplomering is deugdelijk en geborgd e Internationalisering Kwaliteit a Kwaliteitszorg b Beoordeling Bedrijfsvoering a Financiën b Personeel c Huisvesting Vooruitblik naar Jaarverslag Kellebeek College

4 1. Voorwoord Het Kellebeek College heeft een bewogen jaar achter de rug, zowel in positieve als in negatieve zin. Bij de opening van het nieuwe schooljaar waren alle medewerkers getuige van het onthullen van het bouwbord voor onze nieuwbouw. Eindelijk was het zover, de start van de bouw! In november vierden we samen met een aantal externe partners het slaan van de eerste paal. In directe samenhang met de nieuwbouwontwikkeling is er tijdelijk een andere directiestructuur ingevoerd. De laatste stap om tot een plattere organisatie te komen was het definitief verlaten van de unitstructuur. Het Kellebeek College bestaat voortaan uit een aantal clusters van teams, direct aangestuurd door clustermanagers. Het aantal teams is gewijzigd, kleinere teams werden samengevoegd en andere teams werden bijeengebracht omdat er combi-opleidingen zijn ontstaan. Dit heeft ook personele wijzigingen binnen het management tot gevolg gehad. Op het gebied van personeel is ook gewerkt aan een verzuimprotocol om het hoge ziekteverzuim terug te dringen. In het laatste kwartaal was een daling van het ziekteverzuim zichtbaar was het jaar van de reorganisatie bij Educatie. In de perspectiefnota is een toekomstbeeld uitgewerkt. Een somber beeld, maar wel een beeld met perspectief als er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Eén van de belangrijkste voorwaarden was de reductie van het aantal medewerkers. Dit proces heeft pas vrij laat in het jaar kunnen starten. Desondanks zijn er goede resultaten bereikt, maar de gerealiseerde reductie is nog niet toereikend. Ondanks het feit dat we gestart zijn met een traject ESF III, moeten we verder reorganiseren. In het najaar werden we namelijk onaangenaam verrast. Voor het toebedelen van de educatiemiddelen werd door het ministerie van OC&W een nieuwe verdeelsystematiek toegepast. Dit heeft geleid tot onverwachte uitkomsten. Voor de regio West-Brabant betekende dit een verlaging van het budget met nog eens Op dit moment is nog niet bekend of er een compensatie zal plaatsvinden. Voor de toekomst betekent dit in ieder geval dat we verder moeten gaan reorganiseren. We blijven steeds op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Dit geldt zeker voor onze groep kwetsbare jongeren. In het najaar konden we in Breda zien hoe het startschot gegeven werd voor een nieuwe benadering. Kunst inzetten als middel om de talenten van de AKAleerling te ontwikkelen. Het Kellebeek College is een zeer pluriforme organisatie, met als rode draad positief denken en mensen begeleiden op weg naar hun bestemming. Roosendaal, 15 maart 2013 Jaarverslag Kellebeek College

5 2. Directieverslag 2.a Strategie In 2012 is de hoogste prioriteit gelegd bij het speerpunt Deelnemer begeleiden naar bestemming. Vanuit het gedachtegoed van het Kellebeek College staat bestemmingsgroei centraal. Bestemmingsgroei werd in het jaarplan vertaald naar verbeteracties om zowel de interne als externe doorstroming te verbeteren. De diversiteit van het college maakt ook dat er zowel verticale als horizontale samenwerkingsverbanden zijn ontwikkeld met VMBO, HBO als tussen diverse onderwijsvormen intern. Intake, monitoring en nazorg (alumni) zijn belangrijke hulpmiddelen hierbij gebleken. Ook de begeleiding van studenten door zowel de studieloopbaanbegeleider/mentor als vanuit het ZorgTeam werd verder opgepakt. Door verdere professionalisering van de slb er krijgt trajectbegeleiding Zorg een andere rol. Er is minder behoefte vanuit de studenten aan specifieke trajectbegeleiders, maar meer behoefte aan schoolmaatschappelijk werk. Binnen de bestemmingsgroei werd onderwijsinnovatie nadrukkelijk opgepakt. Met de aankomende veranderingen in beroepsprofielen, kwalificatiedossiers en arbeidsmarktrelevantie alleen zijn we er nog niet. De hedendaagse student heeft behoefte aan nieuwe pedagogische en didactische concepten die aansluiten bij de tijd waarin zijn leven en ontwikkelen, maar ook recht doet aan de eisen die aan de huidige generaties MBO studenten worden gesteld op generieke eisen. Naast bestemmingsgroei voor studenten is persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers en groei naar resultaatverantwoordelijkheid binnen onderwijsteams een belangrijke rode draad. In het afgelopen jaar is gezocht naar mogelijkheden deze processen elkaar te laten versterken. Persoonlijke groei stimuleren op terreinen waar het onderwijsteam behoefte heeft. Door een verandering van het aantal teams en de ervaringen van de afgelopen jaren zien we onderwijsteams in diverse ontwikkelstadia. De teamondersteuning wordt dan ook zoveel mogelijk op maat geleverd door zowel de interne organisatie als scholing door externen. In het activiteitenplan 2012 stonden ook een aantal acties onder de kopjes werken aan duurzaamheid en kwaliteitszorg optimaliseren. Anticiperend op de nieuwbouw is er een begin gemaakt met de ontwikkeling naar een gezonde schoolkantine. Duurzaamheid vertaalde zich ook in andere verbruiksartikelen en vermindering van papier. In 2013 wordt deze lijn nadrukkelijk verder vormgegeven en verder geconcretiseerd naar de nieuwbouw. Wat kwaliteitszorg betreft is er een inhoudelijke impuls gegeven door scholing op het construeren van kennisexamens voor de onderwijsteams uit te schrijven en voortdurend het proces van verbeteren via de PDCA cyclus te laten verlopen. Jaarverslag Kellebeek College

6 2.b Realisatie van speerpunten opgenomen in het jaarplan 2012 In de tabel op de volgende bladzijde wordt op hoofdlijnen aangegeven welke acties in 2012 volgens planning zijn afgerond (kolom Gerealiseerd). Voor een aantal acties was voorzien dat ze slechts gedeeltelijk in 2012 gerealiseerd zou worden. In hoeverre deze acties volgens planning zijn uitgevoerd is te zien in de kolom Op schema. Als een actie niet is afgesloten of niet volgens schema verloopt, wordt in de kolom Voorzien aangegeven in welke periode van 2013 de realisatie van de geplande activiteiten wordt verwacht. Bij een aantal acties wordt met St.org. aangegeven dat deze actie aan de staande organisatie wordt overgedragen voordat ze zijn afgerond. Van de 40 acties is 65% (de gerealiseerde en de niet gerealiseerde maar wel op schema liggende acties) volgens planning verlopen. Bij de overige acties is om uiteenlopende redenen de planning niet gerealiseerd of vertraagd. 5% van deze acties worden in de staande organisatie afgewerkt en één actie is vanwege voortschrijdend inzicht stopgezet. De meeste acties (58%) krijgen een vervolg en worden opgenomen in het jaarplan Speerpunten/acties 2012 Ontwikkelen van teams en medewerkers Gerealiseerd 1 POP-gesprekken Ja 2 Scholing op BE competenties Ja 3 Scholing management Ja Op schema Voorzien in 2013 Ja/nee Ja/nee 1 e per. 2 e per. 3 e per. 4 Teamontwikkeling en teamversterking Nee Nee X 5 Beheer flexpool BE / NT2 Ja 6 Organisatiestructuur NT2 Nee St.org. 7 Onderzoek organisatie VAVO Nee St.org. Deelnemer begeleiden naar bestemming 8 Instroommonitor NOVA-AKA Nee Nee X 9 VMBO-MBO Nee Nee X 10 Transparant kader samenwerking zorg Ja 11 Scholing voor zorg Ja 12 Bestemmingscoördinatie & nazorg Ja 13 Uitstroommonitor nazorg Nee Nee X Jaarverslag Kellebeek College

7 Speerpunten/acties 2012 Gerealiseerd Op schema Voorzien in 2013 Ja/nee Ja/nee 1 e per. 2 e per. 3 e per. 14 Instrumentaliseren samenwerking BPV Ja 15 Begeleiding toeleiding BBL Nee Ja X 16 Signalering uitspraakproblemen NT2- BE/ISK/MBO 17 Samenwerking bibliotheken Ja Nee Ja X 18 Begeleiding leerlingen niveau 1 & 2 Nee Ja X 19 Verzuimregistratie Nova AKA Plus Ja 20 Aangepaste L&B Nee Nee X 21 Ontwikkeling competentiegericht onderwijs NOVA AKA Nee Ja X 22 MBO programma taal en rekenen Nee Ja X 23 Ontwikkelen nieuw onderwijsaanbod CGO Nee Nee X 24 Werken met het taalportfolio ISK Nee Nee X 25 Schakelprogramma ISK Plus Nee Ja X 26 Uitdagende leeromgevingen (ULO) Ja 27 ETV Nee Gestopt 28 Promotieteam allochtone jongeren Ja 29 Focus op werk bij NT2/BE (zorg) Nee Ja 30 Innoveren en ontwikkelen NT2/BE Nee Ja 31 Leergezinnen HZW Ja 32 Wijkzuster terug/integrale vraagsturing Nee Nee X 33 Stagemarkt Ja 34 Kakelbont Ja 35 Kenia project Ja 36 Pharlema (ETM 3) Nee Ja X Jaarverslag Kellebeek College

8 Speerpunten/acties 2012 Werken aan duurzaamheid Gerealiseerd Op schema Voorzien in 2013 Ja/nee Ja/nee 1 e per. 2 e per. 3 e per. 37 Versterken duurzame samenwerking Nee Nee X 38 Gezonde voeding Nee Nee X Kwaliteitszorg optimaliseren 39 Administratieve organisatie NT2/BE Ja 40 Toets- en examenconstructie Nee Nee X Jaarverslag Kellebeek College

9 3. Prestaties 2012 Inleiding In 2012 is er binnen het Kellebeek College verder gegaan met het in kaart brengen van de kwaliteit van het onderwijs en verbeteracties in gang te zetten om de kwaliteit te verbeteren. In dit hoofdstuk wordt in deze inleiding ingegaan op de stand van zaken m.b.t. de implementatie van het opstellen van teamevaluaties m.b.t. de kwaliteit van het onderwijs en wordt er in de paragrafen de belangrijkste bevindingen beschreven n.a.v. interne audits en inspectieonderzoeken. Om een goed beeld te geven van de huidige stand van zaken is het belangrijk om eerst in te gaan op hoe er binnen het Kellebeek College in 2012 gewerkt is om per onderwijsteam inzicht te krijgen in de eigen onderwijskwaliteit en op welke aspecten en welke manier deze kwaliteit verbeterd zal gaan worden. In schooljaren en hebben er wederom in verschillende onderwijsteams zelfevaluaties plaatsgevonden met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. De zelfevaluaties zijn gebaseerd op het Toezichtkader van de onderwijsinspectie en het INK-model dat binnen het ROC West-Brabant wordt gehanteerd. Hierop volgend zijn er gesprekken gevoerd met (vertegenwoordigers uit) de onderwijsteams. In december 2012 is de balans opgemaakt m.b.t. de stand van zaken implementatie opstellen zelfevaluaties in YUCAN. Enkele teams moeten begin 2013 de zelfevaluaties nog afronden en er zijn teams die nog verbeteracties in YUCAN zullen gaan opstellen. Inspectieonderzoek en interne audit In 2012 heeft het Kellebeek College zowel de interne auditcommissie als de Onderwijsinspectie op bezoek gehad. De interne auditcommissie heeft zich gebogen over de examinering binnen een tweetal opleidingen, te weten Mbo-Verpleegkundige en Apothekersassistent, beide Mbo-opleidingen, niveau 4. Tijdens de audit werden zowel op organisatorisch gebied rondom examinering en examineringsprocessen als inhoudelijk op de producten van apothekersassistent kritische bevindingen duidelijk. Mede op basis van deze bevindingen en de inmiddels ook ingezette organisatorische wijzigingen binnen het college hebben ertoe geleid dat er een nieuwe structuur is ontstaan voor de examencommissie en organisatie. De nieuwe centrale examencommissie heeft de lead genomen in de verbeteringsprocessen aan de hand van deze uitkomsten middels een opgesteld verbeterplan. Toen de Inspectie op bezoek kwam voor de Staat van de Instelling in september 2012 was de verandering ingezet, maar de ervaringen daarmee nog beperkt. Naast het onderzoek staat van de instelling betrof de controle realisatie wettelijke uren-norm en presentie en VSV. Daarnaast werd in ROC verband een onderzoek gedaan naar de oorzaken van te lage rendementscijfers bij de betreffende opleidingen. Aan de hand van de door onderwijsteams opgestelde zelfevaluatie en het in gang zetten van zelf benoemde verbeteracties wordt het onderwijsproces nadrukkelijker gemonitord en wordt de PDCA cyclus volledig doorlopen. Dit zorgt voor een betere afstemming en borging. De positieve beoordeling inzake het onderwijsproces onderschrijft bovenstaande. Jaarverslag Kellebeek College

10 3.a Naleving wettelijke vereisten Het Kellebeek College opereert binnen de wettelijke kaders van het MBO-onderwijs en tracht zo goed mogelijk te voldoen aan de wettelijke vereisten op het gebied van: Toegankelijkheid De inrichting van het onderwijs Examens Meldingen bij afwezigheid Meldingen bij uitschrijving Personeel Ten aanzien van meldingen bij afwezigheid heeft de inspectie in 2012 geconstateerd dat dit bij de opleidingen Schoonheidsspecialist en Zorghulp niet voldeed aan de wettelijke vereisten. Naar aanleiding hiervan zijn er verbeteracties in gang gezet en is ervoor gekozen om de presentie van studenten ook m.b.v. klassenboeken te registreren (naast het scansysteem van Presto). In april 2013 zal er een tweede hercontrole plaatsvinden door de onderwijsinspectie. 3.b Opbrengsten Opbrengst Educatie In de productovereenkomst met de gemeenten zijn prestatieafspraken gemaakt. Deze zijn hieronder weergegeven (westelijk deel van onze regio). I. De opdrachtnemer voldoet aan tenminste 80% van de door de opdrachtgever aangegeven (specifieke) gemeentelijke educatievraag (opleiden van: jongvolwassenen zonder startkwalificatie, herintredende vrouwen, laagopgeleiden, allochtonen voor zover het geen inburgering betreft etc.). De cursistenpopulatie in 2011/2012: De VAVO-populatie bestaat vrijwel volledig uit voortijdig schoolverlaters die alsnog hun Mavo, Havo of Vwo diploma/ certificaten willen behalen. Voor zover er sprake is van een Havo of Vwo diploma wordt tevens de startkwalificaties behaald. De deelnemers sociale redzaamheid / breed maatschappelijk functioneren volgen alle cursussen gericht op het verbeteren van basisvaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen, Engels, sociale vaardigheden, eenvoudig computergebruik, knoppencursus en ouderbetrokkenheid etc. Vaak gaat het hierbij om mensen die bijvoorbeeld bij de WVS werken of willen werken. Herintredende vrouwen maken zeker deel uit van deze groep cursisten. Binnen de NT2-afdeling hebben we per definitie te maken met allochtonen deelnemers. Zij volgen een alfabetiseringstraject of een vervolgtraject na de inburgering (staatsexamen NT2 I of II of niveauverhoging). II. Educatie heeft de volgende uitstroomresultaten behaald: VAVO 97,3% (norm productovereenkomst 65%) NT2 91,5 % (norm productovereenkomst 80%) BE 100% (norm productovereenkomst 80%) Jaarverslag Kellebeek College

11 III. Uitval VAVO 21,6% (norm productovereenkomst < 20%) BE 7,7% (norm productovereenkomst < 10%) NT2 29,9% (norm productovereenkomst < 20%) Cursisten 2012 Niveau A - in traject B - traject succesvol C - traject voortijdig verl Eindtotaa l 1 - ER SR PO Alfa Eindtotaal ER-4 = Educatieve redzaamheid (niveau 4, niet certificaatgericht) 2 - SR = Sociale redzaamheid (niveau 1-4) 3 - PO = Professionele redzaamheid ongekwalificeerd (niveau 1-4) 4 - Alfa = Alfabetisering voor allochtonen In het cursusjaar is dus aan de prestatieafspraken I en II uit de productovereenkomst voldaan. Aan prestatieafspraak III is niet voldaan voor Vavo en NT2. Daarvoor is de volgende verklaring aan de opdrachtgever gegeven: De hogere uitval bij NT2 (29,9% i.p.v. max. 20%) wordt vrijwel volledig veroorzaakt bij de alfabetiseringsopleidingen. 46 Deelnemers van de 147 gestarte deelnemers hebben het traject niet afgemaakt. In bijna alle gevallen blijken deelnemers onvoldoende leerbaar en wordt de opleiding in overleg met de gemeente gestaakt na het bereiken van de 600- urennorm. Voor de uitval bij Mavo en Havo zijn diverse redenen aan te wijzen. Reguliere dagscholen verwijzen deelnemers met enkelvoudige of meervoudige problematiek eerder door naar Vavo. Onze uitgebreide begeleidingssystematiek maakt het vaak al mogelijk om in een vroeger stadium vast te stellen dat een deelnemer het niet gaat halen. Snelle en adequate doorverwijzing naar bijvoorbeeld het MBO is dan binnen een schooljaar vaak nog mogelijk. Jaarverslag Kellebeek College

12 Opbrengsten VAVO 2012 Aantal leerlingen VAVO VMBO-t VAVO HAVO VAVO VWO Gemiddeld CE-cijfer jaargem VAVO VMBO-t 5,72 5,84 6,09 5,88 VAVO HAVO 5,81 5,86 6,06 5,91 VAVO VWO 5,58 5,60 5,94 5,71 Gemiddeld verschil SE-CEcijfer jaargem VAVO VMBO-t 0,56 0,24 0,34 0,38 VAVO HAVO 0,30 0,20 0,05 0,18 VAVO VWO 1,03 0,58 0,40 0,67 Percentage onvold SE VAVO VMBO-t VAVO HAVO VAVO VWO Analyse opbrengstcijfers VAVO 1. Het driejaargemiddelde CE (Centraal Examen): Het driejaargemiddelde voldoet voor vmbo-t en havo aan de inspectienorm (5,8). Bij vwo is het driejaargemiddelde 5,71 dus 0,09 onder de inspectienorm. In 2011 is een verbetertraject ingezet en in 2012 gecontinueerd om aan de norm te voldoen. Bij vmbo-t en havo is dit doel al gerealiseerd. Bij vwo is het gemiddeld cijfer van 5,58 in 2010 gestegen tot 5,94 in In dit kader is het nog relevant te vermelden dat het gemiddelde zeker bij vwo wordt beïnvloed door de aanwezigheid van leerlingen die gedetacheerd worden vanuit Yulius (dit zijn leerlingen met een duidelijk psychisch probleem). Het gaat bij vwo op een beperkt aantal Yulius deelnemers maar gelet op de kleine omvang van de totale groep vwo heeft dit wel invloed op het gemiddeld cijfer. Om een zuivere vergelijking met andere ROC's en het landelijk gemiddelde te kunnen maken, zouden deze bijzondere leerlingen niet meegerekend moeten worden. 2. Gemiddelde verschil SE-CE: Voor vmbo-t en havo is het gemiddeld verschil SE-CE in 2012 kleiner dan de norm van 0,5. Dat geldt ook voor het driejaargemiddeld verschil SE-CE. Hier is sprake van een consistent positief beeld. Jaarverslag Kellebeek College

13 Voor het vwo is het gemiddelde verschil SE-CE in 2012 nog niet binnen de norm van 0,5. Voor 2012 is de score 0,4 en dus binnen de norm. Het eerder genoemde verbetertraject heeft ertoe geleid dat het resultaat is verbeterd van 1,03 in 2010 naar 0,40 in Het driejaargemiddelde verschil SE-CE voor vwo is nog te hoog. De in 2011 genomen maatregelen hebben een ontwikkeling in de goede richting veroorzaakt. Deze dienen in 2012 en 2013 krachtig doorgezet te worden. Door middel van een uitgebreide analyse op vak niveau is in kaart gebracht hoe per vak de afwijkingen te duiden zijn. Dit wordt per vak besproken met de vaksecties opdat vaksectie specifieke verbeterafspraken gemaakt kunnen worden. Jaarverslagen t.b.v. de gemeenten Ten behoeve van de gemeenten vindt er separaat een uitgebreide verantwoording over educatie plaats middels een tweetal jaarverslagen. Hierin wordt onder andere over de ontwikkelingen van het afgelopen schooljaar, de voorziene trens, de in- door en uitstroomgegevens van de deelnemers en het rendement gerapporteerd. (Deze jaarverslagen zijn beschikbaar) Opbrengsten MBO Het diplomaresultaat (DR) is het percentage studenten dat met een diploma de instelling verlaat ten opzichte van alle studenten die in het verslagjaar de instelling verlaten Het jaarresultaat (JR) is het percentage gediplomeerde studenten ten opzichte van alle studenten die in het verslagjaar de instelling verlaten of met een diploma doorstromen Op de volgende bladzijde is het overzicht van de opbrengstcijfers op opleidingsniveau (crebo), afgezet tegen de norm van de inspectie en wordt een analyse op de cijfers gegeven als er sprake is van een onvoldoende. De bedrijfsgroepen die in het overzicht zijn opgenomen zijn niet in de analyse opgenomen. Jaarverslag Kellebeek College

14 Jaarverslag Kellebeek College

15 Analyse opbrengsten NOVA-AKA Wat betreft de AKA-opleiding is het duidelijk dat er vanuit grofweg 3 doelperspectieven gedacht moet worden als we het hebben over te verwachten rendement. De doelperspectieven zijn kortweg te benoemen als: uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt uitstroom naar een startkwalificerende opleiding uitstroom naar een beschermde werkomgeving Alle opleidingen van AKA voldoen aan het diplomaresultaat met uitzondering van de opleiding Assistent Logistiek Medewerker en Medewerker Bediening. Van de 4 studenten ALM zijn er 2 gestopt met hun opleiding, daardoor is het rendement 50% en onder de gestelde norm. De twee studenten van de opleiding Medewerker Bediening zijn allebei gaan werken i.p.v. het volgen van een opleiding. De opleidingen AKA (60,82%), Horeca Assistent (71,43%), Aankomend Verkoopmedewerker (92,86%), Zorghulp (84,31%) en Assistent Mobiliteitsbranche (80%) voldoen aan de eis van 60,70% De opleidingen Logistiek Medewerker (100%), Verkoper (88,89%) en Helpende Zorg en Welzijn (85%) voldoen ook aan de eis van 56,50%. Analyse opbrengsten opleiding Verzorgende-IG, niveau 3 (Afdeling Verpleging en Verzorging) Het overleg met de werkvelden, ingezet als verbeteractie vanwege het feit dat vorig jaar het diplomaresultaat 12 % onder de norm lag, heeft geleid tot een grotere verscheidenheid aan VZ trajecten. Deze weg was al eerder ingeslagen en door positieve evaluatie zijn deze trajecten verder ontwikkeld. Door maatwerk te leveren en samen met de instelling het onderwijs nader te omschrijven en in te vullen wordt een belangrijke win-win situatie gecreëerd. Instellingen gaan met medewerkers kansrijke opleidingstrajecten in om de noodzakelijke niveau 3 medewerkers in hun organisatie binnen te halen en geven samen met het Kellebeek College een eigen accent aan het opleidingstraject; Het Kellebeek College ontwikkelt nieuwe onderwijsconcepten of aan de vraag naar verzorgenden IG tegemoet te komen met een grote input vanuit het werkveld en kan daardoor meer flexibiliteit bieden aan de studenten. We onderscheiden daarbij inmiddels de volgende extra opleidingstrajecten; Combi opleiding VZ MZ (ook in een BOL variant) Plustrajecten Verkorte trajecten Deze acties hebben geleid tot een resultaat van 69,3 % (norm 67,3%). Jaarverslag Kellebeek College

16 Analyse opbrengsten opleiding Medewerker Maatschappelijke Zorg (Afdeling Welzijn) N.a.v. het groot aantal voortijdige uitstromers zijn er verschillende verbeteracties door het team in gang gezet: Verbeterde intakeprocedure zowel bij de BOL als bij de BBL. Bij twijfel aan voldoende competenties om de opleiding met succes te kunnen afronden worden er nu vervolgintakegesprekken gevoerd met twee personen, bij voorkeur één persoon vanuit het ZorgTeam. Verbetering van de samenwerking met het ZorgTeam in het begeleiden van studenten, die extra ondersteuning nodig hebben in het opleidingstraject. De examensystematiek is aangepast; nu is het zo dat de kwalificerende onderdelen in de opleidingen beter verspreid zijn (kwalificerende beroepsprestaties) zodat de studiebelasting voor studenten evenwichtiger is en sneller inzichtelijk wordt of studenten voldoende competenties in huis hebben om de opleiding met succes af te ronden. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke verbetering van het diplomaresultaat met ruim 10% tot 65,8 % (norm is 67,3%) Analyse opbrengsten opleiding Pedagogisch Werk, niveau 3 (Afdeling Welzijn). Het jaar-en diplomaresultaat ligt ruim 17 % onder de norm. Opvallend bij de redenen van uitschrijving is het aantal leerlingen dat een verkeerd beeld van de opleiding hadden. Ook de studenten die zich bij de combi-opleiding Pedagogisch Medewerker-Onderwijsassistent (PM-OA) hadden ingeschreven gaven aan dat ze een verkeerd beroepsbeeld hadden of dat de combi-opleiding een te zware opleiding voor hen was. In het schooljaar was er ook een te grote tussentijdse uitstroom. Er zijn toen een aantal verbeterpunten opgesteld zoals het organiseren van de intake door een ervaren docent en er is een document Startprofiel kinderopvang opgesteld. Er is een nieuwe sterrolhouder studentenzaken uitgekozen die het proces moest bewaken. De rol van de studieloopbaanbegeleiders is anders ingezet. Helaas hebben deze verbeteracties nog niet tot minder uitvalpercentage geleid. We hebben deze nieuwe uitval van 2012 met de decanen van de toeleverende scholen besproken. We hebben de volgende afspraken gemaakt met de decanen van deze VMBO-scholen: - We gaan nauwer samenwerken tijdens de voorlichtingen op de VMBO scholen. - We gaan docenten uitwisselen middels een docentenstage - We gaan het concept Destination days van de opleidingen Assisterende in de Gezondheidszorg (AG) ook inzetten bij de opleiding Pedagogisch Medewerker. Analyse opbrengsten Allround Grimeur, niveau 4 (Afdeling Uiterlijke Verzorging) Het jaar- en diplomaresultaat ligt ruim 14% onder de norm. Er is een kleine verbetering zichtbaar t.o.v. het schooljaar De opleiding Allround Grimeur bestond uit een groep van 18 studenten, 9 studenten hebben een diploma behaald en 9 studenten zijn zonder diploma uitgestroomd. In de laatste groep zaten studenten die al een diploma hadden behaald op een niveau 3 opleiding, studenten die tijdens hun stage een contract kregen aangeboden bij grote producties van bijvoorbeeld Joop van den Enden. Studenten die aangaven dat ze de opleiding in combinaties met stages te zwaar vonden. Jaarverslag Kellebeek College

17 We zijn aan het onderzoeken of we de opleiding iets anders kunnen indelen zodat de studenten in het eerste jaar alle kappersvaardigheden aangeboden krijgen. De studenten kunnen dan het eerste jaar afsluiten met een diploma Junior Kapper. Analyse VSV-cijfers Kellebeek College MBO 2012 Oorzaak student deelnrs Oorzaak school deelnrs Afdeling Ass. Gezondheidszorg KC beperking 2 gedrag 1 motivatie 2 Afdeling Bedrijfsgroepen KC administratieve redenen 3 Afdeling Uiterlijke Verzorging KC beperking 1 administratieve redenen 3 gezondheid 2 motivatie 4 Afdeling Verpleging en Verzorging KC beperking 10 administratieve redenen 4 gedrag 6 motivatie 3 omgeving 2 Afdeling Welzijn KC beperking 7 administratieve redenen 12 gedrag 1 opleidingsniveau 1 gezondheid 2 motivatie 10 Nova AKA Bergen op Zoom KC beperking 6 administratieve redenen 10 gedrag 11 opleidingsniveau 2 geen specificatie 1 motivatie 10 omgeving 3 Nova AKA Breda KC beperking 14 administratieve redenen 5 bereikbaarheid 2 opleidingsniveau 4 gedrag 13 gezondheid 3 motivatie 11 omgeving 5 Eindtotaal 176 Aantal VSV-ers Jaarverslag Kellebeek College

18 Hiervan is de definitie: VSV-ers zijn de studenten die zonder startkwalificatie en jonger dan 23 jaar gedurende het verslagjaar de instelling verlaten Door de stuurgroep Zorgdomein zijn VSV-profielen per instituut opgesteld. Zie hieronder de resultaten van het Kellebeek College. instituut VSV05/06 Doelstelling reductie 11/12 (40%) Maximum VSV-ers 11/12 Voorlopig aantal VSV-ers 11/12 Voorlopige realisatie in % van maximum Kellebeek ,7% Analyse VSV-cijfers De gestelde doelstelling met betrekking tot de reductie van het aantal voortijdig schoolverlaters is binnen het Kellebeek College niet behaald. In de eerste helft van 2012 is er m.b.t. de AKA-studenten nog met de definiëring gerekend dat studenten, die voortijdig met de opleiding zijn gestopt, maar wel een baan hadden gevonden, als voortijdig schoolverlaters zijn meegeteld. Dit heeft tot gevolg dat vooral bij AKA de vsv-aantallen zo hoog zijn. Bij deze doelgroep is er vaak sprake van motivatie- en of gedragsproblemen die het met succes kunnen afronden van de opleiding in de weg staan. Verder zijn er ook relatief meer studenten die een beperking hebben. Bij de opleidingen binnen zorg en welzijn is het aantal voortijdig schoolverlaters vooral in de niveau 3 opleidingen het hoogst. Dit heeft in de meeste gevallen te maken met een beroepsbeeld dat niet overeenkomt met de werkelijkheid (Pedagogisch medewerker), met als gevolg dat de motivatie te veel onder druk komt te staan en studenten stoppen. In de zorgopleidingen is het opvallend dat relatief veel studenten zijn gestopt vanwege beperkingen. Hier is in schooljaar veel onderzoek naar gedaan en zijn er ook verbeteracties in gang gezet. Jaarverslag Kellebeek College

19 Taal- en rekenonderwijs Onderdeel 1: Ondernomen activiteiten, bestede middelen en bereikte deelnemers en personeelsleden Activiteit(en) Betreft Nederlandse taal (T) en/of rekenen (R) Hieraan besteedde middelen in euro s Aantal bereikte deelnemers Aantal bereikte personeelsl eden A Aanpassingen in de didactiek en pedagogiek van de beroepsopleidingen met het oog op de intensivering van het taalen rekenonderwijs 1. Vormgegeven / afstemmen m.b.t. 3-slag taal; lesactiviteiten, beroepsgericht Nederlands,ondersteuning taalzwakke leerlingen Nederlandse taal Vormgeven / afstemmen rekenen onderwijs diverse niveaus Rekenen Ontwikkelen lessen Nederlands en rekenen Nederlandse taal en Rekenen n.v.t. B Toetsing van deelnemers 1. Deelname aan pilot COE taal Nederlandse taal n.v.t. 2. Deelname aan pilot COE rekenen Rekenen n.v.t. 3. Afname van niveau-toetsen Nederlandse taal en Rekenen n.v.t. C Extra onderwijstijd 1. Ondersteuning taalzwakke leerlingen Nederlandse taal n.v.t. 2. Ontwikkelen toetsen taal en rekenen Nederlandse taal en Rekenen n.v.t. D Nieuwe of aangepaste faciliteiten 1. Intake instrument tbv Nederlands en Rekenen 2. Niveau aanduiding bij diploma Nederlandse taal en Rekenen Nederlandse taal en Rekenen n.v.t n.v.t. E Professionalisering van docenten en overige functionarissen op het gebied van taal en rekenen E.1 Professionalisering van docenten 1. Diverse scholingen en trainingen taal- en rekendocenten Nederlandse taal en Rekenen n.v.t. 10 E.2 Professionalisering van overige functionarissen 1. n.v.t. n.v.t. Onderdeel 2 : Reflectie op behaalde resultaten In alle opleidingsteams is een taalcoach opgenomen. Deze taalcoach bewaakt de drieslag taal en houdt de vormgeving en afstemming met betrekking tot drieslag taal in de onderwijsprogramma s nauwlettend in de gaten. De programma s taal worden op de verschillende niveaus qua activiteiten van de studenten aangepast. De docenten taal zitten in een aparte vakgroep die wekelijks bij elkaar komen om te ontwikkelen en om problemen te bespreken. Voor het rekenonderwijs is een vak/werkgroep samengesteld en wordt het rekenprogramma op de diverse niveaus afgestemd. Er is veel tijd besteed aan het ontwikkelen van de toetsing met betrekking tot de mondelinge vaardigheden en aan het vaststellen van de examens rekenen. We hebben Jaarverslag Kellebeek College

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie van de speerpunten... 4 3. Prestaties 2013... 9 3.a Wettelijke

Nadere informatie

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33 Jaarverslag 2010 ROC Midden Nederland Colofon Uitgave: ROC Midden Nederland, Utrecht, 2011. Coördinatie teksten en cijfers: dienst Finance, Planning & Control. Productie en realisatie: dienst Marketing

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 2 JAAR VERSLAG 2014 3 4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Leeswijzer 9 Samenvatting 10 1 Strategie en organisatie 13 1.1 Profiel 13 1.2 Missie

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Taal & rekenen op niveau. Implementatieplan 2010-2013

Taal & rekenen op niveau. Implementatieplan 2010-2013 Vastgesteld door het College van Bestuur op 30 maart 2010 Inhoud 1. Management samenvatting... 3 2. Verantwoording... 6 2.1 De regeling... 6 2.2 Taal en rekenen: verschillende grootheden... 6 2.3 Betrokkenen

Nadere informatie

Leren vernieuwen Managementinformatie aan het stuur

Leren vernieuwen Managementinformatie aan het stuur Leren vernieuwen Managementinformatie aan het stuur Managementinformatiesystemen in het MBO Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Mogelijkheden 4 3 en analyse vier scholen 6 3.1 Wellantcollege 8 3.2 Noorderpoortcollege

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Regionale probleemanalyse vsv regio ZO-Brabant

Regionale probleemanalyse vsv regio ZO-Brabant Regionale probleemanalyse vsv regio ZO-Brabant In opdracht van de gemeente Eindhoven Eindrapport Erik Keppels Ton Eimers Nijmegen, 15 mei 2012 Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt 2012 Kenniscentrum

Nadere informatie

jaarverslag ROC eindhoven 2011

jaarverslag ROC eindhoven 2011 student voorop! jaarverslag ROC eindhoven 2011 student voorop! jaarverslag ROC eindhoven 2011 Eindhoven, juni 2012 ROC Eindhoven is partner in Leeswijzer Lijst met gebruikte afkortingen Dit jaarverslag

Nadere informatie

Meer Betrokken Ouders

Meer Betrokken Ouders Meer Betrokken Ouders Kwalitatief onderzoek naar ouderbetrokkenheid in relatie tot voortijdig schoolverlaten in het middelbaar beroepsonderwijs in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog

Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 De context 5 1.2 De omgeving 6 1.3 Opdracht MBO15 6 1.4 Aard en

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22161, 94891 Naam opleiding Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier 2014-2017 Opleidingsduur 3 jaar Startdatum

Nadere informatie

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Titel : Entreeopleidingen en het bindend studieadvies Project/Werkgroep : Werkgroep bindend studieadvies Auteur(s) : Mieke de Haan MBO Raad : Houttuinlaan

Nadere informatie

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO DE WEG NAAR EXCELLENTIE BEGINT BIJ EEN ADEQUAAT OPGELEIDE DOCENT INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 BEROEPSPROFIEL EN KWALIFICATIEDOSSIER 5 Basistaken 6 Voorbeelden van keuzetaken

Nadere informatie

VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis. Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren

VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis. Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren 1 2 VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren Mei 2010 Visiegroep Zorg

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2011 Uitgave Jeugdgezondheidszorg Datum maart 2012 Voorwoord 3 1) Interne organisatie 4 2) Basistakenpakket uniform en maatwerk 5 2.1 Uniform deel Basistakenpakket 5 2.1.1

Nadere informatie

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL - eindrapport - Auteurs: Regioplan drs. F.E.M. Berndsen dr. M.C. Paulussen-Hoogeboom Hogeschool van

Nadere informatie

Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden

Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden Projectverslag schoolmaatschappelijk werk binnen RENN4 2009 Bieneke Nienhuis Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding 3 1. Schoolmaatschappelijk werk 4 1.1

Nadere informatie

Over rekenen gesproken. Startrapportage Intensiveringstraject rekenen mbo

Over rekenen gesproken. Startrapportage Intensiveringstraject rekenen mbo Over rekenen gesproken Startrapportage Intensiveringstraject rekenen mbo Over rekenen gesproken Startrapportage Intensiveringstraject rekenen mbo Inhoud 1 Aanleiding, context en aanpak rekengesprekken

Nadere informatie

Big Data, van hype naar actie

Big Data, van hype naar actie Big Data, van hype naar actie Op zoek naar waardevolle inzichten voor het vergroten van studiesucces Algemeen 1. Oriëntatie 2. Aanmelding 3. Intake 4. Inschrijving 5. Opleiding Sociaal-demografisch en

Nadere informatie

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3)

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) J. Hamers E. van Rossum J. Peeters V. Rameckers N. Meijs Maastricht, Juli 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij

Nadere informatie

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO/VO Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling Hessel de Boer Zeger van Hoffen Gert Kamphof Tseard Veenstra Josée von Weijhrother Visitatie; een

Nadere informatie

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS Utrecht, 9 november 2012 VOORWOORD Wij hebben een onderzoek uitgevoerd naar (ver)korte opleidingen

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) OPLEIDINGEN: hbo-bachelor Bedrijfskundige Informatica (dt) Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie