De relatie tussen mondeling taalaanbod en woordenschatverwerving van het Nederlands als tweede taal door 2,5-jarige allochtone kleuters in Brussel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De relatie tussen mondeling taalaanbod en woordenschatverwerving van het Nederlands als tweede taal door 2,5-jarige allochtone kleuters in Brussel"

Transcriptie

1 De relatie tussen mondeling taalaanbod en woordenschatverwerving van het Nederlands als tweede taal door 2,5-jarige allochtone kleuters in Brussel Proefschrift ingediend tot het bekomen van de graad van Doctor in de Taal- en Letterkunde aan de Katholieke Universiteit Leuven te verdedigen door Machteld Verhelst Promotor: Prof. dr. Koen Jaspaert Leuven, 2002

2 IK DRAAG DIT DOCTORAAT OP AAN MIJN ZUS, EN DOE DAT MET EEN DIEPE WENS: DAT OOIT HAAR EIGEN KINDJES DE INPUT MOGEN KRIJGEN, DIE ZE OOK AAN KOBE EN SARE HEEFT GEGEVEN.

3 VOORWOORD Dit proefschrift is de afronding van een onderzoeksproject gefinancierd door het NFWO. Toen ik een half jaar na de uitvoering van het onderzoek nog eens op bezoek ging in de Brusselse kleuterklas waar ik maanden aan een stuk aanwezig was geweest, kwam de kleine Amine me om de hals gevlogen en vroeg me: "Juffrouw Machteld altijd bij Amine blijven?" Het is één van de vele momenten die mijn doctoraatsonderzoek zo de moeite waard maakten. Niet alleen de warmte die ik van de kleuters heb gekregen zal me altijd bijblijven, maar ook de vriendschap en de steun van de mensen uit mijn omgeving. Velen stonden voor me klaar om me op alle mogelijke manieren te steunen. Mijn echtgenoot is cruciaal geweest in een fase in ons leven waarin ons gezin soms zwaar op de proef werd gesteld. Hij heeft zo veel van me overgenomen thuis, hij is de beste papa ter wereld. Onmisbaar was ook de steun van mijn ouders, mijn zus, mijn vriendinnen Marleen, Nicole en Carine, en Steunpunters als Koen, Greet, Saskia, Sara en Veerle (voor de vrolijke noot). Zij en zovele andere fijne mensen toonden steeds opnieuw hun interesse, luisterden, mailden, of staken een handje toe door bijvoorbeeld mijn kindjes op te vangen. Naast het besef dat ik dit werk niet had kunnen afmaken zonder mijn 'supporters', denk ik ook heel graag terug aan de uren van vuur, aan de opwinding die ik ondervond als ik de resultaten van een analyse op het scherm zag verschijnen, aan de uitermate boeiende en inspirerende gesprekken met mijn promotor Koen Jaspaert. Koen is iemand met een heel interessante kijk op onderzoek, en dat maakt werken met hem weliswaar niet gemakkelijk, maar steeds weer spannend en voldoening schenkend. Hij is niet alleen mijn belangrijkste inputbron, maar ook als mens heel bijzonder voor mij. Voor het nalezen en becommentariëren van de teksten ben ik zowel Koen als mijn copromotor Kris Van den Branden heel dankbaar voor de precisie waarmee zij dit hebben gedaan. Kris en Nora hebben me op het Steunpunt NT2 de ruimte gegeven om in zo goed mogelijke omstandigheden mijn doctoraat af te maken, en toonden er begrip voor als ik bijvoorbeeld niet verscheen op een werkgroep of vergadering. Ik besef dat ook andere collega's door mijn afwezigheid soms hinder ondervonden of extra werk kregen. Ik wil hiermee ook voor hen mijn appreciatie uitdrukken en hoop dat ik dit in de toekomst kan compenseren. Verder vind ik het ook zeer belangrijk mijn dank te betuigen aan de mensen die op de een of andere manier bij dit onderzoek betrokken geweest zijn. In de eerste plaats is dat juffrouw Annemie, die zichzelf en haar wereldje in de klas een aantal maanden met mij heeft moeten delen, en dat vol overgave heeft gedaan. Patricia De Donder zorgde voor het contact met de onderzoeksschool. Ik dank de thesisstudenten Sara, Heidi en Kristien, en de jobstudenten Ari, Johan en Peter, omdat ze broodnodige hulp gegeven hebben bij de praktische kant van het onderzoek. Jona Jamart heeft op zeer korte tijd en belangeloos een stapel leuke tekeningen voor de toetsen gemaakt. De ondersteuning bij de corpusverwerking gebeurde door Dirk Speelman. Voor vertalingen naar andere talen kon ik een beroep doen op Nora en Greet, op Benhadi Khalil en Abderrahman El Asaiti. Marleen dank ik voor het nalezen van het manuscript, Riet voor

4 het ontwerp van de kaft en de lay-out en Sara en Maarten voor de hulp bij de statistiek. Tot slot wil ik nog een aantal mensen vermelden die me inhoudelijke raad gegeven hebben. Zo was er Susan Gass, die me concrete tips gegeven heeft wat betreft het opzetten van het onderzoek. Michael Long bezorgde me een pak literatuurreferenties en hielp me aan interessante contacten aan de University of Hawai'i. In het bijzonder denk ik daarbij aan Younkyu Kim, die me ter plaatse op weg heeft geholpen in het uitgebreide literatuurbestand. Ik dank verder Bathia Laufer, Brian Richards, Jan Hulstijn, Ton Vallen, Geert Driessen en Ferre Laevers, voor de literatuursuggesties en de feedback die ze me op de onderzoeksresultaten hebben gegeven. Ik sluit mijn doctoraatstijd af met voldoening op alle gebieden. Het was inhoudelijk gezien een zeer waardevolle ervaring en het werken met jonge kinderen blijft voor mij onbeschrijfelijk boeiend. Ik hou er ook persoonlijk een heel goed gevoel aan over, door al die mensen om me heen die me tot op het eind bijgestaan hebben. Binkom, juli 2002

5 INHOUDSTAFEL 1. Inleiding Literatuuroverzicht Inleiding Theorievorming over taalverwerving in het algemeen en de rol van taalaanbod daarin Input Krashens Monitor Model Het connectionisme Apperceptie Affectieve factoren Cognitieve factoren: aandacht en de attention-theorie van Schmidt 'Comprehended' of begrepen input Aanpassingen aan taalaanbod in eerste-taalverwerving: 'Child directed speech' Aanpassingen aan taalaanbod in tweede-taalverwerving Intake en integratie Output Conclusie Factoren die het taalverwervingssucces kunnen bepalen Inleiding Leeftijd, geslacht en sociaal-economische status Etnische achtergrond T1-vaardigheid Intelligentie, taalaanleg, neurologische factoren en geheugen Cognitieve stijl en leerstrategieën Sociaal-affectieve kenmerken Inleiding Motivatie Motivatie en betrokkenheid Attitude Attitude en welbevinden Persoonlijkheid en sociale interactie Conclusie Woordenschatverwerving Lexicale T1-ververwerving Ontwikkeling van de eerste woordenschat Het verwerven van woordbetekenissen Groei van de woordenschat...31

6 INLEIDING Universele principes bij woordenschatverwerving Het opslaan van woorden in het mentale lexicon Dimensies van woordkennis Verschillende diepte-benaderingen Receptieve en productieve verwerving Conclusie Lexicale T2-ververwerving Verschillen met lexicale T1-verwerving Het verwerven van T2-woorden Het opslaan van T2-woordenschat Groei van de T2-woordenschat Incidentele en intentionele verwerving, impliciet en expliciet leren Incidentele en intentionele verwerving Impliciet en expliciet leren Factoren die de verwerving van woordenschat beïnvloeden Inleiding Intrinsieke woordkenmerken Linguïstische kenmerken Semantische kenmerken Conclusie Taalaanbod Verschillende kanalen van taalaanbod voor woordenschatverwerving Aanbodskenmerken Kader voor de classificatie van aanbodskenmerken Aanbodskenmerken die een rol spelen bij de het opmerken van taalaanbod, of 'saillantheidskenmerken' Inleiding Frequentie Vormelijke saillantheid Aanbodskenmerken die ervoor zorgen dat de leerder aandacht aan de woorden schenkt, de aandachtskenmerken' Gerichtheid Nieuw concept Belangrijkheid in de context Aanbodskenmerken die een rol spelen bij de het begrijpen van taalaanbod, of 'begrijpelijkheidskenmerken' Conclusie Algemene conclusie...58

7 INLEIDING 3. Operationalisering Inleiding: algemene beschrijving van de onderzoeksvraag De onderzoekscontext De setting Selectie van de onderzoeksplaats De onderzoeksplaats De kleuterklasomgeving Taalaanbod: opname en verwerking Opname Transcriptie van de opnames Verwerking Frequentielijsten Contexten Verdere beschrijving van het taalaanbod De onderzoekspersonen Selectie van de kleuters Vragenlijst aan de ouders Pretest (of selectietoets) De elf kleuters Beschrijving van de variabelen Inleiding: specificeringen van de onderzoeksvraag Achtergrondkenmerken van de geselecteerde kleuters Algemene individuele kenmerken Taalachtergrondkenmerken van de kleuters Sociaal-affectieve kenmerken van de kleuters Communicatiesituatie van de kleuters Woordenschatverwerving Constructie van de receptieve toetsen: algemeen Andere toetsen als voorbeeld Het toetsmateriaal De toetsomstandigheden, de instructies en de scoring Betrouwbaarheid Toetsconstructie: per toets(periode) Eerste meetmoment Eerste receptieve toets Eerste receptief-concrete toets Tweede meetmoment Receptieve metingen Productieve metingen Inschatting taalvaardigheid Derde meetmoment: derde receptieve toets...85

8 INLEIDING Het verloop van de toetsing Eerste meetmoment Tweede meetmoment Derde meetmoment De relatie tussen taalaanbod en woordenschatverwerving Woordkenmerken van de getoetste woorden Woordlengte Woordklasse Concreetheid Aanbodskenmerken van de getoetste woorden Aanbodskenmerken die een rol spelen bij de het opmerken van taalaanbod, of 'saillantheidskenmerken' Frequentie Vormelijke saillantheid Aanbodskenmerken die ervoor zorgen dat de leerder aandacht aan de woorden schenkt, de 'aandachtskenmerken' Gerichtheid Nieuw concept Belangrijkheid in de context Aanbodskenmerken die een rol spelen bij het begrijpen van taalaanbod, of 'begrijpelijkheidskenmerken' Pregnante context Multireferentialiteit Vereenvoudiging linguïstische context Bekend concept Franse vertaling De relatie tussen kleuterkenmerken, woord- en aanbodskenmerken en woordenschatverwerving Samenvatting en overzicht van de onderzoeksvragen...97

9 INLEIDING 4. Resultaten Inleiding Beschrijving van de onderzoeksresultaten De relatie tussen achtergrondkenmerken van de kleuters en hun verwervingsscores Achtergrondkenmerken van de kleuters Algemene individuele kenmerken Taalachtergrondkenmerken van de kleuters Sociaal-affectieve kenmerken van de kleuters Communicatiesituatie van de kleuters Verwervingsscores van de kleuters Algemene verwervingsscores Verwervingsscores per kleuter Bespreking De relatie tussen achtergrondkenmerken en verwervingsscores van de kleuters De relatie tussen algemene individuele en taalachtergrondkenmerken en verwervingsscores van de kleuters De relatie tussen sociaal-affectieve kenmerken en verwervingsscores van de kleuters De relatie tussen kenmerken van de communicatiesituatie en verwervingsscores van de kleuters Conclusie De relatie tussen woord- en aanbodskenmerken en woordenschatverwerving Woord- en aanbodskenmerken van de getoetste woorden Verwervingsscores van de woorden Verwervingsscores per woord Bespreking De relatie tussen woordkenmerken en woordenschatverwerving De relatie tussen aanbodskenmerken en woordenschatverwerving Saillantheidskenmerken Begrijpelijkheidskenmerken Controle van de resultaten door analyses met de woorden die het best verdeeld zijn qua frequentie Conclusie De relatie tussen kleuterkenmerken, woord- en aanbodskenmerken en woordenschatverwerving De rol van woord- en aanbodskenmerken in de verwerving van de kleuters afzonderlijk De relatie tussen kleuterkenmerken, woord- en aanbodskenmerken en woordenschatverwerving Conclusie...138

10 4.3 Bespreking van de onderzoeksresultaten De relatie tussen achtergrondkenmerken van de kleuters en hun verwervingsscores Verbanden met etnische achtergrond Verbanden met sociaal-affectieve kenmerken Het verband tussen sociaal-affectieve factoren en receptieve versus productieve verwerving De samenhang tussen de verschillende sociaal-affectieve factoren en verwerving Verbanden met kenmerken van de communicatiesituatie Individueel verschillend taalaanbod De manier waarop kleuters met het taalaanbod omgaan Verbanden tussen kenmerken van de communicatiesituatie onderling De verhouding tussen receptieve en productieve verwerving De lage productieve verwervingsscores De problematische verhouding tussen receptieve en productieve verwerving De relatie tussen woord- en aanbodskenmerken en woordenschatverwerving Woordkenmerken Aanbodskenmerken Saillantheidskenmerken Begrijpelijkheidskenmerken De relatie tussen kleuterkenmerken, woord- en aanbodskenmerken en woordenschatverwerving Het belang van de onderzoeksresultaten voor de theorievorming Enkele didactische implicaties Achtergrondkenmerken van de kleuters en hun relatie met receptieve en productieve verwerving De rol van woord- en aanbodskenmerken in een woordenschatdidactiek Conclusie Literatuurreferenties...171

11 1. INLEIDING

12

13 INLEIDING 1. Inleiding Dit proefschrift gaat over de rol van taalaanbod in woordenschatverwerving van het Nederlands als tweede taal bij jonge, niet-nederlandstalige kleuters in Brussel. Het onderwerp van dit onderzoek is ontstaan vanuit een bekommernis die het Steunpunt Nederlands als Tweede Taal heeft voor tweede-taalverwerving en tweede-taalonderwijs. Uit een onderzoek van Van Berkel (1995) bleek dat 62 procent van de migrantenkinderen, getest in de derde kleuterklas van Nederlandstalige scholen in heel Vlaanderen, op talig vlak niet sterk genoeg zijn om in het lager onderwijs te kunnen volgen. Ook uit gegevens van Gysen, Rossenbacker & Verhelst (1999) blijken niet-nederlandstalige kleuters van vier jaar een stuk minder taalvaardig te zijn dan hun Nederlandstalige leeftijdsgenootjes. Verschillende inspanningen werden reeds geleverd om de taalverwerving van migrantenkinderen in Vlaanderen en in Brussel te stimuleren (voor een overzicht, zie Van Bael, 1997). Toch blijft er nog steeds een behoefte bestaan om nog meer inzicht in het taalverwervingsproces te krijgen, zodat de bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek didactisch vertaald kunnen worden (Brown, 1993). Jaspaert (1994) wil de taalvaardigheid van kleuters op een hoger niveau brengen door hen het juiste taalaanbod te verschaffen. Een manier om greep op dat taalaanbod te krijgen, is het controleren van de aangeboden woordenschat. Jaspaert e.a. zijn niet de enigen die het belang van woordenschat in taalonderwijs benadrukken. Krashen (1989: 440) stelde al: "Second language acquirers carry dictionaries with them, not grammar books." Ook Van den Nulft & Verhallen (2001: 15) beschouwen het werken aan woordenschat als werken aan schoolsucces: "Woorden spelen een essentiële rol bij het leren en in elke lessituatie moeten woorden bij iedere leerling doel treffen: ze zijn de bouwstenen van taal en de sleutel tot goed onderwijs." Uit een Nederlands- Vlaams bronnenonderzoek van Van den Branden e.a. (2001) van publicaties over vroege T2-verwerving, is eveneens gebleken dat de overgrote meerderheid van taalmethodes voor (T2-)verwerving in de kleuterklas, woordenschatuitbreiding als voornaamste doel van hun aanpak beschouwen. Over de manier waarop dat woordenschatonderwijs moet verlopen, is er echter minder consensus. De rol van taalaanbod in woordenschatverwerving, lijkt in dat verband een cruciaal gegeven. Dat taalaanbod beschouwd moet worden als de motor voor taalverwerving, geldt in de taalverwervingstheorie als een algemeen aanvaard principe (Snow, 1994). Zowel bij eersteals bij tweede-taalverwerving voltrekt er zich een spontane omzetting van taalaanbod naar verworven taal. Over hoe die omzetting gebeurt, is echter geen duidelijkheid. Men is het er over eens dat taalverwerving een samenspel is tussen een aanbod met bepaalde kenmerken en een leerder die een leerproces met bepaalde kenmerken doormaakt (Gass, 1988, 1997; Laufer & Hulstijn, 2001). Maar om vast te stellen welk effect welke kenmerken op verwerving sorteren, ontbreekt op vele punten de wetenschappelijke onderbouwing. De literatuur ter zake wordt dan ook gekenmerkt door een groot aantal theorieën die op onvoldoende empirische basis berusten (R. Ellis, 1994a; Long, 1993). 1

14 INLEIDING Eén van de redenen waarom de empirische basis voor theorieën op dit terrein vaak zo smal is, is dat het niet eenvoudig is om relevante gegevens te verzamelen. Zowel voor de doorgedreven studie van aanbod in functie van verwerving, als voor de studie van de wijze waarop leerders met aanbod omgaan, stelt zich een praktisch probleem. Natuurlijke verwerving voltrekt zich op basis van een grote hoeveelheid aanbod, gepresenteerd in tal van verschillende contexten, en resulteert in een gradueel niet-lineair proces van kennisopbouw. Wie wil onderzoeken welke de kenmerken van aanbod moeten zijn opdat aanbod tot verwerving zou leiden, ziet zich geconfronteerd met de moeilijkheid om die massa taalaanbod op een of andere wijze onder controle te houden. Wie een beeld wil schetsten van hoe verwerving verloopt, moet op één of andere wijze de verschillende verwervingsstappen meten. Voor deze problemen is door diverse onderzoekers een oplossing gezocht. Zo heeft men zich bij spontane verwervingssituaties vaak beperkt tot het uitvoeren van een casestudy. Een andere oplossing, die typisch is voor onderzoek naar tweede-taalverwerving, is gebruik te maken van een experimentele setting in plaats van een natuurlijke. Zo kan men het taalaanbod tot een controleerbaar minimum beperken. Het grote nadeel hiervan is dat door de beperking van de input, er ook een beperking van de verwerving is. Wat in dit soort onderzoeken als verworven geldt, is vaak een oppervlakkige verandering in het taalgedrag van leerders in een experimentele conditie (cf. R. Ellis, Tanaka & Yamazaki, 1994). De bevindingen uit dit soort onderzoek zeggen enkel iets over een experimentele context, en niet over wat er in een natuurlijke setting overeind blijft. Al deze onderzoeksbenaderingen hebben weliswaar interessante nieuwe inzichten opgeleverd, maar leveren te weinig empirische ondersteuning om een keuze uit de verschillende theoretische interpretaties van de relatie tussen aanbod en verwerving mogelijk te maken. Een verdergaande empirische benadering van de relatie tussen taalaanbod en taalverwerving kan alleen maar door onderzoek dat erin slaagt een aantal beperkingen van de genoemde benaderingswijzen te overstijgen. De ideale situatie bestaat erin dat men over een bepaalde periode alle aanbod kan registreren waarmee leerders geconfronteerd worden, en op hetzelfde moment alle verwerving die in die periode plaatsvindt, in kaart kan brengen. Als men dit uit kan voeren in een natuurlijke setting, in een situatie waarbij aanbod en verwerving niet tot een experimenteel minimum worden gereduceerd, wordt het mogelijk om een vollediger beeld te geven van de samenhang tussen aanbod en verwerving. Het is duidelijk dat de mate waarin deze ideale situatie benaderd kan worden, sterk zal afhangen van de kenmerken van de reële onderzoekssetting. Door maatschappelijke omstandigheden is in de Brusselse onderwijscontext een unieke situatie ontstaan, die de ideale onderzoekssetting dicht benadert. Heel wat niet-nederlandstalige ouders in het Brusselse sturen hun kinderen tegenwoordig naar Nederlandstalige scholen. Een gevolg van deze keuze is dat sommige Nederlandstalige kleuterklassen in het Brusselse op dit ogenblik volledig bevolkt worden door niet-nederlandstalige kleuters. Deze kleuters komen buiten de school niet met het Nederlands in aanraking. Het taalaanbod waarmee zij geconfronteerd worden, is dus tot de school, en met name tot de interactie in 2

15 INLEIDING de klas beperkt. Deze interactie in de klas levert nog wel een zeer ruim corpus van taaldata op, maar dit corpus is in ieder geval beter omschrijfbaar en beheersbaar dan in de meeste andere natuurlijke verwervingssituaties het geval is. Dit taalaanbod biedt daarom een uitstekend kader om de relatie tussen aanbod en verwerving te onderzoeken. Met name de eerste kleuterklas levert een interessant onderzoeksveld, omdat de beginvaardigheid Nederlands van de kleuters nul is. In dit onderzoek wordt nagegaan wanneer aanbod wel en wanneer niet tot woordenschatverwerving leidt. Het ligt voor de hand dat elementen met bepaalde linguïstische kenmerken sneller uit het aanbod opgepikt worden dan elementen met andere kenmerken. Het is eveneens duidelijk dat de manier waarop elementen worden aangeboden van element tot element kan verschillen en dat een effect op verwerving kan hebben. In dit onderzoek willen we nagaan hoe inherente woordkenmerken enerzijds en aanbodskenmerken anderzijds de omzetting van aanbod in verwerving beïnvloeden. Om een antwoord te vinden op deze centrale onderzoeksvraag, wordt in het eerste deel van dit proefschrift, het theoretisch kader, nagegaan wat de literatuur terzake vertelt over de relatie tussen taalaanbod en woordenschatverwerving, in zowel eerste- als tweede-taalverwerving. Eerst wordt ingegaan op een aantal taalverwervingstheorieën. Daarna wordt de literatuur over het woordenschatverwervingsproces beschreven. Er wordt daarbij veel aandacht besteed aan niet-talige factoren die het verwervingsproces kunnen beïnvloeden, met name eigenschappen van de taalverwervers of leerders zelf. Ten slotte worden de woord- en aanbodskenmerken toegelicht, waarvan in wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat ze een rol spelen in woordenschatverwerving. In het tweede deel wordt het onderzoek zelf beschreven. Bij de operationalisering van de onderzoeksvraag wordt onder andere dieper ingegaan op de specificiteit van de Brusselse onderzoekscontext, en op het probleem van toetsing bij jonge kinderen. Er wordt beschreven hoe het taalaanbod geregistreerd wordt, en hoe de woordenschatverwerving bij de onderzoekspersonen gemeten wordt. Daarna wordt aangegeven welke van de in de literatuur gevonden variabelen die in verband kunnen staan met woordenschatverwerving, in dit onderzoek betrokken worden en hoe dat precies gebeurt. Het resultatenstuk bevat drie grote delen. Ten eerste worden de achtergrondkenmerken van de proefpersonen en hun verwervingsscores weergegeven. Dan wordt gerapporteerd welke achtergrondvariabelen van de proefpersonen in verband staan met de verwervingsresultaten in het algemeen. Ten tweede wordt het onderzoek beschreven vanuit het perspectief van de woorden. Eerst worden de getoetste woorden getypeerd aan de hand van hun intrinsieke kenmerken en hun aanbodskenmerken. Dan wordt weergegeven hoe goed de geteste woorden zowel receptief als productief op verschillende momenten in de tijd door de proefpersonen verworven zijn. Ten slotte worden de antwoorden gegeven op de vraag welke woord- en aanbodskenmerken een rol spelen in woordenschatverwerving zoals in dit onderzoek gemeten. 3

16 INLEIDING In het volgende deel van het resultatenhoofdstuk worden kleutervariabelen, woord- en aanbodskenmerken en verwerving samen bekeken om na te gaan of er tussen de drie types variabelen verbanden gevonden kunnen worden. In het discussiestuk worden een aantal interessante bevindingen uit het resultatendeel toegelicht. Er wordt in deze bespreking ook aandacht geschonken aan het belang van de onderzoeksresultaten voor de theorievorming en didactische implicaties. De conclusie bevat naast een samenvatting van het onderzoek, ook suggesties voor toekomstig onderzoek. De bijlagen zijn vanwege hun omvang gebundeld in een apart boek. 4

17 2. LITERATUUROVERZICHT

18

19 LITERATUUROVERZICHT 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk worden de theoretische achtergronden van het onderzoek uiteengezet. Het eerste deel is een overzicht van een aantal theoretische stromingen in het veld van eerste- en tweede-taalverwerving in het algemeen. We hangen deze theorieën op aan het kader van Gass, een model dat het taalverwervingsproces beschrijft en verschillende benaderingen integreert. Daarbij komt de theorie van Krashen aan bod, het connectionisme en de attention-theorie, het interactionisme en de output-theorie van Swain. Er wordt ook een overzicht gegeven van leerderskenmerken die het niveau kunnen verklaren dat taalleerders bereiken. We staan daarbij uitgebreid stil bij sociaal-affectieve kenmerken, omdat die bij uitstek relevant zijn voor onze onderzoeksgroep, jonge kleuters. In het volgende deel gaan we in op lexicale eerste- en tweede-taalverwerving. Naast een beschrijving van het proces zelf, komen er ook onderwerpen aan bod als universele principes in woordenschatverwerving, receptieve versus productieve verwerving, tweetaligheid en incidentele versus intentionele verwerving. Daarna gaan we in op de factoren die de verwerving van woorden beïnvloeden: inherente woordkenmerken en aanbodskenmerken. Bij de intralexicale kenmerken bespreken we een aantal linguïstische en semantische eigenschappen waarvoor een verband met verwerving geconstateerd werd. Dat doen we ook voor de kenmerken van het taalaanbod, en we hebben het in dat verband eveneens over onderzoek naar verschillende aanbodsvormen (mondeling en schriftelijk). 2.2 Theorievorming over taalverwerving in het algemeen en de rol van taalaanbod daarin De afgelopen vijftig jaar kwamen een aantal taalverwervingstheorieën tot stand. Deze werden voor zowel eerste- als tweede-taalverwerving ingevuld. Beide wetenschapsgebieden inspireerden ook elkaar, al wordt er in de literatuur vaak opgemerkt dat het vooral wetenschappers uit het tweede-taal- of T2-gebied zijn die steunen op eerste-taal- of T1-bevindingen en dat het omgekeerde maar zelden voorkomt. Het volgende citaat wijst al meteen op de controverse die bestaat in zowel eerste- als tweedetaalverwervingstheorieën over de rol van taalaanbod: "For those who assume that the important aspects of language acquisition are all the product of universal, innate grammar, of course study of input to children offers little interest." (Snow, 1994: 4). Ondanks het feit dat in bepaalde theoretische visies taalaanbod minder aandacht krijgt, toch erkennen vrijwel alle theorieën voor zowel eerste- als tweede-taalverwerving dat taalaanbod nodig is (Gass, 1997; Schaerlaekens & Gillis, 1987). Wat controversieel is, is het type en de hoeveelheid taalaanbod nodig voor taalverwerving. Een voorstel voor een samenvattend theoretisch kader van het proces van tweede-taalverwerving en de rol van taalaanbod daarin werd gedaan door Gass (1988, 1997; Gass & Selinker, 1994). Zij brengt verschillende theoretische modellen bijeen, om te komen tot een geïntegreerd model voor het taalverwervingsproces. Daarin krijgen zowel het aangeboren taalverwervingsvermogen ('Language Acquisition Device' of 'LAD', Chomsky, 1965), taalaanbod en interactie als ideeën uit de cognitieve psychologie (aandacht en informatieverwerking) een plaats. Aan de hand van Gass' model bespreken wij aspecten van taalverwerving die relevant zijn voor dit onderzoek. 5

20 LITERATUUROVERZICHT Gass onderscheidt vijf stappen in het proces, beginnend bij input en eindigend bij output. Ze doet dat om de ambiguïteit die er over de term 'verwerving' ontstaan is, op te lossen. In de literatuur zijn er immers verschillende visies over wat men 'verworven' noemt: moet verwerving als een eindpunt gezien worden, of als een proces? Gass is duidelijk de laatste mening toegedaan. De volgende figuur beschrijft de verschillende stappen in dat proces: Figuur 1: Model voor tweede-taalverwerving (Gass, 1997) 6

21 LITERATUUROVERZICHT In wat volgt lichten we de verschillende stappen in het verwervingsproces nader toe en bespreken we theorieën die er uitspraken over doen Input Zoals te zien in figuur 1 begint volgens Gass het verwervingsproces met input of taalaanbod. Daarmee sluit ze aan bij de theorie van Krashen, het 'Monitor-Model' (1982). Dat is een T2-theorie waarin zowel het LAD of aangeboren taalvermogen als taalaanbod geïntegreerd worden. De visie van Krashen is binnen het kader van dit onderzoek de moeite waard om uitgebreid bij stil te staan, en dat om twee redenen. Ten eerste is er het feit dat Krashens theorie veel invloed gehad heeft in de toegepaste taalwetenschap (cf. Ritchie & Bathia, 1996), en veel succes heeft binnen het T2-onderwijs, de context van dit onderzoek (cf. Appel & Vermeer, 1994; Lightbown & Spada, 1999). Ten tweede krijgt taalaanbod een voorname functie in het model. Aangezien dit onderzoek precies de rol van taalaanbod centraal stelt en over T2-verwerving gaat, ligt het voor de hand dat Krashens visie hier uitgebreid toegelicht wordt Krashens Monitor-Model Volgens Krashen zijn er twee mogelijkheden om kennis van een tweede taal te ontwikkelen: 'verwerven' en 'leren' 1. Volgens hem verwerven we wanneer we blootgesteld worden aan taalaanbod dat we begrijpen. Dit gebeurt over het algemeen op dezelfde manier als die waarop kinderen hun moedertaal verwerven, zonder bewuste aandacht voor de vorm van taal. Leren daarentegen komt tot stand als gevolg van een bewust proces, met aandacht voor vorm. Voor Krashen is verwerven het belangrijkst: alleen verworven taal is beschikbaar in natuurlijke, vlotte communicatie. Geleerde taalkennis kan volgens hem nooit verworven kennis worden. Dit is de zogenaamde 'non-interface'-positie (die verder wordt besproken onder ). Krashen (1981) ziet de verwerking van begrijpelijk taalaanbod als de enige weg naar de verwerving van taal. Deze input-hypothese is een voorname hypothese in de Monitor-theorie en tracht een antwoord te geven op de volgende vraag: "Als we ons op niveau i, onze huidige competentie, bevinden, hoe geraken we dan naar het volgende niveau, i+1?" De inputhypothese beweert het volgende: een noodzakelijke (maar niet voldoende) voorwaarde om van niveau i naar niveau i+1 te gaan is dat de taalverwerver input of taalaanbod verwerkt van niveau i+1. De verwerver is daarbij op betekenis gericht en niet op vorm. We verwerven taal met andere woorden wanneer we taal begrijpen die structuren bevat die net een stapje hoger liggen dan ons eigen actuele niveau. Hoe is dit mogelijk? Hoe kunnen we taal begrijpen die structuren bevat die we nog niet verworven hebben? Het antwoord op deze schijnbare paradox is dat we niet enkel en alleen op onze linguïstische competentie een beroep doen om uitingen te verstaan. We gebruiken ook de context en onze kennis van de wereld: extra-linguïstische informatie helpt ons taalaanbod te begrijpen. 1 In dit onderzoek gebruiken we verder deze termen door elkaar. Leren en verwerven staan daarbij beiden voor 'het ondernemen van leeractiviteiten met als gevolg een relatief stabiele verandering in gedrag of in gedragsdisposities' (definitie van Boekaerts & Simons, 1995). Indien het relevant is te vermelden dat het over een 'onbewust' of 'bewust' proces gaat, dan wordt dat wel aangegeven. 7

HOE VROEGER, HOE BETER?

HOE VROEGER, HOE BETER? Masterthesis Onderwijskunde HOE VROEGER, HOE BETER? Een onderzoek naar de effecten van vroeg vreemdetalenonderwijs Renske Naber 1717693 Eerste lezer: Dr. R. Maslowski Tweede lezer: Dr. W. M. Lowie & Dr.

Nadere informatie

VLOT ISBN 11 301 0493 1. Wolters Plantyn

VLOT ISBN 11 301 0493 1. Wolters Plantyn VLOT 5 V O L G S Y S T E E M L A G E R O N D E RW I J S : T A A LVA A R D I G H E I D ISBN 11 301 0493 1 Wolters Plantyn 9 781130 104936 redactie: Marleen Colpin Sara Gysen Koen Jaspaert Saskia Timmermans

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

taalontwikkeling van nul tot twaalf

taalontwikkeling van nul tot twaalf taalontwikkeling van nul tot twaalf RAAMPLAN DEEL 2 Josje Sijtstra, Cor Aarnoutse, Ludo Verhoeven Oktober 1999 Expertisecentrum Nederlands inhoud 1 Inleiding 3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Van nul tot twaalf Functionele

Nadere informatie

BREED EVALUEREN VisiEtEkst

BREED EVALUEREN VisiEtEkst visietekst Situering Competentiegericht evalueren 1. Gelijke onderwijskansen en competentiegericht evalueren In de maatschappij is er sociale ongelijkheid. Onderwijs is deel van deze maatschappij. Het

Nadere informatie

Onderpresteren onder de loep

Onderpresteren onder de loep 8 Doorlopende leerlijnen José van der Hoeven, Esther de Boer en Gert ten Hove Onderpresteren onder de loep Onderzoeksrapportage project Beroepsidentiteit en Persoonlijkheidsontwikkeling havo-vwo 28-21

Nadere informatie

Leer theoretische stromingen

Leer theoretische stromingen Leer theoretische stromingen Inhoudsopgave 1.0 Behaviorisme... 2 1.1 Ivan Pavlov... 2 1.2 John Watson... 2 1.3 Burrhus Skinner... 2 2.0 Cognitivisme... 4 2.1 Lev Vygotsky... 4 2.2 Jean Piaget... 4 2.3

Nadere informatie

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto English corner op de Paulusschool in Hilversum augustus 2012 Deborah van Loon Wim Setz Onder begeleiding van prof.dr. Rick de Graaff Universiteit Utrecht in opdracht

Nadere informatie

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD LOES VAN DER ZWET SCRIPT IE Leiden, 2010 Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid in sociale situaties bij kinderen met autisme en hoe moeders vorm geven aan de

Nadere informatie

Taalgericht vakonderwijs in de Mens- en Maatschappijvakken

Taalgericht vakonderwijs in de Mens- en Maatschappijvakken Taalgericht vakonderwijs in de Mens- en Maatschappijvakken Handreiking voor opleiders en docenten Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel Taalgericht

Nadere informatie

Ik heb er veel van geleerd!

Ik heb er veel van geleerd! Ik heb er veel van geleerd! Een reflectie over effectief opleiden en krachtgericht coachen Prof. dr. Fred Korthagen Rede in verkorte vorm uitgesproken bij het afscheid als profileringshoogleraar Didactiek

Nadere informatie

Wat weten we over vroeg Engels op de basisschool?

Wat weten we over vroeg Engels op de basisschool? Wat weten we over vroeg Engels op de basisschool? Effecten van vroeg vreemde talenonderwijs op de moedertaal en de leerprestaties in de vreemde taal: review van de onderzoeksliteratuur Wat weten we over

Nadere informatie

Op eigen vleugels. Autonomie voor kinderen in het basisonderwijs. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs.

Op eigen vleugels. Autonomie voor kinderen in het basisonderwijs. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs. 1 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Kinderen hebben behoefte aan wortels en vleugels (naar Hodding Carter) Kris Verbeeck Op eigen vleugels Autonomie voor kinderen in het basisonderwijs

Nadere informatie

OPVATTINGEN VAN DOCENTEN OVER LEREN EN ONDER- WIJZEN

OPVATTINGEN VAN DOCENTEN OVER LEREN EN ONDER- WIJZEN juni 2004 nummer 57 OPVATTINGEN VAN DOCENTEN OVER LEREN EN ONDER- WIJZEN Studie huis Auteur Yvonne de Vries Redactie Wynand Wijnen en Jos Zuylen onder redactie van G.J. van Ingen Drs. R. Schut Prof. Dr.

Nadere informatie

Je n ose pas. Spreekangst bij Frans. Merlijn van Gisbergen. Studentnummer: 2116986. Lerarenopleiding Frans vo 2 e graads Fontys Hogescholen Tilburg

Je n ose pas. Spreekangst bij Frans. Merlijn van Gisbergen. Studentnummer: 2116986. Lerarenopleiding Frans vo 2 e graads Fontys Hogescholen Tilburg Je n ose pas Spreekangst bij Frans Naam: Studentnummer: 2116986 Merlijn van Gisbergen Opleiding: Instituut: Lerarenopleiding Frans vo 2 e graads Fontys Hogescholen Tilburg Begeleider: Mevrouw D. Werts

Nadere informatie

KATERNEN KUNSTEDUCATIE LEREN ZIEN ALS DOEL EN EFFECT VAN KUNSTEDUCATIE FOLKERT HAANSTRA

KATERNEN KUNSTEDUCATIE LEREN ZIEN ALS DOEL EN EFFECT VAN KUNSTEDUCATIE FOLKERT HAANSTRA KATERNEN KUNSTEDUCATIE ZIEN LEREN ALS DOEL EN EFFECT VAN KUNSTEDUCATIE FOLKERT HAANSTRA LOKV, Nederlands Instituut voor Kunsteducatie Utrecht 1995 CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG Haanstra,

Nadere informatie

Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond

Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond Doel(groep) bereikt Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport B. Frouws MSc Drs. M.L. Hollander

Nadere informatie

Nieuw leren waarderen. Een literatuuronderzoek naar effecten van nieuwe vormen van leren in het voortgezet onderwijs

Nieuw leren waarderen. Een literatuuronderzoek naar effecten van nieuwe vormen van leren in het voortgezet onderwijs Nieuw leren waarderen Een literatuuronderzoek naar effecten van nieuwe vormen van leren in het voortgezet onderwijs Nieuw leren waarderen Een literatuuronderzoek naar effecten van nieuwe vormen van leren

Nadere informatie

(Opzettelijke) metaforen onder tijdsdruk in live sportverslaggeving

(Opzettelijke) metaforen onder tijdsdruk in live sportverslaggeving (Opzettelijke) metaforen onder tijdsdruk in live sportverslaggeving Jan-Matthijs Harderwijk Studentnummer: 1728881 Vrije Universiteit Faculteit der Letteren Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur Eerste

Nadere informatie

Studieopdracht Kind & Gezin Taalstimulering en meertaligheid bij kinderen van 0 tot 6

Studieopdracht Kind & Gezin Taalstimulering en meertaligheid bij kinderen van 0 tot 6 Studieopdracht Kind & Gezin Taalstimulering en meertaligheid bij kinderen van 0 tot 6 Promotor: Machteld Verhelst Onderzoekers: Sien Joos en Caroline Moons Centrum voor Taal en Onderwijs K.U.Leuven Studieopdracht

Nadere informatie

Individuele Leertheorieën en het leren. onderzoeken in de Tweede Fase. Serge Hubers

Individuele Leertheorieën en het leren. onderzoeken in de Tweede Fase. Serge Hubers Individuele Leertheorieën en het leren onderzoeken in de Tweede Fase Serge Hubers Serge Hubers, Eindhoven Ontwerp kaft: Alex Hubers & Paul Verspaget ISBN 90-386-0772-5 Individuele Leertheorieën en het

Nadere informatie

De Taallijn in het kinderdagverblijf

De Taallijn in het kinderdagverblijf De Taallijn in het kinderdagverblijf Taalstimulering voor nul- tot tweejarigen Janneke Corvers Annie van der Beek José Hillen Annemieke Pecht Heleen Versteegen De Taallijn in het kinderdagverblijf. Taalstimulering

Nadere informatie

t Is goe, juf, die spreekt mijn taal!

t Is goe, juf, die spreekt mijn taal! t Is goe, juf, die spreekt mijn taal! Wetenschappelijk rapport over talensensibilisering in de Vlaamse onderwijscontext Literatuurstudie praktijkgericht onderwijsonderzoek in opdracht van de Vlaamse OnderwijsRaad

Nadere informatie

beleidsdossier Wat werkt in de jeugdhulp?

beleidsdossier Wat werkt in de jeugdhulp? beleidsdossier Wat werkt in de jeugdhulp? Wat werkt in de jeugdhulp? Laagdrempelige hulpverlening aan jongeren van 12-17 jaar Inhoudstafel 1. Inleiding 6 2. Sociaal werk en effectiviteit 8 2.1 Perspectieven

Nadere informatie

Aan het werk! Nederlandse Taalunie. Adviezen ter verbetering van functionele leesvaardigheid in het onderwijs

Aan het werk! Nederlandse Taalunie. Adviezen ter verbetering van functionele leesvaardigheid in het onderwijs Nederlandse Taalunie Aan het werk! Adviezen ter verbetering van functionele leesvaardigheid in het onderwijs Nora Bogaert Jeroen Devlieghere Hilde Hacquebord Jan Rijkers Saskia Timmermans Marianne Verhallen

Nadere informatie

EEN GOEDE WOORDEN- SCHAT. De basis voor een goede schoolloopbaan. Digitale implementatiekoffer Taalbeleid Onderwijsachterstanden.

EEN GOEDE WOORDEN- SCHAT. De basis voor een goede schoolloopbaan. Digitale implementatiekoffer Taalbeleid Onderwijsachterstanden. EEN GOEDE WOORDEN- SCHAT De basis voor een goede schoolloopbaan Digitale implementatiekoffer Taalbeleid Onderwijsachterstanden Dr Kees Vernooy December 2007/Januari 2008 Kees Vernooy 08-01-16 Taalpilots

Nadere informatie

Wij zijn beter dan ik

Wij zijn beter dan ik Wij zijn beter dan ik Wat zijn de effecten van coöperatief leren in groep 1 en 2 Melanie Grijpma Wij zijn beter dan ik Wat zijn de effecten van coöperatief leren in groep 1 en 2 Melanie Grijpma mhammink@tiscali.nl

Nadere informatie

Groot onderzoek naar het kleine kind. Sardes, december 2013. Karin Westerbeek Kees Broekhof IJsbrand Jepma Jeroen Aarssen

Groot onderzoek naar het kleine kind. Sardes, december 2013. Karin Westerbeek Kees Broekhof IJsbrand Jepma Jeroen Aarssen Groot onderzoek naar het kleine kind Sardes, december 2013 Karin Westerbeek Kees Broekhof IJsbrand Jepma Jeroen Aarssen Groot onderzoek naar het kleine kind Sardes, december 2013 Karin Westerbeek Kees

Nadere informatie

Wie niet lezen wil moet schrijven

Wie niet lezen wil moet schrijven EEN ONDERZOEK NAAR DE INVLOED VAN PRODUCTIEVE LITERATUUREDUCATIE OP RECEPTIEVE LITERAIRE VAARDIGHEDEN EN ATTITUDES ELMA LAMMERS EEN ONDERZOEK NAAR DE INVLOED VAN PRODUCTIEVE LITERATUUREDUCATIE OP RECEPTIEVE

Nadere informatie

Op weg naar effectieve schuldhulp. Preventie: voorkomen is beter dan genezen

Op weg naar effectieve schuldhulp. Preventie: voorkomen is beter dan genezen Op weg naar effectieve schuldhulp Preventie: voorkomen is beter dan genezen Gemeenten en Schuldhulpverlening Voorwoord Auteurs dr. Nadja Jungmann dr. Roeland van Geuns dr. Jeanine Klaver drs. Peter Wesdorp

Nadere informatie