INLEIDING 4. 2.DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 Bestuur van de school De organisatie van de school

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INLEIDING 4. 2.DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 Bestuur van de school De organisatie van de school"

Transcriptie

1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 4 1. WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 5 Identiteit van de school Schoolgrootte Doelen Missie en Visie Het werk- en leefklimaat in de school Zelfstandig werken en leren 2.DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 Bestuur van de school De organisatie van de school 3.HET LESPROGRAMMA 10 Het aanbod in groep 1 en 2 en de doorgaande lijn naar groep 3 Groep 3 t/m 8 Huiswerk Computers en computergebruik Aanbod voor plusleerlingen Overige activiteiten 4.HET TEAM 19 Wie werken er in de school? Nascholing, begeleiding, taakbeleid Stappenplan bij ziektevervanging van leerkrachten Begeleiding en inzet van stagiaires 5.DE ZORG VOOR DE KINDEREN 21 De zorgstructuur Leerling-dossier Plaatsing en verwijzing van leerlingen met specifieke behoeften Remedial Teaching door externen onder schooltijd Schoolmaatschappelijk werk Jeugdgezondheidszorg 6.PASSEND ONDERWIJS 24 Wat is passend onderwijs? Voor welke leerlingen is er passend onderwijs? Wat is de zorgplicht? Schoolondersteuningsprofiel Bestaat het rugzakje nog Denkt u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft? Naar een speciale school? Samenwerkingsverband 28.16, Driegang De route bij verwijzing 7.OUDERS 28 Klassenouders De Ouderraad Medezeggenschap De vrijwillige ouderbijdrage De Vereniging voor Openbaar onderwijs. Schoolgids OBS De Springplank 1

2 Klachtenregeling Verzekeringen Sponsoring 8.COMMUNICATIE 32 Rapporten en oudergesprekken Gescheiden ouders Huisbezoek Informatieavond Nieuwsbrief en overige post Website, Blog en Facebook Kijkavonden Open ochtend Het prikbord Spreekuren Evaluatiegesprekken Informatie aan gescheiden ouders 9.DE ONTWIKKELING VAN ONZE SCHOOL 34 Kwaliteitszorg De resultaten van ons onderwijs Het vaststellen van de resultaten Sociaal-emotionele ontwikkeling Van basisschool naar voortgezet onderwijs Aantal verwijzingen naar de basisschool voor speciaal onderwijs Bestemming schoolverlaters van de afgelopen vijf jaar Inspectie Vertrouwensinspecteurs Vertrouwenspersoon op onze school 10.IN-EN UITSCHRIJVEN 38 Aanmelden van nieuwe leerlingen Kuikentjesochtend De Peuterestafette Tussentijds de school verlaten en tussentijds instromen Toelatingsregels Regels voor schorsing en verwijdering 11.SCHOOLJAAR Regels voor aanvang en einde schooltijd Schooltijden Bewegingsonderwijs tijden Pauze en fruitdag Groepsindeling Vakantierooster Studiedagen team 12.PRAKTISCHE TIPS 42 Afscheidsavond groep 8 Allergie Bewegingsonderwijs Bezoek aan dokter of tandarts Bibliotheek Buitenschoolse opvang Calamiteiten onder schooltijd Foto s Gevonden voorwerpen Schoolgids OBS De Springplank 2

3 Hoofdluis Klassendienst Kleding en schoeisel Leerlingenraad Lentefeest Medicatie Meester -en juffendag Mobiele telefoons Opvang tijdens studiedagen Pesten en plagen Sinterklaas Schoolkamp groep 7 Tussen de middag opvang Traktaties en tussendoortjes Verlof aanvragen Vervoer van en naar onze school Voedselbank Waardevolle spullen Wijzigingen Ziekmelden van uw kind 13. CONTACTGEGEVENS 50 Schoolgids OBS De Springplank 3

4 INLEIDING De schoolgids voor het jaar is een praktisch document, dat u tijdens het jaar regelmatig zult raadplegen. Wij beschrijven hierin wat wij belangrijk vinden voor het onderwijs op onze school en hoe wij (directie, leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel, leerlingen en ouders) daaraan dagelijks samen werken. Ook kunt u lezen welke stappen de school zet in haar eigen ontwikkeling. Verder vindt u in de gids praktische informatie over onze school. De schoolgids is bestemd voor de ouders van de huidige leerlingen, maar ook voor ouders die zich aan het oriënteren zijn op een school voor hun kind. Een belangrijk hulpmiddel bij de keuze die ouders moeten maken! De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Wist u dat u in de loop van de jaren uw kind in totaal zo'n 8000 uur toevertrouwt aan de zorg van de juffen en meesters van de basisschool? Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Een school kies je dan ook met zorg. Maakt u via deze gids voor het eerst kennis met onze school dan heten wij u van harte welkom en we hopen dat uw kind zich bij ons snel thuis zal voelen. Als u al voor onze school gekozen heeft, zijn we daar blij mee! Wij zijn er trots op dat u als ouders/verzorgers het vertrouwen in onze school stelt. Een enthousiast team met de juiste mix van ervaring en pionierschap werkt met elkaar aan het realiseren van kwalitatief goed onderwijs op een fijne school. Mocht u nog meer willen weten dan bent u van harte welkom voor een persoonlijk gesprek. Liefst onder schooltijd, zodat u een goed beeld krijgt van hoe er met kinderen gewerkt en omgegaan wordt. Wanneer u ons ontmoet dan zijn wij open, persoonlijk, luisterend, gericht op samenwerking en gericht op het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van elk kind. Het spreekt voor zich dat leerlingen, personeelsleden en ouders wel eens een fout kunnen en mogen maken. Bij ons is die dan bespreekbaar en de opbrengst daarvan leidt tot een ontwikkeling die verbetering realiseert. Naast deze schoolgids kunt u bij aanvang van het nieuwe schooljaar een jaarkalender onze website (www.despringplankobs.nl) vinden, met daarop de activiteiten voor het betreffende schooljaar. Het informatiebulletin, het Springplankje, verschijnt 1 tot 2 keer per maand en wordt naar u g d, of bij uitzondering aan uw kind meegegeven. Wij zien graag uw opmerkingen c.q. suggesties voor verbetering tegemoet. Dit kan d.m.v. de vragenlijst die u tegelijkertijd met deze gids ontvangt. Namens het team van OBS De Springplank, Karin Knaap Directeur Schoolgids OBS De Springplank 4

5 1. WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT Identiteit van de school Onze school is een openbare school waar iedereen van harte welkom is, ongeacht maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke achtergrond. Openbaar onderwijs gaat uit van verschillen tussen mensen. We doen daar iets mee, door samen met de kinderen, die verschillen aan de orde te stellen. Daardoor krijgen zij de kans zich een mening te vormen over opvattingen en gewoonten van anderen en over kinderen met een andere achtergrond dan zijzelf. Openbaar onderwijs is ontmoetingsonderwijs: kinderen leren er met, van en over elkaar. Als je weet wat anderen beweegt, kun je beter met elkaar samenleven. Dit vinden we erg belangrijk in de voorbereiding van de kinderen op hun latere deelname aan de samenleving, waarin zij zichzelf moeten kunnen redden. Met en tussen andere mensen. Op een openbare school heeft elk kind en iedere ouder recht van spreken. Iedereen doet er toe! Schoolgrootte Onze school telt in het schooljaar ongeveer 120 kinderen. Deze zijn verdeeld over 5 heterogene groepen en hebben ieder een eigen lokaal. In de schoolhal staan onze computers, waar door alle kinderen op wordt gewerkt. We beschikken over een groot en goed geoutilleerd kleutergymlokaal. Ook de kinderen van de inpandige peuterspeelzaal maken hier gebruik van. De groepen 3 t/m 8 krijgen bewegingsonderwijs in De Pukkel, een gymnastiekzaal dichtbij school. Missie en Visie Ons belangrijkste uitgangspunt is, simpel gezegd, dat kinderen veel leren en bovendien met plezier naar school gaan. Wij willen de ontwikkeling van de zelfstandige leerattitude van ieder kind op een zo hoog mogelijk niveau brengen. Wij vinden het heel belangrijk om de kinderen de basisvaardigheden lezen, taal en rekenen heel goed aan te leren. Dat is de sterke fundering voor de rest van de schoolcarrière. Landelijk gezien scoren we op deze onderdelen boven het gemiddelde. Wij willen bij alle kinderen eruit te halen wat erin zit. Wij werken allereerst aan een goede sfeer in de groepen en willen ieder kind tegemoet komen in zijn persoonlijke ontwikkeling. Op onze school gelden de waarden en normen binnen onze samenleving als uitgangspunten. We zorgen met elkaar en voor elkaar voor goed onderwijs, een fijne sfeer op school en een veilige plek en alle kansen. Samen doen we het en staan we sterk. Onze slogan is niet voor niets: OBS De Springplank voor een sterke basis en meer Een veilig werk- en leefklimaat in de school We hechten heel veel waarde aan een gezellige en uitnodigende sfeer op onze school. Dit geldt natuurlijk voor de kinderen, maar ook voor de ouders, de leerkrachten en iedereen die met onze school te maken heeft. Als je lekker in je vel zit en je veilig voelt, laat je het beste zien wat je kunt. Wij stimuleren dat en handelen hierin proactief door kinderen samen verantwoordelijk te laten zijn, elkaar durven aanspreken en samen conflicten te laten oplossen. Maar ook door de groten af en toe verantwoordelijk te laten zijn voor de kleintjes (bijv. samen lopen naar De Linde, helpen bij een spel en voorlezen). Ook zwaaien de groepen elkaar uit als ze naar kamp of schoolreis gaan. Verder hebben we elk jaar in de bovenbouw zgn. GIPS lessen, waarin de kinderen leren hoe het is om met een handicap te leven. Wij kijken liever naar talenten en kwaliteiten van kinderen i.p.v. wat ze (nog) niet kunnen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen naast de basisvaardigheden ook leren hoe je later in de maatschappij ook een leuke buurman, collega enz. kunt zijn! Wij hebben u als ouders en verzorgers hierin hard nodig en betrekken u dan ook als dat nodig is. Pesten past in deze sfeer natuurlijk niet en we voeren daarin dan ook een afgesproken beleid. Een exemplaar van ons anti-pestbeleid staat op de website. Schoolgids OBS De Springplank 5

6 Doelen Onze school staat voor kwalitatief goed onderwijs. We kiezen ervoor om met moderne programma s en methoden te werken, die het beste passen bij onze leerlingen, om op die manier de kerndoelen te behalen. We zoeken naar een goede balans van aandacht voor de diverse ontwikkelingsgebieden van de kinderen. Onze school gaat uit van het leerstofjaarklassensysteem, waarbij er mogelijkheden zijn tot differentiatie. We houden rekening met de verschillende behoeften en mogelijkheden van onze leerlingen en passen ons onderwijs hierop aan. Binnen en buiten klassenverband wordt er extra zorg besteed aan die leerlingen die dat nodig hebben. Die extra hulp wordt gepland en verantwoord via groeps- en handelingsplannen. Wettelijke doelen Wij hanteren de beleidsdoelen van de overheid als uitgangspunt bij de bepaling van de schooldoelen. Die beleidsdoelen van de overheid laten zich, wat de onderwijskundige aspecten betreft, in algemene termen omschrijven als: - een brede vorming - het bevorderen van een ononderbroken ontwikkelingsgang - maatwerk voor iedere leerling - een goede ondersteuning van leerlingen - het voorbereiden van leerlingen op een verantwoorde rol in de multiculturele samenleving - het bestrijden van achterstanden Kerndoelen Voor de verschillende vakgebieden zijn kerndoelen beschreven. Kerndoelen zijn beschrijvingen van wat de leerlingen in elk geval leren op de basisschool. De kerndoelen beschrijven het onderwijsaanbod op de basisschool in grote lijnen. De wijze waarop scholen van de kerndoelen onderwijs maken is niet voorgeschreven. Tussendoelen In de gehanteerde methodes worden de tussendoelen vermeld. Het is onmogelijk om alle tussendoelen te omschrijven; hiervoor zijn de tussendoelen te omvangrijk. De methodes kunnen altijd op de school worden ingezien, in elk geval op onze informatieavonden. Algemene einddoelen Op onze school wordt gewerkt vanuit een bepaalde visie op onderwijs. Naast het werken vanuit deze visie, richten we ons op tussen- en einddoelen. Een leerkracht werkt op één dag met tal van doelstellingen voor de verschillende vakgebieden en leerlingen. Het is dan ook onmogelijk om alle doelstellingen te vermelden. Wel kunnen we ons eindstreefdoel als volgt omschrijven: Op De Springplank zijn twee kenmerken van belang voor het vaststellen van het streefniveau voor de school: we hebben hoge verwachtingen van de leerlingen de toetsen geven aan dat het niveau van onze leerlingen (ruim) boven gemiddeld ligt. We starten met alle kinderen op leerlijn 1,0 (dit betekent dat de methode de leidraad is). Dat doen we tot het moment dat we een leerlijnprognose vaststellen. Op onze school is dat eind groep 5. Leerlijnprognose en uitstroomverwachting: Eind groep 5 wordt de definitieve prognose vastgesteld en gedeeld met de ouders. Vanaf dat moment zal het leerstofaanbod voor elk kind dat afwijkt van de 1,0 moeten worden aangepast. We maken daarvoor aparte programma s (vanuit de methodes), hoewel steeds meer methodes al stof aanbieden op 3 niveaus. Schoolgids OBS De Springplank 6

7 Wij geven op onze school onderwijs op drie niveaus: - Basisaanbod (1,0) de meeste kinderen - Plusaanbod (1+) een groepje kinderen - Zorgaanbod (0,75) een groepje kinderen Uitstroomprofiel: De leerlijn volgens ons schoolprofiel (in dit geval dus 1,0) biedt natuurlijk verwachtingen m.b.t. het uitstroomprofiel. OBS De Springplank geeft daarmee aan dat het elk kind uit wil laten stromen naar tenminste VMBO-T. Zelfstandig werken en leren Zelfstandig Leren zien wij als een proces waarbij de ontwikkeling van de zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid van kinderen centraal staat. Wij gaan er van uit dat elk kind in de basis een wil heeft om te leren. Die willen wij door onze manier van onderwijs geven in stand houden en waar mogelijk c.q. nodig vergroten. Onder een zelfstandige leerattitude verstaan wij de houding/vaardigheden van het kind op het gebied van: - een reële, eerlijke, kritische reflectie op eigen werk en gedrag - het samenwerken met en helpen van anderen - de verantwoordelijkheid voor eigen werk en gedrag - het hebben van een taakgerichte werkhouding (een mate van concentratie) - het plannen van hun werk Wij zijn ervan overtuigd dat de kansen om succesvol te kunnen functioneren in het vervolgonderwijs en de maatschappij voor het kind aanzienlijk groter zijn, wanneer deze beschikt over maximaal ontwikkelde vaardigheden van een zelfstandige leerhouding. Uiteraard houden we altijd rekening met de capaciteiten van een kind. Onder Zelfstandig Werken verstaan wij een werkvorm waarbij het kind zelf ruimte wordt geboden om te kiezen voor werkwijze en planning van het werk, binnen de door de leerkracht gestelde kaders. Voorwaarden Om dat proces zo goed mogelijk vorm te geven, vinden we dat wij een doelgerichte houding en een gestructureerde didactische en pedagogische aanpak rondom klassenmanagement moeten hebben. Daarnaast moeten we de kinderen sociaalemotionele optimaal begeleiden. De essentiële rol van de leerkracht Het ontwikkelen van een zelfstandige leerhouding bij het kind heeft tot gevolg, dat de leidende rol van de leerkracht -waar mogelijk- ( en volgens afgesproken strategieën) over moet gaan in een begeleidende rol. Concreet en gericht op bovengenoemde houding/vaardigheden betekent dit voor de leerkracht dat hij/zij: Een heldere structuur in organisatie/ regels/ klassenmanagement biedt Werk op niveau aanbiedt, met de nodige uitdaging om een stapje hoger te willen klimmen; daarbij zo veel als mogelijk gebruik maakt van uitdagende materialen De motivatie vergroot door afwisseling in werk- en verwerkingsvormen. Rekening houdt met de verschillende leerstrategieën van de kinderen in de klas en daartoe maatregelen neemt (klasseninrichting, heldere afspraken, hulpmiddelen als werkmansoren en/of bijzondere werkplekken). Schoolgids OBS De Springplank 7

8 2. DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS Bestuur van de school De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden (O2A5), bestuurt het openbaar basisonderwijs in de gemeenten Giessenlanden, Graafstroom, Leerdam, Liesveld, Lingewaal, Nieuw-Lekkerland, Vianen en Zederik en een algemeen bijzondere school in Leerdam. Deze stichting wil de afzonderlijke krachten van de scholen bundelen om zo een extra bijdrage te leveren aan het onderwijs op de scholen. Samen staan de scholen sterk voor openbaar en algemeen bijzonder basisonderwijs, dat voor ieder kind toegankelijk is. Door diversiteit en kwaliteit wordt er naar gestreefd de kinderen voor te bereiden op een maatschappij waarin zij te maken hebben met veelzijdige meningen, waarden en gebruiken. De dagelijkse leiding is in handen van directeur-bestuurder, dhr. Bert van der Lee. Hij geeft samen met twee regiodirecteuren leiding aan de scholen. Bovendien geeft hij leiding aan het stafbureau. De gemeenten behouden op afstand een toezichthoudende rol. Er zijn wettelijke bepalingen in zake oprichting, fusie en opheffing van scholen. Ook controleert de gemeente de jaarrekening. Stichting O2A5 Dam BL Arkel telefoon: De organisatie van de school We werken op onze school met heterogene groepen, waarin 2 jaarklassen gecombineerd worden. Dit heeft te maken met de aantallen kinderen in de diverse groepen. Door onze manier van zelfstandig werken door de hele school is dat heel goed werkbaar. De leerkrachten zijn hieraan gewend. De gebruikte methodes voor rekenen en taal zijn speciaal geschreven voor het werken in combinatiegroepen. Wanneer beide groepen bijv. rekenen hebben, krijgt de ene groep een les met instructie, terwijl de andere groep zelfstandig werkt. We willen de groepen zo dicht mogelijk in leeftijd bij elkaar houden om een eenheid van de groep te bevorderen. Want naast vakken op hun eigen niveau, zijn er in een combigroep heel veel zaken die we met de hele groep doen, zoals gym, handvaardigheid, muziek, tekenen enz. Uit onderzoek, maar zeker uit onze eigen ervaring is gebleken, dat leerlingen er geen nadeel van ondervinden en evenveel leren. Heterogene groepen waarin kinderen van verschillende leeftijden werken, geven veel mogelijkheden. (Dit in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt). Kinderen zijn achtereenvolgens de jongste of de oudste van een groep. Zo leren zij hun eigen mogelijkheden kennen en kunnen verschillende bijdragen leveren aan de groep Oudere kinderen kinnen hulp verlenen. Van meer weten en kunnen en levenservaring wordt gebruik gemaakt Kinderen worden minder afhankelijk van de leerkracht en kunnen zelfstandiger werken. Er is meer zelf organiserend vermogen in de groep Bovendien is het voor de kinderen makkelijker om met een niveau hoger of lager, op een bepaald gebied, mee te werken De groepen 1 en 2 zitten bij ons altijd samen, omdat we dit voor het pedagogisch klimaat het beste vinden. Al bij de start op de basisschool zijn grote verschillen in de ontwikkeling merkbaar. Wanneer de kinderen een jaar of 7 zijn, zijn de grootste verschillen vaak bijgetrokken. Schoolgids OBS De Springplank 8

9 Door de kinderen op deze leeftijd bij elkaar te plaatsen, leren ze hoe ze elkaar kunnen helpen en hoe ze samen moeten werken. De kleuter krijgt zo de mogelijkheid om zich volledig te ontplooien en wordt niet geremd door de jaargroep waar hij/zij in zit. Kleuters komen de school binnen met een groot verschil in ontwikkeling. De groepsleerkrachten proberen in hun onderwijs aansluiting te vinden bij de ontwikkeling van de kleuter. Er zijn thematische activiteiten in een stimulerende omgeving. Spelenderwijs wordt zo de basis gelegd voor de vaardigheden die de kinderen in hun latere schoolloopbaan nodig hebben om goed te kunnen functioneren. Kinderen kunnen soms korter of langer dan twee jaar in een kleutergroep zitten. Dat is afhankelijk van hun geboortedatum, maar meer nog van hun aard, aanleg en ontwikkeling. Zie hiervoor ons beleid op de zgn. Najaarskinderen op onze website. De grootte van de kleutergroep(en) is afhankelijk van de instroom gedurende het schooljaar van nieuwe 4-jarigen. De grootte van de overige groepen is van een aantal zaken afhankelijk: hoeveel kinderen van een bepaalde leeftijd zijn er? hoeveel kinderen met leer- of andere problemen zijn er in de groepen? Op hoeveel leerkrachturen hebben we recht met ons leerlingaantal? hoeveel leerkrachten zijn beschikbaar? Ieder schooljaar wordt bekeken hoe we de beste indeling kunnen maken. Het heeft onze prioriteit om de groepen, vooral in de onderbouw, niet te groot te maken. De basisschool is een school voor kinderen van 4 t/m ongeveer 12 jaar. In de wet op het Primair Onderwijs staat aan welke eisen de school moet voldoen en de Inspectie voor het Basisonderwijs controleert dat. Per schoolvak is aangegeven d.m.v. de Kerndoelen, wat kinderen moeten leren. Schoolgids OBS De Springplank 9

10 3. HET LESPROGRAMMA Het aanbod in groep 1 en 2 en doorgaande lijn naar groep 3 In de kleutergroep ligt de nadruk op het spelen en spelenderwijs leren. Ieder kind leert op een natuurlijke en creatieve manier zichzelf en de wereld te ontdekken. De aangeboden ontwikkelingsmaterialen nodigen uit tot spel en het opdoen van ervaringen. We werken bij de kleuters met de methode Schatkist. Elke vier weken komt hier een ander thema aan bod waarbij rekening gehouden wordt met de belevingswereld van elk kind. De thema s hebben vaak te maken met zaken, waarmee de kinderen regelmatig in aanraking komen bijv. seizoenen en feestdagen. Alle activiteiten (verhalen, spelletjes, werkjes, liedjes, kringgesprekken) worden aangepast aan ieder thema. Spelenderwijs komen de belangrijkste ontwikkelingsgebieden voor kleuters met de bijbehorende tussendoelen aan bod. De leerkracht mailt u voorafgaand aan een thema, zodat u weet waar uw kind op school over bezig is. Ook gaan we regelmatig op pad rondom een thema. Zo gaan we bij het thema Herfst een wandeling buiten maken om te zien welke bomen er staan en hoe de bladeren vallen. Er komen ook mensen op school om ons dingen te laten zien, zoals de ambulance met personeel bij het thema Ziek zijn. In de groepen 1 en 2 wordt al geoefend met het zelfstandig werken. Ook leren de kinderen hun activiteiten te kiezen met behulp van een planbord. De kinderen bepalen voor een gedeelte zelf waar ze mee spelen, met wie en hoe lang. Daarbij leren ze een aantal regels, waaraan ze zich moeten houden. De kinderen krijgen vaak eerst een opdracht en mogen daarna zelf een activiteit kiezen. Bij een opdracht wordt natuurlijk gelet op het niveau van het kind De activiteiten worden zo op elkaar afgestemd dat er voldoende afwisseling plaatsvindt tussen stilzitten en bewegen, luisteren en spreken, ontspanning en inspanning, individueel en groepsgericht. In de dagelijkse praktijk van de klas is geen strikt onderscheid tussen de ontwikkelingsgebieden merkbaar. Wie speelt in de huishoek is ook bezig met taalontwikkeling, wie speelt met materiaal leert ook getallen of kleuren en wie op een vel golven van de zee tekent is bezig met voorbereidend schrijven. Algemeen In groep 1 en 2 kunnen ouders nog even meelopen in de klas. We willen u wel vragen of u dan niet op de tafels en stoelen van de kinderen wilt gaan zitten en of u het afscheid kort kunt houden. Zo blijft het voor de kinderen rustig en overzichtelijk. Uiteraard kunt u altijd iets doorgeven aan de leerkracht, maar voor gesprekken maken we graag een afspraak. Als de kleuters binnenkomen, gaan ze zitten in een kring op hun eigen stoeltje. De stoeltjes zijn herkenbaar aan de sticker en de eigen naam. Elke dag zitten er twee andere kinderen naast de leerkracht, die op die dag de hulpjes van de juf zijn. De kring is een belangrijk organisatiemodel. Hieruit vertrekken de kinderen naar hun opdrachten en komen er daarna in terug. In de kring vinden allerlei activiteiten en spelletjes plaats. Schoolgids OBS De Springplank 10

11 Taal en voorbereidend lezen Voordat kinderen naar school gaan, ontwikkelen ze al een taalbewustzijn. Zo weten ze dat je van losse woorden zinnen kunt maken en dat je zinnen kunt opdelen in losse woorden. Ook leren ze al dat woorden een betekenis hebben. In de kleutertijd, vooral tegen het einde van groep 2, ontdekken kinderen ook dat gesproken woorden uit losse klanken bestaan ( b is eerste letter van bal en ook van boek ). Dit heet fonemisch bewustzijn. Een foneem is een letter of lettercombinatie. Een goed ontwikkeld fonemisch bewustzijn is een belangrijke voorwaarde voor het leren lezen in groep 3. Vooral tegen het einde van groep 2 wordt daarom vaak geoefend met het in stukjes hakken van woorden ( pen bestaat uit p-e-n). Ook wordt het taalbewustzijn gestimuleerd door kleuters op een speelse manier ervaring op te laten doen met boeken en verhalen (voorlezen, laten navertellen), kennis te laten maken met geschreven taal en letters en door (eind groep 2) letterkennis op te bouwen. Rekenen In de kleutergroep maken de kinderen kennis met de verschillende aspecten van rekenen en wiskunde. Ze leren omgaan met ruimte, lengte, tijd en hoeveelheden,d.m.v. kringactiviteiten, werkjes en spel. Wij gebruiken Schatkist en Rekenrijk als basis voor onze rekenactiviteiten. Voorbereidend schrijven Voor kleuters uit groep 2 die eraan toe zijn, is er een lees- en schrijfhoek gemaakt. Hier kunnen zij spelen met letters en klanken en oefenen met cijfers en schrijfpatronen. Bij het schrijven wordt de methode Pennenstreken gebruikt. Deze methode wordt voortgezet in de volgende groepen. Bewegingsonderwijs Met goed weer spelen de kleuters op het schoolplein met allerlei materiaal. Er kunnen ook spellessen buiten gegeven worden. Kinderen zijn zo spelenderwijs bezig met het leren omgaan met anderen (delen met andere kinderen), afspraken maken (op je beurt wachten) en zelf (kleine) problemen op te lossen (wanneer de leerkracht er niet steeds naast staat). Bij slecht weer gymmen we in de kleuterspeelzaal. Daarbij geven we spellessen of gebruiken we groot materiaal (zoals de klimtoren, glijbaan, kast, ladder) en klein materiaal zoals blokjes, touwtjes, ballen en hoepels. Kleuters gymmen in een hemd en onderbroek (of in gymkleding) en op gymschoentjes (liefst zonder veters of elastiek i.p.v. de veters). Wilt u regelmatig de maat van de gymschoenen controleren, want de kinderen groeien hard! De schoentjes en eventueel gymkleding worden op school bewaard. Het geeft de kinderen een stuk zelfvertrouwen wanneer zij zich zelf kunnen aan- en uitkleden, daarom vragen we uw kind handige kleding naar school aan te laten trekken. Muzieklessen Kinderen leren bewegen en improviseren op muziek. Ze oefenen liedjes met bewegingen of maken gebruik van muziekinstrumenten. Er wordt geoefend met maat en ritme (klappen, stampen) en toonhoogte. Verkeerslessen Ook bij de kleuters wordt er aandacht besteed aan verkeerslessen. Er komen o.a. onderwerpen aan de orde die gericht zijn op veilig de weg oversteken en waar kinderen op moeten letten bij het spelen op straat. Ook oefenen we e.e.a. in de praktijk. Ochtendpauze Rond uur gaan we in de kring zitten voor wat drinken (geen priklimonade) en een gezond tussendoortje. Op vrijdag is het fruitdag bij ons op school en nemen de kinderen een stukje fruit of groente mee Schoolgids OBS De Springplank 11

12 De ik -tafel In de klas staat elk jaar de zogenaamde ik-tafel. Per keer mag een kleuter de tafel inrichten met spulletjes, foto s, speelgoed en andere dingen van thuis. Op deze manier worden ze ook aangemoedigd (interactief) te vertellen over hun bezittingen. U krijgt vooraf bericht wanneer uw kind aan de beurt is. Burgerschapskunde en sociale competenties Goede sociale vaardigheden spelen een belangrijke rol in het leven. Kinderen bereiken een hoge graad van welbevinden als ze zich bewust zijn van hun gevoelens en ze zich in een situatie bevinden waarin ze deze kunnen en mogen uiten. Daarom zijn we (preventief) bezig met vaardigheden zoals kennismaken, luisteren, communiceren, zelfvertrouwen, gevoelens uiten, assertiviteit en weerbaarheid, conflicten oplossen, risico's inschatten en doelen stellen. We observeren en spelen in op dat wat de kinderen voelen en helpen ze mee te verwoorden. We gebruiken als basis de methodes Leefstijl en Kinderen en hun Morele talenten. Kleuterbibliotheek In groep 1 en 2 kunnen de kinderen vanuit de kleuterbibliotheek (in het Leeslokaal) boeken lenen. Iedere woensdag mogen de kinderen hun boek ruilen. Het boek mag voor 2 weken mee naar huis genomen worden. Voor in het boekje staat de uiterste inleverdatum. Bij later inleveren of kwijt raken van het boek wordt een boete in rekening gebracht. Een van de ouders coördineert dit. Het geld van de boetes leggen we bij de aanschaf van nieuwe boeken. Groep 3 tot en met 8 Lees- en taalonderwijs Het lees- en taalonderwijs is een heel belangrijk onderdeel binnen ons onderwijsaanbod. Taalontwikkeling staat aan het begin van alle verstandelijke ontwikkeling en bepaalt voor een belangrijk deel het schoolsucces van leerlingen. In vakken als rekenen, aardrijkskunde en geschiedenis speelt taal ook een grote rol. Spreekbeurten, gesprekken voeren, informatie geven en krijgen, contacten leggen: allemaal taal. Wanneer een kind zich niet goed ontwikkelt merk je dit vaak als eerste aan de taal. Taal is een instrument dat kinderen dagelijks nodig hebben om te communiceren, de wereld te ordenen en te verkennen. De kinderen beginnen in groep 3 lezen met het aanvankelijk lezen. We werken met de methode Veilig leren lezen. Deze methode biedt veel mogelijkheden tot differentiatie. In groep 4 t/m 8 wordt gewerkt met de methode Taalverhaal. We gebruiken in deze groepen ook Nieuwsbegrip XL, een methode voor begrijpend lezen met aansprekende teksten en opdrachten aan de hand van de actualiteit. Het technisch lezen (het verklanken van woorden) loopt vanaf groep 3 t/m 8 in een doorgaande lijn. De kinderen van groep 4 t/m 8 lezen structureel een aantal malen per week en dat geeft goede resultaten. In alle klassen wordt aandacht besteed aan het expressief, technisch, het begrijpend- en studerend lezen. Er is elke dag gelegenheid tot individueel lezen van boeken uit de klassenbibliotheek. Binnen het taalonderwijs wordt ook veel aandacht besteed aan spelling van woorden, de vervoegingen van de werkwoorden en het uitbreiden van de woordenschat. Vanaf groep 5 komt daar het ontleden bij. Verder leren de kinderen de taal o.a. te gebruiken bij het maken van eigen werkstukken, het houden van spreekbeurten, vertellen in de kring, mondeling en of schriftelijk verslag doen van gebeurtenissen. Schoolgids OBS De Springplank 12

13 We behalen zeer goede resultaten op het gebied van taal en lezen. In schooljaar hebben we een leegstaand lokaal veranderd in een Leeslokaal, waarvan elke klas elke dag gebruik maakt. In dit lokaal staan heel veel lees- en informatieve boeken, een tentoonstelling rondom een schrijver, banken en zitzakken om lekker te lezen enz. Ook wordt hier voorgelezen aan alle groepen en boekpresentaties gegeven. Lezen kun je op elke school leren, maar leesplezier leer je hier! Onze succesfactoren vinden wij: De zwakke leerlingen trekken zich op aan ons gemiddelde Elke dag oefenen (en effectieve feedback) is de tijdsinvestering waard We leggen de lat hoog, hebben hoge verwachtingen en stellen hoge eisen Leerlingen leggen daardoor de lat ook hoger Er zijn veel mogelijkheden in groep 1/2 voor geletterde kleuters We besteden veel tijd aan taal/lezen We benutten onze tijd optimaal We leggen de nadruk op leesplezier! Schrijven De kinderen leren schrijven volgens de methode Pennenstreken. Deze methode wordt vanaf groep 2 gebruikt en sluit naadloos aan bij de leesmethode. Vanaf eind groep 3 schrijven de kinderen met een vulpen. In groep 3 en groep 6 krijgen de kinderen een vulpen van school. Als de vulpen kapot gaat, moeten de ouders voor een nieuwe zorgen. Voor kinderen die moeite hebben met schrijven met een vulpen, zoeken we passende oplossingen. Rekenen / wiskunde We werken met de realistische en interactieve rekenmethode Rekenrijk Dit is een rekenmethode, waarmee kinderen op basis van begrip leren rekenen. Met deze methode kunnen rekensterke- én rekenzwakke leerlingen goed uit de voeten. Hij biedt voor elke leerling uitdaging en past bij onze ambitie om de lat hoog te leggen. Elke dag maken we bij de instructie gebruik van het digibord. Wereldoriëntatie Wereldoriëntatie komt niet alleen tot uiting in de aparte zaakvakken als aardrijkskunde, geschiedenis en biologie, maar is verweven in de dagelijkse lesstof. Het komt bijvoorbeeld aan de orde bij klassengesprekken, schooltelevisie, het bespreken van het nieuws en het maken van werkstukken. De kinderen kunnen daarvoor informatie opzoeken in boeken uit de klassenbibliotheek of op internet. Ook de verschillende godsdienststromingen zijn in de methodes geïntegreerd en komen zo aan bod. Schoolgids OBS De Springplank 13

14 Aardrijkskunde Vanaf groep 5 gebruiken we de methode De Blauwe Planeet Deze methode daagt kinderen a.d.h.v. spannende vragen uit om op onderzoek te gaan. In de methode zit een thematische leerlijn kaartvaardigheid en topografie. De kinderen begrijpen de lessen goed doordat de methode ook veel aandacht heeft voor taal. Geschiedenis In de groepen 5 t/m 8 gebruiken wij de methode Wijzer door de tijd. De lessen zijn ingedeeld in verschillende onderwerpen. Bij ieder onderwerp wordt gebruik gemaakt van een studieschema met een tijdsbalk zodat de informatie overzichtelijk blijft. Er worden verbanden gelegd met vergelijkbare hedendaagse situaties en andere culturen. Natuur en techniek Vanaf groep 5 werken we met de methode Wijzer door de Natuur en Techniek aan de slag. We gebruiken voor dit vak in groep 1 t/m 4 de schooltelevisie-uitzendingen Huisje, boompje, beestje en Nieuws uit de natuur. We nemen deel aan het project Techniekcoach, waarin de groepen 5 t/m 8 elk jaar een techniekochtend hebben, met allerlei activiteiten op dit gebied. Verder bezoeken groep 7 en 8 jaarlijks een ochtend De Bouwschakel, het opleidingscentrum voor de bouwnijverheid in de regio Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en het Land van Heusden en Altena. Burgerschapskunde en sociale competenties Wij zien het als onze taak om leerlingen in hun schoolontwikkeling een bredere kijk op de wereld en de maatschappij om hen heen te geven. Juist omdat op school kinderen vanuit verschillenden achtergronden samenleven en samenwerken, kunnen kinderen zich op school tot burgers en later tot wereldburgers ontwikkelen. Wij hebben een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling aangevuld met gastlessen, excursies en lessen levensbeschouwelijk onderwijs. Dit gecombineerd met onze pedagogische aanpak in de klas levert concreet voor de leerlingen op: Zich samen verantwoordelijk voelen voor hun omgeving; Leren omgaan met hun eigen gevoelens en leren omgaan met elkaar; Inzicht en respect hebben voor andermans waarden en normen, wijzen van denken, geloven en leven. We reserveren hiervoor lesmomenten en maken gebruik van lesmateriaal uit de methodes Leefstijl en Kinderen en hun Morele talenten. In de onderbouw leren kinderen waarden te herkennen in sociale situaties en bedenken zij samen oplossingen. Bijvoorbeeld: wat doe je als je zou gaan spelen met een vriendje maar je kunt plotseling iets gaan doen dat je leuker lijkt? In de bovenbouw vormen de kinderen in groepjes hun mening over een sociaal dilemma. Zij bedenken wat je kunt doen, en welke gevolgen de keuzes hebben. Bijvoorbeeld: wat doe je als je teveel geld terug krijgt bij de kassa? In Schoolgids OBS De Springplank 14

15 elk project staat één waarde centraal: weldoen, rechtvaardigheid, betrouwbaarheid, zelfbeheersing, fatsoen, vrijheid, tolerantie of solidariteit. Verkeer De groepen 1 t/m 3 werken projectmatig rond verkeer. In groep 4 werken we met Stap Vooruit, in groep 5 en 6 met Op voeten en fietsen en in groep 7 en 8 De Jeugdverkeerskrant van Veilig Verkeer Nederland. In groep 7 doen de kinderen mee aan het landelijke verkeersexamen. Dit bestaat uit een schriftelijk gedeelte en een praktijkgedeelte op de fiets. In groep 8 krijgen de kinderen elk jaar een Dode hoekles. Door in een vrachtwagen te zitten en te kijken ervaren ze hoe lastig het is om zichtbaar te blijven. Met behulp van een vakleerkracht van de CED geven we de praktijklessen vorm. Muziek, Tekenen en Handvaardigheid Tijdens de muzieklessen worden nieuwe liedjes aangeleerd met aandacht voor maat en ritme. Als hulpmiddelen gebruiken we o.a. cd s en schooltelevisieprogramma s. Ook volks- en andere dansen komen aan bod. De plaatselijke muziekvereniging Euphonia verzorgt jaarlijks gastlessen in enkele groepen. In de teken- en handvaardigheidlessen leren kinderen allerlei technieken. Deze lessen sluiten vaak aan bij de lessen of projecten, waarmee de kinderen bezig zijn. EHBO Groep 8 krijgt EHBO-les van gediplomeerde leden van de EHBO vereniging van Meerkerk o.l.v. Marion Uittenbogaard. Aan het eind van de lessenserie doen de kinderen examen voor het jeugddiploma A. Dit examen wordt afgenomen door één van de Meerkerkse huisartsen. Engels We willen de kinderen graag in contact brengen met de Engelse taal, omdat deze taal een belangrijke rol speelt in de Nederlandse samenleving. In groep 7 en 8 staat dit vak op het rooster en wordt de digibordmethode Take it Easy gebruikt. De kinderen doorlopen de methode via thematische filmpjes, leuke muziekclips en prikkelende opdrachten. Ze gebruiken daar een full colour werkboek bij. GVO en HVO Op onze school is er voor de kinderen van groep 7 en 8 gelegenheid om één keer in de week godsdienstonderwijs of humanistisch vormingsonderwijs te volgen (afhankelijk van de mogelijke inzet van vakleerkrachten). De ouders kunnen jaarlijks aangeven of hun kind deelneemt aan deze lessen. Deze lessen worden gegeven door daarvoor aangestelde leerkrachten via Dienstencentrum GVO-HVO. Zie Indien uw kind niet deelneemt aan deze lessen, dan krijgt hij/zij les van de groepsleerkracht. De eigen groepsleerkracht geeft de kinderen van groep 7 en 8 les over de verschillende wereldgodsdiensten zoals het Christendom, het Jodendom, Hindoeïsme, de Islam enz. Schoolgids OBS De Springplank 15

16 Bewegingsonderwijs Vanaf groep 3 krijgen de kinderen krijgen gymles van hun eigen leerkracht in de sporthal de Pukkel aan de Blommendaal. Naast de wekelijkse gymlessen werken we samen met de Meerkerkse sportverenigingen. Zo zijn er bijv. jaarlijks clinics voor groep 5 t/m 8, georganiseerd door deze verenigingen. De kinderen kunnen zo kennismaken met judo, streetdance, volleybal, badminton, tafeltennis, tennis en voetbal. Huiswerk We leren de kinderen op jonge leeftijd al taakgericht te werken. Vanaf groep 4 krijgen ze af en toe huiswerk mee, bijvoorbeeld de tafels of een dictee. Afhankelijk van de leerprestaties gaat er in overleg met de ouders in individuele gevallen extra werk mee naar huis. Vanaf januari groep 5 wordt er huiswerk gegeven voor de vakken: aardrijkskunde, geschiedenis, en biologie. De kinderen van groep 7 en 8 krijgen regelmatig huiswerk mee. Niet alleen leerwerk maar ook doeopdrachten moeten thuis worden gedaan. Dit om hen alvast te laten wennen aan het onderwijs na de basisschool. De kinderen krijgen dan ook lesboeken mee naar huis. Wij verwachten dat ze hier zorgvuldig mee omgaan. De boeken moeten altijd in een plastic tas van en naar school meegenomen worden. Bij schade aan de boeken stellen wij de kinderen verantwoordelijk. Voor de groepen 7 en 8 is er een speciale Yurlspagina, waarop ze hun huiswerk kunnen terugvinden. Computers en computergebruik We hebben 35 computers voor de kinderen beschikbaar. Ons netwerk is in mei 2014 helemaal aangepast, zodat we een optimale verbinding hebben. Wij werken in de groepen 1 t/m 8 met digitale schoolborden. De computers worden gebruikt door de kinderen van alle groepen. Deze computers zijn buiten de groepslokalen opgesteld, in de gangen en in het handvaardigheidlokaal. De computer zien we als ondersteuning van het onderwijs. De kinderen kunnen er heel goed allerlei vaardigheden op oefenen. De computers worden gebruikt ter ondersteuning van het onderwijs, zoals bij het oefenen van sommen, lezen, topografie, werkstukken, e.d. Kinderen kunnen voor het opzoeken van allerhande informatie gebruik maken van het internet. Schoolgids OBS De Springplank 16

17 Bij veel van onze methodes hoort een computerprogramma, waarmee de kinderen hun kennis kunnen oefenen en verdiepen. Naast het werken met educatieve software willen we de kinderen vanaf groep 6 ook computervaardigheden leren die ze kunnen inzetten bij het maken van werkstukken en presentaties (boekbespreking, spreekbeurt). De kinderen leren verder verantwoord om te gaan met en internet. We maken daarbij gebruik van gastlessen over Veilig Internet en door bureau Halt. Uiteraard hebben we regels en afspraken rondom het computergebruik gemaakt. Deze staan op onze website. Het complete ICT-beleidsplan ligt op school ter inzage en staat ook op onze website. Aanbod voor plusleerlingen Voor kinderen, die met gemak het reguliere programma doorlopen, hebben we een extra uitdaging. Zij compacten hun dagelijkse werk en kunnen in de tijd, die vrijkomt werken in Levelwerk. Elke groep heeft zijn eigen box. In elke box zitten de juiste materialen inclusief een begeleidingsmap waarin precies staat wat de kinderen elke periode moeten doen. In de kleutergroep hebben we de slimme kleuterkist van Levelwerk. Als uw kind in aanmerking komt voor deze lijn, neemt de leerkracht contact met u op. Overige activiteiten Leesactiviteiten Lezen en vooral plezier in lezen vinden wij heel belangrijk. Onze school heeft een prachtig leeslokaal met een uitgebreide collectie boeken en tijdschriften. Kinderen worden hier geïnspireerd, ze kunnen allerlei boeken en tijdschriften lezen en er worden tentoonstellingen ingericht rondom kinderboeken en schrijvers. We besteden op school veel aandacht aan de Kinderboekenweek, het Voorleesontbijt, de Gedichtendag en de Annie M.G. Schmidtdag. Regelmatig nodigen wij bij deze activiteiten schrijvers uit of komen lokale beroemdheden ons voorlezen. Excursies Regelmatig organiseren wij excursies naar diverse bestemmingen. Veelal gebeurt dit binnen het kader van een schoolproject of staat een thema van een bepaald onderwerp bij een groep centraal. Jaarlijks komen een aantal zaken terug, bijvoorbeeld: Groep 3 gaat elk jaar appels plukken. Groep 6 elk jaar naar het Archeon in het kader van de geschiedenislessen. Groep 7 en 8 bezoeken een boerderij, waar zij les krijgen over de polder- en weidevogels. Let op: wat betreft vervoeren van de kinderen met auto s hanteren wij de regel dat kinderen ook achterin gordels om moeten hebben. Bij onvoldoende auto s met gordels Schoolgids OBS De Springplank 17

18 kan het betekenen dat uitjes niet doorgaan. Verder geldt dat kinderen kleiner dan 1,35 meter niet voorin mogen zitten. Ook verwachten wij dat bestuurders een geldig rijbewijs en een APK goedgekeurde auto hebben en een inzittendenverzekering! Culturele vorming De werkgroep culturele vorming streeft ernaar om elke groep één keer per jaar kennis te laten maken met een culturele activiteit (toneel, muziek, beeldende kunst, film). Schoolreis De kinderen van groep 1 t/m 6 gaan jaarlijks op schoolreis. Hiervoor vragen we van u een bijdrage naast de vrijwillige ouderbijdrage. De kinderen van groep 7/8 gaan om het jaar 3 dagen op schoolkamp. Het andere jaar gaan zij ook op schoolreis. Voor het schoolkamp wordt ook een bijdrage van de ouders gevraagd. Aan ouders wordt regelmatig gevraagd om als chauffeur en begeleider mee te gaan. De schoolreiscommissie organiseert elk jaar een leuke schoolreis. Het is een hele uitdaging om binnen het budget uit te komen! Schoolvoetbal Elk jaar doen er van onze school een of meerdere jongens- en een meisjesteams mee aan het schoolvoetbaltoernooi in de gemeente Zederik. De data staan in de jaarplanner op de website. 4 mei Sinds 2011 hebben de groepen 8 van de Meerkerkse scholen het oorlogsmonument geadopteerd. Elk jaar spelen zij een rol bij de herdenking op 4 mei. Ook is er voor de meivakantie een bijeenkomst op het gemeentehuis met de burgemeester en zijn er gastlessen, die door oorlogsveteranen gegeven worden. Talentenshow Elk jaar organiseren we op de vrijdag voor de voorjaarsvakantie een Talentenshow, waaraan de kinderen uit alle groepen kunnen deelnemen. We treden op in De Linde, zodat alle ouders ook kunnen komen kijken en genieten. Muziekschool In groep 4 (en eventueel in groep 5) kan worden begonnen met een tweejarige cursus Algemene Muzikale Vorming (AMV) van de muziekschool. Hiertoe wordt eens per jaar een folder uitgedeeld. Deze lessen worden na schooltijd gegeven en staan buiten verantwoordelijkheid van de school. Fancy Fair Elk jaar organiseert de ouderraad een geweldige Fancy Fair. Daarbij zijn niet alleen de kinderen en ouders van de school betrokken, maar zijn de bewoners uit heel Meerkerk welkom. De opbrengst wordt besteed aan activiteiten en materialen voor de kinderen en de school. Schoolgids OBS De Springplank 18

19 Avondvierdaagse Meelopen wordt niet door de school georganiseerd, maar door een aantal enthousiaste ouders. Bij deelname blijft u zelf verantwoordelijk voor uw kind en vragen we ook of u als begeleider mee kunt lopen. De kinderen mogen het schoolshirt dragen. We gaan er dan wel vanuit dat zij zich als visitekaartje voor de school gedragen. Afgelopen jaar liepen er ruim 70 kinderen van onze school mee! 4. HET TEAM Wie werken er in de school? Bij ons op school werken meerdere parttimers. We streven ernaar maximaal twee groepsleerkrachten gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor een groep te geven. Daarnaast is het soms onvermijdelijk dat uw kind te maken krijgt met een andere leerkracht in verband met bijvoorbeeld ziekte, compensatieverlof en bij- en nascholing van de groepsleerkracht. Directeur De directeur is integraal verantwoordelijk voor de leiding en uitvoering van het onderwijsproces, de beleidsontwikkeling, personeelsmanagement, en de financiën van de school (binnen de uitgangspunten en kaders van O2A5). Groepsleerkrachten Zij zijn verantwoordelijk voor hun groep. Daarnaast vervullen zij een aantal andere taken, die in goed onderling overleg verdeeld zijn. Intern begeleider Op onze school is het werk van de Intern Begeleider (IB-er) heel belangrijk. De IB-er draagt de zorg voor de afstemming van de leerkrachtbegeleiding op de ontwikkelingsgebieden van onze leerlingen. In hoofdstuk 5 staat de taak van de IB-er uitgebreid beschreven. ICT-er ICT staat voor Informatie en Communicatie Technologie. Ook op onze school gaan we mee met de ontwikkelingen op deze gebieden. Onze aanpak staat beschreven in een meerjarig ICT beleidsplan. Binnen ons team is een collega verantwoordelijk voor alle zaken die hieronder vallen. Deze leerkracht houdt zich bezig met o.a. het beleid voor het computeronderwijs. Twee personen uit de stichting beheren het netwerk. Zij werken als ICT-er op alle scholen van de stichting. Taal/Leescoördinator Specifiek voor het onderwijs in de Nederlandse taal is er een groepsleerkracht die zich geschoold heeft tot taal/leescoördinator. De taal/leescoördinator begeleidt in nauwe samenwerking met de directeur het proces van de ontwikkeling en de uitvoering van het taal/leesbeleid. Administratief medewerkster De administratief medewerkster doet allerlei administratieve zaken voor alle personeelsleden. De werkzaamheden zijn o.a. het beheren van de voorraad, he bijhouden van de leerling-administratie, kopieerwerk, contacten met leveranciers, enz. Onderwijsassistent De onderwijsassistent assisteert de leerkracht bij het dagelijkse onderwijsproces. Ook begeleidt zij zelfstandig groepjes kinderen in nauw overleg met de leerkracht. Schoolgids OBS De Springplank 19

20 Ons team bestaat uit de volgende mensen: Directeur: Leerkrachten: Intern begeleider: ICT taken: Taal/leescoördinator: Administratief medewerker: Onderwijsassistente: Karin Knaap Anna Hester van den Akker Nadia Lodder Ellen Vreeswijk Natalie van Beusekom Toos Papo Monique van der Leun Hilde Tump Susanna Leidelmeyer Nadia Lodder (onderbouw) Natalie van Beusekom (bovenbouw) Susanna Leidelmeyer Ellen Vreeswijk Annette van de Giessen Andrea van Wijngaarden Nascholing, begeleiding, taakbeleid Elke leerkracht besteedt 10% van zijn of haar tijd aan nascholing. Hieronder vallen het bijhouden van vakliteratuur, individuele- en teamscholingen en werkbijeenkomsten die wij met het eigen team houden. Het is nodig om onze kennis up-to-date te houden en nieuwe ontwikkelingen op de voet te volgen. Leerkrachten zijn professionals, die zich blijven ontwikkelen. Binnen het integraal personeelsbeleid van de stichting O2A5 is veel geregeld. Op schoolniveau worden leerkrachten begeleid door de directeur. Jaarlijks vinden lesbezoeken en functionering- en/ of beoordelingsgesprekken plaats. Leerkrachten geven les. Maar zij doen veel meer dan dat. Er is tijd nodig voor voorbereiden en nakijken, overleg en planning, oudercontacten en netwerken. Binnen het taakbeleid zijn hierover afspraken gemaakt. Het team is collectief verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de school, voor het welzijn van uw kinderen dus. Stappenplan bij ziektevervanging van leerkrachten Langdurig ziekteverlof voor fulltime leerkracht Er wordt door de school een vervanger geregeld via een gemeenschappelijke invalpool, die de groep voor geruime tijd kan overnemen. Als dit niet op korte termijn lukt, dan zal er binnen de school naar andere oplossingen worden gezocht, zoals het verdelen van de leerlingen over meerdere groepen en het tijdelijk inzetten van (LIO-)stagiaires onder verantwoordelijkheid van een groepsleerkracht in de groep. Ouders worden geïnformeerd over het ziekteverlof van de leerkracht en de vervanging daarvan. Langdurig ziekteverlof parttime leerkrachten Er wordt geprobeerd om de duocollega de afwezige dagen te laten werken. Daarna wordt aan andere parttime leerkrachten op school het verzoek gedaan om de zieke collega te vervangen. Lukt dit niet, dan wordt de volgorde van de fulltime leerkracht verder aangehouden. Schoolgids OBS De Springplank 20

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2 Welkom op de Kogge Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Welkom op openbare basisschool de Kogge in IJlst! In het begin is het voor u en uw kind best even wennen op school. Een spannende

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs 2.1. De organisatie van de school Wij hebben de school verdeeld in onderbouw en bovenbouw. Tot de onderbouw horen de groepen 1 t/m 4 en tot de bovenbouw de

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Juf Teatske Juf Marleen Juf Judith Het informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 960 uur per

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 4 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 4 schooljaar 2017-2018 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Oostkapelle, september 2017 Voorwoord Dit boekje is bedoeld om een beeld te krijgen van het reilen en zeilen in groep 4 en

Nadere informatie

Aan de ouders van groep 4 en 5

Aan de ouders van groep 4 en 5 Aan de ouders van groep 4 en 5 U bent gewend om aan het begin van elk schooljaar informatie te krijgen over het reilen en zeilen in de groep van uw kind. In deze brief willen wij een aantal zaken op een

Nadere informatie

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma Huiswerk op De Springplank Informatiebrochure voor ouders / verzorgers Deze brochure is opgezet om u als ouders/verzorgers te informeren over de rol van huiswerk op De Springplank. We hopen dat deze informatie

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Informatieboekje groep 3 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 3 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 3 schooljaar 2017-2018 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2017 Voorwoord Dit boekje is bedoeld om een beeld te krijgen van het reilen en zeilen in groep 3 en

Nadere informatie

Groepsbrief. Aan de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2

Groepsbrief. Aan de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2 Groepsbrief Aan de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2 In deze groepsbrief brengen we enkele punten onder uw aandacht, die nodig zijn voor het goed functioneren van de groep. Wij vinden het belangrijk

Nadere informatie

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter Kleuterboekje De Hoeksteen Vandaag peuter, morgen kleuter Welkom op de Hoeksteen! En dan is het ineens zover: Uw kind mag (bijna) naar de basisschool! In dit boekje leest u hoe het eraan toe gaat bij de

Nadere informatie

Aan de ouders van groep 4 en 5

Aan de ouders van groep 4 en 5 Aan de ouders van groep 4 en 5 U bent gewend om aan het begin van elk schooljaar informatie te krijgen over het reilen en zeilen in de groep van uw kind. In deze brief willen wij een aantal zaken op een

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 940 uur per

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1-2

Informatieboekje Groep 1-2 Informatieboekje Groep 1-2 Beste ouders/verzorgers, Binnenkort is het zover; dan start uw zoon of dochter bij ons op De Springplank in groep 1. Een spannend moment voor uw kind en misschien ook voor u.

Nadere informatie

Lesbrief cluster 1/2. Dagindeling. dagkleuren: maandag - rood dinsdag - oranje woensdag - geel donderdag - groen vrijdag - blauw

Lesbrief cluster 1/2. Dagindeling. dagkleuren: maandag - rood dinsdag - oranje woensdag - geel donderdag - groen vrijdag - blauw Algemeen In de onderbouwgroepen wordt ontwikkelingsgericht gewerkt. Hierbij is de interactie tussen leerlingen en leerkracht erg belangrijk. Het is van belang dat leerkrachten steeds nagaan wat de volgende

Nadere informatie

Aan de ouders van groep 3,

Aan de ouders van groep 3, groepsbrief 2017-2018 Aan de ouders van groep 3, Elk jaar krijgt u informatie over het reilen en zeilen in de groep van uw kind. Met deze brief willen we u alvast iets vertellen over groep 3. Ook dit schooljaar

Nadere informatie

groep 1 en 2 informatieboekje

groep 1 en 2 informatieboekje groep 1 en 2 informatieboekje "De St. Nicolaasschool is een professionele leergemeenschap. Zij streeft ernaar een positieve, veilige en stimulerende leeromgeving te bieden waar, met betrokkenheid van en

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1 & 2 van Aurora

Informatieboekje groep 1 & 2 van Aurora Informatieboekje groep 1 & 2 van Aurora Van harte welkom op Aurora! In dit boekje kunt u lezen hoe het er aan toe gaat op onze school Aurora. Veel leesplezier gewenst! Naar school gaan: De kinderen mogen

Nadere informatie

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist Nederlandse taal Kinderen ontwikkelen mondelinge en schriftelijke vaardigheden waarmee ze de Nederlandse taal leren gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen. Tevens verwerven ze

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Oostkapelle, september 2015 informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe en met welke

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Talent nl: een uniek kindcentrum!

Talent nl: een uniek kindcentrum! Welkom bij Talent.nl, de christelijke basisschool van de Nieuwveense Landen. Met ons onderwijs sluiten wij aan bij de unieke manier van leren van uw kind - met hoofd, hart en handen. Belangrijk op onze

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4 Informatie over groep 3 en 4 1. 1. De leerkracht en de groep 2. Dit jaar hebben de kinderen op maandag en dinsdag les van juf Hen van Gils. Op woensdag t/m vrijdag van juf Maike Romp. Wij zijn gestart

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn Informatieboekje Groep 8 Obs de Toermalijn 2014 2015 De leerstof in groep 8 Nederlandse taal : Begrijpend lezen Voor het vak begrijpend lezen hanteren we de methode Nieuwsbegrip. Deze methode legt de nadruk

Nadere informatie

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 NAAR DE BASISSCHOOL SCHOOLTIJDEN Dag Morgen Middag Maandag 8.30-12.00 13.15-15.15 uur Dinsdag 8.30-12.00 Woensdag 8.30-12.30 Donderdag 8.30-12.00 Vrijdag

Nadere informatie

Informatie middenbouw Donderdag 29 september 2016: uur uur

Informatie middenbouw Donderdag 29 september 2016: uur uur Informatie middenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september 2016: 14.30 uur 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding

Nadere informatie

Informatieboekje groep 6 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 6 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 6 schooljaar 2016-2017 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2016 Beste ouders, Voor u ligt het informatieboekje van groep 6. Hierin staat informatie over de vakken

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

Informatieboekje groep 3 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 3 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 3 schooljaar 2016-2017 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2016 Voorwoord Dit boekje is bedoeld om een beeld te krijgen van het reilen en zeilen in groep 3 en

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

Informatie avond groep 7. Welkom. Michelle van der Meer Fenna Hofschreuder

Informatie avond groep 7. Welkom. Michelle van der Meer Fenna Hofschreuder Informatie avond groep 7 Welkom Michelle van der Meer Fenna Hofschreuder Een moment uit de klas door de leerlingen gemaakt Waar gaan we het over hebben? Welkom Sfeer en gedrag Werkvormen De vakken Wat

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

Uitwerking Leerlijn ICT Ogtb Titus Brandsma

Uitwerking Leerlijn ICT Ogtb Titus Brandsma Algemeen Uitwerking Leerlijn ICT Ogtb Titus Brandsma Maart 2015 o Groep 0/instroom: Afhankelijk van de ontwikkeling van het kind kunnen de muisvaardigheden geoefend worden door het programma Spelen met

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5

Informatieboekje groep 5 Informatieboekje groep 5 Informatie groep 5 1 Dit is het informatieboekje van groep 5. Hierin kunt u informatie vinden over de methodes, de regels en andere specifieke zaken die bij groep 5 horen. Het

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4-5 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 4-5 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 4-5 schooljaar 2016-2017 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Oostkapelle, september 2016 Informatieboekje voor groep 4/5 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe en met welke

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 1-2

Informatieboekje. Groep 1-2 Informatieboekje Groep 1-2 2016-2017 Thematisch werken: We werken in groep 1 / 2 met thema s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Gedurende deze thema s zullen de volgende ontwikkelingsgebieden

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders,

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders, Beste ouders, Uw kind zit, of gaat bijna beginnen in groep 1-2 van basisschool De Duinsprong. Wij willen in deze brief wat informatie over onze klas geven die u later altijd nog eens rustig kunt teruglezen.

Nadere informatie

Wilt u uw kind geen chocola, chocoladekoeken, brood of priklimonade meegeven?

Wilt u uw kind geen chocola, chocoladekoeken, brood of priklimonade meegeven? Informatie groep 1/2 Als eerste willen wij dat de kleuters een fijne tijd bij ons hebben. Ze moeten zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. We streven er naar dat de kinderen zich zo optimaal mogelijk

Nadere informatie

Overgangsprotocol VPCO

Overgangsprotocol VPCO Overgangsprotocol VPCO Vastgesteld november 2015 Overgangsprotocol FO-scholen Inleiding Ieder kind heeft recht op een ononderbroken ontwikkeling binnen het Funderend Onderwijs. In principe doorlopen leerlingen

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van de kinderen van groep 4-5.

Aan de ouders/verzorgers van de kinderen van groep 4-5. Aan de ouders/verzorgers van de kinderen van groep 4-5. Groepsbrief U bent gewend om aan het begin van elk schooljaar informatie te krijgen over het reilen en zeilen in de groep van uw kind. Hiervoor gebruiken

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

werkstukje: De kinderen van groep 5 en 6 moeten dit jaar allemaal een werkstukje maken. De kinderen krijgen hier t.z.t. nog informatie over.

werkstukje: De kinderen van groep 5 en 6 moeten dit jaar allemaal een werkstukje maken. De kinderen krijgen hier t.z.t. nog informatie over. Beste ouders/verzorgers van de kinderen van groep 5 en 6. Groepsbrief: U bent gewend om aan het begin van elk schooljaar informatie te krijgen over het reilen en zeilen in de groep van uw kind. Hiervoor

Nadere informatie

Informatieboekje. OBS De Toermalijn 2014-2015

Informatieboekje. OBS De Toermalijn 2014-2015 Informatieboekje Groep OBS De Toermalijn 2014-2015 Belangrijke, algemeen praktische zaken. Medio april worden het schriftelijke verkeersexamen en het praktijkexamen afgenomen. We vinden het belangrijk

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn 2015-2016

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn 2015-2016 Informatieboekje Groep 8 Obs de Toermalijn 2015-2016 De leerstof in groep 8 Nederlandse taal : Begrijpend lezen Voor het vak begrijpend lezen hanteren we de methode Nieuwsbegrip. Deze methode legt de nadruk

Nadere informatie

VERANTWOORDING: ETEN IS LESTIJD

VERANTWOORDING: ETEN IS LESTIJD VERANTWOORDING: ETEN IS LESTIJD VISIE EN WERKWIJZE Op De Schatgraver werken we met een continurooster. Een continurooster houdt bij onze school in dat alle kinderen de hele dag op school zijn. De leerkrachten

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2015-2016 Markelo, augustus 2015 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Informatieboekje Groep

Informatieboekje Groep Informatieboekje Groep 5 Basisschool de Peppel Wilhelminaplantsoen 1A 4271 AX Dussen Inhoudsopgave 1. Inleiding In dit informatieboekje vindt u alles wat u moet weten over groep 5 op basisschool de Peppel.

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Groepsinformatie Coöperatief leren Meervoudige intelligentie

Groepsinformatie Coöperatief leren Meervoudige intelligentie Groepsinformatie Een nieuw schooljaar is gestart, voor de meeste kinderen een ander lokaal en een nieuwe leerkracht. Ook voor u als ouder zijn er zaken die nieuw voor u zijn. In dit stuk informeren wij

Nadere informatie

Groepen maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Leerlingaantallen. Maike. gr. 3

Groepen maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Leerlingaantallen. Maike. gr. 3 Informatie over groep 1/2 1. De leerkrachten van groep 1/2/3 en de weekindeling Dit jaar hebben we een combinatiegroep 1/2/3 gemaakt. De kinderen krijgen volgens onderstaand schema les van juf Romp, Britt

Nadere informatie

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Basisschool De Leerlingst Postbus 4052 6080 AB Haelen 0475-300989 info@deleerlingst.nl Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Inhoud: 1. Waarom geven wij huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen

Nadere informatie

Welkom op De Blinker!

Welkom op De Blinker! Welkom op De Blinker! Wij staan voor respect, talent, samenwerken en zelfstandigheid. Beste ouders/verzorgers, Welkom op openbare Daltonschool De Blinker in Bolsward! In het begin is het voor u en uw kind

Nadere informatie

Informatie groep 3. Taaktijd

Informatie groep 3. Taaktijd Taaktijd We werken ongeveer 20 tot 30 minuten per dag met taaktijd. De leerlingen kijken op het planbord welk werkje ze moeten doen. Soms kiezen de kinderen zelf een werkje en soms kiest de juf. Op een

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016 WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Bert van der Lijn (op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagochtend) Groepsleider: Siete Horjus (op vrijdagmiddag) Groepsleider: Sjoukje Meijer/Kim

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

Informatie groep 3. Taaktijd

Informatie groep 3. Taaktijd Taaktijd We werken ongeveer 20 tot 30 minuten per dag met taaktijd. De leerlingen kijken op het planbord welk werkje ze moeten doen. Soms kiezen de kinderen zelf een werkje en soms kiest de juf. Op een

Nadere informatie

Informatieboekje GROEP 3

Informatieboekje GROEP 3 Informatieboekje GROEP 3 Schooljaar 2016-2017 Informatie groep 3 De dag begint in groep 3 vaak met een inloopmoment. Vanaf 08.20 uur komen de kinderen in de klas en kiezen een activiteit van het planbord.

Nadere informatie

Huiswerkprotocol Mattheusschool

Huiswerkprotocol Mattheusschool Huiswerkprotocol Mattheusschool De Mattheusschool geeft huiswerk aan onze leerlingen vanaf groep 3. Dit huiswerk past in onze visie dat de omgeving steeds meer eisen aan de kinderen stelt naarmate ze ouder

Nadere informatie

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar Informatieboekje Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 7 van Basisschool Beekpark. In dit boekje vindt u allerlei informatie: informatie over onze school, ons onderwijs

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE GROEP 4

INFORMATIEBOEKJE GROEP 4 Godsdienstige Vorming INFORMATIEBOEKJE GROEP 4 Elke dag starten wij in de groep met een Bijbelverhaal of we zingen mooie christelijke liederen. We gebruiken hierbij de methode KIND OP MAANDAG. Op vrijdag

Nadere informatie

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk!

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk! Taal Onze taalmethode heet Taalactief. Deze methode werkt met verschillende thema s, bijvoorbeeld vriendschap. De eerste 3 weken van een thema krijgen alle kinderen basisinstructie. Daarbij moeten ze een

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Welkom in de groepen 4 Groep 4a Dimf van Balen dvbalen@bshofstee.nl Groep 4b Eveline Bindels ebindels@bshofstee.nl Vicky van Beckhoven vvbeckhoven@bshofstee.nl

Nadere informatie

Informatie groep 5 (schooljaar 2011-2012)

Informatie groep 5 (schooljaar 2011-2012) Informatie groep 5 (schooljaar 2011-2012) Zelfstandig werken in groep 5: Op het bord worden de verschillende activiteiten in volgorde genoteerd. In wit zijn de instructiemomenten aangegeven. Met een rode

Nadere informatie

1 e rapport mee. Vanaf 14.30 uur start de voorjaarsvakantie Start 1 e schooldag na de vakantie

1 e rapport mee. Vanaf 14.30 uur start de voorjaarsvakantie Start 1 e schooldag na de vakantie NIEUWSBRIEF nummer 4, Januari-februari 2015 Kalender December Ma 2 & di 3 feb Activiteiten De kinderen uit groep 1 t/m 8 zijn vrij. De leerkrachten hebben twee studiedagen. De kinderen uit de Cobogroepen

Nadere informatie

Informatieboekje GROEP 3

Informatieboekje GROEP 3 Informatieboekje GROEP 3 Schooljaar 2015-2016 Informatie groep 3 De dag begint in groep 3 vaak met een inloopmoment. Vanaf 08.20 uur komen de kinderen in de klas en kiezen een activiteit van het planbord.

Nadere informatie

JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS

JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS Evaluatie van schooljaar 2009-2010 In dit verslag kijken we terug op het schooljaar 2009-2010. Ook in dit jaar hebben er veranderingen plaatsgevonden en zijn er verbeteringen

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren)

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) toelichting SMART: Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) SPECIFIEK Activiteiten (concreet formuleren) en tijdsplanning SPECIFIEK / TIJD Wie (wie voert uit, wie organiseert en wie controleert)

Nadere informatie

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep.

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. INFORMATIE OVER GROEP 3 Uw kind zit in groep 3, maar wat doet het toch de hele dag? Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. VEILIG LEREN LEZEN Dit is de methode die we in

Nadere informatie

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger,

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger, 01 / 05 Datum 9 09 15 Betreft: informatie groep 8 01 / 05 Batenstein 01 1 / 05 2403 PK Alphen aan den Rijn T +31 (0)172 431 232 E r.redegeld@skba.nl 01 / 05 www.basisschoolspectrum.nl Beste ouder/verzorger,

Nadere informatie

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8 Cbs De Akker informatie groep 7 / 8 2015-2016 INFORMATIE van groep 7/8 In dit boekje willen we u informatie geven over het werken in de combinatiegroep 7/8. Verschillende praktische zaken komen hierin

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

Informatieboekje Groep

Informatieboekje Groep Informatieboekje Groep 6 Basisschool de Peppel Wilhelminaplantsoen 1A 4271 AX Dussen Inhoudsopgave 1. Inleiding In dit informatieboekje vindt u alles wat u moet weten over groep 6 op basisschool de Peppel.

Nadere informatie

Inhoud. Groepen 1, 2. blz

Inhoud. Groepen 1, 2. blz 1 Inhoud - Voorwoord 2 - Groepsverdeling en leerkrachten 3 - Van peuter naar kleuter 4 - OND-kinderen 5 - Dagindeling 6 - Thema s en ontwikkelingsgebieden 7 - A-B-C groepen - Zelfstandigheid - Regels en

Nadere informatie

Informatie Groep

Informatie Groep Informatie Groep 3 2016-2017 1 Inhoud Algemene informatie... Inhoud vakgebieden... 2 Een nieuwe groep, een nieuw lokaal, andere kinderen, nieuwe juffen.. hieronder treft u de informatie voor het komende

Nadere informatie

Alle kinderen gaan in de kring zitten. Mocht het afscheid nemen problemen opleveren neem dan even contact op met de groepsleerkracht.

Alle kinderen gaan in de kring zitten. Mocht het afscheid nemen problemen opleveren neem dan even contact op met de groepsleerkracht. Een dag bij de kleuters op De Bangert (bijlage bij de schoolgids) De schooltijden voor de kleutergroepen zijn als volgt: s morgens 8.30 uur 11.45 uur s middags 13.00 uur 15.15 uur Woensdag 8.30 uur 12.00

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF. voor de kleutergroepen schooljaar

INFORMATIEBRIEF. voor de kleutergroepen schooljaar INFORMATIEBRIEF voor de kleutergroepen schooljaar 2014-2015 CBS de Burcht Spijk Deze informatiebrief is opgesteld voor het schooljaar 2014-2015. U kunt in deze brief lezen wat er dit schooljaar gaat gebeuren,

Nadere informatie

Een kijkje in groep 1-2

Een kijkje in groep 1-2 Het Talent Elk kind een ster Een kijkje in groep 1-2 Luciadonk 65 4707VK Roosendaal tel.: 0165-541894 fax: 0165-566212 e-mail: het.talent@kporoosendaal.nl Inhoud - Onze visie op het onderwijs in groep

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Huiswerkbeleid CBS De Wijngaard

Huiswerkbeleid CBS De Wijngaard Huiswerkbeleid CBS De Wijngaard Oktober 2013 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Huiswerkbeleid CBS De Wijngaard 3 2. Waarom geven wij op school 3 huiswerk? 3. In welke groepen krijgen de kinderen 3 huiswerk?

Nadere informatie

Informatie boekje groep 8

Informatie boekje groep 8 Informatie boekje groep 8 Groepsinformatie groep 8 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 8 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Welkom op de St. Willibrordschool!

Welkom op de St. Willibrordschool! Welkom op de St. Willibrordschool! Wij vinden het erg gezellig dat je bij ons op school komt. Als jij vier jaar bent mag je met ons meedoen! Adres Oranjelaan 96 2161 KH Lisse Telefoon 0252-414101 E-mail

Nadere informatie

Informatie boekje groep 6

Informatie boekje groep 6 Informatie boekje groep 6 Groepsinformatie groep 6 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 6 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Klassengids 2014-2015 groep V7.

Klassengids 2014-2015 groep V7. Klassengids 2014-2015 groep V7. Vooraf In deze klassengids willen wij ingaan op de speciale zaken voor groep V7. Algemene schoolzaken vindt u in de schoolgids. Daarnaast hebben we ook de schoolkalender.

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL DE WELLE DE MISSIE VAN DE SCHOOL De Welle wil een school zijn die staat voor: Kwaliteit Betrokkenheid Identiteit Veiligheid De Welle is een school waar ieder kind uniek mag zijn, waar het onderwijs samen

Nadere informatie

Info groep 8 20 september 2016

Info groep 8 20 september 2016 Info groep 8 20 september 2016 Algemeen Wat zijn we weer lekker gestart! De eerste drie weken zitten er op. We hebben veel activiteiten gedaan uit de Vreedzame school. Wat voor groep willen wij zijn, welke

Nadere informatie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie 201-2017 Actief burgerschap en sociale integratie Inhoudsopgave: Kwaliteitszorg actief burgerschap en sociale integratie Visie en planmatigheid Visie Doelen Invulling Verantwoording Resultaten Risico s

Nadere informatie