INLEIDING 4. 2.DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 Bestuur van de school De organisatie van de school

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INLEIDING 4. 2.DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 Bestuur van de school De organisatie van de school"

Transcriptie

1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 4 1. WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 5 Identiteit van de school Schoolgrootte Doelen Missie en Visie Het werk- en leefklimaat in de school Zelfstandig werken en leren 2.DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 Bestuur van de school De organisatie van de school 3.HET LESPROGRAMMA 10 Het aanbod in groep 1 en 2 en de doorgaande lijn naar groep 3 Groep 3 t/m 8 Huiswerk Computers en computergebruik Aanbod voor plusleerlingen Overige activiteiten 4.HET TEAM 19 Wie werken er in de school? Nascholing, begeleiding, taakbeleid Stappenplan bij ziektevervanging van leerkrachten Begeleiding en inzet van stagiaires 5.DE ZORG VOOR DE KINDEREN 21 De zorgstructuur Leerling-dossier Plaatsing en verwijzing van leerlingen met specifieke behoeften Remedial Teaching door externen onder schooltijd Schoolmaatschappelijk werk Jeugdgezondheidszorg 6.PASSEND ONDERWIJS 24 Wat is passend onderwijs? Voor welke leerlingen is er passend onderwijs? Wat is de zorgplicht? Schoolondersteuningsprofiel Bestaat het rugzakje nog Denkt u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft? Naar een speciale school? Samenwerkingsverband 28.16, Driegang De route bij verwijzing 7.OUDERS 28 Klassenouders De Ouderraad Medezeggenschap De vrijwillige ouderbijdrage De Vereniging voor Openbaar onderwijs. Schoolgids OBS De Springplank 1

2 Klachtenregeling Verzekeringen Sponsoring 8.COMMUNICATIE 32 Rapporten en oudergesprekken Gescheiden ouders Huisbezoek Informatieavond Nieuwsbrief en overige post Website, Blog en Facebook Kijkavonden Open ochtend Het prikbord Spreekuren Evaluatiegesprekken Informatie aan gescheiden ouders 9.DE ONTWIKKELING VAN ONZE SCHOOL 34 Kwaliteitszorg De resultaten van ons onderwijs Het vaststellen van de resultaten Sociaal-emotionele ontwikkeling Van basisschool naar voortgezet onderwijs Aantal verwijzingen naar de basisschool voor speciaal onderwijs Bestemming schoolverlaters van de afgelopen vijf jaar Inspectie Vertrouwensinspecteurs Vertrouwenspersoon op onze school 10.IN-EN UITSCHRIJVEN 38 Aanmelden van nieuwe leerlingen Kuikentjesochtend De Peuterestafette Tussentijds de school verlaten en tussentijds instromen Toelatingsregels Regels voor schorsing en verwijdering 11.SCHOOLJAAR Regels voor aanvang en einde schooltijd Schooltijden Bewegingsonderwijs tijden Pauze en fruitdag Groepsindeling Vakantierooster Studiedagen team 12.PRAKTISCHE TIPS 42 Afscheidsavond groep 8 Allergie Bewegingsonderwijs Bezoek aan dokter of tandarts Bibliotheek Buitenschoolse opvang Calamiteiten onder schooltijd Foto s Gevonden voorwerpen Schoolgids OBS De Springplank 2

3 Hoofdluis Klassendienst Kleding en schoeisel Leerlingenraad Lentefeest Medicatie Meester -en juffendag Mobiele telefoons Opvang tijdens studiedagen Pesten en plagen Sinterklaas Schoolkamp groep 7 Tussen de middag opvang Traktaties en tussendoortjes Verlof aanvragen Vervoer van en naar onze school Voedselbank Waardevolle spullen Wijzigingen Ziekmelden van uw kind 13. CONTACTGEGEVENS 50 Schoolgids OBS De Springplank 3

4 INLEIDING De schoolgids voor het jaar is een praktisch document, dat u tijdens het jaar regelmatig zult raadplegen. Wij beschrijven hierin wat wij belangrijk vinden voor het onderwijs op onze school en hoe wij (directie, leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel, leerlingen en ouders) daaraan dagelijks samen werken. Ook kunt u lezen welke stappen de school zet in haar eigen ontwikkeling. Verder vindt u in de gids praktische informatie over onze school. De schoolgids is bestemd voor de ouders van de huidige leerlingen, maar ook voor ouders die zich aan het oriënteren zijn op een school voor hun kind. Een belangrijk hulpmiddel bij de keuze die ouders moeten maken! De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Wist u dat u in de loop van de jaren uw kind in totaal zo'n 8000 uur toevertrouwt aan de zorg van de juffen en meesters van de basisschool? Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Een school kies je dan ook met zorg. Maakt u via deze gids voor het eerst kennis met onze school dan heten wij u van harte welkom en we hopen dat uw kind zich bij ons snel thuis zal voelen. Als u al voor onze school gekozen heeft, zijn we daar blij mee! Wij zijn er trots op dat u als ouders/verzorgers het vertrouwen in onze school stelt. Een enthousiast team met de juiste mix van ervaring en pionierschap werkt met elkaar aan het realiseren van kwalitatief goed onderwijs op een fijne school. Mocht u nog meer willen weten dan bent u van harte welkom voor een persoonlijk gesprek. Liefst onder schooltijd, zodat u een goed beeld krijgt van hoe er met kinderen gewerkt en omgegaan wordt. Wanneer u ons ontmoet dan zijn wij open, persoonlijk, luisterend, gericht op samenwerking en gericht op het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van elk kind. Het spreekt voor zich dat leerlingen, personeelsleden en ouders wel eens een fout kunnen en mogen maken. Bij ons is die dan bespreekbaar en de opbrengst daarvan leidt tot een ontwikkeling die verbetering realiseert. Naast deze schoolgids kunt u bij aanvang van het nieuwe schooljaar een jaarkalender onze website (www.despringplankobs.nl) vinden, met daarop de activiteiten voor het betreffende schooljaar. Het informatiebulletin, het Springplankje, verschijnt 1 tot 2 keer per maand en wordt naar u g d, of bij uitzondering aan uw kind meegegeven. Wij zien graag uw opmerkingen c.q. suggesties voor verbetering tegemoet. Dit kan d.m.v. de vragenlijst die u tegelijkertijd met deze gids ontvangt. Namens het team van OBS De Springplank, Karin Knaap Directeur Schoolgids OBS De Springplank 4

5 1. WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT Identiteit van de school Onze school is een openbare school waar iedereen van harte welkom is, ongeacht maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke achtergrond. Openbaar onderwijs gaat uit van verschillen tussen mensen. We doen daar iets mee, door samen met de kinderen, die verschillen aan de orde te stellen. Daardoor krijgen zij de kans zich een mening te vormen over opvattingen en gewoonten van anderen en over kinderen met een andere achtergrond dan zijzelf. Openbaar onderwijs is ontmoetingsonderwijs: kinderen leren er met, van en over elkaar. Als je weet wat anderen beweegt, kun je beter met elkaar samenleven. Dit vinden we erg belangrijk in de voorbereiding van de kinderen op hun latere deelname aan de samenleving, waarin zij zichzelf moeten kunnen redden. Met en tussen andere mensen. Op een openbare school heeft elk kind en iedere ouder recht van spreken. Iedereen doet er toe! Schoolgrootte Onze school telt in het schooljaar ongeveer 120 kinderen. Deze zijn verdeeld over 5 heterogene groepen en hebben ieder een eigen lokaal. In de schoolhal staan onze computers, waar door alle kinderen op wordt gewerkt. We beschikken over een groot en goed geoutilleerd kleutergymlokaal. Ook de kinderen van de inpandige peuterspeelzaal maken hier gebruik van. De groepen 3 t/m 8 krijgen bewegingsonderwijs in De Pukkel, een gymnastiekzaal dichtbij school. Missie en Visie Ons belangrijkste uitgangspunt is, simpel gezegd, dat kinderen veel leren en bovendien met plezier naar school gaan. Wij willen de ontwikkeling van de zelfstandige leerattitude van ieder kind op een zo hoog mogelijk niveau brengen. Wij vinden het heel belangrijk om de kinderen de basisvaardigheden lezen, taal en rekenen heel goed aan te leren. Dat is de sterke fundering voor de rest van de schoolcarrière. Landelijk gezien scoren we op deze onderdelen boven het gemiddelde. Wij willen bij alle kinderen eruit te halen wat erin zit. Wij werken allereerst aan een goede sfeer in de groepen en willen ieder kind tegemoet komen in zijn persoonlijke ontwikkeling. Op onze school gelden de waarden en normen binnen onze samenleving als uitgangspunten. We zorgen met elkaar en voor elkaar voor goed onderwijs, een fijne sfeer op school en een veilige plek en alle kansen. Samen doen we het en staan we sterk. Onze slogan is niet voor niets: OBS De Springplank voor een sterke basis en meer Een veilig werk- en leefklimaat in de school We hechten heel veel waarde aan een gezellige en uitnodigende sfeer op onze school. Dit geldt natuurlijk voor de kinderen, maar ook voor de ouders, de leerkrachten en iedereen die met onze school te maken heeft. Als je lekker in je vel zit en je veilig voelt, laat je het beste zien wat je kunt. Wij stimuleren dat en handelen hierin proactief door kinderen samen verantwoordelijk te laten zijn, elkaar durven aanspreken en samen conflicten te laten oplossen. Maar ook door de groten af en toe verantwoordelijk te laten zijn voor de kleintjes (bijv. samen lopen naar De Linde, helpen bij een spel en voorlezen). Ook zwaaien de groepen elkaar uit als ze naar kamp of schoolreis gaan. Verder hebben we elk jaar in de bovenbouw zgn. GIPS lessen, waarin de kinderen leren hoe het is om met een handicap te leven. Wij kijken liever naar talenten en kwaliteiten van kinderen i.p.v. wat ze (nog) niet kunnen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen naast de basisvaardigheden ook leren hoe je later in de maatschappij ook een leuke buurman, collega enz. kunt zijn! Wij hebben u als ouders en verzorgers hierin hard nodig en betrekken u dan ook als dat nodig is. Pesten past in deze sfeer natuurlijk niet en we voeren daarin dan ook een afgesproken beleid. Een exemplaar van ons anti-pestbeleid staat op de website. Schoolgids OBS De Springplank 5

6 Doelen Onze school staat voor kwalitatief goed onderwijs. We kiezen ervoor om met moderne programma s en methoden te werken, die het beste passen bij onze leerlingen, om op die manier de kerndoelen te behalen. We zoeken naar een goede balans van aandacht voor de diverse ontwikkelingsgebieden van de kinderen. Onze school gaat uit van het leerstofjaarklassensysteem, waarbij er mogelijkheden zijn tot differentiatie. We houden rekening met de verschillende behoeften en mogelijkheden van onze leerlingen en passen ons onderwijs hierop aan. Binnen en buiten klassenverband wordt er extra zorg besteed aan die leerlingen die dat nodig hebben. Die extra hulp wordt gepland en verantwoord via groeps- en handelingsplannen. Wettelijke doelen Wij hanteren de beleidsdoelen van de overheid als uitgangspunt bij de bepaling van de schooldoelen. Die beleidsdoelen van de overheid laten zich, wat de onderwijskundige aspecten betreft, in algemene termen omschrijven als: - een brede vorming - het bevorderen van een ononderbroken ontwikkelingsgang - maatwerk voor iedere leerling - een goede ondersteuning van leerlingen - het voorbereiden van leerlingen op een verantwoorde rol in de multiculturele samenleving - het bestrijden van achterstanden Kerndoelen Voor de verschillende vakgebieden zijn kerndoelen beschreven. Kerndoelen zijn beschrijvingen van wat de leerlingen in elk geval leren op de basisschool. De kerndoelen beschrijven het onderwijsaanbod op de basisschool in grote lijnen. De wijze waarop scholen van de kerndoelen onderwijs maken is niet voorgeschreven. Tussendoelen In de gehanteerde methodes worden de tussendoelen vermeld. Het is onmogelijk om alle tussendoelen te omschrijven; hiervoor zijn de tussendoelen te omvangrijk. De methodes kunnen altijd op de school worden ingezien, in elk geval op onze informatieavonden. Algemene einddoelen Op onze school wordt gewerkt vanuit een bepaalde visie op onderwijs. Naast het werken vanuit deze visie, richten we ons op tussen- en einddoelen. Een leerkracht werkt op één dag met tal van doelstellingen voor de verschillende vakgebieden en leerlingen. Het is dan ook onmogelijk om alle doelstellingen te vermelden. Wel kunnen we ons eindstreefdoel als volgt omschrijven: Op De Springplank zijn twee kenmerken van belang voor het vaststellen van het streefniveau voor de school: we hebben hoge verwachtingen van de leerlingen de toetsen geven aan dat het niveau van onze leerlingen (ruim) boven gemiddeld ligt. We starten met alle kinderen op leerlijn 1,0 (dit betekent dat de methode de leidraad is). Dat doen we tot het moment dat we een leerlijnprognose vaststellen. Op onze school is dat eind groep 5. Leerlijnprognose en uitstroomverwachting: Eind groep 5 wordt de definitieve prognose vastgesteld en gedeeld met de ouders. Vanaf dat moment zal het leerstofaanbod voor elk kind dat afwijkt van de 1,0 moeten worden aangepast. We maken daarvoor aparte programma s (vanuit de methodes), hoewel steeds meer methodes al stof aanbieden op 3 niveaus. Schoolgids OBS De Springplank 6

7 Wij geven op onze school onderwijs op drie niveaus: - Basisaanbod (1,0) de meeste kinderen - Plusaanbod (1+) een groepje kinderen - Zorgaanbod (0,75) een groepje kinderen Uitstroomprofiel: De leerlijn volgens ons schoolprofiel (in dit geval dus 1,0) biedt natuurlijk verwachtingen m.b.t. het uitstroomprofiel. OBS De Springplank geeft daarmee aan dat het elk kind uit wil laten stromen naar tenminste VMBO-T. Zelfstandig werken en leren Zelfstandig Leren zien wij als een proces waarbij de ontwikkeling van de zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid van kinderen centraal staat. Wij gaan er van uit dat elk kind in de basis een wil heeft om te leren. Die willen wij door onze manier van onderwijs geven in stand houden en waar mogelijk c.q. nodig vergroten. Onder een zelfstandige leerattitude verstaan wij de houding/vaardigheden van het kind op het gebied van: - een reële, eerlijke, kritische reflectie op eigen werk en gedrag - het samenwerken met en helpen van anderen - de verantwoordelijkheid voor eigen werk en gedrag - het hebben van een taakgerichte werkhouding (een mate van concentratie) - het plannen van hun werk Wij zijn ervan overtuigd dat de kansen om succesvol te kunnen functioneren in het vervolgonderwijs en de maatschappij voor het kind aanzienlijk groter zijn, wanneer deze beschikt over maximaal ontwikkelde vaardigheden van een zelfstandige leerhouding. Uiteraard houden we altijd rekening met de capaciteiten van een kind. Onder Zelfstandig Werken verstaan wij een werkvorm waarbij het kind zelf ruimte wordt geboden om te kiezen voor werkwijze en planning van het werk, binnen de door de leerkracht gestelde kaders. Voorwaarden Om dat proces zo goed mogelijk vorm te geven, vinden we dat wij een doelgerichte houding en een gestructureerde didactische en pedagogische aanpak rondom klassenmanagement moeten hebben. Daarnaast moeten we de kinderen sociaalemotionele optimaal begeleiden. De essentiële rol van de leerkracht Het ontwikkelen van een zelfstandige leerhouding bij het kind heeft tot gevolg, dat de leidende rol van de leerkracht -waar mogelijk- ( en volgens afgesproken strategieën) over moet gaan in een begeleidende rol. Concreet en gericht op bovengenoemde houding/vaardigheden betekent dit voor de leerkracht dat hij/zij: Een heldere structuur in organisatie/ regels/ klassenmanagement biedt Werk op niveau aanbiedt, met de nodige uitdaging om een stapje hoger te willen klimmen; daarbij zo veel als mogelijk gebruik maakt van uitdagende materialen De motivatie vergroot door afwisseling in werk- en verwerkingsvormen. Rekening houdt met de verschillende leerstrategieën van de kinderen in de klas en daartoe maatregelen neemt (klasseninrichting, heldere afspraken, hulpmiddelen als werkmansoren en/of bijzondere werkplekken). Schoolgids OBS De Springplank 7

8 2. DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS Bestuur van de school De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden (O2A5), bestuurt het openbaar basisonderwijs in de gemeenten Giessenlanden, Graafstroom, Leerdam, Liesveld, Lingewaal, Nieuw-Lekkerland, Vianen en Zederik en een algemeen bijzondere school in Leerdam. Deze stichting wil de afzonderlijke krachten van de scholen bundelen om zo een extra bijdrage te leveren aan het onderwijs op de scholen. Samen staan de scholen sterk voor openbaar en algemeen bijzonder basisonderwijs, dat voor ieder kind toegankelijk is. Door diversiteit en kwaliteit wordt er naar gestreefd de kinderen voor te bereiden op een maatschappij waarin zij te maken hebben met veelzijdige meningen, waarden en gebruiken. De dagelijkse leiding is in handen van directeur-bestuurder, dhr. Bert van der Lee. Hij geeft samen met twee regiodirecteuren leiding aan de scholen. Bovendien geeft hij leiding aan het stafbureau. De gemeenten behouden op afstand een toezichthoudende rol. Er zijn wettelijke bepalingen in zake oprichting, fusie en opheffing van scholen. Ook controleert de gemeente de jaarrekening. Stichting O2A5 Dam BL Arkel telefoon: De organisatie van de school We werken op onze school met heterogene groepen, waarin 2 jaarklassen gecombineerd worden. Dit heeft te maken met de aantallen kinderen in de diverse groepen. Door onze manier van zelfstandig werken door de hele school is dat heel goed werkbaar. De leerkrachten zijn hieraan gewend. De gebruikte methodes voor rekenen en taal zijn speciaal geschreven voor het werken in combinatiegroepen. Wanneer beide groepen bijv. rekenen hebben, krijgt de ene groep een les met instructie, terwijl de andere groep zelfstandig werkt. We willen de groepen zo dicht mogelijk in leeftijd bij elkaar houden om een eenheid van de groep te bevorderen. Want naast vakken op hun eigen niveau, zijn er in een combigroep heel veel zaken die we met de hele groep doen, zoals gym, handvaardigheid, muziek, tekenen enz. Uit onderzoek, maar zeker uit onze eigen ervaring is gebleken, dat leerlingen er geen nadeel van ondervinden en evenveel leren. Heterogene groepen waarin kinderen van verschillende leeftijden werken, geven veel mogelijkheden. (Dit in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt). Kinderen zijn achtereenvolgens de jongste of de oudste van een groep. Zo leren zij hun eigen mogelijkheden kennen en kunnen verschillende bijdragen leveren aan de groep Oudere kinderen kinnen hulp verlenen. Van meer weten en kunnen en levenservaring wordt gebruik gemaakt Kinderen worden minder afhankelijk van de leerkracht en kunnen zelfstandiger werken. Er is meer zelf organiserend vermogen in de groep Bovendien is het voor de kinderen makkelijker om met een niveau hoger of lager, op een bepaald gebied, mee te werken De groepen 1 en 2 zitten bij ons altijd samen, omdat we dit voor het pedagogisch klimaat het beste vinden. Al bij de start op de basisschool zijn grote verschillen in de ontwikkeling merkbaar. Wanneer de kinderen een jaar of 7 zijn, zijn de grootste verschillen vaak bijgetrokken. Schoolgids OBS De Springplank 8

9 Door de kinderen op deze leeftijd bij elkaar te plaatsen, leren ze hoe ze elkaar kunnen helpen en hoe ze samen moeten werken. De kleuter krijgt zo de mogelijkheid om zich volledig te ontplooien en wordt niet geremd door de jaargroep waar hij/zij in zit. Kleuters komen de school binnen met een groot verschil in ontwikkeling. De groepsleerkrachten proberen in hun onderwijs aansluiting te vinden bij de ontwikkeling van de kleuter. Er zijn thematische activiteiten in een stimulerende omgeving. Spelenderwijs wordt zo de basis gelegd voor de vaardigheden die de kinderen in hun latere schoolloopbaan nodig hebben om goed te kunnen functioneren. Kinderen kunnen soms korter of langer dan twee jaar in een kleutergroep zitten. Dat is afhankelijk van hun geboortedatum, maar meer nog van hun aard, aanleg en ontwikkeling. Zie hiervoor ons beleid op de zgn. Najaarskinderen op onze website. De grootte van de kleutergroep(en) is afhankelijk van de instroom gedurende het schooljaar van nieuwe 4-jarigen. De grootte van de overige groepen is van een aantal zaken afhankelijk: hoeveel kinderen van een bepaalde leeftijd zijn er? hoeveel kinderen met leer- of andere problemen zijn er in de groepen? Op hoeveel leerkrachturen hebben we recht met ons leerlingaantal? hoeveel leerkrachten zijn beschikbaar? Ieder schooljaar wordt bekeken hoe we de beste indeling kunnen maken. Het heeft onze prioriteit om de groepen, vooral in de onderbouw, niet te groot te maken. De basisschool is een school voor kinderen van 4 t/m ongeveer 12 jaar. In de wet op het Primair Onderwijs staat aan welke eisen de school moet voldoen en de Inspectie voor het Basisonderwijs controleert dat. Per schoolvak is aangegeven d.m.v. de Kerndoelen, wat kinderen moeten leren. Schoolgids OBS De Springplank 9

10 3. HET LESPROGRAMMA Het aanbod in groep 1 en 2 en doorgaande lijn naar groep 3 In de kleutergroep ligt de nadruk op het spelen en spelenderwijs leren. Ieder kind leert op een natuurlijke en creatieve manier zichzelf en de wereld te ontdekken. De aangeboden ontwikkelingsmaterialen nodigen uit tot spel en het opdoen van ervaringen. We werken bij de kleuters met de methode Schatkist. Elke vier weken komt hier een ander thema aan bod waarbij rekening gehouden wordt met de belevingswereld van elk kind. De thema s hebben vaak te maken met zaken, waarmee de kinderen regelmatig in aanraking komen bijv. seizoenen en feestdagen. Alle activiteiten (verhalen, spelletjes, werkjes, liedjes, kringgesprekken) worden aangepast aan ieder thema. Spelenderwijs komen de belangrijkste ontwikkelingsgebieden voor kleuters met de bijbehorende tussendoelen aan bod. De leerkracht mailt u voorafgaand aan een thema, zodat u weet waar uw kind op school over bezig is. Ook gaan we regelmatig op pad rondom een thema. Zo gaan we bij het thema Herfst een wandeling buiten maken om te zien welke bomen er staan en hoe de bladeren vallen. Er komen ook mensen op school om ons dingen te laten zien, zoals de ambulance met personeel bij het thema Ziek zijn. In de groepen 1 en 2 wordt al geoefend met het zelfstandig werken. Ook leren de kinderen hun activiteiten te kiezen met behulp van een planbord. De kinderen bepalen voor een gedeelte zelf waar ze mee spelen, met wie en hoe lang. Daarbij leren ze een aantal regels, waaraan ze zich moeten houden. De kinderen krijgen vaak eerst een opdracht en mogen daarna zelf een activiteit kiezen. Bij een opdracht wordt natuurlijk gelet op het niveau van het kind De activiteiten worden zo op elkaar afgestemd dat er voldoende afwisseling plaatsvindt tussen stilzitten en bewegen, luisteren en spreken, ontspanning en inspanning, individueel en groepsgericht. In de dagelijkse praktijk van de klas is geen strikt onderscheid tussen de ontwikkelingsgebieden merkbaar. Wie speelt in de huishoek is ook bezig met taalontwikkeling, wie speelt met materiaal leert ook getallen of kleuren en wie op een vel golven van de zee tekent is bezig met voorbereidend schrijven. Algemeen In groep 1 en 2 kunnen ouders nog even meelopen in de klas. We willen u wel vragen of u dan niet op de tafels en stoelen van de kinderen wilt gaan zitten en of u het afscheid kort kunt houden. Zo blijft het voor de kinderen rustig en overzichtelijk. Uiteraard kunt u altijd iets doorgeven aan de leerkracht, maar voor gesprekken maken we graag een afspraak. Als de kleuters binnenkomen, gaan ze zitten in een kring op hun eigen stoeltje. De stoeltjes zijn herkenbaar aan de sticker en de eigen naam. Elke dag zitten er twee andere kinderen naast de leerkracht, die op die dag de hulpjes van de juf zijn. De kring is een belangrijk organisatiemodel. Hieruit vertrekken de kinderen naar hun opdrachten en komen er daarna in terug. In de kring vinden allerlei activiteiten en spelletjes plaats. Schoolgids OBS De Springplank 10

11 Taal en voorbereidend lezen Voordat kinderen naar school gaan, ontwikkelen ze al een taalbewustzijn. Zo weten ze dat je van losse woorden zinnen kunt maken en dat je zinnen kunt opdelen in losse woorden. Ook leren ze al dat woorden een betekenis hebben. In de kleutertijd, vooral tegen het einde van groep 2, ontdekken kinderen ook dat gesproken woorden uit losse klanken bestaan ( b is eerste letter van bal en ook van boek ). Dit heet fonemisch bewustzijn. Een foneem is een letter of lettercombinatie. Een goed ontwikkeld fonemisch bewustzijn is een belangrijke voorwaarde voor het leren lezen in groep 3. Vooral tegen het einde van groep 2 wordt daarom vaak geoefend met het in stukjes hakken van woorden ( pen bestaat uit p-e-n). Ook wordt het taalbewustzijn gestimuleerd door kleuters op een speelse manier ervaring op te laten doen met boeken en verhalen (voorlezen, laten navertellen), kennis te laten maken met geschreven taal en letters en door (eind groep 2) letterkennis op te bouwen. Rekenen In de kleutergroep maken de kinderen kennis met de verschillende aspecten van rekenen en wiskunde. Ze leren omgaan met ruimte, lengte, tijd en hoeveelheden,d.m.v. kringactiviteiten, werkjes en spel. Wij gebruiken Schatkist en Rekenrijk als basis voor onze rekenactiviteiten. Voorbereidend schrijven Voor kleuters uit groep 2 die eraan toe zijn, is er een lees- en schrijfhoek gemaakt. Hier kunnen zij spelen met letters en klanken en oefenen met cijfers en schrijfpatronen. Bij het schrijven wordt de methode Pennenstreken gebruikt. Deze methode wordt voortgezet in de volgende groepen. Bewegingsonderwijs Met goed weer spelen de kleuters op het schoolplein met allerlei materiaal. Er kunnen ook spellessen buiten gegeven worden. Kinderen zijn zo spelenderwijs bezig met het leren omgaan met anderen (delen met andere kinderen), afspraken maken (op je beurt wachten) en zelf (kleine) problemen op te lossen (wanneer de leerkracht er niet steeds naast staat). Bij slecht weer gymmen we in de kleuterspeelzaal. Daarbij geven we spellessen of gebruiken we groot materiaal (zoals de klimtoren, glijbaan, kast, ladder) en klein materiaal zoals blokjes, touwtjes, ballen en hoepels. Kleuters gymmen in een hemd en onderbroek (of in gymkleding) en op gymschoentjes (liefst zonder veters of elastiek i.p.v. de veters). Wilt u regelmatig de maat van de gymschoenen controleren, want de kinderen groeien hard! De schoentjes en eventueel gymkleding worden op school bewaard. Het geeft de kinderen een stuk zelfvertrouwen wanneer zij zich zelf kunnen aan- en uitkleden, daarom vragen we uw kind handige kleding naar school aan te laten trekken. Muzieklessen Kinderen leren bewegen en improviseren op muziek. Ze oefenen liedjes met bewegingen of maken gebruik van muziekinstrumenten. Er wordt geoefend met maat en ritme (klappen, stampen) en toonhoogte. Verkeerslessen Ook bij de kleuters wordt er aandacht besteed aan verkeerslessen. Er komen o.a. onderwerpen aan de orde die gericht zijn op veilig de weg oversteken en waar kinderen op moeten letten bij het spelen op straat. Ook oefenen we e.e.a. in de praktijk. Ochtendpauze Rond uur gaan we in de kring zitten voor wat drinken (geen priklimonade) en een gezond tussendoortje. Op vrijdag is het fruitdag bij ons op school en nemen de kinderen een stukje fruit of groente mee Schoolgids OBS De Springplank 11

12 De ik -tafel In de klas staat elk jaar de zogenaamde ik-tafel. Per keer mag een kleuter de tafel inrichten met spulletjes, foto s, speelgoed en andere dingen van thuis. Op deze manier worden ze ook aangemoedigd (interactief) te vertellen over hun bezittingen. U krijgt vooraf bericht wanneer uw kind aan de beurt is. Burgerschapskunde en sociale competenties Goede sociale vaardigheden spelen een belangrijke rol in het leven. Kinderen bereiken een hoge graad van welbevinden als ze zich bewust zijn van hun gevoelens en ze zich in een situatie bevinden waarin ze deze kunnen en mogen uiten. Daarom zijn we (preventief) bezig met vaardigheden zoals kennismaken, luisteren, communiceren, zelfvertrouwen, gevoelens uiten, assertiviteit en weerbaarheid, conflicten oplossen, risico's inschatten en doelen stellen. We observeren en spelen in op dat wat de kinderen voelen en helpen ze mee te verwoorden. We gebruiken als basis de methodes Leefstijl en Kinderen en hun Morele talenten. Kleuterbibliotheek In groep 1 en 2 kunnen de kinderen vanuit de kleuterbibliotheek (in het Leeslokaal) boeken lenen. Iedere woensdag mogen de kinderen hun boek ruilen. Het boek mag voor 2 weken mee naar huis genomen worden. Voor in het boekje staat de uiterste inleverdatum. Bij later inleveren of kwijt raken van het boek wordt een boete in rekening gebracht. Een van de ouders coördineert dit. Het geld van de boetes leggen we bij de aanschaf van nieuwe boeken. Groep 3 tot en met 8 Lees- en taalonderwijs Het lees- en taalonderwijs is een heel belangrijk onderdeel binnen ons onderwijsaanbod. Taalontwikkeling staat aan het begin van alle verstandelijke ontwikkeling en bepaalt voor een belangrijk deel het schoolsucces van leerlingen. In vakken als rekenen, aardrijkskunde en geschiedenis speelt taal ook een grote rol. Spreekbeurten, gesprekken voeren, informatie geven en krijgen, contacten leggen: allemaal taal. Wanneer een kind zich niet goed ontwikkelt merk je dit vaak als eerste aan de taal. Taal is een instrument dat kinderen dagelijks nodig hebben om te communiceren, de wereld te ordenen en te verkennen. De kinderen beginnen in groep 3 lezen met het aanvankelijk lezen. We werken met de methode Veilig leren lezen. Deze methode biedt veel mogelijkheden tot differentiatie. In groep 4 t/m 8 wordt gewerkt met de methode Taalverhaal. We gebruiken in deze groepen ook Nieuwsbegrip XL, een methode voor begrijpend lezen met aansprekende teksten en opdrachten aan de hand van de actualiteit. Het technisch lezen (het verklanken van woorden) loopt vanaf groep 3 t/m 8 in een doorgaande lijn. De kinderen van groep 4 t/m 8 lezen structureel een aantal malen per week en dat geeft goede resultaten. In alle klassen wordt aandacht besteed aan het expressief, technisch, het begrijpend- en studerend lezen. Er is elke dag gelegenheid tot individueel lezen van boeken uit de klassenbibliotheek. Binnen het taalonderwijs wordt ook veel aandacht besteed aan spelling van woorden, de vervoegingen van de werkwoorden en het uitbreiden van de woordenschat. Vanaf groep 5 komt daar het ontleden bij. Verder leren de kinderen de taal o.a. te gebruiken bij het maken van eigen werkstukken, het houden van spreekbeurten, vertellen in de kring, mondeling en of schriftelijk verslag doen van gebeurtenissen. Schoolgids OBS De Springplank 12

13 We behalen zeer goede resultaten op het gebied van taal en lezen. In schooljaar hebben we een leegstaand lokaal veranderd in een Leeslokaal, waarvan elke klas elke dag gebruik maakt. In dit lokaal staan heel veel lees- en informatieve boeken, een tentoonstelling rondom een schrijver, banken en zitzakken om lekker te lezen enz. Ook wordt hier voorgelezen aan alle groepen en boekpresentaties gegeven. Lezen kun je op elke school leren, maar leesplezier leer je hier! Onze succesfactoren vinden wij: De zwakke leerlingen trekken zich op aan ons gemiddelde Elke dag oefenen (en effectieve feedback) is de tijdsinvestering waard We leggen de lat hoog, hebben hoge verwachtingen en stellen hoge eisen Leerlingen leggen daardoor de lat ook hoger Er zijn veel mogelijkheden in groep 1/2 voor geletterde kleuters We besteden veel tijd aan taal/lezen We benutten onze tijd optimaal We leggen de nadruk op leesplezier! Schrijven De kinderen leren schrijven volgens de methode Pennenstreken. Deze methode wordt vanaf groep 2 gebruikt en sluit naadloos aan bij de leesmethode. Vanaf eind groep 3 schrijven de kinderen met een vulpen. In groep 3 en groep 6 krijgen de kinderen een vulpen van school. Als de vulpen kapot gaat, moeten de ouders voor een nieuwe zorgen. Voor kinderen die moeite hebben met schrijven met een vulpen, zoeken we passende oplossingen. Rekenen / wiskunde We werken met de realistische en interactieve rekenmethode Rekenrijk Dit is een rekenmethode, waarmee kinderen op basis van begrip leren rekenen. Met deze methode kunnen rekensterke- én rekenzwakke leerlingen goed uit de voeten. Hij biedt voor elke leerling uitdaging en past bij onze ambitie om de lat hoog te leggen. Elke dag maken we bij de instructie gebruik van het digibord. Wereldoriëntatie Wereldoriëntatie komt niet alleen tot uiting in de aparte zaakvakken als aardrijkskunde, geschiedenis en biologie, maar is verweven in de dagelijkse lesstof. Het komt bijvoorbeeld aan de orde bij klassengesprekken, schooltelevisie, het bespreken van het nieuws en het maken van werkstukken. De kinderen kunnen daarvoor informatie opzoeken in boeken uit de klassenbibliotheek of op internet. Ook de verschillende godsdienststromingen zijn in de methodes geïntegreerd en komen zo aan bod. Schoolgids OBS De Springplank 13

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne SCHOOLGIDS 2014 2015 Beste ouders / verzorgers, Voor het eerst naar school of overstappen van de ene naar de andere school: Een grote stap voor

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN

SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN Naam school: obs t Eenspan Adres school: Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-65 98 40 E-mail: administratie@obs-eenspan.nl Website: www.obs-eenspan.nl 1853 1893 Kerkpad

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.1 Schoolbeschrijving 2 1.2 Naam en logo 7 1.3 Bestuursvorm en organisatiestructuur 8 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 9 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 9 2.2 Wat

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

Onderwijs Noord Oost Twente

Onderwijs Noord Oost Twente Stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente SCHOOLGIDS 2011-2012 1 1. Inhoudsopgave 2 2. Een woord vooraf 3 3. Van de algemeen directeur 3 4. Kennismaking met de Esch 4 4.1 Algemene schooldoelstelling

Nadere informatie

CBS Oud Zandbergen Informatiegids

CBS Oud Zandbergen Informatiegids Je hoeft enkel de code te scannen en je wordt doorverwezen naar de website. BASISSCHOOL OUD ZANDBERGEN... ALS BASIS VOOR UW KIND.... 4 Pagina 1 COLOFON.... 5 DIRECTIE.... 5 BESTUUR... 6 OUD ZANDBERGEN

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

Schoolgids Het Timpaan 2014-2015

Schoolgids Het Timpaan 2014-2015 Schoolgids Het Timpaan 2014-2015 Hoofdvestiging: Kon. Wilhelminastraat 10 7031 AC Wehl 0314-681330 Dislocatie Raadhuisplein 1 7031 AW Wehl 0314-681330 Nevenvestiging: Nieuw Wehlseweg 23 7031 HV Nieuw-Wehl

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015 SCHOOLGIDS Schooljaar 2014 2015 I S L A M I T I S C H E B R E D E S C H O O L A L W A F A Buskenblaserstraat 65 BOS EN LOMMER 1055 AG AMSTERDAM TELEFOON 020 486 16 38 / 020 411 79 05 E-mail : info@alwafa.nl

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Katholieke basisschool voor montessori en dalton i.o. onderwijs. Schoolgids

Katholieke basisschool voor montessori en dalton i.o. onderwijs. Schoolgids a Katholieke basisschool voor montessori en dalton i.o. onderwijs Schoolgids nhoudsopgave Voorwoord De Kleine Prins Eén school, twee onderwijsconcepten De organisatie De resultaten De inhoud van het onderwijs

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Binn-Donatushof-C-100913.indd 1 13-09-2010 09:39:28

Inhoudsopgave. Binn-Donatushof-C-100913.indd 1 13-09-2010 09:39:28 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.1 Naam, adres, telefoon, e-mail, website 3 1.2 Naam en logo 3 1.3 Schoolbeschrijving: onze visie 4 1.4 Schoolbeschrijving: de cijfers 8 1.5 Bestuursvorm en

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. NTC Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs 2014/2015. Directeur/leerkracht: Emilie van Deursen

SCHOOLGIDS. NTC Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs 2014/2015. Directeur/leerkracht: Emilie van Deursen SCHOOLGIDS NTC Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs 2014/2015 Directeur/leerkracht: Emilie van Deursen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. INLEIDING... 4 Waarom een schoolgids?... 4 Wat staat er in deze

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie