Jaarverslag 2006 Algemeen Klinisch Laboratorium IJsselland Ziekenhuis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2006 Algemeen Klinisch Laboratorium IJsselland Ziekenhuis"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2006 Algemeen Klinisch Laboratorium IJsselland Ziekenhuis Certificaat nr 42 1

2 Inhoudsopgave 1. Voorwoord Inleiding Review en samenvatting beleidsjaar Impressies van het personeel Rapportage activiteiten jaarplan Onderzoek en ontwikkeling KAM-zorg Personeel en organisatie...25!" # $ % &' () 9. Productie...29 (*+,- #. / 10. Financin Jaarverslag 2006 Nucleaire Diagnostiek Bijlagen

3 1. Voorwoord Met genoegen bied ik u namens de staf en het personeel van het Algemeen Klinisch Laboratorium van het IJsselland Ziekenhuis het jaarverslag 2006 aan. In 2005 bleek het noodzakelijk om de toen in gebruik zijnde apparatuur te vervangen. Ingegeven door het moment dat op grote schaal de apparatuur vervangen moest worden, is ook het besluit genomen om de bedrijfsvoering te moderniseren van een laboratorium dat enkel gericht was op het garanderen van kwalitatief hoogstaande laboratoriumuitslagen, naar een organisatie waarbij bovendien op een transparante en bedrijfseconomisch verantwoorde wijze de functies van service- en kenniscentrum uitgevoerd worden. De verwachtingen en eisen van de interne en externe klanten en aanvragers en de veranderingen in het gezondheidszorgstelsel hebben er toe geleid dat de noodzakelijke extreme make-over van het AKL in een hoog tempo doorgevoerd moest worden. Staf en personeel van het AKL zijn de Raad van Bestuur en de afdelingen P&O, Inkoop en Control en Planning bijzonder erkentelijk voor de verleende medewerking. Het jaarverslag 2006 draag ik op aan het voltallig personeel van het Algemeen Klinisch Laboratorium van het IJsselland Ziekenhuis dat het vertrouwen in het beleid heeft getoond als collectief, maar ook individueel. Van hen is de uiterste inzet gevraagd en de gestelde doelen zouden niet gerealiseerd zijn zonder hun input. "There is nothing either good or bad, but thinking makes it so." Oktober 2007 Dr. F.P.L. van der Dijs 2

4 3

5 2. Inleiding Het IJsselland Ziekenhuis is primair een basisziekenhuis dat zich ten doel stelt om met een breed pakket van reguliere zorg te voldoen aan de vraag naar curatieve basiszorg in het verzorgingsgebied. Het IJsselland Ziekenhuis wil bekend staan als een hoogwaardig ziekenhuis waar de patiënt goede zorg krijgt en snel, veilig en vriendelijk wordt geholpen in een prettige omgeving. Kortom de patiënt staat centraal. In haar beleid Visie op Zorg kiest het IJsselland ziekenhuis voor zorg op drie niveaus namelijk een basiszorg (alle hoogwaardige reguliere zorg), een focuszorg (een bovenregionale functie voor drie patiëntengroepen, te weten de jonge, de sportieve en de inwendige mens) en een portaalzorg (volwaardige zorg die geheel of gedeeltelijk elders wordt gerealiseerd). Het Algemeen Klinisch Laboratorium (AKL) ressorteert als medisch ondersteunende dienst onder de Raad van Bestuur. Met kwaliteit hoog in het vaandel dragen 90 teamleden (ca. 75 Fte) zorg voor de klantvriendelijke, resultaatgerichte en dynamische organisatie van het AKL van het IJsselland Ziekenhuis. Het AKL bestaat uit het Klinisch Chemische en Hematologische Laboratorium, het Medisch Microbiologisch Laboratorium en de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Tot de verantwoordelijkheid van het AKL behoort ook de analyse en kwaliteitscontrole van farmaceutische bereidingen van de apotheek van het ziekenhuis. Het Klinisch Chemisch en Hematologische laboratorium van AKL is sinds maart 2000 geaccrediteerd en geniet landelijke bekendheid onder meer vanwege het uitgebreide endocrinologische analysepakket en als één van de vijf laboratoria in Nederland die analyses uitvoert ten behoeve van de neonatale screening op erfelijke metabole ziekten. Het jaar 2006 was een belangrijk overgangsjaar, overgang naar een nieuw laboratorium, een jaar met veel veranderingen. Enerzijds ingegeven door het moment dat op grote schaal de apparatuur vervangen moest worden, anderzijds door de aanpassing van het beleid op centraal niveau, bijvoorbeeld de uitbreiding van de neonatale screening (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en de veranderingen in de gezondheidszorg, zijn bij het AKL in 2006 heel veel wijzigingen doorgevoerd. Veel aandacht is geschonken aan het opnieuw inrichten en het optimaliseren van het primaire proces, waarbij op een transparante en bedrijfseconomisch verantwoorde wijze de functies van service- en kenniscentrum uitgevoerd worden. Deze veranderingen hebben een enorme impact gehad op de wijze waarop de medewerkers van het laboratorium invulling moeten geven aan hun functie. Het zal dan ook niemand verwonderen dat veel tijd en moeite besteed is aan de na- en bijscholing, motivatie en persoonlijke ondersteuning van het meest kostbare van de organisatie, namelijk het humaan kapitaal. In het gehele proces is rekening gehouden met de klanten van het laboratorium. Op hen zijn de activiteiten en de diensten afgestemd. Tot deze klanten worden niet alleen de patiënten gerekend, maar ook de aanvragers (in het bijzonder de huisartsen), de externe laboratoria en instellingen (zoals de BAVO, Nesselande, verloskundigen) en last but not least de eigen kliniek. 4

6 3. Review en samenvatting beleidsjaar 2006 Eind 2005 is door staf en personeel gezamenlijk het beleid voor 2006 geformuleerd vanuit de gedachte dat het AKL een laboratoriumorganisatie moet worden die aan alle kenmerken van goed ondernemerschap voldoet, waarbij efficiëntie, effectiviteit, klantvriendelijkheid en kwaliteit hoog in het vaandel staan. Een tweede thema dat in het beleid 2006 is opgenomen, is dat het AKL de functie van medisch ondersteunende dienst voor het eigen ziekenhuis, ook aan externe zorgverleners 24/7 ter beschikking stelt. Last but not least staat de tweede herbeoordeling van het kwaliteitsysteem van het klinisch chemisch en hematologisch laboratorium en de eerste accreditatie van het Medische Microbiologisch Laboratorium en het laboratorium voor farmaceutische analyses voor 2008 gepland. Één van de belangrijkste stappen van implementatie van het beleidsplan 2006 was de formulering van de visie en missie van het AKL. De visie: Het AKL streeft ernaar om de patiënt optimaal van dienst te zijn door kennis, service en teamspirit te bundelen tot een dienstverlening van hoogwaardige kwaliteit. De missie: Het AKL levert een belangrijke bijdrage aan de preventieve en curatieve gezondheidszorg in Nederland en in het bijzonder aan patiënten in het verzorgingsgebied van het IJsselland Ziekenhuis. Om aan de sociaal maatschappelijke taken en activiteiten ten behoeve van de patiëntenzorg en de volksgezondheid tegemoet te komen, worden bedrijfsprocessen optimaal ingericht en worden taken op een professionele, efficiënte en effectieve wijze uitgevoerd. Tijdigheid, betrouwbaarheid (kwaliteitszorg), een optimale dienstverlening en adequate representatie zijn maatgevend. Kwaliteit, klantgericht en klantvriendelijk werken staan bij het AKL hoog in het vaandel. Borging van de kwaliteit van alle aspecten van de bedrijfsvoering vindt plaats conform de kwaliteitseisen en normen van het CCKL. Het AKL wil excellent zijn in alle aspecten van haar bedrijfsvoering. Het betekent ook dat er leiding wordt geven met visie en persoonlijke aandacht, gekwalificeerde medewerkers worden aangetrokken en zij worden actief betrokken bij het formuleren en realiseren van beleid. Om de visie en de missie vorm te geven zijn alle bedrijfsorganisatorische onderdelen onder de loep genomen. Zo zijn organisatiestructuur, budgettering, inkoop, financiële rapportages, ICT en het Human Resource Management (HRM) veranderd of aangepast en gericht op de te verwachte wensen en resultaten van de nieuwe 5

7 organisatie. Het HRM beleid is gericht op het verbeteren van de competitieve positie van het AKL met name in de zin van kwantiteit en kwaliteit van het personeel. Hiertoe zijn alle functies herschreven en conform FWG opnieuw gewaardeerd. Om inzicht te krijgen in de inkomsten en uitgaven van het laboratorium is in samenwerking met de afdelingen Inkoop en Control gewerkt aan de structurering van de wijze van budgettering, registratie van inkomsten en uitgaven en de rapportage en verantwoording hiervan. Naast de bedrijfsorganisatorische onderdelen omvatte het jaarplan 2006 een 23 tal projecten (zie tabel 1), die onverkort geïmplementeerd moesten worden waaronder de inrichting van het 24 uurs core laboratorium. Verschillende analytische apparaten op het AKL waren aan vervanging toe. In dit kader is in een vroeg stadium de keuze gemaakt om het laboratorium in te richten met apparatuur passend binnen het operationele concept van consolidatie van laboratoriumtesten en het geïntegreerd valideren van patiëntenresultaten. Om de beoogde effectiviteit en de operationele efficiëntie van dit concept te bereiken, is het noodzakelijk om de logistiek rondom de preanalytische fase te veranderen door middel van de introductie van preanalytische apparatuur en het geheel geïntegreerd te laten opereren onder een zogenaamde Middleware software. Tabel 1. Projecten jaarplan Herinrichten 24 uurs core laboratorium: Q2- (Quadraad) project 2. Bloedtransfusiecommissie 3. Invoering van real time budgetoverzichten 4. Registratie trials 5. Invoering Rostarflex 6. Introductie van CLAUS en TRIX. 7. Kinderprikplaats afnamelab 8. Kwaliteitssysteem en borging en herbeoordeling Kwaliteitssysteem en borging Laboratorium van de apotheek 10. Kwaliteitssysteem en borging Medische Microbiologie Laboratorium (MML) 11. Uitbreiding neonatale screening 12. Neonatale screening op hemoglobinopathieën met behulp van HPLC 13. Inrichting IUI (Intra Uteriene Inseminatie) conform richtlijnen VWS 14. Beenmergmorfologie 15. Invoering 12de week zwangerenscreening 16. Functieproeven 17. Uitbreiding en vervanging POCT 18. Upgraden van de AutoVue 19. Vervanging Immulite apparatuur 20. Invoering structuur back-up apparatuur 21. Opleidingen, na- en bijscholing activiteiten 22. Opleiding Klinisch Chemicus 23. Teambuilding 6

8 Conclusies Geconcludeerd kan worden dat de inrichting van het AKL voor wat betreft alle bedrijfsorganisatorische onderdelen en de geprojecteerde technologische vernieuwingen succesvol zijn verlopen. Ondanks de hoge druk waaronder het personeel uitvoering van het beleid moest geven en gegeven de ontwikkelingen en de financiële status van de gezondheidszorg in het algemeen en het IJsselland ziekenhuis in het bijzonder, is het AKL alleszins geslaagd om de eerste doelstelling, het opereren van een modern, bedrijfseconomisch verantwoord en transparant medisch laboratorium te verwezenlijken. Door de veranderingen in alle processen van het laboratorium is het kwaliteitsysteem en de borging ervan onder druk te komen staan. Aanbevelingen Het AKL moet onverkort en daadkrachtig de aansturing van de organisatie aanpassen, de bedrijfsnormen vastleggen en management instrumenten invoeren en hanteren, omdat anders het niveau en de continuïteit van dienstverlening in het geding komt. Het AKL moet in elk geval voor de waarborging van de kwaliteit en de efficiëntie van de eigen bedrijfsvoering zorgdragen. Het AKL moet zich zodanig positioneren dat de kansen (opportunities) kordaat kunnen worden opgepakt en dat bedreigingen (threats) goed kunnen worden geweerd. Ten aanzien van de her- en accreditatie 2008 dient AKL in elk geval aan de gestelde criteria voor kwaliteitszorg te voldoen. Ook ten aanzien van de automatisering worden kwaliteitseisen gesteld en het laboratorium informatie systeem moet derhalve worden aangepast. Geadviseerd wordt om ten behoeve van de implementatie, het strategische plan op te delen in jaarplannen met smart geformuleerde activiteiten. Tegen deze achtergrond is het aan te bevelen om voor het AKL het strategisch beleid voor te formuleren. Aan de hand van de geformuleerde visie en missie dient door middel van jaarplannen invulling gegeven worden aan de volgende aandachtsvelden: Management en organisatie Operations Kwaliteitszorg Financiën HRM ICT Marketing Om het personeelsmanagement inzichtelijk te maken, opdat het personeelsbeleid geoptimaliseerd kan worden, is een beleidsdocument opgesteld. Er zijn een aantal SMART doelen gesteld, zoals het waarborgen van formatie van de diensten, het beter verdelen van aandachtsgebieden en het 7

9 inwerken van personeel. Voor de knelpunten moeten in 2007 verbeteringstrajecten worden ingezet. 8

10 4. Impressies van het personeel Namens hoofdanalisten Net als de analisten en de gespecialiseerd analisten hebben de hoofdanalisten het druk gehad in het jaar Elke van de hoofdanalisten had op zijn vakgebied een vernieuwing. Zo had Elly implementatie van Rostarflex, Mieke de implementatie van de beenmergmorfologie, Maarten de uitbreiding van de neonatale screening en ik de uitvoering van het Q2-project. Door deze vernieuwingen en veranderingen moesten er in het begin door ons een aantal weerstanden worden overwonnen. Vooral het in structuur brengen van de organisatie rondom de vernieuwingen hebben de analisten als belastend ervaren. De hoofdanalisten hebben daarbij ondervonden dat een goede communicatie essentieel is. Binnen het MT is de samenwerking erg goed geweest en bij beleidsvorming heeft het MT via brainstormsessies het beleid vormgegeven. Dit meerjarenbeleid heeft geresulteerd in optimalisatie van het personeelsbeleid, dat in 2007 zal worden geïntroduceerd. Er zijn in 2006 een aantal nieuwe collega s bijgekomen. Door de uitbreiding van de neonatale screening moest er formatie bijkomen. We hebben ook een aantal jubilea in 2006 gehad, waarbij het 40-jarig jubileum van Alien wel het hoogtepunt was. Tijdens dit jaar zijn er meerdere analisten en laboranten op een externe cursus geweest, maar er is ook veel aan interne scholing gedaan. Er zijn bijscholingen gehouden op het gebied van beenmergmorfologie, neonatale screening, chemie en bindingsanalyse. Voor ons was het een uitdagend jaar, waarbij wij zeker realiseren dat de puntjes op de i zetten eigenlijk nog meer werk in 2007 zal meebrengen. Karin Reichardt Namens kwaliteitsfunctionarissen Kwaliteit op het AKL, waar in 2006 heel veel veranderingen plaats gevonden hebben. Hoe kan ik dat nu goed verwoorden? Eind 2005 is er een groot project aangekondigd: het Q 2 project, het lab wordt verbouwd, er komen nieuwe apparaten en de manier om hiermee te werken gaat veranderen. Het plan was groots opgezet en is de loop van het jaar ook goed gerealiseerd. Toch verliep het niet helemaal naar wens, er werd gemopperd, 9

11 soms terecht, omdat in het begin het inwerken niet echt goed geregeld was. Maar waar kwam in dat geheel het kwaliteitssysteem voor? Er was een jaarplan voor opgesteld. Het kwaliteitshandboek moest herschreven worden, daar is wel iets aan gedaan maar er waren geen eindresultaten. Tevens moesten vele sop s op het KCL gedeelte herschreven worden, helaas was daar geen tijd voor, wel voor nieuwe sop s bij de nieuwe apparatuur. De interne audits zijn er op het KCL bij ingeschoten, jammer want het is leuk om te doen en geeft een goed beeld hoe alles op een werkplek draait. En mijn collega KF ging vanaf eind oktober terug naar haar oude werkplek. Wat het MML betreft, zijn we aardig opgeschoten met sop s en interne audits en ook het lab van de apotheek heeft redelijk meegedaan in de sop-race, want dat zijn er nogal wat. In de gesprekken met Fey van der Dijs kwam naar voren dat hij het kwaliteitssysteem op een andere wijze onder de aandacht wilde brengen, dat was even wennen, maar zo komt het waarschijnlijk wel goed. Er werden 2 nieuwe KF s aangesteld en zo eindigde het jaar 2006 voor mij toch positief. Toen we in 2000 een gecertificeerd lab waren en iedereen goed op de hoogte was van het kwaliteitssysteem, gebeurde er daarna van alles waardoor dit veranderde en we ons eind 2003 weer van voren af aan, voor de heraccreditatie van 2004, zeer moesten inspannen. Dit overkomt me geen tweede keer dacht ik toen in 2004! Helaas is het toch weer gebeurd, maar met dit MT, de nieuwe KF s en de inzet van alle medewerkers zie ik een goede toekomst voor ons kwaliteitssysteem. Grada Appeldoorn Namens gespecialiseerde analisten Het jaar 2006 is een bewogen jaar voor het AKL geweest. Er zijn veel veranderingen doorgevoerd en alles is in een hoog tempo gedaan. Er is voor het Core-lab nieuwe apparatuur aangeschaft, geëvalueerd, analisten ingewerkt en in productie genomen. Er zijn oa. nieuwe chemie-analysers, de Integra, aangeschaft die tijdelijk zijn geïntroduceerd als tussen oplossing voor de uiteindelijk definitieve analysers. Dit is gedaan omdat de oude analysers niet meer aan onze huidige standaarden voldeden. Ook zijn de definitieve analysers, Cobas 6000, geplaatst en de evaluatie hiervan gestart. Al met al een hoop werk om twee verschillende analysers te evalueren en in productie te nemen. Er zijn twee bloedgas-analysers aangeschaft, geëvalueerd en in productie genomen. Waarvan er één op het lab is geplaatst en één op de IC. De IC-verpleegkundigen zijn ingewerkt om deze analyser te kunnen bedienen. Bij het onderdeel hematologie is de beenmergmorfologie een nieuw stuk. Er wordt nu door analisten, die hiervoor bevoegd zijn, beenmerguitstrijkjes bekeken en beoordeeld. Door deze invoering hebben wij weer een extra service richting de kliniek opgezet. Voor het core-lab is dit 10

12 alles een groot project geweest (en is dit anno 2007 nog steeds) waar veel werk voor is verzet! Voor het kruislab is 2006 ook een druk jaar geweest. Vanaf 1 januari zijn er twee GA s transfusie, wat ook echt nodig is. Er is voor de AVU een nieuw software- en besturingsprogramma aangeschaft, waardoor de analisten opnieuw moesten worden ingewerkt. Ook zijn de SOP s herzien, aangepast en puin geruimd, waardoor er weer overzicht is, in de gang van zaken op het kruislab. Er is een nieuw transfusiebeleid op komst wat voor de gespecialiseerde analisten veel werk met zich meebrengt. Bij de Pre-analyse is ook veel veranderd. Er is apparatuur, de RSD, geplaatst die een hoop handelingen voor de analisten uit handen neemt. Dit heeft veel voeten in de aarde gehad, omdat de totale gang van zaken over hoe het AKL te werk ging bij de Pre-analyse anders moest worden ingedeeld. Dit is door twee analisten volledig uitgezocht en in kaart gebracht. Wat heeft geresulteerd in een georganiseerd stuk in de Pre-analyse. Voor het lab endo is het ook een bewogen jaar geweest. Door oa. veranderingen bij de neonatale screening is er bij lab endo ook veel gebeurd en dan met name de druk die dit met zich meebracht. Er zijn veel ambitieuze plannen doorgevoerd wat ook stress met zich meebracht. Door de goede inzet en sterke inbreng van alle analisten komt nu alles langzaam op zijn plek en komt er weer rust en orde op het lab. Bij het lab apotheek is in 2006 ook veel werk verzet. Er was al begonnen met evaluatie van de niersteen bepalingen en in oktober is gestart met de routine bepaling van de nierstenen op de FT-IR. In het kader van de accreditatie is er ook begonnen met het herzien van alle SOP s en daar is nu eind 2006 zo n 50 % van klaar en staat in DKS. Het jaar 2006 stond voor het lab neonatale screening in het teken van de voorgenomen uitbereiding. De oriëntatie, inventarisatie en evaluatie van de nieuw uit te voeren analyses werden uitgevoerd. Er zijn een aantal apparaten aangeschaft t.b.v. de nieuwe bepalingen waaronder een massaspectrometer; Tandem MS voor de bepaling van 12 van de 15 nieuwe parameters, een HPLC voor de bepaling van hemoglobinopathieën. En een uitbreiding van het informatie systeem van de Neonatale Screening (Neonat). Dit alles is tijdrovend geweest maar de deadline van 1 januari 2007 is gehaald. Het jaar 2006 is voor de gespecialiseerde analisten een druk jaar geweest met veel veranderingen en heel veel werk dat vaak binnen korte tijd moest worden gedaan. Dit heeft een hoop druk en voor sommige stress met zich meegebracht. Er moet nog veel gedaan worden maar de grootste veranderingen zijn dit jaar gedaan. Grotendeels is alles volgens plan verlopen. Er is in 2006 een start gemaakt met de opzet van een heel nieuw en goed georganiseerd laboratorium. Nu moet er nog een mooi geheel van worden gemaakt. Maar met de verbouwingen op komst gaat dat helemaal goed komen. De functie van gespecialiseerd analist is ook veranderd, meer verantwoording en dat is even wennen. Een druk maar bijzonder jaar! Sandra Dijkshoorn 11

13 MML Op het MML zijn de ontwikkelingen minder heftig geweest het afgelopen jaar dan op het KCL. Omdat we in 2008 voor het eerst ook opgaan voor accreditatie is er veel werk verzet met het maken van SOP s, het houden van interne audits en het bespreken hiervan. Nog niet zo heel veel Microbiologische laboratoria zijn geaccrediteerd, dus tasten we soms in het duister hoe alles op te zetten en uit te werken. Onze eenmansafdeling serologie kreeg er een aardige portie bij met de zwangerschapsscreening en verder werd een groot analyseapparaat gekoppeld aan het laboratoriumsysteem, wat veel handmatig invulwerk overbodig maakte. Personeelswisselingen waren er alleen om verheugende redenen: zwangerschap en gezinsuitbreiding! Natuurlijk hebben we ook de veranderingen op het KCL gezien en gevolgd; ook onze apparatuur die daar een plaatsje heeft werd meeverhuisd en kwam steeds een stukje dichterbij. Het aantal sneltesten nam wederom toe en we blijven trachten onze service naar de kliniek optimaal te laten zijn. Ria van Loon Namens analisten Mopperende analisten zijn van alle tijden en van alle laboratoria. Zeker als de meeste analisten al wat langer meelopen en een jaar vol veranderingen mee hebben moeten maken. Wij voldoen ruimschoots aan die criteria. De Integra s werden geïntroduceerd met veel tam-tam, maar bleken helemaal niet prettig om mee te werken en ze waren storingsgevoelig wat betreft de ISE-module.Bovendien verliep het inwerken belabberd. Redenen genoeg om te mopperen. PSM moest zo nodig, zijn we helemaal (nog) niet blij mee. De RSD kwam echter vrij geruisloos en het inwerken verliep prima. Leuk apparaat, archiveert prima, maar de werkdruk op de monsterontvangst is er niet door afgenomen. De RSD kan vooralsnog weinig met al het extramurale werk en dat is veel, heel veel. Nieuwe bloedgasanalysers, ze zien er gelikt uit, alleen die capillairen waar we mee moeten werken... Nog meer veranderingen? Ja de beenmergmorfologie natuurlijk. Leuk! Leuk! Leuk! (tenminste, dat vindt de beenmerggroep). Niets te mopperen dan? Jawel, het is zo koud achter de mooie 5- kops microscoop. 12

14 Verder hebben we een heel kader aan leidinggevenden. Ze weten van aanpakken, zijn daadkrachtig, staan open voor ideeën en kritiek, alleen verloopt de communicatie onderling en naar ons toe niet altijd even goed. Betere communicatie en meer affiniteit met de werkvloer zou prettig zijn. Wel moet gezegd worden, dat we volop de gelegenheid krijgen tot bijscholing op wat voor gebied dan ook. En er zijn een aantal nieuwe collega s bijgekomen waar we blij mee zijn. Maar dan zijn er natuurlijk nog de drukke diensten en de hoge werkdruk, het leven van een analist kan zwaar zijn. En verder wordt er gemopperd, dat er zo veel gemopperd wordt. Voor 2007 hebben we er als mopperende analist natuurlijk weinig vertrouwen in dat het een rustig jaar zal worden. (Cobassen, verbouwingen, uitbreiding van de neonatale screening en ongetwijfeld nog wel meer). Maar ik zou mijn collegaanalisten toch willen aansporen tot meer lol en minder gemopper. Het blijft tenslotte wel een leuk vak! Marianne Smits 13

15 14

16 5. Rapportage activiteiten jaarplan 2006 In dit hoofdstuk wordt kort weergegeven hoe de in het jaarplan 2006 geïdentificeerde projecten zijn verlopen. De afronding van de herinrichting van het 24 uurs core laboratorium (Q2- (Quadraad) project is uitgesteld tot 1 juli De Cobas is in 2006 nog niet in gebruik genomen; ook de koppeling van PSM aan HST moet nog gerealiseerd worden. De bloedtransfusiecommissie is in november 2006 gestart. Sinds oktober is voor twee dagen per week een hemovigilantie medewerker aangesteld (Rozemarijn Deelen). Haar primaire taken zijn momenteel: Sneller Beter project (reductie van het aantal onnodige, niet volgens de flexinorm, bloedtransfusies), uitdragen van een nieuw transfusiebeleid, deelname aan bloedtransfusiecommissie, het ontwikkelen en geven van onderwijs, het ontwikkelen van protocollen voor DKS. In het kader van de invoering van real time budgetoverzichten is in 2006 de activalijst goed in kaart gebracht. Het overzicht van materiaal en middelen moet in 2007 nog bijgewerkt worden. Het streven om per 1 januari 2007 over te gaan op de nieuwe bestelmethode (via andere codes, waardoor een beter inzicht in de financiën ontstaat) is gehaald. Ook de nieuwe tarieven worden aangepast. Namens het AKL (registratie trials) neemt M. van der Zanden deel aan de WMOcommissie. Binnen deze commissie is een procedure opgesteld hoe trials in het IJsselland worden aangenomen. Deze procedure wordt bewaakt door de trialcoördinator van het IJsselland Ziekenhuis. Onderstaand een overzicht van de lopende en afgesloten trials. Lopende trials Naam Arts onderzoeker Arts Aanspreekpunt Looptijd # pat. EUR EUR Athena Interne Edith Bouwmeester Beautifull Cardiologen Dr. vd Berg Cardiologen Cairo Internist Dr. Kehrer Internist Corona Cardiologen Cardiologen Coryfee Cardiologen Dr Berg Ingrid Hendriks Crescendo Internisten Dr. Schop Edith Bouwmeester 20 Dipstick trial Chirurgen Dr. de Graaf M. v.d. Werff LUMC Improve it Cardiologen Dr. v.d. Berg Corrie Lems/ I. Hendriks 2006-ong Meningitus Neurologen Onbekend Onbekend Merck Interne Dr. Reuters Edith Bouwmeester Merlin Cardiologen Dr. vd Berg Cardiologen Plato Cardiologen Dr. vd. Berg Corrie Lems/ I. Hendriks Reduce Urologen Dr. Timmer Poli urologie Shift Cardiologen Dr. vd. Berg Corrie Lems/ I. Hendriks VCL Heaal Cardiologen Dr. vd Berg I. Hendriks Afgesloten trials Pfizer iluminate Internisten Dr. Schop Interne Irna ter Riele HMR Kinderarts Dr. Aanstoot Ingrid Bliek Psoriasis Dermatologen Dr. Gerritsen Karin Timm Sankyo Interne Dr. Schop Marion Westen Totaal

17 Rostarflex functioneert op dit moment als registratie database, waarin alle gegevens worden bijgehouden. Rostarflex wordt nog niet gebruikt om roosters te maken, dit is in de toekomst wel de bedoeling. De installatie van CLAUS en TRIX is niet gerealiseerd, omdat vanuit IZ nog een aantal zaken geregeld moest worden. Verder bleek dat Sanquin bloedbank Zuidwest de TRIX database nog niet gevuld had, zodat het AKL ook nog geen meerwaarde ervan zou hebben. Daarom is besloten om dat af te wachten. Inmiddels is bekend dat dit binnen enkele maanden geregeld zal zijn, zodat we nu kunnen starten met de installatie van CLAUS en TRIX. In april/mei is de kinderprikplaats gerealiseerd. Op 20 juni 2006 heeft de opening plaats gevonden. Over de kwaliteitsprojecten (herbeoordeling KCL, beoordeling laboratorium van de apotheek en MML) wordt in het hoofdstuk KAM-zorg gerapporteerd. In het jaar 2006 is er op het AKL hard gewerkt aan het voorbereiden van de uitbreiding van de neonatale screening. Alle punten uit het beleidsplan zijn inmiddels afgerond in Zo is de tandem MS geïntroduceerd en vanaf 1 april 2006 is Jeroen Zaalberg gestart als gespecialiseerd analist tandem MS. Hij heeft in 2006 zijn tijd en energie gestoken in de introductie van deze nieuwe techniek op het AKL (vanaf juni 2006) en de analyses voor de neonatale screening. Evelien Kemper is per 1 februari 2006 gestart met haar opleiding CDEMZ (chemische diagnostiek erfelijke metabole ziekten). De (uitbreiding van de) neonatale screening is voor een groot deel uitgevoerd door Maan Dirir onder verantwoordelijkheid van Evelien Kemper en Frans Verheul. Per 1 oktober 2006 is een extra gespecialiseerd analist (Maja van Baarle) aangesteld in het kader van de introductie HPLC voor hemoglobinopathie onderzoek. Onder dit project is uitgevoerd: de introductie van verdere manuele analyses (biotinidase en galactose analyses), introductie van alle nieuwe software (datasuite) en aanpassing van de huidige software (neonat). Ook zijn de analisten op alle nieuwe werkplekken van de neonatale screening ingewerkt. Dr. Karin Mohrmann (KCio) is in de genoemde periode leider van het pilotproject Neonatale screening op Hemoglobinopathieën geweest (zie elders in dit verslag). De eerste resultaten van dit project zijn in de vorm van een poster gepresenteerd op de 6th Meeting of the ISNS (International Society for Neonatal Screening), september 2006 in Awaji, Japan. Posters over dit project worden ook gepresenteerd op de Euromedlab, 3-7 juni 2007 in Amsterdam en op de 5th European ISNS Congress in Newborn Screening, juni 2007 in Reykjavik, IJsland. Dr. Karin Mohrmann zal de bevindingen van het pilotproject als publicatie gaan aanbieden aan een internationaal tijdschrift. De inrichting van de Intra Uteriene Inseminatie (IUI) conform richtlijnen VWS is uitgevoerd. Per 1 maart 2006 is het AKL verantwoordelijk voor het assisteren bij een beenmergpunctie, het uitstrijken van de beenmergpreparaten en de logistiek hieromheen (Beenmergmorfologie). Werkprotocollen zijn gemaakt en zijn afgestemd op de protocollen in de kliniek. Vier analisten zijn opgeleid in het maken van preparaten. Het archiefsysteem is opgezet. Een 5-kopsmicroscoop met camera is 16

18 aangeschaft en geïnstalleerd. In het najaar heeft vakinhoudelijke scholing plaats gevonden waardoor de continuïteit en kwaliteit per 1 januari zijn gegarandeerd. Per 1 januari 2007 is het AKL dan ook verantwoordelijk voor het beoordelen van de beenmergcytologie. Per 1 april 2006 verzorgt het AKL de 12 e week zwangeren screening. Inmiddels heeft er een evaluatie van de procedure plaatsgevonden en zijn er verbeterpunten aangebracht. Het begin van de uitbreiding en vervanging POCT is gemaakt in mei, waarbij de ABL 800 in gebruik is genomen op het laboratorium. Omdat het plaatsen van de ABL 800 op de IC gepaard moest gaan met een verbouwing, is de ABL 800 pas in januari 2007 geplaatst. Voordat de ABL 800 op de IC werd geplaatst, is er door de Firma Radiometer een aantal presentaties gegeven over de pre-analyse bij het bepalen van een bloedgas. De installatie van de software voor de upgrading van de AutoVue heeft in mei plaatsgevonden, waarna alle medewerkers zijn ingewerkt. De vervanging van Immulite apparatuur is uitgesteld tot De invoering van een structuur voor de back-up apparatuur is afgerond. Opleidingen, na- en bijscholingsactiviteiten. Het opleidingsplan voor de afdeling is gemaakt, ook de opleiding van de KCio heeft in 2006 plaatsgevonden. In de bijlage wordt uitgebreid ingegaan op alle opleidingen, na- en bijscholingsactiviteiten. In de periode februari t/m augustus 2006 heeft Dr. Karin Mohrmann onder supervisie van Dr. F.E.A.M. Verheul, klinisch chemicus, een deel van haar 4-jarige opleiding tot klinisch chemicus doorgebracht op het AKL. Deze periode stond in het teken van de voorbereiding voor het tentamen Endocrinologie en metabolisme (november 2006). Gedurende deze periode heeft Dr. Mohrmann zich verdiept in de technische aspecten van de Endocrinologie (door zich op de respectievelijke werkplekken te verdiepen in de achtergronden van de diverse bepalingen), en heeft regelmatig patiëntenbesprekingen bijgewoond. Op landelijk niveau hebben de klinisch chemici in opleiding een aantal sessies georganiseerd waarin de te tentamineren stof behandeld werd. Op 15 april 2006 werd in het kader van de teambuilding voor het eerst een uitje georganiseerd. Sandra, James, Mirella en Petra hebben de organisatie op zich genomen. Er werd gekozen voor een dagje Amsterdam, op zoek naar een gestolen schilderij van Rembrandt. Iedereen heeft erg enthousiast meegedaan waardoor deze dag heel erg goed verlopen is. Ook in 2007 zal een teambuildingsdag worden georganiseerd. Niet apart in het rijtje van projecten 2006 opgesomd, vanwege de ondersteunende functie, maar zeer waardevol voor de werkzaamheden bij het AKL is het applicatiebeheer. Onderstaand een overzicht van de werkzaamheden. Februari Maart April data verzamelen tbv PSM koppeling Radiance L25 (Labosys) koppeling PSM L25 (Labosys) voorbereiding installatie gegevens tbv PSM/RSD voorbereiding installatie gegevens tbv PSM/RSD 17

19 Mei Juni Augustus September Oktober November December bespreking tav koppeling Claus/Trix koppeling SMS/Immulite PSM koppeling RSD PSM start besprekingen tav Data Suite (Neonatale Screening) overleg/uitleg uitrol Sense (Actief Directory) Sense (Actief Directory) gereed installatie DataSuite / Specimen Gate Claus/Trix koppeling eerste test installatie Neonat versie 2 + updates installatie sftp-server tbv informatieoverdracht LVE + test installatie Virusscanner Biorad Varian nbs / PC 18

20 6. Onderzoek en ontwikkeling In de periode januari 2006 t/m augustus 2006 is in het AKL het pilotproject neonatale screening op hemoglobinopathieën met behulp van HPLC uitgevoerd. Dit project is tevens uitgevoerd in het RIVM te Bilthoven. Beide laboratoria hebben ieder (een aparte) aselecte steekproef genomen van bloedvlekjes (afkomstig van de 5 screeningslaboratoria). In totaal zijn er dus monsters geanalyseerd. Het RIVM heeft de monsters geanalyseerd m.b.v. de Bio-Rad Variant nbs, het AKL heeft de monsters geanalyseerd op 3 HPLC systemen (TOSOH G7, Primus Ultra2 en de Bio- Rad Variant nbs). Bloedvlekjes konden nog tot ruim 6 maanden na afname van de hielprik geanalyseerd worden, waarbij relevante pieken nog aantoonbaar waren. In het onderzoek werd duidelijk dat als gevolg van integratieproblemen op de Bio-Rad Variant nbs geen goede referentiewaarden berekend konden worden. M.b.v. de Primus Ultra2 konden de volgende zwangerschapsduur afhankelijke referentiewaarden voor totaal HbF (geacetyleerd HbF + HbF0) en HbA0 vastgesteld worden: Totaal HbF (%) HbA0 (%) (percentielen) (percentielen) Zwangerschapsduur Aantal 2,5 97,5 2,5 97,5 < 37 weken ,1 86,1 4,3 18,2 37 weken ,4 84,0 7,1 20,1 38 weken ,6 82,7 7,2 24,8 39 weken ,5 80,8 8,7 29,0 40 weken ,1 80,0 10,2 31,1 41 weken ,4 79,5 10,3 32,7 42 weken 54 53,2 76,7 10,8 37,6 Afwijkende waarden zijn onderling uitgewisseld tussen de twee laboratoria. Er werden geen discrepanties gevonden. Alle afwijkende HPLC patronen werden op alle 3HPLC analysers gevonden. De volgende afwijkende monsters werden gevonden: AKL IJsselland RIVM, Bilthoven Totaal % van totaal Ziekenhuis Aantal monsters FS ,005 FSC ,009 Beta thal major ,009 Alfa thal ,127 FAC ,073 FAD ,050 FAE ,127 FAS ,378 FAX ,077 Totaal afwijkenden ,856 19

Jaarverslag 2008. Algemeen Klinisch Laboratorium. IJsselland Ziekenhuis. Pagina 1 van 28 AKL Jaarverslag 2008 DEFINITIEF

Jaarverslag 2008. Algemeen Klinisch Laboratorium. IJsselland Ziekenhuis. Pagina 1 van 28 AKL Jaarverslag 2008 DEFINITIEF Jaarverslag 2008 Algemeen Klinisch Laboratorium IJsselland Ziekenhuis Pagina 1 van 28 AKL Jaarverslag 2008 Transfusielaboratorium. Zelfs bij verregaande automatisering blijft daarnaast handwerk essentieel

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Bevolkingsonderzoek Zuid-West

Jaarverslag 2011 Bevolkingsonderzoek Zuid-West Jaarverslag 2011 Bevolkingsonderzoek Zuid-West Voor u ligt het jaarverslag 2011 van Bevolkingsonderzoek Zuid-West. Bevolkingsonderzoek Zuid-West voert het bevolkingsonderzoek uit naar borstkanker, baarmoederhalskanker

Nadere informatie

KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014

KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 Pagina 2 Kom over de brug - Jaarverslag 2014 Inhoud Inhoud 1. Voorwoord 3 3 erzoek Oost: voor vroege 2. opsporing Bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen

Jaarverslag 2014 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen Jaarverslag 2014 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen Voorwoord Hierbij presenteren wij u het jaarverslag 2014 van de Intensive Care (IC) van het Martini Ziekenhuis Groningen. 2014 is een jaar

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek januari 2015

Kwaliteitshandboek januari 2015 H1 TOEPASSINGSGEBIED Kwaliteitshandboek januari 2015 Pag 1 van 133 H1 TOEPASSINGSGEBIED KWALITEITSHANDBOEK 1. Onderwerp en toepassingsgebied 2. Normatieve verwijzingen 3. Termen en definities (en afkortingen)

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Onderzoek naar de kwaliteit van de oncologische zorgketen voor patiënten die worden behandeld met radiotherapie Den Haag, maart 2009 Aan de minister van

Nadere informatie

Beleidsplan 2010-2014

Beleidsplan 2010-2014 Bevolkingsonderzoek Zuid Beleidsplan 2010-2014 Sterk in bevolkingsonderzoeken De beste manier om de toekomst te voorspellen, is haar zelf te creëren. Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Missie, visie, kerntaken

Nadere informatie

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2011 Uitgave Jeugdgezondheidszorg Datum maart 2012 Voorwoord 3 1) Interne organisatie 4 2) Basistakenpakket uniform en maatwerk 5 2.1 Uniform deel Basistakenpakket 5 2.1.1

Nadere informatie

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten Technische bedrijfskunde Universiteit twente Management Informatie Systeem Bij BFA Holding b.v. te Putten Door: J.A.Rustenburg S0053023 Stationsstraat 12 3881 AD Putten Management samenvatting Dit onderzoek

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Sneller Beter draaiboek. Doorbraak Werken Zonder Wachtlijst

Sneller Beter draaiboek. Doorbraak Werken Zonder Wachtlijst Sneller Beter draaiboek Doorbraak Werken Zonder Wachtlijst Publieksversie 0 - december 2007 2 INHOUDSOPGAVE 1. Het Sneller Beter draaiboek 3 1.1 Het programma Sneller Beter 3 1.2 Werken Zonder Wachtlijst

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Samen alert op kwaliteit

Samen alert op kwaliteit Samen alert op kwaliteit Jaarbericht 2012 2 Samen alert op kwaliteit Samen alert op kwaliteit Jaarbericht 2012 Jaarbericht 2012 4 Samen alert op kwaliteit Inhoud Voorwoord 7 Verslag van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Informatie: F.J.A. Luyckx, Landelijk Projectsecretaris,, regio Noord, Groningen (050)5225307 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 2. 1. Voorwoord... 4. 2. Profiel van de organisatie... 6. 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6

Inhoudsopgave... 2. 1. Voorwoord... 4. 2. Profiel van de organisatie... 6. 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6 JAARDOCUMENT 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 4 2. Profiel van de organisatie... 6 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6 2.2 Structuur van het concern... 6 2.3. Kerngegevens...

Nadere informatie

Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel

Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel 1 2 Inhoudsopgave I. Inleiding 5 Pagina II. Jaarverslag 2013-2014 7 1. Verslag toezichthoudend

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Zorgadministratie S P E C I A L. Digitale orde in de papieren chaos. j a a rgang 30 juni 2004

Zorgadministratie S P E C I A L. Digitale orde in de papieren chaos. j a a rgang 30 juni 2004 Zorgadministratie en Informatie S P E C I A L 116 j a a rgang 30 juni 2004 een kwartaaluitgave van de Vereniging voor Zorgadministratie en Informatie Digitale orde in de papieren chaos Fouten wo rden duur

Nadere informatie

Eindrapportage. Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP)

Eindrapportage. Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP) Eindrapportage Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP) Generale Synode November 2011 AZ 11-28 20 oktober 2011 Uitgebracht door: Bestuur van de Dienstenorganisatie Protestantse Kerk Pagina 3 van

Nadere informatie

Welschap Holding. Jaarverslag 2013

Welschap Holding. Jaarverslag 2013 Welschap Holding Jaarverslag 2013 Vastgesteld door Raad van Bestuur Gefiatteerd door Raad van Toezicht Heemskerk, 1 juli 2014 Heemskerk, 1 juli 2014 Mevrouw M.C. Kersten Mevrouw C.E. Smith Valenzuela Inhoud

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Stichting Synergos Ontwerp voor de toekomst

Jaarverslag 2007 Stichting Synergos Ontwerp voor de toekomst Jaarverslag 2007 Stichting Synergos Ontwerp voor de toekomst Synergos bedrijfsonderdelen Diagnostisch Centrum Eindhoven (DCE) Biometrie Röntgen Echoscopie Relatiemanagement Administratie functieonderzoeken

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Kwaliteit Jaarverslag 2014

Kwaliteit Jaarverslag 2014 Kwaliteit Jaarverslag 2014 Organisatie Arbeid Zorg Werkt het, deugt het en doet het deugd? * *Uit Macht ten goede?! Sterke arm in een complexe samenleving. Politieacademie, Apeldoorn, p.9 1 Vooraf Voor

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg voor ouderen

Geïntegreerde zorg voor ouderen Geïntegreerde zorg voor ouderen Het oordeel van zorggebruikers en zorgverleners over twee voorbeeldmodellen Dr. Nasrin Tabibian Dr. Klaas Gorter Mei 2005 Inhoud Deel 1: Inleiding 1 Inleiding 7 1.1 Het

Nadere informatie

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties 1 juni 2011 Versie 1.0 1 Inleiding 1.1 Context Begin 2011 is gebleken dat de stand van zaken m.b.t. de infrastructuur en de organisatie van de ICT

Nadere informatie