KLOKKENLUIDERSREGELING CIZ

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KLOKKENLUIDERSREGELING CIZ"

Transcriptie

1 KLOKKENLUIDERSREGELING CIZ Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid Klokkenluidersregeling vastgesteld 31 december

2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 1. INTERNE MELDING INDIENEN 4 2. ONTVANGST VAN EEN INTERNE MELDING 4 3. STANDPUNT 4 4. RAADSMAN 5 5. MELDING BIJ EXTERNE DERDE 5 6. RECHTSBESCHERMING 5 7. INWERKINGTREDING 6 BIJLAGE DEFINITIES 7 Klokkenluidersregeling vastgesteld 31 december

3 INLEIDING Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) vindt het belangrijk dat misstanden en onregelmatigheden worden voorkomen en, waar nodig, aangepakt. Daarom is het voor het CIZ van belang dat (een vermoeden van) een misstand of onregelmatigheid gemeld wordt. In deze klokkenluidersregeling wordt uitgelegd op welke wijze een melding van een misstand of onregelmatigheid gedaan kan worden. Deze regeling opgesteld met het doel medewerkers, ongeacht hun functie en positie in de organisatie, op adequate en veilige wijze melding te laten doen van vermoedens van misstanden of onregelmatigheden die plaatsvinden binnen de organisatie. Een dergelijke melding mag geen gevolgen hebben voor (de positie van) de melder, indien de melding volgens de hiertoe opgestelde regeling heeft plaatsgevonden. De klokkenluidersregeling van het CIZ is gebaseerd op de voorbeeldregeling van de Stichting van de Arbeid (versie 3 maart 2010). Het melden van (een vermoeden van) fraude door cliënten van het CIZ inzake het aanvragen van zorg binnen de Wlz, dient gemeld te worden bij de medewerker fraudebestrijding binnen de afdeling Analyse en Advies van het CIZ. Indien een vermoeden van fraude door een directe collega inzake een zorgaanvraag (denk aan belangenverstrengeling of het helpen van een bekende cliënt aan een hogere zorgtoekenning) bestaat, dient dit gemeld te worden aan de medewerker fraudebestrijding. Dit in verband met de toetsing door de afdeling fraude ten aanzien van de Databank voor verdachte personen/organisaties. In overleg met leidinggevende, kan een vermoeden van fraude door een collega tevens gemeld worden zoals vastgesteld in deze klokkenluidersregeling. Deze regeling is nadrukkelijk niet bedoeld voor klachten over collega s en/of beleidsvoering. Daarvoor bestaat de regeling zoals opgenomen in de Gedragscode CIZ, Bijlage C Klachtenregeling werknemers CIZ. Klokkenluidersregeling vastgesteld 31 december

4 1. INTERNE MELDING INDIENEN Bij een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid dient een medewerker daarvan melding te doen bij de vertrouwenspersoon van het CIZ. Een melding van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid gebeurt in beginsel niet anoniem. Indien melder toch anoniem een melding wil doen, dan kan de melder dit kenbaar maken aan de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon volgt dan de volledige procedure namens melder, waarbij de naam van melder geheim wordt gehouden. Indien de melding de vertrouwenspersoon betreft, wordt deze rol, gedurende de gehele procedure, overgenomen door de voorzitter van de Raad van Bestuur. Indien de melding een lid van de Raad van Bestuur betreft, vindt afhandeling van de melding plaats door de Secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De melding dient in dat geval wel weer eerst bij de vertrouwenspersoon neergelegd te worden. Deze helpt de melder dan verder met de procedure en dient de melding in bij de Secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Indien melder niet zeker is welke mogelijkheid het best past, kan deze om raad vragen bij een raadsman, zie hoofdstuk ONTVANGST VAN EEN INTERNE MELDING De vertrouwenspersoon legt de melding, met ontvangstdatum, schriftelijk vast en legt dit aan melder voor om voor akkoord te tekenen, of ondertekend deze zelf indien de vertrouwenspersoon de procedure namens melder volgt. Melder ontvangt daarvan een gewaarmerkt afschrift. De vertrouwenspersoon brengt de Raad van Bestuur respectievelijk, indien toepassing, de Secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, op de hoogte op een met de melder overeengekomen wijze. Na ontvangst van de melding wordt zo spoedig mogelijk een onderzoek gestart. De uitvoer en wijze van onderzoek wordt door de Raad van Bestuur, respectievelijk de Secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geïnitieerd en vastgesteld. De Raad van Bestuur stuurt een ontvangstbevestiging aan de melder of, indien van toepassing, aan de vertrouwenspersoon. De Secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stuurt een ontvangstbevestiging aan de vertrouwenspersoon. In deze ontvangstbevestiging wordt gerefereerd aan de oorspronkelijke melding. 3. STANDPUNT Binnen acht weken na de vastgestelde datum van de interne melding, wordt melder door de Raad van Bestuur schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt omtrent het gemeld vermoeden van een misstand of onregelmatigheid. Daarin wordt aangegeven tot welke stappen de melding zal leiden of heeft geleid. Klokkenluidersregeling vastgesteld 31 december

5 Indien het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, wordt melder daarvan zo snel mogelijk door de Raad van Bestuur op de hoogte gebracht en wordt aangegeven binnen welke termijn een standpunt verwacht mag worden. De vertrouwenspersoon is de procesbewaker voor de afhandeling van de melding. 4. RAADSMAN De melder kan een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid voorleggen aan een raadsman, om deze in vertrouwen om raad te vragen. De melder informeert in dat geval de vertrouwenspersoon over de naam van de raadsman. Iedere persoon die het vertrouwen van melder geniet en op wie uit hoofde van zijn functie een geheimhoudingsplicht (bijvoorbeeld notarissen, advocaten en artsen) rust, kan als raadsman fungeren. Degene die een melding voorlegt aan iemand zonder geheimhoudingsplicht en die de misstand of onregelmatigheid vervolgens in de publiciteit brengt, moet er rekening mee houden dat dit de melder wordt aangerekend. 5. MELDING BIJ EEN EXTERNE DERDE Een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid kan, na het doorlopen van de procedure inzake een interne melding als bedoeld in hoofdstuk 1, gemeld worden bij een externe derde indien: a) melder het niet eens is met het standpunt, als bedoeld in hoofdstuk 3; b) melder geen standpunt heeft ontvangen binnen de vereiste termijn, als bedoeld in hoofdstuk 3, daarvan niet tijdig op de hoogte is gebracht en geen nieuwe termijn aangeboden heeft gekregen; c) er sprake is van een uitzonderingsgrond, zoals: acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt; een situatie waarin melder in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van een interne melding; een duidelijke dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal; een eerdere interne melding van in wezen dezelfde misstand of onregelmatigheid, die deze niet heeft weggenomen; een wettelijke plicht of bevoegdheid tot direct extern melden. Dit kan het geval zijn bij situaties die de volksgezondheid of de directe veiligheid van CIZ medewerkers, het CIZ of haar directe omgeving in gevaar brengen. Melder dient bij het melden van een misstand of onregelmatigheid aan een externe derde enerzijds rekening te houden met de effectiviteit waarmee de externe derde kan ingrijpen en anderzijds met het belang van een zo gering mogelijke schade voor de werkgever. Het vermoeden van een misstand of onregelmatigheid moet in dat perspectief zwaarwegend genoeg zijn, waarbij de gevolgen van de melding niet meer schade oplevert dan de eventuele misstand of onregelmatigheid op kunnen leveren. 6. RECHTSBESCHERMING De Raad van Bestuur, respectievelijk Secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zal er voor waken dat melder, die heeft gehandeld met inachtneming van de bepalingen in deze regeling, op geen enkele wijze in zijn Klokkenluidersregeling vastgesteld 31 december

6 positie wordt benadeeld als gevolg van het melden. Hierbij worden de regels uit de Gedragscode van het CIZ in acht genomen. Bij een aantoonbaar opzettelijke ongegronde melding zal echter tot disciplinaire maatregelen tegen de melder worden overgegaan. Een raadsman als bedoeld in hoofdstuk 4, of de vertrouwenspersoon, worden op geen enkele wijze benadeeld als gevolg van het optreden zoals staat aangegeven in deze regeling. 7. INWERKINGTREDING Deze regeling treedt in werking op Klokkenluidersregeling vastgesteld 31 december

7 BIJLAGE Definities In deze regeling zijn de navolgende definities van toepassing: 1. Melder: Degene die, al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst, werkzaam is bij het CIZ en een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid conform deze regeling kenbaar maakt. 2. Externe derde: Iedere organisatie of vertegenwoordiger van een organisatie, buiten het CIZ, waaraan de melder een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid meldt en daarmee fungeert als vertrouwenspersoon of raadsman,. 3. Vertrouwenspersoon: Degene die daarvoor conform de Gedragscode CIZ is aangewezen. 4. Raadsman: Degene als bedoeld in hoofdstuk Raad van Bestuur: Degenen die, alleen of samen met anderen, zijn benoemd als (lid van) de Raad van Bestuur van CIZ en daarmee rechtstreeks de hoogste zeggenschap heeft bij de leiding van het CIZ. 6. Secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Degenen die benoemd is als opdrachtgever van het CIZ. 7. Vermoeden van een onregelmatigheid: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een wantoestand, te weten een illegale of immorele praktijk, die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van het CIZ 8. Vermoeden van een misstand: Een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van één of meerdere handelingen binnen het CIZ en waarbij een maatschappelijk belang in het geding is in verband met: a) een (dreigend) strafbaar feit of een (dreigende) schending van regels; b) een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu; c) een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen; d) een (dreigende) verspilling van overheidsgeld; of (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze of andere feiten die het CIZ schade kunnen toebrengen. Klokkenluidersregeling vastgesteld 31 december

KLOKKENLUIDERSREGELING WOONINVESTERINGSFONDS

KLOKKENLUIDERSREGELING WOONINVESTERINGSFONDS KLOKKENLUIDERSREGELING WOONINVESTERINGSFONDS Regeling betreffende omgaan met een vermoeden van een misstand Vastgesteld door bestuur op: 10 augustus 2009 Instemming Raad van Toezicht op: 28 september 2009

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling) Amsterdam, 1 juli 2007

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling) Amsterdam, 1 juli 2007 Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling) Amsterdam, 1 juli 2007 Klokkenluidersregeling De Key 1 Inhoudsopgave 1 Definities...3 2 Interne procedure...3 3 Melding

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Artikel 1 Definities In deze regeling verstaan we onder: Medewerker: de medewerker die, al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst, werkzaam is ten behoeve van de Stichting

Nadere informatie

MELDINGSREGELING ONREGELMATIGHEDEN EN MISSTANDEN SSMA. Hoofdstuk 1: Definities

MELDINGSREGELING ONREGELMATIGHEDEN EN MISSTANDEN SSMA. Hoofdstuk 1: Definities MELDINGSREGELING ONREGELMATIGHEDEN EN MISSTANDEN SSMA Hoofdstuk 1: Definities In deze regeling wordt verstaan onder: 1. melder: de werknemer en anderen die in een contractuele relatie tot Stichting Stedelijk

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Kalorama

Klokkenluidersregeling Kalorama Klokkenluidersregeling Kalorama Klokkenluidersregeling Kalorama Preambule Deze klokkenluidersregeling regelt dat Kalorama aanspreekbaar is op te goeder trouw gedane meldingen van redelijke vermoedens van

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling. Volkshuisvesting Arnhem

Klokkenluidersregeling. Volkshuisvesting Arnhem Klokkenluidersregeling Volkshuisvesting Arnhem Status: definitief Arnhem, 17 januari 2007 Auteur: Raymond Rensen Vastgesteld door Gerrit Breeman d.d. : 31-1-2007 INHOUDSOPGAVE Vooraf...3 Hoofdstuk 1. Definities...4

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Regeling inzake het omgaan Inleiding De modelregeling van de Stichting van de Arbeid vormt voor Fonds 1818 en Het Nutshuis het uitgangspunt. De tekst daarvan is onveranderd gelaten. De bedoeling van deze

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Lelie zorggroep. Juli 2015

Klokkenluidersregeling Lelie zorggroep. Juli 2015 Klokkenluidersregeling Lelie zorggroep Juli 2015 Inleiding Met deze regeling wordt invulling aan de opdracht tot het toepassen van een meldings- en klokkenluidersregeling gegeven, met als doel bij te dragen

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Stichting Woonplus Schiedam Maart 2009

Klokkenluiderregeling Stichting Woonplus Schiedam Maart 2009 Klokkenluiderregeling Stichting Woonplus Schiedam Maart 2009 (Beleid)\Klokkenluidersregeling\090402 Klokkenluidersregeling Woonplus.doc 1/6 Inleiding Deze regeling is bedoeld om alle medewerkers van Woonplus

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Inhoudsopgave Artikel 1: Definities 2 Artikel 2: Interne melding 3 Artikel 3: Standpunt 4 Artikel 4: Melding aan externe derde 4 Artikel 5: Externe derde 5 Artikel 6: Rechtsbescherming

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling voor medewerkers

Klokkenluidersregeling voor medewerkers Klokkenluidersregeling voor medewerkers Inleiding Sinds 1 januari 2017 geldt er voor de brancheorganisaties in de zorg een vernieuwde Governancecode Zorg. Deze code regelt dat de zorgorganisatie aanspreekbaar

Nadere informatie

Regeling melding misstanden Heliomare (Klokkenluidersregeling)

Regeling melding misstanden Heliomare (Klokkenluidersregeling) Werkingsgebied Vastgesteld In werking op Geldig tot Documenteigenaar Auteur Heliomare 14-12-2010 01-01-2011 01-01-2015 Raad van Bestuur Bestuurssecretaris Regeling melding misstanden Heliomare (Klokkenluidersregeling)

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERREGLEMENT

KLOKKENLUIDERREGLEMENT KLOKKENLUIDERREGLEMENT (Regeling procedure inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand) Inleiding Fier kenmerkt zich door openheid en transparantie waarbij belang gehecht wordt aan de mening van

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Doel doel Toepassing toepassing beschrijving Doel Deze klokkenluidersregeling draagt eraan bij dat in het Parkhuis zorgvuldig wordt omgegaan met een vermoeden van een onregelmatigheid of misstand en dat

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand

Klokkenluidersregeling. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Klokkenluidersregeling Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Inhoudsopgave Inleiding... 3 Doelstelling... 3 Hoofdstuk 1. Definities... 4 Hoofdstuk 2. Intern melden... 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden. van een misstand (klokkenluiderregeling)

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden. van een misstand (klokkenluiderregeling) Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (klokkenluiderregeling) Definitief : Voorlopige vaststelling CvB 11 november 2016 Goedkeuring RvT d.d. 28 november 2016 1 Regeling inzake het

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING. Versie 2

KLOKKENLUIDERSREGELING. Versie 2 KLOKKENLUIDERSREGELING Versie 2 Viverion vindt het belangrijk dat medewerkers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen de organisatie. Daarom

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Informatie, advies en ondersteuning voor de werknemer c.q. melder 4 Artikel 3. Interne melding 4 Artikel 4. Vastlegging van

Nadere informatie

Regeling melding misstanden

Regeling melding misstanden Regeling melding misstanden 23 januari 2013 1 van 7 Inhoudsopgave Overwegingen 3 De procedure in een notedop 3 Reglement 4 1. Definities 4 2. Rechtsbescherming 5 Procedure interne melding 5 3. Melding

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING LANDELIJK BUREAU VLUCHTELINGENWERK NEDERLAND

KLOKKENLUIDERSREGELING LANDELIJK BUREAU VLUCHTELINGENWERK NEDERLAND KLOKKENLUIDERSREGELING LANDELIJK BUREAU VLUCHTELINGENWERK NEDERLAND Klokkenluidersregeling 1 juni 2017 pagina 1/6 Inhoudsopgave Inleiding...3 Definities...3 Werkingssfeer...3 Interne melding...4 Vertrouwelijkheid...4

Nadere informatie

Regeling ter bescherming van klokkenluiders bij de Universiteit Maastricht (klokkenluidersregeling)

Regeling ter bescherming van klokkenluiders bij de Universiteit Maastricht (klokkenluidersregeling) Regeling ter bescherming van klokkenluiders bij de Universiteit Maastricht (klokkenluidersregeling) Gelet op - De Code Goed Bestuur Universiteiten 2007, door de VSNU vastgesteld en inwerking getreden per

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling ZRTI

Klokkenluidersregeling ZRTI Klokkenluidersregeling ZRTI In de zin van artikel 2.5.2. van de Zorgbrede Governancecode 2017 Gebaseerd op het Model Klokkenluidersregeling Brancheorganisaties Zorg Conform de bepalingen van de Wet Huis

Nadere informatie

Regeling melding misstanden. Inhoudsopgave

Regeling melding misstanden. Inhoudsopgave Regeling melding misstanden Inhoudsopgave Pre-ambule... 1 Artikel 1: doel regeling... 1 Artikel 2: toepassingsgebied regeling... 1 Artikel 3: definities... 2 Artikel 4: bescherming... 2 Artikel 5: interne

Nadere informatie

Organisatiehandboek SJG Onderdeel: Personeelszorg Hoofdstuk 86. Klokkenluidersregeling. 1. Inleiding

Organisatiehandboek SJG Onderdeel: Personeelszorg Hoofdstuk 86. Klokkenluidersregeling. 1. Inleiding 1. Inleiding Het bestuur dient er zorg voor te dragen dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben onregelmatigheden aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur of aan een door

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Surplus heeft als maatschappelijke organisatie openheid en integriteit hoog in het vaandel staan. De klokkenluidersregeling is onder andere een instrument om dit te borgen. In deze

Nadere informatie

1. de directeur-bestuurder van de Sleutels van Zijl en Vliet, mevrouw M.J.A. Visser, hierna te noemen directeur-bestuurder

1. de directeur-bestuurder van de Sleutels van Zijl en Vliet, mevrouw M.J.A. Visser, hierna te noemen directeur-bestuurder Partijen: 1. de directeur-bestuurder van de Sleutels van Zijl en Vliet, mevrouw M.J.A. Visser, hierna te noemen directeur-bestuurder en 2. de Ondernemingsraad van dsvzev, hierbij rechtsgelding vertegenwoordigd

Nadere informatie

MELDREGELING VERMOEDEN MISSTANDEN. Een regeling voor het op een veilige manier melden van misstanden

MELDREGELING VERMOEDEN MISSTANDEN. Een regeling voor het op een veilige manier melden van misstanden MELDREGELING VERMOEDEN MISSTANDEN Een regeling voor het op een veilige manier melden van misstanden Versie 3, november 2018 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Artikel 1. Definities... 4 Artikel 2. Informatie,

Nadere informatie

Titel: Klokkenluidersregeling PSW Januari 2017 / EvG

Titel: Klokkenluidersregeling PSW Januari 2017 / EvG Titel: Klokkenluidersregeling PSW Januari 2017 / EvG Inleiding PSW heeft een klokkenluidersregeling. Doel is een zorgvuldige afhandeling van meldingen van redelijke vermoedens van misstanden binnen de

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling 1. VOORWOORD Deze Klokkenluidersregeling biedt iedere medewerker van het ziekenhuis de mogelijkheid om op adequate en veilige wijze melding te doen van vermoedens van misstanden

Nadere informatie

Titel: Klokkenluidersregeling

Titel: Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Meest recente wijzigingen: regeling is aangepast aan de nieuwe wetgeving Inleiding Amerpoort vindt het belangrijk en waardevol dat medewerkers mogelijke misstanden binnen de organisatie

Nadere informatie

REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN ERNSTIGE MISSTAND BINNEN DE STICHTING PCOU. Preambule

REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN ERNSTIGE MISSTAND BINNEN DE STICHTING PCOU. Preambule REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN ERNSTIGE MISSTAND BINNEN DE STICHTING PCOU Preambule De regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen de Stichting PCOU biedt

Nadere informatie

Alle personen die al dan niet in dienst zijn geweest of werkzaam zijn geweest ten behoeve van Amphia

Alle personen die al dan niet in dienst zijn geweest of werkzaam zijn geweest ten behoeve van Amphia Titel Klokkenluidersregeling Versie 20 november 2018 kenmerk Raad van Bestuur 18-381-B Doel Een klokkenluider is iemand die de noodklok luidt om de gemeenschap te waarschuwen voor een specifieke, acute

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Reinaerde. WerkWijzer

Klokkenluidersregeling Reinaerde. WerkWijzer Algemeen Klokkenluiden is het melden van het vermoeden van een misstand in de organisatie. Deze regeling draagt eraan bij dat er bij zorgvuldig omgegaan wordt met een (vermoeden van een) misstand. In deze

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95 2800 AB Gouda

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND HOOFDSTUK 1. DEFINITIES Artikel 1. Definities In deze regeling worden de volgende definities gebruikt: betrokkene: degene die al dan niet in

Nadere informatie

SOVOR JTC. Klokkenluidersregeling JTC. (deze regeling is gebaseerd op de modelregeling van de VO-Raad, april 2008)

SOVOR JTC. Klokkenluidersregeling JTC. (deze regeling is gebaseerd op de modelregeling van de VO-Raad, april 2008) SOVOR JTC Klokkenluidersregeling JTC (deze regeling is gebaseerd op de modelregeling van de VO-Raad, april 2008) Artikel 1: Begripsbepalingen en Algemene Bepalingen 1.A Begripsbepalingen In deze regeling

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen het Emelwerda College.

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen het Emelwerda College. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen het Emelwerda College. Artikel 1: Begripsbepalingen en Algemene Bepalingen 1.A. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling High Five Intenz Groep B.V.

Klokkenluidersregeling High Five Intenz Groep B.V. Klokkenluidersregeling High Five Intenz Groep B.V. Regeling procedure inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid, met instemming van de Ondernemingsraad van High Five Health

Nadere informatie

Ook de Cao Ziekenhuizen kent de verplichting om een regeling te treffen voor het melden van misstanden.

Ook de Cao Ziekenhuizen kent de verplichting om een regeling te treffen voor het melden van misstanden. KLOKKENLUIDERSREGELING ZUYDERLAND CONCERN Preambule Sinds de laatste versie van de Governancecode Zorg uit 2010 is er veel veranderd binnen de gezondheidszorg. ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN verenigd

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Stichting Amstelring Groep

Klokkenluidersregeling Stichting Amstelring Groep Klokkenluidersregeling Stichting Amstelring Groep Preambule Deze regeling draagt eraan bij dat zorgorganisaties zorgvuldig omgaan met een (vermoeden van een) misstand. In deze regeling komt tot uitdrukking

Nadere informatie

Regelingen Bestuur en Toezicht Stichting Vakinstelling SVO. Klokkenluidersregeling Raad van Toezicht, vastgesteld 30 juni 2016

Regelingen Bestuur en Toezicht Stichting Vakinstelling SVO. Klokkenluidersregeling Raad van Toezicht, vastgesteld 30 juni 2016 Regelingen Bestuur en Toezicht Stichting Vakinstelling SVO Klokkenluidersregeling Raad van Toezicht, vastgesteld 30 juni 2016 Toelichting Mbo-instellingen behoren volgens de branchecode `Goed Bestuur in

Nadere informatie

Regeling melding misstanden

Regeling melding misstanden Regeling melding misstanden 6 december 2017 1 van 7 Inhoudsopgave Overwegingen 3 De procedure in een notendop 3 Reglement 4 1. Definities 4 2. Rechtsbescherming 5 Procedure interne melding 5 3. Melding

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Inleiding Deze regeling wordt toegevoegd aan het personeelshandboek, opdat JMW voldoet aan de formele vereisten. Aanleiding voor deze nieuwe regeling vormen: o Invoering op 1 juli

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Bestemd voor: Raad van Toezicht Documentbeheerder: Bestuurder Versie: Definitief Datum: 01-07- 2016 Evaluatiedatum 01-07- 2018 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Definities... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling. Stichting Wonen Wierden Enter.

Klokkenluiderregeling. Stichting Wonen Wierden Enter. Klokkenluiderregeling Stichting Wonen Wierden Enter Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: De werknemer: Degene die in dienstverband, of anderszins gedurende langere periode, werkzaam

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING

KLOKKENLUIDERSREGELING KLOKKENLUIDERSREGELING Juli 2013 Klokkenluidersregeling Poort6 Inleiding Poort6 hecht er veel waarde aan dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen maken van eventuele vermoedens van

Nadere informatie

Omgaan met melden vermoeden misstand (Klokkenluidersregeling)

Omgaan met melden vermoeden misstand (Klokkenluidersregeling) Omgaan met melden vermoeden misstand (Klokkenluidersregeling) GGNet Gelet op het belang dat GGNet hecht aan het voeren van een deugdelijk integriteitsbeleid en, als onderdeel daarvan, aan een goed klokkenluidersbeleid,

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING

KLOKKENLUIDERSREGELING KLOKKENLUIDERSREGELING Inleiding Velison Wonen acht het van belang dat medewerkers op adequate en veilige wijze melding kunnen doen van eventuele vermoedens van ernstige misstanden binnen de organisatie.

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Werkingsgebied : De Zijlen Pagina 1 van 5 Doel Binnen De Zijlen is een integriteitcode vastgesteld. In deze code staan de gedragsregels vermeld die binnen De Zijlen afgesproken zijn. We werken samen aan

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling SG Spinoza. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand

Klokkenluidersregeling SG Spinoza. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand s c h o l e n g r o e p Klokkenluidersregeling SG Spinoza Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand Januari 2016 Preambule De klokkenluidersregeling 1 binnen Scholengroep Spinoza

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING ZORGGROEP NOORDERBREEDTE

KLOKKENLUIDERSREGELING ZORGGROEP NOORDERBREEDTE KLOKKENLUIDERSREGELING ZORGGROEP NOORDERBREEDTE Hoofdstuk 1: Definities In deze regeling wordt verstaan onder: 1. werkgever: Zorggroep Noorderbreedte, Medisch Centrum Leeuwarden BV, Noorderbreedte BV en

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling SVOL

Klokkenluidersregeling SVOL Klokkenluidersregeling SVOL Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand Algemene toelichting De regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen de Stichting

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Klokkenluidersregeling Versie 1 december 2016 NB met het verschijnen van een nieuwe klokkenluidersregeling komt de vorige te vervallen. Wil

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (Klokkenluidersregeling Medelijk Dalton Lyceum)

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (Klokkenluidersregeling Medelijk Dalton Lyceum) IVIPGD12012031408250212 GD1 14.03.2012 0212 Klokkenluidersregeling Stedelijk Dalton Lyceum Regeling Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (Klokkenluidersregeling Medelijk

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING HOGESCHOOL LEIDEN

KLOKKENLUIDERSREGELING HOGESCHOOL LEIDEN KLOKKENLUIDERSREGELING HOGESCHOOL LEIDEN KLOKKENLUIDERSREGELING HOGESCHOOL LEIDEN Deze regeling is vastgesteld door het College van Bestuur op 29 maart 2017, na instemming van de Gezamenlijke Vergadering

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Lunet zorg

Klokkenluidersregeling Lunet zorg Klokkenluidersregeling Lunet zorg Versie 20 december 2016, vastgesteld Raad van Bestuur Lunet zorg Eindhoven 1/7 Inleiding De klokkenluidersregeling biedt medewerkers de mogelijkheid om vermoedens van

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling OZG

Klokkenluidersregeling OZG Klokkenluidersregeling OZG Inleiding Op 1 juli 2016 is de wet Huis voor Klokkenluiders (wet HvK) in werking getreden. Deze wet voorziet in de oprichting van het Huis voor Klokkenluiders. Het Huis voor

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Stichting Wellant

Klokkenluidersregeling Stichting Wellant Klokkenluidersregeling Stichting Wellant Inhoudsopgave Preambule Hoofdstuk 1 - definities Hoofdstuk 2 - procedure Hoofdstuk 3 - melding aan voorzitter raad van toezicht Hoofdstuk 4 - rechtsbescherming

Nadere informatie

Klokken luiders regeling

Klokken luiders regeling Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Dorpslaan 50 Postbus 16 2957 ZG Nieuw-Lekkerland Telefoon 0184-688181 Klokken luiders regeling Versie A3 Pagina 1 van 6 Regeling procedure voor het omgaan met een

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand Stichting Katholiek Onderwijs Volendam skov Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (Klokkenluidersregeling) Volendam 21 september 2015 Regeling inzake het omgaan met een

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen het Berechja College.

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen het Berechja College. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen het Berechja College. De zogenaamde klokkenluidersregeling ontbreekt nog binnen het Berechja College. Centraal in de regeling staan

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling WZA

Klokkenluidersregeling WZA Klokkenluidersregeling WZA Preambule Sinds 1 januari 2010 is er voor de brancheorganisaties in de zorg een vernieuwde Zorgbrede Governancecode van kracht. Deze code regelt dat de zorgorganisatie (het Wilhelmina

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling)

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling) Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling) Preambule De regeling betreffende het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen Signum biedt een beschrijving

Nadere informatie

BATENBURG TECHNIEK REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND

BATENBURG TECHNIEK REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND Hoofdstuk 1 Definities Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: - de medewerker: degene die (al dan niet in dienst) werkzaam is ten behoeve van Batenburg Techniek N.V. of één van haar werkmaatschappijen;

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling. van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam

Klokkenluidersregeling. van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam Klokkenluidersregeling van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam Amsterdam, 2006 Preambule Klokkenluiden kan worden omschreven als het door een medewerker (de klokkenluider) extern

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand Preambule De regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen het Driestar College biedt een heldere beschrijving

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand

Klokkenluidersregeling Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand Klokkenluidersregeling Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand Christelijk College de Noordgouw Ingangsdatum: 1 november 2016 J.M. de Vries rector-bestuurder Inhoud Preambule...

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling/ Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand

Klokkenluidersregeling/ Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Klokkenluidersregeling/ Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Preambule De klokkenluidersregeling/ regeling betreffende het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen Vitus

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid. Doel Het bieden van mogelijkheden om het vermoeden van een misstand te melden.

Kwaliteitsbeleid. Doel Het bieden van mogelijkheden om het vermoeden van een misstand te melden. Kwaliteitsbeleid KLOKKENLUIDERSREGELING Nummer P 5500 Versie 2. Datum 25 juni 2013 Status Definitief Eigenaar André van der Velde Pagina s 6 Doel Het bieden van mogelijkheden om het vermoeden van een misstand

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (Klokkenluidersregeling Voortgezet Onderwijs)

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (Klokkenluidersregeling Voortgezet Onderwijs) Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (Klokkenluidersregeling Voortgezet Onderwijs) Concept ter bespreking : [10-01-2017] Vastgesteld door de Directie : [10-01-2017] Vastgesteld

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met (een vermoeden van) missstanden en onregelmatigheden (klokkenluidersregeling)

Regeling inzake het omgaan met (een vermoeden van) missstanden en onregelmatigheden (klokkenluidersregeling) Regeling inzake het omgaan met (een vermoeden van) missstanden en onregelmatigheden (klokkenluidersregeling) Doel van de regeling Artikel 1 Medewerkers hebben en kennen een veilige route om (het vermoeden

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Woonwijze. September 2013

Klokkenluiderregeling Woonwijze. September 2013 Klokkenluiderregeling Woonwijze September 2013 2 Inleiding klokkenluiderregeling Woonwijze vindt transparantie, bewust en integer handelen erg belangrijk en verwacht van medewerkers dat ze in hun dagelijks

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Ons Middelbaar Onderwijs. ( Klokkenluidersregeling )

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Ons Middelbaar Onderwijs. ( Klokkenluidersregeling ) Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Ons Middelbaar Onderwijs ( Klokkenluidersregeling ) Preambule De regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Ons Middelbaar

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Regeling over het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen Dunamare Onderwijsgroep Bestemd voor: - leerlingen dan wel hun wettelijke vertegenwoordiger - (voormalig)

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling. A. inleiding en toelichting op de regeling. B. Inhoud klokkenluidersregeling. Inleiding

Klokkenluidersregeling. A. inleiding en toelichting op de regeling. B. Inhoud klokkenluidersregeling. Inleiding Klokkenluidersregeling o.b.v. modelregeling Brancheorganisaties Zorg 2017 A. inleiding en toelichting op de regeling Inleiding Deze regeling draagt eraan bij dat Adullam zorgvuldig omgaat met een vermoeden

Nadere informatie

39. Klokkenluidersregeling

39. Klokkenluidersregeling 39. Klokkenluidersregeling Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Preambule De regeling betreffende het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen Stad & Esch biedt een heldere

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling. Klokkenluidersregeling naar de richtlijnen van de Brancheorganisaties Zorg 2010

Klokkenluidersregeling. Klokkenluidersregeling naar de richtlijnen van de Brancheorganisaties Zorg 2010 Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling naar de richtlijnen van de Brancheorganisaties Zorg 2010 Augustus 2011 Preambule Sinds 1 januari 2010 is er voor de brancheorganisaties in de zorg een vernieuwde

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING. Preambule

KLOKKENLUIDERSREGELING. Preambule Preambule Per juli 2016 geldt de nieuwe Wet Huis voor Klokkenluiders (Wet HvK). Deze wet draagt eraan bij dat (zorg)organisaties zorgvuldig omgaan met een (vermoeden van een) misstand. De Wet HvK moet

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERREGELING COOP HOLDING BV

KLOKKENLUIDERREGELING COOP HOLDING BV KLOKKENLUIDERREGELING COOP HOLDING BV Goedgekeurd en vastgesteld door de Raad van Commissarissen en Directie op 19 april 2006. De bepalingen van deze regeling zijn besproken met de Ondernemingsraad en

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Regeling en procedure inzake het melden van vermeende ernstige misstanden.

Klokkenluidersregeling Regeling en procedure inzake het melden van vermeende ernstige misstanden. Klokkenluidersregeling Regeling en procedure inzake het melden van vermeende ernstige misstanden. Dit document beschrijft het beleid van het Almere College om medewerkers te ondersteunen die aandacht vragen

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING

KLOKKENLUIDERSREGELING KLOKKENLUIDERSREGELING BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS Vertrouwenspersoon de heer G.H Geerts :0594-514050 Huis voor Klokkenluiders Algemeen nummer :088-1331000 Mailen kan ook naar : kenniscentrum@huisvoorklokkenluiders.nl

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand ( Klokkenluidersregeling PO ) 26-06-2017 goedkeuring RvT 04-07-2017 instemming GMR 01-08-2017 vaststelling bestuurder

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Scala College en Coenecoop College 1

Klokkenluidersregeling Scala College en Coenecoop College 1 Klokkenluidersregeling Scala College en Coenecoop College 1 Artikel 1 Inleidende bepalingen 1. In deze regeling wordt verstaan onder: Betrokkene: degene die al dan niet als werknemer werkzaamheden verricht

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Regeling en procedure inzake het melden van vermeende ernstige misstanden.

Klokkenluidersregeling Regeling en procedure inzake het melden van vermeende ernstige misstanden. Klokkenluidersregeling Regeling en procedure inzake het melden van vermeende ernstige misstanden. Dit document beschrijft het beleid van de Veluwse Scholengroep en Stichting CVO om medewerkers te ondersteunen

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Stichting Elisabeth. 2 december 2016

Klokkenluidersregeling Stichting Elisabeth. 2 december 2016 Klokkenluidersregeling Stichting Elisabeth 2 december 2016 Hoofdstuk 1: Definities In deze regeling wordt verstaan onder: 1. melder: de werknemer en anderen die in een contractuele relatie tot de zorgorganisatie

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Stichting MeerWonen

Klokkenluidersregeling Stichting MeerWonen Klokkenluidersregeling Stichting MeerWonen 1.1 Inleiding Bij Stichting MeerWonen geldt een zogenaamde klokkenluidersregeling die de procedure inhoudt op welke wijze een medewerker (een vermoeden van) een

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Voorwoord Sinds 1 januari 2010 is er voor de brancheorganisaties in de zorg een vernieuwde Zorgbrede Governancecode van kracht. Deze code regelt dat Stichting Humanitas aanspreekbaar

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling van STICHTING Opgesteld door: Secretaris Datum vastgesteld: 17-09-2015 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Klokkenluidersregeling binnen Stichting AmbuZorg... 4 - Introductie...

Nadere informatie

Laatste update: 28 juni 2018 Verantwoordelijke: Directie

Laatste update: 28 juni 2018 Verantwoordelijke: Directie Klokkenluidersregeling Albero Zorg Zorggroep B.V. en alle daartoe behorende ondernemingen, De Kroon Zorg B.V., De Kroon Plus B.V., De Karmel Zorg B.V. en De Karmel Plus B.V., verder genoemd Albero Zorg.

Nadere informatie

Regeling procedure en bescherming bij melding van een vermoeden van een misstand

Regeling procedure en bescherming bij melding van een vermoeden van een misstand Klokkenluidersregeling Kennemer Wonen Regeling procedure en bescherming bij melding van een vermoeden van een misstand Kennemer Wonen vindt het belangrijk dat werknemers op een goede maar vooral veilige

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING

KLOKKENLUIDERSREGELING KLOKKENLUIDERSREGELING Velserbroek december 2007, Colofon In opdracht van: directie Auteurs: Martin West Pré Wonen Postbus 2008 2002 CA Haarlem 1.1. Inleiding Pré Wonen acht het van belang dat medewerkers

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland

Klokkenluidersregeling Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland Klokkenluidersregeling Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland N.B. Deze regeling is afgeleid van de regeling Klokkenluiden in het VO van september 2008 Preambule De regeling inzake het omgaan met

Nadere informatie

Gebaseerd op. Model Klokkenluidersregeling Brancheorganisaties Zorg

Gebaseerd op. Model Klokkenluidersregeling Brancheorganisaties Zorg Gebaseerd op Model Brancheorganisaties Zorg verenigd in: Pagina 1 van 11 Preambule Sinds 1 januari 2010 is er voor de brancheorganisaties in de zorg een vernieuwde Zorgbrede Governancecode van kracht.

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING HOGESCHOOL IPABO AMSTERDAM/ALKMAAR

KLOKKENLUIDERSREGELING HOGESCHOOL IPABO AMSTERDAM/ALKMAAR KLOKKENLUIDERSREGELING HOGESCHOOL IPABO AMSTERDAM/ALKMAAR Hoofdstuk 1: Inleidende bepalingen Hoofdstuk 2: Interne procedure Hoofdstuk 3: Melding aan de Commissie Klokkenluiders Hoofdstuk 4: Rechtsbescherming

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling U-center

Klokkenluidersregeling U-center Klokkenluidersregeling U-center Vastgesteld door de Raad van Commissarissen 29 november 2012 Gepubliceerd december 2012 - Website, www.u-center.nl/ - intranet van U-center, Insite 1/12 Preambule Sinds

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen Leeuwenborgh Opleidingen Preambule

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen Leeuwenborgh Opleidingen Preambule Regeling inzake het omgaan met een vermoeden een misstand binnen Leeuwenborgh Opleidingen Preambule Klokkenluiden kan worden omschreven als het door een medewerker (de klokkenluider) extern bekendmaken

Nadere informatie

M. KLM d.d INLEIDING.

M. KLM d.d INLEIDING. INLEIDING. Sinds 1 januari 2010 is er voor de brancheorganisaties in de zorg een vernieuwde Zorgbrede Governancecode van kracht. Deze code regelt dat de zorgorganisatie aanspreekbaar is op te goeder trouw

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Datum Versienummer 8 juni 2017 1.2 Goedgekeurd door een besluit van de Raad van Toezicht, genomen op 8 juni 2017 en ingaande per 9 juni 2017 Inleiding Siriz staat voor een open en transparante organisatiecultuur.

Nadere informatie