Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma CDA-BINNENMAAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS"

Transcriptie

1 Midden Tussen De Mensen Verkiezingsprogramma CDA-BINNENMAAS

2 Inhoudsopgave INLEIDING RUIMTE VOOR DE JEUGD... 4 BELEIDSPUNTEN BINNENMAAS - RUIMTE VOOR DE JEUGD... 6 JONGEREN... 6 GEZINNEN... 6 ONDERWIJS... 7 SPORT VITALE KERNEN IN TIJDEN VAN KRIMP... 8 BELEIDSPUNTEN BINNENMAAS- KERN GEZOND... 9 LEEFBAARHEID EN VOORZIENINGEN... 9 VERENIGINGEN EN WELZIJN-ALGEMEEN CULTUUR VERKEER EN VERVOER OPENBARE WERKEN (WEGEN EN GROEN) OMZIEN NAAR ELKAAR BELEIDSPUNTEN BINNENMAAS - OMZIEN NAAR ELKAAR WONEN, WELZIJN, ZORG OUDEREN MINIMA VOLKSGEZONDHEID WONEN VOOR JONG EN OUD BELEIDSPUNTEN BINNENMAAS - WONEN VOOR JONG EN OUD WONINGBOUW DUURZAAM EN DYNAMISCH LANDSCHAP BELEIDSPUNTEN BINNENMAAS - DUURZAAM EN DYNAMISCH LANDSCHAP NATIONAAL LANDSCHAP NATUUR MILIEU EN DUURZAAMHEID RUIMTELIJKE ORDENING ECONOMISCHE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID RECREATIE EN TOERISME (ZIE OOK BIJ NATIONAAL LANDSCHAP) EFFICIËNT BESTUUR DICHT BIJ DE BURGERS GEMEENTEBESTUUR - REGIONALE SAMENWERKING GEMEENTEBESTUUR, BESTUURS- EN ORGANISATIECULTUUR BELEIDSPUNTEN BINNENMAAS - EFFICIËNT BESTUUR DICHT BIJ DE BURGERS SAMENWERKING COLLEGEVORMING BESTUURSCULTUUR OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID FINANCIËN

3 Inleiding Het CDA is een christendemocratische volkspartij, die de Bijbelse boodschap als grondslag en inspiratiebron gebruikt! Onze uitgangspunten zijn: rentmeesterschap gerechtigheid solidariteit en gespreide verantwoordelijkheid. Gemeentebestuur De gemeente is de overheid die het dichtst bij mensen staat. Het huidige kabinet wil gemeenten laten fuseren. Het CDA verzet zich tegen het denken in termen van groot, groter, grootst. Het CDA kiest voor een samenwerkingsmodel van Hoeksche Waardse gemeenten waarin met gewogen stemmen besluitvorming plaatsvindt over zaken die op de regio betrekking hebben. Wij denken aan een bestuursmodel, waarbij het gemeentebestuur dicht bij de burgers blijft staan, maar regionale zaken ook regionaal worden behandeld door een doorzettingsmacht van afgevaardigde lokale raadsleden. Uitvoerende taken kunnen zoveel als mogelijk op Hoeksche Waards niveau worden samengevoegd. Samenleving Het CDA vindt dat je niet voor jezelf leeft, maar ook voor een ander. Daar past geen anoniem dorp bij en geen gemeente die alles voor ons regelt. Wij kiezen bewust partij voor de hechte samenleving. Wij geloven in het vermogen van mensen en organisaties om zelf oplossingen te vinden. We voelen ons vaker onveilig. We missen respect op straat. We klagen over teveel regels. In de wijken en dorpen vereenzamen ouderen omdat in alle drukte naar hen niet wordt omgekeken. Er is vaak onvoldoende besef van waarden en normen. Het CDA wil de komende jaren verder bouwen aan onze gemeenschappen. Met goede ondersteuning helpen we mensen die aan de kant staan. Voor gezinnen, die hard in hun portemonnee worden geraakt, zetten we ons als gezinspartij extra in. Wat willen we NIET Onder anderen: Denken in groot, groter, grootst De Hoeksche Waard te sterk laten vergrijzen Verenigingen of stichtingen belasten met extra administratieve taken of regelgeving Zaken die de samenleving fundamenteel aantasten, zoals criminaliteit, drugs- en alcoholmisbruik Extra regelgeving door incidentenpolitiek Mensen die wel gebruik maken van de voorzieningen maar geen bijdrage willen leveren aan de samenleving. Omdat we midden tussen de mensen staan, willen we daarom juist : 1. Ruimte voor de jeugd 2. Vitale kernen 3. Omzien naar elkaar 4. Wonen voor jong en oud 5. Duurzaam en dynamisch landschap 6. Een efficiënt, betrouwbaar en integer bestuur dicht bij de burgers 3

4 1. Ruimte voor de jeugd De kabinetsveranderingen van de afgelopen tijd en de veranderingen in wetgeving hebben invloed op veel facetten van de samenleving, zo ook op de zorg voor de jeugd. Het CDA ziet deze veranderingen als een kans om de zorg voor de jeugd eenvoudiger en effectiever te maken. De nadruk moet gelegd worden op het voorkomen van problemen en vroegtijdige signalering als er iets misgaat, zodat minder jongeren uiteindelijk daadwerkelijk in de jeugdzorg terecht komen. Om dit te bereiken zullen algemene jeugdvoorzieningen zoals de kinderopvang, jeugdgezondheidszorg, scholen, sportclubs en jongerenwerk op peil gehouden moeten worden. De aanpak van het CDA richt zich op: Groeiruimte: jongeren krijgen meer ruimte om gezond en veilig op te groeien; Bewegingsruimte: jongeren krijgen meer ruimte voor (ongeorganiseerd) sporten en spelen; Ontwikkelruimte: jongeren krijgen meer ruimte om hun talent te ontwikkelen; Leefruimte: jongeren krijgen meer ruimte voor hun eigen plek in de samenleving. Groeiruimte Kinderen hebben een evenwichtige en gezonde thuissituatie nodig als basis om op te groeien. Gelukkig zijn de meeste ouders in staat hun kinderen een veilige, gezonde gezinssituatie te bieden. Hierdoor gaat het met het overgrote deel van de jeugd goed. Helaas ervaart 20% van de gezinnen met kinderen eenvoudige of complexere problemen bij het opvoeden en opgroeien. Het CDA zet zich daarom in voor: Laagdrempelige zorg en hulpverlening: ouders en jongeren moeten gemakkelijk en snel de weg kunnen vinden naar de juiste hulp; Garantie voor snel en adequaat handelen in geval van problemen; Vroegsignalering: scholen en hulpinstanties moeten tot een naadloos sluitende aanpak komen om problemen bij jongeren zo vroeg mogelijk te signaleren en snel de juiste hulp te kunnen bieden. Bewegingsruimte Voor een goede ontwikkeling is het belangrijk dat de jeugd de mogelijkheid heeft tot sporten en buitenspelen. Daarom wil het CDA: Bij nieuwe bouwplannen zich de komende periode sterk maken voor het opnemen van voldoende ruimte voor sporten en spelen; Samen met (sport)verenigingen zorgen voor meer beweging. Ontwikkelruimte De ontwikkelingskansen van jongeren hangen voor een groot deel samen met de kansen op een succesvolle en ononderbroken schoolloopbaan. Toch vindt het CDA dat er niet te eenzijdig gekeken moet worden naar schoolprestaties. CDA ers hebben de overtuiging dat iedereen telt en dat iedereen het verdient om tot zijn/haar recht te komen. Dit betekent dat wij naast schoolprestaties groot belang hechten aan het ontwikkelen van talenten, sociale vaardigheden en het eigen maken van waarden en normen. Dit gaat het best spelenderwijs, bijvoorbeeld door het aanbieden van sportieve en culturele activiteiten in en rond school. Daarom zet het CDA ook stevig in op de ontwikkeling van Brede Scholen. Verder wil het CDA de koppeling tussen school en praktijk verbeteren door twee projecten, namelijk: Ruimte bieden aan maatschappelijke stages. De ervaringen in het verleden met die stages waren doorgaans goed; Het verzorgen van gastlessen op middelbare en vakscholen door ondernemers, bestuurders en medewerkers van maatschappelijke organisaties; 4

5 Trainingen aan jongeren vanuit de praktijk over de verwachtingen van werkgevers en omgekeerd, het schrijven van sollicitatiebrieven, het voeren van sollicitatiegesprekken en trainingen in assertiviteit/zelfvertrouwen. Leefruimte Jongeren zijn de toekomst. Zij verdienen een plek middenin de samenleving. Op hun tijd hebben zij behoefte aan gezonde aandacht, belangstelling bij wat hen bezighoudt en coaching als zij ergens tegenaan lopen. Het CDA vindt daarom dat jongerencentra en aangewezen hangplekken een belangrijke rol in de maatschappij vervullen. Het is belangrijk dat jongeren, net als volwassenen, hun eigen keuzes mogen maken. Ze hebben het recht om te leren van eventuele fouten. Als we jongeren letterlijk en figuurlijk ruimte bieden in het midden van de samenleving betekent dit dat we een situatie moeten creëren waarin jongeren en ouderen kunnen werken aan wederzijds begrip, verdraagzaamheid en verbondenheid. Het CDA wil daarom: Het handelen van jongerenwerkers, horecaondernemers, verenigingen, scholen, kerken, exploitanten van sociaal-culturele voorzieningen, politie en omwonenden rond jongerencentra en hangplekken beter op elkaar afstemmen; Met bovengenoemde partijen een sluitende regionale aanpak tot stand brengen op het gebied van alcoholmatiging en preventie (zoals openings- en sluitingstijden, en leeftijdsgrenzen); Investeren in jeugd waar het wel goed mee gaat en hen stimuleren anderen mee te vragen naar activiteiten; Verenigingen sterker maken in hun maatschappelijke rol. 5

6 Beleidspunten Binnenmaas - Ruimte voor de Jeugd Jongeren 1. Jeugd- en jongerenbeleid vastleggen in een nota waarin onderwijs, wonen, werk, zorg en welzijn aan de orde komen. Deze nota gebruiken als bouwsteen voor overkoepelend beleid tegen bevolkingskrimp in onze kernen. 2. Jongeren moeten in hun eigen dorp een woning kunnen vinden. Zie verder de paragraaf Wonen voor jong en oud. 3. De gemeente moet zich inzetten om werkloze jongeren via stages betere kansen op de arbeidsmarkt te geven. Van groot belang is dat jongeren over een startkwalificatie beschikken. 4. Het voorkomen van verslavingen bij de jeugd heeft prioriteit. Naast beleid op gok-, alcoholen drugsverslaving krijgen voorlichting over eetverslaving en anorexia meer aandacht. In gemeentelijke jeugdcentra mag geen alcohol worden geschonken. De Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA) dient dit beleid te controleren en te handhaven. 5. De gemeente moet deelname aan jeugd- en jongerenactiviteiten (waaronder sport, muziek en recreatie) in alle dorpen stimuleren via het subsidiebeleid en de beschikbaarheid van accommodaties. 6. In alle dorpen moeten recreatieve voorzieningen zijn, waarvan de jeugd gratis gebruik kan maken. Denk aan trapveldjes, voetbalkooien, basketbalterreintjes, de strandjes aan de Binnenmaas, rollerskatebaan, speelgelegenheden voor jonge kinderen enz.. Waar mogelijk wordt een (buurt)vereniging of stichting verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud. Jongeren moeten ook zelf de handen uit de mouwen steken en mogelijk zelf via acties een deel van de financiering van activiteiten of accommodaties te verzorgen. 7. De jongerenwerkers moeten wisselend worden ingezet in alle kernen 8. In woonwijken zijn speelplaatsen voor de jongere kinderen belangrijk. De veiligheid hiervan krijgt speciale aandacht. 9. De besturen van gesubsidieerde jeugd- en jongerenaccommodaties moeten eens per jaar een bijeenkomst met omwonenden houden voor uitwisseling van informatie en klachten. 10. Het CDA legt liever de nadruk op het verstrekken van geld voor activiteiten dan op het verstrekken van geld voor accommodaties. Méér eenvoudige accommodaties hebben onze voorkeur boven minder en dure accommodaties. 11. Schoolmaatschappelijk werk wordt bij voorkeur (fysiek) op de scholen aangeboden. 12. Maatschappelijke stages leveren een bijdrage aan de vitaliteit van onze kernen. Het CDA wil deze stages in stand houden. Contact met mensen en bijdragen aan een vitale samenleving zijn de belangrijkste leeraspecten van de stage. In het bijzonder zien wij mogelijkheden voor stageplaatsen in de zorg, die de betrokkenheid van eenzame ouderen bij de lokale samenleving vergroot. Gezinnen 1. Het CDA staat voor een gezinsvriendelijke samenleving en wil de bevolkingskrimp bestrijden door het aantrekken van gezinnen. De gemeente moet daartoe gezinsvriendelijk beleid voeren op gebieden als onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen, bijzondere bijstand, subsidiebeleid en voorzieningen voor kinderen en jongeren. 2. Het centrum voor Jeugd en Gezin moet in het bijzonder eenoudergezinnen actief benaderen met voorlichting over de mogelijkheden voor hulp in de opvoeding van minderjarige kinderen. 6

7 Onderwijs 1. Het CDA vindt dat de gemeente alle invloed moet gebruiken om basisonderwijs in elk van de dorpen te handhaven. Een constructieve samenwerking met de Stichting Christelijke Scholengroep De Waard, de Stichting Acis Primair Onderwijs Hoeksche Waard en de Vereniging tot het verstrekken van Basisonderwijs op Gereformeerde Grondslag is vereist. 2. Vrijheid van onderwijs is voor het CDA een essentieel uitgangspunt. De gemeente zorgt daartoe voor gelijkheid van openbaar en bijzonder onderwijs binnen de gemeente, zoals dat in grondwet is vastgelegd. 3. Het CDA heeft voorkeur voor protestants-christelijk en openbaar basisonderwijs in elke kern. Het onderbrengen van twee kleinschalige scholen in één gebouw heeft de voorkeur. Hierbij wordt goed rekening gehouden met de identiteit van beide scholen. 4. Het CDA hecht grote waarde aan goed overleg en tijdige informatie-uitwisseling tussen de gemeente enerzijds en vertegenwoordigers van bijzonder en openbaar onderwijs anderzijds. Het periodiek gehouden lokaal onderwijsoverleg kenmerkt zich door openheid en het gevoel van een gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid. Naast materiële zaken komen ook onderwerpen als sociaal welzijn, racisme, vandalisme, pesten, verkeersveiligheid en milieu aan de orde. 5. Het tijdig signaleren van en werken aan leer- en ontwikkelingsachterstanden is erg belangrijk. Dit gebeurt onder meer door de aanwezigheid van peuterspeelzalen en het bestrijden van schoolverzuim, o.a. door handhaving van de leerplichtwet. 6. Peuterspeelzalen blijven belangrijke voorzieningen voor een gezinsvriendelijk vestigingsklimaat. Zo mogelijk worden deze in elke kern in stand gehouden. Daarvoor is een redelijke ouderbijdrage en inzet van voldoende ouders als bestuurslid en/of vrijwilliger nodig. Hechtere samenwerking met de kinderopvang is in het belang van het kind 7. Het CDA vindt dat de gemeente een zelfredzaamheids- of weerbaarheidscursus in groep 7 of 8 van de basisscholen, moet blijven subsidiëren. 8. Schoolzwemmen voor alle basisscholen blijft door de gemeente gesubsidieerd, zolang hier vanuit het onderwijs om wordt gevraagd. Sport 1. Sportactiviteiten voor jongeren worden gestimuleerd door het subsidiebeleid en beschikbaarheid van accommodaties. 2. De wens van het CDA is ouders primair als vrijwilliger in te zetten voor het begeleiden van hun kinderen bij het sporten. 3. Het beheer en onderhoud van de sportterreinen moet geleidelijk worden overgedragen aan de verenigingen. 4. Gezamenlijke benutting van accommodaties door meerdere verenigingen wordt gestimuleerd. Eventuele fusies vinden alleen op initiatief van de verenigingen zelf plaats. 5. Sportvelden zijn, zo nodig op afspraak, ook beschikbaar en toegankelijk voor andere organisaties zoals scholen, jeugdverenigingen en andere plaatselijke organisaties. 6. Kantines bij sportaccommodaties mogen niet te laat sluiten. De gemeente verleent slechts vergunning voor het schenken van zwak-alcoholische dranken. 7

8 2. Vitale kernen in tijden van krimp Het CDA gaat voor gezonde, vitale kernen. Dat betekent dorpen en buurtschappen, waarin alle leeftijdsgroepen kunnen en willen wonen en waar het goed leren, werken en genieten is. Als het gaat over vitaliteit, dan gaat de discussie vaak al snel over voorzieningen en accommodaties. Maar vitaliteit heeft in de eerste plaats te maken met activiteiten waarbij mensen elkaar ontmoeten, zoals bij dorpsfestiviteiten en in verenigingsleven, maar ook gewoon op school, straat of in de winkel. Pas in de tweede plaats gaat het over de plek of het gebouw waar die activiteiten moeten plaatsvinden: de accommodaties. Activiteiten In deze tijd van vergrijzing, afnemend inwoneraantal schaalvergroting en individualisering kiest het CDA voor een samenleving waarin iedereen past en telt. Het CDA ziet scholen, stichtingen, verenigingen en levensbeschouwelijke organisaties als het cement van de samenleving. We willen het verbindend vermogen van deze organisaties graag verbeteren. Daartoe willen we graag naar een meer activerend subsidiesysteem. In een activerend subsidie systeem worden de inspanningen van individuen en organisaties beloond om activiteiten te organiseren, die een meerwaarde hebben voor de eigen vereniging of de samenleving. Op deze manier worden (beginnende) organisaties geprikkeld om actief te worden/blijven en nieuwe initiatieven te ontplooien gericht op het op peil houden of verbeteren van voorzieningen en activiteiten in dorpen. In het bijzonder wil het CDA de trend van toenemende eenzaamheid keren door initiatieven gericht op eenzaamheidsbestrijding ruimhartig te ondersteunen. Accommodaties In de hele Hoeksche Waard speelt in meer of mindere mate de vraag of accommodaties voor verenigingen, scholen en voorzieningen gebundeld moeten worden in multifunctionele accommodaties, dan wel gespreid moeten worden over dorpen en buurten. Deze vraag is niet gemakkelijk te beantwoorden. Er zijn meerdere keuzes denkbaar die mits goed uitgevoerd - tot een vergelijkbaar voorzieningenniveau kunnen leiden. Duidelijk voor het CDA is in ieder geval, dat isolement van mensen als gevolg van onvoldoende bereikbare of toereikende voorzieningen niet aanvaardbaar is. Dit betekent echter niet, dat alle voorzieningen ook in de vorm van een gebouw aanwezig moeten zijn in dorpen. Het bereikbaar maken van voorzieningen kan ook door voorzieningen vanuit een centraal steunpunt naar de mensen te brengen (mobiele diensten, thuiszorg, etc.), of door minder mobiele mensen met een goede vervoersregeling naar de voorzieningen te kunnen laten gaan. Hoe houden we de kernen vitaal? Voor het CDA is het duidelijk, dat de regio Hoeksche Waard haar landelijk gebied met vitale kernen meer op de kaart moet zetten als veilig en prettig woongebied voor (jonge) gezinnen. De boodschap naar de omgeving kan meer worden gericht op Wonen in de tuin van de Randstad waar Rust en Ruimte samen gaan met Vrijheid, Veiligheid en Vitaliteit. Een goede leefomgeving voor uw kind is veel waard: de Hoeksche Waard. Gemeenten dienen gezamenlijk regie te voeren om effectief in te spelen op de gevolgen van vergrijzing en gezinnen met kinderen te interesseren voor de Hoeksche Waard. Op deze wijze kunnen zowel scholen als verenigingen verzekerd blijven van voldoende jonge aanwas om de vitaliteit te behouden. Daarnaast zal in samenspraak met inwoners en betrokken organisaties vastgesteld moeten worden, welke activiteiten niet mogen ontbreken om een dorp of buurt vitaal te houden en hoe deze activiteiten het best georganiseerd kunnen worden. Inbreng bewoners is hierbij belangrijk, zoals bij Buurt bestuurt. 8

9 Beleidspunten Binnenmaas- Kern gezond Leefbaarheid en voorzieningen 1. Het CDA wil dat de dorpen en buurtschappen levende gemeenschappen zijn, waar mensen elkaar op allerlei manieren ontmoeten en bijstaan. Een gemeenschap is belangrijker dan een gemeente. 2. Om krimp tegen te gaan dient de gemeente zich meer in te spannen om jonge gezinnen naar Binnenmaas te trekken. Niet alleen via volkshuisvestingsbeleid maar ook door stimulering van werkgelegenheid, verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving. 3. De promotie van het gebied als de tuin van de Randstad waar Rust en Ruimte samen gaan met Vrijheid, Veiligheid en Vitaliteit dient gezamenlijk met de overige Hoeksche Waardse gemeenten te worden opgepakt. 4. Het thema krimp, door vergrijzing en veranderende samenstelling van huishoudens, dient in alle beleidsvelden apart aandacht te krijgen, waarbij ervaringen uit andere krimpregio s gebruikt kunnen worden in het te voeren beleid. 5. De basisvoorzieningen (supermarkt, school, huisarts) moeten, bij voorkeur op een centrale plaats, in alle dorpen aanwezig zijn. 6. Het CDA wil zo mogelijk in elke dorp een werkgroep / platform instellen die de vitaliteit bewaakt en stimuleert. Het platform krijgt een beperkt budget dat besteed kan worden aan zaken van algemeen nut voor de lokale gemeenschap. 7. Het CDA wil dat er een collegelid wordt aangewezen dat de Vitale Kansen stimuleert. Het gaat ons hier om een positieve benadering van initiatieven van inwoners en ondernemers die de vitaliteit ten goede zouden komen, maar die niet binnen de plannen of de ambtelijke capaciteit van de gemeente passen. 8. Het CDA maakt zich sterk voor de leefbaarheid, onder meer via instandhouding van een zo goed mogelijk voorzieningenniveau in de dorpen. Speciale aandachtspunten zijn: a. De voorzieningen voor (sport) verenigingen en vrijwilligers b. De regeldruk op verenigingen en vrijwilligers c. (Brede) scholen voor bijzonder en openbaar onderwijs d. Winkels, dorpspleinen en ontmoetingslocaties e. Zorgcomplexen f. Revitalisering oude wijken 9. Er moeten in de dorpen meer bankjes worden geplaatst. 10. In samenwerking met betrokken inwoners en organisaties wordt beslist wat een essentiële basisvoorziening per dorp is en welke voorzieningen door de inwoners van meer dorpen gebruikt kunnen worden. 11. De gemeente zorgt voor de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van openbare gebouwen voor ouderen en gehandicapten. 12. De inwoners worden zoveel mogelijk gestimuleerd om aan plaatselijke activiteiten (Koningsdag, andere dorpsfestiviteiten, verenigingsleven enz.) mee te doen en de saamhorigheid te bevorderen. Het subsidiebeleid is daarvoor een belangrijk instrument. Elk dorp moet zo mogelijk een (dorps)plein hebben om deze festiviteiten te vieren. 13. De gemeente stimuleert dat scholen hun vakantieplanning zodanig aanpassen dat Koningsdag niet midden in de schoolvakantie valt. 14. Ter bevordering van de leefbaarheid moeten regelmatig woningen in alle dorpen worden gebouwd. 15. Het CDA is voor de mogelijkheid tot begraven in elk dorp. Bij ruimtegebrek is ruiming van graven mogelijk als er een verzamelgraf met gedenkteken en namen wordt gerealiseerd, zodat nabestaanden een plaats hebben waar zij kunnen herdenken. 9

10 Verenigingen en Welzijn-algemeen 1. Het CDA kiest voor gemeentelijk beleid, dat gericht is op het ondersteunen van het plaatselijke verenigingsleven, waaronder ook verenigingen op levensbeschouwelijke grondslag. 2. De gemeente moet verenigingen aanmoedigen om evenementen te organiseren voor het verkrijgen van extra financiële middelen voor de bekostiging van hun activiteiten. Het subsidiebeleid blijft daar zo veel mogelijk op afgestemd in de vorm van project- en stimuleringssubsidie 3. Andere activiteiten die het gemeenschapsleven in de kernen en buurtschappen bevorderen, worden ondersteund. Voorwaarde voor ondersteuning is wel dat een behoorlijk aantal inwoners hierbij betrokken is in de organisatie, of als deelnemer. 4. De gemeente stimuleert het vrijwilligerswerk. Waar nodig wordt deelname hieraan bevorderd door voorzieningen voor scholing, verzekeringen en onkostenvergoedingen voor vrijwilligers. De vrijwilligerscentrale, waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten, is een waardevol instrument. In het wekelijks gepubliceerde Gemeentenieuws moet ruimte zijn voor verenigingen die vrijwilligers zoeken. 5. De gemeente draagt bij aan een gevarieerd aanbod van activiteiten in het lokale welzijnswerk. Zij formuleert daarvoor heldere uitgangspunten over de financiële voorwaarden, de organisatorische richting van het welzijnswerk en de kwaliteit van de doelstellingen. 6. Het CDA vindt dat ook ouders hun (mede)verantwoordelijkheid moeten nemen bij welzijnswerk voor jongeren, bijvoorbeeld via bestuursfuncties en/of vrijwilligerswerk. 7. Het CDA hecht veel waarde aan de vrijwilligers dag om de dankbaarheid van de gemeente aan de vrijwilligers kenbaar te maken. Cultuur 1. Het CDA wil de huidige bibliotheekvoorzieningen in vier dorpen behouden. Uitgangspunt is dat de bibliotheek voor alle inwoners bereikbaar moet blijven. Om één en ander betaalbaar te houden, moet gezocht worden naar creatieve oplossingen. Daarbij kan gedacht worden aan huisvesting in (bestaande) gebouwen, zoals scholen, kerkgebouwen, enz., op een centrale locatie. 2. De gemeente draagt bij aan de mogelijkheid voor culturele ontplooiing en het creëren van een cultureel klimaat. Het stimuleren van diverse vormen van amateurkunst is, vanwege de participatie van een groot aantal mensen, daartoe een belangrijk middel. De gemeente verstrekt hiertoe onder andere subsidies, waarbij optredens of exposities voorde eigen inwoners een voorwaarde is. 3. Het CDA is van mening dat de gemeenten in de Hoeksche Waard afspraken moeten maken over samenwerking en verdeling van taken en middelen gericht op het in stand houden van culturele voorzieningen in de regio. Het doel is de verscheidenheid, kwaliteit evenals de continuïteit van het cultuuraanbod voor onze eigen inwoners zo goed mogelijk te waarborgen. 4. Cultuurhistorische waarden zijn belangrijke aandachtspunten in de zorg voor de gebouwde omgeving. Het culturele erfgoed in de vorm van de typische dorpsgezichten, de kerken en andere monumentale gebouwen moeten in stand worden gehouden. 5. Het Streekmuseum moet na de restauratie van hoofdgebouw en boerderij voor veel mensen aantrekkelijk zijn uit het oogpunt van cultuur en toerisme. De gemeente ondersteunt het museum, samen met de andere gemeenten in de Hoeksche Waard, door jaarlijks subsidie te verlenen. 10

11 Verkeer en vervoer 1. Bij de instandhouding en verbetering van het verkeers- en vervoersstelsel geven we prioriteit aan de meest kwetsbare deelnemers: voetgangers en fietsers. 2. De gemeente moet werken aan een sluitend en veilig systeem van fiets- en voetpaden. Routes waar schoolgaande kinderen veel gebruik van maken, krijgen daarbij voorrang. Inzet van ouders en ouderen voor verbetering van de verkeersveiligheid, bijvoorbeeld als verkeersouder, wordt gestimuleerd. Op de plaatsen waar de meeste ongevallen plaatsvinden worden infrastructurele maatregelen genomen om de veiligheid te vergroten. 3. Het CDA blijft zich inzetten voor de verkeersveiligheid in het algemeen, en voor verkeersmaatregelen die voetgangers en fietsers beter kunnen beschermen, onder meer in Maasdam (Raadhuislaan), s-gravendeel (Smidsweg), Blaaksedijk, Mijnsheerenland (Polderweg) en de parallelweg van de N217 tussen Heinenoord en Oud-Beijerland. Deze maatregelen worden na overleg met buurtbewoners genomen. 4. De leefbaarheid in de bestaande en nieuwe woongebieden wordt bevorderd door het nemen van snelheid remmende maatregelen, zoals verhoogde kruisingsvlakken en door de aanleg van verkeersluwe straten. 5. De parkeernormen moeten bij nieuwe bouwplannen 10% boven de landelijke norm worden gesteld. 6. In het Duurzaam Veilig project is (het verbeteren van) de veiligheid van de meest kwetsbare groepen in het verkeer (voetgangers en fietsers) uitgangspunt. 7. Het gebruik van wegen door wijken en kernen als doorgaande routes wordt zo veel mogelijk tegengegaan als er alternatieven zijn. Wanneer er geen alternatieven zijn, is bij doorgaande routes in woonomgevingen de veiligheid van de inwoners het uitgangspunt. 8. De gemeente spant zich in om de bus voorzieningen zo goed mogelijk af te stemmen op de behoefte in de diverse dorpen. In de directe omgeving van bushaltes moeten fietsen gestald kunnen worden. 9. Het CDA wil meer Park- en ridevoorzieningen en deze zoveel mogelijk combineren met (sneldienst) bushalten aan de rand van de dorpen. 10. Vrachtwagens moeten zo weinig mogelijk in de kernen en zo veel mogelijk op (bewaakte) centrale parkeerplaatsen gestald worden. 11. Overbodige verkeersborden worden verwijderd. 12. Bij straatnaamgeving worden ook namen gebruikt van mensen, die in de Tweede Wereldoorlog hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid, zoals in een CDA-nota is aangegeven. 11

12 Openbare werken (wegen en groen) 1. Voor een efficiënt wegenbeheer is het nodig, dat daaraan een (financieel) onderbouwd meerjaren onderhoudsschema ten grondslag ligt. Dit schema moet periodiek worden herzien. Uitgaande van een acceptabel kwaliteitsniveau moeten de daarvoor noodzakelijke financiële middelen in de begroting opgenomen worden. 2. Bij herbestrating wordt systematisch gekeken in hoeverre aanpassing van de openbare ruimte is gewenst. De bewoners worden van de gemeentelijke plannen op de hoogte gesteld en krijgen via inspraakavonden de gelegenheid hier op te reageren. Wanneer hun inbreng binnen de randvoorwaarden past en er voldoende draagvlak is bij de medebewoners, wordt deze gehonoreerd. 3. Er moeten meer op- en afritten te komen bij trottoirs voor gehandicapten, ouders met kinderwagens, en (oudere) inwoners met rollators en scootmobielen. 4. Het onderhoud van plantsoenen is van groot belang voor de woonbeleving van de mensen. Het is ook een visitekaartje voor de gemeente. 5. Het CDA wil de overlast die mensen in hun directe woonomgeving ervaren terugdringen. Het gaat dan over vernielingen, vervuiling, hondenpoep enz. 6. De gemeente zorgt ervoor, dat klachten over relatief eenvoudige problemen gemakkelijk kunnen worden gemeld,ook via een app, en snel worden opgelost, bijvoorbeeld door een dorpenserviceteam. Denk hierbij aan klachten als een kapotte lantaarnpaal, een scheve stoeptegel, enz. Het beleid moet gericht zijn op schoon, heel en veilig, 7. Inwoners moeten beter over het bestaan van het dorpenserviceteam worden geïnformeerd. 8. De overlast van hondenpoep moet worden tegengegaan. De gemeente verstrekt aan hondenbezitters een aantal hondenpoepzakjes en plaatst bij honden-uitlaatgebieden afvalbakken. Inwoners moeten beter worden geïnformeerd over de gebieden binnen de kernen, die zijn aangewezen als hondenuitlaatgebied. 9. Het CDA vindt dat er jaarlijks per kern een schouw van het openbaar gebied gehouden moet worden door een delegatie van wethouders en raadsleden, waarbij de kwaliteit van straten, trottoirs, fietspaden, openbare verlichting en groenvoorziening wordt bekeken. 12

13 3. Omzien naar elkaar Het CDA vindt onderlinge verbondenheid tussen mensen belangrijk. Voor het CDA begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief. Mensen, buurten, sportclubs, scholen, kerken, zorginstellingen, bedrijven: ze leveren allemaal een unieke bijdrage aan de samenleving. Er moet betrokkenheid zijn tussen generaties en tussen arm en rijk. We leven niet alleen voor onszelf, maar we zijn pas mens door met elkaar te leven. De overheid zorgt voor de basis van sociale zekerheid: voor iedereen is er gezondheidszorg, onderwijs en inkomen. Solidariteit De overheid geeft al die mensen en organisaties het vertrouwen om te doen waar ze goed in zijn. Niet alles hoeft op basis van regels en wetten te gebeuren. Mensen en bedrijven weten vaak zelf heel goed hoe dingen geregeld moeten worden. Het is deze betrokkenheid van de burger die onmisbaar zal zijn om mensen de zorg die ze nodig hebben in de toekomst te kunnen blijven geven. Mensen worden steeds ouder, wat betekent dat er meer zorg nodig is. Om de zorg ook in de toekomst betaalbaar te houden zijn keuzes in de zorg noodzakelijk. We willen dat de zorg betaalbaar en bereikbaar blijft voor iedereen. Solidariteit met iedereen die echt zorg nodig heeft is voor ons een basisuitgangspunt. Zorg dichtbij Mensen moeten zo lang mogelijk zelfstandig de regie over hun leven kunnen voeren. Familie, vrienden en buurtgenoten spelen hierbij een belangrijke rol. Mantelzorg en professionele zorg dienen elkaar te versterken. Het CDA vindt vrijwilligerswerk en mantelzorg heel belangrijk. Hun belangeloze inzet is onbetaalbaar voor onze samenleving. Het CDA wil de positie versterken van mantelzorgers die bijvoorbeeld een zieke partner thuis verplegen. Het langdurig verlenen van mantelzorg kan namelijk een zware belasting zijn, vooral voor oudere mantelzorgers. De gemeente kan mantelzorgers ondersteunen door bijvoorbeeld voor een huishoudelijke hulp te zorgen die een paar uur komt schoonmaken. De gemeente helpt daar waar nodig is en als de mantelzorger niet meer kan, wordt er naar een alternatief gezocht. Decentralisaties Het Rijk geeft gemeenten steeds meer taken en verantwoordelijkheden: In 2015 wordt de begeleiding, dagbesteding en persoonlijke verzorging uit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) overgeheveld naar de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De kernawbz verzekert in de toekomst alleen onafhankelijk voorgeschreven langdurige verzorging en verpleging. Alle onderdelen die niet met zorg te maken hebben, zoals wonen, dagbesteding en begeleiding, verdwijnen uit de AWBZ. De nieuwe Participatiewet wordt ingevoerd, waardoor meer mensen mogen en moeten participeren in de samenleving. Tenslotte worden de gemeenten per 2015 ook verantwoordelijk voor jeugdzorg, jeugdbescherming, jeugd-ggz, jeugdreclassering en de zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jeugd. Door deze decentralisaties komen er niet alleen nieuwe taken op gemeenten af. De daarmee gepaard gaande bezuinigingen zijn fors. Gemeenten moeten dus meer gaan doen met minder geld. De eigen kracht van burgers wordt nog belangrijker. Vanuit het uitgangspunt van naastenliefde is het CDA uiteraard voor goede zorg en dat kan het beste worden georganiseerd door de overheid die het dichtst bij onze burgers staat, de gemeente. 13

14 Kansen Gemeenten zullen gebruik moeten maken van de kansen die de decentralisaties bieden. De gemeente krijgt nu namelijk zeggenschap over een groot deel van het sociale domein. De gemeenten moeten dwarsverbanden leggen tussen de Wmo en AWBZ, de jeugdzorg en het domein van werk en inkomen. Gemeenten zullen de zorg zo efficiënt mogelijk moeten aanbieden door in te zetten op preventie en ondersteuning te bundelen. Ook de Regionale Sociale Dienst zal door forse bezuinigingen op het participatiebudget op zoek moeten naar dwarsverbanden met de sociale werkvoorziening en partners uit zorg en welzijn. Mensen met een uitkering kunnen als vrijwilliger worden ingezet voor een deel van het voorzieningenpakket van de Wmo. Zo betekenen ze iets voor anderen en leveren een tegenprestatie voor hun uitkering. Aanbieders van zorg- en welzijnsactiviteiten, maar ook gemeenten, het maatschappelijk middenveld en ondernemers kunnen leerwerkplekken leveren of banen voor mensen met een uitkering. Omzien naar elkaar Omzien naar elkaar is van levensbelang. Door tijdig hulp te bieden kan voorkomen worden dat mensen geïsoleerd raken, in problematische schuldsituaties terechtkomen of gebrek moeten hebben aan basale levensbehoeften. Het is de taak van de gemeente om te voorkomen dat mensen tussen wal en schip raken. Het CDA vindt dat de gemeente het initiatief moet nemen om te komen tot een actieve samenwerking tussen welzijns- en levensbeschouwelijke organisaties, die zich inzetten voor het opsporen en opheffen van achterstandssituaties en eenzaamheid. Waar nodig wil het CDA dat de gemeente aanvullend investeert in huisbezoek. Het CDA wil bovendien vrijwilligerswerk blijven stimuleren en ondersteunen door te investeren in het meer bekendheid geven aan de digitale vacaturebank voor vrijwilligers en het faciliteren van scholing en kennisuitwisseling. 14

15 Beleidspunten Binnenmaas - Omzien naar elkaar Wonen, welzijn, zorg 1. Het CDA maakt bij voorkeur zorgafspraken met lokale partijen. Zij zijn goed ingebed in de regio en aantoonbaar betrouwbaar gebleken. Dit zorgt naast continuïteit van zorg en ook voor continuïteit voor de organisatie, wat van belang is voor de werkgelegenheid 2. Informele zorg zal worden bevorderd zodat er financiële ruimte blijft voor professionele zorg daar waar het echt nodig is. 3. De informele zorg kan gedaan worden door mantelzorgers, buren en vrijwilligers Lijfgebonden zorg blijft bij voorkeur voorbehouden aan de professional. 4. Vroegsignalering van zorgbehoefte door scholen, (sport)verenigingen, kerken, politie en woningcorporaties wordt gestimuleerd en in samenhang bekeken om tijdig in te grijpen en duurdere zorg te voorkomen. Dit kan o.a. door een actieve inzet van wijkverpleegkundigen en spreekuren door politie. 5. Het CDA heeft de menselijke ontmoeting hoog in haar vaandel. Daarom worden verenigingen, kerken, buurthuizen, bibliotheken en zorgcentra gestimuleerd om in onderling overleg hun ontmoetingsruimten beter te benutten en open te stellen ook voor andere doelgroepen. 6. Bij de toewijzing naar zorg worden effectieve keuzes gemaakt t.a.v. wat lokaal, regionaal of bovenregionaal wordt georganiseerd. Uitgangspunt is dat preventie en enkelvoudige zorg het domein is van de gemeente. Voor meer specialistische zorg, zoals begeleiding van psychiatrie, verslaving en jeugdzorg wordt regionaal georganiseerd, en high care zoals jeugdbescherming en reclassering bovenregionaal 7. Gezien de aankomende bezuinigingen worden keuzes gemaakt t.a.v. versobering en terugdringen van de bureaucratie.. Ouderen 1. Wonen, zorg en welzijn moeten in onderlinge samenhang worden afgestemd op de behoeften van de ouderen. Een integraal ouderenbeleid, mede op basis van de adviezen van de Senioren Adviesraad, moet deze samenhang vormgeven. 2. De gemeente stimuleert de samenwerking tussen zorgaanbieders en woningcorporaties om de toenemende vraag naar meer en langer zelfstandig (verantwoord) wonen zo goed mogelijk vorm te geven. De gemeente streeft naar een goede spreiding van (woon)voorzieningen over de verschillende kernen. 3. Het CDA vindt het belangrijk, dat de gemeente ouderen stimuleert actief te blijven en deel te nemen aan het vrijwilligerswerk en regie voert over beschikbaarheid van accommodaties (voor bijvoorbeeld ontspanning) in alle dorpen. 4. Eenzaamheid en zogeheten zorgmijding komen ook in onze dorpen voor. Het CDA wil dit in samenwerking met de zorgaanbieders, kerken en waar mogelijk andere verenigingen terugdringen. Het CDA wil dat er regelmatig enquêtes onder ouderen worden gehouden om inzicht te krijgen in welbevinden, mobiliteit, zelfredzaamheid en de mate van eenzaamheid om vervolgens de nodige maatregelen te (laten) treffen. 5. Bij nieuwe (ver)bouwprojecten dient meer aangesloten te worden bij de woonwensen van ouderen; o.a. zogenaamde mantelzorgwoningen 6. In Mijnsheerenland wordt kleinschalig wonen voor dementerende ouderen in het Dorpshart gerealiseerd. 15

16 7. Het CDA wil dat de invoering van collectief vraagafhankelijk vervoer in Hoeksche Waards verband wordt geregeld. Om ervaring met deze open einde regeling op te doen is het CDA voorstander van een proefperiode van enkele jaren waarbij verschillende varianten worden uitgeprobeerd. Eén van de belangrijkste doelen is het mobiel houden van de groeiende groep ouderen. Het gebruik moet zodanig geprijsd worden dat dit ook in de toekomst haalbaar blijft. 8. Vrijwilligers en professionals in de ouderenzorg moeten getraind zijn in het herkennen van en omgaan met eenzaamheid. 9. De gemeente stimuleert particuliere initiatieven voor bijvoorbeeld dagopvang en/of Odensehuizen. 10. De gemeente zorgt voor de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van openbare gebouwen voor ouderen. Minima 1. De zorg voor de financieel zwakkeren, waaronder de minima, moet gericht zijn op zelfredzaamheid, emancipatie en reïntegratie in het maatschappelijke leven. 2. Het CDA maakt zich sterk voor een samenhangend pakket van maatregelen om te voorkomen dat mensen maatschappelijk geïsoleerd raken, in problematische schuldsituaties terechtkomen of zich primaire levensbehoeften moeten ontzeggen. Onderdeel daarvan is voorlichting over een solide persoonlijk financieel beleid. 3. Door actieve voorlichting, zoals via de inkomenstelefoon, een nieuwsbrief en de huis-aanhuisbladen, wordt ruime bekendheid gegeven aan de voorzieningen voor de bijzondere bijstand. 4. Binnen de wettelijke kaders wordt de zwakkere maximaal tegemoetgekomen, onder andere door een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid en hulp bij schuldsanering. 5. Het CDA vindt dat de gemeente het initiatief moet nemen tot een actieve samenwerking met kerken en andere organisaties die activiteiten ontplooien voor de financieel zwakkeren. Het college voert daarmee periodiek overleg 6. Het ingestelde gemeentelijk Sociaalfonds willen wij in stand houden. Dit fonds heeft tot doel inwoners in financieel schrijnende situaties te helpen, die niet via andere regelingen geholpen kunnen worden. De Regionale Sociale Dienst toetst of inwoners aan de voorwaarden voldoen. 7. Er wordt actief gecontroleerd op fraude en oneigenlijk gebruik. Bij het constateren van fraude wordt aangifte gedaan. Volksgezondheid 1. Het CDA wil dat de gemeente een gezonde levensstijl stimuleert door voorlichting en preventie (zie ook bij jongeren). 2. Binnen de WMO wordt uitdrukkelijk de mogelijkheid geboden de (geïndiceerde) zorg te verstrekken in de vorm van een persoonsgebonden budget. 3. Het CDA vindt dat de gemeente een actieve rol moet innemen bij het op peil houden of brengen van het aantal (para)-medische voorzieningen, zoals huis- en tandartsen. 16

17 4. Wonen voor jong en oud Het CDA wil een gedifferentieerd woningaanbod (o.a. starters, ouderen en mensen met een zorgvraag) per kern. Gemeenten kunnen dit samen met corporaties, projectontwikkelaars en zorginstellingen mogelijk maken. En waar mogelijk ook ruimte bieden aan particulier initiatief. Bij dit alles moet rekening gehouden worden met de woonwensen van mensen, maar ook met komende krimp in de Hoeksche Waard. Woonruimte voor ouderen Voor veel ouderen geldt, dat zij in hun vertrouwde woonomgeving van hun oude dag willen genieten. Het CDA wil aan deze wens zoveel mogelijk tegemoet komen, door goede regelingen voor zorg aan huis en het aanpassen van woningen. Indien dit niet voldoende is bieden woonzorgcentra mogelijkheden om aanvullende of vervangende zorg te bieden. Woonruimte voor jongeren Het CDA wil het aanbod van betaalbare woningen - huur, maar vooral ook koop - voor startende jongeren vergroten en wil dit bereiken door juist de nieuwbouw in te zetten voor senioren. De oudere huurwoningen in bezit van corporaties voldoen vaak niet aan de eisen die tegenwoordig aan seniorenwoningen worden gesteld. Ze kunnen echter nog goed verhuurd of verkocht worden aan startende jongeren. Als nieuwbouw ingezet wordt voor senioren, kunnen jongeren op twee manieren van de doorstoomeffecten profiteren. Indirect doordat de senioren die een koopwoning achterlaten voor doorstroming zorgen op de woningmarkt. En direct wanneer de huurwoningen die senioren achterlaten door corporaties bestemd worden voor jongeren, voor zowel huur als sociale koop. Bij nieuwe (ver)bouwprojecten dient meer aangesloten te worden bij de woonwensen van ouderen: zogenaamde mantelzorgwoningen (een combinatie van twee zelfstandige woningen met een eigen voordeur. Dit type woning is geschikt voor mantelzorgers die vlakbij degenen willen wonen voor wie ze zorgen en voor de zorgbehoevenden), woongroepen en levensloop bestendige woningen. Maatwerk Het CDA wil de medezeggenschap van bewoners over de opzet van nieuwe woonwijken, de indeling van nieuw te bouwen woningen en de inrichting van de woonomgeving zoveel mogelijk bevorderen. Ook wil het CDA het makkelijk maken om vrijkomende (agrarische) gebouwen te benutten voor alternatieve woonvormen voor speciale doelgroepen, waaronder starters. Zelfbouw Het CDA vindt daarnaast dat er meer mogelijkheden voor burgers moeten komen om zelf te bouwen. Dat kan door meer projecten aan (een groep) particulieren over te laten in plaats van aan een projectontwikkelaar. 17

18 Beleidspunten Binnenmaas - Wonen voor jong en oud Woningbouw 1. Het CDA streeft naar vernieuwing van voorzieningen en woningen in alle kernen, onder andere door nieuwbouw. Dit is essentieel voor de aantrekkingskracht van de kernen, de samenstelling van de bevolking en het in stand houden van verenigingen, scholen, kerken en overige voorzieningen kortom voor de leefbaarheid van de kernen. 2. Het CDA wil een gedifferentieerd woningaanbod per kern met een goed aanbod voor de verschillende doelgroepen. 3. Op basis van de prestatieafspraken en de woonbehoeften moet de gemeente met de woningbouwcorporatie en zorgpartners afspraken maken over herstructurering, huurbeleid, nieuwbouw en bevordering van de doorstroming. 4. De nadruk bij nieuwbouw en herstructurering moet liggen op huisvesting voor jongeren en alleenstaanden, (luxe) appartementen voor ouderen (zie ook onder Wonen, Welzijn en Zorg) en huisvesting voor lichamelijk en verstandelijke gehandicapten. Dit mede in verband met de scheiding van wonen en zorg. 5. Met het oog op de vergrijzing moeten bestaande seniorenwoningen aangepast, gerenoveerd en eventueel vervangen worden om zo aan de huidige behoeften van deze leeftijdsgroep te kunnen voldoen. Daarnaast worden individuele aanpassingen uitgevoerd in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Zie ook paragraaf Goed voor elkaar. 6. Het CDA wil meer betaalbare woningen voor starters en jongeren. De jeugd moet in eigen dorp een woning kunnen vinden. In de huidige woningmarkt vraagt dat om creativiteit, maar vooral om goede samenwerking. Het CDA wil dat regelmatig koopgarantwoningen worden gebouwd of huurwoningen als koopgarantwoningen worden verkocht. In een dergelijke constructie kunnen starters en minder draagkrachtigen tegen een gereduceerde prijs een woning van een woningbouwvereniging kopen. Het voordeel bij de koop wordt later (deels) verrekend met de winst bij verkoop. Met deze winst kan de woning opnieuw goedkoper worden aangeboden door de woningbouwvereniging aan een volgende starter. 7. Het CDA ziet de Starterslening als welkome aanvulling, voor zover de kosten en het risico hiervan bij de ontwikkelaar/belegger blijft. In deze vorm kunnen starters op de woningmarkt naast een voordelige hypotheek, ook een aanvullende renteloze lening krijgen vanuit de ontwikkelaar/belegger. 8. Het CDA wil dat op de locatie van het voormalige gemeentehuis van s-gravendeel zo spoedig mogelijk (senioren) woningen komen. 9. Het CDA wil de bouw van en verbouw tot meergeneratie- en mantelzorgwoningen stimuleren, waartoe nu ook de mogelijkheden wordt geboden in bestemmingsplannen. Op deze wijze krijgen mensen de keuze om langer thuis te blijven wonen. Ook vergemakkelijkt het de mantelzorg en/of de kinderopvang. 10. De gemeenten in de Hoeksche Waard worden verplicht 50% van de woningbouw te realiseren op zogenaamde inbreidingslocaties. Dit mag niet betekenen dat alle open plekken binnen de bebouwde kommen zullen worden bebouwd. Er moet voldoende groen en speelgelegenheid blijven. Bij alle bouwplannen moet veel aandacht worden besteed aan de dichtheid en de uitstraling van de bebouwing. 18

19 11. Naast de instandhouding van een kernvoorraad van goedkope huurwoningen voor de minder draagkrachtigen wil het CDA het eigen woningbezit bevorderen. Verkoop van huurwoningen aan bewoners is daartoe een goed instrument, maar moet gedoseerd om de toch al kwetsbare woningmarkt zo min mogelijk te verstoren. De gemeente moet met de woningbouwcorporatie afspreken welke woningen mogen worden verkocht (bijvoorbeeld niet de woningen met de laagste huren, verouderde woningen en woningen in het centrum van een dorp). 12. Het CDA vindt dat er meer mogelijkheden voor inwoners moeten komen om te bouwen wat ze zelf willen. Dat kan allereerst door meer projecten aan burgers over te laten in plaats van aan een projectontwikkelaar. 13. Bij grondverkoop voor woningbouw wordt afhankelijk van het type woning en de locatie een gedifferentieerde prijs per vierkante meter gerekend (de mooiste plekjes kosten het meest). 14. Waar mogelijk en verantwoord wordt de ruimte-voor-ruimteregeling toegepast. Hierbij worden overtollige schuren en kassen in het landelijk gebied ingeleverd voor de mogelijkheid om één of meer woningen te bouwen. 15. Zowel bij nieuwbouw als bij aanpassing en renovatie heeft duurzaam bouwen (o.a. door energiebesparing) hoge prioriteit. 16. Het CDA vindt dat hoogbouw of gestapelde bouw (in de betekenis van hoger bouwen dan tot nu toe gebruikelijk is) uitzonderingen moeten zijn. 19

20 5. Duurzaam en dynamisch landschap De Hoeksche Waard is een dynamisch landschap. Het landschap is altijd in ontwikkeling geweest en moet dat ook blijven. Ontwikkelingen op het gebied van de landbouw, recreatie, wonen en werken moeten volgens het CDA hand in hand gaan met de natuurontwikkeling. Het CDA wil graag met agrariërs, ondernemers, bewoners en maatschappelijke organisaties vorm en inhoud geven aan de Hoeksche Waard. Behoud door ontwikkeling De landbouw is vanouds een onmisbare schakel in het beheren en ontwikkelen van buitengebieden. De Hoeksche Waard moet deze agrarische identiteit behouden. Het CDA ziet ook goede kansen voor agrariërs die hun bedrijfsvoering willen verbreden met activiteiten op het gebied van zorg, kinderopvang, educatie en recreatie. Leegstaande boerderijen kunnen zo ook een verantwoorde wijze andere bestemmingen krijgen. Om de recreatieve waarde van de Hoeksche Waard te vergroten wil het CDA ook de ontsluiting van het landschap met fietspaden, wandelroutes, ruiterroutes, vaarroutes en kanoroutes verder verbeteren. Behoud door ontwikkeling is daarom het uitgangspunt voor het CDA. De ontwikkeling en mogelijke uitbreiding van de kernen van het gebied mag echter niet vergeten worden. Zo moet deze aangesloten blijven op de wensen van deze tijd. Waar nodig moet ruimte zijn en blijven voor nieuwe ontwikkelingen voor woningbouw en uitbreiding bestaande activiteiten. Duurzaam en dynamisch Het CDA wil alle ruimte benutten om de Hoeksche Waard dynamisch en leefbaar te houden voor de huidige en toekomstige generaties. Dit betekent ruimte geven aan de dynamiek van nieuwe ontwikkeling in harmonie met het historisch gegroeide landschap, de inwoners en de bijzondere natuurwaarden van de Hoeksche Waard. Het gaat daarbij dus niet alleen om ecologische duurzaamheid - het zo goed mogelijk omgaan met de natuurlijke stoffenkringlopen - maar ook om economische en sociale duurzaamheid. Een duurzaam landschap is alleen te bereiken en te onderhouden als er ook mensen in dat landschap wonen, werken en recreëren. Om het landschap te onderhouden moet er geld verdiend worden! Daartoe moet de ondernemer in de Hoeksche Waard een goed ontwikkelingsperspectief geboden worden. Windmolens Het CDA begrijpt de noodzaak om tot een percentage groene stroom te komen. Internationaal zijn daar afspraken over gemaakt en Nederland zal aan deze afspraken tegemoet moeten komen. Binnen de Hoeksche Waard zijn binnen dit kader locaties aangewezen, waar windmolens tot 150 meter hoog moeten verrijzen. Een dergelijk molenpark moet goed in ons landschap worden ingepast. Wij zijn ook voor andere (rendabelere) vormen van duurzame energie in de Hoeksche Waard. Bedrijventerreinen Lokale en regionale bedrijven uit de Hoeksche Waard hebben ruimte nodig om te groeien. Het is geen makkelijke opgave om deze ontwikkelingen in te passen in het Hoeksche Waardse landschap. Dergelijke ontwikkelingen hebben in het open landschap van de Hoeksche Waard snel een grote invloed op de beleving van de ruimte. Het CDA vindt daarom, dat bij nieuwe ontwikkeling en herstructurering van bedrijventerreinen ingezet moet worden op een goed kwaliteitsniveau waar het gaat om landschappelijke inpassing, de toepassing van duurzame technieken en meervoudig ruimtegebruik. Hierbij dient rekening gehouden te worden met het feit dat dit in economisch moeilijke tijden geen financiële belemmeringen oplevert voor ondernemers. Het CDA is voorstander van de mogelijkheid dat ondernemers van buiten de Hoeksche Waard zich kunnen vestigen op het regionale bedrijventerrein. 20

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma CDA Strijen

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma CDA Strijen Midden Tussen De Mensen Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA Strijen Inhoudsopgave INLEIDING 3 1. RUIMTE VOOR DE JEUGD 4 2. VITALE KERNEN 7 3. OMZIEN NAAR ELKAAR 9 4. WONEN VOOR JONG EN OUD 12 5. DUURZAAM

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen Basisinspanning Een evenwichtige bevolkingsopbouw, die in 2025 gegroeid is naar minimaal 25.000 inwoners. Voor iedere (toekomstige) inwoner moet een woning beschikbaar zijn die past in zijn/haar leefsituatie.

Nadere informatie

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg RHENEN IS VAN ONS ALLEMAAL! PROGRAMMA RAADSPERIODE 2014 2018 De PvdA wil dat Rhenen een gemeente is waar - iedereen gelijke kansen heeft - het veilig leven, wonen en werken is - het kwetsbare wordt beschermd

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting TOEKOMSTVISIE het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting Als je plannen maakt voor een vakantie, dan kies je eerst een bestemming. Gran Canaria of Schiermonnikoog, Amsterdam of Barcelona,

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

KOERSDOCUMENT SOCIAAL DOMEIN VIJFHEERENLANDEN Werkgroep Sociaal Domein Versie 1.0

KOERSDOCUMENT SOCIAAL DOMEIN VIJFHEERENLANDEN Werkgroep Sociaal Domein Versie 1.0 KOERSDOCUMENT SOCIAAL DOMEIN VIJFHEERENLANDEN 2018-2022 Werkgroep Sociaal Domein 22-06-2017 Versie 1.0 Inhoudsopgave Inleiding Visie Sociaal Domein Doelstellingen Sociaal Domein Meedoen in Vijfheerenlanden

Nadere informatie

De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen

De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen Stap voor stap op weg naar een nieuwe samenleving 1 Gemeenten krijgen de komende jaren steeds meer taken in de ondersteuning van inwoners

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen

De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen Inhoudsopgave Titel beleidsnota onder titel (optioneel) De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen Stap voor stap op weg naar een nieuwe samenleving 1 Stap voor stap naar een nieuwe

Nadere informatie

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein Louis Litjens - Projectdirecteur Ramon Testroote - Wethouder Louis Louis Litjens Ramon Testroote - Wethouder Ramon Testroote Litjens - Projectdirecteur Projectdirecteur Wethouder Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma 2014-2018 Algemeen: De Partij van de Arbeid in de Noord-Bevelandse samenleving De leidende gedachte voor de PvdA is een mensvriendelijke samenleving,

Nadere informatie

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. "Alles van waarde is weerloos"

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. Alles van waarde is weerloos Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018 Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard "Alles van waarde is weerloos" Lucebert Dat moet dus beschermd worden 1 December 2013 Inhoud 1. Maatschappelijke

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen!

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen! PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma 2014-2018 Gewoon doen! 1 De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten Solidair, samen en een stimulerende (ondersteunende) overheid De PvdA werkt aan een solidaire

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Het verhaal van Careyn Het Dorp

Het verhaal van Careyn Het Dorp Het verhaal van Careyn Het Dorp Het Dorp staat voor een nieuwe manier van werken. Een werkwijze die de klant en kwaliteit van leven centraal stelt en waarbij onze zorgprofessional aan zet is. Het Dorp

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010.

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Deze lokale politieke partij is voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda

Stadskanaal Noord Projectenagenda Stadskanaal Noord Projectenagenda 2016-2017 Projectenagenda Stadskanaal Noord Dit stuk beschrijft de visie vanuit de gemeente Stadskanaal en de projecten van Stadskanaal Noord in 2016 en 2017. De projectenagenda

Nadere informatie

Subsidieregels Hof van Twente 2016

Subsidieregels Hof van Twente 2016 9. Subsidieregel éénmalige subsidies Sport, Cultuur, Zorg en Jeugd Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Vergroten maatschappelijke participatie Vergroten

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA!

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE 2014-2018 HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal Het kan anders Ons land verandert snel. Niet alleen kennen we op dit moment in Nederland financieel

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

de Agenda van Brabant kansen voor het platteland

de Agenda van Brabant kansen voor het platteland de Agenda van Brabant kansen voor het platteland Inleiding In deze korte notitie reikt de vereniging kleine kernen noord-brabant u handvatten aan die de agenda voor de toekomst positief kunnen beïnvloeden.

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ!

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! 1 NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! WaterlandNatuurlijk, lokaal onderscheidend van de landelijke partijen door onafhankelijke politiek. De inwoners van Waterland zijn heel goed in staat om zelf te kiezen waar

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg Kernwoorden programma Aalburg ChristenUnie Aalburg 2014-2018 Hier vind u het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie in Aalburg in een notendop. De hoofdlijnen waar we de komende 4 jaar voor willen gaan.

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2014 2018 Inhoudsopgave Algemeen... 2 Visie... 2 Missie... 2 Doelen van de vereniging... 2 Inhoudelijke thema s... 3 Samen sociaal... 3 Decentralisaties... 3 Wet maatschappelijke ondersteuning...

Nadere informatie

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING Berkelland BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING met elkaar voor elkaar Verkort verkiezingsprogramma 2014-2018 Kijk voor het volledige CDA verkiezingsprogramma op onze website www.cdaberkelland.nl www.cdaberkelland.nl

Nadere informatie

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen Bouwen aan beloften Woningbouwvereniging Alkemade Bezoekadres De Lasso 1 2371 GV Roelofarendsveen Postadres Postbus 150 2370 AD Roelofarendsveen T 071 331 50 00 F 071 331 71 44 www.wbv-alkemade.nl algemeen@wbv-alkemade.nl

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA

VERKIEZINGSPROGRAMMA CDA VIANEN VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010-2014 Vianen zelfstandig, sociaal en leefbaar Uitgangspunten. Uitgangspunten voor ons verkiezingsprogramma zijn de CDA - kernwaarden: gerechtigheid, solidariteit, gespreide

Nadere informatie

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013 Workshop decentralisaties sociaal domein 30 september 2013 Inhoud Stimulansz Even voorstellen De 3 decentralisaties Wat kan de meerwaarde van sport zijn? Aan de slag met het kaartspel Stimulansz We zijn

Nadere informatie

Q en A Ouderen. Solidariteit & gemeenschap

Q en A Ouderen. Solidariteit & gemeenschap Q en A Ouderen Solidariteit & gemeenschap 1. Moeten ouderen straks een beroep doen op familie of buren? De PvdA wil een samenleving waarin we ook zorg voor elkaar hebben. Een samenleving waarin we de zorg

Nadere informatie

Bij Uitstek Dalfsen! Woonvisie 2011 2016 gemeente Dalfsen

Bij Uitstek Dalfsen! Woonvisie 2011 2016 gemeente Dalfsen Bij Uitstek Dalfsen! Woonvisie 2011 2016 gemeente Dalfsen Algemeen Dalfsen heeft bij uitstek een eigen identiteit op het gebied van wonen. In de woonvisie leest u meer over de bebouwingsplannen voor de

Nadere informatie

Deze tijd vraagt om creativiteit

Deze tijd vraagt om creativiteit 12 april 2012 Werkplaats Onderneem met zin! Deze tijd vraagt om creativiteit Participeren/ Meedoen naar vermogen Schakelen en verbinden Wim Roelofs Integrale aanpak en noodzaak om te schakelen en te verbinden

Nadere informatie

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen 2014 - Enkhuizen Hieronder vind je het SP-verkiezingsprogramma voor gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Enkhuizen

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

Visie op de vernieuwing van het sociaal domein in de gemeente Nijkerk. Iedereen telt en doet mee

Visie op de vernieuwing van het sociaal domein in de gemeente Nijkerk. Iedereen telt en doet mee Visie op de vernieuwing van het sociaal domein in de gemeente Nijkerk Iedereen telt en doet mee Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De opgave voor het sociaal domein 3. Waar staat Nijkerk nu? 4. Principes voor

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter!

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter! Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018 Meppel verdient Beter! Vastgesteld op de ledenvergadering van 25 november 2013 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

naar een nieuw Wmo-beleidsplan

naar een nieuw Wmo-beleidsplan naar een nieuw Wmo-beleidsplan gemeente Cranendonck extra Commissievergadering 26 april 2011 Ruud Vos Naar een nieuw Wmo-beleidsplan voor Cranendonck trends en ontwikkelingen bestuursakkoord Rijk en VNG

Nadere informatie

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken!

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken! Haarlemmermeer, 2 april 2013 Deze tijd vraagt om een nieuwe manier van denken met een duidelijke visie om de problemen aan te pakken. Ons motto; Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen

Nadere informatie

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG PROVINCIAAL BELEID In maart 2015 zijn er weer provinciale statenverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK

BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK SCHAIJK IN ÉÉN WOORD 3 EVEN OPWARMEN AAN TAFEL! 7 8 9 ANALYSE VAN DE OPBRENGST Trots Samenwerking Werelddorp Verbreden Normen En Waarden Zorg

Nadere informatie

Plaatselijk Belang Scharsterbrug. Missie, Visie en Strategie

Plaatselijk Belang Scharsterbrug. Missie, Visie en Strategie Plaatselijk Belang Scharsterbrug Missie, Visie en Strategie Missie Als Plaatselijk Belang hebben we bestaansrecht omdat we gezamenlijk en gecoördineerd meer kunnen bereiken voor het dorp Scharsterbrug

Nadere informatie

Veranderingen in het Sociaal Domein

Veranderingen in het Sociaal Domein Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Veranderingen in het Sociaal Domein Themabijeenkomst Ouderen in Leidsche Rijn 13 november 2013 Decentralisaties van Rijk naar Gemeente: AWBZ Jeugdzorg Participatiewet

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1 juli -2015 BEetrokken Noord-Beveland Pagina: 1 Toekomstvisie voor Noord-Beveland BEN is bezig met de ontwikkeling van een lange(re)termijnvisie voor Noord-Beveland. Daarbij maken wij o.a. gebruik van de

Nadere informatie

Uitzicht op een betere wijk

Uitzicht op een betere wijk Uitzicht op een betere wijk Deze visie is tot stand gekomen in bijeenkomsten met verschillende partijen. We danken de deelnemers hartelijk voor hun inzet. Wilt u meer weten? Heeft u na het lezen van deze

Nadere informatie

Voor een gezond Smallingerland!

Voor een gezond Smallingerland! Voor een gezond Smallingerland! CDA verkiezingsprogramma 2010 2014 Op dinsdag 3 maart 2010 wordt er een nieuwe gemeenteraad gekozen. Het CDA wil met dit verkiezingsprogramma laten zien wat het de komende

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Samen voor jouw Toekomst!

Samen voor jouw Toekomst! Verkiezingsprogramma SGP Zederik 2014 2018 Jongeren editie Samen voor jouw Toekomst! Een principiële keus, voor nu en later V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a S G P Z e d e r i k 2 0 1 4 2018 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Na jaren is er de laatste 4 jaar een echt sociaal geluid in Roermond te horen: Dat van de SP Om ook in de toekomst te zorgen

Nadere informatie

Welzijn in Baarn Visie op welzijn

Welzijn in Baarn Visie op welzijn Welzijn in Baarn 2012-2015 Visie op welzijn Waarom een visie op welzijn? De uitgangspunten van de visie op welzijn moeten het kader bieden om de komende jaren prioriteiten te stellen bij de inzet van de

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014

Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 Verkiezingsprogramma CDA, lijst 3 Lingewaard Midden in de samenleving 1. Van vrijblijvend naar betrokken; mensen maken hun leefomgeving 1.1. Wij gaan voor een transparant

Nadere informatie

4. Opgroeien en meedoen in Lansingerland

4. Opgroeien en meedoen in Lansingerland 4. Opgroeien en meedoen in Lansingerland Lansingerland moet een gemeente zijn waar jongeren met plezier kunnen opgroeien. Goed onderwijs, goede sportfaciliteiten, een eigen plekje in de wijk, goede jeugdzorg

Nadere informatie

Bespreeknota. Vraag aan de commissie: Context / achtergrondinformatie: 1. Inleiding. Commissie Samenleving College van B&W Dilemma's dubbele subsidies

Bespreeknota. Vraag aan de commissie: Context / achtergrondinformatie: 1. Inleiding. Commissie Samenleving College van B&W Dilemma's dubbele subsidies Bespreeknota Aan: Commissie Samenleving Van: College van B&W Onderwerp: Dilemma's dubbele subsidies Portefeuillehouder: Laurens Verspuij / Henk Driessen Datum collegebesluit: 11 november 2014 Geheimhouding:

Nadere informatie

Dit zijn onze keuzes voor een verantwoord financieel beleid:

Dit zijn onze keuzes voor een verantwoord financieel beleid: Algemeen Het CDA baseert zijn politiek op vier pijlers: Gerechtigheid, Gespreide Verantwoordelijkheid, Solidariteit en Rentmeesterschap. Grote woorden, die tegelijk concrete handvatten bieden voor de alledaagse

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Leefbaar Grashoek Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Kerngesprekken, met wie? November 2013: verenigingen: sport en spel December 2013: verenigingen

Nadere informatie

Manifeste lokale woningbehoefte. Vraag zoekt locatie

Manifeste lokale woningbehoefte. Vraag zoekt locatie Manifeste lokale woningbehoefte Vraag zoekt locatie 10-3-2015 Inleiding In de gemeentelijke Visie op Wonen en Leefbaarheid (2012) is uitgesproken dat de gemeente in principe in alle kernen ruimte wil zoeken

Nadere informatie

Wmo 2015 door Tweede Kamer

Wmo 2015 door Tweede Kamer Wmo 2015 door Tweede Kamer Een ruime tweederde meerderheid van de Tweede Kamer heeft op 24 april ingestemd met het wetsvoorstel van de Wmo 2015. De verwachting is dat de behandeling van het voorstel nog

Nadere informatie

Uit vrije wil. Actieplan vrijwilligerswerk

Uit vrije wil. Actieplan vrijwilligerswerk Uit vrije wil Actieplan vrijwilligerswerk ChristenUnie Algemene Politieke Beschouwingen 2008 Inleiding Onbetaalde arbeid en vrijwilligerswerk zijn de smeerolie van de samenleving. Ze verdienen erkenning

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein. Robby Aldenkamp.

Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein. Robby Aldenkamp. Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein Robby Aldenkamp. Drie decentralisaties in het sociale domein: 1. AWBZ WMO 2. Participatiewet 3. Jeugdwet Wat verandert er met ingang

Nadere informatie

Gespreksresultaten Werksessies De toekomst van LV Maatschappelijke partners

Gespreksresultaten Werksessies De toekomst van LV Maatschappelijke partners Gespreksresultaten Werksessies De toekomst van LV Maatschappelijke partners Leidschendam-Voorburg, 22 september 2017 Partnerbijeenkomst I: 3 juli 2017 Tijdens de eerste bijeenkomst met partners zijn we

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan.

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan. Prestatieafspraken Jongeren(opbouw)werk 2012 In de kaders staan de doelstellingen van de productgroepen zoals de gemeente Geldermalsen die kent in het kader van de WMO. Per kader zijn de relevante doelstellingen

Nadere informatie

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO Wat is de naam van uw partij? PvdA Hillegom Wie is uw lijsttrekker? Annemieke van Dijk en Fred van Loenen Wie is uw wethouderskandidaat? De PvdA heeft in Hillegom

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 AANDACHT VOOR VITALE KLEINE KERNEN IN TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 AANDACHT VOOR VITALE KLEINE KERNEN IN TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 AANDACHT VOOR VITALE KLEINE KERNEN IN TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Politieke partijen schrijven daarvoor hun verkiezingsprogramma

Nadere informatie

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed Welzijn nieuwe stijl Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen 19 oktober 2010 Marjon Breed Presentatie Welzijn nieuwe stijl Welzijn in Geldermalsen De Wmo Welzijn Actuele ontwikkelingen Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder)

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) 1. Beleidsterrein Beleidstaak: Sociaal Cultureel Werk Beheerstaak: Samenlevingsopbouwwerk, functienummer 630.00 Dit beleidsterrein omvat kinderwerk,

Nadere informatie

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega In het najaar van 2014 heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Bantega een werkgroep samengesteld die de opdracht heeft gekregen om een nieuwe Dorpsvisie op te stellen.

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Inleiding Wij zijn CDA Woudenberg. Sinds jaar en dag een actieve partij binnen de gemeentepolitiek in ons dorp. Wij leveren een positieve bijdrage aan het

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

Gebruik In de bijlage (volgt nog) zijn gegevens opgenomen over het gebruik dagactiviteiten in 2015 in de regio.

Gebruik In de bijlage (volgt nog) zijn gegevens opgenomen over het gebruik dagactiviteiten in 2015 in de regio. Startnotitie Dagactiviteiten Huidige situatie In de huidige uitvoering van dagactiviteiten is een onderscheid in drie segmenten : dagactiviteiten voor jeugd, volwassenen en ouderen. Zij worden gescheiden

Nadere informatie

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 1 De landelijke ontwikkelingen Regeerakkoord: Decentralisaties naar gemeenten: 1. AWBZ begeleiding,inkomensondersteuning,

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma. Midden tussen de mensen. Oud-Beijerland INHOUD Deel 1: CDA Oud-Beijerland Deel 2: CDA Hoeksche Waard

Verkiezingsprogramma. Midden tussen de mensen. Oud-Beijerland INHOUD Deel 1: CDA Oud-Beijerland Deel 2: CDA Hoeksche Waard Oud-Beijerland Midden tussen de mensen Verkiezingsprogramma 2014-2018 INHOUD Deel 1: CDA Oud-Beijerland Deel 2: CDA Hoeksche Waard Uitgangspunten CDA Oude Raadhuis U kunt bij het CDA terecht als u zich

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Visie Beheer Openbare Ruimte

Visie Beheer Openbare Ruimte Visie Beheer Openbare Ruimte De openbare ruimte bestaat uit de ondergrondse en bovengrondse voorzieningen die in beheer zijn de gemeenten en bestaat uit riolering, plantsoenen, bomen, wegen, straten, pleinen,

Nadere informatie

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26 Welzijn Noorden veldwerker Wonen Zorg De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg Brochure Noorderveldwerker.indd 1 04-05-12 13:26 1 Inleiding De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Ouder worden in Maassluis

Ouder worden in Maassluis Ouder worden in Maassluis Samenvatting discussiebijeenkomsten Ouderen ten behoeve van de Heroriëntatie van het ouderenbeleid in de gemeente Maassluis. Sector Welzijn Juli 2003 Voorwoord Nederland vergrijst

Nadere informatie

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Inleiding Als voorbereiding van haar strategisch plan 2015-2017 heeft Woontij een vragenlijst opgesteld waarmee input wordt gevraagd voor de te kiezen

Nadere informatie

Wijkplan Centrum/ Noord-West. Internet-versie

Wijkplan Centrum/ Noord-West. Internet-versie Wijkplan 2015 Centrum/ Noord-West Internet-versie Inhoudsopgave 1. Visie Pagina 2 2. Wijkanalyse Pagina 3 3. Conclusie Pagina 5 Wijkplan 2015 CNW, maart 2015 Pagina 1 1. Visie De visie van Veens luid:

Nadere informatie