BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken"

Transcriptie

1 BEDRIJVEN BREDA JAAR stukken W N Z N O 2010

2 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Organigram BSW Bedrijven Missie, visie en kernwaarden BSW Bedrijven JAARREKENING Balans per 31 december Programma rekening Directieverslag Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Programmaverantwoording Paragrafen Economische situatie Arbeidsmarktontwikkelingen Wet Werken naar Vermogen Begeleidingsorganisatie Organisatie ontwikkelingen algemeen Werkbedrijf k pabel Vindingrijk Taakstelling en realisatie Wsw Korting op Wsw subsidie Exploitatieresultaat WOPT Paragraaf weerstandsvermogen Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Paragraaf financiering Paragraaf verbonden partijen Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de programmarekening OVERIGE GEGEVENS Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2009 Voorstel tot verwerking van het resultaat over het boekjaar 2010 Gebeurtenissen na balansdatum Controle verklaring van de onafhankelijke accountant 5 jaren BSW Bedrijven EEN AANTAL ERVARINGEN MET BSW BEDRIJVEN

3 BEDRIJVEN BREDA JAAR VERSLAG 2010

4 Organigram BSW BedrijveN Directie Personeel & Organisatie Financiën & Automatisering Algemene Zaken Facilitaire Zaken & Techn. Dienst Werkbedrijf Vindingrijk k pabel Industrie Diensten Diagnose & Training Werkgewenning Reïntegratieprojecten

5 Missie, visie en kernwaarden BSW Bedrijven Missie De missie van BSW Bedrijven is het vergroten van het arbeids- en probleemoplossend- vermogen van mensen door ondersteuning bij het werken met een arbeidsbeperking of handicap dan wel door het verlenen van ondersteuning aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, met als doel een zo duurzaam mogelijke arbeidsplaatsing onder zo regulier mogelijke omstandigheden. Visie Vanuit de visie van BSW Bedrijven heeft iedereen recht op maatschappelijke- en arbeidsparticipatie. Hiertoe leidt BSW Bedrijven mensen met een arbeidsbeperking of -handicap dan wel een afstand tot de arbeidsmarkt toe naar (aangepaste) arbeid en/of een (aangepaste) werkplek. BSW Bedrijven realiseert dit niet los van of boven de cliënt/medewerker maar onderneemt hierin samen met de cliënt/medewerker. De cliënt/medewerker wordt ondersteund bij de ontwikkeling van zijn arbeidspotentieel en gezamenlijk wordt vorm gegeven aan arbeid en werkplek. Bij de uitvoeringswijze en resultaatbepaling van trajecten of projecten worden ook de afspraken met de opdrachtgever, welke niet altijd de cliënt of medewerker hoeft te zijn, betrokken. Kernwaarden Bij de uitvoering van onze taken en bedrijfsuitoefening blijft BSW Bedrijven het belangrijk vinden om te vertrekken vanuit bepaalde kernwaarden. BSW Bedrijven heeft, gezien de aard en het karakter van haar mensontwikkel- en productietaak en gelet op haar identiteit als maatschappelijke onderneming, de volgende kernwaarden hoog in het vaandel staan: 1. Ondernemerschap 2. (Zelf)verantwoordelijkheid 3. Respect

6 Directieverslag Ondernemend, Respectvol en Verantwoordelijk zijn de drie kernwaarden uit het bedrijfsplan van BSW Bedrijven, en ook dit jaar zijn er op alle drie de items weer slagen gemaakt. BSW ronde het jaar 2010, ondanks de economische crisis en de bezuinigingen, positief af. Diverse nieuwe klanten werden geacquireerd en de Externe Beschutte Werkplekken (EBA s) werden breed vorm gegeven. Momenteel werken er zo n vijftig mensen uit de meest beschutte Sw-populatie buiten de deur bij reguliere werkgevers én hun aantal is groeiende. Het BSW Werkbedrijf kon in 2010, ondanks de tegenzittende economie en markt, toch blijven investeren in de verdere omslag en ontwikkeling naar een hybride arbeidsontwikkel organisatie. Daarnaast werd k pabel breed ingezet bij de aanpak van gemeentelijke arbeidsmarktproblemen en de intensivering van het gemeentelijke arbeidsmarktbeleid. Ook deze ontwikkeling was in lijn met én droeg bij aan de realisatie van de doelen die wij voor de periode hadden geformuleerd. Vindingrijk Kringloop tenslotte, kon niet alleen haar financiële resultaten verbeteren maar ook haar bijdrage aan door- en uitstroom verbeterde aanzienlijk. Vanuit de lokale context en de opwaartse ontwikkeling binnen Vindingrijk werd in 2010 dan ook globaal onderzocht of de opening van een filiaal, eventueel in samenwerking met zorgpartners, een optie is. Het vooronderzoek gaf voldoende aanleiding om in 2011 een concreet haalbaarheidsonderzoek te starten in samenwerking met deze partners. Vanuit onze kernwaarden Ondernemend, Respectvol en Verantwoordelijk zullen wij ook in de komende jaren onze medewerkers, cliënten en gemeenten blijven ondersteunen bij het realiseren van oplossingen voor arbeid- en arbeidsmarktgerelateerde problemen. Rest mij om juist vanuit deze moeilijke economische periode vooral ook onze klanten te bedanken voor het vertrouwen dat zij in ons gesteld hebben en voor de wederzijds vruchtbare samenwerking. Drs. R.L.M. van der Sanden Directeur BSW Bedrijven

7 Programma verantwoording Economische situatie De economische crisis heeft in 2010 een beperktere invloed gehad op de ontwikkeling van het bedrijfsresultaat van BSW Bedrijven dan in De industriële omzet van het Werkbedrijf is licht toegenomen, echter problemen blijven zich voordoen in een aantal sectoren. De detachering van personeel is verder gestegen, terwijl werkgevers, mede ingegeven door de onzekere economische vooruitzichten, zeer terughoudend zijn geweest om mensen in begeleid werken in dienst te nemen. Over het geheel genomen was de economische situatie in 2010 beter dan in 2009, maar zeker nog niet terug op het niveau van 2007/2008. Arbeidsmarktontwikkelingen Werkgevers kozen in 2009 en de eerste helft van 2010 veelal voor het niet verlengen van tijdelijke dienstverbanden, het afstand doen van tijdelijke krachten en in sommige gevallen zelfs het ontslaan van vaste medewerkers. De externe plaatsing van medewerkers (van binnen naar buiten) heeft daarom met name in de eerste helft van 2010 vooral in het teken van het behoud van het aantal plaatsen gestaan. Gedurende de tweede helft van 2010 is herstel in de markt opgetreden en is, mede door de commerciële inzet op de branchegerichte detacheringen van personeel, het aantal externe plaatsen toch met 34 gestegen. Wet Werken naar Vermogen In de zomer van 2011 zal de Wet Werken naar Vermogen (WWnV) worden uitgewerkt. Hiermee zal invulling van de nieuwe regeling aan de onderkant van de arbeidsmarkt worden gegeven. De verwachte inwerkingtreding is 1 januari In de tweede helft 2010 zijn de eerste bezuinigingen in de SW doorgevoerd en zijn de contouren van de WWnV duidelijk geworden. In deze wet zal ook de Wet Sociale Werkvoorziening in zijn geheel op gaan. BSW Bedrijven kiest ervoor om een breed arbeidsontwikkelbedrijf te zijn voor alle doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De WWnV zal van toepassing zijn voor mensen die momenteel vallen onder de wetten SW, WWB en op termijn ook de Wajong. De laatste jaren heeft BSW Bedrijven zich al veel breder georiënteerd dan alleen medewerkers met een SW indicatie. Zo worden al jaren mensen met een WWB, WIA of WAJONG regeling met succes geholpen in hun plaatsing op de reguliere arbeidsmarkt. Naast genoemde groepen zet BSW Bedrijven de ingezette lijn in 2011 door om samen te werken met diverse zorg partners zoals Amarant, GGZ Breburg, OCB, Prisma, Sovak, MEE en nog diverse andere partijen. In 2010 heeft dit tot convenant afspraken geleid en er wordt nu ingezet om tot gezamenlijke voorzieningen te komen voor mensen die zijn aangewezen op zorg dan wel voor mensen die blijvend zijn aangewezen op intern beschutte arbeid. Begeleidingsorganisatie Anticiperend op de genoemde ontwikkelingen is gedurende 2010 door BSW Bedrijven een meerjarenplan opgesteld. Naast de gevolgen van de WWnV en de daaruit voortvloeiende ontschotte wetgeving en de hiervoor genoemde economische ontwikkelingen, is in het bedrijfsplan ingespeeld op de bezuinigingen op de sociale wetgeving en reïntegratiebudgetten en is de strategische keuze ten aanzien van de omschakeling van productiebedrijf

8 naar hybride bedrijf nader uitgewerkt. De uit dit laatste punt voortvloeiende organisatorische aanpassingen naar een mensontwikkelbedrijf en leerwerkbedrijf zijn in 2010 ingezet. In 2010 is in ruime mate geïnvesteerd in methoden, technieken en opleidingen en trainingen van de begeleidingsorganisatie. In 2010 hebben 103 medewerkers een training gevolgd ten aanzien van het omgaan met de veranderende doelgroep. Voorts is de afdeling Praktijktraining verder geprofessionaliseerd. Tegelijkertijd blijft de uitstroom (veelal pensionering) van de betere SW-ers uit vooral meewerkende, ondersteunende en leidinggevende taken een strategisch vraagstuk. Deze uitstroom van betere SW-medewerkers leidt tot een vervangingsvraag die niet langer uit het interne SW-aanbod kan worden ingevuld. Daardoor zal vervanging/aanvulling vanuit de reguliere arbeidsmarkt moeten worden gerealiseerd. Dit heeft een forse kostenverhoging tot gevolg. Gedurende 2010 zijn daarom diverse mogelijkheden benut om de uitholling van de begeleidingsorganisatie maar ook de daaraan gekoppelde kostenstijging tegen te gaan (bijvoorbeeld door: toename van detacheringen en begeleid werken, overgang van SW-medewerkers van begeleidingsen kapitaalsintensieve werksoorten naar minder begeleidings- en kapitaalsintensieve werksoorten, toepassen van het principe van verdergaande arbeidsdeling, inzet van alternatieve gesubsidieerde arbeid, gedeeltelijke inhuur van gepensioneerde betere SW-medewerkers e.d.). Een belangrijk speerpunt hierbij is de inzet op de 55+ regeling. Hiermee zijn meerdere doelen gediend; het realiseren van de activerende 55+ doelstelling, het handhaven van de kwaliteit van de begeleidingsorganisatie van BSW Bedrijven tegen acceptabele kosten én zeker niet op de laatste plaats een maatschappelijk zinvolle bijdrage door en zinvolle baan voor de 55+ cliënt/ medewerker. Organisatie ontwikkelingen algemeen In 2010 is verder vormgegeven aan een aantal ingezette ontwikkelingen en zijn er nieuwe ontwikkelingen gestart. Het studiehuis is definitief geïmplementeerd in de organisatie. Er is een opleidingscoördinator aangesteld en er wordt nadrukkelijk ingezet op de borging tussen studiehuis en subsidies. Het project MKB/SW is succesvol afgerond. De borging van dit project tesamen met de resultaten van het project herijking begeleidingsorganisatie hebben de opmaat betekend voor organisatiewijzigingen die in 2010 zijn doorgevoerd. Praktijktraining is ondergebracht bij het werkbedrijf. Het werkbedrijf gaat functioneren als leer/werk bedrijf met als doel arbeidsontwikkeling van onze medewerkers om ze extern geplaatst te krijgen. Er is een nieuwe afdeling geformeerd, namelijk de afdeling Commerciële Zaken en Arbeidstoeleiding. Deze afdeling werkt voortaan BSW breed. Eén duidelijk commercieel beleid met daarin de diversiteit voor de afzonderlijke BSW Bedrijven. Verder zijn binnen deze afdeling communicatie, detacheren en begeleid werken op centraal niveau samengevoegd. In 2011 is gestart om vanuit deze afdeling de trajectbegeleiding van onze medewerkers verder vorm te geven. Met deze wijzigingen geeft BSW Bedrijven de kernactiviteiten en het acquireren van werk ten behoeve van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt nog meer inhoud.

9 Met de gemeente Breda is overleg gestart om met de Directie Sociale Zaken te komen tot een gezamenlijk leer/werkbedrijf voor mensen die werkloos zijn en die weer toegeleid worden naar reguliere arbeid. Werkbedrijf Ontwikkelingen Industrie Ook in 2010 heeft de industriële tak van het werkbedrijf veel energie gestoken in het ontwikkelen en zo regulier mogelijk laten werken van de SW-clienten. Met als resultaat dat bijna 40 mensen van interne functies binnen BSW Industrie doorgestroomd zijn naar externe functies bij de schoonmaak afdeling, een onderdeel van BSW Diensten. Niet alleen cliënten zijn doorgestroomd naar de afdeling schoonmaak, ook is er werkleiding mee overgegaan. Naast doorstroom naar de dienstentak zijn er in 2010 ook veel mensen door gestroomd naar klanten. Eind 2009 is een begin gemaakt met het beschut werken bij reguliere werkgevers ( Externe Beschutte Arbeid, EBA). SW-clienten die aangewezen zijn op beschutte arbeidsplaatsen werken dan op een locatie van een klant, waar zij extern werken maar dit doen onder regie van BSW Industrie. In 2010 is door een innige samenwerking met een klant een eerste EBA-traject gestart. Samen met deze klant zijn het productieproces, de lay-out en de hulpmiddelen zodanig aangepast dat het mogelijk is geworden dat zwakkere SW-clienten, die anders niet extern konden werken, dit nu wel kunnen. Deze afdeling is vanaf de zomer van 2010 actief en inmiddels werken er 20 cliënten. Vanuit dit succes is er bij een tweede klant een EBA afdeling opgericht. Hier zijn eind 2010 al 15 mensen beschut werkzaam en vindt in 2011 verdere uitbreiding plaats. Naast de successen van de uitstroom zijn er door de verandering van de SW doelgroep ook steeds meer individuele en solistische werkplekken nodig. In 2010 is het aantal van deze werkplekken uitgebreid van 30 naar 40 stuks. Eén van de doelstellingen is om het bedrijfsonderdeel Industrie in te krimpen ten gunste van Diensten. Vanuit deze gedachte wordt er volop aandacht besteed aan het afbouwen van de begeleidingsorganisatie bij Industrie. In 2010 is het aantal ambtenaren met 2 afgebouwd (eind 2010 waren er nog 19 werkzaam binnen Industrie), de vrijgevallen taken zijn anders ingericht en/of ondergebracht bij andere functionarissen. In 2010 zijn er verschillende pogingen gedaan om de units Grafimedia en Hout te vervreemden. Helaas is dit niet gelukt. Dit heeft geresulteerd in de besluiten om de unit Hout halverwege 2011 te sluiten en dat het onderdeel Grafimedia wordt ingekrompen. Het financiële resultaat in 2010 van BSW Industrie is aanzienlijk beter dan was begroot. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat, ondanks eerder genoemde doorstroom, aanzienlijk meer mensen hebben gewerkt bij Industrie dan verwacht. Ruim 50 mensen meer zijn aangewezen op industrieel werk. Door acquisitie inspanningen bij bestaande klanten is de vraag naar arbeid groter geweest dan aanvankelijk verwacht. Hierdoor is voor deze groep voldoende werkaanbod geweest. Tevens zijn er werkzaamheden van Industrie ondergebracht bij de projecten Werk Nu en Wij Werken van k pabel.

10 Ontwikkelingen Diensten Detachering Het aantal gedetacheerde medewerkers binnen de afdeling detachering is stabiel gebleven. Het verloop is echter groot. In 2010 zijn 51 nieuwe plaatsingen gerealiseerd en zijn er 57 beëindigd. Het aantal branchegerichte detacheringen is wel sterk gestegen. Medewerkers worden gestimuleerd te solliciteren bij de afdeling detacheringen. Een aantal medewerkers heeft dit gedaan. Binnen de sector schoonmaak liggen kansen voor individuele detachering. Hier zal in 2011 verder op worden ingezet. Groenvoorziening De vraag naar groenonderhoud vanuit de markt is stabiel. De meeste van onze opdrachtgevers hebben te maken met bezuinigingen. Dit geldt zowel voor het bedrijfsleven als de gemeenten. BSW Groenvoorziening richt zich vooral op het openbaar groen. Zowel logistiek als werkinhoudelijk is deze activiteit passender voor de steeds zwakkere instroom. Het aandeel,,openbaar groen is in 2010 gestegen van 38% naar 42%. Om verdergaande groei te realiseren is samenwerking met de afdeling buitenruimte van de gemeente Breda noodzakelijk. Schoonmaak De vraag naar schoonmaakonderhoud blijft onverminderd hoog. De opdrachten binnen de schoonmaak in 2010 zijn overwegend kleinschalig. Consequentie hiervan is dat medewerkers zelfstandig moeten kunnen werken. Er wordt daarom ingezet op het werven van meer grootschalige schoonmaakopdrachten, waarbij medewerkers ingezet kunnen worden onder aansturing van leiding die permanent aanwezig is. In oktober 2010 is een actie gestart om medewerkers vanuit Industrie op te leiden voor het schoonmaakvak. Dit heeft er toe geleid dat een 30 tal medewerkers van Industrie over zijn gegaan naar de schoonmaak. Deze medewerkers hebben eerst een schoonmaakopleiding bij P3 Transfer doorlopen en zijn allen geslaagd voor het SVS-certificaat onderdeel van het BBL traject. Per 1 januari 2011 wordt het periodiek schoonmaakonderhoud van het stadskantoor van Breda en een aantal andere gemeentelijke locaties door deze BSW-medewerkers uitgevoerd. Schilderen De vraag vanuit de markt was slecht. Net als de bouwwereld zat de schilderbranche in 2010 in een dip. Ondanks dit was de werkbezetting binnen BSW Schilderen redelijk tot goed. Dit komt o.a. door het schilder- en graffitiwerk voor de gemeente Breda. De vooruitzichten voor 2011 zijn beter. k pabel Algemeen 2010 is voor k pabel zowel op het gebied van productie en re-integratie activiteiten als op financieel gebied een succesvol jaar geweest. De projecten Wij Werken en Werk Nu en het Werkgewenningsbedrijf ( WGB ) draaiden dit jaar goed. Het project herijking bleef achter op de begroting. Een verminderd aantal aanmeldingen vanuit Sociale Zaken lag hieraan ten grondslag. De financiële gevolgen hiervan zijn gecompenseerd door voornoemde projecten.

11 Wij Werken en Werk Nu In januari 2010 is de werklocatie in het pand van Haribo (Riethil 3-5) voor de projecten in gebruik genomen. Binnen het pand zijn de productievloer van Wij Werken, een magazijn, het jobcenter, instructielokalen en het WGB ondergebracht. De eerste maanden van 2010 zijn er aanpassingen gedaan binnen het pand om deze functionaliteiten optimaal te kunnen benutten. Voor Werk Nu zijn in 2010 in totaal 763 kandidaten aangemeld. Hiervan kregen 598 personen een dienstverband. Van dit bestand doet 45,1 % binnen 6 maanden geen beroep meer op een uitkering (door werk of anders zins) in het kader van de WWB. Binnen Wij Werken zijn in jongeren aangemeld. Hiervan kregen 328 personen een dienstverband. Van dit bestand doet ruim 53,0 % binnen 6 maanden geen beroep meer op een uitkering (door werk of anders zins) en 3,4% ging terug naar scholing. Overige reïntegratie trajecten Via Neovita B.V. heeft BSW Bedrijven een 2-tal overeenkomsten met de directie Sociale Zaken van de gemeente Breda afgesloten met als doel om deelnemers te activeren gedurende hun wachttijd voor de Sociale Werkvoorziening en gedurende deze activeringsperiode zo regulier mogelijk te laten werken in het kader van de Wsw. 10 hebbengemiddeld 28,7 FTE s uit hoofde van deze overeenkomsten een dienstverband met Neovita B.V. gehad. Bovendien zijn gemiddeld 46,0 FTE s via Neovita B.V. werkzaam geweest in het kader van individuele loonkostensubsidie trajecten. Gedurende 2010 zijn 17 Wajongers in dienst genomen. Financiering hiervan heeft grotendeels plaats gevonden via het UWV Werkbedrijf. Diagnose & Training Binnen het project herijking zijn minder herijkinggesprekken uitgevoerd dan de geplande aantallen. Het personeel van D&T is veelvuldig ingezet voor het uitvoeren van trainingen voor de projecten Werk Nu en Wij Werken. Daarnaast zijn er diverse opleidingen uitgevoerd voor andere doelgroepen zoals de SW. In beide schooljaren die binnen 2010 vielen ( en ) is er voor de leerlingen van de Liduinaschool een praktijk assessment uitgevoerd, gevolgd door stages binnen en buiten BSW Bedrijven. De begeleiding van de leerlingen is uitgevoerd door personeel van D&T aangevuld met een stagebegeleider van de Liduinaschool. Uit de gehouden evaluatiegesprekken blijkt dat het concept als zeer succesvol wordt beschouwd door alle betrokken partijen. Werkgewenningsbedrijf Het WGB heeft in januari zijn intrek genomen in het pand Riethil 3-5, zodat afscheid is genomen van de tijdelijke behuizing. Vanuit financieel oogpunt kan het WGB terugkijken op een goed jaar. Op alle afdelingen is de begroting gehaald of draaide men beter. Het personeel van de fietsenstallingen afkomstig uit de voormalige ID regeling is per in dienst genomen door het Parkeerbedrijf. De overige oud ID-ers zijn in dienst genomen door BSW Bedrijven. Binnen de fietsenstallingen is door het Parkeerbedrijf gekozen om 2 van de fietsenstallingen te gaan bemannen met eigen personeel en ook de aansturing hiervan zelf te gaan verzorgen. De rondvaartboten kunnen weer terugzien op een goed vaarseizoen. Ongeveer mensen maakten een boottochtje door de singels. De

12 Buurt Service Teams zijn in 2010 meer structureel gaan werken met personeel vanuit Werk Nu en Wij Werken. Om dit team te kunnen faciliteren, zijn er extra opdrachten geworven en is er extra gereedschap aangekocht. Voor aansturing is een meewerkend voorman aangesteld uit een andere doelgroep. Binnen Technische Dienstverlening heeft een eerste audit plaats gevonden ter verkrijging van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Naar verwachting zullen er medio 2011 voldoende woningen zijn opgeleverd om het keurmerk te mogen voeren. Op het gebied van Energie en Milieu hebben er herhalingscursussen plaats gevonden voor het Energie Prestatie Advies. Door het uitblijven van een verplicht EPA label bij verkoop van een woning valt de vraag tegen, maar blijft een kans voor in de toekomst. Vindingrijk Vindingrijk Kringloopwarenhuis is in 2010 uitgegroeid tot een werkplek voor meer dan 70 medewerkers. De omzet is in 2010 licht gestegen. Er was een lichte (1%) daling voorzien, maar ondanks de recessie is Vindingrijk Kringloopwarenhuis er in geslaagd de omzet op peil te houden. Ook de omzet, die misgelopen wordt door de sluiting van de kleding shop aan de Grote Markt, is gecompenseerd binnen het kringloopwarenhuis. De omzet is over het hele assortiment te verdelen met de nadruk op kleding en speelgoed. Het aantal bezoekers is in 2010 met 7% gestegen. De samenwerking met de branche vereniging (BKN) en de samenwerkende Brabantse kringloopbedrijven (SKB) heeft in 2010 geleid tot het ontwikkelen van een keurmerk voor Kringloop bedrijven en de aanzet tot een landelijke benchmark, met als belangrijkste doel professionalisering van de kringloopbranche. Tevens wordt het keurmerk ingezet voor een BTW verlagingtraject van 19% naar 6%. Daarnaast is bij Vindingrijk Kringloopwarenhuis in 2010 een energiebesparend daglichtsysteem aangelegd waarbij verwacht wordt dat 50% van de elektriciteitskosten bespaard gaat worden. Tot slot kan worden geconstateerd dat 2010 voor Vindingrijk Kringloopwarenhuis wederom een succesvol jaar geweest is. Taakstelling en realisatie Wsw BSW Bedrijven geeft uitvoering aan de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en het bieden van re-integratievoorzieningen aan mensen met een arbeidsbeperking of arbeidshandicap voor de gemeenten Breda en Baarle-Nassau en nog een vijftiental andere gemeenten. V de ministeriële taakstelling voor Breda 1.022,12 (2009: 1.033,18 SE). Voor Baarle Nassau bedroeg de taakstelling voor ,49 SE (2009: 18,31 SE). Inclusief medewerkers die elders werkzaam waren, zijn deze doelstellingen nagenoeg gerealiseerd, zoals blijkt uit onderstaand overzicht: Breda Baarle Nassau se realisatie Taakstelling Verschil Realisatie Taakstelling Verschil Werkzaam bij 1.002, ,98-0,51 21,33 21,49-0,16 BSW Bedrijven Elders werkzaam 19,15 19,14 0,01 2,00 2,00 0,00 Totaal 1.021, ,12-0,50 23,33 23,49-0,16

13 De Rijksbijdrage voor de uitvoering van de Wsw wordt aan gemeenten betaald. BSW Bedrijven ontvangt deze subsidie onverkort van de gemeenten. Het totaal aantal SW-medewerkers, uitgedrukt in SE, in 2010 werkzaam bij BSW Bedrijven is als volgt: SE Gemeente Breda, werkzaam bij BSW Bedrijven 1.002,47 Overige gemeenten; werkzaam bij BSW Bedrijven 70,93 Baarle-Nassau; werkzaam bij BSW 21,33 Totaal 1.094,73 Het subsidiebedrag per SE bedroeg in per SE (2009: ). Door de netto groei (totale groei van het aantal externe plaatsingen verminderd met het aantal beëindigde plaatsingen) van 34 nieuwe externe plaatsingen is de verhouding van binnen naar buiten verder verbeterd. Het relatief grote aantal beëindigde externe plaatsingen (met name begeleid werkplekken) ten gevolge van de slechte economische omstandigheden, waarin diverse bedrijven in 2010 verkeerden, heeft helaas een sterke doorwerking gehad op genoemde netto groei. Zonder dit negatieve effect was door de groei in het aantal externe plaatsingen de Cedris doelstelling reeds in 2010 bereikt. Dit zal naar verwachting in 2011 gebeuren. Korting op Wsw rijkssubsidie De jaarlijkse aanpassing van de Wsw-rijkssubsidie ter compensatie van onder meer de stijging van de Wsw-loonkosten is in 2010 niet verstrekt. Voor 2010 betreft dit een gederfd subsidiebedrag van ongeveer Ook de volgende jaren zal deze niet worden verstrekt. Deze korting maakt deel uit van de zogeheten Adviezen Brede Heroverweging dat uiteindelijk in 2014 ongeveer per jaar structureel zal bedragen. Exploitatieresultaat De netto toegevoegde waarde wordt gevormd door de opbrengst uit verkopen van goederen en diensten onder aftrek van de aan die verkopen verbonden directe productiekosten. De omzet en de netto toegevoegde waarde van het Werkbedrijf nam sterk toe in Bij Industrie herstelde de netto toegevoegde waarde zich in 2010, maar het niveau van voor de crisis in 2008 werd niet behaald. De omzet en netto toegevoegde waarde van Diensten groeide in 2010 verder door, terwijl de netto toegevoegde waarde bij k pabel zich stabiliseerde op het niveau van Bij Vindingrijk steeg de omzet licht. De Bijdragen overheden betreffen de subsidies Wsw en overige, vooral gemeentelijke, subsidies. Doordat per 1 januari 2010 de ID-regeling is beëindigd, daalden de totale subsidie inkomsten, echter hierdoor namen ook de betaalde subsidies en personeelskosten af.

14 De personeelskosten daalden in 2010 bovendien ten opzichte van 2009 door lagere kosten van tijdelijke krachten, maar zijn 1,3 miljoen hoger dan begroot. De in de begroting gehanteerde taakstelling ten aanzien van het aantal te plaatsen Wsw medewerkers in 2010 is gebaseerd op een prognose van brancheorganisatie Cedris van medio De definitieve taakstelling voor 2010 van het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid is later (eind 2009) bekend gemaakt en is 14 SE s hoger dan de eerdere prognose van Cedris. Ten slotte zijn de Wsw cao-loonkosten sterker gestegen dan in de begroting was voorzien. De overige bedrijfskosten zijn eenmalig beïnvloed door incidentele lasten. Exclusief deze eenmalige lasten bleven de overige bedrijfskosten binnen de begroting en waren lager dan in het jaar In dat jaar werd achterstallig onderhoud op gebouwen en machines gepleegd en is een vervangingsplan voor gereedschappen uitgevoerd Deze onderhouds- en vervangingskosten deden zich niet voor in WOPT De melding uit hoofde van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) is niet van toepassing. W N Z

15 Paragrafen

16 Paragraaf Weerstandsvermogen Gedurende het jaar 2010 zijn stappen gezet met als doel het implementeren van risicomanagement als integraal onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering. De belangrijkste risico s zijn geïdentificeerd. Tevens heeft een analyse en beoordeling van de risico s plaatsgevonden. Vervolgstappen zullen worden gezet om de risico s verder te kwantificeren in relatie tot het benodigde weerstandsvermogen, verder te beheersen en dit structureel in de operationele beleidsuitvoering in te passen. Het Leerwerkbedrijf K.Pabel is in haar re-integratie activiteiten in grote mate afhankelijk van de gemeente Breda. De contracten hebben een beperkte looptijd. Voor K.Pabel is het risico aanwezig dat bij het wegvallen van een of meerdere contracten er niet direct vervangend werk kan worden gevonden. Dit heeft een mogelijk bezettingsverlies tot gevolg of kan leiden tot frictiekosten indien de bestaande capaciteit niet kan worden ingezet voor vervangend werk. Bovendien bestaat de kostenstructuur van K.Pabel voornamelijk uit vaste kosten. Deze vaste kosten, i.c. personeelskosten, zijn niet snel en veelal slechts tegen hoge kosten (wachtgeldverplichtingen) aan te passen aan wijzigingen in afzetmogelijkheden. BSW Bedrijven loopt met name in Industrie binnen het Werkbedrijf de risico s van ondernemerschap in brede zin. Door de economische crisis is dit nog eens duidelijk manifest geworden. Het Werkbedrijf, waar het leeuwendeel van de SW-medewerkers werkzaam is, is in september 2010 ook geconfronteerd met het uitblijven van de landelijke compensatiemaatregel WSW-rijkssubsidie waardoor het verschil tussen de SW-lonen en de WSW-rijkssubsidie verder is toegenomen c.q. verder is verslechterd. Dit betreft een structurele verslechtering van circa per jaar en is één onderdeel van het geheel aan maatregelen / kortingen op de WSW-rijkssubsidie dat uiteindelijk in 2014 ongeveer per jaar structureel voor BSW Bedrijven moet beslaan. De gevolgen van de bezuinigingen op de Wsw en de gemeentelijke reïntegratiebudgetten, voortvloeiend uit de geplande invoering van de Wet Werken naar Vermogen, zullen een zeer groot effect hebben op de exploitatie van BSW Bedrijven. De mate waarin het weerstandsvermogen van BSW Bedrijven in dit licht voldoende zal zijn om bovengenoemde risico op te vangen is sterk afhankelijk van de toekomstige beleidsvorming. Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen BSW Bedrijven voert een terughoudend beleid als het gaat om investeringen in de vervanging of uitbreiding van bedrijfsgebouwen en bedrijfsmiddelen. Jaarlijks stelt de directie de hoogte van de budgettaire investeringsruimte vast en gedurende het jaar worden investeringsaanvragen op hun meerjarige rentabiliteit beoordeeld. De investeringsruimte voor 2010 bedroeg Deze ruimte is benut voor Dit betreft met name vervangingsinvesteringen in automatisering, bedrijfsgebouwen en vervoermiddelen. Als gevolg van de beweging van binnen naar buiten van Sw-medewerkers geldt een zeer restrictief investeringsbeleid in bedrijfsgebouwen, machines en installaties. Investeringen zijn met name gericht op vervanging of verbetering. Zo zijn in 2010 diverse energie besparende investeringen gepleegd. Paragraaf Financiering Dbijgedragen aan een gezonde liquiditeitspositie. Deze is in 2010 echter beïnvloed door een afdracht van 4 miljoen uit de algemene reserves van BSW Bedrijven aan het Grondbedrijf van de gemeente Breda. Paragraaf Verbonden Partijen Neovita B.V., gevestigd te Breda, is een 100% deelneming van de gemeente Breda. Neovita B.V. is opgericht om die begeleiding en reïntegratietaken uit te voeren die niet of niet goed in het publieke domein passen. Zowel de uitvoerende als de administratieve taken van Neovita B.V. worden uitgevoerd door medewerkers van BSW Bedrijven. Het eigen vermogen van Neovita B.V. per 31 december 2010 bedraagt (31 december 2009: ). Neovita B.V. had per deze data geen lang vreemd vermogen. Het resultaat over het boekjaar 2010 bedraagt (2009: ). Neovita B.V. fungeert als verloningsvennootschap voor met name de reïntegratie contracten Werk Nu en Wij Werken, de contracten Vervroegde instroom SW met de gemeente Breda en diverse medewerkers met een individuele loonkosten subsidieregeling.

17 JAAR REKENING

18 Balans per 31 december voor resultaatbestemming Bedragen in ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa met economisch nut Financiële vaste activa Vaste activa Vlottende activa Voorraden Vorderingen Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Vlottende activa Totaal activa PASSIVA Vaste passiva Algemene reserve Bestemmingsreserves Te bestemmen resultaat Eigen vermogen Voorzieningen Vaste passiva Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar Overlopende passiva Vlottende passiva Totaal passiva

19 Programmarekening Bedragen in 2010 Begroting Baten Netto omzet Directe kosten van gronden hulpstoffen en uitbesteed werk Netto toegevoegde waarde Bijdragen overheden Overige opbrengsten Totaal baten Lasten Personeelskosten Afschrijvingskosten Overige bedrijfskosten Bedrijfskosten Betaalde subsidies Totaal lasten Resultaat voor mutaties reserves Onttrekking aan reserves Exploitatieresultaat

20 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Algemene grondslagen Op de jaarrekening zijn de bepalingen van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten ( BBV ) van toepassing. De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kostprijs, zijnde de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij anders is vermeld. Bij haar financiële verslaglegging hanteert BSW Bedrijven het baten- en lastenstelsel. Baten en lasten worden dan ook toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Uitzondering hierop zijn de personele verplichtingen uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. Hiervoor mogen geen voorzieningen worden opgenomen (artikel 44, lid 3 BBV). De hieruit volgende verplichting is opgenomen in de toelichting op de balans onder Niet uit de balans blijkende verplichtingen. In het BBV is onder meer bepaald dat de jaarrekening bestaat uit de programmarekening en de toelichting als mede uit de balans en de toelichting. Bij het opstellen van de balans en de toelichting hierop is, waar nodig, rekening gehouden met de relevante bepalingen uit het BBV. geschieden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar. Afschrijving vindt plaats op basis van een vast percentage van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven. Voor de bepaling van de afschrijvingsduur wordt uitgegaan van de verwachte gebruiksduur. De afschrijvingstermijnen bedragen in jaren (maximaal): Herinrichting gronden en terreinen 20 Bedrijfsgebouwen Installaties 5-20 Machines 4-10 Inventaris 5-10 Vervoermiddelen 4-6 Schaftwagens 10 Hardware 5 Software 7 Activa met een verkrijgingsprijs van minder dan worden niet geactiveerd, tenzij er sprake is van een complex van kleine activa waarvan het totaal groter is dan dit bedrag. Materiële vaste activa met economisch nut Alle investeringen met een economisch nut worden geactiveerd en wel voor het bedrag van de investering. De waardering van de materiële vaste activa is gebaseerd op de verkrijgingsof vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN Caparis NV Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 2 Directieverslag 6 3 Ontwikkeling bedrijven 10 3.1 Caparis 10 3.2 Ontwikkeling bedrijfsactiviteiten 11

Nadere informatie

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Oktober 2012 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 0134641911 Fax 0134641422 Contactpersoon C. Sauer Telefoon 013 46 41 590

Nadere informatie

Cogas Jaarverslag 2011

Cogas Jaarverslag 2011 Cogas Jaarverslag 2011 www.cogas.nl Inhoudsopgave 2 Profiel 3 Verslag van de directie 9 Kerncijfers 10 Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 11 Jaarrekening 2011 12 Geconsolideerde balans 14 Geconsolideerde

Nadere informatie

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ Jaarverslag 2014 Afscheid nemen Het jaar 2015 is het laatste jaar dat wij bedrijf voeren met de koleneenheid. De centrale wordt gesloten als gevolg van de marktomstandigheden. Dat doet ons bedrijf pijn.

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen Informatieset 1e kwartaal 2012

Gemeente Steenbergen Informatieset 1e kwartaal 2012 Gemeente Steenbergen Informatieset 1e kwartaal 2012 Gemeente Steenbergen & WVS-groep Informatieset 1e kwartaal 2012 Inhoudsopgave Inleiding...3 1. Algemene informatie...4 1.1 Ontwikkelingen...4 2. Informatie

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Financieel jaarverslag 2013 Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Verslag van de Raad van Commissarissen 2013 De Raad van Commissarissen van Siemens Nederland N.V. houdt toezicht op het beleid van de Raad

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

Naar een nieuw Sena. Jaarverslag 2010

Naar een nieuw Sena. Jaarverslag 2010 Naar een nieuw Sena. Jaarverslag 2010 Inhoud BESTUURSVERSLAG 04 DIRECTIEVERSLAG 06 Inleiding 06 Openbaar muziekgebruik 10 Media 11 Buitenland 11 Organisatie 12 Communicatie 12 TOELICHTING OP DE RESULTATEN

Nadere informatie

Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland. Begroting 2012. WNK Bedrijven Alkmaar

Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland. Begroting 2012. WNK Bedrijven Alkmaar Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland Begroting 2012 WNK Bedrijven Alkmaar 1 Colofon: Deze aanbiedingsbrief is een uitgave van WNK Bedrijven Opmaak: Afdeling Communicatie ondersteuning Print: Afdeling

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Oudejaarstrekking 2008

Oudejaarstrekking 2008 Jaarverslag 2008 Oudejaarstrekking 2008 De Staatsloterij sloot op 31 december het jaar in Amsterdam af met een spectaculair Oudejaarsfeest op de Dam. Topacts van eigen bodem als Anouk, Bløf, Trijntje

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME

Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME Colofon Redactieadres: Euretco B.V., Anita Taks Postbus 3254, 4800 ME Breda T (076) 578 57 19 F (076) 578 56 16 E a.taks@euretco.net Tekst: Beijer Public Relations,

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief noord-hollands archief Gemeenteraad van Haarlem Postbus 511 2003 PB HAARLEM Datum; 24 april 2014 Onderwerp: jaarrekening 2013 Uw kenmerk: Ons kenmerk: Z-14-06010 / UIT-14-04104 Geachte leden van de Raad,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn JAARVERSLAG 2011 Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn Inhoudsopgave Bestuursverslag en kengetallen A.0.1 Bestuursverslag 3 A.0.2 Kengetallen 18 Jaarrekening A.1.0 Grondslagen

Nadere informatie

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 INHOUD Profiel 4 Missie en Visie 8 Strategie 12 Jaarverslag 22 Geconsolideerde balans per 31 december 2011 28 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2011 30

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2011

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET Gemeente Doetinchem Gemeente Oude IJsselstreek ISWI Wedeo februari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Beleid 4 2.1 De participatiewet en de

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG 2007 I N H O U D S O P G AV E Vo o r w o o r d Pagina 9 Kerngegevens Kerncijfers Kengetallen 10 11 Ve r s l a g v a n d e d i r e c t i e 1 Structuur en activiteiten

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Pagina:

INHOUDSOPGAVE Pagina: JAARREKENING 2012 2 INHOUDSOPGAVE Pagina: Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Jaarrekening Hoofdstuk 2 Balans en Programmarekening 2012... 6 Hoofdstuk 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling... 10 Hoofdstuk

Nadere informatie

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33 Jaarverslag 2010 ROC Midden Nederland Colofon Uitgave: ROC Midden Nederland, Utrecht, 2011. Coördinatie teksten en cijfers: dienst Finance, Planning & Control. Productie en realisatie: dienst Marketing

Nadere informatie

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht JAARVERSLAG EN JAARREKENING STICHTING voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 2 VERSLAG BESTUUR... 5 2.1 ALGEMEEN INSTELLINGSBELEID... 5 2.2 BELEIDSVOORNEMENS... 7 2.3 BELEIDSREALISATIE...

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Beantwoording technische vragen begroting 2014 1. Aanbiedingsbrief 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Welke onderbouwing heeft u voor het verhogen van de tarieven van de milieustraat met meer dan 30

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6 Jaarverslag 2006 Een beetje bijzonder In een aantal opzichten is het Waarborgfonds Motorverkeer een bijzonder bedrijf in verzekeringsland. Zo hebben we geen eigen verzekerden en geen winstoogmerk. En soms

Nadere informatie

Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. Arnhem. Jaarverslaggeving over 2012

Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. Arnhem. Jaarverslaggeving over 2012 Stichting Internet Domeinregistratie Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2012 3 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 5 Jaarrekening 20 Balans per 31 december 2012.21 Winst- en verliesrekening over 2012.23

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Durven de mindshift te maken en te gaan voor grotere doelen in rap tempo. Finabank is changing gears.

Durven de mindshift te maken en te gaan voor grotere doelen in rap tempo. Finabank is changing gears. JAARVERSLAG 2013 2 jaarverslag 2013 Durven de mindshift te maken en te gaan voor grotere doelen in rap tempo. Finabank is changing gears. 3 Inhoudsopgave Een schets van de Finabank 04 Missie, visie en

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Jaarverslag 2013 Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Statutair gevestigd te Heerhugowaard en ingeschreven in het Handelsregister Noordwest Holland te Alkmaar onder nummer 36044938

Nadere informatie