BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken"

Transcriptie

1 BEDRIJVEN BREDA JAAR stukken W N Z N O 2010

2 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Organigram BSW Bedrijven Missie, visie en kernwaarden BSW Bedrijven JAARREKENING Balans per 31 december Programma rekening Directieverslag Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Programmaverantwoording Paragrafen Economische situatie Arbeidsmarktontwikkelingen Wet Werken naar Vermogen Begeleidingsorganisatie Organisatie ontwikkelingen algemeen Werkbedrijf k pabel Vindingrijk Taakstelling en realisatie Wsw Korting op Wsw subsidie Exploitatieresultaat WOPT Paragraaf weerstandsvermogen Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Paragraaf financiering Paragraaf verbonden partijen Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de programmarekening OVERIGE GEGEVENS Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2009 Voorstel tot verwerking van het resultaat over het boekjaar 2010 Gebeurtenissen na balansdatum Controle verklaring van de onafhankelijke accountant 5 jaren BSW Bedrijven EEN AANTAL ERVARINGEN MET BSW BEDRIJVEN

3 BEDRIJVEN BREDA JAAR VERSLAG 2010

4 Organigram BSW BedrijveN Directie Personeel & Organisatie Financiën & Automatisering Algemene Zaken Facilitaire Zaken & Techn. Dienst Werkbedrijf Vindingrijk k pabel Industrie Diensten Diagnose & Training Werkgewenning Reïntegratieprojecten

5 Missie, visie en kernwaarden BSW Bedrijven Missie De missie van BSW Bedrijven is het vergroten van het arbeids- en probleemoplossend- vermogen van mensen door ondersteuning bij het werken met een arbeidsbeperking of handicap dan wel door het verlenen van ondersteuning aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, met als doel een zo duurzaam mogelijke arbeidsplaatsing onder zo regulier mogelijke omstandigheden. Visie Vanuit de visie van BSW Bedrijven heeft iedereen recht op maatschappelijke- en arbeidsparticipatie. Hiertoe leidt BSW Bedrijven mensen met een arbeidsbeperking of -handicap dan wel een afstand tot de arbeidsmarkt toe naar (aangepaste) arbeid en/of een (aangepaste) werkplek. BSW Bedrijven realiseert dit niet los van of boven de cliënt/medewerker maar onderneemt hierin samen met de cliënt/medewerker. De cliënt/medewerker wordt ondersteund bij de ontwikkeling van zijn arbeidspotentieel en gezamenlijk wordt vorm gegeven aan arbeid en werkplek. Bij de uitvoeringswijze en resultaatbepaling van trajecten of projecten worden ook de afspraken met de opdrachtgever, welke niet altijd de cliënt of medewerker hoeft te zijn, betrokken. Kernwaarden Bij de uitvoering van onze taken en bedrijfsuitoefening blijft BSW Bedrijven het belangrijk vinden om te vertrekken vanuit bepaalde kernwaarden. BSW Bedrijven heeft, gezien de aard en het karakter van haar mensontwikkel- en productietaak en gelet op haar identiteit als maatschappelijke onderneming, de volgende kernwaarden hoog in het vaandel staan: 1. Ondernemerschap 2. (Zelf)verantwoordelijkheid 3. Respect

6 Directieverslag Ondernemend, Respectvol en Verantwoordelijk zijn de drie kernwaarden uit het bedrijfsplan van BSW Bedrijven, en ook dit jaar zijn er op alle drie de items weer slagen gemaakt. BSW ronde het jaar 2010, ondanks de economische crisis en de bezuinigingen, positief af. Diverse nieuwe klanten werden geacquireerd en de Externe Beschutte Werkplekken (EBA s) werden breed vorm gegeven. Momenteel werken er zo n vijftig mensen uit de meest beschutte Sw-populatie buiten de deur bij reguliere werkgevers én hun aantal is groeiende. Het BSW Werkbedrijf kon in 2010, ondanks de tegenzittende economie en markt, toch blijven investeren in de verdere omslag en ontwikkeling naar een hybride arbeidsontwikkel organisatie. Daarnaast werd k pabel breed ingezet bij de aanpak van gemeentelijke arbeidsmarktproblemen en de intensivering van het gemeentelijke arbeidsmarktbeleid. Ook deze ontwikkeling was in lijn met én droeg bij aan de realisatie van de doelen die wij voor de periode hadden geformuleerd. Vindingrijk Kringloop tenslotte, kon niet alleen haar financiële resultaten verbeteren maar ook haar bijdrage aan door- en uitstroom verbeterde aanzienlijk. Vanuit de lokale context en de opwaartse ontwikkeling binnen Vindingrijk werd in 2010 dan ook globaal onderzocht of de opening van een filiaal, eventueel in samenwerking met zorgpartners, een optie is. Het vooronderzoek gaf voldoende aanleiding om in 2011 een concreet haalbaarheidsonderzoek te starten in samenwerking met deze partners. Vanuit onze kernwaarden Ondernemend, Respectvol en Verantwoordelijk zullen wij ook in de komende jaren onze medewerkers, cliënten en gemeenten blijven ondersteunen bij het realiseren van oplossingen voor arbeid- en arbeidsmarktgerelateerde problemen. Rest mij om juist vanuit deze moeilijke economische periode vooral ook onze klanten te bedanken voor het vertrouwen dat zij in ons gesteld hebben en voor de wederzijds vruchtbare samenwerking. Drs. R.L.M. van der Sanden Directeur BSW Bedrijven

7 Programma verantwoording Economische situatie De economische crisis heeft in 2010 een beperktere invloed gehad op de ontwikkeling van het bedrijfsresultaat van BSW Bedrijven dan in De industriële omzet van het Werkbedrijf is licht toegenomen, echter problemen blijven zich voordoen in een aantal sectoren. De detachering van personeel is verder gestegen, terwijl werkgevers, mede ingegeven door de onzekere economische vooruitzichten, zeer terughoudend zijn geweest om mensen in begeleid werken in dienst te nemen. Over het geheel genomen was de economische situatie in 2010 beter dan in 2009, maar zeker nog niet terug op het niveau van 2007/2008. Arbeidsmarktontwikkelingen Werkgevers kozen in 2009 en de eerste helft van 2010 veelal voor het niet verlengen van tijdelijke dienstverbanden, het afstand doen van tijdelijke krachten en in sommige gevallen zelfs het ontslaan van vaste medewerkers. De externe plaatsing van medewerkers (van binnen naar buiten) heeft daarom met name in de eerste helft van 2010 vooral in het teken van het behoud van het aantal plaatsen gestaan. Gedurende de tweede helft van 2010 is herstel in de markt opgetreden en is, mede door de commerciële inzet op de branchegerichte detacheringen van personeel, het aantal externe plaatsen toch met 34 gestegen. Wet Werken naar Vermogen In de zomer van 2011 zal de Wet Werken naar Vermogen (WWnV) worden uitgewerkt. Hiermee zal invulling van de nieuwe regeling aan de onderkant van de arbeidsmarkt worden gegeven. De verwachte inwerkingtreding is 1 januari In de tweede helft 2010 zijn de eerste bezuinigingen in de SW doorgevoerd en zijn de contouren van de WWnV duidelijk geworden. In deze wet zal ook de Wet Sociale Werkvoorziening in zijn geheel op gaan. BSW Bedrijven kiest ervoor om een breed arbeidsontwikkelbedrijf te zijn voor alle doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De WWnV zal van toepassing zijn voor mensen die momenteel vallen onder de wetten SW, WWB en op termijn ook de Wajong. De laatste jaren heeft BSW Bedrijven zich al veel breder georiënteerd dan alleen medewerkers met een SW indicatie. Zo worden al jaren mensen met een WWB, WIA of WAJONG regeling met succes geholpen in hun plaatsing op de reguliere arbeidsmarkt. Naast genoemde groepen zet BSW Bedrijven de ingezette lijn in 2011 door om samen te werken met diverse zorg partners zoals Amarant, GGZ Breburg, OCB, Prisma, Sovak, MEE en nog diverse andere partijen. In 2010 heeft dit tot convenant afspraken geleid en er wordt nu ingezet om tot gezamenlijke voorzieningen te komen voor mensen die zijn aangewezen op zorg dan wel voor mensen die blijvend zijn aangewezen op intern beschutte arbeid. Begeleidingsorganisatie Anticiperend op de genoemde ontwikkelingen is gedurende 2010 door BSW Bedrijven een meerjarenplan opgesteld. Naast de gevolgen van de WWnV en de daaruit voortvloeiende ontschotte wetgeving en de hiervoor genoemde economische ontwikkelingen, is in het bedrijfsplan ingespeeld op de bezuinigingen op de sociale wetgeving en reïntegratiebudgetten en is de strategische keuze ten aanzien van de omschakeling van productiebedrijf

8 naar hybride bedrijf nader uitgewerkt. De uit dit laatste punt voortvloeiende organisatorische aanpassingen naar een mensontwikkelbedrijf en leerwerkbedrijf zijn in 2010 ingezet. In 2010 is in ruime mate geïnvesteerd in methoden, technieken en opleidingen en trainingen van de begeleidingsorganisatie. In 2010 hebben 103 medewerkers een training gevolgd ten aanzien van het omgaan met de veranderende doelgroep. Voorts is de afdeling Praktijktraining verder geprofessionaliseerd. Tegelijkertijd blijft de uitstroom (veelal pensionering) van de betere SW-ers uit vooral meewerkende, ondersteunende en leidinggevende taken een strategisch vraagstuk. Deze uitstroom van betere SW-medewerkers leidt tot een vervangingsvraag die niet langer uit het interne SW-aanbod kan worden ingevuld. Daardoor zal vervanging/aanvulling vanuit de reguliere arbeidsmarkt moeten worden gerealiseerd. Dit heeft een forse kostenverhoging tot gevolg. Gedurende 2010 zijn daarom diverse mogelijkheden benut om de uitholling van de begeleidingsorganisatie maar ook de daaraan gekoppelde kostenstijging tegen te gaan (bijvoorbeeld door: toename van detacheringen en begeleid werken, overgang van SW-medewerkers van begeleidingsen kapitaalsintensieve werksoorten naar minder begeleidings- en kapitaalsintensieve werksoorten, toepassen van het principe van verdergaande arbeidsdeling, inzet van alternatieve gesubsidieerde arbeid, gedeeltelijke inhuur van gepensioneerde betere SW-medewerkers e.d.). Een belangrijk speerpunt hierbij is de inzet op de 55+ regeling. Hiermee zijn meerdere doelen gediend; het realiseren van de activerende 55+ doelstelling, het handhaven van de kwaliteit van de begeleidingsorganisatie van BSW Bedrijven tegen acceptabele kosten én zeker niet op de laatste plaats een maatschappelijk zinvolle bijdrage door en zinvolle baan voor de 55+ cliënt/ medewerker. Organisatie ontwikkelingen algemeen In 2010 is verder vormgegeven aan een aantal ingezette ontwikkelingen en zijn er nieuwe ontwikkelingen gestart. Het studiehuis is definitief geïmplementeerd in de organisatie. Er is een opleidingscoördinator aangesteld en er wordt nadrukkelijk ingezet op de borging tussen studiehuis en subsidies. Het project MKB/SW is succesvol afgerond. De borging van dit project tesamen met de resultaten van het project herijking begeleidingsorganisatie hebben de opmaat betekend voor organisatiewijzigingen die in 2010 zijn doorgevoerd. Praktijktraining is ondergebracht bij het werkbedrijf. Het werkbedrijf gaat functioneren als leer/werk bedrijf met als doel arbeidsontwikkeling van onze medewerkers om ze extern geplaatst te krijgen. Er is een nieuwe afdeling geformeerd, namelijk de afdeling Commerciële Zaken en Arbeidstoeleiding. Deze afdeling werkt voortaan BSW breed. Eén duidelijk commercieel beleid met daarin de diversiteit voor de afzonderlijke BSW Bedrijven. Verder zijn binnen deze afdeling communicatie, detacheren en begeleid werken op centraal niveau samengevoegd. In 2011 is gestart om vanuit deze afdeling de trajectbegeleiding van onze medewerkers verder vorm te geven. Met deze wijzigingen geeft BSW Bedrijven de kernactiviteiten en het acquireren van werk ten behoeve van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt nog meer inhoud.

9 Met de gemeente Breda is overleg gestart om met de Directie Sociale Zaken te komen tot een gezamenlijk leer/werkbedrijf voor mensen die werkloos zijn en die weer toegeleid worden naar reguliere arbeid. Werkbedrijf Ontwikkelingen Industrie Ook in 2010 heeft de industriële tak van het werkbedrijf veel energie gestoken in het ontwikkelen en zo regulier mogelijk laten werken van de SW-clienten. Met als resultaat dat bijna 40 mensen van interne functies binnen BSW Industrie doorgestroomd zijn naar externe functies bij de schoonmaak afdeling, een onderdeel van BSW Diensten. Niet alleen cliënten zijn doorgestroomd naar de afdeling schoonmaak, ook is er werkleiding mee overgegaan. Naast doorstroom naar de dienstentak zijn er in 2010 ook veel mensen door gestroomd naar klanten. Eind 2009 is een begin gemaakt met het beschut werken bij reguliere werkgevers ( Externe Beschutte Arbeid, EBA). SW-clienten die aangewezen zijn op beschutte arbeidsplaatsen werken dan op een locatie van een klant, waar zij extern werken maar dit doen onder regie van BSW Industrie. In 2010 is door een innige samenwerking met een klant een eerste EBA-traject gestart. Samen met deze klant zijn het productieproces, de lay-out en de hulpmiddelen zodanig aangepast dat het mogelijk is geworden dat zwakkere SW-clienten, die anders niet extern konden werken, dit nu wel kunnen. Deze afdeling is vanaf de zomer van 2010 actief en inmiddels werken er 20 cliënten. Vanuit dit succes is er bij een tweede klant een EBA afdeling opgericht. Hier zijn eind 2010 al 15 mensen beschut werkzaam en vindt in 2011 verdere uitbreiding plaats. Naast de successen van de uitstroom zijn er door de verandering van de SW doelgroep ook steeds meer individuele en solistische werkplekken nodig. In 2010 is het aantal van deze werkplekken uitgebreid van 30 naar 40 stuks. Eén van de doelstellingen is om het bedrijfsonderdeel Industrie in te krimpen ten gunste van Diensten. Vanuit deze gedachte wordt er volop aandacht besteed aan het afbouwen van de begeleidingsorganisatie bij Industrie. In 2010 is het aantal ambtenaren met 2 afgebouwd (eind 2010 waren er nog 19 werkzaam binnen Industrie), de vrijgevallen taken zijn anders ingericht en/of ondergebracht bij andere functionarissen. In 2010 zijn er verschillende pogingen gedaan om de units Grafimedia en Hout te vervreemden. Helaas is dit niet gelukt. Dit heeft geresulteerd in de besluiten om de unit Hout halverwege 2011 te sluiten en dat het onderdeel Grafimedia wordt ingekrompen. Het financiële resultaat in 2010 van BSW Industrie is aanzienlijk beter dan was begroot. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat, ondanks eerder genoemde doorstroom, aanzienlijk meer mensen hebben gewerkt bij Industrie dan verwacht. Ruim 50 mensen meer zijn aangewezen op industrieel werk. Door acquisitie inspanningen bij bestaande klanten is de vraag naar arbeid groter geweest dan aanvankelijk verwacht. Hierdoor is voor deze groep voldoende werkaanbod geweest. Tevens zijn er werkzaamheden van Industrie ondergebracht bij de projecten Werk Nu en Wij Werken van k pabel.

10 Ontwikkelingen Diensten Detachering Het aantal gedetacheerde medewerkers binnen de afdeling detachering is stabiel gebleven. Het verloop is echter groot. In 2010 zijn 51 nieuwe plaatsingen gerealiseerd en zijn er 57 beëindigd. Het aantal branchegerichte detacheringen is wel sterk gestegen. Medewerkers worden gestimuleerd te solliciteren bij de afdeling detacheringen. Een aantal medewerkers heeft dit gedaan. Binnen de sector schoonmaak liggen kansen voor individuele detachering. Hier zal in 2011 verder op worden ingezet. Groenvoorziening De vraag naar groenonderhoud vanuit de markt is stabiel. De meeste van onze opdrachtgevers hebben te maken met bezuinigingen. Dit geldt zowel voor het bedrijfsleven als de gemeenten. BSW Groenvoorziening richt zich vooral op het openbaar groen. Zowel logistiek als werkinhoudelijk is deze activiteit passender voor de steeds zwakkere instroom. Het aandeel,,openbaar groen is in 2010 gestegen van 38% naar 42%. Om verdergaande groei te realiseren is samenwerking met de afdeling buitenruimte van de gemeente Breda noodzakelijk. Schoonmaak De vraag naar schoonmaakonderhoud blijft onverminderd hoog. De opdrachten binnen de schoonmaak in 2010 zijn overwegend kleinschalig. Consequentie hiervan is dat medewerkers zelfstandig moeten kunnen werken. Er wordt daarom ingezet op het werven van meer grootschalige schoonmaakopdrachten, waarbij medewerkers ingezet kunnen worden onder aansturing van leiding die permanent aanwezig is. In oktober 2010 is een actie gestart om medewerkers vanuit Industrie op te leiden voor het schoonmaakvak. Dit heeft er toe geleid dat een 30 tal medewerkers van Industrie over zijn gegaan naar de schoonmaak. Deze medewerkers hebben eerst een schoonmaakopleiding bij P3 Transfer doorlopen en zijn allen geslaagd voor het SVS-certificaat onderdeel van het BBL traject. Per 1 januari 2011 wordt het periodiek schoonmaakonderhoud van het stadskantoor van Breda en een aantal andere gemeentelijke locaties door deze BSW-medewerkers uitgevoerd. Schilderen De vraag vanuit de markt was slecht. Net als de bouwwereld zat de schilderbranche in 2010 in een dip. Ondanks dit was de werkbezetting binnen BSW Schilderen redelijk tot goed. Dit komt o.a. door het schilder- en graffitiwerk voor de gemeente Breda. De vooruitzichten voor 2011 zijn beter. k pabel Algemeen 2010 is voor k pabel zowel op het gebied van productie en re-integratie activiteiten als op financieel gebied een succesvol jaar geweest. De projecten Wij Werken en Werk Nu en het Werkgewenningsbedrijf ( WGB ) draaiden dit jaar goed. Het project herijking bleef achter op de begroting. Een verminderd aantal aanmeldingen vanuit Sociale Zaken lag hieraan ten grondslag. De financiële gevolgen hiervan zijn gecompenseerd door voornoemde projecten.

11 Wij Werken en Werk Nu In januari 2010 is de werklocatie in het pand van Haribo (Riethil 3-5) voor de projecten in gebruik genomen. Binnen het pand zijn de productievloer van Wij Werken, een magazijn, het jobcenter, instructielokalen en het WGB ondergebracht. De eerste maanden van 2010 zijn er aanpassingen gedaan binnen het pand om deze functionaliteiten optimaal te kunnen benutten. Voor Werk Nu zijn in 2010 in totaal 763 kandidaten aangemeld. Hiervan kregen 598 personen een dienstverband. Van dit bestand doet 45,1 % binnen 6 maanden geen beroep meer op een uitkering (door werk of anders zins) in het kader van de WWB. Binnen Wij Werken zijn in jongeren aangemeld. Hiervan kregen 328 personen een dienstverband. Van dit bestand doet ruim 53,0 % binnen 6 maanden geen beroep meer op een uitkering (door werk of anders zins) en 3,4% ging terug naar scholing. Overige reïntegratie trajecten Via Neovita B.V. heeft BSW Bedrijven een 2-tal overeenkomsten met de directie Sociale Zaken van de gemeente Breda afgesloten met als doel om deelnemers te activeren gedurende hun wachttijd voor de Sociale Werkvoorziening en gedurende deze activeringsperiode zo regulier mogelijk te laten werken in het kader van de Wsw. 10 hebbengemiddeld 28,7 FTE s uit hoofde van deze overeenkomsten een dienstverband met Neovita B.V. gehad. Bovendien zijn gemiddeld 46,0 FTE s via Neovita B.V. werkzaam geweest in het kader van individuele loonkostensubsidie trajecten. Gedurende 2010 zijn 17 Wajongers in dienst genomen. Financiering hiervan heeft grotendeels plaats gevonden via het UWV Werkbedrijf. Diagnose & Training Binnen het project herijking zijn minder herijkinggesprekken uitgevoerd dan de geplande aantallen. Het personeel van D&T is veelvuldig ingezet voor het uitvoeren van trainingen voor de projecten Werk Nu en Wij Werken. Daarnaast zijn er diverse opleidingen uitgevoerd voor andere doelgroepen zoals de SW. In beide schooljaren die binnen 2010 vielen ( en ) is er voor de leerlingen van de Liduinaschool een praktijk assessment uitgevoerd, gevolgd door stages binnen en buiten BSW Bedrijven. De begeleiding van de leerlingen is uitgevoerd door personeel van D&T aangevuld met een stagebegeleider van de Liduinaschool. Uit de gehouden evaluatiegesprekken blijkt dat het concept als zeer succesvol wordt beschouwd door alle betrokken partijen. Werkgewenningsbedrijf Het WGB heeft in januari zijn intrek genomen in het pand Riethil 3-5, zodat afscheid is genomen van de tijdelijke behuizing. Vanuit financieel oogpunt kan het WGB terugkijken op een goed jaar. Op alle afdelingen is de begroting gehaald of draaide men beter. Het personeel van de fietsenstallingen afkomstig uit de voormalige ID regeling is per in dienst genomen door het Parkeerbedrijf. De overige oud ID-ers zijn in dienst genomen door BSW Bedrijven. Binnen de fietsenstallingen is door het Parkeerbedrijf gekozen om 2 van de fietsenstallingen te gaan bemannen met eigen personeel en ook de aansturing hiervan zelf te gaan verzorgen. De rondvaartboten kunnen weer terugzien op een goed vaarseizoen. Ongeveer mensen maakten een boottochtje door de singels. De

12 Buurt Service Teams zijn in 2010 meer structureel gaan werken met personeel vanuit Werk Nu en Wij Werken. Om dit team te kunnen faciliteren, zijn er extra opdrachten geworven en is er extra gereedschap aangekocht. Voor aansturing is een meewerkend voorman aangesteld uit een andere doelgroep. Binnen Technische Dienstverlening heeft een eerste audit plaats gevonden ter verkrijging van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Naar verwachting zullen er medio 2011 voldoende woningen zijn opgeleverd om het keurmerk te mogen voeren. Op het gebied van Energie en Milieu hebben er herhalingscursussen plaats gevonden voor het Energie Prestatie Advies. Door het uitblijven van een verplicht EPA label bij verkoop van een woning valt de vraag tegen, maar blijft een kans voor in de toekomst. Vindingrijk Vindingrijk Kringloopwarenhuis is in 2010 uitgegroeid tot een werkplek voor meer dan 70 medewerkers. De omzet is in 2010 licht gestegen. Er was een lichte (1%) daling voorzien, maar ondanks de recessie is Vindingrijk Kringloopwarenhuis er in geslaagd de omzet op peil te houden. Ook de omzet, die misgelopen wordt door de sluiting van de kleding shop aan de Grote Markt, is gecompenseerd binnen het kringloopwarenhuis. De omzet is over het hele assortiment te verdelen met de nadruk op kleding en speelgoed. Het aantal bezoekers is in 2010 met 7% gestegen. De samenwerking met de branche vereniging (BKN) en de samenwerkende Brabantse kringloopbedrijven (SKB) heeft in 2010 geleid tot het ontwikkelen van een keurmerk voor Kringloop bedrijven en de aanzet tot een landelijke benchmark, met als belangrijkste doel professionalisering van de kringloopbranche. Tevens wordt het keurmerk ingezet voor een BTW verlagingtraject van 19% naar 6%. Daarnaast is bij Vindingrijk Kringloopwarenhuis in 2010 een energiebesparend daglichtsysteem aangelegd waarbij verwacht wordt dat 50% van de elektriciteitskosten bespaard gaat worden. Tot slot kan worden geconstateerd dat 2010 voor Vindingrijk Kringloopwarenhuis wederom een succesvol jaar geweest is. Taakstelling en realisatie Wsw BSW Bedrijven geeft uitvoering aan de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en het bieden van re-integratievoorzieningen aan mensen met een arbeidsbeperking of arbeidshandicap voor de gemeenten Breda en Baarle-Nassau en nog een vijftiental andere gemeenten. V de ministeriële taakstelling voor Breda 1.022,12 (2009: 1.033,18 SE). Voor Baarle Nassau bedroeg de taakstelling voor ,49 SE (2009: 18,31 SE). Inclusief medewerkers die elders werkzaam waren, zijn deze doelstellingen nagenoeg gerealiseerd, zoals blijkt uit onderstaand overzicht: Breda Baarle Nassau se realisatie Taakstelling Verschil Realisatie Taakstelling Verschil Werkzaam bij 1.002, ,98-0,51 21,33 21,49-0,16 BSW Bedrijven Elders werkzaam 19,15 19,14 0,01 2,00 2,00 0,00 Totaal 1.021, ,12-0,50 23,33 23,49-0,16

13 De Rijksbijdrage voor de uitvoering van de Wsw wordt aan gemeenten betaald. BSW Bedrijven ontvangt deze subsidie onverkort van de gemeenten. Het totaal aantal SW-medewerkers, uitgedrukt in SE, in 2010 werkzaam bij BSW Bedrijven is als volgt: SE Gemeente Breda, werkzaam bij BSW Bedrijven 1.002,47 Overige gemeenten; werkzaam bij BSW Bedrijven 70,93 Baarle-Nassau; werkzaam bij BSW 21,33 Totaal 1.094,73 Het subsidiebedrag per SE bedroeg in per SE (2009: ). Door de netto groei (totale groei van het aantal externe plaatsingen verminderd met het aantal beëindigde plaatsingen) van 34 nieuwe externe plaatsingen is de verhouding van binnen naar buiten verder verbeterd. Het relatief grote aantal beëindigde externe plaatsingen (met name begeleid werkplekken) ten gevolge van de slechte economische omstandigheden, waarin diverse bedrijven in 2010 verkeerden, heeft helaas een sterke doorwerking gehad op genoemde netto groei. Zonder dit negatieve effect was door de groei in het aantal externe plaatsingen de Cedris doelstelling reeds in 2010 bereikt. Dit zal naar verwachting in 2011 gebeuren. Korting op Wsw rijkssubsidie De jaarlijkse aanpassing van de Wsw-rijkssubsidie ter compensatie van onder meer de stijging van de Wsw-loonkosten is in 2010 niet verstrekt. Voor 2010 betreft dit een gederfd subsidiebedrag van ongeveer Ook de volgende jaren zal deze niet worden verstrekt. Deze korting maakt deel uit van de zogeheten Adviezen Brede Heroverweging dat uiteindelijk in 2014 ongeveer per jaar structureel zal bedragen. Exploitatieresultaat De netto toegevoegde waarde wordt gevormd door de opbrengst uit verkopen van goederen en diensten onder aftrek van de aan die verkopen verbonden directe productiekosten. De omzet en de netto toegevoegde waarde van het Werkbedrijf nam sterk toe in Bij Industrie herstelde de netto toegevoegde waarde zich in 2010, maar het niveau van voor de crisis in 2008 werd niet behaald. De omzet en netto toegevoegde waarde van Diensten groeide in 2010 verder door, terwijl de netto toegevoegde waarde bij k pabel zich stabiliseerde op het niveau van Bij Vindingrijk steeg de omzet licht. De Bijdragen overheden betreffen de subsidies Wsw en overige, vooral gemeentelijke, subsidies. Doordat per 1 januari 2010 de ID-regeling is beëindigd, daalden de totale subsidie inkomsten, echter hierdoor namen ook de betaalde subsidies en personeelskosten af.

14 De personeelskosten daalden in 2010 bovendien ten opzichte van 2009 door lagere kosten van tijdelijke krachten, maar zijn 1,3 miljoen hoger dan begroot. De in de begroting gehanteerde taakstelling ten aanzien van het aantal te plaatsen Wsw medewerkers in 2010 is gebaseerd op een prognose van brancheorganisatie Cedris van medio De definitieve taakstelling voor 2010 van het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid is later (eind 2009) bekend gemaakt en is 14 SE s hoger dan de eerdere prognose van Cedris. Ten slotte zijn de Wsw cao-loonkosten sterker gestegen dan in de begroting was voorzien. De overige bedrijfskosten zijn eenmalig beïnvloed door incidentele lasten. Exclusief deze eenmalige lasten bleven de overige bedrijfskosten binnen de begroting en waren lager dan in het jaar In dat jaar werd achterstallig onderhoud op gebouwen en machines gepleegd en is een vervangingsplan voor gereedschappen uitgevoerd Deze onderhouds- en vervangingskosten deden zich niet voor in WOPT De melding uit hoofde van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) is niet van toepassing. W N Z

15 Paragrafen

16 Paragraaf Weerstandsvermogen Gedurende het jaar 2010 zijn stappen gezet met als doel het implementeren van risicomanagement als integraal onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering. De belangrijkste risico s zijn geïdentificeerd. Tevens heeft een analyse en beoordeling van de risico s plaatsgevonden. Vervolgstappen zullen worden gezet om de risico s verder te kwantificeren in relatie tot het benodigde weerstandsvermogen, verder te beheersen en dit structureel in de operationele beleidsuitvoering in te passen. Het Leerwerkbedrijf K.Pabel is in haar re-integratie activiteiten in grote mate afhankelijk van de gemeente Breda. De contracten hebben een beperkte looptijd. Voor K.Pabel is het risico aanwezig dat bij het wegvallen van een of meerdere contracten er niet direct vervangend werk kan worden gevonden. Dit heeft een mogelijk bezettingsverlies tot gevolg of kan leiden tot frictiekosten indien de bestaande capaciteit niet kan worden ingezet voor vervangend werk. Bovendien bestaat de kostenstructuur van K.Pabel voornamelijk uit vaste kosten. Deze vaste kosten, i.c. personeelskosten, zijn niet snel en veelal slechts tegen hoge kosten (wachtgeldverplichtingen) aan te passen aan wijzigingen in afzetmogelijkheden. BSW Bedrijven loopt met name in Industrie binnen het Werkbedrijf de risico s van ondernemerschap in brede zin. Door de economische crisis is dit nog eens duidelijk manifest geworden. Het Werkbedrijf, waar het leeuwendeel van de SW-medewerkers werkzaam is, is in september 2010 ook geconfronteerd met het uitblijven van de landelijke compensatiemaatregel WSW-rijkssubsidie waardoor het verschil tussen de SW-lonen en de WSW-rijkssubsidie verder is toegenomen c.q. verder is verslechterd. Dit betreft een structurele verslechtering van circa per jaar en is één onderdeel van het geheel aan maatregelen / kortingen op de WSW-rijkssubsidie dat uiteindelijk in 2014 ongeveer per jaar structureel voor BSW Bedrijven moet beslaan. De gevolgen van de bezuinigingen op de Wsw en de gemeentelijke reïntegratiebudgetten, voortvloeiend uit de geplande invoering van de Wet Werken naar Vermogen, zullen een zeer groot effect hebben op de exploitatie van BSW Bedrijven. De mate waarin het weerstandsvermogen van BSW Bedrijven in dit licht voldoende zal zijn om bovengenoemde risico op te vangen is sterk afhankelijk van de toekomstige beleidsvorming. Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen BSW Bedrijven voert een terughoudend beleid als het gaat om investeringen in de vervanging of uitbreiding van bedrijfsgebouwen en bedrijfsmiddelen. Jaarlijks stelt de directie de hoogte van de budgettaire investeringsruimte vast en gedurende het jaar worden investeringsaanvragen op hun meerjarige rentabiliteit beoordeeld. De investeringsruimte voor 2010 bedroeg Deze ruimte is benut voor Dit betreft met name vervangingsinvesteringen in automatisering, bedrijfsgebouwen en vervoermiddelen. Als gevolg van de beweging van binnen naar buiten van Sw-medewerkers geldt een zeer restrictief investeringsbeleid in bedrijfsgebouwen, machines en installaties. Investeringen zijn met name gericht op vervanging of verbetering. Zo zijn in 2010 diverse energie besparende investeringen gepleegd. Paragraaf Financiering Dbijgedragen aan een gezonde liquiditeitspositie. Deze is in 2010 echter beïnvloed door een afdracht van 4 miljoen uit de algemene reserves van BSW Bedrijven aan het Grondbedrijf van de gemeente Breda. Paragraaf Verbonden Partijen Neovita B.V., gevestigd te Breda, is een 100% deelneming van de gemeente Breda. Neovita B.V. is opgericht om die begeleiding en reïntegratietaken uit te voeren die niet of niet goed in het publieke domein passen. Zowel de uitvoerende als de administratieve taken van Neovita B.V. worden uitgevoerd door medewerkers van BSW Bedrijven. Het eigen vermogen van Neovita B.V. per 31 december 2010 bedraagt (31 december 2009: ). Neovita B.V. had per deze data geen lang vreemd vermogen. Het resultaat over het boekjaar 2010 bedraagt (2009: ). Neovita B.V. fungeert als verloningsvennootschap voor met name de reïntegratie contracten Werk Nu en Wij Werken, de contracten Vervroegde instroom SW met de gemeente Breda en diverse medewerkers met een individuele loonkosten subsidieregeling.

17 JAAR REKENING

18 Balans per 31 december voor resultaatbestemming Bedragen in ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa met economisch nut Financiële vaste activa Vaste activa Vlottende activa Voorraden Vorderingen Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Vlottende activa Totaal activa PASSIVA Vaste passiva Algemene reserve Bestemmingsreserves Te bestemmen resultaat Eigen vermogen Voorzieningen Vaste passiva Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar Overlopende passiva Vlottende passiva Totaal passiva

19 Programmarekening Bedragen in 2010 Begroting Baten Netto omzet Directe kosten van gronden hulpstoffen en uitbesteed werk Netto toegevoegde waarde Bijdragen overheden Overige opbrengsten Totaal baten Lasten Personeelskosten Afschrijvingskosten Overige bedrijfskosten Bedrijfskosten Betaalde subsidies Totaal lasten Resultaat voor mutaties reserves Onttrekking aan reserves Exploitatieresultaat

20 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Algemene grondslagen Op de jaarrekening zijn de bepalingen van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten ( BBV ) van toepassing. De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kostprijs, zijnde de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij anders is vermeld. Bij haar financiële verslaglegging hanteert BSW Bedrijven het baten- en lastenstelsel. Baten en lasten worden dan ook toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Uitzondering hierop zijn de personele verplichtingen uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. Hiervoor mogen geen voorzieningen worden opgenomen (artikel 44, lid 3 BBV). De hieruit volgende verplichting is opgenomen in de toelichting op de balans onder Niet uit de balans blijkende verplichtingen. In het BBV is onder meer bepaald dat de jaarrekening bestaat uit de programmarekening en de toelichting als mede uit de balans en de toelichting. Bij het opstellen van de balans en de toelichting hierop is, waar nodig, rekening gehouden met de relevante bepalingen uit het BBV. geschieden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar. Afschrijving vindt plaats op basis van een vast percentage van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven. Voor de bepaling van de afschrijvingsduur wordt uitgegaan van de verwachte gebruiksduur. De afschrijvingstermijnen bedragen in jaren (maximaal): Herinrichting gronden en terreinen 20 Bedrijfsgebouwen Installaties 5-20 Machines 4-10 Inventaris 5-10 Vervoermiddelen 4-6 Schaftwagens 10 Hardware 5 Software 7 Activa met een verkrijgingsprijs van minder dan worden niet geactiveerd, tenzij er sprake is van een complex van kleine activa waarvan het totaal groter is dan dit bedrag. Materiële vaste activa met economisch nut Alle investeringen met een economisch nut worden geactiveerd en wel voor het bedrag van de investering. De waardering van de materiële vaste activa is gebaseerd op de verkrijgingsof vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013 Rapport uitgebracht aan: de directie van Stichting PLANETART te Hengelo inzake de jaarrekening 2013 Datum:27 juni 2014 De Graaf Accountancy E-mail: info@degraafra.nl Internet: www.degraafra.nl Bezoekadres:

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 VAN STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG ACCOUNTANTSRAPPORT

Nadere informatie

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht te Utrecht Rapport inzake jaarstukken 2014 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen 3 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

De directie van Stichting de Ster. Jaarrekening Datum: 28 februari 2017

De directie van Stichting de Ster. Jaarrekening Datum: 28 februari 2017 De directie van Stichting de Ster Jaarrekening 2016 Relatiebeheerder: Frank Kanen Datum: 28 februari 2017 Inhoudsopgave Pagina 1 Algemeen 2 1.1 Kengetallen 2 1.2 Grafieken 4 2 Jaarrekening 6 2.1 Balans

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 10.623 13.669 Financiële vaste activa 155.276 - Vlottende activa 165.899

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

Stichting Steun 22Q11 gevestigd te Uden. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Stichting Steun 22Q11 gevestigd te Uden. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Stichting Steun 22Q11 gevestigd te Uden Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 3 2.

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010 H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa - 1.375 Materiële vaste activa 121.931 176.592 Vlottende activa 121.931

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 414.726 545.445 Vlottende activa Vorderingen 234.366 201.482 Liquide middelen

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016 Haarlem Jaarrapport 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 27318330 Datum: 25 maart 2014 Aantal exemplaren: 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Financiële positie 4 Bespreking van de resultaten

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014 Stichting De Mantel Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 II EXPLOITATIE 2014 II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 III JAARREKENING

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Stichting bevordering muziekimprovisatie Paradox te Tilburg. 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Na resultaatbestemming. 31 december 2013.

Stichting bevordering muziekimprovisatie Paradox te Tilburg. 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Na resultaatbestemming. 31 december 2013. Stichting bevordering muziekimprovisatie Paradox te Tilburg 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Na resultaatbestemming 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Gebouwen

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht EH DEN HAAG. Verkorte jaarrekening 2015

SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht EH DEN HAAG. Verkorte jaarrekening 2015 SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht 20 2511 EH DEN HAAG Verkorte jaarrekening 2015 SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht 20 2511 EH DEN HAAG Verkorte jaarrekening 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2010 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat 49 7731 WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 30 december 2016. Kingdom Ministries De heer A. van der Laak

Nadere informatie

RAPPORT. Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp. Inzake Jaarrekening 2013. Uitgebracht aan

RAPPORT. Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp. Inzake Jaarrekening 2013. Uitgebracht aan RAPPORT Inzake Jaarrekening 2013 Uitgebracht aan Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp 1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking van het resultaat) ACTIVA 31 december 2013

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Inventaris 143.945

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Wasven Boerderij Eindhoven

Financieel verslag Stichting Wasven Boerderij Eindhoven Financieel verslag 2016 Stichting Wasven Boerderij Eindhoven 2.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 A C T I V A Vaste activa Materiële vaste activa 272

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2011 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2011 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2011 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2012 INHOUD Samenstelling bestuur 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht. Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016

Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht. Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016 Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016 INHOUDSOPGAVE P a g i n a Jaarrekening Balans per 31 december 2016 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013

Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013 Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013 Boekjaar 1-9-2012 t/m 31-8-2013 Inhoudsopgave 1 BALANS PER 31 AUGUSTUS 2013 3 2 REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2012-2013 4 3 GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 141.403 83.813 Vlottende activa Vorderingen 56.120 115.269 Liquide middelen

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2012

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2012 Rapport uitgebracht aan: de directie van Stichting PLANETART te Hengelo inzake de jaarrekening 2012 Datum:30 september 2013 De Graaf Accountancy E-mail: info@degraafra.nl Internet: www.degraafra.nl Bezoekadres:

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014

SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA Vaste activa Museumcollectie p.m. p.m. Inrichting en inventaris p.m. p.m. Totaal vaste activa p.m. p.m. Vlottende activa Voorraden

Nadere informatie

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl Jaarverslag 2016 Foto: Coen Schilderman - Sportfoto van het jaar 2016 (Emma Oosterwegel) Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer 0570-503939 sportbedrijfdeventer.nl Financieel economisch verslag Voor

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening en financieel rapport. Vereniging AANEEN. te Amsterdam. over 2015 CONCEPT

Jaarrekening en financieel rapport. Vereniging AANEEN. te Amsterdam. over 2015 CONCEPT Jaarrekening en financieel rapport Vereniging AANEEN te Amsterdam over 2015 CONCEPT Inhoudsopgave Opdracht 2 Bestuursverslag 1. Naam en doesltelling 3 2. Bestuur 3 3. Activiteitenverslag 3 Jaarrekening

Nadere informatie

BIJLAGEN FINANCiËN. Balans per 31 december Activa

BIJLAGEN FINANCiËN. Balans per 31 december Activa JAARVERSLAG 2015 WESTHOLLAND FOREIGN INVESTMENT AGENCY BIJLAGEN FINANCiËN Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-15 31-12-14 Vaste activa Materiële vaste activa Verbouwing 34.206 Inventaris 66.359 47.587

Nadere informatie

Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 D.D. 3 MAART 2015

Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 D.D. 3 MAART 2015 Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 D.D. 3 MAART 2015 1 Inhoudsopgave FINANCIEEL VERSLAG Jaarverslag Resultaten 3 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2)

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2) JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na bestemming voordelig exploitatiesaldo) (Toelichting) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2013 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 515.767 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 43.733 Liquide

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven Financieel verslag 2015 Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw 241 5617 AC Voorblad 0 Inhoud 1 Staat van baten en lasten Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen voor

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Jaarverslag 2016 Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en

Nadere informatie

31 december december 2015 Ref. Vlottende activa Voorraden

31 december december 2015 Ref. Vlottende activa Voorraden Balans per 31 december 2016 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2016 31 december 2015 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Gebouwen 4 1.342.900 1.476.200 Inventaris 4 1.254.500

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto Financieel Verslag 214 Stichting Mama Watoto 1 Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 214 5 Winst-en-verliesrekening over 214 7 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 1 Overige gegevens

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

, als volgt te verwerken:

, als volgt te verwerken: Overige gegevens Voorstel verdeling exploitatiesaldo Amateurvoetbal Met inachtneming van de vastgestelde richtlijnen d.d. 2 december 2006 kan op advies van het bestuur van de eenheid het overschot of het

Nadere informatie

STICHTING SOKA GAKKAI INTERNATIONAL NEDERLAND TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2015

STICHTING SOKA GAKKAI INTERNATIONAL NEDERLAND TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2015 STICHTING SOKA GAKKAI INTERNATIONAL NEDERLAND TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 5 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Exploitatiesaldo -/-1.851 Bij: van bestemmingsreserves 962 Bij: van bestemmingsfondsen 600 Nog te bestemmen exploitatiesaldo

Exploitatiesaldo -/-1.851 Bij: van bestemmingsreserves 962 Bij: van bestemmingsfondsen 600 Nog te bestemmen exploitatiesaldo Overige gegevens Voorstel verdeling exploitatiesaldo Amateurvoetbal Met inachtneming van de vastgestelde richtlijnen d.d. 2 december 2006 kan op advies van het bestuur van de eenheid het overschot of het

Nadere informatie

Rapport. inzake : Jaarrekening 2016 Stichting Museumpark Archeon Alphen aan den Rijn. datum : 27 mei 2017

Rapport. inzake : Jaarrekening 2016 Stichting Museumpark Archeon Alphen aan den Rijn. datum : 27 mei 2017 Rapport inzake : Jaarrekening 2016 Stichting Museumpark Archeon datum : 27 mei 2017 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (in euro, na winstverdeling) 31-12-2016 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2015 Vaste activa Reserves

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

IPA-ACON ASSURANCE B.V.

IPA-ACON ASSURANCE B.V. m IPA-ACON ASSURANCE B.V. Wilhelmlnapark 8-9 Telefoon 03-5319539 Aan het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Milieu en Afval Kop van Noord-Holland Postbus 8 1740 AA SCHAGEN Reg.nr. : 1003473/15/336/83

Nadere informatie

Stichting De Dex Foundation

Stichting De Dex Foundation JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave Pagina Rapport 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staten van baten & lasten over 2014 7 Grondslagen voor waardering van

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Protestante Stichting Filalethes. Amersfoort. Inhoud

Financieel Verslag 2014 Protestante Stichting Filalethes. Amersfoort. Inhoud Financieel Verslag 2014 Protestante Stichting Filalethes Amersfoort Inhoud Jaarverslag Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 3 Balans per 31 december 2011 4 Staat van baten en lasten over 2011 5 Toelichting 6 Overige

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie