CASUSBOEK. Definitieve versie TEN BEHOEVE VAN DE VERKENNING DUO+ SAMENWERKING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CASUSBOEK. Definitieve versie TEN BEHOEVE VAN DE VERKENNING DUO+ SAMENWERKING"

Transcriptie

1 Definitieve versie CASUSBOEK TEN BEHOEVE VAN DE VERKENNING DUO+ SAMENWERKING Dit casusboek bevat beknopte beschrijving van praktijkvoorbeelden van ambtelijke samenwerking tussen gemeenten. Voor het opstellen van de casusboek zijn interviews gehouden met de directeuren van de samenwerkingsverbanden en zijn beschikbare stukken bestudeerd. Aan Maarten Sinnema, stuurgroepsecretaris Van Ing. Peter Struik MBA Noordwijk, 1 oktober

2 Inhoudsopgave 0 Leerpunten uit de vier casus Typering, doelen en doelrealisatie van de vier casus Casus Drechtsteden Algemene beschrijving Doel van de samenwerking en doelrealisatie Reikwijdte van de samenwerking Regie, sturing en organisatie Implementatie en toekomstige ontwikkelingen Lessen voor de DUO+ gemeenten Casus Servicepunt Algemene beschrijving Doel van de samenwerking en doelrealisatie Reikwijdte van de samenwerking Regie, sturing en organisatie Implementatie en toekomstige ontwikkelingen Lessen voor de DUO+ gemeenten Casus Interne Dienstencentrum Den Haag Algemene beschrijving Doel van de samenwerking en doelrealisatie Reikwijdte van de samenwerking Regie, sturing en organisatie Implementatie en toekomstige ontwikkelingen Lessen voor de DUO+ gemeenten Casus BEL-samenwerking Algemene beschrijving Doel van de samenwerking en doelrealisatie Reikwijdte van de samenwerking Regie, sturing en organisatie Implementatie en toekomstige ontwikkelingen Lessen voor de DUO+ gemeenten

3 0 Leerpunten uit de vier casus Leerpunten Omschrijving Bedrijfsmatige doelen en realisatie 1 De organisaties van de bestudeerde casus realiseren besparingen van 15% tot 35% op het totaal van personele en materiële kosten, afhankelijk van het taakveld. Zij koersen bij de doelstellingen op een totaal besparingspotentieel van 20%. 2 De kwaliteit is toegenomen en de kwetsbaarheid is afgenomen, maar dit is moeilijk evalueerbaar vanwege het feit dat nulmetingen ontbreken. 3 Voor het realiseren van kostenbesparingen koersen de organisaties op 80% standaard producten en 20% lokaal maatwerk. 4 Investeringen in de ontwikkeling van samenwerking lopen uiteen van 2.5 miljoen tot 3.6 miljoen. 5 Na een periode van vijf jaar worden de besparingen ook structureel gerealiseerd. De eerste twee jaar is hierbij vertraging opgetreden door het ontbreken van onvoldoende richting en een planmatige en samenhangende aanpak voor de ontwikkeling. De opgave als basis voor samenwerking De opgave (in de casus ook wel genoemd de inhoud) is leidend voor bepaling van de juiste wijze van de sturing en organisatie van samenwerking. Eén formule voor samenwerking bestaat niet, er is per opgave een analyse nodig. Op basis van deze analyse kan de vorm en timing van samenwerking worden bepaald. Het samenwerkingsmodel kan dan op een organische wijze groeien tot een mix van verschillende vormen voor verschillende opgaven. Lokaal versus regionaal Harmonisatie versus lokaal maatwerk, met een daaraan gekoppeld verrekeningsmodel. Programmatische ontwikkelaanpak In principe begint dit zich al af te tekenen in de verkennende fase van de DUO+ samenwerking. Voor bedrijfsvoering en uitvoering gaat de voorkeur uit naar shared service concepten. De ontwikkeling van de decentralisaties in het sociale domein wordt separaat beschouwd. Eventueel kunnen de hieruit voortvloeiende uitvoeringscomponenten in een later stadium doorgroeien naar een samenwerkingsmodel. De knip tussen lokale en regionale opgaven moet volstrekt helder zijn. Op basis hiervan kan de benodigde regionale bestuurs- en uitvoeringskracht worden ontwikkeld en vorm gegeven. Maak zeer helder wat is/kan worden geharmoniseerd en wat maatwerk is. Sluit hierop een passend verrekeningsmodel aan. Het verrekeningsmodel kan harmonisatie stimuleren maar biedt ook voldoende ruimte voor maatwerk. De ontwikkeling van een samenwerkingsorganisatie is zeer complex waarbij veel zaken in samenhang (inhoud en timing) moeten worden ontwikkeld. Daarom is een programmatische aanpak nodig. Besteedt in de programmatische aanpak aandacht aan de harde aspecten maar vooral ook aan de zachte aspecten zoals cultuur, houding en gedrag. Interessante gedachte is om de ontwikkelaanpak te voorzien van een simulatie van toekomstige werkwijzen van de samenwerking. Dit kan aandachtspunten voor het ontwerp en de implementatie van de samenwerking opleveren. 3

4 Gezamenlijke ontwikkeling Bemens bij voorkeur het ontwikkelprogramma met eigen mensen. Laat de medewerkers zoveel als mogelijk samen ontwikkelen en bouwen aan de samenwerkingsorganisatie. Daar waar nodig kan externe expertise worden toegevoegd. Het ontwikkelen van een samenwerkingsorganisatie is een gezamenlijk proces. Dat is het cruciale verschil met centraliseren. Bij centraliseren valt de verantwoordelijkheid weg bij de latende organisaties. Bij sharen is het een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Competenties van mensen Het Break Even Point en implementatie- en frictiekosten Basis op orde en nulmetingen Een goed voorbeeld hiervan is de shared service organisatie. Eigenaren, klanten en de shared service organisatie zelf (ook wel de driehoek genoemd) dienen nauw samen te werken om de samenwerking tot een succes te maken: De eigenaren dienen een passend besturingsmodel te ontwikkelen (governance). Dit is een van de eerste zaken waarmee moet worden gestart. Wees alert op te complexe overlegstructuren en toename van coördinatielasten. Klanten dienen de opdrachtgeverrol te ontwikkelen. De shared service organisatie dient de rollen van opdrachtnemer en leverancier te ontwikkelen. De rollen dienen in samenhang te worden ontwikkeld: qua inhoud maar ook qua timing. Samenwerking, vergroten van schaalgrootte en werken conform shared service principes vraagt een behoorlijke ontwikkeling van competenties van medewerkers. Besteedt hier al bij de plaatsing van mensen veel aandacht aan en investeer in een ontwikkelingstraject voor geplaatste medewerkers. Het duurt enige jaren (drie tot vijf jaar) voordat de doelen zijn gerealiseerd. Dit vergt een meerjarige implementatie. De implementatie- en frictiekosten worden sterk bepaald door de uitgangssituatie van de taakvelden die in de samenwerking wordt ingebracht en het tempo van ontwikkeling. Wel kan op basis van praktijkvoorbeelden worden gezocht naar versnellers. Geef bijvoorbeeld de samenwerkingsorganisatie een prikkel mee om schaalvoordelen te realiseren. Dit kan door in de implementatiejaren de financiële voordelen (deels) terug te laten vloeien in de organisatieontwikkeling. Voorkom in elk geval het te vroeg inboeken van financiële voordelen. Zorg dat de basis van het over te nemen taakveld op orde is voordat taken overgaan naar de samenwerkingsorganisatie. Verdeling van baten en lasten Dit is een van de redenen waarom een nulmeting nodig is. Daarnaast is een nulmeting noodzakelijk om op een later moment de ontwikkeling van de samenwerkingsorganisatie te kunnen evalueren op kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid. De basis kan op orde worden gebracht door met het taakveld te starten in een kraamkamer en bij voldoende volwassenheid deze op te nemen in de samenwerkingsorganisatie. In alle praktijkvoorbeelden vraagt de verrekeningsmethodiek voortdurend om aandacht. In eerste instantie lijkt dit hoofdzakelijk een financieel technisch onderwerp, maar het gaat in feite om een verdeelvraagstuk van (financiële) 4

5 middelen. Lokale belangen spelen dan een grote rol en er kunnen conflicten ontstaan. Investeer in de ontwerpfase voldoende in de ontwikkeling van een adequate en gedragen verrekeningsmethodiek. Maak de methodiek zeer helder, transparant en uitvoerbaar. ICT is een cruciale voorwaarde Goed functionerende en uniforme ICT-systemen en infrastructuur zijn cruciaal voor: het stimuleren van samenwerking. het verhogen van kwaliteit. het verlagen van kwetsbaarheid. het verhogen van efficiency door uniformering van systemen, werkprocessen en werkwijzen. 5

6 1 Typering, doelen en doelrealisatie van de vier casus Typering en vorm Doelen Realisatie Drechtsteden Typering Gedeeltelijke symmetrische samenwerking. Vorm Er worden verschillende vormen toegepast: Medewerkers voor bepaalde taken bijeen brengen in een gemeenschappelijke regeling Drechtsteden. Medewerkers voor bepaalde taken bijeenbrengen binnen een gemeente. Capaciteit uitwisselen tussen gemeenten. Servicepunt71 Typering Gedeeltelijke symmetrische samenwerking. Vorm Staftaken, ICT en Inkoop zijn ondergebracht in een gemeenschappelijke regeling die werkt conform het shared service principe. 1 Waarborgen van kwaliteit. 2 Waarborgen van continuïteit. 3 Het realiseren van 20% schaalvoordelen. 4 De bestuurlijke positie van de Drechtsteden in de regio verbeteren. 1 Waarborgen continuïteit. 2 Verhogen kwaliteit van de processen en professionaliteit en deskundigheid van medewerkers. 3 Het realiseren van schaalvoordelen. 4 Bijdragen aan betere dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen. 1 Er is een hogere kwaliteit gerealiseerd (noot 1). 2 De kwetsbaarheid is verminderd (noot 1). 3 Afhankelijk van het taakveld is tussen 15% en 35% kostenbesparing gerealiseerd, waarvan het grootste deel op het terrein van sociale zaken en bedrijfsvoering. 4 De bestuurlijke positionering van de Drechtsteden is verbeterd. In de periode vanaf 2005 tot medio 2012 hebben de medeoverheden meer dan 225 miljoen euro aan extra overheidsbijdragen verstrekt voor steun aan grote en ingewikkelde projecten. Verdere doorontwikkeling richt zich op: De knip tussen de lokale en regionale agenda - en het gebied daartussen - en het aansluiten van lokale en regionale bestuurlijke bevoegdheden op deze agenda s. Ontwikkelen van voldoende regionale bestuurskracht voor ontwikkeling van de regionaal strategische agenda. Ontwikkelen van voldoende uitvoeringskracht: verhoging kwaliteit, verlagen kwetsbaarheid en verbetering van efficiency. Noot 1: is niet evalueerbaar door het ontbreken van nulmetingen. 1 In ontwikkeling. 2 In ontwikkeling. 3 Er is 20% aan besparingen ingeboekt. 4 In ontwikkeling. Een ontwikkelprogramma is lopende. Gericht op doorontwikkeling naar een werkwijze conform het shared service principe. Hier is 2.5 miljoen voor begroot. 6

7 Typering/vorm Doelen Realisatie Interne Dienstencentrum gemeente Den Haag Typering Is geen samenwerking tussen gemeenten maar een samenwerking tussen diensten binnen een grote gemeente. Vorm Ondersteunende activiteiten zijn ondergebracht in een interne shared service organisatie. BEL-samenwerking Typering Volledige symmetrische samenwerking. Vorm Gemeenschappelijke regeling waarin de volledige ambtelijke organisaties en alle taken zijn ondergebracht. De GR verzorgt totstandkoming en uitvoering van beleid en dienstverlening. Onderstaande doelstellingen zijn nadrukkelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid: 1 Verhogen van gemak. Diensten kunnen zich concentreren op kernactiviteit. 2 Verhogen van kwaliteit. 3 Realiseren van schaalvoordelen. 1 Bestuurlijke slagkracht vergroten. 2 Verbeteren dienstverlening aan de burger. 3 Kwetsbaarheid ambtelijk apparaat verminderen. Eigenaar, klanten en SSC trekken de laatste twee jaar gezamenlijk op om de doelen te realiseren. 1 Klanttevredenheid is voldoende. 2 Kwaliteit is voldoende, blijkt uit klanttevredenheid. 3 Er is inmiddels 20% bespaard; 10% op personeel en 10% inkoopvoordelen. 80% is nu basispakket en 20% is maatwerk. Drie jaar geleden is een ontwikkelprogramma gestart met een ontwikkelbudget van 3.6 miljoen. 1 Meer ruimte voor bestuurders om zich met belangrijke thema s bezig te houden en zich regionaal in te zetten. Er wordt beleidsinhoudelijk meer gerealiseerd. Beleidshiaten zijn opgevuld en verder verdiept. 2 Kwaliteit dienstverlening is toegenomen. 3 Kwetsbaarheid is afgenomen. De samenwerking heeft niet geleid tot aanzienlijke besparingen. Efficiency behoorde ook niet tot de doelstellingen. Als nadelen ervaart men de complexe structuur en coördinatielast, beperkt zicht op kostenniveau en spanningsveld tussen confectie en maatwerk. 7

8 2 Casus Drechtsteden 2.1 Algemene beschrijving. Zes gemeenten werken nauw samen op diverse terreinen en in verschillende vormen: Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Sliedrecht en Alblasserdam (ook wel samenwerking Drechtsteden genoemd). Deze samenwerking kent een lange geschiedenis en is voortdurend in ontwikkeling. Al in de jaren 90 werkten de gemeenten samen op het terrein van ruimtelijke ontwikkeling om samen beleid te ontwikkelen en hierover bestuurlijke afspraken te maken. De samenwerking heeft zich verder ontwikkeld, waarbij op meerdere beleidsterreinen - zowel op beleid als uitvoering - personeel en middelen zijn gebundeld. De samenwerking tussen de Drechtsteden gemeenten bestaat uit verschillende vormen. Binnen de Drechtsteden wordt er dan ook gesproken over een organisatienetwerk. Hierbij worden verschillende vormen van samenwerking getypeerd: Poolen: capaciteit uitwisselen en het werk doen samen vanuit de lokale organisaties; Hosten: de medewerkers voor bepaalde taken bijeenbrengen binnen één van de gemeenten; Regionaal clusteren: de medewerkers voor bepaalde taken bijeenbrengen binnen de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (GRD). In het kader van de verkenning van intensivering van ambtelijke samenwerking van de zes taakvelden 1 binnen de DUO+ gemeenten zal deze casusbeschrijving zich beperken tot de vorm van regionaal clusteren. Hierbij dient te worden opgemerkt dat voor beleids- en planontwikkeling binnen het zevende taakveld, te weten Decentralisatie Sociale Domein, 1 De zes taakvelden zijn: (1) Staf, (2) ICT en Informatisering, (3) Vergunningverlening, Handhaving en Toezicht, (4) Beheer Openbare Ruimte, (5) Dienstverlening en (6) Sociale Zaken. 8

9 gekozen is voor de vorm van poolen. De beoogde werkwijze die hierbij zal worden gehanteerd is die van een opgave gestuurde organisatie Doel van de samenwerking en doelrealisatie DOEL De zes gemeenten zijn eigenaar van de GRD. Zij hebben ervoor gekozen om een gemeenschappelijke regeling op te richten om een aantal taken regionaal te clusteren met als doel: 1 Het waarborgen van kwaliteit. 2 Het waarborgen van continuïteit. 3 Het realiseren van schaalvoordelen (20% besparing). REALISATIE De samenwerking heeft geleid tot een hogere kwaliteit en vermindering van de kwetsbaarheid. Dit is echter niet te kwantificeren. Nulmetingen ontbreken waardoor het moeilijk is dit aan te tonen. De samenwerking heeft een efficiencyvoordeel opgeleverd. De benodigde formatie van de GRD is in 2013 circa 772 fte. Dit is een reductie van circa 25%. In de jaren daarvoor lag de benodigde formatieomvang ten behoeve van de uitvoering van taken die nu bij de GRD liggen naar schatting op circa fte. De reductie is in vijf jaar gerealiseerd. De personeelsreductie is voornamelijk het resultaat van verbetering van processen, productvernieuwing en slimmere inzet van medewerkers. Het grootste deel van de besparing is gerealiseerd op het terrein van sociale zaken, bedrijfsvoering en facilitair. Het doel was 20% besparing op de middelenfuncties. Dit moest binnen 2 jaar worden gerealiseerd en is direct ingeboekt. Afhankelijk van het terrein van samenwerking (zie hoofdstuk 3) is nu tussen de 15% tot 35% bespaard, maar dat heeft wel langer geduurd. Neem bijvoorbeeld het Servicecentrum Drechtsteden. De gemeenten gaven voor dat takenpakket circa 52 miljoen euro per jaar uit. In 2013 (6 jaar na oprichting van de servicecentrum) is de begroting 42 miljoen euro. Dit is een besparing van 15%. Dit heeft lang geduurd door onvoldoende voorbereiding en sturing. Tevens is door de samenwerking de positionering van de Drechtsteden verbeterd als gevolg van betere aansluiting bij de strategische agenda s van medeoverheden zoals de provincie, het Rijk en Europa. In de periode vanaf 2005 tot medio 2012 hebben de medeoverheden meer dan 225 miljoen euro aan extra overheidsbijdragen verstrekt voor steun aan grote en ingewikkelde projecten. 2 Naar een opgave gestuurde organisatie, Samen meer realiseren, Partners+Pröpper november

10 2.3 Reikwijdte van de samenwerking VERZORGINGSGEBIED De zes gemeenten zijn samen eigenaar van de GRD. Hiermee omvat het verzorgingsgebied van de GRD een gebied met inwoners en de zes bestuurlijkeen ambtelijke organisaties van de gemeenten. TAKEN EN ACTIVITEITEN De GRD voert taken uit op verschillende terreinen, die elk afzonderlijk zijn ondergebracht in vijf verschillende dochterorganisaties: Dochter Taak Begroting 2013 x 1.000,- Formatie 2013 (fte) Sociale Dienst Drechtsteden Sociale Zaken ,- 260 Servicecentrum Drechtsteden Bedrijfsvoering en ,- 348 facilitair Gemeentebelastingen Drechtsteden Heffing en inning 4.779,- 46 lokale belastingen Ingenieursbureau Drechtsteden Realiseren 7.522,- 73 projecten openbare ruimte en beheer/onderhoud gebouwen Onderzoekcentrum Drechtsteden Allerlei onderzoek 1.568,- 15 voor deelnemende gemeenten Centraal regiebureau: Bureau Drechtsteden Programmering regionaal beleid 4.341, Regie, sturing en organisatie Sinds 2006 is de samenwerking geformaliseerd in een gemeenschappelijke regeling met de Drechtraad als algemeen bestuur en het Drechtstedenbestuur als dagelijks bestuur. De Drechtraad bestaat uit een vertegenwoordiging van de lokale raden, waarbij iedere lokale fractie een vertegenwoordiging heeft. De Drechtraad stelt vooraf de beleidskaders en controleert achteraf op het uitgevoerde beleid en de resultaten daarvan. Het Drechtstedenbestuur bestaat uit portefeuillehouders (burgemeester of wethouder) vanuit de lokale colleges. 10

11 De GRD bestaat uit de vijf dochterorganisaties en het centraal regiebureau Bureau Drechtsteden. De organisatie wordt aangestuurd door een algemeen directeur en de vijf directeuren van de dochterorganisaties. Een deel is regionaal beleid en een ander deel is lokaal beleid. Het lastige punt zit in het grijze gebied, daar waar het niet precies helder is. Het is dan moeilijk om te bepalen hoe om te gaan met lokale belangen. Op een aantal beleidsterreinen is het wel helder gemaakt, doordat de Drechtraad daar het primaat heeft. Deze terreinen zijn benoemd in de gemeenschappelijke regeling. 2.5 Implementatie en toekomstige ontwikkelingen IMPLEMENTATIE In de Drechtsteden is het adagium inhoud stuurt de beweging. Dit geeft aan dat de samenwerking is gestart - en nog steeds wordt ontwikkeld - vanuit de inhoud. De inhoud maakt de samenwerking vanzelfsprekend en bepaalt de wijze van de besturing en organisatie van samenwerking. Op deze wijze is het huidige samenwerkingsmodel min of meer op een organische wijze gegroeid tot de huidige mix van verschillende vormen. Voor het realiseren van efficiencyvoordelen is standaardisatie belangrijk en voor de termijn van besparing is de uitgangspositie van het desbetreffende taakveld belangrijk. Neem bijvoorbeeld de Sociale Dienst; dit was al een sterke organisatie, waardoor in een redelijk korte tijd van twee jaar al een flinke besparing is gerealiseerd. Het is belangrijk om rekening te houden met de uitgangspositie en frictiekosten, maar over het algemeen is het moeilijk om over de hoogte van deze kosten een uitspraak te doen. Dat is per onderdeel van de samenwerking verschillend en hangt zeer sterk af van de uitgangspositie van het desbetreffende onderdeel. Daarom is een nulmeting belangrijk (deze metingen zijn binnen de Drechtsteden niet uitgevoerd). Let goed op de achterblijvende organisatie want ook daar is een ontwikkeltraject noodzakelijk. De opdrachtgeversrol binnen gemeenten wordt ingevuld door middel van een contramalfunctie. Tegelijkertijd is het zaak om een goede governance te ontwikkelen. Er moet een plek zijn waar besluiten worden genomen over standaardisatie-maatwerk en de verdeling van baten en lasten. Voor het Servicecentrum Drechtsteden zijn randvoorwaarden gesteld als de aanwezigheid van een lokaal loket en behoud van beleidsruimte. De verwachtingen ten aanzien van besparingen zijn naar beneden bijgesteld door wijzigingen in het basispakket en het niet overgaan van diensten. Het is belangrijk om bij het ontwerp en de inrichting van de samenwerking de gewenste schaalgrootte als uitgangspunt te nemen. Niet alleen voor de inrichting van processen maar ook voor de benodigde competenties van mensen! Dit laatste is binnen de Drechtsteden niet goed gegaan: het principe was dat iedere medewerker werd geplaatst in de samenwerking. Inmiddels zijn echter veel mensen vervangen omdat de benodigde competenties om in een grotere 11

12 schaal te werken niet aanwezig waren. Ook vraagt samenwerking en dienstverlening een andere attitude. EVALUATIE VAN DE REKENKAMERCOMMISSIES IN 2009 In 2009 hebben rekenkamercommissies van vier gemeenten in samenwerking een onderzoek uitgevoerd naar de samenwerking via de GRD 3. Het onderzoek heeft geresulteerd in vier hoofdconclusies: 1 Het besturingsmodel functioneert goed ondanks de complexiteit. 2 Directe sturingsmogelijkheden van gemeenteraden zijn beperkt en indirecte mogelijkheden zijn weinig gebruikt. 3 Financiële doelen zijn gedeeltelijk bereikt. 4 Zicht op prestaties is voor verbetering vastbaar. Het besturingsmodel functioneert goed, maar er kan op verschillende punten verdere aanscherping plaatsvinden. Deze punten hebben onder meer betrekking op het functioneren van de Drechtraad: (1) wenselijkheid van regionale fractievorming, (2) intensiteit van betrokkenheid niet-drechtraadsleden, (3) structurering van informatievoorziening en (4) opzet en frequentie van Drechtraadvergaderingen. De mate waarin lokale gemeenteraden sturing geven aan beleid en uitvoering van de GRD-diensten is beperkt. De sturing vanuit de gemeenteraad gebeurt direct alleen via de raadsleden die namens de gemeente vertegenwoordigd zijn in de Drechtraad. De organisaties onder de GRD verlenen vooral uitvoerende diensten. De rol van de raad beperkt zich daardoor tot controle op financiën. Alleen de diensten van Sociale Dienst Drechtsteden zijn beleidsrijk. Daarom is hiervoor in de meeste gemeenten wel aandacht geweest voor behoud van sturingsmogelijkheden. Drechtraadsleden vormen de relatie tussen de gemeente en de regio. In de praktijk zien raadsleden in de afstemming tussen gemeenteraad en Drechtraad knelpunten. Zo zorgt de voorbereidingsfase voor veel overleg, zowel op lokaal als regionaal niveau. Het is daarbij lastig om niet- Drechtraadsleden te betrekken. Voor de Sociale Dienst Drechtsteden is te concluderen dat de samenwerking in financieel opzicht loont. Voor het Service Centrum Drechtsteden zal dit nog moeten blijken. Deze dochter heeft te maken met aanloopproblemen, waardoor de transactiekosten hoger uitvallen dan begroot (voor een belangrijk deel veroorzaakt door ICT). TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN In 2010 zijn twee rapporten gepubliceerd van twee commissies: de Commissie Meijdam en de Commissie Scholten II 4. De externe visitatiecommissie Meijdam heeft de samenwerking beoordeeld op inhoud, bestuur, organisatie en bedrijfsvoering en heeft 3 Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden, Rekenkamercommissies Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht en Sliedrecht en de rekenkamer Dordrecht, juli Voor deze casusbeschrijving is een samenvatting van de conclusies van de twee rapporten gebruikt uit een hoofdnotitie van Drechtsteden Samenwerking en toekomst Drechtsteden, 4 juli

13 van daaruit kansen voor doorontwikkeling benoemd. De Commissie Scholten II heeft aanbevelingen voor het bestuurlijke model gedaan. Op basis van deze rapporten is inzicht ontstaan over de toekomstige ontwikkeling van de samenwerking. Uit discussies van lokale gemeenteraden zijn vijf principes van samenwerking vastgesteld: 1 Samenwerking op basis van autonomie van de deelnemende gemeenten. 2 Intensieve samenwerking bij regionale beleidsafhankelijkheden, samenwerking moet meerwaarde hebben. 3 Samenwerking ter versterking van maatschappelijke resultaten en behalen van financiële voordelen. 4 Vereenvoudiging van de sturing van de bestuurlijke structuur van de samenwerking. 5 Behoud democratische legitimatie van volksvertegenwoordiging. Deze principes zijn verder vertaald naar drie ontwikkelsporen: programmering, bestuurskracht en uitvoeringskracht. Hieronder volgt een beknopte samenvatting en per spoor een toelichting. Programmering: helderheid krijgen over de knip tussen de lokale en regionale agenda en het gebied daartussen. Alsook het aansluiten van lokale en regionale bestuurlijke bevoegdheden op deze agenda s. Bestuurskracht: ontwikkelen van voldoende regionale bestuurskracht voor ontwikkeling van de regionaal strategische agenda. Uitvoeringskracht: ontwikkelen van voldoende uitvoeringskracht, waarbij geldt: verhoging kwaliteit, verlagen kwetsbaarheid en verbetering van efficiency. Programmering Er blijkt een behoefte aan versterking van de politieke en maatschappelijke invloed op de strategische agenda van de Drechtsteden. Het meerjarenprogramma voor de volgende raadsperiode wordt een politiek-gestuurde regionale strategische agenda. De Drechtraad neemt in dat proces een duidelijke, leidende en opdrachtgevende rol. Het Drechtstedenbestuur is opdrachtnemer. In principe behoren alle onderwerpen tot de lokale bevoegdheid, tenzij de deelnemende gemeenten gezamenlijk het besluit nemen om onderwerpen over te dragen aan de regio. Het zijn dus lokale raden die besluiten over een eventuele overbrenging van bevoegdheden aan de regio. Telkens wordt bij de start van een nieuwe raadsperiode beoordeeld of (on)gewijzigde voortzetting van de tot dan toe geldende bevoegdhedentoedeling gewenst is. De regionale agenda moet een focus hebben: beperkt in aantal en tegelijkertijd groot in het belang van dossiers. Dossiers die bijdragen aan het profiel van de Drechtsteden en/of waarvoor het belangrijk is dat de Drechtsteden een gezamenlijke lobby voeren. Het kunnen ook dossiers zijn die door de regionale gezamenlijke aanpak een efficiency- of effectiviteitsvoordeel opleveren. Een belangrijke randvoorwaarde voor een succesvolle uitvoering van de strategische agenda is dat er een cultuur en houding ontstaan van vanzelfsprekendheid en actief 13

14 delen van informatie met collega Drechtsteden. Zeker ook waar het onderwerpen betreft die tot het lokale domein behoren, maar die wel bovenlokale impact kunnen hebben. Uitgaande van het bovenstaande zal de programmering worden opgebouwd en ingedeeld in vier ringen: 1 Lokaal-individueel: lokale agenda met lokale bevoegdheid. 2 Lokaal-gemeenschappelijk: lokale agenda met lokale bevoegdheid en met gemeenteoverstijgende impact. Er vindt afstemming plaats tussen betrokken gemeenten. 3 Regionaal gezamenlijke ambitie coördinatie: regionale agenda met coördinerende bevoegdheid. De beleidstaken die hiertoe behoren worden op regionaal niveau bezien, uitgewerkt en gecoördineerd. Besluiten van de Drechtraad binden de gemeenten en de daaruit voortvloeiende uitvoering behoort tot het lokale domein en lokale bevoegdheid. 4 Regionaal gezamenlijke ambitie delegatie: de regionale agenda met gedelegeerde regionale bevoegdheid. De volledige taak is overgegaan in delegatie naar de Drechtsteden, waarmee beleidsvorming, uitvoering en inzet van financiële middelen zijn gedelegeerd naar de Drechtraad en het Drechtstedenbestuur. Bestuurskracht Om de politiek en maatschappelijk gestuurde strategische agenda te kunnen invullen en te realiseren is bestuurskracht nodig. Daarom worden in aansluiting op het voorgaande opties uitgewerkt voor de vormgeving van het netwerkbestuur. Kernelementen van elk van de opties zijn: 1 Het proces voor de totstandkoming van de regionale strategische agenda. 2 Adviserende/besluitvoorbereidende raadscommissies. 3 Kracht, compact Drechtstedenbestuur dat structureel samenwerkt met bedrijfsleven en kennisinstellingen. 4 Onderscheid tussen regionaal-, coördinerend- en opdrachtportefeuillehouderschap. 5 Omvang van de Drechtraad. De Drechtraad is in aantal leden zo groot als het aantal politieke fracties van elk van de zes gemeenten. In de samenstelling en werking gelden de randvoorwaarden van democratische legitimatie, verlengd lokaal bestuur en politieke fractievorming. Uitvoeringskracht Er is ambtelijke kracht nodig voor de uitvoering van de strategische agenda. Er zijn ervaringen opgedaan met ambtelijke samenwerking als ware het één ambtelijke netwerkorganisatie. De resultaten worden als succesvol ervaren. Voordelen bleken in verhoging van kwaliteit, vermindering van kwetsbaarheid en verbetering van efficiency. Nu worden een aantal stappen voorbereid voor de toekomst van de ambtelijke netwerkorganisatie op het gebied van uitvoering: bundeling van capaciteit, versterking van eenduidige sturing van het ambtelijk netwerk, uniformering van processen en systemen. Vergaande convergentie van werkprocessen en systemen zal de kosten van bedrijfsvoering en de ambtelijke samenwerking doen verlagen. Voor specifieke klussen is het poolen, ofwel het uitwisselen van capaciteit en kennis, het geëigende instrument. Uniformering van het personeelsbeleid creëert meer flexibiliteit in de uitwisseling en 14

15 levert minder frictiekosten op. In de visie van de gemeentesecretarissen is een mogelijke efficiencykorting op de gezamenlijke ambtelijke organisaties genoemd van 4 miljoen euro in 2015 oplopend tot 6 miljoen euro in Lessen voor de DUO+ gemeenten Inhoud stuurt de beweging! De inhoud maakt de samenwerking vanzelfsprekend en de inhoud bepaald de wijze van de besturing en organisatie van samenwerking. Op deze wijze kan het samenwerkingsmodel min of meer op een organische wijze groeien tot een mix van verschillende vormen voor verschillende taakvelden. Eén formule voor samenwerking bestaat dus niet en er is per onderdeel een goede analyse nodig. Ga niet samenwerken enkel om de kostenvoordelen. Samenwerking heeft veel meer fundament nodig. Zaken als kwaliteitsverhoging, het realiseren van een hoger ambitieniveau geven de juiste energie voor samenwerking. De inhoudelijke knip tussen lokaal en regionaal moet volstrekt helder zijn. Op basis hiervan kan de benodigde regionale bestuurs- en uitvoeringskracht worden ontwikkeld en vorm gegeven. Ga bij het ontwerp en de inrichting van de samenwerking direct uit van de gewenste schaalgrootte. Dit geldt voor de inrichting van systemen, processen en middelen maar ook voor de benodigde competenties van mensen! Hou een nulmeting om de uitgangspositie per taakveld goed vast te stellen. Dit is belangrijk voor het ontwerp van een goed implementatieplan en de hieruit voortvloeiende frictiekosten. 15

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein

Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein VWRD_Inhoud_2edruk 20-10-2004 10:27 Pagina 1 Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein VWRD_Inhoud_2edruk 20-10-2004 10:27 Pagina

Nadere informatie

Van collegialiteit tot partnerschap. Kwaliteit en doelmatigheid van interbestuurlijke Shared Service Centers

Van collegialiteit tot partnerschap. Kwaliteit en doelmatigheid van interbestuurlijke Shared Service Centers Van collegialiteit tot partnerschap Kwaliteit en doelmatigheid van interbestuurlijke Shared Service Centers J.M. (Stan) van de Laar juni 2006 Van collegialiteit tot partnerschap Kwaliteit en doelmatigheid

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Raadslid.nu, zorgt voor belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering en een netwerk- en ontmoetingsfunctie

Nadere informatie

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Henriëtte van den Heuvel Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Zeven burgemeesters geven hun visie commissie innovatie openbaar bestuur Noodzaak, vertrouwen en tijd

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem 9 juli 2007 Al Rekko Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 1.1 Aanleiding en doel 7 1.2 Onderzoeksvraag 7 1.3 Reikwijdte en beperkingen

Nadere informatie

Loslaten en uitdagen

Loslaten en uitdagen Loslaten en uitdagen Decentralisatie van taken naar gemeenten Vereniging van Nederlandse Gemeenten Bestuur & Management Consultants april 2008 mevrouw dr. C.C. Verhoeff drs. R. Wever Projectnummer: 106234

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

Hoe kan het invoeringsproces van P-Direkt, het shared service center HRM voor de sector Rijk worden beoordeeld?

Hoe kan het invoeringsproces van P-Direkt, het shared service center HRM voor de sector Rijk worden beoordeeld? Hoe kan het invoeringsproces van P-Direkt, het shared service center HRM voor de sector Rijk worden beoordeeld? R.M. van Kempen (269108) Scriptiebegeleider: prof. dr. A.J. (Bram) Steijn Erasmus Universiteit

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET Gemeente Doetinchem Gemeente Oude IJsselstreek ISWI Wedeo februari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Beleid 4 2.1 De participatiewet en de

Nadere informatie

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief Advies ICT-Samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg Juni 2012 1 Voorwoord Voor u ligt een advies met betrekking tot het oprichten van het ICT-samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg voor in eerste

Nadere informatie

Rapportage Organisatievernieuwing nr. 4 - Voorjaar 2013

Rapportage Organisatievernieuwing nr. 4 - Voorjaar 2013 Rapportage Organisatievernieuwing nr. 4 - Voorjaar 2013 www.utrecht.nl Rapportage Organisatievernieuwing nr. 4 - Voorjaar 2013 College van Burgemeester & Wethouders Mei 2013 2 Voortgangsrapportage 2013

Nadere informatie

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO STUURGROEP BIJLAGE 5D Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding en doelstelling... 3 1.2. Doel en kaders impactanalyse...

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking

Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking

Nadere informatie

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal december 2012 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking. Samenwerken doen we zelf

Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking. Samenwerken doen we zelf Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking Samenwerken doen we zelf concept 1 december 2014 1 Samenstelling Stuurgroep Heroriëntatie Henk Robben Hans Gerritsen Jon Hermans-Vloedbeld Sander Schelberg

Nadere informatie

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen A&O-fonds Waterschappen Meerjarenplanning 2011 2012 Versie d.d december 2010 1 Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen Klaar voor de toekomst?! Een stevige organisatie in stormachtige tijden

Nadere informatie

Evaluatie Zorginstituut Nederland

Evaluatie Zorginstituut Nederland Evaluatie Zorginstituut Nederland Eindrapport Amsterdam, oktober 2014 Inhoud Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 5 2 Onderzoeksopzet 6 2.1 Doelstelling evaluatie en onderzoeksvragen 6 2.2 Onderzoeksmethodologie

Nadere informatie

Grip op het apparaat De kosten van personeel, inhuur en bestuur in de gemeente Eindhoven

Grip op het apparaat De kosten van personeel, inhuur en bestuur in de gemeente Eindhoven Grip op het apparaat De kosten van personeel, inhuur en bestuur in de gemeente Eindhoven Rekenkamercommissie gemeente Eindhoven september 2010 Grip op het apparaat De kosten van personeel, inhuur en bestuur

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De heer dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag. Datum 19 januari 2015

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De heer dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag. Datum 19 januari 2015 > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De heer dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag Raad voor het openbaar bestuur Korte Voorhout

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 Versie 1.0e Datum 24 mei 2013 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Strategie en verwerving... 6 1.3 ON2013

Nadere informatie