Curium-LUMC, Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Curium-LUMC, Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie"

Transcriptie

1 Jaardocument 2008

2 1. Voorwoord Voor u ligt het jaardocument over het boekjaar 2008 van de Stichting Curium-LUMC, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie met vestigingen in Oegstgeest en Gouda. In de verzorgingsgebieden Zuid-Holland noord en Midden-Holland voorziet Curium-LUMC in poliklinische, deelklinische en klinische diagnostiek en behandeling van kinderen en jeugdigen met een ernstig psychiatrisch probleem. Curium-LUMC is bestuurlijk verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum en geeft in dit kader mede gestalte aan de academisering van de kinder- en jeugdpsychiatrie. Het bestuur en de directie van Curium-LUMC hebben zich geconfirmeerd aan de corporate governance code. In dit jaardocument wil de stichting op een zo goed mogelijke manier haar maatschappelijke verantwoording afleggen over prestaties op het gebied van academische kinder- en jeugdpsychiatrie over het boekjaar Het jaardocument is opgesteld conform de richtlijnen van het Ministerie van VWS. Omdat Curium-LUMC zowel geestelijke gezondheidszorg uitvoert, als ook de academische kerntaken onderwijs, onderzoek, opleiding en nascholing, wordt een ruimere set prestatie-indicatoren gehanteerd. In dit jaardocument wordt de hoofdstukindeling aangehouden zoals die door de richtlijnen van het ministerie zijn voorgeschreven. Verschillende organisatieonderdelen leggen verantwoording af. Ook zijn in het jaardocument de verschillende jaarverslagen van de commissies van Curium- LUMC opgenomen. Het bestuur en de directie van Curium-LUMC wensen u veel leesplezier. Jaardocument

3 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens 2.2 Bestuur en directie 2.3 Structuur Curium-LUMC 2.4 Missie en kerntaken 3. Verslagen bestuur, directie en adviesorganen 3.1 Verslag bestuur 3.2 Verslag directie Verslag bedrijfsvoering 3.3 Verslag Ondernemingsraad 3.4 Verslag Cliëntenraad 4. Jaardoelen op basis van de missie 5. Prestaties in relatie tot de doelstellingen 5.1 Samenwerking 5.2 Patiëntenzorg, Cluster Clusterbrede doelstellingen en prestaties Prestaties afdelingen Productieoverzicht Cluster Patiëntenzorg, Cluster Clusterbrede doelstellingen Prestaties 5.4 Academische doelstellingen en prestaties Onderwijs Opleiding Onderzoek Nascholing Academische inbreng in commissies 6. Kwaliteit 6.1 Algemeen kwaliteitsbeleid 6.2 Kwaliteitsbeleid patiënten en cliënten Klachten Patiëntenvertrouwenspersoon 6.3 Kwaliteitsbeleid zorg Geneesmiddelencommissie Middelen en Maatregelen Meldingen Incidenten Patiëntenzorg 6.4 Kwaliteit en veiligheid BHV 7. Ondersteunende afdelingen 7.1 Personeel en organisatie Personeelsbestand 7.2 Arbo 7.3 Facilitaire Dienst 7.4 Economische en Administratieve Dienst Verkorte jaarrekening Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Accountantsverklaring Pagina Jaardocument 2008

4 2. Profiel van de organisatie Entree Curium-LUMC in Oegstgeest 2.1 Algemene identificatiegegevens De hoofdvestiging van Curium-LUMC is in Oegstgeest aan de Endegeesterstraatweg Daarnaast heeft Curium-LUMC een nevenvestiging in Gouda aan de J.P. Thijsselaan 47. De Stichting Curium-LUMC is met het nummer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder stichtingen tot algemeen nut. Curium-LUMC heeft een erkenning als categoriaal kinderpsychiatrisch ziekenhuis en stemt haar AWBZ-taken af met het Zorgkantoor Zuid-Holland noord, ressorterend onder Zorg en Zekerheid. In 2008 is de totale financiering van Curium-LUMC nog verantwoord uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, er zijn voorbereidingen getroffen om te gaan werken met de Diagnose Behandel Combinaties (dbcsystematiek). Adressen: Endegeesterstraatweg AK Oegstgeest Tel Fax Jac. P. Thijsselaan RT Gouda Tel Fax Jaardocument

5 2.2 Bestuur en Directie Curium-LUMC heeft een stichtingstructuur met een bestuur-/directiemodel. Conform de corporate governance code houdt het bestuur toezicht en is de directie belast met de bestuurlijke uitvoering. Curium-LUMC is bestuurlijk verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), de leden van de Raad van Bestuur van het LUMC hebben zitting in het Curium-LUMC bestuur. Onder het dak van Curium-LUMC is ook de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van het LUMC gevestigd. De exploitatie van deze afdeling wordt verantwoord in de jaarrekening van het LUMC en buiten dit jaardocument gehouden. Het bestuur en de directie van Curium-LUMC hebben zich gecommitteerd aan de corporate governance code zoals die voor de zorgsector is afgegeven. In het bestuur- en directiereglement zijn de taken en bevoegdheden van de onderdelen beschreven en zijn de verantwoordelijkheden toebedeeld. De leden van het Bestuur Prof. dr. F.C. Breedveld (voorzitter) Dr. ir. P.C.J. Leijh (secretaris) Ir. H.M. le Clercq (penningmeester) Prof. dr. E.C. Klasen De Directie van Curium-LUMC Prof. dr. R.R.J.M. Vermeiren (directeur patiëntenzorg en voorzitter) Drs. H.G. Boswerger (directeur bedrijfsvoering) Het bestuur en de directie van Curium-LUMC laten zich adviseren door twee officiële adviesorganen: de ondernemingsraad, bestaande uit werknemers en de cliëntenraad, bestaande uit ouders/voogden van in Curium-LUMC behandelde kinderen en jeugdigen, aangevuld met een externe huisarts. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van beide adviesorganen zijn conform de wet georganiseerd. 4 Jaardocument 2008

6 2.3 Structuur van de organisatie In onderstaand organigram is de structuur van de organisatie schematisch weergegeven. De organisatie van de zorg is opgesplitst in twee Clusters. In Cluster 1 zijn de klinische en dagklinische afdelingen ondergebracht en Cluster 2 bestaat uit poliklinische zorg en enkele dagbehandelingafdelingen. Beide Clusters worden duaal aangestuurd door een manager patiëntenzorg en een manager bedrijfsvoering. Naast de patiëntgebonden afdelingen beschikt de organisatie over twee centrale diensten. De Economische Administratieve Dienst verzorgt de financiële, salaris- en medische administratie en de automatisering. De Facilitaire Dienst is verantwoordelijk voor bouw en techniek, receptie, bewaking, schoonmaak, linnen, voeding en catering. Daarnaast wordt de organisatie ondersteund door de afdeling Personeel & Organisatie, de afdeling Communicatie, de afdeling Kwaliteit, de afdeling Medische Informatie Voorziening en de afdeling Onderzoek. Deze laatste afdeling is deels geïntegreerd in de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie die onder het financiële domein van het LUMC valt. Jaardocument

7 2.4 Missie en kerntaken In de statuten van de Stichting Curium-LUMC staat de doelstelling van de stichting als volgt beschreven: Ten dienste van het algemene belang curatieve en preventieve hulp te verlenen aan kinderen en jeugdigen, in het bijzonder de observatie, verpleging en behandeling van kinderen en jeugdigen voor wie de emotionele, cognitieve en/of sociale ontwikkeling en de omstandigheden waarin zij leven is vastgelopen of ernstig wordt bedreigd. In haar statuten staat verder dat Curium-LUMC deze missie wil bereiken door: Beheer en exploitatie van een kinder- en jeugdpsychiatrisch centrum. Scheppen van een gunstig behandel-, verzorgings-, leef- en begeleidingsklimaat voor de patiënten en een gunstig werkklimaat voor de medewerkers. Geven van beroepsgericht onderwijs of het verlenen van medewerking aan opleidingsinstituten, bijzonder aan universitaire instellingen, voor het vervullen van coassistentschappen en stages, het volgen van een opleiding tot specialist, van cursussen en andere onderwijsactiviteiten. Het bevorderen van een regionaal en nationaal gezondheidszorgbeleid, onder meer door samenwerking met andere instellingen op het gebied van intra- en extramurale gezondheidszorg. Het verrichten van of medewerking verlenen aan wetenschappelijk onderzoek voor de instelling of voor de gezondheidszorg. Dit wetenschappelijk onderzoek is ten behoeve van kinderen en jeugdigen en is vaak in samenwerking met andere universitaire instellingen. Alle andere wettige middelen. De kerntaken van Curium-LUMC zijn: 1. Patiëntenzorg 2. Onderwijs 3. Wetenschappelijk onderzoek 4. Opleiding (waaronder bij- en nascholing) Curium-LUMC behandelt kinderen en jeugdigen met een ernstige psychiatrische stoornis tot en met de leeftijd van 18 jaar. In uitzonderlijke gevallen worden een hogere leeftijdsgrens gehanteerd. Het komt af en toe voor dat een patiënt die de volwassen leeftijd heeft bereikt, maar emotioneel nog jong is, met toestemming van de zorgverzekeraar enige tijd in behandeling van de instelling blijft. Curium-LUMC heeft een categoriale erkenning als psychiatrisch ziekenhuis binnen de sector van de kinder- en jeugdpsychiatrie. Voor het verzorgingsgebied Zuid-Holland noord en Midden- Holland beschikt zij over een klinische capaciteit van 93 bedden, 24 deeltijdplaatsen en een poliklinische functie die in 2008 een omvang had van verrichtingen waarmee 1200 patiënten zijn bediend. Op 31 december 2008 waren er 380 personen in dienst van Curium- LUMC. De exploitatie van het ziekenhuis had in 2008 een omvang van 18 miljoen euro. 6 Jaardocument 2008

8 3 Verslagen bestuur, directie en adviesorganen 3.1 Verslag bestuur Het bestuur van de Stichting Curium-LUMC is belast met het integrale toezicht op de organisatie en directie. Het toezicht omvat alle kerntaken van de instelling. Voor dit doel hebben de directie en het bestuur in 2008 vier maal volgens een vast vergaderstramien vergaderd. Ook hebben er bilaterale overleggen plaatsgevonden over de belangrijke thema s die binnen de organisatie spelen. Het bestuur heeft in aanwezigheid van de directie overleg gevoerd met de ondernemingsraad. De auditcommissie van Curium-LUMC (bestaande uit de penningmeester van het bestuur, de directeur bedrijfsvoering en het hoofd Economische en Administratieve Dienst) heeft twee keer vergaderd ter voorbereiding op de bestuursvergaderingen. Aan de orde kwamen o.a. de resultaten, de jaarrekening, de managementletter, de begroting, de risicoparagraaf, dbcimplementatie en de AO/IC-procedures stond voor het bestuur in het teken van consolidatie van de ingeslagen weg om de financiële draagkracht van Stichting Curium-LUMC gezond te houden en waar mogelijk te verbeteren. In turbulente tijden van de invoering van de marktwerking, de noodzakelijke groei van de instelling om aan de toenemende vraag te voldoen en de verandering van de beleidsregels in de sector (dbc s), is de organisatie onderhevig aan veel veranderingen. Het bestuur heeft in 2008 in haar bestuursvergaderingen met de directie aandacht besteed aan het stabiliseren van de ondersteunende processen van deze veranderingen, het financiële klimaat en het sturingsmechanisme. Ook is uitgebreid aandacht besteed aan de moeilijke positie waarin de hulpverlening aan doven en slechthorenden is terechtgekomen. De veranderende maatschappelijke context heeft ervoor gezorgd dat deze unieke zorg in gedrang is gekomen en diende te worden afgebouwd. Daarnaast is toenemend aandacht besteed aan de nieuwe strategische koers en het vervullen van de kerntaken van Curium-LUMC. Met het veranderen van de stichtingnaam Curium in Curium-LUMC heeft het bestuur de academische ambities gefiatteerd. Curium-LUMC is hiermee in staat gesteld de academische taken van de instelling duidelijker te positioneren en heeft hiermee aangegeven zich te committeren aan de prestatie-indicatoren van het LUMC. 3.2 Verslag directie De directie van Curium-LUMC is belast met het besturen van de organisatie. Ook in 2008 heeft de directie veel tijd besteed aan de veranderende omgeving waarbinnen de kinder- en jeugdpsychiatrie moet functioneren: marktwerking, DBC s, maatschappelijke verantwoording en toenemende en veranderende vraag. In 2008 is een start gemaakt met het vormgeven van het Curium-LUMC van de toekomst. Doel is nog meer dan voorheen de patiënt centraal te stellen, door nadruk te leggen op continuïteit van zorg. Het proces van verandering moet iets worden van de hele organisatie, wat gesymboliseerd wordt in de nieuwe beleidscyclus. Tweemaal per jaar zullen verantwoordelijken van alle afdelingen samenkomen. In de eerste bijeenkomst zal worden teruggeblikt op het voorgaande jaar, in de tweede bijeenkomst zullen plannen voor de toekomst worden gepresenteerd. De bijeenkomst van november 2008 concentreerde zich op de jaarplannen van de afdelingen om daarmee tezamen de inhoud van 2009 te bepalen. Jaardocument

9 3.2.1 Verslag bedrijfsvoering Voor het jaar 2008 werd gestreefd naar een licht positief resultaat om de vermogenspositie van Curium-LUMC te verbeteren. De toenemende marktwerking noopt de directie en bestuur ertoe meer reserves te hebben voor risicovollere periodes. De begroting is ingezet met een licht positief resultaat van tussen de 1 en 2% van de exploitatie. De overheid was ook in 2008 bereid additionele groeimiddelen aan de kinder- en jeugdpsychiatrie toe te delen om het grote aantal wachtenden in de kinder- en jeugdpsychiatrie te kunnen helpen. Op deze middelen heeft Curium- LUMC beroep gedaan. Over het boekjaar 2008 is een positief bedrijfsresultaat bereikt van ,-. Curium-LUMC beoogde in 2008 een lichte groei van de ambulante hulpverlening. De medewerkers zijn hierin geslaagd, terwijl de bezettingsgraad van de kliniek constant hoog is gebleven. Een gestage groei past in het scenario dat GGZ Nederland voor de kinder- en jeugdpsychiatrie heeft uitgestippeld om langzaam de wachttijden te laten verminderen en de hulpverlening te laten groeien zonder de arbeidsmarkt extreem onder druk te zetten. Het niveau van de klinische productie in 2007 is voor 2008 gehandhaafd. In 2008 is de Diagnose Behandel Combinatie (DBC) volledig als financiering ingevoerd. Bevoorschotting met maandelijkse bedragen op basis van productieafspraken in oude CTG termen werd afgeschaft. De inkomsten werden gegenereerd door afgesloten DBC s te facturen aan de zorgverzekeraars van de patiënten. Binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie waar behandelingen gemiddeld zes tot 9 maanden duren betekende dit nieuwe systeem dat Curium-LUMC te maken kreeg met een aanzienlijke voorfinanciering van de exploitatie. Gedeeltelijk kwamen enkele zorgverzekeraars dit financieringprobleem tegemoet door met voorschotten te werken. Deze compensatie was echter niet genoeg om het financieringsgat te dichten. Curium-LUMC was derhalve in 2008 genoodzaakt aanvullende kredieten op te nemen om de exploitatie te bekostigen. Dit had voor 2008 aanvullende rentekosten tot gevolg. De implementatie van de nieuwe DBC systematiek kent voor de kinder- en jeugdpsychiatrie blijvend complicaties omdat de systematiek is toegespitst op de volwassenenpsychiatrie. Een aantal sectorspecifieke onderdelen van de kinder- en jeugdpsychiatrie kan hierdoor moeilijk in het systeem worden verwerkt. Over het algemeen is Curium-LUMC er in 2008 goed in geslaagd de dbc systematiek in te voeren, hoewel nog veel punten voor verbetering vatbaar zijn. De registratiegraad kan nog worden verbeterd, maar ook het systeem en de toepasbaarheid van de dbc s voor de kinder- en jeugdpsychiatrie moeten in de komende periode verbeterd worden. Curium-LUMC is hiervoor afhankelijk van de productstructuur zoals het dbc onderhoudsorgaan die aanlevert en hoopt dat er in 2009 verdere stappen worden genomen door het DBC onderhoud orgaan om de productstructuur beter toepasbaar te maken voor de kinder- en jeugdpsychiatrie. Tot die tijd wordt er gewerkt aan verbetering van de registratie en een opzet om de werkwijze zo ondersteunend mogelijk te laten zijn aan het primaire proces. Met het bereiken van een positief resultaat is het weerstandsvermogen gestegen van 9,4 % naar 10,1% in In de komende jaren willen bestuur en directie deze positieve lijn verder opvoeren. Een hoger eigen vermogen is nodig om slagvaardiger in de nieuwe marktwerking te kunnen opereren. 8 Jaardocument 2008

10 3.3 Verslag Ondernemingsraad OR Arbeidsomstandigheden is een breed begrip. De OR is blij dat er in 2008 op onderdelen belangrijke resultaten zijn bereikt. In november 2008 verwelkomde de organisatie de preventiemedewerker. De OR verwacht dat deze functionaris een spilfunctie in de organisatie kan krijgen en wil graag een bijdrage leveren om dit te bevorderen. Dit doet de OR via het (informele) contact met preventiemedewerker en via het arboteam waar een lid van de OR zitting in heeft. Waar nodig/wenselijk verwijst de OR medewerkers door naar arboteam, preventiemedewerker of medewerkers van de arbodienst. Enige tijd waren er problemen bij de klimaatbeheersing van de gebouwen in Oegstgeest. De OR maakte hier in 2007 een speerpunt van. In 2008 volgde een uitgebreid onderzoek naar de problemen. Hierbij kwamen enkele zaken aan het licht die verholpen konden worden. Toen de directie aangaf dat niet alle signalen onderbouwd werden door klachten van medewerkers, besloot de OR een oproep te doen aan alle medewerkers om hun klachten (nogmaals) te melden. Op deze oproep kwamen slechts enkele reacties van afdelingen, zodat de OR halverwege 2008 besloot om dit punt niet langer als speerpunt te beschouwen. Eind 2007 stelde de OR enkele voorwaarden op om in te kunnen stemmen met het herziene opleidingsbeleidsplan. In het voorjaar van 2008 werd het overleg hierover heropend. Gegevens om het beleid te kunnen toetsen, bleken om technische redenen nog niet beschikbaar gesteld te kunnen worden aan leidinggevenden en de OR. De OR besloot toch in te stemmen met het plan, zodat gestart kon worden met de uitvoering van het beleid. De voorbereidingen voor de accreditatie van het NIAZ gingen voor het grootste deel buiten het directe OR-werk om. De OR vindt het belangrijk dat de directie alle medewerkers blijft betrekken bij het kwaliteitsdenken en besprak regelmatig welke gevolgen het opzetten van het kwaliteitsbeleid voor de medewerkers heeft/kan hebben. De veranderende rol van doveninstellingen had vermindering van de doorverwijzing naar De Vlier tot gevolg. Samen met een terugloop van het aantal dove kinderen met een psychiatrische aandoening leidde dit al jarenlang tot een financieel tekort. De directie vroeg de OR in 2008 advies over inkrimping van het aanbod bij De Vlier. De OR gaf adviezen ten aanzien van een spijtoptantenregeling, het tijdpad, de bezwaarprocedure en de adviescommissie sociale begeleiding, waar de OR een lid voor voordroeg. In het najaar van 2008 verwachtte de directie een definitief besluit over het behandelaanbod te kunnen nemen. Helaas bleef de situatie dermate onzeker, dat veel medewerkers er voor kozen om een andere baan te gaan zoeken binnen of buiten Curium-LUMC. Begin 2008 besloot de directie de invoering van zorgprogrammering op een laag pitje te zetten. In het land bleken er weinig bruikbare voorbeelden van zorglijnen voor Curium-LUMC beschikbaar. De gedachtegang ging wel verder; eind 2008 ontving de OR de concept strategienota. De OR onderschreef de hierin genoemde kernproblemen en gaf, gebruik makend van het initiatiefrecht, enkele adviezen ten aanzien van de stuur- en werkgroepen, de mogelijke financiële- en personele consequenties, het management en de procedure. In 2009 zal de bespreking over de zorgprogrammering Curiumbreed verder worden gevoerd. Het OR-werk bleek ook in 2008 weer een mooie opstap in de loopbaan van veel OR-leden. Algemene oproepen en persoonlijke benadering ten spijt lijkt het er niet op dat we de smaak van verkiezingen weer snel mogen proeven. Integendeel: eind 2008 had de OR drie vacatures. Jaardocument

11 Samenstelling ondernemingsraad per 31 december 2008: Bas van Eijk (voorzitter) Wilco Langeveld (vice-voorzitter) Arjan van Kesteren (secretaris) Joke Baars Ronald Gordijn Henny Heijkoop Ankie de Jong Vera van Houten (ambtelijk secretaris) 3.4 Verslag Cliëntenraad - CR De cliëntenraad heeft in het boekjaar 2008 een actief jaar gehad. In een relatief stabiele samenstelling heeft de cliëntenraad veel betrokkenheid getoond bij de organisatie. Zij heeft diverse adviezen uitgebracht aan de directie van Curium-LUMC een heeft in een dialoog haar standpunt en perspectieven vanuit de patiënten verwoord. De cliëntenraad is in 2008 uitgebreid met de heer Schrader, die als huisarts uit de regio de cliëntenraad adviseert vanuit het verwijzersperspectief. De heer Schrader is huisarts te Leiden en voorzitter van CELLO, de corporatie van eerstelijns zorg in Leiden en omstreken. Activiteiten De activiteiten van de cliëntenraad bestonden in 2008 uit de volgende onderdelen: 1. Wervingsactiviteiten nieuwe cliëntenraadleden 2. Adviezen jaarverslagen, M&M- en MIP-commissie 3. Advies huisregels 4. Advies veiligheidsbeleid 5. Initiatief tot meer transparantie in de financiële verslaglegging over kerntaken 6. Verbetering informatie cliëntenraad en klachtrecht internet en intranet 7. Advies over instelling en implementatie jeugdraad binnen Curium-LUMC 8. Oriëntatie jeugdraad bij andere instellingen 9. Beheer eigen financiën 10. Advies jaardocument Advies opheffing specialistische eenheid voor doven en slechthorenden 12. Advies wetenschappelijk beleidsplan 13. Gesprek PVP en advies jaarverslag PVP 14. Afscheid Babette Glasbergen Samenstelling cliëntenraad in 2008: Rob Busink (voorzitter) Mea Braumuller Babette Glasbergen Peter Meijer Walter Schrader (adviserend huisarts) 10 Jaardocument 2008

12 4 Jaardoelen op basis van de missie In het lopende strategisch beleidsplan van Curium-LUMC wordt de missie van de instelling zoals deze in de statuten van de stichting staan opgeschreven vertaald in jaarlijkse doelstellingen. Het huidige beleidsplan stelt o.a. de volgende doelen: Algemeen Kenniscentrum (kennisvorming en kennisoverdracht) Samenwerking met regionale zorgketenpartners Patiëntenzorg Hoogst mogelijke kwaliteit van kinder- en jeugdpsychiatrische diagnostiek en behandeling Werken volgens zorglijnen en zorgprogramma s Innovatie in de zorg Verdere specialisatie Uitbreiding ambulante zorg Onderwijs Kennisoverdracht kinder- en jeugdpsychiatrie aan studenten Geneeskunde en studenten van FSW (Faculteit Sociale Wetenschappen) Participeren in opleidingstraject voor sociotherapeuten Geven van onderwijs als stimulans voor kennisvergaring Wetenschappelijk onderzoek Nationale top en internationale positie versterken Meer interactie onderzoek en patiëntenzorg Verder uitwerken van de onderzoekslijnen Opleiding Opleiden ervaren en enthousiaste kinder- en jeugdpsychiaters Opleiding ervaren en enthousiaste GZ psychologen Opleiden ervaren en enthousiaste klinisch psychologen Verzorgen van regionale en landelijke nascholing kinder- en jeugdpsychiatrie In de volgende hoofdstukken worden aan de hand van deze doelstellingen de prestaties over 2008 beschreven. Jaardocument

13 5. Prestaties in relatie tot de doelstellingen 5.1 Samenwerking Curium-LUMC behandelt patiënten met een psychiatrische stoornis uit heel Nederland. De meeste patiënten komen uit de regio Zuid-Holland noord en Midden-Holland. Patiënten met een autismespectrumstoornis komen ook vanuit de omliggende provincies en als hulpverlener aan dove kinderen met een psychiatrische stoornis had Curium-LUMC in 2008 een landelijke taak. Curium-LUMC heeft als derdelijns voorziening een specialistische taak en een last resort functie. Dit betekent dat Curium-LUMC in beeld komt wanneer de psychiatrische problematiek van het kind complex is, er sprake is van co-morbiditeit en wanneer het kind bij andere hulpverleningsinstanties is vastgelopen. Dit betekent voor de kerntaak patiëntenzorg dat de samenwerking met andere zorginstellingen, die de keten van hulpverlening compleet maken, essentieel is. Continuïteit van zorg is een speerpunt van Curium-LUMC en daarom wordt getracht met relevante betrokken zorginstellingen tot goede operationele afspraken te komen zodat de patiënt niet tussen wal en schip valt. Binnen de derdelijns functie past ook het ondersteunen van andere instellingen wat betreft basale kinderpsychiatrische zorg. Curium-LUMC stelt haar expertise hiervoor ter beschikking, wat zichtbaar is door intensieve samenwerking met huisartsen wat betreft het accuraat kunnen detecteren van kinderpsychiatrische problemen in hun praktijk, en de forensische zorg in justitiële instellingen. De taken opleiding en onderwijs hebben zowel een regionaal als supra-regionaal karakter, en richten zich op de ruime interdisciplinaire groep medewerkers die binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie werkzaam zijn. Wetenschappelijk onderzoek kent uiteraard geen grenzen en samenwerking gaat dan over de landsgrenzen heen. Voor haar academische taken zoekt Curium-LUMC brede samenwerking. Zo is er traditioneel een sterke relatie met het LUMC voor de medische specialisaties en met de Universiteit Leiden op het gebied van psychologie en orthopedagogiek. Daarnaast zoekt Curium-LUMC waar mogelijk samenwerking met andere universitaire centra en (academische) instellingen die werkzaam zijn op het gebied van of raakvlakken hebben met de kinder- en jeugdpsychiatrie. Vanuit Curium- LUMC worden promovendi in regionale instellingen begeleidt (o.a. Rivierduinen kind en jeugd en De Jutters). Met verschillende academische centra zijn er samenwerkingsverbanden, die zich richten op de routine outcome monitoring (o.a. UMCG, AMC, VUMC), de forensische jeugdpsychiatrie (VUMC) en de zorg voor kinderen van volwassenen met een psychiatrische stoornis (VUMC, AMC, UMCG). Daarnaast heeft Curium-LUMC er in 2008 voor gekozen actief te participeren in de doorstart van het Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Om goed maatschappelijk te kunnen ondernemen is de relatie met de zorgverzekeraar van belang. Het beleid van de overheid wordt waar relevant zo goed als mogelijk gevolgd en geïmplementeerd. Als kinder- en jeugdpsychiatrisch centrum is Curium-LUMC onderdeel van de koepel GGZ Nederland. Door posities in te nemen in relevante organen poogt Curium-LUMC de belangen van het vak in functie van betere zorg aan de kinderen en jongeren met psychiatrische problemen te behartigen. Medewerkers van Curium-LUMC zetelen in de afdeling kinderpsychiatrie van de NVvP, de Erkenningscommissie Gedragsinterventies van het Ministerie van Justitie en het Forensisch Consortium Adolescenten (ForCA; en commissies van GGZ Nederland. Curium-LUMC is initiatiefnemer in de oprichting van ROMCKAP (www.romckap.org), een samenwerkingsverband van 17 instellingen die als doel heeft gezamenlijk een ROM methodiek voor de kinderpsychiatrie te ontwikkelen. De belangrijkste doelgroepen voor Curium-LUMC zijn: De patiënten en hun vertegenwoordigers, de regionale partners in de zorgketen, samenwerkende instellingen, de zorgverzekeraars, de overheid, universiteiten en andere academische instellingen. 12 Jaardocument 2008

14 5.2 Patiëntenzorg Cluster 1 - de kliniek Cluster 1 is het zogeheten klinisch Cluster, de kliniek van Curium-LUMC. Het Cluster heeft twaalf verschillende afdelingen waar kinderen en jongeren voor korte of langere tijd worden behandeld en/of opgenomen. Onder Cluster 1 vallen ook de Educatieve therapie, School en Beroepstoeleiding (ESB), Vaktherapie en Begeleiding, zoals activiteitenbegeleiding, muziektherapie, beeldende therapie, educatieve therapie en psychomotorische therapie Clusterbrede doelstellingen en prestaties 2008 heeft in het teken gestaan van het optimaliseren en verder ontwikkelen van zowel patiëntenzorg als bedrijfsvoering. Er is op meerdere vlakken gewerkt aan beleidsontwikkeling. Clusterbrede speerpunten waren: Communicatie, Financieel beleid en Kwaliteit. Communicatie In 2008 is extra aandacht besteed aan het optimaliseren van de interne communicatie en samenwerking. De overlegstructuur en het besluitvormingsproces zijn gestroomlijnd, onder andere door doelmatigheid in overlegvormen, richtlijnen voor communicatie en duidelijkheid in onderwerpstatus (ter kennisname, ter meningsvorming, ter besluitvorming). Het geheel is ondergebracht in een beleidscyclus, zodat de onderlinge aansluiting en voortgang beter kan worden bewaakt. Inhoudelijk is een kwaliteitsimpuls gegeven aan het nog meer concreet of S.M.A.R.T. formuleren van doelen, zowel in de bedrijfsvoering als in de patiëntenzorg. Financieel beleid De aandacht voor kosten en baten is in 2008 verder aangescherpt. Door de overgang van Nza tarifering op basis van poliklinische verrichtingen, dagklinische opnamen en klinische bedden naar ZVW financiering op basis van DBC s (en wanneer patiënten langer opgenomen zijn dan een jaar AWBZ financiering) zijn sommige procedures op het gebied van verrichtingenregistratie, bedbezetting, zorgzwaarte en indicatiestellingen herzien. Daarnaast is het concept van interne budgettering verder doorgevoerd, waarbij het centraal afgegeven financiële kader is vertaald naar deelbudgetten. Het genereren van managementinformatie in de vorm van maandelijkse exploitatiegegevens per afdeling is daarmee mogelijk geworden. Kwaliteit Kwaliteitszorg oftewel zorg voor kwaliteit omvat al die voorwaardenscheppende activiteiten die nodig zijn om de zorg- en dienstverlening op een toegankelijke, professionele, veilige en klantgerichte manier te kunnen laten plaatsvinden. In 2008 is extra aandacht besteed aan het zichtbaar maken van de manier waarop deze kwaliteit van zorg tot stand komt. Gewerkt is aan de verdere opbouw van het interne kwaliteitssysteem, het beschrijven van werkprocessen, het uitwerken van de kwaliteitsvisie in het kwaliteitshandboek van Cluster 1, het documentbeheer, de integratie van het INK model in de beleidscyclus, het meer S.M.A.R.T. formuleren van doelen, het intensiveren van interne audits en het transparanter maken van de Plan Do Check Act cyclus, waarmee verbeteringen op het gebied van toegankelijkheid, professionaliteit, veiligheid en klantgerichtheid, geordend plaatsvinden. Een voorbeeld van kwaliteitsverbetering, is de verdere uitbouw van het zogenoemde Taakgericht programma, het speciale dagprogramma voor kinderen die vanwege hun problematiek niet naar school kunnen en op Curium-LUMC tijdens officiële schooltijd worden geholpen met het ontwikkelen van educatieve vaardigheden. Het werken volgens de Plan do Check Act cyclus heeft ertoe geleid dat nu voor alle kinderen die klinisch zijn opgenomen een sluitend dagprogramma wordt opgesteld, met accenten op het gebied van pedagogiek, educatie, therapie, beroepstoeleiding en vrije tijdsbesteding. Jaardocument

15 5.2.2 Prestaties van de afdelingen In het kort wordt hieronder specifiek ingegaan op enkele ontwikkelingen op afdelingsniveau. Nadrukkelijk gaat het hier om een selectie: Unit A (De Klimop), dagbehandeling jongeren met een autisme spectrumstoornis Een nieuwe ontwikkeling op deze unit is het werkplan voor alle jongeren met daarin een concreet einddoel van de behandeling. Het einddoel is onderverdeeld in werkdoelen met werkpunten, waardoor het voor iedereen duidelijk is waaraan wordt gewerkt. Ook voor ouders, die actief betrokken worden bij de behandeling. Tijdens ouderbegeleidingsgesprekken wordt het werkplan, samen met de mentor, door de jongere zelf gepresenteerd aan zijn ouders. Daarnaast zijn in maart en november ouderavonden georganiseerd waarin specifiek is ingegaan op het thema sociotherapie en het thema autisme. Voor medewerkers is in 2008 een start gemaakt met een in-service training Autisme. De opgedane kennis wordt gebruikt voor aanpassingen in het behandelaanbod, houding en aanpak (begeleidingsstijl). Van Krevelenhuis, klinische unit voor kinderen met een autisme spectrumstoornis In het Van Krevelenhuis is een aanzet gegeven om kinderen eerder, al tijdens de behandeling, voor te bereiden op de minder voorspelbare buitenwereld. Op verzoek van ouders is er regelmatig contact geweest met basisscholen van de opgenomen kinderen, waarin er met ouders en leerkrachten is gesproken over aanpak, psycho-educatie en schoolkeuze. Bij complexe gezinsproblematiek is de behandeling uitgebreid met werkbezoeken, gezinsobservaties en behandeling via non-verbale therapie. In het kader van een veilig leefklimaat is extra aandacht besteed aan afspraken, voorlichting en regels over gewenst en ongewenst gedrag bij kinderen. Dit heeft ertoe geleid dat, in combinatie met een adequate houding en aanpak van sociotherapeuten, het aantal geweldsincidenten is afgenomen. Unit B, dagbehandeling voor jongeren met een Borderline persoonlijkheidsstoornis Uitwisseling van informatie heeft op deze dagbehandeling geleid tot een meer 'modulaire opzet' van het programma, zodat behandelmethoden beter vergelijkbaar worden voor toekomstig onderzoek. Daarnaast kan er meer evidence based worden gewerkt en de duur van de behandeling worden verkort. Een tweede ontwikkeling in 2008 is dat het complete team sociotherapeuten diepgaander is geschoold in de dialectische gedragstherapie (DGT) middels een tiendaagse verdiepingscursus. Patiënten profiteren onmiddellijk van deze scholing doordat het aanbod van met name de individuele begeleiding veel professioneler van opzet is geworden Unit C en D, klinische behandel- en observatieafdeling voor kinderen met psychiatrische stoornissen Zowel op unit C als unit D is ingezet op meer ouderparticipatie. De systeemgerichte aanpak is inmiddels gemeengoed in de kinder- en jeugdpsychiatrie, zowel klinisch als ambulant. Systeemtherapeuten nemen in veel behandelingen een duidelijke plaats in. Het gezinsgesprek is onderdeel van de intakeprocedure en de gezinsbehandeling op indicatie is onderdeel van het therapiepakket. Daarnaast is de thuisbegeleiding in 2008 verder vormgegeven. Ook is meer aandacht besteed aan de nazorg voor ouders. Enerzijds door thuisbegeleiding ook in te zetten om de overgang van een klinische opname naar wonen thuis geleidelijker te laten verlopen. Anderzijds door ouders ook na ontslag nog een aantal ouderbegeleidingsgesprekken aan te bieden. In 2008 is er in zes gezinnen thuisbegeleiding ingezet en bij vijf gezinnen gezinstherapie. 14 Jaardocument 2008

16 Unit E, klinische behandelafdelingen voor jongeren met een autisme spectrum stoornis Op unit E zijn de dagstructuur en de dagelijkse routine verder uitgewerkt, hetgeen de sociotherapeuten en de jongeren extra duidelijkheid en structuur heeft gegeven. Om de samenwerking met ouders te intensiveren heeft unit E de communicatie met ouders verder verbeterd, o.a. door gemaakte afspraken voor ouders helder op papier te zetten. Daarnaast zijn er voor alle jongeren op vaste tijdstippen afspraken gemaakt met de ouders om, na het weekendverlof, het weekend na te bespreken. Unit F, observatie- en behandelafdeling voor jongeren met een autisme spectrum stoornis en een benedengemiddelde intelligentie Op unit F is een ouderavond georganiseerd met als doel de ouders meer inzicht te bieden in de methodiek en het behandelingsaanbod van unit F. Deze avond is vrijwel door alle ouders bezocht en als bijzonder waardevol ervaren. Om de doorplaatsing van jongeren te bevorderen en de samenwerking met verwijzende instanties te verbeteren wordt structureel overleg gevoerd met MEE en het Centrum Autisme. Om de kennis op het gebied van autisme verder te vergroten is er tweemaal een training Autisme georganiseerd waar de multidisciplinaire teams van zowel unit E als unit F aan hebben deelgenomen. Unit G, klinische observatie en behandelingsafdeling voor jongeren Unit G heeft zich in 2008 specifiek verder toegelegd op het bieden van cognitieve gedragstherapie. Het werken met feedbacksystemen, een individueel werkplan voor iedere jongere en het toepassen van beloningssystemen speelt een belangrijke rol. Unit H, behandelafdeling voor jongeren met eet-, somatoforme en internaliserende stoornissen Op unit H heeft elke klinisch en dagklinisch opgenomen jongere een eigen werkplan, waar de mentor in overleg met het multidisciplinair team, de regie over heeft. De werkplannen zijn competentiegericht geformuleerd en worden steeds bijgesteld. Iedere jongere heeft een eigen werkmap gekregen, waarin ook de weekdoelen van de doelengroep worden bijgehouden. Het gehele sociotherapeutische team is in 2008 getraind in voorbehouden verpleegtechnische handelingen. Hierop is de functie omschrijving en de functiewaardering van het team ook aangepast. Intensief Kortdurende Behandeling, klinische afdeling voor jongeren met emotionele stoornissen, psychotische stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen De intern gehanteerde methodiek in individuele lijn en groepstraining, is verder aangepast door emotieregulatie een centralere plek te geven binnen de cognitieve gedragstherapie en meer gericht te zijn op het aanleren van concrete vaardigheden. De jaarlijkse training van sociotherapeuten zal hier extra op afgestemd worden. In het verslagjaar 2008 is ook de mogelijkheid gecreëerd voor nazorg door sociotherapeuten afgestemd op behoefte van de patiënt. Patiënten en cliënten zijn zeer blij met dit aanbod en merken dat het de overstap van klinische naar ambulante begeleiding makkelijker maakt. Ook verwijzers zijn tevreden met deze extra ondersteuning. Door een groter vertrouwen en stabiliteit van de patiënt verloopt de start van hun traject beter. Gesloten opnameafdeling, klinische afdeling voor crisisinterventie bij jongeren In 2008 is ingezet op het verder terugdringen van separaties. Patiënten hebben meer mogelijkheden gekregen om zichzelf op tijd bij te sturen en makkelijker een beroep te doen op ondersteuning van de direct beschikbaar zijnde sociotherapeuten. Dit heeft zijn vorm gekregen in een ander automutilatiebeleid, meer gebruik van signaleringsplannen en een andere manier van risico inschatting. Jaardocument

17 In 2008 is ook een aanzet gegeven tot het beter signaleren van kindermishandeling en seksueel geweld tijdens de observatie periode. Dit krijgt een vervolg in De Vlier, de landelijke behandelafdeling voor dove en slechthorende kinderen met een psychiatrische stoornis Voor De Vlier is 2008 een roerig jaar geweest. Het aantal doorverwijzingen en/of aanmeldingen voor polikliniek en kliniek nam zodanig af dat het bedrijfseconomisch niet langer verantwoord was het zorgaanbod vanuit een eigen, aparte afdeling aan te bieden. Ook de beschikbaarheid van expertise nam af, hetgeen de continuïteit van zorg bemoeilijkte. Aanvankelijk is nog gekozen de capaciteit terug te brengen van tien naar vier bedden, maar ook dat bleek onvoldoende uitkomst te bieden. Aan het einde van 2008 is ervoor gekozen de nog werkzame medewerkers te herplaatsen naar werkplekken met voldoende patiënten en wordt het voorgenomen besluit geformuleerd om de functie van De Vlier af te bouwen is daardoor voor veel mensen een moeilijke periode geweest. Curium-LUMC blijft psychiatrische zorg en -behandeling bieden aan deze doelgroep, maar niet langer vanuit een aparte afdeling. De Springplank, klinische afdeling voor jongeren gericht op zelfstandigheid In juli 2008 is vanwege de situatie bij de Vlier en de capaciteitsvermindering aldaar, onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor behandeling van een nieuwe doelgroep. Afdeling de Springplank is daar het resultaat van. Deze afdeling biedt kortdurende vervolgbehandeling aan jongeren in de leeftijd van 14 t/m 18 jaar, bij wie sprake is van een psychiatrische stoornis. Bij opname van de jongere dient er zicht te zijn op een vervolgvoorziening óf moet er perspectief zijn naar thuisplaatsing. De jongere doorloopt een individueel traject met aandacht voor het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn om in de toekomst (begeleid) zelfstandig te kunnen wonen en/of thuisplaatsing te laten slagen. De duur van de training op de Springplank is maximaal negen maanden. De onderdelen van het trainingsprogramma zijn gericht op zelfstandigheid, zelfzorg en zelfredzaamheid. De Springplank is begin 2009 van start gegaan. Educatieve therapie, School- en Beroepstoeleiding (ESB) De afdeling ESB heeft in het verslagjaar 2008 gewerkt aan de verdere ontwikkeling van modules (Werkhouding, Lezen en Spelling) en trainingen die kunnen worden toegevoegd aan de module Faalangst. Ook is ten behoeve van de school- en beroepstoeleiding en op basis van het competentiemodel aandacht besteed aan fasering en feedbackkaarten. Voor patiënten geeft de fasering aan hoe ver ze zijn in het klasseproces en geven feedbackkaarten houvast en motivatie voor leerpunten. In samenwerking met de inspectie onderwijs en de prof. dr. Leo Kannerschool zijn in 2008 de behandelingsplannen aangepast. Het nieuwe format is een eis van de onderwijsinspectie. De nieuwe handelingsplannen bevatten S.M.A.R.T. geformuleerde doelen, waardoor het voor patiënten en cliënten duidelijker is waaraan wordt gewerkt, hoe er aan wordt gewerkt en hoelang er aan gewerkt wordt. Vaktherapie en Begeleiding (V&B) In 2008 is door medewerkers van de afdelingen V&B gewerkt aan het ontwikkelen van een gezamenlijke visie en missie. Diverse samenwerkingsprojecten zijn gestart, waaronder een psychomotorische- en beeldende groepstherapie zelfvertrouwen en assertiviteit voor jongeren en een muziek- en psychomotorische groepstherapie voor jongeren met autisme. Voor het inzetten van vaktherapie bij ambulante zorg en nazorg is een richtlijn opgesteld, waardoor het nu mogelijk is een behandeling voort te zetten of alvast te starten als een patiënt ambulant behandeld wordt. 16 Jaardocument 2008

18 5.2.3 Productieoverzicht Cluster 1 Cluster 1 heeft in 2008 een productie gehaald van in totaal 100%. KORT CIRCUIT (residentieel) Gesloten opnameafdeling IKB, afdeling voor kortdurende cognitief therapeutische behandeling Unit G, open observatieafdeling jeugd Unit D, open observatie afdeling kinderen DOELGROEP crisisinterventie/bopz/gesloten opname t.b.v. diagnostiek en behandeladvies jaar emotionele stoornissen, psychotische stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen waar cognitieve therapie geïndiceerd is, jaar t.b.v. diagnostiek en behandeladvies, kortdurende behandeling, jaar t.b.v. diagnostiek en behandeladvies, kortdurende behandeling, 6 12 jaar PRODUCTIECIJFER 104% 106% 82% 99% SPECIALISTISCHE BEHANDELAFDELINGEN (residentieel) Van Krevelenhuis autismespectrumstoornissen, 6 12 jaar Unit E vervolgbehandelingsunit neuropsychiatrische stoornissen, jaar Unit F autismespectrumstoornissen of andere neuropsychiatrische handicap en lichte cognitieve beperking ( IQ 70-90), t.b.v. observatie en kortdurende behandeling, jaar Unit H eet-, somatoforme en internaliserende stoornissen, jaar Unit C, behandelafdeling kinderen diverse psychiatrische problematiek, 6 12 jaar 101% 100% 91% 128% 99% SPECIALISTISCHE BEHANDELAFDELINGEN (semi-residentieel & residentieel) Unit A, De Klimop (deeltijdbehandeling, daggroep en naschoolse groep) Unit B, Dagbehandeling DGT (dialectische therapie) De Vlier A en B autismespectrumstoornissen, jaar borderline persoonlijkheidsstoornissen, jaar dove en slechthorende kinderen en jongeren 118% 104 % 92 % Jaardocument

19 5.3 Patiëntenzorg Cluster 2 - dagbehandeling, diagnostiek en polikliniek Clusterbrede doelstellingen Clusterbrede speerpunten voor 2008 waren: Productie Het op een kwalitatief zo hoog mogelijk niveau nakomen van de productieafspraak met inzet van de middelen die ons ter beschikking werden gesteld. Voor 2008 is de uiteindelijke productieafspraak en de daarvoor in te zetten middelen lange tijd onzeker gebleven. Voor het eerst moest met de zorgverzekeraar worden onderhandeld over het aantal verrichtingen dat mocht worden gedaan èn over het tarief dat voor die verrichtingen zou gelden. Uiteindelijk is de productieafspraak uitgekomen op hetzelfde niveau dat ook voor 2007 gold. Instroom en verrichtingen Het verhogen van het aantal nieuwe kinderen dat in de poliklinieken wordt gezien. Op langere termijn streven we naar een verhoging met 15%. Inhoudelijke ontwikkelingen Om te komen tot een grotere instroom moet een nieuwe werkwijze in de polikliniek ontwikkeld worden met kortere diagnostische trajecten; kortere, duidelijk omschreven begeleidingstrajecten en kortdurende behandelingen. Mogelijke uitbreiding en verbetering van het zorgaanbod en het inspelen op inhoudelijke aanpassingen. Organisatie Het creëren van een derde groep dagbehandeling in Oegstgeest. En het integreren van de poliklinische functie van De Vlier in de Polikliniek Oegstgeest Prestaties Productie Het bruto aantal gerealiseerde ambulante verrichtingen in 2008 is uitgekomen op ruim 14% meer dan afgesproken voor De geldelijke waarde van de gerealiseerde verrichtingen kwam uit op iets meer dan 13% boven het op basis van productieafspraak en tarieven begrootte bedrag. De gerealiseerde productie van de deeltijdbehandelingen is bruto uitgekomen op 97,4 % van de productie afspraak. De geldelijke waarde van de gerealiseerde productie kwam, door een verschuiving in soort verrichtingen, uit op iets meer dan 3% boven het op basis van productieafspraak en tarieven begrootte bedrag. Om de resultaten te bereiken is 52,5 f.t.e. formatie ingezet (exclusief stagiaires, management en management ondersteunend personeel). Ten opzichte van 2007 is evenveel formatie ingezet. Instroom cliënten Het aantal nieuwe ingeschreven kinderen bij de ambulante afdelingen is in 2008 is toegenomen met bijna 2%. Uit de aantallen van de verschillende verrichtingen wordt duidelijk dat het aantal diagnostische verrichtingen in totaal iets is afgenomen ten opzichte van het aantal behandelingen. 18 Jaardocument 2008

20 In totaal zijn in voor kinderen en jeugdigen ambulante verrichtingen geregistreerd. De gemiddelde leeftijd van de behandelde kinderen / jongeren was 10,7 jr (sd=3,7 jr) hetgeen vergelijkbaar is met De meisjes (totaal 375) zijn gemiddeld significant ouder dan de jongens(totaal 818): respectievelijk 11,5 jr en 10,4 jr. Bij de dagbehandelingen ligt de verhouding jongens/ meisjes op drie jongens op één meisje. Hier verschillen de leeftijden tussen jongens en meisjes niet; in Oegstgeest zijn de kinderen gemiddeld 8,8 jaar, in Gouda 7,8 jaar oud. In de poliklinieken is de verhouding jongen / meisje twee op één). Verrichtingen Van het totaal aantal persoonlijke contacten met patiënten en ouders is 62% van de verrichtingen in het kader van behandeling / begeleiding geweest en 38% in het kader van de diagnostiek. Het aantal individuele psychotherapiecontacten is iets afgenomen (-6%) maar blijkt over de wat langere termijn redelijk stabiel (vanaf 2004 steeds rond de 2500 contacten.) Het aantal contacten in het kader van groepstherapie en groepsbegeleiding van met name de patiënten is verder toegenomen, met circa 20%. Het aantal contacten in het kader van individuele begeleidingen (persoonlijk èn via ) neemt toe. In Gouda heeft de patiëntenzorg geprofiteerd van de komst van een kinder- en jeugdpsychiater in de positie van leidinggevende en van de in 2007 ingevoerde strakkere planning van onderzoeken en flexibele inzet van seniorarts en klinisch psychologen/psychotherapeuten. De productie is met ca 6% toegenomen ten opzichte van Inhoudelijke ontwikkelingen Grotere instroom Om te komen tot een grotere instroom hebben de gespecialiseerde teams van de polikliniek de werkwijze binnen de patiëntenzorg geëvalueerd. Er is gekeken naar: 1. Verkorting van het diagnostiektraject, 2. verruiming van het behandelaanbod en 3. meer gerichte periodieke evaluaties van behandelingen. Naar aanleiding van een gerichte opdracht heeft dit geleid tot een uitgewerkt voorstel om te komen tot minder lange behandelingen en begeleidingen. Binnen afzonderlijke teams heeft dit er concreet toe geleid dat er is geëxperimenteerd met verkorte diagnostische trajecten en directere toewijzing aan geprotocolleerde behandelingen. In enkele teams is ook het gebruik van meetinstrumenten bij de periodieke evaluaties van behandelingen geïntroduceerd, al dan niet in het kader van de routine outcome monitoring. Verruimen en verbeteren behandelaanbod Het behandelaanbod is verruimd. Zo is onder andere gestart met een identiteitsversterkende meisjesgroep en een groepsbehandeling voor jongeren met een somatoforme stoornis. In 2008 is het onderzoeksproject naar de behandeling van schoolweigering, in samenwerking met de Faculteit Sociale Wetenschappen, voortvarend doorgegaan en heeft de eerste succesvolle behandelingen kunnen afronden. Met voldoende instroom is een grote stap gemaakt op weg naar het aantal afgeronde behandelingen dat nodig is om een zorgvuldige evaluatie van de behandelingsmethode mogelijk te maken. Jaardocument

het Diagnostiek, Advies en ConsultatieTeam

het Diagnostiek, Advies en ConsultatieTeam het Diagnostiek, Advies en ConsultatieTeam informatie voor patiënten en verwijzers november 2016 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Wat is het Diagnostiek, Advies en ConsultatieTeam?

Nadere informatie

Kortdurend intensief verblijf

Kortdurend intensief verblijf Inhoudsopgave De Buitenwereld 4 6 Doelgroep 8 Doelgericht werken 10 Inhoudelijke randvoorwaarden 11 2 3 De Buitenwereld Als je binnen een gezin een kind mag grootbrengen met psychiatrische problematiek

Nadere informatie

Klinische behandeling

Klinische behandeling Klinische behandeling voor kinderen met ASS informatie voor cliënten, ouders en verwijzers september 2013 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Klinische behandeling voor kinderen

Nadere informatie

INTER-PSY Vechtdal Kliniek

INTER-PSY Vechtdal Kliniek Informatie voor verwijzers INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek, deeltijdbehandeling en kliniek /opname Informatie voor verwijzers INTER-PSY Vechtdal Kliniek Algemene informatie INTER-PSY Vechtdal Kliniek

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

het Diagnostiek, Advies en ConsultatieTeam

het Diagnostiek, Advies en ConsultatieTeam het Diagnostiek, Advies en ConsultatieTeam informatie voor patiënten en verwijzers maart 2016 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Wat is het Diagnostiek, Advies en ConsultatieTeam?

Nadere informatie

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Inleiding

Nadere informatie

Al onze behandelvormen voor kinderen met autisme onder één dak!

Al onze behandelvormen voor kinderen met autisme onder één dak! Al onze behandelvormen voor kinderen met autisme onder één dak! Behandelcentrum Kinderen Verder met autisme Het Behandelcentrum Kinderen In ons Behandelcentrum Kinderen bieden wij een gespecialiseerd en

Nadere informatie

GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray

GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray GGZ Centrum Roermond Informatie voor de cliënt 2 De Regionale Centra GGZ Venray, Venlo en Roermond Lichamelijke klachten heeft

Nadere informatie

deeltijdbehandeling voor jongeren met ASS van 12 jaar en ouder verder met autisme dr. leo kannerhuis locatie Nijmegen

deeltijdbehandeling voor jongeren met ASS van 12 jaar en ouder verder met autisme dr. leo kannerhuis locatie Nijmegen deeltijdbehandeling voor jongeren met ASS van 12 jaar en ouder locatie Nijmegen informatie voor jongeren, ouders en verwijzers september 2013 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme

Nadere informatie

Bijlage 1: Programma van Eisen

Bijlage 1: Programma van Eisen Bijlage 1: Programma van Eisen Functie: Stichting Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid afdeling Jeugd < 18 jaar Toegangscriteria 1. Karakteristieken van het kind: De algemene karakteristieken

Nadere informatie

KAIRO. Doel van KAIRO

KAIRO. Doel van KAIRO kairo arnhem een onderwijs-behandelprogramma voor jongeren met een autisme-spectrumstoornis (ASS) informatie voor cliënten, ouders en verwijzers november 2016 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder

Nadere informatie

Dr. Leo Kannerhuis Brabant

Dr. Leo Kannerhuis Brabant Dr. Leo Kannerhuis Brabant Expertisecentrum voor autisme Informatie voor huisartsen, medisch specialisten, zorgpartners en wijkteams Ieder kind met autisme is anders. Daarom besteden we bij de behandeling

Nadere informatie

maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig

maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig Zelf maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig Gastenhof biedt Onze jeugdigen horen erbij Hoe doe je mee in een maatschappij waar het tempo vaak hoog ligt? 2 perspectief Inhoud 4 Voor wie

Nadere informatie

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Inleiding In deze brochure geven wij

Nadere informatie

Uitnodiging 5 e Week van de Kennismaking

Uitnodiging 5 e Week van de Kennismaking Uitnodiging 5 e Week van de Kennismaking Maandag 23 t/m vrijdag 27 Geacht raadslid en collegelid, De voorbereidingen van de 3 decentralisaties jeugd, werk & Wmo zijn in volle gang. Maar waar hebben we

Nadere informatie

Achtergronddocument Specifieke groepen binnen de GGZ

Achtergronddocument Specifieke groepen binnen de GGZ Achtergronddocument Specifieke groepen binnen de GGZ Specifieke groepen binnen de GGZ 1 2 Achtergronddocument bij advies Hoogspecialistische GGZ 1 Inleiding In dit achtergronddocument bespreekt de commissie

Nadere informatie

Buitengewoon Delta. algemene informatie

Buitengewoon Delta. algemene informatie Buitengewoon Delta algemene informatie Buitengewoon Delta Delta Psychiatrisch Centrum is gespecialiseerd in diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met een psychische of psychiatrische aandoening.

Nadere informatie

> Consultatie bestaat uit producten door Katja Teunissen

> Consultatie bestaat uit producten door Katja Teunissen > Consultatie bestaat uit producten door Katja Teunissen Inleiding Sociaal psychiatrisch verpleegkundigen zijn grotendeels werkzaam binnen instellingen waar specialistische geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

autismegroep groepstherapie voor autisme-spectrum stoornis (ass) verder met autisme mensen met een informatie voor cliënten en verwijzers

autismegroep groepstherapie voor autisme-spectrum stoornis (ass) verder met autisme mensen met een informatie voor cliënten en verwijzers autismegroep groepstherapie voor mensen met een autisme-spectrum stoornis (ass) november 2008 informatie voor cliënten en verwijzers centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Autismegroep

Nadere informatie

volwassenen en ouderen

volwassenen en ouderen volwassenen en ouderen Inhoudsopgave 1. Aanmelding... 1 2. Eerste gesprek... 1 3. De verdere behandeling... 2 4. Privacy en kwaliteit... 2 5. Kosten... 3 6. Eigen risico... 3 7. Tot slot... 4 AmaCura is

Nadere informatie

Optimaliseren van zorglogistieke processen. YolandaVeerhuis Afdelingsmanager polikliniek Spaarnepoort

Optimaliseren van zorglogistieke processen. YolandaVeerhuis Afdelingsmanager polikliniek Spaarnepoort Optimaliseren van zorglogistieke processen YolandaVeerhuis Afdelingsmanager polikliniek Spaarnepoort Inhoud Beschrijving afdeling en doelgroep Doel: Grip op proces houden Doelstellingen project Stuurgroep

Nadere informatie

Verdiepingsstage Vroege Psychosen. Dorpsblik. informatie voor aios

Verdiepingsstage Vroege Psychosen. Dorpsblik. informatie voor aios Verdiepingsstage Vroege Psychosen Dorpsblik informatie voor aios Verdiepingsstage Vroege Psychosen Dorpsblik Hoe eerder mensen met een vroege psychose worden behandeld, hoe groter de kans op functioneel

Nadere informatie

uw antwoord op de Basis GGZ

uw antwoord op de Basis GGZ uw antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

Hierbij is de leeftijd van de cliënt die het contact ontvangt bepalend, ongeacht in welke soort instelling het face-to-face-contact plaatsvindt.

Hierbij is de leeftijd van de cliënt die het contact ontvangt bepalend, ongeacht in welke soort instelling het face-to-face-contact plaatsvindt. Tarieflijst Instellingen 2002 29 F. PSYCHIATRIE ALGEMENE BEPALINGEN BIJ F. PSYCHIATRIE CLIËNT Iemand die is ingeschreven bij RIAGG of polikliniek en minimaal één face-to-face-contact in het kader van de

Nadere informatie

Jaardocument 2009 DESKUNDIG INSPIREREND CONCREET

Jaardocument 2009 DESKUNDIG INSPIREREND CONCREET Jaardocument 2009 DESKUNDIG INSPIREREND 1 CONCREET 2 DES- KUNDI GINSPI REREN DCONC De medewerkers van Curium-LUMC zijn deskundig en stralen dit ook uit. Er wordt veel gedaan aan deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

FACT IDRIS. Idris is een onderdeel van de Amarant Groep

FACT IDRIS. Idris is een onderdeel van de Amarant Groep FACT IDRIS Idris is een onderdeel van de Amarant Groep Iedereen is Behandeling en begeleiding voor cliënten met een LVB in combinatie met complexe problematiek Specialistische behandeling Kinderen, jeugdigen

Nadere informatie

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ Inhoudsopgave Indigo Brabant 2 Wat is de Basis GGZ? 2 Wat kan Indigo mij bieden? 4 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Specialistische GGZ 7 Heeft u vragen? 7 Contact

Nadere informatie

polikliniek doorwerth en nijmegen verder met autisme dr. leo kannerhuis informatie voor cliënten, ouders en verwijzers centrum voor autisme maart 2012

polikliniek doorwerth en nijmegen verder met autisme dr. leo kannerhuis informatie voor cliënten, ouders en verwijzers centrum voor autisme maart 2012 polikliniek doorwerth en nijmegen informatie voor cliënten, ouders en verwijzers maart 2012 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Visie en missie dr leo kannerhuis Het Dr. Leo Kannerhuis

Nadere informatie

top-behandeling training- en onderwijsprogramma voor jonge kinderen verder met autisme dr. leo kannerhuis

top-behandeling training- en onderwijsprogramma voor jonge kinderen verder met autisme dr. leo kannerhuis top-behandeling training- en onderwijsprogramma voor jonge kinderen een aanbod van de polikliniek in Doorwerth in samenwerking met scholengemeenschap De Brouwerij in Oosterbeek maart 2015 centrum voor

Nadere informatie

De verschillen tussen Eerstelijns én Tweedelijns

De verschillen tussen Eerstelijns én Tweedelijns De verschillen tussen Eerstelijns én Tweedelijns & In de Bres biedt 'Eerstelijns Kortdurende Hulp' en 'Tweedelijns Specialistische Zorg', maar wat is het verschil? In Nederland ziet de zorgstructuur er

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

Bijlage Programma van Eisen

Bijlage Programma van Eisen Bijlage Programma van Eisen Functie: een interventie (groepsschematherapie) gericht op verminderen van borderline symptomen op herstelt niveau, het terugdringen van bijkomende psychische stoornissen, zinvolle

Nadere informatie

Jaarplan 2011 ketenproject. Samenwerking VG en GGZ in Groningen en Friesland

Jaarplan 2011 ketenproject. Samenwerking VG en GGZ in Groningen en Friesland Jaarplan 2011 ketenproject Samenwerking VG en GGZ in Groningen en Friesland A. Doelgroep en thema van de ketensamenwerking De Swaai, centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie, een samenwerkingsverband

Nadere informatie

informatie voor cliënten en verwijzers AFPN Ambulante Forensische Psychiatrie Noord www.ggzdrenthe.nl www.afpn.nl

informatie voor cliënten en verwijzers AFPN Ambulante Forensische Psychiatrie Noord www.ggzdrenthe.nl www.afpn.nl informatie voor cliënten en verwijzers AFPN Ambulante Forensische Psychiatrie Noord www.ggzdrenthe.nl www.afpn.nl GGZ Noord-Drenthe AFPN Wanneer u problemen heeft of psychisch ziek bent, kunt u na een

Nadere informatie

INTER-PSY Vechtdal Kliniek

INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek en deeltijdbehandeling INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek en deeltijdbehandeling Informatie voor patiënten, familie en naastbetrokkenen INTER-PSY Vechtdal Kliniek Algemene informatie INTER-PSY

Nadere informatie

UITNODIGING 17 NOVEMBER

UITNODIGING 17 NOVEMBER UITNODIGING 17 NOVEMBER Al onze behandelvormen voor kinderen met autisme onder één dak! Wij laten u graag op dinsdag 17 november van 15.00-17.00 uur zien en ervaren wat de werkwijze van ons Behandelcentrum

Nadere informatie

Aanmelding, intake en diagnostiek. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Aanmelding, intake en diagnostiek. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Aanmelding, intake en diagnostiek Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Aanmelding, intake en diagnostiek Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de aanmelding, de intake

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN STICHTING OPEN 1 1. INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MAAK KENNIS MET DE SWAAI

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MAAK KENNIS MET DE SWAAI centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MAAK KENNIS MET DE SWAAI De Swaai is een samenwerking tussen GGZ Friesland en Talant en biedt jongeren en volwassenen met zowel een verstandelijke

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf Inleiding Met dit jaarverslag beschrijft de Cliëntenraad (CR) van het Reinier de Graaf Ziekenhuis de activiteiten in 2014. De missie van de CR is een bijdrage

Nadere informatie

Top Referent TraumaCentrum

Top Referent TraumaCentrum GGzE centrum psychotrauma Top Referent TraumaCentrum Informatie over behandeling van mensen met ernstige traumagerelateerde stoornissen Algemene informatie >> BIJ HET TOP REFERENT TRAUMACENTRUM WORDEN

Nadere informatie

s-gravenhage, 14 januari 2000 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers

s-gravenhage, 14 januari 2000 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage, 14 januari 2000 Onderwerp: Beleidsvisie landelijk kennis/behandelcentrum eetstoornissen Hierbij doe ik u een mijn «beleidsvisie voor

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 7. Behandeling

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 7. Behandeling 2009 Versie 1 januari 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Aanvullende functionele diagnostiek 4 2.3 Kortdurende behandeling gericht op herstel en/of het aanleren

Nadere informatie

Programma. Marinda Koopman

Programma. Marinda Koopman Programma Transitie: ADHD: EPA: Ton Dhondt Marinda Koopman Rene Keet Transitie, transformatie of over de schutting? Transitie, transformatie of over de Schutting? Overzicht kosten Kosten gezondheidszorg

Nadere informatie

Opname op afdeling Argo en gedwongen opname. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Opname op afdeling Argo en gedwongen opname. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Opname op afdeling Argo en gedwongen opname Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Opname op afdeling Argo en gedwongen opname Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Inhoudsopgave Voorwoord 4 Missie en visie 5 Samenstelling 5 Interne en externe overleggen 6 Adviesaanvragen 7 Verzwaarde adviesaanvragen 8 Ongevraagd

Nadere informatie

Vacature voor een opleidingsplaats GZ-psycholoog

Vacature voor een opleidingsplaats GZ-psycholoog Vacature voor een opleidingsplaats GZ-psycholoog Het betreft een vacature, waarbij de opleideling werkzaam zal zijn bij twee instellingen te weten: Psychologenpraktijk Oosterhout en Stichting Elisabeth.

Nadere informatie

Kerncompetenties psychotherapeut

Kerncompetenties psychotherapeut Kerncompetenties psychotherapeut 5 oktober 2006 Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie Overname is toegestaan, mits ongewijzigd en met gebruik van bronvermelding. Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie,

Nadere informatie

Gouda, 11 september 2014. Geachte lezer,

Gouda, 11 september 2014. Geachte lezer, Gouda, 11 september 2014 Geachte lezer, In dit document wordt op basis van voorstellen aangegeven op basis van welke productparameters de gemeenten in Midden-Holland voornemens zijn om de zorg voor de

Nadere informatie

Zorg voor jeugdigen in Nederland

Zorg voor jeugdigen in Nederland DE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST Zorg voor jeugdigen in Nederland Presentatie Vlaams-Nederlands Huis deburen, Directie Curatieve Zorg, 14 november 2006 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1 ALGEMENE

Nadere informatie

Integrale Zorg. Kom verder! www.ln5.nl INFORMATIE VOOR VERWIJZERS. Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking

Integrale Zorg. Kom verder! www.ln5.nl INFORMATIE VOOR VERWIJZERS. Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking Integrale Zorg INFORMATIE VOOR VERWIJZERS Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking Kom verder! www.ln5.nl Het zorgarrangement PriZma kent Crisisopvang, Observatie,

Nadere informatie

Onderzoek en behandeling door de medisch psycholoog

Onderzoek en behandeling door de medisch psycholoog Onderzoek en behandeling door de medisch psycholoog Inleiding In overleg met uw behandelend arts heeft u informatie gekregen over het maken van een afspraak met een medisch psycholoog van de afdeling

Nadere informatie

Bijlage Programma van Eisen

Bijlage Programma van Eisen Bijlage Programma van Eisen Functie: Jeugdzorgplus voor Zeer Intensieve Kortdurende Observatie en Stabilisatie Toegangscriteria 1. Karakteristieken van het kind: De algemene karakteristieken van de cliënten

Nadere informatie

Transitie jeugdzorg informatieavond gemeenteraden BAR

Transitie jeugdzorg informatieavond gemeenteraden BAR Transitie jeugdzorg informatieavond gemeenteraden BAR Ronald Buijs, directeur Kind- en jeugdpsychiatrie Yulius Ireza Versteeg, programmamanager transitie jeugdzorg Yulius 1 Opzet presentatie Kind- en jeugdpsychiatrie

Nadere informatie

GGzE centrum psychotische stoornissen. Algemene informatie >>

GGzE centrum psychotische stoornissen. Algemene informatie >> GGzE centrum psychotische stoornissen GGzE centrum psychotische stoornissen Algemene informatie >> We zijn er zowel voor mensen met een eerste psychose als voor mensen met langer durende psychotische klachten.

Nadere informatie

Kliniek Ithaka Voor intensieve behandeling

Kliniek Ithaka Voor intensieve behandeling Kliniek Ithaka Voor intensieve behandeling Een behandeling bij Ithaka richt zich op het herstel of verbetering van de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind of de jeugdige in zijn of haar eigen omgeving.

Nadere informatie

Parkinsonzorg en behandeling in Groningen, Maartenshof

Parkinsonzorg en behandeling in Groningen, Maartenshof Parkinsonzorg en behandeling in Groningen, Maartenshof Verleden, heden en toekomst Annebaukje Berkhof-Huiser, specialist ouderengeneeskunde Wijnand Rutgers, neuroloog Verleden Dagbehandeling Maartenshof

Nadere informatie

Jaardocument 2010 Verkorte versie

Jaardocument 2010 Verkorte versie Jaardocument 2010 Verkorte versie Curium-LUMC Endegeesterstraatweg 27 2342 AK Oegstgeest 071-5159600 www.curium-lumc.nl 2 DESKUNDIG De medewerkers van Curium-LUMC zijn deskundig en stralen dit ook uit.

Nadere informatie

Verdiepingsstage Dubbele diagnose. Loodds. informatie voor aios

Verdiepingsstage Dubbele diagnose. Loodds. informatie voor aios Verdiepingsstage Dubbele diagnose Loodds informatie voor aios Verdiepingsstage Dubbele diagnose Loodds Gaat je interesse uit naar psychiatrie in combinatie met een verslaving? Dan biedt Delta een verdiepingsstage

Nadere informatie

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Versie: 1 juli 2014 Inleiding Het jaarverslag van de Cliëntenraad van het Reinier de Graaf ziekenhuis wordt hierbij voor de eerste keer als publicatie aan

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de

Nadere informatie

ZNA UKJA Zorgeenheid ontwikkelings- en psychotische stoornissen adolescenten (K-dienst H) Informatie voor patiënten

ZNA UKJA Zorgeenheid ontwikkelings- en psychotische stoornissen adolescenten (K-dienst H) Informatie voor patiënten ZNA UKJA Zorgeenheid ontwikkelings- en psychotische stoornissen adolescenten (K-dienst H) Informatie voor patiënten 2 ZNA UKJA Zorgeenheid ontwikkelings- en psychotische stoornissen adolescenten Voor Wie?

Nadere informatie

Project achtergrond Project Ontwerp

Project achtergrond Project Ontwerp PI project zoetermeer, een project gericht op intensieve samenwerking binnen de keten ten bate van justitiabelen en het verminderen van recidive door continuïteit van zorg, drang en dwang te bewerkstelligen.

Nadere informatie

PersonaCura. Uw specialist in persoonlijkheid & gedrag bij senioren

PersonaCura. Uw specialist in persoonlijkheid & gedrag bij senioren PersonaCura Uw specialist in persoonlijkheid & gedrag bij senioren Inleiding We willen allemaal oud worden, maar het liever niet zijn. Ouder worden betekent immers omgaan met verlies van gezondheid, van

Nadere informatie

Professionele hulp voor kinderen en jongeren

Professionele hulp voor kinderen en jongeren Professionele hulp voor kinderen en jongeren Ik heb het leuker en gezelliger met mama. Lijn5 is er voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen die hulp nodig hebben in moeilijke fases van hun leven. Door

Nadere informatie

GGZbehandeling. bij Elker. Jeugd- en opvoedhulp

GGZbehandeling. bij Elker. Jeugd- en opvoedhulp GGZbehandeling bij Elker Jeugd- en opvoedhulp Inleiding Elker is een maatschappelijke zorgaanbieder voor jeugd- en opvoedhulp die haar activiteiten uitvoert in de vorm van een (not for profit) stichting.

Nadere informatie

Zorgprogramma. Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie. Amares

Zorgprogramma. Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie. Amares Zorgprogramma Amares Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie Deze folder is bedoeld voor kinderen en jongeren die behandeling krijgen bij Amares. De folder is ook bedoeld voor ouder(s)/verzorger(s) die binnenkort

Nadere informatie

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een Waarom CLIQ Mail Ron Legerstee Ik ga er vooralsnog vanuit dat de behoefte aan een classificatie van hulpmiddelen bestaat. Of CLIQ daarop hét antwoord is en zal blijven weet ik niet. Wel denk ik dat enige

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-7013

BELEIDSREGEL BR/CU-7013 BELEIDSREGEL BR/CU-7013 Eerstelijns psychologische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef, en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-7047

BELEIDSREGEL BR/CU-7047 BELEIDSREGEL Eerstelijns psychologische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef, en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Centrum Integrale Psychiatrie

Centrum Integrale Psychiatrie Centrum Integrale Psychiatrie Centrum Integrale Psychiatrie Het Centrum Integrale Psychiatrie (CIP) biedt ambulante zorg aan volwassenen met (zeer) complexe psychische en/of psychiatrische problemen.

Nadere informatie

Zorg en kennis. in beeld. Duurzame transformatie in de zorg voor kind en gezin. Jaarbeeld 2016

Zorg en kennis. in beeld. Duurzame transformatie in de zorg voor kind en gezin. Jaarbeeld 2016 Duurzame transformatie in de voor kind en gezin Zorg en Jaarbeeld in beeld Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie komt in beeld als er een vermoeden bestaat van complexe psychiatrische problematiek bij kinderen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 CLIENTENRAAD ZIEKENHUIS AMSTELLAND

JAARVERSLAG 2012 CLIENTENRAAD ZIEKENHUIS AMSTELLAND JAARVERSLAG 2012 CLIENTENRAAD ZIEKENHUIS AMSTELLAND Amstelveen, 10 september 2013 Voorwoord De cliëntenraad van Ziekenhuis Amstelland doet hierbij verslag van haar activiteiten over het jaar 2012. De cliëntenraad

Nadere informatie

Congres ziekenhuispsychiatrie

Congres ziekenhuispsychiatrie Congres ziekenhuispsychiatrie Het belang van integrale zorg psychiatrie & somatiek belicht vanuit de visie van de zorgverzekeraar 7 november 2013 Anouk Mateijsen Regio manager, Achmea Divisie Zorg & Gezondheid

Nadere informatie

Klinische opname. Algemene informatie

Klinische opname. Algemene informatie Klinische opname Algemene informatie In deze brochure van SymforaMeander centrum voor psychiatrie, vindt u algemene en praktische informatie over de behandeling en de gang van zaken in de kliniek. Leest

Nadere informatie

Persoonlijkheidsstoornissen

Persoonlijkheidsstoornissen Persoonlijkheidsstoornissen cluster Zuid-Hollandse Eilanden informatie voor verwijzers Inleiding Het cluster Zuid-Hollandse Eilanden is actief in de regio Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee en de Hoekse

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Informatie voor verwijzers

Informatie voor verwijzers Informatie voor verwijzers INFORMATIEBROCHURE Stichting Centrum '45 Stichting Centrum '45 is hèt landelijk behandel- en expertisecentrum voor psychotrauma. Als TOPGGz instelling richt Stichting Centrum

Nadere informatie

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft als doel kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen bij iedere uroloog ten gunste van iedere patiënt.

Nadere informatie

CURIUM. Academisch Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie Oegstgeest en Gouda

CURIUM. Academisch Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie Oegstgeest en Gouda CURIUM Academisch Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie Oegstgeest en Gouda Jaardocument 2006 Voorwoord Voor u ligt het jaardocument over het boekjaar 2006 van de Stichting Curium, academisch centrum voor

Nadere informatie

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP)

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) I/ Inleiding Het aantal kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen is goed bekend. Zowel in Nederland als in andere landen

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Militaire Kliniek. Militaire Geestelijke Gezondheidszorg. Kliniek MGGZ Conner van Stee, BN 1e Verpleegkundige GGZ

Militaire Kliniek. Militaire Geestelijke Gezondheidszorg. Kliniek MGGZ Conner van Stee, BN 1e Verpleegkundige GGZ Militaire Kliniek Militaire Geestelijke Gezondheidszorg Kliniek MGGZ Conner van Stee, BN 1e Verpleegkundige GGZ 2 3 4 5 6 Nieuwe definitie van gezondheid (M. Huber) Kern is: gezondheid wordt gezien als

Nadere informatie

Meerjarenwerkplan Cliëntenraad. Ziekenhuis Gelderse Vallei. Voor de jaren

Meerjarenwerkplan Cliëntenraad. Ziekenhuis Gelderse Vallei. Voor de jaren Meerjarenwerkplan Cliëntenraad Ziekenhuis Gelderse Vallei Voor de jaren 2014-2017 April 2014 1.1.1 Inleiding De Cliëntenraad Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) is een onafhankelijk orgaan, waarin vrijwilligers

Nadere informatie

in 2013 Kompaan en De Bocht

in 2013 Kompaan en De Bocht Kompaan en De Bocht in 2013 In het maatschappelijk jaardocument van 2013 staat een uitgebreider (financieel) jaarverslag over Kompaan en De Bocht. U kunt dit vinden op www.jaarverslagenzorg.nl Steeds sterker

Nadere informatie

Platformtaak volgens gemeente

Platformtaak volgens gemeente Oplegvel 1. Onderwerp Wijziging bekostigingssystematiek ambulante jeugdhulp individueel per 1-1-2018 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Platformtaak volgens gemeente 3. Regionaal belang

Nadere informatie

crisisinterventie en intensieve behandeling autisme

crisisinterventie en intensieve behandeling autisme crisisinterventie en intensieve behandeling autisme Als er tijdelijk een intensief behandeltraject nodig is! informatie voor patiënten, ouders en verwijzers maart 2016 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

weekendtraining voor jongeren met een autismespectrumstoornis verder met autisme dr. leo kannerhuis Informatie voor cliënten, ouders en verwijzers

weekendtraining voor jongeren met een autismespectrumstoornis verder met autisme dr. leo kannerhuis Informatie voor cliënten, ouders en verwijzers weekendtraining voor jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS) Informatie voor cliënten, ouders en verwijzers november 2014 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Weekendtraining

Nadere informatie

EVEN VOORSTELLEN. Met Cardea kun je verder!

EVEN VOORSTELLEN. Met Cardea kun je verder! EVEN VOORSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ

Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ Informatie voor huisartsen Organisatie voor geestelijke gezondheidszorg GGZ Rivierduinen biedt vele vormen van geestelijke gezondheidszorg voor alle leeftijden;

Nadere informatie

training van basis naar brug

training van basis naar brug training van basis naar brug een extra steuntje in de rug voor kinderen met autisme bij de overstap van de basisschool naar de brugklas een aanbod van de Polikliniek in Doorwerth informatie voor cliënten,

Nadere informatie

Klinische module Eetstoornissen Informatie voor jongeren en ouders Afdeling Westkust

Klinische module Eetstoornissen Informatie voor jongeren en ouders Afdeling Westkust Klinische module Eetstoornissen Informatie voor jongeren en ouders Afdeling Westkust - 1 - Inleiding Dit is een informatiefolder voor de klinische module eetstoornissen. In deze folder zullen we je informeren

Nadere informatie

Dagbehandeling 0-7 jaar Vlaardingen

Dagbehandeling 0-7 jaar Vlaardingen TRIVIUMLINDENHOF Dagbehandeling 0-7 jaar Vlaardingen DAGBEHANDELING 0-7 JAAR VLAARDINGEN Dagbehandeling 0-7 jaar Vlaardingen Dagbehandeling 0-7 jaar wordt ingezet bij vragen rondom complexe ontwikkelings-

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Profiel Voorzitter Cliëntenraad 13 oktober 2017 Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 29

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie