Curium-LUMC, Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Curium-LUMC, Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie"

Transcriptie

1 Jaardocument 2008

2 1. Voorwoord Voor u ligt het jaardocument over het boekjaar 2008 van de Stichting Curium-LUMC, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie met vestigingen in Oegstgeest en Gouda. In de verzorgingsgebieden Zuid-Holland noord en Midden-Holland voorziet Curium-LUMC in poliklinische, deelklinische en klinische diagnostiek en behandeling van kinderen en jeugdigen met een ernstig psychiatrisch probleem. Curium-LUMC is bestuurlijk verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum en geeft in dit kader mede gestalte aan de academisering van de kinder- en jeugdpsychiatrie. Het bestuur en de directie van Curium-LUMC hebben zich geconfirmeerd aan de corporate governance code. In dit jaardocument wil de stichting op een zo goed mogelijke manier haar maatschappelijke verantwoording afleggen over prestaties op het gebied van academische kinder- en jeugdpsychiatrie over het boekjaar Het jaardocument is opgesteld conform de richtlijnen van het Ministerie van VWS. Omdat Curium-LUMC zowel geestelijke gezondheidszorg uitvoert, als ook de academische kerntaken onderwijs, onderzoek, opleiding en nascholing, wordt een ruimere set prestatie-indicatoren gehanteerd. In dit jaardocument wordt de hoofdstukindeling aangehouden zoals die door de richtlijnen van het ministerie zijn voorgeschreven. Verschillende organisatieonderdelen leggen verantwoording af. Ook zijn in het jaardocument de verschillende jaarverslagen van de commissies van Curium- LUMC opgenomen. Het bestuur en de directie van Curium-LUMC wensen u veel leesplezier. Jaardocument

3 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens 2.2 Bestuur en directie 2.3 Structuur Curium-LUMC 2.4 Missie en kerntaken 3. Verslagen bestuur, directie en adviesorganen 3.1 Verslag bestuur 3.2 Verslag directie Verslag bedrijfsvoering 3.3 Verslag Ondernemingsraad 3.4 Verslag Cliëntenraad 4. Jaardoelen op basis van de missie 5. Prestaties in relatie tot de doelstellingen 5.1 Samenwerking 5.2 Patiëntenzorg, Cluster Clusterbrede doelstellingen en prestaties Prestaties afdelingen Productieoverzicht Cluster Patiëntenzorg, Cluster Clusterbrede doelstellingen Prestaties 5.4 Academische doelstellingen en prestaties Onderwijs Opleiding Onderzoek Nascholing Academische inbreng in commissies 6. Kwaliteit 6.1 Algemeen kwaliteitsbeleid 6.2 Kwaliteitsbeleid patiënten en cliënten Klachten Patiëntenvertrouwenspersoon 6.3 Kwaliteitsbeleid zorg Geneesmiddelencommissie Middelen en Maatregelen Meldingen Incidenten Patiëntenzorg 6.4 Kwaliteit en veiligheid BHV 7. Ondersteunende afdelingen 7.1 Personeel en organisatie Personeelsbestand 7.2 Arbo 7.3 Facilitaire Dienst 7.4 Economische en Administratieve Dienst Verkorte jaarrekening Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Accountantsverklaring Pagina Jaardocument 2008

4 2. Profiel van de organisatie Entree Curium-LUMC in Oegstgeest 2.1 Algemene identificatiegegevens De hoofdvestiging van Curium-LUMC is in Oegstgeest aan de Endegeesterstraatweg Daarnaast heeft Curium-LUMC een nevenvestiging in Gouda aan de J.P. Thijsselaan 47. De Stichting Curium-LUMC is met het nummer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder stichtingen tot algemeen nut. Curium-LUMC heeft een erkenning als categoriaal kinderpsychiatrisch ziekenhuis en stemt haar AWBZ-taken af met het Zorgkantoor Zuid-Holland noord, ressorterend onder Zorg en Zekerheid. In 2008 is de totale financiering van Curium-LUMC nog verantwoord uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, er zijn voorbereidingen getroffen om te gaan werken met de Diagnose Behandel Combinaties (dbcsystematiek). Adressen: Endegeesterstraatweg AK Oegstgeest Tel Fax Jac. P. Thijsselaan RT Gouda Tel Fax Jaardocument

5 2.2 Bestuur en Directie Curium-LUMC heeft een stichtingstructuur met een bestuur-/directiemodel. Conform de corporate governance code houdt het bestuur toezicht en is de directie belast met de bestuurlijke uitvoering. Curium-LUMC is bestuurlijk verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), de leden van de Raad van Bestuur van het LUMC hebben zitting in het Curium-LUMC bestuur. Onder het dak van Curium-LUMC is ook de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van het LUMC gevestigd. De exploitatie van deze afdeling wordt verantwoord in de jaarrekening van het LUMC en buiten dit jaardocument gehouden. Het bestuur en de directie van Curium-LUMC hebben zich gecommitteerd aan de corporate governance code zoals die voor de zorgsector is afgegeven. In het bestuur- en directiereglement zijn de taken en bevoegdheden van de onderdelen beschreven en zijn de verantwoordelijkheden toebedeeld. De leden van het Bestuur Prof. dr. F.C. Breedveld (voorzitter) Dr. ir. P.C.J. Leijh (secretaris) Ir. H.M. le Clercq (penningmeester) Prof. dr. E.C. Klasen De Directie van Curium-LUMC Prof. dr. R.R.J.M. Vermeiren (directeur patiëntenzorg en voorzitter) Drs. H.G. Boswerger (directeur bedrijfsvoering) Het bestuur en de directie van Curium-LUMC laten zich adviseren door twee officiële adviesorganen: de ondernemingsraad, bestaande uit werknemers en de cliëntenraad, bestaande uit ouders/voogden van in Curium-LUMC behandelde kinderen en jeugdigen, aangevuld met een externe huisarts. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van beide adviesorganen zijn conform de wet georganiseerd. 4 Jaardocument 2008

6 2.3 Structuur van de organisatie In onderstaand organigram is de structuur van de organisatie schematisch weergegeven. De organisatie van de zorg is opgesplitst in twee Clusters. In Cluster 1 zijn de klinische en dagklinische afdelingen ondergebracht en Cluster 2 bestaat uit poliklinische zorg en enkele dagbehandelingafdelingen. Beide Clusters worden duaal aangestuurd door een manager patiëntenzorg en een manager bedrijfsvoering. Naast de patiëntgebonden afdelingen beschikt de organisatie over twee centrale diensten. De Economische Administratieve Dienst verzorgt de financiële, salaris- en medische administratie en de automatisering. De Facilitaire Dienst is verantwoordelijk voor bouw en techniek, receptie, bewaking, schoonmaak, linnen, voeding en catering. Daarnaast wordt de organisatie ondersteund door de afdeling Personeel & Organisatie, de afdeling Communicatie, de afdeling Kwaliteit, de afdeling Medische Informatie Voorziening en de afdeling Onderzoek. Deze laatste afdeling is deels geïntegreerd in de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie die onder het financiële domein van het LUMC valt. Jaardocument

7 2.4 Missie en kerntaken In de statuten van de Stichting Curium-LUMC staat de doelstelling van de stichting als volgt beschreven: Ten dienste van het algemene belang curatieve en preventieve hulp te verlenen aan kinderen en jeugdigen, in het bijzonder de observatie, verpleging en behandeling van kinderen en jeugdigen voor wie de emotionele, cognitieve en/of sociale ontwikkeling en de omstandigheden waarin zij leven is vastgelopen of ernstig wordt bedreigd. In haar statuten staat verder dat Curium-LUMC deze missie wil bereiken door: Beheer en exploitatie van een kinder- en jeugdpsychiatrisch centrum. Scheppen van een gunstig behandel-, verzorgings-, leef- en begeleidingsklimaat voor de patiënten en een gunstig werkklimaat voor de medewerkers. Geven van beroepsgericht onderwijs of het verlenen van medewerking aan opleidingsinstituten, bijzonder aan universitaire instellingen, voor het vervullen van coassistentschappen en stages, het volgen van een opleiding tot specialist, van cursussen en andere onderwijsactiviteiten. Het bevorderen van een regionaal en nationaal gezondheidszorgbeleid, onder meer door samenwerking met andere instellingen op het gebied van intra- en extramurale gezondheidszorg. Het verrichten van of medewerking verlenen aan wetenschappelijk onderzoek voor de instelling of voor de gezondheidszorg. Dit wetenschappelijk onderzoek is ten behoeve van kinderen en jeugdigen en is vaak in samenwerking met andere universitaire instellingen. Alle andere wettige middelen. De kerntaken van Curium-LUMC zijn: 1. Patiëntenzorg 2. Onderwijs 3. Wetenschappelijk onderzoek 4. Opleiding (waaronder bij- en nascholing) Curium-LUMC behandelt kinderen en jeugdigen met een ernstige psychiatrische stoornis tot en met de leeftijd van 18 jaar. In uitzonderlijke gevallen worden een hogere leeftijdsgrens gehanteerd. Het komt af en toe voor dat een patiënt die de volwassen leeftijd heeft bereikt, maar emotioneel nog jong is, met toestemming van de zorgverzekeraar enige tijd in behandeling van de instelling blijft. Curium-LUMC heeft een categoriale erkenning als psychiatrisch ziekenhuis binnen de sector van de kinder- en jeugdpsychiatrie. Voor het verzorgingsgebied Zuid-Holland noord en Midden- Holland beschikt zij over een klinische capaciteit van 93 bedden, 24 deeltijdplaatsen en een poliklinische functie die in 2008 een omvang had van verrichtingen waarmee 1200 patiënten zijn bediend. Op 31 december 2008 waren er 380 personen in dienst van Curium- LUMC. De exploitatie van het ziekenhuis had in 2008 een omvang van 18 miljoen euro. 6 Jaardocument 2008

8 3 Verslagen bestuur, directie en adviesorganen 3.1 Verslag bestuur Het bestuur van de Stichting Curium-LUMC is belast met het integrale toezicht op de organisatie en directie. Het toezicht omvat alle kerntaken van de instelling. Voor dit doel hebben de directie en het bestuur in 2008 vier maal volgens een vast vergaderstramien vergaderd. Ook hebben er bilaterale overleggen plaatsgevonden over de belangrijke thema s die binnen de organisatie spelen. Het bestuur heeft in aanwezigheid van de directie overleg gevoerd met de ondernemingsraad. De auditcommissie van Curium-LUMC (bestaande uit de penningmeester van het bestuur, de directeur bedrijfsvoering en het hoofd Economische en Administratieve Dienst) heeft twee keer vergaderd ter voorbereiding op de bestuursvergaderingen. Aan de orde kwamen o.a. de resultaten, de jaarrekening, de managementletter, de begroting, de risicoparagraaf, dbcimplementatie en de AO/IC-procedures stond voor het bestuur in het teken van consolidatie van de ingeslagen weg om de financiële draagkracht van Stichting Curium-LUMC gezond te houden en waar mogelijk te verbeteren. In turbulente tijden van de invoering van de marktwerking, de noodzakelijke groei van de instelling om aan de toenemende vraag te voldoen en de verandering van de beleidsregels in de sector (dbc s), is de organisatie onderhevig aan veel veranderingen. Het bestuur heeft in 2008 in haar bestuursvergaderingen met de directie aandacht besteed aan het stabiliseren van de ondersteunende processen van deze veranderingen, het financiële klimaat en het sturingsmechanisme. Ook is uitgebreid aandacht besteed aan de moeilijke positie waarin de hulpverlening aan doven en slechthorenden is terechtgekomen. De veranderende maatschappelijke context heeft ervoor gezorgd dat deze unieke zorg in gedrang is gekomen en diende te worden afgebouwd. Daarnaast is toenemend aandacht besteed aan de nieuwe strategische koers en het vervullen van de kerntaken van Curium-LUMC. Met het veranderen van de stichtingnaam Curium in Curium-LUMC heeft het bestuur de academische ambities gefiatteerd. Curium-LUMC is hiermee in staat gesteld de academische taken van de instelling duidelijker te positioneren en heeft hiermee aangegeven zich te committeren aan de prestatie-indicatoren van het LUMC. 3.2 Verslag directie De directie van Curium-LUMC is belast met het besturen van de organisatie. Ook in 2008 heeft de directie veel tijd besteed aan de veranderende omgeving waarbinnen de kinder- en jeugdpsychiatrie moet functioneren: marktwerking, DBC s, maatschappelijke verantwoording en toenemende en veranderende vraag. In 2008 is een start gemaakt met het vormgeven van het Curium-LUMC van de toekomst. Doel is nog meer dan voorheen de patiënt centraal te stellen, door nadruk te leggen op continuïteit van zorg. Het proces van verandering moet iets worden van de hele organisatie, wat gesymboliseerd wordt in de nieuwe beleidscyclus. Tweemaal per jaar zullen verantwoordelijken van alle afdelingen samenkomen. In de eerste bijeenkomst zal worden teruggeblikt op het voorgaande jaar, in de tweede bijeenkomst zullen plannen voor de toekomst worden gepresenteerd. De bijeenkomst van november 2008 concentreerde zich op de jaarplannen van de afdelingen om daarmee tezamen de inhoud van 2009 te bepalen. Jaardocument

9 3.2.1 Verslag bedrijfsvoering Voor het jaar 2008 werd gestreefd naar een licht positief resultaat om de vermogenspositie van Curium-LUMC te verbeteren. De toenemende marktwerking noopt de directie en bestuur ertoe meer reserves te hebben voor risicovollere periodes. De begroting is ingezet met een licht positief resultaat van tussen de 1 en 2% van de exploitatie. De overheid was ook in 2008 bereid additionele groeimiddelen aan de kinder- en jeugdpsychiatrie toe te delen om het grote aantal wachtenden in de kinder- en jeugdpsychiatrie te kunnen helpen. Op deze middelen heeft Curium- LUMC beroep gedaan. Over het boekjaar 2008 is een positief bedrijfsresultaat bereikt van ,-. Curium-LUMC beoogde in 2008 een lichte groei van de ambulante hulpverlening. De medewerkers zijn hierin geslaagd, terwijl de bezettingsgraad van de kliniek constant hoog is gebleven. Een gestage groei past in het scenario dat GGZ Nederland voor de kinder- en jeugdpsychiatrie heeft uitgestippeld om langzaam de wachttijden te laten verminderen en de hulpverlening te laten groeien zonder de arbeidsmarkt extreem onder druk te zetten. Het niveau van de klinische productie in 2007 is voor 2008 gehandhaafd. In 2008 is de Diagnose Behandel Combinatie (DBC) volledig als financiering ingevoerd. Bevoorschotting met maandelijkse bedragen op basis van productieafspraken in oude CTG termen werd afgeschaft. De inkomsten werden gegenereerd door afgesloten DBC s te facturen aan de zorgverzekeraars van de patiënten. Binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie waar behandelingen gemiddeld zes tot 9 maanden duren betekende dit nieuwe systeem dat Curium-LUMC te maken kreeg met een aanzienlijke voorfinanciering van de exploitatie. Gedeeltelijk kwamen enkele zorgverzekeraars dit financieringprobleem tegemoet door met voorschotten te werken. Deze compensatie was echter niet genoeg om het financieringsgat te dichten. Curium-LUMC was derhalve in 2008 genoodzaakt aanvullende kredieten op te nemen om de exploitatie te bekostigen. Dit had voor 2008 aanvullende rentekosten tot gevolg. De implementatie van de nieuwe DBC systematiek kent voor de kinder- en jeugdpsychiatrie blijvend complicaties omdat de systematiek is toegespitst op de volwassenenpsychiatrie. Een aantal sectorspecifieke onderdelen van de kinder- en jeugdpsychiatrie kan hierdoor moeilijk in het systeem worden verwerkt. Over het algemeen is Curium-LUMC er in 2008 goed in geslaagd de dbc systematiek in te voeren, hoewel nog veel punten voor verbetering vatbaar zijn. De registratiegraad kan nog worden verbeterd, maar ook het systeem en de toepasbaarheid van de dbc s voor de kinder- en jeugdpsychiatrie moeten in de komende periode verbeterd worden. Curium-LUMC is hiervoor afhankelijk van de productstructuur zoals het dbc onderhoudsorgaan die aanlevert en hoopt dat er in 2009 verdere stappen worden genomen door het DBC onderhoud orgaan om de productstructuur beter toepasbaar te maken voor de kinder- en jeugdpsychiatrie. Tot die tijd wordt er gewerkt aan verbetering van de registratie en een opzet om de werkwijze zo ondersteunend mogelijk te laten zijn aan het primaire proces. Met het bereiken van een positief resultaat is het weerstandsvermogen gestegen van 9,4 % naar 10,1% in In de komende jaren willen bestuur en directie deze positieve lijn verder opvoeren. Een hoger eigen vermogen is nodig om slagvaardiger in de nieuwe marktwerking te kunnen opereren. 8 Jaardocument 2008

10 3.3 Verslag Ondernemingsraad OR Arbeidsomstandigheden is een breed begrip. De OR is blij dat er in 2008 op onderdelen belangrijke resultaten zijn bereikt. In november 2008 verwelkomde de organisatie de preventiemedewerker. De OR verwacht dat deze functionaris een spilfunctie in de organisatie kan krijgen en wil graag een bijdrage leveren om dit te bevorderen. Dit doet de OR via het (informele) contact met preventiemedewerker en via het arboteam waar een lid van de OR zitting in heeft. Waar nodig/wenselijk verwijst de OR medewerkers door naar arboteam, preventiemedewerker of medewerkers van de arbodienst. Enige tijd waren er problemen bij de klimaatbeheersing van de gebouwen in Oegstgeest. De OR maakte hier in 2007 een speerpunt van. In 2008 volgde een uitgebreid onderzoek naar de problemen. Hierbij kwamen enkele zaken aan het licht die verholpen konden worden. Toen de directie aangaf dat niet alle signalen onderbouwd werden door klachten van medewerkers, besloot de OR een oproep te doen aan alle medewerkers om hun klachten (nogmaals) te melden. Op deze oproep kwamen slechts enkele reacties van afdelingen, zodat de OR halverwege 2008 besloot om dit punt niet langer als speerpunt te beschouwen. Eind 2007 stelde de OR enkele voorwaarden op om in te kunnen stemmen met het herziene opleidingsbeleidsplan. In het voorjaar van 2008 werd het overleg hierover heropend. Gegevens om het beleid te kunnen toetsen, bleken om technische redenen nog niet beschikbaar gesteld te kunnen worden aan leidinggevenden en de OR. De OR besloot toch in te stemmen met het plan, zodat gestart kon worden met de uitvoering van het beleid. De voorbereidingen voor de accreditatie van het NIAZ gingen voor het grootste deel buiten het directe OR-werk om. De OR vindt het belangrijk dat de directie alle medewerkers blijft betrekken bij het kwaliteitsdenken en besprak regelmatig welke gevolgen het opzetten van het kwaliteitsbeleid voor de medewerkers heeft/kan hebben. De veranderende rol van doveninstellingen had vermindering van de doorverwijzing naar De Vlier tot gevolg. Samen met een terugloop van het aantal dove kinderen met een psychiatrische aandoening leidde dit al jarenlang tot een financieel tekort. De directie vroeg de OR in 2008 advies over inkrimping van het aanbod bij De Vlier. De OR gaf adviezen ten aanzien van een spijtoptantenregeling, het tijdpad, de bezwaarprocedure en de adviescommissie sociale begeleiding, waar de OR een lid voor voordroeg. In het najaar van 2008 verwachtte de directie een definitief besluit over het behandelaanbod te kunnen nemen. Helaas bleef de situatie dermate onzeker, dat veel medewerkers er voor kozen om een andere baan te gaan zoeken binnen of buiten Curium-LUMC. Begin 2008 besloot de directie de invoering van zorgprogrammering op een laag pitje te zetten. In het land bleken er weinig bruikbare voorbeelden van zorglijnen voor Curium-LUMC beschikbaar. De gedachtegang ging wel verder; eind 2008 ontving de OR de concept strategienota. De OR onderschreef de hierin genoemde kernproblemen en gaf, gebruik makend van het initiatiefrecht, enkele adviezen ten aanzien van de stuur- en werkgroepen, de mogelijke financiële- en personele consequenties, het management en de procedure. In 2009 zal de bespreking over de zorgprogrammering Curiumbreed verder worden gevoerd. Het OR-werk bleek ook in 2008 weer een mooie opstap in de loopbaan van veel OR-leden. Algemene oproepen en persoonlijke benadering ten spijt lijkt het er niet op dat we de smaak van verkiezingen weer snel mogen proeven. Integendeel: eind 2008 had de OR drie vacatures. Jaardocument

11 Samenstelling ondernemingsraad per 31 december 2008: Bas van Eijk (voorzitter) Wilco Langeveld (vice-voorzitter) Arjan van Kesteren (secretaris) Joke Baars Ronald Gordijn Henny Heijkoop Ankie de Jong Vera van Houten (ambtelijk secretaris) 3.4 Verslag Cliëntenraad - CR De cliëntenraad heeft in het boekjaar 2008 een actief jaar gehad. In een relatief stabiele samenstelling heeft de cliëntenraad veel betrokkenheid getoond bij de organisatie. Zij heeft diverse adviezen uitgebracht aan de directie van Curium-LUMC een heeft in een dialoog haar standpunt en perspectieven vanuit de patiënten verwoord. De cliëntenraad is in 2008 uitgebreid met de heer Schrader, die als huisarts uit de regio de cliëntenraad adviseert vanuit het verwijzersperspectief. De heer Schrader is huisarts te Leiden en voorzitter van CELLO, de corporatie van eerstelijns zorg in Leiden en omstreken. Activiteiten De activiteiten van de cliëntenraad bestonden in 2008 uit de volgende onderdelen: 1. Wervingsactiviteiten nieuwe cliëntenraadleden 2. Adviezen jaarverslagen, M&M- en MIP-commissie 3. Advies huisregels 4. Advies veiligheidsbeleid 5. Initiatief tot meer transparantie in de financiële verslaglegging over kerntaken 6. Verbetering informatie cliëntenraad en klachtrecht internet en intranet 7. Advies over instelling en implementatie jeugdraad binnen Curium-LUMC 8. Oriëntatie jeugdraad bij andere instellingen 9. Beheer eigen financiën 10. Advies jaardocument Advies opheffing specialistische eenheid voor doven en slechthorenden 12. Advies wetenschappelijk beleidsplan 13. Gesprek PVP en advies jaarverslag PVP 14. Afscheid Babette Glasbergen Samenstelling cliëntenraad in 2008: Rob Busink (voorzitter) Mea Braumuller Babette Glasbergen Peter Meijer Walter Schrader (adviserend huisarts) 10 Jaardocument 2008

12 4 Jaardoelen op basis van de missie In het lopende strategisch beleidsplan van Curium-LUMC wordt de missie van de instelling zoals deze in de statuten van de stichting staan opgeschreven vertaald in jaarlijkse doelstellingen. Het huidige beleidsplan stelt o.a. de volgende doelen: Algemeen Kenniscentrum (kennisvorming en kennisoverdracht) Samenwerking met regionale zorgketenpartners Patiëntenzorg Hoogst mogelijke kwaliteit van kinder- en jeugdpsychiatrische diagnostiek en behandeling Werken volgens zorglijnen en zorgprogramma s Innovatie in de zorg Verdere specialisatie Uitbreiding ambulante zorg Onderwijs Kennisoverdracht kinder- en jeugdpsychiatrie aan studenten Geneeskunde en studenten van FSW (Faculteit Sociale Wetenschappen) Participeren in opleidingstraject voor sociotherapeuten Geven van onderwijs als stimulans voor kennisvergaring Wetenschappelijk onderzoek Nationale top en internationale positie versterken Meer interactie onderzoek en patiëntenzorg Verder uitwerken van de onderzoekslijnen Opleiding Opleiden ervaren en enthousiaste kinder- en jeugdpsychiaters Opleiding ervaren en enthousiaste GZ psychologen Opleiden ervaren en enthousiaste klinisch psychologen Verzorgen van regionale en landelijke nascholing kinder- en jeugdpsychiatrie In de volgende hoofdstukken worden aan de hand van deze doelstellingen de prestaties over 2008 beschreven. Jaardocument

13 5. Prestaties in relatie tot de doelstellingen 5.1 Samenwerking Curium-LUMC behandelt patiënten met een psychiatrische stoornis uit heel Nederland. De meeste patiënten komen uit de regio Zuid-Holland noord en Midden-Holland. Patiënten met een autismespectrumstoornis komen ook vanuit de omliggende provincies en als hulpverlener aan dove kinderen met een psychiatrische stoornis had Curium-LUMC in 2008 een landelijke taak. Curium-LUMC heeft als derdelijns voorziening een specialistische taak en een last resort functie. Dit betekent dat Curium-LUMC in beeld komt wanneer de psychiatrische problematiek van het kind complex is, er sprake is van co-morbiditeit en wanneer het kind bij andere hulpverleningsinstanties is vastgelopen. Dit betekent voor de kerntaak patiëntenzorg dat de samenwerking met andere zorginstellingen, die de keten van hulpverlening compleet maken, essentieel is. Continuïteit van zorg is een speerpunt van Curium-LUMC en daarom wordt getracht met relevante betrokken zorginstellingen tot goede operationele afspraken te komen zodat de patiënt niet tussen wal en schip valt. Binnen de derdelijns functie past ook het ondersteunen van andere instellingen wat betreft basale kinderpsychiatrische zorg. Curium-LUMC stelt haar expertise hiervoor ter beschikking, wat zichtbaar is door intensieve samenwerking met huisartsen wat betreft het accuraat kunnen detecteren van kinderpsychiatrische problemen in hun praktijk, en de forensische zorg in justitiële instellingen. De taken opleiding en onderwijs hebben zowel een regionaal als supra-regionaal karakter, en richten zich op de ruime interdisciplinaire groep medewerkers die binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie werkzaam zijn. Wetenschappelijk onderzoek kent uiteraard geen grenzen en samenwerking gaat dan over de landsgrenzen heen. Voor haar academische taken zoekt Curium-LUMC brede samenwerking. Zo is er traditioneel een sterke relatie met het LUMC voor de medische specialisaties en met de Universiteit Leiden op het gebied van psychologie en orthopedagogiek. Daarnaast zoekt Curium-LUMC waar mogelijk samenwerking met andere universitaire centra en (academische) instellingen die werkzaam zijn op het gebied van of raakvlakken hebben met de kinder- en jeugdpsychiatrie. Vanuit Curium- LUMC worden promovendi in regionale instellingen begeleidt (o.a. Rivierduinen kind en jeugd en De Jutters). Met verschillende academische centra zijn er samenwerkingsverbanden, die zich richten op de routine outcome monitoring (o.a. UMCG, AMC, VUMC), de forensische jeugdpsychiatrie (VUMC) en de zorg voor kinderen van volwassenen met een psychiatrische stoornis (VUMC, AMC, UMCG). Daarnaast heeft Curium-LUMC er in 2008 voor gekozen actief te participeren in de doorstart van het Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Om goed maatschappelijk te kunnen ondernemen is de relatie met de zorgverzekeraar van belang. Het beleid van de overheid wordt waar relevant zo goed als mogelijk gevolgd en geïmplementeerd. Als kinder- en jeugdpsychiatrisch centrum is Curium-LUMC onderdeel van de koepel GGZ Nederland. Door posities in te nemen in relevante organen poogt Curium-LUMC de belangen van het vak in functie van betere zorg aan de kinderen en jongeren met psychiatrische problemen te behartigen. Medewerkers van Curium-LUMC zetelen in de afdeling kinderpsychiatrie van de NVvP, de Erkenningscommissie Gedragsinterventies van het Ministerie van Justitie en het Forensisch Consortium Adolescenten (ForCA; en commissies van GGZ Nederland. Curium-LUMC is initiatiefnemer in de oprichting van ROMCKAP (www.romckap.org), een samenwerkingsverband van 17 instellingen die als doel heeft gezamenlijk een ROM methodiek voor de kinderpsychiatrie te ontwikkelen. De belangrijkste doelgroepen voor Curium-LUMC zijn: De patiënten en hun vertegenwoordigers, de regionale partners in de zorgketen, samenwerkende instellingen, de zorgverzekeraars, de overheid, universiteiten en andere academische instellingen. 12 Jaardocument 2008

14 5.2 Patiëntenzorg Cluster 1 - de kliniek Cluster 1 is het zogeheten klinisch Cluster, de kliniek van Curium-LUMC. Het Cluster heeft twaalf verschillende afdelingen waar kinderen en jongeren voor korte of langere tijd worden behandeld en/of opgenomen. Onder Cluster 1 vallen ook de Educatieve therapie, School en Beroepstoeleiding (ESB), Vaktherapie en Begeleiding, zoals activiteitenbegeleiding, muziektherapie, beeldende therapie, educatieve therapie en psychomotorische therapie Clusterbrede doelstellingen en prestaties 2008 heeft in het teken gestaan van het optimaliseren en verder ontwikkelen van zowel patiëntenzorg als bedrijfsvoering. Er is op meerdere vlakken gewerkt aan beleidsontwikkeling. Clusterbrede speerpunten waren: Communicatie, Financieel beleid en Kwaliteit. Communicatie In 2008 is extra aandacht besteed aan het optimaliseren van de interne communicatie en samenwerking. De overlegstructuur en het besluitvormingsproces zijn gestroomlijnd, onder andere door doelmatigheid in overlegvormen, richtlijnen voor communicatie en duidelijkheid in onderwerpstatus (ter kennisname, ter meningsvorming, ter besluitvorming). Het geheel is ondergebracht in een beleidscyclus, zodat de onderlinge aansluiting en voortgang beter kan worden bewaakt. Inhoudelijk is een kwaliteitsimpuls gegeven aan het nog meer concreet of S.M.A.R.T. formuleren van doelen, zowel in de bedrijfsvoering als in de patiëntenzorg. Financieel beleid De aandacht voor kosten en baten is in 2008 verder aangescherpt. Door de overgang van Nza tarifering op basis van poliklinische verrichtingen, dagklinische opnamen en klinische bedden naar ZVW financiering op basis van DBC s (en wanneer patiënten langer opgenomen zijn dan een jaar AWBZ financiering) zijn sommige procedures op het gebied van verrichtingenregistratie, bedbezetting, zorgzwaarte en indicatiestellingen herzien. Daarnaast is het concept van interne budgettering verder doorgevoerd, waarbij het centraal afgegeven financiële kader is vertaald naar deelbudgetten. Het genereren van managementinformatie in de vorm van maandelijkse exploitatiegegevens per afdeling is daarmee mogelijk geworden. Kwaliteit Kwaliteitszorg oftewel zorg voor kwaliteit omvat al die voorwaardenscheppende activiteiten die nodig zijn om de zorg- en dienstverlening op een toegankelijke, professionele, veilige en klantgerichte manier te kunnen laten plaatsvinden. In 2008 is extra aandacht besteed aan het zichtbaar maken van de manier waarop deze kwaliteit van zorg tot stand komt. Gewerkt is aan de verdere opbouw van het interne kwaliteitssysteem, het beschrijven van werkprocessen, het uitwerken van de kwaliteitsvisie in het kwaliteitshandboek van Cluster 1, het documentbeheer, de integratie van het INK model in de beleidscyclus, het meer S.M.A.R.T. formuleren van doelen, het intensiveren van interne audits en het transparanter maken van de Plan Do Check Act cyclus, waarmee verbeteringen op het gebied van toegankelijkheid, professionaliteit, veiligheid en klantgerichtheid, geordend plaatsvinden. Een voorbeeld van kwaliteitsverbetering, is de verdere uitbouw van het zogenoemde Taakgericht programma, het speciale dagprogramma voor kinderen die vanwege hun problematiek niet naar school kunnen en op Curium-LUMC tijdens officiële schooltijd worden geholpen met het ontwikkelen van educatieve vaardigheden. Het werken volgens de Plan do Check Act cyclus heeft ertoe geleid dat nu voor alle kinderen die klinisch zijn opgenomen een sluitend dagprogramma wordt opgesteld, met accenten op het gebied van pedagogiek, educatie, therapie, beroepstoeleiding en vrije tijdsbesteding. Jaardocument

15 5.2.2 Prestaties van de afdelingen In het kort wordt hieronder specifiek ingegaan op enkele ontwikkelingen op afdelingsniveau. Nadrukkelijk gaat het hier om een selectie: Unit A (De Klimop), dagbehandeling jongeren met een autisme spectrumstoornis Een nieuwe ontwikkeling op deze unit is het werkplan voor alle jongeren met daarin een concreet einddoel van de behandeling. Het einddoel is onderverdeeld in werkdoelen met werkpunten, waardoor het voor iedereen duidelijk is waaraan wordt gewerkt. Ook voor ouders, die actief betrokken worden bij de behandeling. Tijdens ouderbegeleidingsgesprekken wordt het werkplan, samen met de mentor, door de jongere zelf gepresenteerd aan zijn ouders. Daarnaast zijn in maart en november ouderavonden georganiseerd waarin specifiek is ingegaan op het thema sociotherapie en het thema autisme. Voor medewerkers is in 2008 een start gemaakt met een in-service training Autisme. De opgedane kennis wordt gebruikt voor aanpassingen in het behandelaanbod, houding en aanpak (begeleidingsstijl). Van Krevelenhuis, klinische unit voor kinderen met een autisme spectrumstoornis In het Van Krevelenhuis is een aanzet gegeven om kinderen eerder, al tijdens de behandeling, voor te bereiden op de minder voorspelbare buitenwereld. Op verzoek van ouders is er regelmatig contact geweest met basisscholen van de opgenomen kinderen, waarin er met ouders en leerkrachten is gesproken over aanpak, psycho-educatie en schoolkeuze. Bij complexe gezinsproblematiek is de behandeling uitgebreid met werkbezoeken, gezinsobservaties en behandeling via non-verbale therapie. In het kader van een veilig leefklimaat is extra aandacht besteed aan afspraken, voorlichting en regels over gewenst en ongewenst gedrag bij kinderen. Dit heeft ertoe geleid dat, in combinatie met een adequate houding en aanpak van sociotherapeuten, het aantal geweldsincidenten is afgenomen. Unit B, dagbehandeling voor jongeren met een Borderline persoonlijkheidsstoornis Uitwisseling van informatie heeft op deze dagbehandeling geleid tot een meer 'modulaire opzet' van het programma, zodat behandelmethoden beter vergelijkbaar worden voor toekomstig onderzoek. Daarnaast kan er meer evidence based worden gewerkt en de duur van de behandeling worden verkort. Een tweede ontwikkeling in 2008 is dat het complete team sociotherapeuten diepgaander is geschoold in de dialectische gedragstherapie (DGT) middels een tiendaagse verdiepingscursus. Patiënten profiteren onmiddellijk van deze scholing doordat het aanbod van met name de individuele begeleiding veel professioneler van opzet is geworden Unit C en D, klinische behandel- en observatieafdeling voor kinderen met psychiatrische stoornissen Zowel op unit C als unit D is ingezet op meer ouderparticipatie. De systeemgerichte aanpak is inmiddels gemeengoed in de kinder- en jeugdpsychiatrie, zowel klinisch als ambulant. Systeemtherapeuten nemen in veel behandelingen een duidelijke plaats in. Het gezinsgesprek is onderdeel van de intakeprocedure en de gezinsbehandeling op indicatie is onderdeel van het therapiepakket. Daarnaast is de thuisbegeleiding in 2008 verder vormgegeven. Ook is meer aandacht besteed aan de nazorg voor ouders. Enerzijds door thuisbegeleiding ook in te zetten om de overgang van een klinische opname naar wonen thuis geleidelijker te laten verlopen. Anderzijds door ouders ook na ontslag nog een aantal ouderbegeleidingsgesprekken aan te bieden. In 2008 is er in zes gezinnen thuisbegeleiding ingezet en bij vijf gezinnen gezinstherapie. 14 Jaardocument 2008

16 Unit E, klinische behandelafdelingen voor jongeren met een autisme spectrum stoornis Op unit E zijn de dagstructuur en de dagelijkse routine verder uitgewerkt, hetgeen de sociotherapeuten en de jongeren extra duidelijkheid en structuur heeft gegeven. Om de samenwerking met ouders te intensiveren heeft unit E de communicatie met ouders verder verbeterd, o.a. door gemaakte afspraken voor ouders helder op papier te zetten. Daarnaast zijn er voor alle jongeren op vaste tijdstippen afspraken gemaakt met de ouders om, na het weekendverlof, het weekend na te bespreken. Unit F, observatie- en behandelafdeling voor jongeren met een autisme spectrum stoornis en een benedengemiddelde intelligentie Op unit F is een ouderavond georganiseerd met als doel de ouders meer inzicht te bieden in de methodiek en het behandelingsaanbod van unit F. Deze avond is vrijwel door alle ouders bezocht en als bijzonder waardevol ervaren. Om de doorplaatsing van jongeren te bevorderen en de samenwerking met verwijzende instanties te verbeteren wordt structureel overleg gevoerd met MEE en het Centrum Autisme. Om de kennis op het gebied van autisme verder te vergroten is er tweemaal een training Autisme georganiseerd waar de multidisciplinaire teams van zowel unit E als unit F aan hebben deelgenomen. Unit G, klinische observatie en behandelingsafdeling voor jongeren Unit G heeft zich in 2008 specifiek verder toegelegd op het bieden van cognitieve gedragstherapie. Het werken met feedbacksystemen, een individueel werkplan voor iedere jongere en het toepassen van beloningssystemen speelt een belangrijke rol. Unit H, behandelafdeling voor jongeren met eet-, somatoforme en internaliserende stoornissen Op unit H heeft elke klinisch en dagklinisch opgenomen jongere een eigen werkplan, waar de mentor in overleg met het multidisciplinair team, de regie over heeft. De werkplannen zijn competentiegericht geformuleerd en worden steeds bijgesteld. Iedere jongere heeft een eigen werkmap gekregen, waarin ook de weekdoelen van de doelengroep worden bijgehouden. Het gehele sociotherapeutische team is in 2008 getraind in voorbehouden verpleegtechnische handelingen. Hierop is de functie omschrijving en de functiewaardering van het team ook aangepast. Intensief Kortdurende Behandeling, klinische afdeling voor jongeren met emotionele stoornissen, psychotische stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen De intern gehanteerde methodiek in individuele lijn en groepstraining, is verder aangepast door emotieregulatie een centralere plek te geven binnen de cognitieve gedragstherapie en meer gericht te zijn op het aanleren van concrete vaardigheden. De jaarlijkse training van sociotherapeuten zal hier extra op afgestemd worden. In het verslagjaar 2008 is ook de mogelijkheid gecreëerd voor nazorg door sociotherapeuten afgestemd op behoefte van de patiënt. Patiënten en cliënten zijn zeer blij met dit aanbod en merken dat het de overstap van klinische naar ambulante begeleiding makkelijker maakt. Ook verwijzers zijn tevreden met deze extra ondersteuning. Door een groter vertrouwen en stabiliteit van de patiënt verloopt de start van hun traject beter. Gesloten opnameafdeling, klinische afdeling voor crisisinterventie bij jongeren In 2008 is ingezet op het verder terugdringen van separaties. Patiënten hebben meer mogelijkheden gekregen om zichzelf op tijd bij te sturen en makkelijker een beroep te doen op ondersteuning van de direct beschikbaar zijnde sociotherapeuten. Dit heeft zijn vorm gekregen in een ander automutilatiebeleid, meer gebruik van signaleringsplannen en een andere manier van risico inschatting. Jaardocument

17 In 2008 is ook een aanzet gegeven tot het beter signaleren van kindermishandeling en seksueel geweld tijdens de observatie periode. Dit krijgt een vervolg in De Vlier, de landelijke behandelafdeling voor dove en slechthorende kinderen met een psychiatrische stoornis Voor De Vlier is 2008 een roerig jaar geweest. Het aantal doorverwijzingen en/of aanmeldingen voor polikliniek en kliniek nam zodanig af dat het bedrijfseconomisch niet langer verantwoord was het zorgaanbod vanuit een eigen, aparte afdeling aan te bieden. Ook de beschikbaarheid van expertise nam af, hetgeen de continuïteit van zorg bemoeilijkte. Aanvankelijk is nog gekozen de capaciteit terug te brengen van tien naar vier bedden, maar ook dat bleek onvoldoende uitkomst te bieden. Aan het einde van 2008 is ervoor gekozen de nog werkzame medewerkers te herplaatsen naar werkplekken met voldoende patiënten en wordt het voorgenomen besluit geformuleerd om de functie van De Vlier af te bouwen is daardoor voor veel mensen een moeilijke periode geweest. Curium-LUMC blijft psychiatrische zorg en -behandeling bieden aan deze doelgroep, maar niet langer vanuit een aparte afdeling. De Springplank, klinische afdeling voor jongeren gericht op zelfstandigheid In juli 2008 is vanwege de situatie bij de Vlier en de capaciteitsvermindering aldaar, onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor behandeling van een nieuwe doelgroep. Afdeling de Springplank is daar het resultaat van. Deze afdeling biedt kortdurende vervolgbehandeling aan jongeren in de leeftijd van 14 t/m 18 jaar, bij wie sprake is van een psychiatrische stoornis. Bij opname van de jongere dient er zicht te zijn op een vervolgvoorziening óf moet er perspectief zijn naar thuisplaatsing. De jongere doorloopt een individueel traject met aandacht voor het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn om in de toekomst (begeleid) zelfstandig te kunnen wonen en/of thuisplaatsing te laten slagen. De duur van de training op de Springplank is maximaal negen maanden. De onderdelen van het trainingsprogramma zijn gericht op zelfstandigheid, zelfzorg en zelfredzaamheid. De Springplank is begin 2009 van start gegaan. Educatieve therapie, School- en Beroepstoeleiding (ESB) De afdeling ESB heeft in het verslagjaar 2008 gewerkt aan de verdere ontwikkeling van modules (Werkhouding, Lezen en Spelling) en trainingen die kunnen worden toegevoegd aan de module Faalangst. Ook is ten behoeve van de school- en beroepstoeleiding en op basis van het competentiemodel aandacht besteed aan fasering en feedbackkaarten. Voor patiënten geeft de fasering aan hoe ver ze zijn in het klasseproces en geven feedbackkaarten houvast en motivatie voor leerpunten. In samenwerking met de inspectie onderwijs en de prof. dr. Leo Kannerschool zijn in 2008 de behandelingsplannen aangepast. Het nieuwe format is een eis van de onderwijsinspectie. De nieuwe handelingsplannen bevatten S.M.A.R.T. geformuleerde doelen, waardoor het voor patiënten en cliënten duidelijker is waaraan wordt gewerkt, hoe er aan wordt gewerkt en hoelang er aan gewerkt wordt. Vaktherapie en Begeleiding (V&B) In 2008 is door medewerkers van de afdelingen V&B gewerkt aan het ontwikkelen van een gezamenlijke visie en missie. Diverse samenwerkingsprojecten zijn gestart, waaronder een psychomotorische- en beeldende groepstherapie zelfvertrouwen en assertiviteit voor jongeren en een muziek- en psychomotorische groepstherapie voor jongeren met autisme. Voor het inzetten van vaktherapie bij ambulante zorg en nazorg is een richtlijn opgesteld, waardoor het nu mogelijk is een behandeling voort te zetten of alvast te starten als een patiënt ambulant behandeld wordt. 16 Jaardocument 2008

18 5.2.3 Productieoverzicht Cluster 1 Cluster 1 heeft in 2008 een productie gehaald van in totaal 100%. KORT CIRCUIT (residentieel) Gesloten opnameafdeling IKB, afdeling voor kortdurende cognitief therapeutische behandeling Unit G, open observatieafdeling jeugd Unit D, open observatie afdeling kinderen DOELGROEP crisisinterventie/bopz/gesloten opname t.b.v. diagnostiek en behandeladvies jaar emotionele stoornissen, psychotische stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen waar cognitieve therapie geïndiceerd is, jaar t.b.v. diagnostiek en behandeladvies, kortdurende behandeling, jaar t.b.v. diagnostiek en behandeladvies, kortdurende behandeling, 6 12 jaar PRODUCTIECIJFER 104% 106% 82% 99% SPECIALISTISCHE BEHANDELAFDELINGEN (residentieel) Van Krevelenhuis autismespectrumstoornissen, 6 12 jaar Unit E vervolgbehandelingsunit neuropsychiatrische stoornissen, jaar Unit F autismespectrumstoornissen of andere neuropsychiatrische handicap en lichte cognitieve beperking ( IQ 70-90), t.b.v. observatie en kortdurende behandeling, jaar Unit H eet-, somatoforme en internaliserende stoornissen, jaar Unit C, behandelafdeling kinderen diverse psychiatrische problematiek, 6 12 jaar 101% 100% 91% 128% 99% SPECIALISTISCHE BEHANDELAFDELINGEN (semi-residentieel & residentieel) Unit A, De Klimop (deeltijdbehandeling, daggroep en naschoolse groep) Unit B, Dagbehandeling DGT (dialectische therapie) De Vlier A en B autismespectrumstoornissen, jaar borderline persoonlijkheidsstoornissen, jaar dove en slechthorende kinderen en jongeren 118% 104 % 92 % Jaardocument

19 5.3 Patiëntenzorg Cluster 2 - dagbehandeling, diagnostiek en polikliniek Clusterbrede doelstellingen Clusterbrede speerpunten voor 2008 waren: Productie Het op een kwalitatief zo hoog mogelijk niveau nakomen van de productieafspraak met inzet van de middelen die ons ter beschikking werden gesteld. Voor 2008 is de uiteindelijke productieafspraak en de daarvoor in te zetten middelen lange tijd onzeker gebleven. Voor het eerst moest met de zorgverzekeraar worden onderhandeld over het aantal verrichtingen dat mocht worden gedaan èn over het tarief dat voor die verrichtingen zou gelden. Uiteindelijk is de productieafspraak uitgekomen op hetzelfde niveau dat ook voor 2007 gold. Instroom en verrichtingen Het verhogen van het aantal nieuwe kinderen dat in de poliklinieken wordt gezien. Op langere termijn streven we naar een verhoging met 15%. Inhoudelijke ontwikkelingen Om te komen tot een grotere instroom moet een nieuwe werkwijze in de polikliniek ontwikkeld worden met kortere diagnostische trajecten; kortere, duidelijk omschreven begeleidingstrajecten en kortdurende behandelingen. Mogelijke uitbreiding en verbetering van het zorgaanbod en het inspelen op inhoudelijke aanpassingen. Organisatie Het creëren van een derde groep dagbehandeling in Oegstgeest. En het integreren van de poliklinische functie van De Vlier in de Polikliniek Oegstgeest Prestaties Productie Het bruto aantal gerealiseerde ambulante verrichtingen in 2008 is uitgekomen op ruim 14% meer dan afgesproken voor De geldelijke waarde van de gerealiseerde verrichtingen kwam uit op iets meer dan 13% boven het op basis van productieafspraak en tarieven begrootte bedrag. De gerealiseerde productie van de deeltijdbehandelingen is bruto uitgekomen op 97,4 % van de productie afspraak. De geldelijke waarde van de gerealiseerde productie kwam, door een verschuiving in soort verrichtingen, uit op iets meer dan 3% boven het op basis van productieafspraak en tarieven begrootte bedrag. Om de resultaten te bereiken is 52,5 f.t.e. formatie ingezet (exclusief stagiaires, management en management ondersteunend personeel). Ten opzichte van 2007 is evenveel formatie ingezet. Instroom cliënten Het aantal nieuwe ingeschreven kinderen bij de ambulante afdelingen is in 2008 is toegenomen met bijna 2%. Uit de aantallen van de verschillende verrichtingen wordt duidelijk dat het aantal diagnostische verrichtingen in totaal iets is afgenomen ten opzichte van het aantal behandelingen. 18 Jaardocument 2008

20 In totaal zijn in voor kinderen en jeugdigen ambulante verrichtingen geregistreerd. De gemiddelde leeftijd van de behandelde kinderen / jongeren was 10,7 jr (sd=3,7 jr) hetgeen vergelijkbaar is met De meisjes (totaal 375) zijn gemiddeld significant ouder dan de jongens(totaal 818): respectievelijk 11,5 jr en 10,4 jr. Bij de dagbehandelingen ligt de verhouding jongens/ meisjes op drie jongens op één meisje. Hier verschillen de leeftijden tussen jongens en meisjes niet; in Oegstgeest zijn de kinderen gemiddeld 8,8 jaar, in Gouda 7,8 jaar oud. In de poliklinieken is de verhouding jongen / meisje twee op één). Verrichtingen Van het totaal aantal persoonlijke contacten met patiënten en ouders is 62% van de verrichtingen in het kader van behandeling / begeleiding geweest en 38% in het kader van de diagnostiek. Het aantal individuele psychotherapiecontacten is iets afgenomen (-6%) maar blijkt over de wat langere termijn redelijk stabiel (vanaf 2004 steeds rond de 2500 contacten.) Het aantal contacten in het kader van groepstherapie en groepsbegeleiding van met name de patiënten is verder toegenomen, met circa 20%. Het aantal contacten in het kader van individuele begeleidingen (persoonlijk èn via ) neemt toe. In Gouda heeft de patiëntenzorg geprofiteerd van de komst van een kinder- en jeugdpsychiater in de positie van leidinggevende en van de in 2007 ingevoerde strakkere planning van onderzoeken en flexibele inzet van seniorarts en klinisch psychologen/psychotherapeuten. De productie is met ca 6% toegenomen ten opzichte van Inhoudelijke ontwikkelingen Grotere instroom Om te komen tot een grotere instroom hebben de gespecialiseerde teams van de polikliniek de werkwijze binnen de patiëntenzorg geëvalueerd. Er is gekeken naar: 1. Verkorting van het diagnostiektraject, 2. verruiming van het behandelaanbod en 3. meer gerichte periodieke evaluaties van behandelingen. Naar aanleiding van een gerichte opdracht heeft dit geleid tot een uitgewerkt voorstel om te komen tot minder lange behandelingen en begeleidingen. Binnen afzonderlijke teams heeft dit er concreet toe geleid dat er is geëxperimenteerd met verkorte diagnostische trajecten en directere toewijzing aan geprotocolleerde behandelingen. In enkele teams is ook het gebruik van meetinstrumenten bij de periodieke evaluaties van behandelingen geïntroduceerd, al dan niet in het kader van de routine outcome monitoring. Verruimen en verbeteren behandelaanbod Het behandelaanbod is verruimd. Zo is onder andere gestart met een identiteitsversterkende meisjesgroep en een groepsbehandeling voor jongeren met een somatoforme stoornis. In 2008 is het onderzoeksproject naar de behandeling van schoolweigering, in samenwerking met de Faculteit Sociale Wetenschappen, voortvarend doorgegaan en heeft de eerste succesvolle behandelingen kunnen afronden. Met voldoende instroom is een grote stap gemaakt op weg naar het aantal afgeronde behandelingen dat nodig is om een zorgvuldige evaluatie van de behandelingsmethode mogelijk te maken. Jaardocument

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

Verbin- ding is plus. Jaarverslag 2008

Verbin- ding is plus. Jaarverslag 2008 Verbinding is plus. Jaarverslag 2008 academisch ziekenhuis Maastricht Jaarverslag 2008 Verbinding is plus. Inhoud Voorwoord 7 1 Verbinden 9 2 Visie en strategie azmove 13 Better health in a different world

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

stabiel in een gedraaid perspectief

stabiel in een gedraaid perspectief stabiel in een gedraaid perspectief Jaarverslag 2011 LEESWIJZER Het jaardocument 2011 wordt voorafgegaan door een voorwoord van de directie en de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft een eigen

Nadere informatie

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2011 Uitgave Jeugdgezondheidszorg Datum maart 2012 Voorwoord 3 1) Interne organisatie 4 2) Basistakenpakket uniform en maatwerk 5 2.1 Uniform deel Basistakenpakket 5 2.1.1

Nadere informatie

Vertrouwd op weg. Jaarverslag 2013. Contact. www.vvgi.nl. Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg

Vertrouwd op weg. Jaarverslag 2013. Contact. www.vvgi.nl. Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg Vertrouwd op weg Contact Jaarverslag 2013 Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg Postbus 5 5800 AA Venray Stationsweg 46 5803 AC Venray Tel. 0478-527 527 info@vvgi.nl www.vvgi.nl VVG0004_cover_A4_W.indd

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5 u samen g j sa ouwbaar in dialoog betrouwbaar vernieuwend leerzaam vernieuwend leerzaam betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar ondernemend gastvrij in dialoog ondernemend vernieuwend leerzaam

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

BUSINESSPLAN 2010-2020

BUSINESSPLAN 2010-2020 december 2010 CONCEPT BUSINESSPLAN 2010-2020 CENTRUM VOOR REUMA EN REVALIDATIE ROTTERDAM Opgesteld ten behoeve van de dialoog met belanghebbenden over de toekomst van het RRR in relatie tot de nieuwbouw

Nadere informatie

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg Zorgprogramma Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. HISTORIE EN PROGNOSES 04 1.1 Historie: Het landelijk Dementie Programma

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 2 JAAR VERSLAG 2014 3 4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Leeswijzer 9 Samenvatting 10 1 Strategie en organisatie 13 1.1 Profiel 13 1.2 Missie

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Jaarverslag 2006. College voor zorgverzekeringen

Jaarverslag 2006. College voor zorgverzekeringen Jaarverslag 2006 College voor zorgverzekeringen Voorwoord De invoering van de Zorgverzekeringswet is een belangrijk momentum in de sociale ziektekostenverzekering in Nederland. Een ingrijpende wijziging

Nadere informatie

Samenwerking onderwijs en zorg

Samenwerking onderwijs en zorg KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Onderwijs en samenleving 98 Samenwerking onderwijs en zorg Evaluatie van een samenwerkingsverband tussen een (jeugd) huplverleningsinstelling en scholen voor speciaal onderwijs

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2007 COLLEGE BOUW ZORGINSTELLINGEN. College bouw zorginstellingen. aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

JAARVERSLAG 2007 COLLEGE BOUW ZORGINSTELLINGEN. College bouw zorginstellingen. aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport College bouw zorginstellingen Postbus 3056 3502 GB Utrecht T (030) 298 31 00 F (030) 298 32 99 E cbz@bouwcollege.nl I www.bouwcollege.nl JAARVERSLAG 2007 COLLEGE BOUW ZORGINSTELLINGEN Uitgebracht aan de

Nadere informatie

Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen

Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 75 Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen Tweede evaluatie van de inzet van een team van orthopedagogen in dienst van een schoolbestuur

Nadere informatie

1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3

1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3 Jaardocument 2009 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2 Profiel van de organisatie... 5 2.1 Algemene identificatiegegevens... 5 2.2 Structuur van het concern... 5 2.3

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 3 2 Management en organisatie. 5 3 Onderwijs en leren... 8 4 Personeel en organisatie.. 15 5 Onderwijshuisvesting. 21 6 Financieel en materieel beheer 23 7 Korte jaarverslagen

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012 Verantwoordingsdocument Jaarverslag NZa 2012 maart 2013 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Jaarverantwoording 5 1.2 Systematiek en opzet jaarverslag 5 1.3 Opbouw jaarverslag 5 2. De NZa 7 2.1 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

visie document 2014 Betere zorg, veiliger samenleving

visie document 2014 Betere zorg, veiliger samenleving visie document 2014 Betere zorg, veiliger samenleving visiedocument forensische zorg ggz nederland inhoudsopgave Hoofdstuk 1 04 Vooraf: van goed naar beter Hoofdstuk 10 30 Regie in de keten Hoofdstuk 2

Nadere informatie

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden Voorwoord Lefier heeft 2014 goed doorstaan. Daar zijn we trots op, omdat er extreem veel veranderde. De Tweede Kamer stelde opnieuw vast wat

Nadere informatie

werk slimmer organiseren buiten gebaande Paden gaan Tijd voor Jeugd kennis samen delen ideeën de ruimte geven

werk slimmer organiseren buiten gebaande Paden gaan Tijd voor Jeugd kennis samen delen ideeën de ruimte geven werk slimmer organiseren buiten gebaande Paden gaan Tijd voor Jeugd kennis samen delen ideeën de ruimte geven Praktijkgids 2011-2012 Deze Praktijkgids is een document in ontwikkeling. Na afloop van het

Nadere informatie