Jaarverslag Stichting Humanitas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Stichting Humanitas"

Transcriptie

1 Jaarverslag Stichting Humanitas 2014

2 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 1. UITGANGSPUNTEN 1.1. Missie, kernwaarden 1.2. Organisatiestructuur 1.3. Medezeggenschap 1.4. Kerngegevens 1.5. Werkgebieden 1.6. Samenwerkingsrelaties 1.7. Raad van Bestuur 2. BELEID EN KWALITEIT 2.1. Kwaliteitsbeleid 2.2. Strategische beleidsontwikkeling 2.3. Organisatieontwikkeling 2.4. Innovatie 3. MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING 3.1. Financiële Hulpverlening 3.2. Prostitutie Maatschappelijk Werk 3.3. Jeugdhulpverlening en Opvoedingsondersteuning 3.4. Project Samen Re- integreren 3.5. Project Sociaal Isolement Ouderen 3.6. Project Steun bij Verlies en Rouw 3.7. Hiv Hulpverlening 3.8. Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang 3.9. Kinderopvang 3.10.Project Aktie Frisse Lucht 4. PERSONEEL EN ORGANISATIE Algemeen 4.1. Opleiden: De Humanitas Academie 4.2. E-HRM 4.3. Verzuimbeleid, duurzame inzetbaarheid 4.4. Studentenflexpool 4.5. Arbo 4.6. Thema s 5. FINANCIEEL BELEID 5.1. Managementinformatie 5.2. Treasury 5.3. Financiële positie 5.4. Omzet 5.5 Waardering vastgoed 5.6. Risico s en onzekerheden 6. TROTS EN PLEZIER 6.1. Op cliëntniveau 6.2. Maatschappelijke dienstverlening 6.3. De Eigen Regie Teams 6.4. Op beleidsniveau 1

3 BESTUURSVERSLAG 1. UITGANGSPUNTEN 1.1. Missie, kernwaarden Stichting Humanitas is een algemene instelling, zonder binding aan een levensbeschouwing, die hoogwaardige zorg en diensten biedt in de regio Rijnmond. De missie van Stichting Humanitas luidt: Stichting Humanitas biedt een hoogwaardig, divers en integraal aanbod op het gebied van zorg, welzijn, wonen en dienstverlening aan diegenen die (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben om het eigen leven op eigen wijze vorm te geven en waarbij het nastreven van kwaliteit van leven, in de betekenis van individueel ervaren van levensvreugde en welbevinden, voorop staat. Deze missie wordt, in aansluiting op de landelijke vereniging Humanitas, uitgevoerd op basis van de volgende vier kernwaarden: Zelfbeschikking Zorg- en dienstverlening is altijd gericht op het (tijdelijk) ondersteunen bij het vormgeven van het eigen leven. Deze ondersteuning wordt vraaggericht geboden, waarbij de regie over het eigen leven in handen blijft van diegene die ondersteuning vraagt. Gelijkwaardigheid Het zorg- en welzijnsaanbod staat ter beschikking aan iedereen die daar een beroep op doet, op voorwaarde dat dit binnen de mogelijkheden ligt van de organisatie en ongeacht levensovertuiging, sekse, herkomst, leeftijd of leefwijze. De zorg- en dienstverlening kenmerkt zich door wederzijds respect en gelijkwaardigheid. Verantwoordelijkheid Humanitas staat voor een samenleving waarin plaats is voor iedereen en waarin mensen verantwoordelijkheid willen nemen voor zichzelf én voor anderen. Betrokkenheid Humanitas signaleert vanuit haar vraaggerichte houding, maatschappelijke behoeftes en neemt daarop initiatieven om een vernieuwend en toegankelijk aanbod aan activiteiten te ontwikkelen. Zo geeft zij uiting aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de opbouw van de samenleving. De vier kernwaarden toegespitst op Stichting Humanitas De vier humanistische waarden zijn door Stichting Humanitas vertaald naar praktische toetsstenen voor het vergroten van levensvreugde en welbevinden van haar cliënten. Deze kernwaarden zijn niet bedacht als modieus antwoord op de vandaag voorliggende vragen en problemen in de zorg en het welzijn. Humanitas draagt die kernwaarden al sinds 1959 uit en realiseert zich dat ze vandaag de dag actueler zijn dan ooit: Regie over het eigen leven Regie over het eigen leven komt voort uit de kernwaarde zelfbeschikking. De zorg- en dienstverlening van Humanitas is erop gericht (tijdelijk) te ondersteunen en personen in staat te stellen het eigen leven op eigen wijze vorm te geven. Dit betekent dat Humanitas in zorgen dienstverlening aansluit op de leefgewoonten van de cliënt. De nadruk ligt op de zaken 2

4 die de cliënt zelf (nog) kan en de mogelijkheden hierin worden benut. De cliënt maakt eigen keuzes voor de ondersteuning. Humanitas bevordert de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de cliënt. Extended family Extended family komt voort uit de waarde gelijkwaardigheid. De zogenaamde extended family is een ruime kring van niet-professionele en professionele verwanten die naast en gelijkwaardig aan elkaar betrokken zijn bij de zorg- en dienstverlening. Humanitas hanteert hierbij het uitgangspunt van de gezamenlijke verantwoordelijkheid van degene die (tijdelijk) ondersteund wordt, andere cliënten, medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers, om kwaliteit van leven te realiseren voor diegenen die hierin ondersteund willen worden. Vanuit deze betrokkenheid van iedereen, vervaagt het onderscheid. Het ervaren van steun door deze extended family is essentieel voor het fysieke en mentale welbevinden van de cliënt. Vanuit deze gedachte wordt betrokkenheid van familie, vrienden, mantelzorgers en de gemeenschap bij zorg- en dienstverlening gestimuleerd en zijn complexen ingericht op ontmoeting, bezoek en (sociale) activiteit. Eigen activiteit Eigen activiteit ( use it or lose it ) komt voort uit de waarde verantwoordelijkheid. Uitgangspunt in de zorg- en dienstverlening van Humanitas is ervoor zorgen dat cliënten voor zichzelf kunnen zorgen. Teveel zorg/ondersteuning is in de visie van Humanitas in figuurlijke zin dan ook erger dan te weinig zorg/ondersteuning. Humanitas stimuleert haar cliënten om datgene wat zij nog zelf kunnen doen, ook werkelijk zelf te doen of zich hierbij te laten ondersteunen door mantelzorg. Professionele inzet is in eerste instantie ondersteunend in dit proces. Als het onvermijdelijk is dat taken (tijdelijk) overgenomen moeten worden om de levensvreugde en het welbevinden te vergroten, is professionele ondersteuning altijd aanvullend op datgene wat de cliënt en zijn of haar directe sociale kring zelf kan. Ja-cultuur Ja-cultuur komt voort uit de waarde betrokkenheid. In de zorg- en dienstverlening ligt de nadruk op de leuke dingen in het leven. Dit betekent een in de basis welwillende, positieve houding van medewerkers en (binnen de mogelijkheden van de organisatie) het ingaan op individuele wensen en voorkeuren in de ondersteuning om het eigen leven op eigen wijze vorm te geven. Creativiteit en vindingrijkheid zijn hierbij kerncompetenties van medewerkers. Op macroniveau betekent de ja-cultuur dat de organisatie een verantwoordelijkheid heeft in het signaleren van tekortkomingen in zorg- en dienstverlening op basis van veelvoorkomende vragen van cliënten en potentiële cliënten, hiervoor een aanbod te formuleren aanvullend op reguliere ondersteuning en financiers te interesseren voor dit specifieke aanbod. Zorg, welzijn, dienstverlening en wonen In de visie van Humanitas streeft ieder mens naar kwaliteit van leven. De missie van Humanitas is hieraan een bijdrage te leveren door middel van een vraaggericht aanbod op het gebied van zorg, welzijn, huisvesting en dienstverlening. Het uitgangspunt is altijd het verhogen van levensvreugde en welbevinden, de invulling daarvan is uiteraard voor iedereen anders. De deelterreinen zorg, welzijn, dienstverlening en wonen staan daarbij niet op zichzelf. Om redenen van ordelijkheid zullen we de onderdelen gescheiden behandelen. Maar we zijn ons er van bewust dat integraliteit het conceptuele kader is. Zorg, definitie Het begrip zorg duidt op geïndiceerde zorg. Dit kan zijn huishoudelijke ondersteuning en begeleiding in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), verzorging en verpleging en verblijf zonder en met behandeling op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en/of Wet langdurige zorg (Wlz) of een combinatie daarvan. 3

5 Zorg, visie Humanitas biedt een totaalpakket op het gebied van cure & care : van thuiszorg tot geriatrische revalidatie, van huishoudelijke verzorging tot volwaardige verpleging, van consultatie tot dagbehandeling en dagbesteding. Hiermee is Humanitas in staat een volledige en volwaardige zorgketen te organiseren. Dit geldt zowel voor de veranderende zorgvraag van een cliënt in de loop der tijd als voor individuele zorgvragen op een vaststaand moment. Dit wil echter niet zeggen dat Stichting Humanitas vindt dat zij van alle markten thuis moet zijn. Stichting Humanitas wil zich positioneren als maatschappelijke organisatie binnen de eigen markt en zal aanbieden wat daarbij past. Dat betekent niet dat zij dit aanbod ook altijd zelf wil ontwikkelen; zij kan ook gebruik maken van het aanbod van partners op basis van (geformaliseerde) samenwerkingsafspraken. De geboden zorg is individueel en handelingsgericht, maar staat niet op zichzelf. Geïndiceerde zorg maakt, volgens de visie van Stichting Humanitas, deel uit van het integrale pakket zorg, welzijn, dienstverlening en wonen. Om die reden wordt vanuit de geïndiceerde zorg door medewerkers gekeken naar behoeftes op andere deelterreinen, met als uitgangspunt een zo lang mogelijk zelfstandig leven te kunnen leiden en behoud van eigen regie. Humanitas organiseert zorg zo dicht als mogelijk is bij het huis van de cliënt. Welzijn, definitie Met welzijn wordt bedoeld niet-geïndiceerde dienstverlening in het dagelijks leven gericht op het zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en/of het dagelijks leven van meer comfort voorzien. Deze vorm van dienstverlening kan bestaan uit restauratieve voorzieningen, sociaal-culturele activiteiten, ontmoeting, bezorgdiensten (maaltijden, boodschappen, medicijnen), alarmering, wellness (kapper, pedicure, schoonheidsspecialist), paramedische diensten (fysiotherapie, ergotherapie, logopedie), enzovoort. Welzijn, visie In de visie van Humanitas zijn activiteiten op het gebied van welzijn minstens zo belangrijk als geïndiceerde zorg, de fysieke woonomgeving en eventuele dienstverlening. Welzijn in de definitie van Humanitas geeft namelijk praktische inhoud aan de vier kernwaarden (eigen regie, extended family, eigen activiteit en ja-cultuur) en is hiermee een essentiële voorwaarde voor het bijdragen aan kwaliteit van leven. Vanuit deze optiek is welzijn integraal verbonden met zorg, dienstverlening en wonen. Dienstverlening, definitie Dienstverlening binnen Humanitas staat voor een gespecialiseerd aanbod op het gebied van ondersteuning bij regievragen veroorzaakt door psychische of psychosociale problematiek, problemen met betrekking de gezinssituatie en/of opvoeden, sociaal isolement en/of eenzaamheid, meedoen in de maatschappij, inkomen en financiële hulpverlening, kinderopvang en/of rouw en verlies. Dienstverlening, visie Humanitas stelt het aanbod aan maatschappelijke ondersteuning vast op basis van de wisselwerking tussen maatschappelijke behoeftes en de bedrijfseconomische en kwalitatieve kansen en mogelijkheden (met name de kennis en deskundigheid binnen de organisatie en de financiering). Doorslaggevende factor hierbij is de mate van vernieuwing, toegankelijkheid en het deelnemerspotentieel ( kritische massa ). Daarnaast is het aanbod altijd gespecialiseerd in de zin dat desbetreffende regievragen niet kunnen worden beantwoord door het algemeen maatschappelijk werk, sociaal cultureel werk en/of ouderenwerk. De ontwikkelingen binnen de gemeente Rotterdam zullen het ook mogelijk maken zich breder te manifesteren op gebieden waar Humanitas niet eerder actief was. 4

6 Ondersteuning kan op zichzelf worden geboden aan een cliënt, maar kan ook in combinatie worden geboden met wonen, met geïndiceerde zorg of als onderdeel van het lokaal welzijnsaanbod. Huisvesting, definitie Wonen betreft de fysieke woonomgeving in de complexen waar huisvesting wordt geboden aan personen die al dan niet gebruik maken van het aanbod op het gebied van zorg, welzijnsactiviteiten en/of dienstverlening. Huisvesting, visie Het uitgangspunt bij wonen is de levensloopbestendigheid. Iedereen kan een woning betrekken, onafhankelijk van een aanwezige zorgvraag of de grootte daarvan. Wonen en zorg zijn op organisatorisch en beheersmatig vlak gescheiden. In de visie van Humanitas heeft de woonomgeving directe invloed op het fysieke en mentale welbevinden van de bewoner. Dit stelt eisen aan gebouwen en woningen, zoals (dag)licht, ventilatie, verwarming, inrichting, toegankelijkheid voor fysiek beperkten. Maar ook minder fysieke eisen en faciliteiten op het gebied van sfeer, veiligheid, hygiëne en comfort. Vanuit de levensloopbestendigheid moeten complexen technisch voldoende zijn uitgerust om te kunnen voldoen aan een (toenemende) zorgvraag, maar ook moeten voldoende mogelijkheden en faciliteiten aanwezig zijn voor ontspanning, inspanning, ontmoeting, vrolijkheid en activiteit. Ook is een wisselwerking met de wijk, waarin de vestiging gelegen is, van essentieel belang. Kortom, de fysieke woonomgeving is meer dan wonen alleen; de woonomgeving ondersteunt zorg, welzijn en dienstverlening. Bovendien vervullen de vestigingen een centrumfunctie in Rotterdamse wijken, waarbij de dorpspleinen (ontmoetingscentra) in toenemende mate een cruciale rol vervullen. 5

7 1.2. Organisatiestructuur Onderstaand is een schematisch overzicht opgenomen van de organisatiestructuur. Raad van Commissarissen Ondernemings Raad Raad van Bestuur Centrale Cliëntenraad Maatschappelijke Dienstverlening 8 regio s V&V en T Financiën Personeel en Organisatie Voorlichting en Publiciteit Technischeen Bouwzaken Centrale Voedings dienst Facilitair beheer/inkoop ICT Bedrijfs Maatschappelijk Werk Beleid en Kwaliteit Aan het hoofd van de organisatie staat een Raad van Bestuur van twee personen en aan het hoofd van een regio staat een directeur. Het managementteam van een regio bestaat naast de directeur uit een aantal managers zorg en welzijn. Voor de ondersteuning van de vestigingen is er een aantal Centrale diensten: ICT Bedrijfsmaatschappelijk Werk Financiën 6

8 Technische- en Bouwzaken Facilitair beheer/inkoop Personeel en Organisatie Centrale Voedingsdienst Voorlichting en Publiciteit Beleid en Kwaliteit 1.3. Medezeggenschap De Stichting heeft een centrale Ondernemingsraad. In de OR zijn de diverse vestigingen en diensten evenredig vertegenwoordigd. De OR heeft iedere zes weken een overlegvergadering met de Raad van Bestuur. Werkzaamheden worden door de OR in regiocommissies uitgevoerd: Oost, West en Zuid. De regiocommissies onderhouden contacten met de regiodirecteuren en hoofden van centrale diensten en medewerkers in de regio. Alle vestigingen/regio s hebben een cliëntenraad. Hierin hebben cliënten en/of hun vertegenwoordigers zitting. De Centrale Cliëntenraad bestaat uit leden die zijn voorgedragen door de lokale Cliëntenraden. De Centrale Cliëntenraad behartigt de algemene cliëntenzaken van de Stichting en voert overleg met de Raad van Bestuur Kerngegevens: Capaciteit, productie, personeel en financiën Kerngegevens 2014 Aantal/Bedrag Capaciteit Aantal beschikbare plaatsen Productie Aantal dagen zorg met verblijf Aantal dagen Volledig Pakket Thuis Aantal dagdelen dagactiviteiten Aantal uren extramurale productie Personeel Aantal personeelsleden in loondienst (excl. Oproepkrachten) Aantal fte personeel in loondienst (gemiddeld over 2014) Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten waarvan wettelijk budget aanvaardbare kosten waarvan overige bedrijfsopbrengsten Werkgebieden Het werkgebied van Stichting Humanitas is voornamelijk de regio Rijnmond. Het zorgkantoor is Achmea en voor de regio Spijkenisse en omstreken is dat zorgkantoor CZ. De afdeling Financiële Hulpverlening bedient geheel Zuid-Holland. Maatschappelijke Dienstverlening is werkzaam in en om Rotterdam. 7

9 1.6. Samenwerkingsrelaties Stichting Humanitas is nauw verbonden met Stichting Humanitas Huisvesting. De doelstellingen van beide stichtingen liggen namelijk in elkaars verlengde. In de filosofie van Humanitas vormen zorg, welzijn en wonen een samenhangend geheel. Stichting Humanitas is aangesloten bij Actiz. Dit is de brancheorganisatie die de werkgeverstaken van de zorgorganisaties uitvoert en de algemene belangen behartigt. Verder is Stichting Humanitas aangesloten bij Conforte, het samenwerkingsverband van zorgorganisaties in de regio Rijnmond. Stichting Humanitas werkt samen met de Landelijke Vereniging Humanitas, om inhoud te geven aan het zogeheten Moral Contract waarin afspraken gemaakt zijn over normen en waarden. Stichting Humanitas werkt verder nauw samen met: de Stichting Humanitas HO, waarin de uitvoering van de Huishoudelijke Ondersteuning is ondergebracht; de Stichting Humanitas Financiële Hulpverlening waarin inkomensbeheer en bewindvoering plaatsvindt en de Stichting Berberis waarin samen met de Stichting Prokino kinderopvang in de diverse panden van Humanitas wordt georganiseerd. Er is een samenwerkingsverband aangegaan met Pameijer, Flexus Jeugdplein en Dock in de Stichting Eigen Koers & Co ten behoeve van gezamenlijke aanbestedingen en uitvoering van zorg- en welzijnsgerelateerde diensten; in Charlois en Hoogvliet wordt daartoe samengewerkt. Daarnaast werkt Humanitas ook nog in andere verbanden samen met Stichting Pameijer: in complexen van Humanitas Huisvesting leveren Humanitas en Pameijer zorg en ondersteuning aan cliënten met een verstandelijke handicap en/of chronische psychiatrie. Met betrekking tot cliënten met psychiatrische problematiek wordt samengewerkt met Bavo Europoort en Bouman. Humanitas is kassier van de Ketenzorg Dementie in Rotterdam en is één van de vier partners in de Coöperatieve Vereniging Wijkverpleging Rotterdam. Op het gebied van Maatschappelijke Dienstverlening bestaan er vele samenwerkingsverbanden met o.a. Erasmus MC en Stichting Mara (Hiv Hulpverlening), met CoMensha, Federatie Opvang en Fier Friesland (Prostitutie Maatschappelijk Werk). Met Stichting Prokino (Jeugdhulpverlening), met Politie, Bureau Halt en Flexus Jeugdplein (Pak je Kans) en de Stichting Homestart (Jeugdhulpverlening). Samenwerkingspartner t.b.v. begeleiding ex-gedetineerden is de Stichting Exodus. Tenslotte wordt nauw samengewerkt met de Stichting Vrienden van Humanitas, waaruit kleine bedragen t.b.v. vrijwilligersactiviteiten in het kader van zorg- en welzijn wordt gefinancierd. En last but not least is er met de Universiteit voor Humanistiek Utrecht een langdurig samenwerkingsverband. 8

10 1.7. Raad van Bestuur Naam Functie Nevenfuncties drs. R.W.J. van Damme lid RvB Lid RvB Stichting Humanitas Huisvesting, Lid RvB Stichting Humanitas FHV, Lid van de RvT van het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum (APS) te Utrecht Lid van het bestuur van Stichting Berberis drs. G.J. Kempen Lid RvB Lid RvB Stichting Humanitas Huisvesting, Lid RvB Stichting Humanitas FHV, Bestuurslid SLOR (Stichting Locale Omroep Rotterdam), Penningmeester SBWR, Voorzitter Raad van Toezicht BOAZ, Bestuurslid Stichting Vrienden van Humanitas Lid van het bestuur van Stichting Berberis 9

11 2. BELEID EN KWALITEIT 2.1. Kwaliteitsbeleid PREZO Humanitas is een PREZO-gecertificeerde instelling. PREZO is een prestatiegericht kwaliteitssysteem dat helpt te sturen op verantwoorde zorg. Centraal in PREZO staan de prestaties die medewerkers en de organisatie leveren aan de cliënt. Het gaat hierbij om denken vanuit uitkomsten voor de cliënt (prestaties). Professionele medewerkers en een professionele organisatie zijn van belang om die cliëntprestaties blijvend te kunnen realiseren. Het hart van PREZO wordt gevormd door de cliëntprestaties gekoppeld aan de domeinen van kwaliteit van leven. Om die cliëntprestaties te kunnen leveren, is een zorgleefplan nodig en adequate informatie aan en communicatie met de cliënt. In 2014 zijn deze twee pijlers aangevuld met de pijler cliëntveiligheid. Externe audits PREZO kent een driejaarlijkse cyclus waarin de kwaliteit van de verbeter- en borgingscyclus in een organisatie jaarlijks extern wordt beoordeeld. De eerste twee jaar zijn dit tussentijdse beoordelingen. Het derde jaar is dit een beoordeling ter behoud van een keurmerk. Om een keurmerk te behalen en behouden moet een organisatie tijdens deze externe audits kunnen laten zien onderbouwd te werken aan verbetering en borging. De organisatie dient aan te kunnen tonen dat er sprake is van structureel en gericht beoordelen van de eigen prestaties door de organisatie, een analyse van de uitkomsten en dat mensen en middelen in de hierop volgende verbeteracties gericht worden ingezet. Tijdens de audit moet kunnen worden aangetoond dat verbeteren en borgen niet persoonsafhankelijk, willekeurig of toevallig is. In 2014 hebben de volgende audits plaatsgevonden: 1e tussentijdse audits 2e tussentijdse audits Initiële audits Charlois 1 (Hannie Dekhuijzen) & Centrum/Delfshaven (Leeuwenhoek) Noord/Kralingen/Crooswijk (Bergweg) & Centrum/Delfshaven (Mullerpier) Hillegersberg/Schiebroek/Overschie 1, Hillegersberg/Schiebroek/Overschie 2, Hoek van Holland (niet behaald, begin 2015 heraudit), Centrale Diensten, Alexander intramuraal, Alexander extramuraal, IJsselmonde & Hoogvliet/Spijkenisse Interne audits Naast externe beoordeling voert Humanitas ook interne kwaliteitaudits uit. Humanitas beschikt hiertoe over een team met tot interne auditor opgeleide medewerkers, het Humanitas Audit Team (HAT). Het HAT voert gevraagd en ongevraagd gestructureerde kwaliteitsaudits uit en rapporteert daarover aan het management en Raad van Bestuur. In 2014 heeft het HAT de kwaliteit van de mondzorg in de gehele organisatie onderzocht en een advies uitgebracht voor verbetering. Hygiëne- en infectiepreventie Sinds 2013 staat de verbetering van hygiëne en infectiepreventie hoog op de agenda van het kwaliteitsbeleid binnen Humanitas. Een stichtingsbrede commissie houdt zich bezig met het actueel houden van beleid en protocollen en de naleving hiervan binnen de regio s. Dit doet zij onder meer door het aanstellen van contactpersonen infectiepreventie die tot taak hebben collega s te scholen en hygiëne-audits uit te voeren conform een vaste planning. Activiteiten 2014 concentreerden zich met name op de persoonlijke hygiëne van medewerkers. Om deze basishygiëne goed bij de medewerkers onder de aandacht te krijgen 10

12 hebben de contactpersonen infectiepreventie binnen de regio s o.a. metingen uitgevoerd, scholingen gegeven en handhygiëne examens afgenomen. Naast een nulmeting aan het begin van 2014 zijn er twee follow-up metingen geweest om het effect van de activiteiten te monitoren. Kwaliteitsaudits onderaannemers Humanitas wil naast de eigen kwaliteit ook de kwaliteit van zorg van onze onderaannemers kunnen garanderen. Om die reden worden structureel kwaliteitsaudits uitgevoerd bij onze onderaannemers. In 2014 zijn alle onderaannemers op kwaliteit beoordeeld, hetgeen tot gerichte verbeteracties heeft geleid. Prestatiemonitor Het belangrijkste instrument in de borg- en verbetercyclus van PREZO is de prestatiemonitor, een instrument om door de hele organisatie prestaties te meten, analyseren en verbeter/borgingsacties te initiëren en te monitoren. In 2014 is gestart met een stichtingbreed managersoverleg kwaliteit, waar uitkomsten op dit vlak met elkaar worden gedeeld hetgeen een stichtingsbreed leereffect heef gestimuleerd. Tevens is in 2014 de prestatiemonitor geactualiseerd voor cyclische toepasbaarheid tot en met Cliëntenraadpleging Humanitas geeft tweejaarlijks opdracht tot het uitvoeren van een externe cliëntenraadpleging via een zogenoemde consumentenkwaliteitsindex (CQi). Resultaten worden uitgesplitst in extramurale zorg, intramurale somatische zorg en intramurale psychogeriatrische zorg. In dit laatste onderzoek vindt raadpleging plaats via vertegenwoordigers van cliënten. De resultaten van de meest recente raadpleging zijn gepubliceerd op onze website. Humanitas heeft daarnaast in 2014 een cliëntenraadpleging gehouden onder cliënten die gebruik maken van dagbesteding en onder cliënten die huishoudelijke ondersteuning ontvangen. Op basis van de uitkomsten van deze raadpleging zijn verbeteracties doorgevoerd. Calamiteitenonderzoek Veilige zorg is het uitgangspunt in de zorgverlening. Er komen echter af en toe (bijna) incidenten en calamiteiten voor. We hebben het hier over niet-beoogde of onverwachte gebeurtenissen die tot de dood of een ernstig schadelijk gevolg voor de cliënt of derden heeft geleid. De kwaliteit van de zorg is hierbij in het geding. Het is belangrijk om als organisatie hiervan te leren, maatregelen te treffen en de zorg te verbeteren. Per 1 januari 2014 is daarom een intern calamiteitenteam actief. Dit team bestaat uit medewerkers van verschillende disciplines die zijn geschoold in het uitvoeren van calamiteitenonderzoek volgens de Prisma-methode. Het doel van een calamiteitenonderzoek door het calamiteitenteam is om te leren van gebeurtenissen met ernstige gevolgen voor cliënten en/of derden. Door middel van een systematische en grondige analyse van een calamiteit zoekt het calamiteitenteam naar oorzaken waarom het voorval heeft kunnen plaatsvinden. De schuldvraag blijft buiten beschouwing. In 2015 heeft het calamiteitenteam twee analyses uitgevoerd. Op basis hiervan zijn verbeteracties doorgevoerd. Tevens is de werkwijze van het calamiteitenteam zelf geëvalueerd. Klachten Een klacht is een gratis advies voor kwaliteitsverbetering. Humanitas stimuleert cliënten en vertegenwoordigers om te klagen. In eerste instantie bij direct betrokkenen en/of bij het management van de vestiging. Onze vertrouwenspersonen bemiddelen, indien gevraagd en mogelijk, tussen de klager en het management. Als op vestigingsniveau de klacht niet naar tevredenheid kan worden behandeld, kan een officiële klacht worden ingediend bij de onafhankelijke klachtencommissie. 11

13 In 2014 zijn vier klachten ingediend bij de klachtencommissie. Eén klacht had betrekking op bejegening/communicatie tussen een cliënt en verzorgende. De klachtencommissie heeft geadviseerd deze klacht eerste te bespreken met betrokkene en haar leidinggevende. De klager werd uitgenodigd om, als dit gesprek niet naar tevredenheid zou verlopen, alsnog contact op te nemen met de klachtencommissie. Dit heeft de klager niet meer gedaan. Eén klacht had eveneens betrekking op bejegening. Ook hier heeft de klachtencommissie geadviseerd de klacht eerst met betrokken medewerkers en hun leidinggevenden te bespreken. De klager heeft later de klacht ingetrokken. Eén klacht had betrekking op het weigeren van informatieverstrekking aan kinderen van een cliënt door de specialist ouderenzorg. Aan deze cliënt was door de rechtbank een mentor/wettelijk vertegenwoordiger toegewezen. De klachtencommissie heeft deze klacht niet ontvankelijk verklaard. Eén klacht had betrekking op huisvesting en is doorgestuurd naar en behandeld door Humanitas Huisvesting. Ethische commissie In 2014 is een ethische commissie multidisciplinair opgezet en operationeel binnen Humanitas. De leden hebben affiniteit met ethiek en voor verdere professionalisering hebben de leden een scholing gevolgd bij een hoogleraar ethiek. De ethische commissie onderscheidt haar taken naar de volgende drie terreinen: gevraagd en ongevraagd advies geven over ethische kwesties aan de Raad van Bestuur het lijnmanagement, het vergroten van de bewustwording over ethische kwesties op de werkvloer en ethische kwesties (decentraal) oppakken met casusinbrengers en betrokkenen. Inspectiebezoeken 2014 De volgende locaties werden het afgelopen jaar bezocht door de IGZ resp. de Inspectie SZW: 12

14 Inspectiebezoeken IGZ Datum Locatie Onderwerp Resultaat Verpleeghuis Akropolis Algemeen onaangekondigd inspectiebezoek Vervolgbezoek op onaangekondigd bezoek 13 maart Evenaar Aangekondigd thematisch onderzoek naar kwaliteit overdracht ziekenhuis-vvt Steenplaat Algemeen onaangekondigd inspectiebezoek Vervolgbezoek op onaangekondigd bezoek 21 november 2013 Hoewel verbeteringen werden geconstateerd t.o.v. het bezoek in 2013 werd geconcludeerd dat niet alle normen worden nageleefd. Een verbeterplan is ingezet. IJsselland ziekenhuis en betrokken zorgaanbieders voldoen aan geen van de normen door de IGZ getoetst. Het IJsselland ziekenhuis is in eerste instantie aangesproken. Alle samenwerkingspartners zijn echter verantwoordelijk voor het gezamenlijk vormgeven van een veilige, adequate en toetsbare overdracht. Een gezamenlijk verbeterplan is ingezet. Steenplaat voldoet nog niet aan alle normen, vertrouwen is uitgesproken dat dit op korte termijn wel het geval is door reeds ingezette verbetermaatregelen. Inspectiebezoeken SZW Datum Locatie Onderwerp Resultaat Pieter de Hoochweg/ MaDi Aangekondigd inspectie psychosociale arbeidsbelasting (PSA) opvanghuizen Er is een overtreding van art 2.15, 1 e lid van het arbeidsomstandighedenbesluit geconstateerd (ontbreken inventarisatie, plan van aanpak, implementatie en evaluatie inzake werkdruk) Een verbeterplan is ingezet. Inhoudelijke speerpunten kwaliteitsbeleid 2014 Naast voorgaande systeem- en randvoorwaardelijke acties binnen ons kwaliteitsbeleid, heeft Humanitas zich in 2014 gericht op de volgende inhoudelijke speerpunten: - Er is een stichtingsbreed uniform valpreventiebeleid ontwikkeld en geïmplementeerd De meldcode huiselijk geweld is geïmplementeerd. Ten behoeve van de kwaliteitsverbetering van de tandartszorg voor cliënten met verblijf en behandeling heeft een stichtingsbreed offertetraject plaatsgevonden. Mondzorg-plus is op basis van kwaliteit en prijs geselecteerd en gecontracteerd. Er is een kwaliteitskader palliatieve zorg ontwikkeld. Het beleid vrijheidsbeperkende maatregelen in het kader van de wet BOPZ is geactualiseerd, waarbij is geanticipeerd op de toekomstige wet zorg en dwang. 13

15 - Er heeft een oriëntatie plaatsgevonden naar een methode voor de implementatie van het nieuwe melden ter vervanging van het huidige MIC-beleid. In dit kader is gekozen is voor aanschaf en implementatie van de applicatie Triasweb (Triaspekt) Strategische beleidsontwikkeling Transitie langdurige zorg strategische beleidsagenda Het jaar 2014 stond in het teken van de transitie van de langdurige zorg. AWBZ-zorg is per 1 januari 2015 in delen overgegaan naar de Wmo en Zvw. Deze decentralisatie en extramuralisering van zorg heeft grote impact gehad op de strategische beleidsagenda van Humanitas heeft zich in dit kader gericht op de volgende hoofdthema s: Wlz en Scheiden wonen en zorg - Er is een plan ontwikkeld voor de verplichte capaciteitsreductie van zware ZZP s. - De techniek van verhuur van verzorgingshuisappartementen is uitgewerkt en wordt geïmplementeerd. - Er zijn zogenaamde comfortdiensten ontwikkeld die cliënten in staat stellen langer zelfstandig te blijven wonen (onder meer een klus- en reparatieservice, verhuisservice, maaltijdvoorziening aan huis). - Er zijn 2 contracten gesloten voor het leveren van Wlz-zorg in Rotterdam en Spijkenisse. Zvw - In samenwerking met Laurens, Aafje, MOB en Oser is een coöperatie opgericht voor de borging van werkwijze van de zichtbare schakels en de uitvoering van taken in het kader van wijkverpleging - segment 1. - Voor het leveren van Zvw-zorg (wijkverpleging, MSVT, GRZ en paramedische zorg) zijn in totaal 23 contracten gesloten met zorgverzekeraars. - Wijkverpleegkundigen niveau 5 zijn geschoold in het vakbekwaam indiceren ter voorbereiding op hun wettelijke verantwoordelijkheid zelf indicaties te stellen per 1 januari Wmo - Er is een dienstverleningsconcept ontwikkeld voor dagbesteding en ontmoeting, namelijk de ontmoetingscentra. Uitgangspunt voor dit concept is integraliteit. Dat wil zeggen dat dienstverlening over de domeinen Wlz, Wmo en Zvw heen is georganiseerd. - Er zijn 8 contracten gesloten voor het leveren van Wmo-zorg binnen de gemeenten Rotterdam, Spijkenisse, Capelle aan de IJssel en Lansingerland. - De werkwijze van Wmo-arrangementen is geïmplementeerd in de organisatie Organisatieontwikkeling - - Eigen regie teams: Met de ontwikkeling van een handboek met basisprincipes, een implementatieplan en een opleidingsplan is een fundament gelegd onder de ontwikkeling van eigen regie teams binnen de zorg. In 2014 zijn in iedere regio één of meerdere extramurale pilots gestart. In 2014 is de pilotfase geëvalueerd. Besloten is tot verdere uitrol van het ERTmodel extramuraal en een start te maken met intramuraal. Medische dienst: In 2014 is in samenwerking met specialisten ouderengeneeskunde een start gemaakt met het doorvoeren van diverse maatregelen die tot verhoging van kwaliteit van de medische zorg hebben geleid alsmede die een fundament hebben gelegd onder een toekomstbestendige behandeldienst. In dit kader is onder meer een manager 14

16 behandeldienst aangetrokken, heeft taakherschikking en delegatie plaatsgevonden, heeft de samenwerking met eerstelijns zorg een nieuwe impuls gekregen (extramurale behandeling) en is de implementatie van het EPD (Ysis) en een medicatievoorschrijfsysteem (Medimo) afgerond Innovatie Humanitas Innovatie Technologie Humanitas is in september 2014 aangesloten bij de thematranche zorgtechnologie van In Voor Zorg (Vilans). In dit kader is het project Humanitas Innovatie Technologie (HIT) vormgegeven. Doel van dit project is om technologie als logisch onderdeel van hun zorgverlening te gaan zien en te gebruiken waar dit de zorg efficiënter en effectiever kan maken. In 2014 vond de voorbereidende fase van dit project plaats, dat is afgerond met een plan van aanpak dat in 2015 zal worden uitgevoerd. Robotstofzuigers In 2014 heeft bij 24 cliënten huishoudelijke ondersteuning (HO) een experiment plaatsgevonden met de inzet van robotstofzuigers. Aanleiding was een verhoogde werkdruk in de HO als gevolg van krappere indicaties. Humanitas heeft laten onderzoeken of de werkdruk zou kunnen worden tegengegaan door het op andere wijze laten uitvoeren van zwaardere werkzaamheden en wat de ervaringen hierbij zijn van de cliënt. Uit onderzoek bleek dat zowel medewerkers als cliënten de inzet van robotstofzuigers als erg positief waarderen. Mogelijkheden voor verdere uitrol zijn momenteel in onderzoek. 15

17 3. MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING 3.1. Financiële Hulpverlening Humanitas Financiële Hulpverlening (FHV) heeft als doelstelling het verminderen of opheffen van financiële belemmeringen om cliënten optimaal te laten functioneren binnen hun arbeids- of leefsituatie. Deze doelstelling wordt concreet door het uitvoeren van de volgende diensten: Inkomensbeheer Inkomensbeheer is er op gericht garantie van regelmatige betaling te geven, aan mensen die wel de mentale en fysieke capaciteiten hebben een administratie te begrijpen, maar die niet bij machte zijn deze zelf uit te voeren. Humanitas ontvangt het inkomen en betaalt hiermee maandelijks de verplichtingen. De klant zelf krijgt per week geld om in zijn of haar levensonderhoud te voorzien. Beschermingsbewind Beschermingsbewind is er op gericht garantie van een regelmatige financiële administratie te geven aan mensen die een administratie niet kunnen begrijpen en daardoor evenmin zelf uit kunnen voeren. Kort gezegd voert beschermingsbewind de hele huishoudadministratie uit behalve het regelen van eventuele schulden. Wanneer een klant schulden heeft dan werkt Humanitas Financiële Hulpverlening samen met de Kredietbank Rotterdam. Overige werksoorten Gedurende 2014 is het vrijwilligersproject Goed Geregeld goed op gang gekomen. De doelstelling van dit project is financiële uitbuiting van ouderen te voorkomen door de inzet van vrijwilligers. Zij onderzoeken de mogelijkheden om binnen de sociale kring van de ouderen een sluitende aanpak te vinden die garandeert dat hun budget goed besteed wordt. Verder is het project Kwetsbare Jongeren met Problematische Schulden op volledige sterkte uitgevoerd. De medewerkers van Humanitas zijn toegevoegd als expertisecentrum aan de woonbegeleiders van een geselecteerde groep jongeren. Het lukt de woonbegeleiders niet de jongeren aan te melden bij de Kredietbank Rotterdam. Door onze expertise lukt het Humanitas wel de jongeren te stabiliseren en aan te melden bij de KBR. Via een tijdelijk traject van maximaal één jaar hebben we 227 jongeren weten te begeleiden. Bereik HULPVERLENING AANTAL 2014 AANTAL 2013 BESCHERMINGSBEWIND INKOMENSBEHEER THUISADMINISTRATIE KWETSBARE JONGEREN TOTAAL Per 30 december 2014 is de Stichting Humanitas Financiële Hulpverlening bestuurlijk gefuseerd met de Stichting de Rotonde Prostitutie Maatschappelijk Werk Humanitas Prostitutie Maatschappelijk Werk (PMW) biedt hulpverlening aan (voormalig) sekswerkers en slachtoffers van mensenhandel in Rotterdam. Het brede hulpverleningsaanbod bestaat uit individuele hulpverlening, preventieve trajecten voor jongeren die signaalgedrag vertonen, groepswerk voor traumaverwerking en 16

18 trajectbegeleiding voor cliënten die uit de prostitutie willen stappen. Over slachtoffers van mensenhandel voert PMW de zorgcoördinatie. Dit houdt in dat de organisatie er op toe ziet dat zij in aanmerking komen voor alle zorg waar zij volgens wetgeving recht op hebben. Voor slachtoffers van mensenhandel zonder veilig onderkomen heeft PMW een opvangvoorziening, De Lucia. Slachtoffers die in een acute crisissituatie verkeren kunnen terecht op het noodbed van PMW. Om contact te leggen met sekswerkers en de drempel naar de hulpverlening te verlagen, bezoeken medewerkers van PMW prostitutielocaties in Rotterdam en zijn ze actief op het internet. Om gedwongen prostitutie zo veel mogelijk te voorkomen heeft de organisatie een breed voorlichtings- en trainingsaanbod voor jongeren en voor professionals. PMW heeft ook een maatjesproject voor slachtoffers mensenhandel. In 2014 zijn er 53 slachtoffers aan een maatje gekoppeld. Uitbreiding in 2014 Medio 2014 heeft PMW de Xarah geopend, een woonaanbod voor 10 slachtoffers van mensenhandel en hun eventuele kinderen. Op werkdagen is er een maatschappelijk werker van PMW aanwezig op de Xarah die de bewoners begeleidt. Gedurende het verblijf worden de cliënten toegeleid naar Nederlandse les, een beroepsopleiding, stage en/of betaald werk. Wanneer de slachtoffers een permanente verblijfstitel krijgen stromen zij door naar een sociale huurwoning. In overleg met de gemeente Rotterdam heeft PMW de coördinatie van de plaatsingen van slachtoffers van mensenhandel in Rotterdam op zich genomen. Coördinatiecentrum Mensenhandel (CoMensha) stuurt de aanmeldingen van nieuwe slachtoffers naar PMW. PMW gaat vervolgens op zoek naar de meest passende vorm van opvang. De organisatie zorgt voor de registratie van de slachtoffers en onderhoudt contact met de instellingen. Daarnaast organiseert PMW uitwisselings- en intervisie bijeenkomsten voor de medewerkers van de opvangvoorzieningen. PMW heeft sinds 1992 een uitstapprogramma voor Rotterdamse sekswerkers en slachtoffers van mensenhandel die uit de prostitutie willen stappen. Met steun van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, heeft PMW dit aanbod per oktober 2014 uit kunnen breiden naar de regio Zuid Holland Zuid. Het nieuwe werkgebied bestaat uit 33 gemeenten, waar ook steden als Gorinchem en Dordrecht deel van uitmaken. PMW vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de positieverbetering van sekswerkers. Om deze reden is de organisatie in 2014 gestart met het opzetten van Door2Door, een informatie- en dienstencentrum voor sekswerkers. PMW heeft een team van ervaringsdeskundigen opgeleid dat het centrum gaat bemannen. Om de doelgroep te informeren over Door2Door heeft PMW een website gemaakt en is er een flyer ontwikkeld. Mei 2014 betrok de opvang De Lucia een nieuw pand. Het gebouw is een opvang zoals we ons die al jaren voorstelden. Alle vrouwen een eigen appartementje maar wel bij elkaar in een beveiligde omgeving. In het hart van het pand zijn de gezamenlijke voorzieningen. Eind van het jaar is er weer voor 3 jaar een contract getekend met de Ministeries van VWS en Veiligheid en Justitie voor deze opvang voor 27 vrouwen en hun kinderen. 17

19 Cijfers 2014 HULPVERLENING EN OPVANG Bereik Slachtoffers jeugdprostitutie 52 Slachtoffers mensenhandel 128 Vrijwillig werkende sekswerkers of ex-sekswerkers 92 Zorgcoördinatie slachtoffers mensenhandel 180 Uitstaptrajecten 131 Opvang De Lucia 71 Begeleid wonen de Xarah 12 OVERIGE ACTIVITEITEN Bereik Meldingen vermoedens van jeugdprostitutie 97 Professionals bereikt met voorlichting en training 251 jeugdprostitutie Veldwerkbezoeken vergunde prostitutiebranche 77 Internetveldwerk contacten Jeugdhulpverlening en Opvoedingsondersteuning De afdeling Jeugdhulpverlening en Opvoedingsondersteuning van Stichting Humanitas biedt in Rotterdam hulp en ondersteuning aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 24 jaar en hun ouders/opvoeders. Per specifiek onderdeel verschilt de begin- en eindleeftijd. De afdeling is HKZ-gecertificeerd. De hulpverlening voldoet hiermee aan de geldende wettelijke eisen en kwaliteitsnormen. Jouw Projekt Jouw Projekt biedt hulp aan kinderen, jongeren en hun gezinnen met meervoudige complexe- problematiek, veelal behorend tot etnische minderheidsgroepen. Doel van het project is het maatschappelijk perspectief van jongeren en hun ouders/opvoeders te verbeteren. Dit doen de maatschappelijk werkers door de competentie en het oplossend vermogen van hun cliënten te vergroten. Jouw Projekt biedt kortdurende en langdurende hulpverlening. De kortdurende hulpverlening geldt overwegend bij materiële hulpvragen en vaak betreft het eenmalige contacten. Van langdurende hulpverlening is sprake wanneer de problematiek complex is en zich richt op het gehele gezin. De hulp bestaat uit een combinatie van psychosociale en/of pedagogische begeleiding met praktische ondersteuning. Bij de langdurende hulpverlening is in 2014 hulp verleend aan 15 gezinnen In juni 2012 heeft de gemeente Rotterdam als gevolg van de bezuinigingen besloten de subsidie af te bouwen: in 2012 tot en met 2014 is de subsidie elk jaar met één derde verlaagd; per 2015 houdt Jouw Projekt op te bestaan. Een uniek en passend aanbod valt daarmee weg voor een moeilijk bereikbare doelgroep. Nieuwe Perspectieven Nieuwe Perspectieven Rotterdam (NPR) is een door de GGD sector jeugd opgezet programma en biedt een beproefde methodiek om te voorkomen dat jongeren tussen de 12 18

20 en 24 jaar met risicogedrag, afglijden naar een criminele carrière. Nieuwe Perspectieven beweegt zich op het snijvlak van jeugdhulpverlening, veiligheid en criminaliteitspreventie. Vanaf 2013 wordt Nieuwe Perspectieven in Rotterdam door Humanitas uitgevoerd in alle deelgemeenten aan de noordkant van Rotterdam. In 2014 zijn 58 jongereninterventies uitgevoerd. In het kader van de groepsaanpak is een zeer intensieve en langdurige begeleiding geboden aan zes jongens en hun ouders. Hierbij is nauw samengewerkt tussen gemeente, politie, jeugdhulpverlening van Nieuwe Perspectieven en ambulant jongerenwerk. Vanaf medio 2014 zijn de jeugdhulpverleners van Nieuwe Perspectieven in de wijkteams Jeugd en Gezin geplaatst. De werkwijze van Nieuwe Perspectieven sluit goed op de wijkgerichte benadering van het wijkteam. Door hierbinnen samen te werken wordt de integrale aanpak van jeugdproblematiek versterkt. Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer Stichting Humanitas en Stichting Welzijn Feyenoord voeren sinds 1997 Nieuwe Perspectieven uit. Beide partijen constateren in Rotterdam een toenemende vraag naar aanbod voor jongeren die uit detentie komen. Een deel van deze jongeren is geholpen met een hulpverleningsaanbod binnen Nieuwe Perspectieven. Voor jongeren die terugkeren uit detentie biedt Humanitas met Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer een andere en zwaardere vorm van begeleiding. Nieuwe Perspectieven is erkend door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie. Dit betekent dat Nieuwe Perspectieven effectief is bevonden in het terugdringen van recidive. In 2013 is de begeleiding gestart aan 24 jongeren; deze hulpverlening is in 2014 afgerond.. Pak je Kans Voorkomen is beter dan genezen. Sinds jaar en dag wordt het interventieprogramma Pak je Kans uitgevoerd in Rotterdam. Een succesfactor binnen Pak je Kans is de nauwe samenwerking tussen politie en de jeugdhulpverlening. De politie krijgt met grote regelmaat te maken met kinderen en jongeren die zorgwekkend signaalgedrag laten zien. Na melding legt Pak je Kans binnen twee werkdagen contact met de jeugdige en het gezin. Pak Je Kans onderzoekt of er sprake is van achterliggende problematiek. Waar nodig wordt snelle kortdurende ambulante hulp geboden. Pak je Kans wordt in de gehele regio Rijnmond uitgevoerd door meerdere instanties. Humanitas is verantwoordelijk voor de uitvoering in de politiedistricten Oost, West en Centrum. Tussen de uitvoerende partijen is een samenwerkingsverband. In 2014 zijn 80 jeugdigen bij Pak je kans aangemeld. Bij 76 jeugdigen en gezinnen is een screening verricht. Van hen hebben 43 jongeren en hun ouders aansluitend een hulpverleningstraject gevolgd. Home-Start Home-Start is een programma dat door middel van vrijwilligers ondersteuning, praktische hulp en vriendschap biedt aan ouders met jonge kinderen tot en met zes jaar. De ondersteuning gebeurt door wekelijks huisbezoek en is laagdrempelig en intensief. Het programma vervult de functie licht pedagogische hulp binnen het lokale jeugdbeleid en vormt een belangrijke schakel in de keten van preventie en zorg. Home Start werkt nauw samen met lokale partners, waaronder het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Stichting Humanitas heeft het programma Home Start in 2014 in geheel Rotterdam en in Spijkenisse uitgevoerd. In Rotterdam werden in totaal 202 gezinnen ondersteund door 159 vrijwilligers en zijn via de ondersteuning aan de ouders 417 kinderen bereikt. In Spijkenisse werden in totaal 23 gezinnen ondersteund door 44 vrijwilligers en zijn via de ondersteuning aan de ouders 67 kinderen bereikt. 19

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

STICHTING HUMANITAS VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR. Juli 2015 TdH/MMC/15.020 Tel.: 020-5356265

STICHTING HUMANITAS VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR. Juli 2015 TdH/MMC/15.020 Tel.: 020-5356265 STICHTING HUMANITAS VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR Juli 2015 TdH/MMC/15.020 Tel.: 020-5356265 DE ONDERNEMING Algemeen De (Zorg) biedt een divers en integraal aanbod op het gebied van zorg, welzijn en dienstverlening

Nadere informatie

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL categorale opvang voor slachtoffers mensenhandel De categorale opvang voor slachtoffers van mensenhandel (COSM) omvat 70 veilige opvangplekken en is in

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk.

Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk. Wonen Thuis Expert WONEN THUIS EXPERT Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk. De RSZK biedt zorg en diensten aan mensen die vanwege hun leeftijd, ziekte of een beperking in meer of mindere

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Ons Advies. graag. Zij komen ook bij u thuis. Behandeling & expertise

Ons Advies. graag. Zij komen ook bij u thuis. Behandeling & expertise Ons Advies & Behandelteam helpt u graag Zij komen ook bij u thuis Behandeling & expertise Welkom Vertrouwd en verantwoord Woonzorg Flevoland is een organisatie die een breed aanbod heeft aan zorg, diensten

Nadere informatie

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Miro Thuis B.V. te Dordrecht op 17 oktober 2016 Utrecht, februari 2017

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Miro Thuis B.V. te Dordrecht op 17 oktober 2016 Utrecht, februari 2017 follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Miro Thuis B.V. te Dordrecht op 17 oktober 2016 Utrecht, februari 2017 1 Inleiding Op 17 oktober 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de

Nadere informatie

Utrecht, Mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Acare Thuiszorg te Arnhem op 5 december 2016

Utrecht, Mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Acare Thuiszorg te Arnhem op 5 december 2016 Utrecht, Mei 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Acare Thuiszorg te Arnhem op 5 december 2016 1 Inleiding Op 5 december jl. heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Geen. (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven

Geen. (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Disclosure belangenverstrengeling voor de sprekers van de AZO scholingsavond (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld

Nadere informatie

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Inhoudsopgave Welkomstwoord Missie en visie Organisatiestructuur Dienstverlening en aanbod Informatie voor vrijwilligers

Nadere informatie

Utrecht, juni Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorghuis Alblasserwaard te Sliedrecht op 16 januari 2017

Utrecht, juni Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorghuis Alblasserwaard te Sliedrecht op 16 januari 2017 Utrecht, juni 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorghuis Alblasserwaard te Sliedrecht op 16 januari 2017 1 Inleiding Op 16 januari 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Utrecht, juli Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Care 2 Get There in Rotterdam op 6 april 2017

Utrecht, juli Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Care 2 Get There in Rotterdam op 6 april 2017 Utrecht, juli 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Care 2 Get There in Rotterdam op 6 april 2017 1 Inleiding Op 6 april 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Zorgu te Zoetermeer op 28 november Utrecht, maart 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Zorgu te Zoetermeer op 28 november Utrecht, maart 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Zorgu te Zoetermeer op 28 november 2016 Utrecht, maart 2017 1 Inleiding Op 28 november 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de

Nadere informatie

Jaarverslag Activiteiten Detentie Nazorg. Humanitas Haagland. Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC)

Jaarverslag Activiteiten Detentie Nazorg. Humanitas Haagland. Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC) Jaarverslag 2015 Activiteiten Detentie Nazorg Humanitas Haagland Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC) Coördinator Frederiek van Hulst Tijdsinvestering coördinator 1 januari

Nadere informatie

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Dordrecht 17 maart 2016 Nynke Tilstra, Sportconsulent Introductie MEE Uitleg Wijkteams

Nadere informatie

Plan organisatie ouderenzorg in de wijk of gemeente Regio Zwolle

Plan organisatie ouderenzorg in de wijk of gemeente Regio Zwolle Plan organisatie ouderenzorg in de wijk of gemeente Regio Zwolle Datum: augustus 2015 Versienummer: 1 Het plan organisatie ouderenzorg is ontwikkeld door: Olof Schwantje en Dita van Leeuwen (HRZ), Carla

Nadere informatie

Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015. ActiVite

Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015. ActiVite Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015 ActiVite Agenda Welkom Programma: Missie en visie van ActiVite Beleid van overheid zet door Strategische thema s Stand van zaken ActiVite per

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans Jaar verslag 2013 ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL LEVANTO is ontstaan in een turbulente periode van verandering in het maatschappelijk veld. Vanuit de overtuiging dat zelfredzaamheid, herstel, participatie

Nadere informatie

Op het snijvlak van Zorg en Welzijn. De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015

Op het snijvlak van Zorg en Welzijn. De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015 Op het snijvlak van Zorg en Welzijn De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015 Even voorstellen Bureau Meulmeester & Veltman Kernthema s: samenwerking, kwaliteit

Nadere informatie

Productbeschrijving Wmo contract 2016

Productbeschrijving Wmo contract 2016 Productbeschrijving Wmo contract 2016 In dit document worden de ingekochte producten beschreven. Het is bedoeld als handreiking bij de beoordeling van de in te zetten ondersteuning. Geen vaste criteria

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Inleiding De overheid heeft besloten over te gaan het scheiden van de financiering van wonen en zorg. De overheid heeft ook besloten tot hervormingen van

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe.

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe. Kwaliteitsagenda Zorg Thuis 2016 Mensen met een kwetsbare gezondheid blijven langer zelfstandig thuis wonen. Dat kan alleen als zorg thuis goed geregeld is. Mensen hebben recht op maatwerk van goede kwaliteit

Nadere informatie

Met elkaar in beweging voor een goede toekomst! Koersplan Savant Zorg Samen in beweging

Met elkaar in beweging voor een goede toekomst! Koersplan Savant Zorg Samen in beweging Met elkaar in beweging voor een goede toekomst! Koersplan Savant Zorg 2017-2020 Samen in beweging De wens van cliënten staat voorop in onze zorg. Bij hen ligt de regie. We zijn samen in beweging Als organisatie

Nadere informatie

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Juni 2014 Waarom een visie? Al sinds het bestaan van het vak jongerenwerk is er onduidelijkheid over wat jongerenwerk precies inhoudt. Hierover is doorgaans geen

Nadere informatie

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid'

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' 'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' Voor Mekaar is de titel van het Rotterdamse actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid (december 2014). Het volledige

Nadere informatie

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN gemeente Den Haag September 2015 Conceptversie 2.0 1 Inleiding In november jl. is door de Haagse gemeenteraad Motie 86 Geïsoleerde Vrouwen aangenomen. Om uitvoering te geven

Nadere informatie

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Begeleid Wonen www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld De stichting Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld. De organisatie richt zich

Nadere informatie

maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig

maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig Zelf maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig Gastenhof biedt Onze jeugdigen horen erbij Hoe doe je mee in een maatschappij waar het tempo vaak hoog ligt? 2 perspectief Inhoud 4 Voor wie

Nadere informatie

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Ons visiedocument? www.wilgaerden.nl Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Bij Wilgaerden draait alles om het welzijn van ouderen met een zorgbehoefte of zorgvraag die samenhangt met het ouder

Nadere informatie

Prestatieplan 2017 STG

Prestatieplan 2017 STG Prestatieplan 2017 STG Midden en Zuid-Kennemerland Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Telefoon: 023-5516368 Mobiel: 06-22707400 stg@thuiszorg-gehandicapten.nl www.thuiszorg-gehandicapten.nl Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Social Care 24/7 te Nieuwleusen op 21 september 2016 Utrecht, januari 2017

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Social Care 24/7 te Nieuwleusen op 21 september 2016 Utrecht, januari 2017 follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Social Care 24/7 te Nieuwleusen op 21 september 2016 Utrecht, januari 2017 1 Inleiding Op 21 september 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Zorg uit de Zvw. Wijkverpleging, ELV, GRZ. Judith den Boer

Zorg uit de Zvw. Wijkverpleging, ELV, GRZ. Judith den Boer Zorg uit de Zvw Wijkverpleging, ELV, GRZ Judith den Boer 2-10-2017 Voorstellen Judith den Boer Hogeschool Zeeland Wijkverpleegkundige Erasmus Universiteit Master Zorgmanagement Hogeschool Zeeland Docent

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

CL IËNT. Regelt de aanspraak op zorg voor mensen die een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid.

CL IËNT. Regelt de aanspraak op zorg voor mensen die een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. HET WETTELIJK LANDSCHAP ANNO 2016 WET PASSEND ONDERWIJS Regelt dat zoveel mogelijk kinderen binnen regulier onderwijs een startkwalificatie halen. Legt zorgplicht bij scholen om voor iedere leerling een

Nadere informatie

Project Thuisadministratie

Project Thuisadministratie Project Thuisadministratie Doel Het ondersteunen van mensen die tijdelijk of langdurig het overzicht over de eigen administratie kwijt zijn of dreigen kwijt te raken. Voor Wie: Voor mensen die vanwege

Nadere informatie

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016 Utrecht, februari 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016 1 Inleiding Op 24 oktober 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen Uw opgave is ons uitgangspunt: doelgericht, met de focus op zelfredzaamheid en de eigen kracht van mensen met een

Nadere informatie

Workshop Cliëntenraad en Zorginkoop

Workshop Cliëntenraad en Zorginkoop Workshop Cliëntenraad en Zorginkoop Congres Cliëntenraden Waardigheid & Trots Bunnik, 9 oktober 2017 Ingrid Renes en Jolanda van der Heide Zorgkantoor Zilveren Kruis Workshop cliëntenraad en zorginkoop

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters Verenso Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters WetLz April 2014 Wet Langdurige Zorg (Wet LZ) Alleen de meest kwetsbare mensen hebben in de toekomst recht op passende zorg (en

Nadere informatie

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z Samen doen Zorgvisie Zorg- en dienstverlening van A tot Z Wat en hoe? 3 W Samen met de cliënt bepalen we wát we gaan doen en hóe we het gaan doen. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen op diverse

Nadere informatie

Wmo begeleiding WF6 2017

Wmo begeleiding WF6 2017 Wmo begeleiding WF6 2017 Perceelbeschrijving Dagbesteding - Arbeidsmatig & Belevingsgericht Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec. Perceelbeschrijving dagbesteding arbeidsmatig

Nadere informatie

Beleidsplan Mantelzorg

Beleidsplan Mantelzorg Opsteller: Golein Klein Bramel Versie: 1 december 2010 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. WAT IS MANTELZORG?... 3 2. VISIE OP MANTELZORG... 4 3. WAT KUNNEN MANTELZORGERS VERWACHTEN VAN

Nadere informatie

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 )

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 ) Aanvraag subsidie Scharlaken Koord 2012 Scharlaken Koord Scharlaken Koord is een christelijke organisatie die sinds 1987 werkzaam is onder prostituees op de Wallen in Amsterdam. Daamaast heeft Scharlaken

Nadere informatie

Disclosure slide. Geen. Nee Nee Nee Nee

Disclosure slide. Geen. Nee Nee Nee Nee Disclosure slide (potentiële) belangenverstrengeling Geen / Zie hieronder Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Gebruik In de bijlage (volgt nog) zijn gegevens opgenomen over het gebruik dagactiviteiten in 2015 in de regio.

Gebruik In de bijlage (volgt nog) zijn gegevens opgenomen over het gebruik dagactiviteiten in 2015 in de regio. Startnotitie Dagactiviteiten Huidige situatie In de huidige uitvoering van dagactiviteiten is een onderscheid in drie segmenten : dagactiviteiten voor jeugd, volwassenen en ouderen. Zij worden gescheiden

Nadere informatie

Meer info over Prisma en WMO?

Meer info over Prisma en WMO? Meer info over Prisma en WMO? wmo@prismanet.nl www.prismanet.nl Plan een bezoekje! U kunt het Prisma-aanbod pas echt ervaren als u het ook met eigen ogen gezien heeft. Prisma heet u van harte welkom voor

Nadere informatie

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Partijen Het Zorgkantoor Nijmegen,( Coöperatie VGZ. hierna te noemen het Zorgkantoor, De Coöperatie VGZ Hierna te noemen VGZ, en het

Nadere informatie

Het Signalerend. Toegankelijke. Activerende. Netwerk

Het Signalerend. Toegankelijke. Activerende. Netwerk Stean foar Stipe Visie op cliëntondersteuning zorg, welzijn en aangepast wonen Het Signalerend ignalerende Toegankelijke Effectieve Activerende Netwerk (dat stiet as in hûs!) Inleiding Sinds januari 2007

Nadere informatie

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 SAMEN STA JE STERK SUPPORT FRYSLÂN BELEIDSPLAN 2015-2017 INLEIDING Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Maison-Thuiszorg B.V. te Zaandam op 9 november 2016 Utrecht, maart 2017

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Maison-Thuiszorg B.V. te Zaandam op 9 november 2016 Utrecht, maart 2017 follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Maison-Thuiszorg B.V. te Zaandam op 9 november 2016 Utrecht, maart 2017 1 Inleiding Op 9 november 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Uitvraag Vrouwenopvang

Uitvraag Vrouwenopvang Uitvraag Vrouwenopvang 2018-2019 Beleidsambities Een veilig thuis 2015-2020 In de regiovisie Een veilig thuis 2015-2020 zijn de beleidskaders voor de periode 2015-2020 vastgelegd. De inzet van het beleid

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma (Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma Mijn naam is Jos van de Ven en ben binnen Dichterbij werkzaam als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Onafhankelijke ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Inzet van WoonZorgTechnologie als antwoord op de nieuwe wetgeving

Inzet van WoonZorgTechnologie als antwoord op de nieuwe wetgeving Stichting KIEN Vitaal thuis werksessie Inzet van WoonZorgTechnologie als antwoord op de nieuwe wetgeving Lars Nieuwenhoff 12 november 2014 Lars Nieuwenhoff lars@inn4care.nl Beroepsofficier (KMA) Universiteit

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Dames en Heren Welkom bij Humanitas, welkom bij onze nieuwjaarsreceptie. Voor iedereen de allerbeste wensen in deze uitdagende tijd.

Dames en Heren Welkom bij Humanitas, welkom bij onze nieuwjaarsreceptie. Voor iedereen de allerbeste wensen in deze uitdagende tijd. Dames en Heren Welkom bij Humanitas, welkom bij onze nieuwjaarsreceptie. Voor iedereen de allerbeste wensen in deze uitdagende tijd. Er verandert veel in zorg en welzijnsland. In 2013 hebben vele cliënten

Nadere informatie

Stichting Vroeghulp Rotterdam. Stichting Vroeghulp Rotterdam is 21 augustus 1997 opgericht door onderstaande organisaties:

Stichting Vroeghulp Rotterdam. Stichting Vroeghulp Rotterdam is 21 augustus 1997 opgericht door onderstaande organisaties: Stichting Vroeghulp Rotterdam Stichting Vroeghulp Rotterdam is 21 augustus 1997 opgericht door onderstaande organisaties: - ASVZ. - MEE Rotterdam Rijnmond. - Pameijer. - Rijndam revalidatiecentrum. Later

Nadere informatie

Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding

Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding Astrid Buis Stijgende kosten zorg Vergrijzing Vereenzaming Professionalisering Individualisering Bureaucratisering Wet- en regelgeving

Nadere informatie

De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen!

De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen! De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen! voor medewerkers Bij Wilgaerden draait alles om het welzijn van ouderen met een zorgbehoefte of zorgindicatie die samenhangt met het ouder

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie Jaarplan 2017 INLEIDING Stichting Thuiszorg Groot Limburg is toe aan alweer haar tweede jaarplan. Terugkijkend op 2016 kan worden gesteld dat de meeste doelen zoals beschreven in het jaarplan 2016 gerealiseerd:

Nadere informatie

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Inleiding Met de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening zijn de minnelijke schuldsanering en de wettelijke

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Verklarende woordenlijst bij toetsingskader voor instellingen waar mensen verblijven die niet thuis kunnen wonen Utrecht, maart 2017 Behandeling Handelingen en interventies van medische, gedragswetenschappelijke

Nadere informatie

Wijkverpleegkundig perspectief in sociale teams. Joke Schoehuizen en Yolande van den Brink

Wijkverpleegkundig perspectief in sociale teams. Joke Schoehuizen en Yolande van den Brink Wijkverpleegkundig perspectief in sociale teams Joke Schoehuizen en Yolande van den Brink Doel van deze workshop Inzicht in de samenwerking wijkverpleegkundige als schakel tussen het medische en sociale

Nadere informatie

Wie heeft eigenlijk de touwtjes in handen? Cliëntsturing binnen Dagbesteding SP

Wie heeft eigenlijk de touwtjes in handen? Cliëntsturing binnen Dagbesteding SP Wie heeft eigenlijk de touwtjes in handen? Cliëntsturing binnen Dagbesteding SP Vereenvoudiging van het visiedocument Cliëntsturing van Pameijer. Aan deze vereenvoudiging kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Perla Direct te Almelo op 30 november 2016

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Perla Direct te Almelo op 30 november 2016 Utrecht, mei 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Perla Direct te Almelo op 30 november 2016 1 Inleiding Op 30 november 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten Jaarverslag 2016 Stichting De Boei Sociaal Werk Bunschoten Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. De missie en visie van De Boei... 3 2. Bestuurssamenstelling... 3 3. Personele zaken... 3 4. Kerntaken van De

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Openbaar Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten

Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten Veronique Esman Directeur Curatieve Zorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 21 november 2013 Inhoud 1. Akkoorden curatieve zorg 1. Akkoorden curatieve

Nadere informatie

Gemeenten Regio kop. Deelnemende gemeenten: Gemeente Den Helder Gemeente Schagen Gemeente Hollands Kroon Gemeente Texel

Gemeenten Regio kop. Deelnemende gemeenten: Gemeente Den Helder Gemeente Schagen Gemeente Hollands Kroon Gemeente Texel Gemeenten Regio kop Deelnemende gemeenten: Gemeente Den Helder Gemeente Schagen Gemeente Hollands Kroon Gemeente Texel Vragen via de mail richten aan (zie bijlage voor format): Schagen: aanbestedingen@schagen.nl

Nadere informatie

Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding

Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding Informatie over Thuisbegeleiding Thuisbegeleiding biedt hulp aan multiproblemgezinnen en risicogezinnen, en aan volwassenen met psychiatrische

Nadere informatie

Omdat het soms niet alleen lukt

Omdat het soms niet alleen lukt Sensire thuisbegeleiding Omdat het soms niet alleen lukt www.sensire.nl 0900 88 56 Sensire thuisbegeleiding U kunt door diverse oorzaken in de problemen zijn gekomen en tijdelijk steun nodig hebben, bijvoorbeeld

Nadere informatie

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur)

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur) Agenda voor de vergadering van het Platform Zelfredzaam Datum: Locatie: 12 januari 2015 van 16:00 uur tot uiterlijk 19:00 uur (voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd) Kulturhus Lienden Koningin Beatrixplein

Nadere informatie

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed,

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Bij uw commissievergadering van 14 februari heb ik u, namens het college van burgemeester en wethouders, toegezegd, de aanpak van Krachtwijk Actief te

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Transitie jeugdzorg. Ab Czech. programmamanager gemeente Eindhoven. januari 2013

Transitie jeugdzorg. Ab Czech. programmamanager gemeente Eindhoven. januari 2013 Transitie jeugdzorg Ab Czech programmamanager gemeente Eindhoven januari 2013 1. Samenhangende maatregelen Decentralisatie jeugdzorg Decentralisatie participatie Decentralisatie AWBZ begeleiding Passend

Nadere informatie

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging 13-0010/mh/rs/ph Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging Gevraagde actie: - Deelt u de filosofie van Regie in eigen hand? - Bent u bereid

Nadere informatie

Kwaliteit op de bestuurstafel in het woonzorgcentrum

Kwaliteit op de bestuurstafel in het woonzorgcentrum Kwaliteit op de bestuurstafel in het woonzorgcentrum Nederlandse Businesscase sturen op kwaliteit Brussel, 20 september 2016 Even voorstellen. Diny de Bresser Voorzitter Raad van Bestuur Pieter van Pieter

Nadere informatie

Utrecht, juli Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Ideaal Zorg te Delft op 7 december 2016

Utrecht, juli Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Ideaal Zorg te Delft op 7 december 2016 Utrecht, juli 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Ideaal Zorg te Delft op 7 december 2016 1 Inleiding Op 7 december 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Wmo-beleid

Uitvoeringsplan Wmo-beleid Uitvoeringsplan Wmo-beleid 2016-2019 In onderstaand overzicht is per inwonergroep aangegeven welke nieuwe activiteiten worden ondernomen om de in het Wmo-beleidsplan opgenomen doelstellingen te realiseren.

Nadere informatie

Scheiden van wonen en zorg

Scheiden van wonen en zorg Scheiden van wonen en zorg Een nieuwe koers voor welzijn en zorg 14 november 2012 Themadag Commissie Ouderenzorg Religieuzen Carla Cornuit Inleiding Carla Cornuit: bestuurder LuciVer LuciVer Een kleinschalige

Nadere informatie

Een stap verder in forensische en intensieve zorg

Een stap verder in forensische en intensieve zorg Een stap verder in forensische en intensieve zorg Palier bundelt intensieve en forensische zorg. Het is zorg die net een stapje verder gaat. Dat vraagt om een intensieve aanpak. Want onze doelgroep kampt

Nadere informatie