uur: Verantwoording afvaardiging partijcongres 27 april 2013 (verslag bijgevoegd)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3. 20.20 uur: Verantwoording afvaardiging partijcongres 27 april 2013 (verslag bijgevoegd)"

Transcriptie

1 p/a Wim Vink D.C. Meesstraat RA Spijkenisse Spijkenisse/Bernisse Spijkenisse, 17 mei 2013 Aan de leden van de PvdA afdeling Spijkenisse/Bernisse Beste partijgenoten, Met onze brief van 22 april 2013 heb ik jullie o.a. op de hoogte gebracht van de besluiten van de oprichtingsvergadering op 15 april en de onderwerpen van een ledenvergadering op 30 mei aangekondigd. In het verlengde hiervan nodigen wij jullie hierbij uit voor een ledenvergadering op donderdag 30 mei 2013 vanaf uur in OBS Vogelenzang locatie Zuid aan de J. Wagenaarstraat 2, 3208 AK Spijkenisse De agenda hiervoor luidt als volgt: uur: Opening, mededelingen en vaststelling agenda uur: Verslag oprichtingsvergadering 15 april 2013 (bijgevoegd) uur: Verantwoording afvaardiging partijcongres 27 april 2013 (verslag bijgevoegd) uur: Actuele landelijke en lokale politieke zaken uur: Pauze uur: Voorbereiding herindelingverkiezingen Bernisse-Spijkenisse november 2014: Aanpassing draaiboek met tijdpad voor ledenraadpleging verkiezing lijsttrekker Opzet verkiezingsprogramma januari 2015 maart 2018 Vaststellen fractieprofiel en profielschetsen raadslid en lijsttrekker Samenstelling Adviescommissie Kandidaatstelling Opdracht aan Adviescommissie Kandidaatstelling uur: Rondvraag en sluiting Na afloop is er gelegenheid om op informele wijze de avond af te sluiten. Ad 6. Voorbereiding herindelingverkiezingen Bernisse-Spijkenisse november 2014: Aanpassing draaiboek met datumschema ledenraadpleging verkiezing lijsttrekker: op 15 april besloot de ledenvergadering het voorliggende draaiboek met datumschema vast te stellen. Daarbij is de ledenraadpleging vastgesteld van 27 oktober tot 6 november en de vaststelling en bekendmaking op 7 november. Om geheel synchroon te lopen met landelijke organisatie van de ledenraadplegingen voor de lijsttrekkerschap bij de gemeenteraadsverkiezingen stellen wij voor deze data één dag te vervroegen, dus ledenraadpleging van 26 oktober tot 5 november en uitslag op 5 november. Hiermee kunnen we het beste profiteren van het gezamenlijk gebruik van de toolkit ledenraadpleging.

2 Opzet verkiezingsprogramma januari 2015 maart 2018: voor het verkiezingsprogramma stellen wij voor om het basisprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014 dat het Centrum Lokaal Bestuur van de PvdA heeft opgesteld als uitgangspunt te nemen. Deze kent de volgende hoofdstukindeling: 1. PvdA lokaal, 2. Werk, inkomen en economie, 3. Onderwijs, jeugd en zorg, 4. Wonen en wijken, 5. Veilige steden en dorpen, 6. Sport en cultuur, 7. Zorgen voor meedoen, 8. Natuur, milieu, landschap en verkeer, 9. Financiën en de lokale overheid. Onder regie van de programmacommissie bestaande uit: Kenneth Robinson (voorzitter), Nancy Gaertner (secretaris), Aad Struijk, Gert-Jan Alberts, Gert-Jan Rietdijk en Wouter Struijk willen wij werkgroepjes van fractie- en bestuursleden samen met belangstellende leden en sympathisanten rondom de eerdergenoemde 9 hoofdstukken formeren voor een vertaling naar onze plaatselijke situatie. Wij willen verder gebruik maken van het ondersteuningsaanbod van het partijbureau in Amsterdam voor de inzet van het crowdsource instrument Queetz, waarbij iedereen zijn of haar ideeën kan aandragen en vervolgens kan stemmen op het idee dat men het beste vindt. Het is de bedoeling dat Jan Bontje onder de verantwoordelijkheid van het afdelingsbestuur als eindredacteur optreedt voor het verkiezingsprogramma. Vaststellen fractieprofiel en profielschetsen raadslid en lijsttrekker: voor het fractieprofiel en de profielschets raadslid en fractievoorzitter willen wij gebruik maken van de bijgevoegde profielen zoals die door het partijbureau zijn aangereikt. Daarbij hebben wij als nadere invulling gegeven voor de beschikbare tijd voor het raadslidmaatschap (minimaal 12 uur gemiddeld per week) en aanvullende lokale contributie van 75 per maand (uitgaande van een raadsvergoeding van per maand). Voor wat betreft het lijsttrekkerprofiel dat niet standaard is meegeleverd, willen gebruikmaken van de onderdelen uit het profiel van Dordrecht. Samenstelling Adviescommissie Kandidaatstelling: een breed geschakeerde kandidatenlijst vergt een breed geschakeerde selectiecommissie. Wij zijn daarom op zoek gegaan naar partijgenoten met kennis van en ervaring in kandidatenselectie, ervaring in het openbaar bestuur en maatschappelijke organisaties en contacten met jongeren. Volledigheidshalve merken wij op zittende fractieleden, ook al zien zij af van een volgende raadstermijn op grond van de partijrichtlijnen geen lid van de kandidaatstellingscommissie kunnen zijn. Als leden van de commissie stellen wij voor: Frank Wolff (voorzitter, oprichter VindJeTalent, oorspronkelijk uit Zaanstad. thans woonachtig in Krabbendijke, wordt regelmatig door het partijbureau als trainer ingeschakeld), Wim Vink (secretaris) en als leden: Ada Vuik (oud-raadslid en wethouder van Spijkenisse), Elly Sipkes (oud-raadslid van Rozenburg en Bernisse), Jan Reijnierse (buurtpreventie Waterland-Spijkenisse), Rawa Hassan (provinciaal statenlid uit Rotterdam) en Annette Blaset (oudbestuurslid Spijkenisse). Opdracht aan Adviescommissie Kandidaatstelling: het opstellen van een ontwerplijst van herkenbare en zichtbare kandidaten op basis van het vastgesteld fractieprofiel en bijbehorende profielschetsen. Deze ontwerplijst bevat bijvoorkeur 40 namen, waarvan de eerste 10 direct als raadslid aan de slag kunnen gaan, de volgende 10 als reserve na verloop van tijd als opvolgers kunnen instromen en waarvan de overige 20 als een comité van aanbeveling hun persoonlijk netwerk aan stemmen kunnen inbrengen. Van de commissie wordt verwacht dat zij met alle kandidaten op ontwerplijst tenminste één keer heeft gesproken en met de kandidaten voor de eerste 20 plaatsen in elk geval twee keer, waarbij deze kandidaten tussen deze gesprekken een samenwerkingsopdracht en een campagneopdracht uitvoeren. Met vriendelijke groet, namens het afdelingsbestuur, Wim Vink, secretaris Tel.:

3 PROFIELEN VOOR PVDA KANDIDATENLIJST 2014 BERNISSE-SPIJKENISSE De samenstelling van de fractie voldoet aan de volgende punten: Fractie als onderdeel PvdA - De fractie straalt een open en actieve houding uit en maakt actief deel uit van de vereniging de PvdA. - De fractie beschikt over voldoende (werk)ervaring, kennis en affiniteit op de diverse onderwerpen die (gaan) spelen in de gemeente en de samenleving. - De fractie beschikt over voldoende spreiding over de diverse kernen/wijken van de gemeente. - De fractie bestaat uit een mix van verschillende kwaliteiten, zoals ombudsman, partijpoliticus, coach, activist, bestuurder, binder. - De fractie is op de hoogte van de verschillende rollen van kaderstellen, volksvertegenwoordigen en controleren en weet deze te gebruiken in het realiseren van het verkiezingsprogramma. - De fractieleden hebben zich gecommitteerd aan het verkiezingsprogramma. - De fractieleden nemen deel aan verenigingactiviteiten als individu en als team. Het team legt bij monde van de fractievoorzitter politieke verantwoording af in de ledenbijeenkomsten. - De fractie streeft er naar zich verder te ontwikkelen, de fractieleden nemen deel aan de functioneringsgesprekken. Opleiding, scholing en deelname aan landelijke bijeenkomsten zijn een vast onderdeel van de werkzaamheden van de fractie. Het team - De lijsttrekker is het boegbeeld van de campagne. - Na de verkiezingen is de fractievoorzitter het eerste aanspreekpunt en onderhandelaar. - De samenstelling van de fractie is een afspiegeling van de lokale samenleving. Dit komt tot uitdrukking in de verhouding man/vrouw, leeftijdsopbouw in de fractie, geografische spreiding, allochtoon/autochtoon. - De fractie wordt versterkt door de steunfractie waarvoor dezelfde eisen gelden. - De fractie beschikt over leden die voorzitters- en/of bestuurlijke kwaliteiten hebben. De eisen voor de kandidaten - Is lid van de PvdA, heeft geen contributieachterstanden en is bereid om als raadlid de landelijke en lokale aanvullende contributies te betalen. De lokale aanvullende contributie bedraagt 75 per maand. - Onderschrijft het lokale PvdA-verkiezingsprogramma op alle punten. - Onderschrijft en voegt zich naar democratische besluitvorming en neemt beslissingen/acties vanuit sociaaldemocratische uitgangspunten. - Heeft kennis van de PvdA als organisatie en de inhoudelijke visie en standpunten van de PvdA en is bereid zich hiervoor in te zetten. - Is bereid verantwoording af te leggen over het eigen politieke optreden en handelen in de ledenvergaderingen en richting de kiezers. - Kan de politieke visie van de PvdA vertalen in de praktijk. - Kan input geven aan de PvdA voor nieuwe ideeën en projecten. - Is bereid in werkgroepen van de afdeling en de fractie deel te nemen. - Onderschrijft de interne bereidverklaring en erecode van de PvdA voor haar volksvertegenwoordigers en bestuurders. - Kan landelijk en provinciaal beleid vertalen naar consequenties op lokaal niveau en kan hierover communiceren met leden en kiezers. - Heeft voldoende tijd voor het raadslidmaatschap (gemiddeld minaal 12 uur per week) en investeert deze tijd hierin. - Is bereid te investeren in de verschillende netwerken van de PvdA. - Stelt zijn/haar zetel beschikbaar ingeval hij/zij uit de fractie stapt. - Beschikt over de competenties zoals die zijn vastgelegd in het profiel voor raadsleden en/of heeft de wil en potentie deze te ontwikkelen. - Beheerst actief en passief de Nederlandse taal.

4 - Is een inspirerende, doortastende en op samenwerking gerichte persoonlijkheid met een open houding en staat open voor de ideeën van anderen, kan enthousiastmeren, motiveren en beargumenteren. - Is kritisch, onafhankelijk, sociaal vaardig en kan reflecteren op eigen handelen. - Is geïnteresseerd in de wereld om hem/haar heen op zoek naar burgers om zijn/haar rol als volkvertegenwoordiger te blijven ontwikkelen. Profielschets PvdA-raadslid Je bent sociaaldemocraat - Je bent in staat om vraagstukken die in de gemeente spelen te beoordelen en te verwezenlijken aan de hand van sociaaldemocratische waarden; - Je bent herkenbaar als PvdA-raadslid en jouw dagelijkse politieke handelen kenmerkt zich door onze moraal van soberheid, dienstbaarheid en integriteit (Erecode PvdA) Je bent volksvertegenwoordiger - Je hebt concrete ideeën ter verbetering van de gemeente en de drang om deze te realiseren; - Je bent nieuwsgierig naar wat leeft in de samenleving en bent goed op de hoogte van maatschappelijke ontwikkelingen, bovendien heb je een breed netwerk binnen de gemeente; - Je bent benaderbaar voor alle inwoners van de gemeente, je luistert en neemt mensen serieus; - Je hebt politiek inzicht, zowel bij het politieke spel in de gemeenteraad als bij het nemen van initiatieven buiten het gemeentehuis. Je bent in staat (politieke) coalities te smeden; - Je kunt politieke kwesties in gewone taal overbrengen en beschikt over goede mondelinge- en schriftelijke vaardigheden. Je kunt debatteren, op een bewonersavond spreken en een persbericht schrijven; - Je bent in staat om je snel in te werken op nieuwe dossiers, hoofd- en bijzaken te scheiden en samen te werken in een fractie. Je bent partijlid - Je committeert je aan het landelijke- en lokale verkiezingsprogramma; - Je onderhoudt actief contact met de afdeling en neemt deel aan campagneactiviteiten; - Je kent de weg binnen de partij en hebt een netwerk waar meerdere bestuurslagen in vertegenwoordigd zijn; - Je ondertekent de interne bereidverklaring van de PvdA en verbind je hiermee aan de interne contributie- en afdrachtverplichtingen. - Profielschets PvdA-lijsttrekker Als lijsttrekker ben je tijdens de verkiezingen het boegbeeld van de campagne:. - Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht. - Je hebt een visie over de toekomstige ontwikkelingen en de rol van de PvdA hierin. - Je kunt de PvdA uitstekend profileren en presenteren en mensen aan de PvdA binden. - Je beschikt over een breed maatschappelijk netwerk. Competenties Raadsleden hebben een: - volksvertegenwoordigde rol - stellen kaders voor beleid - controlerende taak. De PvdA heeft hier competenties aan verbonden die voor jou als PvdA- raadslid belangrijk zijn.

5 De competenties die behoren bij de volksvertegenwoordigende taak zijn: - Luisteren - Als je goed luistert toon je een actieve interesse wat de ander zegt en weet je daardoor belangrijke informatie op te pakken. - Tact/sensitief gedrag - je bent in staat om je te verplaatsen, en in te kunnen spelen op gedachten/gevoelens/het standpunt/de situatie van de ander. - Creativiteit/vindingrijkheid Je komt met originele oplossingen komen voor problemen waar je als raadslid tegenaan loopt. - Doorzettingsvermogen - Je vindt het geen enkel probleem je gedurende langere tijd intensief met een taak bezig te houden, ook bij tegenslag. Je volhardt in een plan totdat je doel bereikt is. - Gespreksvaardigheid Je kunt door in gesprek te gaan met. behalen wat je wilt bereiken. De competenties die behoren bij de kaderstellende rol zijn: - Besluitvaardigheid - Op basis van een goed oordeel durf je verantwoorde beslissingen en/of acties te ondernemen. Zelfs als je niet van alle feiten, gevolgen of alternatieven op de hoogte bent, of er conflicterende belangen zijn. - Initiatief - Je signaleert problemen of belemmeringen en lost deze zo snel mogelijk op. Je bent alert en anticipeert op kansen, nieuwe situaties of problemen en handelt er in een vroeg stadium naar. - Omgevingsbewustzijn - Je laat blijken dat je goed op de hoogte bent over de maatschappelijke, politieke en inhoudelijke ontwikkelingen. Je bent leergierig en nieuwsgierig, gericht op interactie, samenwerking én communicatie met anderen. - Presenteren (van ideeën) - Je hebt een eigen visie, eigen ideeën of een mening en kan die helder, duidelijk en boeiend of enthousiasmerend overbrengen op anderen. - Visie (helikopterview) - Je weet een inspirerend toekomstbeeld voor de lokale sociaaldemocratie te ontwikkelen en uit te dragen, waarbij je afstand kunt nemen van de dagelijkse praktijk. De competenties die bij de controlerende taak horen, zijn: - Onafhankelijkheid - Je vormt zelfstandig een mening of oordeel, je onderneemt zelfstandig actie zonder je te laten beïnvloeden door anderen. Je wil en kan een eigen koers varen. - Oordeelsvorming - Je kunt gegevens en de manier van handelen afwegen tegen relevante criteria en zo tot onderbouwde beoordelingen komen. - Voortgangsbewaking - Je bewaakt de voortgang, realisatie, resultaten en effecten van politieke afspraken zoals raadsbesluiten, moties, amendementen en belangrijke toezeggingen. De competenties voor samenwerking en algemene taken zijn: - Integriteit - Als PvdA-lid en politicus handel je altijd integer, ook bij druk van buitenaf. Iedere PvdApoliticus tekent een gedragscode en is integer. Je gaat zorgvuldig en discreet met vertrouwelijke of gevoelige informatie uit de raad/fractie/contacten met je netwerken om. - Samenwerken - Je zit in de raad om de sociaaldemocratie in je gemeente te versterken. Dat doe je samen met anderen. Het gezamenlijk resultaat telt en dat bereik je door een optimale afstemming tussen de eigen kwaliteiten en belangen én die van de anderen. - Stressbestendigheid - Je kunt incasseren, je blijft zaken relativeren en rationeel benaderen. Je gaat rustig, systematisch en efficiënt te werk. - Assertiviteit - Je komt op een niet kwetsende en tactvolle manier op voor je eigen mening, je behoefte of belangen. - Conflicthantering - Je weet belangentegenstellingen met een grote emotionele lading op een tactvolle wijze te hanteren en op te lossen. Dat doe je in individuele contacten met bewoners, dat doe je in de raad, dat doe je in het buurthuis waar je bent uitgenodigd voor een bewonersvergadering. - Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid - Je weet je ideeën, meningen, standpunten en besluiten in een begrijpelijke taal aan anderen duidelijk te maken. Je weet wie je toehoorders zijn en stemt je boodschap daar op af. Voor de fractievoorzitter ligt daarnaast meer nadruk op de competenties: - Samenwerken en verbinden - Strategisch inzicht - Leiding geven en tact - Besluitvaardigheid

6 Verslag ledenvergadering Datum: 15 april 2013 in OBS Vogelenzang, J. Wagenaarstraat 2, Spijkenisse 1. Opening en mededelingen Hans Hijgemann opent om uur de vergadering en heet iedereen welkom. Hij zal tot na de verkiezing van partijfuncties de vergadering leiden. Berichten van verhindering van Jan Bontje, George Gardien, Marianne de Jonge, Jan van der Stoel en Ada Vuik. 2. Presentatie voormalig afdeling Bernisse De afdeling heeft net geen 40 leden. Het ledenbestand is vrij oud, wel zijn er ca. 15 leden die op één of andere manier actief zijn. Sinds de vorming van de gemeente Bernisse in 1980 zijn 5 kleine kernen (Abbenbroek, Heenvliet, Geervliet-Simonshaven, Oudenhoorn en Zuidland) bij elkaar geveegd, die gauw als één eenheid zijn gaan opereren. De afdeling heeft ups en downs gekend. Zo heeft een voormalige partijgenoot-wethouder na een conflict met de fractie een eigen partij (Lokaal Onafhankelijk Bernisse) opgericht. Vaak heeft de PvdA een wethouder geleverd, zo ook nu. Wim Kruikemeier is nu de enige PvdAwethouder op Voorne-Putten. In de huidige zittingstermijn werkt de PvdA samen met D66 in één fractie. Over wezenlijke punten is er geen verschil van mening geweest. Deze lijstencombinatie is tot stand gebracht om de progressieve stemmen met name in Geervliet niet verloren te laten gaan. D66-PvdA heeft 3 van de 15 zetels behaald. Samen met LOB vormt zij de coalitie. LOB, die is ontstaan als afsplitsing van de PvdA lijkt op geen kanten op ONS. Zij staat aan de goede kant van het denken. De coalitiesamenwerking is goed, zeker toen de fusie nog niet ging spelen. Als vorm van burgerparticipatie is Toekomstvisie 2014 gelanceerd als stip op de horizon. Een fusie was toen nog niet voorzien, ook niet in het PvdA-verkiezingsprogramma. Bernisse heeft als uitdaging haar begroting sluitend te maken en kwaliteit te leveren. Veel ambtelijke werkzaamheden zijn al bij Spijkenisse ondergebracht. In 2011 is de Voorzieningennota gekomen om de Toekomstvisie concreet te maken. De woonkernen van Bernisse moeten dynamisch en leefbaar blijven door allerlei zaken te stimuleren. Door vrijwilligers zijn er voorzieningen in stand gebleven, zoals het openluchtbad Geervliet. Door het uitrollen van het concept brede school, worden nu scholen in buurthuizen ondergebracht. De aanleg van groen en wegen maken ook deel uit van de Voorzieningennota. Deze zijn omvangrijk gezien de oppervlakte van de gemeente. 3. Presentatie voormalig afdeling Spijkenise Aan de hand van een powerpointpresentatie krijgt de vergadering een beeld van de samenstelling van het bestuur, de fractie en de activiteiten van Permanente Campagne Commissie (PCC) die er voor moet zorgen dat de partij kan groeien. Als oppositiepartij valt het de PvdA niet mee om het beleid van de gemeente Spijkenisse te beïnvloeden. Pogingen om het beleid bij te stellen heeft praktisch geen resultaat opgeleverd. Dat laat onverlet dat de fractie kritisch constructief mee blijft doen. Hopelijk kan in november 2014 ook vanuit Bernisse voldoende stemmen binnengehaald worden om daadwerkelijk invloed uit te kunnen oefenen op het gemeentelijk beleid. De fractie is ook actief in de PCC, het Ombudsteam en het Politiek Café. Het ombudsteam helpt de problemen op te lossen van mensen die tussen wal en schip zijn geraakt. 4. Oprichting afdeling Spijkenisse/Bernisse Nu de beide gemeenteraden hebben besloten tot het samengaan per 1 januari 2015 is de opheffing van de afdeling voor de oprichting van een nieuwe gezamenlijke afdeling Spijkenisse/Bernisse hiervan een logisch gevolg. Om de beschikbare menskracht het beste te benutten en zo snel mogelijk de voorbereidingen voor de herindelingverkiezingen gezamenlijk ter hand te kunnen nemen besluit de vergadering unaniem tot de oprichting van de nieuwe afdeling Spijkenisse/Bernisse. In verband met het partijcongres op 27 april, besluit de vergadering dit besluit formeel op 1 mei 2013 te laten ingaan, zodat geen twijfel kan bestaan over het mandaat van de beide zittende congresafgevaardigden. In praktische zin zal echter met directe ingang als één afdeling worden gewerkt.

7 5. Verkiezing partijfuncties Nejla Özbiçer wil zich bij nader inzien beperken tot activiteiten voor de PCC, dan kan zij zich daar volledig voor inzetten. In verband hiermee trekt zij zich terug als kandidaat voor het bestuur. Als gevolg hiervan besluit de vergadering het aantal bestuursleden te bepalen op 11. Voorzitter: Kenneth Robinson per acclamatie. Deze zal het voorzitterschap in nauwe samenwerking uitoefenen met Hans Hijgemann, die als vicevoorzitter zal fungeren. Het is de bedoeling dat deze hem zal opvolgen, als Kenneth zich kandidaat stelt voor de gemeenteraad. De verkiezing voor het vicevoorzitterschap staat niet op de agenda, omdat volgens de partijreglementen alleen de voorzitter, secretaris en penningmeester in functie worden gekozen. Secretaris: Wim Vink per acclamatie. Penningmeester: Imre Ozéphius per acclamatie. 8 algemene bestuursleden: Alphons Druyve, Nancy Gaertner, John Hoenderkamp, Hans Hijgemann, Wouter van Liempt, Yvonne Ormskerk, Leander Pel en Aad Struijk per acclamatie. Congresafgevaardigde en plaatsvervanger: Gert-Jan Alberts en John Hoenderkamp per acclamatie. 4 gewestelijke afgevaardigden: Wim Vink, Elly Sipkes, Yvonne Ormskerk, Hans Hijgemann per acclamatie. Hun plaatsvervangers zullen bij gelegenheid worden gekozen. Kascontrolecommissie: Geert de Vries heeft zicht terug getrokken, Elly Sipkes is in zijn plaats beschikbaar. Vervolgens worden Anja van Luijten, Hanneke Nijhoff en Elly Sipkes per acclamatie gekozen. Afscheid vertrekkende bestuursleden: Allert de Vries, penningmeester van Berrnisse verkeert bijna permanent in het buitenland. Kenneth Robinson bedankt Annette Blaset voor haar inzet als bestuurslid. Zij heeft door privé omstandigheden en drukte af moeten zien van voorzetting van haar bestuurslidmaatschap. Zij blijft wel actief in de PCC. 6. Voorbereiding herindelingverkiezingen Bernisse-Spijkenisse november 2014 De vergadering besluit na een toelichting en korte discussie: met een zelfstandige lijst de verkiezingen in te gaan; een ledenraadpleging te houden voor de verkiezing van de lijsttrekker; een Adviescommissie Kandidaatstelling de ontwerplijst op te laten stellen, die het bestuur marginaal zal gaan toetsen; de advisering van de fractie bij de keuze van de kandidaat-wethouders te beperken tot een advies van de afdelingsvoorzitter; het draaiboek met datumschema vast te stellen voor de totstandkoming van het verkiezingsprogramma, de kandidatenlijst en het campagneplan. 7. Laatste voorbereiding partijcongres 27 april in Leeuwarden In Spijkenisse is gekozen om de congresvoorstellen te bespreken in een PCC-bijeenkomst. Er zijn geen voorstellen tot wijzigingen aangedragen. Het Van Waardedebat is ontzettend belangrijk voor de formulering wat wij als partij van belang vinden, wat wij willen realiseren, voor wie wij willen opkomen. Soms zijn in de praktijk concessies nodig, maar de sterkste schouders zullen de zwaarste lasten moeten blijven dragen. Juist in de praktijk is het lastig om de idealen in het Van Waardedebat tot uitvoering te brengen, maar we moeten het blijven proberen. Het Sociaal Akkoord moet meer in de richting van de PvdA dan de VVD. Ook lokaal zullen we straks te maken hebben met een moeilijke financiële situatie. Duidelijk is dan we niet tot elke prijs moeten meeregeren, maar dat we wel onze verantwoordelijkheid blijven nemen. 8. Rondvraag en sluiting Herbenoeming burgemeester Spijkenisse: geldt alleen voor de gemeente Spijkenisse, dus tot 1 januari Leergang lokale politiek: Frank Wolff kondigt aan hij deze leergang aan het opzetten is voor geïnteresseerden in Bernisse en Spijkenisse die een kijkje willen nemen in de politieke keuken. Ideeën hiervoor kunnen naar hem worden gestuurd. Samengaan afdeling Bernisse en Spijkenisse: de vergadering heeft hier een goed gevoel bij, er staat een groep enthousiastelingen klaar om aan de slag te gaan. Onder dankzegging van de aanwezigen voor hun aanwezigheid en deelname sluit Kenneth Robinson om uur de vergadering.

Agendapunt 7b. Pro iel PvdA-raadslid: Pro iel PvdA-fractie

Agendapunt 7b. Pro iel PvdA-raadslid: Pro iel PvdA-fractie PDFaid.com Agendapunt 7b Pro iel PvdA-raadslid: Je bent sociaaldemocraat - Je bent in staat om vraagstukken die in de gemeente spelen te beoordelen en te verwezenlijken aan de hand van sociaaldemocratische

Nadere informatie

Profiel PvdA - Statenlid

Profiel PvdA - Statenlid Profiel PvdA - Statenlid Als Statenlid van de Provincie Utrecht vertegenwoordig je de kiezers en leden van de PvdA in de provincie. Samen met de andere statenleden vorm je de provinciale staten. Zowel

Nadere informatie

Profiel PvdA-wethouder Utrecht. Handelen vanuit de idealen

Profiel PvdA-wethouder Utrecht. Handelen vanuit de idealen Profiel PvdA-wethouder Utrecht Handelen vanuit de idealen De gemeente staat het dichtst bij de burger. Juist als eerste overheid kunnen onze politici het beste vorm en inhoud geven aan onze idealen zoals

Nadere informatie

Kandidaatstelling gemeenteraad (2014-2018)

Kandidaatstelling gemeenteraad (2014-2018) Kandidaatstelling gemeenteraad (2014-2018) Oproep kandidaten Het bestuur van de PvdA afdeling Maastricht roept inwoners van Maastricht in wie een groot sociaal-democratisch hart klopt, én die van mening

Nadere informatie

Profielen voor PvdA ers in bestuurscommissie A dam West

Profielen voor PvdA ers in bestuurscommissie A dam West Profielen voor PvdA ers in bestuurscommissie A dam West De PvdA in Amsterdam West is op zoek naar mensen die zich kandidaat willen stellen voor de bestuurscommissie waarvoor inwoners op 19 maart 2014 hun

Nadere informatie

VERKIEZINGEN 2014. Draaiboek. Inhoud: - Inleiding - Planning - Budget - Opdracht kandidatencommissie - Profielen

VERKIEZINGEN 2014. Draaiboek. Inhoud: - Inleiding - Planning - Budget - Opdracht kandidatencommissie - Profielen VERKIEZINGEN 2014 Draaiboek Inhoud: - Inleiding - Planning - Budget - Opdracht kandidatencommissie - Profielen 5 e concept 20 maart 2013 Inleiding In deze notitie zijn de belangrijkste acties in de aanloop

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Gemeenteraadsverkiezingen 2018 Gemeenteraadsverkiezingen 2018 We willen zo vroeg mogelijk beginnen met de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen. Tijdens de ALV willen we als bestuur met de leden van gedachte willen wisselen

Nadere informatie

Planning Wat Door wie Door wie vaststellen Afdelingsvergadering besluit over / stelt vast: Deelname verkiezingen

Planning Wat Door wie Door wie vaststellen Afdelingsvergadering besluit over / stelt vast: Deelname verkiezingen AFDELING STADSKANAAL Draaiboek gemeenteraadsverkiezingen 2014 Datum: 29-4- 2013, conform besluit ledenvergadering d.d. 27 maart 2013. Dit is het draaiboek voor de voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Profiel gemeenteraadslid

Profiel gemeenteraadslid 1 1 Profiel gemeenteraadslid 2NB: Overal waar zij of ze staat kan ook hij gelezen worden. 3ALGEMEEN 4Een D66 gemeenteraadslid is gekozen door de inwoners van Utrecht en vertegenwoordigt hen op een 5integere

Nadere informatie

Meer info: http://members.home.nl/janrlunsing/oe_schaper.htm UITNODIGING

Meer info: http://members.home.nl/janrlunsing/oe_schaper.htm UITNODIGING De Jan Schaper-leergang 2 Jan Schaper, in 1897 in Groningen gekozen als het eerste SDAP-raadslid in Nederland. Een van de 12 oprichters (de 12 apostelen) van de SDAP. Meer info: http://members.home.nl/janrlunsing/oe_schaper.htm

Nadere informatie

De weg naar de Provinciale Statenverkiezingen in 2015

De weg naar de Provinciale Statenverkiezingen in 2015 De weg naar de Provinciale Statenverkiezingen in 2015 Middelburg, 19 februari 2014 Bestuur gewest Zeeland PvdA Aty Harwijne-Vroomman, voorzitter Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Scouting en scholing...

Nadere informatie

Werkplan 2016 Afdeling s-hertogenbosch DENBOSCH.PVDA.NL TWITTER.COM/PVDADENBOSCH FACEBOOK.COM/PVDADENBOSCH

Werkplan 2016 Afdeling s-hertogenbosch DENBOSCH.PVDA.NL TWITTER.COM/PVDADENBOSCH FACEBOOK.COM/PVDADENBOSCH Werkplan 2016 Afdeling s-hertogenbosch DENBOSCH.PVDA.NL TWITTER.COM/PVDADENBOSCH FACEBOOK.COM/PVDADENBOSCH Dit werkplan 2016 gaat over het tweede jaar van de bestuurscyclus van de gemeenteraad s-hertogenbosch

Nadere informatie

Profiel gemeenteraadslid

Profiel gemeenteraadslid Profiel gemeenteraadslid NB: Overal waar zij of ze staat kan ook hij gelezen worden. ALGEMEEN Een D66 gemeenteraadslid is zich ervan bewust een mandaat te hebben van de kiezers en zal met overtuiging én

Nadere informatie

Functieprofiel Raadslid PACT Aalsmeer

Functieprofiel Raadslid PACT Aalsmeer Bestuur PACT Aalsmeer E-mail: info@pactaalsmeer.nl Internet: www.pactaalsmeer.nl Functieprofiel Raadslid PACT Aalsmeer De fractie van PACT Aalsmeer kent: fractiemedewerkers: leden met politieke affiniteit

Nadere informatie

Algemeen profiel bestuurskandidaat

Algemeen profiel bestuurskandidaat Algemeen profiel bestuurskandidaat Ieder bestuurslid heeft functiespecifieke taken. Daarnaast vervult hij taken in het algemeen belang van de afdeling of de regio. Elk bestuurslid is in die optiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

agenda verkiezingen 2014/2015

agenda verkiezingen 2014/2015 agenda verkiezingen /2015 10 mei extra GLV i.v.m. Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen 22 mei Europese verkiezingen 20 september GLV: o.a. voorbereiding verkiezingsprogramma s 29 november GLV:

Nadere informatie

Zutphen -Warnsveld Bundel t.b.v. de algemene voorjaarsvergadering op 15 februari 2011 VACATURES EN BIJBEHORENDE PROFIELEN

Zutphen -Warnsveld Bundel t.b.v. de algemene voorjaarsvergadering op 15 februari 2011 VACATURES EN BIJBEHORENDE PROFIELEN VACATURES EN BIJBEHORENDE PROFIELEN Volgens de herziene Statuten en Reglementen van de Partij van de Arbeid, zoals vastgesteld tijdens het afgelopen congres 2012, worden zowel de voorzitter als de penningmeester

Nadere informatie

De punten 1, 2, 3 en 4 worden voorgelegd ter vaststelling, punt 5 ter informatie

De punten 1, 2, 3 en 4 worden voorgelegd ter vaststelling, punt 5 ter informatie Conform het Reglement Kandidaatstelling stelt het Landelijk Bestuur de af te leggen route naar de TKverkiezingen -die uiterlijk op 15 maart 2017 zullen plaatsvinden- aan de orde. Op basis van art. 4 lid

Nadere informatie

Jaarplan Amsterdam West 2015

Jaarplan Amsterdam West 2015 Jaarplan Amsterdam West 2015 Inleiding Dit jaarplan 2015 van de PvdA Amsterdam West schetst doelen en activiteiten van de vereniging voor het komende jaar. Het jaarplan heeft een overkoepelend karakter

Nadere informatie

Road to: Gemeenteraadsverkiezingen 2014 PvdA Gouda

Road to: Gemeenteraadsverkiezingen 2014 PvdA Gouda Road to: Gemeenteraadsverkiezingen 2014 PvdA Gouda Versie 10 mei 2013 Laatste actualisatie: Wijziging verkiezingsdatum in 19 maart 2014 Auteur: M.C. Maijenburg Road to Gemeenteraadsverkiezingen 2014 PvdA

Nadere informatie

Profiel van een raadslid

Profiel van een raadslid Profiel van een raadslid Basisvereisten en drijfveren voor een raadslid Het raadslid is toegewijd en loyaal aan D66 en aan de gemeente waarin hij zijn functie als raadslid vervult en de lokale afdeling

Nadere informatie

Besluit deelname gemeenteraadsverkiezingen Den Haag 21 maart 2018

Besluit deelname gemeenteraadsverkiezingen Den Haag 21 maart 2018 Besluit deelname gemeenteraadsverkiezingen Den Haag 21 maart 2018 De Algemene Afdelingsvergadering (AAV) van D66 Den Haag, op 15 november 2016 bijeen, besluit: 1. zelfstandig deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezing

Nadere informatie

GROENLINKS Amsterdam Algemene Ledenvergadering 9 februari 2017

GROENLINKS Amsterdam Algemene Ledenvergadering 9 februari 2017 Procedure Kandidaatstelling GroenLinks Amsterdam Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 wil GroenLinks Amsterdam met een sterke, gevarieerde en aansprekende kandidatenlijst komen. Deze lijst zal worden

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Samenwerking met andere partijen

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Samenwerking met andere partijen Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Samenwerking met andere partijen Als PvdA vinden wij het belangrijk om samen te werken met bewoners en maatschappelijke organisaties. Op lokaal niveau zorgen we op die manier

Nadere informatie

Profielschets Tweede Kamerfractie PvdA

Profielschets Tweede Kamerfractie PvdA Profielschets Tweede Kamerfractie PvdA 2012-2016 Bijlage II Inleiding Deze profielschets is de leidraad voor het werk van de Adviescommissie Kandidaatstelling en voor het Partijbestuur ten behoeve van

Nadere informatie

Handleiding voor proces naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014

Handleiding voor proces naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 Handleiding voor proces naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord Hans Spekman Inleiding 4 Hoofdstuk 1. Kandidaatstelling 6 1.1 Ledenvergadering uiterlijk 6 december 2012

Nadere informatie

Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen

Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen Inleiding In dit werkplan van het bestuur kijken we terug op het afgelopen jaar en stellen we de speerpunten voor het komende jaar vast. Het werkplan zal samen

Nadere informatie

Concept Kandidatenlijst PvdA afdeling De Marne Gemeenteraadsverkiezingen19 maart 2014.

Concept Kandidatenlijst PvdA afdeling De Marne Gemeenteraadsverkiezingen19 maart 2014. Concept Kandidatenlijst PvdA afdeling De Marne Gemeenteraadsverkiezingen19 maart 2014. Toelichting op de kandidatenlijst: In de vergadering van 5 maart jl. heeft de ledenvergadering niet alleen de samenstelling

Nadere informatie

Bijlage 1: Functieprofielen raadslid en wethouder

Bijlage 1: Functieprofielen raadslid en wethouder Bijlage 1: Functieprofielen raadslid en wethouder In aanloop naar de verkiezingen in 2014 is het goed om duidelijk vast te stellen waaraan (nieuwe) politieke kandidaten voor D66 moeten voldoen. Deze functieprofielen,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2014

NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2014 AFDELING AMERSF0ORT-BUNSCHOTEN www.pvda-amersfoort.nl secretaris@pvda-amersfoort.nl NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2014 Woord van de voorzitter: Giro 555 en dichterbij huis. Er voltrekt zich een humanitaire ramp

Nadere informatie

Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH

Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH Hoogland 26 juli 2012 1 Inleiding 3 2 Werkwijze 3 3 Bestuurlijke organisatie 3 4 Profiel bestuursleden 4 5 Commissie structuur 4 6 Vergroten draagvlak 5 7 Verdere procedure

Nadere informatie

FRACTIEREGLEMENT. Hoorn INHOUD: Raadsperiode 2010-2014. I. Definities blz 2. II. Taakomschrijvingen, verplichtingen en rechten fractieleden blz 2

FRACTIEREGLEMENT. Hoorn INHOUD: Raadsperiode 2010-2014. I. Definities blz 2. II. Taakomschrijvingen, verplichtingen en rechten fractieleden blz 2 Hoorn FRACTIEREGLEMENT Raadsperiode 2010-2014 INHOUD: I. Definities blz 2 II. Taakomschrijvingen, verplichtingen en rechten fractieleden blz 2 III. Fractieondersteuning blz 4 IV. Besluiten blz 4 V. De

Nadere informatie

Ervaringen met functioneringsgesprekken

Ervaringen met functioneringsgesprekken Ervaringen met functioneringsgesprekken Samenstelling CDA-bureau Afdeling HRM / Steenkampinstituut / Partijontwikkeling CDA-bestuurdersvereniging December 2006 1 Het belang van functioneringsgesprekken

Nadere informatie

Concept PROFIEL. Geachte bestuursleden,

Concept PROFIEL. Geachte bestuursleden, Concept PROFIEL Geachte bestuursleden, Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen binnen het Hoofdbestuur van 50PLUS zijn de afdelingsvoorzitters van mening dat de profielschets van kandidaat bestuursleden

Nadere informatie

Student & Starter. Beleidsplan. Contents. Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht. Voorwoord. 1. Verenigingsdoelen

Student & Starter. Beleidsplan. Contents. Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht. Voorwoord. 1. Verenigingsdoelen Beleidsplan Student & Starter 2014 Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht Contents Voorwoord 1. Verenigingsdoelen 1.1 Fractieondersteuning 1.2 Benadering achterban 1.3 Detecteren en aanpakken

Nadere informatie

VERSLAG LEDEN- VERGADERING

VERSLAG LEDEN- VERGADERING VERSLAG LEDEN- VERGADERING VRIJDAG 6 NOVEMBER 2015 VERSLAG LEDENVERGADERING Vrijdag 6 november 2015 1. Opening en mededelingen De voorzitter, Arno Brok, heet de leden van harte welkom op het najaarscongres

Nadere informatie

De Ervaring Leert! Programma voor Provinciale Statenleden 2015

De Ervaring Leert! Programma voor Provinciale Statenleden 2015 De Ervaring Leert! Programma voor Provinciale Statenleden 2015 Inhoud De ervaring Leert! 3 Workshops 4 1. Krachtenveld Provincie 2. Simulatie Statenvergadering 3. Rollen en instrumenten 4. Integriteit

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Beste partijgenoten,

Jaarverslag 2013. Beste partijgenoten, Jaarverslag 2013 Beste partijgenoten, Zo kort na het verstrijken van een jaar is het moeilijk om aan te geven wat de gebeurtenissen en ontwikkelingen in dat jaar voor de langere termijn betekenen. Dat

Nadere informatie

Functieprofiel Raadslid Rijk van Nijmegen

Functieprofiel Raadslid Rijk van Nijmegen Functieprofiel Raadslid Rijk van Nijmegen Overal waar hij staat wordt hij of zij bedoeld. Inleiding Dit document bevat de profielen die zijn opgesteld voor de verschillende politieke functies die binnen

Nadere informatie

Profielschets PvdA Den Haag Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018

Profielschets PvdA Den Haag Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 III Profielschets PvdA Den Haag Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 Inleiding Deze profielschets is de leidraad voor het werk van de Adviescommissie Kandidaatstelling (commissie-putters). Deze commissie

Nadere informatie

Visie GroenLinks Leiden in 2018

Visie GroenLinks Leiden in 2018 Visie GroenLinks Leiden in 2018 Inleiding GroenLinks afdeling Leiden staat stevig in haar schoenen. Afgelopen jaar is opnieuw bewezen dat wij, ondanks politieke tegenwind, als afdeling een goede verkiezingsuitslag

Nadere informatie

Profielschets burgemeester Woudenberg m/v

Profielschets burgemeester Woudenberg m/v Profielschets burgemeester Woudenberg m/v Waarom een nieuwe burgemeester? Het wetsvoorstel over de samenvoeging van Woudenberg met de gemeenten Renswoude en Scherpenzeel is recent ingetrokken, waardoor

Nadere informatie

Ontmoeten & Verbinden

Ontmoeten & Verbinden Ontmoeten & Verbinden Verenigingsplan PvdA Den Haag 2016-2018 Een naïef cliché als eenheid in verscheidenheid Het is wellicht een klein begin Voortbewegend naar een toekomst, soms tegen beter weten in

Nadere informatie

Water. Goed voor elkaar! Model Profielschets Waterschapsbestuurders ChristenUnie

Water. Goed voor elkaar! Model Profielschets Waterschapsbestuurders ChristenUnie Model Profielschets Waterschapsbestuurders ChristenUnie Dit is een model profielschets voor ChristenUnie-kandidaten voor het algemeen en dagelijks bestuur van waterschappen. 1 Het model is opgesteld door

Nadere informatie

Handleiding gemeenteraadsverkiezingen voor sportclubs

Handleiding gemeenteraadsverkiezingen voor sportclubs Handleiding gemeenteraadsverkiezingen voor sportclubs Zo zet je sport op de lokale agenda. Gemeenteraadsverkiezingen - 21 maart 2018 Zet sport op de lokale agenda! ZOMER 2017 Politieke partijen schrijven

Nadere informatie

LINKEDIN DISCUSSIE status t/m 27 november 2011

LINKEDIN DISCUSSIE status t/m 27 november 2011 LINKEDIN DISCUSSIE status t/m 27 november 2011 Een van onze leden is op zoek naar een voorbeeld van een functieprofiel voor een onafhankelijk voorzitter voor hun Wmo-raad. Heeft iemand een dergelijk profiel

Nadere informatie

Concept Kandidatenlijst PvdA Algemeen Bestuur Waterschap Hunze en Aa s Verkiezingen 18 maart 2015.

Concept Kandidatenlijst PvdA Algemeen Bestuur Waterschap Hunze en Aa s Verkiezingen 18 maart 2015. Concept Kandidatenlijst PvdA Algemeen Bestuur Waterschap Hunze en Aa s Verkiezingen 18 maart 2015. Toelichting op de kandidatenlijst: De ledenvergadering heeft de kandidaatstellingscommissie vastgesteld,

Nadere informatie

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides Profielschets 4 leden Raad van Commissarissen Provides ERLY the consulting company Opdrachtgever: Provides Datum: april 2015 De Raad De Raad van Commissarissen (RvC) van Provides heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

Profielschets bestuursleden Ouderen Appèl Eindhoven

Profielschets bestuursleden Ouderen Appèl Eindhoven BESTUUR. telefoon fractiekamer: 040-2382392 e-mail: ouderenappel.fractie@eindhoven.nl Profielschets bestuursleden Ouderen Appèl Eindhoven Het bestuur van het Ouderen Appèl Eindhoven is op zoek naar 4 nieuwe

Nadere informatie

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Com puterw eg 1,3542 D P U trecht Postbus 1087,3600 BB Maarssen tel.0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 w w w.picom pany.nl servicedesk@ picom pany.nl Het PiCompany

Nadere informatie

(EXACT INVULLEN ZOALS GEREGISTREERD BIJ DE GEMEENTELIJKE BASIS ADMINISTRATIE (GBA)

(EXACT INVULLEN ZOALS GEREGISTREERD BIJ DE GEMEENTELIJKE BASIS ADMINISTRATIE (GBA) INTERNE BEREIDVERKLARING KANDIDAATSTELLING PROVINCIALE STATEN zoals bedoeld in artikel 1.28 lid 3 en artikel 6.5 lid 4 van de Reglementen van de Partij van de Arbeid DE ONDERGETEKENDE, (EXACT INVULLEN

Nadere informatie

DÉ LANDELIJKE BEROEPSVERENIGING VOOR ONAFHANKELIJKE RAADSLEDEN

DÉ LANDELIJKE BEROEPSVERENIGING VOOR ONAFHANKELIJKE RAADSLEDEN DÉ LANDELIJKE BEROEPSVERENIGING VOOR ONAFHANKELIJKE RAADSLEDEN Alkmaar, 10 december 2015 Geacht bestuur en fractie, De lokale partijen hebben in onze democratische rechtstaat een zeer belangrijke functie.

Nadere informatie

Informatiepakket belangstellenden kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen 2018 GroenLinks Zwolle

Informatiepakket belangstellenden kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen 2018 GroenLinks Zwolle Informatiepakket belangstellenden kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen 2018 GroenLinks Zwolle! 1 /! 7 Voorwoord Voor je ligt het informatiepakket dat de kandidatencommissie van GroenLinks Zwolle

Nadere informatie

Competentie definities

Competentie definities Competentie definities Aanpassingsvermogen (Flexibiliteit): Zich gemakkelijk aan kunnen passen aan veranderende omgeving, werkwijzen, werktijden, taken, verantwoordelijkheden, beleidswijzigingen en gedragingen

Nadere informatie

Handleiding gemeenteraadsverkiezingen voor sportclubs

Handleiding gemeenteraadsverkiezingen voor sportclubs Handleiding gemeenteraadsverkiezingen voor sportclubs Zo zet je sport op de lokale agenda. Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018 Zet sport op de lokale agenda! ZOMER 2017 Politieke partijen schrijven

Nadere informatie

Jaarverslag Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp

Jaarverslag Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp Jaarverslag Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp 2013 Betrouwbaar, Betrokken en Besluitvaardig! Inhoudsopgave 1. Voorwoord van de voorzitter... 3 2. Terugblik op het jaar 2013... 4 2.1 Leden... 4 2.2 Bestuur...

Nadere informatie

A) De bepalingen uit het huishoudelijk reglement moeten in samenhang worden gezien met de statuten van de Stichting Platform Vreeswijk.

A) De bepalingen uit het huishoudelijk reglement moeten in samenhang worden gezien met de statuten van de Stichting Platform Vreeswijk. PRELUDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT van Wijkplatform Vreeswijk (WPV) Statuten Stichting Platform Vreeswijk: A) Volgens de statuten van de Stichting Platform Vreeswijk zijn deelnemers van de stichting vertegenwoordigers

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS EN LID GOVERNANCECOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 22 MEI 2015

FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS EN LID GOVERNANCECOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 22 MEI 2015 FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS EN LID GOVERNANCECOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 22 MEI 2015 Inhoudsopgave 1. Het pensioenfonds... 3 2. Het bestuur... 3 3. Taken van het bestuur...

Nadere informatie

(CONCEPT)Koersdocument Bestuur GroenLinks

(CONCEPT)Koersdocument Bestuur GroenLinks (CONCEPT)Koersdocument Bestuur GroenLinks Afdeling Doetinchem e.o. 2014-2018 September/oktober 2014 Inhoudsopgave Inleiding...3 1. Uitgangspunten...4 1.1. Taken van een afdelingsbestuur...4 1.2. De functies

Nadere informatie

Profielen voor diverse functies binnen Pro3

Profielen voor diverse functies binnen Pro3 Profielen voor diverse functies binnen Pro3 De kandidatencommissie, onder andere belast met het samenstellen van profielen, presenteert U in concept de volgende profielen en vraagt aan de vergadering deze

Nadere informatie

STANDAARD AFDELINGSREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66

STANDAARD AFDELINGSREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 STANDAARD AFDELINGSREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 Dit standaardreglement is vastgesteld door het Landelijk bestuur van Politieke Partij Democraten 66 op 10 mei 2016. Dit reglement is van kracht

Nadere informatie

Netwerk Noordwest-Veluwe

Netwerk Noordwest-Veluwe Kaderstellend Advies voor de kandidatenlijst Gemeenteraadsverkiezingen 2018 Inleiding Ingevolge artikel 51 van het Huishoudelijke Reglement van de VVD stelt de ledenvergadering van een lokaal netwerk op

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER...

BURGERPANEL CAPELLE OVER... BURGERPANEL CAPELLE OVER... profiel nieuwe burgemeester Mei 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 15 e peiling met het burgerpanel van Gemeente Capelle aan den IJssel. Deze peiling

Nadere informatie

ROUTEPLANNER PVDA ENSCHEDE 2014-2018

ROUTEPLANNER PVDA ENSCHEDE 2014-2018 ROUTEPLANNER PVDA ENSCHEDE 2014-2018 VAST TE STELLEN OP ALV VAN OKTOBER 2014 AFDELINGSBESTUUR PARTIJ VAN DE ARBEID ENSCHEDE 1 INHOUDSOPGAVE Woord van de Voorzitter... 3 1. Introductie... 4 2. Organisatie

Nadere informatie

MOvactor. Profielschets Raad van Toezicht. Zeist/Deventer, januari 2015. MaakRuimte! Dick Webbink

MOvactor. Profielschets Raad van Toezicht. Zeist/Deventer, januari 2015. MaakRuimte! Dick Webbink MOvactor Profielschets Raad van Toezicht Zeist/Deventer, januari 2015 MaakRuimte! Dick Webbink 1 Algemeen Eind 2014 heeft de Raad van Toezicht van MOvactor haar eigen functioneren geëvalueerd. De belangrijkste

Nadere informatie

Welkom. bij de. gemeenteraad

Welkom. bij de. gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat om toeristenbelasting

Nadere informatie

Informatiepakket belangstellenden kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen 2018 GroenLinks Leiden

Informatiepakket belangstellenden kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen 2018 GroenLinks Leiden Informatiepakket belangstellenden kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen 2018 GroenLinks Leiden Voorwoord Voor je ligt het informatiepakket dat de kandidatencommissie van GroenLinks Leiden heeft samengesteld

Nadere informatie

Voorstellen van het Hoofdbestuur (HB) mede op basis van de aanbevelingen door de Commissie Toekomst van de VVD-structuur

Voorstellen van het Hoofdbestuur (HB) mede op basis van de aanbevelingen door de Commissie Toekomst van de VVD-structuur Voorstellen van het Hoofdbestuur (HB) mede op basis van de aanbevelingen door de Commissie Toekomst van de VVD-structuur Aanbeveling 1: Er moet nu worden doorgepakt met het hervormen van de partijorganisatie

Nadere informatie

1 GROENLINKS ARNHEM

1 GROENLINKS ARNHEM Huishoudelijk Reglement 1. ALGEMEEN artikel 1 1. De afdeling GroenLinks in Arnhem is onderdeel van de Landelijke politieke partij GroenLinks. 2. Leden van de Vereniging GroenLinks die in het werkgebied

Nadere informatie

Water Natuurlijk voldoet aan de ANBI voorwaarden 2015 voor goede doelen (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Water Natuurlijk voldoet aan de ANBI voorwaarden 2015 voor goede doelen (Algemeen Nut Beogende Instelling). Water Natuurlijk voldoet aan de ANBI voorwaarden 2015 voor goede doelen (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat wij een organisatie zijn die het algemeen nut dienen. Daarom zijn giften aan

Nadere informatie

POST IN ROOD. Hillegersberg-Schiebroek. Word vrijwilliger in het campagneteam

POST IN ROOD. Hillegersberg-Schiebroek. Word vrijwilliger in het campagneteam Hillegersberg-Schiebroek TPG Post Port betaald Port payé Pays-Bas Ledenmailing van de onderafdeling Hillegersberg-Schiebroek In dit nummer: - Uitnodiging ledenvergadering op maandag 16 september 2013 -

Nadere informatie

Handreiking voor meedenken bij coalitievorming na gemeenteraadsverkiezingen

Handreiking voor meedenken bij coalitievorming na gemeenteraadsverkiezingen COALITIEVORMING Handreiking voor meedenken bij coalitievorming na gemeenteraadsverkiezingen Na de gemeenteraadsverkiezingen bespreken de politieke fracties in de raad wie wethouder wordt en welke beleids-

Nadere informatie

1. Wat is voor u de belangrijkste motivatie geweest om CDA-lid te worden?

1. Wat is voor u de belangrijkste motivatie geweest om CDA-lid te worden? De zorgparagraaf Het sociale component Het economische beleid Duurzaamheid Onderwijs Het Europees beleid Om actief inbreng te kunnen leveren aan( maatschappelijke) discussies Om actief het verkiezingsprogramma

Nadere informatie

PvdA Amsterdam, 7 mei 2012

PvdA Amsterdam, 7 mei 2012 PvdA Amsterdam, 7 mei 2012 Ten geleide Voor de Partij van de Arbeid geldt wet en regel én onze eigen moraal van soberheid en dienstbaarheid. In ons dagelijks politiek handelen laten wij ons daar door leiden.

Nadere informatie

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 mei 2007 PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Binnen de voor de stichting geldende statuten en reglementen, is het College van Bestuur het bevoegd gezag van de stichting,

Nadere informatie

1. Opening en welkom Reinoud opent de vergadering om uur. 2. Vaststellen agenda Agenda wordt vastgesteld

1. Opening en welkom Reinoud opent de vergadering om uur. 2. Vaststellen agenda Agenda wordt vastgesteld Verslag Algemene Ledenvergadering PvdA, afdeling s-hertogenbosch Datum: 23 november 2016 Plaats: Bij Katrien, Triniteitstraat 19, 5211 KW s-hertogenbosch 1. Opening en welkom Reinoud opent de vergadering

Nadere informatie

Datum: 25 oktober 2016 Onderwerp: Uitnodiging voor de bijeenkomsten Op tijd voor de gemeenteraadsverkiezingen!

Datum: 25 oktober 2016 Onderwerp: Uitnodiging voor de bijeenkomsten Op tijd voor de gemeenteraadsverkiezingen! Aan: De burgemeesters De gemeenteraadsleden en ondersteuners van de fracties De griffiers en medewerkers van de griffie De lokale bestuurders van politieke partijen Datum: 25 oktober 2016 Onderwerp: Uitnodiging

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Lokaal Veenendaal. Afdeling I: Algemene onderwerpen:

Huishoudelijk Reglement Lokaal Veenendaal. Afdeling I: Algemene onderwerpen: Huishoudelijk Reglement Lokaal Veenendaal Afdeling I: Algemene onderwerpen: Artikel 1: Artikel 1.1: Leden van Lokaal Veenendaal zijn binnen de gemeente Veenendaal niet politiek actief anders dan voor Lokaal

Nadere informatie

De Ervaring Leert! Programma voor gemeenteraden 2015

De Ervaring Leert! Programma voor gemeenteraden 2015 De Ervaring Leert! Programma voor gemeenteraden 2015 Inhoud De ervaring Leert 3 Workshops 4 1. Beperkte tijd, toch kwaliteit 2. Resultaat in de raad 3. Rollen en instrumenten 4. De decentralisatiedossiers

Nadere informatie

Routekaart gemeenteraadsverkiezingen Den Bosch 2018

Routekaart gemeenteraadsverkiezingen Den Bosch 2018 Routekaart gemeenteraadsverkiezingen Den Bosch 2018 concept 17-8-16 college-onderhandelingen STAP 9 21 maart 2018 STAP 8 verkiezingen 6 februari 2018 STAP 7 inleveren kandidatenlijst STAP 5 kandidatencommissie

Nadere informatie

Beleidsplan PvdA 2007-2010 VASTHOUDEN & GROEIEN

Beleidsplan PvdA 2007-2010 VASTHOUDEN & GROEIEN Beleidsplan PvdA 2007-2010..EEN SCHETS OP HOOFDLIJNEN.. VASTHOUDEN & GROEIEN Afdeling Helmond Partij van de Arbeid INLEIDING Tijdens de ledenvergadering van de afdeling Helmond van de PvdA in mei 2006

Nadere informatie

VVD trainingsaanbod in 2013 KC's Groningen en Drenthe

VVD trainingsaanbod in 2013 KC's Groningen en Drenthe VVD trainingsaanbod in 2013 KC's Groningen en Drenthe Let op: soms wijzigt er iets in dit programma. Kijk daarom voor de zekerheid altijd op de website van de kamercentrale of u de laatste versie van dit

Nadere informatie

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren OR - competentieprofiel LNV Camiel Schols SBI training & advies Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

Nadere informatie

Competentie ontwikkeling

Competentie ontwikkeling Competentie ontwikkeling VIDE 10 december 2015 DNB: Mariëtte Boersma HRD Adviseur Gooiconsult: Iris Toes trainer Job Redelaar - trainingsacteur Doelstelling Na deze sessie is je kennis aangescherpt over

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

BB/U Lbr. 15/026

BB/U Lbr. 15/026 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Bekendmaking voordracht adviescommissie VNG uw kenmerk ons kenmerk BB/U201500720 Lbr. 15/026 bijlage(n) datum

Nadere informatie

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming Beleidsvorming in de gemeente volgt redelijk vaste stappen. In dit document leest u welke stappen dat zijn. Daardoor kunt u op tijd bij

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Fluor Nederland. Functieprofiel Bestuurlid

Stichting Pensioenfonds Fluor Nederland. Functieprofiel Bestuurlid Stichting Pensioenfonds Fluor Nederland Functieprofiel Bestuurlid Auteur Gecontroleerd Goedgekeurd KPMG Werkgroep WVBP 27/2 Datum in werking treding 1 juli 2014 Functieprofiel bestuurslid 27022014.docx

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

Een wijk- of dorpsplan ontvangen en dan?

Een wijk- of dorpsplan ontvangen en dan? Een wijk- of dorpsplan ontvangen en dan? handleiding voor gemeenten handleiding voor bewoners z.o.z. Voorwoord In 2013 ontwikkelde de Gemeente Winsum deze werkwijzer omdat we burgers wilden helpen bij

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Omnia Wonen

Profielschets. Directeur-bestuurder Omnia Wonen Profielschets Directeur-bestuurder Omnia Wonen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Omnia Wonen Datum: 20 oktober 2014 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Omnia Wonen in Harderwijk is een moderne

Nadere informatie

Competentieprofielen bestuurders FOG

Competentieprofielen bestuurders FOG Competentieprofielen bestuurders FOG INLEIDING Ten behoeve van het beschrijven van de competentieprofielen van bestuurders van de Federatie Oosterse Gevechtskunsten hebben er meerdere gesprekken met de

Nadere informatie

Profielschets van gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam

Profielschets van gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam Profielschets van gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam Profielschets gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam De stad en het bestuur Schiedam is een stad

Nadere informatie

Jaarverslag PvdA Amsterdam West 2014

Jaarverslag PvdA Amsterdam West 2014 Jaarverslag PvdA Amsterdam West 2014 1 Inleiding Dit jaarverslag 2014 van de PvdA Amsterdam West blikt terug op de activiteiten en resultaten in het afgelopen jaar. Het raakt alle onderdelen van de afdeling.

Nadere informatie

Leidraad Lokale Netwerken

Leidraad Lokale Netwerken Leidraad Lokale Netwerken Januari 2016 Leidraad Lokale Netwerken stappenplan oprichting en formulieren Voor een open en toegankelijke partij is het van belang om op lokaal niveau een krachtige en slagvaardige

Nadere informatie

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Inleiding. Preambule De Participatieraad heeft als visie: iedere burger van de gemeente Heerenveen moet zijn of haar leven op eigen wijze kunnen inrichten

Nadere informatie

KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK

KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK ALGEMEEN Woningstichting Wonen Vierlingsbeek is een kleine woningcorporatie (ca. 500 vhe) met een sterke lokale binding. De stichting wordt bestuurd door een

Nadere informatie

PROFIELSCHETS BURGEMEESTER ROTTERDAM concept juni 2008

PROFIELSCHETS BURGEMEESTER ROTTERDAM concept juni 2008 PROFIELSCHETS BURGEMEESTER ROTTERDAM concept juni 2008 Deze profielschets is tot stand gekomen nadat de gemeenteraad uitgebreid heeft ingezet op het horen van meningen over het gewenste profiel van de

Nadere informatie

STANDAARD REGIOREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66

STANDAARD REGIOREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 STANDAARD REGIOREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 Dit standaard Reglement is vastgesteld door het Landelijk bestuur van Politieke Partij Democraten 66 op 10 mei 2016. Dit reglement is van kracht

Nadere informatie