uur: Verantwoording afvaardiging partijcongres 27 april 2013 (verslag bijgevoegd)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3. 20.20 uur: Verantwoording afvaardiging partijcongres 27 april 2013 (verslag bijgevoegd)"

Transcriptie

1 p/a Wim Vink D.C. Meesstraat RA Spijkenisse Spijkenisse/Bernisse Spijkenisse, 17 mei 2013 Aan de leden van de PvdA afdeling Spijkenisse/Bernisse Beste partijgenoten, Met onze brief van 22 april 2013 heb ik jullie o.a. op de hoogte gebracht van de besluiten van de oprichtingsvergadering op 15 april en de onderwerpen van een ledenvergadering op 30 mei aangekondigd. In het verlengde hiervan nodigen wij jullie hierbij uit voor een ledenvergadering op donderdag 30 mei 2013 vanaf uur in OBS Vogelenzang locatie Zuid aan de J. Wagenaarstraat 2, 3208 AK Spijkenisse De agenda hiervoor luidt als volgt: uur: Opening, mededelingen en vaststelling agenda uur: Verslag oprichtingsvergadering 15 april 2013 (bijgevoegd) uur: Verantwoording afvaardiging partijcongres 27 april 2013 (verslag bijgevoegd) uur: Actuele landelijke en lokale politieke zaken uur: Pauze uur: Voorbereiding herindelingverkiezingen Bernisse-Spijkenisse november 2014: Aanpassing draaiboek met tijdpad voor ledenraadpleging verkiezing lijsttrekker Opzet verkiezingsprogramma januari 2015 maart 2018 Vaststellen fractieprofiel en profielschetsen raadslid en lijsttrekker Samenstelling Adviescommissie Kandidaatstelling Opdracht aan Adviescommissie Kandidaatstelling uur: Rondvraag en sluiting Na afloop is er gelegenheid om op informele wijze de avond af te sluiten. Ad 6. Voorbereiding herindelingverkiezingen Bernisse-Spijkenisse november 2014: Aanpassing draaiboek met datumschema ledenraadpleging verkiezing lijsttrekker: op 15 april besloot de ledenvergadering het voorliggende draaiboek met datumschema vast te stellen. Daarbij is de ledenraadpleging vastgesteld van 27 oktober tot 6 november en de vaststelling en bekendmaking op 7 november. Om geheel synchroon te lopen met landelijke organisatie van de ledenraadplegingen voor de lijsttrekkerschap bij de gemeenteraadsverkiezingen stellen wij voor deze data één dag te vervroegen, dus ledenraadpleging van 26 oktober tot 5 november en uitslag op 5 november. Hiermee kunnen we het beste profiteren van het gezamenlijk gebruik van de toolkit ledenraadpleging.

2 Opzet verkiezingsprogramma januari 2015 maart 2018: voor het verkiezingsprogramma stellen wij voor om het basisprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014 dat het Centrum Lokaal Bestuur van de PvdA heeft opgesteld als uitgangspunt te nemen. Deze kent de volgende hoofdstukindeling: 1. PvdA lokaal, 2. Werk, inkomen en economie, 3. Onderwijs, jeugd en zorg, 4. Wonen en wijken, 5. Veilige steden en dorpen, 6. Sport en cultuur, 7. Zorgen voor meedoen, 8. Natuur, milieu, landschap en verkeer, 9. Financiën en de lokale overheid. Onder regie van de programmacommissie bestaande uit: Kenneth Robinson (voorzitter), Nancy Gaertner (secretaris), Aad Struijk, Gert-Jan Alberts, Gert-Jan Rietdijk en Wouter Struijk willen wij werkgroepjes van fractie- en bestuursleden samen met belangstellende leden en sympathisanten rondom de eerdergenoemde 9 hoofdstukken formeren voor een vertaling naar onze plaatselijke situatie. Wij willen verder gebruik maken van het ondersteuningsaanbod van het partijbureau in Amsterdam voor de inzet van het crowdsource instrument Queetz, waarbij iedereen zijn of haar ideeën kan aandragen en vervolgens kan stemmen op het idee dat men het beste vindt. Het is de bedoeling dat Jan Bontje onder de verantwoordelijkheid van het afdelingsbestuur als eindredacteur optreedt voor het verkiezingsprogramma. Vaststellen fractieprofiel en profielschetsen raadslid en lijsttrekker: voor het fractieprofiel en de profielschets raadslid en fractievoorzitter willen wij gebruik maken van de bijgevoegde profielen zoals die door het partijbureau zijn aangereikt. Daarbij hebben wij als nadere invulling gegeven voor de beschikbare tijd voor het raadslidmaatschap (minimaal 12 uur gemiddeld per week) en aanvullende lokale contributie van 75 per maand (uitgaande van een raadsvergoeding van per maand). Voor wat betreft het lijsttrekkerprofiel dat niet standaard is meegeleverd, willen gebruikmaken van de onderdelen uit het profiel van Dordrecht. Samenstelling Adviescommissie Kandidaatstelling: een breed geschakeerde kandidatenlijst vergt een breed geschakeerde selectiecommissie. Wij zijn daarom op zoek gegaan naar partijgenoten met kennis van en ervaring in kandidatenselectie, ervaring in het openbaar bestuur en maatschappelijke organisaties en contacten met jongeren. Volledigheidshalve merken wij op zittende fractieleden, ook al zien zij af van een volgende raadstermijn op grond van de partijrichtlijnen geen lid van de kandidaatstellingscommissie kunnen zijn. Als leden van de commissie stellen wij voor: Frank Wolff (voorzitter, oprichter VindJeTalent, oorspronkelijk uit Zaanstad. thans woonachtig in Krabbendijke, wordt regelmatig door het partijbureau als trainer ingeschakeld), Wim Vink (secretaris) en als leden: Ada Vuik (oud-raadslid en wethouder van Spijkenisse), Elly Sipkes (oud-raadslid van Rozenburg en Bernisse), Jan Reijnierse (buurtpreventie Waterland-Spijkenisse), Rawa Hassan (provinciaal statenlid uit Rotterdam) en Annette Blaset (oudbestuurslid Spijkenisse). Opdracht aan Adviescommissie Kandidaatstelling: het opstellen van een ontwerplijst van herkenbare en zichtbare kandidaten op basis van het vastgesteld fractieprofiel en bijbehorende profielschetsen. Deze ontwerplijst bevat bijvoorkeur 40 namen, waarvan de eerste 10 direct als raadslid aan de slag kunnen gaan, de volgende 10 als reserve na verloop van tijd als opvolgers kunnen instromen en waarvan de overige 20 als een comité van aanbeveling hun persoonlijk netwerk aan stemmen kunnen inbrengen. Van de commissie wordt verwacht dat zij met alle kandidaten op ontwerplijst tenminste één keer heeft gesproken en met de kandidaten voor de eerste 20 plaatsen in elk geval twee keer, waarbij deze kandidaten tussen deze gesprekken een samenwerkingsopdracht en een campagneopdracht uitvoeren. Met vriendelijke groet, namens het afdelingsbestuur, Wim Vink, secretaris Tel.:

3 PROFIELEN VOOR PVDA KANDIDATENLIJST 2014 BERNISSE-SPIJKENISSE De samenstelling van de fractie voldoet aan de volgende punten: Fractie als onderdeel PvdA - De fractie straalt een open en actieve houding uit en maakt actief deel uit van de vereniging de PvdA. - De fractie beschikt over voldoende (werk)ervaring, kennis en affiniteit op de diverse onderwerpen die (gaan) spelen in de gemeente en de samenleving. - De fractie beschikt over voldoende spreiding over de diverse kernen/wijken van de gemeente. - De fractie bestaat uit een mix van verschillende kwaliteiten, zoals ombudsman, partijpoliticus, coach, activist, bestuurder, binder. - De fractie is op de hoogte van de verschillende rollen van kaderstellen, volksvertegenwoordigen en controleren en weet deze te gebruiken in het realiseren van het verkiezingsprogramma. - De fractieleden hebben zich gecommitteerd aan het verkiezingsprogramma. - De fractieleden nemen deel aan verenigingactiviteiten als individu en als team. Het team legt bij monde van de fractievoorzitter politieke verantwoording af in de ledenbijeenkomsten. - De fractie streeft er naar zich verder te ontwikkelen, de fractieleden nemen deel aan de functioneringsgesprekken. Opleiding, scholing en deelname aan landelijke bijeenkomsten zijn een vast onderdeel van de werkzaamheden van de fractie. Het team - De lijsttrekker is het boegbeeld van de campagne. - Na de verkiezingen is de fractievoorzitter het eerste aanspreekpunt en onderhandelaar. - De samenstelling van de fractie is een afspiegeling van de lokale samenleving. Dit komt tot uitdrukking in de verhouding man/vrouw, leeftijdsopbouw in de fractie, geografische spreiding, allochtoon/autochtoon. - De fractie wordt versterkt door de steunfractie waarvoor dezelfde eisen gelden. - De fractie beschikt over leden die voorzitters- en/of bestuurlijke kwaliteiten hebben. De eisen voor de kandidaten - Is lid van de PvdA, heeft geen contributieachterstanden en is bereid om als raadlid de landelijke en lokale aanvullende contributies te betalen. De lokale aanvullende contributie bedraagt 75 per maand. - Onderschrijft het lokale PvdA-verkiezingsprogramma op alle punten. - Onderschrijft en voegt zich naar democratische besluitvorming en neemt beslissingen/acties vanuit sociaaldemocratische uitgangspunten. - Heeft kennis van de PvdA als organisatie en de inhoudelijke visie en standpunten van de PvdA en is bereid zich hiervoor in te zetten. - Is bereid verantwoording af te leggen over het eigen politieke optreden en handelen in de ledenvergaderingen en richting de kiezers. - Kan de politieke visie van de PvdA vertalen in de praktijk. - Kan input geven aan de PvdA voor nieuwe ideeën en projecten. - Is bereid in werkgroepen van de afdeling en de fractie deel te nemen. - Onderschrijft de interne bereidverklaring en erecode van de PvdA voor haar volksvertegenwoordigers en bestuurders. - Kan landelijk en provinciaal beleid vertalen naar consequenties op lokaal niveau en kan hierover communiceren met leden en kiezers. - Heeft voldoende tijd voor het raadslidmaatschap (gemiddeld minaal 12 uur per week) en investeert deze tijd hierin. - Is bereid te investeren in de verschillende netwerken van de PvdA. - Stelt zijn/haar zetel beschikbaar ingeval hij/zij uit de fractie stapt. - Beschikt over de competenties zoals die zijn vastgelegd in het profiel voor raadsleden en/of heeft de wil en potentie deze te ontwikkelen. - Beheerst actief en passief de Nederlandse taal.

4 - Is een inspirerende, doortastende en op samenwerking gerichte persoonlijkheid met een open houding en staat open voor de ideeën van anderen, kan enthousiastmeren, motiveren en beargumenteren. - Is kritisch, onafhankelijk, sociaal vaardig en kan reflecteren op eigen handelen. - Is geïnteresseerd in de wereld om hem/haar heen op zoek naar burgers om zijn/haar rol als volkvertegenwoordiger te blijven ontwikkelen. Profielschets PvdA-raadslid Je bent sociaaldemocraat - Je bent in staat om vraagstukken die in de gemeente spelen te beoordelen en te verwezenlijken aan de hand van sociaaldemocratische waarden; - Je bent herkenbaar als PvdA-raadslid en jouw dagelijkse politieke handelen kenmerkt zich door onze moraal van soberheid, dienstbaarheid en integriteit (Erecode PvdA) Je bent volksvertegenwoordiger - Je hebt concrete ideeën ter verbetering van de gemeente en de drang om deze te realiseren; - Je bent nieuwsgierig naar wat leeft in de samenleving en bent goed op de hoogte van maatschappelijke ontwikkelingen, bovendien heb je een breed netwerk binnen de gemeente; - Je bent benaderbaar voor alle inwoners van de gemeente, je luistert en neemt mensen serieus; - Je hebt politiek inzicht, zowel bij het politieke spel in de gemeenteraad als bij het nemen van initiatieven buiten het gemeentehuis. Je bent in staat (politieke) coalities te smeden; - Je kunt politieke kwesties in gewone taal overbrengen en beschikt over goede mondelinge- en schriftelijke vaardigheden. Je kunt debatteren, op een bewonersavond spreken en een persbericht schrijven; - Je bent in staat om je snel in te werken op nieuwe dossiers, hoofd- en bijzaken te scheiden en samen te werken in een fractie. Je bent partijlid - Je committeert je aan het landelijke- en lokale verkiezingsprogramma; - Je onderhoudt actief contact met de afdeling en neemt deel aan campagneactiviteiten; - Je kent de weg binnen de partij en hebt een netwerk waar meerdere bestuurslagen in vertegenwoordigd zijn; - Je ondertekent de interne bereidverklaring van de PvdA en verbind je hiermee aan de interne contributie- en afdrachtverplichtingen. - Profielschets PvdA-lijsttrekker Als lijsttrekker ben je tijdens de verkiezingen het boegbeeld van de campagne:. - Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht. - Je hebt een visie over de toekomstige ontwikkelingen en de rol van de PvdA hierin. - Je kunt de PvdA uitstekend profileren en presenteren en mensen aan de PvdA binden. - Je beschikt over een breed maatschappelijk netwerk. Competenties Raadsleden hebben een: - volksvertegenwoordigde rol - stellen kaders voor beleid - controlerende taak. De PvdA heeft hier competenties aan verbonden die voor jou als PvdA- raadslid belangrijk zijn.

5 De competenties die behoren bij de volksvertegenwoordigende taak zijn: - Luisteren - Als je goed luistert toon je een actieve interesse wat de ander zegt en weet je daardoor belangrijke informatie op te pakken. - Tact/sensitief gedrag - je bent in staat om je te verplaatsen, en in te kunnen spelen op gedachten/gevoelens/het standpunt/de situatie van de ander. - Creativiteit/vindingrijkheid Je komt met originele oplossingen komen voor problemen waar je als raadslid tegenaan loopt. - Doorzettingsvermogen - Je vindt het geen enkel probleem je gedurende langere tijd intensief met een taak bezig te houden, ook bij tegenslag. Je volhardt in een plan totdat je doel bereikt is. - Gespreksvaardigheid Je kunt door in gesprek te gaan met. behalen wat je wilt bereiken. De competenties die behoren bij de kaderstellende rol zijn: - Besluitvaardigheid - Op basis van een goed oordeel durf je verantwoorde beslissingen en/of acties te ondernemen. Zelfs als je niet van alle feiten, gevolgen of alternatieven op de hoogte bent, of er conflicterende belangen zijn. - Initiatief - Je signaleert problemen of belemmeringen en lost deze zo snel mogelijk op. Je bent alert en anticipeert op kansen, nieuwe situaties of problemen en handelt er in een vroeg stadium naar. - Omgevingsbewustzijn - Je laat blijken dat je goed op de hoogte bent over de maatschappelijke, politieke en inhoudelijke ontwikkelingen. Je bent leergierig en nieuwsgierig, gericht op interactie, samenwerking én communicatie met anderen. - Presenteren (van ideeën) - Je hebt een eigen visie, eigen ideeën of een mening en kan die helder, duidelijk en boeiend of enthousiasmerend overbrengen op anderen. - Visie (helikopterview) - Je weet een inspirerend toekomstbeeld voor de lokale sociaaldemocratie te ontwikkelen en uit te dragen, waarbij je afstand kunt nemen van de dagelijkse praktijk. De competenties die bij de controlerende taak horen, zijn: - Onafhankelijkheid - Je vormt zelfstandig een mening of oordeel, je onderneemt zelfstandig actie zonder je te laten beïnvloeden door anderen. Je wil en kan een eigen koers varen. - Oordeelsvorming - Je kunt gegevens en de manier van handelen afwegen tegen relevante criteria en zo tot onderbouwde beoordelingen komen. - Voortgangsbewaking - Je bewaakt de voortgang, realisatie, resultaten en effecten van politieke afspraken zoals raadsbesluiten, moties, amendementen en belangrijke toezeggingen. De competenties voor samenwerking en algemene taken zijn: - Integriteit - Als PvdA-lid en politicus handel je altijd integer, ook bij druk van buitenaf. Iedere PvdApoliticus tekent een gedragscode en is integer. Je gaat zorgvuldig en discreet met vertrouwelijke of gevoelige informatie uit de raad/fractie/contacten met je netwerken om. - Samenwerken - Je zit in de raad om de sociaaldemocratie in je gemeente te versterken. Dat doe je samen met anderen. Het gezamenlijk resultaat telt en dat bereik je door een optimale afstemming tussen de eigen kwaliteiten en belangen én die van de anderen. - Stressbestendigheid - Je kunt incasseren, je blijft zaken relativeren en rationeel benaderen. Je gaat rustig, systematisch en efficiënt te werk. - Assertiviteit - Je komt op een niet kwetsende en tactvolle manier op voor je eigen mening, je behoefte of belangen. - Conflicthantering - Je weet belangentegenstellingen met een grote emotionele lading op een tactvolle wijze te hanteren en op te lossen. Dat doe je in individuele contacten met bewoners, dat doe je in de raad, dat doe je in het buurthuis waar je bent uitgenodigd voor een bewonersvergadering. - Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid - Je weet je ideeën, meningen, standpunten en besluiten in een begrijpelijke taal aan anderen duidelijk te maken. Je weet wie je toehoorders zijn en stemt je boodschap daar op af. Voor de fractievoorzitter ligt daarnaast meer nadruk op de competenties: - Samenwerken en verbinden - Strategisch inzicht - Leiding geven en tact - Besluitvaardigheid

6 Verslag ledenvergadering Datum: 15 april 2013 in OBS Vogelenzang, J. Wagenaarstraat 2, Spijkenisse 1. Opening en mededelingen Hans Hijgemann opent om uur de vergadering en heet iedereen welkom. Hij zal tot na de verkiezing van partijfuncties de vergadering leiden. Berichten van verhindering van Jan Bontje, George Gardien, Marianne de Jonge, Jan van der Stoel en Ada Vuik. 2. Presentatie voormalig afdeling Bernisse De afdeling heeft net geen 40 leden. Het ledenbestand is vrij oud, wel zijn er ca. 15 leden die op één of andere manier actief zijn. Sinds de vorming van de gemeente Bernisse in 1980 zijn 5 kleine kernen (Abbenbroek, Heenvliet, Geervliet-Simonshaven, Oudenhoorn en Zuidland) bij elkaar geveegd, die gauw als één eenheid zijn gaan opereren. De afdeling heeft ups en downs gekend. Zo heeft een voormalige partijgenoot-wethouder na een conflict met de fractie een eigen partij (Lokaal Onafhankelijk Bernisse) opgericht. Vaak heeft de PvdA een wethouder geleverd, zo ook nu. Wim Kruikemeier is nu de enige PvdAwethouder op Voorne-Putten. In de huidige zittingstermijn werkt de PvdA samen met D66 in één fractie. Over wezenlijke punten is er geen verschil van mening geweest. Deze lijstencombinatie is tot stand gebracht om de progressieve stemmen met name in Geervliet niet verloren te laten gaan. D66-PvdA heeft 3 van de 15 zetels behaald. Samen met LOB vormt zij de coalitie. LOB, die is ontstaan als afsplitsing van de PvdA lijkt op geen kanten op ONS. Zij staat aan de goede kant van het denken. De coalitiesamenwerking is goed, zeker toen de fusie nog niet ging spelen. Als vorm van burgerparticipatie is Toekomstvisie 2014 gelanceerd als stip op de horizon. Een fusie was toen nog niet voorzien, ook niet in het PvdA-verkiezingsprogramma. Bernisse heeft als uitdaging haar begroting sluitend te maken en kwaliteit te leveren. Veel ambtelijke werkzaamheden zijn al bij Spijkenisse ondergebracht. In 2011 is de Voorzieningennota gekomen om de Toekomstvisie concreet te maken. De woonkernen van Bernisse moeten dynamisch en leefbaar blijven door allerlei zaken te stimuleren. Door vrijwilligers zijn er voorzieningen in stand gebleven, zoals het openluchtbad Geervliet. Door het uitrollen van het concept brede school, worden nu scholen in buurthuizen ondergebracht. De aanleg van groen en wegen maken ook deel uit van de Voorzieningennota. Deze zijn omvangrijk gezien de oppervlakte van de gemeente. 3. Presentatie voormalig afdeling Spijkenise Aan de hand van een powerpointpresentatie krijgt de vergadering een beeld van de samenstelling van het bestuur, de fractie en de activiteiten van Permanente Campagne Commissie (PCC) die er voor moet zorgen dat de partij kan groeien. Als oppositiepartij valt het de PvdA niet mee om het beleid van de gemeente Spijkenisse te beïnvloeden. Pogingen om het beleid bij te stellen heeft praktisch geen resultaat opgeleverd. Dat laat onverlet dat de fractie kritisch constructief mee blijft doen. Hopelijk kan in november 2014 ook vanuit Bernisse voldoende stemmen binnengehaald worden om daadwerkelijk invloed uit te kunnen oefenen op het gemeentelijk beleid. De fractie is ook actief in de PCC, het Ombudsteam en het Politiek Café. Het ombudsteam helpt de problemen op te lossen van mensen die tussen wal en schip zijn geraakt. 4. Oprichting afdeling Spijkenisse/Bernisse Nu de beide gemeenteraden hebben besloten tot het samengaan per 1 januari 2015 is de opheffing van de afdeling voor de oprichting van een nieuwe gezamenlijke afdeling Spijkenisse/Bernisse hiervan een logisch gevolg. Om de beschikbare menskracht het beste te benutten en zo snel mogelijk de voorbereidingen voor de herindelingverkiezingen gezamenlijk ter hand te kunnen nemen besluit de vergadering unaniem tot de oprichting van de nieuwe afdeling Spijkenisse/Bernisse. In verband met het partijcongres op 27 april, besluit de vergadering dit besluit formeel op 1 mei 2013 te laten ingaan, zodat geen twijfel kan bestaan over het mandaat van de beide zittende congresafgevaardigden. In praktische zin zal echter met directe ingang als één afdeling worden gewerkt.

7 5. Verkiezing partijfuncties Nejla Özbiçer wil zich bij nader inzien beperken tot activiteiten voor de PCC, dan kan zij zich daar volledig voor inzetten. In verband hiermee trekt zij zich terug als kandidaat voor het bestuur. Als gevolg hiervan besluit de vergadering het aantal bestuursleden te bepalen op 11. Voorzitter: Kenneth Robinson per acclamatie. Deze zal het voorzitterschap in nauwe samenwerking uitoefenen met Hans Hijgemann, die als vicevoorzitter zal fungeren. Het is de bedoeling dat deze hem zal opvolgen, als Kenneth zich kandidaat stelt voor de gemeenteraad. De verkiezing voor het vicevoorzitterschap staat niet op de agenda, omdat volgens de partijreglementen alleen de voorzitter, secretaris en penningmeester in functie worden gekozen. Secretaris: Wim Vink per acclamatie. Penningmeester: Imre Ozéphius per acclamatie. 8 algemene bestuursleden: Alphons Druyve, Nancy Gaertner, John Hoenderkamp, Hans Hijgemann, Wouter van Liempt, Yvonne Ormskerk, Leander Pel en Aad Struijk per acclamatie. Congresafgevaardigde en plaatsvervanger: Gert-Jan Alberts en John Hoenderkamp per acclamatie. 4 gewestelijke afgevaardigden: Wim Vink, Elly Sipkes, Yvonne Ormskerk, Hans Hijgemann per acclamatie. Hun plaatsvervangers zullen bij gelegenheid worden gekozen. Kascontrolecommissie: Geert de Vries heeft zicht terug getrokken, Elly Sipkes is in zijn plaats beschikbaar. Vervolgens worden Anja van Luijten, Hanneke Nijhoff en Elly Sipkes per acclamatie gekozen. Afscheid vertrekkende bestuursleden: Allert de Vries, penningmeester van Berrnisse verkeert bijna permanent in het buitenland. Kenneth Robinson bedankt Annette Blaset voor haar inzet als bestuurslid. Zij heeft door privé omstandigheden en drukte af moeten zien van voorzetting van haar bestuurslidmaatschap. Zij blijft wel actief in de PCC. 6. Voorbereiding herindelingverkiezingen Bernisse-Spijkenisse november 2014 De vergadering besluit na een toelichting en korte discussie: met een zelfstandige lijst de verkiezingen in te gaan; een ledenraadpleging te houden voor de verkiezing van de lijsttrekker; een Adviescommissie Kandidaatstelling de ontwerplijst op te laten stellen, die het bestuur marginaal zal gaan toetsen; de advisering van de fractie bij de keuze van de kandidaat-wethouders te beperken tot een advies van de afdelingsvoorzitter; het draaiboek met datumschema vast te stellen voor de totstandkoming van het verkiezingsprogramma, de kandidatenlijst en het campagneplan. 7. Laatste voorbereiding partijcongres 27 april in Leeuwarden In Spijkenisse is gekozen om de congresvoorstellen te bespreken in een PCC-bijeenkomst. Er zijn geen voorstellen tot wijzigingen aangedragen. Het Van Waardedebat is ontzettend belangrijk voor de formulering wat wij als partij van belang vinden, wat wij willen realiseren, voor wie wij willen opkomen. Soms zijn in de praktijk concessies nodig, maar de sterkste schouders zullen de zwaarste lasten moeten blijven dragen. Juist in de praktijk is het lastig om de idealen in het Van Waardedebat tot uitvoering te brengen, maar we moeten het blijven proberen. Het Sociaal Akkoord moet meer in de richting van de PvdA dan de VVD. Ook lokaal zullen we straks te maken hebben met een moeilijke financiële situatie. Duidelijk is dan we niet tot elke prijs moeten meeregeren, maar dat we wel onze verantwoordelijkheid blijven nemen. 8. Rondvraag en sluiting Herbenoeming burgemeester Spijkenisse: geldt alleen voor de gemeente Spijkenisse, dus tot 1 januari Leergang lokale politiek: Frank Wolff kondigt aan hij deze leergang aan het opzetten is voor geïnteresseerden in Bernisse en Spijkenisse die een kijkje willen nemen in de politieke keuken. Ideeën hiervoor kunnen naar hem worden gestuurd. Samengaan afdeling Bernisse en Spijkenisse: de vergadering heeft hier een goed gevoel bij, er staat een groep enthousiastelingen klaar om aan de slag te gaan. Onder dankzegging van de aanwezigen voor hun aanwezigheid en deelname sluit Kenneth Robinson om uur de vergadering.

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

D66 congres C100 1 november 2014, s-hertogenbosch. Congres 100 1 november 2014 s-hertogenbosch

D66 congres C100 1 november 2014, s-hertogenbosch. Congres 100 1 november 2014 s-hertogenbosch D66 congres C100 1 november 2014, s-hertogenbosch Congres 100 1 november 2014 s-hertogenbosch Voorwoord Partijvoorzitter Congresinformatie C100 1 november 2014 Welkom Beste Democraten, Van harte welkom

Nadere informatie

Raadsleden in beeld. Raad van de Straat Raadsleden op de voet gevolgd. Interviews In gesprek met raadsleden. Reportages Burgers weten raad

Raadsleden in beeld. Raad van de Straat Raadsleden op de voet gevolgd. Interviews In gesprek met raadsleden. Reportages Burgers weten raad Eenmalige uitgave mei 2009 www.raad2010.nl Interviews In gesprek met raadsleden Reportages Burgers weten raad Raad van de Straat Raadsleden op de voet gevolgd magazine voor maatschappelijk betrokken mensen

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen Gemeenteraadsverkiezingen Meest gestelde vragen en antwoorden februari 2013 De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zijn begonnen! Een uitdagend proces voor u als afdelingsbestuurder.

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Auteurs. raadsleden John Huijs. ondersteuning Gerda Dings Druk. Uitgave Raadswerkgroep Stad. (GL) * Jos Feller (D66) Bep Holla (PvdA)

Auteurs. raadsleden John Huijs. ondersteuning Gerda Dings Druk. Uitgave Raadswerkgroep Stad. (GL) * Jos Feller (D66) Bep Holla (PvdA) Burgers aan zet Als we niets meer verlangen, Komt het spook van de herhaling in beeld: Dit was de twintigste eeuw, Wilt u er nog zo een? (A. Cornelis, Logica van het gevoel) COLOFON INHOUD Burgers aan

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

De oogst van twee jaar wijkaanpak

De oogst van twee jaar wijkaanpak De oogst van twee jaar wijkaanpak Samenvattende eindrapportage proefperiode 'Wijkaanpak in Uitvoering' Gemeente Utrecht December 2003 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurszaken Gemeente

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Samen sterk Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Colofon Landelijke Cliëntenraad en

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

De kabinetten Rutte I en II

De kabinetten Rutte I en II Nieuwe leergang gemeenteraad Interview: Pieter duisenberg en Karin Straus decentralisatie: 3 5 8 langdurige zorg voorjaarscongres Jaargang in maarssen 9 9 nummer 4 4 juli 2013 Verantwoordingsdag De overheid

Nadere informatie

01. Opening 02. Mededelingen

01. Opening 02. Mededelingen Orgaan: Raad Datum: 15-04-2015 Voorzitter: L.M. Huizer Aanwezigen: N. Anagni (Leefbaar Krimpen), R. Bitter (Stem van Krimpen), F.J. Bredius (Leefbaar Krimpen), J. Butter (PvdA), A. Hofstra (VVD), K.M.

Nadere informatie

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van:

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van: Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden Mentor consult Met de steun van: Inleiding Uit onze ervaringen is gebleken dat de direct leidinggevende een belangrijke rol speelt

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal december 2012 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Aanzien of afzien? Een essay over het aanzien van het raadslidmaatschap. dr. A. Cachet N.C.M. Verkaik MSc

Aanzien of afzien? Een essay over het aanzien van het raadslidmaatschap. dr. A. Cachet N.C.M. Verkaik MSc Aanzien of afzien? Een essay over het aanzien van het raadslidmaatschap dr. A. Cachet N.C.M. Verkaik MSc Rapport in opdracht van Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden Den Haag, 12 januari

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Raadslid.nu, zorgt voor belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering en een netwerk- en ontmoetingsfunctie

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden TMA Competentiemodel T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com TMA Competentiemodel Inhoudsopgave: Inleiding Aandacht voor details Aanpassingsvermogen Ambitie Assertiviteit

Nadere informatie

Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur. oktober 2014. Met burgers! Spoorboekje voor raad en college

Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur. oktober 2014. Met burgers! Spoorboekje voor raad en college Actie in oktober 2014 Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur Met burgers! Spoorboekje voor raad en college Woord vooraf geachte lezer, De uitdaging voor gemeenten

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie