werkeenheid Jeugdzorg & Reclassering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "werkeenheid Jeugdzorg & Reclassering"

Transcriptie

1 Overzicht Erkende Penitentiaire Programma's van 1 april april >op verzoek van RN vanaf 2010 ter informatie aangevuld met Gedragsinterventies (onder pt.2) 1 STICHTING LEGER DES HEILS Welzijns- en gezondheidszorg werkeenheid Jeugdzorg & Reclassering Naam PP Naam aanbiedende instantie Contactpersoon Telefoon, fax, adres 1.1 Wonen Vast & Verder Arnhem Mw.Ph. de Jong Eindhoven Dhr. R. Buster Lelystad, Enkeltje Zelfstandig Mw. J. Rooks Utrecht, Enkeltje Mw. J. Rooks Zelfstandig Den Haag Dhr.R. Scheenstra Groningen Mw. R. van Weelden / Dhr. G. Smit Wonen Waarborg voor Eindhoven (Domus) Dhr. C. Kuijper Reïntegratie Amsterdam Dhr. K. de Gier Arnhem (Domus) Mw.Ph. de Jong Rotterdam Dhr.F. Groen Zwolle Dhr. W. Oosterboer Groningen Mw.R.v. Weelden / Dhr. G. Smit Utrecht Mw. J. Rooks Maastricht Dhr. L. Ramakers Enschede Dhr. W. Oosterboer Mw. I. Voorham (St.W&G) Dhr. G. Sprokkereef (Alg.Dir.-LdH) Dhr. P.G. Palsma (Dir. Bedrijfsv. LdH) Korte Beschrijving Woon- en trainingsprogramma voor jongeren van jaar met een complexe problematiek op het gebied van wonen. Het gaat om een gefaseerd hulpverleningsaanbod waarbij uitstroom naar beschermd wonen en begeleid wonen mogelijk is. Gefaseerd woonprogramma: 1. Diagnose (nog tijdens detentie); 2. Tussendoor (woonvaardigheden leren in groepswoonvoorzien-ing, training en arbeidstoeleiding); 3. Beschermd wonen (verblijf in unit van Centrum voor Maatschappelijke Opvang); 4. Begeleid wonen (wonen buiten de instelling met een gecombineerd huur/begeleidingscontract); 5. Woonbegeleiding (zelfstandig wonen met ondersteuning). Doelgroep: Cliënten met multiproblematiek Haarlem (DOMUS) Dhr. K. de Gier Versie: 1 augustus 2011 blz.1

2 1.3 Ontwenningscentrum De Wending Heerlen (DOMUS) Dhr. L. Ramakers Epe Dhr. J. Jans (Directeur) Mw.M.Poppema (Hfd.Hulpverlening) Doelgroep: 18 en ouder, langdurig alcolhol- en/of drugverslaving (incl.comorbiditeit). Programma (max 28 mnd): 1. Behandeling intramuraal (max 6 maanden) met een persoonlijk begeleidingsplan; 2. Woon- werktraining (max 12 maanden). Groepstrainingen; 3. Woonbegeleiding (max 9 maanden). Versie: 1 augustus 2011 blz.2

3 2 Trainingen van Reclassering Nederland (RN), Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering (LJ&R), Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) Naam PP 2.1 Agressie regulatietraining Training Agressie Beheersing (TAB) Voor plegers huiselijk geweld 2.2 GGZ-training Alcohol Delinquentie Naam aanbiedende instantie RN LJ&R SVG 2.3 Budgetterings-training RN en LJ&R (in sommige arrondissementen) 2.4 GI Budgetteren Vervolgmodule op de GI CoVa (beschikbaar in beperkt aantal arrondissementen) RN Contactpersoon Landelijke coördinatie RN M.Verkroost LdH: W. Veldhof SVG E. Westerbeek RN M.Verkroost RN M.Verkroost Telefoon, fax, e- mailadres Korte Beschrijving Training gericht op het voorkomen van herhaling van het plegen van agressieve delicten door middel van (h)erkenning van agressie. Bestemd voor plegers van huiselijk geweld. Groepsbijeenkomsten (totaal 30 uur) en huiswerkopdrachten gedragsalternatieven ontwikkelen. Deze trainingen worden in 2012 vervangen door een erkende training huiselijk geweld Training voor plegers van geweld- en vermogensdelicten waarbij riskant - dus niet persé problematisch alcoholgebruik een rol heeft gespeeld, door individuele en groepsgesprekken (28 uur) inzicht geven in de gevolgen van alcoholgebruik voor gedrag. Deze training wordt in de loop van 2011 vervangen door de erkende training Alcohol en geweld zie pt Training bestaande uit 12 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur, waarin vaardigheden worden aangeleerd op het terrein van omgaan met geld. De methode, voor de RN ontwikkeld door het NIBUD sluit aan bij de dagelijkse praktijk van het omgaan met geld en er wordt gewerkt met huiswerkopdrachten. Deze training wordt medio 2012 vervangen door de erkende training Budgetteren De training richt zich op deelnemers met structurele gedragsproblemen. De oorsprong van financiële problemen ligt bij cognitieve disfuncties als impulsiviteit en onvoldoende probleembesef. De financiële problemen ontstaan door het maken van denkfouten. De training is een vervolgmodule Versie: 1 augustus 2011 blz.3

4 op de CoVa en bestaat uit een start- en eindgesprek (tweemaal 1 uur), 7 groepsbijeenkomsten, 1 x per week van 2,5 uur, tijdsinvestering deelnemer 38 uur in 2 maanden. De training is nog niet erkend door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie. 2.5 GI CoVa Training cognitieve vaardigheden 2.6 GI CoVaplus Training cognitieve vaardigheden voor verstandelijk minder begaafden 2.7 GI ArVa Training arbeidsvaardigheden RN LJ&R RN RN M.Verkroost LJ&R B.van den Ende RN M.Verkroost Deze erkende training richt zich op probleemoplossing, perspectief nemen, invoelingsvermogen, beheersing van impulsen en moreel en kritisch redeneren. De training is geschikt voor alle typen daders ook met verslavingsproblematiek of psychische problemen De training bestaat uit 20 groepsbijeenkomsten 2x per week 2,5 uur, een kennismakingsbijeenkomst en een evaluatiebijeenkomst, tijdsinvestering circa 80 uur in 3 maanden Deze erkende training richt zich op het aanpassen van cognitieve disfuncties en is bestemd voor justitiabelen met een intelligentieniveau tussen de 65 en 90. Kern in de aanpak is de sociale probleemoplossing, aangevuld met elementen van angermanagement, cognitieve herwaardering, assertiviteitstraining en emotieherkenning De training bestaat uit 36 groepsbijeenkomsten, 2x per week van 1,5 uur, een kennismakingsbijeenkomst en een evaluatiebijeenkomst, tijdsinvestering deelnemer circa 94 uur in 5 maanden Deze erkende training is gericht op inzicht geven en vaardigheden leren waarmee deelnemers (beter) in staat zijn werk te krijgen en te behouden. De training bestaat uit 3 modulen: 1bevorderen van arbeidsmotivatie en verwerven van inzicht in eigen reële mogelijkheden wat werk betreft; 2 het leren van basale werknemersvaardigheden en werkhouding voor het krijgen en behouden van werk; 3 leren hoe de arbeidsmarkt werkt. De training bestaat uit 22 groepsbijeenkomsten, 2x Versie: 1 augustus 2011 blz.4

5 per week van 2 uur, een kennismakingsbijeenkomst en een evaluatiebijeenkomst, tijdsinvestering deelnemer circa 60 uur in 3 maanden 2.8 GI ART-Wiltshire agressieregulatietraining 2.9 GI Huisvesting en wonen Vervolgmodule op de GI CoVa (beschikbaar in afwachting van erkenning) LJ&R LJ&R LJ&R B.van den Ende LJ&R B.van den Ende Deze erkende training is gericht op het aanleren van ander gedrag om agressieve delicten te voorkomen, risicovolle situaties te leren vermijden en verantwoordelijkheid te leren nemen voor eigen gedrag. De training bestaat uit 3 modules: sociale vaardigheden, woedebeheersing en moreel redeneren. De training is bestemd voor volwassen justitiabelen met een verleden waaruit een patroon van geweldsdelicten met een reactief interpersoonlijk karakter blijkt, waarbij men onvoldoende mogelijkheden heeft de woede te beheersen. De training bestaat uit 18 groepsbijeenkomsten van 2 uur en 15 min, een kennismakingsbijeenkomst en evaluatiebijeenkomst in 2 maanden Deze training is gericht op het aanleren en/of versterken van vaardigheden die voor het wonen nodig zijn. Met deze vaardigheden zijn cliënten in staat om zelfstandig te wonen. Hierdoor kunnen zij delictgedrag vermijden dat uit dak- of thuisloosheid voortvloeit. Het programma is vooral bedoeld voor deelnemers van wie delictgedrag een relatie heeft met financiële en/of huisvestingsproblemen en een gebrekkige daginvulling. De training bestaat uit een start- en eindgesprek (tweemaal 1 uur) 7 groepsbijeenkomsten van 2,25 uur, tijdsinvestering deelnemer circa 37,5 uur in 2 maanden. De training is nog niet erkend door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie. Versie: 1 augustus 2011 blz.5

6 2.10 GI Korte Leefstijltraining SVG SVG E.Westerbeek 2.11 GI Leefstijltraining SVG SVG E. Westerbeek Deze erkende training, bestemd voor justitiabelen met licht tot gemiddeld problematisch middelengebruik of gokgedrag, is gericht op het motiveren van deelnemers om hun problematisch middelengebruik of gokgedrag te veranderen en de kans op criminele recidive te verminderen. Soms betekent dat helemaal stoppen met gebruik, maar ook gecontroleerd, verantwoord gebruik kan het doel zijn. Deelnemers worden zich ook bewust van de wederzijdse invloed tussen het delictgedrag en verslavingsproblemen, de toenemende kans op criminele recidive bij terugval in middelengebruik en vice versa. Ze leren risicosituaties te vermijden of anders aan te pakken. De training bestaat uit 10 groepsbijeenkomsten 1x per week van 2,5 uur, 5 extra oefensessies van 1 uur, een kennismakingsbijeenkomst en een evaluatiebijeenkomst, tijdsinvestering deelnemer circa 42 uur training, duur 15 weken Deze erkende training, bestemd voor justitiabelen met gemiddeld tot hoog problematisch middelengebruik of gokgedrag, is gericht op het voorkomen en het onder controle krijgen van een terugval in middelengebruik en crimineel gedrag. Deelnemers stellen hun eigen voor- en nadelenbalans op, leren hoe ze terugval kunnen voorkomen en als ze toch terugvallen hoe ze daar mee om kunnen gaan. De deelnemer leert dat er verband bestaat tussen zijn middelengebruik en delictgedrag. Hij leert zijn persoonlijke risicosituaties te herkennen en om te gaan met sociale druk. Hij weet om te gaan met uitglijders, een tijdelijke terugval in middelengebruik of delictgedrag. Ook leert de deelnemer, met ondersteuning van de trainer, een weloverwogen beslissing te nemen of hij abstinentie of gecontroleerd middelengebruik wil nastreven. De training bestaat uit 16 bijeenkomsten 1x per week van 2,5 uur en 5 extra oefensessies van 1 uur, een Versie: 1 augustus 2011 blz.6

7 kennismakingsbijeenkomst en een evaluatiebijeenkomst, tijdsinvestering deelnemer circa 61 uur in 21 weken GI Alcohol en geweld beschikbaar vanaf 2de helft 2011 SVG SVG E.Westerbeek De training Alcohol en Geweld is een extramurale gedragsinterventie gericht op het veranderen van agressief, gewelddadig gedrag, gepleegd onder invloed van alcohol. Doel van de interventie is het voorkomen van recidive van dit delictgedrag. De training bestaat uit 2 individuele bijeenkomsten van resp. 2 en 1 uur, gevolgd door 10 groepsbijeenkomsten van 2 uur, waarmee de totale interventie bestaat uit 12 bijeenkomsten. Er vindt 1 bijeenkomst per week plaats. De training is in december 2010 beoordeeld door de Erkenningscommissie. In september 2011 wordt een start gemaakt met landelijke implementatie. Alcohol en geweld vervangt op termijn (2012) de training alcohol delinquentie (TAD). Versie: 1 augustus 2011 blz.7

8 3 GGZ-Instellingen Geestelijke Gezondheidszorg Verslavingszorg Instellingen waar uitsluitend klinisch staat aangegeven beschikken vrijwel altijd over een poliklinisch (dus [semi- ambulant) aanbod in de eindfase (nazorgfase). Het behandeltraject start wel vrijwel altijd klinisch. Bij instellingen, die zijn erkend in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en als zodanig worden gefinancierd, kunnen gedetineerden worden aangeboden voor het volgen van een penitentiair programma. Naam PP Naam aanbiedende instantie Contactpersoon Telefoon, fax, adres Contact algemeen: Dhr.E. ten Holte (Dir.SVG); Dhr.W.vd.Brugge (Contactpersoon GGZ) Korte Beschrijving 3.1 Ambulante 3.2 Ambulante Verslavingszorg Noord Nederland (arrondissement Groningen) Verslavingszorg Noord Nederland (arrondissement Leeuwarden) Dhr. R. Jaspers (Dir); Dhr. E. Blaauw; Dhr.R.Zijlstra Dhr. R. Jaspers (Dir); Dhr. E. Blaauw; Dhr.G.van Zaane Vanaf 1 januari 2008 is DForZo verantwoordelijk voor de Inkoop Forensische Zorg. De instelling biedt de volgende onderdelen aan in zijn PP: Verslavingskliniek, intramuraal motivatie-centrum, deeltijdbehandeling verslaafden, individuele begeleiding en behandeling verslavingsproblematiek, systeem- en relatietherapie, zelfcontrolecursus alcohol, alcohol & delinquentie 3.3 Ambulante Verslavingszorg Noord Nederland (arrondissement Assen Dhr. R. Jaspers (Dir); Dhr. E. Blaauw; Dhr.J.de Bree (afd.hfd.reclass.) Klinische/Ambulante GGnet (Stichting ARTA Lievegoedgroep (Bilthoven) Dhr.H.J. Niemeijer (Dir) Mw.F.S.Geraets (Divisiemanager Verslavingszorg) Vanaf 1 januari 2008 is DForZo verantwoordelijk voor de Inkoop Forensische Zorg. De instelling heeft een landelijke bestemming en biedt de volgende onderdelen aan in zijn PP: Verslavingskliniek, intramuraal motivatiecentrum, transmuraal rehabilitatieprogramma, deeltijdbehandeling verslaafden, maatschappelijk herstelprogramma, individuele begeleiding en behandeling verslavingsproblematiek, systeem- en relatietherapie, zelfcontrolecursus alcohol, alcohol & delinquentie Versie: 1 augustus 2011 blz.8

9 3.5 Ambulante 3.6 Ambulante/Klinische 3.7 Ambulante 3.8 Ambulante/Klinische Tactus (Stichting CAD te Zwolle) Dimence (Verslavingskliniek Stichting Zwolse Poort Verslavingskliniek) Tactus (Inst.Vz Stedendriehoek Deventer) Tactus te Zutphen Dhr.B. v.d. Schalie (Dir); Dhr.R.Beijerman; Dhr.W.Benschop Mw.P.v.Wijngaarden Dhr.R.Sipman Dhr. P. van Hulzen (Dir) Dhr.H.Fernhout Dhr.R.J. Rutten (Dir) Dhr. A.Sanderman Vanaf 1 januari 2008 is DForZo verantwoordelijk voor de arrondissement Zwolle en biedt de volgende onderdelen aan in zijn PP: individuele begeleiding en behandeling verslavingsproblematiek, zelfcontrolecursus gokken, begeleid wonen, alcohol & delinquentie, middelen & delict t f Vanaf 1 januari 2008 is DForZo verantwoordelijk voor de Inkoop Forensische Zorg. Het werkgebied ligt in Zwolle en omstreken. PP: Voor verslaafden; klinische opname, vervolg en dubbeldiagnostiek behandeling. Transmurale begeleidingsprogramma s, deeltijd-behandeling en polikliniek. Specialisaties; gezinsrelatie problematiek, DGT en ADHD Vanaf 1 januari 2008 is DForZo verantwoordelijk voor de arrondissement Zwolle/ Zutphen en biedt de volgende onderdelen aan in zijn PP: individuele begeleiding en behandeling verslavingsproblematiek, systeem- en relatietherapie, zelfcontrolecursus gokken, begeleid wonen Vanaf 1 januari 2008 is DForZo verantwoordelijk voor de Inkoop Forensische Zorg. Het werkgebied ligt in de arrondissementen Zutphen en Amelo. De volgende onderdelen maken deel uit van Tactus: Verslavingsklinieken, IMC s (2 stuks), Forensische verslavingskliniek, Deeltijdbehandeling, Maatschappelijk herstelprogramma, Systeem- en Relatietherapie, Methadonposten, Huiskamerprojecten, Gebruikersruimten, Kortdurende interventies, Begeleid wonen, (Terugval)Preventie; allemaal in relatie tot behandeling/begeleiding van verslavingsproblematiek. Versie: 1 augustus 2011 blz.9

10 3.9 Ambulante 3.10 Ambulante/Klinische 3.11 Ambulante/Klinische Iriszorg (GCV de Grift te Arnhem) Centrum Maliebaan te Utrecht Parnassia Bavo Groep (Brijder Verslavingszorg Noord Holland te Alkmaar) Dhr.B. Kuijf (Dir) DhrD.Olthof (Dir) Dhr.M.Gisbergen Dhr.P.v.d. Linden (Dir) Dhr.P.Boon Dhr. G.J. Vos (Dir) Dhr.R.Delhaas Vanaf 1 januari 2008 is DForZo verantwoordelijk voor de arrondissement Arnhem en biedt de volgende onderdelen aan in zijn PP: naast ambulante ook klinische voorzieningen; verslavingskliniek, intramuraal motivatiecentrum, deeltijdbehandeling verslaafden, maatschappelijk herstelprogramma, individuele begeleiding verslavingsproblematiek, individuele behandeling verslavingsproblematiek, systeem- en relatietherapie, zelfcontrolecursus gokken, zelfcontrolecursus alcohol, begeleid wonen, alcohol & delinquentie Vanaf 1 januari 2008 is DForZo verantwoordelijk voor de arrondissement Utrecht en biedt de volgende onderdelen aan in zijn PP: Verslavingskliniek, intramuraal motivatiecentrum, deeltijdbehandeling verslaafden, maatschappelijk herstelprogramma, individuele begeleiding verslavingsproblematiek, individuele behandeling verslavingsproblematiek, systeem- en relatietherapie, zelfcontrolecursus gokken, zelfcontrolecursus alcohol, begeleid wonen Vanaf 1 januari 2008 is DForZo verantwoordelijk voor de arrondissement Alkmaar Haarlem en biedt de volgende onderdelen aan in zijn PP: verslavingskliniek, intramuraal motivatiecentrum, deeltijdbehandeling verslaafden, maatschappelijk herstelprogramma, individuele begeleiding verslavingsproblematiek, individuele behandeling verslavingsproblematiek, systeem- en relatietherapie, zelfcontrolecursus gokken, zelfcontrolecursus alcohol, begeleid wonen. Versie: 1 augustus 2011 blz.10

11 3.12 Ambulante/Klinische 3.13 Ambulante/Klinische 3.14 Ambulante/Klinische Arkin (Inforsa te Amsterdam) Parnassia Bavo Groep (v/h Centrum Zeestraat) Den Haag Bouman GGZ (Boumanhuis te Rotterdam/Dordrecht) Mw.P.van Dam (Raad v.bestuur) Mw. E. Alfons (clustermanager) Dhr. M. Buné (hoofd) JVz Inforsa (Hfd.Kantoor) Dhr.R. Leenheer (Dir) Dhr.Th.Gernler Dhr.S. Czyzewski (Dir) Mw.E.R. Barelds (Dordrecht) Mw.I.Gorissen (Rotterdam) (alg) Vanaf 1 januari 2008 is DForZo verantwoordelijk voor de arrondissement Amsterdam en biedt de volgende onderdelen aan in zijn PP: verslavingskliniek, intramuraal motivatiecentrum, deeltijdbehandeling verslaafden, maatschappelijk herstelprogramma, individuele begeleiding verslavingsproblematiek, individuele behandeling verslavingsproblematiek, systeem- en relatietherapie, zelfcontrolecursus gokken, zelfcontrolecursus alcohol, begeleid wonen, alcohol & delinquentie Vanaf 1 januari 2008 is DForZo verantwoordelijk voor de arrondis-sement Den Haag en biedt de volgende onderdelen aan in zijn PP: Verslavingskliniek, intramuraal motivatiecentrum, transmuraal rehabilitatieprogramma, deeltijdbehandeling verslaafden, maatschappelijk herstelprogramma, individuele begeleiding verslavingsproblematiek, individuele behandeling verslavingsproblematiek, systeem- en relatie-therapie, begeleid wonen, alcohol & delinquentie, alcohol & delict, middelen & delict Vanaf 1 januari 2008 is DForZo verantwoordelijk voor de arrondissement Dordrecht/Rotterdam en biedt de volgende onderdelen aan in zijn PP: verslavingskliniek, intramuraal motivatiecentrum, deeltijdbehandeling verslaafden, individuele begeleiding verslavingsproblematiek, individuele behandeling verslavingsproblematiek, systeem- en relatietherapie, zelfcontrolecursus gokken, zelfcontrolecursus alcohol. Versie: 1 augustus 2011 blz.11

12 3.15 Klinische 3.16 Ambulante 3.17 Klinische 3.18 Ambulante/Klinische De Hoop te Dordrecht Emergis (Zeeuws CAD Middelburg) Emergis De Reilof Onderdeel van APZ te Goes Novadic Kentron te Breda Dhr.T. Stortenbeker (Dir) Dhr.F.S.L.Koopmans Dhr.J.T.van den Broek (Dir) Mw.R.M.C. Wille Vanaf 1 januari 2008 is DForZo verantwoordelijk voor de Inkoop Forensische Zorg. Het werkgebied is landelijk. De stichting biedt de volgende onderdelen aan in zijn PP: verslavingskliniek, intramuraal motivatiecentrum, forensische verslavingskliniek, transmuraal rehabilitatieprogramma, deeltijdbehandeling verslaafden, maatschappelijk herstelprogramma, ind. Begeleiding verslavingsproblematiek, individuele behandeling verslavingsproblematiek, systeem- en relatietherapie, begeleid wonen / Dhr.J. van Praet (Dir) Dhr.A. Rosendaal (Dir) Dhr. L.Maas Vanaf 1 januari 2008 is DForZo verantwoordelijk voor de arrondissement Middelburg en biedt de volgende onderdelen aan in zijn PP: deeltijdbehandeling verslaafden, maatschappelijk herstelprogramma, individuele begeleiding verslavingsproblematiek, individuele behandeling verslavingsproblematiek, alcohol & delinquentie, systeem- en relatietherapie, zelfcontrolecursus alcohol, zelfcontrolecursus gokken. leefstijltraining 1 en 2 en middel en delict. Vanaf 1 januari 2008 is DForZo verantwoordelijk voor de arrondissement Middelburg en biedt de volgende onderdelen aan in zijn PP: verslavingskliniek, deeltijdbehandeling verslaafden, maatschappelijk herstelprogramma Vanaf 1 januari 2008 is DForZo verantwoordelijk voor de arrondissement Breda en biedt de volgende onderdelen aan in zijn PP: verslavingskliniek, intramuraal motivatiecentrum, deeltijdbehandeling verslaafden, individuele begeleiding verslavings-problematiek, individuele behandeling verslavings-problematiek, zelfcontrole-cursus gokken, zelfcontrolecursus alcohol, begeleid wonen, alcohol & delinquentie. Versie: 1 augustus 2011 blz.12

13 3.19 Ambulante/Klinische 3.20 Klinische 3.21 Ambulante 3.22 Klinische Novadic Kentron, St.Oedenrode GGZ Noord Midden Limburg (St.Paschalis Onderdeel van Vincent van Gogh Instituut te Venray) Mondriaan (CAD Limburg te Maastricht) Mondriaan (APZ Welterhof/ Welland te Heerlen) Dhr. K. in t Veld (Dir) Dhr. M.v.Heek Dhr.L. van Erck (Dir) Dhr.F. Gillissen (Dir) Mw.W.van der Kaap Dhr. N.v.Leuken Mw. D. Schouten (Dir)Dhr.R.Sanderson / Vanaf 1 januari 2008 is DForZo verantwoordelijk voor de arrondissement Den Bosch en biedt de volgende onderdelen aan in zijn PP: Verslavingskliniek, intramuraal motivatiecentrum, transmuraal rehabilitatieprogramma, deeltijdbehandeling verslaafden, maatschappelijk herstelprogramma, individuele begeleiding verslavingsproblematiek, individuele behandeling verslavingsproblematiek, systeem- en relatietherapie, zelfcontrolecursus gokken, zelfcontrolecursus alcohol, begeleid wonen, alcohol & delinquentie, alcohol & delict, middelen & delict. Vanaf 1 januari 2008 is DForZo verantwoordelijk voor de arrondissement Roermond/ Maastricht en biedt de volgende onderdelen aan in zijn PP: verslavingskliniek, transmuraal rehabilitatieprogramma, deeltijdbehandeling verslaafden, maatschappelijk herstelprogramma, individuele begeleiding verslavingsproblematiek, individuele behandeling verslavingsproblematiek, systeem- en relatietherapie Vanaf 1 januari 2008 is DForZo verantwoordelijk voor de arrondissement Roermond/ Maastricht en biedt de volgende onderdelen aan in zijn PP: deeltijdbehandeling verslaafden, maatschappelijk herstelprogramma, individuele begeleiding verslavingsproblematiek, individuele behandeling verslavingsproblematiek, systeem- en relatietherapie, zelfcontrolecursus gokken, begeleid wonen, alcohol & delinquentie Vanaf 1 januari 2008 is DForZo verantwoordelijk voor de arrondissement Roermond/ Maastricht en biedt de volgende onderdelen aan in zijn PP: verslavingskliniek, intramuraal motivatiecentrum, deeltijdbehandeling verslaafden, maatschappelijk herstelprogramma, individuele begeleiding verslavingsproblematiek, individuele behandeling verslavingsproblematiek, alcohol & delinquentie Versie: 1 augustus 2011 blz.13

14 3.23 Klinische Delta De Loodds (Onderdeel van Ziekenhuis Poortugaal) Mw. Els Noorlander (Hfd.Behandeling) Vanaf 1 januari 2008 is DForZo verantwoordelijk voor de Inkoop Forensische Zorg. Is een gesloten afdeling voor patiënten met gemengde verslavings- en psychische problematiek. Na beëindigen van het verblijf kan men eventueel geplaatst worden in een reguliere verslavingskliniek. Versie: 1 augustus 2011 blz.14

15 GGZ-INSTELLINGEN FORENSISCHE PSYCHIATRIE: Naam PP Naam aanbiedende instantie 3.25 Polikliniek DR. Henri Van der Hoeven stichting (De Waag (Centrum v.ambulante forensische psychiatrie te Utrecht) Contactpersoon Landelijke coördinatie Telefoon, fax, adres Dhr. J.R. Mulder (Dir) Dagkliniek/ Polikliniek GGZ- Eindhoven Dhr.H. Bosshardt (Zorgmanager) Dhr.J.Coenjaerts (Intakefunctionaris) Korte Beschrijving Vanaf 1 januari 2008 is DForZo verantwoordelijk voor de Inkoop Forensische Zorg. Biedt afzonderlijke intensieve groepsbehandeling voor plegers van zedendelicten en voor plegers van agressieve delicten waarvoor een reguliere poliklinische behandeling onvoldoende is. Gedurende 4 maanden wordt 2 ochtenden per week een behandelprogramma in een groep gevolgd. Per cliënt wordt een behandelplan gemaakt. Onderdeel van het vaste programma zijn bijeenkomsten met belangrijke mensen uit de sociale omgeving, reclassering of andere hulpverleners. De behandeling is intensief, maar combinatie met een baan of opleiding is mogelijk. Inclusief voorzorg duurt het hele programma 6 maanden. Groepgrootte maximaal 6 deelnemers, geleid door twee behandelaars Vanaf 1 januari 2008 is DForZo verantwoordelijk voor de Inkoop Forensische Zorg. Doelgroepen waar klinische behandeling (nog) niet en poliklinische behandeling te weinig voor van toepassing is, allen met juridische titels. 2x8 stoelen agressie gerelateerde problematiek 1x8 stoelen seksueel grensoverschrijdend gedrag. Gedurende zes maanden tot een jaar volgen cliënten een deeltijdprogramma. Gevarieerd van een 1-daags- tot een 5-daagsprogramma van uur. Primair is dit een groepstherapeutische behandeling middels delictpreventie, sociale vaardighedentraining en agressieregulatietraining. Versie: 1 augustus 2011 blz.15

16 4 DJI (DIENST JUSTITIËLE INRICHTINGEN) Naam PP Naam aanbiedende instantie Contactpersoon Telefoon, fax, e- mailadres Korte Beschrijving 4.1 Basis PP PTC Rotterdam PTC Groningen PTC Breda PTC Haarlem Dhr. A. Toulliss (UD) Dhr. R. Mooijenkind Dhr. A. Klamer Mw. G. Haaima Dhr R.van Gils Dhr. D. Hoksbergen t t t f t t t PTC f Individuele training in maatschappelijke participatie door de deelnemers inzicht te geven in hun eigen situatie en mogelijkheden waardoor zij bewuster kunnen kiezen voor activiteiten op maat die hun kans op maatschappelijk herstel vergroten. Activiteiten zijn gericht op sociale vaardigheden, vergroten kans op arbeid na einde detentie, bieden v. onderwijs en educatie, bieden/ geven bijzondere zorg aan deelnemers zoals of geestelijke gezond.heidszorg. Doelgroep: gedetineerden in aanmerking komen voor een PP. Duur max.8 weken. PTC Arnhem Dhr. W. Schuchard Dhr. E. Willems t t PTC f PTC Roermond Mw. M. Gerits t (PTC= penitentiair trainingscentrum) Versie: 1 augustus 2011 blz.16

17 4.2 Startpunt PI Rijnmond Locatie Noordsingel 4.3 De Schakel PI Arnhem Locatie De Berg Dhr. A. Toulliss (UD) Dhr. R. Mooijenkind Dhr. W. Schuchard Dhr. E. Willems t t t Laagdrempelig PP Startpunt met aandacht voor motivatie-ontwikkeling en juist daardoor ook geschikt en toegankelijk voor de deelnemer die nog niet beschikt over de intrinsieke motivatie. PP heeft als doel: het terugdringen van recidive d.m.v. het vergroten van de kansen op het verkrijgen en behouden van zinvolle arbeid. Participatie SRN Rotterdam. Zelfredzaamheidbevordering, Oriëntatie op en vorming voor de arbeidsmarkt, Arbeidstoeleidende opleidingsen reïntegratietrajecten Het PP De Schakel is een samenstelling van diverse variabele programmaonderdelen die op zich of in combinatie met elkaar ingezet kunnen worden. De uitvoering gaat in samenwerking met andere (externe) partijen. Het zijn de volgende arbeidstoeleidende (re)integratie trajecten: Zelfredzaamheidbevordering, Oriëntatie op en vorming voor de arbeidsmarkt, Arbeidstoeleidende opleidings- en reïntegratietrajecten. Overname van (lopende) arbeidstoel. Versie: 1 augustus 2011 blz.17

18 4.4 Rentree PI Zuid-Oost Locatie Roermond 4.5 PTC Breda PI Breda Locatie PCT Mw. M.Gerits (hfd. PTC) Dhr. R.van Gils (Loc.Dir.) t t Zie PP Startpunt Rotterdam. Doelgroep: Het Penitentiaire Programma Rentree te Roermond richt zich op gedetineerden met een geringe zelfredzaamheid, een tekort aan sociale vaardigheden, weinig of geen opleiding, weinig of geen werkervaring, financiële problemen en/of weinig gestructureerd dagen nachtritme. Eveneens in aanmerking komen gedetineerden waarbij in de inrichting van herkomst reeds een traject (hetzij opleiding, een stage-/arbeidsplaats) is opgestart. Deze trajecten worden naadloos overgenomen, waarbij de gedetineerde meer vrijheden geboden kunnen worden. Een zeer zeker niet onbelangrijke doelgroep zijn de gedetineerden die niet meer kunnen of mogen deelnemen aan het reguliere arbeidsproces. PCT: PP arbeidstoeleiding. Praktijkgerichte opleidings-projecten. Oriëntatie op de arbeidsmarkt individuele modules: opleidingen in metaalsector, veiligheid, opleidingen installatietechniek: Dit PP is een combinatie van werken en leren; Versie: 1 augustus 2011 blz.18

19 4.6 npi (nieuw Positief Initiatief) PI Noord-Holland Noord Zwaag te Zwaag Amerswiel en Zuyder Bos te Heerhugowaard Westlinge te Heerhugowaard, Schutterswei te Alkmaar, 't Keern te Hoorn PI Midden Holland Locatie Haarlem 4.7 Het Spoor PI Utrecht - Nieuwersluis Locatie ZBBI Vrouwen (Het Spoor) Mevr. J. Roedema- Driegen Dhr.D. Hoksbergen Mw. M. van Gestel t f t f t De P.I. Noord-Holland Noord werkt samen met de regionale partners: ROC, Gemeenten, OM, Politie, Kliq en vooral met de reclassering om de reïntegratieplannen van gedetineerden te bevorderen. Zij bieden gedetineerden toekomstperspectief door het maken van een op de persoon toegesneden reïntegratieplan. De detentiemodaliteiten HvB, Gev., HOI, POI en PP zijn ondergebracht in één organisatie, en zo wordt de detentietijd gebruikt voor het ontwikkelen van een sluitende aanpak. De gedetineerde krijgt de mogelijkheid om met toenemende vrijheid en verantwoordelijkheid een naadloze overgang van detentie naar de vrije samenleving te realiseren. De volgende modules worden aangeboden: Basistraject, Arbeids-toeleidingstraject, Arbeidstoeleidingstraject met scholing, Zinvolle tijdsbestedingstraject, Verslavingsbegeleidings-traject, Bijzondere Zorgtraject. Onafhankel.terugkeer in de maatschappij v.d. kandidaat bevorderen. M.b.t. arbeidstoeleiding en m.b.t. gezinsbegeleiding/ opvoedingsondersteuning d.m.v.: Op gang brengen v. bewustwoord. proces v.d. eigen mogelijkheden. Vergroten kansen op arbeidsmarkt. Activiteiten: beroepsgerichte scholing, Nederl.taalles. opdoen relevante werkervaring etc. Doelgroep: gedetineerde vrouwen. Versie: 1 augustus 2011 blz.19

20 4.8 Terugkeer PI Noord PTC Noord Dhr. A. Klamer Mw. G. Haaima t f Het PP is opgebouwd uit diverse programmaonderdelen/ modules en de opbouw van het trajectplan is afhankelijk van de problematiek van de deelnemer. In de benadering en begeleiding van de individuele deelnemer gaat het PP uit van: a. versterking van de sociale vaardigheden en het stimuleren c.q. ontwikkelen van de cognitieve vaardigheden. b. toeleiding naar werk en/of scholing. Versie: 1 augustus 2011 blz.20

Tenuitvoerlegging van een straf of maatregel in een Justitiële Jeugdinrichting

Tenuitvoerlegging van een straf of maatregel in een Justitiële Jeugdinrichting Tenuitvoerlegging van een straf of maatregel in een Justitiële Jeugdinrichting Dit informatieblad is gericht aan professionals in de (jeugd) strafrechtsketen. Het geeft informatie over de tenuitvoerlegging

Nadere informatie

Tenuitvoerlegging van een straf of maatregel in een Justitiële Jeugdinrichting

Tenuitvoerlegging van een straf of maatregel in een Justitiële Jeugdinrichting Tenuitvoerlegging van een straf of maatregel in een Justitiële Jeugdinrichting Dit informatieblad is gericht aan professionals in de (jeugd) strafrechtsketen. Het geeft informatie over de tenuitvoerlegging

Nadere informatie

voorbeeld interventies

voorbeeld interventies voorbeeld interventies inleiding In deze interactieve PDF kunt u dieper ingaan op de informatie achter de interventie calculator. U kunt per doelgroep (jeugd, langdurig werklozen, alleenstaande ouders,

Nadere informatie

visie document 2014 Betere zorg, veiliger samenleving

visie document 2014 Betere zorg, veiliger samenleving visie document 2014 Betere zorg, veiliger samenleving visiedocument forensische zorg ggz nederland inhoudsopgave Hoofdstuk 1 04 Vooraf: van goed naar beter Hoofdstuk 10 30 Regie in de keten Hoofdstuk 2

Nadere informatie

MEE maakt meedoen mogelijk. Projecten en methodieken voor (potentiële) (ex) delinquenten met een licht verstandelijke beperking

MEE maakt meedoen mogelijk. Projecten en methodieken voor (potentiële) (ex) delinquenten met een licht verstandelijke beperking MEE maakt meedoen mogelijk Projecten en methodieken voor (potentiële) (ex) delinquenten met een licht verstandelijke beperking 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie MEE, ondersteuning bij leven met een

Nadere informatie

De zorg aan gedetineerden met een ernstige psychische stoornis of verslaving

De zorg aan gedetineerden met een ernstige psychische stoornis of verslaving De zorg aan gedetineerden met een ernstige psychische stoornis of verslaving Advies d.d. 2 april 2007 1 2 Inhoudsopgave 1. Samenvatting en conclusies 5 2. Aanbevelingen 9 3. Inleiding 11 4. Uitgangspunten

Nadere informatie

Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013

Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013 Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013 Vita Los Frank Schalekamp Marjolijn Distelbrink Deze database is een bijlage bij de handleiding Maatwerk

Nadere informatie

Handboek. Forensische Zorg

Handboek. Forensische Zorg Handboek Forensische Zorg Editie 2, september 2013 Inhoudsopgave 1 Forensische zorg 10 1.1 Wat is forensische zorg? 11 1.2 Afbakening forensische zorg 13 1.3 Juridisch kader 14 2 Ketenprocessen forensische

Nadere informatie

Gezin in Balans. Terug in het gezin en terug in de samenleving. Gezinsondersteuning en maatschappelijke reintegratie voor (ex-) gedetineerde moeders

Gezin in Balans. Terug in het gezin en terug in de samenleving. Gezinsondersteuning en maatschappelijke reintegratie voor (ex-) gedetineerde moeders Gezin in Balans Terug in het gezin en terug in de samenleving Gezinsondersteuning en maatschappelijke reintegratie voor (ex-) gedetineerde moeders Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1. Waar werkt Gezin

Nadere informatie

Literatuur onderzoek naar Activerende Zorg Trajecten Met zorg en aandacht aan de slag

Literatuur onderzoek naar Activerende Zorg Trajecten Met zorg en aandacht aan de slag Literatuur onderzoek naar Activerende Zorg Trajecten Met zorg en aandacht aan de slag Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad Hogeschool INHOLLAND Rotterdam, april

Nadere informatie

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP VISIE OP DE (LANGDURENDE) ZORG AAN MENSEN MET ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN Maart 2009 GGZ Nederland 2 Voorwoord Met veel plezier bied ik u de definitieve versie

Nadere informatie

De isd-maatregel voor vreemdelingen zonder verblijfstitel

De isd-maatregel voor vreemdelingen zonder verblijfstitel De isd-maatregel voor vreemdelingen zonder verblijfstitel Advies d.d. 17 augustus 2010 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting 5 1. Aanleiding en context 7 1.1 Aanleiding; reikwijdte van dit advies 7 1.2 Context

Nadere informatie

Jeugdige delinquenten Minder opsluiten, gerichter begeleiden

Jeugdige delinquenten Minder opsluiten, gerichter begeleiden Jeugdige delinquenten Minder opsluiten, gerichter begeleiden Advies 16 oktober 2008 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting 5 Aanbevelingen 7 Inleiding 9 1. Halt 11 1.1. Herstel als primaire doelstelling 11 1.2.

Nadere informatie

Wie kent de veelpleger?

Wie kent de veelpleger? Achtergronden van ALLE veelplegers binnen het werkgebied van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Voorwoord Een Veiligheidshuis biedt een platform voor instellingen, justitieel en niet- justitieel,

Nadere informatie

Meerderjarig in de jeugdzorg, en dan..?

Meerderjarig in de jeugdzorg, en dan..? Meerderjarig in de jeugdzorg, en dan..? Onderzoek naar de overdracht van 18 plussers van de residentiële jeugdzorg en pleegzorg naar het lokale jeugdbeleid Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke

Nadere informatie

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Begeleid Wonen www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld De stichting Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld. De organisatie richt zich

Nadere informatie

Op leeftijd en verslaafd, wie zorgt?

Op leeftijd en verslaafd, wie zorgt? Op leeftijd en verslaafd, wie zorgt? Een onderzoek naar passende zorg voor oudere gebruikers binnen Domus Amsterdam Afstudeerscriptie van: Pieter Dol en Sjors Ouderkerken Academie Sociale Studies Maatschappelijk

Nadere informatie

Zorg voor ingesloten licht verstandelijk beperkte jongeren

Zorg voor ingesloten licht verstandelijk beperkte jongeren Zorg voor ingesloten licht verstandelijk beperkte jongeren Advies 6 juni 2011 Zorg voor ingesloten licht verstandelijk beperkte jongeren Advies dd 6 juni 2011 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting5 1 Aanleiding

Nadere informatie

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Gesprekswijzer met productenoverzicht voor gemeenten en ggz-instellingen Auteur: Anne-Marie van Bergen Datum: Utrecht, februari 2010 MOVISIE Voorwoord Burgers die

Nadere informatie

De Sprengen geeft PIJ-jongeren iedere dag een nieuwe kans

De Sprengen geeft PIJ-jongeren iedere dag een nieuwe kans Foto: Herbert Wiggerman De behandeling van PIJ-jongeren nader bekeken en onderbouwd De Sprengen geeft PIJ-jongeren iedere dag een nieuwe kans Door Ellis ter Beek, Marieke Lammers en Mariska van der Steege

Nadere informatie

gevangen in schuld over de uitzichtloze schuldsituaties van cliënten van de verslavingsreclassering

gevangen in schuld over de uitzichtloze schuldsituaties van cliënten van de verslavingsreclassering gevangen in schuld over de uitzichtloze schuldsituaties van cliënten van de verslavingsreclassering Auteurs Nadja Jungmann Anneke Menger Marc Anderson David Stam Datum 2 juli 2014 Hogeschool Utrecht, 2014

Nadere informatie

Forensische zorg tijdens detentie

Forensische zorg tijdens detentie Forensische zorg tijdens detentie Advies d.d. 27 september 2012 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting 5 Afkortingen 9 1. Aanleiding en context voor dit advies 11 1.1 Achtergrond en doel advies 11 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

Methodebeschrijving Niet meer door het lint. Databank Effectieve interventies huiselijk geweld

Methodebeschrijving Niet meer door het lint. Databank Effectieve interventies huiselijk geweld Methodebeschrijving Niet meer door het lint Databank Effectieve interventies huiselijk geweld Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Ben Serkei MOVISIE b.serkei@movisie.nl Ben Serkei is senior adviseur

Nadere informatie

Jonge delinquenten van 16-23 jaar met een lichte verstandelijke beperking en problematisch middelengebruik J. van der Nagel en R.

Jonge delinquenten van 16-23 jaar met een lichte verstandelijke beperking en problematisch middelengebruik J. van der Nagel en R. 2 Inhoudsopgave Samenvatting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 9 1.1 Doel en opzet 9 1.2 Definities 10 1.3 Leeswijzer 11 Hoofdstuk 2 Delinquentie, LVB en middelengebruik: samenhang en omvang van de groep 13 2.1

Nadere informatie

Evaluatie Nieuw Zorgaanbod

Evaluatie Nieuw Zorgaanbod Evaluatie Nieuw Zorgaanbod Gesloten jeugdzorg voor jongeren met ernstige gedragsproblemen Coleta van Dam, Karin Nijhof, Ron Scholte en Jan Willem Veerman Eindrapport Evaluatie Nieuw Zorgaanbod Gesloten

Nadere informatie

De Harde Kern Aanpak MOgroep Utrecht, september 2007

De Harde Kern Aanpak MOgroep Utrecht, september 2007 De Harde Kern Aanpak MOgroep Utrecht, september 2007 Colofon De Harde Kern Aanpak Uitgave MOgroep Admiraal Helfrichlaan 1 Postbus 3332 3502 GH Utrecht telefoon: 030 298 34 34 fax: 030 298 34 37 www.mogroep.nl

Nadere informatie

Handreiking aanbod jongeren 16 23 jaar. De transitie naar volwassenheid

Handreiking aanbod jongeren 16 23 jaar. De transitie naar volwassenheid Handreiking aanbod jongeren 16 23 jaar De transitie naar volwassenheid Naam project: Handreiking aanbod jongeren 16 tot 23 Opdrachtgever: FoodValley Gemeenten Opsteller advies: Ernst van Berkum Versienummer:

Nadere informatie

Vrijwillig maar niet vrijblijvend! Richting aan vrijwilligersbeleid in het kader van sanctietoepassing

Vrijwillig maar niet vrijblijvend! Richting aan vrijwilligersbeleid in het kader van sanctietoepassing Vrijwillig maar niet vrijblijvend! Richting aan vrijwilligersbeleid in het kader van sanctietoepassing Advies d.d. 8 juni 2010 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting 5 Aanleiding en context voor dit advies 9 Opbouw

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Te veel problemen onder één dak

Te veel problemen onder één dak Te veel problemen onder één dak Een quickscan naar multi-probleemgezinnen in Groningen Jeanine Vosselman Louis Polstra Marcel Daalman Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, februari 2005 Bureau Onderzoek

Nadere informatie