Het pgb in de Wmo HANDVATTEN VOOR PGB-BELEID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het pgb in de Wmo HANDVATTEN VOOR PGB-BELEID"

Transcriptie

1 Het pgb in de Wmo HANDVATTEN VOOR PGB-BELEID

2

3 Het pgb in de Wmo Handvatten voor pgb-beleid Vereniging van Nederlandse Gemeenten

4 Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG, november Vereniging van Nederlandse Gemeenten Postbus GK Den Haag Tekst Research voor Beleid: Susan van Klaveren Marieke Hollander Betty Noordhuizen Fotografie Nationale Beeldbank Opmaak Dimdim, Den Haag Copyright 2012, VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten

5 Inhoudsopgave Voorwoord 7 Zelfsturing, eigen regie 7 Onder voorbehoud 7 Doorvertaling van AWBZ naar Wmo 7 Inleiding 9 Waarom deze brochure 9 Beleidscontext 10 Leeswijzer 11 Handvatten voor vormgeven Wmo pgb-beleid 13 Inleiding 13 Motieven van budgethouders en zorginkoop 13 Voordelen van het pgb 15 Voordelen voor gemeenten 16 Nadelen van het pgb 16 Nadelen voor budgethouders 16 Nadelen voor gemeenten 16 Maatregelen om pgb beheersbaar en doelmatig te houden 18 Duidelijke informatievoorziening 18 Voorwaarden stellen aan de zorgvraag 19 Voorwaarden stellen aan budgethouders 19 Bevorderen van doelmatige zorginkoop door de budgethouder 21 Maatregelen om fraude tegen te gaan 21 Alternatieven om tot vraagsturing en eigen regie te komen 22 Aanbod in natura dat beter is afgestemd op de vraag 22 Alternatieve vormen van vraaggestuurde financiering 23 Vereniging van Nederlandse Gemeenten

6 Formele vormgeving 25 Conclusie 26 Uitvoering van het pgb-beleid 27 Inleiding 27 Wel of geen pgb: in gesprek met de cliënt 27 Aandachtspunten bij de beslisboom 28 Toelichting op de beslisboom 30 Aandachtspunten voor termijn van pgb-verstrekking 30 Tariefbepaling pgb 30 Opstellen van een ondersteuningsplan door aanvragers 32 Verantwoording van het pgb 32 Overwegingen ten aanzien van verantwoording 33 Ondersteuning bij opdrachtgevers- en werkgeversfunctie 35 Bijlagen Het pgb voor begeleiding en kortdurend verblijf in de AWBZ Tarieven pgb bij begeleiding en kortdurend verblijf in de AWBZ Schema waardebepaling 44 Vereniging van Nederlandse Gemeenten

7 Voorwoord Deze brochure was eerder geschreven als Handreiking door Research voor Beleid in opdracht van het VNG/ VWS Transitiebureau decentralisatie begeleiding. Deze handreiking kon echter, na de val van het Kabinet en het controversieel worden van de Wetswijziging Wmo, niet meer door het Transitiebureau worden uitgeven. Als VNG vonden en vinden wij dat er voor gemeenten genoeg interessante en relevante noties in zitten dat besloten is de tekst op onderdelen aan te passen en onder de vlag van de VNG te publiceren. Zelfsturing, eigen regie Het pgb is, in potentie, een instrument waarmee burgers efficiënte ondersteuning kunnen organiseren. Gemeenten willen het pgb-instrument graag behouden en blijven inzetten. Zij zijn tegelijkertijd ook op zoek zijn naar andere mogelijkheid dan het huidige pgb, om de zelfsturing en eigen regie van burgers op ook andere manieren mogelijk te maken. Gemeenten willen hierin lokaal keuzes kunnen maken. De VNG pleit daarom voor het opnemen van de kan-bepaling in de Wmo. Onder voorbehoud Het voorstel wetswijziging Wmo is controversieel verklaard. Wij weten op dit moment niet op welke wijze het volgende Kabinet invulling zal geven aan de decentralisaties en daarmee ook aan het pgb-beleid in de Wmo. Alles wat in deze brochure betrekking heeft op de kanbepaling is onder voorbehoud van wat het Kabinet aan wetswijziging gaat voorstellen en de besluitvorming daarover in de Tweede Kamer. Het betreft dan vooral de teksten waar het gaat om voorwaarden die de gemeente kan stellen aan toegang tot een pgb (paragraaf 2.5). Doorvertaling van AWBZ naar Wmo Op het moment van schrijven was ook nog niet helder, of en op welke wijze de pgb maatregelen AWBZ worden doorvertaald naar de Wmo. De VNG vindt het voor de hand liggen dat gemeenten straks in hun pgb-beleid dezelfde maatregelen moeten kunnen nemen als straks per 2013 in de AWBZ worden geïmplementeerd om het pgb AWBZ meer solide te maken. Vereniging van Nederlandse Gemeenten 7

8 8 Vereniging van Nederlandse Gemeenten

9 Inleiding Waarom deze brochure Ondanks dat het voorstel tot wijziging van de Wmo (d.d. 21 december 2011), controverseel is verklaard na de val van het Kabinet Rutte, zijn veel gemeenten toch op zoek naar hoe zij hun Wmo pgb-beleid anders kunnen inrichten. Gemeenten kijken hoe dit kan in de huidige Wmo, met de moetbepaling,maar onderzoeken ook wat er zou kunnen als straks met waarschijnlijke wetswijziging Wmo mogelijk de kanbepaling er komt. Wat is er mogelijk als straks de nu opgenomen verplichting tot het bieden van een keuze tussen zorg in natura en een persoonsgebonden budget (pgb) wordt geschrapt en vervangen door de kanbepaling 1? Gemeenten kunnen met de kanbepaling veel meer lokaal keuzes maken in de inrichting van hun pgb-beleid. Gemeenten kunnen dan zelf bepalen wanneer en onder welke omstandigheden zorg in natura, een financiële vergoeding of een pgb wordt aangeboden voor een individuele voorziening. Lokaal beleid moet dan worden vastgelegd in de verordening en beleidsregels. De geboden ondersteuning, ook anders dan verstrekt in natura, moet voldoen aan de compensatieplicht. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het gehele proces van toegang, toekennen en verantwoording, zij staan dicht bij de burger. Dit maakt het mogelijk om deze processtappen beter op elkaar te laten aansluiten en meer maatwerk te creëren voor burgers. In haar regiefunctie kan de gemeente door dat maatwerk bijdragen aan een beter aanbod van zorg in natura, waardoor minder burgers noodgedwongen kiezen voor een pgb. Om dat verantwoord te doen, is kennis over het pgb en gevolgen van de te maken keuzes nodig. Deze brochure wil gemeenten informeren dus ook over wat kan, mocht de kan-bepaling wet worden. De handreiking biedt aan bestuurders en raadsleden informatie die relevant is voor de te nemen 1 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 3 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 9

10 besluiten rondom de kan-bepaling en ambtenaren bij de voorbereiding ervan: wanneer en onder welke omstandigheden biedt de gemeente een pgb aan? De brochure helpt beleidsmedewerkers om scenario s op te stellen met keuzemogelijkheden die door het college kunnen worden voorgelegd aan de raad. Daarnaast gaat de handreiking in op de praktische uitvoering van het pgb-beleid. Beleidscontext Sinds 1995 bestaat het pgb in de AWBZ, en sinds 2007 in de Wmo. Het pgb is een geldbedrag dat mensen krijgen om binnen bepaalde regels zorg en ondersteuning te organiseren. Mensen kunnen dankzij het pgb keuze ervaren in en regie uitoefenen over de zorg die aan hen wordt geleverd. Zij hebben bijvoorbeeld invloed op het aantal keren hulp per week de inhoud van de zorg, de wijze van communicatie met de zorgverlener en flexibiliteit van de inzet van de hulp. Een budgethouder die kiest voor een pgb is niet alleen verantwoordelijk voor de inkoop en kwaliteit van de zorg, maar tevens voor goed opdracht- of werkgeversschap en een goede financiële en administratieve verantwoording van de ingezette zorg. Ondanks deze administratieve lasten geniet het pgb brede politieke en maatschappelijke steun als een regeling die doelen als vraagsturing in de zorg, deregulering en de cliënt centraal gedachte dichterbij brengt. Pgb-maatregelen in de AWBZ: wat gaat er in de AWBZ met het pgb gebeuren: Het aantal mensen met een pgb is gegroeid van bijna in 2002 naar ruim eind april Daarmee is dit aantal jaarlijks gemiddeld met 13% toegenomen. Dit percentage is beïnvloed door de overheveling van huishoudelijke verzorging naar de Wmo, de op genezing gerichte geestelijke gezondheidszorg naar de Zvw en de pgb-stop in de tweede helft van Indien deze ontwikkelingen buiten beschouwing worden gelaten zou de gemiddelde jaarlijkse groei van het aantal budgethouders naar verwachting op 18% zijn uitgekomen 2. Met de groei in het gebruik van pgb s zijn ook de kosten voor de pgb-regeling sterk gestegen. In de periode van 2002 tot en met 2010 zijn de uitgaven voor de pgb-regeling jaarlijks met gemiddeld 23% toegenomen van 414 miljoen naar 2,2 miljard. De groei van uitgaven bij zorg in natura is in dezelfde periode jaarlijks gemiddeld met 4% gestegen 3. Vanwege de groei in het gebruik van het pgb kondigde de staatssecretaris van VWS in juni 2011 een drastische inperking aan van het pgb-gebruik binnen de AWBZ. Door de Tweede Kamer zelf zijn zomer 2012 depgb maatregelen verzacht. Dit zijn de maatregelen in de AWBZ welke per 2013 van kracht zijn: 1. De huidige AWBZ pgb-regeling en de vergoedingsregeling persoonlijke zorg AWBZ worden met ingang van 2013 samengevoegd tot een nieuwe pgb-regeling. 2. De vormgeving van de vergoedingsregeling wordt als uitgangspunt genomen. 3. Dit betekent dat cliënten zich eerst dienen te oriënteren op de zorg in natura met de vraag of passende zorg beschikbaar is. Een beroep op de pgb-regeling is alleen mogelijk als de cliënt van oordeel is dat dit niet het geval is. 4. Het bestaande criterium uit de vergoedingsregeling dat er sprake moet zijn van minimaal 10 uur geïndiceerde zorg (10-uurscriterium) vervalt: behalve voor de cliënten die alleen een indicatie hebben voor de functie begeleiding, al dan niet in combinatie met kortdurend verblijf. Voor hen blijft het 10-uurscriterium (vooralsnog)gehandhaafd. 5. Hebben mensen begeleiding in combinatie met verzorging en/of verpleging dan geldt het 10 uurscriterium niet. 6. Mensen komen pas na één jaar gebruik van zorg in natura in aanmerking voor een pgb. Hierbij wordt een uitzondering gemaakt voor cliënten met een langdurige zorgvraag. Of er sprake is een langdurige zorgvraag stellen het CIZ of de Bureaus Jeugdzorg vast bij de indicatiestelling. In dat geval geldt de termijn van één jaar niet. 2 Brief staatssecretaris aan Tweede Kamer over persoonsgebonden budget, d.d , kenmerk DLZ Brief staatssecretaris aan Tweede Kamer over persoonsgebonden budget, d.d , kenmerk DLZ Vereniging van Nederlandse Gemeenten

11 7. Het 10-uurscriterium bij begeleiding geldt met ingang van 1 januari 2014 ook voor bestaande pgb-houders. 8. Mensen krijgen het geld niet meer op de rekening: er komt een trekkingsrecht. Dit gaat mogelijk uitgevoerd worden door de Sociale Verzekeringen Bank (SVB) of de zorgverzekeraar. Een trekkingsrecht houdt in dat na levering van de dienst het bestede geld wordt overgemaakt naar de zorgverlener. Het kan zijn dat het nieuwe Kabinet hier toch ook weer wijzigingen in aanbrengt. Een grote Wens van Per Saldo (Vereniging van Budgethouders) is bijvoorbeeld het schrappen van het 10 uurscritrium. Leeswijzer Hoofdstuk 2 van deze handreiking biedt gemeenten handvatten om beleidskeuzes te maken over de vormgeving van een pgb-regeling. Het hoofdstuk gaat ten eerste in op de motieven van budgethouders om te kiezen voor een pgb. Aan bod komen vervolgens de voor- en nadelen van een pgb en de wijze waarop deze nadelen kunnen worden ondervangen met behoud van de voordelen. Ook besproken worden alternatieve vormen om tot vraagsturing en eigen regie te komen zoals het maken van afspraken met aanbieders van zorg in natura, het persoonsvolgende budget, vouchers of een financiële tegemoetkoming. Hoofdstuk 3 gaat in op mogelijkheden voor de praktische uitvoering van het lokale pgb-beleid. De uitvoering van het pgb-beleid werken we uit aan de hand van het proces van zorgvraag tot aan verstrekking en verantwoording. Het hoofdstuk biedt ondersteuning bij de fase Verwerking aanpak en keuzes van het genoemde stappenplan Begeleiding in de Wmo. De bijlagen 1 t/m 3 zijn te raadplegen als achtergrondinformatie. Bijlage 1 geeft informatieve over het pgb voor de functies begeleiding en kort verblijf in de AWBZ. Bijlage 2 gaat in op pgb-tarieven in de AWBZ, en in bijlage 3 is een overzicht opgenomen van kostencomponenten met behulp waarvan gemeenten de tarieven voor het pgb kunnen vaststellen. Vereniging van Nederlandse Gemeenten 11

12 12 Vereniging van Nederlandse Gemeenten

13 Handvatten voor vormgeven Wmo pgb-beleid Inleiding Dit hoofdstuk geeft gemeenten handvatten om een keuze te maken voor het treffen en invullen van een pgb-regeling voor de voorzieningen die waarschijnlijk overgaan van de AWBZ naar de Wmo: begeleiding en kortdurend verblijf. Het hoofdstuk schetst als eerste een beeld van de motieven van budgethouders om te kiezen voor een pgb. Hierna wordt ingegaan op voor- en nadelen van het pgb. Vervolgens komt aan de orde hoe de genoemde nadelen te ondervangen zijn met diverse maatregelen. Vervolgens wordt ingegaan op alternatieven voor een pgb zoals een systeem met persoonsvolgende budgetten of vouchers. Daarbij kan het aanpassen van het aanbod van zorg in natura aan de vraag van de cliënt het beroep op een pgb voor een belangrijk deel ondervangen. Ook op deze aspecten wordt in dit hoofdstuk ingegaan. Motieven van budgethouders en zorginkoop Motieven van budgethouders Recent is in meerdere onderzoeken 456 in kaart gebracht wat overwegingen zijn voor cliënten om te kiezen voor een pgb. De drie belangrijkste motieven om te kiezen voor een pgb in plaats van zorg in natura zijn 1) keuze voor regie op de levering van de hulp; 2) keuze voor een pgb uit noodzaak (omdat de noodzakelijke en/of gewenste hulp in natura niet beschikbaar is); en 3) de cliënt wil de mantelzorg betalen met het pgb. 4 Op weg naar een solide pgb. ITS. Januari Zelf kiezen voor zorg. Onderzoek naar keuze en regie bij diverse cliëntgroepen. Research voor Beleid. Maart Hoe regelt u uw zorg met een PGB? Regioplan. September 2011 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 13

14 Hieronder wordt nader ingegaan op deze motieven. Motief is eigen regie Budgethouders die kiezen voor een pgb vanuit de behoefte aan regie over de hulp, zijn vooral ouders/ verzorgers van kinderen met een lichamelijke beperking of met psychische/ psychiatrische problemen (ITS, 2011). De budgethouder kan met het pgb invloed uitoefenen op de volgende aspecten: omvang van de hulp in aantal uren per week; aantal keren per week hulp (dagdelen); inhoud van de hulp; tijdstippen waarop de hulp wordt geleverd; aantal verschillende hulpverleners; deskundigheidsniveau van de hulpverleners; persoonlijke eigenschappen van de hulpverlener; de mate waarin het soort hulp is afgestemd op de behoefte; de wijze van contact/communicatie met hulpverlener; flexibele inzet van de hulp (bijvoorbeeld bij feestdagen of vakanties). Belangrijk aandachtspunt bij de keuze voor regie is dat deze kan voortkomen uit de behoefte aan presentiezorg, omdat het onderlinge contact tussen hulpverlener en cliënt zo intensief is door bijvoorbeeld een groot aantal hulpmomenten op een dag, dat het elkaar aanvoelen en op elkaar inspelen van groot belang is. Motief is noodzaak De groep budgethouders die uit noodzaak kiest voor een pgb is vaak jong met een lichamelijke of psychische beperking (ITS, 2011). Uit diverse onderzoeken komen de specifieke behoeften naar voren van mensen die kiezen voor een pgb, omdat zorg in natura niet passend is. Sommige cliëntgroepen hebben behoefte aan: hulp op afroep die niet planbaar is; hulp die op specifieke momenten/tijdstippen (zoals voor het naar school of naar het werk gaan), ongebruikelijke tijden of wisselende tijden wordt geleverd en soms per dag of binnen een dag kan verschillen; veel kleine hulp momenten op een dag begeleiding op meerdere locaties of in een specifieke setting zoals thuis of op of nabij werk; een vaste hulpverlener en/of een hulpverlener met wie er een klik is, een hulpverlener met wie een langdurige relatie kan worden opgebouwd (dit speelt met name bij GGZ problematiek, autisme en kinderen, waar vertrouwen en structuur essentieel zijn) sectoroverschrijdende hulp (bijvoorbeeld bij niet aangeboren hersenletsel is er zowel lichamelijke als cognitieve problematiek, waardoor hulp vanuit één sector veelal niet geschikt is). De bovengenoemde specifieke aspecten van hulp zijn in de regel in natura niet verkrijgbaar. Motief is betalen mantelzorg In sommige gevallen wil de budgethouder mantelzorg (familieleden, vrienden, bekenden, buren) met het pgb betalen. Dit wordt ook wel monetarisering van de hulp genoemd, ofwel een verschuiving van onbetaalde mantelzorg voorafgaand aan het pgb naar betaalde mantelzorg met het pgb. Het initiatief voor deze verschuiving ligt volgens onderzoek (ITS, 2011) bij de budgethouder en niet zozeer de mantelzorger en is alleen mogelijk wanneer er sprake is van bovengebruikelijke zorg. De budgethouders in kwestie hebben vooral hulp nodig op het gebied van persoonlijke verzorging en hulp bij bewegen en verplaatsen. Mantelzorg wordt om niet door naasten gegeven. Mantelzorg wordt gegeven op grond van de band die er is met de betrokken zorgvrager. Mantelzorg vloeit voort uit een persoonlijke relatie en is niet afdwingbaar. Op het moment dat een kennis of vriend wordt ingehuurd om op basis van een arbeidscontract structureel zorgtaken op zich te nemen, wordt dat gezien als reguliere dienstverlening. Bij betaling van inwonende familieleden wordt door het CIZ in de AWBZ en vaak ook door gemeenten 14 Vereniging van Nederlandse Gemeenten

15 in de Wmo gekeken naar (het protocol) gebruikelijke zorg. Wat uitstijgt boven de gebruikelijke zorgtaken mag als betaald werk worden verricht. Voordelen van het pgb Voordelen van het pgb laten zich onderverdelen naar voordelen voor budgethouders en voordelen voor gemeenten. Voordelen voor budgethouders Hieronder gaan we in op de voordelen van een pgb voor budgethouders. Hierbij merken we op dat gemeenten die het aanbod van zorg in natura beter willen laten aansluiten op de vraag van de burger, er goed aan doen om te streven naar een aanbod van zorg in natura dat aan deze voordelen voldoet (meer hierover in paragraaf 2.6.1). Mogelijkheid om hulp aan te laten sluiten op specifieke vraag Het pgb biedt mensen meer dan (de huidige) zorg in natura de mogelijkheid om zelf te bepalen welke zorg wordt geleverd, door wie, waar en op welke momenten. Hierdoor kunnen cliënten de zorg zodanig vormgeven dat deze aansluit bij hun behoeften. Mogelijk is dat gezien de aard van aandoening of beperking, er behoefte is aan specifieke zorg, die niet in natura beschikbaar is. Zo kan het zijn dat de behoefte aan zorg slecht vooraf te plannen of wisselend is, of dat er (bijvoorbeeld bij kinderen met een stoornis in het autisme spectrum) sterke behoefte is aan een vaste hulpverlener met wie de budgethouder een band kan opbouwen. Ook kan met een pgb zorg worden ingekocht bij een specifieke hulpverlener die niet door de gemeente gecontracteerd is. Een pgb maakt hierdoor de inkoop van identiteitsgebonden zorg mogelijk (zorg die gericht is op mensen met een specifieke levensbeschouwing). Mogelijkheid tot afstemming met AWBZ-zorg Indien personen, vanuit de Vergoedingsregeling persoonlijke zorg, een pgb onvangen voor AWBZ-zorg, en tevens aanspraak maken op een individuele Wmo-voorziening, biedt een pgb voor de Wmo-voorziening hen de mogelijkheid om de benodigde zorg en ondersteuning op elkaar af te stemmen. Effectieve zorg Diverse onderzoeken 7 concluderen dat cliënten meer tevreden zijn over zorg die met een pgb wordt ingekocht dan over zorg in natura en dat deze zorg veelal op individueel niveau effectiever is dan zorg in natura, want meer vraaggericht en meer op maat. Betalen mantelzorg met een pgb Budgethouders kunnen met het pgb hun mantelzorger betalen. Het gaat hierbij per definitie om bovengebruikelijke zorg: ondersteuning die verder voert dan de normale dagelijkse ondersteuning van gezinsleden en huisgenoten voor elkaar 8. In gevallen waarin een mantelzorger deze bovengebruikelijke ondersteuning wil blijven leveren, maar daar een betaling voor wil ontvangen (bijvoorbeeld omdat het verlenen van mantelzorg een belemmering vormt voor reguliere arbeidsparticipatie) biedt het pgb hiervoor uitkomst. 7 O.a. de opmars van het pgb, SCP, Zelf kiezen voor zorg: onderzoek naar keuze en regie bij diverse cliëntgroepen, Research voor Beleid, Afschaffen PGB stuurt mensen terug naar af, Movisie, Gemeenten kunnen vaststellen wat wel en niet onder deze ondersteuning valt. Vereniging van Nederlandse Gemeenten 15

16 Voordelen voor gemeenten Het treffen van een pgb-regeling heeft voor gemeenten de volgende voordelen: Pgb heeft geleid tot effectievere ondersteuning Een voordeel voor zowel gemeenten als voor cliënten is dat ondersteuning die met een pgb wordt ingekocht meer vraaggericht is, dus naar verwachting beter aansluit op de behoefte en daardoor wellicht ook effectiever is. En dat betekent dat cliënten beter geholpen zijn met mogelijk minder middelen, en dat het pgb ook een preventief effect kan hebben op de noodzaak van (zwaardere) zorg en opname in een instelling. Het pgb in de AWBZ heeft ook geleid tot vernieuwende zorginitiatieven zoals kleinschalige woonvoorzieningen, zorgboerderijen, vervoersvoorzieningen en nieuwe thuis- en zelfzorg methoden. Gemeenten kunnen deze innovatieve voorzieningen toegankelijk houden door deze (eventueel samen met andere gemeenten) in te kopen of individuele burgers voor dit aanbod een pgb te verstrekken. Meer ondersteuning voor hetzelfde geld Met een pgb kan meer geleverd worden voor hetzelfde geld, omdat het bedrag alleen voor de feitelijke ondersteuning bedoeld is en niet voor overhead en andere niet zorg gerelateerde kosten die onderdeel uitmaken van de tarieven voor ondersteuning in natura. Pgb-tarieven kunnen daarom lager zijn dan tarieven voor in natura. Het SCP (2011) concludeert dat de kosten van het pgb op individueel niveau meestal zo n 75%-80% zijn van de kosten van zorg in natura. Arbeidsmarkteffecten Het gebruik van een pgb spreekt een andere arbeidsmarkt aan (ZZP-ers, studenten, uitkeringsgerechtigden) dan die van het aanbod in natura. Dit ondervangt het tekort aan arbeidskrachten in de zorg en leidt tot meer diversiteit op de arbeidsmarkt. Het pgb kan hierdoor tevens een gunstig economisch effect hebben. Er zijn wellicht mogelijkheden om mensen uit de bijstand te krijgen of te houden doordat zij ondersteuning kunnen bieden die betaald wordt vanuit een pgb. Nadelen van het pgb In onderstaande gaan we in op de aandachtspunten en nadelen die het pgb met zich meebrengt voor budgethouders en voor gemeenten.. Nadelen voor budgethouders Opdracht- of werkgeversverplichtingen Met een pgb is de cliënt zelf verantwoordelijk voor het werven van personeel, het afsluiten van overeenkomsten, het uitbetalen van de hulpverleners en het voeren van de pgb-administratie. Deze administratie kan belastend zijn voor budgethouders. Dit geldt zeker voor de groep die niet voor een pgb kiest omwille van de behoefte aan zelfregie maar vanwege gebrek aan passende ondersteuning in natura. Deze groep kiest dus voor een pgb uit noodzaak en zit niet te wachten op de extra taken en verantwoordelijkheden die een pgb met zich meebrengt. Daarbij komt nog dat het hier om een zeer kwetsbare groep kan gaan die mogelijk onvoldoende in staat is regie te voeren over de inkoop van passende ondersteuning. Dit kan de doelmatigheid van de inzet belemmeren en vergroot het risico op misbruik door kwaadwillende of ondeskundige hulpverleners. Bovenstaande benadrukt het belang van de beschikbaarheid van passende zorg in natura zodat de keuze voor een pgb er niet één uit noodzaak is. Nadelen voor gemeenten Mogelijke ondermijning van civil society en Het pgb kan door mensen ook gebruikt worden voor het betalen van ondersteuning door niet-professionele ondersteuners. Dit kan ondermijnend zijn voor het principe van de civil society : het principe dat burgers elkaar helpen zonder inmenging van de overheid. Eén van de uitgangpunten van de Wmo is dat door een goed functionerende civil society mensen elkaar informeel ondersteunen, waardoor het beroep op individuele voorzieningen lager is. 16 Vereniging van Nederlandse Gemeenten

17 Wanneer het pgb gebruikt wordt voor het betalen van niet-professionele ondersteuners, wordt informele ondersteuning (wat meer is dan gebruikelijke zorg voor elkaar) in feite omgezet in een individuele voorziening. Mogelijke ondermijning collectieve systemen Bovendien kan een pgb ondermijnend werken voor collectieve systemen, indien een pgb wordt verstrekt voor het financieren van voorzieningen die ook collectief toegankelijk zijn. Een voorbeeld is het verstrekken van een pgb voor een vervoersvoorziening die ook beschikbaar is in de vorm van een collectief vervoerssysteem. Mogelijke aanzuigende werking Het pgb in de AWBZ is de laatste jaren zo sterk gestegen dat het kabinet Rutte in 2011 heeft besloten tot een drastische inperking hiervan, zoals al in hoofdstuk 1 van deze handreiking is beschreven. Deze stijging doet vermoeden dat het pgb een aanzuigende werking heeft op een groep mensen die zonder de mogelijkheid van het pgb nooit een beroep zou hebben gedaan op de AWBZ. Dit wordt bevestigd door onderzoek 9. Een substantiële groep budgethouders is simpelweg niet geïnteresseerd in zorg in natura, bijvoorbeeld omdat ze zorg nodig hebben die in natura niet beschikbaar of niet passend is of omdat ze hun bestaande zorg, die geleverd wordt door een particuliere hulp of een mantelzorger, willen voortzetten. Gemeenten hoeven niet te maken te krijgen met een groei van budgethouders die vergelijkbaar is met de eerdere groei in de AWBZ. De crux voor het beheersbaar houden van de pgb-regeling zit in een goede en kritische toegangsprocedure tot de ondersteuning. Gemeenten hebben de beleidsvrijheid om, binnen de kaders van de compensatieplicht die de Wmo oplegt, voorwaarden te stellen die in de AWBZ niet bestonden. Dit punt komt aan de orde in paragraaf 2.5. Zeker als de functie begeleiding en het kortdurend verblijf overkomen naar gemeenten zouden gemeenten de maatregelen die genomen zijn in de AWBZ om het pgb beheersbaar te houden ook op kunnen nemen in hun eigen Wmo verordening en beleidsregels. Geen controle op doelmatigheid en kwaliteit van de zorg In de huidige pgb-regelingen in de AWBZ en de Wmo is de budgethouder vrij om te bepalen bij wie de zorg wordt ingekocht. Er zijn geen aanvullende eisen met betrekking tot de opleiding van de hulpverlener of de kwaliteit en effectiviteit van ingekochte zorg. Er is daarom geen controle, althans niet bij de verstrekker van het pgb, op kwaliteit en effectiviteit en dus ook niet op de doelmatigheid van de voorziening. Hier staat tegenover dat onderzoeksresultaten er op wijzen dat budgethouders veelal goed geholpen zijn met de zorg die zij inkopen. Dit is dan ook vooral een aandachtspunt waar het gaat om budgethouders die onvoldoende in staat zijn regie te voeren over de inkoop van passende zorg. Kans op oneigenlijk gebruik/fraude De afgelopen jaren zijn er signalen geweest over fraude met het pgb of oneigenlijk gebruik. Dit kan de volgende vormen aannemen: Intermediairs of tussenpersonen strijken soms onterecht geld op uit een pgb. Een voorbeeld zijn bemiddelingsbureaus die mensen stimuleren om een pgb aan te vragen en vervolgens zelf (hoge) bemiddelingskosten rekenen. Het kan ook voorkomen dat er geld uit het pgb wordt gedeclareerd voor zorg die niet geleverd is, of voor meer zorg dan geleverd is. Ook komt het voor dat uren dubbel worden gedeclareerd, dus zowel binnen de AWBZ als de Wmo. Er zijn gevallen bekend van dergelijke fraude door bemiddelingsbureaus en hulpverleners, maar ook de budgethouder zelf kan een rol spelen in deze fraude. 9 Op weg naar een solide pgb. ITS 2011; en Onderzoek naar noodgedwongen gebruik pgb s door tekorten in het zorgaanbod Zvw en Awbz, Partners in jeugdbeleid Vereniging van Nederlandse Gemeenten 17

18 Tot slot kan slechte kwaliteit van de ingekochte zorg ook gezien worden als een vorm van oneigenlijk gebruik of misbruik, aangezien het budget in deze gevallen mogelijk bewust niet wordt gebruikt voor het beoogde doel, waarvoor de indicatie is afgeven en het budget is gebaseerd. Inmiddels zijn er in de AWBZ meerdere maatregelen genomen om fraude tegen te gaan, waarover meer in paragraaf Maatregelen om pgb beheersbaar en doelmatig te houden Het verdient aanbeveling dat gemeenten regels opstellen om de beheersbaarheid en doelmatige besteding van het pgb te bewaken. Veel van de hierboven genoemde aandachtspunten zijn (deels) te ondervangen. Hieronder komen de mogelijkheden hiertoe aan de orde, die ondermeer zijn gebaseerd op in het verleden geleerde lessen over het pgb in de AWBZ en recente maatregelen in de AWBZ. Voorkomen van ondermijning collectieve systemen en civil society ondermijning collectieve systemen De huidige Wmo regelt nog in artikel 6 dat als een persoon aanspraak maakt op een individuele voorziening, de keuze tussen een voorziening in natura en een pgb dient te worden voorgelegd, tenzij hiertegen overwegende bezwaren bestaan. Overwegende bezwaren kunnen zijn de ondermijning van een collectief systeem, zoals collectief vervoer. Indien de cliënt voldoende is geholpen met een algemeen toegankelijke voorziening of een voorziening die collectief beschikbaar is, is er dan ook niet de verplichting een pgb te verstrekken. Ook als met de voorgenomen wetswijziging Wmo de compensatieplicht is uitgebreid, ligt het in de rede om, vergelijkbaar met de situatie vóór de wetwijziging, alleen een pgb te verstrekken indien algemeen toegankelijke voorzieningen of beschikbare collectieve systemen niet toereikend zijn. Hiermee wordt de ondermijning van collectieve voorzieningen voorkomen. Bovenstaande impliceert dat verstrekking van een pgb altijd vooraf wordt gegaan door een toetsing van de noodzaak van een individuele voorziening. Dit gebeurt in het vraagverhelderingsgesprek met de cliënt. Voor een collectieve voorziening waar specifieke toegangseisen voor gesteld zijn (en waarvoor een beschikking wordt afgegeven), zoals dagbesteding bijvoorbeeld op een zorgboerderij, kan overwogen worden om geen pgb te verstrekken. Zeker wanneer het hier gaat om een collectieve voorziening die al door de gemeente wordt gefinancierd, ligt het voor de hand dat de gemeente deze voorziening alleen in natura toegankelijk stelt. Ondermijning civil society Wat betreft mogelijke ondermijning van de civil society is wederom van belang dat het pgb alleen wordt toegekend als er de noodzaak is tot een individuele voorziening. Om te voorkomen dat het leveren van mantelzorg wordt gemonetariseerd kan de gemeente overwegen om mantelzorg alleen onder specifieke voorwaarden uit te betalen, bijvoorbeeld alleen indien de zorg dusdanig intensief is dat er sprake is van inkomensverlies van de (inwonende) mantelzorger. Ook kan besloten worden voor deze zorg lagere tarieven beschikbaar te stellen dan voor professionele zorg (zie ook hoofdstuk 3). Duidelijke informatievoorziening Het is van belang dat burgers een afgewogen keuze kunnen maken voor een pgb. Wanneer zij vooraf helder en volledig geïnformeerd worden over wat er komt kijken bij het beheer van een pgb, vergroot dit de kans dat de mensen die hiervoor kiezen gemotiveerd en in staat zijn om het pgb adequaat te beheren. Dit mechanisme heeft naar verwachting een positief effect op zowel de beheersing van de vraag naar pgb, als op verkleining van de kans op oneigenlijk gebruik (bijvoorbeeld door inkoop van ongeschikte zorg of misbruik door zorgverleners). Gemeenten zijn hiertoe verplicht op grond van het huidige artikel 6a van de Wmo. In dit artikel is vastgelegd dat de gemeente de taak heeft haar burgers te informeren over de gevolgen van de keuze voor een pgb. 18 Vereniging van Nederlandse Gemeenten

19 Het idee dat bij adequate informatievoorziening er alleen een groep overblijft die bewust kiest voor het pgb en hier goed mee kan omgaan, houdt echter geen rekening met het feit dat een substantiële groep budgethouders voor een pgb kiest uit noodzaak. Deze groep zal zich wellicht niet laten weerhouden door de grote verantwoordelijkheid die een pgb met zich meebrengt, ook al zouden ze deze liever niet willen. Om te voorkomen dat cliënten uit noodzaak voor een pgb kiezen dient het aanbod aan zorg in natura beter afgestemd te worden op de vraag. Hier wordt in paragraaf nader op ingegaan. Voorwaarden stellen aan de zorgvraag In de notitie Ombuigingen AWBZ uitgaven in relatie tot het pgb (van belangenvereniging van budgethouders Per Saldo dd 21 juni 2011), wordt voorgesteld om het pgb alleen beschikbaar te stellen voor cliënten met een langdurige zorgvraag en/of cliënten met een meervoudige of intensieve zorgvraag. Cliënten met een kortdurende zorgvraag (bijvoorbeeld als gevolg van een tijdelijke aandoening of beperking) komen dan alleen in aanmerking voor zorg in natura. Per Saldo verwacht dat een dergelijke maatregel tot gevolg heeft dat een bepaalde groep afziet van het beroep op een voorziening, aangezien ze niet geïnteresseerd zijn in zorg in natura. De maatregel Vergoedingsregeling Persoonlijke Zorg, die in de AWBZ is ingegaan per 2012, stelt (onder andere) de eis dat de cliënt geïndiceerd is voor minstens 10 uur per week zorg om in aanmerking te komen voor een pgb. Deze laatste maatregel was door het Rijk geformuleerd en niet door Per Saldo en is per 2013 weer ingetrokken, behalve voor de functie begeleiding. Zie ook pag. 4. Voorwaarden stellen aan budgethouders Om de toegang tot een pgb in te perken kan de gemeente voorwaarden stellen aan cliënten die in aanmerking komen voor een pgb. Ook dient de gemeente te bepalen in welke gevallen het pgb beheerd mag of moet worden door een wettelijk vertegenwoordiger. Bepalen van mogelijkheden voor eigen regie Het rapport Op weg naar een solide pgb (ITS, 2011) gaat in op mogelijke voorwaarden die aan cliënten gesteld kunnen worden, die te maken hebben met de mate waarin cliënten in staat zijn eigen regie te voeren en het budget op adequate wijze te beheren. Overwogen kan worden om cliënten te testen op hun kennis van het pgb en de mate waarin zij in staat zijn om regie te voeren over de zorg en de administratie over het pgb kunnen voeren. Per Saldo heeft een zelftest ontwikkeld waarmee mensen kunnen bepalen of het pgb iets is wat bij hen past. De test is bedoeld om zorgvragers inzicht te bieden in de mate waarin zij geschikt zijn om een pgb te beheren, zodat ze een meer afgewogen keuze kunnen maken tussen een pgb en zorg in natura. De test is niet bedoeld om gemeenten te adviseren over de geschiktheid van een aanvrager, ondermeer omdat het mogelijk is dat mensen na verloop van tijd leren hoe de test ingevuld moet worden of dat zij de test door een ander laten invullen zonder dit aan de gemeente te melden. Een zelftest als selectie-instrument lijkt om deze redenen dan ook ongeschikt, wel kan de gemeente deze gebruiken om het gesprek over de mogelijkheden tot regie met burgers aan te gaan. Overigens zijn er wel mogelijkheden denkbaar om bovengenoemde problemen te pareren (denk bijvoorbeeld aan een test die op locatie bij de gemeente wordt afgenomen). Het is echter niet vastgesteld dat een dergelijk instrument geschikt is om de beheersbaarheid en doelmatigheid van het pgb te vergroten. Daarbij komt dat er mogelijk cliënten zijn die niet slagen voor de test, maar voor wie zorg, ondersteuning in natura niet beschikbaar is, geen passend alternatief is. Deze cliënten kunnen een beroep doen op de toereikendheidsclausule (waarbij adequate ondersteuning, of vertegenwoordiging van de budgethouder belangrijk is). Mogelijke contra-indicaties In de huidige situatie verstrekken gemeenten geen pgb vanuit de Wmo als op grond van aanwijzingen die tijdens het onderzoek duidelijk zijn geworden het ernstige vermoeden bestaat dat de aanvrager Vereniging van Nederlandse Gemeenten 19

20 problemen zal hebben bij het omgaan met een pgb ( Hier kan sprake van zijn als de aanvrager: wilsonbekwaam is; geen inzicht heeft in zijn functionele beperkingen; niet over voldoende organisatie- en regelvermogen en verantwoordelijkheidsbesef beschikt; niet over voldoende inzicht beschikt door dementie, een verstandelijke handicap, of ernstige psychische problemen; Andere contra-indicaties voor een pgb in de Wmo die door gemeenten worden toegepast zijn de aanwezigheid van schuldenproblematiek/schuldhulpverlening, eerder onjuist gebruik van een pgb of niet kunnen omgaan met administratie en formulieren. Uit gesprekken met gemeenten blijkt dat een aantal gemeenten het nodig hebben van begeleiding wil opnemen als contra-indicatie voor een pgb. Deze gemeenten verwachten dat mensen begeleiding nodig hebben omdat ze geen eigen regie kunnen voeren en daardoor niet goed om kunnen gaan met het pgb. Er is echter ook een omvangrijke groep mensen die is aangewezen op begeleiding die wel in staat is eigen regie te voeren (denk bijvoorbeeld aan mensen met een lichamelijke of een matige psychische beperking). Of iemand in staat is tot regie is hangt af van de aard en mate van de bepreking. In het rapport Op weg naar een solide pgb (ITS, 2011) is de vraag wat budgethouders ongeschikt maakt, gesteld aan enkele experts. Hieruit blijkt dat men het moeilijk vindt een direct verband te leggen tussen de beperking van de cliënt en de mate van geschiktheid. Wel wordt ook hier de aanwezigheid van schuldenproblematiek en verslavingsproblematiek als mogelijke contra-indicatie genoemd. Over deze twee vormen van problematiek bestaat de meeste consensus. Ook wordt opgemerkt dat indien de reden voor de aanvraag van een voorziening te maken heeft met regieverlies over het eigen leven, het niet logisch is om een pgb te verstrekken, waarmee mensen de regie over hun zorgtraject krijgen. De vraag is dus of de doelgroep waarbij gebrek aan regie inherent is aan de aandoening, in aanmerking moeten komen voor een pgb. Een mogelijkheid is voor deze groep het pgb toe te kennen aan een vertegenwoordiger die wel regie kan voeren. Hierop gaan we hieronder in. Rol van de vertegenwoordiger In het geval dat de cliënt zelf over onvoldoende cognitieve vermogens beschikt om een pgb te beheren, kan de gemeente overwegen een vertegenwoordiger aan te wijzen om dit namens de cliënt te doen. Type cliënten waarbij dit aan de orde is, zijn bijvoorbeeld: kinderen met een aandoening/beperking; volwassenen met een verstandelijke beperking; volwassenen met geheugenstoornissen/dementie; volwassenen met psychiatrische problematiek die gepaard gaat met regieverlies. De gemeente kan besluiten om in deze gevallen geen pgb toe te kennen. Het gevolg hiervan is echter dat grote groepen cliënten uitgesloten worden van het pgb, terwijl zij mogelijk wel effectief geholpen zouden zijn met een pgb. Het ligt daarom meer voor de hand om onder voorwaarden toe te staan dat een vertegenwoordiger het pgb beheert. Bij het bepalen van deze voorwaarden is het vooral belangrijk om te voorkomen dat de vertegenwoordiger het eigen belang voor het belang van de cliënt stelt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren in een situatie waarin de mantelzorger zichzelf betaalt uit het pgb. Een voorwaarde kan zijn dat het beheer van het pgb door een derde alleen is toegestaan indien dit de wettelijk vertegenwoordiger is van de cliënt. 20 Vereniging van Nederlandse Gemeenten

21 Bevorderen van doelmatige zorginkoop door de budgethouder In plaats van, of in aanvulling op, het stellen van voorwaarden aan de budgethouder, kan de gemeente ook voorwaarden stellen aan de in te kopen zorg en/of aan de zorgaanbieder. Opstellen ondersteuningsplan Sinds 2012 is het voor nieuwe budgethouders in de AWBZ verplicht om een ondersteuningsplan op te stellen. Door het opstellen van een ondersteuningsplan stimuleer je de budgethouder na te denken over zijn zorgvraag, deze uit te werken en te concretiseren, en tevens het doelbereik en daarmee de kwaliteit van de zorg te evalueren. Het ondersteuningsplan werkt naar verwachting bevorderend voor doelmatige zorginkoop. De gemeente kan ervoor kiezen budgethouders te verplichten een dergelijk plan op te stellen, en te toetsen of dit plan voldoet. Het ondersteuningsplan komt tevens aan de orde in hoofdstuk 3 van deze handreiking. Eisen aan zorgaanbieders In de huidige regelgeving worden geen eisen gesteld aan de zorgaanbieders en hulpverleners die vanuit het pgb worden betaald. Om te waarborgen dat de ingekochte zorg van voldoende kwaliteit is, kan een gemeente er voor kiezen om als voorwaarde te stellen dat met een pgb alleen hulp bij voldoende gekwalificeerde hulpverleners (bijvoorbeeld in het bezit van een passend diploma) worden ingekocht. In het geval van de voorwaarde dat het budget alleen besteed wordt aan gekwalificeerde hulpverleners is er feitelijk geen sprake meer van een pgb in de oorspronkelijke vorm, maar van een alternatieve vorm van vraaggestuurde verstrekking. Deze wordt behandeld in paragraaf Door het stellen van kwaliteits eisen aan de ondersteuner wordt mogelijk ook het monitariseren van de mantelzorg tegengegaan. Maatregelen om fraude tegen te gaan Maatregelen in de AWBZ In de AWBZ is recent een aantal maatregelen genomen om fraude, misbruik, oneigenlijk met het pgb tegen te gaan. Het verdient aanbeveling dat gemeenten deze maatregelen overnemen (met de kennis dat controle en toezicht ook geld kosten). Het gaat om de volgende maatregelen: bij de aanvraag van een pgb dient een goed onderbouwd ondersteuningsplan ingediend te worden; budgethouders krijgen trekkingrecht (zie hieronder); betalingen uit het pgb mogen niet meer contant worden gedaan; budgethouders mogen het geld uit hun pgb niet meer gebruiken om bemiddelingsbureaus te betalen. Wat betreft dit laatste punt moet worden opgemerkt dat de doelmatige besteding van het pgb er ook bij gebaat kan zijn als de cliënt ondersteund wordt bij de besteding van het pgb. Een alternatief voor een bemiddelingsbureau is dan ook dat de gemeente zorgt voor een vorm van ondersteuning van de budgethouder. Op ondersteuning van de budgethouder wordt nader ingegaan in hoofdstuk 3. Aanvullend op bovenstaande is een adequate controle op de besteding uiteraard van belang. Ook dit punt wordt nader uitgewerkt in hoofdstuk 3. Controle op zorginkoop Om de levering van zorg te kunnen controleren kan de gemeente bepalen dat de budgethouder de zorgaanbieder vraagt om gespecificeerde facturen te leveren. Op deze facturen dienen dan vermeld te staan op welke dag, hoeveel uur een bepaalde vorm van zorg werd geleverd. Trekkingsrecht Bij trekkingsrecht, zoals dat nu ook in de AWBZ toegepast gaat worden, geeft de gemeente opdracht aan een interne of externe partij om het pgb te beheren voor haar budgethouders. Een aantal gemeenten heeft bij het SVB servicecentrum de vraag neergelegd of het servicecentrum budgethouders kan ondersteunen door de kassier van het pgb te zijn. Daarom is de SVB in samenwerking met enkele gemeenten gestart met een pilot voor de dienst PGB betaling & verantwoording. Dit betekent dat het pgb op de rekening van de SVB wordt gestort en dat de SVB, op basis van een Vereniging van Nederlandse Gemeenten 21

22 zorgverleningovereenkomst en declaraties, de betalingen aan de zorgverlener of zorginstelling verricht. Zowel de gemeente als de budgethouders ontvangen betalingsoverzichten. Dit vermindert het risico op onrechtmatige besteding van het pgb. Het SVB servicecentrum biedt al enige jaren ondersteuning aan budgethouders uit de AWBZ en de Wmo bij hun werkgevers- en opdrachtgeverstaken. Naast het SVB Servicecentrum zijn er echter ook andere partijen, zoals zorgkantoren, die deze taak en de pgb-betaling kunnen uitvoeren. Alternatieven om tot vraagsturing en eigen regie te komen Het pgb is een middel voor cliënten om meer zeggenschap te hebben over de zorg en ondersteuning waar zij gebruik van maken, zodat deze beter aansluit bij hun behoefte. Er zijn ook alternatieven denkbaar om dit doel, maatwerk, te bereiken, namelijk het beter laten aansluiten van het aanbod van zorg in natura op de vraag en andere vormen van vraaggestuurde financiering.hieronder wordt ingegaan op deze alternatieven. Aanbod in natura dat beter is afgestemd op de vraag Aan het begin van dit hoofdstuk is toegelicht om welke redenen cliënten kiezen voor een pgb. Hieruit wordt duidelijk dat er een groep cliënten is met een specifieke vraag voor wie het regulier aanbod in natura niet passend is. Deze personen kiezen uit noodzaak voor een pgb en niet omdat zij de voorkeur geven aan het zelf organiseren en inkopen van hun ondersteuning. Het is juist deze groep, die uit noodzaak kiest voor een pgb, bij wie de eerder genoemde aandachtspunten van een pgb een rol spelen. Bij mensen die niet bewust kiezen voor een pgb is de kans groter dat zij onvoldoende in staat zijn goed met het pgb om te gaan dan bij mensen die daar wel bewust voor kiezen. Dit brengt een risico op ondoelmatig en oneigenlijk gebruik met zich mee. Een ander motief om voor een pgb te kiezen is dat mensen zelf de regie willen voeren over de hulp. Er is veel voor te zeggen dat ook mensen die gebruik maken van aanbod in natura, de mogelijkheid zouden moeten hebben om hierover zelf de regie te voeren.. Een gemeente dient er naar te streven dat het aanbod in natura aansluit bij de (specifieke) vraag van haar burgers en meer mogelijkheden biedt om regie te voeren over de te leveren ondersteuning. Hiermee kan worden voorkomen dat burgers zijn aangewezen op een pgb voor passende hulp. Dit kan binnen de eigen gemeente geregeld worden, maar ook door afspraken te maken met gemeenten in de regio over inkoop, wanneer andere gemeenten wel passende ondersteuning kunnen leveren. Daarbij kan de gemeente er ook voor kiezen om meerdere aanbieders te contracteren om daarmee de keuzevrijheid voor cliënten te vergroten. Aandachtspunten voor betere aansluiting aanbod in natura op de vraag De specifieke behoeften van mensen die kiezen voor een pgb, omdat ondersteuning in natura niet passend is, leveren aandachtspunten op voor de zorg in natura. Deze behoeften zijn in paragraaf 2.2 vermeld. Indien de gemeente ernaar streeft dat het aanbod in natura meer vraaggestuurd wordt, zijn deze punten van belang in de onderhandelingen met de zorgaanbieders. Gemeenten kunnen aan de aanbieders vragen of zelfs van hen eisen dat zij hun aanbod aanpassen, uiteraard binnen redelijke grenzen, aan de vraag van cliënt. Het gaat daarbij vooral om het bieden van de mogelijkheid dat de cliënt zeggenschap heeft over door wie (vaste hulpverlener met wie het klikt), op welke tijdstippen, op welke plaatsen en in welke vorm begeleiding gewenst is. Overwegingen voor pgb of betere aansluiting aanbod in natura De vraag is of het altijd mogelijk en wenselijk is dat gemeenten aanbieders in natura erop aanspreken met hun aanbod op specifieke behoeften in te spelen. Dit zal afhangen van het aantal cliënten in de gemeente dat behoefte heeft aan een dergelijk aanbod en kenmerken van het aanbod in natura in de regio. Als er veel cliënten zijn met één of meer specifieke zorgbehoeften, en als de aanbieders mogelijkheden zien om hier op in te spelen, ligt het voor de hand het aanbod van in natura aan de behoeften van deze cliënten aan te passen. Als het daarentegen om een enkele cliënt gaat die evengoed of beter geholpen is met een pgb, ligt het meer voor de hand een pgb te verstrekken, mits de cliënt ook een pgb wil en kan beheren. 22 Vereniging van Nederlandse Gemeenten

23 Alternatieve vormen van vraaggestuurde financiering In paragraaf is al ingegaan op het trekkingsrecht, waarbij de gemeente opdracht geeft aan een interne of externe partij om het pgb te beheren voor haar budgethouders. Daarnaast zijn nog alternatieve vormen van vraaggestuurde financiering denkbaar zoals een systeem met persoonsvolgende budgetten of vouchers. Deze alternatieven bieden deels dezelfde voordelen als een pgb terwijl ze enkele nadelen hiervan ondervangen. Het persoonsvolgend budget Het persoonsvolgend budget (PVB) is een vorm van vraaggestuurde bekostiging die als een middenweg tussen een pgb en ondersteuning in natura gezien kan worden. Het PVB is een geldbedrag dat is toegekend aan een cliënt maar niet aan de cliënt wordt uitgekeerd. De cliënt kan kiezen bij welke zorgaanbieder hij zijn budget besteedt, en kan in principe met meerdere aanbieders in onderhandeling gaan. De aanbieder waar hij voor kiest wordt uitbetaald door de verstrekker van het budget, in dit geval de gemeente. Het is mogelijk dat de gemeente aanvullende voorwaarden stelt aan de aanbieders aan wie het budget besteed mag worden (bijvoorbeeld alleen bij professionele aanbieders). Het doel van het PVB is dat aanbieders van zorg in natura meer geprikkeld zijn om vraaggerichte zorg aan te bieden. Als de cliënt besluit naar een andere aanbieder te gaan, verhuist het budget met hem mee. De belangrijkste verschillen met het pgb zijn dat de cliënt niet zelf werkgever is en niet zelf het budget hoeft te beheren en te verantwoorden. Het PVB heeft daarom niet het risico van oneigenlijk gebruik, en brengt voor de cliënt minder verantwoordelijkheid en administratie met zich mee. Tegelijk is het een instrument om keuzevrijheid en eigen regie te bevorderen. Ook bij het PVB bestaat het risico dat een collectief aanbod ondermijnd wordt. Aandachtspunten bij het verstrekken van een PVB zijn dat, om het effect van meer vraaggestuurd aanbod te bereiken, het van belang is dat er voldoende aanbod is om uit te kiezen dat er ook keuzeinformatie beschikbaar is. Daarnaast spreekt de gemeente geen andere arbeidsmarkt aan wanneer het budgetvolgende systeem zich beperkt tot de reguliere zorginstellingen. De gemeente benut zo minder de krachten uit de informele ondersteuning. Gemeente Huizen verstrekt reeds een persoonvolgend budget voor hulp vanuit de Wmo. Praktijkvoorbeeld persoonsvolgend budget De gemeente bepaalt aan de hand van een gesprek in welke mate de cliënt gecompenseerd dient te worden door middel van een bepaalde vorm van ondersteuning. De gemeente gaat uit van een vraag- en resultaatgerichte aanpak. Als duidelijk is dat gemeentelijke compensatie nodig is, ontvangt de cliënt hiervoor een brief waarin staat welke ondersteuning de cliënt kan krijgen, hoe vaak deze ondersteuning plaats mag vinden en tegen welk tarief de ondersteuning geleverd kan worden. De cliënt geeft de brief af aan de organisatie waar hij de zorg wil afnemen. Op basis van de brief kan de organisatie bij de gemeente de zorg declareren. De gemeente betaalt alleen voor de daadwerkelijk geleverde zorg. De controle vindt plaats door zogenoemde marktmeesters die de cliënten bellen om te vragen of de toegewezen ondersteuning is afgenomen en hoe deze is ervaren. Bij klachten over geleverde ondersteuning is de gemeente voor de cliënt het aanspreekpunt. De gemeente gaat vervolgens het gesprek aan met de organisatie en bepaalt of de zorglevering daar wordt gecontinueerd. Als besloten wordt een andere aanbieder te contracteren, verhuist het budget van de cliënt mee. Voor de gemeente is het voordeel dat zij niet met alle organisaties in de regio een contract hoeft aan te gaan maar dat wel al deze organisaties zorg kunnen leveren. Er is echter wel een grens aan het aantal organisaties waarvoor de gemeente deze werkwijze efficiënt kan inzetten. Begeleiding kan een zeer grote verscheidenheid en hoeveelheid aan organisaties meebrengen, hetgeen voor de gemeente een grotere uitvoerlast in administratie en controle mee brengt. Vereniging van Nederlandse Gemeenten 23

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Taken van de AWBZ (Rijk) naar de Wmo (gemeente). Wat verandert er? Vanaf 2015 gaan gemeenten taken uitvoeren die nu nog onder de AWBZ vallen: onder

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die vóór 2015 een PGB hadden 3. PGB:

Nadere informatie

Meer eigen regie in Zvw

Meer eigen regie in Zvw Meer eigen regie in Zvw Onze dochter Sofie is met 27 weken geboren. Ze heeft bij de geboorte een hersenbeschadiging gekregen, waardoor ze verschillende beperkingen heeft. De meest ingrijpende is een zeer

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016

Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016 Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016 Hans van der Knijff 30 september 2015 Waar gaan we het over hebben? Waarom, hoe en waar vraag ik pgb aan? Pgb in Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 Algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die nu een PGB hebben 3. PGB trekkingsrecht

Nadere informatie

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar Hoe de zorgwetgeving verandert Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar In de zorg gaat er veel veranderen. De AWBZ gaat verdwijnen. Een groot deel van de AWBZ-zorg gaat over naar de Wmo, de Jeugdwet

Nadere informatie

het persoonsgebonden budget verandert wat betekent dit voor u?

het persoonsgebonden budget verandert wat betekent dit voor u? Foto: www.voordejeugd.nl het persoonsgebonden budget verandert wat betekent dit voor u? tweede druk februari 2015 Overheveling pgb naar gemeenten Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee

Nadere informatie

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Jouw Persoonsgebonden Budget (PGB) verpleging en verzorging Wat verandert er in 2015? De overheid wil de langdurige zorg toegankelijk, goed en betaalbaar

Nadere informatie

De nadere regels voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2015

De nadere regels voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2015 Blz. 1 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ARNHEM gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2015, b e s l u i t vast te stellen: De nadere

Nadere informatie

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Hans van der Knijff 18 februari 2014 Oorsprong van het pgb VS: Centrum voor independent living eigen regie Nederland: actie jaren 70 Begin jaren 90 experiment

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden voor volwassenen

Het Persoonsgebonden voor volwassenen Het Persoonsgebonden budget voor volwassenen Lwdvoorelkaar over werk, jeugd en zorg in de gemeente Leeuwarden inhoud Het Persoonsgebonden budget Het Persoonsgebonden budget Over het Pgb Een Pgb aanvragen

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB)

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Infoblad PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Na 1 januari 2015 blijft het pgb mogelijk voor verschillende vormen van zorg en ondersteuning. u Wat is een pgb? Een pgb is een persoonsgebonden budget dat ingezet

Nadere informatie

Wat is het en wie kan er gebruik van maken? Hoe werkt het pgb bij uw zorgverzekeraar?

Wat is het en wie kan er gebruik van maken? Hoe werkt het pgb bij uw zorgverzekeraar? Wat is het en wie kan er gebruik van maken? Hoe werkt het pgb bij uw zorgverzekeraar? Wanneer u een indicatie hebt voor verpleging en/of verzorging kunt u hiervoor bij uw zorgverzekeraar een persoonsgebonden

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Het college van burgemeester en wethouders van Almere, BESLUIT: Vast te stellen navolgende Nadere regels tot wijziging (tweede wijziging) van de Nadere regels verordeningen Jeugdwet en Wmo Artikel I: De

Nadere informatie

Zin en onzin over het. Persoons Gebonden Budget PGB

Zin en onzin over het. Persoons Gebonden Budget PGB Zin en onzin over het Persoons Gebonden Budget PGB Dit e-book is aan jou persoonlijk verstrekt en mag niet zonder schriftelijke toestemming van Familycare Support worden doorgegeven aan derden. Familycare

Nadere informatie

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Deze notitie is bedoeld om meer inzicht te geven over de budgetten en vergoedingen die op zorgboerderijen betrekking kunnen hebben als het gaat om

Nadere informatie

Jeugdzorg met een pgb

Jeugdzorg met een pgb Jeugdzorg met een pgb Voor wie is deze brochure? Deze brochure is bedoeld voor: ouders /verzorgers van kinderen uit de gemeente Den Haag die een persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de Jeugdwet willen

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Persoonsgebonden budgetplan voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET

Persoonsgebonden budgetplan voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET Kantooradres: Oldehoofsterkerkhof 2 8911 DH Leeuwarden Postadres: Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden 14 058 gemeente@leeuwarden.nl Persoonsgebonden budgetplan voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG

Nadere informatie

Mensen met een psychische kwetsbaarheid en pgb

Mensen met een psychische kwetsbaarheid en pgb Mensen met een psychische kwetsbaarheid en pgb PER SALDO, VERENIGING VAN BUDGETHOUDERS Per Saldo heeft nu 25.000 budgethouders als lid Per Saldo biedt individuele ondersteuning en doet aan collectieve

Nadere informatie

Ik heb een indicatiebesluit, wat nu?

Ik heb een indicatiebesluit, wat nu? Ik heb een indicatiebesluit, wat nu? CZ zorgkantoren wijst u de weg versie 2, april Zelf zorg inkopen met een budget 2013 1 Inhoudsopgave 1 Ontvangen van het indicatiebesluit 4 2 Ontvangen van het pgb

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget in de Wmo. Handreiking voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en belangenbehartigers

Persoonsgebonden budget in de Wmo. Handreiking voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en belangenbehartigers Persoonsgebonden budget in de Wmo Handreiking voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en belangenbehartigers AVI-toolkit 9 12 februari 2014 1 Inhoud Persoonsgebonden budget in de Wmo... 3 1. Wat is het persoonsgebonden

Nadere informatie

Datum 20 oktober 2015 Betreft Commissiebrief Tweede Kamer inzake PGB in de Zorgverzekeringswet in verhouding tot de Wet marktordening gezondheidszorg

Datum 20 oktober 2015 Betreft Commissiebrief Tweede Kamer inzake PGB in de Zorgverzekeringswet in verhouding tot de Wet marktordening gezondheidszorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Bijeenkomst van de participatieraad gemeente Buren: PGB in Wmo en jeugdhulp voor (psychisch) kwetsbare mensen

Bijeenkomst van de participatieraad gemeente Buren: PGB in Wmo en jeugdhulp voor (psychisch) kwetsbare mensen Bijeenkomst van de participatieraad gemeente Buren: PGB in Wmo en jeugdhulp voor (psychisch) kwetsbare mensen Spreker van Per Saldo*: Kristine Durksz *Per saldo is een vereniging van PGB budgethouders

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET

PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET Korte toelichting op dit persoonsgebonden budgetplan U heeft een melding gedaan en u heeft

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015

Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015 Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015 Inleiding De wet bepaald dat de gemeente een verordening dient vast te stellen ten behoeve van de uitvoering van het door de gemeenteraad

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (pgb)

Persoonsgebonden budget (pgb) Persoonsgebonden budget (pgb) Welkomstwoord door Jocko Rensen, wethouder Wmo Toelichting persoonsgebonden budget Wmo door Aagje Meijer, projectleider 2 Wmo en pgb Algemene informatie veranderingen Inzoomen

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1 Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Wmo 2015 Gemeente Zeist

Wmo 2015 Gemeente Zeist Wmo 2015 Gemeente Zeist Het veranderende zorgaanbod voor ouderen, mantelzorgers en mensen met dementie. Dinsdag 14 oktober 2014 Even voorstellen Naam: Judith van Leeuwen Functie: accountmanager Wmo bij

Nadere informatie

Gemeente Zwolle. Besluit Jeugdhulp 2015

Gemeente Zwolle. Besluit Jeugdhulp 2015 Gemeente Zwolle Besluit Jeugdhulp 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Artikel 1 Hoofdstuk 2 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Hoofdstuk 3 Artikel 9 Algemeen Begripsbepalingen

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

23. Over het PGB en het Trekkingrecht. In 20 minuten

23. Over het PGB en het Trekkingrecht. In 20 minuten 23. Over het PGB en het Trekkingrecht In 20 minuten Twee onderdelen 1. Pgb in de Wmo en Jeugd. 2. Invoeren Trekkingsrecht en SVB Toegang: handreiking Overgangsrecht: handreiking in de maak PGB beleid:

Nadere informatie

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Inleiding. Naast de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden is er ook een Besluit maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

BR 23569 20 juni 2011. Ministerie van VWS Dhr. Martijn Verbeek Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. Geachte heer Verbeek,

BR 23569 20 juni 2011. Ministerie van VWS Dhr. Martijn Verbeek Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. Geachte heer Verbeek, Vereniging van budgethouders voor hulp en hulpmiddelen Postbus 19161 3501 DD Utrecht Churchilllaan 11 3527 GV Utrecht T(030)231 93 55 F(030)231 49 75 bureau@pgb.nl www.pgb.nl Ministerie van VWS Dhr. Martijn

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor JEUGDWET PGB -PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET-

PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor JEUGDWET PGB -PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET- PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor JEUGDWET PGB -PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET- Korte toelichting op dit persoonsgebonden budgetplan U heeft een melding gedaan en

Nadere informatie

Geachte voorzitter, RIS Aan de leden van de Commissie Samenleving. Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten. Beleid

Geachte voorzitter, RIS Aan de leden van de Commissie Samenleving. Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten. Beleid Typ teksttyp teksttyp tekst drs. K.P. Klein Wethouder van Stedelijke Economie, Zorg en Havens 030 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan de leden van de Commissie Samenleving r- RIS296071 Contactpersoon

Nadere informatie

Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1.

Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1. IS Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede Inhoud Inhoud 1 Hoofdstuk 1 - Inleiding 2 Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2 Artikel 1. Tarief pgb 2 Artikel 2. Hoogte pgb 2 Hoofdstuk 3 - Eigen bijdrage

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Check www.ciz.nl of bel met het CIZ op 088 789 10 00 om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Hoe komt u in aanmerking

Nadere informatie

Voorstel onderzoek PGB huishoudelijke hulp

Voorstel onderzoek PGB huishoudelijke hulp Voorstel onderzoek PGB huishoudelijke hulp In de gemeente Zoetermeer vindt jaarlijks een evaluatie plaats van het WMO-beleid als geheel. Deze jaarlijkse evaluatie stelt het college van B&W op, en wordt

Nadere informatie

Uitgelicht: Adviezen participatieraad Asten Bijlage 4

Uitgelicht: Adviezen participatieraad Asten Bijlage 4 Uitgelicht: Adviezen participatieraad Bijlage 4 4. Algemeen: VISIE EN UITGANGSPUNTEN De PR onderschrijft de visie dat niet vanuit beperkingen maar vanuit mogelijkheden, participatie en kansen gedacht moet

Nadere informatie

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Jongeren in het praktijkonderwijs (pro) en

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget en zorg in natura

Persoonsgebonden budget en zorg in natura DC 53 Persoonsgebonden budget en zorg in natura 1 Inleiding In het werk kom je de termen persoonsgebonden budget (PGB) en zorg in natura vaak tegen. Het zijn twee manieren waarop de cliënten de vergoedingen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd

Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd Wat is trekkingsrecht? Begin september heeft u een brief ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het PGB via trekkingsrecht.

Nadere informatie

Samenvatting. Achtergrondkenmerken

Samenvatting. Achtergrondkenmerken Samenvatting In dit hoofdstuk worden de belangrijkste bevindingen van de monitor pgb nieuwe stijl beschreven. Eerst komen de achtergrondkenmerken van de budgethouders aan de orde. Daarna gaan we in op

Nadere informatie

Nadere regeling. persoonsgebonden budget

Nadere regeling. persoonsgebonden budget Nadere regeling persoonsgebonden budget citeertitel: nadere regeling persoonsgebonden budget 2015 vastgesteld bij besluit van 17 maart 2015 Beleidsregels persoonsgebonden budget Opdrachtgever: gemeente

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo)

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Het kabinet wil dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarvoor is het belangrijk dat zorg en maatschappelijke ondersteuning zo dicht mogelijk

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

22 december Beleidsregels jeugdhulp 2015

22 december Beleidsregels jeugdhulp 2015 22 december 2014 Beleidsregels jeugdhulp 2015 Beleidsregels Jeugdwet Inhoudsopgave 1. Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een PGB...7 1.1 Bekwaamheid van de aanvrager... 7 1.2 Motivering door

Nadere informatie

Ombuigingen AWBZ uitgaven in relatie tot het pgb (extramurale zorg) Alternatief voorstel Per Saldo t.a.v. ombuigingsvoorstellen pgb AWBZ

Ombuigingen AWBZ uitgaven in relatie tot het pgb (extramurale zorg) Alternatief voorstel Per Saldo t.a.v. ombuigingsvoorstellen pgb AWBZ Ombuigingen AWBZ uitgaven in relatie tot het pgb (extramurale zorg) Alternatief voorstel Per Saldo t.a.v. ombuigingsvoorstellen pgb AWBZ Utrecht, 21 juni 2011 Kenmerk: BR 23569 Verzoek om opschorten ombuigingsvoorstellen

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg thuis (VPT/MPT) Het CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen die een indicatie hebben voor zorg uit de Wet langdurige

Nadere informatie

Administratie- en advieskantoor voor mensen met het Persoons Gebonden Budget (PGB).

Administratie- en advieskantoor voor mensen met het Persoons Gebonden Budget (PGB). Roomweg 157 a 7523 BM Enschede www.uwbudget.nl T: 053-4316765 06-52554807 (nood) E: info@uwbudget.nl PGB-SERVICE UW BUDGET U W P A R T N E R V O O R H E T P G B Administratie- en advieskantoor voor mensen

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (PGB)

Persoonsgebonden budget (PGB) Persoonsgebonden budget (PGB) U denkt na over een PGB of u heeft al een PGB. Als u door ziekte, handicap of ouderdom ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of jeugdhulp vanuit

Nadere informatie

Welkom! Asha Eijkelhof Servicecentrum PGB

Welkom! Asha Eijkelhof Servicecentrum PGB Welkom! Asha Eijkelhof Servicecentrum PGB Regeling PGB De regeling PersoonsGebonden Budget en het SVB Servicecentrum PGB Inhoud 1. Inleiding Wat is PGB? 2. Servicecentrum PGB 3. Wat doet het Servicecentrum?

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Hulp in het huishouden. Kiezen voor een persoonsgebonden budget of zorg in natura? www.deventer.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Hulp in het huishouden. Kiezen voor een persoonsgebonden budget of zorg in natura? www.deventer. Wmo broch. 16-02-2010 10:10 Pagina 1 Hulp in het huishouden Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Kiezen voor een persoonsgebonden budget of zorg in natura? www.deventer.nl Wmo broch. 16-02-2010 10:10

Nadere informatie

Persoongebonden budget

Persoongebonden budget Persoongebonden budget Inhoud: Pagina 1. Het persoonsgebonden budget (pgb) 2 2. Wanneer een pgb? 2 3. Een pgb aanvragen 3 4. Inkopen met een pgb 4 5. Overige regels bij een pgb 5 6. Lijst met begrippen

Nadere informatie

Kaart 5: Voorzieningen Wmo Achtergrondinformatie voor patiënten

Kaart 5: Voorzieningen Wmo Achtergrondinformatie voor patiënten Kaart 5: Voorzieningen Wmo Achtergrondinformatie voor patiënten Onderscheid gesprek en beoordeling De Nederlandse gemeenten ontwikkelen een nieuwe manier van werken binnen de Wmo. Deze bestaat uit twee

Nadere informatie

Rob heeft zijn PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld

Rob heeft zijn PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld 2017 Rob heeft zijn PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld Hoe wordt uw Persoonsgebonden Budget (PGB) geregeld? -2 - Een Persoonsgebonden Budget

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo-bijeenkomst Hoorn (8 februari 2012) Transitie: wat verandert er? Regeer-

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden budget (Pgb) voor de Jeugd

Het Persoonsgebonden budget (Pgb) voor de Jeugd Het Persoonsgebonden budget (Pgb) voor de Jeugd Het persoonsgebonden budget (Pgb) is geld dat u van uw zorgverzekeraar of gemeente krijgt om zelf zorg of ondersteuning in te kopen. Inleiding Als uw kind

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1: verpleegkundig-deel 1. Geadresseerde Zorgverzekeraar : 2. Aanvrager Voor wie wordt dit PGB aangevraagd? Achternaam : Voorletters

Nadere informatie

Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Slochteren.

Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Slochteren. CONCEPT CONCEPT CONCEPT Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente. Inleiding Naast een Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u?

Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? hoorn.nl Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? Bent u door lichamelijke of psychische beperkingen niet meer in staat uw huishouden te

Nadere informatie

U heeft een pgb. Wat verandert er in 2013?

U heeft een pgb. Wat verandert er in 2013? U heeft een pgb. Wat verandert er in 2013? Hans van der Knijff programma Stand van zaken landelijke politiek Vergoedingsregeling Persoonlijke Zorg Zorgzwaartepakketten Overheveling begeleiding en kortdurend

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Research voor Beleid. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in

De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Research voor Beleid. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in Achtergronden en motieven bij wachten op een pgb Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS drs. L. Boer drs. M. Hollander Projectnummer: B3811 Zoetermeer, 16 december 2010 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Gemeente Zwolle, bekendmaking Besluit Jeugdhulp 2015

Gemeente Zwolle, bekendmaking Besluit Jeugdhulp 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zwolle. Nr. 9247 4 februari 2015 Gemeente Zwolle, bekendmaking Besluit Jeugdhulp 2015 Het college van de gemeente Zwolle heeft in de vergadering van 16 december

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff

Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff Waar gaan we het over hebben? Stand van zaken landelijke politiek 2013 regeerakkoord Vergoedingsregeling Persoonlijke Zorg en pgb Zorgzwaartepakketten

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 1 september 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 1 september 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Geldermalsen 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Geldermalsen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Geldermalsen. Nr. 81712 31 december 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning Geldermalsen 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Check www.ciz.nl of bel met het CIZ op 088 789 10 00 om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Inhoudsopgave Hoe komt

Nadere informatie

Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN. Dorien Kloosterman algemeen@naar-keuze.nl

Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN. Dorien Kloosterman algemeen@naar-keuze.nl Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN Dorien Kloosterman algemeen@naar-keuze.nl Dorien Kloosterman Sinds 1988 werkzaam bij Ouderverenigingen Sinds 2008 werkzaam als beleidsmedewerker bij Platform VG/

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Maandag 28 juli 2014 Nieuwsbrief nummer 3 Colleges Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wijzigen samenwerking Sociaal Domein De colleges van Den Helder,

Nadere informatie

EMG-platform 8 april 2008 Hans van der Knijff, consultant

EMG-platform 8 april 2008 Hans van der Knijff, consultant EMG-platform 8 april 2008 Hans van der Knijff, consultant Eigen keuze Pgb is een keuze Voordeel: eigen regie, ruime mogelijkheden Maar wel: zelf regelen Ook keuze mogelijk voor zorg in natura : alles wordt

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Kiezen voor zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb) voor ondersteuning op grond van de Wmo

Kiezen voor zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb) voor ondersteuning op grond van de Wmo Kiezen voor zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb) voor ondersteuning op grond van de Wmo Zorg in natura of een persoonsgebonden budget? U krijgt ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Aanvraag persoonsgebonden budget

Aanvraag persoonsgebonden budget Aanvraag persoonsgebonden budget Hans van der Knijff 19 april 2016 Waar gaan we het over hebben? Waarom, hoe en waar vraag ik pgb aan? Pgb in Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Pgb in Jeugdwet Pgb

Nadere informatie

januari 2015 Handreiking pgb in de Wmo en de Jeugdwet TransitieBureau Wmo

januari 2015 Handreiking pgb in de Wmo en de Jeugdwet TransitieBureau Wmo januari 2015 Handreiking pgb in de Wmo en de Jeugdwet TransitieBureau Wmo Colofon Disclaimer: Deze rapportage is zorgvuldig en met medewerking van diverse partijen samengesteld; dit sluit eventuele onvolkomenheden

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget AWBZ Informatiebulletin voor de budgethouders (december 2010)

Persoonsgebonden budget AWBZ Informatiebulletin voor de budgethouders (december 2010) Persoonsgebonden budget AWBZ Informatiebulletin voor de budgethouders (december 2010) In dit informatiebulletin wordt u geïnformeerd over de volgende onderwerpen: 1. Tarieven 2011 10. ZZP VG 5 en ZZP VG

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING. DEEL 1: verpleegkundig- deel

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING. DEEL 1: verpleegkundig- deel AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig- deel 1. Zorgverzekeraar (van persoon voor wie het pgb wordt aangevraagd) Dit formulier is voor: a.s.r. basis ziektekostenverzekeringen

Nadere informatie

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische beademing door Elske ter Veld, voorzitter VSCA. Bij de Tweede Kamer ligt nu ook de Wet Langdurige Zorg, de WLZ. Deze

Nadere informatie