Samen verantwoordelijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen verantwoordelijk"

Transcriptie

1 Samen verantwoordelijk

2 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 3 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Organisatie 5 Interview: Auris streeft naar een participerende medezeggenschap 9 Medezeggenschap 11 Interview: Schoolinspectie als aanjager voor kwaliteit 12 Planning en verantwoording 14 Interview: Leerlingen zijn eigenaar van hun onderwijs 19 Innovatie 21 Interview: Nieuwe CAO onderstreept gelijkheid in afspraken en rechten 26 Koninklijke Auris Groep Samen verantwoordelijk Inhoudsopgave Integraal personeelsbeleid 28 Huisvesting 30 Auris op de kaart 31 Kort ander nieuws 32 Financiële verantwoording 33 Organogram 36 Adressen 37 Lijst met afkortingen 41

3 Samen... Met veel genoegen presenteren wij u het jaarverslag over 2006 van de Koninklijke Auris Groep. Het is een verslag waarin gezamenlijke betrokkenheid en de positieve gevolgen daarvan de rode draad vormen. Vanuit die betrokkenheid en met een flexibiliteit en inzet die we langzamerhand wel kenmerkend mogen noemen, hebben alle medewerkers ook in 2006 weer gestalte gegeven aan de missie van Auris: het geven van kwalitatief hoogwaardige zorg, onderwijs en begeleiding aan auditief en communicatief beperkte cliënten. Hoe die intentie in de praktijk tot positieve resultaten leidt, zien we bijvoorbeeld waar leerlingen en hun ouders samen met de school werken met individuele onderwijscontracten, en waar onderwijsinspectie en de scholen van Auris in wisselwerking met elkaar gericht zijn op verhoging van de kwaliteit van het onderwijs. Met zicht op zaken samen actief meedenken over belangrijke onderwerpen kunnen alle medewerkers en cliënten van Auris via de medezeggenschap. Die was al geregeld voor de scholen, het ACE en het Centraal Bureau, en werd in 2006 gecompleteerd met de oprichting van een medezeggenschapsorgaan voor Begeleiding & Behandeling en met de installatie van de cliëntenraad. Ook de succesvolle overgang naar twee CAO s, die van het Primair Onderwijs en die van de Gehandicaptenzorg is het resultaat van een gemeenschappelijke aanpak. De medezeggenschapsorganen, de vakbonden en individuele medewerkers hebben eraan bijgedragen dat er nu in plaats van verschillende arbeidsvoorwaarden gelijkheid in rechtspositie is gekomen, passend in de doelstellingen van het integraal personeelsbeleid van Auris. Gezamenlijke betrokkenheid is de onmisbare basis voor samenwerking en ook voor innovatie. Op die basis is 2006 een succesvol jaar geworden en kan 2007 met vertrouwen tegemoet gezien worden. Koninklijke Auris Groep Samen verantwoordelijk Voorwoord Raad van Bestuur Samen... zo werkt het bij Auris! De Raad van Bestuur, drs. P.H. van der Veen, voorzitter Th.W.J. van Munnen Mevrouw A.J. Brink 3

4 ...verantwoordelijk De Koninklijke Auris Groep hecht aan kwaliteit. Niet alleen in het werk voor haar cliënten, maar ook waar het gaat om bestuur, toezicht en verantwoording. In de corporate governance codes voor respectievelijk onderwijs en zorg zijn hoge kwaliteitsnormen vastgelegd, waar Auris graag aan wil voldoen. Met genoegen heeft de Raad van Toezicht kunnen vaststellen dat Auris daarin geslaagd is. In het bijzonder geldt dat de statuten in overeenstemming worden gebracht met de codes; zo wordt het enquêterecht in de statuten vastgelegd. Ook wordt de accountant, die immers de boeken van Auris controleert, door de Raad van Toezicht benoemd. De statutenwijziging zal naar verwachting begin 2007 voltooid zijn. Innovatief denken is van belang om te kunnen blijven voldoen aan de vragen en behoeften van de cliënten. Met ingang van 2006 stellen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht jaarlijks extra gelden beschikbaar voor kwaliteitsverhogende en/of innoverende initiatieven binnen Auris. In 2006 zijn daarvoor de kaders en het budget vastgesteld. Het jaar 2006 is een jaar van (voorgenomen) bestuurlijke veranderingen geweest. Tot de Raad van Toezicht zijn mevrouw ir. F.A. Steenblik en mr. W.J. Willems toegetreden en per 1 juni heb ik de voorzittershamer overgenomen van mevrouw drs. K. Verkerk. Medio 2007 zal de heer drs. P.H. van der Veen, voorzitter van de Raad van Bestuur, de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. De commissie die zijn opvolging voorbereidde, kwam eind 2006 unaniem tot de voordracht van mevrouw A.J. Brink tot zijn opvolger. De medezeggenschap stemde van harte in met haar komst. Op 8 mei 2007 heeft mevrouw Brink het bestuursvoorzitterschap van de heer Van der Veen overgenomen. Zij is daarmee eindverantwoordelijk voor het goed functioneren van de Koninklijke Auris Groep. Zij mag zich breed gesteund weten: bij Auris zijn we samen verantwoordelijk. mr. J.L. van Beers, voorzitter Raad van Toezicht Koninklijke Auris Groep Samen verantwoordelijk Voorwoord Raad van Toezicht 4

5 Organisatie Het in 2002 geïntroduceerde model voor de functionele groepen SO, VSO, B&B en ACE/Zorg heeft inmiddels zijn waarde bewezen. Het geeft de cliënten duidelijkheid en intern zijn het vooral de kleinere organisatieonderdelen die welvaren bij de onderlinge kruisbestuiving. De Raad van Bestuur en de Groepsdirectie houden de samenhang tussen de groepen en groepsonderdelen in het oog en profileren Auris in het veld. De afdelingen Bedrijfsvoering, O&O en het bestuurssecretariaat, alle gevestigd op het Centraal Bureau, ondersteunen de activiteiten van de functionele groepen. Speciaal onderwijs (SO) De scholen voor speciaal onderwijs (SO) van Auris verzorgen het onderwijs aan leerlingen van 3 tot 12 jaar. Dit gebeurt in Amersfoort, Dordrecht, Goes, Gouda, Rotterdam en Utrecht. Het onderwijsaanbod in Amersfoort en Goes is breed en richt zich op diverse doelgroepen. In Rotterdam worden drie SO-scholen geïntegreerd tot één onderwijsinstelling voor kinderen met ernstige spraaktaalproblemen (ESM), inclusief autisme spectrum stoornissen (ASS). Hier worden leerlingen ondergebracht met communicatieve beperkingen ( Com-school ). Gelet op de doelgroep is dit de tegenhanger van de al gerealiseerde school voor leerlingen met auditieve beperkingen (doof en slechthorend). Utrecht heeft een school die specifiek voor ESM-leerlingen is ingericht en een school voor alle Auris-doelgroepen. Deze laatste geeft met ingang van 2005 tevens tweetalig onderwijs aan dove kinderen. Verder zijn er twee lesplaatsen voor kinderen tot 13 jaar, namelijk in Dordrecht en Gouda. Een lesplaats is een dependance van een school buiten de gemeente waar die school gevestigd is, bedoeld om de afstand van huis tot school voor de leerling te verkleinen. Lesplaatsen zijn mogelijk geworden door de invoering van de Wet op de ExpertiseCentra (WEC). De lesplaatsen van Auris ontwikkelen zich tot zelfstandige scholen voor speciaal onderwijs. In de toekomst komen er lesplaatsen in t Gooi en de Betuwe bij. Koninklijke Auris Groep Samen verantwoordelijk Organisatie Voortgezet speciaal onderwijs (VSO) De scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO) binnen Auris verzorgen onderwijs aan leerlingen van 12 tot 20 jaar. Auris heeft drie VSO-scholen: in Goes, Rotterdam en Utrecht. Deze bieden voortgezet onderwijs op het niveau van VMBO en praktijkgericht onderwijs aan zowel auditief beperkte leerlingen als leerlingen met ernstige spraaktaalproblemen en leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum. Het VSO stelt zich tot doel de leerlingen voor te bereiden op het Middelbaar Beroepsonderwijs of aansluiting te zoeken op werk. Begeleiding & Behandeling (B&B) Deze groep omvat onderwijskundige ambulante begeleiding, gezinsbegeleiding, arbeidsmarktbegeleiding en behandeling. De groep B&B kent drie teams voor Dienstverlening. Elk team voert de kernactiviteiten van Auris Dienstverlening uit: ambulante begeleiding en cursussen. De teams werken vanuit drie locaties: in Driebergen, Goes en Rotterdam. Binnen de groep B&B is ook Bureau Arbeid actief. Bureau Arbeid begeleidt en ondersteunt mensen met een auditieve en/of communicatieve beperking of met een stoornis in het autistisch spectrum bij het zoeken naar en behouden van een baan. Het Bureau adviseert werkgevers over regelingen en vergoedingen en geeft voorlichting over het werken met doven, slechthorenden en mensen met autisme. Deze dienst wordt gezamenlijk door Auris en de Koninklijke Effatha Guyot Groep (KEGG) landelijk uitgevoerd. De derde hoofdactiviteit binnen B&B is de gezinsbegeleiding. Naast gezinsbegeleiding geven de medewerkers gebaren- 5

6 cursussen aan cliënten. Centraal staat de ontwikkeling van het kind waarbij de begeleiding zich richt op het gezin. Het uitgangspunt voor de begeleiding is de communicatie tussen het kind en de ouders (c.q. het gezin). ACE en Zorg (ACE/Zorg) Tot deze groep behoren de centra voor Auditieve en Communicatieve Expertise (ACE) en de zorggroepen. Binnen het ACE zijn de functies diagnostiek, advisering en begeleiding (audiologische centra/ac) en toeleiding naar indicatiestelling (onderzoeks- en adviescentra/oac) ondergebracht. Auris heeft vier ACE-locaties: in Bergen op Zoom, Goes, Rotterdam en Utrecht. Zorggroepen zijn inmiddels op vijf locaties aanwezig. Bedrijfsvoering Deze afdeling voorziet in centrale functies als financiële administratie, personeel & organisatie (P&O) en ICT. De taken van de financiële administratie zijn enerzijds administratie en vastlegging en anderzijds informatieverstrekking en rapportage. In het kader van integraal management zijn de directeuren en managers van scholen en diensten integraal verantwoordelijk voor het secundaire proces op hun locatie. Bedrijfsvoering ondersteunt hen in de uitvoering van deze taken. O&O O&O richt zich als stafdienst op de kerntaken onderzoek, ontwikkeling, ondersteuning, voorlichting en scholing. Voor de Raad van Bestuur levert O&O voorbereidend werk op het gebied van beleid. De stafdienst ontwikkelt, implementeert en evalueert nieuwe kennis, producten en werkvormen en draagt hiermee bij aan de vernieuwing en optimalisatie van Auris. Verder wordt vanuit deze afdeling de centrale voorlichting uitgevoerd en ondersteund. Waar coördinatie op scholingsactiviteiten noodzakelijk is, wordt deze vanuit O&O geleverd. Bestuurssecretariaat Het bestuurssecretariaat geeft secretariële ondersteuning aan de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht en de Groepsdirectie. Raad van Bestuur De Raad van Bestuur (RvB) is het bestuur van de organisatie. De RvB bestaat uit mevrouw A.J. Brink (vanaf 1 februari 2007), Th.W.J. van Munnen en drs. P.H. van der Veen (voorzitter). Secretaris van de RvB is mr. O.F. Boom. Onder de taken van de RvB vallen in ieder geval het positioneren van de organisatie in een continu veranderende omgeving. Naast het vastleggen van de koers voor de organisatie en de bedrijfsprocessen, is het toezicht houden op de bedrijfsvoering en het functioneren van het management een belangrijke taak. De RvB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT). Koninklijke Auris Groep Samen verantwoordelijk Organisatie Raad van Toezicht De Raad van Toezicht (RvT) toetst of de RvB bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie in relatie tot de maatschappelijke functie. Ook controleert de RvT of de RvB op een zorgvuldige en evenwichtige wijze de belangen van allen, die bij de stichting betrokken zijn, tegen elkaar afweegt. In 2006 hadden de volgende personen zitting in de RvT: Dhr. Mr. J.L. van Beers voorzitter (vanaf 1 juni 2006), Dhr. Drs. A.M. Caspers lid lid (1 januari tot 31 mei 2006) Dhr. C.F. Hammer lid Mw. Drs. K. Verkerk voorzitter (tot 1 juni 2006) Dhr. Prof. Dr. C.D.A. Verwoerd lid (tot 1 juni 2006) Dhr. Drs. A.L. Boks lid Mw. Ir. F.A. Steenblik lid (vanaf 1 juni 2006) Dhr. G.C. de Bruijn lid Dhr. Mr. W.J. Willems lid (vanaf 1 juni 2006) 6

7 Medezeggenschap Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR) volgens de WMO (Wet Medezeggenschap in het Onderwijs) waarin personeel en ouders van leerlingen zijn vertegenwoordigd. Als overkoepelend medezeggenschapsorgaan voor de scholen is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De ACE s en B&B hebben elk een ondernemingsraad (OR) en voor het Centraal Bureau is er een Personeelsvergadering volgens de Wet op de ondernemingsraden. Om het systeem van medezeggenschap te completeren is Auris in 2006 met twee nieuwe organen gestart: het MedezeggenschapsOrgaan bij B&B en de cliëntenraad. Zie hiervoor verder het hoofdstuk over medezeggenschap op pagina 11. REC Toeleiding en indicatie tot (voortgezet) speciaal onderwijs en ambulante onderwijskundige begeleiding zijn in de Wet op de ExpertiseCentra geregeld. Auris werkt intensief en succesvol samen met het Regionaal Expertisecentrum Midden- en Zuidwest-Nederland (REC MZw). In dit REC participeren alle scholen en alle diensten voor ambulante onderwijskundige begeleiding van Auris, en die van Het Rotsoord in Utrecht. De toeleiding gebeurt via de Onderzoek- en Adviescentra van het REC, gevestigd in Goes, Bergen op Zoom, Rotterdam en Utrecht. De indicatie gebeurt centraal door de Commissie voor de Indicatiestelling (CvI). Good Governance In 2006 rapporteert Auris voor het eerst over de toepassing van de governance codes. De voorbereidingen hiervoor zijn in 2005 getroffen. Zij hebben in 2006 gevolgen gehad voor de verdere ontwikkeling van de statuten, de medezeggenschap, de beleidscyclus, de verantwoording en de interne controle. Auris heeft, gezien haar activiteiten op het terrein van onderwijs en zorg, te maken met twee corporate governance codes namelijk de code Goed Onderwijsbestuur Primair Onderwijs en de Zorgbrede Governance Code. Deze codes vermelden normen voor goed bestuur van de instelling en vereisen een rapportage; bij de zorgcode is sprake van een aantal verplichtingen om voor vergoeding van AWBZ-activiteiten in aanmerking te kunnen komen. Vanaf 2006 zal Auris in haar jaarverslagen vermelden op welke wijze aan de code(s) is voldaan. Koninklijke Auris Groep Samen verantwoordelijk Organisatie In 2006 zijn de statuten van de Stichting Koninklijke Auris Groep en de onderliggende rechtspersonen in overeenstemming gebracht met de governance codes. Zo zijn de taken en bevoegdheden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht nader omschreven, wordt de accountant door de Raad van Toezicht in plaats van door de Raad van Bestuur benoemd, is het enquêterecht aan een aantal organisaties toegekend, is de zorg voor de interne controle in de statuten expliciet vermeld en is opgenomen dat de betreffende codes zullen worden gevolgd. De statutenwijziging zal naar verwachting begin 2007 geschieden. De reglementen van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn door de notaris gescand en zullen in 2007 worden geactualiseerd. De laatste fase van de invulling van de medezeggenschapsstructuur is in 2006 voltooid: de cliëntenraad van Auris is in 2006 aangetreden. De cliëntenraad zal een bindende voordracht voor een nieuw lid van de Raad van Toezicht (per 2008) uitbrengen. In 2006 is het statuut, dat de verhouding tussen Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en de Ondernemingsraad van de groep Begeleiding & Behandeling (MOB&B) regelt, gereedgekomen. In 2006 is een aantal malen een Auris-breed medezeggenschapsoverleg gehouden (GMR, OR ACE/Zorg, MOB&B en Cliëntenraad en Personeelsvergadering Centraal Bureau Gouda) over de algemene gang van zaken en over enkele concrete onderwerpen. 7

8 De verantwoording heeft in 2006 een vaste vorm gekregen door het werken in een cyclus van meerjarenbeleidsplan, jaarplan en begroting. Hiermee wordt een betere afstemming van de ontwikkeling en de verwezenlijking van het beleid op langere termijn, de planning per jaar en de financiële onderbouwing bereikt. Bezien wordt nog hoe de verantwoording breder, naar meer betrokkenen, kan worden afgelegd. De interne controle bij Auris is geïntensiveerd: zo zijn er op basis van het interne controleplan op alle zorglocaties interne controles gehouden, namelijk op productregistratie, indicaties en inrichting van cliëntendossiers. Tenslotte is afgesproken om de jaarlijkse evaluatie van de naleving van de governance codes in een vergadering van de Raad van Toezicht te houden; dit is in december 2006 gebeurd. Koninklijke Auris Groep Samen verantwoordelijk Organisatie 8

9 Medezeggenschap (interview) Auris hecht veel waarde aan een participerende medezeggenschap. De nieuwe cliëntenraad en het medezeggenschapsorgaan B&B (MOB&B) denken daarom actief mee over belangrijke onderwerpen en verwachten op die manier inbreng te geven vanuit de cliënten en/of medewerkers. Koninklijke Auris Groep Samen verantwoordelijk Raad van Bestuur Joke van Raalte en Rob Boerman 9

10 Auris streeft naar een participerende medezeggenschap De opzet van de huidige medezeggenschap past bij de structuur van Auris. Om de lijnen tussen de medezeggenschap en de beleidsmakers van Auris zo kort mogelijk te houden, stellen we tijdige inbreng van de raden op prijs. De beoordelingen en adviezen die zij aandragen, geven Auris meer kracht bij het definitief vaststellen van nieuwe koersen, zegt groepsdirecteur Rob Boerman. En dan hebben we het nog niet gehad over de 'rubriek' ongevraagd advies. Daarmee wijzen de raden ons op blinde vlekken in de organisatie. Ook spelen zij een belangrijke rol in een aantal evaluatieprocessen. Met als doel mogelijke verbeteringen te kunnen doorvoeren. Op eigen benen Samenwerking met de cliëntenraad is nieuw voor Auris. Rob: Sinds de oprichting in 2006 hebben we dan ook uitvoerig met elkaar gesproken over de manier waarop de cliëntenraad een nuttige bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van onze organisatie. Joke van Raalte, voorzitter van de cliëntenraad vult aan: Tijdens die gesprekken merkten we dat de cliëntenraad niet alleen om formele redenen is opgericht, maar vooral omdat Auris samen met de raad wil kijken naar allerlei aspecten van dienst- en zorgverlening en naar verbetermogelijkheden. De cliëntenraad wil afstemmen en samenwerken met andere medezeggenschapsorganen op onderwerpen waar dat toegevoegde waarde heeft. Er zijn mogelijk verschillen, maar ook veel gezamenlijke belangen. we door vragen te stellen en suggesties te doen. Ook overwegen we in de toekomst op werkbezoek te gaan. Onze bevindingen proberen we dan om te zetten in concrete aanbevelingen. De cliëntenraad is niet alleen om formele redenen opgericht Meer participatie Een andere ontwikkeling die de medezeggenschap van Auris het afgelopen jaar heeft doorgemaakt, is de officiële start van het MOB&B. Rob: Ook dit was een gezamenlijke ontwikkeling waarbij de rolverdeling tussen het bestuur, de GMR, de OR ACE en het MOB&B inmiddels helder is uitgewerkt in een Statuut. Een belangrijk actiepunt voor 2007 voor alle raden is het bevorderen van meer participatie, via intensief overleg. Formeel, maar ook informeel waarbij de leden soms 'met de benen op tafel met elkaar van gedachten wisselen. Bijvoorbeeld over de manier waarop we willen toewerken naar snellere besluitvorming in de advies- en instemmingstrajecten. In 2006 is de gezamenlijke medezeggenschap een paar keer bij elkaar geweest voor uitwisseling van ideeën en concrete onderwerpen. In 2007 krijgt dit een vervolg. Koninklijke Auris Groep Samen verantwoordelijk Interview: medezeggenschap Kritische vragen Voor de komende jaren zoeken we naar manieren om onze achterban efficiënt te bereiken, vervolgt Joke. Onze leden richten zich vooral op thema s die direct betekenis hebben voor de cliënten. Wanneer we meedenken over beleid of concrete activiteiten kijken we kritisch vanuit het perspectief van de cliënt. Dat doen 10

11 Medezeggenschap Werkgever en werknemers zijn samen verantwoordelijk voor het succes van de organisatie. Medezeggenschap speelt daarbij een belangrijke rol. Ook de inbreng vanuit de cliënten is voor Auris essentieel om producten en de dienstverlening te kunnen optimaliseren. De oprichting van een cliëntenraad en een medezeggenschapsorgaan voor B&B betekent dan ook een grote stap voorwaarts. Cliëntenraad In 2006 is een cliëntenraad opgericht. Hiermee is de medezeggenschap voor cliënten van het ACE, de Stichting Zorg, Bureau Arbeid en B&B formeel geregeld. De cliëntenraad ziet er op toe dat Auris de zorg- en dienstverlening aan cliënten goed regelt en brengt met dat doel gevraagd en ongevraagd advies uit. Auris schakelt de raad in voor advies over onderwerpen die direct invloed hebben op de zorg, zoals het kwaliteitsbeleid en de klachtenregeling. Hetzelfde geldt voor financiële en organisatorische zaken, zoals de vaststelling van de begroting, de jaarrekening en eventuele samenwerkings- of fusieplannen. Op 18 april 2006 kwam de cliëntenraad voor het eerst bijeen en de raad telt inmiddels vijf leden. Medezeggenschapsorgaan B&B Begeleiding en Behandeling (B&B) beschikt sinds 2006 over een eigen medezeggenschapsorgaan. Het werkveld van de dienst is verdeeld over onderwijs en zorg. Gelet op deze bijzondere samenstelling bleek een standaardstatuut voor medezeggenschap niet toepasbaar. Om die reden is een nieuw reglement opgesteld. Dit reglement dat de WOR (Wet op de ondernemingsraden) als uitgangspunt heeft en waarin elementen van de WMO (Wet Medezeggenschap Onderwijs) zijn opgenomen is door het nieuw opgerichte medezeggenschapsorgaan B&B (MOB&B) afgerond en vastgesteld. Vervolgens heeft de GMR zijn bevoegdheden ten aanzien van de teams voor ambulante begeleiding aan deze raad overgedragen. Bij de realisatie van het reglement is de MOB&B geadviseerd door de vakbond CNV en is het bestuur van Auris bijgestaan door werkgeversorganisatie Verenigde Bijzondere Scholen (VBS). Het bestuur en de raad kijken tevreden terug op een goede samenwerking. Koninklijke Auris Groep Samen verantwoordelijk Medezeggenschap Tevredenheidsonderzoek De tevredenheid van cliënten en medewerkers is voor Auris erg belangrijk. Daarom heeft Auris Zorg besloten deel te nemen aan de benchmark van de VGN voor de onderdelen patiënt- en medewerkerstevredenheid. In overleg met de groepsdirecteur en medewerkers heeft de ondernemingsraad de tevredenheid van het zorgpersoneel al onderzocht. De uitkomst van deze benchmark wordt voorjaar 2007 verwacht. 11

12 Planning en verantwoording (interview) Goed onderwijs is van onschatbare waarde voor onze samenleving. Om die reden ziet de Onderwijsinspectie al tweehonderd jaar scherp toe op het naleven van de wet- en regelgeving en spreekt zij een oordeel uit over de kwaliteitsborging. De Dr. M. Polanoschool in Rotterdam werkte in 2006 behalve aan de kwaliteit van de onderwijsinhoud en het opzetten van een nieuwe organisatiestructuur ook aan het behoud van de goede naam die zij in de regio heeft. Koninklijke Auris Groep Samen verantwoordelijk Raad van Bestuur Hans Riel en Alice Geessinck 12

13 Schoolinspectie als aanjager voor kwaliteit Een opvallende trend in het onderwijs anno 2006 is dat scholen meer ruimte krijgen voor eigen beleid. Dit uit zich ook in de Wet op het onderwijstoezicht (WOT). Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor het onderwijs dat ze aanbieden, zegt onderwijsinspecteur Hans Riel. De inspectie houdt toezicht op de naleving van wet- en regelgeving. Daarnaast houdt zij bij wat scholen doen aan kwaliteitsverbetering en kwaliteitsborging. Wij rapporteren onze bevindingen aan het schoolbestuur. Dat gaat vervolgens samen met het team aan de slag om de kwaliteit op een hoger plan te tillen. Kwaliteitszorg Scholen zoals de Dr. M. Polanoschool bezoeken we elk jaar, vervolgt Hans. Dove leerlingen en leerlingen met gehoormoeilijkheden hebben een specifieke aanpak nodig om beter te kunnen profiteren van het onderwijs. Het accent in het speciaal onderwijs ligt dan ook voornamelijk op leerlingenzorg. Kennis over het functioneren van de leerling moet invloed hebben op het handelen van de leerkracht bij het inrichten van het onderwijsleerproces. Kenmerkend voor de Dr. M. Polanoschool zijn de verschillen binnen de leerlingpopulatie. Hoe gaat het schoolbestuur daarmee om en wat betekenen deze verschillen voor de inrichting van het onderwijs? Wij beschouwen het bezoek van de Onderwijsinspectie als aanjager voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs Directeur Alice Geessinck heeft dagelijks te maken met deze kritische vragen. Wij geven les aan slechthorende, dove en meervoudig gehandicapte kinderen. Sommige kinderen krijgen les in de Nederlandse Gebarentaal, andere in het Nederlands, ondersteund met gebaren. Wij werken vanuit de landelijke projectgroep Sprong Vooruit mee aan de werkgroep Taal op Maat. Die houdt zich bezig met het verbeteren van het taalaanbod op de school, zowel voor het Nederlands als voor de Nederlandse Gebarentaal. Daarnaast bekijken we op korte termijn of de leerlijnen van de ZMLK-scholen toepasbaar zijn voor onze meervoudig gehandicapte kinderen. Onderwijstijd Kijken we naar het resultaat van de onderwijsinspectie van 2006, dan mag het team tevreden zijn. Alice: Wij beschouwen het bezoek van de Onderwijsinspectie als aanjager voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Een belangrijk actiepunt voor 2007 is het aanpakken van de onderwijstijd. Er is een bewustwordingsproces op gang gebracht waardoor leerkrachten een lesuur maximaal benutten. Hans: Het team van de Dr. M. Polanoschool stelt zich proactief op. Het is prettig als een team vatbaar is voor concrete verbeterpunten en op eigen kracht een kwaliteitssysteem ontwikkelt. Koninklijke Auris Groep Samen verantwoordelijk Interview: vplanning en verantwoording 13

14 Planning en verantwoording Het bereiken van transparantie van de organisatie en haar werkzaamheden is één van de uitgangspunten van het meerjarenbeleidsplan Schakels en scharnieren. Vanuit deze doelstelling werkte Auris planmatig aan verschillende activiteiten die een inzichtelijke verantwoording mogelijk maken. Onderwijs Lumpsumfinanciering Minder voorschriften, meer beleidsvrijheid Per 1 augustus 2006 is in het Primair Onderwijs de lumpsumfinanciering ingevoerd. Dit is een andere manier van geldverstrekking door de overheid, die hiermee twee doelen nastreeft: het verminderen van het aantal voorschriften en regels en het creëren van meer beleidsvrijheid voor scholen. Voorheen ontving Auris de bekostiging nog in formatierekeneenheden (fre s) die alleen aan personele kosten konden worden besteed. Met de lumpsumfinanciering krijgt Auris op basis van onder andere het aantal en het type leerlingen één geldbedrag. De organisatie mag deze middelen naar eigen inzicht inzetten. Voorbereiding lumpsumfinanciering Vanaf 2004 heeft een interne werkgroep de invoering van de lumpsumfinanciering binnen Auris voorbereid. De werkgroep onderzocht onder andere hoe de binnenkomende middelen zo transparant en rechtvaardig mogelijk over alle scholen en diensten van de Stichting Onderwijs kunnen worden verdeeld. Voor de directeuren van scholen en diensten en medezeggenschapsorganen zijn voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd en is de financiële administratie aangepast. In 2006 legde de werkgroep voorstellen met betrekking tot procedures en een systematiek voor budgettoekenning voor aan de Raad van Bestuur (RvB). Ook werd een nieuw managementstatuut aangeboden. Beide stukken zijn goedgekeurd door de RvB. Het statuut is voorgelegd aan de medezeggenschapsorganen en dient nog door de Raad van Toezicht te worden bekrachtigd. Koninklijke Auris Groep Samen verantwoordelijk Planning en verantwoording Begroting personeel In de tweede helft van 2006 zijn de interne voorbereidingen op de invoering van de lumpsumfinanciering afgerond. Die voorbereidingen mondden uit in de begroting personeel De begroting is gebaseerd op de personeels- en formatieplannen die directeuren en managers voor hun eigen school of dienst opstelden aan de hand van een format. Deze werkwijze maakt het mogelijk de inzet van mensen en middelen op scholen en diensten te vergelijken en te sturen. Eind april stelde de Raad van Bestuur de begroting vast. Daarna is deze besproken met het management en de GMR. De GMR adviseerde positief. 14

15 In Dialoog Auris Dienstverlening werkt binnen het REC MZw samen met de ambulante begeleiding van de Utrechtse school Het Rotsoord. Voor de ambulante begeleiding van het REC MZw is in 2006 het meerjarenwerkplan In Dialoog opgesteld. In dit werkplan zijn vanuit een gezamenlijke visie op ambulante begeleiding voor de periode inhoudelijke doelen omschreven. Deze hebben betrekking op dialoogsturing, multidisciplinair werken, passend onderwijs, acquisitie en de kwaliteit van de begeleiding van enkele bijzondere groepen. De dialoog met de cliënt staat centraal. Hierin komen de vragen en verwachtingen van klanten en de expertise en verwachtingen van de professionals bij elkaar. In een uitgebreid stappenplan zijn trajecten uitgezet om de doelen van In Dialoog te bereiken. Hierbij is ruimschoots aandacht besteed aan de evaluatie van de activiteiten. Medewerkers en cliënten krijgen op deze manier inzicht in de mogelijkheden die de dienstverlening op korte en middellange termijn te bieden heeft. Het plan dient tevens als werkkader voor de medewerkers. Klachtenverwerking In 2006 is door elf scholen en diensten binnen Auris over klachten gerapporteerd. In totaal hebben zij 22 klachten behandeld, waarvan er één naar de klachtencommissie is verwezen. In de overige 21 gevallen hebben de interne contactpersonen zelf door bemiddeling of informatieverstrekking de klacht naar tevredenheid van de klager opgelost. Vijf van de klachten hadden betrekking op het ACE. Het ACE heeft een Plan van Aanpak opgesteld met extra aandacht voor interne en externe communicatie. Daarmee kunnen klachten voorkomen worden. In 2006 zijn acht klachten bij de Raad van Bestuur ingediend: zes betroffen de scholen van Auris; twee het ACE Rotterdam. Twee klachten zijn vervolgens afgehandeld door de contactpersoon op de school, één klacht is afgehandeld door de groepsdirecteur, één klacht is afgehandeld door de Raad van Bestuur en één klacht is nog in behandeling. In dit laatste geval vindt er overleg plaats tussen de klager en de Raad van Bestuur. Er zijn drie klachten naar de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs gegaan: twee klachten waren niet ontvankelijk vanwege termijnoverschrijding of omdat de klacht niet het onderwijs betrof; één klacht bleek deels gegrond deels ongegrond. Koninklijke Auris Groep Samen verantwoordelijk Planning en verantwoording Protocol Vermoede Kindermishandeling In 23 gevallen hebben de interne contactpersonen over het Protocol Vermoede Kindermishandeling geadviseerd of hebben zij het protocol in werking gezet. Daarnaast hebben de contactpersonen regelmatig op de school of dienst voorlichting gegeven over de klachtenprocedure en het Protocol Vermoede Kindermishandeling. Uitstroom leerlingen SO en VSO Voor de verantwoording van het onderwijs start Auris verschillende trajecten om de resultaten te verhelderen. Eén van de manieren om de resultaten zichtbaar te maken, is het in kaart brengen van de uitstroom van leerlingen. Voortaan neemt Auris deze gegevens op in het jaarverslag zodat de resultaten ten opzichte van elkaar vergelijkbaar zijn. 15

16 In 2006 waren er in totaal 386 leerlingen die het SO aan het eind of tussentijds verlieten. Zij vertrokken naar: Bao SBO/(V)SO VO geen onderwijs Ammanschool Bertha Muller School De Kring De Taalkring Dr. F. Hogewindschool Dr. M. Polanoschool Lesplaats Gouda L.W. Hildernisseschool Prof. Groenschool S. Jonkerenschool Totaal 386 In 2006 waren er in totaal 132 schoolverlaters op het VSO. Zij vertrokken naar: VMBO 5 HAVO 1 Ander VSO 14 Praktijkonderwijs 4 ROC 72 Arbeid 24 Anders 12 Koninklijke Auris Groep Samen verantwoordelijk Planning en verantwoording Totaal 132 Groei in de ambulante begeleiding Zoals uit de bijgevoegde staten blijkt, is het aantal leerlingen, dat per februari 2006, september 2006 en 16 januari 2007 door Auris wordt begeleid, fors gestegen. Tijdige uitbreidingen in de capaciteit van de dienstverlening kon het ontstaan van wachtlijsten voorkomen. Aantallen leerlingen ambulante onderwijskundige begeleiding per 1 februari 2006 (met tussen haakjes de aantallen per 16 januari 2005, en daarachter het groeipercentage over het afgelopen jaar) Goes Rotterdam Driebergen Totaal PO-doof PO-sh/esm VO-doof VO-sh Totaal 279 (195) +43% 547 (396) +38% 673 (577) +17% (1.168) +28% 16

17 Aantallen leerlingen ambulante onderwijskundige begeleiding per 1 september 2006 (met tussen haakjes de aantallen per 1 februari 2006, en daarachter het groeipercentage over het afgelopen half jaar) Goes Rotterdam Driebergen Totaal PO-doof PO-sh/esm VO-doof VO-sh Totaal 354 (279) +27% 679 (547) +24% 783 (673) +31% (1.499) +23% Aantallen leerlingen ambulante onderwijskundige begeleiding per 16 januari 2007 (met tussen haakjes de aantallen per 1 februari 2006, en daarachter het groeipercentage over het afgelopen half jaar en daaronder vergeleken met 1 september 2006) Goes Rotterdam Driebergen Totaal PO-doof PO-sh/esm VO-doof VO-sh Totaal t.o.v. 1 jaar 378 (279) +35% Totaal t.o.v. 5 maanden 378 (354) +8% 701 (547) +28% 701 (679) +3% 834 (673) +24% 834 (783) +7% (1.499) +28% (1.837) +4% Koninklijke Auris Groep Samen verantwoordelijk Planning en verantwoording Zorg Productie ACE In de loop van 2006 bleek dat de geplande productie van het ACE achterbleef. Verschillende in- en externe factoren hebben geleid tot een financieel tekort. Zo was bij het opstellen van de financiële planning voor het ACE rekening gehouden met een financiële groei door het verrichten van audiometrie op diverse locaties. De verwachte groei werd door onvoorziene externe ontwikkelingen niet bereikt. In Leidsche Rijn bij Utrecht verricht het ACE inmiddels audiometrische onderzoeken in samenwerking met de KNO-artsen van het Mesos ziekenhuis. Doordat deze locatie pas in september van start ging, was de bijdrage aan de productie van 2006 bescheiden. Daarnaast voerde de overheid in 2006 een verandering door in de financieringsvorm. Ook is de subsidie voor spraaktaal-diagnostiek omgezet naar een structurele voorziening in de zorgverzekering. Plan van Aanpak ACE Om in de toekomst financiële problemen te voorkomen is een Plan van Aanpak opgesteld. In dit plan gaat veel aandacht uit naar het verbeteren van de in- en externe communicatie van het ACE en van Auris als geheel. Verder zet het plan in op de versterking van de acquisitiekracht van het ACE. 17

18 Nieuwe financieringstructuur ACE In 2007 krijgt Auris te maken met een nieuwe financieringsstructuur voor het ACE. Deze structuur wordt landelijk ingevoerd voor alle Audiologische Centra en vereist een andere manier van plannen en werken. Om dit nieuwe financieringssysteem mogelijk te maken, is door de brancheorganisatie FENAC een nieuw software pakket (OpenAC) ontwikkeld, dat in 2007 binnen Auris wordt geïntroduceerd en geïmplementeerd. In het verslagjaar werkte het ACE nog met het systeem waarin cliënten een jaarkaart of een halve jaarkaart krijgen. Deze kaarten stonden na het eerste bezoek een onbeperkt aantal vervolgbezoeken toe. In de nieuwe structuur maken ACE s gebruik van Audiologische Producten (AP s). Deze zijn te vergelijken met de DBC s (Diagnose Behandeling Combinaties) die ziekenhuizen hanteren. Een AP wordt bepaald op basis van het aantal verschillende disciplines en de tijdsduur van de onderzoeken. Een AP wordt pas afgesloten als alle onderzoeken afgerond zijn: zo wordt de prijs bepaald op basis van de geïnvesteerde tijd en expertise. Op het ACE is gedurende drie maanden tijdgeschreven. Dit heeft duidelijk gemaakt dat de inschatting in de begroting voor personeel overeen kwam met de uitvoering. Kaderregeling Zorg en productie In 2006 is het interne controleplan vastgesteld. Op basis hiervan zijn in 2006 interne controles uitgevoerd op alle zorglocaties. Deze controles vonden plaats in het licht van de regeling AO/IC Zorginstellingen (voorheen Kaderregeling) en richtten zich op de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van de verleende AWBZ-zorg. Daarbij is onder meer gelet op productieregistratie door medewerkers, de tijdigheid van aangevraagde indicaties en de inrichting van cliëntendossiers. De interne controles brachten aan het licht dat de productie- en cliëntregistratie sterk is verbeterd ten opzichte van voorgaande jaren. Evengoed moet stevig worden doorgepakt om aan de strenge eisen van de Regeling AO/IC te kunnen blijven voldoen. Speerpunten hierin zijn het intensiveren van de interne controles en het sneller handelen op geconstateerde onvolkomenheden. Dit heeft met name betrekking op het tijdig aanvragen van indicaties en de volledigheid van productieregistratie en cliëntendossiers. Koninklijke Auris Groep Samen verantwoordelijk Planning en verantwoording Overig Het B&B-team Gezinsbegeleiding in Rotterdam heeft onder leiding van de interim-manager extra aandacht besteed aan de interne communicatie en de onderlinge taakverdeling. Tevens is het registratiesysteem vereenvoudigd. Om verbetering van de kwaliteit van de leerlingenzorg te kunnen aantonen, gebruiken meerdere SO-scholen inmiddels het zelfevaluatiekader (ZEK). Naast het bieden van zicht op de kwaliteit van de leerlingenzorg maken de resultaten van de zelfevaluatie het mogelijk een heldere ontwikkelingsagenda op te stellen. 18

19 Innovatie (interview) In Nederland zijn alle scholen verplicht om te werken met handelingsplannen. De Alfonso Cortischool doet dat op eigen wijze: leerlingen denken mee over de manier waarop en de inhoud van het onderwijs dat zij graag willen volgen. Alle afspraken die daarover worden gemaakt, staan beschreven in een onderwijscontract. Koninklijke Auris Groep Samen verantwoordelijk Raad van Bestuur Ronald van Leeuwen en Albert Brecheisen 19

20 Leerlingen zijn eigenaar van hun onderwijs Het uitgangspunt van onze school is om leerlingen eigenaar te maken van het onderwijs dat we aanbieden. Ons doel is immers om hen te laten uitgroeien tot autonome, competente en sociale volwassen, zegt directeur Ronald van Leeuwen. Het onderwijscontract is een functionele manier om maatwerk te leveren. Ouders en leerlingen maken afspraken met de school over leerplannen en eventueel aanvullende ondersteuning en houden de regie. Zij krijgen tussentijds de gelegenheid om te controleren of leerkrachten de afspraken ook echt nakomen. Andersom kan de school ouders en leerlingen wijzen op de gemaakte afspraken. IOP en IOC De Alfonso Corti School kijkt naar wat elke individuele leerling met zijn eigen onderwijswensen en vaardigheden nodig heeft, zegt mentor Albert Brecheisen. Deze gegevens verzamelen we om tot een Individueel Onderwijs Profiel (IOP) te komen. Dit profiel motivatie van leerlingen, zegt Ronald. Zij ervaren de gesprekken niet beoordelend, maar als een gelegenheid om zichzelf en leerkrachten te sturen in de afgesproken richting. Het effect is ook zichtbaar in het docententeam. Leerkrachten communiceren nu veel beter met elkaar over de ontwikkeling van hun pupillen. Scherpe kantjes Aan het opstellen van het IOP en de daaraan gekoppelde handelingsplannen en het onderwijscontract zitten nog haken en ogen. Albert: Het is belangrijk om de gesprekken voor de leerlingen begrijpelijk te maken. Leerlingen moeten in eigen woorden kunnen vertellen wat ze zélf willen. Daarom stellen we open vragen en vermijden we lastige begrippen. Ronald vult aan: In 2007 willen we de scherpe kantjes van het onderwijscontract bijschaven. We werken nog meer aan de wijze waarop we onze vragen formuleren, Koninklijke Auris Groep Samen verantwoordelijk Interview: innovatie De onderwijscontracten en handelingsplannen hebben een positief effect op de motivatie van leerlingen wordt met ouders en leerling besproken. Vervolgens brengen we de mogelijkheden voor ondersteuning in kaart en verwerken die in een Individueel Onderwijs Contract (IOC). Tijdens de gesprekken komen vragen aan bod die bijvoorbeeld te maken hebben met de communicatieve beperking van de leerling. Hoe gaat het kind daarmee om en welke hulp heeft hij nodig om te leren omgaan met de handicap? zodat we het effect ervan beter in meetbare handelingsplannen kunnen omzetten. Ook moeten leerkrachten tijdens de lessen meer gaan verwijzen naar de inhoud van het onderwijscontract. Dat vergt van iedereen tijd en energie, maar we krijgen er 150 gemotiveerde leerlingen voor terug. En dat is waar we het per slot van rekening allemaal voor doen. Positief effect We werken nu twee jaar volgens deze methode en kunnen stellen dat de onderwijscontracten en handelingsplannen een positief effect hebben op de 20

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Willens in ketens. FENAC, SIAC, Siméa en Beleidsgroep Gezinsbegeleiding: Rapport van de werkgroep Visie op de ketenstructuur, april 2005

Willens in ketens. FENAC, SIAC, Siméa en Beleidsgroep Gezinsbegeleiding: Rapport van de werkgroep Visie op de ketenstructuur, april 2005 Willens in ketens FENAC, SIAC, Siméa en Beleidsgroep Gezinsbegeleiding: Rapport van de werkgroep Visie op de ketenstructuur, april 2005 Bureau AudCom: Mv/bur/2004/5469 Samenwerken in de keten in de sector

Nadere informatie

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2011 Uitgave Jeugdgezondheidszorg Datum maart 2012 Voorwoord 3 1) Interne organisatie 4 2) Basistakenpakket uniform en maatwerk 5 2.1 Uniform deel Basistakenpakket 5 2.1.1

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 3 2 Management en organisatie. 5 3 Onderwijs en leren... 8 4 Personeel en organisatie.. 15 5 Onderwijshuisvesting. 21 6 Financieel en materieel beheer 23 7 Korte jaarverslagen

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2013

BESTUURSVERSLAG 2013 BESTUURSVERSLAG 2013 excellent presteren door met elkaar te leren 2 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 4 1. Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 5 2. Managementsamenvatting 7 3. Bestuur en organisatie 9

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 2 JAAR VERSLAG 2014 3 4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Leeswijzer 9 Samenvatting 10 1 Strategie en organisatie 13 1.1 Profiel 13 1.2 Missie

Nadere informatie

Belangenbehartiging. Professionalisering. Werkgeverszaken

Belangenbehartiging. Professionalisering. Werkgeverszaken jaarverslag 05 06 Belangenbehartiging Voor uw collectieve en individuele belangenbehartiging kunt u bij de AVS terecht. Onze adviseurs onderhandelen in allerlei overlegsituaties, bijvoorbeeld over nieuwe

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

'De baan die bij me past'

'De baan die bij me past' 'De baan die bij me past' Kwalificatietraject VSO KPC Groep Suzanne Beek Maria Voets Colofon Deze publicatie is ontwikkeld door KPC Groep voor ondersteuning van het regulier en speciaal onderwijs in opdracht

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 1 Jaarverslag 2011 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 6 Veelzijdig onderwijs 7 Opbrengstgericht werken 7 Zorgstructuur 8 Modern onderwijs 8 Onderwijskundig

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel

Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel 1 2 Inhoudsopgave I. Inleiding 5 Pagina II. Jaarverslag 2013-2014 7 1. Verslag toezichthoudend

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Utrecht juli 2015 V1005309 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen

Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen Drie adviezen over onderwijsbestuur: degelijk onderwijsbestuur, doortastend onderwijstoezicht en duurzame onderwijsrelaties Nr. 20060353/877, oktober

Nadere informatie