Samen verantwoordelijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen verantwoordelijk"

Transcriptie

1 Samen verantwoordelijk

2 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 3 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Organisatie 5 Interview: Auris streeft naar een participerende medezeggenschap 9 Medezeggenschap 11 Interview: Schoolinspectie als aanjager voor kwaliteit 12 Planning en verantwoording 14 Interview: Leerlingen zijn eigenaar van hun onderwijs 19 Innovatie 21 Interview: Nieuwe CAO onderstreept gelijkheid in afspraken en rechten 26 Koninklijke Auris Groep Samen verantwoordelijk Inhoudsopgave Integraal personeelsbeleid 28 Huisvesting 30 Auris op de kaart 31 Kort ander nieuws 32 Financiële verantwoording 33 Organogram 36 Adressen 37 Lijst met afkortingen 41

3 Samen... Met veel genoegen presenteren wij u het jaarverslag over 2006 van de Koninklijke Auris Groep. Het is een verslag waarin gezamenlijke betrokkenheid en de positieve gevolgen daarvan de rode draad vormen. Vanuit die betrokkenheid en met een flexibiliteit en inzet die we langzamerhand wel kenmerkend mogen noemen, hebben alle medewerkers ook in 2006 weer gestalte gegeven aan de missie van Auris: het geven van kwalitatief hoogwaardige zorg, onderwijs en begeleiding aan auditief en communicatief beperkte cliënten. Hoe die intentie in de praktijk tot positieve resultaten leidt, zien we bijvoorbeeld waar leerlingen en hun ouders samen met de school werken met individuele onderwijscontracten, en waar onderwijsinspectie en de scholen van Auris in wisselwerking met elkaar gericht zijn op verhoging van de kwaliteit van het onderwijs. Met zicht op zaken samen actief meedenken over belangrijke onderwerpen kunnen alle medewerkers en cliënten van Auris via de medezeggenschap. Die was al geregeld voor de scholen, het ACE en het Centraal Bureau, en werd in 2006 gecompleteerd met de oprichting van een medezeggenschapsorgaan voor Begeleiding & Behandeling en met de installatie van de cliëntenraad. Ook de succesvolle overgang naar twee CAO s, die van het Primair Onderwijs en die van de Gehandicaptenzorg is het resultaat van een gemeenschappelijke aanpak. De medezeggenschapsorganen, de vakbonden en individuele medewerkers hebben eraan bijgedragen dat er nu in plaats van verschillende arbeidsvoorwaarden gelijkheid in rechtspositie is gekomen, passend in de doelstellingen van het integraal personeelsbeleid van Auris. Gezamenlijke betrokkenheid is de onmisbare basis voor samenwerking en ook voor innovatie. Op die basis is 2006 een succesvol jaar geworden en kan 2007 met vertrouwen tegemoet gezien worden. Koninklijke Auris Groep Samen verantwoordelijk Voorwoord Raad van Bestuur Samen... zo werkt het bij Auris! De Raad van Bestuur, drs. P.H. van der Veen, voorzitter Th.W.J. van Munnen Mevrouw A.J. Brink 3

4 ...verantwoordelijk De Koninklijke Auris Groep hecht aan kwaliteit. Niet alleen in het werk voor haar cliënten, maar ook waar het gaat om bestuur, toezicht en verantwoording. In de corporate governance codes voor respectievelijk onderwijs en zorg zijn hoge kwaliteitsnormen vastgelegd, waar Auris graag aan wil voldoen. Met genoegen heeft de Raad van Toezicht kunnen vaststellen dat Auris daarin geslaagd is. In het bijzonder geldt dat de statuten in overeenstemming worden gebracht met de codes; zo wordt het enquêterecht in de statuten vastgelegd. Ook wordt de accountant, die immers de boeken van Auris controleert, door de Raad van Toezicht benoemd. De statutenwijziging zal naar verwachting begin 2007 voltooid zijn. Innovatief denken is van belang om te kunnen blijven voldoen aan de vragen en behoeften van de cliënten. Met ingang van 2006 stellen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht jaarlijks extra gelden beschikbaar voor kwaliteitsverhogende en/of innoverende initiatieven binnen Auris. In 2006 zijn daarvoor de kaders en het budget vastgesteld. Het jaar 2006 is een jaar van (voorgenomen) bestuurlijke veranderingen geweest. Tot de Raad van Toezicht zijn mevrouw ir. F.A. Steenblik en mr. W.J. Willems toegetreden en per 1 juni heb ik de voorzittershamer overgenomen van mevrouw drs. K. Verkerk. Medio 2007 zal de heer drs. P.H. van der Veen, voorzitter van de Raad van Bestuur, de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. De commissie die zijn opvolging voorbereidde, kwam eind 2006 unaniem tot de voordracht van mevrouw A.J. Brink tot zijn opvolger. De medezeggenschap stemde van harte in met haar komst. Op 8 mei 2007 heeft mevrouw Brink het bestuursvoorzitterschap van de heer Van der Veen overgenomen. Zij is daarmee eindverantwoordelijk voor het goed functioneren van de Koninklijke Auris Groep. Zij mag zich breed gesteund weten: bij Auris zijn we samen verantwoordelijk. mr. J.L. van Beers, voorzitter Raad van Toezicht Koninklijke Auris Groep Samen verantwoordelijk Voorwoord Raad van Toezicht 4

5 Organisatie Het in 2002 geïntroduceerde model voor de functionele groepen SO, VSO, B&B en ACE/Zorg heeft inmiddels zijn waarde bewezen. Het geeft de cliënten duidelijkheid en intern zijn het vooral de kleinere organisatieonderdelen die welvaren bij de onderlinge kruisbestuiving. De Raad van Bestuur en de Groepsdirectie houden de samenhang tussen de groepen en groepsonderdelen in het oog en profileren Auris in het veld. De afdelingen Bedrijfsvoering, O&O en het bestuurssecretariaat, alle gevestigd op het Centraal Bureau, ondersteunen de activiteiten van de functionele groepen. Speciaal onderwijs (SO) De scholen voor speciaal onderwijs (SO) van Auris verzorgen het onderwijs aan leerlingen van 3 tot 12 jaar. Dit gebeurt in Amersfoort, Dordrecht, Goes, Gouda, Rotterdam en Utrecht. Het onderwijsaanbod in Amersfoort en Goes is breed en richt zich op diverse doelgroepen. In Rotterdam worden drie SO-scholen geïntegreerd tot één onderwijsinstelling voor kinderen met ernstige spraaktaalproblemen (ESM), inclusief autisme spectrum stoornissen (ASS). Hier worden leerlingen ondergebracht met communicatieve beperkingen ( Com-school ). Gelet op de doelgroep is dit de tegenhanger van de al gerealiseerde school voor leerlingen met auditieve beperkingen (doof en slechthorend). Utrecht heeft een school die specifiek voor ESM-leerlingen is ingericht en een school voor alle Auris-doelgroepen. Deze laatste geeft met ingang van 2005 tevens tweetalig onderwijs aan dove kinderen. Verder zijn er twee lesplaatsen voor kinderen tot 13 jaar, namelijk in Dordrecht en Gouda. Een lesplaats is een dependance van een school buiten de gemeente waar die school gevestigd is, bedoeld om de afstand van huis tot school voor de leerling te verkleinen. Lesplaatsen zijn mogelijk geworden door de invoering van de Wet op de ExpertiseCentra (WEC). De lesplaatsen van Auris ontwikkelen zich tot zelfstandige scholen voor speciaal onderwijs. In de toekomst komen er lesplaatsen in t Gooi en de Betuwe bij. Koninklijke Auris Groep Samen verantwoordelijk Organisatie Voortgezet speciaal onderwijs (VSO) De scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO) binnen Auris verzorgen onderwijs aan leerlingen van 12 tot 20 jaar. Auris heeft drie VSO-scholen: in Goes, Rotterdam en Utrecht. Deze bieden voortgezet onderwijs op het niveau van VMBO en praktijkgericht onderwijs aan zowel auditief beperkte leerlingen als leerlingen met ernstige spraaktaalproblemen en leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum. Het VSO stelt zich tot doel de leerlingen voor te bereiden op het Middelbaar Beroepsonderwijs of aansluiting te zoeken op werk. Begeleiding & Behandeling (B&B) Deze groep omvat onderwijskundige ambulante begeleiding, gezinsbegeleiding, arbeidsmarktbegeleiding en behandeling. De groep B&B kent drie teams voor Dienstverlening. Elk team voert de kernactiviteiten van Auris Dienstverlening uit: ambulante begeleiding en cursussen. De teams werken vanuit drie locaties: in Driebergen, Goes en Rotterdam. Binnen de groep B&B is ook Bureau Arbeid actief. Bureau Arbeid begeleidt en ondersteunt mensen met een auditieve en/of communicatieve beperking of met een stoornis in het autistisch spectrum bij het zoeken naar en behouden van een baan. Het Bureau adviseert werkgevers over regelingen en vergoedingen en geeft voorlichting over het werken met doven, slechthorenden en mensen met autisme. Deze dienst wordt gezamenlijk door Auris en de Koninklijke Effatha Guyot Groep (KEGG) landelijk uitgevoerd. De derde hoofdactiviteit binnen B&B is de gezinsbegeleiding. Naast gezinsbegeleiding geven de medewerkers gebaren- 5

6 cursussen aan cliënten. Centraal staat de ontwikkeling van het kind waarbij de begeleiding zich richt op het gezin. Het uitgangspunt voor de begeleiding is de communicatie tussen het kind en de ouders (c.q. het gezin). ACE en Zorg (ACE/Zorg) Tot deze groep behoren de centra voor Auditieve en Communicatieve Expertise (ACE) en de zorggroepen. Binnen het ACE zijn de functies diagnostiek, advisering en begeleiding (audiologische centra/ac) en toeleiding naar indicatiestelling (onderzoeks- en adviescentra/oac) ondergebracht. Auris heeft vier ACE-locaties: in Bergen op Zoom, Goes, Rotterdam en Utrecht. Zorggroepen zijn inmiddels op vijf locaties aanwezig. Bedrijfsvoering Deze afdeling voorziet in centrale functies als financiële administratie, personeel & organisatie (P&O) en ICT. De taken van de financiële administratie zijn enerzijds administratie en vastlegging en anderzijds informatieverstrekking en rapportage. In het kader van integraal management zijn de directeuren en managers van scholen en diensten integraal verantwoordelijk voor het secundaire proces op hun locatie. Bedrijfsvoering ondersteunt hen in de uitvoering van deze taken. O&O O&O richt zich als stafdienst op de kerntaken onderzoek, ontwikkeling, ondersteuning, voorlichting en scholing. Voor de Raad van Bestuur levert O&O voorbereidend werk op het gebied van beleid. De stafdienst ontwikkelt, implementeert en evalueert nieuwe kennis, producten en werkvormen en draagt hiermee bij aan de vernieuwing en optimalisatie van Auris. Verder wordt vanuit deze afdeling de centrale voorlichting uitgevoerd en ondersteund. Waar coördinatie op scholingsactiviteiten noodzakelijk is, wordt deze vanuit O&O geleverd. Bestuurssecretariaat Het bestuurssecretariaat geeft secretariële ondersteuning aan de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht en de Groepsdirectie. Raad van Bestuur De Raad van Bestuur (RvB) is het bestuur van de organisatie. De RvB bestaat uit mevrouw A.J. Brink (vanaf 1 februari 2007), Th.W.J. van Munnen en drs. P.H. van der Veen (voorzitter). Secretaris van de RvB is mr. O.F. Boom. Onder de taken van de RvB vallen in ieder geval het positioneren van de organisatie in een continu veranderende omgeving. Naast het vastleggen van de koers voor de organisatie en de bedrijfsprocessen, is het toezicht houden op de bedrijfsvoering en het functioneren van het management een belangrijke taak. De RvB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT). Koninklijke Auris Groep Samen verantwoordelijk Organisatie Raad van Toezicht De Raad van Toezicht (RvT) toetst of de RvB bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie in relatie tot de maatschappelijke functie. Ook controleert de RvT of de RvB op een zorgvuldige en evenwichtige wijze de belangen van allen, die bij de stichting betrokken zijn, tegen elkaar afweegt. In 2006 hadden de volgende personen zitting in de RvT: Dhr. Mr. J.L. van Beers voorzitter (vanaf 1 juni 2006), Dhr. Drs. A.M. Caspers lid lid (1 januari tot 31 mei 2006) Dhr. C.F. Hammer lid Mw. Drs. K. Verkerk voorzitter (tot 1 juni 2006) Dhr. Prof. Dr. C.D.A. Verwoerd lid (tot 1 juni 2006) Dhr. Drs. A.L. Boks lid Mw. Ir. F.A. Steenblik lid (vanaf 1 juni 2006) Dhr. G.C. de Bruijn lid Dhr. Mr. W.J. Willems lid (vanaf 1 juni 2006) 6

7 Medezeggenschap Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR) volgens de WMO (Wet Medezeggenschap in het Onderwijs) waarin personeel en ouders van leerlingen zijn vertegenwoordigd. Als overkoepelend medezeggenschapsorgaan voor de scholen is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De ACE s en B&B hebben elk een ondernemingsraad (OR) en voor het Centraal Bureau is er een Personeelsvergadering volgens de Wet op de ondernemingsraden. Om het systeem van medezeggenschap te completeren is Auris in 2006 met twee nieuwe organen gestart: het MedezeggenschapsOrgaan bij B&B en de cliëntenraad. Zie hiervoor verder het hoofdstuk over medezeggenschap op pagina 11. REC Toeleiding en indicatie tot (voortgezet) speciaal onderwijs en ambulante onderwijskundige begeleiding zijn in de Wet op de ExpertiseCentra geregeld. Auris werkt intensief en succesvol samen met het Regionaal Expertisecentrum Midden- en Zuidwest-Nederland (REC MZw). In dit REC participeren alle scholen en alle diensten voor ambulante onderwijskundige begeleiding van Auris, en die van Het Rotsoord in Utrecht. De toeleiding gebeurt via de Onderzoek- en Adviescentra van het REC, gevestigd in Goes, Bergen op Zoom, Rotterdam en Utrecht. De indicatie gebeurt centraal door de Commissie voor de Indicatiestelling (CvI). Good Governance In 2006 rapporteert Auris voor het eerst over de toepassing van de governance codes. De voorbereidingen hiervoor zijn in 2005 getroffen. Zij hebben in 2006 gevolgen gehad voor de verdere ontwikkeling van de statuten, de medezeggenschap, de beleidscyclus, de verantwoording en de interne controle. Auris heeft, gezien haar activiteiten op het terrein van onderwijs en zorg, te maken met twee corporate governance codes namelijk de code Goed Onderwijsbestuur Primair Onderwijs en de Zorgbrede Governance Code. Deze codes vermelden normen voor goed bestuur van de instelling en vereisen een rapportage; bij de zorgcode is sprake van een aantal verplichtingen om voor vergoeding van AWBZ-activiteiten in aanmerking te kunnen komen. Vanaf 2006 zal Auris in haar jaarverslagen vermelden op welke wijze aan de code(s) is voldaan. Koninklijke Auris Groep Samen verantwoordelijk Organisatie In 2006 zijn de statuten van de Stichting Koninklijke Auris Groep en de onderliggende rechtspersonen in overeenstemming gebracht met de governance codes. Zo zijn de taken en bevoegdheden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht nader omschreven, wordt de accountant door de Raad van Toezicht in plaats van door de Raad van Bestuur benoemd, is het enquêterecht aan een aantal organisaties toegekend, is de zorg voor de interne controle in de statuten expliciet vermeld en is opgenomen dat de betreffende codes zullen worden gevolgd. De statutenwijziging zal naar verwachting begin 2007 geschieden. De reglementen van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn door de notaris gescand en zullen in 2007 worden geactualiseerd. De laatste fase van de invulling van de medezeggenschapsstructuur is in 2006 voltooid: de cliëntenraad van Auris is in 2006 aangetreden. De cliëntenraad zal een bindende voordracht voor een nieuw lid van de Raad van Toezicht (per 2008) uitbrengen. In 2006 is het statuut, dat de verhouding tussen Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en de Ondernemingsraad van de groep Begeleiding & Behandeling (MOB&B) regelt, gereedgekomen. In 2006 is een aantal malen een Auris-breed medezeggenschapsoverleg gehouden (GMR, OR ACE/Zorg, MOB&B en Cliëntenraad en Personeelsvergadering Centraal Bureau Gouda) over de algemene gang van zaken en over enkele concrete onderwerpen. 7

8 De verantwoording heeft in 2006 een vaste vorm gekregen door het werken in een cyclus van meerjarenbeleidsplan, jaarplan en begroting. Hiermee wordt een betere afstemming van de ontwikkeling en de verwezenlijking van het beleid op langere termijn, de planning per jaar en de financiële onderbouwing bereikt. Bezien wordt nog hoe de verantwoording breder, naar meer betrokkenen, kan worden afgelegd. De interne controle bij Auris is geïntensiveerd: zo zijn er op basis van het interne controleplan op alle zorglocaties interne controles gehouden, namelijk op productregistratie, indicaties en inrichting van cliëntendossiers. Tenslotte is afgesproken om de jaarlijkse evaluatie van de naleving van de governance codes in een vergadering van de Raad van Toezicht te houden; dit is in december 2006 gebeurd. Koninklijke Auris Groep Samen verantwoordelijk Organisatie 8

9 Medezeggenschap (interview) Auris hecht veel waarde aan een participerende medezeggenschap. De nieuwe cliëntenraad en het medezeggenschapsorgaan B&B (MOB&B) denken daarom actief mee over belangrijke onderwerpen en verwachten op die manier inbreng te geven vanuit de cliënten en/of medewerkers. Koninklijke Auris Groep Samen verantwoordelijk Raad van Bestuur Joke van Raalte en Rob Boerman 9

10 Auris streeft naar een participerende medezeggenschap De opzet van de huidige medezeggenschap past bij de structuur van Auris. Om de lijnen tussen de medezeggenschap en de beleidsmakers van Auris zo kort mogelijk te houden, stellen we tijdige inbreng van de raden op prijs. De beoordelingen en adviezen die zij aandragen, geven Auris meer kracht bij het definitief vaststellen van nieuwe koersen, zegt groepsdirecteur Rob Boerman. En dan hebben we het nog niet gehad over de 'rubriek' ongevraagd advies. Daarmee wijzen de raden ons op blinde vlekken in de organisatie. Ook spelen zij een belangrijke rol in een aantal evaluatieprocessen. Met als doel mogelijke verbeteringen te kunnen doorvoeren. Op eigen benen Samenwerking met de cliëntenraad is nieuw voor Auris. Rob: Sinds de oprichting in 2006 hebben we dan ook uitvoerig met elkaar gesproken over de manier waarop de cliëntenraad een nuttige bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van onze organisatie. Joke van Raalte, voorzitter van de cliëntenraad vult aan: Tijdens die gesprekken merkten we dat de cliëntenraad niet alleen om formele redenen is opgericht, maar vooral omdat Auris samen met de raad wil kijken naar allerlei aspecten van dienst- en zorgverlening en naar verbetermogelijkheden. De cliëntenraad wil afstemmen en samenwerken met andere medezeggenschapsorganen op onderwerpen waar dat toegevoegde waarde heeft. Er zijn mogelijk verschillen, maar ook veel gezamenlijke belangen. we door vragen te stellen en suggesties te doen. Ook overwegen we in de toekomst op werkbezoek te gaan. Onze bevindingen proberen we dan om te zetten in concrete aanbevelingen. De cliëntenraad is niet alleen om formele redenen opgericht Meer participatie Een andere ontwikkeling die de medezeggenschap van Auris het afgelopen jaar heeft doorgemaakt, is de officiële start van het MOB&B. Rob: Ook dit was een gezamenlijke ontwikkeling waarbij de rolverdeling tussen het bestuur, de GMR, de OR ACE en het MOB&B inmiddels helder is uitgewerkt in een Statuut. Een belangrijk actiepunt voor 2007 voor alle raden is het bevorderen van meer participatie, via intensief overleg. Formeel, maar ook informeel waarbij de leden soms 'met de benen op tafel met elkaar van gedachten wisselen. Bijvoorbeeld over de manier waarop we willen toewerken naar snellere besluitvorming in de advies- en instemmingstrajecten. In 2006 is de gezamenlijke medezeggenschap een paar keer bij elkaar geweest voor uitwisseling van ideeën en concrete onderwerpen. In 2007 krijgt dit een vervolg. Koninklijke Auris Groep Samen verantwoordelijk Interview: medezeggenschap Kritische vragen Voor de komende jaren zoeken we naar manieren om onze achterban efficiënt te bereiken, vervolgt Joke. Onze leden richten zich vooral op thema s die direct betekenis hebben voor de cliënten. Wanneer we meedenken over beleid of concrete activiteiten kijken we kritisch vanuit het perspectief van de cliënt. Dat doen 10

11 Medezeggenschap Werkgever en werknemers zijn samen verantwoordelijk voor het succes van de organisatie. Medezeggenschap speelt daarbij een belangrijke rol. Ook de inbreng vanuit de cliënten is voor Auris essentieel om producten en de dienstverlening te kunnen optimaliseren. De oprichting van een cliëntenraad en een medezeggenschapsorgaan voor B&B betekent dan ook een grote stap voorwaarts. Cliëntenraad In 2006 is een cliëntenraad opgericht. Hiermee is de medezeggenschap voor cliënten van het ACE, de Stichting Zorg, Bureau Arbeid en B&B formeel geregeld. De cliëntenraad ziet er op toe dat Auris de zorg- en dienstverlening aan cliënten goed regelt en brengt met dat doel gevraagd en ongevraagd advies uit. Auris schakelt de raad in voor advies over onderwerpen die direct invloed hebben op de zorg, zoals het kwaliteitsbeleid en de klachtenregeling. Hetzelfde geldt voor financiële en organisatorische zaken, zoals de vaststelling van de begroting, de jaarrekening en eventuele samenwerkings- of fusieplannen. Op 18 april 2006 kwam de cliëntenraad voor het eerst bijeen en de raad telt inmiddels vijf leden. Medezeggenschapsorgaan B&B Begeleiding en Behandeling (B&B) beschikt sinds 2006 over een eigen medezeggenschapsorgaan. Het werkveld van de dienst is verdeeld over onderwijs en zorg. Gelet op deze bijzondere samenstelling bleek een standaardstatuut voor medezeggenschap niet toepasbaar. Om die reden is een nieuw reglement opgesteld. Dit reglement dat de WOR (Wet op de ondernemingsraden) als uitgangspunt heeft en waarin elementen van de WMO (Wet Medezeggenschap Onderwijs) zijn opgenomen is door het nieuw opgerichte medezeggenschapsorgaan B&B (MOB&B) afgerond en vastgesteld. Vervolgens heeft de GMR zijn bevoegdheden ten aanzien van de teams voor ambulante begeleiding aan deze raad overgedragen. Bij de realisatie van het reglement is de MOB&B geadviseerd door de vakbond CNV en is het bestuur van Auris bijgestaan door werkgeversorganisatie Verenigde Bijzondere Scholen (VBS). Het bestuur en de raad kijken tevreden terug op een goede samenwerking. Koninklijke Auris Groep Samen verantwoordelijk Medezeggenschap Tevredenheidsonderzoek De tevredenheid van cliënten en medewerkers is voor Auris erg belangrijk. Daarom heeft Auris Zorg besloten deel te nemen aan de benchmark van de VGN voor de onderdelen patiënt- en medewerkerstevredenheid. In overleg met de groepsdirecteur en medewerkers heeft de ondernemingsraad de tevredenheid van het zorgpersoneel al onderzocht. De uitkomst van deze benchmark wordt voorjaar 2007 verwacht. 11

12 Planning en verantwoording (interview) Goed onderwijs is van onschatbare waarde voor onze samenleving. Om die reden ziet de Onderwijsinspectie al tweehonderd jaar scherp toe op het naleven van de wet- en regelgeving en spreekt zij een oordeel uit over de kwaliteitsborging. De Dr. M. Polanoschool in Rotterdam werkte in 2006 behalve aan de kwaliteit van de onderwijsinhoud en het opzetten van een nieuwe organisatiestructuur ook aan het behoud van de goede naam die zij in de regio heeft. Koninklijke Auris Groep Samen verantwoordelijk Raad van Bestuur Hans Riel en Alice Geessinck 12

13 Schoolinspectie als aanjager voor kwaliteit Een opvallende trend in het onderwijs anno 2006 is dat scholen meer ruimte krijgen voor eigen beleid. Dit uit zich ook in de Wet op het onderwijstoezicht (WOT). Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor het onderwijs dat ze aanbieden, zegt onderwijsinspecteur Hans Riel. De inspectie houdt toezicht op de naleving van wet- en regelgeving. Daarnaast houdt zij bij wat scholen doen aan kwaliteitsverbetering en kwaliteitsborging. Wij rapporteren onze bevindingen aan het schoolbestuur. Dat gaat vervolgens samen met het team aan de slag om de kwaliteit op een hoger plan te tillen. Kwaliteitszorg Scholen zoals de Dr. M. Polanoschool bezoeken we elk jaar, vervolgt Hans. Dove leerlingen en leerlingen met gehoormoeilijkheden hebben een specifieke aanpak nodig om beter te kunnen profiteren van het onderwijs. Het accent in het speciaal onderwijs ligt dan ook voornamelijk op leerlingenzorg. Kennis over het functioneren van de leerling moet invloed hebben op het handelen van de leerkracht bij het inrichten van het onderwijsleerproces. Kenmerkend voor de Dr. M. Polanoschool zijn de verschillen binnen de leerlingpopulatie. Hoe gaat het schoolbestuur daarmee om en wat betekenen deze verschillen voor de inrichting van het onderwijs? Wij beschouwen het bezoek van de Onderwijsinspectie als aanjager voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs Directeur Alice Geessinck heeft dagelijks te maken met deze kritische vragen. Wij geven les aan slechthorende, dove en meervoudig gehandicapte kinderen. Sommige kinderen krijgen les in de Nederlandse Gebarentaal, andere in het Nederlands, ondersteund met gebaren. Wij werken vanuit de landelijke projectgroep Sprong Vooruit mee aan de werkgroep Taal op Maat. Die houdt zich bezig met het verbeteren van het taalaanbod op de school, zowel voor het Nederlands als voor de Nederlandse Gebarentaal. Daarnaast bekijken we op korte termijn of de leerlijnen van de ZMLK-scholen toepasbaar zijn voor onze meervoudig gehandicapte kinderen. Onderwijstijd Kijken we naar het resultaat van de onderwijsinspectie van 2006, dan mag het team tevreden zijn. Alice: Wij beschouwen het bezoek van de Onderwijsinspectie als aanjager voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Een belangrijk actiepunt voor 2007 is het aanpakken van de onderwijstijd. Er is een bewustwordingsproces op gang gebracht waardoor leerkrachten een lesuur maximaal benutten. Hans: Het team van de Dr. M. Polanoschool stelt zich proactief op. Het is prettig als een team vatbaar is voor concrete verbeterpunten en op eigen kracht een kwaliteitssysteem ontwikkelt. Koninklijke Auris Groep Samen verantwoordelijk Interview: vplanning en verantwoording 13

14 Planning en verantwoording Het bereiken van transparantie van de organisatie en haar werkzaamheden is één van de uitgangspunten van het meerjarenbeleidsplan Schakels en scharnieren. Vanuit deze doelstelling werkte Auris planmatig aan verschillende activiteiten die een inzichtelijke verantwoording mogelijk maken. Onderwijs Lumpsumfinanciering Minder voorschriften, meer beleidsvrijheid Per 1 augustus 2006 is in het Primair Onderwijs de lumpsumfinanciering ingevoerd. Dit is een andere manier van geldverstrekking door de overheid, die hiermee twee doelen nastreeft: het verminderen van het aantal voorschriften en regels en het creëren van meer beleidsvrijheid voor scholen. Voorheen ontving Auris de bekostiging nog in formatierekeneenheden (fre s) die alleen aan personele kosten konden worden besteed. Met de lumpsumfinanciering krijgt Auris op basis van onder andere het aantal en het type leerlingen één geldbedrag. De organisatie mag deze middelen naar eigen inzicht inzetten. Voorbereiding lumpsumfinanciering Vanaf 2004 heeft een interne werkgroep de invoering van de lumpsumfinanciering binnen Auris voorbereid. De werkgroep onderzocht onder andere hoe de binnenkomende middelen zo transparant en rechtvaardig mogelijk over alle scholen en diensten van de Stichting Onderwijs kunnen worden verdeeld. Voor de directeuren van scholen en diensten en medezeggenschapsorganen zijn voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd en is de financiële administratie aangepast. In 2006 legde de werkgroep voorstellen met betrekking tot procedures en een systematiek voor budgettoekenning voor aan de Raad van Bestuur (RvB). Ook werd een nieuw managementstatuut aangeboden. Beide stukken zijn goedgekeurd door de RvB. Het statuut is voorgelegd aan de medezeggenschapsorganen en dient nog door de Raad van Toezicht te worden bekrachtigd. Koninklijke Auris Groep Samen verantwoordelijk Planning en verantwoording Begroting personeel In de tweede helft van 2006 zijn de interne voorbereidingen op de invoering van de lumpsumfinanciering afgerond. Die voorbereidingen mondden uit in de begroting personeel De begroting is gebaseerd op de personeels- en formatieplannen die directeuren en managers voor hun eigen school of dienst opstelden aan de hand van een format. Deze werkwijze maakt het mogelijk de inzet van mensen en middelen op scholen en diensten te vergelijken en te sturen. Eind april stelde de Raad van Bestuur de begroting vast. Daarna is deze besproken met het management en de GMR. De GMR adviseerde positief. 14

15 In Dialoog Auris Dienstverlening werkt binnen het REC MZw samen met de ambulante begeleiding van de Utrechtse school Het Rotsoord. Voor de ambulante begeleiding van het REC MZw is in 2006 het meerjarenwerkplan In Dialoog opgesteld. In dit werkplan zijn vanuit een gezamenlijke visie op ambulante begeleiding voor de periode inhoudelijke doelen omschreven. Deze hebben betrekking op dialoogsturing, multidisciplinair werken, passend onderwijs, acquisitie en de kwaliteit van de begeleiding van enkele bijzondere groepen. De dialoog met de cliënt staat centraal. Hierin komen de vragen en verwachtingen van klanten en de expertise en verwachtingen van de professionals bij elkaar. In een uitgebreid stappenplan zijn trajecten uitgezet om de doelen van In Dialoog te bereiken. Hierbij is ruimschoots aandacht besteed aan de evaluatie van de activiteiten. Medewerkers en cliënten krijgen op deze manier inzicht in de mogelijkheden die de dienstverlening op korte en middellange termijn te bieden heeft. Het plan dient tevens als werkkader voor de medewerkers. Klachtenverwerking In 2006 is door elf scholen en diensten binnen Auris over klachten gerapporteerd. In totaal hebben zij 22 klachten behandeld, waarvan er één naar de klachtencommissie is verwezen. In de overige 21 gevallen hebben de interne contactpersonen zelf door bemiddeling of informatieverstrekking de klacht naar tevredenheid van de klager opgelost. Vijf van de klachten hadden betrekking op het ACE. Het ACE heeft een Plan van Aanpak opgesteld met extra aandacht voor interne en externe communicatie. Daarmee kunnen klachten voorkomen worden. In 2006 zijn acht klachten bij de Raad van Bestuur ingediend: zes betroffen de scholen van Auris; twee het ACE Rotterdam. Twee klachten zijn vervolgens afgehandeld door de contactpersoon op de school, één klacht is afgehandeld door de groepsdirecteur, één klacht is afgehandeld door de Raad van Bestuur en één klacht is nog in behandeling. In dit laatste geval vindt er overleg plaats tussen de klager en de Raad van Bestuur. Er zijn drie klachten naar de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs gegaan: twee klachten waren niet ontvankelijk vanwege termijnoverschrijding of omdat de klacht niet het onderwijs betrof; één klacht bleek deels gegrond deels ongegrond. Koninklijke Auris Groep Samen verantwoordelijk Planning en verantwoording Protocol Vermoede Kindermishandeling In 23 gevallen hebben de interne contactpersonen over het Protocol Vermoede Kindermishandeling geadviseerd of hebben zij het protocol in werking gezet. Daarnaast hebben de contactpersonen regelmatig op de school of dienst voorlichting gegeven over de klachtenprocedure en het Protocol Vermoede Kindermishandeling. Uitstroom leerlingen SO en VSO Voor de verantwoording van het onderwijs start Auris verschillende trajecten om de resultaten te verhelderen. Eén van de manieren om de resultaten zichtbaar te maken, is het in kaart brengen van de uitstroom van leerlingen. Voortaan neemt Auris deze gegevens op in het jaarverslag zodat de resultaten ten opzichte van elkaar vergelijkbaar zijn. 15

16 In 2006 waren er in totaal 386 leerlingen die het SO aan het eind of tussentijds verlieten. Zij vertrokken naar: Bao SBO/(V)SO VO geen onderwijs Ammanschool Bertha Muller School De Kring De Taalkring Dr. F. Hogewindschool Dr. M. Polanoschool Lesplaats Gouda L.W. Hildernisseschool Prof. Groenschool S. Jonkerenschool Totaal 386 In 2006 waren er in totaal 132 schoolverlaters op het VSO. Zij vertrokken naar: VMBO 5 HAVO 1 Ander VSO 14 Praktijkonderwijs 4 ROC 72 Arbeid 24 Anders 12 Koninklijke Auris Groep Samen verantwoordelijk Planning en verantwoording Totaal 132 Groei in de ambulante begeleiding Zoals uit de bijgevoegde staten blijkt, is het aantal leerlingen, dat per februari 2006, september 2006 en 16 januari 2007 door Auris wordt begeleid, fors gestegen. Tijdige uitbreidingen in de capaciteit van de dienstverlening kon het ontstaan van wachtlijsten voorkomen. Aantallen leerlingen ambulante onderwijskundige begeleiding per 1 februari 2006 (met tussen haakjes de aantallen per 16 januari 2005, en daarachter het groeipercentage over het afgelopen jaar) Goes Rotterdam Driebergen Totaal PO-doof PO-sh/esm VO-doof VO-sh Totaal 279 (195) +43% 547 (396) +38% 673 (577) +17% (1.168) +28% 16

17 Aantallen leerlingen ambulante onderwijskundige begeleiding per 1 september 2006 (met tussen haakjes de aantallen per 1 februari 2006, en daarachter het groeipercentage over het afgelopen half jaar) Goes Rotterdam Driebergen Totaal PO-doof PO-sh/esm VO-doof VO-sh Totaal 354 (279) +27% 679 (547) +24% 783 (673) +31% (1.499) +23% Aantallen leerlingen ambulante onderwijskundige begeleiding per 16 januari 2007 (met tussen haakjes de aantallen per 1 februari 2006, en daarachter het groeipercentage over het afgelopen half jaar en daaronder vergeleken met 1 september 2006) Goes Rotterdam Driebergen Totaal PO-doof PO-sh/esm VO-doof VO-sh Totaal t.o.v. 1 jaar 378 (279) +35% Totaal t.o.v. 5 maanden 378 (354) +8% 701 (547) +28% 701 (679) +3% 834 (673) +24% 834 (783) +7% (1.499) +28% (1.837) +4% Koninklijke Auris Groep Samen verantwoordelijk Planning en verantwoording Zorg Productie ACE In de loop van 2006 bleek dat de geplande productie van het ACE achterbleef. Verschillende in- en externe factoren hebben geleid tot een financieel tekort. Zo was bij het opstellen van de financiële planning voor het ACE rekening gehouden met een financiële groei door het verrichten van audiometrie op diverse locaties. De verwachte groei werd door onvoorziene externe ontwikkelingen niet bereikt. In Leidsche Rijn bij Utrecht verricht het ACE inmiddels audiometrische onderzoeken in samenwerking met de KNO-artsen van het Mesos ziekenhuis. Doordat deze locatie pas in september van start ging, was de bijdrage aan de productie van 2006 bescheiden. Daarnaast voerde de overheid in 2006 een verandering door in de financieringsvorm. Ook is de subsidie voor spraaktaal-diagnostiek omgezet naar een structurele voorziening in de zorgverzekering. Plan van Aanpak ACE Om in de toekomst financiële problemen te voorkomen is een Plan van Aanpak opgesteld. In dit plan gaat veel aandacht uit naar het verbeteren van de in- en externe communicatie van het ACE en van Auris als geheel. Verder zet het plan in op de versterking van de acquisitiekracht van het ACE. 17

18 Nieuwe financieringstructuur ACE In 2007 krijgt Auris te maken met een nieuwe financieringsstructuur voor het ACE. Deze structuur wordt landelijk ingevoerd voor alle Audiologische Centra en vereist een andere manier van plannen en werken. Om dit nieuwe financieringssysteem mogelijk te maken, is door de brancheorganisatie FENAC een nieuw software pakket (OpenAC) ontwikkeld, dat in 2007 binnen Auris wordt geïntroduceerd en geïmplementeerd. In het verslagjaar werkte het ACE nog met het systeem waarin cliënten een jaarkaart of een halve jaarkaart krijgen. Deze kaarten stonden na het eerste bezoek een onbeperkt aantal vervolgbezoeken toe. In de nieuwe structuur maken ACE s gebruik van Audiologische Producten (AP s). Deze zijn te vergelijken met de DBC s (Diagnose Behandeling Combinaties) die ziekenhuizen hanteren. Een AP wordt bepaald op basis van het aantal verschillende disciplines en de tijdsduur van de onderzoeken. Een AP wordt pas afgesloten als alle onderzoeken afgerond zijn: zo wordt de prijs bepaald op basis van de geïnvesteerde tijd en expertise. Op het ACE is gedurende drie maanden tijdgeschreven. Dit heeft duidelijk gemaakt dat de inschatting in de begroting voor personeel overeen kwam met de uitvoering. Kaderregeling Zorg en productie In 2006 is het interne controleplan vastgesteld. Op basis hiervan zijn in 2006 interne controles uitgevoerd op alle zorglocaties. Deze controles vonden plaats in het licht van de regeling AO/IC Zorginstellingen (voorheen Kaderregeling) en richtten zich op de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van de verleende AWBZ-zorg. Daarbij is onder meer gelet op productieregistratie door medewerkers, de tijdigheid van aangevraagde indicaties en de inrichting van cliëntendossiers. De interne controles brachten aan het licht dat de productie- en cliëntregistratie sterk is verbeterd ten opzichte van voorgaande jaren. Evengoed moet stevig worden doorgepakt om aan de strenge eisen van de Regeling AO/IC te kunnen blijven voldoen. Speerpunten hierin zijn het intensiveren van de interne controles en het sneller handelen op geconstateerde onvolkomenheden. Dit heeft met name betrekking op het tijdig aanvragen van indicaties en de volledigheid van productieregistratie en cliëntendossiers. Koninklijke Auris Groep Samen verantwoordelijk Planning en verantwoording Overig Het B&B-team Gezinsbegeleiding in Rotterdam heeft onder leiding van de interim-manager extra aandacht besteed aan de interne communicatie en de onderlinge taakverdeling. Tevens is het registratiesysteem vereenvoudigd. Om verbetering van de kwaliteit van de leerlingenzorg te kunnen aantonen, gebruiken meerdere SO-scholen inmiddels het zelfevaluatiekader (ZEK). Naast het bieden van zicht op de kwaliteit van de leerlingenzorg maken de resultaten van de zelfevaluatie het mogelijk een heldere ontwikkelingsagenda op te stellen. 18

19 Innovatie (interview) In Nederland zijn alle scholen verplicht om te werken met handelingsplannen. De Alfonso Cortischool doet dat op eigen wijze: leerlingen denken mee over de manier waarop en de inhoud van het onderwijs dat zij graag willen volgen. Alle afspraken die daarover worden gemaakt, staan beschreven in een onderwijscontract. Koninklijke Auris Groep Samen verantwoordelijk Raad van Bestuur Ronald van Leeuwen en Albert Brecheisen 19

20 Leerlingen zijn eigenaar van hun onderwijs Het uitgangspunt van onze school is om leerlingen eigenaar te maken van het onderwijs dat we aanbieden. Ons doel is immers om hen te laten uitgroeien tot autonome, competente en sociale volwassen, zegt directeur Ronald van Leeuwen. Het onderwijscontract is een functionele manier om maatwerk te leveren. Ouders en leerlingen maken afspraken met de school over leerplannen en eventueel aanvullende ondersteuning en houden de regie. Zij krijgen tussentijds de gelegenheid om te controleren of leerkrachten de afspraken ook echt nakomen. Andersom kan de school ouders en leerlingen wijzen op de gemaakte afspraken. IOP en IOC De Alfonso Corti School kijkt naar wat elke individuele leerling met zijn eigen onderwijswensen en vaardigheden nodig heeft, zegt mentor Albert Brecheisen. Deze gegevens verzamelen we om tot een Individueel Onderwijs Profiel (IOP) te komen. Dit profiel motivatie van leerlingen, zegt Ronald. Zij ervaren de gesprekken niet beoordelend, maar als een gelegenheid om zichzelf en leerkrachten te sturen in de afgesproken richting. Het effect is ook zichtbaar in het docententeam. Leerkrachten communiceren nu veel beter met elkaar over de ontwikkeling van hun pupillen. Scherpe kantjes Aan het opstellen van het IOP en de daaraan gekoppelde handelingsplannen en het onderwijscontract zitten nog haken en ogen. Albert: Het is belangrijk om de gesprekken voor de leerlingen begrijpelijk te maken. Leerlingen moeten in eigen woorden kunnen vertellen wat ze zélf willen. Daarom stellen we open vragen en vermijden we lastige begrippen. Ronald vult aan: In 2007 willen we de scherpe kantjes van het onderwijscontract bijschaven. We werken nog meer aan de wijze waarop we onze vragen formuleren, Koninklijke Auris Groep Samen verantwoordelijk Interview: innovatie De onderwijscontracten en handelingsplannen hebben een positief effect op de motivatie van leerlingen wordt met ouders en leerling besproken. Vervolgens brengen we de mogelijkheden voor ondersteuning in kaart en verwerken die in een Individueel Onderwijs Contract (IOC). Tijdens de gesprekken komen vragen aan bod die bijvoorbeeld te maken hebben met de communicatieve beperking van de leerling. Hoe gaat het kind daarmee om en welke hulp heeft hij nodig om te leren omgaan met de handicap? zodat we het effect ervan beter in meetbare handelingsplannen kunnen omzetten. Ook moeten leerkrachten tijdens de lessen meer gaan verwijzen naar de inhoud van het onderwijscontract. Dat vergt van iedereen tijd en energie, maar we krijgen er 150 gemotiveerde leerlingen voor terug. En dat is waar we het per slot van rekening allemaal voor doen. Positief effect We werken nu twee jaar volgens deze methode en kunnen stellen dat de onderwijscontracten en handelingsplannen een positief effect hebben op de 20

Auris. De Koninklijke Auris Groep. Speciaal voor gehoor, spraak en taal

Auris. De Koninklijke Auris Groep. Speciaal voor gehoor, spraak en taal Auris De Koninklijke Auris Groep Speciaal voor gehoor, spraak en taal Door met elkaar te communiceren, maak je contact, ontwikkel je jezelf en leer je. Dat begint al direct bij de geboorte. Baby s vragen

Nadere informatie

Overleg met de Toezichthouder

Overleg met de Toezichthouder Overleg met de Toezichthouder Handreiking Goede Medezeggenschap Handreiking goede medezeggenschap Overleg met de toezichthouder Inleiding Deze handreiking goede medezeggenschap is onderdeel van een reeks

Nadere informatie

Voorlichting Passend Onderwijs juni 2013

Voorlichting Passend Onderwijs juni 2013 Voorlichting Passend Onderwijs juni 2013 Uw kind, is ons doel. Wat we ook doen, op welke laag van de organisatie dan ook. Het blijft gaan over uw kind! Doel van de bijeenkomst: Ik wil u uitleg geven over

Nadere informatie

Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen. Van Vraag naar Ondersteuning. Landelijk kader inrichting passend onderwijs

Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen. Van Vraag naar Ondersteuning. Landelijk kader inrichting passend onderwijs Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen Van Vraag naar Ondersteuning Landelijk kader inrichting passend onderwijs november 2014 De stichting Siméa behartigt de belangen van de instellingen

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma (Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma Mijn naam is Jos van de Ven en ben binnen Dichterbij werkzaam als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Onafhankelijke ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Auris Dr. M. Polanoschool

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Auris Dr. M. Polanoschool VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Auris Dr. M. Polanoschool Plaats : Rotterdam BRIN nummer : 01JO OKE 13 SO Onderzoeksnummer : 259059 Datum onderzoek : 17 december 2013 Datum vaststelling : 17 februari 2014

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Herinrichting onderwijs en begeleiding cluster 2

Herinrichting onderwijs en begeleiding cluster 2 De Stichting Siméa behartigt de belangen van instellingen die onderwijs en diensten verlenen aan leerlingen die doof of slechthorend zijn en/of ernstige spraaktaalmoeilijkheden hebben. Voor meer informatie:

Nadere informatie

Bijlage 2. Uitwerking zorgplicht

Bijlage 2. Uitwerking zorgplicht Bijlage 2 Uitwerking zorgplicht Inleiding Het streven is om met ingang van 1 augustus 2012 een zorgplicht voor schoolbesturen in te voeren. Het begrip zorgplicht en de betekenis daarvan, roept de nodige

Nadere informatie

VERSLAG ONDERZOEK NULMETING. Montaal

VERSLAG ONDERZOEK NULMETING. Montaal VERSLAG ONDERZOEK NULMETING Montaal Plaats : Bergen op Zoom BRIN nummer : 02RJ OKE 03 SO Onderzoeksnummer : 281802 Datum onderzoek : 9 februari 2015 Datum vaststelling : 21 april 2015 Pagina 2 van 9 INLEIDING

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

De Voorde. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO De Voorde Hoofdgebouw: Bazuinlaan 4 2287 EE Rijswijk Tel. 070-39 43 042

De Voorde. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO De Voorde Hoofdgebouw: Bazuinlaan 4 2287 EE Rijswijk Tel. 070-39 43 042 VSO SO School Ondersteunings Profiel (SOP) De Voorde SO VSO SO De Voorde Hoofdgebouw: Bazuinlaan 4 2287 EE Rijswijk Tel. 070-39 43 042 school@voorde.scoh.nl www.scoh.nl/voorde Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE ONDERBOUWLOCATIES VAN DE PROFESSOR WATERINKSCHOOL SO-PI

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE ONDERBOUWLOCATIES VAN DE PROFESSOR WATERINKSCHOOL SO-PI RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE ONDERBOUWLOCATIES VAN DE PROFESSOR WATERINKSCHOOL SO-PI Locaties : Zuid, Zuidoost, Noord en West Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 05XA Onderzoek

Nadere informatie

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PROFIEL Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, november 2015 Organisatie & context Het

Nadere informatie

WERKPLAN 2014-2015. Van de Medezeggenschapsraad van. De Lindenlommer

WERKPLAN 2014-2015. Van de Medezeggenschapsraad van. De Lindenlommer WERKPLAN 2014-2015 Van de Medezeggenschapsraad van De Lindenlommer Versie 2014 definitief Werkplan MR Lindenlommer Inhoudsopgave: 1. Missie... 2 1.1. Visie... 2 1.2. Doelen... 2 2. Taak... 2 3. Werkwijze...

Nadere informatie

Passende Ondersteuning

Passende Ondersteuning Passende Ondersteuning Voor auditief en communicatief beperkte leerlingen in het MBO Platform Gehandicapten MBO Robert Bekman en Gerda Egtberts, 9 april 2015 Onderwerpen Wet- en regelgeving Instellingen

Nadere informatie

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer www.obswijk.nl Inhoudsopgave Preambule 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 4 Artikel 3.

Nadere informatie

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015 Samen sterk in communicatie Zomer 2015 Missie Communicatie maakt het leven. Als voor mensen horen of communiceren niet vanzelfsprekend is, maakt Kentalis de beste communicatiemogelijkheden toegankelijk.

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF School : Basisschool De Muldershof Plaats : Beek en Donk BRIN-nummer : 11EF Onderzoeksnummer : 80379 Datum schoolbezoek : 14 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

De ambulant begeleider heeft als eerste zorg het welbevinden van de leerling binnen het regulier onderwijs

De ambulant begeleider heeft als eerste zorg het welbevinden van de leerling binnen het regulier onderwijs 1 Wat is ambulante begeleiding? Ambulante begeleiding is ondersteuning van het speciaal onderwijs aan het regulier onderwijs. Met ambulante begeleiding kunnen leerlingen met een cluster 4 indicatie regulier

Nadere informatie

VERTROUWENSPERSOON VERTROUWENS- /OMBUDSMAN PERSOON / OMBUDSMAN

VERTROUWENSPERSOON VERTROUWENS- /OMBUDSMAN PERSOON / OMBUDSMAN REGELING REGELING VERTROUWENSPERSOON VERTROUWENS- /OMBUDSMAN PERSOON / OMBUDSMAN Vastgesteld Vastgesteld door CvB CvB 18.06.2013 18.06.2013 na instemming O.R. 13.06.2013 Toelichting Regeling Vertrouwenspersoon,

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE Plaats : Kampen BRIN-nummer : 13KB Onderzoeksnummer : 119040 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle op 9

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ TH. HART DE RUYTERSCHOOL VSO CLUSTER 4

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ TH. HART DE RUYTERSCHOOL VSO CLUSTER 4 RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ TH. HART DE RUYTERSCHOOL VSO CLUSTER 4 Plaats: Groningen BRIN-nummer: 140R Onderzoek uitgevoerd op: 9 juni 2009 Conceptrapport verzonden op: 1 juli 2009 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

De gedragscode Goed Bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland. (STOPOZ)

De gedragscode Goed Bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland. (STOPOZ) De gedragscode Goed Bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland. (STOPOZ) Vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT School : Basisschool De Lockaert Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 63530 Datum schoolbezoek : 16 december 2005 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Floriant

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Floriant RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Floriant Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 24CT Onderzoeksnummer : 125947 Datum schoolbezoek : 16 april 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ACCENT PRAKTIJKONDERWIJS AMERSFOORT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ACCENT PRAKTIJKONDERWIJS AMERSFOORT RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ACCENT PRAKTIJKONDERWIJS AMERSFOORT Plaats: Amersfoort BRIN-nummer: 28CA Onderzoeksnummer: 80064 Onderzoek uitgevoerd op: woensdag 3 februari 2010 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T)

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) TRIPLE T Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) Passend onderwijs Een ontwikkeling die parallel loopt aan de transitie Jeugdzorg en die met name vanwege de sterk inhoudelijke samenhang

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl MANAGEMENTSTATUUT Werkveld: Organisatie Beleidslijn: Managementstatuut

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE HOBBEDOB

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE HOBBEDOB RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE HOBBEDOB School : Basisschool De Hobbedob Plaats : Weesp BRIN-nummer : 11UH Onderzoeksnummer : 92563 Datum schoolbezoek : 19 maart 2007 Datum vaststelling : 15

Nadere informatie

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING Samen maken wij meedoen voor jeugd mogelijk Kinderen en jongeren met een beperking moeten de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij.

Nadere informatie

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief DE SPRIENKE Uitdaging Beweging Perspectief Mytylschool de Sprienke Vivaldipad 1, 4462 JA Goes Telefoon: 0113 22 91 50 E-mail: info@desprienke.nl Website: www.desprienke.nl KWALITEITSWET (V)SO KWALITEITSWET

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE MARTIN LUTHER KINGSCHOOL VSO-ZML

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE MARTIN LUTHER KINGSCHOOL VSO-ZML RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE MARTIN LUTHER KINGSCHOOL VSO-ZML Plaats : Purmerend BRIN-nummer : 15DZ Arrangementsnummer : 87324 Onderzoek uitgevoerd op : 14 september 2010

Nadere informatie

De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere

De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere Datum 29 november 2011 Versiebeheer Versie definitief Status Vastgesteld RvT 29 november 2011 29 november 2011 Versie def pagina 1 van 8 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarprogramma Medezeggenschapsraad (MR) 2015-2016

Jaarprogramma Medezeggenschapsraad (MR) 2015-2016 Jaarprogramma Medezeggenschapsraad (MR) 2015-2016 Sint-Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Telefoon: 0521-512820 www.clemensschool.nl mrstclemensschool@catent.nl Jaarprogramma MR Pagina 1 Inhoud

Nadere informatie

Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam

Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam PROFIEL Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, oktober 2014 Organisatie & context

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER Plaats : Sittard BRIN-nummer : 03GW Onderzoeksnummer : 119480 Datum schoolbezoek : 5 juli 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Adaptief onderwijs Onderwijs dat zich aanpast aan de ontwikkelingsmogelijkheden en behoeften van elk (individueel) kind. Arrangement Extra onderwijsondersteuning

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Expertisecentrum Onderwijszorg (EOZ) bij het Expertisecentrum Onderwijs Zorg Bonaire

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Expertisecentrum Onderwijszorg (EOZ) bij het Expertisecentrum Onderwijs Zorg Bonaire RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek Expertisecentrum Onderwijszorg (EOZ) bij het Expertisecentrum Onderwijs Zorg Bonaire Plaats : Kralendijk, Bonaire Datum onderbezoek : 11 november 2015 Rapport

Nadere informatie

Passend onderwijs. Lid van het dagelijks bestuur, Liesbeth Verheggen

Passend onderwijs. Lid van het dagelijks bestuur, Liesbeth Verheggen Passend onderwijs De AOb heeft zich uitgesproken vóór het behouden van zoveel mogelijk leerlingen binnen het reguliere onderwijs. Maar de AOb voegde daar altijd aan toe dat passend onderwijs dan wel op

Nadere informatie

Klachtenregeling Spaarne Gasthuis

Klachtenregeling Spaarne Gasthuis Klachtenregeling Spaarne Gasthuis Wat is een klacht? Een klacht is een uiting van onvrede over de dienstverlening van het Spaarne Gasthuis en kan betrekking hebben op allerlei zaken. Het kan gaan over

Nadere informatie

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN STRATEGISCH BELEIDSPLAN SO /VSO Stichting BOOR BOOR speciaal, speciaal BOOR en VERANTWOORDEN BOOR speciaal,speciaal BOOR Kernopdracht (koers) Kernwaarden Kwaliteit van de koers Onderwijsconcept Ondersteunende

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Het Palet

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Het Palet RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Het Palet Plaats : Naaldwijk BRIN-nummer : 21KE Onderzoeksnummer : 122178 Datum schoolbezoek : 28 maart 2011 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs.

Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs. [Typ hier] Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs. 11 mei 2015 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Deze handreiking is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. basisschool De Pelikaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. basisschool De Pelikaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij basisschool De Pelikaan Plaats : Bonaire BRIN-nummer : 28PW Datum schoolbezoek : 22 september 2016 Rapport vastgesteld te Tilburg op 29

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE SPRONG VSO-ZMOK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE SPRONG VSO-ZMOK RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE SPRONG VSO-ZMOK Plaats : Maarsbergen BRIN-nummer : 01KI Cluster : 4 Onderzoek uitgevoerd op : 1 november 2011 Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Aantal respondenten: 10/12 Vensters Voor Verantwoording PO Schoolklimaat 3,7 0% 0% 27% 73% 0% B1. In hoeverre gaan leerlingen graag naar school?

Nadere informatie

Beleidsvoornemens. Vereniging tot Stichting en Instandhouding. School met de Bijbel. Kinderdijk/Alblasserdam 2012-2015

Beleidsvoornemens. Vereniging tot Stichting en Instandhouding. School met de Bijbel. Kinderdijk/Alblasserdam 2012-2015 Beleidsvoornemens Vereniging tot Stichting en Instandhouding School met de Bijbel te Kinderdijk/Alblasserdam 2012-2015 Met elkaar staan wij rondom uw kind Mei 2014 (herzien) Inleiding De Vereniging tot

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio 1 De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Visio Onderwijs Rotterdam

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Visio Onderwijs Rotterdam VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Visio Onderwijs Rotterdam Plaats : Rotterdam BRIN nummer : 25HE OKE 03 SO Onderzoeksnummer : 276409 Datum onderzoek : 24 juni 2014 Datum vaststelling : 20 augustus 2014 Pagina

Nadere informatie

Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs. Kernbegrippen

Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs. Kernbegrippen Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs Kernbegrippen Passend Onderwijs (PaOn) Het zorgdragen voor een passend onderwijsaanbod aan zowel leerlingen die extra zorg nodig hebben als leerlingen die

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen INFORMATIEBLAD 6 Ambulante begeleiding Basisondersteuning Clusteronderwijs College voor de Rechten van de Mens Hulp van leerkrachten uit het speciaal onderwijs

Nadere informatie

Protocol. kwaliteitszorg

Protocol. kwaliteitszorg Protocol kwaliteitszorg Versie 14 december 2011 Inleiding Dit protocol gaat over de zorg voor kwaliteit: hoe zorgen wij er op school voor dat wij systematisch werken aan het behoud en de verbetering van

Nadere informatie

Functiebeschrijving- en waardering Onderwijsgroep Amersfoort

Functiebeschrijving- en waardering Onderwijsgroep Amersfoort Functie-informatie Functienaam Directeur Speciaal Onderwijs Organisatie Cluster-4 onderwijs Salarisschaal 15 Indelingsniveau Ve Fuwasys-advies 15 - Ve Werkterrein Management -> Directie/bestuur Activiteiten

Nadere informatie

WERKPLAN. van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel

WERKPLAN. van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel WERKPLAN van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel 014-015 Inhoudsopgave: Titel 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Missie 4 Taak 4 Werkwijze 4 Taakverdeling 4 Contacten 5 Vergaderingen/overleg

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OEC.BS. DE VLIEGER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OEC.BS. DE VLIEGER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OEC.BS. DE VLIEGER Plaats : Purmerend BRIN-nummer : 23TB Onderzoeksnummer : 120751 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Groningen

Nadere informatie

PROFIELSCHETS VOORZITTER EN VICEVOORZITTER LANDELIJKE COMMISSIE VAN BEROEP FUNDEREND ONDERWIJS. STICHTING ONDERWIJSGESCHILLEN, Utrecht

PROFIELSCHETS VOORZITTER EN VICEVOORZITTER LANDELIJKE COMMISSIE VAN BEROEP FUNDEREND ONDERWIJS. STICHTING ONDERWIJSGESCHILLEN, Utrecht PROFIELSCHETS VOORZITTER EN VICEVOORZITTER LANDELIJKE COMMISSIE VAN BEROEP FUNDEREND ONDERWIJS STICHTING ONDERWIJSGESCHILLEN, Utrecht 1 Stichting Onderwijsgeschillen 3 De organisatie 3 2 De Landelijke

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf Inleiding Met dit jaarverslag beschrijft de Cliëntenraad (CR) van het Reinier de Graaf Ziekenhuis de activiteiten in 2014. De missie van de CR is een bijdrage

Nadere informatie

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl Passend Onderwijs VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL pomonavmbo.nl Welkom op onze school Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met

Nadere informatie

Profiel. Strategisch beleidsadviseur HRM. 29 april 2016. Opdrachtgever Stichting Christelijke Onderwijsgroep Vallei & Gelderland-Midden

Profiel. Strategisch beleidsadviseur HRM. 29 april 2016. Opdrachtgever Stichting Christelijke Onderwijsgroep Vallei & Gelderland-Midden Profiel Strategisch beleidsadviseur HRM 29 april 2016 Opdrachtgever Stichting Christelijke Onderwijsgroep Vallei & Gelderland-Midden Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Wereldboom Plaats : Borculo BRIN nummer : 04LW C1 Onderzoeksnummer : 248488 Datum onderzoek : 26 september 2013 Datum vaststelling : 22 november 2013 Pagina

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Zwengel, locatie Vught De Zwengel, locatie Helmond

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Zwengel, locatie Vught De Zwengel, locatie Helmond VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK De Zwengel, locatie Vught De Zwengel, locatie Helmond Plaats : Vught, Helmond BRIN nummer : 23XK OKE 01 SO BRIN nummer : 23XK OKE 05 SO Onderzoeksnummer : 274358 Datum onderzoek

Nadere informatie

Jaarplan De Berkel

Jaarplan De Berkel Jaarplan De Berkel 2016-2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 4 School en positionering 5 Kwaliteit 5 Team en leiderschap 5 Onderwijs 6 Personeel 6 Administratie 6 Beheer 6 2 van 7 Voorwoord

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" te Wassenaar, primair onderwijs

Medezeggenschapsstatuut van Stichting Het Rijnlands Lyceum te Wassenaar, primair onderwijs Medezeggenschapsstatuut van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" te Wassenaar, primair onderwijs Het bestuur van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans.

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans. Samenvatting Aanvulling op het ondersteuningsplan 2014-2018 Samenwerkingsverband PO 30-03 Optimale Onderwijskans. Beschrijving van de beleidsafspraken die zijn gemaakt gedurende het schooljaar 2014-2015.

Nadere informatie

Jaarprogramma Medezeggenschapsraad (MR)

Jaarprogramma Medezeggenschapsraad (MR) Jaarprogramma Medezeggenschapsraad (MR) 2016-2017 Sint-Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Telefoon: 0521-512820 www.clemensschool.nl mrstclemensschool@catent.nl Jaarprogramma MR Pagina 1 Inhoud

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE SPRONG, SCHOOL VOOR PRAKTIJKONDERWIJS

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE SPRONG, SCHOOL VOOR PRAKTIJKONDERWIJS RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE SPRONG, SCHOOL VOOR PRAKTIJKONDERWIJS Plaats: Terneuzen BRIN-nummer: 26LL Onderzoek uitgevoerd op: 8 september 2009 Rapport verzonden op: 20 november 2009 Rapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG Plaats : Tilburg BRIN nummer : 25LZ Onderzoeksnummer : 292536 Datum onderzoek : 18 april 2017 Datum vaststelling : 29 juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL. Onderzoeksnummer :

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL. Onderzoeksnummer : RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL School : De Bosschool Plaats : Bergen Nh BRIN-nummer : 05JM Onderzoeksnummer : 108122 Datum schoolbezoek : 30 oktober 2008 Datum

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Het Stedelijk Lyceum afdeling De Wissel School voor praktijkonderwijs : Enschede

Het Stedelijk Lyceum afdeling De Wissel School voor praktijkonderwijs : Enschede RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Het Stedelijk Lyceum afdeling De Wissel School voor praktijkonderwijs Enschede Plaats : Enschede BRIN-nummer : 19NG-0 Onderzoek uitgevoerd op : 5

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hobbitstee

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hobbitstee RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hobbitstee Plaats : Eindhoven BRIN-nummer : 13YM Onderzoeksnummer : 127560 Datum schoolbezoek : 25 oktober 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Vestigen en verstevigen van de relatie tussen RvC en OR. Handreiking voor leden van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht

Vestigen en verstevigen van de relatie tussen RvC en OR. Handreiking voor leden van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht COMMISSIE BEVORDERING MEDEZEGGENSCHAP Vestigen en verstevigen van de relatie tussen RvC en OR Handreiking voor leden van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Bezuidenhoutseweg

Nadere informatie

Openbaar klachtenverslag 2014

Openbaar klachtenverslag 2014 Openbaar klachtenverslag 2014 1. Voorwoord Kwaliteit staat bij Brood & Spelen hoog in het vaandel. Dit kwaliteitsgevoel wordt in belangrijke mate bepaald door de tevredenheid van onze klanten; de kinderen

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Jaarplan 2014 / 2015 Medezeggenschapsraad OBS Harlekijn Versie: 1.0

Jaarplan 2014 / 2015 Medezeggenschapsraad OBS Harlekijn Versie: 1.0 Jaarplan 2014 / 2015 Medezeggenschapsraad OBS Harlekijn Versie: 1.0 1 0. Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Visie en uitgangspunten... 4 Visie... 4 Bevoegdheden... 4 3. Kalender... 5 4. Samenstelling +

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ School : Basisschool De Staaij Plaats : Middelaar BRIN-nummer : 09AI Onderzoeksnummer : 92633 Datum schoolbezoek : 25 juni 2007 Datum vaststelling : 19

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. s.s.b.o. De Kameleon

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. s.s.b.o. De Kameleon RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS s.s.b.o. De Kameleon Plaats : Hoogeveen BRIN nummer : 00JH C1 Onderzoeksnummer : 195011 Datum onderzoek : 9 april 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

Dr. Ellen Luteijn GZ psycholoog en werkzaam bij Kentalis. NVA Congres 2013

Dr. Ellen Luteijn GZ psycholoog en werkzaam bij Kentalis. NVA Congres 2013 Dr. Ellen Luteijn GZ psycholoog en werkzaam bij Kentalis NVA Congres 2013 Autisme en onderwijs NVA 4 oktober 2013 Ellen Luteijn Inhoud Hoe kan onderwijs passend zijn voor leerlingen met ASS? Passend Onderwijs

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HEYSTER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HEYSTER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HEYSTER School : basisschool De Heyster Plaats : Hoensbroek BRIN-nummer : 09LU Onderzoeksnummer : 108031 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ETTY HILLESUM LYCEUM, ARKELSTEIN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ETTY HILLESUM LYCEUM, ARKELSTEIN RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ETTY HILLESUM LYCEUM, ARKELSTEIN Plaats: Deventer BRIN-nummer: 01VJ-6 Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: dinsdag 27 oktober Conceptrapport verzonden op: 30

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VRIJE SCHOOL 'HOEKSCHE WAARD'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VRIJE SCHOOL 'HOEKSCHE WAARD' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VRIJE SCHOOL 'HOEKSCHE WAARD' School : de Vrije School 'Hoeksche Waard' Plaats : Oud-Beijerland BRIN-nummer : 06UQ Onderzoeksnummer : 73849 Datum schoolbezoek : 20 april

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op een passend onderwijsprogramma; geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE TRUMAKKERS

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE TRUMAKKERS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE TRUMAKKERS School : basisschool De Trumakkers Plaats : Heeze BRIN-nummer : 03BV Onderzoeksnummer : 108035 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad. De Zijlwijkschool Het Kompas. Schooljaar (CONCEPT)

Jaarverslag Medezeggenschapsraad. De Zijlwijkschool Het Kompas. Schooljaar (CONCEPT) Jaarverslag Medezeggenschapsraad De Zijlwijkschool Het Kompas Schooljaar 2014 2015 (CONCEPT) MR Jaarverslag De Zijlwijkschool Het Kompas 2014 2015 Pag. 1/10 Inhoud Inhoud Inleiding Vergaderingen Samenstelling

Nadere informatie

Visie op medezeggenschap van cliënten en familie van Abrona

Visie op medezeggenschap van cliënten en familie van Abrona Visie op medezeggenschap van cliënten en familie van Abrona Bestemd voor: Abrona Geschreven door: Werkgroep Visie op Medezeggenschap, bestaande uit vertegenwoordiging van cliënten, familie, afdeling Medezeggenschap

Nadere informatie

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1 Passend onderwijs in een notendop Hoofdstuk 2 Het ondersteuningsprofiel Hoofdstuk 3 Aanmelden Hoofdstuk

Nadere informatie

Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking

Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking Gewoon naar school, mét begeleiding Wat ziet mijn leerling en wat niet? Zijn er aanpassingen nodig in de klas?

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK ISLAMITISCHE BASISSCHOOL 'IKRA'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK ISLAMITISCHE BASISSCHOOL 'IKRA' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK ISLAMITISCHE BASISSCHOOL 'IKRA' School : islamitische basisschool 'Ikra' Plaats : Dordrecht BRIN-nummer : 27YJ Onderzoeksnummer : 69231 Datum schoolbezoek : 16 november 2005

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie