Quick Scan Ondersteuning Initiatieven Antillianen Hoofdrapport

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Quick Scan Ondersteuning Initiatieven Antillianen Hoofdrapport"

Transcriptie

1 Quick Scan Ondersteuning Initiatieven Antillianen Hoofdrapport Eindrapport aan de Directie Coördinatie Integratiebeleid Minderheden van het Ministerie van Justitie 30 oktober 2003

2 Colofon Auteurs: Alfons Fermin Kees Le Blansch Gershwin Bonevacia Valika Smeulders Onderzoek en Adviesgroep Questions, Answers and More bv Surinamestraat GJ Den Haag Telefoon: Fax: KvK Copyright QA+, Questions, Answers & More bv, beleidsonderzoek & advies. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

3 Inhoudsopgave Colofon 2 Samenvatting 5 1 Inleiding Aanleiding Quick Scan Doel- en vraagstelling Quick Scan Dit rapport 17 2 Verantwoording en methode Inleiding Karakter van quick scan De onderzoeksopzet De uitvoering van het project 20 3 Aangetroffen initiatieven Inleiding Impressie van de aangetroffen initiatieven De uitgelichte initiatieven in vogelvlucht 31 4 Stedelijke en bovenstedelijke context van initiatieven Inleiding Impressie van de stedelijke en bovenstedelijke contexten De stedelijke contexten in vogelvlucht Analyse: de ondersteuning van lokale initiatieven Inleiding Analyse initiatieven Analyse vanuit gemeenten en ondersteuning 57

4 4 6 Conclusies en aanbevelingen Inleiding Conclusies Aanbevelingen 66 Bronnen 73

5 5 Samenvatting Aanleiding Onderzoeks- en adviesbureau QA+ heeft in opdracht van de Directie Coördinatie Integratiebeleid Minderheden (DCIM) van het ministerie van Justitie een quick scan uitgevoerd naar de ondersteuning van initiatieven van Antillianen. Dit mede naar aanleiding van zorgen over tekortschietende professionele ondersteuning op zowel landelijk, provinciaal als lokaal niveau van initiatieven van Antillianen, zoals naar voren gebracht in het rapport Nèt Loke Falta van de adviescommissie Antilliaans Medeburgerschap in Nederland en door het OCaN. Doelstelling De Quick Scan ondersteuning initiatieven Antillianen heeft als tweeledige doelstelling: (1) inzicht bieden in de wijze waarop de bestaande organisatorische infrastructuur (zowel op lokaal, provinciaal als landelijk niveau) initiatieven van bottom up van de Antilliaanse gemeenschap faciliteert en ondersteunt, en (2) aanbevelingen formuleren - op basis van het onderzoek - over de wijze waarop zowel binnen als buiten de bestaande organisatorische infrastructuur deze initiatieven beter kunnen worden ondersteund en gefaciliteerd. Onderzoeksdesign Het onderzoek heeft het karakter van een quick scan, met als kenmerken (1) dat het een snelle scan aan de oppervlakte is, (2) dat we inzoomen op initiatieven en van daaruit de bestaande organisatorische infrastructuur de maat nemen, en (3) dat het onderzoek een handelingsoriëntatie heeft. Dat betekent dat het onderzoek een momentopname geeft, niet pretendeert een uitputtende beschrijving te bieden van initiatieven en de ondersteuning ervan, maar bovenal gericht is op het snel aanleveren van praktijkgerichte en bruikbare kennis. Onder ondersteuning verstaan we in dit onderzoek het hele scala van activiteiten door instanties die hier taken hebben liggen, variërend van het bieden van elementaire informatie over faciliteiten tot en met het met raad en daad en eventueel ook financieel verder helpen ontwikkelen van de activiteiten van de initiatiefnemers. De gehanteerde onderzoeksopzet omvat vijf stappen: (1) voorbereiding dataverzameling (2) quick scan initiatieven, (3) verdiepend onderzoek, (4) analyse en concept-aanbevelingen, en (5) eindrapportage. Er is gekozen voor een speurtocht naar lokale en bovenlokale initiatieven langs twee sporen: een generiek spoor (landelijke informatiebronnen en sleutelpersonen) en een stedenspecifiek spoor (per stad zoeken via zelforganisa-

6 6 ties, welzijnsinstellingen en gemeente). Naast de zeven klassieke Antillianengemeenten (Amsterdam, Den Haag, Den Helder, Dordrecht, Groningen, Nijmegen, Rotterdam) zijn bij het stedenspecifiek spoor twee andere gemeenten met een substantieel aandeel Antillianen in het onderzoek betrokken (Almere en Tilburg). Langs deze weg zijn ruim 130 initiatieven van Antillianen geïdentificeerd (de zgn. long list ). 1 Deze diende als reservoir voor de selectie van 18 initiatieven (de short list ). Met de overzichten van aangetroffen initiatieven wordt geenszins gepretendeerd een uitputtend overzicht van initiatieven vanuit de Antilliaanse gemeenschap te geven, noch is het hieruit een representatieve steekproef. Sterker nog, het is aannemelijk dat de wijze waarop we de initiatieven hebben opgespoord van invloed is op de soort initiatieven die we boven tafel hebben gekregen. Zo kan aangenomen worden dat sprake is van een oververtegenwoordiging van bekendere initiatieven (bekend bij de gemeenten en instanties) en van initiatieven die - al dan niet effectief - zijn ondersteund. De selectie van de 18 uitgelichte initiatieven vond als volgt plaats. De 130 initiatieven uit de long list zijn allereerst gescoord op verschillende variabelen (aard initiatief, type initiatiefnemer, aard ondersteuning, wel/geen doelbereiking). Hieruit is een medium list opgesteld van zo n 40 geprononceerde, exemplarische of juist bijzondere initiatieven, die zich goed lenen voor nadere uitdieping. Uiteindelijk zijn uit deze lijst 18 initiatieven voor de short list geselecteerd, waarbij is zorggedragen voor voldoende spreiding over de gemeenten (ten minste 1 per stad), over type initiatieven (accent op hulpverleningsinitiatieven vanwege beleidsrelevantie), en wel of geen good practice (leeraspecten voor interactie met ondersteuning). Beschrijving en analyse initiatieven Zoals gezegd hebben we zo n 130 initiatieven gevonden (zie het bijlagenrapport). Het betreft initiatieven die variëren naar initiatiefnemer (individu, groep, zelforganisatie, niet-antilliaanse organisatie), aard van het initiatief (sociaal-recreatief, hulpverlening, politiek-participatief, religieus), lokaal of bovenlokaal en naar stad. De analyse van de 18 uitgelichte initiatieven richt zich op de succes- en faalfactoren en de rol van ondersteuning. We vatten een initiatief op als succesvol indien sprake is van een zekere mate van doelrealisatie, maar ook van een adequate reactie van de instellingen die hier een rol hebben te spelen. Zo kan een initiatief gericht op het aanpakken van een evidente maatschappelij- 1 We hebben bij onze zoektocht geen onderscheid gemaakt tussen initiatieven van/voor Antillianen dan wel Arubanen; de long list van initiatieven bevat ook enkele initiatieven van Arubaanse initiatiefnemers. Voor het gemak spreken we in dit rapport in algemene termen over Antilliaanse initiatieven en initiatiefnemers.

7 7 ke misstand pas als een succes worden aangemerkt als instellingen die hier een taak hebben liggen ook erop inspelen. De analyse richt zich op drie hoofdcategorieën van initiatieven: sociaalrecreactieve, hulpverlenings- en politiek-participatieve inititiatieven (het gaat om resp. 4, 11 en 3 initiatieven van de uitgelichte initiatieven). Van de laatste categorie hebben we er in totaal (in de long list) weinig gevonden (ongeveer een-tiende van het totaal), van de eerste twee veel (resp. de helft en eenderde van het totaal). In de praktijk zijn initiatieven niet altijd eenduidig bij een van de drie categorieën onder te brengen, omdat de categorieën in elkaar overlopen maar ook omdat initiatieven meerdere dimensies kunnen omvatten (bijv. sportactiviteiten die tevens sociale vaardigheden voor scholing en werk wil bijbrengen bij jongeren in de marges van de samenleving). De analyse van de sociaal-recreatieve en hulpverleningsinitiatieven richt zich op het benoemen van slaag- en faalfactoren bij de ondersteuning. Bij de analyse van politiek-participatieve initiatieven zijn, vanwege het beperktere aantal en het veelal prille karakter van de initiatieven, spanningsvelden en valkuilen benoemd. Tevens zijn de gemeenten vergeleken op verschillende onderscheidende aspecten, om na te gaan of via deze weg slaag- en faalfactoren zijn te identificeren. Op basis van de conclusies over faal- en slaagfactoren zijn vervolgens aanbevelingen opgesteld voor versterking van de ondersteuning en facilitering van burgerinitiatieven van Antillianen. 1. Sociaal-recreatieve initiatieven In onze zoektocht zijn we veel recreatieve initiatieven tegengekomen. We spreken over sociaal-recreatieve initiatieven, omdat sport en spel bij deze initiatieven veelal sociale doeleinden dienen, variërend van hangjongeren van de straat houden tot (doelbewust) sociale competenties bijbrengen via het middel van sport en spel. Juist op dit terrein zijn veel initiatieven te vinden waarin het eigene van Antillianen naar voren komt en wat hen bindt: carnaval, muziek, sport en sociaal-culturele bijeenkomsten. Faalfactoren: o problemen met accommodatie; weinig flexibiliteit bij regelen accommodatie en beperkt gemeentelijk budget hiervoor o moeizame interactie tussen initiatiefnemer en gemeente / instanties, vanwege gebrekkige bureaucratisch competenties initiatiefnemer en afwachtende en rigide benadering gemeenten Succesfactoren: o herkenbare en aantrekkelijke (Antilliaanse) culturele en sportieve activiteiten als vehikel om doelgroep te bereiken o ondersteuning die nauw aansluit bij behoeften initiatiefnemers o outreachende, laagdrempelige en flexibele ondersteuning via een zichtbare en herkenbare contactpersoon (veelal van Antilliaanse afkomst) bij algemene instelling of Antilliaanse brugorganisatie

8 8 2. Hulpverleningsinitiatieven Deze initiatieven zijn gericht op maatschappelijke hulpverlening aan diverse doelgroepen die hulp behoeven, met als meest voorkomende doelgroep Antilliaanse jongeren die problemen hebben met het vinden van aansluiting bij de Nederlandse samenleving. Zoals eerder opgemerkt vormt dit type initiatieven een grote groep onder de gevonden initiatieven. We hebben 11 ervan uitgelicht en nader onderzocht. 2.a. Politisering Eén van de uitgelichte hulpverleningsinitiatieven is gericht op het aankaarten van een maatschappelijke misstand bij de politiek. Het betreft het initiatief gericht op steun aan tienermoeders van Sylvie Raap en haar Stichting Steady. Zij is er in geslaagd dit vraagstuk op de politieke agenda te plaatsen. Dat dit een vrij uniek geval is onder Antillianen is een teken dat de maatschappelijke en politieke participatie van bepaalde geledingen van de Antilliaanse gemeenschap zwak is. 2.b. Maatschappelijke hulpverlening Alle andere initiatieven van dit type zijn gericht op het zelf aanpakken van de geconstateerde maatschappelijke misstand, door zelf maatschappelijke hulp te gaan verlenen. Bijvoorbeeld opvang en begeleiding van nieuwkomers, verslaafden en kinderen die na school op straat rondzwerven. Deze hulpverleningsinitiatieven zijn te clusteren in twee subgroepen met twee verschillende patronen van interactie met de instanties, en wel voor (1) laagopgeleide initiatiefnemers en voor (2) beroepsmatig betrokken initiatiefnemers. Laagopgeleide initiatiefnemers Bij laagopgeleide initiatiefnemers gaat het vaak om vrouwen (in vier van de vijf uitgelichte gevallen), afkomstig uit en met veel zicht op wat leeft in de doelgroep, die voor opvang zorgen in de privé-sfeer (huiskamer). Als ze al naar de gemeente stappen, volgt gewoonlijk een moeizame interactie. Faalfactoren: - Aan de kant van initiatiefnemer: o al ontwikkelde activiteiten die niet passen in gemeentelijk stramien o eigenzinnigheid, vasthouden aan eigen (opvattingen over) werkwijze, (te) sterke persoonlijke betrokkenheid, o minder realistische ideeën en verwachtingen o gebrek aan bureaucratische competenties o wantrouwen tegenover de overheid. - Aan de kant van gemeente/instanties: o accommodatieproblemen (financieel; rigiditeit) o weinig flexibiliteit, lange procedures, onpersoonlijke behandeling o op weinig respectvolle wijze behandelen van initiatiefnemers, overname initiatief

9 9 Succesfactoren: o signaalwaarde van initiatief voor wat speelt onder Antilliaanse gemeenschap en voor misstanden of lacunes in maatschappelijke hulpverlening van algemene (welzijns-)instellingen o drive van initiatiefnemers en binding met moeilijk bereikbare doelgroepen Beroepsmatig betrokken initiatiefnemers Een geheel andere categorie wordt gevormd door de beroepsmatig betrokken initiatiefnemers. De initiators van dit type pakken het vaak ambitieuzer aan en kloppen bij de startfase al aan bij instanties voor ondersteuning, subsidie en accommodatie. De kansen op succes zijn hier groter dan bij de vorige categorie. Faalfactoren: o praktische problemen (accommodatie enz.) o het niet oppikken door de gemeente van signalen die uitgaan van het initiatief o concurrentie met professionele hulpverleningsinstellingen o een overtuiging bij gemeenten en diensten dat maatschappelijke hulpverlening het best overgelaten kan worden aan professionele organisaties en niet aan vrijwilligers Succesfactoren: - Aan de kant van de initiatiefnemers o opleidingsniveau en kennis van het veld / instellingen o bureaucratische vaardigheden o positieve houding tegenover de overheid - Aan de kant van de instanties o flexibiliteit, maatwerk en inzet, o financiële middelen. o Sensibiliteit voor signaalwaarde van initiatief voor wat speelt onder Antilliaanse gemeenschap en voor misstanden Kerkelijke organisaties Ten slotte zijn ook kerkelijke organisaties, zoals New Song, actief op het terrein van hulpverlening. Indien zij van de gemeente subsidie en erkenning van hun activiteiten verlangen, doen zich regelmatig problemen voor. Deels zijn die hetzelfde als bij de interactie tussen instanties en laagopgeleide initiatiefnemers, maar daarnaast speelt de scheiding van kerk en staat een complicerende rol. 3. Politiek-participatieve initiatieven Politiek-participatieve initiatieven vormen de kleinste deelverzameling onder de gevonden initiatieven. De drie uitgelichte initiatieven hebben betrekking op het stimuleren van dialoog tussen de Antilliaanse gemeenschap en de omringende samenleving en gemeentelijke overheid. Een ervan heeft een

10 10 eenmalig karakter (discussiebijeenkomst tussen wijkbewoners en Antilliaanse hangjongeren, waarbij de gemeente en instanties vertegenwoordigd waren), terwijl de andere twee initiatieven de intentie hebben meer structurele vormen van dialoog te bevorderen. Het betreft in beide gevallen prille initiatieven voor de oprichting van dialoogstructuren, zodat op basis hiervan nog niet veel gezegd kan worden over succes/faalfactoren. Wel laten zich de volgende spanningsvelden en problemen aanduiden: o elite versus volksklasse : initiatiefnemers komen veelal uit de elite, wat spanningen en problemen kan geven met de achterban die ze zeggen te vertegenwoordigen o spanningen tussen pluriformiteit van de Antilliaanse gemeenschap en het streven naar één aanspreekpunt (ook een wens van gemeenten) o mate en wijze van investeren van gemeenten in de juridische en financiële voorwaarden voor dialoogstructuren Het geheel (alle uitgelichte initiatieven) overziend kunnen we vaststellen dat hoewel de selectie een positieve bias bevat door de zoek- en selectiemethoden toch maar in 7 van de 18 gevallen van een good practice kan worden gesproken. De interactie met de gemeente en andere instanties blijkt in veel gevallen niet succesvol te verlopen: in negen gevallen is sprake van een niet optimale interactie (zoals: af en toe subsidie, pas recentelijk erkenning, weinig ondersteuning, overname initiatief) of is ondersteuning geheel afwezig. De good practice voorbeelden zijn zonder uitzondering recente voorbeelden, terwijl enkele van de uitgelichte initiatieven waarbij van een weinig optimale interactie sprake is al een lange geschiedenis hebben. Hierin komt tot uitdrukking dat het recente op Antillianen gerichte beleid van gemeenten beter lijkt aan te sluiten bij de doelgroep dan voorheen. Verschillen tussen gemeenten De onderzochte gemeenten zijn op verschillende onderscheidende punten vergeleken. Het aantal gevonden initiatieven is niet recht evenredig met de omvang van de stad en de omvang van de Antilliaanse bevolking, al zijn het wel belangrijke factoren. De meest relevante verschillen tussen de onderzochte steden hebben te maken met: o de financiële ruimte voor beleid gericht op Antillianen, o.a. door de Rijksbijdrageregeling Antillianengemeenten o speciale aandacht voor het bereiken van Antillianen door de betreffende instellingen, zoals een zichtbare, outreachende Antilliaanse contactpersoon in een algemene instelling of een Antilliaanse brugorganisatie o de angst (of juist de afwezigheid hiervan) bij sommige gemeenten van de precedentwerking van specifieke maatregelen voor Antillianen in de richting van andere etnische groepen o een diverse ondersteuningsstructuur o (leer-) ervaringen op dit terrein (bijv. ook gevoed door evaluaties)

11 11 Faal- en slaagfactoren Resumerend zijn de volgende slaag- en faalfactoren aan te geven die van belang zijn voor een situatie waarin de instanties en initiatiefnemers op een geëigende wijze interacteren. Slaag- en faalfactoren: resumé Faalfactoren bij de interactie en ondersteuning zijn: - Angst gemeente voor precedentwerking van specifieke maatregelen voor Antillianen; - Weinig financiële ruimte en/of rigiditeit bij aanpakken van praktische problemen van o.a. accommodatie; - Een afwachtende en reactieve houding van de instelling; - Rigide, onpersoonlijke, bureaucratische benadering; - Onvoldoende sensibiliteit voor Antilliaanse initiatiefnemers; - Paternalistische houding, niet serieus nemen laag opgeleide initiatiefnemers en soms initiatief uit handen nemen; - Wantrouwen van initiatiefnemer tegenover de overheid en instellingen; - De geneigdheid van de Antilliaanse gemeenschap hulpverleningsproblemen zelf, in eigen kring op te lossen; - Gebrekkige aansluiting van verkokerde instanties enerzijds en veelzijdige karakter initiatieven anderzijds - Gepercipieerde concurrentie tussen algemene hulpverleningsinstanties en -initiatieven (m.n. in geval van beroepsmatig betrokken initiators). Slaagfactoren bij de interactie en ondersteuning zijn: - Een proactieve en outreachende aanpak van instanties; - Passend inspelen op doelgroep; - Herkenbaarheid en zichtbaarheid van contactpersonen/instanties; - Een Antilliaanse contact- of brugpersoon in algemene instanties of een Antilliaanse scharnierorganisatie; - Serieus nemen van Antilliaanse initiatiefnemers, respectvol behandelen; - Maatschappelijke urgentie van het Antillianenvraagstuk ; - Een preventieve, opbouwende aanpak; - Financiële ruimte voor projecten voor Antillianen; - Aansluiting bij regulier beleid / voorzieningen (voor continuïteit); - Sensibiliteit, ook in politieke zin (oppikken signalen); - Een frisse start (zonder beladen verleden); - Actieve, voorwaardenscheppende rol gemeente bij initiatieven tot dialoogstructuur. Slotconclusies en aanbevelingen We kunnen concluderen dat voor wat betreft de wijze waarop de bestaande organisatorische infrastructuur (zowel op lokaal, provinciaal als landelijk niveau) initiatieven van bottom up van de Antilliaanse gemeenschap faciliteert en ondersteunt, de ondersteuning in het bijzonder bij onderzochte hulpverleningsinitiatieven in het merendeel van de gevallen te wensen overlaat. Op bovenlokaal niveau hebben we weinig ondersteuning aangetroffen. Soms wordt dit gegeven door professionele Antilliaanse organisaties (bijvoorbeeld

12 12 Profor en OCaN), een enkele keer biedt een landelijke zelforganisatie ondersteuning (MAAPP bijvoorbeeld). Het algemene, landelijke multiculturele instituut Forum heeft taken bij de ondersteuning van landelijke zelforganisaties, maar blijkt zelden door Antilliaanse organisaties te worden benaderd voor hulp bij bijvoorbeeld subsidieaanvragen. Aan de ene kant liggen de oorzaken hiervan bij de landelijke Antilliaanse zelforganisaties (die Forum lijken te mijden). Aan de andere kant onderneemt Forum weinig actie om het vertrouwen te winnen van landelijke Antilliaanse zelforganisaties. Hierbij dient opgemerkt te worden dat Forum in haar taakstelling heeft staan dat ze niet doelgroepgericht maar themagericht werkt. Op lokaal niveau is geen eenduidig beeld te geven van de ondersteuning. Er zijn gemeenten waar Antilliaanse initiatieven beter worden ondersteund (zowel qua aantal initiatieven als kwaliteit van ondersteuning). Rotterdam, Dordrecht, Nijmegen en Amsterdam zijn daarvan voorbeelden. En er zijn gemeenten die het minder goed doen, zoals Tilburg. Een belangrijke bevinding is dat gemeenten die outreachende benadering hebben van de doelgroep via een Antilliaanse contactpersoon binnen een algemene instelling of via een Antilliaanse brugorganisatie, over het algemeen succesvoller blijken in het ondersteunen van burgerinitiatieven van Antillianen dan gemeenten met een afwachtende benadering en die een dergelijke contactpersoon of brugorganisatie ontberen. Het ontwikkelen van een adequate ondersteuningsstructuur voor initiatieven blijkt een moeizaam proces, waarin gemeenten succesvoller blijken naar gelang ze al langer specifieke aandacht hebben voor de Antilliaanse doelgroep. In die gevallen waarin van overheidswege géén goede ondersteuning wordt gegeven aan initiatieven vanuit Antilliaanse kring, bestaat het gevaar dat het negatieve beeld van de overheid dat leeft onder (segmenten van) de Antilliaanse gemeenschap wordt versterkt. Tilburg is hiervan een voorbeeld. Op basis van de conclusies hebben we aanbevelingen geformuleerd. Op grond van slaag en faalfactoren bij de ondersteuning van afzonderlijke initiatieven komen we tot aanbevelingen voor concrete ondersteuning door instellingen. Daarnaast hebben we aanbevelingen geformuleerd op het lokale en bovenlokale niveau: hoe de verschillende overheden algemeen bevorderlijke condities kunnen scheppen voor de concrete ondersteuning door instellingen. - Instellingen die initiatieven ondersteunen kunnen hun interactie met Antilliaanse initiatiefnemers verbeteren door middel van: o zichtbaar en herkenbaar te zijn voor initiatiefnemers, o een outreachende methodiek, het opzoeken van initiatiefnemers, o een brugpersoon als contactpersoon binnen algemene instellingen. Zo n persoon dient het vertrouwen te genieten van Antilianen en een brug te kunnen slaan tussen gemeente en Antilliaanse gemeenschap, door zijn/haar kennis van de lokale Antilliaanse gemeenschap en van de Antilliaanse taal en cultuur, o oplossingsgerichte omgang met regels, o oog hebben voor multidimensionaliteit van de initiatieven,

13 13 o rekening houden met de achtergrond van de cliënten en o respect betonen voor de initiatiefnemers. - Gemeenten kunnen gunstige voorwaarden scheppen voor adequaat functionerende instellingen door onder meer: o eisen te stellen aan welzijnsorganisaties inzake het bereiken van de Antilliaanse doelgroep, o Antillianen als specifieke aandachtsgroep binnen het generiek beleid definiëren, o bevorderen dat gemeentelijke diensten responsief en sensibel functioneren naar de Antilliaanse gemeenschap toe, o zelf investeren in de communicatie met de Antilliaanse gemeenschap, o de nodige (financiële en juridische) voorwaarden scheppen voor Antilliaanse beraden (in oprichting). - Op bovenlokaal niveau kunnen Rijk en provincies (provinciale steunfuncties) de methodiekontwikkeling en uitwisseling van best-practices door gemeenten stimuleren en ondersteunen. - Provinciale steunfuncties dienen meer zichtbaar en herkenbaar te zijn voor de Antilliaanse gemeenschap wat betreft hun taken bij ondersteuning van lokale zelforganisaties. - Het Rijk kan op haar beurt voorwaarden scheppen voor gemeenten bij gemeentelijke taken inzake ondersteuning van initiatieven door: o (financiële) ruimte voor specifieke maatregelen binnen generiek beleid te creëren en o inzicht te vragen in gemeentelijke resultaten van beleid met Rijksbijdragen en evaluaties te stimuleren. - Het Rijk krijgt op haar beurt direct te maken met initiatieven voor gemeenteoverstijgende activiteiten. Hiervoor kan ze gunstige voorwaarden scheppen door aandacht te hebben: o voor de spanning tussen hoge eisen die gesteld dienen te worden aan subsidieaanvragen bij het Rijk (vernieuwend, professioneel) en de waarde van landelijke initiatieven van Antillianen voor hun emancipatieproces, o voor de gebrekkige aansluiting tussen ondersteuning en zelforganisaties/initiatiefnemers op landelijk niveau en o voor positieve communicatie met de Antilliaanse gemeenschap.

14

15 15 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Quick Scan De achtergrond voor de Quick Scan Ondersteuning Initiatieven Antillianen wordt gevormd door het rapport van de adviescommissie Antilliaans Medeburgerschap in Nederland. Deze adviescommissie, met dhr. Veeris als voorzitter, werd in september 2000 geïnstalleerd door de minister van Justitie, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid (GSI). De commissie Veeris had als taak de ministers te adviseren over de wijze waarop justitiële instellingen adequaat kunnen reageren op het urgente criminaliteitsprobleem onder Antillianen, in het bijzonder de jongeren, in Nederland (Kabinetsreactie 2002: 1). Op 4 december 2001 kwam de adviescommissie met haar rapport, getiteld Nèt Loke Falta; ontbrekende schakels/missing links. Uit het rapport kwam naar voren dat de commissie haar taak breder had opgevat, met een accent op preventie. De directe aanleiding voor de Quick Scan ondersteuning initiatieven Antillianen vormt het overleg op 4 juni 2002 tussen de minister van GSI en de staatssecretaris van Justitie met het Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OCaN) over de reactie van de regering op het rapport van de commissie. Daarbij zijn afspraken gemaakt, vastgelegd in de kabinetsreactie aan de Tweede Kamer van 20 juni In dit overleg met het OCaN heeft de minister voor GSI toegezegd een onafhankelijk onderzoek te laten verrichten, te weten deze Quick Scan, naar de wijze waarop initiatieven van Antillianen op lokaal niveau het best kunnen worden gefaciliteerd en gestructureerd. Deze toezegging houdt mede verband met de zorgen die OCaN kenbaar had gemaakt over de kaalslag die in de jaren negentig zou zijn opgetreden op het terrein van de ondersteuning van lokale initiatieven van Antillianen. Deze bezorgdheid van OCaN wordt gedeeld door de commissie Veeris, die in het rapport Nèt Loke Falta concludeert dat lokale Antilliaanse initiatieven onvoldoende worden ondersteund, terwijl dit juist essentieel is voor het proces van vitalisering van de Antilliaanse gemeenschap in Nederland. 1.2 Doel- en vraagstelling Quick Scan Het doel van de Quick Scan is tweeledig: 1. inzicht bieden in de wijze waarop de bestaande organisatorische infrastructuur (zowel op lokaal, provinciaal als landelijk niveau) initiatieven van bottom up van de Antilliaanse gemeenschap faciliteert en ondersteunt en 2. aanbevelingen formuleren - op basis van het onderzoek - over de wijze waarop zowel binnen als buiten de bestaande organisatorische infrastructuur deze initiatieven beter kunnen worden ondersteund en gefaciliteerd.

16 16 Met het oog op deze doelstelling hebben we een onderzoek verricht ter beantwoording van de volgende vragen: 1. Hoe is het gesteld met de ondersteuning van bottom up initiatieven van Antillianen door de bestaande organisatorische infrastructuur? a. Wat is het beeld van de veelheid aan initiatieven van Antillianen op met name lokaal niveau? b. Welke ondersteunende rol speelt de organisatorische infrastructuur bij de ontplooiing van deze initiatieven? c. Wat zijn succes- en faalfactoren bij de interactie tussen ondersteunende instanties en initiatiefnemers? 2. Op welke wijze zijn deze initiatieven beter te ondersteunen en te faciliteren zowel binnen als buiten de bestaande organisatorische infrastructuur? a. Hoe kunnen ondersteunende instellingen deze ondersteuning beter aanpakken? b. Hoe kunnen de gemeenten en het Rijk gunstige voorwaarden scheppen voor ondersteuning door professionele instellingen? In het project zijn deze vragen beantwoord aan de hand van een onderzoek naar initiatieven en de ondersteuning ervan. Het onderzoek had het karakter van een quick scan: snel, niet diepgravend, handelingsgericht en een momentopname. In het volgende hoofdstuk gaan we hierop nader in. In korte tijd is een veelheid aan met name lokale initiatieven in negen steden in kaart gebracht, via gemeenteambtenaren die belast zijn met het beleid gericht op Antillianen, welzijnsorganisaties, Antilliaanse zelforganisaties en Antilliaanse sleutelinformanten. 2 Vervolgens is een achtiental initiatieven geselecteerd voor een verdiepend onderzoek naar de wijze waarop ondersteuning is geboden. Onder ondersteuning verstaan we in dit rapport: het hele scala van activiteiten door instanties die hier taken hebben liggen variërend van het bieden van elementaire informatie over faciliteiten tot en met het met raad en daad en eventueel ook financieel verder helpen ontwikkelen van de activiteiten van de initiatiefnemers. Op basis van de analyse van deze initiatieven in relatie tot de geboden ondersteuning zijn slaag- en faalfactoren voor de ondersteuning afgeleid en aanbevelingen geformuleerd voor versterking van de ondersteuning van initiatieven. 2 We spreken in dit rapport voor het gemak in algemene termen over Antilliaanse initiatiefnemers, informanten enz., maar daarmee bedoelen we ook de Arubaanse initiatiefnemers, al vormen de Antilliaanse initiatiefnemers de overgrote meerderheid.

17 Dit rapport In dit hoofdrapport wordt gerapporteerd over de aanpak en vooral over de resultaten van het empirische onderzoek. Het materiaal dat via het onderzoek is verzameld is uitgebreid beschreven in het bijlagenrapport dat bij dit hoofdrapport behoort. In het bijlagenrapport staan de aangetroffen initiatieven kort gekarakteriseerd, wordt een achtiental uitgelichte initiatieven nader beschreven en worden de landelijke en stedelijke contexten van de initiatieven in grote lijnen aangeduid. Het hoofdrapport is los van het bijlagenrapport te lezen. In het volgende hoofdstuk van dit rapport zetten we onze onderzoeksaanpak en methode uiteen en verantwoorden we deze. In hoofdstuk 3 geven we een korte aanduiding van de aangetroffen initiatieven in negen steden en op landelijk niveau. De achttien uitgelichte initiatieven worden iets uitgebreider beschreven. In hoofdstuk vier worden de stedelijke en bovenstedelijke contexten van de initiatieven geschetst. Geïnteresseerde lezers kunnen het Bijlagenrapport erop naslaan voor een uitgebreidere beschrijving van de initiatieven en de stedelijke en bovenstedelijke contexten. De kern van het rapport wordt gevormd door het vijfde en zesde hoofdstuk. In hoofdstuk vijf vindt de analyse plaats van de aangetroffen initiatieven en de ondersteuning ervan. In het laatste hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies gerecapituleerd en worden op basis hiervan aanbevelingen geformuleerd inzake de versterking van de ondersteuningsstructuur voor lokale en bovenlokale initiatieven.

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal Geef ze de ruimte Een onderzoek naar zelforganisaties van allochtonen, gemeentelijk integratiebeleid en mogelijkheden voor donatiebeleid van Fonds 1818 Henk Jan van Daal februari 2002 2 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Kracht en kwetsbaarheid

Kracht en kwetsbaarheid Kracht en kwetsbaarheid Sociale samenhang en leefbaarheid in gemeente Barneveld Ir. M. Jager-Vreugdenhil Drs. C. van Til-Teekman K. Kruiswijk-van Hulst MSc J. Slendebroek-Meints MSc November 2010 Kracht

Nadere informatie

Jeugdzorg zonder drempels

Jeugdzorg zonder drempels Jeugdzorg zonder drempels Eindverslag van een project over de toegankelijkheid en de kwaliteit van de jeugdzorg voor allochtone cliënten Hans Bellaart en Fadua Azrar 1 Trefwoorden: Auteurs: Hans Bellaart

Nadere informatie

NIET ZWIJGEN HOREN, ZIEN, DEEL 1. Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties

NIET ZWIJGEN HOREN, ZIEN, DEEL 1. Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties HOREN, ZIEN, NIET ZWIJGEN DEEL 1 Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties Horen, zien, niet zwijgen Deel I Onderzoek naar de kwaliteit van

Nadere informatie

Over chillen en participeren

Over chillen en participeren Over chillen en participeren www.utrecht.nl/jeugd Visie Jongeren en Vrije Tijd 2009-2012 Jongeren hebben het recht op ontwikkeling, het recht op vrije tijd, spel, kunst en cultuur VN-Verdrag Rechten van

Nadere informatie

Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond

Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond Doel(groep) bereikt Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport B. Frouws MSc Drs. M.L. Hollander

Nadere informatie

Tel je zegeningen. Het maatschappelijk rendement van christelijke kerken in Rotterdam en hun bijdrage aan sociale cohesie

Tel je zegeningen. Het maatschappelijk rendement van christelijke kerken in Rotterdam en hun bijdrage aan sociale cohesie Tel je zegeningen Het maatschappelijk rendement van christelijke kerken in Rotterdam en hun bijdrage aan sociale cohesie Dr. Jorge Castillo Guerra Drs. Marjolein Glashouwer Drs. Joris Kregting Nijmegen,

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

Vrijwillige inzet in de zorg en maatschappelijke ondersteuning

Vrijwillige inzet in de zorg en maatschappelijke ondersteuning Vrijwillige inzet in de zorg en maatschappelijke ondersteuning Bijdrage aan de Toekomstverkenning vrijwillige inzet 2015 Dick Oudenampsen Katja van Vliet Januari 2007 Inhoud 1 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

Scholen op weg naar educatief partnerschap met ouders

Scholen op weg naar educatief partnerschap met ouders KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Pedagogische kwaliteit 71 Scholen op weg naar educatief partnerschap met ouders Dr. C. Klaassen Scholen op weg naar educatief partnerschap met ouders Dr. C. Klaassen CIP-GEGEVENS

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Versterken van vaderschap in Amsterdam

Versterken van vaderschap in Amsterdam Een vader is meer dan 100 meesters Versterken van vaderschap in Amsterdam Trees Pels Susan Ketner Pauline Naber (red.) 1 2 Een vader is meer dan 100 meesters Versterken van vaderschap in Amsterdam Redactie:

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG VERSPREIDING, GEBRUIK EN EFFECTIVITEIT SOCIALE NETWERKVERSTERKING KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT COMMUNITY CARE

ONDERZOEKSVERSLAG VERSPREIDING, GEBRUIK EN EFFECTIVITEIT SOCIALE NETWERKVERSTERKING KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT COMMUNITY CARE ONDERZOEKSVERSLAG VERSPREIDING, GEBRUIK EN EFFECTIVITEIT SOCIALE NETWERKVERSTERKING KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT COMMUNITY CARE CREATING TOMORROW Marieke Goede Rick Kwekkeboom In opdracht

Nadere informatie

Participatie in zicht

Participatie in zicht Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie jeugdzorg 2013 Renske van der Gaag Rob Gilsing Jodi Mak Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten

Nadere informatie

Multiproblematiek bij cliënten

Multiproblematiek bij cliënten Multiproblematiek bij cliënten Verslag van een verkenning in relatie tot (arbeids)participatie mr. dr. Hans Bosselaar, MECCANO drs. Erica Maurits, AStri drs. Petra Molenaar-Cox, AStri dr. Rienk Prins,

Nadere informatie

Literatuurstudie ouderbetrokkenheid

Literatuurstudie ouderbetrokkenheid Literatuurstudie ouderbetrokkenheid in internationaal perspectief Frederik Smit Roderick Sluiter Geert Driessen Oktober 2006 Literatuurstudie ouderbetrokkenheid in internationaal perspectief Frederik

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN

ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN In veel opzichten een dubbel perspectief september 2014 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Ervaringen

Nadere informatie

Argumenten die tellen. Reflecties vanuit theorie en praktijk over de maatschappelijke meerwaarde van brede scholen

Argumenten die tellen. Reflecties vanuit theorie en praktijk over de maatschappelijke meerwaarde van brede scholen Argumenten die tellen Reflecties vanuit theorie en praktijk over de maatschappelijke meerwaarde van brede scholen Argumenten die tellen Reflecties vanuit theorie en praktijk over de maatschappelijke meerwaarde

Nadere informatie

de Kinderombudsman Colofon drs. M.N. Baracs

de Kinderombudsman Colofon drs. M.N. Baracs 2 Colofon drs. M.N. Baracs Dit onderzoek is in opdracht van uitgevoerd door BMC Onderzoek C. Baillieux, MSc drs. A. van den Heuvel M. de Jong, MSc drs. M.M. Kleinjan - Van Zwet drs. C.E. Mobach drs. K.

Nadere informatie

Zwerfjongeren (z)onder dak

Zwerfjongeren (z)onder dak Zwerfjongeren (z)onder dak Casus onderzoek naar de overstap van Jeugdzorg naar Maatschappelijke Opvang Niek Fransen Carolien van den Handel Lenneke Wolswinkel Zwerfjongeren (z)onder dak Casus onderzoek

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Meer dan een steuntje in de rug

Meer dan een steuntje in de rug Meer dan een steuntje in de rug Succesfactoren van coaching en mentoring onderzocht Matthijs Uyterlinde Vasco Lub Nada de Groot Ard Sprinkhuizen Colofon Dit onderzoek kwam tot stand met steun van het VSBfonds.

Nadere informatie

Vitale coalities in wonen, zorg en welzijn Concept-rapport

Vitale coalities in wonen, zorg en welzijn Concept-rapport Vitale coalities in wonen, zorg en welzijn Concept-rapport Taco Brandsen Liesbeth van den Munckhof Mirjan Oude Vrielink 1 1. Inleiding 1.1 Verbindingen tussen twee werelden Er is een wezenlijk onderscheid

Nadere informatie