Quick Scan Ondersteuning Initiatieven Antillianen Hoofdrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Quick Scan Ondersteuning Initiatieven Antillianen Hoofdrapport"

Transcriptie

1 Quick Scan Ondersteuning Initiatieven Antillianen Hoofdrapport Eindrapport aan de Directie Coördinatie Integratiebeleid Minderheden van het Ministerie van Justitie 30 oktober 2003

2 Colofon Auteurs: Alfons Fermin Kees Le Blansch Gershwin Bonevacia Valika Smeulders Onderzoek en Adviesgroep Questions, Answers and More bv Surinamestraat GJ Den Haag Telefoon: Fax: KvK Copyright QA+, Questions, Answers & More bv, beleidsonderzoek & advies. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

3 Inhoudsopgave Colofon 2 Samenvatting 5 1 Inleiding Aanleiding Quick Scan Doel- en vraagstelling Quick Scan Dit rapport 17 2 Verantwoording en methode Inleiding Karakter van quick scan De onderzoeksopzet De uitvoering van het project 20 3 Aangetroffen initiatieven Inleiding Impressie van de aangetroffen initiatieven De uitgelichte initiatieven in vogelvlucht 31 4 Stedelijke en bovenstedelijke context van initiatieven Inleiding Impressie van de stedelijke en bovenstedelijke contexten De stedelijke contexten in vogelvlucht Analyse: de ondersteuning van lokale initiatieven Inleiding Analyse initiatieven Analyse vanuit gemeenten en ondersteuning 57

4 4 6 Conclusies en aanbevelingen Inleiding Conclusies Aanbevelingen 66 Bronnen 73

5 5 Samenvatting Aanleiding Onderzoeks- en adviesbureau QA+ heeft in opdracht van de Directie Coördinatie Integratiebeleid Minderheden (DCIM) van het ministerie van Justitie een quick scan uitgevoerd naar de ondersteuning van initiatieven van Antillianen. Dit mede naar aanleiding van zorgen over tekortschietende professionele ondersteuning op zowel landelijk, provinciaal als lokaal niveau van initiatieven van Antillianen, zoals naar voren gebracht in het rapport Nèt Loke Falta van de adviescommissie Antilliaans Medeburgerschap in Nederland en door het OCaN. Doelstelling De Quick Scan ondersteuning initiatieven Antillianen heeft als tweeledige doelstelling: (1) inzicht bieden in de wijze waarop de bestaande organisatorische infrastructuur (zowel op lokaal, provinciaal als landelijk niveau) initiatieven van bottom up van de Antilliaanse gemeenschap faciliteert en ondersteunt, en (2) aanbevelingen formuleren - op basis van het onderzoek - over de wijze waarop zowel binnen als buiten de bestaande organisatorische infrastructuur deze initiatieven beter kunnen worden ondersteund en gefaciliteerd. Onderzoeksdesign Het onderzoek heeft het karakter van een quick scan, met als kenmerken (1) dat het een snelle scan aan de oppervlakte is, (2) dat we inzoomen op initiatieven en van daaruit de bestaande organisatorische infrastructuur de maat nemen, en (3) dat het onderzoek een handelingsoriëntatie heeft. Dat betekent dat het onderzoek een momentopname geeft, niet pretendeert een uitputtende beschrijving te bieden van initiatieven en de ondersteuning ervan, maar bovenal gericht is op het snel aanleveren van praktijkgerichte en bruikbare kennis. Onder ondersteuning verstaan we in dit onderzoek het hele scala van activiteiten door instanties die hier taken hebben liggen, variërend van het bieden van elementaire informatie over faciliteiten tot en met het met raad en daad en eventueel ook financieel verder helpen ontwikkelen van de activiteiten van de initiatiefnemers. De gehanteerde onderzoeksopzet omvat vijf stappen: (1) voorbereiding dataverzameling (2) quick scan initiatieven, (3) verdiepend onderzoek, (4) analyse en concept-aanbevelingen, en (5) eindrapportage. Er is gekozen voor een speurtocht naar lokale en bovenlokale initiatieven langs twee sporen: een generiek spoor (landelijke informatiebronnen en sleutelpersonen) en een stedenspecifiek spoor (per stad zoeken via zelforganisa-

6 6 ties, welzijnsinstellingen en gemeente). Naast de zeven klassieke Antillianengemeenten (Amsterdam, Den Haag, Den Helder, Dordrecht, Groningen, Nijmegen, Rotterdam) zijn bij het stedenspecifiek spoor twee andere gemeenten met een substantieel aandeel Antillianen in het onderzoek betrokken (Almere en Tilburg). Langs deze weg zijn ruim 130 initiatieven van Antillianen geïdentificeerd (de zgn. long list ). 1 Deze diende als reservoir voor de selectie van 18 initiatieven (de short list ). Met de overzichten van aangetroffen initiatieven wordt geenszins gepretendeerd een uitputtend overzicht van initiatieven vanuit de Antilliaanse gemeenschap te geven, noch is het hieruit een representatieve steekproef. Sterker nog, het is aannemelijk dat de wijze waarop we de initiatieven hebben opgespoord van invloed is op de soort initiatieven die we boven tafel hebben gekregen. Zo kan aangenomen worden dat sprake is van een oververtegenwoordiging van bekendere initiatieven (bekend bij de gemeenten en instanties) en van initiatieven die - al dan niet effectief - zijn ondersteund. De selectie van de 18 uitgelichte initiatieven vond als volgt plaats. De 130 initiatieven uit de long list zijn allereerst gescoord op verschillende variabelen (aard initiatief, type initiatiefnemer, aard ondersteuning, wel/geen doelbereiking). Hieruit is een medium list opgesteld van zo n 40 geprononceerde, exemplarische of juist bijzondere initiatieven, die zich goed lenen voor nadere uitdieping. Uiteindelijk zijn uit deze lijst 18 initiatieven voor de short list geselecteerd, waarbij is zorggedragen voor voldoende spreiding over de gemeenten (ten minste 1 per stad), over type initiatieven (accent op hulpverleningsinitiatieven vanwege beleidsrelevantie), en wel of geen good practice (leeraspecten voor interactie met ondersteuning). Beschrijving en analyse initiatieven Zoals gezegd hebben we zo n 130 initiatieven gevonden (zie het bijlagenrapport). Het betreft initiatieven die variëren naar initiatiefnemer (individu, groep, zelforganisatie, niet-antilliaanse organisatie), aard van het initiatief (sociaal-recreatief, hulpverlening, politiek-participatief, religieus), lokaal of bovenlokaal en naar stad. De analyse van de 18 uitgelichte initiatieven richt zich op de succes- en faalfactoren en de rol van ondersteuning. We vatten een initiatief op als succesvol indien sprake is van een zekere mate van doelrealisatie, maar ook van een adequate reactie van de instellingen die hier een rol hebben te spelen. Zo kan een initiatief gericht op het aanpakken van een evidente maatschappelij- 1 We hebben bij onze zoektocht geen onderscheid gemaakt tussen initiatieven van/voor Antillianen dan wel Arubanen; de long list van initiatieven bevat ook enkele initiatieven van Arubaanse initiatiefnemers. Voor het gemak spreken we in dit rapport in algemene termen over Antilliaanse initiatieven en initiatiefnemers.

7 7 ke misstand pas als een succes worden aangemerkt als instellingen die hier een taak hebben liggen ook erop inspelen. De analyse richt zich op drie hoofdcategorieën van initiatieven: sociaalrecreactieve, hulpverlenings- en politiek-participatieve inititiatieven (het gaat om resp. 4, 11 en 3 initiatieven van de uitgelichte initiatieven). Van de laatste categorie hebben we er in totaal (in de long list) weinig gevonden (ongeveer een-tiende van het totaal), van de eerste twee veel (resp. de helft en eenderde van het totaal). In de praktijk zijn initiatieven niet altijd eenduidig bij een van de drie categorieën onder te brengen, omdat de categorieën in elkaar overlopen maar ook omdat initiatieven meerdere dimensies kunnen omvatten (bijv. sportactiviteiten die tevens sociale vaardigheden voor scholing en werk wil bijbrengen bij jongeren in de marges van de samenleving). De analyse van de sociaal-recreatieve en hulpverleningsinitiatieven richt zich op het benoemen van slaag- en faalfactoren bij de ondersteuning. Bij de analyse van politiek-participatieve initiatieven zijn, vanwege het beperktere aantal en het veelal prille karakter van de initiatieven, spanningsvelden en valkuilen benoemd. Tevens zijn de gemeenten vergeleken op verschillende onderscheidende aspecten, om na te gaan of via deze weg slaag- en faalfactoren zijn te identificeren. Op basis van de conclusies over faal- en slaagfactoren zijn vervolgens aanbevelingen opgesteld voor versterking van de ondersteuning en facilitering van burgerinitiatieven van Antillianen. 1. Sociaal-recreatieve initiatieven In onze zoektocht zijn we veel recreatieve initiatieven tegengekomen. We spreken over sociaal-recreatieve initiatieven, omdat sport en spel bij deze initiatieven veelal sociale doeleinden dienen, variërend van hangjongeren van de straat houden tot (doelbewust) sociale competenties bijbrengen via het middel van sport en spel. Juist op dit terrein zijn veel initiatieven te vinden waarin het eigene van Antillianen naar voren komt en wat hen bindt: carnaval, muziek, sport en sociaal-culturele bijeenkomsten. Faalfactoren: o problemen met accommodatie; weinig flexibiliteit bij regelen accommodatie en beperkt gemeentelijk budget hiervoor o moeizame interactie tussen initiatiefnemer en gemeente / instanties, vanwege gebrekkige bureaucratisch competenties initiatiefnemer en afwachtende en rigide benadering gemeenten Succesfactoren: o herkenbare en aantrekkelijke (Antilliaanse) culturele en sportieve activiteiten als vehikel om doelgroep te bereiken o ondersteuning die nauw aansluit bij behoeften initiatiefnemers o outreachende, laagdrempelige en flexibele ondersteuning via een zichtbare en herkenbare contactpersoon (veelal van Antilliaanse afkomst) bij algemene instelling of Antilliaanse brugorganisatie

8 8 2. Hulpverleningsinitiatieven Deze initiatieven zijn gericht op maatschappelijke hulpverlening aan diverse doelgroepen die hulp behoeven, met als meest voorkomende doelgroep Antilliaanse jongeren die problemen hebben met het vinden van aansluiting bij de Nederlandse samenleving. Zoals eerder opgemerkt vormt dit type initiatieven een grote groep onder de gevonden initiatieven. We hebben 11 ervan uitgelicht en nader onderzocht. 2.a. Politisering Eén van de uitgelichte hulpverleningsinitiatieven is gericht op het aankaarten van een maatschappelijke misstand bij de politiek. Het betreft het initiatief gericht op steun aan tienermoeders van Sylvie Raap en haar Stichting Steady. Zij is er in geslaagd dit vraagstuk op de politieke agenda te plaatsen. Dat dit een vrij uniek geval is onder Antillianen is een teken dat de maatschappelijke en politieke participatie van bepaalde geledingen van de Antilliaanse gemeenschap zwak is. 2.b. Maatschappelijke hulpverlening Alle andere initiatieven van dit type zijn gericht op het zelf aanpakken van de geconstateerde maatschappelijke misstand, door zelf maatschappelijke hulp te gaan verlenen. Bijvoorbeeld opvang en begeleiding van nieuwkomers, verslaafden en kinderen die na school op straat rondzwerven. Deze hulpverleningsinitiatieven zijn te clusteren in twee subgroepen met twee verschillende patronen van interactie met de instanties, en wel voor (1) laagopgeleide initiatiefnemers en voor (2) beroepsmatig betrokken initiatiefnemers. Laagopgeleide initiatiefnemers Bij laagopgeleide initiatiefnemers gaat het vaak om vrouwen (in vier van de vijf uitgelichte gevallen), afkomstig uit en met veel zicht op wat leeft in de doelgroep, die voor opvang zorgen in de privé-sfeer (huiskamer). Als ze al naar de gemeente stappen, volgt gewoonlijk een moeizame interactie. Faalfactoren: - Aan de kant van initiatiefnemer: o al ontwikkelde activiteiten die niet passen in gemeentelijk stramien o eigenzinnigheid, vasthouden aan eigen (opvattingen over) werkwijze, (te) sterke persoonlijke betrokkenheid, o minder realistische ideeën en verwachtingen o gebrek aan bureaucratische competenties o wantrouwen tegenover de overheid. - Aan de kant van gemeente/instanties: o accommodatieproblemen (financieel; rigiditeit) o weinig flexibiliteit, lange procedures, onpersoonlijke behandeling o op weinig respectvolle wijze behandelen van initiatiefnemers, overname initiatief

9 9 Succesfactoren: o signaalwaarde van initiatief voor wat speelt onder Antilliaanse gemeenschap en voor misstanden of lacunes in maatschappelijke hulpverlening van algemene (welzijns-)instellingen o drive van initiatiefnemers en binding met moeilijk bereikbare doelgroepen Beroepsmatig betrokken initiatiefnemers Een geheel andere categorie wordt gevormd door de beroepsmatig betrokken initiatiefnemers. De initiators van dit type pakken het vaak ambitieuzer aan en kloppen bij de startfase al aan bij instanties voor ondersteuning, subsidie en accommodatie. De kansen op succes zijn hier groter dan bij de vorige categorie. Faalfactoren: o praktische problemen (accommodatie enz.) o het niet oppikken door de gemeente van signalen die uitgaan van het initiatief o concurrentie met professionele hulpverleningsinstellingen o een overtuiging bij gemeenten en diensten dat maatschappelijke hulpverlening het best overgelaten kan worden aan professionele organisaties en niet aan vrijwilligers Succesfactoren: - Aan de kant van de initiatiefnemers o opleidingsniveau en kennis van het veld / instellingen o bureaucratische vaardigheden o positieve houding tegenover de overheid - Aan de kant van de instanties o flexibiliteit, maatwerk en inzet, o financiële middelen. o Sensibiliteit voor signaalwaarde van initiatief voor wat speelt onder Antilliaanse gemeenschap en voor misstanden Kerkelijke organisaties Ten slotte zijn ook kerkelijke organisaties, zoals New Song, actief op het terrein van hulpverlening. Indien zij van de gemeente subsidie en erkenning van hun activiteiten verlangen, doen zich regelmatig problemen voor. Deels zijn die hetzelfde als bij de interactie tussen instanties en laagopgeleide initiatiefnemers, maar daarnaast speelt de scheiding van kerk en staat een complicerende rol. 3. Politiek-participatieve initiatieven Politiek-participatieve initiatieven vormen de kleinste deelverzameling onder de gevonden initiatieven. De drie uitgelichte initiatieven hebben betrekking op het stimuleren van dialoog tussen de Antilliaanse gemeenschap en de omringende samenleving en gemeentelijke overheid. Een ervan heeft een

10 10 eenmalig karakter (discussiebijeenkomst tussen wijkbewoners en Antilliaanse hangjongeren, waarbij de gemeente en instanties vertegenwoordigd waren), terwijl de andere twee initiatieven de intentie hebben meer structurele vormen van dialoog te bevorderen. Het betreft in beide gevallen prille initiatieven voor de oprichting van dialoogstructuren, zodat op basis hiervan nog niet veel gezegd kan worden over succes/faalfactoren. Wel laten zich de volgende spanningsvelden en problemen aanduiden: o elite versus volksklasse : initiatiefnemers komen veelal uit de elite, wat spanningen en problemen kan geven met de achterban die ze zeggen te vertegenwoordigen o spanningen tussen pluriformiteit van de Antilliaanse gemeenschap en het streven naar één aanspreekpunt (ook een wens van gemeenten) o mate en wijze van investeren van gemeenten in de juridische en financiële voorwaarden voor dialoogstructuren Het geheel (alle uitgelichte initiatieven) overziend kunnen we vaststellen dat hoewel de selectie een positieve bias bevat door de zoek- en selectiemethoden toch maar in 7 van de 18 gevallen van een good practice kan worden gesproken. De interactie met de gemeente en andere instanties blijkt in veel gevallen niet succesvol te verlopen: in negen gevallen is sprake van een niet optimale interactie (zoals: af en toe subsidie, pas recentelijk erkenning, weinig ondersteuning, overname initiatief) of is ondersteuning geheel afwezig. De good practice voorbeelden zijn zonder uitzondering recente voorbeelden, terwijl enkele van de uitgelichte initiatieven waarbij van een weinig optimale interactie sprake is al een lange geschiedenis hebben. Hierin komt tot uitdrukking dat het recente op Antillianen gerichte beleid van gemeenten beter lijkt aan te sluiten bij de doelgroep dan voorheen. Verschillen tussen gemeenten De onderzochte gemeenten zijn op verschillende onderscheidende punten vergeleken. Het aantal gevonden initiatieven is niet recht evenredig met de omvang van de stad en de omvang van de Antilliaanse bevolking, al zijn het wel belangrijke factoren. De meest relevante verschillen tussen de onderzochte steden hebben te maken met: o de financiële ruimte voor beleid gericht op Antillianen, o.a. door de Rijksbijdrageregeling Antillianengemeenten o speciale aandacht voor het bereiken van Antillianen door de betreffende instellingen, zoals een zichtbare, outreachende Antilliaanse contactpersoon in een algemene instelling of een Antilliaanse brugorganisatie o de angst (of juist de afwezigheid hiervan) bij sommige gemeenten van de precedentwerking van specifieke maatregelen voor Antillianen in de richting van andere etnische groepen o een diverse ondersteuningsstructuur o (leer-) ervaringen op dit terrein (bijv. ook gevoed door evaluaties)

11 11 Faal- en slaagfactoren Resumerend zijn de volgende slaag- en faalfactoren aan te geven die van belang zijn voor een situatie waarin de instanties en initiatiefnemers op een geëigende wijze interacteren. Slaag- en faalfactoren: resumé Faalfactoren bij de interactie en ondersteuning zijn: - Angst gemeente voor precedentwerking van specifieke maatregelen voor Antillianen; - Weinig financiële ruimte en/of rigiditeit bij aanpakken van praktische problemen van o.a. accommodatie; - Een afwachtende en reactieve houding van de instelling; - Rigide, onpersoonlijke, bureaucratische benadering; - Onvoldoende sensibiliteit voor Antilliaanse initiatiefnemers; - Paternalistische houding, niet serieus nemen laag opgeleide initiatiefnemers en soms initiatief uit handen nemen; - Wantrouwen van initiatiefnemer tegenover de overheid en instellingen; - De geneigdheid van de Antilliaanse gemeenschap hulpverleningsproblemen zelf, in eigen kring op te lossen; - Gebrekkige aansluiting van verkokerde instanties enerzijds en veelzijdige karakter initiatieven anderzijds - Gepercipieerde concurrentie tussen algemene hulpverleningsinstanties en -initiatieven (m.n. in geval van beroepsmatig betrokken initiators). Slaagfactoren bij de interactie en ondersteuning zijn: - Een proactieve en outreachende aanpak van instanties; - Passend inspelen op doelgroep; - Herkenbaarheid en zichtbaarheid van contactpersonen/instanties; - Een Antilliaanse contact- of brugpersoon in algemene instanties of een Antilliaanse scharnierorganisatie; - Serieus nemen van Antilliaanse initiatiefnemers, respectvol behandelen; - Maatschappelijke urgentie van het Antillianenvraagstuk ; - Een preventieve, opbouwende aanpak; - Financiële ruimte voor projecten voor Antillianen; - Aansluiting bij regulier beleid / voorzieningen (voor continuïteit); - Sensibiliteit, ook in politieke zin (oppikken signalen); - Een frisse start (zonder beladen verleden); - Actieve, voorwaardenscheppende rol gemeente bij initiatieven tot dialoogstructuur. Slotconclusies en aanbevelingen We kunnen concluderen dat voor wat betreft de wijze waarop de bestaande organisatorische infrastructuur (zowel op lokaal, provinciaal als landelijk niveau) initiatieven van bottom up van de Antilliaanse gemeenschap faciliteert en ondersteunt, de ondersteuning in het bijzonder bij onderzochte hulpverleningsinitiatieven in het merendeel van de gevallen te wensen overlaat. Op bovenlokaal niveau hebben we weinig ondersteuning aangetroffen. Soms wordt dit gegeven door professionele Antilliaanse organisaties (bijvoorbeeld

12 12 Profor en OCaN), een enkele keer biedt een landelijke zelforganisatie ondersteuning (MAAPP bijvoorbeeld). Het algemene, landelijke multiculturele instituut Forum heeft taken bij de ondersteuning van landelijke zelforganisaties, maar blijkt zelden door Antilliaanse organisaties te worden benaderd voor hulp bij bijvoorbeeld subsidieaanvragen. Aan de ene kant liggen de oorzaken hiervan bij de landelijke Antilliaanse zelforganisaties (die Forum lijken te mijden). Aan de andere kant onderneemt Forum weinig actie om het vertrouwen te winnen van landelijke Antilliaanse zelforganisaties. Hierbij dient opgemerkt te worden dat Forum in haar taakstelling heeft staan dat ze niet doelgroepgericht maar themagericht werkt. Op lokaal niveau is geen eenduidig beeld te geven van de ondersteuning. Er zijn gemeenten waar Antilliaanse initiatieven beter worden ondersteund (zowel qua aantal initiatieven als kwaliteit van ondersteuning). Rotterdam, Dordrecht, Nijmegen en Amsterdam zijn daarvan voorbeelden. En er zijn gemeenten die het minder goed doen, zoals Tilburg. Een belangrijke bevinding is dat gemeenten die outreachende benadering hebben van de doelgroep via een Antilliaanse contactpersoon binnen een algemene instelling of via een Antilliaanse brugorganisatie, over het algemeen succesvoller blijken in het ondersteunen van burgerinitiatieven van Antillianen dan gemeenten met een afwachtende benadering en die een dergelijke contactpersoon of brugorganisatie ontberen. Het ontwikkelen van een adequate ondersteuningsstructuur voor initiatieven blijkt een moeizaam proces, waarin gemeenten succesvoller blijken naar gelang ze al langer specifieke aandacht hebben voor de Antilliaanse doelgroep. In die gevallen waarin van overheidswege géén goede ondersteuning wordt gegeven aan initiatieven vanuit Antilliaanse kring, bestaat het gevaar dat het negatieve beeld van de overheid dat leeft onder (segmenten van) de Antilliaanse gemeenschap wordt versterkt. Tilburg is hiervan een voorbeeld. Op basis van de conclusies hebben we aanbevelingen geformuleerd. Op grond van slaag en faalfactoren bij de ondersteuning van afzonderlijke initiatieven komen we tot aanbevelingen voor concrete ondersteuning door instellingen. Daarnaast hebben we aanbevelingen geformuleerd op het lokale en bovenlokale niveau: hoe de verschillende overheden algemeen bevorderlijke condities kunnen scheppen voor de concrete ondersteuning door instellingen. - Instellingen die initiatieven ondersteunen kunnen hun interactie met Antilliaanse initiatiefnemers verbeteren door middel van: o zichtbaar en herkenbaar te zijn voor initiatiefnemers, o een outreachende methodiek, het opzoeken van initiatiefnemers, o een brugpersoon als contactpersoon binnen algemene instellingen. Zo n persoon dient het vertrouwen te genieten van Antilianen en een brug te kunnen slaan tussen gemeente en Antilliaanse gemeenschap, door zijn/haar kennis van de lokale Antilliaanse gemeenschap en van de Antilliaanse taal en cultuur, o oplossingsgerichte omgang met regels, o oog hebben voor multidimensionaliteit van de initiatieven,

13 13 o rekening houden met de achtergrond van de cliënten en o respect betonen voor de initiatiefnemers. - Gemeenten kunnen gunstige voorwaarden scheppen voor adequaat functionerende instellingen door onder meer: o eisen te stellen aan welzijnsorganisaties inzake het bereiken van de Antilliaanse doelgroep, o Antillianen als specifieke aandachtsgroep binnen het generiek beleid definiëren, o bevorderen dat gemeentelijke diensten responsief en sensibel functioneren naar de Antilliaanse gemeenschap toe, o zelf investeren in de communicatie met de Antilliaanse gemeenschap, o de nodige (financiële en juridische) voorwaarden scheppen voor Antilliaanse beraden (in oprichting). - Op bovenlokaal niveau kunnen Rijk en provincies (provinciale steunfuncties) de methodiekontwikkeling en uitwisseling van best-practices door gemeenten stimuleren en ondersteunen. - Provinciale steunfuncties dienen meer zichtbaar en herkenbaar te zijn voor de Antilliaanse gemeenschap wat betreft hun taken bij ondersteuning van lokale zelforganisaties. - Het Rijk kan op haar beurt voorwaarden scheppen voor gemeenten bij gemeentelijke taken inzake ondersteuning van initiatieven door: o (financiële) ruimte voor specifieke maatregelen binnen generiek beleid te creëren en o inzicht te vragen in gemeentelijke resultaten van beleid met Rijksbijdragen en evaluaties te stimuleren. - Het Rijk krijgt op haar beurt direct te maken met initiatieven voor gemeenteoverstijgende activiteiten. Hiervoor kan ze gunstige voorwaarden scheppen door aandacht te hebben: o voor de spanning tussen hoge eisen die gesteld dienen te worden aan subsidieaanvragen bij het Rijk (vernieuwend, professioneel) en de waarde van landelijke initiatieven van Antillianen voor hun emancipatieproces, o voor de gebrekkige aansluiting tussen ondersteuning en zelforganisaties/initiatiefnemers op landelijk niveau en o voor positieve communicatie met de Antilliaanse gemeenschap.

14

15 15 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Quick Scan De achtergrond voor de Quick Scan Ondersteuning Initiatieven Antillianen wordt gevormd door het rapport van de adviescommissie Antilliaans Medeburgerschap in Nederland. Deze adviescommissie, met dhr. Veeris als voorzitter, werd in september 2000 geïnstalleerd door de minister van Justitie, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid (GSI). De commissie Veeris had als taak de ministers te adviseren over de wijze waarop justitiële instellingen adequaat kunnen reageren op het urgente criminaliteitsprobleem onder Antillianen, in het bijzonder de jongeren, in Nederland (Kabinetsreactie 2002: 1). Op 4 december 2001 kwam de adviescommissie met haar rapport, getiteld Nèt Loke Falta; ontbrekende schakels/missing links. Uit het rapport kwam naar voren dat de commissie haar taak breder had opgevat, met een accent op preventie. De directe aanleiding voor de Quick Scan ondersteuning initiatieven Antillianen vormt het overleg op 4 juni 2002 tussen de minister van GSI en de staatssecretaris van Justitie met het Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OCaN) over de reactie van de regering op het rapport van de commissie. Daarbij zijn afspraken gemaakt, vastgelegd in de kabinetsreactie aan de Tweede Kamer van 20 juni In dit overleg met het OCaN heeft de minister voor GSI toegezegd een onafhankelijk onderzoek te laten verrichten, te weten deze Quick Scan, naar de wijze waarop initiatieven van Antillianen op lokaal niveau het best kunnen worden gefaciliteerd en gestructureerd. Deze toezegging houdt mede verband met de zorgen die OCaN kenbaar had gemaakt over de kaalslag die in de jaren negentig zou zijn opgetreden op het terrein van de ondersteuning van lokale initiatieven van Antillianen. Deze bezorgdheid van OCaN wordt gedeeld door de commissie Veeris, die in het rapport Nèt Loke Falta concludeert dat lokale Antilliaanse initiatieven onvoldoende worden ondersteund, terwijl dit juist essentieel is voor het proces van vitalisering van de Antilliaanse gemeenschap in Nederland. 1.2 Doel- en vraagstelling Quick Scan Het doel van de Quick Scan is tweeledig: 1. inzicht bieden in de wijze waarop de bestaande organisatorische infrastructuur (zowel op lokaal, provinciaal als landelijk niveau) initiatieven van bottom up van de Antilliaanse gemeenschap faciliteert en ondersteunt en 2. aanbevelingen formuleren - op basis van het onderzoek - over de wijze waarop zowel binnen als buiten de bestaande organisatorische infrastructuur deze initiatieven beter kunnen worden ondersteund en gefaciliteerd.

16 16 Met het oog op deze doelstelling hebben we een onderzoek verricht ter beantwoording van de volgende vragen: 1. Hoe is het gesteld met de ondersteuning van bottom up initiatieven van Antillianen door de bestaande organisatorische infrastructuur? a. Wat is het beeld van de veelheid aan initiatieven van Antillianen op met name lokaal niveau? b. Welke ondersteunende rol speelt de organisatorische infrastructuur bij de ontplooiing van deze initiatieven? c. Wat zijn succes- en faalfactoren bij de interactie tussen ondersteunende instanties en initiatiefnemers? 2. Op welke wijze zijn deze initiatieven beter te ondersteunen en te faciliteren zowel binnen als buiten de bestaande organisatorische infrastructuur? a. Hoe kunnen ondersteunende instellingen deze ondersteuning beter aanpakken? b. Hoe kunnen de gemeenten en het Rijk gunstige voorwaarden scheppen voor ondersteuning door professionele instellingen? In het project zijn deze vragen beantwoord aan de hand van een onderzoek naar initiatieven en de ondersteuning ervan. Het onderzoek had het karakter van een quick scan: snel, niet diepgravend, handelingsgericht en een momentopname. In het volgende hoofdstuk gaan we hierop nader in. In korte tijd is een veelheid aan met name lokale initiatieven in negen steden in kaart gebracht, via gemeenteambtenaren die belast zijn met het beleid gericht op Antillianen, welzijnsorganisaties, Antilliaanse zelforganisaties en Antilliaanse sleutelinformanten. 2 Vervolgens is een achtiental initiatieven geselecteerd voor een verdiepend onderzoek naar de wijze waarop ondersteuning is geboden. Onder ondersteuning verstaan we in dit rapport: het hele scala van activiteiten door instanties die hier taken hebben liggen variërend van het bieden van elementaire informatie over faciliteiten tot en met het met raad en daad en eventueel ook financieel verder helpen ontwikkelen van de activiteiten van de initiatiefnemers. Op basis van de analyse van deze initiatieven in relatie tot de geboden ondersteuning zijn slaag- en faalfactoren voor de ondersteuning afgeleid en aanbevelingen geformuleerd voor versterking van de ondersteuning van initiatieven. 2 We spreken in dit rapport voor het gemak in algemene termen over Antilliaanse initiatiefnemers, informanten enz., maar daarmee bedoelen we ook de Arubaanse initiatiefnemers, al vormen de Antilliaanse initiatiefnemers de overgrote meerderheid.

17 Dit rapport In dit hoofdrapport wordt gerapporteerd over de aanpak en vooral over de resultaten van het empirische onderzoek. Het materiaal dat via het onderzoek is verzameld is uitgebreid beschreven in het bijlagenrapport dat bij dit hoofdrapport behoort. In het bijlagenrapport staan de aangetroffen initiatieven kort gekarakteriseerd, wordt een achtiental uitgelichte initiatieven nader beschreven en worden de landelijke en stedelijke contexten van de initiatieven in grote lijnen aangeduid. Het hoofdrapport is los van het bijlagenrapport te lezen. In het volgende hoofdstuk van dit rapport zetten we onze onderzoeksaanpak en methode uiteen en verantwoorden we deze. In hoofdstuk 3 geven we een korte aanduiding van de aangetroffen initiatieven in negen steden en op landelijk niveau. De achttien uitgelichte initiatieven worden iets uitgebreider beschreven. In hoofdstuk vier worden de stedelijke en bovenstedelijke contexten van de initiatieven geschetst. Geïnteresseerde lezers kunnen het Bijlagenrapport erop naslaan voor een uitgebreidere beschrijving van de initiatieven en de stedelijke en bovenstedelijke contexten. De kern van het rapport wordt gevormd door het vijfde en zesde hoofdstuk. In hoofdstuk vijf vindt de analyse plaats van de aangetroffen initiatieven en de ondersteuning ervan. In het laatste hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies gerecapituleerd en worden op basis hiervan aanbevelingen geformuleerd inzake de versterking van de ondersteuningsstructuur voor lokale en bovenlokale initiatieven.

18

19 19 2 Verantwoording en methode 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk geven we de uitgangspunten en het onderzoeksdesign van de uitgevoerde Quick Scan weer, en verantwoorden we de gehanteerde werkwijze. Op onderdelen verwijzen we naar de bijlagen bij dit rapport, waarin een verdere verantwoording is opgenomen. 2.2 Karakter van quick scan Het onderzoek heeft het karakter van een quick scan met de volgende kenmerken: 1. Een snelle scan die een momentopname biedt en onvermijdelijk aan de oppervlakte blijft. Dat betekent onder meer dat we niet pretenderen een uitputtende beschrijving te bieden van initiatieven en de ondersteuningsstructuur. Het onderzoek geeft wel een indruk van hoe het op dit moment ervoor staat met initiatieven in relatie tot de ondersteuning; het geeft een momentopname. 2. Het onderzoek zoomt in op concrete initiatieven van bottom up van de Antilliaanse gemeenschap en pas van daaruit wordt de ondersteuning vanuit de bestaande organisatorische infrastructuur de maat genomen. Dat betekent dat (a) de bestaande organisatorische infrastructuur slechts onderwerp van onderzoek is voor zover ze medebepalend is voor de ondersteuning van initiatieven van Antillianen en dus geen eigenstandige doorlichting van de infrastructuur plaats vindt, en (b) de conclusie en aanbevelingen alleen betrekking hebben op de ondersteunende infrastructuur. 3. Het onderzoek voor de quick scan heeft een handelingsoriëntatie. Dat betekent dat het niet gericht is op een uitputtende beschrijving, maar op praktijkgerichte en bruikbare kennis en hanteerbare conclusies. Bruikbaarheid houdt ook in dat een controleerbare methode van dataverzameling wordt gekozen en dat in de rapportage helder en inzichtelijk wordt gemaakt op welke wijze tot de conclusies en aanbevelingen is gekomen; dit mede ten behoeve van de aanvaardbaarheid en het gezag van de conclusies en aanbevelingen. Een aanvullend uitgangspunt van het onderzoek is dat de quick scan met het oog op de beleidsrelevantie focust op initiatieven die gericht zijn op positieverbetering van Antillianen en versterking of vitalisering van de Antilliaanse gemeenschap, of, met andere woorden, op processen van integratie en sociale cohesie. 3 3 Deze focus ligt in de lijn van de gevoelde noodzaak gezamenlijk de problemen aan te pakken die te maken hebben met het gegeven dat een relatief grote groep Antillianen de aansluiting mist met de Nederlandse maatschappij. Zie hiervoor het rapport van de commissie Veeris en de kabinetsreactie hierop.

20 De onderzoeksopzet De quick scan is uitgevoerd in vijf stappen. Deze zijn weergegeven in onderstaande Figuur 1. Daarbij zijn, mede met het oog op de korte tijdsspanne die voor het onderzoek beschikbaar was, de stappen 2 en 3, oftewel de brede zoektocht naar initiatieven en het verdiepend onderzoek naar geselecteerde initiatieven, vloeiend in elkaar overgegaan. Figuur 1: Gehanteerde opzet Quick Scan Stap 1 Voorbereiding Bgc 1 Quick scan Initiatieven Stap 2 Stap 3 9 geneste- riek den spoor Verdiepend onderzoek Bgc 2 Stap 4 Analyse / concept-aanbevelingen Bgc 3 Stap 5 Eindrapportage Bgc 4 Tussen elk van de stappen heeft overleg plaatsgehad met de begeleidingscommissie. Deze bestond uit: - Dhr. W. Palm, DCIM, Ministerie van Justitie - Dhr. D. Ebbeling, Ministerie VWS 2.4 De uitvoering van het project Stap 1: voorbereiding Het onderzoek begon met een voorbereidende stap, waarin de zoekstrategie naar initiatieven en de itemlijsten voor de te verkrijgen informatie zijn opgesteld en met de begeleidingscommissie zijn vastgesteld.

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

FLEVOMONITOR 2010 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop & Dirk J. Korf m.m.v. Bobby Steiner

FLEVOMONITOR 2010 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop & Dirk J. Korf m.m.v. Bobby Steiner FLEVOMONITOR 2010 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld Annemieke Benschop & Dirk J. Korf m.m.v. Bobby Steiner Dit onderzoek is uitgevoerd door het Bonger Instituut voor Criminologie van de Universiteit

Nadere informatie

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Inleiding: ATB de Springplank, een algemeen toegankelijke basisschool en Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang, beiden gehuisvest

Nadere informatie

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder)

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) 1. Beleidsterrein Beleidstaak: Sociaal Cultureel Werk Beheerstaak: Samenlevingsopbouwwerk, functienummer 630.00 Dit beleidsterrein omvat kinderwerk,

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 28 oktober 2008

Gemeente Boxmeer. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 28 oktober 2008 Gemeente Boxmeer Onderwerp: Het nieuwe integratiebeleid van de gemeente Boxmeer, zoals is beschreven in de 'Integratienota gemeente Boxmeer'. Inclusief de reacties naar aanleiding van het inspraaktraject.

Nadere informatie

OPVOEDINGSONDERSTEUNING BIJ

OPVOEDINGSONDERSTEUNING BIJ OMGEVINGSANALYSE EN LITERATUURSTUDIE AANBOD OPVOEDINGSONDERSTEUNING BIJ 10- TOT 17-JARIGEN ANTWERPEN PRESENTATIE 27 OKTOBER 2015 1 SITUERING VAN HET ONDERZOEK 4 grote onderdelen: literatuurstudie focusgroep

Nadere informatie

FLEVOMONITOR 2006 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop, Susan Place, Marije Wouters & Dirk J. Korf

FLEVOMONITOR 2006 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop, Susan Place, Marije Wouters & Dirk J. Korf FLEVOMONITOR 2006 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld Annemieke Benschop, Susan Place, Marije Wouters & Dirk J. Korf Dit onderzoek is uitgevoerd door het Bonger Instituut voor Criminologie van de Universiteit

Nadere informatie

Grondbeleid en grondprijsbeleid Gemeente Weert

Grondbeleid en grondprijsbeleid Gemeente Weert Onderzoeksaanpak Grondbeleid en grondprijsbeleid Gemeente Weert september 2013 Rekenkamer Weert 1. Achtergrond en aanleiding Het grondbeleid van de gemeente Weert heeft tot doel bijdrage te leveren, met

Nadere informatie

Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar!

Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar! Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar! Waarom Goed voor Elkaar? In de Wmo (Wet Maatschappelijke Ontwikkeling) is in prestatieveld 4 vastgelegd dat u als gemeente verantwoordelijk bent voor de ondersteuning

Nadere informatie

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd.

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd. Visiedocument Welzijn 2017-2020 Stichting Welzijn Hattem: Dichtbij en in de buurt De missie en visie van Stichting Welzijn Hattem Stichting Welzijn Hattem (SWH) wil de zelfredzaamheid van de inwoners vergroten

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5271 13bst00404 Beslisdatum B&W 12 maart 2013 Dossiernummer 13.11.551 RaadsvoorstelVerbindende kracht - Samen voor elkaar: de ontwikkeling van samenkracht

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld December 2011 1. Inleiding In 2003 bezocht de burgemeester van de gemeente Barneveld samen met de politie en de woningstichting de dorpskernen van de gemeente

Nadere informatie

Samenvatting. Verkenning Prioriteiten e Justitie

Samenvatting. Verkenning Prioriteiten e Justitie Verkenning Prioriteiten e Justitie De Raad Justitie en Binnenlandse zaken van de EU heeft in november 2008 het eerste Meerjarenactieplan 2009 2013 voor Europese e justitie opgesteld. Op 6 december 2013

Nadere informatie

Factsheet Competenties Ambtenaren

Factsheet Competenties Ambtenaren i-thorbecke Factsheet Competenties Ambtenaren Competenties van gemeenteambtenaren - nu en in de toekomst kennis en bedrijf Gemeenten werken steeds meer integraal en probleemgestuurd aan maatschappelijke

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap

Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap 10 Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap Kim van der Hoeven 1. Inleiding Ontwikkelingen in maatschappij en samenleving denk met name aan de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 31 015 Kindermishandeling Nr. 82 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Cultuureducatie in het basisonderwijs

Cultuureducatie in het basisonderwijs Cultuureducatie in het basisonderwijs Gemeente Westland Nulmeting Inleiding Teneinde aan het einde van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) vast te kunnen stellen wat de bereikte resultaten

Nadere informatie

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Het Bruggenbouwers project wordt in de Zweedse stad Linköping aangeboden en is één van de succesvolle onderdelen van een groter project in die regio. Dit project is opgezet

Nadere informatie

Stimuleren van eigen kracht en sociale netwerken. Ervaringen uit het veld

Stimuleren van eigen kracht en sociale netwerken. Ervaringen uit het veld Stimuleren van eigen kracht en sociale netwerken Ervaringen uit het veld Overzicht programma Wie ben ik: - Philip Stein - masterstudent sociologie - afgerond A&O-psycholoog Programma: - half uur presentatie,

Nadere informatie

12 RICHTLIJNEN VOOR INTERRELIGIEUZE DIALOOG OP LOKAAL NIVEAU

12 RICHTLIJNEN VOOR INTERRELIGIEUZE DIALOOG OP LOKAAL NIVEAU 12 RICHTLIJNEN VOOR INTERRELIGIEUZE DIALOOG OP LOKAAL NIVEAU DE LOKALE RELIGIEUZE SITUATIE IN KAART BRENGEN EN BEGRIJPEN 01 Lokale overheden wordt verzocht zich bewust te zijn van het toenemende belang

Nadere informatie

Diversiteitgevoelig en Positief jeugdbeleid: gezamenlijke agenda

Diversiteitgevoelig en Positief jeugdbeleid: gezamenlijke agenda Diversiteitgevoelig en Positief jeugdbeleid: gezamenlijke agenda Trees Pels Kenniscafe Utrecht Zorg voor Jeugd 20-05-14 Presentatie 1. Kloof vraag-aanbod preventie (opvoedondersteuning) 2. Diversiteitgevoelig

Nadere informatie

Opvoeden in andere culturen

Opvoeden in andere culturen Opvoeden in andere culturen Bevorderen en versterken: competenties vergroten Een betere leven DVD 1 Bevolkingsgroepen aantal Allochtoon3.287.706 Autochtoon13.198.081 Europese Unie (exclusief autochtoon)877.552

Nadere informatie

Bouwstenen van burgerschap: Samenvatting

Bouwstenen van burgerschap: Samenvatting Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Bouwstenen van burgerschap: Samenvatting Een onderzoek

Nadere informatie

Mijn gelijk en ons geluk

Mijn gelijk en ons geluk 1 Mijn gelijk en ons geluk Een model voor bezinning op het omgaan met verscheidenheid in de gemeente Als de kerkenraad besluit tot het starten van een bezinningsproject over omgaan met verscheidenheid,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk September 2015 Nieuwsbrief De eerste interne nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Vught. Deze brief verschijnt periodiek. Samenwerkende organisaties Samen Sterk in de Wijk

Nadere informatie

Opbrengsten van het programma Stop Kindermishandeling van Kinderpostzegels

Opbrengsten van het programma Stop Kindermishandeling van Kinderpostzegels Opbrengsten van het programma Stop Kindermishandeling van Kinderpostzegels Jodi Mak Rianne Verwijs Opbrengsten van het programma Stop Kindermishandeling van Kinderpostzegels Jodi Mak Rianne Verwijs Met

Nadere informatie

DORPSPLANNEN MAKEN 1 FEBRUARI 2011 GEMEENTE GELDERMALSEN

DORPSPLANNEN MAKEN 1 FEBRUARI 2011 GEMEENTE GELDERMALSEN DORPSPLANNEN MAKEN 1 FEBRUARI 2011 GEMEENTE GELDERMALSEN VKK Gelderland Uitgangspunten dorpsplan volgens VKK Methodiek Succesfactoren en Struikelblokken VKK GELDERLAND Overkoepelende organisatie voor dorpsbelangenorganisaties

Nadere informatie

GIBO HEIDE. pedagogisch project

GIBO HEIDE. pedagogisch project GIBO HEIDE pedagogisch project gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2015 Het pedagogisch project is de vertaling van de visie van directie en leerkrachten die betrekking heeft op alle aspecten van het onderwijs

Nadere informatie

Samenvatting eindrapport fase twee project Gedragswerk (schooljaar 2006 2007)

Samenvatting eindrapport fase twee project Gedragswerk (schooljaar 2006 2007) Samenvatting eindrapport fase twee project Gedragswerk (schooljaar 2006 2007) 1. Voorwoord Deze samenvattende rapportage van fase twee van Gedragswerk beschrijft achtereenvolgens werkwijze en uitgangspunten,

Nadere informatie

Evaluatie nota vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan. Aan de Waterkant 2008-2011

Evaluatie nota vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan. Aan de Waterkant 2008-2011 Evaluatie nota vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan Aan de Waterkant 2008-2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Evaluatiekader 3 1.2 Leeswijzer 3 2 Vrijwilligerswerk Oostzaan 4 2.1 De situatie toen 4 2.2 De

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSTRAJECT BEWUSTWORDING KANSEN RELIGIEUS ERFGOED VOOR DE TOEKOMST

ONDERSTEUNINGSTRAJECT BEWUSTWORDING KANSEN RELIGIEUS ERFGOED VOOR DE TOEKOMST Stimuland Vilsterseweg 11 7734 PD Vilsteren Tel (0529) 47 81 80 Fax (0529) 45 20 02 info@stimuland.nl www.stimuland.nl ONDERSTEUNINGSTRAJECT BEWUSTWORDING KANSEN RELIGIEUS ERFGOED VOOR DE TOEKOMST Eindrapportage

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Transformatie jeugdzorg Regionaal projectplan Datum: 10 december 2012 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Ook de wensen en eisen aan de professionele organisaties veranderen door de kanteling.

Ook de wensen en eisen aan de professionele organisaties veranderen door de kanteling. Welzijn nieuwe stijl in gemeente Apeldoorn. Maatschappelijk agenderen gericht op de kanteling van formele naar informele zorg en het versterken van de zelfredzaamheid bewoners. Wat is interessant aan deze

Nadere informatie

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar!

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar! Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011 Aanpakken Maar! INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. RONDETAFELGESPREKKEN 2.1 Algemene uitkomsten van de rondetafelgesprekken 2.2 Aanbevelingen professor Meijs

Nadere informatie

Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis

Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis Het instrument Een Maatschappelijke Verkenning is een instrument voor de gemeenteraad

Nadere informatie

Het hoofdstuk effectiever werken aan diversiteit geschreven door lector Dr. Sjiera de Vries is onderdeel van De Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD)

Het hoofdstuk effectiever werken aan diversiteit geschreven door lector Dr. Sjiera de Vries is onderdeel van De Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD) Het hoofdstuk effectiever werken aan diversiteit geschreven door lector Dr. Sjiera de Vries is onderdeel van De Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD) 2013. De gehele publicatie is na te lezen op de website

Nadere informatie

Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie

Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie Mr Roger VAN BOXTEL, Minister of City Management and Integration, Netherlands Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie 21-22 mei 2001 Enkel gesproken tekst geldt Tweede

Nadere informatie

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Algemene vorming op het einde van de derde graad secundair onderwijs Voor de sociale

Nadere informatie

Algemene voorwaarden cultuurcoördinator

Algemene voorwaarden cultuurcoördinator 1 Algemene voorwaarden cultuurcoördinator Opleidingsniveau & denkniveau HBO denk- & werkniveau Opleiding; (Master) opleiding Richtlijn uren coördinatie; 40 uur Randvoorwaarden; Open en transparante communicatie

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant

Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant Vastgesteld door de Rekenkamer West-Brabant in haar vergadering van 25 oktober 2010. Dit onderzoeksprotocol vloeit voort uit het Reglement van Orde, vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 26 816 Voortgangsrapportage Beleidskader Jeugdzorg 2000 2003 Nr. 32 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN DE STAATSSECRE- TARIS VAN VOLKSGEZONDHEID,

Nadere informatie

Je steunsysteem is overal om je heen.

Je steunsysteem is overal om je heen. Je steunsysteem is overal om je heen. Kwartiermaken in de wijken in Oss en in de regio. Burgerkracht en Presentie Definitie kwartiermaken: Kwartiermaken gaat over het bevorderen van het maatschappelijk

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Achtergrondinformatie. Man 2.0. Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen

Achtergrondinformatie. Man 2.0. Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen Achtergrondinformatie Man 2.0 Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen April 2010 1 Inleiding Het is het Oranje Fonds gebleken dat veel maatschappelijke

Nadere informatie

Integrale Handhaving. Opzet Quick Scan. Inhoudsopgave. 1. Achtergrond en aanleiding

Integrale Handhaving. Opzet Quick Scan. Inhoudsopgave. 1. Achtergrond en aanleiding Integrale Handhaving Opzet Quick Scan Rekenkamer Weert Oktober 2008 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. Deelvragen 4. Aanpak en resultaat 5. Organisatie en planning

Nadere informatie

Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017

Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017 Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017 Inleiding Het onderwijs verandert. En het toezicht verandert mee. Vanaf 1 augustus 2017 houden

Nadere informatie

K a n s e n. voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t. Onderzoeksrapport. Mei 2007

K a n s e n. voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t. Onderzoeksrapport. Mei 2007 K a n s e n voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t Onderzoeksrapport Mei 2007 Opdrachtgever: Uitvoerenden: In samenwerking met: Provincie Noord-Brabant Brabants Landschap Brabants Particulier

Nadere informatie

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Hoe tevreden zijn de medewerkers met en hoe betrokken zijn zij bij de organisatie en welke verbeterpunten ziet men voor de toekomst? Wat is medewerkerstevredenheid

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

In de Gemeente Marum

In de Gemeente Marum In de Gemeente Marum Gezamenlijk Plan van aanpak ondersteuning mantelzorg en vrijwillige thuishulp van de gemeenten Marum, Grootegast en Leek 27 april 2006 Projectbureau WWZ Mw. H.J. Vrijhof J.J. de Jong

Nadere informatie

Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland 2005. Hoe maak ik een jeugdenquête

Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland 2005. Hoe maak ik een jeugdenquête Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland 2005 Hoe maak ik een jeugdenquête Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Wanneer een enquête 4 Hoofdstuk 2 Hoe maak ik een enquête 5 Hoofdstuk 3 Plan van aanpak

Nadere informatie

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren Notitie versie 1.0 September 2016 Door Frea Haker (Gezond in ) Eveline Koks (Jongeren Op Gezond Gewicht) Anneke Meijer (Coördinatie Gezond Gewicht Fryslân

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Subsidierelatie MEE Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team: Afdelingshoofd: Welzijn Bremmers, P.H.M. Auteur: Bankers, J. Datum vergadering: 27 juni 2016 1. Aanleiding In het Sociaal Deelfonds

Nadere informatie

onderzoeksopzet effecten van subsidies

onderzoeksopzet effecten van subsidies onderzoeksopzet effecten van subsidies september 2010 1 inleiding Het toekennen van subsidies is voor de gemeente een belangrijk middel om zijn doelen te realiseren. Dit kunnen doelen zijn op het terrein

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Quickscan Radicalisering en Maatschappelijke Spanningen

Quickscan Radicalisering en Maatschappelijke Spanningen Quickscan Radicalisering en Maatschappelijke Spanningen Een verkennend onderzoek onder gemeenten naar lokale problematiek, beleid en behoeften Expertise-unit Sociale Stabiliteit September 2015 Tijdens

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar

Jaarplan schooljaar Jaarplan schooljaar 2013-2014 Arnhem, september 2013 Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2013-2014. Dit jaarplan bevat de uitgangspunten en doelen die centraal staan bij de invulling van het betreffende

Nadere informatie

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Weert, 6 september 2011. Rekenkamer Weert Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. De wijze van onderzoek 4. Deelvragen

Nadere informatie

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te Aanbevelingen Rekenkamer t.a.v. Drukte Amsterdam december 2016 Aanbevelingen We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te verbeteren. Vier aanbevelingen hebben betrekking op

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Monitor 2010 Veelplegers Twente

Monitor 2010 Veelplegers Twente Monitor 2010 Veelplegers Twente J. Snippe G. Wolters B. Bieleman Bij diverse organisaties is het thema één van de speerpunten van beleid. Ook in het kader van het Grote Steden Beleid (GSB) is er aandacht

Nadere informatie

Interview met minister Joke Schauvliege

Interview met minister Joke Schauvliege Interview met minister Joke Schauvliege over de rol en de toekomst van etnisch-culturele federaties in Vlaanderen. Dertien etnisch-cultureel diverse federaties zijn erkend binnen het sociaalcultureel werk.

Nadere informatie

Datum 13 oktober 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht 'Aantal vechtscheidingen groeit explosief'

Datum 13 oktober 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht 'Aantal vechtscheidingen groeit explosief' 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

st r e s smanagement Inzicht in het omgaan met spanningen. Maximaal aantal deelnemers 12 Leren oplossingsgericht te handelen.

st r e s smanagement Inzicht in het omgaan met spanningen. Maximaal aantal deelnemers 12 Leren oplossingsgericht te handelen. st r e s smanagement De cursus 'stressmanagement' is bedoeld voor iedereen die in zijn/haar werksituatie te maken krijgt met stress als gevolg van problemen en spanningsvolle situaties. De eigen ervaringen

Nadere informatie

Sport en bewegen in de opvang

Sport en bewegen in de opvang Sport en bewegen in de opvang Eindrapportage van drie jaar onderzoek Rianne Verwijs Niels Hermens Inhoud Voorwoord De opvang in beweging 5 Samenvatting 7 1 Inleiding 9 2 Sport en Bewegen bij de instellingen

Nadere informatie

Voorstel onderzoek De gemeente als goed samenwerkingsspeler voor initiatieven uit de samenleving

Voorstel onderzoek De gemeente als goed samenwerkingsspeler voor initiatieven uit de samenleving Voorstel onderzoek De gemeente als goed samenwerkingsspeler voor initiatieven uit de samenleving Achtergrond In oktober heeft een uitvraagronde plaatsgevonden waarin de fracties van de gemeenteraden van

Nadere informatie

Taken en competenties gecertificeerde secretarissen en coördinatoren

Taken en competenties gecertificeerde secretarissen en coördinatoren Taken en competenties gecertificeerde secretarissen en coördinatoren NVAO 17 augustus 2010 Inhoud 1 Certificering 3 2 Taken en competenties 3 2.1 Rapport 3 2.2 Procesgang 4 2.3 Vaardigheden 5 3 Gedragscode

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Beleidsevaluatie art. 217a Provinciewet van het programma Leefbaarheid@Brabant 2012-2015 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van de beleidsevaluatie

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. de gemeenteraad

Gemeente Den Haag. de gemeenteraad Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag de gemeenteraad Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk rm 2007.228 - BOW/2007.1305 RIS 151081 Doorkiesnummer 070-353 5000 E-mailadres Onderwerp

Nadere informatie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST. Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST. Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onderwerpselectie.. 4 3. Onderzoeksopzet. 5 4. Aankondiging.. 5

Nadere informatie

Plan van aanpak participatieverklaring Tholen

Plan van aanpak participatieverklaring Tholen Plan van aanpak participatieverklaring Tholen Integratie & re-integratie nieuwkomers (2015) Auteur: S.Rook Instelling: Gemeente Tholen Plaats van uitgave: Tholen Datum: 29-03-2016 Versienummer: 1.0 Plan

Nadere informatie

Inhoud: Over de Stichting. Activiteiten en projecten. - Uitgangspunt - Doel - Doelgroep - Financiën - Publiciteit

Inhoud: Over de Stichting. Activiteiten en projecten. - Uitgangspunt - Doel - Doelgroep - Financiën - Publiciteit Beleidsplan 2016-2017 Inhoud: Over de Stichting - Uitgangspunt - Doel - Doelgroep - Financiën - Publiciteit Activiteiten en projecten PROJECT 1 PROJECT 2 PROJECT 3 PROJECT 4 Musicals Jongerenkoor Meditatieve

Nadere informatie

SPELREGELS Stichting Tussenspel. Spelregels Stichting Tussenspel 1

SPELREGELS Stichting Tussenspel. Spelregels Stichting Tussenspel 1 SPELREGELS Stichting Tussenspel Spelregels Stichting Tussenspel 1 Spelregels stichting Tussenspel Stichting Tussenspel heeft als doel het mogelijk maken van laagdrempelige outreachende vaktherapie ter

Nadere informatie

Het belang van begeleiding

Het belang van begeleiding Het belang van begeleiding Langdurig zieke werknemers 9 en 18 maanden na ziekmelding vergeleken Lone von Meyenfeldt Philip de Jong Carlien Schrijvershof Dit onderzoek is financieel mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Introductie Met de REQUEST methode wordt getracht de participatie van het individu in hun eigen mobiliteit te vergroten. Hiervoor moet het individu voldoende

Nadere informatie

FLEVOMONITOR 2007 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop, Marije Wouters & Dirk J. Korf

FLEVOMONITOR 2007 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop, Marije Wouters & Dirk J. Korf FLEVOMONITOR 2007 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld Annemieke Benschop, Marije Wouters & Dirk J. Korf Dit onderzoek is uitgevoerd door het Bonger Instituut voor Criminologie van de Universiteit van

Nadere informatie

Op basis van de processen-verbaal van de stembureaus en de hoofdstembureaus heeft het centraal stembureau de volgende aantallen vastgesteld:

Op basis van de processen-verbaal van de stembureaus en de hoofdstembureaus heeft het centraal stembureau de volgende aantallen vastgesteld: Proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau inzake de vaststelling van de uitslag van het raadplegend referendum over het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa Het centraal

Nadere informatie

Verbinden en Samenwerken. Waardecreatie van netwerken Zorgnet 16 februari 2011

Verbinden en Samenwerken. Waardecreatie van netwerken Zorgnet 16 februari 2011 Verbinden en Samenwerken Waardecreatie van netwerken Zorgnet 16 februari 2011 Hans Tönjes Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Jeugdzorg, LVB en GGz Programmamanager intersectoraal netwerk

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorste l Raadsvoorstel Transformatieagenda 2017-2018 Wmo en haar omgeving doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 161900 datum voorstel: 23 november 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Visie en Methoden Mondiaal Burgerschap

Visie en Methoden Mondiaal Burgerschap Visie en Methoden Mondiaal Burgerschap De KNVB gelooft in de maatschappelijke meerwaarde van voetbal. Voetbal brengt de samenleving in beweging. Zo n 300.000 vrijwilligers zijn in Nederland actief bij

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK NAAR FINANCIËLE ASPECTEN BIJ STICHTING MEERWERF BASISSCHOLEN TE DEN HELDER (41858)

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK NAAR FINANCIËLE ASPECTEN BIJ STICHTING MEERWERF BASISSCHOLEN TE DEN HELDER (41858) RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK NAAR FINANCIËLE ASPECTEN BIJ STICHTING MEERWERF BASISSCHOLEN TE DEN HELDER (41858) Utrecht, juni 2013 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van een specifiek onderzoek

Nadere informatie

Empowerment Kwaliteit Instrument: Operationalisering en Normering Voor gezondheidsbevorderaars en preventiewerkers als aanvulling op de Preffi 2.

Empowerment Kwaliteit Instrument: Operationalisering en Normering Voor gezondheidsbevorderaars en preventiewerkers als aanvulling op de Preffi 2. Empowerment Kwaliteit Instrument: Operationalisering en Normering Voor gezondheidsbevorderaars en preventiewerkers als aanvulling op de Preffi 2.0 Cluster 0: Randvoorwaarden 0.1 Empowermentvaardigheden

Nadere informatie

Auteur L.H.P.T. van der Veen Wijkgemeente Drachten Oost Status: Definitief

Auteur L.H.P.T. van der Veen Wijkgemeente Drachten Oost Status: Definitief Auteur L.H.P.T. van der Veen Wijkgemeente Drachten Oost 27-10-2014 Status: Definitief 1. Inhoud 1. Inhoud... 1 2. Inleiding... 2 3. Opbouw van dit rapport... 2 4. Vraagstelling:... 3 5. Resultaten algemeen...

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Dit proefschrift gaat over de invloed van inductieprogramma s op het welbevinden en de professionele ontwikkeling van beginnende docenten, en welke specifieke kenmerken van inductieprogramma s daarvoor

Nadere informatie

Besturen met een visie

Besturen met een visie Besturen met een visie - de basis Trainingstraject specifiek ontwikkeld voor verenigingsbestuurders Besturen met een visie Versterking van amateursportverenigingen door bestuurders in hun kracht te zetten

Nadere informatie

Joint Venture in de Westas? Hoe nu verder. Leren van Joint Venture Silicon Valley Network Kennislab voor Urbanisme Geert Kievit

Joint Venture in de Westas? Hoe nu verder. Leren van Joint Venture Silicon Valley Network Kennislab voor Urbanisme Geert Kievit Joint Venture in de Westas? Hoe nu verder. Leren van Joint Venture Silicon Valley Network. 28-1-2015 Kennislab voor Urbanisme Geert Kievit Joint Venture in de Westas? Hoe nu verder. In de huidige situatie

Nadere informatie

Aandacht, affectie, waardering, respect en ondersteuning.

Aandacht, affectie, waardering, respect en ondersteuning. Het Pedagogisch Klimaat Schooljaar 2007 / 2008 Wat is een pedagogisch klimaat? Als we praten over een pedagogisch klimaat binnen Breedwijs Zuid Berghuizen gaat het over de sfeer die de partners willen

Nadere informatie

Visie Beheer Openbare Ruimte

Visie Beheer Openbare Ruimte Visie Beheer Openbare Ruimte De openbare ruimte bestaat uit de ondergrondse en bovengrondse voorzieningen die in beheer zijn de gemeenten en bestaat uit riolering, plantsoenen, bomen, wegen, straten, pleinen,

Nadere informatie

Taken en competenties getrainde secretarissen en coördinatoren

Taken en competenties getrainde secretarissen en coördinatoren Taken en competenties getrainde secretarissen en coördinatoren Februari 2015 Inhoud 1 Training 3 2 Taken en competenties 3 2.1 Rapport 3 2.2 Procesgang 4 2.3 Vaardigheden 4 3 Gedragscode voor opleidingsbeoordelingen

Nadere informatie

Examenprogramma maatschappijleer havo/vwo

Examenprogramma maatschappijleer havo/vwo Examenprogramma maatschappijleer havo/vwo Havo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden Domein B Rechtsstaat

Nadere informatie