Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur"

Transcriptie

1 Profiel Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur 14 juli 2015 Opdrachtgever Gemeente Papendrecht Voor meer informatie over de functie Manon min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) Voor sollicitatie Niets uit dit profiel mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leeuwendaal gereproduceerd worden.

2 Inhoudsopgave 1 De organisatie Drechtsteden 4 2 De functie Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur Taken en verantwoordelijkheden 5 3 De gewenste capaciteiten 7 4 De arbeidsvoorwaarden 8 5 De selectieprocedure 9 Gemeentesecretaris/Algemeen directeur/gemeente Papendrecht/profiel/10 juli van 12

3 1 De organisatie Papendrecht is met inwoners een mooie gemeente met veel voorzieningen. De leefomgeving is comfortabel, dicht bij de grotere stedelijke voorzieningen, maar in de rustige sfeer van een dorp. Het woning- en winkelaanbod is goed, in Papendrecht is veel werkgelegenheid en het is een prima gemeente om in te leven. De bereikbaarheid via water en wegen is goed, hetgeen de gemeente mede aantrekkelijk maakt voor de vestiging van grote bedrijven. Samenwerking vindt plaats met inwoners, bedrijven en instellingen en op regionaal niveau: als een spin in het web van intergemeentelijke en maatschappelijke samenwerking. Daarbij acteert Papendrecht ondernemend, praktisch, actief, open, verbindend, nuchter, zorgvuldig vanuit een naar buiten gerichte blik en met de bedoeling te kunnen sturen waar nodig. Missie De gemeente Papendrecht is een open en gemakkelijk toegankelijke organisatie die gericht is op wat de samenleving wil en verantwoordelijkheid geeft en neemt; inwoners, bedrijven en instellingen en inwoners nemen initiatief voor de eigen leefomgeving. Het bestuur en de ambtelijke organisatie faciliteren waar nodig en mogelijk. Visie Papendrecht streeft naar een comfortabele leefomgeving voor iedereen, of je nu in Papendrecht werkt, woont, recreëert of verblijft. Dat wordt gerealiseerd door op het gebied van ruimte, economie en samenleving maatregelen te nemen om die leefomgeving te behouden en te verbeteren. Dit doet Papendrecht niet alleen. Samenwerking in de regio en met inwoners, bedrijven en instellingen als onderdelen van de maatschappij wordt bevorderd. De wil is aanwezig om verder ambtelijk samen te werken zonder de grenzen van de eigenheid te overschrijden. De meest complexe vraagstukken worden zelfs bovenregionaal ingestoken. De maatschappelijke opgaven zijn immers te complex geworden om als gemeente alleen op te pakken. Daarnaast vindt Papendrecht dat de maatschappij ook zelf ondernemend is. Initiatieven komen steeds vaker vanuit de samenleving, waarbij de gemeente ondersteunt, prikkelt, stuurt en daar waar nodig de regie neemt. De gemeente is dienstverlenend en betrokken, en op basis daarvan zal het steeds vaker hun rol zijn om te faciliteren en niet alles te regelen. Het adaptief vermogen wordt aangesproken aan en men streeft voortdurend naar innovatie, waarmee Papendrecht zich wil onderscheiden. Men houdt zich aan de wet en voert wettelijke taken uit en bestuurt op integere wijze. Integriteit wordt ook gevraagd van de ambtenaren. Bovenstaande vraagt om doorontwikkeling van de organisatie. Naast regionale impulsen zijn ook intern organisatorische overwegingen van betekenis. De hoofdlijnen van de doorontwikkeling zijn via een aantal lijnen te beschrijven: Versterken wisselwerking tussen bestuur en samenleving. Bevorderen van ontwikkeling van medewerkers. Medewerkers gaan steeds meer in regionaal verband samenwerken. Dit vraagt om competenties die mogelijk nog verder ontwikkeld moeten worden. Opdrachtgericht werken wordt steeds belangrijker. De komende jaren zal sprake zijn van organische aanpassngen waarbij de structuur niet in beton gegoten is. Onzekerheden worden een vaste waarde waardoor flexibiliteit essentieel is. Het ambtelijk apparaat wordt hierop gericht. Er wordt een houding gevraagd van bestuur én medewerkers waarbij zij meer organisatorisch adaptief denken en handelen. Gemeentesecretaris/Algemeen directeur/gemeente Papendrecht/profiel/10 juli van 12

4 1.1 Drechtsteden De Drechtsteden bestaan uit zes gemeenten (rond de inwoners) die samen een aaneengesloten stedelijk gebied vormen aan de zuidrand van de Randstad. Ze werken vernieuwend en effectief samen. Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht trekken samen op, maar maken ook nadrukkelijk hun eigen keuzes. De Drechtsteden zijn Samen stad aan het water. De regio is toonaangevend in de maritieme sector en wil haar strategische positie op de as Rotterdam-Antwerpen verder uitbouwen. Door samen te werken kunnen de Drechtsteden méér doen met minder. Maar ook samen bouwen aan een sterke regio waarin het prettig wonen, werken en recreeren is. De Drechtsteden werken samen aan: Versterken van de economische kracht. Aantrekkelijker maken van het gebied/de regio. Zorg voor en zelfredzaamheid van de inwoners (sociale kracht). Hoe de samenwerking vorm krijgt verschilt per onderwerp. Soms houden de zes gemeenten elkaar op de hoogte en wisselen ze kennis uit. Een andere keer is er sprake van meer regionale coordinatie en worden zaken ook echt besloten en uitgevoerd op regionaal niveau. Op vier niveaus werken de gemeenten met elkaar samen: 1 Een aantal taken wordt regionaal opgepakt en niet meer gemeentelijk. Deze samenwerking is vastgelegd in een Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD). De GRD (ontstaan eind 2006 met inmiddels 800 medewerkers) zorgt voor efficiente en effectieve uitvoering van taken die door de Drechtstedengemeenten zijn op- of overgedragen. Daarnaast behartigt zij de gemeenschappelijke belangen daar waar dossiers een (boven) regionaal karakter hebben. 2 Op bestuurlijk niveau besluiten ze samen over voorgesteld regionaal beleid en projecten. Het algemeen bestuur van de Drechtsteden wordt gevormd door de Drechtraad. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van de 6 gemeenteraden. De leden van de Drechtraad worden ondersteund door de regiogriffie. De Drechtraad benoemt het Drechtstedenbestuur. De Drechtraad en het Drechtstedenbestuur worden ondersteunt door bureau Drechtsteden. Tevens organiseert dit bureau de bestuurlijke besluitvorming. 3 Ambtenaren uit de verschillende gemeenten werken op diverse taakvelden met elkaar samen. De zes gemeentesecretarissen van de afzonderlijke gemeenten en de secretaris Drechtsteden werken samen aan de ambitie om samenwerking te optimaliseren in het Overleg Netwerksecretarissen Drechtsteden (ONS-D). 4 De gemeenten werken ook samen met andere overheden en publieke partijen buiten de Drechtsteden. Gemeentesecretaris/Algemeen directeur/gemeente Papendrecht/profiel/10 juli van 12

5 2 De functie Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur In de gemeentelijke organisatie vervult de Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur (Secretaris) een (strategische) spilfunctie tussen het College en de ambtelijke organisatie. Hij-zij heeft binnen het College een adviserende rol én staat aan het hoofd van de ambtelijke organisatie (200 medewerkers). De Secretaris geeft leiding aan een MT van vijf afdelingshoofden. De eindverantwoordelijkheid voor de organisatie veronderstelt een aansturende en leidinggevende positie. De eindverantwoordelijkheid voor ambtelijke voorstellen ligt zowel inhoudelijk als procedureel bij de Secretaris. Van hem/haar wordt gevoel voor de politiek-bestuurlijke dimensie van het lokale bestuur verwacht, zonder dat dit leidt tot aantasting van het primaat van de politiek of leidt tot politiek gekleurde adviezen vanuit de ambtelijke organisatie. Naast de interne focus heeft de Secretaris ook een essentiele rol in het bevorderen van de externe samenwerking. Naast de rol van algemeen directeur van de ambtelijke organisatie vervult de Secretaris samen met de 5 andere secretarissen van de Drechtsteden, ook een essentiele rol in ONS-D. De Secretaris van de gemeente Papendrecht heeft de volgende prioriteiten: Vervullen van een voortrekkersrol in de doorontwikkeling van de organisatie van Papendrecht mede in het licht van de veranderende rol van de overheid. De organisatie is continu in beweging. Dit vraagt om een grotere mate van zakelijkheid en flexibiliteit. De samenwerking van het MT als team is hierin een belangrijke factor. Daarnaast is eigenaarschap en eigen verantwoordelijkheid van medewerkers de sleutel tot succes. Dit moet verder ontwikkeld worden. Papendrecht stevig profileren en positioneren in de regio Drechtsteden - en wanneer dit leidt tot een meerwaarde voor Papendrecht, verdere samenwerking zoeken met de andere gemeenten in de Drechtsteden of in de Alblasserwaard. Het creeren van helderheid in rollen tussen bestuur (Gemeenterraad en College) en ambtelijke organisatie. Stimuleren van buiten naar binnen denken; meer zaken bij samenleving neerleggen en meer loslaten. 2.1 Taken en verantwoordelijkheden Als gemeentesecretaris Eerste adviseur van het college. Deelnemer aan de beraadslagingen en bewaker van de voorbereiding, uitvoerbaarheid en consistentie van de collegebesluiten. Vertaler van de bestuursbesluiten naar de ambtelijke organisatie en bewaker van de voortgang. Integere en betrouwbare sparringpartner voor het college als totaliteit en de individuele collegeleden. Constructieve tandem-relatie met de burgemeester. Als algemeen directeur Eindverantwoordelijk directeur van de ambtelijke organisatie. Eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de integrale beleidsadvisering aan het bestuur. Gemeentesecretaris/Algemeen directeur/gemeente Papendrecht/profiel/10 juli van 12

6 Eindverantwoordelijk voor de realisatie van de bestuurlijke beleidsdoelen en de uitvoering van de vastgestelde plannen. Stuurt actief in de ambtelijke voorbereiding van bovenlokale (waaronder regionale) vraagstukken en staat voor de belangen van Papendrecht. Eindverantwoordelijk voor het in gang zetten en de verdere ontwikkeling van de organisatie. Leidt het managementoverleg (voorzitter MT bestaande uit 5 afdelingshoofden) en heeft oog voor een evenwichtige agendering van relevante strategische en going concern onderwerpen. Neemt deel aan het driehoeksoverleg met burgemeester en griffier; bevordert en draagt bij aan de samenwerking tussen raad, college, griffie en ambtelijke organisatie. (Formeel) bestuurder in de zin van de WOR Bewaakt en stimuleert effectieve en efficiente dienstverlening van de organisatie aan burgers, instellingen en bedrijven. Bespreekt en ontwikkelt desgewenst de samenwerking met omliggende gemeenten en andere samenwerkingsvormen of verbonden partijen. Draagt zorg voor de juiste balans tussen de belangen van de organisatie en haar medewerkers. Creeert rust en vertrouwen in de organisatie. Bewaakt de voortgang van de concernplanning vanuit strategisch perspectief en belang voor college en gemeenteraad. Gemeentesecretaris/Algemeen directeur/gemeente Papendrecht/profiel/10 juli van 12

7 3 De gewenste capaciteiten De gemeente Papendrecht zoekt op hoofdlijnen een Secretaris met de volgende kenmerken: Toont lef; durft door te pakken. Is verbindend. Heeft een sterke externe orientatie. Geeft ruimte en vertrouwen. Stimuleert het delen van verantwoordelijkheden. Is creatief. Is helder en transparant. Heeft (zelf)reflectie. Is Lenigvan geest. Is hard op resultaat (zakelijke blik) en zacht op de relatie. Is authentiek. Competenties: Doortastend Strategisch kunnen opereren in lokale en bovenlokale verbanden Groot adaptief vermogen Innovatief Coachend vermogen Bestuurssensitiviteit Ervaring: Academisch werk- en denkniveau. In een strategische managementpositie en affiniteit/ervaring met de politiek. In het leiden van een (cultuur)veranderingstraject. Met regionale samenwerking. In het schakelen in een bestuurlijk krachtenveld met diverse belangen. Gemeentesecretaris/Algemeen directeur/gemeente Papendrecht/profiel/10 juli van 12

8 4 De arbeidsvoorwaarden De functie van Gemeentesecretaris/Algemeen directeur is gewaardeerd in schaal 15 van de cao voor gemeenteambtenaren (maximaal 6.805,-- bruto per maand). De invulling van de functie is eerst voor een periode van drie jaar. Na die periode vindt een afweging plaats over de voortzetting van het dienstverband. Gemeentesecretaris/Algemeen directeur/gemeente Papendrecht/profiel/10 juli van 12

9 5 De selectieprocedure De selectie kent twee fasen: 1 Voorselectie door bureau Leeuwendaal Gesprekken met kandidaten door de adviseur van Leeuwendaal. Geschikte kandidaten worden op papier gepresenteerd aan de gemeente Papendrecht. De selectiecommissie beslist welke kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. 2 Selectie door Gemeente Papendrecht. Kandidaten voeren gesprekken met de selectie- en adviescommissie. Na de tweede ronde vindt (eventueel) het assessmentonderzoek plaats gevolgd door een onafhankelijke preemployment screeningsprocedure bij CV-OK (een samenwerkingspartner van Leeuwendaal). Daarna vindt het arbeidsvoorwaardengesprek plaats, wint Leeuwendaal referenties in en wordt de kandidaat in dienst genomen. In verband met de vakantieperiode hanteren we een langere resonsperiode. De CV s worden beoordeeld na 10 augustus. Vanaf 10 augustus kunt u ook telefonisch informatie opvragen indien wenselijk. Gestreefd wordt naar een afronding van de procedure voor 1 oktober Gemeentesecretaris/Algemeen directeur/gemeente Papendrecht/profiel/10 juli van 12

10 Bijlage: Profiel opgesteld door gemeente Papendrecht. PROFIEL FUNCTIE GEMEENTESECRETARIS / ALGEMEEN DIRECTEUR 1. Taken gemeentesecretaris / algemeen directeur ( verder te noemen: secretaris) - Vervult de formele en functionele rol en de taak van secretaris ten behoeve van het college en burgemeester (als bestuursorgaan) (1 e adviseur van het college). - Stimuleert adequate (in)formele verhoudingen en rollen/taken behorende bij de functie van collegelid en portefeuillehouder. - Stimuleert en draagt bij aan een goede werking van het lokale driehoeksoverleg i.c. samenwerking tussen de burgemeester, de griffier en secretaris. - Treedt op als algemeen directeur voor de ambtelijke organisatie in directe samenspraak met de locosecretaris. - Coacht waar nodig de locosecretaris met betrekking tot de taak om de kwaliteit van de ambtelijke organisatie, met betrekking tot de advisering en de dienstverlening, daar waar nodig planmatig en actief te verbeteren. - Stimuleert MT-leden/afdelingshoofden actief ten aanzien van de integrale samenwerking. - Creëert rust en vertrouwen in de organisatie. - Stuurt actief in de ambtelijke voorbereiding van bovenlokale (waaronder regionale) vraagstukken en staat voor de belangen van de gemeente Papendrecht. - Heeft een actieve stimulerende rol in de doorontwikkeling van de organisatie van Papendrecht, waarbij rekening wordt gehouden met ontwikkelingen en intergemeentelijke samenwerking (brengt zo mogelijk zelf actief regionale verbindingen aan). - Geeft vanuit een gedeelde visie richting en koers aan het MT en de organisatie. - Stimuleert groei en ontwikkeling in brede zin in de organisatie. - Stimuleert bestuurlijke ontwikkelingen (waaronder bestuurlijke vernieuwing). - Stimuleert de organisatie in het van buiten naar binnen denken en handelen en geeft daarin zelf het goede voorbeeld. - Bewaakt de voortgang van de concernplanning vanuit strategisch perspectief en belang voor college en gemeenteraad. - Zet en houdt Papendrecht in bovenlokale verbanden op de kaart. 2. Kwaliteitseisen - Academisch werk- en denkniveau. - Kennis van bestuurlijke verhoudingen en processen en ervaring in bestuurlijk adviseren. - Heeft een externe gerichtheid, zowel naar de regio als verder bovenlokaal en zeker ook naar de samenleving. - Heeft aantoonbare ervaring in het coachen van bestuurders en managers. - Heeft een politieke antenne, maar weet dit te scheiden van bestuurlijke advisering. - Is in staat collegiaal bestuur te bevorderen en adviseert op een wijze passend bij de bestuursstijl. - Heeft als zodanig aantoonbare ervaring op een niveau dat gelijk staat aan de maat en de schaal van de opgaven van de gemeente Papendrecht. - Heeft ervaring met organisatie- en cultuurveranderingen. - Geeft leiding op hoofdlijnen (voorwaardenscheppend en toetsend). - Draagt visie en besluiten actief uit met als doel dat mensen de redenatielijn ervan begrijpen en vertrouwen hebben in een consistente aanpak op langere termijn. - Is een procesmanager met aandacht voor resultaat, proces en mens (verbindend leiderschap). - Is transparant in het maken van keuzes en legt hierover op de juiste plaats verantwoording af (professionaliteit). 3. Competenties Het managementteam heeft een voorstel gedaan ten aanzien van de competenties die de secretaris in Papendrecht zou moeten hebben in aanvulling op de standaard bij de functie behorende competenties. Van belang is dat aantoonbaar wordt gewerkt aan persoonlijke ontwikkeling op het vlak van de vereiste competenties. Het gaat dan om de volgende zaken: Gemeentesecretaris/Algemeen directeur/gemeente Papendrecht/profiel/10 juli van 12

11 - Doortastendheid, stevigheid - (bestuurlijke) standvastigheid - Strategisch kunnen opereren in lokale en bovenlokale verbanden - Flexibel en verbindend zijn - Souplesse hebben en die eigenschap ook zichtbaar bezitten - Groot adaptief vermogen - Innovatieve kracht - Onafhankelijk en kritisch kunnen denken Assertiviteit Voor eigen mening (of belang) opkomen met respect voor anderen, zelfs indien er vanuit de (bestuurlijke) omgeving druk wordt uitgeoefend om dit niet te doen. Gedragsindicatoren: - slaagt er in om in situaties van grote druk en manipulatie op een respectvolle en vasthoudende wijze zijn/haar eigen standpunt te verdedigen; - bespreekt meningsverschillen zonder het conflict uit de weg te gaan; - verwerpt onaanvaardbare voorstellen op een respectvolle, doch besliste manier. Adviesvaardigheden Problemen en vraagstukken van interne en externe actoren analyseren, oplossingen aandragen en hierover helder communiceren, rekening houdend met situaties, belangen en behoeften van partijen. Leggen en onderhouden van relaties. Gedragsindicatoren: - beïnvloedt het gesprek en de sfeer door gevoelens te benoemen, stuurt het gesprek in de juiste richting en houdt de relatie goed; - gaat bewust om met verschillende normen en waarden van diverse partijen; schakelt eenvoudig van expert- naar procesrol en andersom; - structureert, reflecteert, vraagt door en helpt zodoende ook anderen om tot oplossingen of alternatieven te komen. Voortgangsbewaking Opstellen en bewaken van procedures om de voortgang van taken of activiteiten van medewerkers en van de eigen taken en verantwoordelijkheden te bewaken en zeker te stellen. Gedragsindicatoren: - stelt meetbare strategische doelstellingen op en definieert resultaten op (middel)lange termijn; maakt de voorwaarden duidelijk die nodig zijn om deze resultaten te bereiken en vult deze in (mede in relatie tot de concernplanning/roadmap); - zorgt voor heldere structuren, taakverdeling en procedures die een effectieve en efficiënte inzet van medewerkers en/of betrokken (externe) partijen bevordert; - spreekt zichzelf en anderen tijdig en regelmatig aan op het nakomen van afspraken en het realiseren van doelstellingen. Achterhaalt achterliggende oorzaak bij niet nakomen van afspraken. Overtuigingskracht Proberen anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en trachten instemming te verkrijgen door gebruik te maken van de juiste argumenten en methode. Gedragsindicatoren: - draagt binnen de organisatie bij aan het leren en waarderen van logische en heldere argumentatie en weet op alle niveaus door zijn/haar eigen stijl van argumenteren regelmatig anderen voor zijn/haar standpunt te winnen; - stelt zich op als een charismatische persoonlijkheid; - benoemt verschillen en overeenkomsten in meningen en doet voorstellen voor een gezamenlijk standpunt; Gemeentesecretaris/Algemeen directeur/gemeente Papendrecht/profiel/10 juli van 12

12 - wisselt relatiegericht van communicatieniveau en invloedstijl om zwaarwegende (belangen)tegenstellingen of conflicten te overbruggen en om invloed te laten gelden. Coachen Richting en sturing geven aan een persoon in het kader van diens taakvervulling. Stijl van coachen aanpassen aan persoon en situatie zodat betrokken persoon zich optimaal kan ontwikkelen. Stuurt zodanig aan, dat de vaardigheden en talenten van anderen worden ontwikkeld en verbeterd. Gedragsindicatoren: - bewaakt de professionele groei van personen en stelt plannen op om deze groei te bevorderen; - creëert een cultuur waarin personen verdere ontwikkeling nastreven; - stimuleert de verdere ontwikkeling van personen. Samenwerken Een actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of probleemoplossing, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is. Gedragsindicatoren: - laat zien oog te hebben voor groepsprocessen en geeft hierin sturing; - gaat constructief om met onderlinge spanningen; - stelt regels voor de procesgang en besluitvorming; - draagt zorg voor de overlegstructuur. Bestuurssensitiviteit Anticiperen op en onderkennen van het belang van gebeurtenissen die van invloed zijn op het bestaande beleid en het handelen van politiek-bestuurlijke verantwoordelijken. Gedragsindicatoren - anticipeert en handelt actief wanneer de belangen van de organisatie en/of van bestuurders in het geding dreigen te komen/zijn; - heeft een goed oog voor de partijpolitieke aspecten en de verhoudingen in bestuur en ambtelijke top ingeval van relevante ontwikkelingen en gebeurtenissen; - taxeert tijdig en juist verschuivingen in belangen en inhoudelijke standpunten, ook indien deze zich op langere termijn voordoen. 4. Diversen Nevenfuncties Nevenfuncties zijn voor de secretaris mogelijk. Uiteraard dienen nevenfuncties gemeld te worden en mogen de nevenfuncties niet strijdig zijn met de belangen van de gemeente(lijke organisatie). Wel is het zo dat sprake moet zijn van politieke ongebondenheid en neutraliteit in het functioneren. Zichtbaarheid Verwacht wordt dat de secretaris regelmatig aanwezig is in de samenleving op de relevante momenten en de overige medewerkers stimuleert dat ook te doen. Het gaat erom zichtbaar te zijn in de samenleving. Dit zonder dat sprake is van een verhuisplicht. Periodiciteit In het algemeen is het zo dat de functie van de secretaris geen oneindige houdbaarheid heeft. De periode is lastig te bepalen, maar door veranderende contexten in samenleving en college is tijdelijkheid en kunnen veranderen in de functie van belang. Geopteerd wordt van een invulling van de functie voor een periode van drie jaar. Na deze periode kan worden bezien of een volgende periode van drie jaren opportuun is. In overleg wordt de optie van parttime werken in overweging genomen. Gemeentesecretaris/Algemeen directeur/gemeente Papendrecht/profiel/10 juli van 12

Gemeentesecretaris Gemeente Sliedrecht

Gemeentesecretaris Gemeente Sliedrecht Profielschets Gemeentesecretaris Gemeente Sliedrecht 1 Algemeen Sliedrecht is een dorp met ruim 24.000 inwoners en ligt aan een van de drukst bevaarde rivieren van Nederland, de Beneden Merwede. Aan de

Nadere informatie

Profielschets Directeur en loco-gemeentesecretaris gemeente Oisterwijk/ tevens ambtelijk/strategisch opdrachtgever sociaal domein binnen de regionale

Profielschets Directeur en loco-gemeentesecretaris gemeente Oisterwijk/ tevens ambtelijk/strategisch opdrachtgever sociaal domein binnen de regionale Profielschets Directeur en loco-gemeentesecretaris gemeente Oisterwijk/ tevens ambtelijk/strategisch opdrachtgever sociaal domein binnen de regionale samenwerking Hart van Brabant Over Oisterwijk De gemeente

Nadere informatie

Profiel. Verandermanager beleid. 27 mei 2015. Opdrachtgever Ieder(in)

Profiel. Verandermanager beleid. 27 mei 2015. Opdrachtgever Ieder(in) Profiel Verandermanager beleid 27 mei 2015 Opdrachtgever Ieder(in) Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

Profiel. Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis. 21 mei 2015. Opdrachtgever Spaarne Gasthuis

Profiel. Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis. 21 mei 2015. Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Profiel Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis 21 mei 2015 Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Profiel. Verander manager beleid. 22 oktober 2015. Opdrachtgever Ieder(in)

Profiel. Verander manager beleid. 22 oktober 2015. Opdrachtgever Ieder(in) Profiel Verander manager beleid 22 oktober 2015 Opdrachtgever Ieder(in) Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon 088 00 868 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

PROFIEL @ SENIOR BUSINESS CONTROLLER ADRZ

PROFIEL @ SENIOR BUSINESS CONTROLLER ADRZ PROFIEL @ SENIOR BUSINESS CONTROLLER ADRZ 6 februari 2015 voor meer info over de functie: werving.search@leeuwendaal.nl, telefoon (070) 41 42 700 voor sollicitatie: www.leeuwendaal.nl Niets uit dit profiel

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Omnia Wonen

Profielschets. Directeur-bestuurder Omnia Wonen Profielschets Directeur-bestuurder Omnia Wonen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Omnia Wonen Datum: 20 oktober 2014 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Omnia Wonen in Harderwijk is een moderne

Nadere informatie

Profiel. Secretaris Raad van Bestuur. 31 maart Opdrachtgever Aafje thuiszorg huizen zorghotels

Profiel. Secretaris Raad van Bestuur. 31 maart Opdrachtgever Aafje thuiszorg huizen zorghotels Profiel Secretaris Raad van Bestuur 31 maart 2017 Opdrachtgever Aafje thuiszorg huizen zorghotels Voor meer informatie over de functie Elizabeth de Jong, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06

Nadere informatie

Profiel. Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december Opdrachtgever Stichting Proceon

Profiel. Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december Opdrachtgever Stichting Proceon Profiel Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december 2017 Opdrachtgever Stichting Proceon Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

Profiel. Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus. december 2015

Profiel. Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus. december 2015 Profiel Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus december 2015 Opdrachtgever Aventus Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 / 06-29004782

Nadere informatie

Profiel. Teamleider Finance, Planning & Control. 13 september 2016. Opdrachtgever Veiligheidsregio Flevoland

Profiel. Teamleider Finance, Planning & Control. 13 september 2016. Opdrachtgever Veiligheidsregio Flevoland Profiel Teamleider Finance, Planning & Control 13 september 2016 Opdrachtgever Veiligheidsregio Flevoland Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868

Nadere informatie

Profielschets van gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam

Profielschets van gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam Profielschets van gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam Profielschets gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam De stad en het bestuur Schiedam is een stad

Nadere informatie

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Profiel Opleidingsmanager HBO-Rechten 10 mei 2017 Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

Profiel. Manager ICT. 4 augustus Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht

Profiel. Manager ICT. 4 augustus Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht Profiel Manager ICT 4 augustus 2016 Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 0629004723 Voor sollicitatie

Nadere informatie

CONCEPT Functieprofiel (beoogd) raadsgriffier gemeente Westerkwartier

CONCEPT Functieprofiel (beoogd) raadsgriffier gemeente Westerkwartier CONCEPT Functieprofiel (beoogd) raadsgriffier gemeente Westerkwartier De functie van kwartiermaker griffie/beoogd griffier van de raad van de nieuw te vormen gemeente Westerkwartier kent twee opeenvolgende

Nadere informatie

duidelijke affiniteit met arbodienstverlening

duidelijke affiniteit met arbodienstverlening Profiel Manager HR Services duidelijke affiniteit met arbodienstverlening 23 september 2015 Opdrachtgever Erasmus MC Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088)

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 28 juni 2011 Nummer voorstel: 2011/64

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 28 juni 2011 Nummer voorstel: 2011/64 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 28 juni 2011 Nummer voorstel: 2011/64 Voor raadsvergadering: 12 juli 2011 Agendapunt : 11 Onderwerp:

Nadere informatie

Profielschets beoogd gemeentesecretaris Fusiegemeente Altena

Profielschets beoogd gemeentesecretaris Fusiegemeente Altena Profielschets beoogd gemeentesecretaris Fusiegemeente Altena Ambitieuze en besluitvaardige ontwikkelaar en bouwer die in verbinding met medewerkers en bestuur de fusie naar de nieuwe gemeente leidt en

Nadere informatie

Manager voor de beroepsrichting bedrijfsadministratie

Manager voor de beroepsrichting bedrijfsadministratie Profiel Manager voor de beroepsrichting bedrijfsadministratie 18 juni 2015 Opdrachtgever Aventus Voor meer informatie over de functie Anky van Etten, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 06-37383699

Nadere informatie

Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken

Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken Hoofdstuk: Griffie gemeente Gorinchem Inhoud Griffie gemeente Gorinchem... 1 Inleiding... 3 Functiebeschrijving griffie... 4 De griffier... 4 Plaats in

Nadere informatie

Profiel. Unithoofd (financieel) beleid & advies. 1 juni 2015. Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel

Profiel. Unithoofd (financieel) beleid & advies. 1 juni 2015. Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Profiel Unithoofd (financieel) beleid & advies 1 juni 2015 Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Voor meer informatie over de functie Piet Roodenburg, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27

Nadere informatie

Hoofd Bureau Bestuurs- en bedrijfsondersteuning (BBO)

Hoofd Bureau Bestuurs- en bedrijfsondersteuning (BBO) Profiel Hoofd Bureau Bestuurs- en bedrijfsondersteuning (BBO) 7 maart 2016 Opdrachtgever Gerechtshof Den Haag Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868

Nadere informatie

Profiel. Strategisch beleidsadviseur HRM. 29 april 2016. Opdrachtgever Stichting Christelijke Onderwijsgroep Vallei & Gelderland-Midden

Profiel. Strategisch beleidsadviseur HRM. 29 april 2016. Opdrachtgever Stichting Christelijke Onderwijsgroep Vallei & Gelderland-Midden Profiel Strategisch beleidsadviseur HRM 29 april 2016 Opdrachtgever Stichting Christelijke Onderwijsgroep Vallei & Gelderland-Midden Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

Manager Ondersteuning. Openbare ScholenGroep Schoonoord

Manager Ondersteuning. Openbare ScholenGroep Schoonoord profiel 2 april 2015 Opdrachtgever Openbare Scholengroep Schoonoord Voor meer informatie over de functie Vester Reijnders, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

Profiel. Hoofd (financieel) Beleid & Advies. 22 december 2015. Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel

Profiel. Hoofd (financieel) Beleid & Advies. 22 december 2015. Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Profiel Hoofd (financieel) Beleid & Advies 22 december 2015 Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Voor meer informatie over de functie Piet Roodenburg, adviseur Leeuwendaal (tot 8 januari) Marcel

Nadere informatie

Dordrecht zoekt een nieuwe burgemeester. Wordt u ons boegbeeld?

Dordrecht zoekt een nieuwe burgemeester. Wordt u ons boegbeeld? Dordrecht zoekt een nieuwe burgemeester. Wordt u ons boegbeeld? Concept-profielschets 1. Inleiding Wij zoeken een nieuwe burgemeester! Dit vanwege het vertrek van onze vorige burgemeester, de heer drs.

Nadere informatie

Profiel. Strategisch beleidsadviseur P&O. 7 april 2015. Opdrachtgever 100.000 plus gemeente in het midden van het land

Profiel. Strategisch beleidsadviseur P&O. 7 april 2015. Opdrachtgever 100.000 plus gemeente in het midden van het land Profiel Strategisch beleidsadviseur P&O 7 april 2015 Opdrachtgever 100.000 plus gemeente in het midden van het land Voor meer informatie over de functie Bianca van Winkel, adviseur Leeuwendaal Telefoon

Nadere informatie

Directeur Organisatie/Adjunct-Secretaris

Directeur Organisatie/Adjunct-Secretaris Profiel Directeur Organisatie/Adjunct-Secretaris 1 juni 2017 Opdrachtgever Gemeente Terneuzen Voor meer informatie over de functie Bianca van Winkel, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor

Nadere informatie

Benoemingsprocedure clusterdirecteuren. 1) Uitgangspositie. 2) Kerntaken clusterdirecteur

Benoemingsprocedure clusterdirecteuren. 1) Uitgangspositie. 2) Kerntaken clusterdirecteur Benoemingsprocedure clusterdirecteuren In geval van een vacature voor een clusterdirecteur, zijn de volgende zaken van belang: 1) Uitgangspositie 2) Kerntaken 3) Kerncompetenties 4) Benoemingsprocedure

Nadere informatie

Profiel. Manager Expertisecentrum. 7 juli 2015. Opdrachtgever Tragel Zorg

Profiel. Manager Expertisecentrum. 7 juli 2015. Opdrachtgever Tragel Zorg Profiel Manager Expertisecentrum 7 juli 2015 Opdrachtgever Tragel Zorg Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 06-29004723 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Profiel. Controller (0,8 fte) 27 september Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Controller (0,8 fte) 27 september Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Controller (0,8 fte) 27 september 2016 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Tijdelijk Lid Raad van Bestuur Transitieopdracht voor 1 tot 2 jaar Jeugdformaat

Tijdelijk Lid Raad van Bestuur Transitieopdracht voor 1 tot 2 jaar Jeugdformaat Profiel Tijdelijk Lid Raad van Bestuur Transitieopdracht voor 1 tot 2 jaar Jeugdformaat 4 december 2015 Opdrachtgever Jeugdformaat Voor meer informatie over de functie Douwe Wijbenga en Jeannette van der

Nadere informatie

Profiel. Directeur ad interim. Stichting Hulst Voor Elkaar. 29 juni Opdrachtgever Hulst voor Elkaar

Profiel. Directeur ad interim. Stichting Hulst Voor Elkaar. 29 juni Opdrachtgever Hulst voor Elkaar Profiel 29 juni 2016 Opdrachtgever Hulst voor Elkaar Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl Niets uit

Nadere informatie

Profiel gemeenteraadslid

Profiel gemeenteraadslid Profiel gemeenteraadslid NB: Overal waar zij of ze staat kan ook hij gelezen worden. ALGEMEEN Een D66 gemeenteraadslid is zich ervan bewust een mandaat te hebben van de kiezers en zal met overtuiging én

Nadere informatie

Het Presidium van de Tweede Kamer der Staten-Generaal roept belangstellenden op te solliciteren naar de functie van Griffier (m/v).

Het Presidium van de Tweede Kamer der Staten-Generaal roept belangstellenden op te solliciteren naar de functie van Griffier (m/v). Profiel Griffier Het Presidium van de Tweede Kamer der Staten-Generaal roept belangstellenden op te solliciteren naar de functie van Griffier (m/v). De vacature zal ontstaan wanneer de huidige Griffier

Nadere informatie

Profiel directeur Constitutioneel Proces

Profiel directeur Constitutioneel Proces Profiel directeur Constitutioneel Proces Het Presidium van de Tweede Kamer der Staten-Generaal roept belangstellenden op te solliciteren naar de functie van directeur Constitutioneel Proces (m/v). Algemene

Nadere informatie

Hoofd bureau Patiëntveiligheid en Kwaliteit

Hoofd bureau Patiëntveiligheid en Kwaliteit Profiel Hoofd bureau Patiëntveiligheid en Kwaliteit 18 november 2015 Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414

Nadere informatie

Profielschets. Voorzitter Raad van Commissarissen. Beter Wonen Almelo. ERLY the consulting company Datum: november 2015 Adviseur: drs.

Profielschets. Voorzitter Raad van Commissarissen. Beter Wonen Almelo. ERLY the consulting company Datum: november 2015 Adviseur: drs. Profielschets Voorzitter Raad van Commissarissen Beter Wonen Almelo ERLY the consulting company Datum: november 2015 Adviseur: drs. Lilian Vos Beter Wonen Beter Wonen is een maatschappelijk gedreven en

Nadere informatie

Profiel. Secretaris Raad van Bestuur. 19 mei Opdrachtgever Spaarne Gasthuis

Profiel. Secretaris Raad van Bestuur. 19 mei Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Profiel Secretaris Raad van Bestuur 19 mei 2016 Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 2900 47 82 Voor

Nadere informatie

Nieuwegein 2010-145. Datum 15 april 2010 Portefeuillehouder: Presidium

Nieuwegein 2010-145. Datum 15 april 2010 Portefeuillehouder: Presidium Nieuwegein 2010-145 Aan de qemeenteraad Onderwerp: Procedure rondom werving en selectie van de Griffier Datum 15 april 2010 Portefeuillehouder: Presidium Afdeling: Griffie Bijlagen: 1 Bijgaand treft u

Nadere informatie

Strategisch Adviseur Kwaliteit & Innovatie

Strategisch Adviseur Kwaliteit & Innovatie Profiel Strategisch Adviseur Kwaliteit & Innovatie 2 december 2016 Opdrachtgever Gemeente Rotterdam Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06

Nadere informatie

Profiel. Manager Diakademie. 23 september Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht

Profiel. Manager Diakademie. 23 september Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht Profiel Manager Diakademie 23 september 2016 Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 0629004723 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Profiel. Teamleider Ruimtelijke Ontwikkeling. 14 december Opdrachtgever Gemeente Noordwijk

Profiel. Teamleider Ruimtelijke Ontwikkeling. 14 december Opdrachtgever Gemeente Noordwijk Profiel Teamleider Ruimtelijke Ontwikkeling 14 december 2016 Opdrachtgever Gemeente Noordwijk Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Raadsgriffier. gemeente Langedijk. bij de

FUNCTIEPROFIEL. Raadsgriffier. gemeente Langedijk. bij de FUNCTIEPROFIEL Raadsgriffier bij de gemeente Langedijk PublicSpirit Mr. Gert-Jan Jongkind Senior consultant Amersfoort, mei 2016 De gemeente Langedijk Langedijk is een verstedelijkte plattelandsgemeente

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Profiel directeur Bedrijfsvoering en Informatisering

Profiel directeur Bedrijfsvoering en Informatisering Profiel directeur Bedrijfsvoering en Informatisering Het Presidium van de Tweede Kamer der Staten-Generaal roept belangstellenden op te solliciteren naar de functie van directeur Bedrijfsvoering en Informatisering

Nadere informatie

Profiel. Directeur. 23 november Opdrachtgever Stichting Hulst voor Elkaar

Profiel. Directeur. 23 november Opdrachtgever Stichting Hulst voor Elkaar Profiel Directeur 23 november 2017 Opdrachtgever Stichting Hulst voor Elkaar Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR - BESTUURDER

FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR - BESTUURDER FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR - BESTUURDER december 2014 DE ORGANISATIE Woonstichting is een toegelaten instelling met als statutair werkgebied de gemeente Lelystad. heeft 8.700 woningen (ongeveer 30% van de

Nadere informatie

Intergemeentelijke samenwerking: de businesscase Drechtsteden

Intergemeentelijke samenwerking: de businesscase Drechtsteden Intergemeentelijke samenwerking: de businesscase Drechtsteden Verbindend in samenwerking Rob Beek Gemeentesecretaris en algemeen directeur Papendrecht/ lid ONS-D/ coördinerend secretaris veiligheid Zuid-Holland

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen Profielschets Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woningbouwvereniging Compaen Datum: juni 2015 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Woningbouwvereniging

Nadere informatie

DE ALLIANTIE. DIRECTEUR AMSTERDAM-ALMERE en VvE DIENSTEN. mei 2014 HCG/TK/ES

DE ALLIANTIE. DIRECTEUR AMSTERDAM-ALMERE en VvE DIENSTEN. mei 2014 HCG/TK/ES DE ALLIANTIE DIRECTEUR AMSTERDAM-ALMERE en VvE DIENSTEN mei 2014 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE is een ontwikkelende woningcorporatie met bijna 60.000 woningen in de noordvleugel van de Randstad. Vier regiobedrijven

Nadere informatie

Slachtofferhulp Nederland

Slachtofferhulp Nederland Slachtofferhulp Nederland Profielschets Directeur Juridische Dienstverlening Baarn, 3 juni 2016 Rutgers van Rozenburglaan 2, 3744 MC Baarn tel.: 035 69 48 000; e-mail: office@galangroep.nl www.galangroep.nl

Nadere informatie

Profiel gemeenteraadslid

Profiel gemeenteraadslid 1 1 Profiel gemeenteraadslid 2NB: Overal waar zij of ze staat kan ook hij gelezen worden. 3ALGEMEEN 4Een D66 gemeenteraadslid is gekozen door de inwoners van Utrecht en vertegenwoordigt hen op een 5integere

Nadere informatie

Profiel van een raadslid

Profiel van een raadslid Profiel van een raadslid Basisvereisten en drijfveren voor een raadslid Het raadslid is toegewijd en loyaal aan D66 en aan de gemeente waarin hij zijn functie als raadslid vervult en de lokale afdeling

Nadere informatie

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leidinggevende*: er zijn 6 hoofdrollen geïdentificeerd voor de leidinggevende en 3 niveaus van leiderschap, te weten strategisch, tactisch en operationeel.

Nadere informatie

PROFIEL @ STRATEGISCH INKOPER ADRZ

PROFIEL @ STRATEGISCH INKOPER ADRZ PROFIEL @ STRATEGISCH INKOPER ADRZ november 2014 voor meer info over de functie: werving.search@leeuwendaal.nl, telefoon (070) 41 42 700 voor sollicitatie: www.leeuwendaal.nl Niets uit dit profiel mag

Nadere informatie

Profiel. Manager Bedrijfsvoering. 21 april Opdrachtgever D&A Medical Group

Profiel. Manager Bedrijfsvoering. 21 april Opdrachtgever D&A Medical Group Profiel Manager Bedrijfsvoering 21 april 2017 Opdrachtgever D&A Medical Group Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06-29 00 47 81 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Profiel. Teamleider Zorg en Wonen. 23 april 2015. Opdrachtgever InteraktContour

Profiel. Teamleider Zorg en Wonen. 23 april 2015. Opdrachtgever InteraktContour Profiel Teamleider Zorg en Wonen 23 april 2015 Opdrachtgever InteraktContour Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 06-2900 47 45 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Gemeenteraden Ambitiebepaling, kaderstelling en controle op hoofdlijnen van beleid Besluiten over meerjarenprogramma s speerpunten Besluiten over

Nadere informatie

Profielschets burgemeester Woudenberg m/v

Profielschets burgemeester Woudenberg m/v Profielschets burgemeester Woudenberg m/v Waarom een nieuwe burgemeester? Het wetsvoorstel over de samenvoeging van Woudenberg met de gemeenten Renswoude en Scherpenzeel is recent ingetrokken, waardoor

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Profiel Voorzitter Cliëntenraad 13 oktober 2017 Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 29

Nadere informatie

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 mei 2007 PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Binnen de voor de stichting geldende statuten en reglementen, is het College van Bestuur het bevoegd gezag van de stichting,

Nadere informatie

Profiel lid Raad van Toezicht

Profiel lid Raad van Toezicht Profiel lid Raad van Toezicht De huidige Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit zes leden. De RvT streeft naar een maatschappelijk heterogene samenstelling van leden die herkenbaar en geloofwaardig zijn in

Nadere informatie

Control binnen het samenwerkingsverband Drechtsteden

Control binnen het samenwerkingsverband Drechtsteden Control binnen het samenwerkingsverband Drechtsteden Verbindend in samenwerking Jacko van der Windt Voormalig controller Papendrecht Hoofd bedrijfsvoering/ controller Bergeijk 26 maart 2013 Netwerkstad

Nadere informatie

Afdelingscoördinator (m/v) 1,0 fte

Afdelingscoördinator (m/v) 1,0 fte Januari 2014 : 14 01 (INTERN+EXTERN) De Veiligheidsregio Limburg-Noord fungeert als samenwerkende partij van 15 gemeenten voor rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweer en publieke gezondheid. Politie

Nadere informatie

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren OR - competentieprofiel LNV Camiel Schols SBI training & advies Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

Nadere informatie

Profielschets afdelingshoofd Maatschappij & Organisatie

Profielschets afdelingshoofd Maatschappij & Organisatie Profielschets afdelingshoofd Maatschappij & Organisatie Profielschets afdelingshoofd Maatschappij & Organisatie gemeente Loon op Zand De gemeente Loon op Zand Loon op Zand is een toeristische, recreatieve

Nadere informatie

Profielschets. Lid Raad van Commissarissen op voordracht van de huurders. HBV Dudok Wonen

Profielschets. Lid Raad van Commissarissen op voordracht van de huurders. HBV Dudok Wonen Profielschets Lid Raad van Commissarissen op voordracht van de huurders HBV Dudok Wonen ERLY the consulting company Datum: januari 2016 Adviseur: drs. Lilian Vos Dudok Wonen & HBV Dudok Wonen Dudok Wonen

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering

Manager Bedrijfsvoering Manager Bedrijfsvoering Verbinder, peoplemanager en sparringpartner op strategisch niveau Severinus Severinus noemt zich dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving. Zij bieden primair zorg voor mensen

Nadere informatie

Wetenschappelijk medewerker Mr. Hans van Mierlo Stichting. Inschaling: schaal 10-11 (naar BBRA) FTE: 0,8 (32 uur per week) Opleidingsniveau: WO

Wetenschappelijk medewerker Mr. Hans van Mierlo Stichting. Inschaling: schaal 10-11 (naar BBRA) FTE: 0,8 (32 uur per week) Opleidingsniveau: WO Wetenschappelijk medewerker Mr. Hans van Mierlo Stichting Inschaling: schaal 10-11 (naar BBRA) FTE: 0,8 (32 uur per week) Opleidingsniveau: WO Ervaringsniveau: Medior Context De Van Mierlo Stichting heeft

Nadere informatie

Profiel. Manager Projectmanagement. 18 februari 2016. Opdrachtgever Gemeente Den Haag

Profiel. Manager Projectmanagement. 18 februari 2016. Opdrachtgever Gemeente Den Haag Profiel Manager Projectmanagement 18 februari 2016 Opdrachtgever Gemeente Den Haag Voor meer informatie over de functie Bianca van Winkel, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Mobiel 06 21580757

Nadere informatie

Hoofd Bedrijfsvoering afdeling Strafrecht

Hoofd Bedrijfsvoering afdeling Strafrecht Profiel Hoofd Bedrijfsvoering afdeling Strafrecht 20 januari 2017 Opdrachtgever Gerechtshof Den Haag Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 29

Nadere informatie

Profiel. Hoofd Onderwijs & Studentenzaken. 30 januari Opdrachtgever TU Delft Faculteit Technische Natuurwetenschappen

Profiel. Hoofd Onderwijs & Studentenzaken. 30 januari Opdrachtgever TU Delft Faculteit Technische Natuurwetenschappen Profiel Hoofd Onderwijs & Studentenzaken 30 januari 2017 Opdrachtgever TU Delft Faculteit Technische Natuurwetenschappen Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

Senior beleidsmedewerker Sociaal Domein

Senior beleidsmedewerker Sociaal Domein Profiel Senior beleidsmedewerker Sociaal Domein 20 februari 2015 Opdrachtgever Gemeente Westland Voor meer informatie over de functie Elizabeth de Jong of Peter Gerritsen, adviseurs Leeuwendaal Telefoon

Nadere informatie

Profiel voor de directeur-bestuurder van SWZ

Profiel voor de directeur-bestuurder van SWZ Profiel voor de directeur-bestuurder van SWZ Korte samenvatting SWZ heeft de komende jaren behoefte aan een maatschappelijk geëngageerde directeurbestuurder die zich kan identificeren met het profiel van

Nadere informatie

Hoofd Onderwijs & Kwaliteit / Plaatsvervangend Algemeen Directeur (0,6 0,8 fte)

Hoofd Onderwijs & Kwaliteit / Plaatsvervangend Algemeen Directeur (0,6 0,8 fte) Profiel Hoofd Onderwijs & Kwaliteit / Plaatsvervangend Algemeen Directeur (0,6 0,8 fte) 3 juni 2016 Opdrachtgever Stichting Proceon Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge/ Douwe Wijbenga,

Nadere informatie

Profiel. Twee leden voor de Raad van Toezicht. 19 december Opdrachtgever Stichting Buddy Netwerk

Profiel. Twee leden voor de Raad van Toezicht. 19 december Opdrachtgever Stichting Buddy Netwerk Profiel Twee leden voor de Raad van Toezicht 19 december 2016 Opdrachtgever Stichting Buddy Netwerk Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00

Nadere informatie

Profiel. Manager team Midden-Brabant-Noord. 22 juli 2015. Opdrachtgever GGD Hart voor Brabant

Profiel. Manager team Midden-Brabant-Noord. 22 juli 2015. Opdrachtgever GGD Hart voor Brabant Profiel Manager team Midden-Brabant-Noord 22 juli 2015 Opdrachtgever GGD Hart voor Brabant Voor meer informatie over de functie Zie informatie selectieprocedure Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl Niets

Nadere informatie

Profielschets beoogd gemeentesecretaris/algemeen directeur Fusiegemeente Westerwolde

Profielschets beoogd gemeentesecretaris/algemeen directeur Fusiegemeente Westerwolde Profielschets beoogd gemeentesecretaris/algemeen directeur Fusiegemeente Westerwolde Verbindende en besluitvaardige persoonlijkheid die met enthousiasme de verdere ontwikkeling van Westerwolde regisseert

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Manager Wonen. bij. Waardwonen

FUNCTIEPROFIEL. Manager Wonen. bij. Waardwonen FUNCTIEPROFIEL Manager Wonen bij Waardwonen PublicSpirit mevrouw drs. Jetske Goudsmit partner 15 mei 2017 Organisatie en context Waardwonen is als woningcorporatie actief op het platteland in de dynamische

Nadere informatie

Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht

Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht Voor onze opdrachtgever, het Oranje Fonds, zijn wij op zoek naar een Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht Achtergrondinformatie Het fonds Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds

Nadere informatie

Besluit 17/16. besluiten: Voorgestelde behandeling. PS-vergadering : 11 maart Werving griffier van Provinciale Staten

Besluit 17/16. besluiten: Voorgestelde behandeling. PS-vergadering : 11 maart Werving griffier van Provinciale Staten Besluit 17/16 Voorgestelde behandeling PS-vergadering : 11 maart 2016 Onderwerp Werving griffier van Provinciale Staten Provinciale Staten van Noord-Brabant, Datum 11 maart 2016 Documentnummer 3933063

Nadere informatie

Manager Re-integratie en Werkgeversdiensten

Manager Re-integratie en Werkgeversdiensten Profiel Manager Re-integratie en Werkgeversdiensten 6 juli 2017 Opdrachtgever DZB Leiden Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 29 00 47

Nadere informatie

Manager Financiën en Informatievoorziening

Manager Financiën en Informatievoorziening Profiel Manager Financiën en Informatievoorziening 16 juni 2017 Opdrachtgever Instituut Verbeeten Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor

Nadere informatie

Niets uit dit profiel mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leeuwendaal gereproduceerd worden

Niets uit dit profiel mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leeuwendaal gereproduceerd worden Profiel Lid Raad van Toezicht met onderwijs profiel 18 december 2015 Opdrachtgever Hogeschool Van Hall Larenstein Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, senior adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

GEMEENTESECRETARIS / ALGEMEEN DIRECTEUR COEVORDEN m/v

GEMEENTESECRETARIS / ALGEMEEN DIRECTEUR COEVORDEN m/v Functieprofiel GEMEENTESECRETARIS / ALGEMEEN DIRECTEUR COEVORDEN m/v Algemeen Coevorden gaat voor faciliterend leiderschap. Er wordt gezocht naar een leider met een externe blik, die verbindt, faciliteert

Nadere informatie

**} IJsselstein. Raadsvoorstel. agendapunt

**} IJsselstein. Raadsvoorstel. agendapunt Raadsvoorstel **} IJsselstein agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer Programma Cluster : Portefeuillehouder: Informatie bij E-mail/tel.nr. : Bestuur en Organisatie Bestuur M.H.Kallen-Morren

Nadere informatie

Hardinxveld-Giessendam zoekt een burgemeester. Gemeente in verandering

Hardinxveld-Giessendam zoekt een burgemeester. Gemeente in verandering Hardinxveld-Giessendam zoekt een burgemeester Gemeente in verandering Hardinxveld-Giessendam is op zoek naar een nieuwe burgemeester. Deze profielschets geeft informatie over onze gemeente en beschrijft

Nadere informatie

De Rekenkamer Metropool Amsterdam zoekt. Twee Onderzoekers. Voor uur per week

De Rekenkamer Metropool Amsterdam zoekt. Twee Onderzoekers. Voor uur per week De Rekenkamer Metropool Amsterdam zoekt Twee Onderzoekers Voor 24-36 uur per week Wij zijn op zoek naar flexibele onderzoekers op niveau. De onderzoeker draagt bij aan verbetering van het onderzoek en

Nadere informatie

Profielschets gemeentesecretaris gemeente Hillegom, tevens directeur Werkorganisatie HLTsamen

Profielschets gemeentesecretaris gemeente Hillegom, tevens directeur Werkorganisatie HLTsamen Profielschets gemeentesecretaris gemeente Hillegom, tevens directeur Werkorganisatie HLTsamen verbindende en communicatieve persoonlijkheid die resultaatgerichtheid combineert met visie en oog voor de

Nadere informatie

Manager Financiën, Informatievoorziening en Huisvesting

Manager Financiën, Informatievoorziening en Huisvesting Profiel Manager Financiën, Informatievoorziening en Huisvesting Sterk op financiën & control, brede expertise op bedrijfsvoering. Super collega en stevige manager. 8 november 2017 Opdrachtgever InteraktContour

Nadere informatie

Profielschets. Twee leden Raad van Toezicht (RvT) Het ABC

Profielschets. Twee leden Raad van Toezicht (RvT) Het ABC Profielschets Twee leden Raad van Toezicht (RvT) Het ABC Het ABC Baarsjesweg 224, 1058 AA Amsterdam 12 april 2017 1 Het ABC Het ABC is een ambitieus en innovatief expertisecentrum voor het onderwijs in

Nadere informatie

Functieprofiel Manager Communicatie & Public Affairs GGD GHOR Nederland

Functieprofiel Manager Communicatie & Public Affairs GGD GHOR Nederland Functieprofiel Manager Communicatie & Public Affairs GGD GHOR Nederland GGD GHOR Nederland Manager Communicatie & Public Affairs GGD GHOR is de vereniging voor publieke gezondheid en veiligheid in Nederland.

Nadere informatie