De DGA-agenda. TaxLab Prof. dr. Ruben M. Freudenthal Maarssen, 17 april 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De DGA-agenda. TaxLab 2014. Prof. dr. Ruben M. Freudenthal Maarssen, 17 april 2014"

Transcriptie

1 De DGA-agenda TaxLab 2014 Prof. dr. Ruben M. Freudenthal Maarssen, 17 april 2014

2 Agenda Familiestatuut Bedrijfsopvolging Invloed Europese eigendomsbescherming Afsluitende opmerkingen 1 SAP number/filename/service Area/AUTHOR/assistant

3 Familiestatuut

4 Familiestatuut (1) Een integrale regeling voor de juridische en financiële verhouding tussen de familie, haar individuele leden en de onderneming Welke posities kan een DGA innemen: - Financieel aandeelhouder (certificaathouder) - Zeggenschapsaandeelhouder - Lid bestuur Stichting AK - Prioriteitsaandeelhouder (primus inter pares) - Bestuurder holding (doorslaggevende zeggenschap in groep) - Lid MT onderneming (algemeen financieel, operationeel, commercieel directeur) - Werknemer onderneming - Commissaris onderneming 3 SAP number/filename/service Area/AUTHOR/assistant

5 Familiestatuut (2) Welke beslissingen komen allemaal aan de orde binnen een familiebedrijf? - Wie kan (financieel) aandeelhouder zijn? - Wie kan stemmen in de algemene vergadering van aandeelhouders? - Wie hakt knopen door bij een impasse? - Wie benoemt / ontslaat het bestuur van de holding? - Wie bepaalt beloning? - Wie benoemt / ontslaat het MT van de onderneming? - Wie bepaalt beloning? - Wie neemt personeel aan of ontslaat personeel? - Wie bepaalt beloning? - Wie benoemt / ontslaat de commissarissen? - Wie bepaalt beloning? 4 SAP number/filename/service Area/AUTHOR/assistant

6 Familiestatuut (3) Welke gebeurtenissen vragen om een goede regeling binnen het familiebedrijf? - De uitkoop van een van de (klein)kinderen door het bedrijf - De uitkoop van een van de (klein)kinderen een andere aandeelhouder - Meerdere (klein)kinderen die solliciteren naar dezelfde functie - Geen van de (klein)kinderen solliciteert naar een functie - Een van de aangetrouwden solliciteert naar een functie - Ieder kind heeft een eigen opvolger in gedachten - Een werknemer wordt lid van de familie - De concurrent brengt een bod uit - Er moet externe financiering komen - Er is sprake van een (v)echtscheiding - Overlijden - Dementie, coma, psychische aandoeningen - Adoptie - Kinderloosheid - Lichamelijke / geestelijke handicaps - Een kind raakt van het pad af - Ongewenste publiciteit/inbreuk op de vertrouwelijkheid (social media) 6 Het Familiestatuut 2012 Deloitte The Netherlands

7 Familiestatuut (4) Welke zaken regelt men derhalve in een familiestatuut: - Familiewaarden / gezinswaarden - Verhouding onderneming / familie(bezit) - Uitstap-regeling (interne marktsysteem) - Ondernemingsvermogen / privévermogen - Dividendpolitiek - Leensysteem - Aanname / beloning / selectie / opleiding - Posities (langstlevende) aangetrouwden - Voogdij / bewind casting (rol aangetrouwden?) - Conflictenregeling - Familie-vergaderingen (partnerprogramma) - Wie krijgt welke informatie (niet)? - Periodieke herziening 8 Het Familiestatuut 2012 Deloitte The Netherlands

8 Familiestatuut (5) Relatie tussen familiestatuut en overige regelingen Familiestatuut kan niet los gezien worden van: - De testamenten - De huwelijkse voorwaarden - De statuten van alle vennootschappen - De statuten van een evt. STAK - De aandeelhoudersovereenkomst 7 Het Familiestatuut 2012 Deloitte The Netherlands

9 Bedrijfsopvolging

10 Bedrijfsopvolging (1) Bedrijfsopvolgingsregeling in de IB en SW zijn van groot belang voor de continuïteit van de onderneming Volgens de economische modellen moeten er de komende jaren aanzienlijke aantallen bedrijfsopvolgingen in het familiebedrijf gaan plaatsvinden (maar?) De bedrijfsopvolgingsregelingen zijn zeer complex geworden in de uitvoering, en de belastingdienst werkt ook niet altijd mee Wat zijn de afgelopen tijd de grootste struikelblokken geweest bij de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregelingen in de IB en SW?: - de vaststelling van de vraag wat een onderneming is - na de vaststelling van de aanwezigheid van een onderneming; wat is beleggingsvermogen - de voortzettingseis - de dienstbetrekkingseis - cumprefs 9 SAP number/filename/service Area/AUTHOR/assistant

11 Bedrijfsopvolging (2) Verschillende technieken: - schenking van in de holding - verkoop van in een werkmij. door een holding - schenking van in een werkmij. door een holding - emissie van in de werkmij. aan de kinderen - inkoop van in de werkmij. ten laste van de ouders - verlettering van - omzetting van gewone ouders in cum.prefs - afsplitsing van een deel van de werkmij. gevolgd door participatie kinderen - aangaan van een VOF met de kinderen Sinds is de oorspronkelijk vrijwel nooit toegepaste techniek van schenking van interessant geworden, maar... 10

12 BOF: Inleiding Hoofdregel IB geen issue bij overlijden geldt niet meer Doorschuiven AB-claim geen automatisme meer Minder vaak latentie toepassen (art. 20, vijfde lid, sub c juncto art. 20, zesde lid SW (6,25%)) Vaker acute heffing toepassen (art. 4.16, eerste lid, sub e, IB (25%)) Let op: BOF SW BOF IB

13 BOF: Overzicht van de faciliteiten Doorschuiffaciliteiten in de Wet IB 2001: Box 1 onderneming (art IB e.v.) Box 2 onderneming (art IB e.v.) TBS Vastgoed (art IB) Vrijstellingen in de SW 1956: Box 1 onderneming (art. 35c, eerste lid, sub a en b, SW) Box 2 onderneming (art. 35c, eerste lid, sub c, SW) TBS Vastgoed (art. 35c, eerste lid, sub d, SW) Uitstelfaciliteiten in de Invorderingswet 1990: Box 1 onderneming (art. 25, zeventiende lid, INV) Box 2 onderneming (art. 25, negende en elfde lid, INV) TBS vastgoed (art. 25, veertiende en zeventiende lid, INV)

14 De fiscale regeling bij bedrijfsopvolging (hoofdlijnen) Inkomstenbelasting: - doorschuiffaciliteit voor schenking en vererving van - geldt alleen voor ondernemingsvermogen - de verkrijger moet reeds 36 maanden voor de schenking in dienstbetrekking zijn Successiewet: - vrijstelling voor schenken en vererven van - tot ,- 100% vrijstelling - vanaf % vrijstelling - geldt alleen voor ondernemingsvermogen - bij schenking bezitstermijn 5 jaar/bij vererving bezitstermijn 1 jaar - voor verkrijger geldt voorzettingstermijn van 5 jaar 13

15 BOF: vergelijking SW en IB (1) SW IB Uitstel of afstel? Afstel Uitstel Verplichte voorperiode bij erflater? Ja Nee Verplichte voorperiode bij schenker? Ja Nee Verplichte wachttijd na overlijden? Ja Nee Verplichte wachttijd na schenking? Ja Nee

16 BOF: vergelijking SW en IB (2) SW IB Toepasbaar op directe cum prefs? Ja Ja Toepasbaar op indirecte cumprefs? Ja Ja Onbet. overnamesom (overlijden)? Nee Ja Onbet. overnamesom (schenking)? Nee Nee

17 BOF: vergelijking SW en IB t.a.v. TBS Vastgoed Is faciliteit toepasbaar bij: SW IB INV Schenking TBS OG? Ja Nee Ja Verk. TBS OG + kwijtschelding?? Nee Ja Verdeling hvr gemeenschap? Ja Ja Nee Vererving TBS OG (alg titel)? Ja Ja Ja Vererving TBS OG (bijz titel)? Ja Ja Ja Verdeling nalatenschap? Ja Ja Ja

18 BOF: overzicht INV Is faciliteit toepasbaar bij: IB INV Schenking AB? Ja Nee, dwz doorschuiven of afrekenen Verkoop + kwijtschelding? Ja? Nee, dwz (hopelijk) doorschuiven of afrekenen Verkoop + schuldigblijven? Nee Ja, renteloos (art 25, 9 e lid juncto art 28, 2 e lid, INV) Schenking onderlangs? Nee Ja, renteloos (art 25, 11 e lid juncto art 28, 2 e lid, INV) Verdeling hvr gem? Ja Nee, dwz doorschuiven of afrekenen Vererving AB (alg titel)? Ja Nee, dwz doorschuiven of afrekenen Vererving AB (bijz titel)? Ja Nee, dwz doorschuiven of afrekenen Verdeling nalatenschap? Ja Nee, dwz doorschuiven of afrekenen

19 BOF: Geschiedenis van ondernemingsfaciliteiten Wetgever heeft altijd wel het ondernemerschap fiscaal willen stimuleren. In diverse belastingwetten komen fiscale faciliteiten voor die ondernemerschap ondersteunen Voorbeelden: - zelfstandigenaftrek - geruisloze inbreng in de BV - fusies en splitsingen - bedrijfsopvolging voor eenmanszaken - ondernemingsvrijstelling in de Vermogensbelasting - ondernemingsvrijstelling in de Successiewet In de SW is de faciliteit de laatste jaren fors verbeterd qua hoogte In de IB is de faciliteit enerzijds fors verbeterd, anderzijds fors verslechterd Het criterium is ondernemerschap geworden 18

20 BOF: Het ondernemerschap als toetscriterium (1) Ondernemerschap in fiscale zin is niet hetzelfde als ondernemerschap volgens de ondernemer... Ondernemerschap heeft in verschillende fiscale wetten ook een verschillende betekenis - inkomstenbelasting (organisatie van kap. en arb. etc.) - vennootschapsbelasting (vermogensfictie/concurrentiecriterium, FBIdiscussies) - omzetbelasting (geen winststreven, econ. activiteit) - successiewet (?) Het belang van de kwalificatie onderneming is enorm toegenomen met de optimalisatie van de BOF en de zwaarte van de heffingen zonder faciliteit In de praktijk lijkt de discussie over het ondernemerschap vooral een grote rol te spelen ten aanzien van: 1. vastgoed 2. leningen/overnamevorderingen 3. cumpref-structuren uit oude bedrijfsopvolgingen 4. cashposities 19

21 BOF: Het ondernemerschap als toetscriterium (2) Ad 1: Specifiek voor vastgoed/vastgoedsector is het ondernemerschap enorm lastig vanwege: - het duale karakter van vastgoed bestemd voor de exploitatie - de gewijzigde marktomstandigheden Ad 2: problematiek van leningen/overnamevorderingen: - hoe zeer is een overnamevordering een belegging? - risicoprofiel van leningen aan de overnameholding van de kinderen/opvolger? - is dit niet eigenlijk private equitiy? - in welke mate wordt de economische ontwikkeling belemmerd door een strikte beoordeling van overnamevorderingen en zachte leningen? Ad 3: CumPrefstructuren - met alle goede bedoelingen opgezette oude structuren kunnen door diverse omstandigheden nu blijken niet goed te zijn Ad 4: cashposities - waarom zou elke euro cash per definitie een belegging vormen? 20

22 Casus 1: Schenking aan externe opvolger DGA Directielid DGA heeft tientallen jaren de werk-bv gehad via de holding Directielid is sinds 10 jaar werkzaam bij onderneming Faciliteiten toepasbaar? Holding-BV 1 Holding-BV 2 Werk-BV

23 Casus 1: Schenking aan externe opvolger DGA Directielid Uitwerking: - de BOF is niet strikt beperkt tot kinderen, hoewel dat vaak wel wordt gedacht Holding-BV 1 Holding-BV 2 Werk-BV - schenking van aan een directielid/personeelslid kan dus wel degelijk - angst van fiscus voor Loon verpakt als schenking - wanneer is een voordeel uit een dienstbetrekking loon? - kortom: het kan werken!

24 Casus 2: Schenking onderneming en verhuurd OG DGA Kind 1 en Kind 2 Werk-BV exploiteert sinds 2000 een jachthaven Tot vermogen behoren een perceel water, het lege kadeterrein ernaast, en het havenkantoor, alsmede 3 mio. banktegoeden Holding-BV 1 Holding-BV 2 In 2003 bouwt de ondernemer op het kadeterrein 4 winkels, die verhuurd worden aan watersport gerelateerde huurders In 2012 worden de geschonken aan de kinderen van de DGA Tussen Holding-BV Is de faciliteit geheel of ten dele van toepassing, en hoe wordt de discussie gevoerd? Werk-BV

25 Casus 2: Schenking onderneming en verhuurd OG DGA Kind 1 en Kind 2 Uitwerking: - voor de toepassing van de BOF gelden blijkens de parlementaire behandeling de regels van vermogensetikettering Holding-BV 1 Holding-BV 2 - bij de toepassing daarvan is er alleen sprake van een belegging indien er verplicht privé-vermogen is - m.a.w. keuzevermogen is reeds akkoord - wanneer is iets keuzevermogen of verplicht ondernemingsvermogen? Werk-BV Tussen Holding-BV - feitelijk direct gebruik in de onderneming, of - toekomstige beoogd gebruik binnen de onderneming, of - dienstbaar aan de bedrijfsuitoefening - m.a.w. alle terreinen, gebouwen en waterpartijen kwalificeren!

26 Casus 3: Schenking + sabbatical DGA Kind 1 en Kind 2 Overdracht bedrijf afronden dmv schenking Kind 1 sinds 5 jaar werkzaam bij onderneming Kind 2 sinds 8 jaar werkzaam in bedrijf 50% Gewone Holding-BV 1 Holding-BV 2 50% Gewone Kind 1 in 2012/2013 sabbatical genomen Faciliteiten toepasbaar? Advies? Wat te doen bij voortijdig DGA? Tussen Holding-BV En wat als de werk-bv een seizoensbedrijf in de horeca is waar elke winter de werknemers de WW in gaan? Werk-BV

27 Casus 3: Schenking + sabbatical DGA Kind 1 en Kind 2 Uitwerking: - in beginsel doorbreekt de sabbatical de arbeidsperiode van 36 maanden 50% Gewone Holding-BV 1 Holding-BV 2 50% Gewone - maar: goedkeuring in Besl. MinFin 4 sept. 2012, pt wel altijd voorleggen aan de fiscus - seizoensarbeiders? Niet opgelost Tussen Holding-BV Werk-BV

28 Casus 4: Oude bedrijfsoverdracht + vordering DGA Kind Kind DGA is opvolger & enig erfgenaam Overdracht bedrijf afgerond Vordering Holding-BV 1 op Tussen Holding-BV Vordering Holding-BV 1 Holding-BV 2 DGA overlijdt Faciliteiten toepasbaar? Tussen Holding-BV Werk-BV

29 Casus 4: Oude bedrijfsoverdracht + vordering DGA Kind Uitwerking: - de faciliteit is in beginsel niet van toepassing op een vordering, ook al is deze ontstaan uit de overdracht van de Vordering Holding-BV 1 Holding-BV 2 Tussen Holding-BV - art. 4.17a, lid 7 kan van toepassing zijn indien aan de voorwaarden is voldaan, maar die wettekst is wat onduidelijk - art. 4.17a, lid 7 is niet van toepassing indien de koopsom ooit is afgelost, maar de koper vervolgens weer heeft aangeklopt voor een lening (teruggeleende koopsom) - art. 4.17a, lid 7 heeft geen pendant in de SW Werk-BV

30 Casus 4: Oude bedrijfsoverdracht + vordering (vervolg) DGA Kind Vordering = ingekochte cum prefs Vordering = teruggeleende koopsom Reparatie mogelijk? Holding-BV 1 Holding-BV 2 Scenario 1: vordering omzetten in gewone, en dan direct gewone in cum prefs? Vordering Tussen Holding-BV Scenario 2: vordering omzetten in gewone? Scenario 3: vordering omzetten in cum pref? Werk-BV

31 Casus 4: Oude bedrijfsoverdracht + vordering (vervolg) Vordering DGA Kind Holding-BV 1 Holding-BV 2 Reparatie mogelijk? - Scenario 1: vordering omzetten in gewone, en dan direct gewone omzetten in cum prefs? volgens de wet kan dit en is 1 dag voldoende, maar volgens de parlementaire geschiedenis niet, want de gewone heb je dan niet lang genoeg in je bezit (1 jr/5 jr), dus die cumprefs kwalificeren niet. M.a.w. de gelijkstelling van cumprefs met gewone geldt niet voor de bezitstermijn? Werk-BV Tussen Holding-BV Scenario 2: vordering - gewone? Ja, mits wachttijd in acht genomen (1 jaar bij overlijden, 5 jaar bij schenking) Scenario 3: vordering - cum pref? Nee, de cumprefs vormen geen voortzetting van het oude AB

32 Casus 5: Oude bedrijfsoverdracht + verhuur OG DGA Kind Kind DGA is opvolger & enig erfgenaam Overdracht bedrijf afgerond Holding-BV 1 verhuurt OG aan Werk-BV Verhuur OG Holding-BV 1 Holding-BV 2 DGA overlijdt Faciliteiten toepasbaar? Tussen Holding-BV Werk-BV

33 Casus 5: Oude bedrijfsoverdracht + verhuur OG DGA Kind Uitwerking: - Faciliteiten zijn niet toepasbaar - grote liquiditeitsproblemen Holding-BV 1 Holding-BV 2 Verhuur OG Tussen Holding-BV Werk-BV

34 Casus 5: Oude bedrijfsoverdracht + verhuur OG (reparatie?) DGA Kind Reparatie mogelijk? Stel Holding-BV 1 neemt gew in Werk-BV? DGA overlijdt Holding-BV 1 Holding-BV 2 Faciliteiten toepasbaar? Verhuur OG 5% 95% Gewone Tussen Holding-BV Werk-BV

35 Casus 5: Oude bedrijfsoverdracht + verhuur OG (reparatie?) DGA Kind Uitwerking: - na omzetting van de vordering in is de BOF toepasbaar (wachttijd in aanmerking nemen) Let op verbreking fiscale eenheid! Holding-BV 1 Holding-BV 2 Verhuur OG 5% 95% Gewone Tussen Holding-BV Werk-BV

36 Casus 6: Oude bedrijfsoverdracht + verhuur OG + lening DGA Kind Kind DGA is opvolger & enig erfgenaam Overdracht bedrijf afgerond Holding-BV 1 verhuurt OG aan Werk-BV Holding-BV 1 Holding-BV 2 Verhuur OG Holding-BV 1 leent aan Werk-BV Waarde Werk-BV DGA overlijdt Faciliteiten toepasbaar? Lening Tussen Holding-BV Werk-BV

37 Casus 6: Oude bedrijfsoverdracht + verhuur OG + lening (reparatie?) DGA Kind Uitwerking: - in beginsel geen faciliteiten, tenzij reparatie: - Holding-BV 1 neemt minimaal 5% gewone in Werk-BV Holding-BV 1 Holding-BV 2 - en dan de DGA overlijdt Verhuur OG 5% 95% Gewone - voor en vastgoed geldt de BOF (wachttijden) Lening Tussen Holding-BV - voor lening in principe ook wel, maar soms sputtert de fiscus een beetje tegen Let op verbreking fiscale eenheid! Werk-BV

38 De BOF: ontwikkelingen in rechtspraak en wetgeving Tot nu toe weinig genereuze jurisprudentie Ondernemerschap lijkt vrij strikt te worden toegepast Procedure over discriminatie: - Rechtbank: regeling is discriminerend - Sprongcassatie - Conclusie AG IJzerman: regeling is beperkt discriminerend - HR: geen discriminatie 37

39 De herziening van een bedrijfsopvolging oude stijl Traditioneel werden veel bedrijfsopvolgingen vormgegeven door omvorming van de gewone in cumprefs, met uitgifte van nieuwe aan de volgende generatie Problemen: - Kwalificeren de CumPrefs wel voor de BOF? - wat is bij een overdracht/overgang van de naar de volgende generatie de waarde van de CumPrefs? - kun je weer van de CumPrefs af, en zo ja, hoe dan? - zie casus: 38

40 De herziening van een bedrijfsopvolging oude stijl DGA Kind Aandelenkapitaal is als volgt opgebouwd 100 Gewone Aandelen á % CumPrefs á Holding-BV 1 Holding-BV 2 5% Cum pref Tussen Holding-BV Gewone De jaarwinst van de Werk-BV en de Tussenholding schommelt de laatste jaren tussen de en Er is een geaccumuleerd dividendrecht op de CP van maar dat is niet zichtbaar op de balans Op de balans is een EV zichtbaar van 2,3 mio. De DGA wil de onderneming volledig overdragen aan de kinderen Hoe werkt de belastingheffing uit bij schenking van de aan de kinderen? Werk-BV

41 Invloed Europese eigendomsbescherming

42 Invloed van Europeesrechtelijke eigendomsbescherming (1) In het verleden zijn er diverse voorbeelden geweest van invloed van Europese wet- en regelgeving op het Nederlandse belastingrecht De afgelopen jaren is art. 1 van het Eerste Protocol bij het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens daar bij gekomen: Iedere natuurlijke of rechtspersoon heeft recht op het ongestoorde genot van zijn eigendom. Aan niemand zal zijn eigendom worden ontnomen behalve in het algemeen belang en onder de voorwaarden voorzien in de wet en de algemene beginselen van internationaal recht De voorgaande bepalingen tasten op geen enkele wijze het recht aan, dat een staat heeft om die wetten toe te passen, die hij noodzakelijk oordeelt om het gebruik van eigendom te reguleren in overeenstemming met het algemeen belang of om de betaling van belastingen of andere heffingen of boeten te verzekeren 41 SAP number/filename/service Area/AUTHOR/assistant

43 Invloed van Europeesrechtelijke eigendomsbescherming (2) Het eigendomsartikel is complex in zijn toepassing Er moet gezocht worden naar een evenwicht tussen vrijheid van overheidsingrijpen in het algemeen belang, het recht om belasting te heffen, en de bescherming van het eigendomsrecht van een burger Het toetsingsproces op basis van art. 1 EP: - is er een inbreuk op eigendomsrecht? - is die inbreuk gebaseerd op een wettelijke maatregel (lawfull)? - is die inbreuk gedaan in het algemeen belang? (wide margin of appreciation) - valt die inbreuk binnen een fair balance tussen het belang van de overheid en de burger (daarvan is o.a. geen sprake indien er sprake is van een individual and excessive burden) Wat is nu een aantal malen de stelling geweest in recente procedures: door een (belasting)maatregel van de overheid wordt de burger feitelijk zo zeer in zijn eigendom aangetast, dat die maatregel in strijd is met art. 1 EP 42 SAP number/filename/service Area/AUTHOR/assistant

44 Invloed van Europeesrechtelijke eigendomsbescherming (3) Voorbeelden: - Box 3 heffing op basis van een aangenomen 4% fictief rendement, terwijl het werkelijke rendement veel lager is (bijv. een NL Staatsobligatie levert 0,5% rendement op, de belastingheffing is echter per saldo 1,2%. Je verliest dus geld, en de belastingdruk is meer dan 100%) - In box 3 wordt als basis voor de heffing de WOZ-waarde gehanteerd, terwijl de werkelijke waarde veel lager kan zijn - In de SW wordt als basis voor de heffing eveneens de WOZ-waarde genomen, terwijl ook in dat soort gevallen de WEV lager kan zijn - Bij de introductie van de Verhuurderheffing voor sociale sector woningen wordt een extra heffing geïntroduceerd die de exploitatieopbrengsten van die panden ernstig bedreigt 43 SAP number/filename/service Area/AUTHOR/assistant

45 Invloed van Europeesrechtelijke eigendomsbescherming (4) Wat is nu de uitwerking van de art. 1 EP-toets in die voorbeelden: Is er sprake van een zodanige belastingdruk (in combinatie met andere overheidsmaatregelen) dat het de individuele burger onmogelijk wordt gemaakt om een redelijk rendement te behalen op zijn bezit? Zo ja: strijdigheid met het eigendomsartikel Voorbeelden in jurisprudentie: - procedure aanpassingen in de KSB: Concl. A-G Van Hilten - Woz-waarde in box 3 - Procedure tegen het Nederlandse huurstelsel: St. Fair Huur tegen de Staat d.d. 4/12/2013 (Hoger Beroep ingesteld) - Kort Geding tegen de Staat d.d. 9 april inzake Verhuurderheffing En, welke inbreuk kunt u nog bedenken? 44 SAP number/filename/service Area/AUTHOR/assistant

46 En dan nog dit

47 Tax agenda van de DGA Overige aandachtspunten Pensioen in eigen beheer Nog wel zo aantrekkelijk? Echtscheiding /overlijden Invloed op continuïteit van de onderneming? Rekening courant positie DGA Verkapt dividend? Aan de onderneming ter beschikking gesteld vastgoed Box 1 heffing Onzakelijke leningen / borgstellingen timing nadeel of permanent? Risicospreiding voor DGA fiscaal neutraal creëren separate asset BV? VBI? Financiering eigen woning Herfinanciering vanuit BV? Salaris / management fee Hoogte? 46

48 Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries and territories, Deloitte brings world-class capabilities and high-quality service to clients, delivering the insights they need to address their most complex business challenges. Deloitte s more than 200,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence. This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the Deloitte network ) is, by means of this communication, rendering professional advice or services. No entity in the Deloitte network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication..

Kluwer Online Research Vermogende Particulieren Bulletin Vastgoed binnen de onderneming en overlijden. Mw. mr. L. Verploegh[1] Inleiding

Kluwer Online Research Vermogende Particulieren Bulletin Vastgoed binnen de onderneming en overlijden. Mw. mr. L. Verploegh[1] Inleiding Vermogende Particulieren Bulletin Vastgoed binnen de onderneming en overlijden Auteur: Mw. mr. L. Verploegh[1] Inleiding Ondernemers houden met veel rekening maar vaak niet met hun eigen overlijden. Het

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

Hoe transparant is het verslag van de Raad van Commissarissen? Je moet gewoon opschrijven waar je discussie over hebt gehad.

Hoe transparant is het verslag van de Raad van Commissarissen? Je moet gewoon opschrijven waar je discussie over hebt gehad. Hoe transparant is het verslag van de Raad van Commissarissen? Je moet gewoon opschrijven waar je discussie over hebt gehad. Voorwoord Geachte lezer, Eumedion en de VEB hebben in de afgelopen tijd aandacht

Nadere informatie

Monitor gemeentefinanciën 2014 Special: verbonden partijen

Monitor gemeentefinanciën 2014 Special: verbonden partijen Monitor gemeentefinanciën 2014 Special: verbonden partijen Utrecht, 4 februari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Analyse verbonden partijen... 4 3 Beheer grondexploitaties... 10 4 Conclusies... 13

Nadere informatie

Mid Market Monitor 2015 Kansen ontdekken, creëren en benutten

Mid Market Monitor 2015 Kansen ontdekken, creëren en benutten Mid Market Monitor 205 Kansen ontdekken, creëren en benutten Voorwoord / Inleiding In deze 5e editie van de Deloitte Mid Market Monitor zien we een duidelijke voortzetting van het beeld van de 204 editie:

Nadere informatie

Audit Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid. drs. A. Mikulic mr. drs. E. de Boer

Audit Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid. drs. A. Mikulic mr. drs. E. de Boer Audit Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid drs. A. Mikulic mr. drs. E. de Boer Rotterdam, 2 juni 2014 Inhoud Inleiding 1 Aanpak 3 Verplichtingen 5 Exploitatiebegroting 13 Organisatie-inrichting 21

Nadere informatie

Number 12, May 2015. Update IFRS 15 - Identificeren van prestatieverplichtingen

Number 12, May 2015. Update IFRS 15 - Identificeren van prestatieverplichtingen Number 12, May 2015 Update IFRS 15 - Identificeren van prestatieverplichtingen IFRS 15 - Identificeren van prestatieverplichtingen Het onderscheiden van prestatieverplichtingen is een belangrijke stap

Nadere informatie

Dit besluit actualiseert het besluit van 4 april 2011, nr. BLKB2011/68M. Het

Dit besluit actualiseert het besluit van 4 april 2011, nr. BLKB2011/68M. Het Schenk- en erfbelasting. Bedrijfsopvolgingsregeling Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 17 januari 2013, nr. BLKB2012/1221M De staatssecretaris van

Nadere informatie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie 1 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technische hype cycles 2 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technologische trends en veranderingen Big data & internet

Nadere informatie

IFRS informatiebrief Juli 2014 December 2014

IFRS informatiebrief Juli 2014 December 2014 Belgium Brussels IFRS Centre of Excellence March IFRS informatiebrief Juli 2014 December 2014 Met genoegen stellen wij u een nieuw nummer voor van onze IFRS Informatiebrief. De IFRS Informatiebrief bericht

Nadere informatie

bedrijfsopvolgingsregelingen

bedrijfsopvolgingsregelingen www.pwc.nl Bedrijfsopvolgingsregelingen zijn noodzakelijk Onderzoek naar de invloed van bedrijfsopvolgingsregelingen op de continuïteit van familiebedrijven. December 2014 Inhoud Voorwoord Voorwoord 2

Nadere informatie

Eindejaartips 2011 voor Particulieren

Eindejaartips 2011 voor Particulieren Eindejaartips 2011 voor Particulieren BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

Visie op Schadeverzekeringen Het ABC van Innovatie

Visie op Schadeverzekeringen Het ABC van Innovatie Visie op Schadeverzekeringen Het ABC van Innovatie September 2011 2 Het huidige businessmodel is eindig Stilstand is achteruitgang. Dit zullen veel schadeverzekeraars gedacht hebben toen zij nadachten

Nadere informatie

nr. 72 mei 2015 Wanbetalers? Gebruik uw retentierecht! Geboren: De Beemd Corporate Finance Fiscale bewaarplicht Vruchtgebruik of huur. Een verschil?

nr. 72 mei 2015 Wanbetalers? Gebruik uw retentierecht! Geboren: De Beemd Corporate Finance Fiscale bewaarplicht Vruchtgebruik of huur. Een verschil? nr. 72 mei 2015 Wanbetalers? Gebruik uw retentierecht! Geboren: De Beemd Corporate Finance Fiscale bewaarplicht Vruchtgebruik of huur. Een verschil? Signaal is een uitgave van Govers Accountants/Adviseurs,

Nadere informatie

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga)

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Inleiding Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV heeft u een bijzondere positie. U bent grootaandeelhouder en dus machthebber over de vennootschap.

Nadere informatie

Tax news. Stichting Particulier Fonds Voor Curaçao, St. Maarten en BES eilanden. In een oogopslag. Aandachtspunten

Tax news. Stichting Particulier Fonds Voor Curaçao, St. Maarten en BES eilanden. In een oogopslag. Aandachtspunten Tax news Stichting Particulier Fonds Voor Curaçao, St. Maarten en BES eilanden Aandachtspunten In een oogopslag... 1 Algemene en formele kenmerken van een SPF... 2 Belastingheffing op Curaçao of St. Maarten...

Nadere informatie

Eindejaartips 2014 voor Particulieren

Eindejaartips 2014 voor Particulieren Eindejaartips 2014 voor Particulieren BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Waarom een testament?

Waarom een testament? notaris Oude Delft 62 2611 CD Delft Postbus 2882 2601 CW Delft tel. 015-213 70 50 fax 015-213 70 55 notaris@boelens.net Waarom een testament? REDENEN VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN (NIEUW) TESTAMENT - Benoemen

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. 4 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 INHOUDSOPGAVE 5 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Wat moet u echt nog dit najaar doen,

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2009

Nieuwsbrief December 2009 Nieuwsbrief December 2009 HBK nieuwsbrief Fiscale eindejaarstips 2009 Omdat het einde van het jaar er weer aankomt, hebben wij voor u de belangrijkste aandachtspunten op een rijtje gezet. Zo kunt u uw

Nadere informatie

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een 2012 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Duurdere verdelingsrecht van 2,5% is een feit FAQ: Doorrekenen van kosten : hoe begin je eraan? De bedrijfsrevisoren stellen voor om hun opdrachten uit te breiden

Nadere informatie

Werkkostenregeling per 1 januari 2015 aangepast. Kort nieuws. In principe ook btw-vrijstelling voor zzp ers in de zorg. Fiscaal Actueel 3-2014

Werkkostenregeling per 1 januari 2015 aangepast. Kort nieuws. In principe ook btw-vrijstelling voor zzp ers in de zorg. Fiscaal Actueel 3-2014 Fiscaal Actueel 3-2014 Werkkostenregeling per 1 januari 2015 aangepast De werkkostenregeling is sinds 2011 van kracht en is mede daardoor nog enigszins nieuw en onbekend. De onbekendheid is groter omdat

Nadere informatie

Goed voorbereid op 2015

Goed voorbereid op 2015 www.pwc.nl Goed voorbereid op 2015 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Oktober 2014 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Transfer pricing in uw onderneming 6 Directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

Nederlandse bronheffing geheven van buitenlandse particuliere beleggers Houdbaar onder het Gemeenschapsrecht?

Nederlandse bronheffing geheven van buitenlandse particuliere beleggers Houdbaar onder het Gemeenschapsrecht? Nederlandse bronheffing geheven van buitenlandse particuliere beleggers Houdbaar onder het Gemeenschapsrecht? Referaat in het kader van Europese Fiscale Studies 2007 mr. S.H. Leensma 7 mei 2007 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

TAX LAWYERS AND TAX CONSULTANTS STICHTING PARTICULIER FONDS* * connectedthinking

TAX LAWYERS AND TAX CONSULTANTS STICHTING PARTICULIER FONDS* * connectedthinking TAX LAWYERS AND TAX CONSULTANTS STICHTING PARTICULIER FONDS* * connectedthinking Indeling 1 Inleiding... 3 2 Algemene aspecten en formele aspecten van de SPF... 3 3 Nederlands-Antilliaanse belastingheffing...

Nadere informatie

Cloud accounting U en uw accountant, één team

Cloud accounting U en uw accountant, één team Cloud accounting U en uw accountant, één team Bent u klaar voor de toekomst? 2 Wist u dat accountants een knelpuntberoep uitoefenen? Dat ze vandaag dus al dun gezaaid zijn? En morgen nog dunner. Een kmo

Nadere informatie

Nieuwsflits Belastingregeling Nederland - Curaçao

Nieuwsflits Belastingregeling Nederland - Curaçao www.pwc.com/dutch-caribbean juni 2014 Nieuwsflits Belastingregeling Nederland - Curaçao Samenvatting van belangrijkste wijzigingen Dividendbelasting Het huidige Nederlandse tarief van 8,3% zal worden verlaagd

Nadere informatie

Erasmus School of Economics Masterthesis. Compartimentering onder belastingverdragen

Erasmus School of Economics Masterthesis. Compartimentering onder belastingverdragen ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Erasmus School of Economics Masterthesis Nadruk verboden Compartimentering onder belastingverdragen Naam student: S. Saboor Studentnummer: 324871 Scriptiebegeleider: Prof.

Nadere informatie