De DGA-agenda. TaxLab Prof. dr. Ruben M. Freudenthal Maarssen, 17 april 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De DGA-agenda. TaxLab 2014. Prof. dr. Ruben M. Freudenthal Maarssen, 17 april 2014"

Transcriptie

1 De DGA-agenda TaxLab 2014 Prof. dr. Ruben M. Freudenthal Maarssen, 17 april 2014

2 Agenda Familiestatuut Bedrijfsopvolging Invloed Europese eigendomsbescherming Afsluitende opmerkingen 1 SAP number/filename/service Area/AUTHOR/assistant

3 Familiestatuut

4 Familiestatuut (1) Een integrale regeling voor de juridische en financiële verhouding tussen de familie, haar individuele leden en de onderneming Welke posities kan een DGA innemen: - Financieel aandeelhouder (certificaathouder) - Zeggenschapsaandeelhouder - Lid bestuur Stichting AK - Prioriteitsaandeelhouder (primus inter pares) - Bestuurder holding (doorslaggevende zeggenschap in groep) - Lid MT onderneming (algemeen financieel, operationeel, commercieel directeur) - Werknemer onderneming - Commissaris onderneming 3 SAP number/filename/service Area/AUTHOR/assistant

5 Familiestatuut (2) Welke beslissingen komen allemaal aan de orde binnen een familiebedrijf? - Wie kan (financieel) aandeelhouder zijn? - Wie kan stemmen in de algemene vergadering van aandeelhouders? - Wie hakt knopen door bij een impasse? - Wie benoemt / ontslaat het bestuur van de holding? - Wie bepaalt beloning? - Wie benoemt / ontslaat het MT van de onderneming? - Wie bepaalt beloning? - Wie neemt personeel aan of ontslaat personeel? - Wie bepaalt beloning? - Wie benoemt / ontslaat de commissarissen? - Wie bepaalt beloning? 4 SAP number/filename/service Area/AUTHOR/assistant

6 Familiestatuut (3) Welke gebeurtenissen vragen om een goede regeling binnen het familiebedrijf? - De uitkoop van een van de (klein)kinderen door het bedrijf - De uitkoop van een van de (klein)kinderen een andere aandeelhouder - Meerdere (klein)kinderen die solliciteren naar dezelfde functie - Geen van de (klein)kinderen solliciteert naar een functie - Een van de aangetrouwden solliciteert naar een functie - Ieder kind heeft een eigen opvolger in gedachten - Een werknemer wordt lid van de familie - De concurrent brengt een bod uit - Er moet externe financiering komen - Er is sprake van een (v)echtscheiding - Overlijden - Dementie, coma, psychische aandoeningen - Adoptie - Kinderloosheid - Lichamelijke / geestelijke handicaps - Een kind raakt van het pad af - Ongewenste publiciteit/inbreuk op de vertrouwelijkheid (social media) 6 Het Familiestatuut 2012 Deloitte The Netherlands

7 Familiestatuut (4) Welke zaken regelt men derhalve in een familiestatuut: - Familiewaarden / gezinswaarden - Verhouding onderneming / familie(bezit) - Uitstap-regeling (interne marktsysteem) - Ondernemingsvermogen / privévermogen - Dividendpolitiek - Leensysteem - Aanname / beloning / selectie / opleiding - Posities (langstlevende) aangetrouwden - Voogdij / bewind casting (rol aangetrouwden?) - Conflictenregeling - Familie-vergaderingen (partnerprogramma) - Wie krijgt welke informatie (niet)? - Periodieke herziening 8 Het Familiestatuut 2012 Deloitte The Netherlands

8 Familiestatuut (5) Relatie tussen familiestatuut en overige regelingen Familiestatuut kan niet los gezien worden van: - De testamenten - De huwelijkse voorwaarden - De statuten van alle vennootschappen - De statuten van een evt. STAK - De aandeelhoudersovereenkomst 7 Het Familiestatuut 2012 Deloitte The Netherlands

9 Bedrijfsopvolging

10 Bedrijfsopvolging (1) Bedrijfsopvolgingsregeling in de IB en SW zijn van groot belang voor de continuïteit van de onderneming Volgens de economische modellen moeten er de komende jaren aanzienlijke aantallen bedrijfsopvolgingen in het familiebedrijf gaan plaatsvinden (maar?) De bedrijfsopvolgingsregelingen zijn zeer complex geworden in de uitvoering, en de belastingdienst werkt ook niet altijd mee Wat zijn de afgelopen tijd de grootste struikelblokken geweest bij de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregelingen in de IB en SW?: - de vaststelling van de vraag wat een onderneming is - na de vaststelling van de aanwezigheid van een onderneming; wat is beleggingsvermogen - de voortzettingseis - de dienstbetrekkingseis - cumprefs 9 SAP number/filename/service Area/AUTHOR/assistant

11 Bedrijfsopvolging (2) Verschillende technieken: - schenking van in de holding - verkoop van in een werkmij. door een holding - schenking van in een werkmij. door een holding - emissie van in de werkmij. aan de kinderen - inkoop van in de werkmij. ten laste van de ouders - verlettering van - omzetting van gewone ouders in cum.prefs - afsplitsing van een deel van de werkmij. gevolgd door participatie kinderen - aangaan van een VOF met de kinderen Sinds is de oorspronkelijk vrijwel nooit toegepaste techniek van schenking van interessant geworden, maar... 10

12 BOF: Inleiding Hoofdregel IB geen issue bij overlijden geldt niet meer Doorschuiven AB-claim geen automatisme meer Minder vaak latentie toepassen (art. 20, vijfde lid, sub c juncto art. 20, zesde lid SW (6,25%)) Vaker acute heffing toepassen (art. 4.16, eerste lid, sub e, IB (25%)) Let op: BOF SW BOF IB

13 BOF: Overzicht van de faciliteiten Doorschuiffaciliteiten in de Wet IB 2001: Box 1 onderneming (art IB e.v.) Box 2 onderneming (art IB e.v.) TBS Vastgoed (art IB) Vrijstellingen in de SW 1956: Box 1 onderneming (art. 35c, eerste lid, sub a en b, SW) Box 2 onderneming (art. 35c, eerste lid, sub c, SW) TBS Vastgoed (art. 35c, eerste lid, sub d, SW) Uitstelfaciliteiten in de Invorderingswet 1990: Box 1 onderneming (art. 25, zeventiende lid, INV) Box 2 onderneming (art. 25, negende en elfde lid, INV) TBS vastgoed (art. 25, veertiende en zeventiende lid, INV)

14 De fiscale regeling bij bedrijfsopvolging (hoofdlijnen) Inkomstenbelasting: - doorschuiffaciliteit voor schenking en vererving van - geldt alleen voor ondernemingsvermogen - de verkrijger moet reeds 36 maanden voor de schenking in dienstbetrekking zijn Successiewet: - vrijstelling voor schenken en vererven van - tot ,- 100% vrijstelling - vanaf % vrijstelling - geldt alleen voor ondernemingsvermogen - bij schenking bezitstermijn 5 jaar/bij vererving bezitstermijn 1 jaar - voor verkrijger geldt voorzettingstermijn van 5 jaar 13

15 BOF: vergelijking SW en IB (1) SW IB Uitstel of afstel? Afstel Uitstel Verplichte voorperiode bij erflater? Ja Nee Verplichte voorperiode bij schenker? Ja Nee Verplichte wachttijd na overlijden? Ja Nee Verplichte wachttijd na schenking? Ja Nee

16 BOF: vergelijking SW en IB (2) SW IB Toepasbaar op directe cum prefs? Ja Ja Toepasbaar op indirecte cumprefs? Ja Ja Onbet. overnamesom (overlijden)? Nee Ja Onbet. overnamesom (schenking)? Nee Nee

17 BOF: vergelijking SW en IB t.a.v. TBS Vastgoed Is faciliteit toepasbaar bij: SW IB INV Schenking TBS OG? Ja Nee Ja Verk. TBS OG + kwijtschelding?? Nee Ja Verdeling hvr gemeenschap? Ja Ja Nee Vererving TBS OG (alg titel)? Ja Ja Ja Vererving TBS OG (bijz titel)? Ja Ja Ja Verdeling nalatenschap? Ja Ja Ja

18 BOF: overzicht INV Is faciliteit toepasbaar bij: IB INV Schenking AB? Ja Nee, dwz doorschuiven of afrekenen Verkoop + kwijtschelding? Ja? Nee, dwz (hopelijk) doorschuiven of afrekenen Verkoop + schuldigblijven? Nee Ja, renteloos (art 25, 9 e lid juncto art 28, 2 e lid, INV) Schenking onderlangs? Nee Ja, renteloos (art 25, 11 e lid juncto art 28, 2 e lid, INV) Verdeling hvr gem? Ja Nee, dwz doorschuiven of afrekenen Vererving AB (alg titel)? Ja Nee, dwz doorschuiven of afrekenen Vererving AB (bijz titel)? Ja Nee, dwz doorschuiven of afrekenen Verdeling nalatenschap? Ja Nee, dwz doorschuiven of afrekenen

19 BOF: Geschiedenis van ondernemingsfaciliteiten Wetgever heeft altijd wel het ondernemerschap fiscaal willen stimuleren. In diverse belastingwetten komen fiscale faciliteiten voor die ondernemerschap ondersteunen Voorbeelden: - zelfstandigenaftrek - geruisloze inbreng in de BV - fusies en splitsingen - bedrijfsopvolging voor eenmanszaken - ondernemingsvrijstelling in de Vermogensbelasting - ondernemingsvrijstelling in de Successiewet In de SW is de faciliteit de laatste jaren fors verbeterd qua hoogte In de IB is de faciliteit enerzijds fors verbeterd, anderzijds fors verslechterd Het criterium is ondernemerschap geworden 18

20 BOF: Het ondernemerschap als toetscriterium (1) Ondernemerschap in fiscale zin is niet hetzelfde als ondernemerschap volgens de ondernemer... Ondernemerschap heeft in verschillende fiscale wetten ook een verschillende betekenis - inkomstenbelasting (organisatie van kap. en arb. etc.) - vennootschapsbelasting (vermogensfictie/concurrentiecriterium, FBIdiscussies) - omzetbelasting (geen winststreven, econ. activiteit) - successiewet (?) Het belang van de kwalificatie onderneming is enorm toegenomen met de optimalisatie van de BOF en de zwaarte van de heffingen zonder faciliteit In de praktijk lijkt de discussie over het ondernemerschap vooral een grote rol te spelen ten aanzien van: 1. vastgoed 2. leningen/overnamevorderingen 3. cumpref-structuren uit oude bedrijfsopvolgingen 4. cashposities 19

21 BOF: Het ondernemerschap als toetscriterium (2) Ad 1: Specifiek voor vastgoed/vastgoedsector is het ondernemerschap enorm lastig vanwege: - het duale karakter van vastgoed bestemd voor de exploitatie - de gewijzigde marktomstandigheden Ad 2: problematiek van leningen/overnamevorderingen: - hoe zeer is een overnamevordering een belegging? - risicoprofiel van leningen aan de overnameholding van de kinderen/opvolger? - is dit niet eigenlijk private equitiy? - in welke mate wordt de economische ontwikkeling belemmerd door een strikte beoordeling van overnamevorderingen en zachte leningen? Ad 3: CumPrefstructuren - met alle goede bedoelingen opgezette oude structuren kunnen door diverse omstandigheden nu blijken niet goed te zijn Ad 4: cashposities - waarom zou elke euro cash per definitie een belegging vormen? 20

22 Casus 1: Schenking aan externe opvolger DGA Directielid DGA heeft tientallen jaren de werk-bv gehad via de holding Directielid is sinds 10 jaar werkzaam bij onderneming Faciliteiten toepasbaar? Holding-BV 1 Holding-BV 2 Werk-BV

23 Casus 1: Schenking aan externe opvolger DGA Directielid Uitwerking: - de BOF is niet strikt beperkt tot kinderen, hoewel dat vaak wel wordt gedacht Holding-BV 1 Holding-BV 2 Werk-BV - schenking van aan een directielid/personeelslid kan dus wel degelijk - angst van fiscus voor Loon verpakt als schenking - wanneer is een voordeel uit een dienstbetrekking loon? - kortom: het kan werken!

24 Casus 2: Schenking onderneming en verhuurd OG DGA Kind 1 en Kind 2 Werk-BV exploiteert sinds 2000 een jachthaven Tot vermogen behoren een perceel water, het lege kadeterrein ernaast, en het havenkantoor, alsmede 3 mio. banktegoeden Holding-BV 1 Holding-BV 2 In 2003 bouwt de ondernemer op het kadeterrein 4 winkels, die verhuurd worden aan watersport gerelateerde huurders In 2012 worden de geschonken aan de kinderen van de DGA Tussen Holding-BV Is de faciliteit geheel of ten dele van toepassing, en hoe wordt de discussie gevoerd? Werk-BV

25 Casus 2: Schenking onderneming en verhuurd OG DGA Kind 1 en Kind 2 Uitwerking: - voor de toepassing van de BOF gelden blijkens de parlementaire behandeling de regels van vermogensetikettering Holding-BV 1 Holding-BV 2 - bij de toepassing daarvan is er alleen sprake van een belegging indien er verplicht privé-vermogen is - m.a.w. keuzevermogen is reeds akkoord - wanneer is iets keuzevermogen of verplicht ondernemingsvermogen? Werk-BV Tussen Holding-BV - feitelijk direct gebruik in de onderneming, of - toekomstige beoogd gebruik binnen de onderneming, of - dienstbaar aan de bedrijfsuitoefening - m.a.w. alle terreinen, gebouwen en waterpartijen kwalificeren!

26 Casus 3: Schenking + sabbatical DGA Kind 1 en Kind 2 Overdracht bedrijf afronden dmv schenking Kind 1 sinds 5 jaar werkzaam bij onderneming Kind 2 sinds 8 jaar werkzaam in bedrijf 50% Gewone Holding-BV 1 Holding-BV 2 50% Gewone Kind 1 in 2012/2013 sabbatical genomen Faciliteiten toepasbaar? Advies? Wat te doen bij voortijdig DGA? Tussen Holding-BV En wat als de werk-bv een seizoensbedrijf in de horeca is waar elke winter de werknemers de WW in gaan? Werk-BV

27 Casus 3: Schenking + sabbatical DGA Kind 1 en Kind 2 Uitwerking: - in beginsel doorbreekt de sabbatical de arbeidsperiode van 36 maanden 50% Gewone Holding-BV 1 Holding-BV 2 50% Gewone - maar: goedkeuring in Besl. MinFin 4 sept. 2012, pt wel altijd voorleggen aan de fiscus - seizoensarbeiders? Niet opgelost Tussen Holding-BV Werk-BV

28 Casus 4: Oude bedrijfsoverdracht + vordering DGA Kind Kind DGA is opvolger & enig erfgenaam Overdracht bedrijf afgerond Vordering Holding-BV 1 op Tussen Holding-BV Vordering Holding-BV 1 Holding-BV 2 DGA overlijdt Faciliteiten toepasbaar? Tussen Holding-BV Werk-BV

29 Casus 4: Oude bedrijfsoverdracht + vordering DGA Kind Uitwerking: - de faciliteit is in beginsel niet van toepassing op een vordering, ook al is deze ontstaan uit de overdracht van de Vordering Holding-BV 1 Holding-BV 2 Tussen Holding-BV - art. 4.17a, lid 7 kan van toepassing zijn indien aan de voorwaarden is voldaan, maar die wettekst is wat onduidelijk - art. 4.17a, lid 7 is niet van toepassing indien de koopsom ooit is afgelost, maar de koper vervolgens weer heeft aangeklopt voor een lening (teruggeleende koopsom) - art. 4.17a, lid 7 heeft geen pendant in de SW Werk-BV

30 Casus 4: Oude bedrijfsoverdracht + vordering (vervolg) DGA Kind Vordering = ingekochte cum prefs Vordering = teruggeleende koopsom Reparatie mogelijk? Holding-BV 1 Holding-BV 2 Scenario 1: vordering omzetten in gewone, en dan direct gewone in cum prefs? Vordering Tussen Holding-BV Scenario 2: vordering omzetten in gewone? Scenario 3: vordering omzetten in cum pref? Werk-BV

31 Casus 4: Oude bedrijfsoverdracht + vordering (vervolg) Vordering DGA Kind Holding-BV 1 Holding-BV 2 Reparatie mogelijk? - Scenario 1: vordering omzetten in gewone, en dan direct gewone omzetten in cum prefs? volgens de wet kan dit en is 1 dag voldoende, maar volgens de parlementaire geschiedenis niet, want de gewone heb je dan niet lang genoeg in je bezit (1 jr/5 jr), dus die cumprefs kwalificeren niet. M.a.w. de gelijkstelling van cumprefs met gewone geldt niet voor de bezitstermijn? Werk-BV Tussen Holding-BV Scenario 2: vordering - gewone? Ja, mits wachttijd in acht genomen (1 jaar bij overlijden, 5 jaar bij schenking) Scenario 3: vordering - cum pref? Nee, de cumprefs vormen geen voortzetting van het oude AB

32 Casus 5: Oude bedrijfsoverdracht + verhuur OG DGA Kind Kind DGA is opvolger & enig erfgenaam Overdracht bedrijf afgerond Holding-BV 1 verhuurt OG aan Werk-BV Verhuur OG Holding-BV 1 Holding-BV 2 DGA overlijdt Faciliteiten toepasbaar? Tussen Holding-BV Werk-BV

33 Casus 5: Oude bedrijfsoverdracht + verhuur OG DGA Kind Uitwerking: - Faciliteiten zijn niet toepasbaar - grote liquiditeitsproblemen Holding-BV 1 Holding-BV 2 Verhuur OG Tussen Holding-BV Werk-BV

34 Casus 5: Oude bedrijfsoverdracht + verhuur OG (reparatie?) DGA Kind Reparatie mogelijk? Stel Holding-BV 1 neemt gew in Werk-BV? DGA overlijdt Holding-BV 1 Holding-BV 2 Faciliteiten toepasbaar? Verhuur OG 5% 95% Gewone Tussen Holding-BV Werk-BV

35 Casus 5: Oude bedrijfsoverdracht + verhuur OG (reparatie?) DGA Kind Uitwerking: - na omzetting van de vordering in is de BOF toepasbaar (wachttijd in aanmerking nemen) Let op verbreking fiscale eenheid! Holding-BV 1 Holding-BV 2 Verhuur OG 5% 95% Gewone Tussen Holding-BV Werk-BV

36 Casus 6: Oude bedrijfsoverdracht + verhuur OG + lening DGA Kind Kind DGA is opvolger & enig erfgenaam Overdracht bedrijf afgerond Holding-BV 1 verhuurt OG aan Werk-BV Holding-BV 1 Holding-BV 2 Verhuur OG Holding-BV 1 leent aan Werk-BV Waarde Werk-BV DGA overlijdt Faciliteiten toepasbaar? Lening Tussen Holding-BV Werk-BV

37 Casus 6: Oude bedrijfsoverdracht + verhuur OG + lening (reparatie?) DGA Kind Uitwerking: - in beginsel geen faciliteiten, tenzij reparatie: - Holding-BV 1 neemt minimaal 5% gewone in Werk-BV Holding-BV 1 Holding-BV 2 - en dan de DGA overlijdt Verhuur OG 5% 95% Gewone - voor en vastgoed geldt de BOF (wachttijden) Lening Tussen Holding-BV - voor lening in principe ook wel, maar soms sputtert de fiscus een beetje tegen Let op verbreking fiscale eenheid! Werk-BV

38 De BOF: ontwikkelingen in rechtspraak en wetgeving Tot nu toe weinig genereuze jurisprudentie Ondernemerschap lijkt vrij strikt te worden toegepast Procedure over discriminatie: - Rechtbank: regeling is discriminerend - Sprongcassatie - Conclusie AG IJzerman: regeling is beperkt discriminerend - HR: geen discriminatie 37

39 De herziening van een bedrijfsopvolging oude stijl Traditioneel werden veel bedrijfsopvolgingen vormgegeven door omvorming van de gewone in cumprefs, met uitgifte van nieuwe aan de volgende generatie Problemen: - Kwalificeren de CumPrefs wel voor de BOF? - wat is bij een overdracht/overgang van de naar de volgende generatie de waarde van de CumPrefs? - kun je weer van de CumPrefs af, en zo ja, hoe dan? - zie casus: 38

40 De herziening van een bedrijfsopvolging oude stijl DGA Kind Aandelenkapitaal is als volgt opgebouwd 100 Gewone Aandelen á % CumPrefs á Holding-BV 1 Holding-BV 2 5% Cum pref Tussen Holding-BV Gewone De jaarwinst van de Werk-BV en de Tussenholding schommelt de laatste jaren tussen de en Er is een geaccumuleerd dividendrecht op de CP van maar dat is niet zichtbaar op de balans Op de balans is een EV zichtbaar van 2,3 mio. De DGA wil de onderneming volledig overdragen aan de kinderen Hoe werkt de belastingheffing uit bij schenking van de aan de kinderen? Werk-BV

41 Invloed Europese eigendomsbescherming

42 Invloed van Europeesrechtelijke eigendomsbescherming (1) In het verleden zijn er diverse voorbeelden geweest van invloed van Europese wet- en regelgeving op het Nederlandse belastingrecht De afgelopen jaren is art. 1 van het Eerste Protocol bij het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens daar bij gekomen: Iedere natuurlijke of rechtspersoon heeft recht op het ongestoorde genot van zijn eigendom. Aan niemand zal zijn eigendom worden ontnomen behalve in het algemeen belang en onder de voorwaarden voorzien in de wet en de algemene beginselen van internationaal recht De voorgaande bepalingen tasten op geen enkele wijze het recht aan, dat een staat heeft om die wetten toe te passen, die hij noodzakelijk oordeelt om het gebruik van eigendom te reguleren in overeenstemming met het algemeen belang of om de betaling van belastingen of andere heffingen of boeten te verzekeren 41 SAP number/filename/service Area/AUTHOR/assistant

43 Invloed van Europeesrechtelijke eigendomsbescherming (2) Het eigendomsartikel is complex in zijn toepassing Er moet gezocht worden naar een evenwicht tussen vrijheid van overheidsingrijpen in het algemeen belang, het recht om belasting te heffen, en de bescherming van het eigendomsrecht van een burger Het toetsingsproces op basis van art. 1 EP: - is er een inbreuk op eigendomsrecht? - is die inbreuk gebaseerd op een wettelijke maatregel (lawfull)? - is die inbreuk gedaan in het algemeen belang? (wide margin of appreciation) - valt die inbreuk binnen een fair balance tussen het belang van de overheid en de burger (daarvan is o.a. geen sprake indien er sprake is van een individual and excessive burden) Wat is nu een aantal malen de stelling geweest in recente procedures: door een (belasting)maatregel van de overheid wordt de burger feitelijk zo zeer in zijn eigendom aangetast, dat die maatregel in strijd is met art. 1 EP 42 SAP number/filename/service Area/AUTHOR/assistant

44 Invloed van Europeesrechtelijke eigendomsbescherming (3) Voorbeelden: - Box 3 heffing op basis van een aangenomen 4% fictief rendement, terwijl het werkelijke rendement veel lager is (bijv. een NL Staatsobligatie levert 0,5% rendement op, de belastingheffing is echter per saldo 1,2%. Je verliest dus geld, en de belastingdruk is meer dan 100%) - In box 3 wordt als basis voor de heffing de WOZ-waarde gehanteerd, terwijl de werkelijke waarde veel lager kan zijn - In de SW wordt als basis voor de heffing eveneens de WOZ-waarde genomen, terwijl ook in dat soort gevallen de WEV lager kan zijn - Bij de introductie van de Verhuurderheffing voor sociale sector woningen wordt een extra heffing geïntroduceerd die de exploitatieopbrengsten van die panden ernstig bedreigt 43 SAP number/filename/service Area/AUTHOR/assistant

45 Invloed van Europeesrechtelijke eigendomsbescherming (4) Wat is nu de uitwerking van de art. 1 EP-toets in die voorbeelden: Is er sprake van een zodanige belastingdruk (in combinatie met andere overheidsmaatregelen) dat het de individuele burger onmogelijk wordt gemaakt om een redelijk rendement te behalen op zijn bezit? Zo ja: strijdigheid met het eigendomsartikel Voorbeelden in jurisprudentie: - procedure aanpassingen in de KSB: Concl. A-G Van Hilten - Woz-waarde in box 3 - Procedure tegen het Nederlandse huurstelsel: St. Fair Huur tegen de Staat d.d. 4/12/2013 (Hoger Beroep ingesteld) - Kort Geding tegen de Staat d.d. 9 april inzake Verhuurderheffing En, welke inbreuk kunt u nog bedenken? 44 SAP number/filename/service Area/AUTHOR/assistant

46 En dan nog dit

47 Tax agenda van de DGA Overige aandachtspunten Pensioen in eigen beheer Nog wel zo aantrekkelijk? Echtscheiding /overlijden Invloed op continuïteit van de onderneming? Rekening courant positie DGA Verkapt dividend? Aan de onderneming ter beschikking gesteld vastgoed Box 1 heffing Onzakelijke leningen / borgstellingen timing nadeel of permanent? Risicospreiding voor DGA fiscaal neutraal creëren separate asset BV? VBI? Financiering eigen woning Herfinanciering vanuit BV? Salaris / management fee Hoogte? 46

48 Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries and territories, Deloitte brings world-class capabilities and high-quality service to clients, delivering the insights they need to address their most complex business challenges. Deloitte s more than 200,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence. This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the Deloitte network ) is, by means of this communication, rendering professional advice or services. No entity in the Deloitte network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication..

TaxLab 26 maart 2015. We maken het leuker. Fiscale faciliteiten voor het familiebedrijf

TaxLab 26 maart 2015. We maken het leuker. Fiscale faciliteiten voor het familiebedrijf TaxLab 26 maart 2015 We maken het leuker. Fiscale faciliteiten voor het familiebedrijf Inhoud Tax Incentives: o Innovatie drieluik: WBSO/RDA/iBox o Investeringsregelingen EIA/MIA en subsidies Optimalisatie

Nadere informatie

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Presentator: Remko Geveke Start webinar: 08:30 uur Agenda Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Verticaal Toezicht vs. Horizontaal Toezicht

Nadere informatie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie 1 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technische hype cycles 2 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technologische trends en veranderingen Big data & internet

Nadere informatie

Tax Directors Forum. Na de hoogtij van Horizontaal Toezicht nu een klimaat waarin boetes veel dichterbij gekomen zijn? Rotterdam, 12 februari 2015

Tax Directors Forum. Na de hoogtij van Horizontaal Toezicht nu een klimaat waarin boetes veel dichterbij gekomen zijn? Rotterdam, 12 februari 2015 Tax Directors Forum Na de hoogtij van Horizontaal Toezicht nu een klimaat waarin boetes veel dichterbij gekomen zijn? Rotterdam, 12 februari 2015 Agenda 16.00 16.05 uur Welkom en opening Frits Barnard

Nadere informatie

Reglement voor de Commissie Publiek Belang van de Raad van Commissarissen Deloitte Holding B.V.

Reglement voor de Commissie Publiek Belang van de Raad van Commissarissen Deloitte Holding B.V. Reglement voor de Commissie Publiek Belang van de Raad van Commissarissen Deloitte Holding B.V. Dit reglement is op 3 april 2013 door de Raad van Commissarissen vastgesteld. Achtergrond en inleiding De

Nadere informatie

Individueel vermogensbeheer Update btw aspecten. 18 september 2012 Martijn Jaegers / Elwin Makkus

Individueel vermogensbeheer Update btw aspecten. 18 september 2012 Martijn Jaegers / Elwin Makkus Individueel vermogensbeheer Update btw aspecten 18 september 2012 Martijn Jaegers / Elwin Makkus Agenda Inleiding Huidige visie Nederlandse belastingdienst Uitspraak HvJ zaak C-44/11 Deutsche Bank Gevolgen

Nadere informatie

IT risk management voor Pensioenfondsen

IT risk management voor Pensioenfondsen IT risk management voor Pensioenfondsen Cyber Security Event Marc van Luijk Wikash Bansi Rotterdam, 11 Maart 2014 Beheersing IT risico s Het pensioenfonds is verantwoordelijk voor de hele procesketen,

Nadere informatie

Rapport analyse afschrijvingskosten Gemeente Oostzaan. Oostzaan, 22 april 2013

Rapport analyse afschrijvingskosten Gemeente Oostzaan. Oostzaan, 22 april 2013 Rapport analyse afschrijvingskosten Gemeente Oostzaan Oostzaan, 22 april 2013 1. Situatieschets De gemeente Oostzaan is permanent bezig met het verbeteren en optimaliseren van haar bedrijfsvoering. Het

Nadere informatie

Een rol van (publiek) belang. Thema-sessie 5: Het perspectief vanuit de overheid - kosten. Doorn, 6 november 2014

Een rol van (publiek) belang. Thema-sessie 5: Het perspectief vanuit de overheid - kosten. Doorn, 6 november 2014 Een rol van (publiek) belang Thema-sessie 5: Het perspectief vanuit de overheid - kosten Doorn, 6 november 2014 AGENDA I. Kostenontwikkeling Nederlandse gezondheidszorg II. III. Kostenbeheersing en marktwerking:

Nadere informatie

Update IASB publiceert Improvements to IFRSs

Update IASB publiceert Improvements to IFRSs Update IASB publiceert Improvements to IFRSs Number 9, April 2015 IASB publiceert Improvements to IFRSs In september 2014 zijn wijzigingen gepubliceerd in IFRS ( Annual Improvements to IFRSs 2012-2014

Nadere informatie

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional Practice

Nadere informatie

GES Alert: Wet aanpak schijnconstructies (WAS) A.van Beerendonk. Deel 3: Uitstel verbod inhoudingen en verrekeningen op het wettelijk minimumloon

GES Alert: Wet aanpak schijnconstructies (WAS) A.van Beerendonk. Deel 3: Uitstel verbod inhoudingen en verrekeningen op het wettelijk minimumloon A.van Beerendonk Van: Griffie Verzonden: dinsdag 8 december 2015 15:23 Aan: A.van Beerendonk Onderwerp: FW: GES Alert: Wet aanpak schijnconstructies (WAS) deel 3 Van: NL Deloitte GES PS (NL Amsterdam)

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

Update IFRS 15 - Alloceren van de transactieprijs

Update IFRS 15 - Alloceren van de transactieprijs Update IFRS 15 - Alloceren van de transactieprijs Number 11, May 2015 IFRS 15 - Alloceren van de transactieprijs Het alloceren van de transactieprijs aan de afzonderlijke prestatieverplichtingen in een

Nadere informatie

Private Client Services Uw vermogen onze aandacht

Private Client Services Uw vermogen onze aandacht Private Client Services Uw vermogen onze aandacht It s business, it s personal Het kunnen beschikken over vermogen maakt veel zaken gemakkelijker maar brengt ook vaak vragen met zich mee. Fiscale vragen

Nadere informatie

IFRS 15 Alloceren van de transactieprijs

IFRS 15 Alloceren van de transactieprijs IFRS 15 Alloceren van de transactieprijs Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional

Nadere informatie

Novelle herzieningswet: gevolgen voor financiering. Drs. Jeroen Dungelmann

Novelle herzieningswet: gevolgen voor financiering. Drs. Jeroen Dungelmann Novelle herzieningswet: gevolgen voor financiering Drs. Jolanda van Elst Drs. Jeroen Dungelmann Deloitte FAS ABN Amro Juli 2013 Agenda Algemeen Afsplitsing activa/passiva naar Overgangs-BV: juridische

Nadere informatie

Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) (0)

Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) (0) IFRS 15 Garanties Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional Practice Department +31

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen

Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen NVRD Themadag Actualiteit in bedrijfsvoering Mr. drs. R.P. (Reinder) Wiersma Mr. G.J. (Ruud) de Jong, 18 februari 2016 Onderwerpen Hoofdlijn wettelijke

Nadere informatie

Accountantsvoortgangsverslag Avalex jaarrekeningen 2010 en 2011 Presentatie Algemeen bestuur

Accountantsvoortgangsverslag Avalex jaarrekeningen 2010 en 2011 Presentatie Algemeen bestuur Accountantsvoortgangsverslag Avalex jaarrekeningen 2010 en 2011 Presentatie Algemeen bestuur Den Haag, 28 juni 2012 Schriftelijke communicatie over de accountantscontrole - Voortgangsrapportage accountantscontrole

Nadere informatie

IFRS 15 Terugkoopovereenkomsten

IFRS 15 Terugkoopovereenkomsten IFRS 15 Terugkoopovereenkomsten Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional Practice

Nadere informatie

Themabijeenkomst - De commissaris 3.0 als opdrachtgever van de accountant

Themabijeenkomst - De commissaris 3.0 als opdrachtgever van de accountant Themabijeenkomst - De commissaris 3.0 als opdrachtgever van de accountant Piet Klop RA MGA Rotterdam, maandag 28 november 2011 De Rotterdamse havenbaron en politicus Lodewijk Pincoffs speelde een belangrijke

Nadere informatie

IIA Congres Prof. Dr. Sylvie C. Bleker-van Eyk & Roel van Rijsewijk. Zeist, 10 juni 2016

IIA Congres Prof. Dr. Sylvie C. Bleker-van Eyk & Roel van Rijsewijk. Zeist, 10 juni 2016 IIA Congres Prof. Dr. Sylvie C. Bleker-van Eyk & Roel van Rijsewijk Zeist, 10 juni 2016 Financial Economic Crime Financial investigation: Het gaat over meer dan je zou denken: Ontdek de weg die het geld

Nadere informatie

IFRS 15 Balanspresentatie

IFRS 15 Balanspresentatie IFRS 15 Balanspresentatie Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional Practice Department

Nadere informatie

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs Een verkenning op basis van data-analyse Amsterdam, september 2016 Leiden we op tot werkloosheid? De impact van automatisering op het onderwijs

Nadere informatie

Nummer 8, december 2014. Update IASB publiceert IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers

Nummer 8, december 2014. Update IASB publiceert IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers Nummer 8, december 2014 Update IASB publiceert IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers IASB publiceert IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers Nieuwe regels zijn door de IASB gepubliceerd voor

Nadere informatie

Nederland GES April 2016. GES LMB Alert Aanpassingen in het arbeidsrecht aangekondigd!

Nederland GES April 2016. GES LMB Alert Aanpassingen in het arbeidsrecht aangekondigd! Nederland GES April 2016 GES LMB Alert Aanpassingen in het arbeidsrecht aangekondigd! Inhoudsopgave 1. Aanpassingen Wet werk en zekerheid 2. Aanpassingen Wet aanpak schijnconstructies 3. Knelpunten loonbetaling

Nadere informatie

Nadere uiteenzetting prijsaanbieding gemeente Tiel 2014

Nadere uiteenzetting prijsaanbieding gemeente Tiel 2014 Nadere uiteenzetting prijsaanbieding gemeente Tiel 2014 Aanscherping vereisten accountantscontrole: korte uitleg Aanscherping vereisten accountantscontrole: kwaliteit is het sleutelbegrip! Hoe ziet aanscherping

Nadere informatie

GES Alert Wooncorporaties

GES Alert Wooncorporaties The Netherlands Tax, Global Employer Services Inhoud Inleiding Controle overzichten UWV Eigenrisicodrager ZWflex? Herverzekeren of niet? Optimaliseren ziekteverzuimbeleid Projectplan GES Alert Wooncorporaties

Nadere informatie

FAS/REA Utrecht. Governance en risicomanagement bij corporaties. Actieve rol van de RvC vereist!

FAS/REA Utrecht. Governance en risicomanagement bij corporaties. Actieve rol van de RvC vereist! FAS/REA Utrecht Governance en risicomanagement bij corporaties Actieve rol van de RvC vereist! Gerda Groeneveld, Rotterdam, 16 02 2012 Onderwerpen Veranderde rol van de commissaris Uitgangspunten voor

Nadere informatie

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Den Haag 28 maart 2017 State of the State - Presentatie Taxlab 1 plancapaciteit hebben dan de veronderstelde huishoudensgroei. State

Nadere informatie

IFRS 15 Nieuwe regels verwerken opbrengsten

IFRS 15 Nieuwe regels verwerken opbrengsten IFRS 15 Nieuwe regels verwerken opbrengsten Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional

Nadere informatie

Number 12, May 2015. Update IFRS 15 - Identificeren van prestatieverplichtingen

Number 12, May 2015. Update IFRS 15 - Identificeren van prestatieverplichtingen Number 12, May 2015 Update IFRS 15 - Identificeren van prestatieverplichtingen IFRS 15 - Identificeren van prestatieverplichtingen Het onderscheiden van prestatieverplichtingen is een belangrijke stap

Nadere informatie

Code voor Accountantsorganisaties Implementatie door Deloitte

Code voor Accountantsorganisaties Implementatie door Deloitte Code voor Accountantsorganisaties Implementatie door Deloitte Deloitte onderschrijft de uitgangspunten en bepalingen van de Code voor Accountantsorganisaties en heeft zich verbonden om deze te implementeren

Nadere informatie

FW: HERINNERING UITNODIGING Masterclass: Update Wet Normering Topinkomens

FW: HERINNERING UITNODIGING Masterclass: Update Wet Normering Topinkomens A.van Beerendonk Van: Gemeente Verzonden: woensdag 6 januari 2016 9:33 Aan: A.van Beerendonk Onderwerp: FW: HERINNERING UITNODIGING Masterclass: Update Wet Normering Topinkomens Bestemd voor digitale leeszaal

Nadere informatie

Stand van Zaken Computer Forensics. Johan ten Houten, Senior Manager Deloitte Risk Services. IB Opleidingsmarkt 2015, Fontys Hogeschool Eindhoven

Stand van Zaken Computer Forensics. Johan ten Houten, Senior Manager Deloitte Risk Services. IB Opleidingsmarkt 2015, Fontys Hogeschool Eindhoven Stand van Zaken Computer Forensics Johan ten Houten, Senior Manager Deloitte Risk Services IB Opleidingsmarkt 2015, Fontys Hogeschool Eindhoven 2015 Deloitte The Netherlands 1 Introductie Johan ten Houten

Nadere informatie

IFRS 15 Identificeren van prestatieverplichtingen

IFRS 15 Identificeren van prestatieverplichtingen IFRS 15 Identificeren van prestatieverplichtingen Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional

Nadere informatie

Nummer 2, oktober 2014. Update Waardering voorziening pensioenregeling DGA in eigen beheer

Nummer 2, oktober 2014. Update Waardering voorziening pensioenregeling DGA in eigen beheer Nummer 2, oktober 2014 Update Waardering voorziening pensioenregeling DGA in eigen beheer Waardering voorziening pensioenregeling DGA in eigen beheer Vanaf boekjaar 2014 mag in de jaarrekening de voorziening

Nadere informatie

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) Interne Cursus. Irma van der Zon

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) Interne Cursus. Irma van der Zon Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) Interne Cursus Irma van der Zon BOR / BOF BOR: bedrijfsopvolgingsregeling BOF: bedrijfsopvolgingsfaciliteit Verschillende benamingen voor hetzelfde onderwerp. BOR faciliteiten:

Nadere informatie

Gemeenteraad Gemeente Ridderkerk Behouden of afbouwen aandelen Eneco Groep. Ridderkerk 30 augustus 2017 Rein-Aart van Vugt Reinier Moet

Gemeenteraad Gemeente Ridderkerk Behouden of afbouwen aandelen Eneco Groep. Ridderkerk 30 augustus 2017 Rein-Aart van Vugt Reinier Moet Gemeenteraad Gemeente Ridderkerk Behouden of afbouwen aandelen Eneco Groep Ridderkerk 30 augustus 2017 Rein-Aart van Vugt Reinier Moet 1. Splitsing op 31 januari 2017 in Eneco groep en Stedin groep (wordt

Nadere informatie

Supermarkten Omzet, het fundament. Paul Op Heij

Supermarkten Omzet, het fundament. Paul Op Heij Supermarkten Omzet, het fundament Paul Op Heij Dinsdag, 28 januari 2014 Onderwerpen Omzet, het fundament Winkellandschap Impact crisis op consumentengedrag Vernieuwing in de branche zet door Rapport Deloitte

Nadere informatie

Verantwoording en controle in het Sociaal Domein. Drs. A.B. (Toby) Bergshoeff RA 17 november 2016

Verantwoording en controle in het Sociaal Domein. Drs. A.B. (Toby) Bergshoeff RA 17 november 2016 Verantwoording en controle in het Sociaal Domein Drs. A.B. (Toby) Bergshoeff RA 17 november 2016 Agenda Verantwoording en controle in het Sociaal Domein 1. Terugblik 2015 Ruim 50% van de gemeenten geen

Nadere informatie

M Wolfs. Voor de digitale leeszaal. Verzonden vanaf mijn mobiele telefoon

M Wolfs. Voor de digitale leeszaal. Verzonden vanaf mijn mobiele telefoon M Wolfs Van: A.van Beerendonk Verzonden: donderdag 4 augustus 2016 11:33 Aan: digitaleleeszaal CC: J Saes Onderwerp: Fw: GES Alert Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) Deel 4 Voor de digitale leeszaal Verzonden

Nadere informatie

Decentralisatie extramurale begeleiding Samenhang met 3D s en innovatie

Decentralisatie extramurale begeleiding Samenhang met 3D s en innovatie Decentralisatie extramurale begeleiding Samenhang met 3D s en innovatie Channa Minke Apeldoorn, 24 april 2012 Programma Inhoudelijke toelichting op samenhang en innovatie (15 min) Workshop innovatieve

Nadere informatie

Ranking Verloningsoptimalisaties. Februari 2015

Ranking Verloningsoptimalisaties. Februari 2015 Ranking Verloningsoptimalisaties Februari 2015 Loonsverhoging - Brutoloonsverhoging werknemer (op jaarbasis) 1.000,00 - RSZ werkgever (35%) + 350,00 - Brutokostprijs werkgever 1.350,00 - Belastingbesparing

Nadere informatie

Update Wijzigingen Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen Wijzigingen in jaareditie 2014

Update Wijzigingen Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen Wijzigingen in jaareditie 2014 Professional Practice Department Nummer 8, november 2014 Update Wijzigingen Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen Wijzigingen in jaareditie 2014 Wijzigingen Richtlijnen voor

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen in de vastgoedsectoer inzake BTW. Ivan Massin Senior Director

Recente ontwikkelingen in de vastgoedsectoer inzake BTW. Ivan Massin Senior Director Recente ontwikkelingen in de vastgoedsectoer inzake BTW Ivan Massin Senior Director 26 november 2015 Inhoud Schoolgebouwen 5 Sociale woningen privé-initiatief 8 Renovatie woningen 11 Overige topics Infrastructuur

Nadere informatie

Italian desk Chi? Lokaal aanspreekpunt is Melissa Allegrezza. 2015. For information, contact Deloitte Fiduciaire

Italian desk Chi? Lokaal aanspreekpunt is Melissa Allegrezza. 2015. For information, contact Deloitte Fiduciaire Chi? Netwerk van (en samenwerking tussen) collega s met Italiaanse achtergrond, binnen Deloitte België, zowel Nederlandstalig als Franstalig, vanuit verschillende achtergrond en locaties Lokaal aanspreekpunt

Nadere informatie

Wijzigingen Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen Wijzigingen in jaareditie 2017

Wijzigingen Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen Wijzigingen in jaareditie 2017 Wijzigingen Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen Wijzigingen in jaareditie 2017 Professional Practice Department oktober 2017 Wijzigingen Richtlijnen voor de jaarverslaggeving

Nadere informatie

Professional Practice Department Nummer 5, oktober 2014. Update Afscheiden van embedded derivaten

Professional Practice Department Nummer 5, oktober 2014. Update Afscheiden van embedded derivaten Professional Practice Department Nummer 5, oktober 2014 Update Afscheiden van embedded derivaten Afscheiden van embedded derivaten: Inleiding Onlangs zijn in RJ 290 Financiële instrumenten diverse wijzigingen

Nadere informatie

Drive for Excellence De weg naar een professionele bedrijfsvoering van woningcorporaties

Drive for Excellence De weg naar een professionele bedrijfsvoering van woningcorporaties Drive for Excellence De weg naar een professionele bedrijfsvoering van woningcorporaties Drive for Excellence Woningcorporaties zien zich geconfronteerd met veel veranderingen die invloed hebben op de

Nadere informatie

Big Data in opsporing

Big Data in opsporing Big Data in opsporing Inge Philips-Bryan 20 september 2016 Essentie big data voor opsporing Van reconstructie achteraf naar real-time interventie Datavolume neemt toe Gat in penetratievermogen overheid-burger/crimineel

Nadere informatie

De impact van automatisering op onderwijs en arbeidsmarkt in Rotterdam. Rotterdam, Oktober 2016

De impact van automatisering op onderwijs en arbeidsmarkt in Rotterdam. Rotterdam, Oktober 2016 De impact van automatisering op onderwijs en arbeidsmarkt in Rotterdam Rotterdam, Oktober 2016 Robotisering en automatisering hebben fundamenteel invloed op ons dagelijkse leven en de toekomst van het

Nadere informatie

Number 10, April 2015. Update De verplichtstelling door de bedrijfstakpensioenfondsen

Number 10, April 2015. Update De verplichtstelling door de bedrijfstakpensioenfondsen Number 10, April 2015 Update De verplichtstelling door de bedrijfstakpensioenfondsen De verplichtstelling door de bedrijfstakpensioenfondsen De Nederlandsche Bank (DNB) heeft aangekondigd vanaf 1 januari

Nadere informatie

Een financieel beeld. Gemeente Albrandswaard. Portugaal 7 april 2014 Rein-Aart van Vugt

Een financieel beeld. Gemeente Albrandswaard. Portugaal 7 april 2014 Rein-Aart van Vugt Een financieel beeld Gemeente Albrandswaard Portugaal 7 april 2014 Rein-Aart van Vugt Database lokaal- en middenbestuur Database met jaarrekeningen van alle provincies, gemeenten en waterschappen over

Nadere informatie

Kantoortransformatie, Waarom! Haal meer uit je data. Amsterdam, 8 maart 2017

Kantoortransformatie, Waarom! Haal meer uit je data. Amsterdam, 8 maart 2017 Kantoortransformatie, Waarom! Haal meer uit je data Amsterdam, 8 maart 2017 Toenemende verstedelijking - Groei steden 1 Bron: Planbureau voor de Leefomgeving 2017 Deloitte The Netherlands Rotterdam 1970

Nadere informatie

Raadsleden centraal Goede raad voor een sterke gemeenteraad. Gemeente Albrandswaard 7 april 2014 Erik Wijnstok

Raadsleden centraal Goede raad voor een sterke gemeenteraad. Gemeente Albrandswaard 7 april 2014 Erik Wijnstok Raadsleden centraal Goede raad voor een sterke gemeenteraad Gemeente Albrandswaard 7 april 2014 Erik Wijnstok Agenda Rollen in de gemeente Kadersstellen Financiële verordening 212 Begroting en paragrafen

Nadere informatie

Welkom bij het webinar Responsible Tax deel 1

Welkom bij het webinar Responsible Tax deel 1 Welkom bij het webinar Responsible Tax deel 1 Presentatoren: Stephen Brunner Hans Pijl Start webinar 08:30 uur Vragen Voor het stellen van vragen tijdens het webinar zijn er twee mogelijkheden. Inbellen

Nadere informatie

Auditcommissie gemeente Mill en St. Hubert. Kennis maken, kennis delen Ambities realiseren

Auditcommissie gemeente Mill en St. Hubert. Kennis maken, kennis delen Ambities realiseren Auditcommissie gemeente Mill en St. Hubert Kennis maken, kennis delen Ambities realiseren 29 oktober 2014 Agenda Agenda Kennismaking & voorstellen Deloitte Normenkader / controleprotocol Interim-controle

Nadere informatie

Elektronisch handtekenen in een handomdraai! Het proces in enkele stappen 2017, Deloitte Accountancy

Elektronisch handtekenen in een handomdraai! Het proces in enkele stappen 2017, Deloitte Accountancy Elektronisch handtekenen in een handomdraai! Het proces in enkele stappen 2017, Deloitte Accountancy Onderteken op elk moment! Waarom elektronisch ondertekenen zo gemakkelijk is Zoals u weet gaat het ondertekenen

Nadere informatie

Persoonlijk Budget Levensfase Juiste verantwoording van de verplichting in de jaarrekening 2011

Persoonlijk Budget Levensfase Juiste verantwoording van de verplichting in de jaarrekening 2011 Persoonlijk Budget Levensfase Juiste verantwoording van de verplichting in de jaarrekening 2011 Utrecht, 6 maart 2012 Inhoud Persoonlijk Budget Levensfase CAO gehandicaptenzorg 2011 2014 3 Wet- en regelgeving

Nadere informatie

Van: Hoogendoorn, Ilona (NL Rotterdam) [mailto:ihoogendoorn@deloitte.nl] Namens Wiersma, Reinder (NL Rotterdam)

Van: Hoogendoorn, Ilona (NL Rotterdam) [mailto:ihoogendoorn@deloitte.nl] Namens Wiersma, Reinder (NL Rotterdam) A.van Beerendonk Van: Griffie Verzonden: dinsdag 1 december 2015 13:17 Aan: A.van Beerendonk Onderwerp: FW: Cursus van BBV naar Vpb 18 januari 2016 Bijlagen: image013.wmz Digitale leeszaal Van: Hoogendoorn,

Nadere informatie

Taxlab Four Faces of Tax

Taxlab Four Faces of Tax Taxlab 2017 Four Faces of Tax Prof. mr dr R. Russo De toekomst van HT Horizontaal Toezicht: elementen Riskmanagement/controlestrategie -Corporate Governance/ethiek -Formele aspecten en praktische uitwerking/ervaringen

Nadere informatie

Wereldwijde trends en de implicaties op onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Grenzen verleggen in een veranderend speelveld LEZING

Wereldwijde trends en de implicaties op onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Grenzen verleggen in een veranderend speelveld LEZING Wereldwijde trends en de implicaties op onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering Grenzen verleggen in een veranderend speelveld LEZING Dit is Laura 1 2015 Deloitte The Netherlands Laura & trends in onderwijs,

Nadere informatie

Alles onder Controle!

Alles onder Controle! Alles onder Controle! Bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet 20 oktober 2009 Onderwerpen Bedrijfsopvolging in Nederland Inkomstenbelasting Successiewet Bedrijfsopvolging in België Samenloop Nederland

Nadere informatie

Taxlab Fiscaliteit en bouw in de publieke sector. Taxlab Four Faces of Tax. 28 maart 2017

Taxlab Fiscaliteit en bouw in de publieke sector. Taxlab Four Faces of Tax. 28 maart 2017 Taxlab 2017 Fiscaliteit en bouw in de publieke sector Taxlab 2017 Four Faces of Tax 28 maart 2017 Taxlab 2017 Agenda 1. Welkom en introductie 2. Casus aankoop en verbouw van bestaand vastgoed 3. Gevolgen

Nadere informatie

Workshop Fiets & Fiscaliteit Korte uitleg van de spelregels binnen de WKR

Workshop Fiets & Fiscaliteit Korte uitleg van de spelregels binnen de WKR Workshop Fiets & Fiscaliteit Korte uitleg van de spelregels binnen de WKR 2 maart 2015 David Savenije dsavenije@deloitte.nl 06 83555226 Een kort overzicht van de WKR Schematisch overzicht werkkostenregeling

Nadere informatie

Bedrijfsopvolging. Jolanda van Nunen. De successiewet in een notendop

Bedrijfsopvolging. Jolanda van Nunen. De successiewet in een notendop Bedrijfsopvolging Schenk- en erfbelasting Inkomstenbelasting Testamenten Andere civielrechtelijke zaken 0 Inleiding Mr. C. (Kees) Goeman Mr. E.J.Ph. (Ed) Bijnsdorp Sprekers: Mw. mr. J.J.G.M. (Jolanda)

Nadere informatie

Proeftuin gerichte preventie Gemeenten en maatschappelijke organisaties werken samen. Marly Kiewik

Proeftuin gerichte preventie Gemeenten en maatschappelijke organisaties werken samen. Marly Kiewik Proeftuin gerichte preventie Gemeenten en maatschappelijke organisaties werken samen Marly Kiewik 25 september 2014 Proeftuin Gerichte Preventie: preventie succesvol in de praktijk borgen door een gerichte

Nadere informatie

Bevindingen interimcontrole 2015 Metropoolregio Eindhoven. Eindhoven, 11 Januari 2016

Bevindingen interimcontrole 2015 Metropoolregio Eindhoven. Eindhoven, 11 Januari 2016 Bevindingen interimcontrole 2015 Metropoolregio Eindhoven Eindhoven, 11 Januari 2016 Ontwikkelingen in het accountantsberoep en impact op de controle Op 25 september 2014 zijn de plannen van de NBA bekend

Nadere informatie

2de editie - Oktober 2013. Vergelijkende studie van het aangifteproces in de personenbelasting In Nederland en andere landen

2de editie - Oktober 2013. Vergelijkende studie van het aangifteproces in de personenbelasting In Nederland en andere landen 2de editie - Oktober 2013 Vergelijkende studie van het aangifteproces in de personenbelasting In Nederland en andere landen Inhoud Inleiding 3 Nederlandse fiscus erg coulant met uitstel 4 De fiscus vult

Nadere informatie

IFRS 15 Rechten op retour

IFRS 15 Rechten op retour IFRS 15 Rechten op retour Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional Practice Department

Nadere informatie

Uitkomsten eerste deel interim controle Beknopte managementletter

Uitkomsten eerste deel interim controle Beknopte managementletter Uitkomsten eerste deel interim controle Beknopte managementletter Den Haag, 19 juni 2014 Inhoudsopgave Inleiding 2 Actuele ontwikkelingen 3 Rechtmatigheid 4 Controlebevindingen 5 Overige aandachtspunten

Nadere informatie

Taxlab Alles over het BEPS Multilateraal Instrument. Hans Mooij & Bert van der Klok, 28 maart 2017

Taxlab Alles over het BEPS Multilateraal Instrument. Hans Mooij & Bert van der Klok, 28 maart 2017 Taxlab 2017 Alles over het BEPS Multilateraal Instrument Hans Mooij & Bert van der Klok, 28 maart 2017 Alles over het BEPS Multilateraal Instrument Stellingen (1) Er kan niet op worden vertrouwd dat autoriteiten

Nadere informatie

Rolf Driesen, 15de Overheidscongres, 21 Oktober 2014

Rolf Driesen, 15de Overheidscongres, 21 Oktober 2014 If you have a client logo or other co-branding to include, this should go here. It should never be larger than the Deloitte logo. Waarom kiezen voor een shared services center? Succesfactoren en valkuilen

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING, met name OG

BEDRIJFSOPVOLGING, met name OG Actualiteiten 1 Bedrijfsopvolging; actualiteiten 7-11-2016 Overige fiscale maatregelen 2017: reparatie HR 22-4-2016, 15/02845 (< 5 % belang) Kunnen onroerende zaken (hierna: OG) een onderneming zijn? Miscellaneous

Nadere informatie

Decentralisaties sociaal domein

Decentralisaties sociaal domein Decentralisaties sociaal domein Landelijke ontwikkelingen, controleaanpak en aandachtspunten Gemeenten Land van Cuijk 24 maart 2016 Drs. Erwin Hollanders Drs. Patrick Jussen RA Drs. Arjan Schutgens RA

Nadere informatie

Capital at Risk model Meten van projectrisico s

Capital at Risk model Meten van projectrisico s Capital at Risk model Meten van projectrisico s Amsterdam, 14 oktober 2011 Risicomodel voor projectrisico s Overzicht Doeleinden risicomodel Inzicht verschaffen in het risico van een project; Rekening

Nadere informatie

Fiscale regels voor leden van de Raad van Toezicht

Fiscale regels voor leden van de Raad van Toezicht Fiscale regels voor leden van de Raad van Toezicht Oktober 2012 Agenda Inleiding Btw-ondernemerschap voor de toezichthouder per 1 januari 2013 Mogelijkheden om btw te voorkomen Mogelijkheden voor btw-aftrek

Nadere informatie

Financial Crime Analytics Zoeken naar het onbekende IBO 39. Johan ten Houten, 10 September 2014

Financial Crime Analytics Zoeken naar het onbekende IBO 39. Johan ten Houten, 10 September 2014 Financial Crime Analytics Zoeken naar het onbekende IBO 39 Johan ten Houten, 10 September 2014 Introductie Johan ten Houten 52 jaar oud, getrouwd, 3 kinderen, 1 hond Wild van skiën, wijn en koken Grote

Nadere informatie

DGA uit de loonheffing

DGA uit de loonheffing DGA uit de loonheffing Met ingang van 1 januari 2008 Art 6 lid 6 wet LB 1964 Degene tot wie uitsluitend één of meer directeuren-grootaandeelhouders als bedoeld in art. 6, eerste lid, onderdeel d, van de

Nadere informatie

Accountantscontrole 2015 gemeente Westvoorne Plan van aanpak en de relevante ontwikkelingen. Commissie Bestuurlijke Zaken en Middelen 5 oktober 2015

Accountantscontrole 2015 gemeente Westvoorne Plan van aanpak en de relevante ontwikkelingen. Commissie Bestuurlijke Zaken en Middelen 5 oktober 2015 Accountantscontrole 2015 gemeente Westvoorne Plan van aanpak en de relevante ontwikkelingen Commissie Bestuurlijke Zaken en Middelen 5 oktober 2015 Aanscherping vereisten accountantscontrole: korte uitleg

Nadere informatie

Deloitte Accounting & Compliance Solutions (Deloitte ACS) Credit & collection Optimaal beheer van geïnde gelden

Deloitte Accounting & Compliance Solutions (Deloitte ACS) Credit & collection Optimaal beheer van geïnde gelden Deloitte Accounting & Compliance Solutions (Deloitte ACS) Credit & collection Optimaal beheer van geïnde gelden 2 Introductie Deloitte ACS kan je cashflow en werkkapitaal verstevigen in deze onzekere tijden

Nadere informatie

Gemeente Heerlen Managementletter 2013

Gemeente Heerlen Managementletter 2013 Gemeente Heerlen Managementletter 2013 Werkgroep Financial Audit november 2013 Drs. Patrick Jussen RA Drs. Arjan Schutgens RA Inleiding Geachte Werkgroep Financial Audit, Wij hebben conform uw opdracht

Nadere informatie

Kluwer Online Research Vermogende Particulieren Bulletin Vastgoed binnen de onderneming en overlijden. Mw. mr. L. Verploegh[1] Inleiding

Kluwer Online Research Vermogende Particulieren Bulletin Vastgoed binnen de onderneming en overlijden. Mw. mr. L. Verploegh[1] Inleiding Vermogende Particulieren Bulletin Vastgoed binnen de onderneming en overlijden Auteur: Mw. mr. L. Verploegh[1] Inleiding Ondernemers houden met veel rekening maar vaak niet met hun eigen overlijden. Het

Nadere informatie

IFRS 15 Variabele vergoedingen

IFRS 15 Variabele vergoedingen IFRS 15 Variabele vergoedingen Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional Practice

Nadere informatie

ESCo en Financiering Voorbeeld Rotterdamse Groene Gebouwen. CoreNetbijeenkomst, 16 mei 2012

ESCo en Financiering Voorbeeld Rotterdamse Groene Gebouwen. CoreNetbijeenkomst, 16 mei 2012 ESCo en Financiering Voorbeeld Rotterdamse Groene Gebouwen CoreNetbijeenkomst, 16 mei 2012 Introductie Janko Lindenbergh Director Real Estate Advisory Finance & Transactions Deloitte Financial Advisory

Nadere informatie

Risicomanagement@gemeente Doetinchem

Risicomanagement@gemeente Doetinchem Risicomanagement@gemeente Doetinchem Ruimte voor elkaar: risico-inventarisatie Wmo en Wwb + Wsw drs. Laudy Konings Doetinchem, 18 oktober 2012 Inhoudsopgave Context van risicomanagement Aanleiding voor

Nadere informatie

Digital Accountant Efficiënt. Pro-actief. Op maat. Real time. Accountancy Tax & Legal Business Control & IT M&A & Finance

Digital Accountant Efficiënt. Pro-actief. Op maat. Real time. Accountancy Tax & Legal Business Control & IT M&A & Finance Digital Accountant Efficiënt. Pro-actief. Op maat. Real time. Accountancy Tax & Legal Business Control & IT M&A & Finance Samenwerken met de meest efficiënte accountant ooit 2 Inhoud 3 U zoekt meer dan

Nadere informatie

Professional Practice Department Nummer 6, november 2014. Update Bepalen en verwerken van ineffectiviteit bij kostprijshedge-accounting

Professional Practice Department Nummer 6, november 2014. Update Bepalen en verwerken van ineffectiviteit bij kostprijshedge-accounting Professional Practice Department Nummer 6, november 2014 Update Bepalen en verwerken van ineffectiviteit bij kostprijshedge-accounting Bepalen en verwerken van ineffectiviteit bij kostprijshedge-accounting:

Nadere informatie

Marktwaarde WOCO 2016 Vanuit het perspectief van de externe controle

Marktwaarde WOCO 2016 Vanuit het perspectief van de externe controle Marktwaarde WOCO 2016 Vanuit het perspectief van de externe controle F.A.J. van Kuijck RA RO EMIA Partner Deloitte voorzitter RJ 645 Utrecht 21 december 2016 De opdracht 1. Aan welke standaarden is de

Nadere informatie

december 2010 Deloitte Commissarissen Survey Een duurzame toekomst

december 2010 Deloitte Commissarissen Survey Een duurzame toekomst december 2010 Deloitte Commissarissen Survey Een duurzame toekomst Inhoudsopgave Een duurzame toekomst 3 Belang duurzaamheid 5 Toetsing 8 Corporate governance code 9 De rol van accountants en consultants

Nadere informatie

Geachte relatie, Vriendelijke groeten, Rein-Aart van Vugt

Geachte relatie, Vriendelijke groeten, Rein-Aart van Vugt Van: Van Vugt, Rein-Aart (NL - Rotterdam) [mailto:rvanvugt@deloitte.nl] Verzonden: zaterdag 25 juli 2015 11:24 Aan: Van Vugt, Rein-Aart (NL - Rotterdam) Onderwerp: Wetsvoorstel Vpb voor overheidsondernemingen

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht 20-4-2011. Schenk- en erfbelasting Inkomstenbelasting. 20 april 2011. Inleiding mr. C. (Kees) Goeman

Bedrijfsoverdracht 20-4-2011. Schenk- en erfbelasting Inkomstenbelasting. 20 april 2011. Inleiding mr. C. (Kees) Goeman Bedrijfsoverdracht Schenk- en erfbelasting Inkomstenbelasting 20 april 2011 www.inventivecontrol.com 1 Inleiding mr. C. (Kees) Goeman Sprekers: mr. J.J.G.M. (Jolanda) van Nunen mr. G.J. (Govert) Vorstenbosch

Nadere informatie

Nummer 1, oktober 2014. Update Re-Exposure Draft IFRS 4 fase II Verzekeringscontracten

Nummer 1, oktober 2014. Update Re-Exposure Draft IFRS 4 fase II Verzekeringscontracten Nummer 1, oktober 2014 Update Re-Exposure Draft IFRS 4 fase II Verzekeringscontracten Re-Exposure Draft IFRS 4 fase II Verzekeringscontracten 20 juni 2013 publiceerde de International Accounting Standards

Nadere informatie

GES LMB Alert Drie modelovereenkomsten van brancheorganisatie VNG

GES LMB Alert Drie modelovereenkomsten van brancheorganisatie VNG Beerendonk van, André (PJA) Van: Gemeente Verzonden: woensdag 22 februari 2017 9:58 Aan: Wolfs, Madeleine (M); Otten, Paul (P) Onderwerp: FW: GES LMB Alert - Modelovereenkomsten VNG Van: Koogje Houdijk,

Nadere informatie

Inhoud. Afkortingen 17 I INLEIDEND DEEL 19

Inhoud. Afkortingen 17 I INLEIDEND DEEL 19 Inhoud Afkortingen 17 I INLEIDEND DEEL 19 1 Positie van de DGA binnen het fiscale spectrum 21 1.1 Inleiding 21 1.2 De DGA fiscaal vergeleken met de IB-ondernemer 22 1.3 Vergelijking box 2 en box 3 Wet

Nadere informatie

Fiscale zaken voor BV ondernemers

Fiscale zaken voor BV ondernemers Fiscale zaken voor BV ondernemers Countus accountants + adviseurs Apeldoorn 28 mei 2013 Henk-Jan Roersma FB Programma Introductie Aandelenoverdracht Activa/passiva transactie Bedrijfsopvolging Pensioenvoorzieningen

Nadere informatie

1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek

1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek Voorwoord...IX 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek 1.1. Waar hebben we het over?................................ 1 1.1.1. Cijfers... 1 1.1.2. Leven en dood..................................

Nadere informatie