Oefenopgaven Hoofdstuk 8A

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oefenopgaven Hoofdstuk 8A"

Transcriptie

1 Oefenopgaven Hoofdstuk 8A Opgave 1 1. Welke vormen van dividend kunnen worden onderscheiden? 2. Een NV heeft in 2013 in maanden januari, april en juli per keer 0,34 aan dividend uitgekeerd. Het totale dividend is over 2013 is vastgesteld op 1,12. Op 1 oktober 2013 wordt het slotdividend uitgekeerd. Bereken de hoogte van het slotdividend. 3. Omschrijf het begrip dividendstabilisatie. 4. Leg uit waarom veel beursgenoteerde bedrijven kiezen voor een beleid van dividendstabilisatie. Opgave 2 Geef gemotiveerd aan in hoeverre onderstaande uitspraken juist of onjuist zijn: 1. Het keuzedividend dwingt beleggers vaak tot het kiezen voor het aandeel in plaats van de cash, omdat de belegger anders met kapitaalverwatering te maken krijgt. 2. Het voordeel van een keuzedividend is dat beleggers zonder transactiekosten hun aandelenportefeuille kan laten groeien. 3. Een reden voor een bedrijf om te kiezen voor het keuzedividend is dat zo iedere belegger in ieder land de meest gunstige fiscale keuze kan maken, vooral als de cash-dividend belast wordt en een stock-dividend niet, is het keuzedividend gunstig voor de aandeelhouder. 4. Als een bedrijf kiest voor een constante payout ratio als dividendbeleid dan betekent dat de dividenduitkering waarschijnlijk per jaar een ander bedrag is. 5. Vooral bedrijven die groei laten zien, kiezen voor een lage payout ratio. Opgave 3 Op enig moment wordt de volgende informatie verstrekt: Fonds koers-rendement laatste 12 maanden Dividend - rendement Dividend AEGON 0,10% 3,50% 0,23 AHOLD -1,50% 3,30% 0,45 1. Bereken het totale rendement op de belegging AEGON en AHOLD. 2. Bereken de beurskoers 12 maanden geleden en de huidige beurskoers van het aandeel AEGON en AHOLD, waarbij je mag aannemen dat het dividendrendement is berekend over de huidige beurskoers. Opgave 4 Leg uit waarom in een wereld zonder transactiekosten en belastingheffing en waar iedereen tegen dezelfde rente kan inlenen en uitlenen het dividendbeleid irrelevant is. Opgave 5 Van de NV X zijn de volgende gegevens op 1 januari 2014 bekend: de huidige marktwaarde van het Eigen Vermogen van NV X is de marktwaarde van het Totale Vermogen van NV X is de NV X beschikt over een totaal bedrag van aan liquide middelen. Dit bedrag is gelijk aan de gehele winst over Deze winst mag als eeuwigdurende worden verondersteld. het aantal uitstaande aandelen van de NV X is aandelen Noordhoff Uitgevers bv 1

2 NV X opereert in een wereld zonder transactiekosten en belastingheffing en waar iedereen tegen dezelfde rente kan inlenen en uitlenen 1. Bereken de huidige marktwaarde van één aandeel NV X. NV X overweegt om over 2013 een dividenduitkering van 2,- per aandeel te doen. 2. Bereken het geëist rendement van de gemiddelde belegger, uitgaande van de veronderstelling dat in de huidige beurskoers het dividend van 2 per aandeel is inbegrepen. Tijdens de bespreking van het dividendvoorstel in de Raad van Bestuur komt de voorzitter met het voorstel om het dividend in 2013 te passeren en het geld te gebruiken voor een investeringsproject met een verwachte netto contante waarde van Bereken de verwachte beurskoers van het aandeel NV X als het dividend inderdaad gepasseerd wordt en de verwachtingen van het investeringsvoorstel uitkomen. De controller van NV X is geen voorstander van het idee van de voorzitter van de Raad van Bestuur. Hij pleit voor het uitgeven van aandelen in plaats het dividend te passeren. 4. Bereken de maximale emissieprijs. 5. Laat aan de hand van een berekening zien in hoeverre het voorstel van het passeren van het dividend of het voorstel van de aandelenemissie voordelig is voor de bestaande aandeelhouder. 6. Geef argumenten waarom in de praktijk het dividendbeleid niet irrelevant is. Opgave 6 Een beursgenoteerd bedrijf wil graag over 2013 vaststellen wat er met de behaalde winst zou moeten gebeuren. Het bedrijf heeft de volgende opties: A. de helft van de behaalde winst in de vorm van cashdividend uitkeren en de andere helft investeren in een project; B. de gehele winst in de vorm van een cashdividend uitkeren en het project via een aandelenemissie financieren; C. de gehele winst in de vorm van een cashdividend uitkeren en het project niet uitvoeren; D. de gehele winst gebruiken voor de aankoop van eigen aandelen, zonder het project uit te voeren. De gegevens van de onderneming zijn: de winst over 2013 bedraagt (eeuwigdurend), tot 2013 wordt de gehele winst steeds uitgekeerd. er zijn voldoende liquide middelen in het bedrijf aanwezig om het gehele dividend in de vorm van een cashdividend uit te keren het belastingregime is zodanig dat een cashdividend als inkomen wordt gezien en onderhevig is aan inkomstenbelasting; koersresultaten zijn belastingvrij. het bedrijf heeft aandelen uitstaan; de beurskoers voor dividenduitkering is 5 per aandeel. het investeringsproject dat de onderneming kan uitvoeren heeft een verwachte netto-contante waarde van op basis van een vermogenskostenvoet van 12%, daarmee komt het totale verwachte rendement op de investering uit op 14% (Interne rentabiliteit) Noordhoff Uitgevers bv 2

3 1. Bereken op basis van de verstrekte gegevens het geëist rendement van de aandeelhouder (voor belastingen). 2. Laat zien aan de hand van een berekening welk alternatief de voorkeur heeft voor een aandeelhouder die 100 aandelen in het bedrijf heeft met een gemiddelde inkomstenbelastingdruk van 50%. Opgave 7 Een beursgenoteerde onderneming hanteert een payout ratio van 40% als dividendbeleid. De overige 60% van de winst wordt toegevoegd aan de reserves. Na invoering van dit dividendbeleid laat de onderneming een constante winstgroei van 7% per jaar zien. Tijdens een vergadering van Aandeelhouders oppert een belegger dat de aandeelhouder meer gebaat zou zijn met een payout ratio van 100% in plaats van het huidige beleid. In zijn betoog liet de aandeelhouder merken dat de winstgroei van 7% per jaar gelet op de β van het aandeel (volgens de berekeningen is de β van de onderneming gelijk aan 2), de hoogte van het risicovrije rendement van 2,5% en een gemiddeld marktrisicopremie van 5,5% te laag. 1. Laat aan de hand van een berekening zien in hoeverre je de uitspraak van de belegger onderschrijft. In een paper wordt verwezen naar een onderzoek van Arnott en Asness. De onderzoekers schrijven: Recent work by Arnott and Asness (2003) has considered the role that the dividend payout ratio of the US equity market plays in forecasting future earnings growth. Contrary to conventional wisdom, they find that growth of real earnings is greatest when the payout ratio is high and slowest when relatively low distributions are made. They argue that, at the time of writing, the combination of a historically high priceearnings ratio and a low payout ratio does not bode well for future returns. The main conclusion by Arnott and Asness (2003) is that the higher the payout ratio, the higher the aggregate earnings growth for next ten years for that firm. 2. Geef gemotiveerd aan, waarom je zou mogen verwachten dat een hoge payout ratio niet samen gaat met een groei van de winst Noordhoff Uitgevers bv 3

4 Opgave 8 De Koninklijke BAM Groep heeft onderstaand overzicht op haar website gepubliceerd (eind februari 2014) Koninklijke BAM Groep streeft naar een dividenduitkering op gewone aandelen tussen 30 procent en 50 procent van de nettowinst. Boekjaar Dividend per gewoon aandeel Pay-out in % nettowinst Dividendrendement 1) ,16 30% 4,9% ,03 45% 0,7% 1) Op basis van koers ultimo jaar In het jaarverslag over 2011 is het volgende voorstel met betrekking tot de winstbestemming geformuleerd: Voorstel tot bestemming van de winst over 2011 Het nettoresultaat over 2011 ad 126 miljoen is verwerkt in het eigen vermogen. Aan de algemene vergadering van aandeelhouders wordt voorgesteld het dividend over 2011 vast te stellen op 0,16 in contanten per gewoon aandeel dan wel in aandelen (2010: naar keuze van de aandeelhouder 0,03 in contanten dan wel in aandelen). ln het geval van dividend in aandelen zal de vennootschap het aantal dividendrechten nodig voor de verwerving van één nieuw aandeel zodanig berekenen dat het dividend in aandelen met circa 5 procent de waarde van het dividend in contanten overschrijdt. Het voorstel voor het dividend komt overeen met een pay-outpercentage van circa 30 op basis van het nettoresultaat over 2011 ad 126,0 miljoen. Op basis van het aantal uitstaande gewone aandelen ultimo 2011, zal maximaal 37,3 miljoen als dividend op de gewone aandelen worden uitgekeerd. Het dividendvoorstel is niet verwerkt in de jaarrekening. Statutaire regeling omtrent bestemming van de winst (Beknopte samenvatting van artikel 32 van de statuten) Uit de winst die in enig boekjaar is behaald, wordt allereerst, zo mogelijk, op de cumulatief preferente aandelen B uitgekeerd het hierna te noemen percentage van het verplicht op die aandelen, per de aanvang van het boekjaar waarover de uitkering geschiedt, gestorte bedrag. Het hiervoor bedoelde percentage is gelijk aan het gemiddelde van de EURIBORpercentages voor kasgeldleningen met een looptijd van twaalf maanden gewogen naar het aantal dagen waarvoor deze percentages golden gedurende het boekjaar waarover de uitkering geschiedt, verhoogd met 1 procent. Vervolgens wordt, zo mogelijk, op elk financieringspreferent aandeel van een bepaalde (sub)serie, met inachtneming van het hierna in dit lid bepaalde, een dividend uitgekeerd gelijk aan een percentage berekend over het nominale bedrag van het desbetreffende financieringspreferente aandeel aan het begin van het desbetreffende boekjaar, vermeerderd met het bedrag aan agio dat werd gestort op het financieringspreferente aandeel dat van de desbetreffende (sub)serie werd uitgegeven bij de eerste uitgifte van financieringspreferente aandelen van de desbetreffende (sub)serie, verminderd met hetgeen voorafgaand aan het desbetreffende boekjaar ten laste van de reserve die als agio is gevormd bij de uitgifte van financieringspreferente aandelen van de desbetreffende (sub)serie op elk desbetreffend financieringspreferent aandeel 2014 Noordhoff Uitgevers bv 4

5 is betaald. Indien en voor zover gedurende de loop van het boekjaar op de desbetreffende financieringspreferente aandelen een uitkering is geschied ten laste van de reserve die als agio is gevormd bij de uitgifte van financieringspreferente aandelen van de desbetreffende (sub)serie, dan wel een gedeeltelijke terugbetaling op zodanige aandelen is geschied, wordt het bedrag van de uitkering naar tijdsgelang verminderd in de verhouding van het bedrag van de uitkering ten laste van de agioreserve en/of van de terugbetaling ten opzichte van het in de vorige zin bedoelde bedrag. De raad van commissarissen bepaalt op voorstel van de directie welk gedeelte van de na toepassing van het bepaalde in de vorige leden resterende winst wordt gereserveerd. Het gedeelte van de winst dat resteert na toepassing van het bepaalde in de vorige leden, staat ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders, met dien verstande dat op de preferente aandelen geen verdere dividenduitkering zal geschieden. 1. Bereken de ultimo-beurskoers in Hoe kan men achterhalen in hoeverre aandeelhouders gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid van het stockdividend? 3. Geef gemotiveerd aan in hoeverre de Koninklijke BAM Groep streeft naar een politiek van dividendstabilisatie Noordhoff Uitgevers bv 5

Aanwezig van de Raad van Commissarissen Accell Group N.V.: De heren A.J. Pasman (voorzitter), J. van den Belt, P.B. Ernsting en A. Kuiper.

Aanwezig van de Raad van Commissarissen Accell Group N.V.: De heren A.J. Pasman (voorzitter), J. van den Belt, P.B. Ernsting en A. Kuiper. NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ACCELL GROUP N.V. GEHOUDEN OP DONDERDAG 24 APRIL 2014 OM 14.30 UUR TEN KANTORE VAN DE VENNOOTSCHAP TE HEERENVEEN. Aanwezige aandeelhouders: Zie

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam zoals dit ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de op 30 april 2015 te houden algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon 073-683

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Beknopt financieel verslag 2014 ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Inhoud Jaarverslag van de directie 3 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 7 Toelichting op de vennootschappelijke balans

Nadere informatie

Agenda. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Maandag 20 april 2009 Aanvang 14.00 uur

Agenda. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Maandag 20 april 2009 Aanvang 14.00 uur Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Maandag 20 april 2009 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Aalberts

Nadere informatie

Notulen. 1. Opening en mededelingen.

Notulen. 1. Opening en mededelingen. Notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van, gevestigd te Bunnik, hierna ook de vennootschap, gehouden op maandag 9 mei 2005 om 15.00 uur in NH Barbizon Palace Hotel, Prins Hendrikkade

Nadere informatie

ANTAURUS EUROPE FUND

ANTAURUS EUROPE FUND PROSPECTUS ANTAURUS EUROPE FUND 1 1. BELANGRIJKE INFORMATIE Waarschuwing Beleggers in het Antaurus Europe Fund (hierna ook het Fonds ) worden er op gewezen dat aan een belegging in het Fonds (hierna ook

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS Inhoud 1. Verslag van de beheerder 2 2. Vergelijkend overzicht 4 3. Jaarrekening 2011 5 Balans per 31 december 2011 5 Winst- en verliesrekening over 2011 6

Nadere informatie

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014 Akzo Nobel N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op woensdag 22 april 2015, aanvang

Nadere informatie

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 2. Profiel 4 3. Performanceoverzicht 9 4. Verslag van de Directie 15 5. Jaarrekening 2013 18 5.1 Balans per 31 december (voor verwerking resultaatbestemming)

Nadere informatie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Beleggerswoordenboek A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A À la baisse De verkoop van effecten in de veronderstelling dat de prijzen of koersen ervan zullen dalen zodat men eventueel later

Nadere informatie

dienstverlening brengen zij de klant provisie en administratiekosten in rekening

dienstverlening brengen zij de klant provisie en administratiekosten in rekening DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP NV = een vennootschap met een in overdraagbare aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal, waarin ieder der vennoten voor één of meer aandelen deelneemt = rechtspersoon: de NV

Nadere informatie

Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene BV Jaarverslag 2011

Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene BV Jaarverslag 2011 hoon endrecht ortgene 011 B E L E G G I N G S M A AT S C H A P P I J R H O O N, P E N D R E C H T E N C O R T G E N E B V J A A R V E R S L A G 2 0 1 1 Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

Kort Verslag. van de algemene vergadering van aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., gehouden op woensdag 25 april 2012 om 11:00 uur te Amsterdam.

Kort Verslag. van de algemene vergadering van aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., gehouden op woensdag 25 april 2012 om 11:00 uur te Amsterdam. Kort Verslag van de algemene vergadering van aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., gehouden op woensdag 25 april 2012 om 11:00 uur te Amsterdam. Voorzitter: Secretaris: Drs. A. Baan Mr. M.C. Thompson

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal PROSPECTUS DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Amsterdam, 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES... 4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING... 6 PROFIEL...

Nadere informatie

Voorwaarden van. Beheer en Bewaring

Voorwaarden van. Beheer en Bewaring 1. UNIT LINKED FONDSEN Voorwaarden van Beheer en Bewaring (januari 2012) 2. Voorwaarden van Beheer en Bewaring Participaties in de beleggingsfondsen die onder toepassing van deze voorwaarden worden c.q.

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening

PROSPECTUS. DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening PROSPECTUS DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening Amsterdam, 7 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES...4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING...6 PROFIEL...8 ALGEMENE GEGEVENS... 10 Juridische

Nadere informatie

Appendices. Beleggen en financiële markten

Appendices. Beleggen en financiële markten Appendices bij Beleggen en financiële markten 4 e druk 2013 Hans Buunk 2014 Sdu Uitgevers, Den Haag Academic Service is een imprint van BIM Media bv. Deze publicatie behoort bij Titel: Beleggen en financiële

Nadere informatie

NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V.

NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V. NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V. gehouden op dinsdag 20 april 2004 om 10.30 uur in De Doelen te Rotterdam AGENDA (verkorte weergave) 1. Opening 2. Jaarverslag

Nadere informatie

Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) Value8 N.V.

Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) Value8 N.V. Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) Value8 N.V. Concept. Datum Woensdag 20 juni 2012, 10.00 Plaats Beursplein 5, Amsterdam Raad van Bestuur drs. P.P.F. de Vries (voorzitter) en drs. G.P.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

De waardering van pensioenverplichtingen onder de richtlijnen van IAS 19

De waardering van pensioenverplichtingen onder de richtlijnen van IAS 19 De waardering van pensioenverplichtingen onder de richtlijnen van IAS 19 De bepaling van financiële veronderstellingen en de verwerking van actuariële resultaten in de jaarrekening S.J. de Ridder Erasmus

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV. 2 e EMISSIE

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV. 2 e EMISSIE BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV 2 e EMISSIE Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer BV biedt beleggers de mogelijkheid om certificaten van aandelen te verwerven in Bouwfonds Office Value Fund NV. Waarom Bouwfonds

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie