Samenvatting Bedrijfseconomie voor de manager van Joost Bakker & Theo van Houten. Bedrijfseconomie voor de manager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting Bedrijfseconomie voor de manager van Joost Bakker & Theo van Houten. Bedrijfseconomie voor de manager"

Transcriptie

1 Samenvatting Bedrijfseconomie voor de manager van Joost Bakker & Theo van Houten Bedrijfseconomie voor de manager mei / juni 2012

2 1

3 Indeling: Inleiding - Helicopterview Hoofdstuk 1 - Rol van bedrijfseconomie voor de manager Hoofdstuk 2 - Werking van de 3 financiële overzichten Hoofdstuk 3 - Beoordeling van een investeringsvoorstel Hoofdstuk 4 - Keuze van een vermogensvorm Hoofdstuk 5 - Beoordeling van de financiële gezondheid van een organisatie Hoofdstuk 6 - Indeling van kosten en break-evenanalyse Hoofdstuk 7 - Bepaling van een integrale kostprijs Hoofdstuk 8 - Besturing van een organisatie: planning Hoofdstuk 9 - Besturing van een organisatie: control Hoofdstuk 10 - Ondersteuning van besluitvorming 2

4 3

5 Inleiding : helicopterview Bedrijfseconomie voor de manager Belangrijke financiële begrippen (7): 1. Omzet = Opbrengsten 2. Kosten 3. Ontvangsten 4. Uitgaven 5. Bezittingen 6. Schulden 7. Eigen vermogen Belangrijke financiële overzichten (3): 1. Resultatenrekening 2. Kasstroomoverzicht & liquiditeitsbegroting 3. Balans Omzet = Opbrengsten; wat is omzet? - Order, bestelling, contract + - Levering (+ facturatie) De betaling van de klant is voor het begrip omzet niet van belang! Omzet = prijs x hoeveelheid Bedragen in euro s, we drukken de omzet uit in geld, maar het is geen geld, het is geen cashflow! Omzet vind je in een grootboekrekening, het is alleen een boekhoudkundig begrip. Omzet is een non-cashflowbegrip. Kosten; wat zijn kosten? Kosten zijn geen uitgaven, het is geen synoniem (bv. afschrijvingskosten), een deel van de kosten zijn wel uitgaven. Productiemiddelen zorgen voor kosten. Productiemiddelen zijn gebouwen, machines, personeel, etc. Kosten : de in geld uitgedrukt waarde (2) van opgeofferde (1) productiemiddelen 1) = gebruik Kosten ontstaan alleen maar door het gebruik van productiemiddelen. Aanschaf = is een investering en is een uitgave. Een investering is geen kostenpost. De betaalstroom is voor het begrip kosten niet van toepassing. De post crediteuren op de balans is inclusief B.T.W., dit geldt ook voor de post debiteuren. Alle andere balansposten zijn exclusief B.T.W. Betaling eventuele kosten factuur niet relevant Kosten = geen cashflow begrip Kosten worden uitgedrukt in geld, maar het is geen cashgeld 4

6 Omzet en kosten horen bij elkaar, deze zijn aan elkaar gekoppeld => het 1 e financiële overzicht: - Resultatenrekening - Winst- & verliesrekening - Exploitatie(rekening) overzicht van omzet en kosten - P&L (profit & loss) Basis : Omzet Kosten Resultaat => geen cash => geen cash => geen cash Het resultaat is winst (+) of verlies (-). Winst is een boekhoudkundig begrip. Bedrijven gaan failliet omdat ze niet aan de betalingsverplichtingen kunnen voldoen, ook al maken ze winst. Continuïteit = liquiditeit! Cash is a fact, profit is an opinion Cash is king Standaard format resultatenrekening: Omzet / Opbrengsten Alle (operationele) bedrijfskosten, behalve rente (=> kosten specificeren!) -/ winstbegrip nr. 1: bedrijfsresultaat (operating result) = EBIT RTV rentekosten (financiële baten en lasten) +/- RVV winstbegrip nr. 2: (netto) winst voor belasting = EBT REV vb belasting (vpb)-/ winstbegrip nr. 3: (netto) winst na belasting = EAT REV nb EBIT : earnings before interest and taxes (= resultaat uit de normale bedrijfsactiviteiten) EBT : earnings before taxes EAT : earnings after taxes Een NV en een BV betalen vpb (vennootschapsbelasting) volgens een staffel: = 20% - > = 25,5% Rentabiliteit is winstgevendheid is rendement => staat op de resultatenrekening Winstgevendheid is te meten door kengetallen: RTV = rentabiliteit van het totaal vermogen REV vb = rentabiliteit van het eigen vermogen voor belasting REV nb = rentabiliteit van het eigen vermogen na belasting RVV = rentabiliteit van het vreemd vermogen 5

7 RTV => EBIT REV vb => EBT REV nb => EAT RVV => rentekosten Als het bedrijfsresultaat geen gegeven is, maar de winst voor belasting en de rente zijn wel bekend, dan kun je het bedrijfsresultaat zelf uitrekenen: Bedrijfsresultaat = winst vb + rente Op het begrip EBIT bestaan varianten: - EBITA A = amortization = afschrijving op goodwill - EBITDA D = depreciations = gewone afschrijvingen Deze varianten zijn een verdere uitsplitsing van de resultatenrekening. De winst wordt hiermee zo operationeel mogelijk gemeten. Goodwill (als financieel begrip): Ontstaat alleen maar bij een overname en wel bij de kopende partij (= betaalde goodwill). Overnameprijs Organisatie B wordt gekocht en heeft een boekhoudkundige waarde (intrinsieke waarde) en deze staat op de balans vermeld. Overnameprijs Intrinsieke prijs / goodwill Overname kan zijn om marketing strategische redenen: - Schaalvergroting - Synergie-effecten (samen sta je sterker) - Marktvergroting Goodwill => activeren van goodwill + er wordt geleidelijk afgeschreven op goodwill = amortization Bezit Bank Activeren = op de balans onder activa zetten. Balans Geleidelijk afschrijven door bv af te schrijven in 20 jaar (zijn wettelijke regels voor): per jaar. 6

8 Resultatenrekening nog meer uitgesplitst: Omzet Alle kosten, behalve interest (rente), amortisation, depreciations, tax -/ EBITDA depreciations (D) -/ EBITA amortisation (A) -/ EBIT EBITDA : alles wat niet met de normale bedrijfsvoering te maken heeft wordt buiten beschouwing gelaten. De man op de werkvloer kan niks aan interest, goodwill, belasting, etc. doen. De CEO kan niks aan de VPB doen, maar hij heeft wel invloed op goodwill en interest. Door splitsing kan je beter afrekenen op het behaalde resultaat. Standaard format resultatenrekening voor een handelsorganisatie Omzet Inkoopwaarde van de omzet -/ Brutowinst = brutomarge = marge Alle bedrijfskosten, behalve rente -/ Bedrijfsresultaat = EBIT Rentekosten -/ Winst voor belasting = EBT Belasting -/ Winst na belasting = EAT Winst na belasting: 1) Winstbepaling (boven de streep) ) Winstbestemming (onder de streep) Investeren direct uit winst is niet mogelijk, omdat winst geen cash is, investeren kan alleen met de bank. Winst na belasting: 1) Inhouden, dat wil zeggen winst reserveren en dus toevoegen aan de winstreserve ofwel de algemene reserve (non cash (winst) blijft non cash (winstreserve); 2) Uitkeren, als dividend aan de aandeelhouders (non cash (winst) wordt alsnog cash (dividend); dit hangt af van de liquiditeit; is deze dusdanig om uit te keren aan de aandeelhouders? Dividend : vergoeding voor het ter beschikking stellen van vermogen In plaats van cashdividend kan er ook stockdividend worden uitgegeven. 7

9 Als een aandeelhouder dividend uitgekeerd krijgt, dan moet hierover dividendbelasting betaald worden (15%). Deze 15% belasting wordt ingehouden door de onderneming, de aandeelhouder krijgt dus 85% uitgekeerd. Vb. 1: 5 miljoen cashdividend dividend belasting -/ naar aandeelhouder Vb. 2: 5 miljoen dividend cashdividend stockdividend dividendbelasting naar aandeelhouder De dividendbelasting wordt ingehouden op het uitgekeerde cashdividend. Je kan dus niet alleen stockdividend uitkeren. Claim : het recht van een bestaande aandeelhouder om als 1 e recht te hebben op nieuwe aandelen als een onderneming overgaat tot uitgifte van nieuwe aandelen. Ontvangsten + uitgaven => cashflows Via bank of via kas => geld erin of geld eruit => liquide middelen = balanspost Ontvangsten + Uitgaven Historisch, dus achteruit kijken vooruit kijken, dus begroten - - kasstroomoverzicht (kso) liquiditeitsbegroting (cash management ) - zichtbaar, want dat wordt gepubliceerd niet zichtbaar, want is intern en in het jaarverslag (= niet wettelijk verplicht) vertrouwelijk document - vroeger heette dit shbm= staat van herkomst en besteding van middelen Ontvangsten: - Betalende klanten (primair) - Lenen - Aandelen uitgeven (BV/NV) of eigenaren brengen vermogen in - Bezittingen verkopen (sale + lease back) - Subsidies - Donaties 8

10 - Sponsoring - Rente-inkomsten - BTW / belastingteruggave - Dividend ontvangen (van aandelen uit een ander bedrijf => deelneming) - Diversen, bv. verhuur Verschil BV en NV: - Aandelen BV zijn niet vrij verhandelbaar - Aandelen NV zijn vrij verhandelbaar BV: - aandelen staan op naam - minimaal startkapitaal een BV kan nooit beursgenoteerd zijn NV: - aandelen staan niet op naam - minimaal startkapitaal is een NV mag beursgenoteerd zijn, dit is niet verplicht hoe bepaal je het startkapitaal? => welke investering ga je doen? Het bedrag wat je nodig hebt bepaalt dus ook de ondernemingsvorm. Heb je veel geld nodig, dan start je een NV. 1) Wat ga ik doen 2) Hoeveel heb ik nodig om te starten BV: eigenaar koopt aandelen van zijn eigen bedrijf Pc 2000 Auto 8000 Telefoon 100 Bureau 900 Bank Balans BV X 1) Eigen Vermogen 1.1 geplaatst aandelenkapitaal = aantal geplaatste aandelen x nominale waarde x 10 Als een bedrijf wordt opgericht, dan worden de aandelen verkocht tegen de nominale waarde. De nominale waarde is een vast bedrag. Bij een NV worden de aandelen vervolgens doorverkocht, dit is tegen de marktwaarde. Als een BV voor een 2 e x aandelen uit gaat geven, mag dit nooit onder de nominale waarde. Geplaatst aandelenkapitaal => de verkochte aandelen Het bedrag dat geplaatst mag worden is gelimiteerd, om verwatering te voorkomen De bestaande aandelen worden anders minder waard en daar zijn de aandeelhouders niet blij mee. 9

11 1) Maatschappelijk aandelenkapitaal = maximaal uit te geven aandelenkapitaal (uitgeven is dus niet onbeperkt, er zit een plafond in, dit is 5x het geplaatst aandelenkapitaal bij oprichting) 2) Geplaatst aandelenkapitaal = werkelijk uitgegeven 1) -2) = aandelen in portefeuille (aandelen die je nog kan uitgeven) 3) Gestort aandelenkapitaal = welk deel van het geplaatst aandelenkapitaal betaald is (gestort = betaald) Aandelen nog te storten Bank Balans Aandelenkapitaal Bij een BV is het dus niet verplicht dat het aandeel gelijk volledig wordt voldaan. Als een aandeel niet volledig betaald is, komt dit op de balans als aandelen nog te storten. Uitgaven: - Lopende uitgaven (periodiek) om de tent draaiend te houden (bv. personeel) - Investeringen - Aflossingen (van geleend geld) - Rente-betalingen - Belasting / BTW - Dividend uitkering - Diversen Liquiditeitsbegroting Cash management Deelperiode van een maand of maximaal per kwartaal => inkomsten/uitgaven hebben pieken & dalen (mei en december zijn dure maanden / seizoensgebonden bedrijven) Oktober November December Januari Ontvangsten Uitgaven * -140** -80 Saldo maand * investering ** aflossing lening Begin saldo maand Eind saldo maand De +20 wordt gefinancierd via het rekening-courant krediet, deze moet ook weer z.s.m. afgelost worden, aangezien het een dure vorm van financieren is. Derhalve in januari gelijk weer -20. December 20 tekort, je moet proberen dit ruim van te voren te zien, oplossingen: - Ontvangsten genereren, commercie op gang brengen - Schuiven in de uitgaven - Rekening-courant krediet (kort vreemd vermogen) 10

12 Het eind saldo van de vorige maand is het begin saldo van de nieuwe maand. Balans: bezittingen, schulden, eigen vermogen. Balans : overzicht van bezittingen, schulden en het eigen vermogen op een bepaald moment (= momentopname = foto) Basisregel bedrijfseconomie: Bezittingen schulden = eigen vermogen Eigen vermogen is geen cash, geld staat namelijk links op de balans. Eigen vermogen is de rijkdom van het bedrijf. Bezittingen schulden = eigen vermogen = = mln 60 mln = 40 mln 50 mln 60- mln = -10 mln => technisch failliet: de waarde van de bezittingen < de waarde van de schulden Activa / debet Balans Passiva / credit Bezittingen 1) Eigen Vermogen - Investeringen (reeds gedaan) 2) Vreemd Vermogen - Vermogensbehoefte vermogensvoorziening oorzaak Financieringskant gevolg - Wat zijn de benodigde investeringen? 1 e beslissing - Hoe kan ik de financiering regelen Activa : 1 e beslissing, dus eerst actief Passiva : 2 e beslissing, hoe financieren Altijd eerst de linkerkant van de balans bekijken, dan pas de rechterkant. Links: - 1 e - Oorzaak - Besteding Rechts: - 2 e - Gevolg - Herkomst 11

13 Bedrijf beginnen: 1) Investeringsbegroting : wat hebben we nodig voor onze activiteiten 2) Financieringsplan : hoe gaan we alles betalen 3) Begrote openingsbalans 4) Begrote resultatenrekening 5) Liquiditeitsbegroting 6) Begrote eindbalans Investeringsbegroting (1) Begrote openingsbalans (3) Financieringsplan (2) Boekjaar 1: 1/1 t/m 31/12 Begrote resultatenrekening (4) Liquiditeitsbegroting (5) Begrote eindbalans (6) Debet 1) Vaste (duurzame) activa 1.1 immateriële d.a. (software, goodwill) 1.2 materiële d.a. (gebouwen,machines) 1.3 financiële d.a. (deelneming) 2) Vlottende activa 2.1 voorraden 2.2 debiteuren effecten 2.3 liquide middelen 1) Eigen Vermogen 2) Vreemd Vermogen Credit Voorraden => debiteuren => liquide middelen => voorraden Voorraad verkoop je aan debiteuren, debiteuren betalen je, met liquide middelen koop je weer nieuwe voorraden (je koopt voordeliger in dan dat je verkoopt en hiermee genereer je winst). Liquide middelen = cash : bank + kas Ontvangsten uitgaven Je werkt de hele dag met 2.1 t/m 2.3 => het bedrijfsproces = werkkapitaal Immaterieel : je kan het niet vastpakken (bv. goodwill, software) Materieel : je kan het vastpakken, het is tastbaar (bv. gebouwen, machines, auto s) Financieel : bv. een deelneming Effecten: waardepapieren => aandelen + obligaties (ze zijn snel te kopen en te verkopen en daarom staan effecten net boven de LM) 12

14 Financiële duurzame activa 1) Deelneming(en) 2) Beleggingen op lange lange termijn = leningen u.g. Deelneming : een onderneming bezit een deel van het aandelenkapitaal van een andere onderneming (voorwaarde 1) Er moet sprake zijn van een duurzame verbondenheid t.b.v. de eigen bedrijfsvoering => om er zelf beter van te worden / het moet gaan om de intentie die erachter zit, de strategie (voorwaarde 2) Meerderheidsdeelneming: > 50% (50% + 1) Minderheidsdeelneming: < 50% Lening o/g = opgenomen geld Lening u/g = uitgegeven geld Lening u/g Lening o/g Links staat geld! Bezit LM Alles wat rechts staat is geen geld! Passiva : financiering credit 1) Eigen Vermogen 1.1 geplaatst aandelenkapitaal (het bedrag aan aandelen dat daadwerkelijk is verkocht, nominale waarde x aandelen) 1.2 reserves winstreserve (Algemene Reserve) agioreserve (verschil emissieprijs en nominale waarde) herwaarderingsreserve (herwaardering van de activa door de verandering van de waarde van het bezit) ) Vreemd Vermogen 2.1 voorzieningen (LVV) 2.2 lang VV 2.3 kort VV : * crediteuren * r-c krediet (bank) * nog te betalen. Alles wat onder de reserves staat is altijd vreemd vermogen! Aan de volgorde kun je zien dat Voorzieningen lang VV is. Het staat onder de kop Vreemd Vermogen en boven lang VV. Voorziening : een verplichting die in de toekomst tot gelduitgaven gaat leiden. Voorziening : toekomstige verplichting die ontstaat uit de bedrijfsvoering in de huidige periode, echter de exacte omvang en het exacte tijdstip zijn niet te bepalen, wel goed te schatten. 13

15 Voorbeeld : garantie => tijdstip en claim zijn niet vast te stellen, maar wel te verwachten Zodra een organisatie dit weet, mag een onderneming hier rekening mee houden door het vormen van een voorziening (=> anticiperen op de toekomst). Elke voorziening heeft een specifieke naam, omdat bekend is waarvoor de voorziening bestemd is. Een voorziening is geen letterlijke schuld, want de organisatie maakt hem zelf. Hoe wordt een voorziening gevormd? Door alvast een bedrag als kostenpost ten laste van de resultatenrekening te brengen. Dit bedrag gaat dus van de winst af. Resultatenrekening: Omzet Normale bedrijfsvoering -/- Toevoeging aan een voorziening -/ winst / verlies Fiscale consequentie: de organisatie betaalt minder belasting. Hiermee is het een post waarmee een organisatie creatief mee kan boekhouden. Dit is tegenwoordig bijna onmogelijk door: - Wettelijk aangescherpte regels - Controle door de boekhouder De organisatie moet de Voorzieningen aantoonbaar maken. Als achteraf blijkt dat er teveel aan de Voorzieningen is toegevoegd, dan moet achteraf alsnog over dat bedrag belasting betaald worden. De belangrijkste voorzieningen zijn: 1) Pensioenvoorziening 2) Voorziening latente belastingverplichting 3) Garantie-voorziening 4) Voorziening dubieuze debiteuren 5) Voorziening incourante voorraden 6) Reorganisatie voorziening 7) Onderhoudsvoorziening 3 verschillen tussen reserves en voorzieningen: - Reserves zijn eigen vermogen, Voorzieningen zijn vreemd vermogen; - Een reserve is algemeen, een voorziening is specifiek; - Een reserve beïnvloedt de winst niet, een voorziening beïnvloedt de winst wel. Lang Vreemd Vermogen De 2 belangrijkste posten zijn: - Hypothecaire lening - Obligatielening 14

16 Een obligatie is een schuldbekentenis: Bedrag (in euro s) Looptijd (in maanden of jaren) Rentevergoeding (in %) Deze informatie staat altijd op een obligatie. Een obligatie is aan toonder, een obligatie is dus verhandelbaar. Rente = afhankelijk van het risico dat je loopt. De handel in obligaties noteert in % en niet in! 100,- => 100% 5 jaar 5% Het % hangt af van de marktrente. Converteerbare obligatielening Omzetbaar in aandelen (aandelen = eigen vermogen) De obligatie kan omgeruild worden voor aandelen: VV EV Conversieperiode : wanneer je mag omruilen Conversiekoers : voor welke prijs 3 obligaties à 1.000, ,- contant bijbetalen => 100 aandelen Conversiekoers = 3.500,- / 100 = 35,- per aandeel. Kort Vreemd Vermogen Crediteuren Rekening-courant krediet (bank) Nog te betalen - belasting - BTW overlopende passief posten - dividend overlopend : loopt over naar de volgende periode - sociale lasten passief : passivakant Belasting, btw en dividend zijn geen kostenposten, ze staan niet op de resultatenrekening! Sociale lasten zijn wel kosten en staan wel op de resultatenrekening. 15

17 Hoofdstuk 1 Rol van bedrijfseconomie voor een manager Het algemene organisatiedoel is de afgelopen jaren verschoven van winstmaximalisatie naar het maximaliseren van welvaart. Hierbij moet gedacht worden aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en de hierbij genoemde 3 p s: - people : klanten en hun tevredenheid + medewerkers en hun tevredenheid - planet : aspecten rond duurzaamheid en milieu - profit : het maximaliseren van het rendement of het resultaat Om het organisatiedoel te bereiken moet een organisatie waarde toevoegen in de ogen van de klant. Dit moet leiden tot efficiënte en effectieve organisaties. efficiënt : doelmatig, de organisatie gebruikt niet onnodig mensen en middelen effectief: het doel wat de organisatie nastreeft wordt ook bereikt Middelen Product Doelstelling Efficiënte Effectiviteit Effectiviteit heeft een grotere invloed op het voortbestaan van de organisatie dan efficiënte. Een organisatie moet dus weten wat de klant wil, die goederen of diensten ontwikkelen, produceren en verkopen. De afdelingen die zich hiermee bezighouden vormen het primaire proces van de organisatie. De bij het primaire proces betrokken afdelingen vormen een waardeketen, een value chain. De waardeketen bestaat uit de volgende bedrijfsfuncties: 1. Onderzoek en ontwikkeling / Research and development 2. Design 3. Productie 4. Marketing 5. Distributie 6. Klantenservice Een hulpmiddel bij het besluitvormingsproces is de demingcirkel of de plan-do-check-act (PDCA)cyclus. Voor elk bedrijfsproces of voor alle processen samen wordt deze cyclus doorlopen om tot optimalisatie van het proces te komen en zo het resultaat van het proces te maximaliseren. Deze cyclus wordt continu doorlopen. - Plan-fase: de doelen voor het proces worden gedefinieerd; het gaat hierbij om de resultaten, de beschikbaarheid van middelen en de belangen van stakeholders van het proces; - Do-fase: het proces wordt uitgevoerd en de resultaten gemeten - Check-fase: de gemeten resultaten worden vergeleken met de doelen - Act-fase: indien nodig worden acties uitgezet om de resultaten te verbeteren - De cyclus herhaalt zich 16

18 Risico-management is een andere manier om de gevolgen van beslissingen te beheersen. Bij risicomanagement probeert men de volgende zaken in beeld te krijgen: - verzekerbare risico s - fraudebestrijding - grote afhankelijkheid van een beperkt aantal klanten - grote afhankelijkheid van een beperkt aantal leveranciers - risico s op reputatieschade Tevens worden er instrumenten ontwikkeld die bijdragen aan het beperken of vermijden van bovenstaande risico s. Risico-management bestaat bijna altijd uit de volgende stappen: - risico-inventarisatie: welke soort risico s worden gelopen - risico-analyse : wat is de kans dat iets gebeurt en wat is het gevolg hiervan - kwantitatieve beoordeling van de risico s: wat is de waarde van elk risico - optieanalyse: wat zijn de beheersingsstrategieën; welke risico s wil men vermijden, verminderen, overdragen (verzekeren) of accepteren Stakeholders zijn de belanghebbenden bij de organisatie, zoals de eigenaren of aandeelhouders, het personeel, de klanten, de banken en de leveranciers. Voor de stakeholders moet een organisatie een bron van inkomsten zijn en blijven. De bedrijfseconomie heeft als doel bij te dragen aan de financiële gezondheid van alle betrokken bij de organisatie. Zij doet dit op 4 deelgebieden: 1. Bedrijfsadministratie : houdt zich bezig met het registreren van de financiële gegevens 2. Financial accounting of externe verslaggeving: informeren van externe betrokkenen 3. Management accounting of interne verslaggeving: adviseren van het management 4. Finance / financiering: het aantrekken en beheersen van het vermogen van de organisatie Tevens moet de bedrijfseconomie ervoor zorgen dat een organisatie op het juiste moment over voldoende financiële middelen beschikt en dat de risico s van de organisatie goed in kaart zijn gebracht, zodat het management maatregelen kan nemen om deze risico s te vermijden, te beperken of te verzekeren. De oorspronkelijke functie van bedrijfseconomie was het registreren van allerlei financiële gebeurtenissen, dit noemen we boekhouden. Het vakgebied is inmiddels uitgebreid, omdat ook nietfinanciële gebeurtenissen belangrijk zijn voor de bedrijfsvoering, zoals verkoopaantallen en ziekteverzuim. Het wordt nu bedrijfsadministratie genoemd. Aandeelhouders hebben betrouwbare financiële informatie nodig om na te gaan of een bedrijf winstgevend is en een goed beleid voert. De informatie de het bedrijf levert moet betrouwbaar zijn. Deze informatie wordt door een externe deskundige op juistheid gecontroleerd, deze deskundige is de registeraccountant. Naast de aandeelhouders zijn ook de overheid en de bank geïnteresseerd in hoe het bedrijf financieel voor staat, maar ook klanten en leveranciers. Grote bedrijven zijn verplicht om een jaarverslag te publiceren. Dit doen ze door het te deponeren bij de Kamer van Koophandel. 17

19 De registeraccountant die uitspraken moet doen over de juistheid van de informatie die een organisatie naar buiten brengt, heeft normen nodig om die informatie te kunnen beoordelen en controleren. Er zijn daarom (wettelijke) richtlijnen waaraan de door de organisatie opgestelde informatie moet voldoen. Veel beursgenoteerde ondernemingen moeten voldoen aan de zgn. International Financial Reporting Standards (IFRS) en voor andere organisaties gelden richtlijnen uit bijvoorbeeld het BW. De registeraccountant controleert of een en ander goed is gebeurd en plaatst vervolgens zijn handtekening onder de goedkeurende verklaring. Een accountant controleert informatie over het verleden: hij controleert in het voorjaar het jaarverslag door vast te stellen of de registratie over het afgelopen jaar voldoet aan de wettelijke eisen. Het management heeft ondersteuning nodig bij financieel-economische beslissingen. Het onderdeel management-accounting heeft veel instrumenten ter beschikking om kansen en bedreigingen te signaleren, problemen en verschillende bedrijfsopties te analyseren en managers (on)gevraagd van advies te dienen. Met name de controller en de assistent-controllers zijn gespecialiseerd in management accounting. Door middel van Finance wordt de vermogensbehoefte van een onderneming bepaald. Ook stelt deze de bronnen van het vermogen vast. Het aantrekken van korte leningen (credit management) vormt samen met de taken cash management en investeringsselectie de functie treasury. Cash management is een belangrijk onderdeel. Organisaties gaan namelijk niet failliet doordat ze verlies maken, maar doordat ze niet meer kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen. Ook investeringsselectie wordt vaak als onderdeel van het vakgebied Finance beschouwd. Met investeringsselectie doelt men op het doorrekenen van de financiële aspecten van een mogelijke nieuwe investering. Er zijn tot nu toe 3 financiële functionarissen genoemd: 1. De administrateur die registreert wat er nu gebeurd 2. De registeraccountant die controleert wat er in het verleden is gedaan 3. De controller die adviseert over te nemen toekomstige beslissingen Veel organisaties hebben ook een CFO: chief financial officer. Een belangrijk verschil met de controller is dat de CFO meer externe contacten heeft. De CFO onderhoudt contacten met de aandeelhouders (investor relations), de treasury-taken en hij houdt contacten met de Belastingdienst. Ook bij het riskmanagement speelt de CFO een belangrijke rol, als is dit wel een verantwoordelijkheid van het gehele management van de organisatie. De controller is er met name om budgethouders en anderen binnen de organisatie te ondersteunen bij het nemen van de juiste beslissingen. 18

20 Hoofdstuk 2 Werking van de 3 financiële overzichten Er zijn diverse organisaties en bij de informatieverstrekking spelen diverse zaken een rol: - de omvang van de organisatie - de aard van de organisatie Om meer grip te krijgen op de diverse soorten organisaties zijn er verschillende indelingen gemaakt: - het typologiemodel van Starreveld - profit- versus non-profit-organisaties - rechtsvormen Typologie van Starreveld In dit model worden voor de markt producerende organisaties ingedeeld in 5 categorieën: 1. Handelsorganisaties, waarin m.n. sprake is van een goederenbeweging en een omzettingsproces ontbreekt; 2. Productorganisaties, waarbij vooral een technisch omzettingsproces plaatsvindt; 3. Land- en mijnbouworganisaties, die een specifieke goederenbeweging en omzetting hebben; 4. Dienstverleningsorganisaties, met de volgende 3-deling: - met een zekere mate van goederenbeweging (restaurants, veilingen, transportbedrijven) - met beschikbaarstelling van ruimte (hotels, zwembaden, personenvervoer) - met het verkopen van uren (advocatenkantoren, adviesbureaus, schoonmaakorganisaties) 5. Financiële dienstverleningsorganisaties (banken, verzekeraars) Profit- versus non-profitorganisatie Een non-profitorganisatie heeft geen winstoogmerk, het primaire doel van de organisatie is niet het maken van winst, een eventueel positief resultaat wordt ook niet aan de eigenaren of aandeelhouders uitgekeerd, maar wordt gebruikt om het maatschappelijk doel te bereiken. Een profit-organisatie heeft niet alleen het behalen en uitkeren van winst als oogmerk, want ook de 3 P s van people, planet en profit spelen tegenwoordig een belangrijke rol. Ook kunnen profitorganisaties niet altijd alle winst uitkeren, omdat ze aan hun continuïteit moeten denken. Voor bepaalde non-profitorganisaties geldt vaak een specifieke wet- en regelgeving. Er worden bijvoorbeeld aanvullende eisen gesteld aan de vorm van jaarrekening van gemeenten en zorgorganisaties. Rechtsvormen De keuze van de rechtsvorm is van groot belang, want deze bepaalt o.a. : - de aansprakelijkheid - de soort en de hoogte van de betalingen belastingen - de zeggenschap binnen de organisatie - de kapitaalinbreng De verschillende rechtsvormen zijn: - de eenmanszaak - de besloten vennootschap - de naamloze vennootschap - de vennootschap onder firma - de commanditaire vennootschap 19

21 Eenmanszaak BV NV Oprichting Geen eisen Notariële akte Notariële akte Kapitaalinbreng Geen eisen Minimaal Minimaal Bestuur Eigenaar Directie Directie Andere organen Geen Aandeelhouders, soms Raad van Commissarissen Aansprakelijkheid Zakelijk en privé 100% In principe alleen BV Belastingen Inkomstenbelasting Vennootschapsbelasting + inkomstenbelasting over salaris en dividend Vrijstellingen/ Aftrekposten Sociale zekerheid MKBwinstvrijstelling, ondernemersaftrek Geen recht op werknemersverzek eringen n.v.t. DGA heeft geen recht op werknemersverzekering en Aandeelhouders en Raad van Commissarissen In principe alleen NV Vennootschapsbelasting + inkomstenbelasting over salaris en dividend n.v.t. DGA heeft geen recht op werknemersverzekering en De aansprakelijkheid van directieleden neemt steeds verder toe. Bij wanbeleid kan een directeur ook privé aansprakelijk gesteld worden voor de consequenties van zijn fouten. Een kenmerkend verschil tussen een BV en een NV is dat de BV uitsluitend aandelen op naam mag uitgeven en dat het aandelenbezit wordt geregistreerd door een notaris. Bij een NV is een groot deel van de aandelen aan toonder en wordt niet bijgehouden wie de aandelen bezit. Voordeel: deze aandelen zijn sneller en goedkoper verhandelbaar. Non-profitorganisaties kiezen als rechtsvorm meestal die van een vereniging of stichting. In beide gevallen mag de organisatie wel winst maken, maar deze niet uitkeren aan de leden, bestuurders of oprichters. De positieve resultaten dienen ten goede te komen aan het gemeenschappelijk doel (vereniging) of moeten een ideële of sociale strekking hebben. Een vereniging kan een informele samenwerking tussen 2 of meer personen zijn die mondeling of via een onderhandse akte wordt vastgelegd. Zo n vereniging is geen rechtspersoon, ze mag daarom geen registergoederen bezitten en de bestuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen die de vereniging is aangegaan. De aansprakelijkheid is wel beperkt als de vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Een vereniging die d.m.v. een notariële akte is opgericht heeft wel volledige rechtsbevoegdheid. Beide verenigingsvormen kennen een bestuur en een algemene ledenvergadering. De bestuursleden zijn de leden verantwoording verschuldigd en ze worden ook door de leden gekozen. Een stichting kent geen leden, het (wettelijke) bestuur hoeft zich slechts te houden aan de statuten en de wet. Het bestuur kan de statuten zelf ook wijzigen. De bestuursleden kiezen ook zelf wie er in het bestuur zit, dit wordt coöptatie genoemd. 20

Crowdfunding: publiek laten betalen, d.m.v. vermogen aan te trekken.

Crowdfunding: publiek laten betalen, d.m.v. vermogen aan te trekken. Crowdfunding: publiek laten betalen, d.m.v. vermogen aan te trekken. Informal investors: informele investeerders, bv particulieren Gebruiken is vast. Verbruiken is vlot. Materieel: tastbaar Immaterieel:

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Financiering niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43

Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43 Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43 25 januari 2011 proeftoets 100 minuten Opgave 1 Handelsonderneming Astan bv heeft gegevens verzameld. Deze gegevens zijn nodig voor het opstellen van de

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 12

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 12 Financiering niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 12 Vraag 1 Toetsterm 6.4 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Voor welke

Nadere informatie

Aurington. Administratie en Advies

Aurington. Administratie en Advies Aurington Administratie en Advies Let op de houdbaarheidsdatum! Mei 5 Pincode 6 7 8 Boetes Dit jaar Deze maand De balans Tandorine B.V. Debet Activa Bezittingen Wat heb ik? Credit Passiva Vermogen Hoe

Nadere informatie

M&O VWO 2011/2012. www.lyceo.nl

M&O VWO 2011/2012. www.lyceo.nl Hoofdstuk 4: Balans M&O VWO 2011/2012 www.lyceo.nl Overzicht H4: Balans Management & Organisatie Centraal Examen (CE) 1. Rechtsvormen 2. Prijsberekening 3. Resultaten 4. Balans 5. Liquiditeitsbegroting

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Bedrijfseconomie Beschikbare tijd uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting www.jooplengkeek.nl Rechtsvormen Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting 1 Rechtsvormen Natuurlijk persoon Een mens met rechten

Nadere informatie

MKBTR TOPFIT SESSIE HET VERHAAL VAN DE JAARCIJFERS 17 MAART 2016

MKBTR TOPFIT SESSIE HET VERHAAL VAN DE JAARCIJFERS 17 MAART 2016 MKBTR TOPFIT SESSIE HET VERHAAL VAN DE JAARCIJFERS 17 MAART 2016 Wat gaan we doen? Wat zijn je verwachtingen? Stukje theorie Oefencasus Afronding Handel en boekhouding Zo lang er handel wordt gedreven

Nadere informatie

De resultatenrekening

De resultatenrekening De resultatenrekening format resultatenrekening kosten/uitgaven en opbrengsten/ontvangsten afschrijvingen rente eindbalans Joop Lengkeek Kamer H0.012 Email: Lengkeek.J@NHTV.nl www.jooplengkeek.nl 1 De

Nadere informatie

2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 13

2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 13 Financiering niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen 2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 13 Vraag 1 Toetsterm 6.4 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Voor welke

Nadere informatie

Open vragen 1. Wat zijn stakeholders van een onderneming?

Open vragen 1. Wat zijn stakeholders van een onderneming? Vragen hoofdstuk 8: Externe verslaggeving Open vragen 1. Wat zijn stakeholders van een onderneming? Externe verslaggeving is, zoals de naam al aangeeft, gericht op het verschaffen van informatie aan partijen

Nadere informatie

Wat zegt uw financiële balans?

Wat zegt uw financiële balans? Wat zegt uw financiële balans? Samen met een door uw accountant opgestelde toelichting vormen de winst- en verliesrekening en de balans gezamenlijk de jaarrekening van uw onderneming. De balans is een

Nadere informatie

Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting.

Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting. Hoofdstuk 4 Beoordeling van de liquiditeit Extra opgaven Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting. Opgave 4.4a De handelsonderneming Hartema vof heeft

Nadere informatie

Eigen vermogen Geplaats aandelenkapitaal Agioreserve Herwaarderingsreserve Wettelijke en statutaire reserves Ingehouden winst uit de voorgaande jaren

Eigen vermogen Geplaats aandelenkapitaal Agioreserve Herwaarderingsreserve Wettelijke en statutaire reserves Ingehouden winst uit de voorgaande jaren www.jooplengkeek.nl Regels voor Passiva Eigen vermogen Geplaats aandelenkapitaal Agioreserve Herwaarderingsreserve Wettelijke en statutaire reserves Ingehouden winst uit de voorgaande jaren www.jooplengkeek.nl

Nadere informatie

Bedrijfseconomie. B-cluster BBBBEC2A.1

Bedrijfseconomie. B-cluster BBBBEC2A.1 Bedrijfseconomie B-cluster BBBBEC2A.1 Succes met leren Leuk dat je onze bundels hebt gedownload. Met deze bundels hopen we dat het leren een stuk makkelijker wordt. We proberen de beste samenvattingen

Nadere informatie

Financieel Management

Financieel Management Financieel Management De docent Ben Knoop b.knoop@hr.nl Vragen bij voorkeur tijdens college In noodgevallen per e-mail 2 1 Studiemiddelen Modulewijzer Studieboek + Opgavenboek Colleges Studietaken Tentamen

Nadere informatie

TOELATINGSTOETS M&O. Datum 14-1-2016

TOELATINGSTOETS M&O. Datum 14-1-2016 TOELATINGSTOETS M&O VUL IN: Datum 14-1-2016 Naam en voorletters. Adres. Postcode. Woonplaats. Geboortedatum / / Plaats Land. Telefoonnummer. E-mail. Gekozen opleiding. OPMERKINGEN: Tijdsduur: 90 minuten

Nadere informatie

9 Uitwerkingen proefwerktrainingen deel 2

9 Uitwerkingen proefwerktrainingen deel 2 Docentenhandleiding Hoofdstuk 25 9 Uitwerkingen proefwerktrainingen deel 2 a Per november 2008 wordt aan huur vooruitontvangen: 400 3 650 = 780.. b Per december wordt achteraf ontvangen: 25 3 720 = 270..

Nadere informatie

Module 4 Inzicht in cijfers

Module 4 Inzicht in cijfers Geleerd in vorige presentaties Module 4 Inzicht in cijfers Les 3. Begrijp de balans en stuur op kengetallen 1. Winst- en verliesrekening 2. Balans 3. Kasstroomoverzicht 4. Winst en belasting Les 3 Maak

Nadere informatie

fun house fun house fun house Pink

fun house fun house fun house Pink fun house fun house fun house Pink financieringsbegroting bezit en vermogen vaste activa - vlottende activa eigen vermogen - vreemd vermogen voorbeelden Joop Lengkeek Kamer H0.012 Email: Lengkeek.J@NHTV.nl

Nadere informatie

eindexamenprogramma m&o vwo

eindexamenprogramma m&o vwo Domein G: Externe financiële verslaggeving 17. : - de begroting en de jaarrekening van commerciële en niet-commerciële organisaties analyseren, zoals deze worden voorgelegd aan medezeggenschapsraden, ondernemingsraden

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Hoofdstuk 1 Managen = iemand iets laten doen waarvan jij vindt dat het nodig is. Dit gaat d.m.v. communicatie. Een organisatie is een samenwerkingsverband van mensen die bepaalde

Nadere informatie

Financiële aspecten van de planning

Financiële aspecten van de planning 14 hoofdstuk Financiële aspecten van de planning 14.1 B 14.2 A 14.3 D 14.4 D 14.5 D 14.6 C 14.7 C 14.8 C 14.9 A 14.10 D 14.11 B 14.12 D 14.13 C 1 12 18.000 = 1.500 14.14 A 14.15 C Ontvangen wordt november,

Nadere informatie

Oefenopgave 1. Oefenopgave 1. Crediteuren 600 EV 600. Debiteuren 400. Gebouwen 300 EV. Voorraden 200 Crediteuren. Kas 300

Oefenopgave 1. Oefenopgave 1. Crediteuren 600 EV 600. Debiteuren 400. Gebouwen 300 EV. Voorraden 200 Crediteuren. Kas 300 Oefenopgave 1 Oefenopgave 1 Balans 1-1-2001 (x 1.000 euro) Gebouwen 300 EV Voorraden 200 Crediteuren Debiteuren 400 Kas 300 EV 600 Crediteuren 600 300 1200 1200 - Inkopen 600.000 euro (helft rekening,

Nadere informatie

Boekingsboek. Overzicht van een aantal soorten boekingen.

Boekingsboek. Overzicht van een aantal soorten boekingen. Boekingsboek Overzicht van een aantal soorten boekingen. * contant * op rekening * met en zonder BTW * transitorische posten * hoe ga je om met de BTWboekingen * balans, V&Wrekening, liquiditeitsoverzicht

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Financiële analyse van de jaarrekening

Financiële analyse van de jaarrekening 17 hoofdstuk Financiële analyse van de jaarrekening 17.1 B 17. C 17.3 C 17.4 A 17.5 A 17.6 C 17.7 D 17.8 D 17.9 B 17.10 D 17.11 D 17.1 C 17.13 A 17.14 C 17.15 B 17.16 C 1.000.000 / 1.500.000 = 0,08 17.17

Nadere informatie

Management & Organisatie VWO 4 Hoofdstuk 3,9,12,14,16

Management & Organisatie VWO 4 Hoofdstuk 3,9,12,14,16 Management & Organisatie VWO 4 Hoofdstuk 3,9,12,14,16 16 juni 2009 proeftoets 100 minuten Opgave 1 Hartenstijn bv heeft op 1 januari de volgende balans opgesteld: Balans 1 januari 2009 --------------------------------------------------------------

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 4 1 / 10

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 4 1 / 10 Financiering niveau 4 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 4 1 / 10 Vraag 1 Toetsterm 1.1 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Wat is de

Nadere informatie

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30 Voortgezette Studie Boekhouden 12.1 a De functie van het kasstroomoverzicht is een bijdrage leveren aan de beoordeling door gebruikers van het vermogen van de onderneming om geldmiddelen en kasequivalenten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 2011 EV HAARLEM Haarlem, 7 april 2015-1 - INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Kengetallen

Nadere informatie

1 Het kasstroomoverzicht

1 Het kasstroomoverzicht Oefeningen Kasstroomoverzicht 1 Het kasstroomoverzicht De gegevens van een bedrijf zijn: Balans per 31 december 2011 en 2012 dec-12 dec-11 dec-12 dec-11 Vaste Activa 1.000.000 1.200.000 Eigen Vermogen

Nadere informatie

Financiële ratio s met CASH!

Financiële ratio s met CASH! Inleiding Het is belangrijk dat je als ondernemer weet hoe je onderneming er financieel voor staat. Hier kan je financiële ratio's goed voor gebruiken. Maar wat zijn ze en wat doe je ermee? Om de financiële

Nadere informatie

informatie verschaffen: Boekwaarde begin van het boekjaar + som van de waarden waartegen in het boekjaar verkregen activa zijn opgenomen

informatie verschaffen: Boekwaarde begin van het boekjaar + som van de waarden waartegen in het boekjaar verkregen activa zijn opgenomen e f g Effecten in het kader van deelnemingsverhoudingen en andere duurzaam bedoelde participaties worden gerekend tot de financiële vaste activa; overige effecten tot de vlottende activa. Bij de waardering

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Opmerking Voor elke fout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht.

Vraag Antwoord Scores. Opmerking Voor elke fout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht. Opgave 1 1 maximumscore 1 de Algemene Ledenvergadering 2 maximumscore 1 85 x 90 = 7.650 3 maximumscore 3 7.650 2.160 + 1.870 270 + 500 = 7.590 4 maximumscore 2 groter. De nog te vorderen contributie van

Nadere informatie

EENMANSZAAK DEEL 1. Periode 3 Hoofdstuk 2

EENMANSZAAK DEEL 1. Periode 3 Hoofdstuk 2 EENMANSZAAK DEEL 1 Periode 3 Hoofdstuk 2 Opgaven 35 t/m 58 HOOFDSTUK 2 Maak opgaven 35 t/m 40 STARTEN VAN EEN ONDERNEMING Onderzoek welke vergunningen je nodig hebt & welke wetgeving op jouw onderneming

Nadere informatie

financieel management les 2 interactive marketing communications

financieel management les 2 interactive marketing communications financieel management les 2 leerdoelen 1. inzicht krijgen in de totale financiele huishouding van een bureau 2. wat is een balans, een winst- en verliesrekening en een kasstroomoverzicht 3. begrippen:

Nadere informatie

VOORBEELD JAARRAPPORTAGE

VOORBEELD JAARRAPPORTAGE Jaarrekening 2010 Facility Management Arnhem VOORBEELD JAARRAPPORTAGE Administratiekantoor ZZP-tool ZZP Tool Versie 2.02 Arnhem Jaarrekening Facility Management Arnhem 2/10 Aangemaakt op 7-11-2012 18:14

Nadere informatie

Jaarrekeninglezen voor non-financials. Ruitenburg University 15 november 2016

Jaarrekeninglezen voor non-financials. Ruitenburg University 15 november 2016 Jaarrekeninglezen voor non-financials Ruitenburg University 15 november 2016 Introductie Welkom Voorstelronde sprekers Doel Eerst even dit! Inhoud Waarom een jaarrekening? Onderdelen van de jaarrekening

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving 17.1 Geef van elke uitspraak aan of hij juist of onjuist is. a b c d e f g h i Publicatie van de jaarrekening is verplicht voor alle ondernemingen. Het jaarverslag

Nadere informatie

Bij een resultatenbegroting (ook wel exploitatiebegroting genoemd) wordt een overzicht gemaakt van de opbrengsten en van de kosten.

Bij een resultatenbegroting (ook wel exploitatiebegroting genoemd) wordt een overzicht gemaakt van de opbrengsten en van de kosten. De liquiditeits - en resultatenbegroting Een bedrijf wil graag weten of hij aan zijn betaalverplichtingen kan voldoen. Daarom wordt een planning gemaakt in de ontvangsten en de uitgaven (vaak binnen een

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 22 EN 23 JUNI 2010

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 22 EN 23 JUNI 2010 FINANCIËLE ADMINISTRATIE LEGRO BV PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 22 EN 23 JUNI 2010 1. Gelijke perioden waardoor de perioden eerlijker met elkaar kunnen worden vergeleken

Nadere informatie

Uitwerking opgaven Brugboek 19.3, 19.5, 19.6 t/m 19.20 en 19.22

Uitwerking opgaven Brugboek 19.3, 19.5, 19.6 t/m 19.20 en 19.22 Uitwerking opgaven Brugboek 19.3, 19.5, 19.6 t/m 19.20 en 19.22 T/m 19.12 zijn activiteitskengetallen. Vanaf 19.13 Rentabiliteitskengetallen Opgave 19.3 A. Bereken de gemiddelde voorraad over 2013 Q1 1-1

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 FINANCIËLE ADMINISTRATIE COPERNICUS BV 1. 710 Inkopen 73.650,- 160 Te verrekenen omzetbelasting 13.993,50 Aan 130

Nadere informatie

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 Inhoudsopgave RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 HALFJAARVERSLAG 1 Balans per 30 juni 2014 8, 9 2 Winst- en-verliesrekening over 2014 10 3 Toelichting op de balans per

Nadere informatie

TA3290 Life-Cycle Modeling and Economic Evaluation 2009-2010

TA3290 Life-Cycle Modeling and Economic Evaluation 2009-2010 TA3290 Life-Cycle Modeling and Economic Evaluation 2009-2010 CiTG, minor Mining and Resource Engineering Economie college 1: Grip op Geldstromen Dr.ir. Gerard P.J. Dijkema Energy & Industry Group December

Nadere informatie

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven.

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven. Management en Organisatie VWO 6 Herhaling CE Begrotingen nummer 2 Opgave 1 Gegeven is de volgende balans van Fitna bv: Balans per 1/1 2008 --------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Examen Accountancypraktijk voor gevorderden najaar 2010

Examen Accountancypraktijk voor gevorderden najaar 2010 Examen Accountancypraktijk voor gevorderden => Beschikbare tijd: 3 uur => Gebruik van een rekenmachine is toegestaan, gebruik van de syllabus of andere literatuur is niet toegestaan => Specificeer de uitwerkingen

Nadere informatie

Hoeveel geld zit er in de bedrijfsvoering?

Hoeveel geld zit er in de bedrijfsvoering? Hoeveel geld zit er in de bedrijfsvoering? Een simpele vraag met een simpel en nuttig antwoord. Deze vraag is de eerste stap bij het opstellen van kristalheldere financiële overzichten. Hoeveel geld zit

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN BALANSLEZEN

NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN BALANSLEZEN NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN BALANSLEZEN 1. De volgende balansposten komen voor op de balans van een onderneming (in EUR 1.000,-). Gebouwen 500 Pensioenvoorziening 190 Winstreserve 270 Goodwill 240 Lening

Nadere informatie

Werkgroepopdrachten Bedrijfseconomie DEEL A

Werkgroepopdrachten Bedrijfseconomie DEEL A Werkgroepopdrachten Bedrijfseconomie DEEL A Voorwoord Beste student(e), Voor u liggen de uitwerkingen van de voorgeschreven werkgroepopdrachten (week 1 t/m week 4) voor het vak Bedrijfseconomie. Onthoud

Nadere informatie

Het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht 8 Het kasstroomoverzicht 801 Ingaande geldstromen 1 Toename eigen vermogen a Winst vóór belasting d 400.000** b Opbrengst aandelenemissie - 20.000** 2Toename langlopende schulden - 190.000** 3 Desinvestering

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

Externe verslaglegging voor buitenstaanders (banken, aandeelhouders, belangrijke schuldeisers) Fiscale verslaglegging voor de belastingdienst.

Externe verslaglegging voor buitenstaanders (banken, aandeelhouders, belangrijke schuldeisers) Fiscale verslaglegging voor de belastingdienst. www.jooplengkeek.nl Externe financiële verslaglegging Externe verslaglegging voor buitenstaanders (banken, aandeelhouders, belangrijke schuldeisers) Interne verslaglegging voor eigen organisatie (management)

Nadere informatie

Het accountantsrapport en uw onderneming

Het accountantsrapport en uw onderneming Het accountantsrapport en uw onderneming 1. Inleiding Elke onderneming heeft belanghebbenden. Denk bijvoorbeeld aan personeelsleden, crediteuren en de overheid (de fiscus, subsidieverlenende instanties).

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Pagina: - 1 - Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2012 van uw

Nadere informatie

11 Kasstroomoverzicht

11 Kasstroomoverzicht 11.2 Van de nv Bergsma worden de volgende gegevens verstrekt. Balansen ultimo ( 1.000): Terreinen 120 120 Geplaatst kapitaal 600 600 Gebouwen - 575-530 Algemene reserve - 525-570 Machines - 430-450 Eigen

Nadere informatie

12 Geconsolideerd kasstroomoverzicht

12 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 12 Geconsolideerd kasstroomoverzicht Opgave 12.3* A bezit een aantal deelnemingen. De deelnemingen worden tegen nettovermogenswaarde gewaardeerd. Op 1 juli 2012 verwerft A tegen betaling per bank van 400.000

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

ALGEMENE ECONOMIE /05

ALGEMENE ECONOMIE /05 HBO Algemene economie Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 Producenten: indeling M Bedrijven kunnen ingedeeld worden naar sector: F marktsector: G primaire sector:

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Pink Fee. Bureau voor financieel en organisatie advies. Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013

Pink Fee. Bureau voor financieel en organisatie advies. Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013 Pink Fee Bureau voor financieel en organisatie advies Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 3 Balans per 31 augustus 2013 4 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0 De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen Financieel verslag 2012 Dossiernummer: 800070.0 Kenmerk: H. Veen Datum: 26 april 2013 Inhoudsopgave 1. Rapport 3 1.1 Opdracht 4 1.2

Nadere informatie

Balans per 31-12-2011

Balans per 31-12-2011 Jaarrekeninglezen Balans per 31-12-2011 DEBET (LINKS) CREDIT (RECHTS) BEZITTINGEN EIGEN VERMOGEN EN VREEMD VERMOGEN Wat hebben we? Hoe zijn we eraan gekomen? ACTIVA PASSIVA TOTAAL TOTAAL 2 1 Balans per

Nadere informatie

PERSOONLIJK & VERTROUWELIJK

PERSOONLIJK & VERTROUWELIJK PERSOONLIJK & VERTROUWELIJK De heer N.H.G. Voorbeeldklant Voorbeeldstraat 23 1234 AA Amsterdam Barneveld, 22 november 2016 Betreft: Rapport Bepaling Ondernemersinkomen Geachte heer Voorbeeldklant, Zoals

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Financiering niveau 5 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

Criteria toets financieel management.

Criteria toets financieel management. Criteria toets financieel management. Wat is een balans? De balans is een momentopname van de bezittingen en de schulden. De balans geeft aan waar het bedrijf zijn geld in heeft geïnvesteerd (bezittingen)

Nadere informatie

2015 verslag Halfjaar

2015 verslag Halfjaar Halfjaarverslag 2015 Inhoudsopgave RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 HALFJAARVERSLAG 1 Balans per 30 juni 2015 8, 9 2 Winst- en-verliesrekening over 2015 10 3 Toelichting

Nadere informatie

FACTSHEET 23 juli 2013

FACTSHEET 23 juli 2013 FACTSHEET 23 juli 2013 Bedrijf : Trotter International Holding B.V. ( Trotter ) Opgericht : 26-4-2012 Gevestigd in : Nederland Branche : Dienstverlening Werknemers : 0 50 Jaarrekening : Unaudited concept

Nadere informatie

Liquiditeitsbegroting

Liquiditeitsbegroting 1 Liquiditeitsbegroting Voorspellen inkomsten en uitgaven Periode X, dag, week, maand, jaar Dynamische liquiditeit Staat van herkomst en bestedingen Kasstroomoverzicht Zie het als je eigen bankrekening

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Module 4 Inzicht in cijfers

Module 4 Inzicht in cijfers Geleerd in vorige presentaties Module 4 Inzicht in cijfers Les 1. Weet welke rapportages belangrijk zijn 1. Maak een plan 2. Administratie op orde 3. Gegevens verwerken 4. Inzicht in cijfers Les 1 Balans

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland

Stichting ENUM Nederland Stichting ENUM Nederland Jaarverslaggeving over 2016 Rechtsvorm: Stichting Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem KvK Arnhem: 09163163 1 Inhoud Jaarrekening

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2010 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2010 7 en 8 2.

Nadere informatie

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces Geleerd in vorige presentaties Module 3 Gegevens verwerken Les 2. Leer het boekhoudproces Business Plan op 1 A4 Budget in 5 stappen Uurtarief / DGA-salaris Papieren en digitale archief ordnersysteem Btw-administratie

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008. Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP HEEMSTEDE

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008. Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP HEEMSTEDE FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008 Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2008 4 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Deel 1 Merkeuzevragen

Deel 1 Merkeuzevragen Versie: 30 okt 2010 Wijzigingen: Lay-out Oefententamen BLR4.1 Deel 1 Merkeuzevragen Inkomstenbelasting Vraag 1 Welke stelling is juist? a. De geruisloze omzetting in een BV is een soepele bedrijfsopvolgingsfaciliteit,

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Appendix Bedrijfseconomie

Appendix Bedrijfseconomie Appendix Bedrijfseconomie De Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens ( de Associatie ) organiseert twee keer per jaar examens voor het in ons land erkende Praktijkdiploma Boekhouden (PDB). Voor het

Nadere informatie

Balans & Verlies en Winst

Balans & Verlies en Winst Balans & Verlies en Winst July 212 t.o.v. planning en vorig jaar Bloxxs BV Groningen Inhoudsopgave Page Balans Winst- en verliesrekening Kengetallen Grafische overzichten Grafische overzichten Omzet per

Nadere informatie

Bedrijven zijn verplicht 1 maal per jaar een balans op te stellen en een winst & verliesrekening te maken. (voor de belastingdienst)

Bedrijven zijn verplicht 1 maal per jaar een balans op te stellen en een winst & verliesrekening te maken. (voor de belastingdienst) www.jooplengkeek.nl Interne verslaggeving Kosten en uitgaven Bedrijven zijn verplicht 1 maal per jaar een balans op te stellen en een winst & verliesrekening te maken. (voor de belastingdienst) Meestal

Nadere informatie

Toets 3 HAVO 5 g Diagnostische toets 2012

Toets 3 HAVO 5 g  Diagnostische toets 2012 Uitwerkingen/waardering Toets 3 HAVO 5 20 12 MO Onderdeel 3.1 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Diagnostische toets 2012 Uitwerkingen/waardering Voor deze toets zijn maximaal 35 punten te behalen; De

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar /

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar / Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoedfonds I C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per

Nadere informatie

de basis van bedrijfsadministratie

de basis van bedrijfsadministratie hoofdstuk 1 de basis van bedrijfsadministratie In het eerste hoofdstuk wordt inzicht gegeven in het voeren van een administratie. Hierbij worden de basisbegrippen zoals de balans, resultatenrekening en

Nadere informatie

Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening

Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening 16 hoofdstuk Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening 16.1 Onder de werking van boek 2 titel 9 van het burgerlijk wetboek vallen ondernemingen die gedreven worden in de vorm van een NV, BV,

Nadere informatie

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft sinds 2008 nieuwe richtlijnen vastgesteld voor jaarverslagen van fondsenwervende instellingen, de zogenaamde RJ650. Deze richtlijnen

Nadere informatie

Samenvatting. Jaarrekening 2014 Evangelische Kerk de Pijler, Lelystad. Boekjaar 01-01-2014 t/m 31-12-2014

Samenvatting. Jaarrekening 2014 Evangelische Kerk de Pijler, Lelystad. Boekjaar 01-01-2014 t/m 31-12-2014 Samenvatting Boekjaar 01-01-2014 t/m 31-12-2014 1 Inhoudsopgave 1. Balans per 31 december 2014...3 2. Rekening van baten en lasten 2014...4 3. Grondslagen voor de financiële verslaggeving...5 3.1 Waarderingsgrondslagen...5

Nadere informatie