Jaarverslag 2014 Regionaal Archief Alkmaar. Foto: Mike Bink

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014 Regionaal Archief Alkmaar. Foto: Mike Bink"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 Regionaal Archief Alkmaar Foto: Mike Bink

2 Jaarverslag 2014 Regionaal Archief Alkmaar Foto: Mike Bink Nog steeds bij de tijd De afwikkeling van de verhuizing naar de Bergerweg is helemaal achter de rug. Nu is het tijd om onze aandacht weer op de (verre) toekomst te richten, namelijk digitale archieven. Daar zet het Regionaal Archief Alkmaar onder meer op in door te werken aan de komst van een e-depot, een voorziening voor langdurige bewaring van digitale archieven. Dit zal zowel voor het Regionaal Archief als voor de aangesloten gemeenten nog veel voorbereiding vergen! Ondanks een relatief kleine bezetting en beperkt budget heeft het Regionaal Archief in het jaar 2014 al een goede start gemaakt met de in het beleidsplan Bij de tijd geformuleerde doelen. De dubbele opdracht die hierin staat beschreven, namelijk de dienstverlening aan burgers en aangesloten overheden, wordt reeds uitgevoerd vanuit de kerngedachten coöperatief, inventief en proactief te zijn. In 2014 is voldaan aan de bezuinigingsopdracht van ruim 3%. Hiermee is op de gemeentelijke bijdragen in de periode bijna 12% bezuinigd. Als daar nog de opgelegde taakstelling ter grootte van de jaarlijkse indexering bij opgeteld wordt, komt de totale bezuiniging over de afgelopen vier jaar uit op bijna 18%. Alleen zonder verdere bezuinigingen kunnen we ons beleid voortzetten en vernieuwen. Voor nieuwe taken, zoals het ontwikkelen van een e-depot, zal daarnaast nieuwe financiering gevonden moeten worden. Alleen dan blijven we bij de tijd. Foto: Rick Akkerman Paul Post Directeur Regionaal Archief Alkmaar

3 Foto: Theo van Houts E-depot Het Regionaal Archief heeft het initiatief genomen tot het pilotproject Duurzaam digitaal archiveren in voorbereiding op een e-depot. We werken hierbij samen met de gemeente Heerhugowaard en twee andere archiefdiensten en gemeenten buiten de regio. In deze pilot wordt de gemeentelijke administratie aan een e-depot en archiefbeheerssysteem gekoppeld. Doel van de pilot is te komen tot een blauwdruk voor een e-depot. Hierin worden de te nemen stappen voor archiefdiensten en gemeenten, alsmede de lasten en mogelijke baten van een e-depot helder beschreven. De pilot krijgt financiële ondersteuning van het innovatieprogramma Archief2020. Het Regionaal Archief streeft naar een werkend e-depot voor de aangesloten gemeenten in gebruik van metadata en het in kaart brengen van aanwezige digitale informatiebestanden van groot belang. Binnen de werkgroep Metadata, waar een zestal bij het Regionaal Archief aangesloten gemeenten aan deelneemt, is gekozen voor gebruik van het metadatamodel Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO). In het verslagjaar is tijdens een workshop, waaraan alle aangesloten gemeenten deelnamen, het model behandeld. Ten slotte neemt het Regionaal Archief naast de pilot deel aan diverse landelijke overleggen op het gebied van e-depot om goed op de hoogte te blijven van ontwikkelingen. Het e-depot in 2014 In 2014 is een adviseur digitale informatie aangesteld die zich bezighoudt met de ontwikkeling en realisatie van een e-depot. Daar hoort ook het adviseren van overheidspartners over de aansluiting van de gemeentelijke administratie op het e-depot bij. Digitale informatie moet immers klaar zijn om te zijner tijd opgenomen te kunnen worden in een e-depot. In het kader daarvan is overeenstemming over het

4 Foto: Henk Siteur Inspectie Op basis van de Archiefwet oefent het Regionaal toezicht uit op de informatiehuishouding bij de aangesloten overheden, inclusief gemeen schappelijke regelingen en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. In 2014 zijn inspecties bij de gemeenten Hollands Kroon en Schagen uitgevoerd en gerapporteerd. Naar aanleiding van de invoering van KPI s (Kritische Prestatie Indicatoren) bij gemeenten zijn tevens KPI-verslagen uitge bracht aan de gemeenten Den Helder en Hollands Kroon en vonden verificatie gesprekken plaats. Eveneens verstrekte de archiefinspecteur machtigingen voor vernietiging en voor verkorting van bewaartermijnen aan aangesloten organisaties. Tot slot zijn er afspraken gemaakt over het monitoren van verbeteracties in de informatiehuishouding van de gemeente Den Helder. Ook is er begeleiding gegeven aan de gemeenten Alkmaar, Schermer en Graft-de Rijp bij het samenvoegen van de informatiehuishouding in aanloop naar de fusie per 1 januari Advies De regels en normen waaraan de informatiehuishouding van over heden moet voldoen zijn niet vast en alomvattend. Archiefinspecteurs worden ook ingezet als adviseurs omdat de dynamiek in het veld van ICT en informatiemanagement groot is. De gemeentelijke archiefinspecteur geeft het hele jaar door advies (binnen de kaders van archiefwet- en regelgeving) over selectie, vernietiging, vervanging, vervreemding, overbrenging en (digitaal) informatiebeheer. In 2014 is advies uitgebracht over het voorgenomen besluit van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderwartier (HHNK) om archiefbescheiden te vervangen door digitale reproducties en is in het kader van het toezicht op de niet-overgebrachte archieven advies gegeven aan de aangesloten overheden ten aanzien van het invullen van de KPI s.

5 Jaarverslag 2014 lezen? Ga voor het volledige jaarverslag 2014 naar bit.ly/raajaarverslag2014 Studiezaal en digitaal Het Regionaal Archief heeft een vierdaagse openstelling van de studiezaal en werkt jaarlijks mee aan publieksactiviteiten zoals Kunst tot de Nacht en Open Monumentendag. Daarnaast organiseerde het Regionaal Archief in 2014 een voorjaarsevenement, een Tweede Wereldoorlog-dag en een Open Dag. In totaal zijn er bezoekers ontvangen. In het najaar is gestart met een pilot waarbij de studiezaal op een aantal zaterdagen geopend is. In 2014 is gestart met een Charterproject, waarin de komende tijd zo n charters, stammend uit 1325 tot de 18 e eeuw, uit alle gemeentearchieven een betere berging krijgen en tevens gedigitaliseerd worden. In 2014 zijn al 300 charters verwerkt. Digitale dienstverlening via de website archiefalkmaar.nl zorgt ervoor dat onderzoekers op afstand 24/7 hun werk kunnen doen. Via de website worden historische bronnen op gedetailleerde wijze ontsloten. De website wordt continu bijgehouden en gemoderniseerd. In 2014 zijn nieuwe viewers voor kranten, tijdschriften en adresboeken gelanceerd, is de beeldbank aangepast zodat die nu te gebruiken is op tablets en zijn de chronologische indexen op de notariële archieven digitaal toegankelijk gemaakt. Regelmatig digitaliseert het Regionaal Archief delen van archieven en collecties. Dit om het originele materiaal te beschermen tegen versneld verval door gebruik. Maar ook om het via de website beschikbaar te stellen voor publiek over de hele wereld.

6 Foto: Mike Bink Naar buiten met de collectie Het Regionaal Archief treedt continu naar buiten met de collectie door deze te presenteren aan het publiek. In 2014 kwam de vaste expositieruimte aan de Bergerweg gereed en ontving 500 bezoekers. Van de tentoonstellingen die het Regionaal Archief buiten de deur inrichtte mag 101 ogenblikken met foto s van voormalig Panoramafotograaf Theo van Houts in het Stedelijk Museum Alkmaar een hoogtepunt genoemd worden. En naast de populaire rubriek Ik was erbij in de Alkmaarsche Courant was het boek Helder Den Helder (i.s.m. de Helderse Historische Vereniging) een groot succes. Educatie Het Regionaal Archief is een historische werkplaats. De gebruiker van archieven en collecties krijgt cursussen, workshops en andere educatieve programma s aangeboden om de archieven en collecties zelf te kunnen interpreteren. Met programma s voor basis- en middelbaar onderwijs verbreedt het Regionaal Archief het historisch besef bij kinderen en jongeren. De verwerking van historische bronnen in gepubliceerd onderzoek zorgt vervolgens voor kennisverspreiding van (en dus binding met) de lokale en regionale geschiedenis. Communicatie Het actieve karakter van het communicatiebeleid is zichtbaar in de vele artikelen over activiteiten van het Regionaal Archief die in 2014 verschenen in de lokale, regionale en landelijke pers. Op het gebied van sociale media zijn we nieuwsgierig en vooruitstrevend. De waardering daarvoor zien we terug in de populariteit van onze pagina s / accounts (per : Twittervolgers en Facebookvrienden). Samenwerken Het Regionaal Archief Alkmaar werkt samen met partnerpartijen in erfgoed, cultuur en overheidsdocumentatie. Onder meer door platforms te creëren waar we gezamenlijk informatie kunnen presenteren, zoals de op de kaart -websites, waar na het gereedkomen van de Alkmaarse site, in 2014 is gewerkt aan sites voor Heiloo en Heerhugowaard.

7 Foto: Henk Siteur Een groeiende collectie Het Regionaal Archief ontvangt ieder jaar vele meters aan archiefmateriaal van gemeenten en particulieren. In 2014 is onder meer het bouwvergunningenarchief van de gemeente Bergen over de periode overgedragen en het archief van het Petrus Canisius College in Alkmaar verworven. Door middel van plaatsingslijsten en inventarissen wordt dit materiaal toegankelijk gemaakt voor het publiek. Ook de bibliotheek van het Regionaal Archief Alkmaar wordt voortdurend aangevuld en herbergt een grote collectie publicaties over de regionale en lokale geschiedenis van het werkgebied. De beeldcollectie is in 2014 onder meer uitgebreid met twee door de Historische Vereniging Alkmaar geschonken albums die een fotografisch verslag bieden van de restauratie van de Grote of Sint Laurenskerk te Alkmaar tussen 1923 en Uit alle collecties worden veelvuldig aanvragen gedaan voor zowel privédoeleinden als voor commercieel gebruik door bedrijven en media en bijvoorbeeld educatieve projecten van gemeenten. Algemeen bestuur Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (per ) dhr. P.M. Bruinooge (Alkmaar) (DB voorzitter) dhr. K.F. Schuiling (Den Helder) (DB vicevoorzitter) dhr. J. Nieuwenhuizen (Langedijk) (DB portefeuillehouder financiën) mw. H.R. Oosterop-Van Leussen (Graft-de Rijp) (BD portefeuillehouder personeel) mw. O. Rasch dhr. H. Klijnstra dhr. L. Dickhoff dhr. T.J. Romeyn dhr. J.R.A. Nawijn dhr. B. Blonk dhr. J.C. Hagens mw. M.L. Loef (Bergen) (Castricum) (Heerhugowaard) (Heiloo) (Hollands Kroon) (Schagen) (Schermer) (adviserend lid namens de Provinciale Archiefinspectie)

8 Foto: Henk Siteur Bezoekadres Postadres t [072] Volg ons op Bergerweg 1 Postbus AC Alkmaar 1800 GE Alkmaar Feiten en cijfers Fysiek bezoek Aantal bezoekers in studiezaal en bij activiteiten Aantal bezoekers bij activiteiten buitenshuis Digitaal bezoek Unieke bezoekers archiefalkmaar.nl Paginaweergaven archiefalkmaar.nl Unieke bezoekers alkmaaropdekaart.nl Paginaweergaven alkmaaropdekaart.nl Educatie Deelnemers cursus / workshop 172 Bezoek middelbare scholieren 191 Bezoek basisschoolleerlingen 474 Digitalisering Charters gedigitaliseerd 300 Krantenpagina s toegevoegd aan viewer Tijdschriftpagina s toegevoegd aan viewer Afbeeldingen gepubliceerd via de beeldbank Invoer / correctie akten via website Communicatie Twitter volgers Facebook vrienden Persberichten 16 Abonnees digitale nieuwsbrief 415 Archieven Acquisitie overheidsarchieven 254,5 meter Acquisitie particuliere archieven 34,9 meter Nieuwe inventarissen 9 Bewerkte inventarissen 13 Aanvragen studiezaal uit archieven en collecties circa Bibliotheek Aanwinsten bibliotheek * 438 Beschreven boeken in de catalogus 604 Beeldcollectie Ontsloten afbeeldingen circa Aanvragen commercieel gebruik afbeeldingen circa 30 Aanwinsten beeldcollectie 45 Medewerkers Aantal medewerkers in dienst 17 Aantal FTE 14,2 Verzuimpercentage medewerkers 4,05 % Aantal vrijwilligers 42 Aantal stagiaires 3 * Exclusief schenking Koninklijke Bibliotheek van circa Kluitman-boeken

Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020

Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020 Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020 Maart 2015 Het Noord-Hollands Archief wil fungeren als het geheugen van de provincie Noord-Holland en de aangesloten gemeenten in Kennemerland en

Nadere informatie

Postbus 9232 Bergerweg 1 1800 GE Alkmaar 1815 AC Alkmaar 072-8508200 info@archiefalkmaar.nl www.archiefalkmaar.nl

Postbus 9232 Bergerweg 1 1800 GE Alkmaar 1815 AC Alkmaar 072-8508200 info@archiefalkmaar.nl www.archiefalkmaar.nl Jaarverslag 2015 Regionaal Archief Alkmaar Locatie studiezaal, kantoren en depotgebouw Postbus 9232 Bergerweg 1 1800 GE Alkmaar 1815 AC Alkmaar 072-8508200 info@archiefalkmaar.nl www.archiefalkmaar.nl

Nadere informatie

1. Invoering wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht en verantwoording Archiefwet 1995

1. Invoering wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht en verantwoording Archiefwet 1995 Agendanr.: 6 Voorstelnr.: RB2013083 Onderwerp: Diverse onderwerpen op het gebied van archiefbeheer, te weten: - de invoering van de wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Raadsvergşdering : j g JĮJ^J Besluit: CocsQxcrs cc^ogc/v^ŕrv^ Voorstelnümmer: gfb.ĩľ»v^ao«33 Heerhugowaard Stad van kansen Agendanr.: 6 Voorstelnr.: RB2013083 Onderwerp: Diverse onderwerpen op het gebied

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst. Informatie duurzaam digitaal toegankelijk

Verslag van de bijeenkomst. Informatie duurzaam digitaal toegankelijk Verslag van de bijeenkomst Informatie duurzaam digitaal toegankelijk 10 oktober 2011 Informatie duurzaam digitaal toegankelijk Verslag van de bijeenkomst voor de verantwoordelijken voor de informatievoorziening

Nadere informatie

Presentatie e-depot: het archief van de toekomst. Chantal Keijsper 22 januari 2015

Presentatie e-depot: het archief van de toekomst. Chantal Keijsper 22 januari 2015 Presentatie e-depot: het archief van de toekomst Chantal Keijsper 22 januari 2015 Context van de pilot: landelijke ontwikkelingen Een veranderende samenleving Samenwerking in de archiefsector en breder

Nadere informatie

Regionaal Archief Alkmaar Locatie studiezaal, kantoren en depotgebouw Postbus 9232 Bergerweg GE Alkmaar 1815 AC Alkmaar

Regionaal Archief Alkmaar Locatie studiezaal, kantoren en depotgebouw Postbus 9232 Bergerweg GE Alkmaar 1815 AC Alkmaar Jaarverslag 2016 Algemeen Bestuur Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (per 31-12-2016) Dhr. P.M. Bruinooge (Alkmaar), mw. O. Rasch (Bergen), dhr. W. Swart (Castricum), dhr. K.F. Schuiling (Den Helder),

Nadere informatie

Programmabegroting 2015. Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

Programmabegroting 2015. Regionaal Historisch Centrum Alkmaar Programmabegroting 2015 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar 1 INHOUDSOPGAVE PAGINA Inleiding en besluitvorming 3 1. Inrichting begroting 5 2. Beleidsbegroting 6 2.1 Programmaplan Regionaal Archief 6 2.2

Nadere informatie

Archiefzorg en beheer 2013/2014

Archiefzorg en beheer 2013/2014 T Archiefzorg en beheer 2013/2014 Verslag aan de raad ten behoeve van de horizontale verantwoording van de zorg over en het beheer van (analoge en digitale) archieven conform de Archiefwet 1995 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Interne Memo nr. INT14-1518

Interne Memo nr. INT14-1518 Interne Memo nr. INT14-1518 Aan: college van B&W van Heerhugowaard Van: Johan Hoogewerf Datum: 30 juni 2014 Onderwerp: Verslag archief-kpi s gemeente Heerhugowaard 2014 Afschrift aan: 1. LOKALE REGELGEVING

Nadere informatie

BESTUUR EN ORGANISATIE

BESTUUR EN ORGANISATIE Jaarverslag Waterlands Archief 2007 ALGEMEEN Het archief als historische werkplaats. Die functie van het Waterlands Archief kreeg in 2007 nog meer reliëf. Dankzij de voortgaande ontsluiting van de archieven,

Nadere informatie

Verslag post en archief gemeente Boxmeer over de periode 2009-2010

Verslag post en archief gemeente Boxmeer over de periode 2009-2010 Verslag post en archief gemeente Boxmeer over de periode 2009-2010 Boxmeer, 3 februari 2012 O-ID Inhoudsopgave 1. Opdracht 2. Postbehandeling 3. Archieven 3.1 Inleiding 3.2 Dynamische archieven 3.3. Semi

Nadere informatie

Programmabegroting 2016. Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

Programmabegroting 2016. Regionaal Historisch Centrum Alkmaar Programmabegroting 2016 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar INHOUDSOPGAVE PAGINA Inleiding en besluitvorming 3 1. Beleidsbegroting 5 1.1 Programmaplan Regionaal Archief 5 1.2 Paragrafen 11 1.2.1 Weerstandsvermogen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008 Bestuur en organisatie

JAARVERSLAG 2008 Bestuur en organisatie JAARVERSLAG 2008 Bestuur en organisatie Bestuurlijk gezien valt het Waterlands Archief onder het Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland (ISW). Eind 2007 werd door het dagelijks bestuur van het

Nadere informatie

Concept voorstel tot eerste wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling RHCA

Concept voorstel tot eerste wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling RHCA Concept voorstel tot eerste wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling RHCA Het college van burgemeester en wethouders en de raad van de gemeente. gelet op het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

JAARVERSLAG 2012. Regionaal Historisch Centrum Alkmaar JAARVERSLAG 2012 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Bestuur 4 Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Personeel 5 Algemeen Personeelsvertegenwoordiging Huisvesting 7 Algemeen 8

Nadere informatie

Studiedag Digitaal Archiveren

Studiedag Digitaal Archiveren Studiedag Digitaal Archiveren Woensdag 18 april 2007 Provinciehuis s-hertogenbosch Beleidsregel digitale vervanging Bijna is het zover! Ingmar Koch & Yvonne Welings 18 april 2007 Wie ben ik? Ingmar Koch

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

JAARVERSLAG 2013. Regionaal Historisch Centrum Alkmaar JAARVERSLAG 2013 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Bestuur 4 Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Personeel 5 Algemeen Personeelsvertegenwoordiging Huisvesting 7 Algemeen 8

Nadere informatie

De hoogtepunten van 2014

De hoogtepunten van 2014 nieuwjaarsverslag www.historischcentrumoverijssel.nl februari 2015 De hoogtepunten van 2014 Allereerst dank voor uw betrokkenheid bij het Historisch Centrum Overijssel! De medewerkers van het HCO hebben

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST SCHIEDAM 1888-HEDEN

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST SCHIEDAM 1888-HEDEN G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 329 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST SCHIEDAM 1888-HEDEN N.B.: Ca. 6.50m archief is nog niet beschreven. DOOR K.J.P.F.M

Nadere informatie

REGIONAAL ARCHIEF LEIDEN. Algemene Informatie

REGIONAAL ARCHIEF LEIDEN. Algemene Informatie REGIONAAL ARCHIEF LEIDEN Algemene Informatie ALGEMENE INFORMATIE Het Regionaal Archief Leiden beheert de archieven van een aantal (voormalige) gemeenten, te weten Hillegom, Leiden, Leiderdorp, Noordwijk,

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 06-07-2015 B Conform Geparafeerd door: Brandt, M.H.J. D&H 04-08-2015 H Conform Geparafeerd door: Maden, B.P.

Parafering besluit PFO Hae 06-07-2015 B Conform Geparafeerd door: Brandt, M.H.J. D&H 04-08-2015 H Conform Geparafeerd door: Maden, B.P. agendapunt 3.b.5 1201818 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden ARCHIEFRAPPORTAGE DELFLAND (KPI) Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 4 augustus 2015 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

Procedure, voorwaarden en richtlijnen (Handleiding) bij het opnemen van particuliere archieven door het

Procedure, voorwaarden en richtlijnen (Handleiding) bij het opnemen van particuliere archieven door het Bijlage bij het Plan voor de acquisitie van particuliere archieven, 2014-2018 Procedure, voorwaarden en richtlijnen (Handleiding) bij het opnemen van particuliere archieven door het RHC Zuidoost Utrecht

Nadere informatie

Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F. Verslag archief 2015

Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F. Verslag archief 2015 Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F Verslag archief 2015 2 Inhoudsopgave MANAGEMENTSAMENVATTING 3 DIV 2015 3 POSTBEHANDELING EN DIGITALISERING POSTSTROMEN 3 INTERBESTUURLIJK

Nadere informatie

DUURZAAM DIGITAAL 2.0

DUURZAAM DIGITAAL 2.0 DUURZAAM DIGITAAL 2.0 Beleidsplan Waterlands Archief 2015 2017 ISW/ WA Purmerend september 2014 1 Voorwoord 3 1. PROFIEL 4 2. UITGANGSPOSITIE 5 3. DOELSTELLINGEN 2015-2017 9 Uitbreiding digitale dienstverlening

Nadere informatie

Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016

Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016 Samen werken aan een gezamenlijke toekomst Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016 [Verkorte versie] 1. Inleiding Bij de advisering door de commissie Hirsch Ballin is ten aanzien

Nadere informatie

Regionaal Archief Nijmegen. nijmegen beuningen druten groesbeek heumen lingewaard west maas en waal wijchen en het waterschap rivierenland

Regionaal Archief Nijmegen. nijmegen beuningen druten groesbeek heumen lingewaard west maas en waal wijchen en het waterschap rivierenland Regionaal Archief Nijmegen nijmegen beuningen druten groesbeek heumen lingewaard west maas en waal wijchen en het waterschap rivierenland jaarverslag 2015 Via de studiezaal en de website van het Regionaal

Nadere informatie

Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht)

Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht) Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht) Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 Inleiding Met die jaarplan geeft het bestuur van de Vereniging Oud Valkenburg aan wat de plannen

Nadere informatie

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding 1. Inleiding De geschiedenis van de Nederlandse psychologie, pedagogiek en onderwijskunde verdween uit de curricula van Nederlandse universiteiten en waardevol historisch materiaal gerelateerd aan deze

Nadere informatie

1. Waar gaat dit voorstel over? Verhuizing Regionaal Historisch Centrum Alkmaar van de Hertog Albrechtweg naar de Bergerweg te Alkmaar

1. Waar gaat dit voorstel over? Verhuizing Regionaal Historisch Centrum Alkmaar van de Hertog Albrechtweg naar de Bergerweg te Alkmaar Agendapunt : 11 Voorstelnummer : 04-30 Raadsvergadering : 21 april 2009 Naam opsteller : A.D. Zon Informatie op te vragen bij : A.D. Zon Portefeuillehouders : E. Trap Onderwerp: huisvesting regionaal Historisch

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

JAARVERSLAG 2011. Regionaal Historisch Centrum Alkmaar JAARVERSLAG 2011 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Bestuur 4 Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Personeel 5 Algemeen Personeelsvertegenwoordiging Huisvesting 7 Algemeen 8

Nadere informatie

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk Verslag archief- en informatiebeheer 2015 GR Ferm Werk Vastgesteld door het dagelijks bestuur van Ferm Werk op 9 juni 2016 Inleiding Als archiefzorgdrager legt het dagelijks bestuur van Ferm Werk verantwoording

Nadere informatie

Best practise e-depot. Streekarchieven zoeken de samenwerking op

Best practise e-depot. Streekarchieven zoeken de samenwerking op Best practise e-depot Streekarchieven zoeken de samenwerking op Opwarmen met stellingen Een e-depot is de verantwoordelijkheid van de markt Een e-depot is de verantwoordelijkheid van de archiefdienst Een

Nadere informatie

raad /com; 4-t2.-i2- vka cf voorste+feaee:

raad /com; 4-t2.-i2- vka cf voorste+feaee: Postregistrator Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: VNG [VNG@VNG.NL] dinsdag 13 november 2012 11:30 gemeente Ledenbrief 12/099: Toezicht en verantwoording Archiefwet 1995 IN12.06707 IIIIIIlllllllUlllllllIHll

Nadere informatie

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie Beleidsplan Stichting Geschiedenis Fysiotherapie 2014-2019 Opgesteld door het Bestuur van de SGF. Geaccordeerd per:2 juni 2014 Beleidsdocument 2014-2019 Stichting Geschiedenis Fysiotherapie Page 1 Inleiding

Nadere informatie

Archiefinspectie RHC Alkmaar. Verslag archief-kpi s Heerhugowaard 2015

Archiefinspectie RHC Alkmaar. Verslag archief-kpi s Heerhugowaard 2015 Archiefinspectie RHC Alkmaar Verslag archief-kpi s Heerhugowaard 2015 Bijlage bij de brief van de gemeentelijke archiefinspectie aan het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard,

Nadere informatie

Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: 22-5-2012 B en W-besluit nr.: 12.0502 Naam programma: Programma Onderwerp: Digitalisering bouwarchief en cliëntenarchief Aanleiding: De behoefte en noodzaak

Nadere informatie

B&W besluit Publicatie

B&W besluit Publicatie B&W besluit Publicatie Onderwerp Mandaatbesluit ten behoeve van het archiefbeheer door Milieudienst IJmond Collegebesluit 1. Het college besluit het Mandaatbesluit Milieudienst IJmond vast te stellen.

Nadere informatie

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011 Historische Warder Bedrijfsplan 2011 februari 2011 1 van 7 samenvatting Op 21 januari is de Historisch Warder opgericht. De vereniging heeft tot doel om: de geschiedenis van Warder vast te leggen en zo

Nadere informatie

Statenmededeling. Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kennisnemen van

Statenmededeling. Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kennisnemen van Statenmededeling Onderwerp Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van Jaarverslag Zorgplicht archieven 2013-2014 Aanleiding In november 2013 is

Nadere informatie

Bij de tijd. Beleidsplan Regionaal Archief Alkmaar 2014-2018

Bij de tijd. Beleidsplan Regionaal Archief Alkmaar 2014-2018 Bij de tijd Beleidsplan Regionaal Archief Alkmaar 2014-2018 3 e concept, 11 februari 2014 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding, p. 5 2. Missie, visie en kernwaarden, p. 7 3. Regionaal Archief Alkmaar en zijn publiek,

Nadere informatie

Slotbijeenkomst Pilot E-depot Utrecht. Hier komt tekst. Hier komt ook tekst. Utrecht.nl

Slotbijeenkomst Pilot E-depot Utrecht. Hier komt tekst. Hier komt ook tekst. Utrecht.nl Slotbijeenkomst Pilot E-depot Utrecht Hier komt tekst Metagegevens Metagegevens & & Architectuur Architectuur Hier komt ook tekst 22-1-2015 22-1-2014 Ben de Jong Kennis- en Kwaliteitscentrum Documentaire

Nadere informatie

IIUilIIIIIIII llllll II Wethouder Miermans Ou

IIUilIIIIIIII llllll II Wethouder Miermans Ou ARCHIEFEXEMPLAAR IffźîL Advies B&W * rjforsele B&W 24 februari 2015 Beslissing Akkoord Bespreken Registratienummer 15.003006 Burgemeester Gelok /v ^ Raadsinformatiebijeenkomst n.v.t. Secretaris Van den

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Archiefbeheer en zorg. Colofon Opgesteld door : dhr. A.W. Boot. Datum : 21 april 2011. Versie : _1.

Jaarverslag 2010. Archiefbeheer en zorg. Colofon Opgesteld door : dhr. A.W. Boot. Datum : 21 april 2011. Versie : _1. Jaarverslag 2010 Archiefbeheer en zorg Colofon Opgesteld door : dhr. A.W. Boot Datum : 21 april 2011 Versie : _1 Document : 264 Zaaknummer : 11-12893 Inleiding.... 3 1. De wettelijke verplichting... 3

Nadere informatie

Raad voor cultuur Raad voor cultuur Raad voor cultuur

Raad voor cultuur Raad voor cultuur Raad voor cultuur R.J.Schimmelpennincklaan 3 Postbus 61243 2506 AE Den Haag Telefoon +31(0)70 310 66 86 Fax +31(0)70 361 47 27 e-mail cultuur@cultuur.nl www.cultuur.nl De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Nadere informatie

Voortgangsrapportage archiefbeheer. gemeente Scherpenzeel

Voortgangsrapportage archiefbeheer. gemeente Scherpenzeel Voortgangsrapportage archiefbeheer gemeente Scherpenzeel 2014/2015 Voortgangsrapportage archiefbeheer gemeente Scherpenzeel 2014/2015 (Volgens de systematiek van kritische prestatie indicatoren voor achief-

Nadere informatie

Toezicht op het beheer van niet overgedragen archieven

Toezicht op het beheer van niet overgedragen archieven Jaarverslag Waterlands Archief 2013 De herinrichting van het gebouw, de modernisering van de studiezaal en de bouw van een nieuwe website (digitale studiezaal) vroegen dit jaar de aandacht. Inhoudelijk

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 VERENIGING OUD ENKHUIZEN

JAARVERSLAG 2011 VERENIGING OUD ENKHUIZEN JAARVERSLAG 2011 VERENIGING OUD ENKHUIZEN Bestuur Het bestuur was in 2011 als volgt samengesteld: Dhr. K.E. Koeman voorzitter Dhr. E. Lijnzaad vice-voorzitter *) Mw. J. Albers secretaris Dhr. J. Koekkoek

Nadere informatie

Jaarverslag Waterlands Archief 2014 Bestuur en organisatie

Jaarverslag Waterlands Archief 2014 Bestuur en organisatie Jaarverslag Waterlands Archief 2014 Het in gebruik nemen en verder ontwikkelen van de nieuwe website (digitale studiezaal), het uitvoeren van de pilot E-depot en het maken van een nieuw beleidsplan stonden

Nadere informatie

REGIONAAL ARCHIEF NIJMEGEN

REGIONAAL ARCHIEF NIJMEGEN REGIONAAL ARCHIEF NIJMEGEN jaarverslag 2016 nijmegen berg en dal beuningen druten heumen lingewaard mook en middelaar west maas en waal het waterschap rivierenland en wijchen Via de studiezaal en de website

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Universiteitsmuseum Groningen. Universiteitsmuseum Groningen. www.rug.nl/museum. Museum voor mens, natuur en wetenschap

Jaarverslag 2012. Universiteitsmuseum Groningen. Universiteitsmuseum Groningen. www.rug.nl/museum. Museum voor mens, natuur en wetenschap Jaarverslag 2012 Universiteitsmuseum Groningen Universiteitsmuseum Groningen Museum voor mens, natuur en wetenschap Oude Kijk in t Jatstraat 7a 9712 EA Groningen T 050 36 35 083 E universiteitsmuseum@rug.nl

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief noord-hollands archief Noord-Hollands Archief Verslag over 2015 betreffende het door de gemeentearchivaris gevoerde beheer van de archiefbewaarplaats Samenstelling Klaartje Pompe, hoofd afdeling archief-

Nadere informatie

Concept voorstel tot tweede wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden

Concept voorstel tot tweede wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden Concept voorstel tot tweede wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden Het college van burgemeester en wethouders en de raad van de gemeente < gemeentenaam invullen > gelet op het

Nadere informatie

Stadsarchief Zo vroeg mogelijk in het proces

Stadsarchief Zo vroeg mogelijk in het proces Stadsarchief Zo vroeg mogelijk in het proces Anje van der Lek Wat gaan we doen? Vanuit mijn perspectief: (overheid, archiefwet) Het e-depot Tenant architectuur Vanuit jullie perspectief: (particuliere

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten Baseline Informatiehuishouding Gemeenten Themasessie SOD Dagvoorzitter Marjan Dik Presentatie: Margriet van Gorsel 26 April 2012 Programma 13.30 13.45 Introductie met stellingen () 13.45 14.00 Pas op de

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Universiteitsmuseum Groningen. Universiteitsmuseum Groningen. www.rug.nl/museum. Museum voor mens, natuur en wetenschap

Jaarverslag 2012. Universiteitsmuseum Groningen. Universiteitsmuseum Groningen. www.rug.nl/museum. Museum voor mens, natuur en wetenschap Jaarverslag 2012 Universiteitsmuseum Groningen Universiteitsmuseum Groningen Museum voor mens, natuur en wetenschap Oude Kijk in t Jatstraat 7a 9712 EA Groningen T 050 36 35 083 E universiteitsmuseum@rug.nl

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Onderwerp: Rapport Nationaal Archief over toekomst gemeentearchief Nummer: Datum vergadering: 26-02-2008 Conceptbesluit: I. De raad wordt voorgesteld om het volgende

Nadere informatie

Horizontaal Toezicht. Paul Huismans BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum)

Horizontaal Toezicht. Paul Huismans BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) Horizontaal Toezicht Paul Huismans BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) BHIC Generiek Toezicht Horizontale verantwoording College / DB legt verantwoording af aan raad / AB Bron: www.broodenbrij.nl

Nadere informatie

Uw brief van. 8 maart 2007

Uw brief van. 8 maart 2007 logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Den Haag Ons kenmerk 1 mei 2007 DCE/07/12175 Uw brief van 8 maart 2007 Uw kenmerk 206070906 Onderwerp Kamervragen

Nadere informatie

Substitutie, de eerste stap naar een E-depot. Miriam Weeda

Substitutie, de eerste stap naar een E-depot. Miriam Weeda Substitutie, de eerste stap naar een E-depot Miriam Weeda Inhoud De weg naar een Machtiging voor vervanging Een E-depot opbouwen Structuur van je E-depot? En dan Even voorstellen 2003 in DIV-wereld terechtgekomen

Nadere informatie

Wat doet het ISW? 2. Werkwijze en structuur. 3. ISW-beleid. 4. Waterlands Archief. 5. Verbonden partijen

Wat doet het ISW? 2. Werkwijze en structuur. 3. ISW-beleid. 4. Waterlands Archief. 5. Verbonden partijen Wat doet het ISW? 1. Inleiding 2. Werkwijze en structuur 3. ISW-beleid 4. Waterlands Archief 5. Verbonden partijen 6. Kosten 1. Inleiding ISW is een algemeen samenwerkingsverband,waar zowel beleidsmatige

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan SMD 2010 2014. (18 februari 2010)

Meerjarenbeleidsplan SMD 2010 2014. (18 februari 2010) Stichting Molendocumentatie Stichting voor het verzamelen, beheren en toegankelijk maken van archieven en collecties van de Vereniging De Hollandsche Molen te Amsterdam Meerjarenbeleidsplan SMD 2010 2014

Nadere informatie

Verslag ten behoeve van horizontale verantwoording

Verslag ten behoeve van horizontale verantwoording Verslag ten behoeve van horizontale verantwoording Uitvoering Archiefwet 1995 op grond van de VNG archief KPI s Gemeente Midden-Delfland februari 2015 Opgesteld door gemeentearchivaris Delft Aan: college

Nadere informatie

gemeente Moerdijk RAADSINFORMATIEBRIEF

gemeente Moerdijk RAADSINFORMATIEBRIEF gemeente RAADSINFORMATIEBRIEF f2 5 NOV 2015 Nummer griffie Zaaknummer Documentnummer Van Aan Onderwerp / /.bbi.ödh : College van burgemeester en wethouders : de leden van de gemeenteraad : Stand van zaken

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond

Besluit Informatiebeheer van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond: Gelezen het voorstel van de secretaris; Gelet op artikel 4 van de Arehiefverordening gemeenschappelijke regeling DCMR

Nadere informatie

Jaarstukken Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

Jaarstukken Regionaal Historisch Centrum Alkmaar Jaarstukken 2014 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar Inhoudsopgave Inleiding en vaststelling 3 1. Jaarverslag 5 1.1 Programmaverantwoording 5 1.2 Paragrafen 15 1.2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Nadere informatie

portefeuillehouder a k.,klid> -\ k-- paraaf,'

portefeuillehouder a k.,klid> -\ k-- paraaf,' Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: PD/FZ Auteur : E. de Dreu Datum

Nadere informatie

E-depot Achterhoek. Algemene inleiding

E-depot Achterhoek. Algemene inleiding E-depot Achterhoek Algemene inleiding 1 Deelnemende partijen 2 Algemene inleiding op het project E-depot voor de Achterhoek De ontwikkelingen op het gebied van digitaal werken binnen de overheid gaan zeer

Nadere informatie

WERKPLAN 2014. Geplande tentoonstellingen 2014 (onder voorbehoud)

WERKPLAN 2014. Geplande tentoonstellingen 2014 (onder voorbehoud) 1 WERKPLAN 2014 1 COLLECTIE Beheer en behoud collectie. Het hele jaar door worden de gebruikelijke voorzorgs- en controlemaatregelen genomen. Het klimaat (de luchtvochtigheid en de temperatuur) worden

Nadere informatie

Het E-depot. Orville Mac Donald, medewerker standaarden en richtlijnen. Afd. Archief en collectiebeheer, Sectie Digitaal beheer. Informatiekundige.

Het E-depot. Orville Mac Donald, medewerker standaarden en richtlijnen. Afd. Archief en collectiebeheer, Sectie Digitaal beheer. Informatiekundige. Stadsarchief Amsterdam Het E-depot Standaardiseren voor een betere dienstverlening 24-06-2014 Orville Mac Donald, medewerker standaarden en richtlijnen. Afd. Archief en collectiebeheer, Sectie Digitaal

Nadere informatie

VERSLAG ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER GEMEENTE BRIELLE 2014. (ten behoeve van horizontale verantwoording ingevolge de wet RGT)

VERSLAG ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER GEMEENTE BRIELLE 2014. (ten behoeve van horizontale verantwoording ingevolge de wet RGT) VERSLAG ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER GEMEENTE BRIELLE 2014 (ten behoeve van horizontale verantwoording ingevolge de wet RGT) Samenstelling i.o.v. de streekarchivaris A.A. van der Houwen, archiefinspecteur

Nadere informatie

Heerhugowaard. Stad van kansen. Bestuursdienst I advies aan Burgemeester en Wethouders

Heerhugowaard. Stad van kansen. Bestuursdienst I advies aan Burgemeester en Wethouders Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdienst I advies aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0030 Sector/afd.: Stadsbeheer/W.O.C. Portefeuillehouder: L.H.M. Dickhoff Casenr.: Cbb130018 Steller/tst.:

Nadere informatie

TMLO: PRAKTISCHE TOEPASSING

TMLO: PRAKTISCHE TOEPASSING TMLO: PRAKTISCHE TOEPASSING IPO themadag Digitale Duurzaamheid 8 maart 2016 Joost van Koutrik, Het Utrechts Archief Marielle Jansen ten Berge, Provincie Utrecht VOORDAT WE BEGINNEN... Er zijn twee soorten

Nadere informatie

Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet

Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet Versie april 2013 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Leeswijzer... 4 3. Matrix Archiefwet... 5 Auteur: Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING)

Nadere informatie

2015: het jaar van de Open Data

2015: het jaar van de Open Data 2015 2015: het jaar van de Open Data Op 24 juli 2015 werd de Wet Hergebruik Overheidsinformatie van kracht. Overheidsinformatie wordt nu beschouwd als open data. Open data zijn gegevens die vrij toegankelijk

Nadere informatie

agendapunt 3.b.5 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERVANGING VAN TE BEWAREN FYSIEKE ARCHIEFBESCHEIDEN DOOR EEN DIGITAAL EXEMPLAAR

agendapunt 3.b.5 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERVANGING VAN TE BEWAREN FYSIEKE ARCHIEFBESCHEIDEN DOOR EEN DIGITAAL EXEMPLAAR agendapunt 3.b.5 1176471 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERVANGING VAN TE BEWAREN FYSIEKE ARCHIEFBESCHEIDEN DOOR EEN DIGITAAL EXEMPLAAR Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 31

Nadere informatie

NBC+ Collecties beter vindbaar maken Deel 1. Johan Stapel 30 september 2014

NBC+ Collecties beter vindbaar maken Deel 1. Johan Stapel 30 september 2014 NBC+ Collecties beter vindbaar maken Deel 1 Johan Stapel 30 september 2014 NBC+ Nationale Bibliotheekcatalogus = bibliotheekcollecties + overige bronnen De positie van de bibliotheek binnen het erfgoeddomein

Nadere informatie

de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, t.a.v. het hoofd van de Rijksarchiefdienst, Postbus 90520, 2509 LM Den Haag.

de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, t.a.v. het hoofd van de Rijksarchiefdienst, Postbus 90520, 2509 LM Den Haag. Modellen Model 1 Aanvraag machtiging vervanging archiefbescheiden Aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, t.a.v. het hoofd van de Rijksarchiefdienst, Postbus 90520, 2509 LM Den Haag. Kalvermarkt

Nadere informatie

cocensus Postbus 797, 2130 AT Hoofddorp

cocensus Postbus 797, 2130 AT Hoofddorp cocensus Postbus 797, 2130 AT Hoofddorp (f^r'f'.na " 2 7 APR. 2012 Gemeente Wormerland t.a.v. het College van burgemeester en wethouders Postbus 20 1530AAWormer 'and behandeld door F. den HartOg telefoon

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

Archiefinspectie RHC Alkmaar. Verslag archief-kpi s Bergen (N-H) 2015

Archiefinspectie RHC Alkmaar. Verslag archief-kpi s Bergen (N-H) 2015 Archiefinspectie RHC Alkmaar Verslag archief-kpi s Bergen (N-H) 2015 Bijlage bij de brief van de gemeentelijke archiefinspectie aan het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen (NH),

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016 In het heden door het verleden samenwerken aan de toekomst

Beleidsplan 2013-2016 In het heden door het verleden samenwerken aan de toekomst Beleidsplan 2013-2016 In het heden door het verleden samenwerken aan de toekomst Inleiding In 2011/2012 heeft de Stichting In den Scherminckel haar 40 jarig bestaan gevierd. Een jaar om op terug te kijken,

Nadere informatie

Verkenning tot samenwerking van. gemeente Delft. en het. Hoogheemraadschap Delfland. op het gebied van archiefbeheer

Verkenning tot samenwerking van. gemeente Delft. en het. Hoogheemraadschap Delfland. op het gebied van archiefbeheer Verkenning tot samenwerking van gemeente Delft en het Hoogheemraadschap Delfland op het gebied van archiefbeheer versie juli 2012 1 Auteur: Bennie Blom, gemeentearchivaris Delft, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp

Nadere informatie

Informatieverzorger. Mbo-kwalificaties in de sector Informatiedienstverlening. Informatieverzorger

Informatieverzorger. Mbo-kwalificaties in de sector Informatiedienstverlening. Informatieverzorger Informatieverzorger Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Uw platform voor crowdsourcing

Uw platform voor crowdsourcing Uw platform voor crowdsourcing advertentie Inhoud Hoe werkt het? Kwaliteit verzekerd Hoe kunt u meedoen? 3 5 7 8 Elk archief of museum heeft er mee te maken: grote hoeveelheden foto s of documenten waar

Nadere informatie

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Deze vragenlijst dient om een totaalbeeld te krijgen van de resultaten van de projecten die in 2013/2014 gefinancierd

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provincie Noord-Holland POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem Postbus 511 2003 PB HAARLEM Interbestuurlijk Toezicht Uw contactpersoon M.L. Loef AD/KAB

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer 2015

Besluit Informatiebeheer 2015 15.0002092 Besluit Informatiebeheer 2015 Het dagelijks bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek, gelet op artikel 6 van de Archiefverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2015, Overwegende dat: - de voortschrijdende

Nadere informatie

STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2011

STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2011 STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2011 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2011 Bestuurlijke ontwikkelingen... 3 Konmakandra... 3 In 2011 bereikte resultaten... 3 Tienjarig bestaan... 3 Aantal donateurs

Nadere informatie

Totale kosten VR NHN (structureel) Af: Totale structurele baten VR NHN (exclusief. Uitkomst nieuwe gemeentelijke bijdrage

Totale kosten VR NHN (structureel) Af: Totale structurele baten VR NHN (exclusief. Uitkomst nieuwe gemeentelijke bijdrage Colleges van B&W in Noord-Holland Noord Datum 16 juni 2014 Telefoon 06-52562303 Onze referentie U2014/312/PES E-mail pvesseveld@veiligheidsregio-nhn.nl Uw referentie - Bijlagen 3 Uw bericht van - Onderwerp

Nadere informatie

2. Deze voorziening wordt getroffen zoveel mogelijk overeenkomstig de bepalingen van deze wet.

2. Deze voorziening wordt getroffen zoveel mogelijk overeenkomstig de bepalingen van deze wet. Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij samenwerkingsverbanden, ofwel Verbonden Partijen Welke afspraken te maken tussen de Verbonden Partij en de deelnemers? Werkgroep LOPAI / sectie

Nadere informatie

Programmabegroting Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

Programmabegroting Regionaal Historisch Centrum Alkmaar Programmabegroting 2017 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar INHOUDSOPGAVE PAGINA Inleiding en besluitvorming 3 1. Beleidsbegroting 5 1.1 Programmaplan Regionaal Archief 5 1.2 Paragrafen 13 1.2.1 Weerstandsvermogen

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : B.J.N. Fintelman : Beleid en Projecten : G. (Gerhard) Schutten Voorstel aan de raad Onderwerp : Oprichting en

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap T.a.v. mw. drs. G.P.M. Scholte Hoofdinspecteur collecties en archieven Postbus

Nadere informatie

SUBSIDIE OVERZICHT AANGESLOTEN GEMEENTEN

SUBSIDIE OVERZICHT AANGESLOTEN GEMEENTEN SUBSIDIE OVERZICHT AANGESLOTEN GEMEENTEN Contactpersoon: Roy Langedijk Telefoon: 072-743 39 56 E-mail: Datum: 20-11-2014 Doordat de gegevens maandelijks worden ge-update. GEMEENTE ALKMAAR LT-verwarming

Nadere informatie

(070) 373 8393. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Samenvatting. informatiecentrum tel. ons kenmerk BAOZW/U201300267 Lbr.

(070) 373 8393. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Samenvatting. informatiecentrum tel. ons kenmerk BAOZW/U201300267 Lbr. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Archiefconvenant; wijzigingen in de Archiefwet en -regelgeving Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk BAOZW/U201300267

Nadere informatie

Erfgoedinspectie Ministeriévan Onderwijs, Cultuuren Wetenschap

Erfgoedinspectie Ministeriévan Onderwijs, Cultuuren Wetenschap Erfgoedinspectie Ministeriévan Onderwijs, Cultuuren Wetenschap > Retouradres Postbus 16478 2500 BL Den Haag Tweede Kamer der Staten-Generaal T.a.v. mevr. mr. Biesheuvel-Vermeijden, griffier Postbus 20018

Nadere informatie

CRPA Nieuwe Stijl. Door Marieke Kroonen

CRPA Nieuwe Stijl. Door Marieke Kroonen CRPA Nieuwe Stijl Door Marieke Kroonen Vandaag Het oude CRPA Waarom een CRPA Nieuwe Stijl? Voorbeeld: National Register of Archives Project CRPA Nieuwe Stijl Het oude CRPA Centraal Register van Particuliere

Nadere informatie

Gemeente Delft. In antwoord op uw vragen delen wij u het volgende mede:

Gemeente Delft. In antwoord op uw vragen delen wij u het volgende mede: w Gemeente Delft Samenleving Programmeren De Torenhove Martinus Nijhofflaan 2 2624 ES Delït Bankrekening BNG 28.50.01.787 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Programmeren, Postbus 78,2600 ME Delíì Fractie

Nadere informatie

Beantwoording vragen inzake overdracht van archiefmateriaal. Aan de Raad der gemeente Haarlem

Beantwoording vragen inzake overdracht van archiefmateriaal. Aan de Raad der gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 39/2008 5 februari 2008 SBA 2008/123996 Beantwoording vragen inzake overdracht van archiefmateriaal Aan de Raad der gemeente Haarlem Ingevolge het bepaalde

Nadere informatie