Groeien, fusioneren of overnemen? Hans Certyn Finactor Overnamebemiddeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Groeien, fusioneren of overnemen? Hans Certyn Finactor Overnamebemiddeling"

Transcriptie

1 Groeien, fusioneren of overnemen? Hans Certyn Finactor Overnamebemiddeling

2 INLEIDING : OVERNEMEN EN OVERLATEN De bedrijfsoverdracht groeimarkt sleutelmoment psychologie ingewikkeld 2

3 OVERNEMEN EN OVERLATEN Cijfers en tendensen Overdracht van de leiding in een kmo binnen de 10 jaar Totaal aantal ondernemingen in België : +/ kmo s hebben minstens één bedrijfsleider > 55 jaar Deze kmo s zijn goed voor > jobs Daarnaast : opvolging als gevolg van overlijden, gezondheidsredenen, familiale omstandigheden, 30% van de Belgische kmo s zouden worden overgelaten in de komende 10 jaar Met ca per jaar Aan een werknemer - 3 % Aan een derde persoon - 11 % Aan een familielid - 29 % Weet het niet - 57 % 3

4 INLEIDING : OVERNEMEN EN OVERLATEN Cijfers en tendensen Motieven om een bedrijf te verkopen andere vertrek naar buitenland andere uitdaging slechte marktvooruitzichten economische redenen familiale redenen voldoende kapitaal opgebouwd goede prijs te krijgen denk er niet aan geen opvolging gezondheidsredenen bereiken pensioenleeftijd 2,80% 3,20% 4,20% 6,20% 7% 7,80% 8,70% 10,30% 10,70% 19,50% 25,40% 57,60% 4

5 INLEIDING : GROEIEN OF OVERNEMEN? ARGUMENTEN PRO INTRINSIEK GROEIEN? minder risico zelf eigen tempo bepalen logistiek/software/ kan meegroeien ARGUMENTEN CONTRA INTRINSIEK GROEIEN? duurt langer om grotere sprong te maken kostprijs onzeker (personeel / prospectiekost) terugverdientijd? hoe interne groei financieren? (bedrijfskapitaal) 5

6 INLEIDING : GROEIEN OF OVERNEMEN? ARGUMENTEN PRO OVERNEMEN ARGUMENTEN CONTRA OVERNEMEN realiseer snel uw droom nieuw cliënteel je weet wat je koopt productiviteitsverhogend stijging cash flow kostprijs & terugverdienperiode liggen vast negatieve impact eigen groei welke commerciële risico s? integratie na overname alles of niets en onomkeerbaar lijken in de kast 6

7 INLEIDING : GROEIEN OF OVERNEMEN? Conclusie : enkel OVERNEMEN indien er een voldoende verwacht toekomstig rendement kan gerealiseerd worden! The past is only the shadow of the future! Bezint voor ge begint en zorg voor een goede voorbereiding en een goede begeleiding! 7

8 OVERNEMEN VERZEKERINGSKANTOOR Concreet voorbeeld Verzekeringskantoor NV Goed Op Weg heeft de mogelijkheid om een bevriend verzekeringskantoor over te nemen leeftijd overlater = 58 jaar geen familiale opvolging Het over te nemen kantoor wordt uitgebaat via BVBA De Laatste Reis 8

9 OVERNEMEN VERZEKERINGSKANTOOR Balans BVBA De Laatste Reis 31/12/2012 Resultatenrekening BVBA De Laatste Reis - 31/12/2012 Gebouw Kantoorinrichting Personenwagen Handelsvorderingen Liquide middelen TOTAAL ACTIVA Kapitaal Reserves Overgedragen winst IK bank Leveranciers TOTAAL PASSIVA Omzet D&div gdrn Loon zaakvoerder Personeelskosten Afschrijvingen Financiële kosten Winst voor belastingen Belastingen Winst van het boekjaar na belastingen

10 OVERNEMEN VERZEKERINGSKANTOOR Mogelijke vormen van overname overname handelsfonds (asset-deal) versus overname aandelen (share-deal) 10

11 OVERNEMEN HANDELSFONDS AANKOOP HANDELSFONDS (asset-deal) wat wordt wel mee verkocht? wat wordt niet mee verkocht? - het cliënteel de portefeuille de goodwill - de activa die de overnemer niet wenst - de materiële vaste activa die de overlater - de bankrekening en beleggingen van de wenst aan te kopen overlater - het personeel volgt de onderneming (CAO32bis) - de openstaande bankleningen - andere openstaande schulden (leveranciers, fiscus, RSZ, ) 11

12 OVERNEMEN HANDELSFONDS Algemene principes : De BVBA wordt belast op de gerealiseerde meerwaarde Meerwaarde = verkoopprijs de boekhoudkundige waarde De aandelen van de BVBA blijven gewoon bij de vorige aandeelhouders De BVBA ontvangt de nog openstaande handelsvorderingen en moet de nog openstaande schulden zelf aflossen De overnameprijs wordt betaald aan de overlater = de bvba De overnemer koopt : - de verzekeringsportefeuille - eventueel de kantoorinrichting - eventueel het gebouw - het personeel maakt deel uit van de goodwill De overnemer kan afschrijven op de overnameprijs - op de portefeuille : 10 jaar - op de materiële vaste activa : 5 à 10 jaar - op het gebouw : 20 jaar of langer Op de eventuele aankoop van het gebouw dienen de normale registratierechten + notariskosten betaald te worden 12

13 OVERNEMEN HANDELSFONDS Fiscale gevolgen : Verkoop door een vennootschap : De vennootschap wordt belast op de gerealiseerde meerwaarde De meerwaarde = de verkoopprijs de boekhoudkundige waarde Basistarief vennootschapsbelasting = 33,99 % Verkoop door een zelfstandige : Valt onder het stelsel van de stopzettingsmeerwaardebelasting Tarief van 16,5 % of 33 % of marginaal tarief 13

14 OVERNEMEN HANDELSFONDS Fiscale aansprakelijkheid!! principe : bij een aankoop aan handelsfonds blijft de koper aansprakelijk voor de fiscale schulden van de verkoper voor het bedrag van de betaalde prijs (art. 442bis WIB92) tenzij de koper een fiscaal attest kan voorleggen m.b.t. directe belastingen, BTW, RSZ en sociale bijdragen opgelet : het attest is slechts geldig voor 30 dagen + overnamecontract moet geregistreerd worden 14

15 OVERNEMEN HANDELSFONDS De overnameprijs FUNDAMENTELE UITSPRAKEN : PRICE is what you pay, VALUE is what you get! een overnemer wil een business kopen, geen spaarpot Value is what the damned fool will pay for it! Wat niet aantoonbaar is, daar wordt niet voor betaald. 15

16 OVERNEMEN HANDELSFONDS De overnameprijs Er bestaan > 150 verschillende formules om de waarde van een activiteit te berekenen Er is een verschil tussen de waarde van een activiteit en de prijs die voor die activiteit zal betaald worden De waarde wordt berekend obv berekeningsmodellen geeft prijsvork aan De prijs is het resultaat van onderhandelingen en van vraag en aanbod De prijs kan boven of onder de waarde liggen De overnamestructuur zal een invloed hebben op de betaalde prijs : prijs overname handelsfonds > prijs overname aandelen 16

17 WAARDEREN : SUBSTANTIELE WAARDE = waarde op basis van de balans van de vennootschap Waarde = activa voorzieningen schulden Normalisaties maken op activa- en passivaposten Bvb : Méér- of minderwaarden op materiële vaste activa Minderwaarde op voorraad Verlies op handelsvorderingen Waardering van geldbeleggingen en financiële vaste activa Rekening houden met belastinglatentie 17

18 WAARDEREN : SUBSTANTIELE WAARDE In voorbeeld : Stel : het gebouw heeft een marktwaarde = EUR Substantiële waarde = ( * 0,3399) = ,50 EUR 18

19 WAARDEREN :RENDEMENTSWAARDE = waarde berekenen op basis van de resultatenrekening Een vennootschap is méér waard dan de som van de materiële vermogenscomponenten Daarom ook een toeslag voor de eventuele goodwill berekenen Waarde van de vennootschap bepaald door de actualisatie van toekomstige winstgevendheid waarbij wordt uitgegaan van de historische genormaliseerde resultaten Berekend op basis van verschillende componenten : Winst (vrije) cash-flow EBITDA 19

20 OVERNEMEN HANDELSFONDS De overnameprijs Wat vaak gezegd wordt : de waarde van een verzekeringsportefeuille bedraagt tussen de 2 à 3 maal de recurrente ontvangen commissies soms wordt nog méér betaald, soms minder Wat zijn we daar mee? geeft enkel een richting aan = vuistregel! 20

21 OVERNEMEN HANDELSFONDS De overnameprijs Waardebepaling verzekeringsportefeuille Coëfficiënt toepassen op basis van de recurrente commissies = ontvangen commissies zonder rekening te houden met eenmalige commissies zoals rappelcommissies, instapcommissies, soms wordt ook gemiddelde genomen van de commissies van de laatste 3 tot 5 jaar wordt een deel van de commissies afgestaan? rekening houden met samenstelling cliënteel 21

22 OVERNEMEN HANDELSFONDS De overnameprijs Belangrijk = samenstelling cliënteel in kaart brengen % particulieren - % ondernemingen % commissies particulieren % commissies ondernemingen Aantal contracten per particulier per onderneming Gemiddelde commissie per klant Anciënniteit klant > 5 jaar Klanten ouder dan 60 jaar Verloop van de particuliere klanten. 22

23 OVERNEMEN HANDELSFONDS De overnameprijs Welke coëfficiënt gebruiken? Hoge coëfficiënt (3 en méér) Bij opbod tussen meerdere kandidaten Afhankelijk van de vraag naar portefeuilles en het aanbod Lagere coëfficiënt (tussen 1 en 2) Plotseling overlijden eigenaar Familiale overdracht Financiële problemen verkoper 23

24 OVERNEMEN HANDELSFONDS De overnameprijs Geraamde grenskoopwaarde Maximale koopprijs (grenskoopwaarde) ONDERHANDELINGS ZONE Minimale verkoopprijs (grensverkoopwaarde) Geraamde grensverkoopwaarde VERKOPER KOPER 24

25 OVERNEMEN HANDELSFONDS De overnameprijs Onderhandeling moet leiden tot een win-win voor beide partijen Is meer emotie dan exacte wetenschap! De verkoper moet berekenen hoeveel hij netto overhoudt na de verkoop De koper moet berekenen op welke termijn zijn investering kan terugverdiend worden = pay-back-periode Huidige pay-back-periode = 5 à 7 jaar maximum 25

26 OVERNEMEN HANDELSFONDS Terug naar ons voorbeeld : NV Op Goede Weg koopt het handelsfonds over van BVBA De Laatste Reis De omzet bedraagt EUR - we gaan ervan uit dat EUR recurrent is. De gebruikte coëfficiënt bedraagt 2,5 De aankoopprijs voor de portefeuille bedraagt aldus : x 2,5 = EUR Daarnaast wordt eveneens aangekocht : de kantoorinrichting - aankoopprijs = EUR het gebouw - aankoopprijs = EUR 26

27 OVERNEMEN HANDELSFONDS De meerwaarde op deze transactie bedraagt : - meerwaarde op de portefeuille = EUR - meerwaarde op het gebouw = EUR - meerwaarde op de kantooruitrusting = 0 EUR meerwaardebelasting = EUR x 33,99 % = EUR Opmerking : bij een eventuele herbelegging van de verkoopopbrengst van het gebouw zou de meerwaarde gespreid kunnen belast worden. 27

28 OVERNEMEN HANDELSFONDS Wat houdt de verkopende BVBA netto over na de transactie : Verkoop handelsfonds EUR - Meerwaardebelasting EUR + handelsvorderingen EUR + extern verkochte wagen EUR + liquide middelen EUR - IK bank EUR - Leveranciers EUR SALDO EUR 28

29 OVERNEMEN HANDELSFONDS Om het geld dat nu in de BVBA zit naar de privé te krijgen, zal de BVBA nog moeten vereffend worden. Hierbij zal nog een liquidatiebonus van 10 % betaald moeten worden. Deze verhoogt vanaf 01/10/2014 naar 25 %. Netto zal onze verzekeringsmakelaar privé dus +/ EUR overhouden. 29

30 OVERNEMEN AANDELEN OVERNAME AANDELEN (share-deal) de overnemer koopt de aandelen over van de vorige eigenaar van het verzekeringskantoor door deze transactie wordt de overnemer eigenaar van ALLE activa en ALLE passiva van de verkopende vennootschap! De overnemer kan niet afschrijven op de aankoopprijs van de aandelen De overnameprijs komt in handen van de vorige aandeelhouders De overnameprijs wordt niet belast bij de ontvanger! Geen notaris vereist (ook niet als er onroerend in de vennootschap zit!) 30

31 OVERNEMEN AANDELEN Hoe mijn bedrijf verkoopklaar maken? - afhankelijkheid van het bedrijf van de overlater (hoe meer IK hoe lager de waarde!) - onprofessionele organisatie - gebrek aan management - ongezonde spreiding van klanten/leveranciers - te veel potentiële claims - fiscaal geïnspireerde cijfers - te veel liquiditeiten - niet-bedrijfsgebonden vastgoed - familieleden die onterecht op de payroll staan - overtollige persoonlijke activa 31

32 OVERNEMEN AANDELEN Hoe de waarde van mijn bedrijf optimaliseren? - Stel een overdrachtsplan op (SWOT-analyse, ondernemingsplan, vendor due diligence, ) - Toon uw rendabiliteit - Maak uw balans schoon - Optimaliseer uw bedrijfsgebouw(en) - Blijf handelen in going concern - Vermijd complexe structuren - Vermijd een one man show - Bekijk contracten en vergunningen - Maak uw bedrijf transparant en vrij van risico s 32

33 BETALING VAN DE OVERNAMEPRIJS VAST Droom van overlater Vendor Loan DIRECT UITGESTELD X Earn Out VARIABEL 33

34 Risico en vergoeding HOE EEN OVERNAME FINANCIEREN? Eigen Vermogen F-F-F Vendor Loan Private Equity Mezzanine Bankfinanciering 34

35 SAMENWERKING OVERNEMER - OVERLATER? Welke rol blijft de overlater spelen na een overname? Verder (mee)werken of onmiddellijk stoppen? Als zelfstandige of als loontrekkende? In welke functie? praktijk : best niet te lang 35

36 36 VRAGEN?

37 OVERNAMEBEMIDDELING OVERNAMEBEGELEIDING & OVERNAMEADVIES BEDRIJFSWAARDERING OPMAAK OVERDRACHTSPLAN ZOEKTOCHT NAAR KAPITAAL VASTGOED FINACTOR BVBA Maatschappelijke zetel : Nachtegaallaan Lokeren BTW BE Bureel : Tweebruggenstraat 32 / Lokeren Tel : 0032/ Fax : 0032/ Website : ww.finactor.be Zaakvoerder : Hans Certyn BIV-nummer : GSM Hans : 0032/

8. WAARDE VAN EEN BEDRIJF

8. WAARDE VAN EEN BEDRIJF HOOFDSTUK 8 8. WAARDE VAN EEN BEDRIJF Een vuistregel is: zes maal de winst. Maar waarom geen twee keer of 38 keer?en over welke winst hebben we het? Cashflow, daar gaat het om bij waardebepalingen! Joost

Nadere informatie

ervaren bedrijfsleider

ervaren bedrijfsleider maandelijkse adviesbrief Jaargang 5 - n 5-23 augustus 2013 (Verschijnt niet in juli) In dit nummer... 2 Verkopen aan private equity : bezint eer u begint? 4 Zakendoen in het buitenland: heeft u ook een

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

Balans lezen. Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers vzw www.vfb.be info@vfb.be

Balans lezen. Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers vzw www.vfb.be info@vfb.be Deel 1: De balans De balans is een foto van de staat van de activa en passiva van een onderneming. De passiefposten vertegenwoordigen de bronnen van de onderneming m.a.w. waar heeft de onderneming het

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, faculteit LK) diane.breesch@vub.ac.be Tel. (02) 629.24.28

Nadere informatie

VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1

VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1 1 VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1 WETGEVING INZAKE DE JAARREKENING 15 PUNTEN Vraag 1 / 4 punten De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid XYZ heeft de volgende balans-

Nadere informatie

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Fiscaal sparen eerst benutten 2.1. Individuele Pensioen Toezegging via externe verzekering (IPT) 2.2. Vrijwillig Aanvullend

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

Agenda. 1. De managementvennootschap 2. Verschillende verloningsvormen 3. Verwerving en structurering vastgoed 4.

Agenda. 1. De managementvennootschap 2. Verschillende verloningsvormen 3. Verwerving en structurering vastgoed 4. Agenda 1. De managementvennootschap 2. Verschillende verloningsvormen 3. Verwerving en structurering vastgoed 4. VAA Bedrijfswagen 1. De Managementvennootschap 1. De managementvennootschap 1.1 Definitie

Nadere informatie

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen 1 De jaarrekening doorgelicht: Financiële analyse en interpretatie in de praktijk 1.

Nadere informatie

Financiële Rapportering en Analyse

Financiële Rapportering en Analyse 2de bach TEW/ HI(b) Financiële Rapportering en Analyse Hoorcolleges aangevuld uit boek Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 139 6.00 EUR Nieuw!!! Online samenvattingen kopen

Nadere informatie

In de praktijk. Vertrouwen in 2014? Wij wel!

In de praktijk. Vertrouwen in 2014? Wij wel! In de praktijk Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen januari 2014 Expertise: Hoe vandaag (her)beleggen? Wim Oste, Specialist financiële markten bij Bank J.Van Breda & C, geeft u een korte macro-economische

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

Opstellen van. Startersgids 23

Opstellen van. Startersgids 23 03 Opstellen van het businessplan Startersgids 23 1. Een woordje uitleg bij het businessplan (bedrijfsplan) Het uitwerken van een businessplan (ook bedrijfs- of ondernemingsplan genoemd) is de ideale voorbereiding

Nadere informatie

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een 2012 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Duurdere verdelingsrecht van 2,5% is een feit FAQ: Doorrekenen van kosten : hoe begin je eraan? De bedrijfsrevisoren stellen voor om hun opdrachten uit te breiden

Nadere informatie

1. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP

1. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP 1. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP Befimmo ( de Vennootschap ) is een Vastgoedbevak (Vastgoedbeleggingsvennootschap naar Belgisch recht, met Vast Kapitaal). Ze heeft de vorm van een Commanditaire

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen U hebt een hogere opleiding achter de rug. In de Gouden Gids staat uw naam in kolommen zonder reclame. En bij het woord Orde denkt

Nadere informatie

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN Voorwoord Wat je nu in handen houdt is een naslagwerk voor zij die de sessies "Cijfers lezen en kritisch interpreteren" gevolgd hebben. Deze cursus richt zich op

Nadere informatie

Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant?

Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant? Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant? Inhoud Inleiding: eenmanszaak of vennootschap? 1. De eenmanszaak 2. De vennootschap: algemeen : andere dan fiscale : andere dan

Nadere informatie

Raadgevingen voor het optimaal beheer van uw persoonlijk vermogen

Raadgevingen voor het optimaal beheer van uw persoonlijk vermogen Raadgevingen voor het optimaal beheer van uw persoonlijk vermogen 2800 Me c h e l e n Ma i l - P 309 595 16d e Ja a r g a n g - Nr. 10-2 s e p t e m b e r 2013 - Ve r s c h ij n t n i e t in au g u s t

Nadere informatie

Ondernemingsvermogen, privévermogen en alimentatie bij echtscheiding een (on)samenhangend geheel?

Ondernemingsvermogen, privévermogen en alimentatie bij echtscheiding een (on)samenhangend geheel? Ir. I. Massart RV 1 Ondernemingsvermogen, privévermogen en alimentatie bij echtscheiding een (on)samenhangend geheel? 12 Inleiding Wanneer een echtpaar in gemeenschap van goederen is getrouwd, lijkt boedelverdeling

Nadere informatie

1. Ideeën beschermen 7

1. Ideeën beschermen 7 Startersgids DECEMBER 2010 Inhoud 1. Ideeën beschermen 7 1. De verschillende vormen van intellectuele eigendom 8 1.1. De auteursrechten 8 1.2. Uitvindingsoctrooien 9 1.3. Gedeponeerde handelsmerken 10

Nadere informatie

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP www.vdvaccountants.be 1 VDV ACCOUNTANTS bvba ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN ----------------------------------------------------------------------------------------- OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer 1. Probleemstelling Tweedehandse goederen komen in aanmerking voor de bijzondere regeling

Nadere informatie

Handleiding Gemaksbeleggen

Handleiding Gemaksbeleggen Handleiding Gemaksbeleggen Inhoud Gemaksbeleggen... 1 1. Wat is Knab Gemaksbeleggen?... 1 2. Hoe open je een gemaksbeleggenrekening?... 2 3. Instellen van je periodieke inleg... 2 3.1 Stap 1: Het inlegbedrag...

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen M&O voor examen: Boek 1A: hoofdstuk 9 t/m 15 Blz. 1-23 Boek 1B: hoofdstuk 20 t/m 24 Blz. 23-34 Boek 2A: hoofdstuk 25 t/m 27 Blz. 34-41 Boek 2B: hoofdstuk 31 t/m 36 Blz. 41-49 Hoofdstuk 9, rechtsvormen

Nadere informatie

MIJN AANVULLEND PENSIOEN?

MIJN AANVULLEND PENSIOEN? MIJN AANVULLEND PENSIOEN? Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! Behoud uw levensstandaard tijdens uw pensioen 3 Uw vooruitzichten 3 De 4 pijlers

Nadere informatie

dienstverlening brengen zij de klant provisie en administratiekosten in rekening

dienstverlening brengen zij de klant provisie en administratiekosten in rekening DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP NV = een vennootschap met een in overdraagbare aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal, waarin ieder der vennoten voor één of meer aandelen deelneemt = rechtspersoon: de NV

Nadere informatie

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 1 BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 15 oktober 2011 www.moorestephensverschelden.be WE DO MOORE. SPREKER : PETER VERSCHELDEN Bedrijfsrevisor Accountant Licentiaat in

Nadere informatie