IMPRESSIE HOORZITTING VERKOOP AANDELEN URENCO 5 DECEMBER 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IMPRESSIE HOORZITTING VERKOOP AANDELEN URENCO 5 DECEMBER 2013"

Transcriptie

1 IMPRESSIE HOORZITTING VERKOOP AANDELEN URENCO 5 DECEMBER 2013 Op donderdagochtend 5 december 2013 hield de Vaste Commissie Financiën van de Tweede Kamer een hoorzitting over de juridische en maatschappelijke aspecten en de financiële en economische gevolgen van de voorgenomen verkoop van het Nederlandse aandeel in Urenco. Van de zijde van de Kamer waren Paulus Jansen (SP), Aukje de Vries (VVD), Mei Li Vos (PvdA) en Tonny van Dijk (PVV) de hele hoorzitting aanwezig; Wouter Koolmees (D66) en initiatiefnemer Eddy van Hijum (CDA) feitelijk alleen de tweede ronde (vanwege een ander Kamerdebat over financiën dat gelijktijdig gepland stond) en met name Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) schitterde door afwezigheid. Onduidelijk is of er een fractiemedewerker van GroenLinks aanwezig was. De eerste ronde werd geopend door de heer Van Marle, wethouder financiën en economische zaken en locoburgemeester van Almelo. Hij benadrukte het belang van Urenco voor Almelo en Twente, met name sinds het verdwijnen van de textielindustrie door de regio is overgeschakeld naar innovatieve maakindustrie. Urenco zorgt voor 10% van de industriële werkgelegenheid in Almelo en de gemeente vreest dat verkoop van het bedrijf aan een buitenlandse partner op de langere termijn leidt tot negatieve ontwikkelingen zoals we die eerder bij Thales hebben gezien. Hij onderstreept ook het aandeel van Urenco spin off Aeronamics in de productie van onderdelen voor de Joint Strike Fighter. [Twee militaire voorbeelden, derhalve JS] Hoewel hij slechts wethouder financiën is en geen minister meent Van Marle dat het financieel voordeel van de staat bij verkoop beperkt is en hij pleit ervoor het aandeel in overheidshanden te houden en het aandeel desnoods te vergroten. Roel Kuiper was voorzitter van de parlementaire onderzoekscommissie privatisering / verzelfstandiging overheidsdiensten van de Eerste Kamer. De aanleiding van dat onderzoek waren de vele negatieve ervaringen met privatiseringen van overheidsdiensten. De onderzoekscommissie heeft een stappenplan ontwikkeld dat Kuiper op Urenco afloopt en constateert dan: 1. de leidinggevenden bij Urenco hebben grote reserves bij de privatisering; dat is beslist iets om rekening mee te houden; 2. de commissie pleit voor een maatschappelijke impacttoets, maar deze heeft nog niet plaatsgevonden [Kuiper heeft het dan vooral over werkgelegenheid en in navolging van Van Marle over de economische positie van de regio rond Almelo, maar je zou het ook over de impact voor kernenergie en kernwapens kunnen hebben JS]; 3. past het bij het generieke beleid van de overheid? Kuiper wijst erop dat de nota van Dijsselbloem over staatsdeelnemingen in het algemeen juist het belang onderstreept om deze te houden in relevante economische sectoren, dus de eventuele verkoop van Urenco is daarmee in tegenspraak tot het algemeen beleid; 4. ten aanzien van het publieke belang meent Kuiper dat dit duidelijker gedefinieerd moet worden en ook moet worden afgezet tegenover het maatschappelijk belang en het werknemersbelang. Zijn oordeel is dat de motivatie om te verkopen zeer beperkt is en hij wijst erop dat ook een minderheidsbelang van 33% aandeelhouderszeggenschap met zich meebrengt (in tegenstelling tot wat Dijsselbloem daarover in zijn brief beweert). Verder is het eigendom de sterkste vorm van sturing; sterker dan wetgeving en toezicht. Hij haalt daarbij een recent proefschrift van een zeker J. Nijland aan de Universiteit Leiden aan. Tot slot vraagt hij zich af dat als de rijksoverheid geen geld heeft om extra aandelen te kopen, waarom de provincie of een groep gemeentes niet bij zou kunnen springen en een stuk eigendom zou kunnen verwerven. Ronald Prins is mede-eigenaar van het bedrijf Fox-IT dat zeer gevoelige informatietechnologie voor de Nederlandse overheid vervaardigd en daarom onder verscherpt staatstoezicht staat en feitelijk met dezelfde bepalingen te maken heeft die minister Dijsselbloem voorstelt om de publieke belangen bij een privatisering van Urenco te waarborgen. Fox-IT is echter, zelfs niet ten dele, in overheidshanden. Hij benadrukt dat je voor een streng toezichtregiem als overheid wel de benodigde kennis nodig hebt en dat de missie van het bedrijf in overeenstemming met dat van de overheid moet zijn (in dit geval: de bevordering van de staatsveiligheid). Het feit dat het bedrijf onder zwaar overheidstoezicht staat drukt volgens hem zonder meer op de (verkoop)waarde van het bedrijf. Maarten Veraart heeft vanuit Andersson Elffers Felix de privatisering van de Nederlandse elektriciteitsinfrastructuur begeleid. Net als Kuiper benadrukt hij dat het begrip publiek belang nauwkeuriger omschreven moet worden; het fungeert nu te veel als containerbegrip. Hij onderscheidt naast het publiek belang, het bedrijfsbelang (waaronder volgens hem het werknemersbelang zou vallen) en het aandeelhouders belang (dat dus in de plaats komt van Kuipers maatschappelijk belang). Verder meent hij dat je de discussie over

2 privatisering alleen goed kunt voeren zodra je concreter kunt zijn over een nieuwe eigenaar. In tegenstelling tot Kuiper meent hij dat je als overheid maar weinig aan eigendom hebt als het om het sturingsinstrument gaat. Eigendom is echter wel een effectief beschermingsinstrument. In zijn optiek zijn de borgingsvoorwaarden van Dijsselbloem wel heel erg zwaar. Hij betreurt het dat het zgn. Gouden Aandeel is afgeschaft. Ira Helsloot corrigeert eerst de titel waaronder hij is uitgenodigd. Hij is geen hoogleraar nucleaire veiligheid maar hoogleraar sturing van veiligheid. In zijn optiek is het bezit van 33% van de aandelen vergelijkbaar met een beetje zwanger zijn als het om de uitoefening van eigendomsrechten gaat. Belangrijker dan het eigendom is echter dat effectief toezicht kennis van zaken vereist en die is met de afslanking van de Kernfysische Dienst vrijwel verdwenen bij de overheid. Zijn advies is: of je laat het bedrijf helemaal los, of jje verwerft een meerderheidsaandeel. Hij benadrukt dat bedrijfsgeheimen (de grootste zorg als het om proliferatie gaat) bij commerciële bedrijven in goede handen zijn omdat het weglekken daarvan de marktpositie van het bedrijf schaadt. Het weglekken van Urenco s nucleair kennis naar Pakistan speelde dan ook toen Urenco een staatsbedrijf was [en is JS]. Wim Turkenburg, emiritus hoogleraar natuurwetenschap en samenleving, was de laatste spreker in dit blokje. Net als Dirk Bannink tijdens de aanvullende hoorzitting afgelopen maandag benadrukte hij de relatie tussen de marktwaarde van Urenco en de ontwikkelingen in de mondiale kernenergiesector. In de scenario s over die kernenergiesector zijn erg veel onzekerheden. Er komen ongetwijfeld nog wel kerncentrales bij die met verrijkt uranium gestookt zullen worden, maar plutonium en MOX spelen ook een rol als brandstof. Verder is er sprake van een forse overcapaciteit aan verrijkt uranium en moet rekening gehouden worden met het feit dat de groei van kernenergie vooral in het Verre Oosten plaatsvindt [Dirk had het echter over een stagnatie van die groei JS] en dat niet ondenkbaar is dat men daar zelf verrijkingsfabrieken wil bouwen in plaats van afhankelijk te blijven van verrijkingsfabrieken in Europa en Amerika. Tot slot speelt ook de opkomst van laserverrijkingstechnologie een rol. De proliferatie van kernwapentechnologie moet vooral voorkomen worden door een 100% naleving van de verdragen daarover, waaronder het Verdrag van Almelo. De vrees dat private eigenaren van Urenco eerder geneigd zijn om daarmee te marchanderen is volgens Turkenburg reëel en de door Dijsselbloem voorgestelde waarborgen zijn niet in staat om dat marchanderen tegen te gaan. De kracht van het Verdrag van Almelo is volgens Turkenburg bovendien dat er sprake is van drie toezichthouders die samen toezicht moeten houden en dus ook in zekere zin toezicht houden op elkaar invulling van dat toezichterschap. Paulus Jansen (SP) vroeg Veraart nog eens naar de risico s en Turkenburg naar de wetenschappelijke kennis die door Urenco geproduceerd wordt ( of produceren ze daar alleen maar machines en verrijkt uranium? ). Aukje de Vries (VVD) wilde van Prins weten waar het strenge toezicht bij Fox IT uit bestaat en van Veraart en Helsloot welke bevoegdheden zeker door de overheid gewaarborgd moeten worden. Mei Li Vos (PvdA) stelde Helsloot en Kuiper de vraag of zij konden inschatten of de te stellen randvoorwaarden teruggeschroefd kunnen worden als de mondiale vraag naar verrijkt uranium zal dalen en vroeg Prins wat er zou gebeuren als zich bij Fox IT een Chinese koper zou aandienen. Tonny van Dijk (PVV) wilden van Turkenburg de werkelijke marktwaarde van Urenco weten; van Veraart en Turkenburg of de publieke belangen alleen met staatseigendom geborgd konden worden en van alle sprekers wat zij zouden doen (verkopen; 33% houden of bijkopen). Van Marlo meende dat het ook financieel aantrekkelijk kon zijn om aandelen bij te kopen. Als het bedrijf door de beperkende maatregelen minder waard wordt zou zo n extra aandeel immers ook goedkoper zijn. Kuiper benadrukte dat de druk van de aandeelhouders om zoveel mogelijk gewin uit het bedrijf te halen groter zou zijn wanneer dit private partijen zouden zijn. Hij benadrukte ook nog eens dat er zo langzamerhand een kentering was te bespeuren in de drang naar deregulering in de economie en dat er steeds meer energie werd gestoken in sterke instituties om toezicht te houden. Daarnaast wees hij op de Duitse situatie waar met name de deelstaten weinig terughoudend zijn om zich via allerlei deelnemingen met de industriële infrastructuur bezig te houden en dat Nederland met Petten-Almelo een interessante nucleaire industrie in handen had. Prins benadrukte dat de overheid ongeveer evenveel geld uitgaf aan de controle van de producten van Fox IT als het bedrijf aan de ontwikkeling ervan uitgaf. De toezichthouder (in dit geval de AIVD) heeft voldoende kennis in huis om dat ook te doen. Verder gelden er zware exportbeperkingen (wat Prins betreft mocht dat na de NSA-onthullingen ook wel t.a.v. de VS gaan gelden) en zou overname door een Chinees bedrijf uitgesloten zijn. Veraart vond het een heel vreemde situatie dat Dijsselbloem leveringszekerheid als publiek belang opvoerde terwijl Nederland zelf nauwelijks afhankelijk is van de geleverde uranium (met slechts één kerncentrale). Ook Duitsland zal in de nabije toekomst steeds minder belang hebben bij de leveringszekerheid. Dat belang speelt vooral in het Verre Oosten en hij verwacht dat geïnteresseerde financiële partijen vooral uit het Verre Oosten zullen komen. Hetchfondsen e.d. zullen niet geïnteresseerd zijn vanwege alle waarborgen die door de overheid

3 gesteld worden. De derde, ook door Dijsselbloem genoemde, optie is een beursgang. Dat maakt de toekomst echter helemaal onzeker omdat je dan bijna geen afspraken met aandeelhouders kunt maken over doorverkoop aan een volgende eigenaar. Een koper in het Verre Oosten is dus het meest waarschijnlijk en die zal op termijn de verrijkingsfabrieken liever in het Verre Oosten willen hebben dan dat hij zal blijven investeren in de uitbouw van bestaande fabrieken in onder andere Almelo. Helsloot benadrukt dat het proliferatierisico bij een verkoop minder groot is dan gedacht wordt. Voor de kernenergiekant benadrukt hij dat Nederland nauwelijks kernenergie produceert en het dus heel vreemd is wel een verrijkingsfabriek in dit land te hebben en te handhaven. Volgens hem raakt het voortbestaan van een nucleaire industrie in Nederland niet aan de vitale belangen van ons land. Turkenburg stelt dat Urenco zelf geen interessante economische spin off heeft. Die zit vooral in de dochter ETC: daar zit de kennis en daar wordt aan innovatie gedaan. Urenco laat de door ETC vervaardigde ultracentrifuges alleen maar draaien. Dat doen ze overigens goed, want Urenco heeft 26% van de wereldwijde verrijkingscapaciteit en 30% van de markt in handen; dus ze hebben veel minder last van de wereldwijde overcapaciteit dan hun concurrenten. Hij heeft een lichte voorkeur om niet te verkopen en wijst erop dat er [door Duitsland en Groot-Brittannië, neem ik aan JS] druk op Nederland wordt uitgeoefend om minder strenge voorwaarden te stellen aan de verkoop van de aandelen. Na een korte pauze wordt de tweede ronde geopend door Huub Rakhorst, directeur van de Urenco-vestiging in Almelo. Hij benadrukt nog even dat Urenco niet alleen voor kerncentrales produceert maar samen met Petten ook voor de medische sector. Het is een belangrijke industrie voor Almelo, voor Twente en ook voor Nederland. Wereldwijd is het kernenergie-aandeel in de elektriciteitsproductie 12% en omdat de elektriciteitsproductie de komende jaren zal verdubbelen mag verwacht worden dat de kernenergiesector ook nog wel blijft groeien. Als directeur van de Nederlandse vestiging gaat Rakhorst niet over de Nederlandse aandelen, maar hij benadrukt het belang van een stabiele aandeelhouder voor het vertrouwen dat klanten in het bedrijf stellen en voor de kostbare investeringen die gedaan moeten worden om de marktpositie te behouden. De afgelopen jaren is de capaciteit in Almelo verdrievoudigd [??! JS] en onlangs is nog voor 1 miljard euro in het Almelose bedrijf geïnvesteerd. Ook is Urenco Almelo dit jaar uitgeroepen tot beste werkgever van Nederland. Het bedrijf is gebaat bij stabiliteit aan de eigendomskant. George Verberg is lid van het bestuur van de Urenco Group. Ook dit internationale bestuur, dat in Groot- Brittannië zetelt, heeft niets te zeggen over de aandelen, maar heeft wel zo z n wensen ten aanzien van mogelijk nieuwe aandeelhouders. Het waarborgen van non-proliferatie staat bij hem voorop. Daarnaast moet een (nieuwe) aandeelhouder het belang van lange-termijn-contracten erkennen. De klanten (kerncentrales) verwachten leveringszekerheid die voor meerdere jaren (soms meerdere decennia) wordt vastgelegd. Hij bestrijdt de koppeling die in het eerste blok gelegd werd tussen de productie van verrijkt uranium en het gebruik daarvan door één hetzelfde land. Laten we blij zijn dat niet elk land dat kerncentrales heeft ook over verrijkingsfabrieken beschikt. Voorts benadrukt hij dat het bedrijf door een eventuele verkoop onder de voorgestelde voorwaarden beslist minder waard zal worden. Bart le Blanc was niet alleen interim CFO van Urenco tijdens de ziekenhuisopname van Friso van Oranje, maar ook diens voorganger als CFO. Toen hij als zodanig aantrad in 2004 wilde Nederland zijn aandelen in Urenco verkopen; een jaar later wilde ze dat juist niet. Le Blanc benadrukt dat voortdurende discussie over het aandeelhouderschap (houden of afstoten) slecht is voor een onderneming. Het grootste belang van Urenco is dat de rust op dit front zo snel mogelijk terugkeert en dat er iets geregeld wordt over het in- en uittreden van aandeelhouders. Urenco moet voldoende vlees op de botten hebben om noodzakelijke investeringen te doen. Noodzakelijk vanuit het bedrijfsbelang maar ook om aan (nieuwe) wettelijke voorschriften te kunnen voldoen. Bij staatsaandeelhouders is dat beter geregeld dan bij private aandeelhouders. In het slechtste geval zou in het geval private aandeelhouders de financiële reserves van het bedrijf volledig afgeroomd hebben, de overheid zich verplicht kunnen voelen om met geld van de belastingbetalers de door haar noodzakelijk geachte (veiligheids)maatregelen in het bedrijf te financieren. Een beslissing om te verkopen kun je pas nemen zodra je alles over de nieuwe koper en de randvoorwaarden duidelijk is. Tot slot merkt hij nog op dat alle verrijkingsfabrieken wereldwijd direct of indirect in handen zijn van de respectievelijke overheden. Er is slechts één uitzondering: USEC, en daar gaat het uitgesproken slecht mee. Het enig bestaande voorbeeld van privatisering van een uraniumverrijker verdient dus geen navolging. Paul Wilke van Clingendael begint zijn inleiding eigenlijk al met de conclusie: beter niet verkopen en misschien zelfs beter om tot 50% bij te kopen. In financiële zin levert Urenco volgens hem nooit meer op dan wat we er nu aan dividend uit krijgen. Zeker als je daar ook de winstbelasting bij betrekt die bij verkoop aan een andere eigenaar mogelijk naar een ander land kan weglekken. In het geval Areva het bedrijf zou kopen, dan is ETC volledig in handen van Areva en daarmee ook de gevoelige technologie die thans nog in een soort

4 black-box constructie zit. Daarmee geeft Nederland dus een stuk proliferatie-toezicht uit handen. Verder moet Nederland er rekening mee houden dat de waarborgconstructies die Dijsselbloem voorstelt ook toezichtkosten met zich meebrengen. Tot slot waarschuwt Wilke voor de tegenstelling die kan ontstaan tussen de belangen van de toezichthouder en de belangen van de private eigenaar. Michiel Bijlsma van het Centraal Planbureau was de laatste spreker in dit tweede blok. Van zijn hele betoog heb ik vier dingen genoteerd: de waarde van het bedrijf zal netto niet toe- of afnemen door de privatisering. Van de drie publieke belangen die Dijsselbloem noemt zijn veiligheid en nonproliferatie inderdaad publieke belangen, maar leveringszekerheid niet. Het waarborgen van deze publieke belangen vergt een hands on, dus een vrij directe bemoeienis van de overheid bij het bedrijf. En tot slot moet ook volgens hem het hele raamwerk helder zijn vóór de verkoop. Paulus Jansen (SP) vraagt Rakhorst naar het belang van ETC en Urenco Gronau voor de regionale economie en Wilke naar de stand van zaken van de discussie over de verkoop van Urenco in Duitsland en Groot- Brittannië. Aukje de Vries (VVD) vraagt Verberg welke sturing Nederland feitelijk uitoefent als aandeelhouder en vraagt hem en Le Blanc wat de gevolgen zullen zijn als Duitsland en Groot-Brittannië wel verkopen. Mei Li Vos (PvdA) vraagt Verberg waarom Groot-Brittannië wil verkopen (Duitsland snapt ze) en Wilke en Rakhorst waarom proliferatie in het geding is als Rusland of China de aandelen zouden kopen; dat zijn immers al kernwapenstaten. Tonny van Dijk (PVV) vraagt Rakhorst waarom het uitgekeerde dividend dit jaar de helft was van het jaar ervoor, Le Blanc waarom toekomstige eigenaren een greep in de kas zouden willen doen en Wilke wat het bijkomen van de 16,7% aandelen ons gaat kosten. Wouter Koolmees (D66) vraagt Verberg en Le Blanc of zij denken dat de publieke belangen geborgd kunnen worden zonder aandeelhouderschap. Volgens Eddy van Hijum is dat de kernvraag van het debat. Zelf vraagt hij Rakhorst nog naar het strategisch belang van de technologische kennis die Urenco / ETC beheert en Verburg naar de redenen waarom Groot- Brittannië wil verkopen en of dat nog teruggedraaid kan worden. Rakhorst wijst op het belang van de samenwerking op kennisgebied met de Universiteit Twente en de TU Delft en ook met de NRG Petten en nogmaals op Aeronamics als spin off van Urenco. Rusland en China hebben inderdaad de kennis en productiecapaciteit voor het maken van hoogverrijkt uranium, maar deze is niet zo geavanceerd als wat Urenco in huis heeft. Hij meent dat het belang om de aandelen te houden vooral een Nederlands belang is: we hebben niet veel hoogwaardig technologische bedrijven, dus wat we hebben kunnen we maar beter houden. In tegenstelling tot wat eerder genoemd werd, meent hij dat juist ETC gemakkelijker naar een ander land verplaatst kan worden dan de verrijkingsfabrieken van Urenco zelf. In ieder geval op de korte termijn. Urenco Gronau is volgens hem ook een spin off van Urenco Almelo en de Urencoregio is dus zelfs nog iets groter dan Twente. Verberg draait in mijn ogen de aan hem gestelde vraag om en noemt twee voorbeelden hoe het bedrijf haar (Nederlandse) aandeelhouder bijstuurt. Hij benadrukt de gemakkelijke toegang die Urenco tot relevante ambtenaren binnen de ministeries heeft als het bijvoorbeeld over exportvergunningen gaat. Het tweede voorbeeld is tevens een antwoord op de vraag naar het dividend: die viel dit jaar lager uit omdat het bedrijf moest investeren. Naast de 1 miljard in Almelo ook nog 3 miljard in Amerika. De overheidsaandeelhouder geeft daar dan ook ruimte voor. Hij maakte overigens ook duidelijk dat de investering in Amerika op verzoek was van de afnemers in de VS en Japan en dat het hier om een marktgedreven vraag ging [dus zelfs met overheidsaandeelhouders is verplaatsing van de productiecapaciteit naar derde landen niet uitgesloten, omdat de afnemers dan kunnen eisen. Daar gaat het argument van de gemeente Almelo! JS]. Maar het voorbeeld laat ook weer zien hoe belangrijk het hebben van aandeelhouders met een langetermijn-agenda is voor een bedrijf als Urenco. Wat Nederland met haar 33% aan zeggenschap heeft is nauwkeurig omschreven in de bedrijfsstatuten, maar bij nieuwe aandeelhouders zullen die statuten sowieso veranderd worden dus daar is niets over te zeggen. Volgens hem zijn de drie verdragspartijen bij het Verdrag van Almelo intensief bezig met de nieuwe governance structuren [al eerder merkte, ik meen Turkenburg, op dat eerder was toegezegd dat die structuren na de zomer of in november al wereldkundig gemaakt zouden zijn; dat is ook wat ik begrepen had JS]. De reden waarom Groot-Brittannië haar aandelen wil verkopen heeft te maken met de politiekideologische wind die daar waait. De nieuw aangetreden conservatieve regering wil van de staatsbedrijven af die Tatcher nog niet had verkocht. Hij wijst daarbij ook op de verkoop van de Royal Mail. Dat is inderdaad een ander belang dan E.on en RWE die vooral geld nodig hebben voor hun investeringen in de kernenergie vervangende energieproductie. Le Blanc benadrukte dat onder de gestelde voorwaarden een nieuwe aandeelhouder uitsluitend financieel aandeelhouder is en verder eigenlijk niets te zeggen heeft over de bedrijfsvoering. Het aantal geïnteresseerde

5 kopers zal daardoor een stuk minder worden en tot de hierdoor minder geïnteresseerde kopers behoren gelukkig ook de hetchfondsen. Wilke herhaalde het betoog van Verberg over de redenen waarom Groot-Brittannie respectievelijk de Duitse energiebedrijven hun aandelen willen verkopen. Het Nederlandse belang om de aandelen te houden of ervoor te zorgen dat Urenco in Nederland blijft is dat dankzij Urenco Nederland een plak heeft binnen de AIEA; de andere twee aandeelhouders hebben die al op basis van hun omvang als politiek-economische macht, maar Nederland dankt deze uitsluitend aan haar deelname in Urenco. Hij beaamt de opmerking van Vos dat Rusland en China de Urenco-kennis niet nodig hebben om kernwapens te kunnen maken, maar stelt dat de productie van hoogverrijkt uranium wel een stuk sneller gaat met Urenco-technologie. Het bijkopen van 16,7% aan aandelen kost volgens hem 1,5 tot 2 miljard euro. Verder stelt hij dat als de verkoop van de aandelen in Urenco volgens Dijsselbloem geen gevolgen heeft voor het Nederlandse EMU-saldo [het staatstekort dat onder de EU-norm van 3% moet blijven JS] datzelfde logischerwijs ook zou moeten gelden voor de koop van extra aandelen in Urenco. Bijlsma stelde vast dat aan hem geen nadere vragen waren gesteld en daarmee was een einde gekomen aan deze hoorzitting. Jan Schaake 5 december 2013

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE. Datum 23 mei 2013 Betreft Voorgenomen verkoop aandelen URENCO

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE. Datum 23 mei 2013 Betreft Voorgenomen verkoop aandelen URENCO > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG OVER:

CONCEPTVERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG OVER: Samengesteld door Enschede voor Vrede, onderdeel van VEDAN PDF afkomstig van website www.laka.org CONCEPTVERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG OVER: Nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid 2013 ( ) VERSLAG VAN EEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 28 165 Deelnemingenbeleid rijksoverheid Nr. 272 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 25 augustus 2017 De vaste commissie voor Financiën

Nadere informatie

Enkele kanttekeningen bij de voorgenomen verkoop van URENCO

Enkele kanttekeningen bij de voorgenomen verkoop van URENCO Enkele kanttekeningen bij de voorgenomen verkoop van URENCO Bijdrage aan het rondetafelgesprek van vaste commissies uit de Tweede Kamer, 5 december 2013 Door: Prof. Dr Wim C. Turkenburg In deze korte notitie

Nadere informatie

VAO Toekomstplannen financiële instellingen ABN AMRO, ASR en SNS REAAL

VAO Toekomstplannen financiële instellingen ABN AMRO, ASR en SNS REAAL VAO Toekomstplannen financiële instellingen ABN AMRO, ASR en SNS REAAL Aan de orde is het VAO Toekomstplannen financiële instellingen ABN AMRO, ASR en SNS REAAL (AO d.d. 27/11). Ik heet de minister van

Nadere informatie

Ongeveer 7% van de nationale elektriciteitsproductie komt van EPZ, de helft vanuit de kerncentrale, de andere helft vanuit de kolencentrale.

Ongeveer 7% van de nationale elektriciteitsproductie komt van EPZ, de helft vanuit de kerncentrale, de andere helft vanuit de kolencentrale. van Raad van Bestuur Essent N.V. aan Aandeelhouders van Essent N.V. datum 28 januari 2009 notitie Essent/RWE/Borssele/EPZ 1. Inleiding In deze notitie wil Essent, ten behoeve van haar aandeelhouders, inzicht

Nadere informatie

INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld november De voorzitter van de commissie, Duisenberg

INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld november De voorzitter van de commissie, Duisenberg Tweede Kamer der Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2016-2017 34 576 Holland Casino Nr. INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld november 2016 De vaste commissie voor Financiën heeft op 3

Nadere informatie

Aantekening ten behoeve van rondetafelgesprek voorgenomen verkoop aandelen URENCO, Tweede Kamer, 5 december 2013

Aantekening ten behoeve van rondetafelgesprek voorgenomen verkoop aandelen URENCO, Tweede Kamer, 5 december 2013 Aantekening ten behoeve van rondetafelgesprek voorgenomen verkoop aandelen URENCO, Tweede Kamer, 5 december 2013 Samenvatting Om een aantal redenen zou de voorgenomen verkoop van de staatsaandelen URENCO

Nadere informatie

Clingendael Policy Brief

Clingendael Policy Brief Clingendael Policy Brief No. 26, December 2013 Instituut Clingendael De voorgenomen verkoop van de staatsaandelen URENCO Paul Wilke De Nederlandse regering is voornemens de staatsaandelen URENCO te verkopen.

Nadere informatie

voor tegen gemaakt door: 2009

voor tegen gemaakt door: 2009 In oktober 2008 maakte De Argumentenfabriek in opdracht van De Volkskrant een overzicht van de argumente n - en het bouwen van nieuwe kerncentrales in Nederlan d. De Argumenten kaart Kernenergie is gefabriceerd

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 964 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht houdende regels met betrekking tot het beloningsbeleid van financiële ondernemingen (Wet

Nadere informatie

Leve de overheid? Deze werkvorm kan op zichzelf staan, maar kan ook goed worden uitgevoerd als vervolg op Leve de overheid!

Leve de overheid? Deze werkvorm kan op zichzelf staan, maar kan ook goed worden uitgevoerd als vervolg op Leve de overheid! Leve de overheid? Deze werkvorm kan op zichzelf staan, maar kan ook goed worden uitgevoerd als vervolg op Leve de overheid! Korte omschrijving van de werkvorm (havo/vwo) De docent noemt een aantal taken

Nadere informatie

2016D34672 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2016D34672 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2016D34672 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 14 september 2016 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's Gravenhage

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's Gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's Gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Memo. Informatienotitie stand van zaken aandeelhouderschap Eneco, Inleiding

Memo. Informatienotitie stand van zaken aandeelhouderschap Eneco, Inleiding Centrale Staf Bestuurlijke processturing Doorkiesnummers: Telefoon 015 2602545 Aan College van B & W Van S. Bolten Afschrift aan Memo Datum 04-11-2008 Opsteller M.R.Ram Bijlage Onderwerp Stand van zaken

Nadere informatie

Datum 9 december 2013 Betreft Kamervraag/vragen van het lid Klaver over investeringen van financiele instellingen in kernwapens

Datum 9 december 2013 Betreft Kamervraag/vragen van het lid Klaver over investeringen van financiele instellingen in kernwapens > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

28 november 2015. Onderzoek: Klimaattop Parijs

28 november 2015. Onderzoek: Klimaattop Parijs 28 november 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de

Nadere informatie

trends en ervaringen

trends en ervaringen 5 "ntwi''elingen op de energiemar't in het 3uitenland trends en ervaringen 1 "ondiale trends van marktmacht naar staatsmacht "e sterk gestegen vraag en onvoldoende 0itbreiding van de prod04tie- 4apa4iteit

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2017 2018 28 165 Deelnemingenbeleid rijksoverheid I VERSLAG VAN EEN NADER SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 26 oktober 2017 De leden van de vaste commissie

Nadere informatie

2015D11090 LIJST VAN VRAGEN

2015D11090 LIJST VAN VRAGEN 2015D11090 LIJST VAN VRAGEN De commissie voor de Rijksuitgaven, de vaste commissie voor Economische Zaken en de vaste commissie voor Financiën hebben over het Rapport Aankoop Duits hoogspanningsnet door

Nadere informatie

DELTA NV verkeert in zwaar weer. Voornaamste oorzaak is de lage elektriciteitsprijs en het tollingcontract

DELTA NV verkeert in zwaar weer. Voornaamste oorzaak is de lage elektriciteitsprijs en het tollingcontract Onderwerp: Initiatiefvoorstel Zeeland solidariseert Initiatiefvoorstel met betrekking tot de problematiek van DELTA NV in relatie met de kerncentrale van het lid Temmink (GroenLinks ) Samenvatting DELTA

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 28 165 Deelnemingenbeleid Rijksoverheid Nr. 162 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 11 juli 2013 De vaste commissie voor Financiën heeft

Nadere informatie

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder besluitvormers uit 12 landen

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder besluitvormers uit 12 landen Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder 7.500 besluitvormers uit 12 landen Joseph Bradley Jeff Loucks Andy Noronha James Macaulay

Nadere informatie

Men gebruikt steeds meer windenergie in Nederland. Er wordt steeds meer windenergie gebruikt in Nederland.

Men gebruikt steeds meer windenergie in Nederland. Er wordt steeds meer windenergie gebruikt in Nederland. Herhalingsoefeningen De sprong, thema 8 Vocabulaire Oefening 1 Vul het goede woord in. Verander de vorm als dat nodig is. Kies uit: bewegen, bijdragen aan, biologisch, duurzaam, energiebronnen, energierekening,

Nadere informatie

Publieke Aandelen Monitor 2015. De overheid als één van de grootste aandelenbeleggers in Nederland

Publieke Aandelen Monitor 2015. De overheid als één van de grootste aandelenbeleggers in Nederland Publieke Aandelen Monitor 0 De overheid als één van de grootste aandelenbeleggers in Nederland De Publieke Aandelen Monitor heeft als doel inzicht te verschaffen in de omvang van het aandelenbezit van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 24 446 Ruimtevaartbeleid Nr. 52 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 15 november 2012 Binnen de vaste commissie voor Economische Zaken,

Nadere informatie

Conjunctuur enquête. Technologische Industrie Nederland

Conjunctuur enquête. Technologische Industrie Nederland Conjunctuur enquête Technologische Industrie Nederland Gunstig beeld met internationale onzekerheden Het CBS kopt donderdag 16 februari dat het ondernemersvertrouwen in Nederland nog nooit op zo n hoog

Nadere informatie

Technologie is essentieel voor de verdere groei van ons land.

Technologie is essentieel voor de verdere groei van ons land. Interview door Sandra Heuts en Cees Jorissen Technologie is essentieel voor de verdere groei van ons land. Egbert ten Cate is op het moment van dit gesprek zowel directeur van Bank Ten Cate & Cie als commissaris

Nadere informatie

Milieu Onderzoeksreactoren

Milieu Onderzoeksreactoren Koninklijk Instituut van Ingenieurs - Afdeling Kerntechniek Netherlands Nuclear Society Programma 2003-2005 De afdeling Kerntechniek van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs en de Netherlands Nuclear

Nadere informatie

Provinciale Staten van Flevoland Statenvergadering d.cj^i Conform besloten «nei

Provinciale Staten van Flevoland Statenvergadering d.cj^i Conform besloten «nei PROVINCIE FLEVOLAND Provinciale Staten van Flevoland Statenvergadering d.cj^i Conform besloten «nei statenvoorstel Aan Provinciale Staten statenvergadering 11 mei 2009 Ondenwerp Verkoop aandelen Essent.

Nadere informatie

Beantwoording kamervragen inzake verkoop van gronden door Connexxion DE MINISTER VAN FINANCIEN,

Beantwoording kamervragen inzake verkoop van gronden door Connexxion DE MINISTER VAN FINANCIEN, Directie Financieringen Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 28 augustus 2006 Fin 2006-00754 Onderwerp Beantwoording

Nadere informatie

7 november 2014. Onderzoek: Wapenindustrie

7 november 2014. Onderzoek: Wapenindustrie 7 november 2014 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 30.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de

Nadere informatie

Nucleair Materiaal onschadelijk maken

Nucleair Materiaal onschadelijk maken Nucleair Materiaal onschadelijk maken Frodo Klaassen Kivi Symposium 24 maart 2014 klaassen@nrg.eu Inleiding Wat is nucleair materiaal? Hoeveel materiaal is er op de wereld? Afbreken en onschadelijk maken

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

NATIONAAL ENERGIEFORUM 2007 FINANCIEEL-ECONOMISCHE GEVOLGEN VAN NETWERKSPLITSING

NATIONAAL ENERGIEFORUM 2007 FINANCIEEL-ECONOMISCHE GEVOLGEN VAN NETWERKSPLITSING NATIONAAL ENERGIEFORUM 2007 Splitsingsdebat, Hilton Amsterdam, 21 November 2007 Aan de Vooravond van de Splitsing van Netten FINANCIEEL-ECONOMISCHE GEVOLGEN VAN NETWERKSPLITSING Prof Dr Hans J.G.A. van

Nadere informatie

Opening Majesteit, dames en heren, ook ik heet u vandaag van harte welkom op het jaarlijkse pensioenseminar van DNB.

Opening Majesteit, dames en heren, ook ik heet u vandaag van harte welkom op het jaarlijkse pensioenseminar van DNB. Speech Joanne Kellermann Pensioenseminar 2014 Opening Majesteit, dames en heren, ook ik heet u vandaag van harte welkom op het jaarlijkse pensioenseminar van DNB. Voor mij is dit een bijzonder moment:

Nadere informatie

Verlening van de aanvankelijke verklaringen van geen bezwaar

Verlening van de aanvankelijke verklaringen van geen bezwaar Directie Financiële Markten De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 26 februari 2008 FM 2008-00445 M Onderwerp ABN

Nadere informatie

Geachte voorzitter, RIS Aan de voorzitter van de Commissie Bestuur. Kim Erpelinck. Bestuursdienst. 4 april 2017

Geachte voorzitter, RIS Aan de voorzitter van de Commissie Bestuur. Kim Erpelinck. Bestuursdienst. 4 april 2017 Typ teksttyp teksttyp tekst T. de Bruijn Wethouder van Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu 001 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitter van de Commissie Bestuur Datum 4 april 2017

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2016 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2016 1 2. Beleidsbegroting 2016 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

CHINA NU Tekst: Maaike Okano-Heijmans en Frans-Paul van der Putten. Economie

CHINA NU Tekst: Maaike Okano-Heijmans en Frans-Paul van der Putten. Economie Economie CHINA NU Tekst: Maaike Okano-Heijmans en Frans-Paul van der Putten China als investeerder in Europa Chinese investeringen in Europa nemen snel in omvang toe. Volvo Cars is tegenwoordig eigendom

Nadere informatie

Simulatiespel: Bron: The Economist. Crisisoverleg Rusland en de EU

Simulatiespel: Bron: The Economist. Crisisoverleg Rusland en de EU Simulatiespel: Bron: The Economist Crisisoverleg Rusland en de EU Inleiding: Simulatiespel: crisisoverleg EU en Rusland Dit simulatiespel is gebaseerd op realistische veronderstellingen. Rusland heeft

Nadere informatie

Brexit domineert de beurs. Nederlandse bedrijven met hoogste blootstelling aan de UK

Brexit domineert de beurs. Nederlandse bedrijven met hoogste blootstelling aan de UK Brexit domineert de beurs Nederlandse bedrijven met hoogste blootstelling aan de UK Volgende week donderdag gaan de Britten naar de stembus om over een uittreding uit de Europese Unie te stemmen. Op dit

Nadere informatie

De voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

De voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Datum 4 december 2009 Betreft Beantwoording schriftelijke vragen ingediend door P.F.C. Jansen (SP)

Datum 4 december 2009 Betreft Beantwoording schriftelijke vragen ingediend door P.F.C. Jansen (SP) > Retouradres Postbus 30945 2500 GX Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 AE Den Haag Rijnstraat 8 Postbus 30945 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Uw kenmerk

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34322 10 december 2013 Besluit van de Minister van Economische Zaken van 29 november 2013, nr. WJZ/13175315, houdende

Nadere informatie

Onderzoek. Wie is de grootste producent van duurzame elektriciteit in Nederland 2012. Auteur: C. J. Arthers, afd. Corporate Responsibility, Essent

Onderzoek. Wie is de grootste producent van duurzame elektriciteit in Nederland 2012. Auteur: C. J. Arthers, afd. Corporate Responsibility, Essent Onderzoek Wie is de grootste producent van duurzame elektriciteit in Nederland 2012 Auteur: C. J. Arthers, afd. Corporate Responsibility, Essent Datum: 9 september 2013 Vragen of reacties kunt u sturen

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Picket-line bij de internationale Nuclear Industry Summit. 0 1:13QGDI P DDINOMPANEASOIQ$ P VklICEIP

Picket-line bij de internationale Nuclear Industry Summit. 0 1:13QGDI P DDINOMPANEASOIQ$ P VklICEIP Maandag 24 maart 2014: Picket-line tegen de kernenergie-industrie: NUCLEAIRE BUSINESS = NUCLEAIRE PROLIFERATIE! Picket-line bij de internationale Nuclear Industry Summit. 0 1:13QGDI P DDINOMPANEASOIQ$

Nadere informatie

Verkiezingen Tweede Kamer 2012

Verkiezingen Tweede Kamer 2012 Verkiezingen Tweede Kamer 2012 Nederlandse politieke partijen langs de Europese meetlat Financiën dr. Edwin van Rooyen Update: 6-9-2012 Tussen de politieke partijen in Nederland bestaat aanzienlijke verdeeldheid

Nadere informatie

Uitkering superdividend aan EZ 20.000.000 EZ opteert voor uitbetaling in twee tranches: - 10.000.000 in 2015-10.000.000 in 2016

Uitkering superdividend aan EZ 20.000.000 EZ opteert voor uitbetaling in twee tranches: - 10.000.000 in 2015-10.000.000 in 2016 Concept tekst Bestuurlijk Principeakkoord EZ Noord Nederland inzake NOM. Versie 12 april 2016 (inclusief aanvullende afspraken m.b.t. Onderneming X) 1. De provincies Fryslân, Groningen en Drenthe enerzijds

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 417 Kabinetsformatie 2010 Nr. 2 BRIEF VAN DE INFORMATEUR Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Hierbij zend ik u, daartoe

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING. (29 augustus 2016) I. ALGEMEEN Aanleiding

MEMORIE VAN TOELICHTING. (29 augustus 2016) I. ALGEMEEN Aanleiding Wet tot uitvoering van het Verdrag van Almelo en daarmee samenhangende verdragen en ter bescherming van het publiek belang bij de verrijking van uranium, de productie van radioactieve stoffen en de ontwikkeling

Nadere informatie

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013 Internationale varkensvleesmarkt 212-213 In december 212 vond de jaarlijkse conferentie van de GIRA Meat Club plaats. GIRA is een marktonderzoeksbureau, dat aan het einde van elk jaar een inschatting maakt

Nadere informatie

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij 2004-98 Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur, Financiën

Nadere informatie

RWE Power. CCS Werbeagentur 10/07. Energiecentrale Eemshaven. RWE Power AG Essen Keulen (Duitsland) I Dertien vragen

RWE Power. CCS Werbeagentur 10/07. Energiecentrale Eemshaven. RWE Power AG Essen Keulen (Duitsland) I  Dertien vragen RWE Power RWE Power AG Essen Keulen (Duitsland) I www.rwe.com CCS Werbeagentur 10/07 Dertien vragen Een nieuwe elektriciteitscentrale op kolen en biomassa in Eemshaven RWE bouwt van 2008 tot 2013 een elektriciteitscentrale

Nadere informatie

Hierbij doe ik u de antwoorden op de vragen van het lid Van Hijum (CDA) over het Nederlandse goud toekomen.

Hierbij doe ik u de antwoorden op de vragen van het lid Van Hijum (CDA) over het Nederlandse goud toekomen. > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

JAARMONITOR 2015 JANUARI 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

JAARMONITOR 2015 JANUARI 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland JAARMONITOR 2015 JANUARI 2016 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 NÚ KAN DE WERKLOOSHEID OMLAAG 4 FREELANCERS EN FLEXWERKERS STIMULEREN GROEI BEDRIJVEN 5 OMZETONTWIKKELING

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 7 januari 2009 (09.01) (OR. fr) 17438/1/08 REV 1 ATO 133

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 7 januari 2009 (09.01) (OR. fr) 17438/1/08 REV 1 ATO 133 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 7 januari 2009 (09.0) (OR. fr) 7438//08 REV ATO 33 OTA VA HET VOORZITTERSCHAP van: het voorzitterschap aan: de delegaties Betreft: Resolutie van de Raad betreffende het

Nadere informatie

Hoofdlijnen voor een nieuwe Pensioenwet

Hoofdlijnen voor een nieuwe Pensioenwet vra2008szw-01 28 294 Hoofdlijnen voor een nieuwe Pensioenwet VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld... De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft over de brief d.d. 10 december

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's-gravenhage. Geachte Voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's-gravenhage. Geachte Voorzitter, Directie Voedselkwaliteit en Diergezondheid De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum VD. 2008/246 12 februari

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

Windenergie goedkoper dan kernenergie!

Windenergie goedkoper dan kernenergie! Go Wind - Stop nuclear Briefing 1 26 june 2002 Windenergie goedkoper dan kernenergie! Electrabel geeft verkeerde informatie over kostprijs van kernenergie en windenergie. Electrabel beweert dat windenergie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 33 626 Oprichting Stichting Voorbereiding Pallas-reactor Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Aandeelhoudersstrategie. Presentatie. Bevindingen & Advies

Aandeelhoudersstrategie. Presentatie. Bevindingen & Advies 15 juni 2016 Aandeelhoudersstrategie Presentatie Bevindingen & Advies Doelstelling aandeelhoudersstrategie Onderwerpen aandeelhoudersstrategie: Legitimatie voor overheidsaandeelhouderschap Doelstellingen

Nadere informatie

Tekst Bestuurlijk Principeakkoord EZ <-> Noord Nederland inzake NOM. Versie 19 april 2016 (inclusief aanvullende afspraken m.b.t.

Tekst Bestuurlijk Principeakkoord EZ <-> Noord Nederland inzake NOM. Versie 19 april 2016 (inclusief aanvullende afspraken m.b.t. Tekst Bestuurlijk Principeakkoord EZ Noord Nederland inzake NOM. Versie 19 april 2016 (inclusief aanvullende afspraken m.b.t. Onderneming X) 1. De provincies Fryslân, Groningen en Drenthe enerzijds

Nadere informatie

mevrouw W.A.J. Kosterman (waarnemend portefeuillehouder) mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw W.A.J. Kosterman (waarnemend portefeuillehouder) mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Aankoop aandelen BIGA en toekomst Sociale Werkvoorziening 17 november 2015 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede

Nadere informatie

Whitepaper Verbonden Partijen

Whitepaper Verbonden Partijen Whitepaper Verbonden Partijen Om meer aandacht te kunnen besteden aan hun kernactiviteiten zijn steeds meer lokale overheden geneigd om organisatieonderdelen te verzelfstandigen al dan niet in samenwerking

Nadere informatie

Industriebeleid vertalen naar MKB-metaal

Industriebeleid vertalen naar MKB-metaal Door Tony van der Meer Jos Kleiboer Directeur Beleid Koninklijke Metaalunie Industriebeleid vertalen naar MKB-metaal STAAL IN BEELD MAART 2015 10 De industrie wordt steeds meer gezien, wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

R&D in Roemenië: begin van het einde voor de Nederlandse technologische industrie?

R&D in Roemenië: begin van het einde voor de Nederlandse technologische industrie? R&D in Roemenië: begin van het einde voor de Nederlandse technologische industrie? Hans Pol, PBF Group B.V., Almelo 15 Oktober 2009 Even voorstellen. Hans Pol, Directeur, PBF Group B.V. Voorzitter vereniging

Nadere informatie

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk oktober 2015

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk oktober 2015 Care IS klantbijeenkomst Hotel Van der Valk oktober 2015 Welkom Wij heten u van harte welkom in Van der Valk Hotel 2 Programma 19.00 uur Ontvangst 19.30 uur Opening 19.40 uur Chinese groeivertraging 20.00

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag !! Directie Financieringen Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw brief (kenmerk) > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst. Overwegingen. Herstructurering

Informatiebijeenkomst. Overwegingen. Herstructurering 19 januari 2016 Informatiebijeenkomst Overwegingen Herstructurering Opdelen van de onderneming in onderdelen is onvermijdelijk Centrales & Trade Levering Retail Multimedia Zelfstandig levensvatbaar Verlieslatend

Nadere informatie

Olie, terreur, afpersing en economie.

Olie, terreur, afpersing en economie. Olie, terreur, afpersing en economie. Op de blog van Guido staat een interessante bijdrage over onze economie of wat daarvoor nog moet doorgaan. Wij zijn het bijna helemaal eens met dit opiniestuk maar

Nadere informatie

Vrijwel allen hier aanwezig hebben daar een bijdrage groot of klein aan geleverd. Daarom aan iedereen: Veel dank!

Vrijwel allen hier aanwezig hebben daar een bijdrage groot of klein aan geleverd. Daarom aan iedereen: Veel dank! - LET OP: ALLEEN HET GESPROKEN WOORD GELDT - Openingswoord Locoburgemeester Gehrels bij de ondertekening verzelfstandiging Haven Amsterdam op donderdag 21 maart 2013 Dames en heren, Excellentie, Het is

Nadere informatie

2013D25064 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2013D25064 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2013D25064 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Financiën hebben enkele fracties de behoefte om over de brief van de minister van Buitenlandse Zaken t.g.v. bovenvermeld

Nadere informatie

De groei voorbij. Jaap van Duijn september 2007

De groei voorbij. Jaap van Duijn september 2007 De groei voorbij Jaap van Duijn september 2007 1 Een welvaartsexplosie Na WO II is de welvaart meer gestegen dan in de 300 jaar daarvoor Oorzaken: inhaalslag, technologische verandering en bevolkingsgroei

Nadere informatie

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2008

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2008 ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2008 inzake het voorontwerp van ordonnantie betreffende de omzetting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 28 165 Deelnemingenbeleid rijksoverheid Nr. 187 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 6 mei 2015 De commissie voor de Rijksuitgaven en de

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 20 maart 2013 Betreft Beantwoording vragen lid Van Hijum

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 20 maart 2013 Betreft Beantwoording vragen lid Van Hijum > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1811 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Onderzoek over zaken doen in Duitsland. Januari 2014

Onderzoek over zaken doen in Duitsland. Januari 2014 Onderzoek over zaken doen in Duitsland Januari 2014 Samenvatting - Nederlands middenbedrijf wil meer groei halen uit Duitse markt Middelgrote Nederlandse bedrijven willen meer groei realiseren in Duitsland.

Nadere informatie

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst Aan: De vakorganisaties ABVA/KABO en CFO Dienstleiding Belastingdienst Bijlagen: 1. hoorverslag AAC/00.00102 22 september 2000 2. arbitrageverzoek AAC.71 Onderwerp:

Nadere informatie

2017D25309 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2017D25309 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2017D25309 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie

TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS

TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS Q1. Denkt u dat het voor de toekomst van Nederland het beste is als wij actief deelnemen in de wereldpolitiek of moeten wij ons niet in de wereldpolitiek mengen? 1

Nadere informatie

Lijst van aanbevelingen

Lijst van aanbevelingen Lijst van aanbevelingen Hoofdstuk 2 De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 1. De beschuldigingen aan het adres van de President van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) dienen grondig

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT. 285075 Van Bree, 9287 FBV El. Jaarstukken 2008 en begroting 2010 Regionaal Bedrijventerrein Twente

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT. 285075 Van Bree, 9287 FBV El. Jaarstukken 2008 en begroting 2010 Regionaal Bedrijventerrein Twente SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORTEFEUILLEHOUDER 285075 Van Bree, 9287 FBV El ONDERWERP Jaarstukken 2008 en begroting 2010 Regionaal Bedrijventerrein

Nadere informatie

Beginselen van de politieke partijen die in 2006 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd waren

Beginselen van de politieke partijen die in 2006 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd waren Beginselen van de politieke partijen die in 2006 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd waren Partij van de Arbeid (PvdA) Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) Christen-democratisch Appèl (CDA) Democraten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1839 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Betreft:vragen naar aanleiding van de (voorgenomen) tracéwijziging 380kV Zuid West

Betreft:vragen naar aanleiding van de (voorgenomen) tracéwijziging 380kV Zuid West Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Directoraat generaal voor Energie, Telecom en Mededinging Directie Energiemarkt t.a.v. de directeur drs. J.C. de Groot Postbus 20401 2500 EK Den

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

D66-notitie. Veiliger omgaan met Chemie

D66-notitie. Veiliger omgaan met Chemie D66-notitie Veiliger omgaan met Chemie Stientje van Veldhoven, Tweede Kamerlid Paul Breitbarth, Statenlid Zuid-Holland 20 juni 2013 Kansen, maar ook risico s Nederland kent een grote chemische industrie

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 20 202 32 68 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden in verband met de introductie van DNA-verwantschapsonderzoek

Nadere informatie

Betreft vergadering Provinciale Staten 12 december 2014. Commissiegriffier Margreeth Trimpe 0118 63 14 37 me.trimpe@zeeland.nl

Betreft vergadering Provinciale Staten 12 december 2014. Commissiegriffier Margreeth Trimpe 0118 63 14 37 me.trimpe@zeeland.nl Griffier van de Staten Geleidebrief Kaderstellend 1-1 Naam voorstel Nummer SERV-187 Statenvoorstel verkoop aandelen DELTA in Windpark Kreekraksluis B.V. Betreft vergadering Provinciale Staten 12 december

Nadere informatie

Verkiezingen Tweede Kamer 2012

Verkiezingen Tweede Kamer 2012 Verkiezingen Tweede Kamer 2012 Nederlandse politieke partijen langs de Europese meetlat Europese Unie dr. Edwin van Rooyen 10-9-2012 PvdA, VVD en SP zijn voorstander van het vergroten van de controle op

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Overname aandelen BIGA BV 19 mei 2015 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffiemedewerker

Nadere informatie

Datum 20 december 2013 Betreft Antwoorden op vragen van het lid Klaver over belangenverstrengeling hoogleraren financiële sector

Datum 20 december 2013 Betreft Antwoorden op vragen van het lid Klaver over belangenverstrengeling hoogleraren financiële sector >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Onderzoek en Wetenschapsbeleid IPC 4100 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus

Nadere informatie

Kernenergie en kernproliferatie: De mythe van het vreedzaam gebruik van kernsplijtstoffen Henk van der Keur, stichting Laka Volkel, 3 april 2010

Kernenergie en kernproliferatie: De mythe van het vreedzaam gebruik van kernsplijtstoffen Henk van der Keur, stichting Laka Volkel, 3 april 2010 Kernenergie en kernwapenproliferatie: India en Iran Het staat niet met chocoladeletters in de kranten en de Nederlandse media vinden het niet eens de moeite waard om er over te berichten: twee jaar na

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 28 165 Deelnemingenbeleid Rijksoverheid Nr. 143 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 21 januari 2013 De vaste commissie voor Financiën

Nadere informatie

Gevolgen voor de werkgelegenheid

Gevolgen voor de werkgelegenheid KRACHTIG ADVISEREN BIJ FUSIES EN OVERNAMES Met een divers team van organisatieadviseurs ondersteunen we ondernemingsraden bij het beoordelen van voorgenomen verkoop, fusies en overnames van bedrijven.

Nadere informatie